Tisztelt Kolleganők és Kollegák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Kolleganők és Kollegák!"

Átírás

1

2 Tisztelt Kolleganők és Kollegák! Az 1993-ban megalakult Magyar Hypertonia Társaság (MHT) jubileumi, XX. kongresszusát december között, az ünnepi összejövetelünknek megfelelő méltó helyen, a SYMA csarnokban szervezzük meg. A hypertonologia interdiszciplinaritását hangsúlyozva kongresszusunknak egy fő témája lesz: HYPERTONIA ÉS TÁRSBETEGSÉGEK, melyet a társtársaságokkal/egyesületekkel szervezendő főtéma - sorozat keretében tervezünk megvalósítani. Természetesen, örömmel fogadjuk a témához szorosan nem kapcsolódó, de a hypertonologia területén előremutató szabad előadásokat és posztereket is. Szeretettel várjuk résztvevőként kongresszusunkra az alábbi társszakmák tagjait is, s várjuk, hogy e társaságok/egyesületek tudományos programjaiban elhangzott, a szakma legújabb eredményeit bemutató előadásaikat az MHT jubileumi kongresszusán is bemutassák, hiszen itt jórészt más hallgatóság fogja értékes eredményeiket megismerni. A következő társaságokkal/egyesületekkel tervezünk közös főtéma szimpóziumokat: Magyar (M) Angiológiai és Érsebészeti Társaság, M. Arterias Stiffness Társaság, M. Általános Orvosok Tudományos Egyesülete, M. Diabetes Társaság, M. Gerontologiai és Geriatriai Társaság, M. Gyermekorvosok Társasága, M. Kardiologusok Társasága, M. Nephrologiai Társaság, M. Nőorvos Társaság, M. Obesitologiai és Mozgásterápiás Társaság, M. Onkológusok Társasága, M. Psychiatriai Társaság, M. Reumatológusok Egyesülete, M. Stroke Társaság, M. Tüdőgyógyász Társaság. Kongresszusunkat megelőzően idén is megszervezzük oktató kurzusunkat, melyet az Európai Hypertonia Társaság is elismert hivatalos kurzusának. Neves külföldi előadók is értékesen járulnak hozzá a legújabb eredmények megismeréséhez. Társaságunk tiszteletbeli tagjai - Prof. Stephane Laurent, aki az Európai Hypertonia Társaság (ESH) előző elnöke volt, és Prof. Margus Viigimaa, aki az ESH Excellent Centres koordinátora - oktató kurzusunkon is vállaltak előadást, s idén veszik át társaságunk tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelüket az ünnepélyes megnyitó keretében. Oktató kurzusunkon való részvétel egyben teljesíti az MHT Hypertonologus képesítésének megtartásához, illetve új képesítés megszerzéséhez szükséges kreditet, ezért erre felhívjuk minden hypertonologus tagtársunk figyelmét. Abban a reményben zárjuk beköszöntő sorainkat, hogy az idén is tovább folytathatjuk az MHT sikeres kongresszusainak sorozatát, s hogy ezen minél több tagtársunkkal és más társaságok tagjaival is találkozhatunk. Budapest, május Prof. Dr. Farsang Csaba Prof. Dr. Kiss István Dr. Farkas Katalin az MHT örökös tiszteletbeli elnöke az MHT elnöke az MHT XX. Kongresszusának Az MHT XX. Kongresszusának elnöke titkára

3 A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Farsang Csaba S z e n t I m r e K ó r, h á K z a r o d m i e t a b o l i k u s C e n t r u m 1115 Budapest Tétényi út , A Továbbképző Kurzus elnökei: Prof. Dr. Farsang Csaba Prof. Dr. Kiss István Semmelweis Egyetem ÁOK, Geriátriai Tanszéki Csoport; S z e n t I m r e K ó r h á z, N e p h r o l o g i -H a y p e r t o n i a P r o é f s i l B. B r a u n A v i t u m 1. s z. D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út , A kongresszus titkára: Dr. Farkas Katalin főorvos S z e n t I m r e K ó r h Angiológia á z, profil 1115 Budapest Tétényi út Tudományos Bizottság: Elnök: Prof. Dr. Rosivall László Tagok: Prof. Dr. Ábrahám György Dr. Alföldi Sándor Prof. Dr. Nagy Judit Prof. Dr. Reusz György Prof. Dr. Székács Béla Dr. Tislér András A Magyar Hypertonia Társaság Vezetősége Dr. Alföldi Sándor P r o f.d r. Á b r a h á m G y ö r g y D r. Á d á m Á g n e s Dr. habil. Barna István, Bu d a p e s t i ti t k á r D r. C z u r i g a I s t v á n P r o f. D r. C s á s z á r A l b e r t P r o f.dr. de Châtel Rudolf D r. D u d á s M i h á l y Dr. Farkas Katalin, F e g y e l m i é s E t i k a i B i el z o n t ö t k s e á g P r o f. D r. F a r s a n, g Örökös C s a b a tiszteletbeli elnök D r. F e r e n c z i S á n d o r Dr. Finta Ervin, pé n z t á r o s D r. H u b e r t h J á n o s D r. habil. J á r a i Z o l t á n,fő t i t k á r P r o f. D r. J e r m e n d y G y ö r g y Prof. Dr. Kékes Ede,el l e n ő r P r o f.dr. Kiss István, elnök Prof. Dr. Koller Ákos D r. K o l o s s v á r y E n d r e D r. K u l c s á r I m r e D r. L é g r á d y P é, t I e r f j ú s á g i B i z el o t t n s ö á k g e P r o f. D r. N a g y J u d i t D r. O f n e r P é t e r Prof. Dr. Pados Gyu l a D r. h a b i l P á. l l D é n e s,vidéki titkár D r. P o ó r F e r e n c P r o f. D r. P r é d a I s t v á n P r o f.d r. R a d ó J á n o s Prof. Dr. Reusz György P r o f. D r. R o s i v a,t l u l d o L m á s n z y l o s ó B i z o t t s á g el n ö k e P r o f. D r. S o n k o d i S á n d o r D r. S z a b ó L á s z l ó D r. S z e g e d i J á n,el o s n ö k h e l y e t s t Prof. Dr. Székács Béla, O k t a t á s i B i el z o n t ö t k s e á g D r. T a m á s F e, r je e g n y c z ő D r. T i s l é r A n d r á s P r o f. D r. T ú r i S á n d o r Dr. Vályi Péter, S z á m v i z s g á l ó B i el z o n t ö k t e s á g

4 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁS SOROZATA Budapest, december 9. Danubius Hotel Arena 1148 Budapest Ifjúság útja 1-3. A N e m z e t k ö z i E l ő a d á s s o r o a z a H t y p e r t o n o logus k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő k s z á m á r a K ö t e l e z ő S z i n t e n t a r t ó t a n f o l a y a H m y p, e r t o n o l o g u s j e l ö l t e k s z á m á r a k ö t e l e z ő t o v á b b k é p z é s. A t u d o m á n y o s p r o g r a m n e m z e t k ö z i a k k r e d i t á l á i s f a o l y a m a t b a n v a. n BEVEZETŐ ELŐZETES PROGRAM A HYPERTONIA PATHOPHYSIOLOGIÁJÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI HYPERTONIA ÉS MIKROCIRKULÁCIÓ A HYPERTONIA EPIDEMIOLOGIÁJA Szünet A HYPERTONIÁS BETEG KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE MÉRÉSI-BECSLÉSI MÓDSZEREK HYPERTONIA BETEGSÉGBEN A HYPERTONIA NEM GYÓGYSZERES KEZELÉSE Szünet A HYPERTONIA GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK ALAPJAI ENDOKRIN HYPERTONIA HYPERTONIA ÉS METABOLIKUS SZINDRÓMA TERHESSÉG ÉS HYPERTONIA HYPERTONIA SERDÜLŐKORBAN HYPERTONIA IDŐSKORBAN HYPERTONIA ÉS STROKE HYPERTONIA ÉS SZÍVBETEGSÉG HYPERTONIA ÉS DIABETES MELLITUS Szünet Ebédszünet Szünet

5 15.25 HYPERTONIA ÉS DEPRESSZIÓ HYPERTONIA ÉS PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG HYPERTONIA ÉS KRÓNIKUS VESEBETEGSÉG REZISZTENS HYPERTONIA Szünet TARGET ORGAN DAMAGE IN HYPERTENSION: WHICH INVESTIGATION FOR WHICH PURPOSE? Professor Stéphane Laurent Department of Clinical Pharmacology, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris HYPERTENSION AND SEXUAL DYSFUNCTION: TIME TO ACT Professor Margus Vigiimaa Centre of Cardiology North Estonia Medical Centre, Tallinn Tesztírás Szünet A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XX. KONGRESSZUSA SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ 1146 Budapest, Dózsa György út december HYPERTONIA ÉS TÁRSBETEGSÉGEK A szakmai főtémákat a Magyar Hypertonia Társaság és a meghívott szakmai tudományos társaságok közösen szervezik. Külön szekcióban kerül megrendezésre: a - Fiatal Hypertonológusok Fóruma, - A szakasszisztensek helye és szerepe a hypertonia megelőzésében és ellátásában, - illetőleg egy - egy speciális témában megrendezésre kerülnek támogatott szakmai szimpóziumok is.

6 A Kongresszus Programterve: SYMA SYMA SYMA December 10. Hétfő December 11. Kedd December 12. Szerda SZIMPÓZIUM SZIMPÓZIUM SZIMPÓZIUM FŐTÉMA FŐTÉMA FŐTÉMA Szabad előadások - Elektronikus poster vita Szabad előadások - Elektronikus poster vita FŐTÉMA FŐTÉMA FŐTÉMA Ünnepélyes megnyitó Tiszteletbeli tagság átadása és kitüntetések Nyitó fogadás ELŐADÁS BEJELENTÉS Szabad előadások - Elektronikus poster vita SZIMPÓZIUM Kongresszus zárása MHT Közgyűlés A MHT XX. Kon gres szus ára a k t í v r é s z v é t e l r e k é r j ü kf e la k ö z ö s s z i m p ó z i u m o k t é m á i h o z kapcs olód ó T árs as ágok tagja it i s!v á r j u k T á r s a s á g u k é v it u d o m á n y o s t a l á l k o z ó i n elh an gzott előad ás ait,s z ó b e l ié s p o s z t e r p r e z e n t á c i ó r a e g y a r á n t. 1.T ECH NI K AI ÚT MUT ATÓ Az előadáshoz számítógépet, r p o j e c t o r tb i z t o s í t u k n, a P z o t w e rp o i n p t r o g r a m b a n k é r j e ü l k k é s z í t e n i. T ö b b s z e r z ő e s e t é nk é r j ü, k h ú z z a a l á a z e l ő a ó d n e v é t! 2. T ART ALMI ÚT MUT ATÓ A cím rövid, az absztrakt tartalmát kifejező legyen. Ö s s z e f o g l a l ó e s e t é n : a f e l v e t e t t l e g f ő b b k é r d é s e k e t é s a l e g f o n t o s a b b m e g á l l a p í t á s o k a t, i l á l t a l á n o s jelentőségét írj a m e g Az. absztrakt tartalmazhat táblázatot, de képeket nem. M a g y a r á z a t n é l k ü l i r ö v i d í t é s e k c s a k a b b a n a z e s e t b e n e l f o g a d h a t ó a k, h a a z o k a z á l t a l á n o s tankönyvben is használatosak (pl. EKG, GFR, EM H e l ). y e s í r á s a z M T A a j á n l á s a s z e r i n t. 3. B EKÜL DÉS A z e l ő a d á s o k b e j e l e n t é s e e z é v b e n i s k i z on-l á r ó l i a n g e t ö r t é n i k a z M H T -r W e n e d b s z e r é n k e r e s z t ü l. C s a k a W e b-r e n d s z e r b e n e l é r h e t ő on-lin e ű rl ap o n ke re sz tü l b e j e le n te tt e lő ad ás o k ke rü ln e k a Tudományos Bizottság által elbírálásra Minden. előadás összefoglalóján a k b e k ü l d é s e k ö t e l e z ő! A nem MHT tagoknak is biztosítja a Társaság az előadás bejelentésének lehetőségét, erről bővebben a W e b-r e n d s z e r b e n t á j é k o z ó d h a A t. K o n g r e s s z u s i v e S z ő e r I r o d a s e g í t s é g e t n y o ú n j -l t i n e a z r e g i s z t r á c i ó h o z é s a z a b s z t r a k t b e. k ü l d é s h e z Beküldési határidő : o k t ó b e r 1. Az ezután beérkezett absztraktokat nem fogadjuk. el A honlap elérhetősége :w w w. h y p e r t e n s i o n. h u

7 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS és a KURZUS IDŐPONTJA, HELYSZÍNEK: december december december Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképző Kurzusa Magyar Hypertonia Társaság XX. Kongresszusa Danubius Hotel Arena SYMA Rendezvény és Kongresszusi 1148 Budapest Ifjúság útja 1-3. Központ 1146 Budapest, Dózsa György út 1. REGISZTRÁCIÓ: december 9.: ig december ig december ig LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK: október szeptember október november 16. Absztrakt beküldési határidő Kedvezményes fizetési határidő Szállás lemondási határidő Továbbképző Kurzus jelentkezési határidő R é s z v é t e l l e m o n d á s i h a t á r JELENTKEZÉS 1. A K o n g r e s s z u s r a v a l ó j e l e n t k e z é s ( r e g i s z t r á c i ó ), a s z á l l á s m e g r e n a d z e l M é s H e T honlapjánkeresztül, elektronikus úton is lehetséges!azon-line je l e n t k e z é s r e n o v e m b e r9-i g v a n l e he t ő s é g!a Tovább kép ző Ku rzus ra n ovemb er 9-i g v a n l e h e t ő s é g j e l e n t k e z n i! 2. S z p o n z o r á l t r é s z v é t e l k i : z á r ó l a g a k ö l t s é g v á l l a l ó r é s z é r ő l í r á s b a n m e g e r ő s í t e t t j e l e n t k e z é s e k e t t u d j u k f i g y e l e m b e v A e n n k i ö! l t s é g v á l l a l á s i n y i l a t k o z a t r ó l a j e l e n t k e z ő k ö l t e s g o n d o s k o d n i!

8 RÉSZVÉTELI DÍJ: (az árak tartalmazzák az ÁFA-t) Kategóriák ig befizetve ig befizetve után befizetve Továbbképző Előadás Sorozat Ft Ft - MHT XX. Kongresszusa MHT tag: Ft Ft Ft 35 éven aluli MHT tag: Ft Ft Ft Nyugdíjas MHT tag: Térítésmentes Nem tag: Ft Ft Ft N y u g d í j a s, 3 5 é v e n Ft a l u l i Ft n e m t a g Ft : Szakdolgozó Ft Ft Ft Napijegy MHT tag: Ft Ft Ft N a p i j e g y 3 5 é v e n a l Ft u l i M H Ft T t a g : Ft Napijegy Nem tag: Ft Ft Ft Napijegy Szakdolgozó: Ft Ft Ft Kísérő: Ft Ft Ft Ebéd a továbbképző kurzuson: Ft/fő (b ü f é,a z á r t a r t a l m a z z a a z Á F Á-t ) Ebéd a kongresszuson: Ft/alk. ( m e n ü, ü d í t ő ; a z á r t a r t a l m a z z a a z Á -t F Á ) Az MHT tagjának az tekinthető, aki augusztus 31-ig rendezte a évi tagdíját! : A MHT a tagjai számára biztosított kedvezményes regisztrációs díjat biztosítja azon szakmai társaságok tagjainak is, melyekkel közös szakmai főtémákat szervez Jubileumi Kongresszusán. RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMA: Továbbképző Előadás sorozat díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt, az oktató anyagot, a névkitűzőt, valamint a pontszerző igazolást. Kongresszusi teljes részvételi díj tartalmazza a Kongresszus tudományos programjain való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését, a kongresszusi táskát, a programfüzetet, a névkitűzőt, a nyitófogadásra szóló meghívót. Tartalmazza továbbá a Kongresszusra vonatkozó pontszerző igazolást.

9 A napijegy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését, a kongresszusi táskát, programfüzetet, a névkitűzőt. Nyugdíjas MHT tag ingyenes részvétele a tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a kiállítás megtekintését. A kísérői részvételi díj tartalmazza a nyitófogadáson való részvételt. Egyetemi hallgatók diákigazolványuk bemutatásával a kongresszus tudományos programján térítésmentesen vehetnek részt. Természetbeni juttatások: A részvételi díj étkezést is tartalmaz (nyitófogadás), amely természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a részvételi díjat kifizető felet terheli. A szervezőiroda a vonatkozó törvény szerint a számlán a részvételi díjat megbontva, közvetített étkezésként, illetve regisztrációs díjként tünteti fel. A vonatkozó törvények az étkezési, és egyéb költségek részletezését írják elő, így azok a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre.

10 SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: D a n u b i u s H o t e l A r e n a * * * * ( H B u d a p e s t, I f j ú s á g -3 ú. t ) j a 1 A D a n u b i u s S z á l l o d a l á n c h o z t a r t o z ó k é n y e l m e s m o d e r n h a n g u l a t ú, f e l ú j í t o t t b e l s ő t e r ű s z á l l o d K ö z p o n t k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n a S t a d i o n o M e t r ó á l l o m á s n á l h e l y k e z k e d l i. A f r i s s e n f e l ú j í m e d i t e r r á n h a n g u l a t o t i d é z ő s z í n á r n y a l a t o k k a l k é n y e l m e s b ú t o r o k k a l b e r e n d e z e t t s z o b á k f e l s z e r e l t f ü r d ő s z o b a, L C D t e l e v í z i ó, t e l e f o n, w i f i i n t e h a j s z á r í t ó, s z é f, m A i n i s b z á o r b. a á r t a r t a l m S a z : á l l á s s v é d a s z t a lo s r e g g e l i v e l, i n g y e n e s w i f i i n t e r n e t h a s k ö z ö s s é g i t e r e k b e n é s a s z o b á k b a n, D a n u b i u s P r e m i F i t n e s s C e n t e r / u s z o d a, s z a u n a, f i t n e s s g é p e k / i n g y e n Á e F s A, h a s I z.f n F á A i l z a e t a ő, s s z o l g á l t a t á s i o n k f : r a s z a u n a, s z o l á r i u m, s z é p s é g s z a l o n, m a s s z á m z s e, t i k o a z, f o d r á s z a t, m a n i k ű r /, O r e g a n o É t t e r e m i t á l i a i é s h a z a S h o p & L o b b y B a r s ü t e m é n y é s k á v é k ü l ö n l e g e s s é g e k k e l, B u s i n e s s C e n t e r, a j á n d é k ü z l e t, s z o b a s z e r v i mosatás és vegytisztítás. P a r k o l á s : F i z e t ő s / A P a p p L á s z l ó S z p á o r t a f r e é d n e a t t p a r k o l ó j á b a -F n t 1 /. n 0 a 0 p 0 /. B e j e l e n t k e z é s : ó r á t ó l K i j e l e n t k e z é s : ó r á i g G r e e n H o t e l B u d a p e s t * * * * ( H B u d a p e s t, K e r e p e s i ú t 3 4. ) A k ö z p o n t i f e k v é s ű a S t a d i o n o k M e t r ó m e g á l l ó n á l e l h e l y e z k e d ő s z í n v o n a l a s s z á l l o d a e g y e d i s a é g é t s z o b á n k é n t k ü l ö n b ö z ő, a z é b r e d ő t e r m é s z e t m o m e n t u m a i t á b r á z o l ó f a l a k a d j á k. A z i g é n y b e r e n d e z e t t, h a n g s z i g e t e l t n y í l á s z á r ó k k a l e l l á t o t f e l s z e r e l t s é g e : z u h a n y z ó s f ü r d ő s z o b a, L C D t e l e ( m ű h o l d a s c s a t o r n á k k a l ), t e l e f o n, w i f i l i n a t e, r n e t h a j s z á r í t ó, s z é f, m A i n i s b z á o r b. a á r t a r t a l m S a z : á l l á s s v é d a s z t a l o s r e g g e l i v e l, w i f i i n t e r n Á e F t A, h a I s F z A n á. l a t a S z á l l o d a f e l s z e r e l t s é g e : É t t e r e m, -, G r é e s e n I t É a t l e b l á r, F i t n e s s F i r z é e s t z ő l s e g s z o l g á l t a t á s f o i k t : n e s s g é p e k, i n f r a s z a u n a, m a s s z / á, z s z á r t p a r k o l ó. P a r k o l á s : F i z e t ő s / A h o t e l m é l y g a r á z s á b a n a k o r l á t o z o t t k a p a c i t á s ú h e l y e k t é r í t é s e l l e -n é b e n v F t / n a p / a u t ó /. B e j e l e n t k e z é s : ó r á t ó l K i j e l e n t k e z é s : ó r á i g A kongresszus szervezője: MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda 1051 Budapest, Nádor u. 36., Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 200. Tel: , ; Fax: ; Internet: Szervező: Szalma Márta Regisztráció: Veres Gabriella Szállásinformáció: Szepesi Gizella Tel:

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! Budapest, 2013. december 4-7. Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! Betegségem, a hipertónia, nem tartozik sem a túl problémátlan, sem a túl sűrű fátyollal fedett betegségek közé... Legjellemzőbb tulajdonsága

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Ha december - akkor hypertonia kongresszus! A magyar orvosok közül nagyon sokan így szokták meg az elmúlt több, mint másfél évtizedben, és az évek során szinte töretlenül

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A magasvérnyomás betegség a keringési betegségek

Részletesebben

Tisztelt Kolleganők és Kollégák!

Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Tisztelt Kolleganők és Kollégák! A Magyar Hypertonia Társaság XIX. Kongresszusa, és X. Nemzetközi Továbbképző Kurzusa nemcsak a hazai orvostársadalom számára igen fontos évente ismétlődő összejövetel,

Részletesebben

Tisztelt Kolleganõk és Kollégák!

Tisztelt Kolleganõk és Kollégák! Tisztelt Kolleganõk és Kollégák! A Magyar Hypertonia Társaság XVI. Kongresszusa, mely a Társaság most már VII. Nemzetközi Továbbképzõ Kurzusával kezdõdik a hazai orvostársadalom kiemelkedõ eseménye és

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Tulip Inn Budapest Millennium Budapest, Üllői út

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Tulip Inn Budapest Millennium Budapest, Üllői út SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. A szálloda a város szívében, a Nemzeti Múzeummal szemben található. A kongresszus helyszíne az M3 kék metróval közelíthető

Részletesebben

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség.

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganõk és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIV. KOGRESSZUSA Budapest, 2006. december 6 9. MEGHÍVÓ. Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim!

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIV. KOGRESSZUSA Budapest, 2006. december 6 9. MEGHÍVÓ. Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! A keringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezője a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014 es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12.

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12. VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége meghívó első értesítés Debrecen, 2013. október 10 október 12. A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Belgyógyászati Osztálya és a Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ:

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ: TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa Tisztelt Kollégák! A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának soron következő Őszi Tudományos Ülésére, a vezetőség és a rendező barátaink nevében tisztelettel meghívjuk. A

Részletesebben

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével,

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével, Az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2011. november 25-én 09.00-16.00 óra között, a MOTESZ Interdiszciplináris Fóruma keretében a Stefánia Palotában kerül sor. Az ajánlás a kezdeményező

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II.

FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II. FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II. ÉRTESÍTÕ Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga, kedves Barátunk!

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A 2014. 17. M E G H Í V Ó

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A 2014. 17. M E G H Í V Ó M E G H Í V Ó A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2014. május 17-én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Danubius Hotel

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Heim Pál Gyermekkórház

Heim Pál Gyermekkórház K e d v e s K o l l é g á k! S z e r e t e t t e l v á r u n k m i n d e n g y e r m e k p u l m k é r d é s e i i r ődő á n g t y e é r m d e k o l r v o s t a őg G y e ó r g m y á e s k z t S z e k c

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011.

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011. A Magyar Hypertonia Társaság szakmai továbbképző rendezvénye családorvos, belgyógyász, kardiológus, nephrologus, rezidens és PhD. kollégák számára A Kurzus elnöke: Dr. Légrády Péter SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak!

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! A Magyar Atherosclerosis Társaság 2006. október 12-14. között rendezi XVI. kongresszusát Sopronban, melyre a Társaság nevében szeretettel és tisztelettel

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak!

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! A Magyar Atherosclerosis Társaság 2010. október 7-9. k ö z ö t t r e n d e z i X V I I I. k o n g r e s s z u s á t S o p r o n b a n, m e l y r e a Társaság

Részletesebben

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE meghívó ELSŐ ÉRTESÍTÉS SZOLNOK, 2011. SZEPTEMBER 29 OKTÓBER 1. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet és a Magyar Diabetes Társaság

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

Dr. Ábrahám György Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár, a SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága elnöke

Dr. Ábrahám György Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár, a SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága elnöke TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE Audiológiai Balatonfüred, 2012. 49 Vándorgyûlés SE Budapest A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE BALATONFÜRED, 2012. MÁJUS 24 26.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2008. április 4-6. Hotel Flamingó Balatonfüred, Széchenyi u. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hetedik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása

Részletesebben

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó Kedves Kollégák! Elnök/President: Dr. Molnár Dénes Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉRE 2012. szeptember 06-08. Tapolca, Hotel

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

A Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképzõ Elôadás-sorozata és XX. Kongresszusa

A Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképzõ Elôadás-sorozata és XX. Kongresszusa A Magyar Hypertonia Társaság XI. Nemzetközi Továbbképzõ Elôadás-sorozata és XX. Kongresszusa PROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK Budapest, 2012. december 9 12. 2 A MHT XI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZÕ ELÔADÁS-SOROZATA ÉS

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

A HALADÁS IRÁNYA AZ IDEGSEBÉSZETBEN

A HALADÁS IRÁNYA AZ IDEGSEBÉSZETBEN A HALADÁS IRÁNYA AZ IDEGSEBÉSZETBEN A Magyar Idegsebészeti Társaság és a Magyar Neuroonkológiai Társaság 2016. évi Kongresszusa 2016. november 17-19. Miskolc-Lillafüred, Hunguest Hotel Palota Aki nem alkalmaz

Részletesebben

III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II.

III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II. III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II. ÉRTESÍTÕ Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga, kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia

Részletesebben

Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése

Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése Eger, Hotel Eger - Park, 2006. október 26-28. M AGYAR N EPHROLOGIAI T ÁRSASÁG Kedves Kollégák! A Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése ez évben

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20.

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20. KARDIABETOLÓGIA 2015 Tudományos ülés Prof. Dr. de Chatel Rudolf emlékére MEGHÍVÓ BAJA 2015. június 19 20. Kardiabetológia 2015 Kedves Kollégák! Baja városa és gyógyítói régóta elkötelezettek a modern orvostudomány,

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29.

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29. Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa Balatonvilágos 2010. május 27-29. Kedves Tagtársak, Barátaink! Az elmúlt 2009. év igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több olyan jogi szabályozás is

Részletesebben

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Magyar Radiológus Társaság XXV. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi a Kaposvári

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk!

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében szeretettel meghívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő

Részletesebben

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN. A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE A CPS XX. TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉN A Magyar Nőorvos Társaság Cervixpathológiai Szekciójának XX. Tudományos és Továbbképző Ülése - Hajdúszoboszló, 2013. március 22-23. Tisztelt Kollégák! A

Részletesebben

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám:

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám: JELENTKEZÉSI LAP Gyula 2011. október 14-15. Gyula Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: CORACOMP Kft. 5711. Gyula, Szüret u. 12. Tel.: +36-30/337-5801 E-mail: cszabolcs78@t-online.hu

Részletesebben

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke Köszönto A Magyar Hypertonia Társaság Szolnoki Decentruma valamint a Szívügyünk Szolnok Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 7. Szolnoki Hypertonia Nap rendezvényére 2011. november 11-12-én.

Részletesebben

MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA

MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA 2004. június 3-5. BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÉS JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FELHÍVÁS Fõtámogató: Roche (Magyarország) Kft. Köszöntõ Tisztelt Kollégák! A Magyar Haematológiai

Részletesebben

Tisztelt Kongresszus!

Tisztelt Kongresszus! Tisztelt Kongresszus! Közismert tény, hogy az elhízás járványszerűen terjed a világban így Magyarországon is -, mára már sajnos népbetegséggé vált; az Egészségügyi Világszervezet 1998-ban recidiváló krónikus

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA SZEGED 2004. november 25-27. ELSŐ ÉRTESÍTÉS JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FELHÍVÁS Köszöntő Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! A Magyar Transzplantációs

Részletesebben

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma 1 Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma Tapolca 2011. május 6-7. MEGHÍVÓ A Malom-tó és a vízimalom

Részletesebben

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

Szállás. Standard plus típusú szobák: Felújított bútorzatúak. Felszereltség: zuhanyzós vagy kádas fürdőszoba, TV, telefon, hűtőszekrény.

Szállás. Standard plus típusú szobák: Felújított bútorzatúak. Felszereltség: zuhanyzós vagy kádas fürdőszoba, TV, telefon, hűtőszekrény. Szállás City Partner Hotel Szieszta*** H-9400 Sopron, Lővér krt. 37. Szobaszám: Classic: 20 szoba Standard plus: 100 szoba Apartman: Lekérésre A szálloda a Soproni-hegység lábánál, a híres Lővérek egyik

Részletesebben

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése Balatonfüred, 2005. április 28-30 2. értesítés Az értesítõ megjelenését a Boehringer Ingelheim támogatta.

Részletesebben

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ 2013 Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ Fiatal Diabetológusok Fóruma Kedves Fiatal Kollégánk! Szeretettel várunk 2013. november 14-16-án a Budapesten megrendezésre kerülő

Részletesebben

D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: ikiss@enternet.hu. 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: kolose@t-online.

D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: ikiss@enternet.hu. 1115 Budapest Tétényi út 12-16. E-mail: kolose@t-online. és XII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA Budapest, 2013. december 4-7. A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Járai Zoltán Szent ImreEgyetemi Oktatókórház, Kardiológiai Profil 1115 Budapest Tétényi út 12-16.

Részletesebben

Partner Tájékoztató. XXX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Balatonfüred, 2013. október 3-5.

Partner Tájékoztató. XXX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Balatonfüred, 2013. október 3-5. Partner Tájékoztató XXX. Gyermekdiabetes Tudományos Ülés Balatonfüred, 2013. október 3-5. Tisztelt Partnerünk! Szeretettel várjuk Önöket Balatonfüreden, 2013. október 3-5. között megrendezésre kerülő Magyar

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

Siófok megközelíthetősége

Siófok megközelíthetősége Siófok megközelíthetősége Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 2012.október 4. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 06.15 Keleti

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Bár az utóbbi évek során hazánkban is biztató jelek mutatkoznak a kardiovaszkuláris betegségek okozta halálozás csökkentésének terén, e területen a statisztikai

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendezvény házigazdája: Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztálya Dr. Petró Gizella főorvos A szervező bizottság elnöke Tel.: +36/52-511 777 Email: petrogizi@gmail.com

Részletesebben

VIII. szegedi Diabétesz nap

VIII. szegedi Diabétesz nap VIII. szegedi Diabétesz nap szeged, 201 3. NOV E MBER 22 2 3. 6722 Szeged, Ady tér 10. MEGHÍVÓ VIII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika tisztelettel meghívja Önt

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2014. ÉVI NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2014. ÉVI NAGYGYŰLÉSE Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Kedves Érdeklődők! Mindenkit szeretettel hívunk és várunk egyesületünk évi nagygyűlésére, amelyre idén Bükfürdőn kerül sor. A rendezvény vendéglátója és helyszíne a

Részletesebben

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel Máta ÉrtesítőÉ R T E S Í T Ô www.asszisztencia.hu

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves MRE VÁNDORGYŰLÉSE ELSŐ ÉRTESÍTŐ. 2014. szeptember 24-26. Pécs. Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4.

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves MRE VÁNDORGYŰLÉSE ELSŐ ÉRTESÍTŐ. 2014. szeptember 24-26. Pécs. Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4. ELSŐ ÉRTESÍTŐ Pécs Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4. Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Ebben az évben Pécs városa, a Kodály Központ ad otthont az vándorgyűlésének szeptember 24-26 (szerda-péntek)

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak! Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak! Ezúton is szeretnénk meghívni Önöket a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság (MGGT) ez évi Kongresszusára. Ünnepi és rendhagyó Kongresszust szervezünk

Részletesebben

Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit októberben, Szegeden!

Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit októberben, Szegeden! Tisztelt Nephrologus Társaim! Tisztelt Munkatársaink! A Magyar Nephrologiai Társaság 2010. október 21-23. között tartja XXVII. Nagygyűlését a szegedi felújított Forrás Szállodában. Társaságunk mindig büszke

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport TERÁPIÁS MŰHELY Siófok, 2014. november 7-8. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja, a Vanderlich

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24.

MEGHÍVÓ MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 2012. MÁRCIUS 23-24. MEGHÍVÓ A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VIII. KONGRESSZUSÁRA ELHÍZÁS, ÉS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT 202. MÁRCIUS 23-24. Magyar Telekom székház, Budapest I. Krisztina körút 55. Kedves

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa

Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusa ELSŐ ÉRTESÍTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Miskolc-Lillafüred, 2013. szeptember

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

Önöket az elõadásokon, valamint a kísérõ társasági programokon egyaránt.

Önöket az elõadásokon, valamint a kísérõ társasági programokon egyaránt. Kedves Kolléganõk és Kollégák! Elsõ rendezvényünk kedvezõ fogadtatása után 2011 márciusában második alkalommal rendezzük meg az Egri Kardiológiai Napokat. A kongresszus háziorvosok, valamint belgyógyász

Részletesebben

TINÉDZSER-SZERELEMTŐL AZ AKTÍV IDŐSKORIG ( A nemzedékek közötti szolidaritás és az aktív időskor európai éve 2012 keretében)

TINÉDZSER-SZERELEMTŐL AZ AKTÍV IDŐSKORIG ( A nemzedékek közötti szolidaritás és az aktív időskor európai éve 2012 keretében) TINÉDZSER-SZERELEMTŐL AZ AKTÍV IDŐSKORIG ( A nemzedékek közötti szolidaritás és az aktív időskor európai éve 2012 keretében) A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság és a Magyar Védőnők Egyesülete

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Térkép a szálláshelyekkel

Térkép a szálláshelyekkel Térkép a szálláshelyekkel Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy meghívhatjuk Önt a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika által megrendezésre kerülő

Részletesebben

KESZTHELY, Balaton Kongresszusi Központ és Színház

KESZTHELY, Balaton Kongresszusi Központ és Színház A MAGYAR UROLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 2009. ÉVI KONGRESSZUSA KESZTHELY, Balaton Kongresszusi Központ és Színház (8360 Keszthely, Fő tér 3.) 2009. október 1 3. M E G H Í V Ó TISZTELT KOLLÉGANŐ, KOLLÉGÁK! KEDVES

Részletesebben

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2011. február 4-5. Meghívó A kongresszus ideje: 2011. február 4-5. Helyszíne: Best Western Pannonia Hotel**** 9400 Sopron, Várkerület 75. www.pannoniahotel.com A tudományos program

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761 MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION Elnök/President: Prof. dr. Barna Mária Főtitkár/General Secretary: Dr. Rodler Imre Cím/Address: Semmelweis Egyetem Eü. Főiskolai Kar

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben