Csoportok a szervezetben. Az egyén és a csoport. Szervezet és csoport. Az egyén és a csoport. Csoport a szervezeti és vezetési irányzatok tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csoportok a szervezetben. Az egyén és a csoport. Szervezet és csoport. Az egyén és a csoport. Csoport a szervezeti és vezetési irányzatok tükrében"

Átírás

1 Csoportok a szervezetben Rendőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Def.: két vagy több olyan egymástól kölcsönös függésben és interakcióban álló egyént tekintünk, akik valamilyen cél érdekében közösen cselekszenek vagy együttműködnek Megkülönböztetünk: Vezetői csoportot ( funkcionális csoport ) Feladatcsoportot érdekcsoportot Csoport a szervezeti és vezetési irányzatok tükrében Taylor: a csoport teljesítménye = a leggyengébb egyéni teljesítmény szintjével, kerüljük a csoportos munkavégzést ( ne alakítsunk 4 főnél nagyobb csoportokat ) Human relations irányzat: a csoportok nagymértékben formálják a tagok magatartását és teljesítményét Ma: problémamegoldó teamek, döntési és végrehajtási jogosítványokkal feltuházott öntevékeny ( self managing ) csoportok Az egyén és a csoport Miért érdemes az egyénnek csoporthoz tartozni? Biztonság Státusz Önbecsülés Valahová tartozás ( affiliáció ) Támogatás, elfogadottság Hiedelmek megerősítése Hatalom Célok megvalósítása Az egyén és a csoport A csoporthoz való tartozás költségei : Feszültség Személyes befektetés Elutasítás Ellentétek Ellenkezés Társadalmi csere elmélete: ahhoz a csoporthoz csatlakozunk, amelyek a lehető legkisebb költségek mellett a lehető legnagyobb jutalmat kínálják Szervezet és csoport Milyen előnyökre számíthat a szervezet a csoport révén: Több tudás, információ Többoldalúprobléma, megközelítés A döntés jobb megértése Részvétel elfogadás Bizonytalan felelősség Konformitás, csoportnyomás Egyéni domonancia Társas lógás Vita megnyerése, problémamegoldás

2 A csoport külső feltételrendszere Csoporttagok személyes erőforrásai Csoportstuktúra Csoportfolyamatok A csoport feladata Teljesítmény és megelégedettség A csoport külső feltételrendszere Szervezet stratégiája Hatásköri viszonyok ( autoritás ) Szabályok, eljárások, előírások Erőforrások A szervezet személyi kiválasztási rendszere Teljesítményértékelési és érdekeltségi rendszer Szervezeti kultúra Fizikai munkafeltételek Csoport mérete: A méret nem független a teljesítménytől, minnél nagyobb annál komplikáltabb 2, 3 fős csoport 4 15 fős csoport = kiscsoport Páratlan számú csoportok Leggyakrabban használt 5 7 fős csoportok Feladatméret csoportlétszám Csoportösszetétel: Minnél nagyobb a személyiség, a vélemény, a képesség és a gondolkodásmó tekintetében az eltérés, annál valószínűbb, hogy a csoport rendelkezik a feladat megoldásához szükséges tulajdonságokkal Kohorsz: azok a csoporttagok tartoznak ey kohorszhoz, akik valamely közös tulajdonsággal rendelkeznek. Minnél inkább eltérő kohorszokhoz tartoznak a csoport tagjai, annál nagyobb a fluktuáció, annál több a konfliktus, a kommunikációs nehézség Szabályok, csoportnormák: A csoporttagok viselkedését leíró, mindenki által elfogadott szabályokat nevezzeük csoportnormának Származhatnak korábbi csoporttapasztalatokból vagy először kialakultak, vagy kritikus eseményből leszűrtek Általában 4 osztályba sorolhatók: Teljesítménynormák Erőforrás elosztására vonatkozó normák Külső megjelenés, viselkedési normák Informális közösségi normák Az egyén reakciója a csoport nyomására: Behódolás, engedelmesség Azonosulás ( identifikáció ) Internalizáció ( belülről jövő azonosulás ) Deviancia

3 Státusz: Szervezetben elfoglalat formális pozíció Iskolai végzettség, hozzáértés, szakértelem Jövedelem nagysága Bizonyos foglalkozások Személyes tulajdonságok Csoportszerepek: A vezető szerepészlelése a beosztott szerepelvárása Szerepkétértelműség Szerepazonosság Szerepkonfliktus Feladatorientált szerepek célok kijelölése, kezdeményezés,információgyűjtés, koordináció, értékelés Kapcsolatorientált szerepek bátorítás, békéltetés, unszolás, normázás, követés, szemlélődés Önmagunkra irányulószerepek Blokkolás Elismeréshajszolás Dominancia visszahúzódás Csoportfejlődés: Kialakulás Viták Normaképzés Teljesítés Szétválás Kommunikáció a szervezetben: Kibocsátó Kódoló Csatorna Üzenet Dekodoló Fogadó címzett Zaj Visszacsatolás Csoportok napjainkban Csoportos döntéshozatal: Szavazás konszenzus Csoportnyomás Csoportszellem Csoport kockázatvállalása Autonóm munkacsoportok Teamek ( közös felelősségvállalás ) Névleges Csoport Módszer ( NCM ) 5 9 fős kiscsoport 5 lépésre tagozódik Ötletek feljegyzése faliívekre Elgondolások megbeszélése Ötletek csoportosítása Rangsorolás

4 Döntéselőkészítés Döntéselőkészítés A döntéselőkészítés lényegében csoportos problémamegoldás. Az alapprobléma a működési körbe tartozó piaci igények kielégítése haszon elérésével, amelyet a vállalat adott termékek és szolgáltatások (értékek) előállításával és értékesítésével oldhat meg meghatározott felhasználói csoportok számára. problémák elemzése: elemzési, csoportos problémamegoldó és interjútechnika brainstorming NCM ORGAPLAN SWOT elemzés (az információk elrendezése egy ún. portfólió mátrixban; a cél olyan tevékenységi körök keresése, amelyek a belső erősségeken és a külső lehetőségeken alapulnak, és lehetővé teszik a belső gyengeségek csökkentését, valamint a külső veszélyek elkerülését) belső erősségek (strengths) belső gyengeségek (weaknesses) külső lehetőségek (opportunities) külső veszélyek (threats) SWOT kapcsolati elemzés lehetőség erősség stratégiák (támadó, kezdeményező stratégiák) lehetőség gyengeség stratégiák (alkalmazkodó stratégiák) kritikus helyzet (cél a kitörés a "3. síknegyedből" valamilyen belső erősség vagy külső lehetőség kiaknázásával) fenyegetés erősség stratégiák (védekező vagy ellenálló stratégiák) Ishikawa diagram ("halszálka" diagram) stratégiai alternatívák keresése a vállalat (már meglevő és tervezett) stratégiai üzleti egységeinek (SÜE) meghatározása [Elv: a vállalat a külső környezet kihívásaira sikeres termékekkel és szolgáltatásokkal felel.] a stratégiai üzleti egységek (SÜE) stratégiájának meghatározása marketing és innovációs stratégia meghatározása egyéb ágazati stratégiák meghatározása (pl. EEM stratégia, minőségpolitika, stb.) összvállalati stratégia kialakítása (egységes keretbe foglalás) alternatívák értékelése megvalósíthatósági elemzés (rendelkezésre állnak e ill. megszerezhetőek e a szükséges erőforrások?) költség haszon elemzés (a várható haszon megéri e a költségráfordítást?) megoldás(ok) kidolgozása és dokumentálása interjútechnika; szakaszai: interjú előkészítése: alapos felkészülés a témából; kérdések átgondolása és leírása; időpont és helyszín biztosítása információs vagy tartalmi szakasz: interjú elkezdése, megfelelő légkör megteremtése; alapvető azonosítási kérdések feltevése és a válaszok lejegyzése; információs kérdések feltevése és a válaszok lejegyzése ellenőrző szakasz: ellenőrző kérdések feltevése és a válaszok lejegyzése (pl. a korábbi kérdésekre adott válaszok pontosításával vagy kiegészítésével) befejező szakasz: interjú formális lezárása; hivatalos légkör feloldása; új időpont megbeszélése (ha szükséges) brainstorming: csoportos alkotó technika, alapja a résztvevők kreativitása és asszociációs képessége; egyszerűbb, egyértelműen felvázolható problémák megoldására szolgáló csoportos problémamegoldó eljárás (vö. NCM) alapvető magatartási szabályok (pl. kifüggesztve): ítélkezés felfüggesztése: nem értékeljük a javaslatokat, ötleteket semmilyen formában "szabadon szárnyalás": gátlások levetése, szabad asszociáció lehetővé tétele mennyiségre törekvés: minél több ötlet gyűlik össze, annál jobb; minden ötletet felírunk úgy, hogy mindenki láthassa őket (és lehetőleg valamilyen rendszerben, hogy áttekinthetőek legyenek) kölcsönös gondolati megtermékenyítés: mások ötleteinek átvétele és továbbgondolása főbb szakaszai: a probléma vázolása és megbeszélése; a probléma újravázolása (a probléma különböző vetületeinek feltárása); egy újravázolt probléma megközelítés kiválasztása; bemelegítés; ötletbörze (ötletek gyűjtése és rögzítése); az ötletek csoportosítása; az ötletek kinyomtatása és szétosztása; összesítés, értékelés NCM (Nominál Csoport Módszer): csoportos problémamegoldó eljárás bonyolult, un. nem strukturált problémák megoldására (vö. brainstorming) főbb szakaszai: a probléma ismertetése, a szabályok rövid összefoglalása; ötletek, elgondolások önálló leírása egy munkalapra; elgondolások közös ismertetése és rögzítése; elgondolások megvitatása, értelmezése és csoportosítása; előszavazás, ötletek szűrése; előszavazás eredményének megbeszélése, a kialakított vélemény tisztázása; végszavazás és a szavazás eredményének értékelése ORGAPLAN (egyéni megszólaltatási módszer, amelynek célja a kompetens személyek bevonása a döntés előkészítés folyamatába): egy adott téma megvitatására szolgáló eljárás, amely lehetőséget ad az adott témával kapcsolatos egyéni vélemények kifejtésére és ütköztetésére, és ezáltal a témával kapcsolatos fenntartások, problémák összegyűjtésére és rendszerezésére főbb szakaszai: a megvitatandó kérdés ismertetése; az egyéni vélemények ismertetése a kérdéssel kapcsolatban (minden résztvevő 3 percet kap); a fontosnak ítélt gondolatok (érvek, problémák, ötletek, javaslatok, stb.) kiválasztása szavazással; az elfogadott gondolatok rögzítése és összegyűjtése egy gyűjtőtáblán; az összegyűjtött gondolatok értelmezése és rendszerezése közösen kialakított szempontok alapján (ehhez szükséges egy vitavezető elnök vagy moderátor); titkos szavazás a kialakított szempontok elfogadásáról vagy elvetéséről

5 Hatalom Érdek mátrix

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

15. SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ 15. SZERVEZETI A szervezetek működésének alapja a kommunikáció. Az eredményes kommunikáció képessége a működés sikerességét biztosítja, míg anélkül a szervezet pusztulásra van ítélve. A kommunikáció minden

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Részvételi módszerek

Részvételi módszerek 3.module Részvételi módszerek Szerző: Elisabeth Huber Részvételi módszerek 1 3-as modul: Részvételi módszerek A. Bevezető Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és emlékszem majd rá. Vonj be és érteni fogom.

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS

CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben