PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2001. (VI. 15.) SZÁMÚ RENDELETE. AZ ÁLLATTARTÁSRÓL * (Egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2001. (VI. 15.) SZÁMÚ RENDELETE. AZ ÁLLATTARTÁSRÓL * (Egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2001. (VI. 15.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Paks város közigazgatási területén állatot tartani csak a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint környezetvédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával, az építési előírásoknak megfelelő épületben, az alábbiakban meghatározott módon lehet. (2) Ezen rendelet hatálya kiterjed a haszonállatok, a kedvtelésből tartott állatok valamint a méhek tartására. (3) Ezen rendelet hatálya nem terjed ki: a./ a veszélyes állatok valamint a veszélyes és a veszélyesnek minősített ebek tartására. Az e csoportba tartozó állatok körét és a tartás szabályait a veszélyes állatok vonatkozásában a 8/1999.(VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM- BM számú együttes rendelet, a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek vonatkozásában a 35/1997(II.26.) számú kormányrendelet tartalmazza. b./ az egészségügyi és állategészségügyi intézmény, vadas park, gyepmesteri telep, állatforgalmi és feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedő, állatpanzió, a fegyveres erők, rendészeti szervek, valamint kiállítások, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülő állatok, lovas iskola állattartására. (4) Ezen rendelet alkalmazása szempontjából: - állattartó és/vagy az állat tulajdonosa az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult. - állattartási ügy: az állattartással összefüggésben szükségessé váló környezetvédelmi, építésügyi, állatvédelmi, valamint ezen rendeletben foglalt előírások betartására, betartatására kérelemre vagy hivatalból indult eljárás. 5 (5) Ezen rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

2 2 a./ Haszonállat: aa./ nagytestű állat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly és azok házi rokon fajai ab./ kistestű állat: sertés, juh, kecske és azok házi rokon fajai ac./ kistestű prémes állat: házi nyúl, nutria, prémgörény, mosómedve, nyérc, nyestkutya, hermelin, róka, és azok rokon fajai ad./ házi szárnyas állatok: tyúk, gyöngyös, pulyka, liba, kacsa, galamb és házi rokon fajai b./ Kedvtelésből tartott állat: Mindazon állat, mely az a, c./ pontokban nem szerepel, továbbá nem minősül veszélyes állatnak valamint nem veszélyes és veszélyesnek minősített eb. c./ Méhek (6) Tenyészetnek minősül, ha az állatok utódokat hoznak létre. (7) Egy helyrajzi számú ingatlanon - egyidejű tartás esetén - családi szükséglet mértéke: nagytestű haszonállat összesen maximum kistestű haszonállat összesen maximum kistestű prémes haszonállat összesen maximum házi szárnyas haszonállat összesen maximum házi szárnyas haszonállatok közül galamb maximum 1 db, kivéve a ló 2 db 5 db 20 db 50 db 30 db (8) Ahol ezen rendelet a családi szükségleten felüli haszonállattartást megengedi és az építési telek méretei azt lehetővé teszik, ott a maximálisan tartható darabszámot a 9. (3) bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni. (9) A családi szükséglet mértékét meghaladó állattartás üzemszerűnek minősül. (10)A szaporulat valamennyi haszonállat fajta esetében - legfeljebb az elválasztást követő hat hétig - a tartható állatok számát nem érinti. 2. (1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai és érdekei sérelmet ne szenvedjenek, különös tekintettel a zajterhelésre, a levegő és a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésére, - valamint folyamatos rágcsáló irtással - a káros rovarok és rágcsálok szaporodására.

3 3 (2) Többlakásos lakóházban, társasházban haszonállat tartást csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehet megvalósítani, abban az esetben is, ha egyébként az állatok tartási feltételei megteremthetők. A tulajdonosi hozzájárulás beszerzésekor a hatályos társasházi törvény előírásai szerint kell eljárni. (3) Az állat tulajdonosa az állati hullát, hullarészt illetve mellékterméket annak elszállításáig köteles elzárva tartani, valamint saját költségén a jogszabályok betartásával ártalmatlanítani vagy elszállítani a követelményeknek megfelelően. Az elhullott állatokat termőföldön nem lehet elföldelni. * 6 (4) Közterületen haszonállatot csak pórázon (kötőféken), az emberre, valamint állatokra való veszélyességet meggátló módon lehet vezetni. Az állatot közterületen legeltetni és felügyelet nélkül hagyni tilos. (5) Az állatot közterületen felügyelő személynek, az állat által okozott szennyeződést haladéktalanul el kell távolítania. (6) A közterületen kóborló állatok befogásáról, valamint elszállításáról a város önkormányzata a gyepmester útján gondoskodik. A befogott ebeket, a tulajdonos jelentkezéséig, ha embert mart és veszettség ellen nem volt oltva 90 napig, egyéb esetben 14 napig a telepen egyedileg elzárva kell tartani. Egyéb befogott állatok zárlati idejéről és körülményeiről az illetékes hatósági állatorvos intézkedik. (7) Amennyiben a befogott állat tulajdonosa a zárlati idő alatt jelentkezik, a gondozási költségek kifizetése esetén az állatot számára vissza kell szolgáltatni. (8) Amennyiben az eb tulajdonosa nem jelentkezik a (6) bekezdésben foglalt zárlati idő letelte után, az ebeket elaltathatja a gyepmesteri telepet ellátó állatorvos, vagy a megfelelő feltételekkel rendelkező magánszemély, vagy állatmenhely magához veheti őket. Haszonállatokat - a felmerült költségek megtérülése és az állatorvosi vizsgálat figyelembevételével - az önkormányzat értékesíti. Az értékesítésből befolyt összeg költségekkel csökkentett részét 5 évig elkülönített számlán kell kezelni. Amennyiben ezen időn belül a tulajdonos jelentkezik az elkülönített számlán kezelt összeget a számára meg kell fizetni. 3. (1) A tulajdonos köteles az állatot egészségesen tartani, továbbá köteles az állatok részére megfelelő, sajátos életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás, komfortérzet ) biztosítani. * függelék

4 4 (2) Tilos az állatok elhagyása, ha a tulajdonos nem kívánja az állatot továbbtartani, haszonállat esetében vágás útján hasznosítani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről a 2. (8) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodni. (3) Az állattartónak biztosítania kell az állattartás során keletkező trágya, trágyalé, szennyvizek szakszerű gyűjtését, kezelését, valamint a talaj, felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének kizárását, továbbá a szomszédos területekre való kijutásának megakadályozását. 6 (4) Hígtrágyás tartási technológia csak a területi környezetvédelmi és talajvédelmi hatóság engedélyével feltételhez kötötten alkalmazható. 6 (5) Hígtrágya csak zárt rendszerű, jól záródó fedlappal ellátott trágyalégyűjtő aknában, a trágya vízzáró, szivárgásmentes trágyagyűjtő tálcán vagy aknában tárolható. A tárolótartály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen. Amennyiben a keletkező hígtrágyát, trágyalevet, csurgalékvizet termőföldön kívánják elhelyezni, a tároló helynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz befogadására elegendő méretűnek kell, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakban a biztonságos tárolás. 6 (6) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében be kell tartani a jogszabályi előírásokat és a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait. * 6 (7) 6 A trágyalé- és trágyagyűjtő akna űrtartalmát a tartott haszonállatok darabszáma és a tartástechnológia figyelembevételével kell meghatározni. Trágya és trágyalégyűjtő akna létesítésére csak építési engedély alapján van lehetőség, ezen műtárgyak minimális űrtartalma 2 m 3. (8) 6 Az állattartó épületek és a hozzá tartozó trágyalé és trágyagyűjtő aknák, kifutók fertőtlenítéséről és tisztántartásáról (fertőtlenítő meszelés, rovar-, rágcsáló irtás) az állattartónak folyamatosan, a közegészségügyi előírások figyelembevételével, a függelékben meghatározott vegyszerekkel és módon gondoskodnia kell. (9) 6 A beteg- illetve betegségre gyanús, valamint embert mart állatot a tulajdonos köteles az állat tartási helyén elkülöníteni, és az állatorvost haladéktalanul értesíteni. A későbbiekben az állatorvos utasításait maradéktalanul betartani. * függelék

5 5 II. Fejezet A haszonállattartás szabályai 4. A város közigazgatási területét jelen önkormányzati rendelet öt állattartási övezetbe sorolja. Az övezeti besorolást az 1. számú melléklet 1,2,3,7 tartalmazza. 5. (1) Az 1-3 -ban foglaltak figyelembevételével, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: OTÉK) és e rendeletben előírt szabályok betartásával haszonállatot az alábbiak szerint lehet tartani. (2) Az I-es számú állattartási övezetben haszonállat tartása a meglévő állattartó épületekben is tilos, valamint ilyen célra épület és/vagy építmény építése nem engedélyezhető. (3) A II-es számú állattartási övezetben - a nagytestű valamint a kistestű prémes haszonállatok kivételével - az állattartás a meglévő állattartó épületekben a családi szükséglet mértékéig megengedett. Ilyen célra a meglévő épületek bővítésére valamint új épület és/vagy építmény építésére engedély nem adható. (4) A III-as számú állattartási övezetben - a nagytestű haszonállatok közül szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly és azok házi rokonfajai, valamint a kistestű prémes haszonállatok kivételével - az állattartás a családi szükséglet mértékéig megengedett. Ilyen célra a meglévő állattartó épületek bővíthetők illetve újak építhetők. (5) A IV- es számú állattartási övezetben a nagytestű, valamint kistestű prémes haszonállatok tartása a meglévő állattartó épületekben, a többi haszonállat tartása a meglévő, valamint ilyen célra újonnan épülő állattartó épületekben is megengedett. A nagytestű, valamint a kistestű prémes haszonállatok tartásának céljából a meglévő állattartó épületek bővítésére valamint új épület és/vagy építmény építésére engedély nem adható A maximálisan tartható darabszám ezen rendeletben foglalt előírások megtartása mellett meghaladhatja a családi szükséglet mértékét. (6) Az V-ös állattartási övezetben az 1. (5) bekezdésében felsorolt haszonállatok tartása ezen rendelet előírásainak megtartása mellett korlátozás nélkül megengedett.

6 6 (7) A nagy létszámú szarvasmarha és/vagy sertéstartó telepek 500 m-es körzetében hasított körmű állatok tartására, illetve e célra szolgáló épület építésére új engedély nem adható ki, a már meglévő állatok tartásának feltételeit ezen rendeletben foglaltakon túl az illetékes hatósági állatorvos szakvéleménye alapján kell meghatározni. 6. Tilos haszonállatot tartani az egyházi épületek, temetők, bölcsődék, óvodák, iskolák, diákotthonok, napközi otthonok, egészségügyi intézmények, közétkeztetési intézmények, élelmiszer üzletek és üzemek, vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások, sportlétesítmények e rendeletben, valamint az OTÉK-ben meghatározott védőtávolságán belül, illetőleg azok területén. 7. (1) Családi ház padlásán és erkélyén a galambtartás megengedett. (2) Társasházban galambászni csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehet. A tulajdonosi hozzájárulás beszerzésénél a rendelet 2. (2) bekezdése szerint kell eljárni. 8. (1) Az I- es számú állattartási övezetben a méhészkedés tilos. A többi övezetben a vonatkozó jogszabályok betartásával a méhészkedést mindenki szabadon gyakorolhatja. (2) Társasház esetén a 7. (2) pontjának előírásait méhészkedéskor is be kell tartani. III. Fejezet Az állattartással kapcsolatos épületek elhelyezése 9. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállatnak minősülő állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és a környezetvédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő körülmények között istállóban, ólban, ketrecben (továbbiakban állattartó épületekben,) tartható.

7 7 (2) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.(XII.29.)KTM számú rendelet 9. (1) bekezdés a./ és b./ pontja, valamint a j./ pontban kapott felhatalmazás alapján, az állatok elhelyezésére, tartására szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek, építmények építéséhez, bővítéséhez, átalakításához, fennmaradásához, használatbavételéhez, továbbá más rendeltetésű épület ilyen célra történő megváltoztatásához az építésügyi hatóság engedélye szükséges. 5 (3) Az állattartási épületek és építmények elhelyezésénél az OTÉK-ban kapott felhatalmazás alapján (OTÉK 36. (5) bekezdés és a 110. (2) bekezdés) állattartási övezettől függetlenül az alábbi védőtávolságokat kell betartani: a./ védendő objektum minimális védőtávolság lakóépülettől 10 m ásott kúttól 15 m fúrt kúttól 5 m a 6. -ban felsorolt létesítményektől 50 m fürdőmedencétől 10 m b./ Az a./ pontban meghatározott haszonállat tartására szolgáló épületek, építmények védőtávolsága családi szükséglet mértékét meghaladó esetben: - nagytestű haszonállatok esetén 1 db-onként 1,5 m-rel - kistestű haszonállatok esetén 5 db-onként 1,0 m-rel - házi szárnyas haszonállatok esetén 10 db-onként 1,0 m-rel növekszik. 5 (4) Haszonállat tartása tilos ott, ahol a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minimális védőtávolság a telek méreténél és beépítettségénél fogva nem tartható be, továbbá azokon a területeken ahol az állattartást jelen rendelet megtiltja. 10. (1) Lakóépületben és annak nem lakás céljából szolgáló egyéb helyiségeiben (pince, fáskamra, mosókonyha, garázs, stb.) haszonállat nem tartható. (2) Haszonállat a lakóházak toldalékában ha az előírt védőtávolság biztosítható illetve az azokhoz tartozó kertben, udvarban, elkülönített és elkerített helyen is tartható. (3) A haszonállatok tartására szolgáló udvart úgy kell kialakítani, hogy a haszonállatok a szomszédos épületekben illetve a szomszéd egyéb tulajdonában, illetőleg személyi biztonságában kárt ne okozhassanak. (4) E fejezetben nem részletezett kérdésekben az OTÉK vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

8 8 IV. Fejezet Kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételei 11. (1) Kedvtelésből tartott állat tartása a város teljes közigazgatási területén megengedett, amennyiben a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírásokat betartják, valamint mások nyugalmát nem zavarják, testi épségét nem veszélyeztetik, kárt nem okoznak. Ha az állattulajdonos a feltételeknek nem tesz eleget, akkor az állattartást meg kell szüntetni. (2) Többlakásos lakóház, társasház közös használatú helyiségeiben, vagy annak udvarán, a tulajdonosok hozzájárulásával tartható kedvtelésből tartott állat. A tulajdonosi hozzájárulás beszerzésekor a rendelet 2. (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 12. (1) Az eb vezetésével megbízott személy köteles a közterületen, illetve közös tulajdonban lévő lakóépület közös használatú helyiségeiben, udvarán, az eb ürülékét azonnal eltávolítani. (2) Embert mart eb tulajdonosa - valamint a sérült - haladéktalanul köteles bejelentést tenni az illetéke állatorvosnak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Paks Városi Intézetének (továbbiakban: ÁNTSZ). Az eb megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban felmerült költségek a tulajdonost terhelik. (3) Az eb tulajdonosa köteles: a.) minden három hónaposnál idősebb ebet a tudományos kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: - a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, - az első oltást követően 6 hónapon belül, - ezt követően évente. b.) az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni. c.) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlást kérni. 8

9 9 (4) Az eb tulajdonosa a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés végrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek és a határőrség kivételével köteles Paks Város Jegyzőjének a rendelet 3. számú mellékletét képező formanyomtatványon bejelenteni ha az állat: a.) a három hónapos kort elérte, b.) elhullott vagy elveszett, c.) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy d.) új tulajdonoshoz került. 8 (5) A (4) bekezdés c.) pontja esetében a változást az új tartási hely jegyzőjének is be kell jelenteni. A bejelentés tartalmazza a veszettség elleni legutolsó oltás időpontját is. 8 (6) 8 A bejelentést követően Paks város Jegyzője az ebet nyilvántartásba veszi és a tulajdonos részére megküldi az eb nyilvántartási számával ellátott tikettet, amit az eb tulajdonosa köteles az eb nyakörvére erősíteni. 13. (1) Élelmiszert szállító járművön állatot szállítani tilos. (2) Ebet futtatni ezen rendelet 2-as számú mellékletében meghatározott területen lehet. A területet táblával kell megjelölni. (3) Ebet a kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani, és a telek, ház, (lakás) bejáratán a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon elhelyezni. (4) Az ebek közterületen történő sétáltatására vonatkozóan (szájkosár, póráz használat) a szabálysértési törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 14. (1) Ebet közterületre őrizetlenül bocsátani tilos. (2) Szakhatósági vélemények alapján - ha annak indoka felmerül - az eb tartás korlátozható, illetve megtiltható. (3) Kedvtelésből tartott állatot többlakásos lakóépületben (például: társasházban), illetve annak udvarán tenyészteni tilos. (4) Kedvtelésből tartott állatok - ha utódokat hoznak létre - tenyészetnek minősülnek.

10 10 V. Fejezet Záró rendelkezések 15. (1) Az 1. (4) bekezdésében meghatározott állattartási ügyekben a hatáskör jogosultja: 5 a./ a környezetvédelmi szabályok megsértése esetén (például: talajszennyezés, bűzterhelés) az első fokú környezetvédelmi hatóság, 5 b./ állattartó épületek, építmények építésére, bővítésére, átalakítására, fennmaradására, használatbavételére, más rendeltetésű épület, építmény állattartás céljára történő rendeltetés megváltoztatására, a rendeletben az OTÉK-ban kapott felhatalmazás alapján meghatározott védőtávolságok be nem tartására, a védőtávolságon belül elhelyezkedő épületek, épületrészek, építmények állattartási célú használatának megszüntetésére irányuló eljárások esetén az első fokú építésügyi hatóság, 5 c./ az állatok védelmével kapcsolatos eljárások esetén a jegyző, 8 d./ a rendeletben, egyes állattartási övezetre meghatározott tartható állatfajtákra, valamint a tartható darabszámra irányuló eljárás esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, 5 e./ szabálysértési ügyekben az első fokú szabálysértési hatóság. 5 (2) Aki ezen rendeletben foglalt általános állattartási szabályokat megsérti (2. (2), 11. (2), 13., 14. ), szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 5 (3) A közterületen elkövetett esetekben a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az egyedi állattartási ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) előírásait kell alkalmazni. 8

11 11 VI. Fejezet Hatályba léptető rendelkezések 16. (1) Ezen rendelet hatálybalépését követően kialakított új beépítésű területek állattartási övezetbe sorolását a helyi építési szabályzatban kell rögzíteni. (2) Ezen rendelet a már meglévő állattartó épületek esetében a rendelet elfogadásának időpontjában már fennálló állattartás vonatkozásában január 1-től lép hatályba. (3) Ezen rendelet az újonnan épülő állattartó épületek, valamint a meglévő épületekben a rendelet elfogadásának időpontja után megkezdett állattartás vonatkozásában július 1-jén lép hatályba. (4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 19/1996. (X. 2.) számú önkormányzati rendelet, a 12/1992.(X.1.) számú önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése 4, valamint a 25/1997.(XII.31) számú önkormányzati rendelet 6. (5) bekezdés a./ és b./ pontjai ezen rendelet 5. (5) bekezdésében szabályozott III. állattartási övezet területére vonatkozóan hatályát veszti. (1) Ezen rendelet november 1. napján lép hatályba. 6 (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egy időben, a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, hatályát veszti az állattartásról szóló 14/2001(VI.15.) számú önkormányzati rendelet 1.számú melléklete, helyébe ezen rendelet melléklete lép. 6 (3) Ezen rendelet mellékletét, a meglévő állattartó épületek esetében, ha azokban e rendelet hatályba lépésének időpontjában már meglévő állattartás van és ha az érintett ingatlan állattartási övezeti besorolása változik, január 1. napjától kell alkalmazni. E vonatkozásban a Kálvária Öreghegy Hidegvölgy Petőfi Csonka utcák által határolt területet az I. számú állattartási övezetbe tartozónak, a Bartók B. Béke Hegy utcák által határolt területet a III. számú állattartási övezetbe tartozónak kell tekinteni január 1-jéig. 6 (4) A (3) bekezdésben szereplő állattartó épületek korszerűsítésére, felújítására, bővítésére építésügyi hatósági engedély ezen rendelet állattartási övezeti besorolásával összefüggésben adható csak. 6 Paks, június 1. Bor Imre sk polgármester Dr. Blazsek Balázs sk jegyző

12 12 * A rendeletet a képviselő-testület a május 30-ai ülésén fogadta el. 1 A 16/2001. szeptember 17-ei számú rendelet az 1-es számú melléklet az 1-es számú állattartási övezetbe sorolta a Pollack M. u. beépítetlen oldalát október 1-jével. 2 A 21/2001.(XII. 17.) sz. rendelet az I-es számú állattartási övezetbe sorolta a Kálvária-Öreghegy-Hidegvölgy-Petőfi-Csonka utcák által határolt új beépítésű területet január 1-jével. 3 A 22/2001. (XII. 17.) sz. rendelet a III. számú állattartási övezetbe sorolta a Bartók Béla-Béke-Hegy utcák által határolt területet. 4 Hatályon kívül helyezte a 11/2003. (V. 6.) sz. rendelet i hatállyal. 5 Módosította a 14/2003. (V. 10.) sz. rendelet i hatállyal. 6 Módosította a 28/2004. (X. 18.) sz. rendelet november 1-i hatállyal. 7 Módosította a 15/2006. (V. 22.) sz. rendelet június 1-i hatállyal. 8 Módosította a 15/2008. (V. 30.) sz. rendelet június 6-i hatállyal, előírásait a hatálybalépést követőn induló ügyekben kell alkalmazni.

13 13 1-es számú melléklet 6 I-es számú állattartó övezet: Alpári Gy. utca Arany J. és Munkácsy u. sorházas beépítésű része Árnyas utca Duna utcai társasházak Babits M. utca Barátság utca Építők útja Fenyves utca Gagarin utca Gesztenyés utca Ifjúság út Hajnal utcai társasház Jedlik Á. utca Kandó K. utca Kilátó utca Kishegyi út ig páratlan oldala Kishegyi út páros oldala a Tolnai úti csomóponttól a Gesztenyés utcai csomópontig Kereszt utca 1. Keskeny utca 2. Kodály Z. utca Kurcsatov utca Öreghegy u. új beépítése a Szőlőhegy utcától, illetve az Öreghegy utca később beépülő folytatása Pákolitz I. utca és annak később beépülő folytatása Pollack M. utca Pollack M utca beépítetlen oldala (Györkönyi u. északi, Domb u. nyugati, Kurcz Gy u. déli, Pollack M u. beépített oldala és a tervezett ÉNY-i elkerülő út által határolt terület) Puskás T. utca Rajk L. utca Rákóczi utcai társasházak Neumann J. u. Szent István téri társasházak Szabó E. utca Szedres utca Széchenyi I. téri társasház Szőlőhegy utca Táncsics M. utca Tolnai úti társasházak Templom u. Sas u. Szent István tér Kossuth L. u. által határolt terület Tölgyfa utca

14 14 2 Újtemplom u. Kodály Z. és Alkotók útja csomóponttól a Kishegyi úti csomópontig Váci M. utca Vasút utca Az övezet a következő területekkel egészül ki: - Árvíz utca - A Duna-part üdülő területe - A Dózsa György utca páratlan oldala a Rosthy utcától a Rákóczi Ferenc utcáig terjedő szakaszon - A Dózsa György utca páratlan oldala a Kápolna utcától a Tolnai úti ABC-ig - A Dózsa Gy. utca páros oldala a Táncsics M. utcától a Dózsa Gy. út 104. házszámig - Kilátó utca és az Lke 4.4 építési övezetek területe - Az SZT-ben (továbbiakban: Szabályozási Terv) lehatárolt gazdasági (Gksz) illetve ipari (Gip) területek építési övezetei elhelyezkedésüktől függetlenül - Az SZT-ben lehatárolt hulladéktároló és kezelő telepek (Kh), bányaterületek (Kb), zöldfelület jellegű különleges területek (Kz), valamint a közlekedési területek (Kkö) építési övezetei elhelyezkedésüktől függetlenül - Az SZT-ben beépítésre nem szánt területek közül a közlekedési közműterületek (Kö), zöldterületek (Kp), vízgazdálkodási területek (V) övezetei - A Villany utca Vt-M1 építési övezete - A Vt-1-V építési övezetek - A Vt-M3 építési övezet terültei - A Vt-1.R építési övezet területei - Az SZT-ben lehatárolt pincesorok (Kpi) építési övezetei - Az egészségügyi, nevelési-oktatási, igazgatási, közszolgálati, kulturális és egyházi ingatlanok területei II-es számú állattartó övezet: A történelmi városközpont a 6. sz. főközlekedési út, a Duna u., a 108 hrsz-ú (Duna u. 17. sz.) ingatlan keleti telekhatára, a hrsz-ú (Duna u sz.) ingatlanok déli (hátsó) telekhatárai, a 113 hrsz-ú (Duna u. 9. sz.) ingatlan nyugati telekhatára, a /1 hrsz-ú ingatlanok déli és nyugati telekhatárai, a 116 hrsz-ú ingatlan déli és nyugati telekhatárai, a Duna u., kivéve a társasházakat, valamint a Templom u. Sas u. Szent István tér Kossuth L. utca által határolt területet, a Dózsa György u. ha ezen rendelet másképp nem rendelkezik a hrsz-ú (Kossuth L. u sz.) ingatlanok déli (hátsó- és részben oldalsó) telekhatárai, a Kossuth L. u., a 903 hrsz-ú (Kossuth L. u. 23. sz.) ingatlan délnyugati és nyugati telekhatárai, a 902 és a 921 hrsz-ú (Virág u. 14. sz.) ingatlan nyugati telekhatára, a Virág u., a 2078 hrsz-ú (Virág u. 7. sz.) és a 2065 hrsz-ú (Bástya u. 6. sz.) ingatlanok keleti telekhatárai, a Bástya u., az 1762 hrsz-ú (Bástya u. 7. sz.) és az 1761/2 hrsz-ú (Petőfi Sándor u. 10/b. sz.)

15 15 ingatlanok keleti telekhatárai, a Petőfi Sándor u., az 1732 hrsz-ú (Petőfi Sándor u. 15. sz.) ingatlan 3 nyugati és északi telekhatárai, az 1586 hrsz-ú ingatlan déli - többszörösen tört vonalú - telekhatára, a Csonka u., az hrsz-ú (Csonka utcai) ingatlanok északnyugati és északi telekhatárai, az Öreghegy u., a Kálvária u., az 1536 hrsz-ú ingatlan (a Római Katolikus temető) délkeleti telekhatára, az 1537 hrsz-ú (Hegyalja u. 8. sz.) ingatlan délnyugati és északi telekhatára, a Hegyalja u., a Gárdonyi Géza u., az hrsz-ú (Anna u sz.) ingatlanok északi és északnyugati (hátsó- és részben oldalsó) telekhatárai, a Deák Ferenc u., valamint az 5 hrsz-ú (Deák Ferenc u. 25. sz.) ingatlan északi telekhatára által határolt terület. - A Bercsényi u. páros oldala és a páratlan oldalból az 1-es házszámú ingatlan - A Hajnal utca családiházas része - A Kápolna utca és házszámú ingatlanok - A Kishegyi út 1-35-ig páratlan oldala - A Kosár utca páratlan oldala - A Kurcz Gy. utca páratlan oldala a Kishegyi út és a 27-es házszám között - Az új Domb utca páros oldala - A Rákóczi utca házszámú ingatlanok, valamint a Tsz-ház területe - Síksor - Rosthy utca - A Vácika első dűlőből (Puskás T. utca mögött) az SZT-ben Lke 5. jelű építési övezet területe - Zsíros köz Az övezet a következő területekkel egészül ki: Valamennyi I. állattartási övezet mellett található III. állattartási övezet terhére 1 ingatlan mélységig. (III. övezetből II. övezet) III-as számú állattartó övezet: Ady E. utca Alkotmány utca Alkotók útja Arany J. utca családiházas rész Április 4 utca Árok utca Bástya utca 1756 hrsz, 2067 hrsz és 2068 hrsz ingatlanoktól Báthory I. utca Bem utca Bercsényi utca páratlan oldala, kivéve az 1-es házszámú ingatlant Bocskai utca Damjanich utca

16 16 Domb utca a Kishegyi út és Pollack M. út között, illetve az új Domb utca páratlan oldala Dózsa Gy. út 854 helyrajzi számú ingatlantól Dunaföldvári út 4 Erkel F. utca Gárdonyi G. utca 1071 helyrajzi számú ingatlantól Gyár utca Hangya köz Hattyú utca Hársfa utca Híd utca Hősök tere Imre utca Jókai M. utca József A. utca Katona J. utca Kápolna u és a házszám közötti ingatlanok Kisfaludy utca Kosár utca páros oldala Kossuth L. utca 2433 hrsz., 795 hrsz Kölcsey F. utca Kurcz Gy. utca páros oldala a Kishegyi út és a 26-os házszám között Laktanya utca Lánc utca Liget utca Liliom utca Munkácsy M. utca családiházas beépítésű része Nádor utca Nyár utca Nyárfa utca Öreghegy utca régi beépítésű rész Petőfi S. utca 1761/1 hrsz és 1732 hrsz-ú ingatlanoktól Rákóczi utca és a 9. házszámú ingatlanok Rókus utca Rózsa utca Ságvári E. utca Szent János utca Szív utca Takács Gy. utca Tavasz utca Tolnai út családiházas rész Újtemplom utca családiházas rész Vadász utca Vak Bottyán utca Virág utca 2077 hrsz-ú és a 920 hrsz-ú ingatlanoktól

17 17 Villany utca az SZT Lk építési övezetei Vörösmarty M. utca 834 hrsz-ú ingatlantól Wiedemann utca Zápor utca 5 Zsíros köz Dunakömlőd: Béke utca páros oldala 2-68-ig Béke utca páratlan oldala 1-41-ig Bartók-Béke-Hegy utca által határolt terület új beépítésre szánt része Az övezet a következő területekkel csökken: Valamennyi I. állattartó övezet mellett található III. állattartó övezet terhére 1 ingatlan mélységig. (III. övezetből II. övezet) IV-es számú állattartó övezet: Akác utca Dankó P.utca Dobó I. utca Csendes utca Eötvös utca Ezredvég utca Fecske utca Fehérvári út Gábor Á. utca Györkönyi utca Haladás utca Hidegvölgy utca Hunyadi utca Ida utca Kápolna utca a 28/B, illetve 29. házszámú ingatlanoktól Kereszt utca 1. szám kivételével Kert utca Keskeny utca 2. szám kivételével Kinizsi utca Klapka Gy. utca Kornis utca Kölesdi út Kömlődi út Kurcz Gy. utca a 26. illetve 27-es házszámú ingatlanoktól Május 1 utca Mária utca Mátyás király utca Mező utca Dr. Novák S. utca Ősz utca

18 18 Pacsirta utca Pál utca Péter utca Rákóczi F. utca 26. illetve a 11-es házszámú ingatlanoktól 6 Retek utca Síp utca Sport utca Sebestyén utca Széchenyi I. tér családi házak Szérűs utca Temető utca Toldi M. utca Üstökös utca Vásár utca Vásárhelyi P. utca Völgy utca Zalka M. utca Zöldfa utca Zrínyi M. utca Dunakömlőd: Árpád utca Bartók B. utca Béke utca páros oldala 70-től Béke utca páratlan oldala 43-tól Csárda utca Csokonai utca Hegy utca Radnóti M. utca Sánchegy utca Szabadság utca V-ös számú állattartó övezet: A város közigazgatási területéhez tartozó külterületek ha ezen rendelet másképp nem rendelkezik, továbbá Akalacs puszta Biritó puszta Csámpa puszta Cseresznyés puszta Gyapa (Cecei utca, Kanacsi utca, Rét utca) Hegyes puszta Kondor puszta Kossuth-tanya Lóhegy puszta Magyari puszta Mária-telep

19 19 Sziget puszta A Szabályozási Tervben az atomerőmű tartalék üzemi területeként lehatárolt terület. 7 2-es számú melléklet Kutyafuttató helyek Az ebek szabadon futtatására kijelölt helyek: - Nyárfa utcával szemben Duna-part területén 3562/6 hrsz - Ürgemezőn, lengyel futballpálya mellett

20 20 3. számú melléklet BEJELENTÉS AZ EBTARTÁSRÓL Az eb tulajdonosának neve: Az eb tulajdonosának lakcíme: Az eb tartási helye: Az eb fajtája: Az eb neve: Az eb születési ideje: Az eb neme: színe: Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: Elhullás időpontja: Elvesztés időpontja, helye: P a k s, év hó nap állattartó aláírása

21 21 F ü g g e l é k évi LV. törvény a termőföldekről 49/2001.(IV. 3.)Korm. rendelet a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályai a vizek nitrát szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében 219/2004.(VII. 21.)Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 220/2004.(VII.21.)Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 71/2003.(VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Lakosság részére, saját célú állattartáshoz az állati hulla(dék) elhelyezésére kijelölt hely: A régi szeméttelepre vezető út mellé kihelyezett gyűjtőedény (konténer). Gazdasági társaságok, valamint a lakossági szükséglet mértékét meghaladó állattartás esetén az állati hulla(dék) arra jogosult szállítóval megkötött szerződés szerint történik.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

P AK S V ÁRO S Ö NKO R M Á N Y Z A T Á N A K 14/2001. (VI. 15.) SZÁ M Ú RENDEL E TE. A Z ÁLLATTA RTÁ S R Ó L * (Egys é g e s szerkezetben)

P AK S V ÁRO S Ö NKO R M Á N Y Z A T Á N A K 14/2001. (VI. 15.) SZÁ M Ú RENDEL E TE. A Z ÁLLATTA RTÁ S R Ó L * (Egys é g e s szerkezetben) P AK S V ÁRO S Ö NKO R M Á N Y Z A T Á N A K 14/2001. (VI. 15.) SZÁ M Ú RENDEL E TE A Z ÁLLATTA RTÁ S R Ó L * (Egys é g e s szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló 23/2008. (IX. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Számviteli törvény szerinti összevont eszköz fıkönyviszám összesítı

Számviteli törvény szerinti összevont eszköz fıkönyviszám összesítı Leltári Számviteli törvény szerinti összevont eszköz fıkönyvi összesítı : az eszköz teljes aktív állapota. Értékcsökkenés a vizsgált idıszakban Lista dátuma: 212.9.18 1. oldal Utolsó amortizáció ítás:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 23. cikk (1) bekezdésében

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 1 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Hulladékgyűjtési naptár A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata: 75/

Hulladékgyűjtési naptár A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata: 75/ Hulladékgyűjtési naptár A aksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata: 75/830-690 Tisztelt Ingatlantulajdonos! A -os hulladékgyűjtési naptár segítséget nyújt Önnek és aládjának, hogy figyelemmel

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén:

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. /X.19./ számú. rendelete az állattartásról Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályozásáról Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 21.) számú rendelete az állattartásról

Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 21.) számú rendelete az állattartásról Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (X. 21.) számú rendelete az állattartásról Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának önkormányzati támogatása Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2008. augusztus

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004.( VII.01. ) rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

I.fejezet Általános rendelkezések

I.fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004.(VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról 27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete Az állatok tartásáról Módosítva: a 43/2000. (XI. 30.), ÖKT. rendelettel, a 36/2003. (VIII. 28. )ÖKT. rendelettel a

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK PÉTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX.29.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL [Egységes szerkezetben a módosító 13/2005. (IX.28.) és a 7/2012. (V.31.) számú önkormányzati

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben