MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről /2015. (IV. 23.) Korm. rendelet A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2015. (IV. 23.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása /2015. (IV. 23.) NFM rendelet A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről /2015. (IV. 23.) AB határozat A Kúria Kvk.II /2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről /2015. (IV. 23.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Egyes járásbíróságok illetékességi területének a járások illetékességi területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról 5155

2 5084 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Tartalomjegyzék 1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat Az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer kialakításáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Egyes atlétikai fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-5.5.0/K/ azonosító számú ( Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-2.1.1/2F/ azonosító számú ( Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Keleti pályaudvar Kelenföldi pályaudvar) című] projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról /2015. (IV. 23.) Korm. határozat Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában ( MINUSCA ) történő további magyar katonai szerepvállalásról /2015. (IV. 23.) ME határozat Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti Oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról /2015. (IV. 23.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról /2015. (IV. 23.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 5164

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 5085 III. Kormányrendeletek A Kormány 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 75. (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A miniszter és az államtitkár (a továbbiakban együtt: igényjogosult állami vezető) részére egy hivatali lakás használatát lehet biztosítani, ha a vele közös háztartásban élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve a) miniszter esetében az általa vezetett minisztérium székhelye szerinti, b) államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt településen [a továbbiakban a) és b) együtt: munkavégzés helye szerinti település] vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Ha a munkáltató az igényjogosult állami vezető részére a 4. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hivatali lakást nem tud biztosítani, akkor számára lakásfenntartási térítést kell fizetni. (2) A kormánymegbízott részére kérelmére lakásfenntartási térítést lehet megállapítani, ha az általa vezetett fővárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lévő településen a vele közös háztartásban élő házastársa (élettársa) lakásviszonyait is figyelembe véve lakástulajdonnal nem rendelkezik. (3) A lakásfenntartási térítés igénybevételét az e célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem és a bérleti szerződés alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter engedélyezi. (4) A lakásfenntartási térítés havi összege a lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap hatszorosa. A lakásfenntartási térítés egy összegben havonta utólag a tárgyhót követő hónap tizenötödik napjáig esedékes. (5) A lakásfenntartási térítés e rendeletben foglaltak szerinti biztosításáról a munkáltató gondoskodik. 3. A Rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) E rendeletnek az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 4. (1) és (2) bekezdését, valamint 6. -át január 1-jétől kell alkalmazni a (2) (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel. (2) A január 1-je és az R2. hatálybalépése közötti időszakban a lakásmegoldással összefüggésben felmerült, számlával igazolt lakbérnek megfelelő összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap hatszorosa illetheti meg az igényjogosult állami vezetőt vagy kormánymegbízottat, ha a 4. (4) bekezdése szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján azt a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter számára engedélyezi. (3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet az R2. hatálybalépését követő öt munkanapon belül kell benyújtani a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére. A kérelemhez mellékelni kell a lakbér összegét igazoló számlát.

4 5086 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám (4) A (2) bekezdés szerinti kérelem alapján engedélyezett lakásfenntartási térítés egy összegben, május 15. napjáig esedékes. 4. A Rendelet a) 3. (1) bekezdésében a Ksztv. 7. (5) bekezdése szövegrész helyébe a Ksztv. 7/A. -a, b) 4. (2) bekezdésében az ellátására alkalmas budapesti vagy Budapest közvetlen vonzáskörzetében lévő lakást szövegrész helyébe az ellátására alkalmas, a munkavégzés helye szerinti településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lévő lakást, c) a 10. (4) bekezdésében az alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszerről szóló 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató szövegrész helyébe alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szöveg lép. 5. Hatályát veszti a Rendelet a) 14. (2) bekezdése, valamint b) 15/A. -a. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források: a) az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési fejezetében tervezett fejezeti kezelésű előirányzat, b) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai, [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Nemzeti Tehetség Alap], c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló évi LXXVI. törvény 24. (1) bekezdés h) pontjában és 28. i) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás, d) a közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon a központi költségvetésnek a Miniszterelnökség, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő tehetséggondozást szolgáló intézkedéseinek pályázati úton elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító hatósági feladatokat a miniszter látja el. (2) A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak célhoz rendeléséről, illetve a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott feladatok ellátására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek (a továbbiakban: Támogatáskezelő) juttatott eszközök felhasználásáról a miniszter a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (a továbbiakban: Fórum) javaslatának figyelembevételével dönt. 2. (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás terhére együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján kell biztosítani a Támogatáskezelő részére a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 5087 Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget. (2) A Támogatáskezelő az 1. (1) bekezdés a) pontja szerinti forrás a) legfeljebb hét százalékának megfelelő összeget a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos működési költségeire, b) legfeljebb egy százalékának megfelelő összeget a Fórum titkársági feladatainak ellátásával kapcsolatos költségeire használhat fel. (3) A megállapodásban meg kell határozni a) a Támogatáskezelő számára biztosított összeget, b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Fórum javaslatának figyelembevételével, c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket. 3. A miniszter a megállapodás keretei között a Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja a pályázati tervet. A beérkezett pályázatokról a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet szerinti Értékelő Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt. 4. (1) A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között a) a miniszterrel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, b) lebonyolítja a pályázati eljárást, c) formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, d) előértékeli a beérkezett pályázatokat, e) koordinálja a pályáztatás előkészítésében és a döntés-előkészítésben részt vevő Értékelő Bizottság működését, f) felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát, g) megköti a támogatási szerződéseket és azok módosításait, h) előkészíti és folyósítja a kifizetéseket, i) a megvalósítás befejezése előtt folyamatosan ellenőrzi az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű felhasználását, továbbá j) ellenőrzi és jóváhagyja a beérkezett rész-, illetve záró beszámolókat. (2) A záró beszámolók jóváhagyását követően a teljesítést a Támogatáskezelő igazolja. (3) A Támogatáskezelő ellátja a Fórum titkársági feladatait. 5. Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. 6. (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárások tekintetében is alkalmazni kell. (2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel átadja a Támogatáskezelő részére. (3) Az éves pályázati terv összeállításával, valamint a pályázati kiírások előkészítésében való együttműködéssel kapcsolatos feladatokat OFI átadja a miniszter részére. 7. (1) Az OFI-tól május 1-jén a Támogatáskezelőhöz kerülő, e rendelet 4. -a szerinti feladatok, továbbá az átvett feladatokhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében május 1-jétől a Támogatáskezelő az OFI jogutódja. (2) Az OFI-tól május 1-jén a miniszterhez kerülő, az éves pályázati terv összeállításával, valamint a pályázati kiírások előkészítésében való együttműködéssel kapcsolatos feladatok, továbbá az átvett feladatokhoz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében május 1-jétől az oktatásért felelős minisztérium az OFI jogutódja. 8. Hatályát veszti a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

6 5088 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kedvezményezett települések kategóriái 1. E rendelet alkalmazásában: a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét, b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések, c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám, d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada. 2. A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere 2. (1) A települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza. (2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 3. A kedvezményezett települések körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti. 3. A kedvezményezett települések viszonya a kedvezményezett járásokhoz 4. (1) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében. (2) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében. (3) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járásban található, a fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében. 4. Záró rendelkezések 5. (1) Az a település, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza. (2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 5089 szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. Hatályát veszti a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók 1. mutatócsoport: Társadalmi és demográfiai helyzet Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) az elmúlt öt év átlaga, Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő Tízezer 0 2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei és családi napközis férőhelyek száma, db Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0 24 éves állandó népességből, % Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő 2. mutatócsoport: Lakás és életkörülmények Használt lakások átlagos ára, Ft Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, % Komfort nélküli (lakott) lakások a lakott lakások %-ában Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db 3. mutatócsoport: Helyi gazdaság és munkaerőpiac A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, % Tartósan legalább 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, % A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, % A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, % 4. mutatócsoport: Infrastruktúra és környezet Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, % A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, % A megyeszékhely elérésének mutatója, perc A gyorsforgalmi csomópontok elérési mutatója, perc

8 5090 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám B) Az indikátorrendszer felépítése B) B) Az Az indikátorrendszer indikátorrendszer felépítése felépítése 1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján: 1. Az 1. Az alapindikátorok alapindikátorok azonos azonos B) terjedelmű terjedelmű Az indikátorrendszer skálára skálára való való transzformálása transzformálása felépítése normalizálási normalizálási eljárással eljárással a következő a következő képlet képlet alapján: alapján: 1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára ffff ffff!,!,!"#$ =!"!,!!!"# (!"!,! )!,!,!"#$ =!"!,!!!"# való (!"!,! transzformálása ) normalizálási eljárással 100, 100, ahol ahol a következő képlet alapján:!"#!"!"#!"!,!!!"# (!"!,!!!"# (!"!,! )!,! ) ffff!,!,!"#$ =!"!,!!!"# (!"!,! ) 100, ahol!"#!" fa fa i,j,norm: i,j,norm: normalizált normalizált alapindikátor alapindikátor!,!!!"# (!"!,! ) fa fa i, j : i, alapindikátor j : alapindikátor fa i,j,norm: normalizált alapindikátor min( min( fa fa fa i, j ): i, jaz ): az alapindikátor alapindikátor legkisebb legkisebb értéke értéke i, j : alapindikátor max( max( min( fa fa fa i, j ): i, ij, j az ): ): az alapindikátor alapindikátor legkisebb legnagyobb legnagyobb értéke értéke értéke max( fa i, j ): az alapindikátor legnagyobb értéke 2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának 2. Csoportindikátorok értékét a következő számítása: képlet az egy alapján: csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az 2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott 2. Csoportindikátorok csoport csoportindikátorának számítása: az értékét egy csoporton a következő belüli képlet alapindikátorok alapján: átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján: adott csoport csoportindikátorának értékét n n 1 1a következő képlet alapján: fa = n fai = i 1 fa fa i, j, norm, ahol fa n i, j, norm, ahol i = j= 1 n fa i, j, norm, ahol nj = j 1 = 1 fa fa i : i : csoportindikátor fa i : csoportindikátor fa i j norm fa,, : normalizált alapindikátor i, j, fa norm : n : csoportban i, j, norm : normalizált alapindikátor szereplő indikátorok száma n : n : csoportban szereplő indikátorok száma 3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet Komplex 3. alapján: Komplex Komplex mutató mutató számítása: számítása: a négy a négy csoportindikátor átlagértéke átlagértéke adja adja a fejlettségi a fejlettségi komplex komplex mutató komplex mutató mutató értékét értékét a következő a következő képlet képlet alapján: alapján: m m m 1 fi = 1 fi = fa i= fa i, i, ahol fa i, ahol m 1 ahol i= 1 m i= 1 fa fa i : i : csoportindikátor fa i : csoportindikátor fi fi : : komplex mutató fi : komplex mutató m m : : csoportindikátorok száma m : csoportindikátorok száma 2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez A kedvezményezett települések jegyzéke A B C D Társadalmi-gazdasági Megye Település és infrastrukturális szempontból kedvezményezett Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 1 települések 2 Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy Bácsszőlős Balotaszállás Bátya Borota Csátalja Csikéria Dávod Drágszél Dunafalva Dunaszentbenedek Dunatetétlen 0 1

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Felsőszentiván Gara Géderlak Hercegszántó Imrehegy Jánoshalma Katymár Kéleshalom Kisszállás Kömpöc Kunbaja Kunbaracs Madaras Mátételke Mélykút Miske Nagybaracska Ordas Öregcsertő Pálmonostora Rém Sükösd Szeremle Tass Tataháza Tázlár Újsolt Újtelek Uszód Baranya megye Adorjás Ág Almamellék Almáskeresztúr Alsószentmárton Apátvarasd Áta Babarcszőlős Bakóca Bánfa Baranyahídvég Baranyajenő Baranyaszentgyörgy Basal Besence Bogádmindszent Bogdása 1 1

10 5092 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 60 Boldogasszonyfa Bosta Botykapeterd Bürüs Cún Csányoszró Csarnóta Csebény Cserdi Dencsháza Dinnyeberki Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávafok Drávaiványi Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Egyházasharaszti Endrőc Erdősmárok Erdősmecske Fazekasboda Felsőegerszeg Felsőszentmárton Garé Gerde Gerényes Gilvánfa Gordisa Gödre Gyöngyfa Gyöngyösmellék Hegyszentmárton Helesfa Hirics Homorúd Horváthertelend Husztót Ibafa Illocska Ipacsfa 1 0

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Kákics Kásád Katádfa Kékesd Kemse Kisasszonyfa Kisbeszterce Kisbudmér Kisdér Kishajmás Kisharsány Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisnyárád Kistamási Kistapolca Kistótfalu Kisvaszar Kisszentmárton Kórós Kovácshida Kovácsszénája Köblény Kölked Kővágótöttös Lapáncsa Liptód Lúzsok Magyarlukafa Magyartelek Maráza Márfa Marócsa Márok Matty Mekényes Merenye Meződ Mindszentgodisa Molvány Monyoród Nagybudmér Nagycsány Nagyhajmás Nagyharsány 1 1

12 5094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 152 Nagytótfalu Nemeske Nyugotszenterzsébet Okorág Okorvölgy Old Oroszló Ózdfalu Palé Páprád Patapoklosi Pécsbagota Pécsdevecser Pereked Peterd Pettend Piskó Pócsa Rádfalva Regenye Rózsafa Sámod Sárok Siklósbodony Siklósnagyfalu Somogyapáti Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Sósvertike Sumony Szágy Szaporca Szárász Szava Szebény Szellő Szentdénes Szentkatalin Szentlászló Szilágy Szőke Szörény Szulimán Szűr Tarrós 1 0

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Tékes Teklafalu Tengeri Tésenfa Téseny Tófű Tormás Tótszentgyörgy Újpetre Várad Varga Vásárosbéc Vásárosdombó Vázsnok Vejti Velény Versend Zádor Zaláta Békés megye Almáskamarás Battonya Bélmegyer Biharugra Bucsa Csabaszabadi Csárdaszállás Dombegyház Dombiratos Ecsegfalva Geszt Kardos Kertészsziget Kevermes Kisdombegyház Körösnagyharsány Körösújfalu Kötegyán Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyház Medgyesbodzás Méhkerék Mezőgyán Nagykamarás Okány Örménykút 1 0

14 5096 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 244 Pusztaföldvár Pusztaottlaka Sarkad Sarkadkeresztúr Újszalonta Végegyháza Zsadány Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújalpár Abaújlak Abaújszolnok Abaújvár Abod Alacska Alsógagy Alsótelekes Alsóvadász Alsózsolca Arló Ároktő Aszaló Baktakék Balajt Bánhorváti Baskó Becskeháza Beret Bodroghalom Bodrogkisfalud Bódvalenke Bódvarákó Boldogkőújfalu Boldogkőváralja Boldva Borsodbóta Borsodgeszt Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Borsodszirák Bükkaranyos Bükkmogyorósd Büttös Cigánd Csenyéte Csernely Csincse Csobaj 1 1

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Csokvaomány Dámóc Detek Domaháza Dövény Égerszög Encs Erdőbénye Fáj Farkaslyuk Felsőberecki Felsődobsza Felsőgagy Felsőkelecsény Felsőregmec Felsőtelekes Felsővadász Filkeháza Fony Forró Fulókércs Füzérkajata Füzérradvány Gadna Gagyapáti Gagybátor Gagyvendégi Galvács Gesztely Girincs Gönc Göncruszka Györgytarló Hangács Hangony Hegymeg Hejőbába Hejőkürt Hejőpapi Hejőszalonta Hernádbűd Hernádcéce Hernádnémeti Hernádpetri Hernádszentandrás Hernádszurdok 1 1

16 5098 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 336 Hernádvécse Hét Hidvégardó Hollóháza Homrogd Imola Izsófalva Jákfalva Járdánháza Kánó Kány Karcsa Karos Kázsmárk Kéked Kelemér Kenézlő Kesznyéten Kiscsécs Kisgyőr Kishuta Kisrozvágy Komjáti Korlát Kovácsvágás Köröm Krasznokvajda Kupa Kurityán Lácacséke Ládbesenyő Lak Legyesbénye Léh Lénárddaróc Litka Makkoshotyka Mályinka Martonyi Megyaszó Meszes Mezőzombor Monaj Monok Nagybarca Nagykinizs 1 0

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Nagyrozvágy Nekézseny Nemesbikk Novajidrány Nyésta Nyíri Onga Ónod Ormosbánya Ózd Pácin Pamlény Pányok Pere Perecse Prügy Pusztafalu Pusztaradvány Ragály Rakaca Rakacaszend Rásonysápberencs Révleányvár Ricse Rudabánya Rudolftelep Sajóbábony Sajógalgóc Sajókápolna Sajókaza Sajómercse Sajónémeti Sajópetri Sajópüspöki Sajószentpéter Sály Sárazsadány Sáta Selyeb Semjén Serényfalva Sóstófalva Szakácsi Szalaszend Szalonna Szászfa 1 1

18 5100 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 428 Szegi Szegilong Szemere Szendrőlád Szentistván Szentistvánbaksa Szin Szinpetri Szuhakálló Szuhogy Taktabáj Taktaharkány Taktakenéz Taktaszada Tarcal Telkibánya Tiszacsermely Tiszakarád Tiszaladány Tiszapalkonya Tiszatardos Tiszatarján Tomor Tornabarakony Tornakápolna Tornanádaska Tornaszentandrás Tornaszentjakab Tornyosnémeti Újcsanálos Uppony Vágáshuta Vajdácska Vatta Vilmány Vilyvitány Viss Viszló Vizsoly Zádorfalva Zalkod Zemplénagárd Ziliz Zsujta Csongrád megye Ambrózfalva Apátfalva 1 0

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám Árpádhalom Baks Csanádalberti Csanytelek Dóc Eperjes Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagyér Nagytőke Óföldeák Ópusztaszer Öttömös Pusztamérges Pusztaszer Ruzsa Tömörkény Fejér megye Enying Igar Mátyásdomb Sáregres Sárkeresztúr Vajta Győr-Moson-Sopron megye Cakóháza Hajdú-Bihar megye Álmosd Bagamér Báránd Bedő Berekböszörmény Bihardancsháza Biharnagybajom Bihartorda Bojt Csökmő Darvas Derecske Egyek Esztár Folyás Furta Fülöp Gáborján Hajdúbagos Hajdúhadház Hajdúsámson 0 1

20 5102 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 56. szám 520 Hajdúszovát Hencida Hosszúpályi Kaba Kismarja Kokad Komádi Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Magyarhomorog Mezőpeterd Mezősas Nagykereki Nagyrábé Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Pocsaj Polgár Sáp Sáránd Sárrétudvari Szerep Téglás Tetétlen Tiszacsege Told Újiráz Újléta Vámospércs Váncsod Vekerd Zsáka Heves megye Átány Bükkszentmárton Csány Dormánd Egerbakta Egercsehi Egerfarmos Erdőkövesd Erdőtelek Erk 1 0

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Ajak 3.500,- 2,0 2 Anarcs 1,4 3 Apagy 8.000.- 1,5 100,- 4 Aranyosapáti 3.000.- 1,5 500,- 5 Baktalórántháza 250.- Ft/m2 500,- 1,2

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009. január -jei állapot Vagyoni típusú adók AJAK 2,0 2 ANARCS,4 3 APAGY 0.000,5 4 ARANYOSAPÁTI 4000,5 5 BAKTALORÁNRHÁZA 250,2 6 BALKÁNY 200,7 7 BALSA

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 AJAK 2 2006.01.01 2008.01.01 2 ANARCS 1,4 2004.01.01 3 APAGY

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila

Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése. Fekete Attila Településszintű fejlettségi vizsgálatok összevetése Fekete Attila MTA TK Budapest 2014 A Gyerekesély-kutató Csoport 2014. március 27-én Településszintű fejlettség: megközelítések és eljárások címmel módszertani

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETÉNEK Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Telefonszám: (42)410-522 Fax: (42) 410-277 E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 4400, Keleti u. 1. 42/508-300 4401 Pf. 304. 42/508-311 Földművelésügyi és

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

ACS név Település Megye

ACS név Település Megye 3. Melléklet: A 311/2007. Korm rend. 2. mellékletében felsorolt LHH statisztikai kistérségben elhelyezkedő település és a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet szerint hátrányos települések ACS név Település

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

Dél-Alföldi Régió Bács-Kiskun megyei kistérségek. Békés megyei kistérségek. Csongrád megyei kistérségek

Dél-Alföldi Régió Bács-Kiskun megyei kistérségek. Békés megyei kistérségek. Csongrád megyei kistérségek 3. számú melléklet I. Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezıtlenebb helyzető kistérségek

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

Szolgáltató adatlapja 1 / 7

Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató adatlapja 1 / 7 Szolgáltató neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe: 7200 Dombóvár Kórház 39-41. Szolgáltató telefon/fax Fekvő 0100 Belgyógyászat Progresszivitás: 1 (aktív) Alsómocsolád

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 21. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 12., kedd Tartalomjegyzék 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám  cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám E-mail cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori polgármester 3261 Abasár Fő tér 1. 48/514-512 48/514-592

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA 1KF VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA V. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS FOLYAMATHOZ

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

"A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására" SZOC-FP-11

A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására SZOC-FP-11 -0094 Homrogd község Öngondoskodás Homrogdon Borsod-Abaúj-Zemplén Homrogd 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft -0161 Nyírcsaholy Község Gazdálkodj okosan Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírcsaholy Község 4 000 000 Ft 4 000

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások

Fejlődő és leszakadó járások Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja a Járási Fejlettségi Mutató alapján 2016. január Fejlődő és leszakadó járások 2012- Magyar járások társadalmi-gazdasági profilja

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 "C" komponens

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-14 C komponens Bácsalmási Roma Nemzetiségi Bácsalmási Roma Szociális SZOC-FP-14-C-0121 Bács-Kiskun Bácsalmás 1 050 00 Föld SZOC-FP-14-C-0125 SZOC-FP-14-C-0088 SZOC-FP-14-C-0019 SZOC-FP-14-C-0081 Csányoszró Község Alsómocsolád

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház

Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház Járás Megnevezés Férőhely (fő) Cím Baktalórántházai j Közösségi Ház 80 4535 Nyíribrony, Fő út 42 Baktalórántházai j Közösségi Ház 150 4536 Ramocsaháza, Fő tér 2 Baktalórántházai j Integrált Közösségi Szolgáltató

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-13

A szociális földprogramok megvalósításának támogatására SZOC-FP-13 A szociális földprogramok megvalósításának ára C-0063 Páprád Páprád: öko-szociális háztáji gazdaságok Baranya Páprád 1 199 857 Ft 1 199 857 Ft A-0041 Halmaj ért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Halmajon

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL AZ INNOVÁCIÓS KAPACITÁS TÉRBELISÉGE A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL Információs társadalom alprogram szakmai konferencia 2011. február 03. Szeged TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Prof. Dr.

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Település Ügyfélszolgálat címe Ügyf. Szolg. Tel. Hibabejelentő Nyitva tartás

Település Ügyfélszolgálat címe Ügyf. Szolg. Tel. Hibabejelentő Nyitva tartás Település Ügyfélszolgálat címe Ügyf. Szolg. Tel. Hibabejelentő Nyitva tartás Abádszalók 5240 Kunhegyes, Ady E. út 3 5350 Tiszafüred,Örvényi út 124. 59/510-210 70/331-5963 Kunhegyes: Hétfő:08:00-12:00 Szerda:

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek 2. számú melléklet a 45/2006.(XII. 8.) KvVM rendelethez Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található jelölt különleges természetmegőrzési

Részletesebben

Arzén érintettségű települések ivóvíz vizsgálati adatai III-IV. negyedév

Arzén érintettségű települések ivóvíz vizsgálati adatai III-IV. negyedév Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújalpár 75 1 33 33 33 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújkér 697 0 n.a. n.a. n.a. Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújszántó 3097 2 7 9 11 Borsod-Abaúj-Zemplén Abaújvár 201 2 19 20 20 Pest Abony 15072

Részletesebben

Melléklet. Veszprém 0230/1, 0230/2, 0230/3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természetmegorzési

Melléklet. Veszprém 0230/1, 0230/2, 0230/3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természetmegorzési Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges természetmegorzési Balatonkenesei tátorjános (HUBF20032) Balatonkenese 444, 451, 452 Csácsi-erdo (HUBF20053) Alsónemesapáti

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. melléklet a 130/2012. (XII. 19.) KvVM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelethez KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETNEK JELÖLT TERÜLETEK 1. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL PÉCSI IGAZGATÓSÁG A GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLON Száma: 22/2005 PÉCS 2005. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2005 ISBN

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

Baktalórántházai. Abaúj-Hegyközi

Baktalórántházai. Abaúj-Hegyközi V. Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca Ft Ág Község

Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca Ft Ág Község Kedvezményezett Cím Adószám Támogatás összege Ádánd Község Önkormányzata 8653 Ádánd Kossuth Lajos utca 50. 15396035-2-14 214900 Ft Ág Község Önkormányzata 7381 Ág, Alkotmány u.16. 15555355-1-02 250000

Részletesebben

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20.

250X100 BIZTONSÁG. az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye. 2014. szeptember 20. 250X100 BIZTONSÁG az OPSZ, az ORFK és az NBT kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának programindító rendezvénye 2014. szeptember 20. Vác Vác Erdőkertes Erdőkertes Tatárszentgyörgy Tatárszentgyörgy Cegléd

Részletesebben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

Igazolással szavazók statisztikája II. forduló (2010. április óra)

Igazolással szavazók statisztikája II. forduló (2010. április óra) Megye OEVK Székhely Település Szavazókör Igazolást ide kértek száma Ebből névjegyzékre felvettek száma Szavazás napján névjegyzékbe vehetők száma BUDAPEST 03 Budapest 03 Budapest III.ker. 009 1253 124

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szolgáltatók közhiteles nyilvántartása

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szolgáltatók közhiteles nyilvántartása A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult szolgáltatók közhiteles nyilvántartása Közszolgáltató neve "Deák-Intertrans" Kft. "Kelet-Környezet" Kft "Kgybé" Bt. Ale Gergely egyéni

Részletesebben

II. Autóbusz vár vonatra

II. Autóbusz vár vonatra II. Autóbusz vár vonatra Biharkeresztes, vá. 4561/ 935 KOROSSZEGAPATI 12:10 101/ 6414 Bódvaszilas, vá. 4124/ 858 BODVARAKO,AUT.V + 8:40 94/ 35412 / 962 M 18:40 / 35426 / 995 T.BARAKONY,TEM. + 12:50 / 35414

Részletesebben

Önkormányzati fenntartású intézmények - óvodai fejlesztő program 2007.

Önkormányzati fenntartású intézmények - óvodai fejlesztő program 2007. Önkormányzati fenntartású intézmények - óvodai fejlesztő program 2007. Sorszám Fenntartó neve Település neve Intézmény neve OM azonosító Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma összesen Támogatási

Részletesebben

A hátrányos helyzetű vidéki települések listája

A hátrányos helyzetű vidéki települések listája A hátrányos helyzetű vidéki települések listája Településnév Megye kód Kistérség név Abaújalpár B-A-Z Encsi Abaújszolnok B-A-Z Szikszói Abaújvár B-A-Z Abaúj-Hegyközi Abod B-A-Z Edelényi Adorjánháza Veszprém

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe SZMSZ 2. számú melléklet Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területe Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46. Illetékességi területe: Dél-dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye,

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031

Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 20031 Észak-Aföldi régió területi hulladékgazdálkodási terv 2003 A közölt adatok, kiértékelések szabadon felhasználhatók a tervezi etika szabályinak

Részletesebben

Közbiztonsági referensek elérhetőségei

Közbiztonsági referensek elérhetőségei Közbiztonsági referensek elérhetőségei 2014-08-01 Ssz. Közbiztonsági referensre vonatkozó adatok Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatali elérhetősége (42/594- székhely település neve 603, Mell: 35050)

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete. 1. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete. 1. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos

Részletesebben

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák

Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Európai Szociális Alap Az intézményi fejlesztésben résztvevő iskolák Tankerület Intézmény neve Települése Bóly Olaszi Általános Iskola Olasz

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./A Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak nem minősülő pályázók esetében Jelen településlistában

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés

A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés A helyi önkormányzatok 2014. évi szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló döntés No. Önkormányzat Megye Támogatás (Ft) Döntés időpontja Döntéshozó 2 999 650 205 1. Ágasegyháza Bács-Kiskun 1 028 700 2014.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett 2. helyen végzett szállító. 1. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület pontszáma pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett 2. helyen végzett pontszáma 2. helyen végzett pályázatának

Részletesebben

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel :

Budapest, 2013. január 22-én Tisztelettel : HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Érkezett: HENDE CSAB A miniszte r. í't4.c 3p 2013 JAN 2 3. Juhász Feren c országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/9703. számú, Kik veszik igénybe a Magyar Honvédség által biztosított

Részletesebben

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5.

GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. 5. GINOP 1.2.1-15 TELEPÜLÉS LISTA SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNÁK Mikro-, kis- és középválllkozások termelési kpcitásink bővítése 5. melléklet Település list A szb válllkozási zónák (SZVZ) települései és szb válllkozási

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE SZABOLCS VOLÁN Zártkörűen Működő Közlekedi Rzvénytársaság Nyíregyháza, Korányi F. u. 12. A 2013/2014. évi Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend csatlakozásaival kapcsolatban megállapított VÁRAKOZÁSI IDŐK

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok. a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy. A védjegy célja

Pályázati feltételek és bírálati szempontok. a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy. A védjegy célja Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Hortobágyi Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Hortobágyi Nemzeti Parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja 1.

Részletesebben

11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet (2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területének megállapítására

11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet (2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területének megállapítására 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2)

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára FRISSÍTVE: február 17. Időpont Országos versenyek MEGYE

Magyarország összesített fogathajtó versenynaptára FRISSÍTVE: február 17. Időpont Országos versenyek MEGYE Január Február Március 2 szo 3 vas 9 szo 10 vas 16 szo Salgótarján ELMARADT Salgótarján ELMARADT Salgótarján - ELMARADT 17 vas 23 szo Székesfehérvár fedeles Székesfehérvár fedeles Székesfehérvár fedeles

Részletesebben

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget

Ellátási terület. ivóvíz+szennyvíz. Szolgáltatás. Abaliget Ellátási terület Szolgáltatás Abaliget + Ábrahámhegy + Ádánd Adony + Alsóörs + Alsópáhok + Andocs Aszófő + Áta Attala Babarc + Babócsa + Bábonymegyer Badacsonytomaj + Badacsonytördemic + Bakháza Bakonykúti

Részletesebben