44/2003. (IX. 18.) sz. önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "44/2003. (IX. 18.) sz. önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről"

Átírás

1 BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 44/2003. (IX. 18.) sz. önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló- többször módosított évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. -ában, a 44/A (l) és (2) bekezdéseiben, valamint a 46. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet személyi hatálya 1. (l) A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre terjed ki fllggetlenül a foglalkoztatás jellegére (határozott vagy határozatlan idejű kinevezés, részmunkaidő stb.). (2) A rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyre a Képviselő-testület a Ktv. alapján felhatalmazást kapott. A Képviselő-testület hatásköre a juttatásokkal és támogatásokkal összefllggésben a Ktv. keretei között a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatás bevezetésére és a pénzügyi fedezet biztosítására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás, a ki fizetés és elszámolás szabályait a Jegyző határozza meg a Közszolgálati Szabályzatban (továbbiakban: KSZ). (3) A foglalkoztatási jogviszonyban álló Polgármesterre, Alpolgármesterekre (továbbiakban együtt: Polgármester) e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik. (4) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket az e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg.

2 2 Munkaidő, félfogadási idő 2. (l) A Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőinek és ügykezelőknek heti munkaideje 40 óra. (2) A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend a következő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: óráig óráig óráig óráig óráig Egyes meghatározott munkakörökben, illetve részfoglalkozású köztisztviselők és ügykezelők esetében az általánostól eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat a munkáltatói jogkör gyakorlója. (3) a) A Hivatal általános ügyfélfogadási ideje: Hétfő: óráig Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: llldcs óráig n 1 n cs óráig b) Az ÜSZI ügyfélfogadási ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: óráig óráig óráig óráig óráig

3 3 c) Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: óráig óráig óráig óráig óráig (4) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a köztisztviselő és ügykezelő részére a munkaidőn belül - a munkavégzés megszakításával - napi 30 perc, valamint minden további három óra munkavégzés után a köztisztviselő részére legalább 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. (5) A köztisztviselő és ügykezelő munkából való távolmaradása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha Munka Törvénykönyvéről szóló - többször módosított és kiegészített évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.) mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól, továbbá akkor, ha a távolmaradását a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezte. Rendkívüli munkavégzés 3. ( 1) A köztisztviselőt és ügykezelőt rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. (2) A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb 160 óra lehet. A rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítő köztisztviselő számára legfeljebb 20 munkanap szabadidő-átalány állapítható meg. (3) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-általányra a vezetői kin evezéssel, megbízással rendelkező köztisztviselő és ügykezelő nem jogosult. (4) A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a Jegyző a KSZ-ben szabályozza.

4 4 Illetményalap 4. (l) Az illetményalap ,- Ft. (2) A 200 l. július l-jétől kinevezett köztisztviselők és ügykezelők alapilletményét a mindenkori államigazgatásban érvényes illetményalappal és a Ktv. 2. sz. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó szorzószám alapján kell megállapítani. (3) Illetményelemekhez kapcsolódó illetményalap az (l) bekezdésben meghatározott. Az illetménykiegészítés 5. Illetménykiegészítésre jogosult: - felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletményének 30 %-ában - középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő és ügykezelő az alapilletményének 10 %-ában. Illetménypótlék 6. (l) E rendelet alkalmazásában: - osztályvezetői szintnek megfelelő vezetőn csoportvezetőt, - főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetőn irodavezetőt kell érteni.

5 5 (2) A vezető beosztású köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke: ~ osztályvezetői szintnek megfelelő vezető részére alapilletményének l O %-a, ~ a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető részére alapilletményének 15 %-a. ~ ügykezelő osztályvezető alapilletménye az illetményalap három és félszerese. (3) A köztisztviselő, a Polgármester gépjármű-vezetési pótlékra jogosult, ha rendszeresen hivatali gépjárművet vezet és ez által külön gépjárművezető foglalkoztatása szükségtelen. A pótlék mértéke az illetményalap 13 %-a. A gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkaköröket a Jegyző KSZ-ben állapítja meg. (4) A köztisztviselő és ügykezelő idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, ha olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges. Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg. (5) A köztisztviselő és a Polgármester részére az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként: felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap l 00 %-a, középfokú C típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap 60 %-a, felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap 50 %-50 %-a, középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap 30 /o-30 /o-a, alapfokú C típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap 15 %-a. Képzettségi pótlék 7. (l) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosadást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a köztisztviselő számára a Jegyző képzettségi pótlékot állapíthat meg. (2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.

6 6 (3) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a Hivatal Ügyrendje tartalmazza. (4) A képzettségi pótlék mértéke: - a doktori (PhD) fokozat, vagy a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény ának (l) bekezdése alapján azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozatesetén az illetményalap 75 %-a, - felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50 %-a, - akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40 %-a, - iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 30 %-a. (5) A több feltételnek is megfelelő köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű pótlékra jogosult. (6) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő nem jogosult képzettségi pótlékra, ha az iskolarendszeren kívül középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítést, szakképzettséget. Besorolás, vezetői megbízás 8. A köztisztviselőt a Ktv ai alapján iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének figyelembevételével kell besorolni. Munkaköri megnevezését ennek megfelelően, a szakmai területre utaló kifejezéssel kiegészítve kell megállapítani (pl. gyámügyi fogalmazó, közművelődési előadó, stb.).

7 7 Helyettesítési díj 9. (l) Ha a köztisztviselő és az ügykezelő a Jegyző intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön dijazás (helyettesítési díj) is megilleti. (2) A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő köztisztviselő illetményének %-áig tetjedhet. A helyettesítési díj mértékét a Jegyző állapítja meg. A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár. (3) A köztisztviselő és az ügykezelő akkor is jogosult helyettesítési díjra, ha tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el. (4) Nemjár helyettesítési díj, ha: - a helyettesítés a vezető munkaköri kötelezettsége, - a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges. (5) Ha a helyettesítés a vezető munkaköri kötelezettsége, de a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, jár a helyettesítési díj, feltéve, ha a helyettesítés időtartama a 30 napot meghaladja. Külön juttatás, jutalom, céljutalom 10. (l) A polgármester, köztisztviselő, és az ügykezelő minden naptári évben külön juttatásként - a Hivatalnál a tárgyévi munkavégzési kötelezettsége időtartamának arányában - legalább egy havi illetményre jogosult. (2) A juttatás mértékének alapja a kifizetés esedékességekor irányadó illetmény. A Képviselő-testület minden év, november 30-áig megvizsgálja, annak pénzügyi, költségvetési lehetőségét, hogy az egy havi illetményen felül további juttatást biztosít-e. (3) Az (l) bekezdés szerinti juttatást minden év decemberében, a november havi illetménnyel együtt kell kifizetni.

8 8 (4) A köztisztviselő és az ügykezelő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben részesíthető: - pénz- vagy tárgyjutalom, - hazai vagy külföldi jutalomüdülés, - aminiszter által adományozott, névre szóló emléktárgy, - aminiszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb., kitüntetés. Jubileumi jutalom ll. (l) A köztisztviselő, az ügykezelő és a Polgármester 25, 30, 35, illetve 40 évi közszalgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. (2) Ajubileumijutalom: 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi, 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi, - 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi, - 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öt havi illetménynek megfelelő összeg. (3) A közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén a köztisztvisel őnek, és ügykezelőnek és a Polgármesternek nyugdíjazásakor ki kell fizetni: - a nyugdíjazás évében esedékessé váló jubileumi jutalmat, - a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,

9 9 - a 35 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra, - a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra. (4) Ha közszolgálati jogviszony a köztisztvisel ő, ügykezelő és a Polgármester halála miatt szűnik meg, a (3) bekezdésben foglalt szabály alkalmazása alapján járó jubileumi jutalmat az örökösnek kell kifizetni. Közigazgatási jutalom 12. (l) A köztisztviselőt, az ügykezelőt és a Polgármestert közszolgálati jogviszonya alapján közigazgatási jutalom illeti meg, melynek mértéke: - 20 évi közszolgálati jogviszony után egyhavi illetménynek, - 45 évi közszolgálati jogviszony után hat havi illetményének megfelelő összeg. A közigazgatási jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a, napján esedékes. (2) A közszolgálati jogviszonyának megszünése esetén a köztisztviselőnek, ügykezelőnek és a Polgármesternek nyugdíjazáskor ki kell fizetni: a nyugdíjazása évében esedékessé váló közigazgatási jutalmat, - a 20 év közszolgálati jogviszony után járó közigazgatási jutalmat, ha a közigazgatási jutalomra jogosító szolgálati idejéből l év vagy ennél kevesebb van hátra, a 45 év közszolgálati jogviszony után járó közigazgatási jutalmat, ha a közigazgatási jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.

10 10 (3) Ha közszolgálati jogviszony a köztisztvisel ő, ügykezelő és a Polgármester halála miatt szűnik meg, a (2) bekezdésben foglalt szabály alkalmazása alapján közigazgatási jutalmat az örökösnek kell ki fizetni. Címek adományozása 13. (l) A Jegyző a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú iskolai végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselőnek címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsos i, címzetes vezető- főtanácsos i, a középiskolai végzettségű köztisztviselőnek címzetes főmunkatársi címet adományozhat a Ktv ában meghatározott feltételek fennállása esetén. (2) A Jegyző szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsosi címet adományozhat a Ktv. 30/A. -ában foglalt feltételekkel rendelkező köztisztviselőnek (3) Az adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadój cím együttesen nem haladhatja meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői létszám l O %-át. Szociális, jóléti és egyéb juttatások 14. (l) A polgármester munkavégzése során - a kapcsolattartás és az azonnali elérhetőség érdekében -, munkaviszonya idejére rádiótelefon használatára jogosult és köteles, amelynek teljes költségét az éves költségvetésben kell tervezni. (2) A köztisztviselő és az ügykezelő- indokolt esetben - munkáltatói döntés alapján és a belső szabályzatban rögzített módon - azonnali elérhetősége érdekében - rádiótelefon használatára jogosult és köteles. (3) A köztisztviselőt, ügykezelőt és a polgármestert étkezési hozzájárulás címén havonta a mindenkori hatályos pénzügyi szabályok szerinti összegű, kizárólag közvetlen fogyasztású élelmiszer vásárlására jogosító utalvány illeti meg.

11 ll t 4) A Hivatal a munkaviszonyban álló köztisztviselő és ügykezelő részére az egy éves BKV bérlet teljes összegét megtériti. Az utazási költségtérítésre jogosultak körét, jogcímeit, mértékét, kitizetésének és elszámolásának módját a munkáltatói jogkör gyakorlója szabályozza. (5) A köztisztviselő ügykezelő élet- és lakáskörülményeinek javítása céljából lakhatási lakásépítési, - vásárlási tá~ogatásban részesíthető. A támogatás mértékét feltételeit, az elbírálás, kifizetés és elszámolás rendjét, valamint a visszatérités szabályait a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg. (6) A köztisztviselő ügykezelő - átmeneti anyagi gondjai enyhítése érdekében - illetményelőlegben részesíthető. Ennek szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult szabályozni. (7) A köztisztviselő, ügykezelő és a polgármester részére szociális rászorultság esetén vissza nem téritendő szociális támogatás (eseti szociális segély, temetési segély, beiskolázási segély) adható. A támogatás mértékét feltételeit, az elbírálás szabályait a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg. (8) A köztisztviselő, ügykezelő naptári évenként üdülési hozzájárulásban részesíthető. A hozzájárulás feltételeit és mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult szabályozni. (9) A köztisztviselő és az ügykezelő részére- munkaviszonyának időtartamára- személyére szóló vagy társas élet- és balesetbiztosítást, nyugdíjbiztosítást, valamint egészségbiztosítást lehet kötni a költségvetésben meghatározott keretösszegen belül. Ennek szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. (l O) A polgármester részére is - tisztsége betöltéséig - köthető személyre szóló vagy társas élet- és balesetbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, valamint egészségbiztosítás. (ll) A köztisztviselő és ügykezelő jogosult a fogászati kezelés költségének megtéríttetésére. Ez a költségtérités az anyag költségét nem, csak a fogászati munkadíjat tartalmazza. A költségtérítés feltételeit és módját a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult szabályozni. ( 12) A polgármester is jogosult a fogászati kezelés költségeinek megtérittetésére. ( 13) A köztisztviselőt és az ügykezelőt betegszabadságának első tíz munkanapjára járó távolléti díjának 80 %-a és a teljes illetménye közötti különbség megtéritése illeti meg. A térités módját a munkáltatói jogkör gyakorolója jogosult szabályozni.

12 12 ( 14) A polgármestert is megilleti a betegszabadságra vonatkozó térítés. ( 15) A köztisztviselő, ügykezelő és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója az igazolványának felmutatásával belépésre jogosultak az Újhegyi úti uszoda, valamint a Kozma utcai sporttelep területére. ( 16) A szociális, jóléti és egyéb juttatások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell megtervezni. (l 7) Jelentős évfordulók alkalmából a munkáltatói jogkör gyakorlója tárgyjutalmat is adományozhat. ( 18) A köztisztvisel ő, az ügykezelő és a Polgármester részére albérleti díj hozzájárulás adható. A hozzájárulás mértékét, feltételeit, az elbírálás szabályait és az elszámolás rendjét a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg. (19) A köztisztviselő, az ügykezelő és a Polgármester részére családalapítási támogatás adható. A támogatás mértékét, feltételeit, az elbírálás szabályait a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg. (20) A köztisztviselő, az ügykezelő és a Polgármester részére tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás adható. A köztisztviselő és ügykezelő támogatásának mértékét, feltételeit, az elbírálás szabályait a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg. (21) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: - eseti szociális segély, - temetési segély, - kedvezményes üdültetés. A támogatás mértékét, feltételeit, az elbírálás szabályait a Jegyző a KSZ-ben állapítja meg.

13 13 (22) A Polgármester nem alanyi jogon járó támogatás iránti kérelmét, a juttatások feltételeit az SZMSZ-ben meghatározott Bizottság bírálja el, míg az Alpolgármesterek esetében döntésre a Polgármester jogosult. Szabadság 15. ( l ) A köztisztviselő alapszabadságára és a pótszabadság mértékére vonatkozóan a Ktv ában foglaltak az irányadók (2) Az ügykezelők szabadságának mértékére a Munka T örvénykönyve ában foglaltak az irányadók (3) A szabadság kiadása a Ktv. 41/ A. -ában foglaltak szerint történik. (4) A köztisztviselő és ügykezelő részére - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken felül - indokolt esetben fizetés nélküli szabadság engedélyezhető, amennyiben rendes fizetett szabadságát és a részére megállapított munkanap szabadidő-átalányát a tárgyévben már igénybe vette. (5) A fizetés nélküli szabadságot a köztisztviselő és az ügykezelő kérelmére - a szervezeti egység vezetője véleményének kikérése mellett - a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezheti. Érdekeltségi szabályozás többletbevétel terhére 16. ( 1) A Képviselő-testület a Hivatal dolgozói részére költségvetési rendeletében jóváhagyott címeken az egyes tervszámokhoz viszonyított többletbevételek és bevétel elmaradások egyenlege alapján személyi ösztönzésre és jutalmazásra fedezetet biztosít. (2) A Képviselő-testület a Polgármester által benyújtott előterjesztés alapján az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosításával, illetve a pénzmaradvány-elszámolás jóváhagyásakor biztosítja a fedezetet a többletbevétel terhére történő kifizetésekre. (3) A személyi ösztönzésre, jutalmazásra fordítható fedezet számításának részletes szabályait az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

14 14 (4) A ki fizetés részletes szabályait a Jegyző határozza meg a KSZ-ben. A vagyoni típusú, helyi adók hatékony behajtásával, illetve alkalmazásának elősegítésével összefüggő anyagi érdekeltség feltételeiről 17. (l) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat ügykörébe tartozó adókból keletkezett bevétel terhére a Hivatal adófeladatokat ellátó köztisztviselői részére érdekejtségi jutaiékra fedezetet biztosít. (2) A Képviselő-testület a Polgármester által benyújtott előtetjesztés alapján az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosításával, illetve pénzmaradványelszámolás jóváhagyásakor biztosítja a fedezetet az érdekeltségi jutaiékra történő ki fizetésekre. (3) Az érdekeltségi jutaiékra fordítható fedezet számításának részletes szabályait az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. (4) A ki fizetés részletes szabályait a Jegyző határozza meg a KSZ-ben. Teljesítménykövetelmény 18. (l) A Képviselő-testület minden év december 31-ig évente dönt a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról (2) A Jegyző köteles évente megállapítani és értékelni a köztisztviselőkre vonatkozó teljesítménykövetelményt (3) A Polgármester köteles évente megállapítani és értékelni a Jegyzőre vonatkozó teljesítménykövetelményt és az értékelésről tájékoztatni a Képviselő-testületet. (4) A teljesítménykövetelmény megállapítását és értékelési rendjét a Ktv a szabályozza. Záró rendelkezések 19.

15 15 (l) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A többször módosított évi XXIII. törvény és ezen önkormányzati rendelet előírásait az illetményre vonatkozóan úgy kell alkalmazni, hogy a hatálybalépéskor közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő és ügykezelő esetében a már megállapított illetmény nem csökkenhet. (3) J elen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelettel, a 10/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelettel, a (VII. ll.) sz. önkormányzati rendelettel, a 11/2001. (II. 20.). sz. önkormányzati rendelettel, az 55/2001. (XII. 18.). sz. önkormányzati rendelettel, a 14/2002. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelettel, a 9/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 23/2003. (V. 15.) számú önkormányzati rendelettel módosított 33/1999. (XL 16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. (4) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a Budapest Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú függeléke tartalmazza. J J; 'Jtj Á/taó ~fmdor[_ L~ polgármester,l djjq dr.. N eszteli István jegyző Akihirdetés napja: Budapest, szeptember 19.

16 ..

a Polgármesteri Hivatalban dolgozók k" zszolgálati jogviszonyának egyes kérdései ől 2007 MAJ Z 3.

a Polgármesteri Hivatalban dolgozók k zszolgálati jogviszonyának egyes kérdései ől 2007 MAJ Z 3. BUDAPEST KÖHÁNYAT ÖNKORMÁNYZAT 19/2007. (V. 18.) Budapest Kőbányai Önkor~lll)l:z.a.tu~' ü"~ U:!' Ei ~~ li\::::_ at:::.a!.:_a --=-----t lktatószám:...!~)~.d.~"*-/~.d:.... a Polgármesteri Hivatalban dolgozók

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Egységes szerkezetben 4.

a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Egységes szerkezetben 4. 44/2003. (IX. 18.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Egységes szerkezetben 4. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

H~Joly BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKO~ZAT JEGYZŐJE. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

H~Joly BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKO~ZAT JEGYZŐJE. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKO~ZAT JEGYZŐJE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete.../20 ll.{..) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki.

1.. 1.) E rendelet hatálya a Vác Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselôkre terjed ki. Vác Város Önkormányzat 36/2001.(X. 15.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejére, valamint a köztisztviselôket megilletô illetménykiegészítésről, vezetői pótlékról, juttatásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának 7/1995. (IV. 19.) Ök. rendelete Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY r e n d e l e t e köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben a 10/2011.(III.10.)

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2001. (X. 31.) számú. R e n d e l e t e Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (X. 31.) számú R e n d e l e t e A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti

Részletesebben

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra.

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(II.18.) számú rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 40/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete 1 a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

33/1999. (XI.16.) sz. önkor.mányzati rendelete. a Polgár.mesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

33/1999. (XI.16.) sz. önkor.mányzati rendelete. a Polgár.mesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 33/1999. (XI.16.) sz. önkor.mányzati rendelete a Polgár.mesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének február 12-i együttes testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének február 12-i együttes testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai Képviselő-testületének 2013. február 12-i együttes testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A képviselő-testületek döntésének megfelelően 2012.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 13/2001. (XI.12.) KT. r e n d e l e t e a Képviselő-testület hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket* megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 100/2015.

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 100/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 100/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel Üllő Nagyközségi Önkormányzat 2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról egységes szerkezetben a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/ Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 Fax: 32/310-838 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 48.499 /2009. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban

Részletesebben

Javaslat. polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

Javaslat. polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 18.) Önkormányzati rendelete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról.

22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E. a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2001.(X.26.) R E N D E L E T E (1)-(2) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról. Barcs

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2002. /VI.26./ SZ. R E N D E L E T E a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ E L Ő T E R J E S Z T É S

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ E L Ő T E R J E S Z T É S BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/519-002. E-mail: berekf.hivatal@mail.datanet.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. /lapok/képviselő-testület.aspx?szigetszentmárton Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2000. (XI.27.) sz. rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól a 12/2002.(VII.28.)

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

(2) E rendelet 6. -ának előírásait kell alkalmazni a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is.

(2) E rendelet 6. -ának előírásait kell alkalmazni a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális,

Részletesebben

(3) A polgármesterre e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik.

(3) A polgármesterre e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha arról kifejezetten rendelkezik. Herceghalom Önkormányzatának 9/2001. (X.24.) sz. rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről ( Egységes szerkezetben 11/2003.(IX.15.), 14/2005.(X.10.),

Részletesebben

Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete

Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete Vasmegyer Község Képviselı-testületének 12/2001. (XI.14.) számú rendelete A köztisztviselık közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl (Egységes szerkezetben) Vasmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete,

Részletesebben

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzatának 2/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2009. (XII. 31.) ÖR. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben