Hegedőhang szintézise fizikai modellezés segítségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegedőhang szintézise fizikai modellezés segítségével"

Átírás

1 Hegedőhang szintézise fiziai modellezés segítségével Papp Sándor Róbert V. Vill., Konzulens: Dr. Sujbert László, MIT,

2 2

3 Elıszó Napjainban a számítástechniai eszözö fejlıdése a hangszintézis számára óriási lehetıségeet nyitott meg. A hangszere hangja eletroniusan elıállíthatóvá váli, melyne során az ún. fiziai modellezéssel történı szintézis adja a legjobb eredményt. A hegedő ülönleges hangszer. A hegedőhangot vizsgálva anna idıbeli és frevenciabeli jellemzıi mőszerrel önnyen imutatható, azonban a hangszínt meghatározó fı oo rejtve maradna. Enne oa az, hogy a hegedőhang ialaulásána folyamatában nehéz ülönválasztani a hangszer felépítése, struturális tulajdonságai által meghatározott objetív paramétereet és peremfeltételeet azon szubjetív paraméteretıl, amelyeet maga a játéos határoz meg. Éppen ezért általánosan imondható, hogy a hegedőhang szintéziséne problémája összefügg magával a hegedőjátéal. Ezen összetett rendszer azonosítása során muzsiusi tapasztalataimat is felhasználva egyrészt egy szemléletes fiziai modell ialaítására töreedtem, másfelıl figyelembe vettem az ismert tanszéi modellt, amelyne mőödését a hegedőhang szintézise szempontjából elemeztem. A rezgı húr fiziai modellezéséne egyi eszöze a waveguide-strutúra, amelyet a hegedőhang elıállításához folyamatos rezgésfenntartásra ell bírnun. A húr vonóval való gerjesztéséne modellezéséhez meg ell vizsgálnun, hogy az ún. Helmholtzféle lasszius modellt hogyan ell interpretálni a waveguide numerius módszerével. A Helmholtz-modell ugyanis egy egyszerő megfigyelésen alapuló, hozzávetıleges modellne bizonyult. A vizsgálat és a szintézis során a Helmholtz-féle modellt sierült egy ézben tartható, az eddigienél jóval stabilabb folyamatént realizálni. Ez a gerjesztési modell a jelenlegi utatásaim fı eredménye. A gerjesztési modell ismeretében mód nyíli arra, hogy jobban megismerjü és pontosítsu, illetve modellezzü azoat a fiziai jellemzıet, amelye befolyásoljá a minıségi hegedőhang ialaulását. A húr és a hangszertest, valamint a vonó által megszabott leglényegesebb jellemzı szerepelne a gerjesztési modellben, de a játéos techniája és játémódja által meghatározott jellemzı már ülön modelleet igényelne, melye lehetıvé teszi a szintézis során ülönbözı hangszíne és zenei effetuso elıállítását. Dolgozatom rövid tartalma a övetezı: egy nem-szoványos hangszerismertetı után a hangeltés nehezen megözelíthetı fiziai jelenségéne matematiai leírása: a hegedő modellezése és a szintézis eddig elért eredményéne bemutatása övetezi 3

4 Tartalom 1. Hangszerismereti összefoglaló A hegedőhang épzése zenészi megözelítésben: zenei ifejezıeszözö fejlesztése és alalmazásu A hegedő születése, dinamius elıretörése a zene világában, a mővészi alalmazáso Alapismerete a hangszer építésérıl Mővészi visszahatás a zenére, a fejlesztése, az optimális hegedülés problematiája A hegedő, mint rezgı rendszer ismeretlen tartaléaina felderítése: ausztiai megfigyelése, fiziai modelle A hegedő eletronius hangszintézise A hangszere felosztása a lehetséges szintézisü szempontjából Az ún. fiziai szintézis alapelvei, általános strutúrá A vonó orábbi gerjesztési modellje és a tanszéi elızménye bemutatása A folyamatos rezgésfenntartás a waveguide strutúrában A rezonancia matematiai feltétele, enne szemléletes fiziai tartalma A rezonancia szerepe a vonó gerjesztési modelljében, matematiai, fiziai megfontoláso Egy megoldási javaslat bemutatása, amely teljesíti az elıírt fiziai és matematiai feltételeet Az újabb gerjesztési modell, és a modellezés során apott imenet bemutatása Követezménye: a szuperpozíció újabb értelmezése a húrmodelleben A modell paramétere leírása, a mérése bemutatása Az egypólusú szőrıparamétere mérése A törtrész szőrı paramétereine beállítása Ötlete a hangszertest átviteli függvényéne mérésére A dolgozatban leírta összefoglalása A hangzó zenei anyag ismertetése Az alalmazás iterjesztéséne lehetıségei További feladato a hegedőhang szintézisében Más hangszere hangjána szintézise Irodalomjegyzé

5 1. Hangszerismereti összefoglaló 1.1 A hegedőhang épzése zenészi megözelítésben: zenei ifejezıeszözö fejlesztése és alalmazásu A hegedő születése, dinamius elıretörése a zene világában, a mővészi alalmazáso A hegedő szülıhazája Itália, Németország, Franciaország, melye mint gazdaságiulturális-politiai nagyhatalma ma is az Európai Unió ontinentális vezetı államai. A reneszánszban felhalmozott techniai-mővészi tudásna öszönhetjü a hegedő születését. A számtalan, eor ifejlesztett vonós hangszer özött, a hegedő bizonyult a legsieresebbne, egy érzelmeet is ifejezni tudó, erıs hangú hangszert sierült létrehozni, olyat, amit a or zenei ízlése már nagyon várt. A hegedő négyhúros változata 1550 örül jelent meg, orábbi háromhúros változata 1520 örül, Milánó örnyéén. Kezdetben az ún. violáal együtt használtá zenearoban, fıleg a orabeli szóraoztató zené edvelt hangszereént. A legrégebbi fennmaradt hegedő Bresciában észülte, a leghíresebbe pedig Cremonában. A hegedő lasszius formája, a hegedőépítés virágora és a hegedőzene ialaulása egyaránt a 17. századra tehetı. A b elıtti olasz mestere laozási mővészete a ésıbb már nem ismert nyersanyagoon és eljárásoon alapult, sem ausztiai sem optiai hatását nem érté utol. [3] A hegedő a baro or új hangszere lett. Az instrumentális baro zene fejlesztésében az élvonalban járó hangszerészítı mőhelye és zeneszerzı muzsiuso egyaránt részt vette. A régi reneszánsz zene ugyanis elsısorban voális jellegő volt, a vonós hangszere az éneszólamoat erısítetté (a tiszta intonáció és megfelelı hangerı miatt), imitáltá (utánoztá) és dúsítottá (a harmóniáat). A hegedőészítés mellett a hegedőmőve omponálásában és elıadásában egyaránt élen járó itáliaia szívesen adtá át szellemi találmányuat szerte Európában. E nagy mestere volta [2]: Arcangelo Corelli olasz zeneszerzıt és hegedővirtuózt már életében a "mestere mesteré"-ne nevezté. İt minden jelentısebb hegedős szellemi ısatyjána teintett. 1 vében Az összegzési foglalta össze hangoat tapasztalatait. Helmholtz [3] figyelte meg, Lehre von den Tonempfindungen...(1863) c. öny- Tartini, a "nemzete tanítómestere", a ombinációs hango (a 5 Antonio Vivaldi, a baro géniusza ülönbségi hango1) felfedezıje (1714). Felfedezését csa 1754-ben Trattato di musicában hozta nyilvánosságra.

6 Geminiani "a hegedőmővészet feltalálója", (1751-ben, Londonban iadott hegedőisolája: The Art of Playing on the Violin), "Egy Isten, egy Veracini", Locatelli, a "18. század Paganinije", Pugnani, "a nagy vonó mestere", Viotti, Pugnani növendée, a mővészi szintő francia hegedőisola megalapítója. A precíz német zenei világ atív, napraész együttmőödéséne jellemzı példái: J.S. Bach, ai maga is iváló hegedős volt, számos mővében átiratoat észített az általa nagyra becsült Antonio Vivaldi concertóiból, ezzel is tanulmányozva az olasz stílus jellemzıit. A tudós hegedős Leopold Mozart (a nagy zeneszerzı és szintén iválóan hegedülni tudó W.A. Mozart édesapja) Versuch eine Violinschule címő ban iadott mőve mutatja azt az encilopédius tudást, amellyel egy orabeli muzsius rendelezett. [10] A francia hegedőmővészet is hamarosan beapcsolódott ebbe a ulturális véreringésbe, Viotti munásságána öszönhetıen, és új utaat nyitott a fejlıdésben. A hegedő ıstörténetét elemezve látható, hogy ez az egyébént drága zenei csúcstechnológia általánosan elterjedt volt, amely elsısorban a tehetısebb, gazdag zeneedvelı embere örömét szolgálta, de so muzsius tisztes megélhetését is biztosította. Olyannyira fontos hangszer volt, hogy nem volt zeneszerzı, ai nem ismerte jól, a legnagyobba pedig a hegedülést mővészi szinten mővelté. (Például J.S. Bach, W.A. Mozart.) 6

7 1.1.2 Alapismerete a hangszer építésérıl "A hangszere irálynıje a több mint 70 darabból észült "hegedő", avatatlan ézben bosszantó játészer, a mővész ezében bámulatot eltı eszöz: a rezonancia mőszere, amelybıl hangoat lehet icsalni. Hangja betölti a hangversenytermeet, templomoat." [21] Yehudi Menuhin, William Primrose: Violin and Viola c. önyvében pedig azt olvashatju, hogy a hegedő 80 vagy 84 fadarab együttese. [20] A hegedő A tetı, a tıe, a léce, gerendá radiálisan darabolt fenyıbıl, a hát, a csiga radiális illetve ritán érintıs darabolású jávorfából észülne [21]. A jávorfa szép fodrai adjá (persze, ha fodros) a hegedő "habos" hátát. A jó hangú hegedő észítéséhez szüséges geometriai arányo ialaításában a faanyag tulajdonságai meghatározó szerepet töltene be, statiai és ausztiai szempontból egyaránt. A rezonanciában a fa sejtszerezeti elrendezésével összefüggıen a fa fajsúlya és rugalmassága játssza a fı szerepet. Enne ismerete igen nagy szaértelmet és gyaorlatot íván. A hangszer észítése özben a mestere a hangszer hangját befolyásoló formánso (Fuhr-hango) rezgésszámait, erısítésü arányait rendszeresen ellenırzi. A hegedő fedı- hátlapja, a ává, a csiga, a nya, ialaítása sablon segítségével ülönbözı asztalos szerszámo és néhány speciális célszerszám, valamint a sablon alapján elészített ún. mintafa segítségével történi. A laozáshoz szesz vagy olajla használatos, fı szempont hogy a la rugalmas legyen, ezen ívül tartósna, átlátszóan szép árnyalatúra színezettne, valamint színtartóna is ell lennie. [21] 1. ábra: A mintafa a beillesztett tıéel 2. ábra: felenyvezhetı 7 A tıé a lécezett áváal együtt lesíozva; a hát

8 3. ábra: A hegedő részei A vonó A vonó a hangszer erıforrása, a hango gerjesztıje. Mesteri használata a hegedőmővész techniájána egyi erıssége. 8 A vonó a baro orban hal-formájú volt, majd a 19. században nyerte el ma ismert formáját, súlyelosztását. A övetezı ábra bemutatja a ülönféle vonó formáat és a vonóval apcsolatos elnevezéseet.[17] [20]

9 A vonó anyaga pernambufa, Brazília ıserdeibıl származó fa, amelyne igen icsi ritius csillapítási tényezıje 0,2% és 0,6% özött van. Az összeszerelt vonó rezgési módusai ettıl csupán 1..7%-al alacsonyabba, a csillapítás az elıbbi durván étszerese. Egy további tranzverzális módus is megjeleni Hz özött, amelyi így a legalacsonyabb frevenciájú módusa lesz a vonószırne. A jó minıségő vonó - a hegedő frevenciafüggı átvitelét elınyösen befolyásoljá, - általában is csillapításúa az alacsony frevenciáon, és a csillapítás a frevencia növeedésével nı. (Aluláteresztı szőrı jellegő.) [11] 5. gerendával ábra: A hegedő vonó (19) fejlıdése: fı hossztengelyére részei (a a megnevezéseet orai vonó, merıleges a 17. lásd századi eresztmetszete fent) és a Tourte-féle a hegedőlábbal vonó (1820(14).), a továbbá léleel a (20) ápa és mechaniája Speciális vonós eleme: Ausztiailag jelentıs szerepe van a gerendána és a lélene (lásd fent), a formánso ialaításában elengedhetetlen funcióval bírna. A léle egy henger alaú fapálcia, amelyet 9 enyvezés nélül behelyezne a tetı és a hátlap özé. Helyzeténe változtatásával állíthatju a hegedő rezonátor tulajdonságait, bizonyos határo özött.

10 A gerenda speciális módon egybe van ragasztva a tetıvel, pontos mőödése mindmáig ismeretlen.[21] 10

11 1.1.3 matiája. Mővészi visszahatás a zenére, a fejlesztése, az optimális hegedülés proble- A hegedő továbbélését, fejlıdését egyrészt maga a hangszer hangja, másrészt azo a sooldalú muzsiuso vitté sierre, ai tehetségü folytán le tudtá üzdeni azoat a nehézségeet, amelyet a megszólaltatás omplexitása adott. Pályafutásuat özösen az jellemezte, hogy szamai üzdelmei során olyan hegedőtechniai, zeneelıadói eszöztár birtoosaivá válta, hogy oru zenéjét rendívül magas színvonalon tudtá elıadni. A hegedő, noha soha nem lett divathangszer, de mővelıine öszönhetıen a stílusés orszaváltáso nem jelentette törést, csa állandó ihívást a profi játémód elérése érdeében. Enne szép példája a zenében a lasszius stílus lezárása, a romantia születése, amely a francia forradalommal öthetı össze. A francia forradalom fordulópontot jelentett társadalmi-politiai-ulturális téren is. Az 1795-ben megalapított Conservatoire de Musique a hegedő otatásána intézményesítését is jelentette. Az elsı hegedőtanáro Viotti tanítványai: Rode, Kreutzer és Baillot volta. A mai napig használatosa a özépfoú hegedő-tanításhoz elengedhetetlenül szüséges Rode- és Kreutzer-etődö, amelye ülönleges módon ódoljá a hegedőjáté zenei és techniai tapasztalatait. [12] A romantius zenét a ülönbözı ifejezıeszözö hihetetlen gazdagsága, soszínősége jellemzi. A hangszereet az új hangzásvilág (új özönsége) igényei szerint átépítetté: b után a menzúrát (bizonyos méreteet) és a feszítési nyomást megváltoztattá a nagyobb, erıteljesebb oncerttermi hangzás érdeében a vonó is elnyerte mai modern alaját a párizsi François Tourte-na öszönhetıen, amely differenciált vonóvezetést tett lehetıvé. [17] A 19. században ismét egy olasz döbbentette meg a nyugat- és elet-európai hegedősöet. Niccolò Paganini techniai bravúrjaival nem csa csodálóira, hanem vetélytársaira is mély hatást gyaorolt. A ülönbözı "trüö" ellesése, talán még nem egészen tudományos, de pratius átgondolása elezdıdött, és ez óriási lendületet adott a hegedülés fejlıdéséne. "Paganini ott ezdıdi, ahol az ész megáll, mondta Giacomo Meyerbeer francia zeneszerzı. [2] Liszt Ferenc, Paganini csodálója, orána több hegedőmővészével is apcsolatban állt: Wieniawsival és a fiatal Hubay Jenıvel is. Hubay a világhírő magyar hegedőisola megalapítója. Szamai pályafutása során nemzetözi, és hazai elismerést is ivívott magána ig a brüsszeli onzervatórium hegedőtanára, majd hazatérve átvette a bp.-i Zeneaadémia vezetését [6] [3] Tágabb értelemben a zenemővészetben és zeneotatásban ez az utóbbi "romantius" orsza a mai napig tart. 11 A özép-elet-európai zenei-ulturális özpontoban, elsısorban Bécsben, majd Budapesten omoly szintézise folyt az olasz-német-francia stílus elemeine. A bécsi

12 lasszia (W.A. Mozart, Haydn, Beethoven), illetve a német-osztrá hegedőisola és a Hubay-féle világhírő magyar hegedőisola bizonyította enne a szintézisne a sierességét. (Sıt, Bartó és Kodály) zenéjére, illetve gondolodásmódjára ez az analitius-szintetius látásmód ugyanúgy jellemzı volt.) Az elıbb említett mestere illetve mővész-tanáro munásságán ívül a hegedőstradíció szempontjából szintén jelentıse a Magyarországon született illetve itt is élt hegedőpedagóguso. Nemzetözileg is ismerte Flesch Károly, Auer Lipót2 eredményei.[16] So mővész véleménye szerint azonban a 20. század másodi felétıl már nem ugyanúgy fejlıdi a mővészet, mint azt megelızıen, ebben a hegedőmővészet sem tér el a többi mővészettıl. Erre példaént szeretném említeni Dr. Szende Ottó, elsı szafelügyelı tanárom utatási eredményeit a hatvanas éveben a hangépzés fiziai, fiziológiai alapjaival apcsolatban, tapasztalatait anatómiai ismerete felhasználásával is rendszerbe foglalta.3 [18] A hegedőhang elıállításaor a játéos rossz rezgési peremfeltétele, rossz csatoláso ialaításával leronthatja a hangszer által adható jó hangzást. Ezért nem hagyható figyelmen ívül a játéos szerepe. A hegedőjáté során tehát valamilyen módon i ell alaítania a hegedősne egy olyan optimális játémódot, amely fiziológiailag helyes (tehát a statius és dinamius izommuna szempontjából legevésbé megterhelı, vagyis az állóépességet és a pontos lejátszhatóságot garantáló mozgási sztereotípiá begyaorolását jelenti az anatómiai-geometriai feltétele figyelembe vételével), illetve ausztiai szempontból egyaránt megfelel az elvártna. [6] [7] [8] [10] [13] [18] [20] videó 2 óráat 3 Jórészt az ún. anyago öröítetté orosz ezen és eredményeet alapján, az meg, ún. amelye reonstruáljam ameriai felhasználva, az hegedőisola egyi a megfoghatatlan utolsó zenemővészeti megalapítója Hubay-tanítvány, egyetemi Fenyves éveim Lóránt alatt, feladatom által tartott volt, hegedő- hogy 12 Hubay-módszer fı jellegzetességeit.

13 1.2 A hegedő mint rezgı rendszer ismeretlen tartaléaina felderítése: ausztiai megfigyelése, fiziai modelle A hegedő, mint rezgı rendszer tanulmányozása a hangszerésze és ausztiuso számára is hosszú és szép feladatot jelentett. A zenei felhasználó, a muzsiuso ausztiai felfedezései általában titoban maradta,4 azonban 19. század óta omoly szaembere foglalozta a tudományos szintő megözelítéssel. Néhány pontban összefoglalható, hogy milyen rezgéstípuso jelenne meg a hegedőhang épzésénél: 1. A hegedőhangot általában a gyantázott vonó segítségével hozzu létre úgy, hogy a ellıen megfeszített hegedőhúroon a megfelelıen feszített és irányított vonószırt meghúzzu és azo súrlódása által a húro rezgésbe jönne. (Vagyis gerjesztés jön létre.) 2. A vonó által létrehozott húrrezgés átterjed a lábra, innen a tetıre. (Lemezrezgés alaul i.) 3. A beéelt léle a tetın ialault rezgést átviszi a hátra, majd a ávára is. 4. A hangszertest rezgését átveszi a belsejében levı levegı is. A légtérben a hangenergia isugárzódi. 5. Az elıbbi pontoban említett eleme: a vonó, a hegedő ülönbözı részei (húro, láb, léle, fedı- hátlap stb.), a levegı, sıt a játéos is, mint "rezgı alrendszer" együttesen csatolt és visszacsatolt egységes erısítı rendszert alotna. [21] Eze egy része a móduso ialaulása szempontjából parciális differenciálegyenleteel analitiusan is jól modellezhetı (pl. húrrezgés), más részü evésbé: például a parciális differenciálegyenlete peremfeltételei ugyanis már a bonyolult alaú lemeze esetében is bizonytalano, de valitatív özelítést még adna. (X és O móduso.) [4] [11] A vantitatív elemzés viszont annál problematiusabbna bizonyult. Az összetettebb, numerius, testhangot is elemzı véges-elem módszere sajnos nem bizonyulta megfelelı módszerne a rezgésanalízisben. [11] A rezonátor üreget, elemzése helyett (ami tartalmazza a test és az üreg rezgését egyaránt), egy egyszerősített modellben egy linearis szőrıént megadott átviteli függvénnyel modellezzü. Az átviteli függvény tulajdonságait, a formánsoat, az átvitel spetrumát egyrészt a hangszerésze, másrészt az ausztiuso is meghatároztá. Az újrafelfedezésre jellemzı példa: Dr. Karl Fuhr tanulmánya: Die austischen Rätsel der Geige, Verlag von G. Merseburger in Leipzig, 1926) és Alonso Moral- Jansson 4 Például Tartini (1982b) felfedezése, [11] [21] a ombinációs hango. A ma használatos általános modellt a alfejezetben fogom részletesebben ifejteni. 13

14 A csatoláso, visszacsatoláso, ényszerített rezgése modellezését pedig általában elhanyagolju, ivételt épez a húro modellezése, ahol figyelembe ell venni a húrmodellben, illetıleg a gerjesztési modellben. A vonó rúdjána viseledését, mint aluláteresztı szőrıt lehet a modellezésor figyelembe venni. A gerjesztési modell tapasztalati leírása Helmholtz nevéhez főzıdi: Húr itérése Helmholtz elméletében a húr burolója hasonlatos a pengetett húréhoz. Az alábbi ábra szerinti töréspont vándorol. [4] a,ib defghi a b c c Rezgés Nyugalmi özép helyzett d e f 7. ábra: Húr rezgésalao A húr itérése itérése és a hozzátartozó g h A lasszius megfigyelés alapján a folyamat a övetezıéppen történi: A vonó a súrlódási erı révén magával ragadja a húrt, együtt mozogna. A súrlódás alalmazodó ényszererı, ezért a mozgás addig tart, míg a imozdult húr visszatérítı ereje (onzervatív erı) nagyobb lesz, mint a nyugvó súrlódás. Majd a húr visszafele lendül, majd elérve a mási oldali holtpontot, ott megáll és elindul ellenezı irányba. Mihelyt sebessége ismét megegyezi a vonóéval, a folyamat ezdıdi elölrıl. Pozitív mozgatásor a húr energiát vesz fel, visszapattanásor pedig energiát veszít a súrlódóerı ellenében. Mivel a nyugvó súrlódási erı nagyobb, mint mozgás özben, ezért a felvett energia több mint a leadott. 14

15 y itérés v sebesség t 8. ábra: itérés és sebesség a Helmholtz modellben A lényeget így foglaltam össze, amit a modellezés során ésıbb is felhasználtam: 1. a súrlódásna öszönhetı a húr itérése, és ez a itérés (mozgás) állapotént jeleni meg. 2. az alaphang ialaulásával apcsolatban van a tapadó súrlódás visszatérése, ami a húr periodius mozgásána övetezménye. Ez pedig Helmholtz modelljében a onzervatív erıtér tulajdonságából övetezi. 3. hegedőhúr és a vonószır az elıbbi ét pontból adódóan mechaniusan csatolt rendszert alot. Példaént meg lehetne említeni az inga mozgását is, ahol a onzervatív erı a gravitáció. A gravitációs erıtér azonban nem épes rezonanciára bírni az ingát. Ezzel szemben, ha egy csatolási ponton egy oszcillátorral sajátfrevenciáján gerjesztjü, létrejön a rezonancia. A ülönbözı erıtere tehát csa nagyon speciális elrendezésben hatna periodiusan örnyezetüre és a rezonancia ialaulása eor sem valószínő. A vonó esetében a súrlódási erı nem onzervatív, de a húr az. Itt nagyon érdees, hogy noha a vonó adja az energiát, és a húr apja, mégsem a húr alalmazodi mozgásában a vonóhoz, hanem éppen fordítva. Ezt pedig az teszi lehetıvé, hogy a súrlódási erı egyrészt nem onzervatív és limitált, tehát pl. a hely függvényében nem biztosít egyértelmően ölcsönös leépezést, mint a onzervatív erıtere, és maximuma van, másrészt viszont függ a nyomóerıtıl, amely itt szintén nagyon fontos tulajdonsága lesz a modellben. 15

16 2. A hegedő eletronius hangszintézise A hangszere felosztása a lehetséges szintézisü szempontjából Az ütıhangszere világa, tágabb értelemben. Ide tartozi a zongora is, mint húros-ütıs hangszer. A vonós és fúvós hangszere világa. Közös jellemzıjü, hogy a hang nem hal el, mert a isugárzott energia miatti veszteség pótlódi a játéos folyamatos hangépzéséne öszönhetıen Az ún. fiziai szintézis alapelvei, általános strutúrá A fiziában a változáso matematiai modellezése differenciálegyenlete segítségével történi. A özelrıl minden lineáris elve alapján többnyire jól özelíthetı nagyon so fiziai rendszer lineáris differenciálegyenlet-rendszere segítségével. Eze a lineáris algebra segítségével önnyen megoldható. A numerius számításoban a differenciálegyenlete helyett differenciaegyenleteet oldun meg. Ha a számítási eljárás numeriusan stabil, ellı pontossággal apun numerius megoldást. Említésre méltóa az ún. végeselem módszere (FEM) és a waveguide-strutúra segítségével történı megoldás. Noha a hangszere modellezése hangszertípusonént más és más lehet (ez adja a fı nehézséget), a húros hangszere özös tulajdonságoal rendelezne, amibıl érdemes a modellezés során iindulni, és így a legmegfelelıbb modellezési módszert iválasztani. Nyereg v +) ( n ) Húr 9. ábra: a vonós hangszere Vonónyomás Vonóhelyzet általánosan elfogadott, sematius modellje [9] Vonó sebesség (elsıdleges vezérlés) Vonó Húr Láb Test A waveguide strutúra, mint egyszerő megoldási mód a húr viseledéséne leírására. A waveguide egy ésleltetıbıl összeapcsolt örstrutúra, amely épes egy elosztott paraméterő hálózat modellezésére. Így például tipius alalmazásént lehet használni egydimenziós hullámegyenlet diszrét idejő megoldására. Jelen esetben a hangszintézis ún. fiziai modellezés segítségével 16 történi, waveguide segítségével. Az egydimenziós húr modellezéseor ijelölün egy állapotváltozót (vagy változóat) (itérés,sebesség vagy gyorsulás illetve erı), amely valamelyi (vagy több) oncentrált pontból iindulva továbbhalad(na).

17 Jelen esetben a gerjesztés egy ponton lép be a waveguide-ra. A soros feldolgozás miatt célszerő egyszerően örbeléptetni a waveguide-elemeet, a reflexió figyelembevételével. A hagyományos eletromágneses elosztott paraméterő hálózatoal analóg módon értelmezhetı az erı-sebesség dualitás a feszültség-áram viszonyna megfelelıen, azonban a waveguide esetében a csatolási egyenleteet már hagyományosan úgy írjá fel, hogy a waveguide eleme szuperpozíciójaor mindig elıjeles összeadást elljen elvégezni, éppen ezért a reflexiós tényezı Min mindig -1, ha veszteségmentes M a reflexió. A waveguide módszerrel gyaorlatilag mindenféle hangszer modellezhetı, amely transzverzális (és torziós) hullámo figyelembevételével rezeg. Fin z ( M Min -1 z Min ) z Min10. ábra: a waveguide + alapmodell z ( M Min) out in 2Min ( M Min MMin Min A waveguide átviteli függvénye: a) Hr(z)= -r =0 esetében: out F F ( 1 z ) z = z ( z z ) in M b) Hr(z)= -r visszacsatolást bevezetve: F z ( z z ) 1F = 1 1 N1 r z Tegyü fel, hogy a reflexió folyamatosan csillapít a rezonátor tago özött ahogy a hullám halad a waveguide-ban, így a póluso csillapításai egyformán: r=l= rn= r, a póluso örfrevenciái pedig ϑ = ϑ = ( 2π ) / N, a -adi módus(ör)frevencia, N=2M, a ésltetıvonal teljes hossza. = ) Min Min = helyettesítéssel (r most már helyette- Így parciális törtre bontással és sítve van!) z r e + Hr(z) jϑ 17 Fout

18 out in jn M Min M in jmnn in jzrej Nϑ 11 ϑ1 ϑ= 1 N Nz= rejϑ jϑ MMin Minz= rejϑ in jϑm jϑm in N= 1 in= 1 1 =N = jϑ n N= /12jϑn N N jn n jϑn jϑ ) további 5 lehet lus Komplex onjugáltja ilyen meggondolást egyszerően onjugált ugyanaz, póluspár íván. megmagyarázni. tehát esetén nem változi a párt Igaz, meg alotó mindenfajta semmi. póluso A periódusnyi helyet cserélne, ésleltetést valós pólus már azonban esetén a nem pó- 18 diszrét spetrum periodius, de ez még 1 F 1 = z ( z z ) = F 1 z a a = + L + 1 z r e 1 z r e 2 M a = j sin( ϑπ 2 1 ) e N N Ahol a a omplex amplitúdó, és r a póluso sugarai. Ugyanis a parciális törtre bontásnál a nevezı: d ( 1 z ) = N z z = N r e, tehát az abszolút érté: N r. dz A számláló pedig: ( z z z ) = r e ( 2 j sin( M ϑ ) ) 2 M Ebbıl a = j sin(2π ) e és az alábbi alaból származtatva: N N a z a = megapju a végeredményt. z p 1 p z A negatív elıjel a itevıben csa egy negatív irányú örülfordulást jelent, ami a póluso viseledésén nem változtat a pozitív forgáshoz épest; az egyszerősítésnél a periodiusságot használtam fel. 5 Az átviteli 1 ϑ függvény tehát frevencia- és fázisfüggı, a módusfrevenciától és a ésleltetésetıl függ. A Nwaveguide N impulzusválasza: N h( n) a ( r e ) = a ( r e ) + a ( r e Minthogy ϑ = 2 π ϑ, a megfelelı póluspáro onjugált póluspáro leszne r e = r e, és ugyanígy az amplitúdó a = a, ahol a felülvonás omplex onjugáltat jelez. Így az impulzusválasz ifejezhetı exponenciálisan lecsengı szinuszos tago összegeént:

19 N2 jϑ n jϑn = /1 r ( a e + a e ) = /1 N ) = N2 h( n) = a r sin( ϑ n+ ϕ Tehát egy Hr(z)=-r veszteségi szőrıvel csillapított rendszer impulzusválasza exponenciálisan lecsengı szinuszos tagoból áll, melyne frevenciái az egységörön belül egyenlıen vanna felosztva, ugyanolyan csillapítással. Azonban egy általános H(z) reflexiós szőrı módusfrevenciái és csillapításai nem fejezhetı i zárt formulával. [14] Az ütıs hangszere szintéziséne alapja tehát ezen impulzusválasz. A húr energiaveszteségeine nagy része a hang isugárzására fordítódi. Éppen ezért a veszteségi szőrı fontos eleme a modellezésne. A veszteség valóságos rezgı rendszerenél nem minden frevencián egyforma, magasabb frevencián általában nagyobb a veszteség, tehát a magas frevenciás omponense hamarabb lecsengene. Ez a jelenség nagymértében befolyásolja a húros hangszere jellegzetes hangszínét. [1] A vonó orábbi gerjesztési modellje és a tanszéi elızménye bemutatása A tanszéen a Helmholtz-féle modell alapján egy mőödıépes modellt sierült orábban létrehozni. (Ban Balázs, Nagy Attila) [14] A vonó modell Vonós hangszere esetén a gerjesztés a húr és a vonó szırzet özötti tapadásos súrlódáson alapul. A húrra merıleges irányban mozgó vonó beleaad a húrba (tapadási fázis). Ez a tapadási erı erısen nemlineáris. A húr egyre növevı itéréséne öszönhetıen a rugalmas visszatérítı erı is növeszi mindaddig, amíg a szintje eléri a tapadási erıt. Ezen a ponton elengedi a vonó a húrt, a húr visszalendül (elengedési fázis) és ezután szabadon rezeg. A rezgés csillapodi egyrészt a húr saját veszteségei, másrészt a húr és a vonószırzet özött fellépı csúszási súrlódás miatt. Ez az állapot addig tart, amíg a vonó ismét rátapad a húrra. Ez csa aor léphet fel, amior a vonó és a húr sebessége megegyezi. Ilyenor a relatív sebességü zérus, a súrlódási erı pedig a legnagyobb. A tapadási és csúszási fáziso ily módon való váltaozása az ú.n. Helmholtz-mozgás. A gerjesztés periodius és főrészfog alaú rezgést hoz létre. A gerjesztés számos vezérlési változótól függ. Az elsıdleges vezérlési változó a vonó sebessége, más fontos tényezı a vonó húron iváltott ereje és a vonó húrhoz viszonyított pozíciója. Kevésbé fontos változó a húr és a vonó által bezárt szög, a vonó érintezési felülete és a vonószırzet tapadása (amely növelhetı gyantával). Azért, hogy a modell ezelhetı és megvalósítható legyen, általában csa az elsıdleges és néhány más fontos tényezıt (pl. a vonóerı és pozíció) veszne számításba. A vonó - húr ölcsönhatást általában szóródásos eresztezıdéssel modellezi. Ezt a eresztezıdést a sebességülönbség vezérli, 19 amely a pillanatnyi húrsebesség és a vonó sebességéne a ülönbsége. A vonó helyzete határozza meg a eresztezıdés beitatási pontját a ésleltetési vonalaba. Más változó (vonóerı és szög, stb.) a

20 (+ vs,l+ ( ρ v ) ) visszaverıdési függvény paramétereine módosításával + vs,rváltoztatható. Ez a függvény függ a húr araterisztius impedanciájától és a húr és vonó özötti tapadási súrlódási tényezıtıl is. vb ρ(v +) 11. ábra: Kereszt-csatolási vs,l- pont a vonó-húr ölcsönhatásána modellezésére. + vs,r+ vb vs,r+ vs,r- vs,l+ vs,l- A bejövı és imenı sebességhullámo a húr bal(ézi) oldaláról és jelöléssel. Hasonló jelöléssel a jobb éz oldaláról: és A reflexió-függvény jelölése: ρ(v +), és a vonó sebessége. A csatolási modellben fontos szerepet ap a differenciális vonósebesség (v +), amely a vonósebesség és az atuális húrsebesség ülönbsége. + + A húr-vonó ölcsönhatás modellezése mellett a játéost is modellezni ell. A vonót tartó jobb éz pontos modellje nagyfoú szabadságot ad az interatív vezérlı használatára. Ez ismét egy menedzselhetetlen eszözt eredményezne és/vagy valóságos hegedőjátéost feltételezne. A javasolt billentés-modellhez hasonlóan ez a probléma is megoldható a vonós hangszere valóságos játémódjain alapuló automatius rendszerrel. Mindegyi vonójáté-stílushoz az elsıdleges változó idıbeli változásai jellegzetes (araterisztius) burolóal jeleníthetı meg, így csa egy paramétert ell az adott stílushoz igazítani. 20

21 2.2 A folyamatos rezgésfenntartás a waveguide strutúrában A rezonancia matematiai feltétele, enne szemléletes fiziai tartalma A fejezet további részében ísérlem meg, hogy a meglévı strutúrá új nézıpontból, új megvilágítás alá erülhessene. Legelıször nem maga az eddigi tanszéi modell erül matematiai vizsgálat alá, hanem az a waveguide tulajdonság, amelyre maga a modell épül. + A lecsengı póluso amplitúdó erısítése matematiailag is szemléltethetı az alábbi egyszerő özelítéssel, hasonlóan az elıbbi levezetéshez: Legyen a lineáris, invariáns, auzális rendszer egyetlen gerjesztése belépı és nem-negatív értéeire periodius jel, amelyne periódusideje N Z A gerjesztés elsı periódusát un[ ] = { ε [ ] ε[ N]} u[ ] un írja le, míg magát a gerjesztést u[ ] = ε [ ] u [ ] u [ ] + u [ N] + u [ 2N] +K N Képezzü [] Z-transzformáltját! A gerjesztés Z-transzformáltja: 1 z U ( z) = U ( z) U ( z) 1 z z 1 A rendszer H(z) átviteli függvényéne ismeretében ifejezhetjü a válasz Z- transzformáltját: z Y( NN z) = H( z) U ( z) 0 z 1 N N A z U (z) -ne nincsene pólusai, mert (z) változó legfeljebb N-1 foszámú polinomja. Ez a jel véges hosszából és a Z-transzformáció definíciójából övetezi: ( ) = p N U z u [ ] z = u [0] + u [1] z + K + u [ N 1] z, ugyanis a többi tag 0. A ifejezést Így Y (z) pólusai egyrészt a H (z) átviteli függvény pólusai, másrészt a z 1 = 0 egyenlet N számú z gyöe, amelye az egységsugarú örön helyezedne el. [5] N N N N N N NN N N UN z-1 = N 1 1 NN N N Na z -nel beszorozva eltőnne z negatív és nulladfoú tagjai. 21

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Információs paradoxon a vállalkozások hitelezésében nem fizető vevő esetén

Információs paradoxon a vállalkozások hitelezésében nem fizető vevő esetén Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 200. április (38 336. o.) SZŰCS NÓRA AVRAN DÁNIEL CSÓKA PÉTER Információs paradoxon a vállalozáso hitelezésében nem fizető vevő esetén Ciünben a vállalozó ülső finanszírozásána

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős Bevezetés Ez a segédlet a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági arán, gépészmérnök szakos hallgatóknak oktatott, VEM alapjai című tantárgyhoz kapcsolódik. Nem fedi le a tantárgy teljes anyagát,

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Tóth Zsuzsanna * AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYELMÉLETEK ÉS A SZÁMSZERŐSÍTETT EGYENSÚLYI MODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A problémáat nem új nformácó segítségével oldju meg, hanem azáltal, hogy rendszerbe foglalju

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila A végeselem-módszer alapjai Készült a HEFOP 3.3.1-P.-004-09-010/1.0 pályázat támogatásával Szerzők: Lektor: Dr. Páczelt István Dr. Szabó Tamás Dr. Baksa Attila Dr.

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista.

Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista. Miket is csináltam? Horváth Zoltán, MTA SZFKI, Lézerfizikai Osztály (Dr. Horváth Zoltán György ) Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista. 2009-03-29-i ideiglenes állapot

Részletesebben

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Ványi Éva A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Politikatudományi Intézet Témavezetı: Ilonszki Gabriella, az MTA doktora Ványi Éva Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem?

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Némedi Dénes Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Vázlat 1. A modern szociológiában (modern alatt értve a XX. század második felének szociológiáját) a cselekvéselmélet

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben