Referencia intézmény belső működési szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Referencia intézmény belső működési szabályai"

Átírás

1 Referencia intézmény belső működési szabályai 1

2 Tartalomjegyzék 1. Referencia intézményi tevékenységünk céljaink, feladataink 2. Szervezeti felépítés 3. Tevékenységháló - Jó gyakorlat átadásra 4. Új típusú tanárképzés i szerep feladatok meghatározása - Eljárásrend 2

3 1. Referencia intézményi tevékenységünk, céljaink, feladataink Referencia intézményként célunk és feladatunk, hogy más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatot kövessünk. Szervezeti innováción kialakításával olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, amely publikálásra is alkalmas, más intézmények számára adaptálható módszertani újításokat tartalmaz. Céljaink eléréséhez rendelt feladataink: Befogadó, egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszerek alkalmazása. Kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszerinek alkalmazása. Nyitott nevelési környezet a munkakultúránkban partnerkapcsolataink erősítése. Vezetői és tantestületi elkötelezettség a referencia intézménnyé válás folyamataiban és a szolgáltatás feladataiban. Folyamatos önképzési, önértékelési rendszer működtetése változáskezelés. Külső belső szakmai kapcsolati formák kidolgozása. Pedagógusok közötti team munka, aktív együttműködés erősítése. IKT eszközök, módszerek alkalmazása. Jó gyakorlataink szolgáltatásaink bővítése. Új tanulási eljárások kidolgozása, egyéni tanulási utak megteremtése. Fejlesztési tervek készítése rövid távú ( egy éves), hosszú távú ( öt éves) készítése Felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalása belső algoritmus kialakítása 3

4 2. Szervezeti felépítés Referencia intézménnyé válásunk belső szervezeti felépítésünkben szükségessé teszi a szakmai munka struktúrájának kialakítását, rendszerekbe szervezését, hiszen a erősítenünk kell az egységes program komprehenzív elven való működését. Szükséges a szervezeti felépítés hálózatának átalakítása a referencia intézményi szolgáltatói szerep hatékony működése érdekében. Intézményvezető Igazgató helyettes (szervezési szerep) Szakmai vezető (szakmai irányító szerep) iskolatitkár Mk.vez. alsós Mk.vez. felsős Inkluzív nev. munkacsop.vez. Idegen nyelvi munkacsop.vez Kéttanítós munkacsp. vez. Tehetséggond. munkacsp.vez. technikai tanítók tanárok személyzet tagok ok tagok ok tagok ok tagok ok (tanítók, (tanítók, (tanítók, (tanítók, tanárok) tanárok) tanárok) tanárok) 4

5 3. Tevékenységháló A szolgáltatás eljárásrendje (sablon) Feladat: tájékoztatás Iskolavezetés A tájékoztatás, felkészítés módja(i) Előadók, szükséges eszköz(ök) Szabályozó dok. Felelős Elvárt eredmény Keletkezett dok. Határidő Tantestület szaktanárok 3. ifjúságvédelmi fel. 4. könyvtáros Adminisztráció 1. titkárság 2. gazdasági Technika személyzet 1. info/rendszergazda 2. porta 3. karbantartó 4. takarító személyzet 5. konyha/egyéb Tanulók 5

6 Szülők Társadalmi Megújulás Operatív Program Külső partnerek 6

7 4. Új típusú tanárképzés i szerep feladatok meghatározása, eljárásrend A tanári pályára történő kilépés illetve a pályamodell mentén történő előrehaladás meghatározó tényezői azok a kompetenciák, melyek alkalmassá teszik a pedagógust az eredményes és hatékony pedagógiai tevékenységekre. Ezen kompetenciák tartalmi meghatározásaihoz kapcsolódó a sztenderdek írják le a fejlődés irányát, szolgálnak a pedagógus életpályamodelljében indikátorként, támogatva ezzel a fejlesztés/önfejlesztés sikerességét. A pedagógusképzésben már az ún. kompetencia-térkép meghatározása jelen van, amely az eredményes szakmai gyakorlat bázisát adja. A portfóliójának összeállításakor is a kilenc tanári kulcskompetenciára szükséges fókuszálnia, alátámasztani ezek meglétét a megfelelő dokumentumokkal. A fent említett tényekből kiindulva a szakmai gyakorlata során így egy adott iskolai tanítási nap megtervezésekor is - a megfelelő kompetenciák tudatos fejlesztése áll a középpontban. 1. A érkezése előtti tervezés Felelősök/ kijelölése, feladataik pontos meghatározása A idő/programbeosztás-tervezetének elkészítése A reflektálási időpontok egyeztetése (reflektálás a bevonásával, illetve reflektálás a részt vevő szakmai teamben) 2. Az iskolai nap programja, lépései Az iskolai nap programjának meghatározásakor kiemeltem azokat a főbb csomópontokat, amelyekre építve a tudatos, hatékony kompetenciafejlesztést teszik lehetővé. Az intézmény bemutatása A fogadása után fontos az intézmény tárgyi és személyi infrastruktúrájának megismertetése, az iskolában folyó szakmai munka, egyedi sajátosságok bemutatása. Ez 7

8 jelenti egyrészt az épületben való körbevezetést, a tantestület személyes bemutatását (amennyiben a létszám ezt lehetővé teszi), lehetőséget adva egyben a számára a bemutatkozásra. A szakmai munka, dokumentáció rövid felvázolása betekintést ad az iskola szemléletének megismerésére. A fejlesztendő kompetenciaterület: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció 1 A i elvárások feltérképezése A tudatos szakmai fejlesztésének, valamint a tudatos önfejlesztésnek egyaránt kiindulópontja a meglévő kompetenciaszintjének önreflektív meghatározása a kompetencia-térkép közös értékelésének segítségével. Itt sor kerül az erősségek, gyengeségek, fejlesztésre szoruló területek kiemelésére, mely lehetővé teszi a számára szakmai elvárásainak pontos megfogalmazását. Az egyéni szubjektív elvárások ismerete ugyanígy fontos tényezője a hatékony szakmai fejlődésnek, másrészt a szociális kompetenciák, attitűdök meghatározó tényezői a fejlesztési, fejlődési folyamatnak. A fejlesztendő kompetenciaterület: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 1 Közös programegyeztetés A fejlesztendő kompetenciaterületek figyelembe vételével meghatározásra kerül az iskolai nap programja. Optimális esetben lehetőségek felvázolása után a dönthet, hogy az értékelt kompetencia-térkép által meghatározott fejlesztendő kompetenciaterületek közül az adott tanítási napon melyekre fókuszálna. A tanítási órákhoz összeállított szempontsorok megbeszélése, a pontos feladatának tisztázása. A fejlesztendő kompetenciaterület: A pedagógiai folyamat tervezése 1 Tanítási óra megtekintése A adott szempontsor segítségével reflektív megfigyelést végez szaktárgyához kötődő tanítási órán. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A pedagógiai folyamat tervezése 1 Kotschy Beáta (szerk): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. [ ] 8

9 A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás A tanulás támogatása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 1 Konzultáció A tanítási óra megtekintése után a megfigyelési szempontsor kiértékelésekor a i reflexió mellett módszertani, a pedagógiai folyamatra koncentráló értékelés is történik. A az egyes órarészletek értékelése mellett a tudatos tervezésre fókuszálva kritikusan elemzi és értékeli az adott óraszervezési eljárásokat. Elemzésre kerülnek az egyes óraszervezési modellek (1.,2.,3.,4. sz. melléklet), azok felhasználási lehetőségei az adott szaktárgyon belül. A önálló óratervezését segítve órarészletek adott szempontok alapján történő összeállítása i segítséggel. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai f 2 olyamat tervezése A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás A tanulás támogatása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 1 Részvétel differenciált egyéni képességfejlesztés foglalkozáson A részt vesz egy differenciált egyéni képességfejlesztés foglalkozáson, amelyet az adott tanuló egyéni fejlesztési naplójának elemzése, értékelése előz meg. A foglalkozáson a tanítási órához hasonlóan a előzetesen megbeszélt szempontsor alapján reflektív megfigyelést végez. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció A pedagógiai folyamat tervezése 2 Kotschy Beáta (szerk): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. [ ] 9

10 A szaktudományos, a szakmódszertani, a tantervi tudás A tanulás támogatása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 1 Részvétel komplex tehetséggondozás foglalkozáson A az adott intézmény egyéni sajátosságainak megfelelően az intézmény pedagógiai programjában szereplő egyéb tanítási órán kívüli foglalkozáson is részt vesz. Intézményünk preferált területe a művészeti nevelés, melyhez tartozó komplex esztétikai program része a társastánc. A művésztanár közreműködésével történő foglalkozás sajátos megfigyelési lehetőséget teremt a számára, melyre egyéni, szubjektív reflexiókat fogalmaz meg. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 3 Részvétel esetmegbeszélésen A tanítási-tanulási folyamathoz kötődő kompetenciák fejlesztése mellett fontos a a professzionális tanári kommunikáció fejlesztése, mely nem csak a tanulóval, illetve a kollégával történő kommunikációt jelenti, hanem a konfliktuskezelési technikák ismeretét, szakszerű alkalmazását is. A számára ezen technikák megismerésén túl, lehetőséget kell adni a gyakorlatban történő alkalmazás megismerésére is. Az esetmegbeszélés megmutatja a konfliktuskezelés hatékony lehetősége mellett a szülővel történő ideális kommunikációt, a kapcsolattartás egyéb színterei mellett probléma/konfliktus eredményes kezelésének lehetőségét is. A az esetmegbeszélés után a szubjektív benyomásokon túl az alkalmazott konfliktuskezelési technikákat is értékeli. A fejlesztendő kompetenciaterületek: A kommunikáció és a szakmai együttműködés, szakmai kommunikáció 1 3 Kotschy Beáta (szerk): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. [ ] 10

11 A nap értékelése A i nap végi reflexiók közös kiértékelése után meghatározásra kerülnek a későbbi feladatok a fejlesztendő kompetenciaterületek tükrében, melyek egyben irányvonalat is adnak a számára a további fejlődést elősegítve. A fejlesztendő kompetenciaterületek: Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 1 Önreflexió A délutáni foglalkozás végén a ált értékeli aznapi tevékenységét önreflexió Kérlek, fejezd be a mondatot írásba! o A vezető tanárnál azt tanultam o A látott foglalkozások közül. o Mai legsikeresebb tevékenységem. o Holnap mindenképpen kipróbálom.. o Saját gondolatom 3. A látogatása utáni teendők A szükséges adminisztráció elvégzése. Reflexiók értékelése. Esetleges korrekciók elvégzése a további terveket illetően. 11

12 ELJÁRÁSREND Lépés Feladat Módszer Szükséges eszköz szabályozó dokumentum Felelős Érintett Elvárt eredmény Keletkezett dokumentum időpont időtartam I. TERVEZÉS Felkészülés a fogadására 1. Konzultáció: egyetem és a partneriskola között - megbízások - együttműködési megállapodás - munkaterv igényfelmérés elvárások megbeszélése telefon SZMSZ szükséges kiegészítése szakmai vezető gazdasági vezető korrekt megállapodás elvárások rögzítése megállapodá sok szerződések 2 hét 2. Partneriskola tantestületi tájékoztatása, felkészítése szóbeli tájékoztatás minden dolgozó tájékozottság emlékeztető 1 hét 3. Megbízások elvégzése - tanár - Szakos kollégák - Munkaközösség egyeztetések megbeszélések digitális eszközök papír munkaköri leírások bővítése munkatervek a val közvetlenül kapcsolatot tartók köre hatáskörök, feladatkörök rögzítése megbízási szerződések munkaköri leírások 1 hét 12

13 vezetők - DÖK segítő tanár - Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 4. Gyakornok tevékenységi hálótervének elkészítése - az egyéni fejlesztési terve alapján II. SZERVEZÉS A tevékenységi hálóban tervezett feladatok megvalósításának módja 1. Tájékoztatás - intézmény dolgozói - tanulók - szülők - az intézmény közvetlen partnerei 2. Az iskola működését meghatározó hálóterv megbeszélés kapcsolódó szabályzatok összegyűjtése egyéni fejlesztési terv internet honlap Gyakornoki szabályzat adekvát szabályzatok törvények egyetemi oktató az intézmény dolgozói szabályozott i tevékenység gyakorlóhely törvényességi megfelelés hálóterv emlékeztető törvénytár 2 hét 1 hét 1 hét 13

14 törvényi rendeleti háttér 3. Az iskola működését meghatározó alapdokumentum ok - SZMSZ - PP - Házirend - IMIP - Gyakornoki Szabályzat - Éves munkaterv - Fenntartói dokumentumok 4. Szakmai munka tervezésének feladatainak - OKÉV mérés eredményei - Belső mérések - Pályázatok - Versenyek - Továbbtanulás 5. Közvetlen partnerekkel való együttműködés kérdőív igényfelmérés kijelölés megbeszélés szempontsor szerint értekezlet hospitálás szükséges nevezett dokumentu mok internet honlap intézményi dokumentác ió szabályzatok helyettes ismerje az intézmény működésének törvényes hátterét, a szabályozó dokumentumoka t hatékonyság az intézmény teljes körű Szülői és közvetlen partneri írásbeli reflexió összehasonlít ó elemzés hospitációs napló 3 hét 1 hét folyamat os 14

15 - Iskolaszék - SzM - Alapítvány - stb 6. Támogató segítő intézmények - Nevelési Tanácsadó - Gyermekjóléti Szolgálat - Fejlesztőpedagógus - Iskola pszichológus - Szakmai szervezetek III. - stb. FOLYAMATKÖ VETÉS Szaktárgy tanításával és azon kívüli tevékenységek 1. Hospitálás a gyakorlatvezető óráin és más szakórákon szabályzatok dokumentumok, szakértői papírok tanulmányozása hospitálási szempontsor alapján hospitálási napló törvényességi hátterek MIP i szabályzat gyógypedag ógus gyógypedag ógus együttműködése k a pedagógiai szolgáltató és szakszolgálati intézmények feladatköreinek a tanulási folyamat szervezése és irányítása feljegyzések hospitálási napló folyamat os folyamat os 15

16 2. Felkészülés az órákra óraszervezési, tervezési eljárások óratervezet megbeszélése, felkészítő megbeszélés megbeszélés 3. A szükségleteinek megfelelő i megbeszélés 4. Szaktárgyi oktatómunkát segítő pedagógiai tevékenységek és szolgáltatások rendszerének - Szemléltető anyagok - Feladatrendszerek - Internetes források - stb. 5. Szakképzettségen ként tanításfoglalkozás, ezt követően önelemzésönreflexió tanterv tanmenet óramodellek követelmén yek taneszközök oktatási eszközök kísérleti eszközök digitális eszközök helyi tanterv tantervek tananyag és követelményre ndszere szakos tanár szakos tanár tantervek óraelemzési szempontsor változatos tanítási-tanulási eljárások kialakítása, a tudásforrások célszerű kiválasztása tananyag és követelményren dszer hatékony tanulási technikák, módszertani kultúra fejlesztése az információs, kommunikációs technológiák alkalmazása tanári kompetenciák kialakítása a jegyzetek jegyzetek óratervek PPT eszköztár kialakítása jegyzet önreflexió folyamat os folyamat os folyamat os heti 2-5 óra 16

17 önértékelés 6. Tanítási órán kívüli, de a szaktárgy tanításához szorosan kapcsolódó iskolai feladatok ellátása - tehetséggondozás - felzárkóztatás - szakkör - korrepetálás - verseny felkészítés szervezés - foglalkozások hospitálása és levezetése 7. Hospitálás nem szaktárgyi órán 8. Részvétel az osztályfőnök munkájában hospitálás szervezés lebonyolítás hospitálás hospitálás megfigyelés eseménynap tár digitális eszközök IPR dokumentumo k tantárgyfeloszt ás megadott megfigyelési szempontok osztályfőnöki munkaterv tanmenet szaktanárok Osztályfőnö k szaktanárok kompetenciákho z kapcsolódó módszerek, eljárások (kooperatív technikák, projektmódszer) alkalmazása felelősségvállalá s a tanuláshoz szükséges megfelelő légkör kialakítása megfelelő légkör kialakítása kapcsolatteremt és képessége professzionális tanári kommunikáció hospitációs napló hospitálási feljegyzés feljegyzések folyamat os folyamat os 1-2 hét 17

18 9. Tapasztalja meg - sajátos nevelési igényű - hátrányos helyzetű - Halmozottan hátrányos helyzetű - kisebbségi csoportokkal való bánásmódot 10. Részvétel a mérés és értékelés a gyakorlatban kéttanáros modell hospitálás elemzés fejlesztő speciális eszközök internet honlap intézményi dokumentác ió és statisztika szakértői vélemények rendeletek IPR dokumentáció MIP gyógypedag ógus IPR menedzsmen t helyettes MIP intézményi felelős a tanulók kölcsönös segítségnyújtásá nak kialakítása inkluzív szemlélet kialakulása a tervezés és értékelés összekapcsolásá t a korszerű információs technológia alkalmazásával óratervek kéttanáros óramodell elemzések összefüggése k, következteté sek portfolióban való megjelenése 1-2 hét 1-2 hét 11. Ismerje meg az - ifjúságvédelem - drog prevenció - mentálhigiéné - iskolai agresszió - konfliktuskezelés helyi gyakorlatát és lehetőség szerint segítése dokumentumok elemzése esetmegbeszélé se digitális eszközök Megfelelő dokumentumo k házirend osztályfőnöki munkaterv gyermekvédel mi felelős dokumentációj a osztályfőnök munkaközös ség vezető tanári kompetenciák erősítése feljegyzések esettanulmán yok 1-2 hét 18

19 12. Ismerje meg egyegy tanuló életútjának, családi hátterének, iskolai pályájának mélyebben. családlátogatás esetmegbeszélé s tanulói egyéni fejlesztési terv gyermekvéd elmi felelős hatékony tanulói megismerés képessége elkötelezettség minden tanuló képességeinek azonos eséllyel történő folyamatos fejlesztéséhez feljegyzések a i portfólióba 1-2 hét 13. Vegyen részt iskolai rendezvényen működjön közre annak szervezésben megbeszélés megbízás a feladattó függ intézményi munkaterv DÖK segítő tanár a kapcsolatrendsz er erősödik produktumo k (PPT, dekorációk, forgatóköny vek stb.) aktualitás tól függ IV. ÉRTÉKELÉS VISSZACSATO LÁS A alkalmassága a tanári pályára, illetve az egyéni fejlesztési terv végrehajtásának minősége. 19

20 1. Az iskola valamennyi tevékenységi területéhez kapcsolódó hospitálás, annak dokumentálása, elemzése 2. Az első szakképzettséghez kapcsolt tanítási - tanulássegítési feladatok - elvégzése - dokumentálása - (ön)reflektív elemzése 3. A második szakképzettséghez kapcsolt tanítási - tanulássegítési feladatok - elvégzése - dokumentálása - (ön)reflektív elemzése 4. A tanítási órán kívüli iskolai feladatok - ellátása elemzés elemzés önreflexió elemzés önreflexió elemzés önreflexió iskolai dokumentu mok digitális eszközök és feljegyzések digitális eszközök és feljegyzések óratervek hospitációs naplók óratervek helyi tanterv óratervek helyi tanterv Partneri együttműkö dési szabályhelyi tanterv óratervek egyetemi tanár didaktikai ismeretek bővülése a képessé válik a dokumentumok elkészítésére a képessé válik a dokumentumok elkészítésére a képessé válik a dokumentumok elkészítésére elemzések i portfólió i portfólió i portfólió 1 hét 1 hét 1 hét 1 hét 20

21 - dokumentálása - (ön)reflektív elemzése 5. Portfólió véleményezése és értékelése reflexió interjú zatok elkészült feljegyzések MIP Szempont sorok olyan kompetenciák kifejlődése, amelyek a tanári szerepre készítenek fel i portfolió 1 hét 21

22 Összegzés Referencia intézményi működés a szolgáltató és a jó gyakorlatot adaptáló intézménytől is megköveteli az algoritmushoz való rugalmas igazodást a szoros integráció megléte mellett. Fontos, hogy minden alkalmazott elv, eljárás és módszer feleljen meg a didaktikai követelményeknek, de minden egyéni ötletet, kitalált új elemet az újító szemlélet kialakulása és a tanítói tanári kreativitás, innovativitás, motiváltság miatt maximálisan támogatni kell az adaptáló és a tevékenységében, munkájában. 22

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv) R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 I. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben