A Btk. értelmező rendelkezései /2012. évi C. törvény/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Btk. értelmező rendelkezései /2012. évi C. törvény/"

Átírás

1 A Btk. értelmező rendelkezései /2012. évi C. törvény/ Szerkezeti újragondolás eredményeként az új Btk-ban új helyen, az ún. Záró Részben kerültek elhelyezésre a törvény valamennyi rendelkezésére irányadó értelmező rendelkezések. Változatlan azonban, hogy ahol - a korábbi Btk ában -, az új Btk ában szereplő fogalmak előfordulnak a törvényben ( e törvény alkalmazásában ), mindenütt egyformán az ott lévő meghatározásban írtak értendőek alattuk. A fenti elhelyezésbeli változtatás mindenképpen logikus és indokolt volt. Legfeljebb az lehetett kérdéses, hogy más törvényekhez hasonlóan a jogszabály elején (1991. évi XLIX. tv. 3. /Csőd tv./), avagy végén (1959.évi IV. tv /Ptk./) kapjanak helyet az általános érvényű értelmező rendelkezések, de az Általános és Különös Rész közötti elhelyezést semmi nem indokolta. Változatlan maradt a szabályozás szerkezete atekintetben, hogy 10 önálló, Értelmező rendelkezés című tartalmaz az új Btk-ban is 1-1 fejezeten belül több tényállásra vonatkozó fogalom meghatározást. (240., 292., 319., 369., 383., 402., 414., 421., 433., 458. ) Ezek közül csak a ra fogok részletesebben kitérni. Ezen kívül további 45 helyen találunk olyan -t az új Btk-ban, ahol egy bekezdés -akár több pontba szerkesztve- ad értelmező rendelkezést az adott tényállás valamely eleméhez. Végül ne feledkezzünk meg a csaknem változatlan tartalmú két értelmező rendelkezésről az Általános Részben, A foglalkozástól eltiltáshoz (52. ) és A vagyonelkobzáshoz (74. ) kapcsolódóan. 1

2 Itt utalok arra, hogy néhány héttel korábban dr. Ficsór Gabriella DIT Kollégiumvezető Asszony készített egy táblázatos összevetést a nem általános érvényű, tehát adott szakaszokhoz, vagy fejezeten belül több -hoz kapcsolódó értelmező rendelkezésekről, ami a törvényszéki kollégiumvezetőkön keresztül valamennyi kollégához eljutott. Ezek után rátérek az új Btk a szerinti általános érvényű, több fejezetet érintő értelmező rendelkezések áttekintésére. Rendező elvnek az ismertetés terjedelménél a változással érintettséget tekintem, továbbá az adott fogalom használatának gyakoriságát a jogalkalmazás során. A még hatályos Btk. szerinti 21 pont helyett az új Btk. 31 pontba foglalta az általános értelmező rendelkezéseket. Később pontról pontra haladva ki fog tűnni, hogy miből adódik a szám szerinti eltérés, elöljáróban csak annyit, hogy pl. a korábbi 138. szerinti fenyegetés fogalom változatlan, illetve annyi módosítás érinti, hogy bekerült a következő kitétel: e törvény eltérő rendelkezése hiányában, egyébként tartalma változatlan az új Btk pontjában. Hasonló a helyzet a korábbi 138/A. szerinti érték, kár, vagyoni hátrány fogalmaknál, amelyek a 459. (6) bekezdésébe a korábbiakhoz hasonló a - e alpontokba, kisebb, nagyobb, jelentős, különösen nagy és különösen jelentős kategóriákba sorolva jelennek meg. Ezen utóbbi értelmező rendelkezés jelentősége kiemelkedő, egyfelől a vagyon elleni bűncselekmények összes bűnelkövetésen belüli változatlan, 60% feletti aránya és az új Btk. egyes értékhatárokat módosító rendelkezése miatt is különösen fontos. 2

3 Az elkövetési érték-intervallumok meghatározásánál olyan módosítások történtek, amelyek egyben az enyhébb elbírálás lehetőségét Btk is magukban hordozzák egyes ügyekben július 1-től Ft-ig kisebb az érték, a kár, a vagyoni hátrány, nem pedig Ft-ig, mint a korábbiakban. Ezzel összefüggésben a nagyobb érték, kár, vagyoni hátrány alsó határa re, míg felső határa a korábbi 2 millió Ft-ról, 5 millió Ft-ra módosul. 5 millió 1 Ft-tól azonban változatlanul 50 millió Ft-ig jelentős a kár, az érték illetve a vagyoni hátrány, míg a két felső kategóriában, tehát a különösen nagynál és a különösen jelentősnél semmilyen változtatás nem lesz. A korábbi Btk pontja szerinti kár és vagyoni hátrány fogalom most külön, a és 17. pontjaiba kerül, annyi hozzátételével, hogy e törvény eltérő rendelkezése hiányában. Van eltérő rendelkezése a törvénynek, pl. Az új Btk ban szabályozott csalás tényállása (7) bekezdésében, ahol szerepel az a kitétel, hogy e szakasz alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is. A vagyoni hátránynál is van eltérő törvényi rendelkezés, pl. A ban szabályozott költségvetési csalás (9) bekezdés b) pontjában az alábbiak szerint: Vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevétel-kiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett, vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is. 3

4 Megjegyzést érdemel, hogy az utóbbi eltérő rendelkezés a még hatályos Btk -ban is benne volt január 1-től, a Btk. 313/E. (2) bekezdésébe foglaltan, az adócsalásra vonatkozóan. A figyelemfelkeltőnek szánt néhány rendelkezés kiemelését követően tekintsük át az új Btk ába foglalt értelmező rendelkezéseket pontok szerint, azokra kevesebb szót vesztegetve, amelyek tartalma változatlan. Szerkezetét illetően az adott -ban lévő értelmező rendelkezéseknél megállapítható, hogy a Különös Rész szerkezeti változásaihoz igazodik a pontok sorrendje, igyekezvén kifejezésre juttatni a kiemelten védett jogi tárgyak (emberi élet, szabadság, stb.) jelentőségét. Az 1. pont foglalkozik a társas bűnelkövetés legveszélyesebb formáival, elsőként a bűnszervezettel, mely fogalmi elemei meghatározásának gerincét nemzetközi dokumentumok adják. A 2. pont a bűnszövetség, melynek értelmezésénél a LB. IV. Büntető Elvi Döntésében írtak változatlanul irányadóak, csakúgy, mint a 3. pontnál, a csoportosan elkövetésnél a LB. 2/2000. BJE határozata. Ezután következnek a fokozottan veszélyes elkövetési módok, 4. pont alatt újként bevezetve az értelmező rendelkezések körébe az erőszakos magatartás fogalmát, 5. pont alatt taglalva a már korábbiakban is szabályozott fegyveresen és 6. pont alatt a felfegyverkezve elkövetési módot. 4. erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés 4

5 okozására; Tehát, akár a támadó jellegű érintés (lökdösés) is. (34. BK. vélemény.) 5. A fegyveresen elkövetés módozatai bővülnek, a korábbi a./ lőfegyver, b./ robbanóanyaghoz képest, c./ robbantószerrel, illetve d./robbantószer, vagy robbanóanyag felhasználására szolgáló készülékkel, mely utóbbira példa a bomba, illetve a kézigránát, a robbantószerre pedig a detonátor. Azonban, ha bármi az elkövetőnél van a fentiekből, de nem fenyeget vele, akkor nem állapítható meg ez az elkövetési mód, ami többnyire minősített esetként magasabb büntetési tétellel fenyegetett. 6. A felfegyverkezve elkövetési mód változatlan tartalmú. Alanyi feltétele, hogy az élet kioltására alkalmas eszközt az ellenállás megakadályozása, vagy leküzdése érdekében tartsa magánál az elkövető, míg tárgyi feltétel, hogy a fentiek szerinti, objektíve az élet kioltására alkalmas eszköz legyen nála. Változás, hogy szintre kerül a büntetési tétellel fenyegetettség pl. a rablásnál, ahol 5-10 év lesz mindkét minősítő körülménynél - 5. és 6. pont -, mivel védhető indoka a fegyveresen elkövetés magasabb, 5-15 évig terjedő fenyegetettségének korábban sem volt. 7. A fenyegetés már volt említve, változatlan tartalmú fogalom, az új Btk. szerinti ban lévő minősített fenyegetésen, tehát az élet és testi épség ellen irányuló közvetlen kvalifikált - fenyegetésen kívüli fenyegetésre nézve ad eligazítást. 8. gazdálkodó szervezet Fogalma lényegében változatlan a korábbihoz képest, a Ptk c. pontján alapul. 5

6 9. hatóság Ez egy új értelmező rendelkezés, a legrövidebb, mindössze hét szóból áll. A hatóság fogalmát nem adja meg a törvény, de kimondja, hogy az alatt érteni kell a bíróságot és az ügyészt is. Ennek szerepe lehet az általános részben - pl. az előkészületnél nem büntethető az, aki azt a hatóságnál a bűncselekmény elkövetésének megkezdése előtt feljelenti (11. (2) bekezdés c.) -, illetve a különös résznél is jelentőséggel bír, pl. a hamis vád, hamis tanúzás Btk és ainál. 10. háború Tartalmilag érdemben nem változott. Bár az új Btk. XIV. fejezetében 14 tényállás taglalja a háborús bűncselekményeket, jelenlétük a gyakorlatban nem jellemző. 11. hivatalos személy Fokozott büntetőjogi védelemben részesülő és ugyancsak fokozott büntetőjogi felelősséggel bíró körüket az új törvény a hatályostól részben eltérően határozza meg. Két fő kategóriába sorolhatóak, melyek közül az elsőbe azok tartoznak, akik választással vagy kinevezéssel elnyert közjogi tisztségük alapján, önmagában a közhivatali funkció betöltésére tekintettel minősülnek hivatalos személynek az adott státus betöltéséig. A másik kategóriába azok tartoznak, akik kiemelt állami szerveknél, önkormányzati igazgatási intézményeknél, vagy köztestületeknél közhatalmi feladatot látnak el. Az a - k - ig 11 részelemből álló felsorolás többszörös megfogalmazásokat tartalmaz, és új elemeket is, pl. a b) pont köre bővül a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselővel. 6

7 Ugyanezen pont módosul a évi CCXXIII. törvénnyel is, tovább bővülve a nemzetiségi szószóló -val, azonban nem július 1-én, hanem az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba. 12. közfeladatot ellátó személy Itt is történtek változások, a törvény indokolásból kitűnően az indokolatlanul túlburjánzott szabályozás miatt, amihez képest a korábbi a - m - ig tartó felsorolást egy még hosszabb, a - o - ig tartó, 15 elemből álló váltja fel, ami részben szűkebb, részben tágabb a most hatályosnál. A közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó fokozott védelem a ténylegesen állami, közcélú feladatot ellátó személyek számára biztosítható, ebbe nem tartoznak majd bele a jelen szabályozásból pl. a taxisok, a biztonsági őrök, a gáz-, víz-, villanyóra-leolvasók. Bővült is a kör az orvvadászat /245. / és az orvhalászat /246. / önálló tényállásként Btk-ba kerülésével a hivatásos vadásszal / l)pont/ és a halászati őrrel /m) pont/. 13. külföldi hivatalos személy Nemzetközi kötelezettség miatt került be már korábbiakban ez a pont az értelmező rendelkezések körébe. Több nemzetközi egyezmény is foglalkozik velük. Egy ponton mindenképpen bővül a kör, ugyanis a 13. pont c./ alpontja utal a külföldön megválasztott európai parlamenti képviselőre is. 14. hozzátartozó Fontos értelmező rendelkezés, ugyanis nemcsak a Btk., hanem a Be. is operál vele. Mindannyian ismerjük a Be. 82. (1) bekezdés a. és b. pontjának utalását a hozzátartozóra, a mentességi joggal összefüggésben. 7

8 A kiindulás változatlan, a Ptk b.) pontja szerinti közeli hozzátartozók, illetve további személyek tartoznak ebbe a kategóriába. A legszínesebb a változás palettája talán ennél a pontnál. Egyfelől egyszerűsödik, nincs külön említve a bejegyzett élettárs, ami beleértendő az élettárs fogalmába, mint ahogyan erre találunk is hivatkozást a 459. (2) bekezdésben. Korábbiakhoz képest kikerül a hozzátartozók köréből a jegyes, figyelemmel arra, hogy nincs normatív tartalma ennek a kategóriának, ingoványos kérdés volt eddig is ebben állást foglalni. Bővül is a hozzátartozók köre, ugyanis az új Btk-val a mostohaszülő és a mostohagyermek is ebbe a körbe fog tartozni, feltéve, ha egyikük a másikkal együtt, tehát egy háztartásban él. Szerkezetében is átalakul ez a pont. Áttekinthetőbb, logikusabb lesz, figyelemmel arra, hogy a korábbi folyamatos felsorolás helyett a - e pontokba rendezve először a vér szerinti, egyenes ági kapcsolatokat említi, ezután az örökbe fogadással, nevelőszülői, nevelt gyermeki viszonylatokkal foglalkozik, majd harmadik soron az oldalági rokonsággal összefüggő kapcsolatokkal, ezt követően az együtt élő társak viszonyaival és végül az utóbbiakhoz kapcsolódó családtagok körével. 15. információs rendszer Ugyanaz, mint a hatályos Btk. 300/F. (3) bekezdése, tehát nem változott kár - vagyoni hátrány Már esett róluk szó. 8

9 18. kábítószer Az adott értelmező rendelkezés, új helyre kerül a jelenlegi szabályozáshoz képest, amikor a Btk. 286/A. (2) bekezdésében szerepel a gyakorlatilag változatlan tartalmú szabályozás, utalva nemzetközi szerződésekben, illetve a külön törvényben meghatározott kábítószerekre, illetve pszichotróp anyagokra. Figyelemmel arra, hogy a katonai bűncselekményeknél is érintve van ez a fogalom, került sor a Záró Részbe való áthelyezésére készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Több fejezetet /XXXVI. és XXXVIII./érintő fogalmak, míg a még hatályos Btkban kizárólag a pénzügyi bűncselekményekhez tartozóként a 313/E.. (3) bekezdésében van szó a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalmáról. Most konkrét visszautalás található mindkettőnél / / a hitelintézetekről szóló törvényben szabályozott ilyen eszközökre, továbbá az SZJA. törvény felhatalmazása alapján különböző kormányrendeletek által szabályozottan kibocsátott Erzsébet utalványra, Széchenyi Pihenőkártyára, ezen túlmenően az utazási csekk, a váltó és a kincstári kártya tartozik még az adott fogalom alá. Mindezek csak akkor, ha valamilyen formában másolás, meghamisítás, jogosulatlan felhasználás ellen védett. (Erre a feltételre a jelen törvényben is van utalás.) Újdonság az elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközök megjelenítése a törvényben, illetve az ilyen eszközökre utalás, melyek védelmével kapcsolatosan további feltétel, hogy ezek információs rendszer útján kerüljenek felhasználásra. 9

10 21. közérdekű üzem Közérdekű üzem működésének megzavarása mellett az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekménynél is találkozhatunk ezzel a fogalommal, ezért került sor a Záró Részben az értelmezésére. Jelenleg a Btk (7) bekezdése tartalmazza. Itt is pontokba szedett felsorolással találkozhatunk a korábbi folyamatos, ömlesztett helyett, ami áttekinthetőbb. Kiemelést érdemel, hogy a távközlési üzem fogalmát az elektronikus hírközlési hálózat váltja fel, ami alatt az elektronikus hírközlés területén használt valamennyi infrastrukturális elem értendő. Új elem az egyetemes postai szolgáltató közérdekű feladatinak teljesítése érdekében üzemeltetett logisztikai, pénzforgalmi és informatikai központ és üzem megjelenése a felsorolásban. 22. nagy nyilvánosság A fogalmat továbbra sem határozza meg a törvény, csak rögzíti a jogalkalmazói gyakorlat által kialakított ismérveit, lényegi, tartalmi változtatás nélkül. Így továbbra is kritérium, hogy nagyobb létszámú személy legyen jelen a bűncselekmény elkövetésekor, vagy fennálljon annak reális lehetősége, hogy arról nagyobb, előre meg nem határozható, egyszeri ránézéssel meg nem állapítható számú személy szerezzen arról tudomást. Változatlan, hogy az elektronikus hírközlő hálózaton való elkövetést is így kell értelmezni. 23. nemzetközi szerződés által tiltott fegyver Ez az értelmező rendelkezés nemzetközi szerződésekre utalásból áll, tekintve, hogy két fejezetben lévő tényálláshoz kapcsolódik, került sor a Záró Részben elhelyezésére. 10

11 24. nyilvános rendezvény Új értelmező rendelkezés. Egyrészt a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény értendő alatta, továbbá az olyan is, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll (pl.: sport, kulturális, vallási esemény, választási gyűlés). 25. prostitúció A fogalom az avittként értékelt üzletszerű kéjelgés -t váltja fel, amelyre vonatkozó értelmező rendelkezés most még a nemi erkölcs elleni bűncselekményekről szóló fejezet végén, a 210/A.. (1) bekezdésében van. Figyelemmel arra, hogy az új Btk. XIX. fejezete foglalkozik a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekkel, valamint arra, hogy a XIV. fejezetben lévő háborús bűncselekményeknél is találkozhatunk ezzel a fogalommal került sor a Záró Részben való szerepeltetésére. Tartalmában változatlan a rendszeres haszonszerzésre törekvés mint célzat, továbbá bár az új terminus technicust használva a szexuális cselekmény végzésére utalás is. 26. személy elleni erőszakos bűncselekmény Fontos pont, figyelemmel arra, hogy használatos az erőszakos többszörös visszaeső fogalomnál is, valamint a büntetés kiszabása körében (Btk (4), 90.. (2) bekezdés). Fentiek miatt szükséges az egyértelmű taxáció, ami a - l pontig címek szerinti bontásban, az azonos címek alá tartozó cselekményeket jogszabályhely megjelöléssel is feltünteti, így áttekinthetőbb helyzetet teremt a korábbiakhoz képest. Jelenleg az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó értelmező rendelkezésnél / pont/ található folyamatos felsorolás a személy 11

12 elleni erőszakos bűncselekményekre vonatkozóan, melyek körében érdemi eltérő rendelkezés annyi, hogy az új szabályozás szerint a könnyű testi sértés vétsége kikerül ebből a körből. 27. szexuális cselekmény Korszerűbb és közérthetőbb fogalmi meghatározásra törekedett a jogalkotó, elavultként értékelve a jelenlegi közösülés és különösen a fajtalanság fogalmat idejétmúlt, más köznyelvi jelentéstartalma miatt. A hatályos Btk. 210/A. -a szerinti értelmezés szerint fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, vagy kielégítésére szolgál. A közösülésnek tételes fogalma nem volt, a gyakorlatban a jogalkalmazók által kialakított meghatározásnak a különnemű személyek szexuális aktusa, melynek nemi szerveik érintkezése meghatározó eleme volt. A fajtalanság fogalmához a köznyelv egy plusz negatív, pejoratív értékítéletet társít, az új törvény indokolásából kitűnően a jogalkotó nem akar ilyen értékválasztást elvégezni, csak azt kifejezni, hogy egyes szexuális cselekmények bizonyos körülmények esetén (kényszer, életkor, stb.) büntetendőek. Fontos, hogy a fogalom jelentéstartalma annyiban változik, hogy nem azok a súlyosan szeméremsértő cselekmények tartoznak ide, amelyek a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgálnak, hanem azok, amelyek erre irányulnak, vagy erre alkalmasak, valamint a nemi vágy fenntartására irányuló cselekmények is a fogalom részévé válnak. 12

13 28. üzletszerűség Fogalma változatlan a korábbiakhoz képest. 29. védekezésre képtelen Meghatározása változatlan, továbbra sincs cogens fogalom. 30. védett kulturális javak Az értelmező rendelkezésből kitűnően a végleges védelem alatt még nem álló, védetté nyilvánított kulturális javakat is érteni kell alatta. Jelentősége, pl. új Btk (3) bekezdés bb) pont. 31. visszaeső A visszaesők, különös visszaesők, többszörös visszaesők, erőszakos többszörös visszaesők fogalma változatlan a jelenlegihez képest azzal, hogy a megfogalmazásnál az előfeltételek köréből értelemszerűen kimarad a részben felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre utalás, figyelemmel arra, hogy a vonatkozó általános részi rendelkezés is hatályon kívül helyezésre kerül július 1-jétől. Változott a szerkezete a visszaesőnek tekintendő bűnismétlők feltüntetésének, szintén pontokba szedésre került. Köszönhetően a személy elleni erőszakos bűncselekmények már említett taxatív felsorolásának, a c./ pontban az erőszakos többszörös visszaesőknél már csak erre hivatkozik vissza a törvény. Itt célszerű utalni a évi CCXXIII. törvény új Btk-hoz kapcsolódó átmeneti rendelkezései közül a különös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozókkal összefüggésben arra, hogy ha az elkövető a korábbi bűncselekményt az új Btk. hatályba lépését megelőzően követte el, figyelembe kell venni a régi Btk. szerinti ugyanolyan vagy 13

14 hasonló bűncselekményeit is. Ezzel az átmeneti rendelkezéssel a jogbizonytalanság elkerülése volt a cél a helyenként megváltozott bűncselekmény elnevezések miatt. Az említett törvény 4. (1) bekezdése kimondja azt is átmeneti szabályként, hogy akivel szemben a régi Btk. szerint szándékos bűncselekmény miatt részben felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki és a büntetés kitöltésétől, vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el, az új Btk. alkalmazásában is visszaesőnek minősül. A 459., mint értelmező rendelkezés (1) bekezdésének pontjaival végezve, a (2) bekezdés következik, amire már utaltam a bejegyzett élettárssal összefüggésben, amely fogalom külön már nincs nevesítve a hozzátartozói körben, de az élettárssal egy soron kezelendő. A (2) bekezdés nem más, mint a /d. pontja szerinti élettárs fogalomhoz kapcsolódó további értelmező rendelkezés, ha úgy tetszik, (értelmező rendelkezés) 2. Következnek a 459. (3), (4), (5) bekezdései, melyek meglehetősen ritkán előforduló bűncselekményekhez kapcsolódó fogalmakat értelmeznek, ezért részletesebb ismertetést nem igényelnek. A ból a (2) bekezdést emelem ki, amely egyezően a hatályos Btk-val iránymutatást ad arra nézve, hogy az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények vonatkozásában mi tekintendő fegyelmi, illetve polgári ügynek. A fegyelmi eljárás értelmezésében új elemként értékelhető, hogy csak az olyan eljárás tekintendő fegyelmi eljárásnak, amelyre törvény állapítja meg a fegyelmi vétségnek minősülő magatartást, az 14

15 eljárás részletes szabályait és a kiszabható fegyelmi büntetéseket. Véleményem szerint a évi CLXII. tv. /Bjj./ VIII. fejezetében a bírák vonatkozásában szabályozott fegyelmi eljárás is ilyenként értékelendő. Az új Btk ába kerül át a hatályon kívül helyezett Btké-ből a kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalma. Az (1) bekezdés a leggyakrabban előforduló anyagok esetében a csekély mennyiségben szükséges tiszta hatóanyag-tartalom felső határát grammban határozza meg, míg a jelentős mennyiség továbbra is a csekély mennyiség felső határának 20-szorosában van megjelölve. Új kategóriaként jelenik meg a különösen jelentős mennyiség, amely a csekély mennyiség felső határának 200-szorosa, avagy a jelentős mennyiség 10-szerese. A 461. (2) bekezdése szerint változatlanul 5 db növényegyedig tekintendő csekély mennyiségűnek a kannabisz. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint az (1) -ben nem sorolt kábítószerek esetén, ahol jelenleg a morfin-bázis élettani hatásából indulunk ki, ami bizonytalan jogalkalmazási gyakorlatot eredményezett, ezért az új törvény úgy rendelkezik, hogy ilyenkor a csekély mennyiség legfeljebb a tiszta hatóanyag-tartalom, hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának a 7-szeresét nem haladhatja meg. Amennyiben ugyanezen adagnak a 140-szeresét meghaladja, úgy jelentős mennyiségről, és ha az 1400-szorosát meghaladja, akkor itt is új kategóriaként különösen jelentős mennyiségről beszélhetünk. 15

16 Az 462. ugyancsak a Bké-ből kerül átemelésre az új Btk-ba, az egyes cselekmények bűncselekmény értékhatárát, illetve szabálysértési alakzatának értékhatárait megjelölve. Itt egy dolgot emelek ki január 1-jétől került be a Btk-ba a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaélés vétsége a ba, ami akkor értékelendő bűncselekményként, ha Ft-ot meghaladó kárt okozva követik el. Ez az értékhatár Ft-ra fog emelkedni július 1-jétől, az akkor már a ban megjelenő cselekmény kapcsán. A már taglalt szerkezeti változásokon túlmenően a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja a Btké. / évi 5. tvr./ teljes körű hatályon kívül helyezése és az abban foglaltaknak részben az általános érvényű értelmező rendelkezések sorába, részben pedig a fejezeti szintű, illetve adott tényállásokhoz kapcsolódó értelmező rendelkezések körébe való áthelyezése. Az utóbbi esetkörbe tartozik az új Btk (6) bekezdésében meghatározottan a lőszerrel visszaélés bűncselekmény kapcsán a szakasz alkalmazásában csekély mennyiségként a legfeljebb tíz darab lőszernek a meghatározása, amely mennyiség korábban a Btké. 22/A. -ában három darabban volt megállapítva. Ugyancsak a Btké-ből került át a szakaszokhoz kapcsolódó értelmező rendelkezések körébe az egyedi azonosító jelre vonatkozó meghatározás, csakúgy, mint a pénzhamisítással és a bélyeghamisítással összefüggő értelmező rendelkezések is. Az értelmező rendelkezéseket érintő változások köréből utolsóként emelem ki az új Btk át, ami a ok valamint a 236. és a ok 16

17 vonatkozásában ad értelmezést. Egyfelől egyértelművé teszi azt, hogy a közúton elkövetett bűncselekményekre megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a közúti járművezetésre vonatkozó szabályok megszegése nem közúton okoz legalább súlyos testi sértést, vagy halált. Ezen túlmenően jelentős szemléletbeli változást hoz az ittas járművezetés megítélésével összefüggésben az arra vonatkozó értelmezés, hogy kit kell ittas állapotban lévő személynek tekinteni, amely (3) bekezdés szerinti meghatározás az Európai Bizottság január 17-i ajánlásán alapul. Lényeges az a korábbiakhoz képest, hogy az ittasság megítélése szempontjából a jövőben nem a befolyásoltság fogja a bizonyítás tárgyát képezni, tehát nem az, hogy a tényállásban meghatározott alkoholkoncentráció a vezetés idején fennállt-e, illetve az befolyásolta-e a vezetőt, hanem az képezi bizonyítás tárgyát, hogy a vezetés idején a szervezetben volt-e olyan mennyiségű alkohol, amely a tényállásban írt alkohol-koncentrációt képes volt- előidézni. Az egyéni adottságok, alkoholtűrő képesség, stb. szerepe devalválódott. Összességében megállapítható, hogy a társadalmi és gazdasági viszonyok mind bonyolultabbá válásával összefüggésben egyre több és mélyebb háttérjogszabályanyag ismeret, illetve a büntetőjogtól eltérő területeken használt fogalmak adott tényállásokhoz kapcsolódó értelmezése válik szükségessé, ami az értelmező rendelkezések számának gyarapodását eredményezi. A folyamat megállíthatatlannak tűnik. Még hatályba sem lépett az új Btk., és máris igény merült fel további, új értelmező rendelkezés beiktatására, mégpedig meglehetősen gyakran előforduló bűncselekmény-fajtával összefüggésben. 17

18 Az új Btk (2) bekezdés bj) pontja minősítő körülményként határozza meg ugyancsak július 1-jei hatállyal az erdőben, jogellenes fakivágással történő elkövetést. Számolva a vádlotti és védői hivatkozásokkal, várhatóan vitatott pont lesz az, hogy mi tekintendő erdőnek, avagy sem, azaz hány fából álló, milyen kiterjedésű facsoport. Ezen kérdés tisztázása érdekében került sor a Debreceni Ítélőtábla és Debreceni Törvényszék részéről ajánlás megfogalmazására a március i Büntető Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásán a jogalkotás irányába atekintetben, hogy elősegítheti az értelmezést az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény erdő fogalmát meghatározó 6. -ának a Btk. értelmező rendelkezései körébe történő beiktatása a Btk ához kapcsolódóan. Végszóként annyit, hogy az értelmező rendelkezések önálló jelentőséggel, élettel nem bírnak a büntető anyagi jogszabályok körében, azonban nélkülük számos általános részi szabály és különös részi tényállási elem értelmezhetetlenné és alkalmazhatatlanná válna, ami ellehetetlenítené az egységes jogalkalmazás lehetőségét is. D e b r e c e n, április 9. napján Felegyiné dr. Szabó Ágnes büntető kollégiumvezető Debreceni Törvényszék 18

19 Források: évi IV. törvény évi C. törvény és a hozzá kapcsolódó törvényi indokolás évi XIX. törvény évi 5. tvr. Büntetőjog II. Különös Rész /Belovics Ervin, Molnár Gábor, Sinku Pál/ 19

FIATAL BÜNTETŐJOGÁSZOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL

FIATAL BÜNTETŐJOGÁSZOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZERKESZTŐ DR. MÉSZÁROS ÁDÁM Levelezési cím H-6725 Szeged, Bécsi krt. 2-4/B. II/9. Web www.mjat.hu E-mail mjat@mjat.hu ISBN 978-963-08-9609-2

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása ÁSZ Jogalkalmazási Segédlet A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása Állami Számvevőszék, 2006 Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság

Részletesebben

Az összbüntetés múltja és jövője

Az összbüntetés múltja és jövője Az összbüntetés múltja és jövője dr. Ficsór Gabriella a DIT büntető kollégiumvezetője 2013. március 18. 2 Történeti és nemzetközi jogi kitekintés Az összbüntetésre vonatkozó szabályok értelmezésére utoljára

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

Balogh Lídia Dinók Henriett Pap András László a jog Által láthatatlan?

Balogh Lídia Dinók Henriett Pap András László a jog Által láthatatlan? Balogh Lídia Dinók Henriett Pap András László a jog Által láthatatlan? a gyú l Öl e t-b ú nc s e l e k m É n y e k s z a b Á lyo z Á s i k É r dé s e i És gyakorlati problémái A 2012-es év során az eddiginél

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Simon Nikolett* A tanúvallomás. jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire

Simon Nikolett* A tanúvallomás. jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire nősítést nyer. Az új igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény látható, hogy alapjaiban érinti a rend bír sá Simon Nikolett* golás korábbi és feltehetőleg jelenleg hatályos rendszerét is olyannyira, hogy

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 3. 2014. 17. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2014. (V. 22.) AB határozat a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A jogszabály mai napon hatályos állapota. 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A jogszabály mai napon hatályos állapota 54/2004. (XII. 13.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének utólagos

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben