A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei"

Átírás

1 A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja. A környezet szennyezésének folyamat a szennyez források kibocsátásaiból (emisszió) indul ki, és terjedés (transzmisszió) révén jut el az emberbe, illetve hatol be a környezet valamely elemébe (immisszió), ahol káros hatását a szennyezés mértéke határozza meg. A szennyez források és kibocsátásaik számos szempont szerint csoportosíthatók: ipari, mezgazdasági, közlekedési, települési, stb. jellegük szerint lehetnek helyhez kötött, vagy mozgó, pontszer vagy kiterjedt források. Az emisszió lehet idszakos, vagy folyamatos, egyenletes, vagy idben változó. A szennyez források más szempontok szerint is csoportosíthatóak, pl. lehetnek szerves szervetlen, mérgez nem mérgez források. Az anyagokon kívül energia-kibocsátás is károsíthatja a környezetet. Az ún. hatótényezk szerint csoportosítva beszélünk: veszélyes anyagokról és technológiákról, hulladékokról, zajról és rezgésrl, és klf. Sugárzásokról. A környezetterhelés valamely anyag, vagy energia kibocsátása a környezetbe, a környezetszennyezés pedig a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. Környezetkárosításról akkor beszélünk, amikor a szennyezés a környezet valamely elemének tulajdonságait oly mértékben változtatja meg, hogy azok Természetes, vagy korábbi állapota csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre. Az immisszió meghatározott helyen fellép szennyezettségi érték, melyet valamennyi forrás kibocsátásainak a terjedés által módosított, összegzett hatása idéz el. Az introvert emissziók a forrás belsejében, illetve annak területén tartózkodó személyekre, tárgyakra hatnak, míg az extrovert emissziók a létesítményen kívüli emberekre, tárgyakra hatnak. A környezetvédelem célja és eszközei A környezetvédelem elsdleges célja megfelel életkörülmények révén az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá anyagi és szellemi javaink védelme.nem csak védekez jelleg tevékenység, hanem magában foglalja a tervszer környezetfejlesztést is, amely környezetünket az ártalmak megelzésével átalakítja. A környezetvédelem tehát azon intézkedések összefügg rendszere, amely a fenti célok elérését biztosítja. Ide tartozik: a károkat megelz védelem, az okozott károk megszüntetése, az emberi környezet fejlesztése, a természeti erforrásokkal történ ésszer gazdálkodás. A környezetvédelem fontos része a természet-, és tájvédelem.

2 A környezetvédelmi tevékenység során elssorban az alábbi kérdéseket kell megválaszolni: mit, mitl és hogyan kell megvédeni? Az els kérdésre egyszer a válasz: minden embert, továbbá a környezet valamennyi elemét. Az embert és környezetét a különböz forrásokból származó ártalmaktól kell megvédeni. Néhány jelentsebb környezeti ártalom: kémiai ártalmak, szöveti izgató hatások, zaj és vibrációs hatások, a termterületek, a táj és az élvilág és anyagi eszközök károsodása idegi megterhelés, a stresszorok, káros pszichés ingerek A környezeti ártalmak elhárítására alkalmas mszaki megoldások a következ 3 kategóriába sorolhatók: A káros emissziók csökkentése, illetve kiküszöbölése a forrás területén, hulladékszegény, ill. hulladékmentes technológia alkalmazásával, a káros emissziók kilépésének megakadályozása, Pl. porleválasztó, szennyvíztisztító alkalmazásával, A káros emissziók továbbjutásának vagy konvertálódásának megakadályozása az intermedier közegekben, pl. magas kémények építése, erdk telepítése, Az immissziók helyén védeszközök alkalmazása, pl. zajhatás ellen füldugó. A környezetszennyezés valódi okai Gazdasági érdekeltség hiánya az önköltségnövel, soha, vagy csak lassan megtérül környezetvédelmi ráfordításokkal szemben. Egyes közismert környezeti ártalomforrások, ún. öröklött szennyezések felszámolásának objektív gazdasági akadályai. Egyes ártalomforrások kiküszöbölésének objektív mszaki-tudományos akadályai/korlátai. Környezetközpontú szemlélet, etika hiánya. A mszaki természettudományos eszközök csak akkor érvényesülhetnek a gyakorlatban, ha gazdasági, jogi és etikai feltételeik is megvannak. Korábban a természeti kincsek egy része olyan mennyiségben és minségben állt rendelkezésre, hogy szabad javaknak minsítették azokat. Ma már egyre nagyobb hányaduk esetében merül fel mennyiségi, illetve minségi hiány, és átkerül a gazdálkodást igényl javak kategóriájába. Így elkerülhetetlenné vált megfelel mennyiségben és minségben történ újraelállításuk. A környezetvédelem egyik legjelentsebb eszköze az elfogyasztott, elhasznált, elszennyezett természeti kincsek reális újra-elállítási költségeinek megfizettetése volna. Megnehezíti ennek az elvnek az alkalmazását, hogy általában nem rendelkezünk kell ismeretekkel a költségek meghatározásához. Nálunk az értékkategóriában mérhet környezeti károk nagysága a nemzeti jövedelem 3 5 %-át teszi ki, hasonló nagyságrend ráfordításokat igényel e károk elhárítása (mindkett emelked tendenciával jellemezhet). A környezetvédelmi ráfordítások általában gyorsan megtérülnek,

3 A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok Legrégibbek a kiemelked vízgazdálkodási hagyományainkra támaszkodó vízminségvédelmi jogszabályok. A levegtisztaság-védelmet elször egy 1973-ban hozott minisztertanácsi rendelet szabályozta. A hulladékkezeléssel egy 1981-es minisztertanácsi rendelet foglalkozott elször. Az országgylés án fogadta el a környezet védelmének általános szabályairól szóló Évi LIII. törvényt, mely ez elsdleges környezetvédelmi normákon (természetvédelmi termékdíj törvény, hatásvizsgálati kormányrendelet, stb.) túl jelents hatást gyakorolt az ún. szekunder szabályozásra (vízgazdálkodási, erd- és vadászati törvény, stb.) is. Az EU-hoz történt csatlakozás következtében alkalmazkodni kellett annak védelmi elírásaihoz is. A környezetvédelmi szabályozás (nemzetközileg elfogadott) alapelvei Elvigyázatosság és megelzés elve: a megelzés az ártalmak keletkezésének megelzésén kívül a károsító folyamatok további hatásai elleni fellépést is magában foglalja, míg az elvigyázatosság elve szerint a károsodás veszélyéhez vezet tevékenységek megalapozása során el kell kerülni az olyan helyzetet, amely megelz tevékenység alkalmazását követeli meg. Fenntartható (vagy harmonikus) fejlesztés: a környezetvédelmi és más célú tevékenységek érdekeinek felismert távlati azonosságán alapul. Fogalmát elször az 1992-es ENSZ környezetvédelmi konferencia elkészítése során alkalmazták elször. Az elv jogi realizálása során arra kell törekedni, hogy a környezetvédelem és más célú tevékenységek ne egymást akadályozóan, hanem a fejldés új útjait közösen keresve bontakozzanak ki. Helyettesítés elve: új ipari létesítmények esetén, ha van lehetség akkor a kevésbé környezetterhel anyagokat, technológiákat kell választani, illetve a már létez terheléseknél is a káros következménnyel járó anyagokat, technológiákat kevésbé károsakkal kell felváltani. A környezetvédelem tervszer átalakítása: országos, regionális és helyi szintre egyaránt vonatkozik, ehhez megfelel környezetpolitika és erre épül környezetvédelmi stratégia szükséges, melyet jogszabályokban is meg kell jeleníteni. Ezt az elvet a Nemzeti Környezetvédelmi Program és az önkormányzati környezetvédelmi programok ültetik át a gyakorlatba. Együttmködés elve: a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek legjobban akkor érvényesülnek, ha az érintettek együttmködnek, közösen állapítják meg a játékszabályokat. Ennek vannak nemzetközi vonatkozásai is. A környezetkárosító felelssége a szennyez fizet elv kiterjesztett értelmezése a jogi felelsség komplex rendszerére, a szennyez felelssége magában foglal mindenfajta helytállási kötelezettséget, a bírság fizetésétl kezdve, a tevékenység korlátozásán át egészen a helyreállítási kötelezettségig terjeden. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság elve: mindenkinek joga van a környezet állapotának, az egészségre gyakorolt hatásának a megismerésére, az ezekre vonatkozó adatokat az állami szervek és az önkormányzatok kötelesek hozzáférhetvé tenni.

4 Társadalmi részvétel joga és kötelezettsége: a társadalom egésze és egyénei nemcsak a környezeti ártalmak okozói, hanem elszenved is, így nem maradhat el bevonásuk a döntések elkészítésébe, a döntéshozatalba, a döntsek megvalósításának ellenrzésébe. A környezetvédelem területei A leggyakoribb csoportosítás az érintett közeg alapján történik: Levegtisztaság-védelem Vízminség-védelem Talajvédelem. A szennyezés jellege miatt külön terület a zajártalmak elleni védekezés, valamint külön területnek számít a hulladék-kezelés, függetlenül attól, hogy leveg-, víz-, vagy talajszennyezést okoz-e. A környezetvédelem szervezetei Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: feladata a leveg, a természet, a vizek védelmével, a hulladékok keletkezésének ellenrzésével, azok ártalmatlanításával, valamint a zajvédelemmel kapcsolatos tevékenységek irányítása. Földmvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: a termtalaj és a védetté nem nyilvánított éllények védelmével foglalkozik. Egészségügyi Minisztérium: a környezeti elemek állapotával (higiénia, immisszió) foglalkozik. Gazdasági Minisztérium (magyar Állami Földtani Intézet Elnöke): az alapkzet és az ásványvagyon védelmének irányítása. Az elsfokú környezetvédelmi hatóság feladatait 12 (vízgyjt-területi elv alapján szervezett) környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelség látja el, melyek tevékenységük támogatásához megfelel laboratóriumi hálózattal is rendelkeznek. Az elsfokú határozatok elleni fellebbezések elbírálója az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség. A környezet használata miatt, a környezet terhelését, illetve igénybevételét csökkent intézkedések fedezetére a törvény környezetterhelési díjak, igénybevételi járulékok, termékdíjak és betétdíjak fizetésének megállapítását teszi lehetvé. A környezeti elemek önszabályozó rendszerei A Nap ciklusai A Nap részecske- és egyéb sugárzása változó.

5 A Napom belüli változó sebesség forgás a szoláris mágneses ciklus hatóereje. A Nap egyenlítje mentén nagyjából 25 nap, közepes szélességeken pedig közel 28 nap alatt fordul körbe. Emiatt az eredetileg észak-déli irányú mágneses ervonalak az egyenlítvel párhuzamosan megnyúlnak és felersödnek. A napfoltok ott jelentkeznek ahol a mágneses fluxuscsövek a felszínre emelkednek, illetve visszabújnak, a napfoltpárok ellentétes polaritásúak, óriási mágneses dipólusok, irányultságuk az északi és a déli félgömbön ellentétes. A közismert 11 éves napfoltciklus csupán egyik eleme egy összetett 22 éves mágneses ciklusnak, melynek során a Nap változtatja az ultraibolya, látható, röntgen és töltött részecskékbl álló sugárzását, komoly hatással lévén a föld fels légkörére. A Föld ciklusai Nap-Föld ciklus: az évszakok váltakozása Föld-Hold ciklusok A Hold keringési ideje 28 nap, a gravitációs hatása okozza az árapály jelenséget. Az alacsonyvíz és a magasvíz közötti különbség, a dagálymagasság havi periodicitással változik. A Nap Földre gyakorolt vonzó hatása csak kb. 48 %-a a Holdénak, de ha a 3 égitest majdnem egyvonalban áll, hatásuk összegzdik és szökárt okoz, szept. 21. És márc. 21. Napéj-egyenlség során jönnek létre a legnagyobb szökárak, tölcsértorkolatú folyókban akár 8 m magas is lehet, hatása az Elbán a torkolattól 150 km-ig, az Amazonason pedig 1000 km-ig érezhet. Az árapály befolyásolja a szél és az idjárás is, pl a dagálymagasságot akár 3 m-el is megváltoztathatja

6 .

7 Az sföld (Pangea) ciklusai)

8 Áramlások a Föld belsejében A Föld mágneses tere A Föld mágneses mezeje olyan mint egy, a Föld forgástengelyébe állított hatalmas mágnesrúd, illetve egy az Egyenlítt körülölel árammal átjárt óriási tekercs mágneses tere. A mágnese mez ervonalai a Déli-sarknál lépnek ki, és az Északi-sarknál térnek vissza a Földbe. A Föld forgása és bels hje tartja mozgásban a küls mag olvadt anyagát. Ez az elektromosan vezet folyadék keresztüláramlik a küls magon és kölcsönhatásba lép a földtörténet során mindig is jelenlév földmágneses mezvel. A kölcsönhatás során elektromos áram gerjesztdik, ami ersíti a földmágneses mezt. A mágneses pólusok a földrajzi pólusoktól jelenleg mintegy 1400 km (Arktisz), illetve 2700 km (Antarktisz) távolságban helyezkednek el. Az arktikus pólus napjainkban évente mintegy 7,5 km-t vándorol észak felé, az antarktikus pedig mintegy 10 km-t nyugati irányban.

9 Geokémiai karbonát szilikát körforgás A geokémiai karbonát-szilikát ciklus eredménye a széndioxid mintegy 80 %-a, mely a kzet és a légkör között több mint év alatt kicseréldik. Walker és munkatársai ismerték fel, hogy a felszíni hmérséklet változásai idvel befolyásolják a környezetben lév szén-dioxid mennyiségét, és ezzel az üvegházhatás nagyságát is. Pl. ha csökken a felszíni hmérséklet, csökken a tengerek hmérséklete is, kevesebb víz párolog, kevesebb lesz az es, kisebb lesz az erózió is, ezért a szén-dioxid lassabban távozik az atmoszférából, viszont az a sebesség amivel a szén-dioxid keletkezik a karbonát-metamorfózis segítségével változatlan, így növekszik mennyisége a légkörben, a növekv üvegházhatás pedig növeli a hmérsékletet. Fordított esetben fokozódna az óceánok párolgása, nne a csapadék, és az erózió, emiatt gyorsabban fogyna a szén-dioxid a légkörbl, csökkenne az üvegházhatás és ezért nne a hmérséklet

10

11 Tengeráramlások A tengeráramlások oka a tengervíz hmérsékletkülönbsége, és az ezzel járó srségkülönbség, illetve a szél. Az áramlatok gondoskodnak e különbségek kiegyenlítdésérl. A felszíni áramlások nem állandó sebességgel mozognak, széleikrl (akár 100 km átmért is elér) örvények válnak le, szintén keverve a vizet. Az áramlások hatalmas h-tömeget osztanak el a Föld körül. Kiegyenlít jelleg h-transzportjuk alapvet jelentség a Föld éghajlati szélsségeinek mérséklése és szabályzása szempontjából. A Golf áramlás a napi 200 km-es sebességével a leggyorsabb felszíni áramlat az észak-atlanti cirkulációs rendszerben. Mélyen az áramlat alatt hideg víz áramlik az ellenkez irányba. A sarkvidékek mélytengeri áramlatait az Egyenlít felé haladva a Coriolis-féle er nyugat felé kényszeríti, ezért az óceáni medencék nyugati szélén ezek összetorlódnak és ott hideg mélytengeri víz nyomul fel. A mélytengeri víz legfontosabb forrásai a déli félgömbön a Wedell és a Ross-tenger, az északi félgömbön pedig a Jeges-tenger és a Grönland körüli tengerrészek. A felszíni áramlásokat a szelek hajtják a Föld körül. A kontinensek jelenléte miatt nagy, kör alakú áramlási rendszerek alakulnak ki a a szubtrópusi magas nyomású övek térségében. Az északi félgömbön a víz az óramutató járásával megegyez irányban mozog, a délin pedig ellenkez irányban. A passzát-, a nyugati és a monszumszeleknek megfelelen elméletileg 6 áramlás párt különböztethetünk meg, de ezeket befolyásolja a kontinensek elhelyezkedése, és szezonális hatások is. A magasabb földrajzi szélességek fell az alacsonyabbak felé haladnak a hideg áramlatok, fordított irányúak a meleg áramlások. Az érintett partvidékek éghajlatára jelents hatással vannak, pl. Nyugat-Európa Golf áramlat, Észak Amerika északkeleti partja Labrador áramlat.

12 A víz körforgása A víz körforgásának 3 szakasza van, a csapadékképzdés, a párolgás és a pára vándorlása. A Föld teljes vízkészletének 0,01 %-nál kevesebb része édesvíz. A szárazföldrl évente km3 víz jut vissza a tengerbe. Közel km3 vízáradással, hasznosítatlanul, km3 pedig lakatlan területrl folyik a tengerbe. Az emberiség rendelkezésére álló hasznosítható vízkészlet km3, ami elvben 20 milliárd ember számára lenne elegend, azonban a vízkészletek eloszlása nem egyenletes, Izlandon pl m3 jut 1 fre, Bahreimben pedig közel 0 l édesvíz. A gazdaságban a mezgazdaság igényli a legtöbb vizet, átlagosan a világon felhasznált víz 73 %-át. Közel 3 millió km2 területet öntöznek, melynek kiterjedése évente 8 %-al növekszik. Levegáramlások, klímaváltozások

13 A mindenkori szárazföld-tenger eloszlás az uralkodó szelekkel együtt a globális éghajlatképet helyileg ersen megváltoztathatja. Az Egyenlít közelében az általában keletrl nyugat felé fújó szelek felmelegített tengervizet hajtanak az Ausztráliától északra fekv tengeri medencékbe, ezért itt a melegebb felszíni víz és a hidegebb mélytengeri víz közötti határ mélyebbre tolódik. Dél-Amerika nyugati partjainál ezzel szemben hideg, tápanyagokban gazdag mélytengeri víz kerül felszínre. Ez az éghajlatkép minden 3 5 évben megfordul, kb. a karácsonyi idszakban. Globális klímaváltozások Az utolsó 2 millió év folyamán a globális éghajlatot jégkorszakok és melegkorszakok váltakozása jellemezte. A jégkorszakok idején Eurázsia és Észak-Amerika nagy területeit m vastag jég fedte. Ilyenkor az évi középhmérséklet o -al csökkent. Az utolsó jégkorszak kb éve ért véget, a hmérséklet emelkedése nem volt egyenletes, kisebb hidegebb és melegebb periódusok váltották egymást. A nyári hmérsékletek pl évvel ezeltt 2 3 o C-al magasabbak voltak mint napjainkban. A telek a 15 századtól kb ig nagyon hideggé váltak, ez az un. kis jégkorszak. Európában a hmérséklet 1 2 o C-al csökkent. Jelenleg a Föld melegszik.

14 Amikor az ember kb évvel ezeltt szántóföldi mvelésbe kezdett, és ezzel maga is klímatényezvé vált. A szántóföldek kb. 10 %-al megnövelték a világrbe visszajutó sugárzást, kb. 1 o C-al csökkentve a jégkorszak utáni felmelegedést. A városi klíma Az erdk, rétek, tavak, folyók, kertek, városok és iparvidékek különleges klímatulajdonságokkal rendelkeznek, melyek eltérhetnek az ún. makroklíma tulajdonságaitól. A leveg pillanatnyi állapotainak sorozatát idjárásnak nevezzük. Az éghajlat (klíma) az idjárások összességét jelenti a földfelszín valamely pontján. Az ún. városklíma, a városi légtér sajátossága, mely 2 tulajdonságban tér el tágabb környezetétl: melegebb és szennyezettebb. Az els oka a lakossági és ipari energiafelhasználás, és a csökkent ventilláció és a kevesebb zöldfelület. Budapest pl. egész évben melegebb környezeténél. légszennyezés forrásai a ftés,az ipari tevékenység és a gépkocsiforgalom. Különösen veszélyes esetben szmog alakulhat ki. Az éghajlat és a fbb kémiai elemek körforgásának kölcsönhatásai Az éghajlat és a fbb kémiai elemek körforgásainak kölcsönhatásai évtizedek, évszázadok távlatában a világméret környezeti változások legfontosabb tényezi. Ezen kölcsönhatásokat a

15 víz körforgása és az élvilág kapcsolja össze. A tengerek szén és víztárolóként hatnak és lassítják az éghajlati változásokat. A mezgazdaság beavatkozik a nitrátok, foszfátok és szénvegyületek körforgásába, hatva ezzel a globális ökológiai rendszerre is. A légzési és bomlási folyamatok metánt szabadítanak fel, a fosszilis energiahordozók elégetése során sok szén jut a légkörbe. A savas es f okozói a kéndioxid és a nitrogénoxidok. A halogénezett szénvegyületek ipari méret kibocsátása károsítja az ózonpajzsot, ami idvel szintén éghajlati változásokat idézhet el. A kibocsátott gázok sorsa A kémiailag semleges, és vízben oldhatatlan gázok szétterjednek a légkörben, annak legalsó km-es rétegében. Ha oldható akkor feloldódhat a vízcseppekben, felhkben, majd ezután es, köd, harmat formájában a földfelszínre kerül. A legtöbb gáz a hidroxilgyökökkel kölcsönhatásba lépve, általában jobban oldódó terméket képezve elhagyja a légkört. A légkörbe kerül szilárd részecskék közvetlenül is kiülepedhetnek, vagy vízcseppekkel együtt csapadék formájában kerülnek a felszínre.

16 Az erdégetések során CO 2, CO, CH 4, és NO x keletkezik. Jelents metánforrás az állattenyésztés és a rizstermesztés is. Az ipari forradalom óta a növekv SO 2 és NO x -emisszió miatt növekedett a csapadék savassága. Széncsere a légkör és a földi készletek között A szárazföldön és az óceánokban mköd ciklus csaknem ugyanannyi CO 2 -t von el a légkö9rbl, mint amennyivel gyarapítja azt. Ezzel szemben az emberi tevékenység évente mintegy 3 milliárd tonnával gyarapítja a légköri CO 2 -t. Ennek távlati hatását illeten nincs egységes elképzelés. Valószín hogy az óceánok és a növények gázfelvétele legalább az elkövetkez évben mérsékli a CO 2 felhalmozódását. A mai, vagy enyhén növekv kibocsátásokkal számoló becslések szerint általában a frissen felszabaduló CO 2 fele marad meg a légkörben. E feltevés szerint a CO 2 koncentrációja valamikor 2030 és 2080 között éri el a 0,06 térfogat %-ot, ami nagyjából duplája az 1900-as szintnek.

17

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása

A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása A savas es! 1. A savas es! környezeti hatása 1.1. Bevezetés 1.2. A természetes légkör kémiája, különös tekintettel a savas es!re 1.3. A csapadék keletkezése, különös tekintettel a savas es!re 1.4. A kénsav

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

A Föld éghajlata folyamatosan változik. Ugyanakkor a manapság zajló éghajlatváltozás, amelyet elsôsorban (bár nem kizárólag) az emberi tevékenységek

A Föld éghajlata folyamatosan változik. Ugyanakkor a manapság zajló éghajlatváltozás, amelyet elsôsorban (bár nem kizárólag) az emberi tevékenységek A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS tartalom Mit hozott eddig az éghajlatváltozás? 2 Mi várható a XXI. században? 4 Az éghajlatváltozás Magyarországon 5 Az éghajlatváltozás okai 5 Mit tehetünk az éghajlatváltozás

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása?

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Tartalomjegyzék Klímaváltozás és a CO 2 geológiai tárolásának szükségessége 4 1. Hol és milyen mennyiségű CO 2 tárolható a föld alatt? 6 2. Hogyan történik

Részletesebben