СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛАНЕ МАЊИНЕ HATÁROZAT ADA KÖZSÉGNEK AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR FELETTI ALAPÍTÓI JOGÁNAK A MAGYAR NEMZETI TANÁCSRA VALÓ RÉSZBENI ÁTVITELÉRŐL / ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ПУТНОГ ПРАВЦА ДРЖАВНОГ ПУТА МАЛИ ИЂОШ-АДА-МОСТ НА РЕЦИ ТИСИ У НАСЕЉУ АДА (на деоници од планиране раскрснице са кружним током у Улици Молски пут до моста на реци Тиси) HATÁROZAT AZ ÁLLAMI ÚT KISHEGYES ADA ADAI TISZA HÍD ÚTIRÁNY KORRIDORA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL (a Moholi út utcában tervezett körforgalmú leágazástól a Tisza hídig terjedő szakaszra) SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL / РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ VÉGZÉS AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS LEFOLYTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL...7

2 2. strana/oldal 80 / РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ VÉGZÉS AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSE LEFOLYTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL...8 бр.14/2011 Деловодни број: / Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Oдговорни уредник Роланд Јанковић. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године 14/2011 szám Iktatószám: / Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő Jankovits Roland. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 3. strana/oldal 78./ На основу члана 16. став 3. и члана 24. ст. 2. Закона о националним саветима националних мањина ("Службени гласник Републике Србије",број 72/2009) и члана 41. тач. 7 и 32. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/2008 и 14/2009), Скупштина општине Ада, на седници одржаној године, доноси О Д Л У К У О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛАНЕ МАЊИНЕ Овом одлуком, општина Ада, као оснивач Библиотеке ''Сарваш Габор'' Ада Szarvas Gábor Könyvtár Ada (у даљем тексту: установа), са седиштем у Ади, Трг Ослобођења 1, преноси делимично (у 50%) оснивачка права над овом установом на Национални савет мађарске националне мањине, са седиштем у Суботици (у даљем тексту: Национални Савет), Аге Мамужића 11. О делимичном преносу оснивачких права сходно тачци ове одлуке, а у складу са законом, закључиће се уговор између Скупштине општине Ада као вршиоца оснивачких права општине Ада над установом и Националног савета. Уговором из претходног става ће се регулисати међусобна права и обавезе органа општине Ада и Националног савета, права управљања која се проносе, начин финансирања установе од стране оснивача као и годишњи обим средстава која се обезбеђују у буџету општине Ада за финансирање Библиотеке. За потписивање уговора из ст. 1. ове тачке, уз претходну сагласност Општинског Већа општине Ада, овлашћује се Председник СО Ада. I Установа ће у складу са овом одлуком и закљученим уговором усагласити своја општа аката у року од три месеца од дана закључења уговора IV. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ада". A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 szám) 16. szakaszának 3. bekezdése és 24. szakaszának 2. bekezdése, Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, és 14/2009 számok) 41. szakasz 7. és 32. pontja alapján Ada Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a HATÁROZAT ADA KÖZSÉGNEK AZ ADAI SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR FELETTI ALAPÍTÓI JOGÁNAK A MAGYAR NEMZETI TANÁCSRA VALÓ RÉSZBENI ÁTVITELÉRŐL A jelen határozattal, Ada község a Библиотека Сарваш Габор Ада Szarvas Gábor Könyvtár Ada (a további szövegben: az intézmény), Ada, Felszabadulás tér 1. székhelyű, alapítójaként részben (50%-ban) átviszi az említett intézmény feletti alapítói jogot a Magyar Nemzeti Tanács (a további szövegben: nemzeti tanács), Szabadka, Age Mamužića 11. szám alatti székhelyű részére. Az alapítói jog részbeni átviteléről a jelen határozat pontjának megfelelően, valamint a törvénnyel összhangban Ada Község Képviselő-testülete Ada községnek az intézmény feletti alapítói jogának végrehajtójaként, szerződést ír alá a nemzeti tanáccsal. Az előző bekezdésben említett szerződés szabályozza az Ada község és a nemzeti tanács közötti jogokat és kötelezettségeket, az átvivésre kerülő igazgatási jogokat, az intézmény pénzelésének módját az alapító részéről, valamint az Ada község költségvetéséből a könyvtár pénzelésére biztosított eszközök éves mértékét. A jelen pont 1. bekezdésében szereplő szerződést Ada KKT elnöke írja alá, Ada Község Községi Tanácsának előzetes jóváhagyásával. I Az intézmény a jelen határozattal és a megkötött szerződéssel összhangban összehangolja az általános ügyiratait a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül. IV. A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik naptól hatályos. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број:02-27/ ПРЕДСЕДНИК СО АДА, Ада, године. Чонка Арон с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-27/ Csonka Áron s.k. Ada, ADA KKT ELNÖKE

4 4. strana/oldal 79./ На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09 и 81/09- исправка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 15. став 1. тачка 2. и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Ада ("Службени лист општине Ада" број 27/08 и 14/09), Скупштина општине Ада, на својој седници одржаној године, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Ада, доноси A tervezésről és kiépítésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, és 81/09-kiigazítás) 46.szakaszának 1. bekezdése, a környezetre kifejtett hatás stratégiai felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04 szám) 9. szakaszának 5. bekezdése, és Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/08, és 14/09 szám)15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint 41. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján, Ada Község Tervbizottságának megszerzett véleményezése nyomán, Ada Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ПУТНОГ ПРАВЦА ДРЖАВНОГ ПУТА МАЛИ ИЂОШ-АДА- МОСТ НА РЕЦИ ТИСИ У НАСЕЉУ АДА (на деоници од планиране раскрснице са кружним током у Улици Молски пут до моста на реци Тиси) HATÁROZATOT AZ ÁLLAMI ÚT KISHEGYES ADA ADAI TISZA HÍD ÚTIRÁNY KORRIDORA RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL (a Moholi út utcában tervezett körforgalmú leágazástól a Tisza hídig terjedő szakaszra) SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL Члан 1. У Одлуци о изради плана детаљне регулације коридора путног правца државног пута Мали Иђош- Ада-Мост на реци Тиси у насељу Ада (на деоници од плниране раскрснице са кружним током у улици Молски пут до моста на реци Тиси) - (''Службени лист општине Ада'' број 19/2010), назив одлуке мења се и гласи: '' Одлука о изради Плана детаљне регулације коридора путног правца општинског пута Ада-Мост на реци Тиси (на деоници од планиране раскрснице са кружним током на Молском путу до моста на реци Тиси и у наставку до границе катастарске општине Падеј.'' Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: '' Обухват границе Плана одређен је површинама целих и делова катастарских парцела у катасарској општини Ада преко којих се планира изградња нове саобраћајнице у грађевинском и делом у ванграђевинском подручју насељеног места Ада. За почетну тачку описа границе обухвата Плана утврђена је тачка број 1 на северном делу катастарске парцеле број 5377 К.О. Ада. Даље граница продужава у правцу југоистока и долази до тачке број 2, затим скреће у правцу југозапада до тачке број 3 на тромеђи парцела број 5377, 5379 и 5378 све К.О. Ада. Од тачке број 3 граница скреће у правцу југа и прати границу парцела број 5379 и 5378 све К.О. Ада до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела број 5379, 5378 и 5376/3 све К.О. Ада. Затим, граница скреће у правцу истока до тачке број 5 на тромеђи катастарских парцела број 5376/3, 5378 и 5912 све 1. szakasz Az állami út Kishegyes Ada adai Tisza híd útirány korridora részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló határozatban (a Moholi út utcában tervezett körforgalmú leágazástól a Tisza hídig terjedő szakaszra) (Ada Község Hivatalos Lapja, 19/2010 szám) módosul a határozat elnevezése, és így hangzik: A községi út Kishegyes Ada adai Tisza híd útirány korridorának részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló határozatban (a Moholi út utcában tervezett körforgalmú leágazástól a Tisza hídig és folytatásában a Padé kataszteri község határáig terjedő szakaszra). 2. szakasz A 2. szakasz módosul és így hangzik: '' A tervben szereplő határok meghatározása azon Ada kataszteri községi kataszteri parcellák területének egészével vagy részével történik, melyeken keresztül az új út kiépítését tervezik Ada lakott területének építési és részben nem építési területén. A tervbe foglaltak határa leírásának kezdeti pontja 1. számú pont az Ada KK 5377 kataszteri parcella északi részén van. A határ tovább folytatódik délkelet felé, és elérkezik a 2. pontig, majd délnyugat felé fordul a 3. számú pontig az Ada KK 5377, 5379 és 5378 számú parcellák hármas határáig. A 3. számú ponttól dél felé halad az 5379 és 5378 számú parcella határán a 4. számú pontig, az Ada KK 5379, 5378 és 5376/3 számú parcella hármas határán. Majd a határ elfordul keletre az 5. számú pontig az Ada KK 5376/3, 5378 és 5912 számú parcella hármas határán. A határ folytatódik ugyanezen irányba a 6. számú pontig,

5 5. strana/oldal К.О. Ада. Граница наставља у истом правцу до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела број5374/2, 5912 и 5911/1 све К.О. Ада. Од тачке број 6 граница скреће у правцу југоистока до тачке број 7 на тромеђи парцела број 5778, 5911/1 и 5912 све К.О. Ада и скреће у правцу југозапада до тачке број 8 на пресеку катастарских парцела број 5778 и 5912 све К.О. Ада. Граница затим скреће у правцу југозапада до тачке број 9 на тромеђи катастарских парцела број 5778, 5912 и 6108 све К.О. Ада. Од тачке број 9 граница скреће у правцу истока, прати северну границу катастарске парцеле број 6108 К.О. Ада све до тачке број 10 на тромеђи парцела број 5911/1, 5923 и 6108 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу југа и прати међу катастарских парцела број 6108 и 5923 све К.О. Ада до тачке број 11 на пресеку катастарских парцела број 5869, 5936, 5923 и 6108 све К.О. Ада. Потом, граница скреће у правцу североистока и прати северну границу катастарске парцеле број 5936 К.О. Ада до тачке број 12. Од тачке број 12 граница скреће у правцу југоистока до тачке број 13 на тромеђи катастарских парцела број 5936, 5937 и 5935 све К.О. Ада, затим наставља у истом правцу уз источну границу катастарске парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 14. Од тачке број 14 граница скреће у правцу југоистока сече катастарске парцеле број 5935 (насип), 5910 (река Тиса) и (река Тиса) све К.О. Ада до источне обале Тисе и тачке број 15 на граници са катастарском парцелом број 15827/2 К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу севера до тачке број 16 на тромеђи катастарских парцела број 15827/2, све К.О. Ада и 7863 К.О. Падеј на граници са катастарском општином Падеј (општина Чока). Од тачке број 16 граница скреће у правцу југоистока и прати источну границу општине Ада према општини Чока (потез стара Тиса) до тачке број 17 на тромеђи општина Ада, Чока и Кикинда. Потом, граница скреће у правцу југа и прати источну границу катастарске парцеле број 15827/1 К.О. Ада до тачке број 18, скреће у правцу југозапада и прати јужну границу катастарских парцела број 15827/1, (насип) и 15827/2 све К.О. Ада до тачке број 19. Катастарске парцеле број и све К.О. Ада које имају приступ преко катастарске парцеле број 15827/2 К.О. Ада, не улазе у обухват плана. Од тачке број 19 граница скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број 15827/2 К.О. Ада до тачке број 20, затим скреће у правцу северозапада и сече катастарске парцеле број (река Тиса), 5910 (река Тиса) и 5935 (насип) све К.О. Ада до тачке број 21 на тромеђи катастарских парцела број 5937, 5935 и 5938 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу запада и прати јужну, затим и источну границу катастарске парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 22 на тромеђи катастарских парцела број 5937, 5938 и 6939 све К.О Ада. Од тачке број 22 граница скреће у правцу запада до тачке број 23 уз јужну границу катастарске парцеле број 5937 К.О. Ада, затим скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле az Ada KK 5374/2, 5912 és 5911/1 számú parcellák hármas határán. A 6. számú ponttól a határ délkelet irányba folytatódik a 7. számú pontig, az Ada KK 5778, 5911/1 és 5912 számú parcella hármas határán, és fordul délnyugat irányba a 8. számú pontig, az Ada KK 5778 és 5912 számú parcella átszelésén. A határ ezt követően délnyugat felé halad a 9. számú pontig, az Ada KK 5778, 5912 és 6108 számú parcellák hármas határán. A 9. ponttól a határ kelet felé fordul, követi az Ada KK 6108 számú parcella északi határát a 10. számú pontig, az Ada KK 5911/1, 5923 és 6108 számú parcella hármas határán. Majd a határ dél felé fordul és követi az Ada KK 6108 és 5923 számú parcella között a 11. számú pontig az Ada KK 5869, 5936, 5923 és 6108 számú parcellának átszelésével. Ezt követően a határ északkelet irányba fordul és követi az Ada KK 5936 számú parcella északi határát a 12. számú pontig. A 12. számú ponttól a határ délkelet felé fordul a 13. számú pontig az Ada KK 5936, 5937 és 5935 számú parcellák hármas határán, majd folytatódik ugyanezen irányba az Ada KK 5937 számú parcella keleti határa mentén a 14. pontig. A 14. ponttól a határ délkelet felé fordul, szeli az Ada KK 5935 (töltés), 5910 (Tisza folyó) és (Tisza folyó) számú parcellákat a Tisza keleti partjáig és a 15. pontig az Ada KK 15827/2 számú parcella határán. Ezt követően a határ északi irányba fordul a 16. számú pontig, az Ada KK15827/2, és Padé KK 7863 számú parcella hármas határán a Padé kataszteri község határán (Csóka község). A 16. számú ponttól a határ délkelet irányba fordul és követi Ada község keleti határát Csóka község irányában (régi Tisza vonala) a 17. számú pontig, Ada Csóka és Nagykikinda hármas határán. Ezt követően a határ déli irányba fordul, követi az Ada KK 15827/1 számú parcella keleti határát, a 18. számú pontig, délnyugati irányba fordul és követi a 15827/1, (töltés) és számú parcellának nyugati határát a 19. számú pontig. Az Ada KK és számú parcellák, melyeknek az Ada KK 15827/2 számú parcellán keresztül van hozzáférésük, nem kerülnek bele a tervbe foglaltakba. A 19. számú ponttól a határ északi irányba fordul és az Ada KK 15827/2 számú parcella nyugati határát követi a 20. pontig, majd északnyugati irányba fordul és szeli az Ada KK (Tisza folyó), 5910 (Tisza folyó) és 5935 (töltés) számú parcellákat a 21. pontig az Ada KK 5937, 5935 és 5938 számú parcella hármas határán. A továbbiakban a határ nyugati irányba fordul, és az Ada KK 5937 számú parcella déli, majd keleti határát követi a 22. számú pontig az Ada KK 5937, 5938 és 6939 számú parcellák hármas határán. A 22. számú ponttól a határ nyugati irányba fordul a 23. pontig az Ada KK 5937 számú parcella déli határa mentén, majd észak felé fordul, és az Ada KK 5937 számú parcella nyugati határát követi a 24. számú pontig.

6 6. strana/oldal број 5937 К.О. Ада до тачке број 24. Потом, граница скреће у правцу југозапада и прати јужну границу катастарске парцеле број 5870 К.О. Ада до тачке број 25, скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број 5870 К.О. Ада до тачке број 26. Од тачке број 26 граница скреће у правцу запада, сече парцелу некатегорисаног пута до тачке број 27, наставља у истом правцу уз јужну границу катастарске парцеле број 5868 К.О. Ада до тачке број 28. Затим, граница скреће у правцу југозапада, сече парцелу некатегорисаног пута до тачке број 29. Граница скреће у правцу запада и прати јужну границу катастарске парцеле број 5780 К.О. Ада до тачке број 30 на тромеђи катастарских парцела број 5780, 5781 и 5912 (канал) све К.О. Ада. Од тачке број 30, граница наставља у истом правцу, сече катастарску парцелу број 5912 К.О. Ада (канал) до тачке број 31 и границе са катастарском парцелом број 5376/1 К.О. Ада. Потом граница скреће у правцу југозапада и прати јужну и југозападну границу парцеле 5376/1 К.О. Ада по свим ломовима (тачка број 32, 33, 34, 35, 36 и 37) до тачке број 38. Од тачке број 38 граница се креће у правцу североистока до тачке број 39 на тромеђи катастарских парцела број 5376/3, 5379 и 5376/4 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу северозапада до тачке број 40 на тромеђи катастарских парцела број 5377, 5376/4 и 6099 (пут) све К.О. Ада. Граница скреће у правцу југозапада уз међу катастарских парцела број 5376/4 и 6099 (пут) све К.О. Ада до тачке број 41, затим скреће у правцу северозапада и сече катастарску парцелу број 6099 (пут) К.О. Ада до тачке број 42. Од тачке број 42 граница скреће у правцу североистока и прати северозападну границу катастарске парцеле број 6099 (пут) К.О. Ада до тачке број 43. Даље граница скреће у правцу југоистока, сече парцелу пута до тачке број 43 на међи са катастарском парцелом број 5377 К.О. Ада. Од тачке број 43 граница скреће у правцу североистока и прати северозападну гарницу катастарске парцеле број 5377 К.О. Ада до тачке број 44, потом граница скреће у правцу северозапада и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе Плана. Укупна површина подручја за израду Плана је cca 82,25 ha.'' Члан 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Aда''. Ezt követően, a határ délnyugat irányba fordul, és az Ada KK5870 számú parcella déli határát követi a 25. pontig, észak felé fordul, és az Ada KK 5870 számú parcella déli határát követi a 25. számú pontig, északra fordul és követi az Ada KK 5870 számú parcella nyugati határát a 26. pontig. A 26. ponttól a határ nyugati irányba fordul, szeli a nem besorolt út parcelláját a 27. számú pontig, ugyanebben az irányban folytatódik az Ada KK 5868 számú parcella déli határa mentén a 28. számú pontig. Ezt követően a határ délnyugati irányba fordul, szeli a nem besorolt út parcelláját a 29. pontig. A határ nyugati irányba fordul, és követi az Ada KK 5780 számú parcella déli határát a 30. pontig, az Ada KK 5780, 5781 és 5912 (csatorna) hármas határát. A 30. ponttól a határ ugyanezen irányba folytatódik, szeli az Ada KK 5912 számú parcellát (csatorna) a 31. számú pontig és az Ada KK 5376/1 számú parcella határáig. Ezt követően a határ délnyugati irányba fordul és követi az Ada KK 5376/1 számú parcella déli és délnyugati határát az összes töréssel (32, 33, 34, 35, 36. és 37. számú pont) a 38. számú pontig. A 38. számú ponttól a határ északkeleti irányba fordul a 39. pontig az Ada KK 5376/3, 5379 és 5376/4 számú parcella hármas határán. Ezt követően a határ északnyugat irányba fordul a 40. számú pontig az Ada KK 5377, 5376/4 és 6099 (út) számú parcella hármas határán. A határ délnyugat felé fordul az Ada KK 5376/4 és 6099 számú parcellák mezsgyéjén mentén a 41. számú pontig, majd északnyugat felé fordul és szeli az Ada KK 6099 (út) számú parcellát a 42. pontig. A 42. számú ponttól a határ északkeleti irányba fordul és követi az Ada KK 6099 (út) számú parcella északnyugati határát a 43. pontig. Ezt követően a határ délkeleti irányba fordul, szeli az út parcelláját a 43. pontig, az Ada KK 5377 számú parcella mezsgyéjén. A 43. számú ponttól a határ északkeleti irányba fordul, és követi az Ada KK 5377 számú parcella északnyugati határát a 44. számú pontig, majd a határ északnyugati irányba fordul, és abba a pontba jut, mely kezdőpontként került megállapításra a terv határának leírásában. A terv kiépítésére előirányozott terület teljes kiterjedése kb. 82,25 ha.'' 3. szakasz A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 344-1/ ПРЕДСЕДНИК СО АДА Ада, Чонка Арон с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 344-1/ Csonka Áron s.k. Ada, ADA KKT ELNÖKE

7 7. strana/oldal 80./ На основу члана 41. став 1. тачка 20. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 27/2008 и 14/2009.), и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ( Службени лист општине Ада, бр.14/06) Скупштина општине Ада на седници одржаној дана године доноси РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ I Разрешава се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, која је именована Решењем СО Ада бр / од године, на мандатни период од годину дана. Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, és 14/2009 szám) 41. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadási eljárásának lefolytatására illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 14/06 szám) 2. szakasza alapján, Ada Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a VÉGZÉST AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS LEFOLYTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG FELMENTÉSÉRŐL Ada Község Képviselő-testülete felmenti az Állami Tulajdonú Mezőgazdasági Földek Bérbeadására Vonatkozó Nyilvános Árverés Lefolytatásával Foglalkozó Bizottságot, amelyet Ada KKT a 02-12/ számú, i végzésével nevezett ki, egy éves megbízatási időszakra. II У саставу : 1. Оља Буњевац, председник 2. Ласло Апро, члан 3. Балинт Ференц, члан 4. Лазар Стојановић, члан 5. Иштван Секе, члан 6. Јожеф Молнар, члан 7. Маријана Токић, члан III Ово решење се објављује у Службеном листу општине Ада Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 02-28/ ПРЕДСЕДНИК СО АДА, Ада, Арон Чонка, с.р. A bizottság összetétele: 1. Bunjevac Olja elnök, 2. Apró László - tag, 3. Bálint Ferenc - tag, 4. Stojanović Lazar - tag, 5. Szőke István - tag, 6. Molnár József- tag, 7. Marijana Tokić tag. I A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-28/ Csonka Áron s. k. Ada, ADA KKT ELNÖKE

8 8. strana/oldal 81./ На основу члана 41. став 1. тачка 20. Статута општине Ада ( Службени лист општине Ада, бр. 27/2008 и 14/2009.), и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ( Службени лист општине Ада, бр.14/06) Скупштина општине Ада на седници одржаној дана године доноси Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008 és 14/2009 szám) 41. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja alapján, valamint az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadási eljárásának lefolytatására illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 14/06 szám) 2. szakasza alapján, Ada Község Képviselő-testülete a án megtartott ülésén meghozza a ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Комисију чине: Оливера Буњевац, председник Ласло Апро, члан Ференц Балинт, члан Лазар Стојановић, члан Иштван Секе, члан Јожеф Молнар, члан Маријана Токић, члан Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од 2 године. I Задатак Комисије из тачке I ове одлуке је прикупљање пријава за јавну лицитацију, спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини председнику општине. IV. Ова одлука се објављује у Службеном листу општине Ада HATÁROZATOT AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSE LEFOLYTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL Ada Község Képviselő-testülete létrehozza az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására vonatkozó nyilvános árverése lefolytatásával foglalkozó bizottságot. A bizottságot alkotja: Olivera Bunjevac - elnök, Apró László - tag, Bálint Ferenc- tag, Stojanović Lazar - tag, Szőke István - tag, Molnár József - tag, Marijana Tokić tag. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2 évre szól. I A jelen határozat pontjában említett bizottság feladata, hogy összegyűjtse a nyilvános árverésre beérkező jelentkezéseket, lefolytassa a nyilvános árverést, jegyzőkönyvet vezessen és átadja az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadására vonatkozó határozat javaslatot. IV. A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 02-29/ ПРЕДСЕДНИК СО АДА Ада, godine Арон Чонка, с.р. Szerbia Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-29/ Csonka Áron s. k. Ada, ADA KKT ELNÖKE

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 18.12.2015. БРОЈ 42. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.12.18. 42. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 18.12.2015. БРОЈ 42. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.12.18. 42. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 42. XLVIII. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 192./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

LIST GRADA NOVOG SADA О Д Л У К У О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ВАСИ СТАЈИЋУ У НОВОМ САДУ

LIST GRADA NOVOG SADA О Д Л У К У О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ВАСИ СТАЈИЋУ У НОВОМ САДУ SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVIII - Broj 15 NOVI SAD, 24. april 2009. primerak 160,00 dinara ГРАД Скупштина 354 На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада, број 43/2008), а у вези

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 50./ О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА HIRDETÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.06.2007. БРОЈ 9 XL. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 60./ ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА...3 61./ 62./ 63./ ОДЛУКА

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM 34. SZÁM 189./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА NYILVÁNOS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 06. 04. 2016. 2016. 04. 06. БРОЈ 7. SZÁM 2. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 39. XLIX. ÉVFOLYAM 39. SZÁM 215./ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ АДА SZABÁLYZAT ADA KÖZSÉG HIVATALI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 28.11.2014. БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.11.28. 12. SZÁM GODINA XLVI 28.11.2014. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA SLUŽBEN LST OPŠTNE MAL ĐOŠ ГОДИНА XLV 31.03.2015. БРОЈ 5. XLV. ÉVFOLYAM 2015.03.31. 5. SZÁM GODNA XLV 31.03.2015. BROJ 5. Страна 2. Година

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, június 10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, június 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXII 10. јун 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2010. június 10. Број 5. 10.06.2010. СТРАНА 374.

Részletesebben

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета 1 18.01.2013. 1 2 19.02.2013. 3 Предмет ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben