MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2015. (IV. 23.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása /2015. (IV. 23.) NFM rendelet A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről /2015. (IV. 23.) AB határozat A Kúria Kvk.II /2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Egyes járásbíróságok illetékességi területének a járások illetékességi területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról 5155

2 5084 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Tartalomjegyzék 1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer kialakításáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Egyes atlétikai fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-5.5.0/K/ azonosító számú ( Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-2.1.1/2F/ azonosító számú ( Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Keleti pályaudvar Kelenföldi pályaudvar) című] projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában ( MINUSCA ) történő további magyar katonai szerepvállalásról /2015. (IV. 23.) ME határozat Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti Oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról /2015. (IV. 23.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról /2015. (IV. 23.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 5164

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 5085 III. Kormányrendeletek A Kormány 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 75. (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A miniszter és az államtitkár (a továbbiakban együtt: igényjogosult állami vezető) részére egy hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha a vele közös háztartásban élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve a) miniszter esetében az általa vezetett minisztérium székhelye szerinti, b) államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt településen [a továbbiakban a) és b) együtt: munkavégzés helye szerinti település] vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Ha a munkáltató az igényjogosult állami vezető részére a 4. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hivatali lakást nem tud biztosítani, akkor számára lakásfenntartási térítést kell fizetni. (2) A kormánymegbízott részére kérelmére lakásfenntartási térítést lehet megállapítani, ha az általa vezetett fővárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lévő településen a vele közös háztartásban élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve lakástulajdonnal nem rendelkezik. (3) A lakásfenntartási térítés igénybevételét az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem és a bérleti szerződés alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter engedélyezi. (4) A lakásfenntartási térítés havi összege a lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap hatszorosa. A lakásfenntartási térítés egy összegben havonta utólag a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig esedékes. (5) A lakásfenntartási térítés e rendeletben foglaltak szerinti biztosításáról a munkáltató gondoskodik. 3. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) E rendeletnek az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 4. (1) és (2) bekezdését, valamint 6. -át január 1-jétől kell alkalmazni a (2) (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) A január 1-je és az R2. hatálybalépése közötti időszakban a lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap hatszorosa illetheti meg az igényjogosult állami vezetőt vagy kormánymegbízottat, ha a 4. (4) bekezdése szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján azt a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter számára engedélyezi. (3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet az R2. hatálybalépését követő öt munkanapon belül kell benyújtani a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére. A kérelemhez mellékelni kell a lakbér összegét igazoló számlát.

4 5086 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám (4) A (2) bekezdés szerinti kérelem alapján engedélyezett lakásfenntartási térítés egy összegben, május 15. napjáig esedékes. 4. A Rendelet a) 3. (1) bekezdésében a Ksztv. 7. (5) bekezdése szövegrész helyébe a Ksztv. 7/A. -a, b) 4. (2) bekezdésében az ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévő lakást szövegrész helyébe az ellátására alkalmas, a munkavégzés helye szerinti településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lévő lakást, c) a 10. (4) bekezdésében az alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszerről szóló 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató szövegrész helyébe alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szöveg lép. 5. Hatályát veszti a Rendelet a) 14. (2) bekezdése, valamint b) 15/A. -a. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források: a) az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési fejezetében tervezett fejezeti kezelésű előirányzat, b) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai, [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Nemzeti Tehetség Alap], c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló évi LXXVI. törvény 24. (1) bekezdés h) pontjában és 28. i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás, d) a közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon a központi költségvetésnek a Miniszterelnökség, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő tehetséggondozást szolgáló intézkedéseinek pályázati úton elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító hatósági feladatokat a miniszter látja el. (2) A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak célhoz rendeléséről, illetve a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott feladatok ellátására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: Támogatáskezelő) juttatott eszközök felhasználásáról a miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) javaslatának figyelembevételével dönt. 2. (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás terhére együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján kell biztosítani a Támogatáskezelő részére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 5087 Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget. (2) A Támogatáskezelő az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás a) legfeljebb hét százalékának megfelelő összeget a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeire, b) legfeljebb egy százalékának megfelelő összeget a Fórum titkársági feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeire használhat fel. (3) A megállapodásban meg kell határozni a) a Támogatáskezelő számára biztosított összeget, b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Fórum javaslatának figyelembevételével, c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket. 3. A miniszter a megállapodás keretei között a Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja a pályázati tervet. A beérkezett pályázatokról a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerinti Értékelő Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt. 4. (1) A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között a) a miniszterrel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, b) lebonyolítja a pályázati eljárást, c) formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, d) előértékeli a beérkezett pályázatokat, e) koordinálja a pályáztatás előkészítésében és a döntés-előkészítésben részt vevő Értékelő Bizottság működését, f) felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát, g) megköti a támogatási szerződéseket és azok módosításait, h) előkészíti és folyósítja a kifizetéseket, i) a megvalósítás befejezése előtt folyamatosan ellenőrzi az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, továbbá j) ellenőrzi és jóváhagyja a beérkezett rész-, illetve záró beszámolókat. (2) A záró beszámolók jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja. (3) A Támogatáskezelő ellátja a Fórum titkársági feladatait. 5. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. 6. (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárások tekintetében is alkalmazni kell. (2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel átadja a Támogatáskezelő részére. (3) Az éves pályázati terv összeállításával, valamint a pályázati kiírások előkészítésében való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat OFI átadja a miniszter részére. 7. (1) Az OFI-tól május 1-jén a Támogatáskezelőhöz kerülő, e rendelet 4. -a szerinti feladatok, továbbá az átvett feladatokhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében május 1-jétől a Támogatáskezelő az OFI jogutódja. (2) Az OFI-tól május 1-jén a miniszterhez kerülő, az éves pályázati terv összeállításával, valamint a pályázati kiírások előkészítésében való együttműködéssel kapcsolatos feladatok, továbbá az átvett feladatokhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében május 1-jétől az oktatásért felelős minisztérium az OFI jogutódja. 8. Hatályát veszti a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

6 5088 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kedvezményezett települések kategóriái 1. E rendelet alkalmazásában: a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét, b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések, c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám, d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada. 2. A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere 2. (1) A települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza. (2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 3. A kedvezményezett települések körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti. 3. A kedvezményezett települések viszonya a kedvezményezett járásokhoz 4. (1) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében. (2) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében. (3) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járásban található, a fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében. 4. Záró rendelkezések 5. (1) Az a település, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza. (2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 5089 szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. Hatályát veszti a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók 1. mutatócsoport: Társadalmi és demográfiai helyzet Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) az elmúlt öt év átlaga, Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő Tízezer 0 2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei és családi napközis férőhelyek száma, db Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0 24 éves állandó népességből, % Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő 2. mutatócsoport: Lakás és életkörülmények Használt lakások átlagos ára, Ft Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % Komfort nélküli (lakott) lakások a lakott lakások %-ában Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db 3. mutatócsoport: Helyi gazdaság és munkaerőpiac A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, % Tartósan legalább 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, % A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, % A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, % 4. mutatócsoport: Infrastruktúra és környezet Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, % A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, % A megyeszékhely elérésének mutatója, perc A gyorsforgalmi csomópontok elérési mutatója, perc

8 5090 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám B) Az indikátorrendszer felépítése B) B) Az Az indikátorrendszer indikátorrendszer felépítése felépítése 1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján: 1. Az 1. Az alapindikátorok alapindikátorok azonos azonos B) terjedelmű terjedelmű Az indikátorrendszer skálára skálára való való transzformálása transzformálása felépítése normalizálási normalizálási eljárással eljárással a következő a következő képlet képlet alapján: alapján: 1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára ffff ffff!,!,!"#$ =!"!,!!!"# (!"!,! )!,!,!"#$ =!"!,!!!"# való (!"!,! transzformálása ) normalizálási eljárással 100, 100, ahol ahol a következő képlet alapján:!"#!"!"#!"!,!!!"# (!"!,!!!"# (!"!,! )!,! ) ffff!,!,!"#$ =!"!,!!!"# (!"!,! ) 100, ahol!"#!" fa fa i,j,norm: i,j,norm: normalizált normalizált alapindikátor alapindikátor!,!!!"# (!"!,! ) fa fa i, j : i, alapindikátor j : alapindikátor fa i,j,norm: normalizált alapindikátor min( min( fa fa fa i, j ): i, jaz ): az alapindikátor alapindikátor legkisebb legkisebb értéke értéke i, j : alapindikátor max( max( min( fa fa fa i, j ): i, ij, j az ): ): az alapindikátor alapindikátor legkisebb legnagyobb legnagyobb értéke értéke értéke max( fa i, j ): az alapindikátor legnagyobb értéke 2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának 2. Csoportindikátorok értékét a következő számítása: képlet az egy alapján: csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az 2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott 2. Csoportindikátorok csoport csoportindikátorának számítása: az értékét egy csoporton a következő belüli képlet alapindikátorok alapján: átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján: adott csoport csoportindikátorának értékét n n 1 1a következő képlet alapján: fa = n fai = i 1 fa fa i, j, norm, ahol fa n i, j, norm, ahol i = j= 1 n fa i, j, norm, ahol nj = j 1 = 1 fa fa i : i : csoportindikátor fa i : csoportindikátor fa i j norm fa,, : normalizált alapindikátor i, j, fa norm : n : csoportban i, j, norm : normalizált alapindikátor szereplő indikátorok száma n : n : csoportban szereplő indikátorok száma 3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet Komplex 3. alapján: Komplex Komplex mutató mutató számítása: számítása: a négy a négy csoportindikátor átlagértéke átlagértéke adja adja a fejlettségi a fejlettségi komplex komplex mutató komplex mutató mutató értékét értékét a következő a következő képlet képlet alapján: alapján: m m m 1 fi = 1 fi = fa i= fa i, i, ahol fa i, ahol m 1 ahol i= 1 m i= 1 fa fa i : i : csoportindikátor fa i : csoportindikátor fi fi : : komplex mutató fi : komplex mutató m m : : csoportindikátorok száma m : csoportindikátorok száma 2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez A kedvezményezett települések jegyzéke A B C D Társadalmi-gazdasági Megye Település és infrastrukturális szempontból kedvezményezett Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 1 települések 2 Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Balotaszállás Bátya Borota Csátalja Csikéria Dávod Drágszél Dunafalva Dunaszentbenedek Dunatetétlen 0 1

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Felsőszentiván Gara Géderlak Hercegszántó Imrehegy Jánoshalma Katymár Kéleshalom Kisszállás Kömpöc Kunbaja Kunbaracs Madaras Mátételke Mélykút Miske Nagybaracska Ordas Öregcsertő Pálmonostora Rém Sükösd Szeremle Tass Tataháza Tázlár Újsolt Újtelek Uszód Baranya megye Adorjás Ág Almamellék Almáskeresztúr Alsószentmárton Apátvarasd Áta Babarcszőlős Bakóca Bánfa Baranyahídvég Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Basal Besence Bogádmindszent Bogdása 1 1

10 5092 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 60 Boldogasszonyfa Bosta Botykapeterd Bürüs Cún Csányoszró Csarnóta Csebény Cserdi Dencsháza Dinnyeberki Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Egyházasharaszti Endrőc Erdősmárok Erdősmecske Fazekasboda Felsőegerszeg Felsőszentmárton Garé Gerde Gerényes Gilvánfa Gordisa Gödre Gyöngyfa Gyöngyösmellék Hegyszentmárton Helesfa Hirics Homorúd Horváthertelend Husztót Ibafa Illocska Ipacsfa 1 0

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Kákics Kásád Katádfa Kékesd Kemse Kisasszonyfa Kisbeszterce Kisbudmér Kisdér Kishajmás Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisnyárád Kistamási Kistapolca Kistótfalu Kisvaszar Kisszentmárton Kórós Kovácshida Kovácsszénája Köblény Kölked Kővágótöttös Lapáncsa Liptód Lúzsok Magyarlukafa Magyartelek Maráza Márfa Marócsa Márok Matty Mekényes Merenye Meződ Mindszentgodisa Molvány Monyoród Nagybudmér Nagycsány Nagyhajmás Nagyharsány 1 1

12 5094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 152 Nagytótfalu Nemeske Nyugotszenterzsébet Okorág Okorvölgy Old Oroszló Ózdfalu Palé Páprád Patapoklosi Pécsbagota Pécsdevecser Pereked Peterd Pettend Piskó Pócsa Rádfalva Regenye Rózsafa Sámod Sárok Siklósbodony Siklósnagyfalu Somogyapáti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Sósvertike Sumony Szágy Szaporca Szárász Szava Szebény Szellő Szentdénes Szentkatalin Szentlászló Szilágy Szőke Szörény Szulimán Szűr Tarrós 1 0

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Tékes Teklafalu Tengeri Tésenfa Téseny Tófű Tormás Tótszentgyörgy Újpetre Várad Varga Vásárosbéc Vásárosdombó Vázsnok Vejti Velény Versend Zádor Zaláta Békés megye Almáskamarás Battonya Bélmegyer Biharugra Bucsa Csabaszabadi Csárdaszállás Dombegyház Dombiratos Ecsegfalva Geszt Kardos Kertészsziget Kevermes Kisdombegyház Körösnagyharsány Körösújfalu Kötegyán Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Méhkerék Mezőgyán Nagykamarás Okány Örménykút 1 0

14 5096 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 244 Pusztaföldvár Pusztaottlaka Sarkad Sarkadkeresztúr Újszalonta Végegyháza Zsadány Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújalpár Abaújlak Abaújszolnok Abaújvár Abod Alacska Alsógagy Alsótelekes Alsóvadász Alsózsolca Arló Ároktő Aszaló Baktakék Balajt Bánhorváti Baskó Becskeháza Beret Bodroghalom Bodrogkisfalud Bódvalenke Bódvarákó Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Boldva Borsodbóta Borsodgeszt Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Borsodszirák Bükkaranyos Bükkmogyorósd Büttös Cigánd Csenyéte Csernely Csincse Csobaj 1 1

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Csokvaomány Dámóc Detek Domaháza Dövény Égerszög Encs Erdőbénye Fáj Farkaslyuk Felsőberecki Felsődobsza Felsőgagy Felsőkelecsény Felsőregmec Felsőtelekes Felsővadász Filkeháza Fony Forró Fulókércs Füzérkajata Füzérradvány Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Galvács Gesztely Girincs Gönc Göncruszka Györgytarló Hangács Hangony Hegymeg Hejőbába Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Hernádbűd Hernádcéce Hernádnémeti Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok 1 1

16 5098 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 336 Hernádvécse Hét Hidvégardó Hollóháza Homrogd Imola Izsófalva Jákfalva Járdánháza Kánó Kány Karcsa Karos Kázsmárk Kéked Kelemér Kenézlő Kesznyéten Kiscsécs Kisgyőr Kishuta Kisrozvágy Komjáti Korlát Kovácsvágás Köröm Krasznokvajda Kupa Kurityán Lácacséke Ládbesenyő Lak Legyesbénye Léh Lénárddaróc Litka Makkoshotyka Mályinka Martonyi Megyaszó Meszes Mezőzombor Monaj Monok Nagybarca Nagykinizs 1 0

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Nagyrozvágy Nekézseny Nemesbikk Novajidrány Nyésta Nyíri Onga Ónod Ormosbánya Ózd Pácin Pamlény Pányok Pere Perecse Prügy Pusztafalu Pusztaradvány Ragály Rakaca Rakacaszend Rásonysápberencs Révleányvár Ricse Rudabánya Rudolftelep Sajóbábony Sajógalgóc Sajókápolna Sajókaza Sajómercse Sajónémeti Sajópetri Sajópüspöki Sajószentpéter Sály Sárazsadány Sáta Selyeb Semjén Serényfalva Sóstófalva Szakácsi Szalaszend Szalonna Szászfa 1 1

18 5100 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 428 Szegi Szegilong Szemere Szendrőlád Szentistván Szentistvánbaksa Szin Szinpetri Szuhakálló Szuhogy Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Tarcal Telkibánya Tiszacsermely Tiszakarád Tiszaladány Tiszapalkonya Tiszatardos Tiszatarján Tomor Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Tornyosnémeti Újcsanálos Uppony Vágáshuta Vajdácska Vatta Vilmány Vilyvitány Viss Viszló Vizsoly Zádorfalva Zalkod Zemplénagárd Ziliz Zsujta Csongrád megye Ambrózfalva Apátfalva 1 0

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Árpádhalom Baks Csanádalberti Csanytelek Dóc Eperjes Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagyér Nagytőke Óföldeák Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges Pusztaszer Ruzsa Tömörkény Fejér megye Enying Igar Mátyásdomb Sáregres Sárkeresztúr Vajta Győr-Moson-Sopron megye Cakóháza Hajdú-Bihar megye Álmosd Bagamér Báránd Bedő Berekböszörmény Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Bojt Csökmő Darvas Derecske Egyek Esztár Folyás Furta Fülöp Gáborján Hajdúbagos Hajdúhadház Hajdúsámson 0 1

20 5102 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 520 Hajdúszovát Hencida Hosszúpályi Kaba Kismarja Kokad Komádi Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Magyarhomorog Mezőpeterd Mezősas Nagykereki Nagyrábé Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Pocsaj Polgár Sáp Sáránd Sárrétudvari Szerep Téglás Tetétlen Tiszacsege Told Újiráz Újléta Vámospércs Váncsod Vekerd Zsáka Heves megye Átány Bükkszentmárton Csány Dormánd Egerbakta Egercsehi Egerfarmos Erdőkövesd Erdőtelek Erk 1 0

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 30., hétfő Tartalomjegyzék 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek ABONY Abony AE 233/1/1995 1979 TIGÁZ Rt. ABONY Jászkarajenő VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Kőröstetétlen VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Szászberek AE 233/1/1995 1993 TIGÁZ Rt. ABONY Törtel VIII. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 17., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi XXXIX. törvény A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Szolgáltatási terület 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) területe... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás területe... 4 3. A műholdas televízió szolgáltatás területe... 10 1/10

Részletesebben

HULMAGYAR /HULTIGAZ. nem. 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 HULTIGAZ igen 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00

HULMAGYAR /HULTIGAZ. nem. 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 HULTIGAZ igen 2015.05.15. 08:00 2015.05.15. 12:00 Érintett Elosztói elosztói rendszerről Érintett gázipari Érintett gázipari Szállítói gázszünet Szállítói gázszünet engedélyes / Fogyasztói gázszünet Fogyasztói gázszünet Azonosító / ID ellátott Érintett

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELTEN TÁMOGATOTT KISTÉRSÉGEKRŐL KÖZPONTI STTISZTIKI HIVTL TÁJÉKOZTTÓ KIEMELTEN TÁMOGTOTT KISTÉRSÉGEKRŐL Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-164-3 Felelős szerkesztő: Mészáros Árpád főosztályvezető További

Részletesebben

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013 Központi Statisztikai

Részletesebben

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31.

1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 202-0811, Fax: 316-2706. BUDAPEST 2002. május 31. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 22-811, Fax: 316-276 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 21 BUDAPEST 22. május 31. ÁLLAMI KÖZÚTI MŰSZAKI

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2

REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 REJTETT LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ BECSLÉSE 2013/2 Rejtett lakossági jövedelmek kistérségi szintű becslése Budapest, 2013. április 2 / 36 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan

Részletesebben

A Kormány 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelete. 11498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám

A Kormány 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelete. 11498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám 11498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/147. szám ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le jegy zé két e ren de let mel lék le te tar tal maz za. 2. Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha

Részletesebben

Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002

Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002 Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002 Abaligeti Polgármesteri Hivatal 7678 Abaliget, Kossuth L. u. 87. tel.: 06-72-378-504 Abasári Polgármesteri Hivatal 3261 Abasár, Fő

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Ellátott települések teljes listája

Ellátott települések teljes listája Ellátott települések teljes listája Észak-Dunántúlon Dél-Alföldön Északi Gázüzem Déli Gázüzem Keleti Gázüzem Abda Ágasegyháza Algyő Ács Akasztó Almáskamarás Acsád Apostag Ambrózfalva Acsalag Ásotthalom

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 26 BUDAPEST 27 MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax: 336-8776

Részletesebben

Az európai gazdasági környezet

Az európai gazdasági környezet Gazdaság Az európai gazdasági környezet Az új tagállamok növekedési üteme magasabb a régieknél, de Az új tagállamok eredményessége meg sem közelíti a 15-öket Az új tagállamok belépésével Európa gazdasági

Részletesebben

EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR

EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI: ZSINKA FERENC. XIII. évfolyam. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG. 1929. Tudnivalók a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságról. A

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben