A válságkezelés társadalmi és kulturális feltételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A válságkezelés társadalmi és kulturális feltételei"

Átírás

1 Mi a nagyobb tett: kielégíteni száz vágyat, vagy egyet legyızni? A válságkezelés társadalmi és kulturális feltételei Pálinkás József, az MTA elnöke beszéde (Elhangzott én a 47. Közgazdász vándorgyőlésen, Zalakaroson.) Az idei tanév kezdetén egyetemi közönség elıtt bátorkodtam kijelenteni, hogy a válság sokak számára mentséggé vált a tehetetlen beletörıdésre, a felelısség elhárítására. Bár egy percig sem hiszem, hogy ez a bennünket sújtó válság alapjában véve gazdasági természető volna, meggyızıdésem, hogy a közgazdász társadalomnak is igen sok tennivalója akadna, és súlyos felelısség terheli azért, hogy a válságból kivezetı utat megtaláljuk. A hazai gazdaság hanyatlása, eladósodásunk és elszegényedésünk arra vall, hogy az a gazdaságpolitika, amit az ország a rendszerváltozás óta követ, elhibázott. Azok az intézkedések, amelyektıl a tulajdon szabadságát, a vállalkozók egészséges versenyét és az érvényesülési esélyek egyenlıségét reméltük, éppen ellentétes eredményre vezettek. Az esélyek szélsıséges és kilátástalan különbségéhez. Versengés helyett monopóliumok kialakulásához az egyik, kiszolgáltatottsághoz a másik oldalon. És nem többen, de évrıl-évre egyre kevesebben élhetnek idehaza a vállalkozás szabadságával, ha eltekintünk a kényszervállalkozók, a kiszervezett alkalmazottak és az adócsalásra vállalkozók tömegétıl. Akik a piacot szidják jobb- és balfelıl, elıbb fontolják meg, vajon piaci versenyben vagy politikai alkuk nyomán halmozódtak fel az elmúlt húsz évben a nagy vagyonok? És akik tönkre mentek a magyar gazdaság százados múltra visszatekintı, kedvezı adottságokra építı, sikeres ágazatai, azokat vajon a piaci versenyben tanúsított alkalmatlanságuk tette tönkre, vagy pedig az orra hegyénél tovább nem látó, sajátos helyzetünkre és nemzeti érdekeinkre nem tekintı, a külföldi példákból okulni képtelen gazdaságpolitika? Vajon valóban a kapitalizmus, vagy netán inkább a 1

2 hőbériség vonásait viseli magán az a folyamat, amelyben az állami vagyon új tulajdonosokra talált? Ételünk, ruhánk, használati tárgyaink túlnyomó részét ma már nem Magyarországon állítják elı. Az itthoni termék kiszorult az itthoni piacokról; a kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari tevékenység haszna is túlnyomó részt külföldi tulajdonosokhoz vándorol. A hazai termelésben lecsökkent a helyi hozzáadott érték részesedése. Így a keletkezı jövedelem nagyrészt nem itthon adózik, ha ugyan adózik. A keresı korú népesség felének nincs legális megélhetése, s így adóznia sincs mibıl. Adók híján az államkassza üres. Az állam hitelekbıl tartja fenn magát, amelyeket kamatostul ráterhel az adófizetıre. A lecsúszó középosztályt bénítja a ránehezedı adóteher, ami ellen, ha teheti, jövedelme eltitkolásával védekezik. Sokmillió szegény ember megélhetése azonban az állami támogatástól és az ingyenes vagy olcsó közszolgáltatásoktól függ. A leggazdagabbak pedig ugyancsak állami kedvezményekbıl, állami megrendelésekbıl, kormányzati kapcsolataikból élnek: privatizáció, pályázat, hitel és hitelgarancia gyarapítja vagyonukat, s szabadítja meg ıket versenytársaiktól. Gazdag és szegény a költségvetés apadó forrásait igyekszik megcsapolni. Egyetlen kiút kínálkozik, minden egyéb öncsalás, politikai hazugság vagy statisztika. A hazai gazdaság talpraállításának elsı feltétele a hazai piacok legalább részleges visszaszerzése, külföldi partnereinkkel szembeni kiszolgáltatottságunk mérséklése. A második feltétel olyan fejlesztési stratégia kialakítása, amely a helyi forrásokra (tudás, munka, természeti adottságok) épít és azokat gyarapítani képes. Mindezzel együtt jár a hazai kis- és középvállalkozások támogatása. Többek között azért, mert teljesítményükhöz képest ezeknek nagyobb a foglalkoztatási kapacitása, s egy új meggyezés nem feltétlenül a több termék, hanem több értelmes munka és józan fogyasztás mentén alakulhat ki. Harmadszor pedig csökkenteni kellene a politikai indíttatású újraelosztás szerepét a magángazdaságban. Ez a demokrácia helyreállításának is alapfeltétele. Az állam kliensei és eltartottjai nem lesznek képesek a kormányzat tényleges ellenırzésére, és nem is érdekeltek a rablógazdálkodás megfékezésében. 2

3 Nem az a kérdés, hogy több államot vagy mégis inkább több piacot követeljünk-e, amikor megoldás után kutatunk. Lényegesen fontosabb ennél, hogy úgy állampolgárként mint tisztségviselıként követeljük az állam és a piac illetékességi körének világos különválasztását, a közszolgáltatások és magánbefektetések, a közpénzek és a magánvagyonok közötti nyílt és titkos összeköttetések felszámolását. A válság gyökerei rendkívül szerteágazóak, némelyikük hosszú évekre, sıt évtizedekre nyúlik vissza. Bizonyára többen több metszetben szólnak majd errıl ezen a konferencián. Én magam annak összefoglalására vállalkozom röviden, hogy milyen erkölcsi, társadalmi és kulturális feltételei vannak a válság megelızésének. A felelıs, a klasszikus értelemben erkölcsös viselkedés egyik legfontosabb ismérve mindig a hosszú távú érdek rövidtávú érdekkel szembeni érvényesítése volt. Ezen áll vagy bukik egy kultúra jövıje. Az emberi történelemben oly sokféle módon megjelenı erkölcs törvényeit magasabb rendő, transzcendens elvekbıl vezetik le, amikor vallási meggyızıdésen alapul. Ezen erkölcsi elvek általában hosszú távú, vagy közvetlenül nem megjelenı érdekeket szolgálnak, azaz értékek. A szekularizált társadalmak erkölcse a közösség és az egyén túlélését biztosító szabályok belsı indíttatássá, nem vitatott evidenciává tétele. Mindkettı mélyén ott van a jogos egzisztenciális félelem, és mindkettı egyik eszköze az autoritás. A fejlett társadalmak az utóbbi évtizedekben egyre fokozódó mértékben tértek el az ilyen értelemben vett felelıs, erkölcsös viselkedéstıl, egyre elfogadottabbá, sıt egyenesen követendıvé vált az azonnali vágykielégítésnek alárendelt fogyasztás és az ezt kiszolgáló piac modellje. Ez együtt jár a jelenbeli pazarlással, a hosszú távú következmények figyelmen kívül hagyásával, és szorosan összekapcsolódik az egész emberiség túlélését veszélyeztetı környezeti összeomlás problémájával is, azaz jövınk felélésével. A fejlett társadalmak fiatal nemzedéke nem érti az egzisztenciális fenyegetettség fogalmát, és helyzetébıl adódóan könnyen elfogadja az autoritás ellenségeinek hangzatos érveit. A véleményformáló értelmiség - ha ugyan van még ilyen, vagy illúziói által 3

4 félrevezetve, vagy éppen ezen érvek udvari beszállítójaként lelkesen asszisztál mindehhez. A közgazdaságtan elméletek sokaságát produkálta. Matematizált modelljei és részterületei a szellemi élet érdekes kísérletei a társadalom elsısorban a gazdaság folyamatainak leírására, bár a kívülállók számára gyakran keltik az elméletieskedés benyomását. Az elmúlt 20 évben az Amerikai Egyesült Államokból kiindulva a bankszakma növekvı mértékben támaszkodik a tudomány (a matematika, a fizika, a matematikai statisztika, a statisztikus fizika és a hálózatkutatás) eredményeire elsısorban a kockázatelemzés (várható veszteségek modellezése és árazása), és új termékek területén. A válság egyik tanulsága éppen ezeknek a modelleknek a korlátai, mondhatni kudarca háborús körülmények között, ami nem a tudomány szerepét kérdıjelezi meg, hanem arra mutat rá, hogy tudományra és good governance-re józan észre és erkölcsre együtt van szükség a fenntartható üzleti sikerhez és a jól mőködı államhoz egyaránt. A közgazdaságtan jelenlegi kanonizált és vulgáris tanai egy a jelenleginél jóval egyszerőbb helyzet, egy lineáris világ lenyomatai. Az Adam Smith-i láthatatlan kéz ma nyugodtan mondhatjuk mítosza valóban sok mindent elrendezett, amíg a gazdaság és a társadalom szereplıi: Nagyjából tisztában voltak az áruk és szolgáltatások tényleges értékével. Nagyjából tudták, hogy mit cselekszenek Nagyjából belátták cselekedeteik következményeit Viszonyaik személyesek voltak: a jó vagy rossz, amit tettek közvetlen, személyes következményekkel járt. Az alábbiakban hadd illusztráljam ezt egyszerő példákkal, és néhány, a Vándorgyőlés tisztelt résztvevıinek tudásához talán közelebb álló, ámbár közismert példával. Van-e önök között valaki, aki megvenné a rohadt almát a piacon? Próbálkoznának-e azzal, hogy rohadt almát adjanak el a piacon? A pórul járt vevık 4

5 soha többé nem vásárolnának ugyanott almát. Kis károkozás, azonnali visszacsatolás mőködik a láthatatlan kéz! Ha azonban a szereplık lényegében nem ismerik az áruk és szolgáltatások értékét, mert már az áruk és szolgáltatások mibenlétét sem ismerik, ugyanakkor maradék éleslátásukat is elhomályosítja az eredeti szerepébıl áruk és szolgáltatások cseréjét megkönnyítı általános csereértékes mára önálló, szinte kizárólagos értékké vált pénz megszerezésének lehetısége, nos, ekkor a láthatatlan kéz nem mőködik. Hasonló példákat sorolhatnánk az amerikai jelzálogkölcsön-piacról, ahonnan elindult a válság, amely azután átterjedt a többi pénzügyi területre, majd a reálgazdaságra is. A józan észnek ezen a másfajta piacon is meg kellett volna szólalnia: abszurd, hogy egy huszonöt év alatt a tulajdonomba kerülı lakás törlesztırészlete alacsonyabb, mint a soha tulajdonomba nem kerülı lakás bérleti díja. A vevı éleslátását a szerzés lehetısége homályosítja el, az eladó ingatlanügynöknek eladásokat kell produkálnia, semmilyen személyes felelısséget nem vállal és nem érez. Morális kérdések meg sem fordulnak sem a vevı sem az ügynök fejében. Az idık folyamán a hitelezési feltételek egyre inkább fellazultak. Ebben számos gazdasági ok közrejátszott, fıként a magas növekedést erıszakoló profitéhség, a gyors meggazdagodás egyéni illúziója, és a szavazatmaximáló politikai közvetlen megjelenése. Technikai értelemben s itt aligha vitatható e technikák kidolgozóinak, a közgazdászoknak a felelıssége jelentıs szerepet játszott a securitization-nek (értékpapírosításnak) nevezett technika elterjedése, amelyrıl feltehetıen nem tılem hallanak elıször az itt ülık. A securitization-nek az volt az eredeti értelme, hogy az ingatlanhitelezésben lekötött óriási összegeket a követelések értékesítése révén felszabadítsa, a bank további hiteleket tudjon nyújtani, és a piacon általában növekedjék a likviditás. 5

6 A lavina egyre dagadt, a jelzálog hitel-csomagok vásárlói közé tartoztak pl. a nyugdíjalapok is, amelyek kockázatvállalását törvények korlátozzák, de ezeket közgazdászi-jogi asszisztenciával az úgynevezett hitelderivatívák segítségével megkerülték. A derivatívák teljes bruttó tömege 2007-re elérte a világ teljes össztermékének 20-szorosát! A szereplık egymást biztosítják körbe, vagyis valójában önmagukat. Az ügyleteken mindenki jól járt. A jelzálog-bróker a volumennel arányos díjat kapott, a bank a csomagolásért szintén. A biztosító elhitte, hogy ezek a csomagok abszolút biztonságosak, így gyakorlatilag a nulla kockázat vállalásáért kapja a biztosítási díjat. A nyugdíjalap jobban keresett, mintha a hagyományos befektetési eszközökbe, a kincstárjegyekbe fektette volna be a pénzét. Ezért mindenkinek az volt az érdeke, hogy az üzlet tovább pörögjön, a lavina egyre dagadjon. Hogy a mesterséges keresletet fenntartsák, egyre szélesebbre kellett tárni a hitelezés kapuját, egyre rosszabb adósok is kaptak hitelt. Meddig lehet ezt a buborékot fújni? Amíg az árak felfelé mennek, nem lehet veszteni a jelzáloghitelezésen, hiszen a biztosíték ára nı. Pl. veszek egy házat 1 millió dollárért, egy év múlva elvesztem az állásomat, ki kell lépni a kölcsönbıl, eladom a házat 1,1 millióért, kifizetem a bankot és még marad is pénzem. Ha viszont a trend megfordul, a nagyszámú rossz adós közül egyre többen lépnek ki a kölcsönbıl, túlkínálat alakul ki az ingatlanpiacon. Ennek az elsı jelei 2006-ban jelentkeztek Amerikában. Szeretnék a példák nyomán felvetni három szempontot: Az egyik a társadalmi hasznosság kérdése. A tiszta piacgazdaság elmélete Adam Smith leegyszerősítve abból indul ki, hogy ha egy termékre van kereslet, akkor az hasznos a társadalom számára. Ma azonban sokan vélik úgy (pl. Lord Turner, az angol PSZÁF elnöke), hogy némely banki terméknek (pl. a komplex derivatíváknak) nincs valós társadalmi haszna a bank profitját leszámítva és ezért célszerő ezeket korlátozni. 6

7 A másik a profit és erkölcs szempontja. Leszámítva az elmúlt tíz évben megjelent CSR (corporate social responsibility) tevékenységet, amiben nem kevés az álszentség, adott a dilemma: Hol a határa a nyereségérdekeltségnek és hol kezdıdnek az erkölcsi korlátok, a hosszabb távú fenntarthatósági megfontolások? Lehet-e korlátja a tıkekoncentrációnak, a nyereségérdekeltségnek, az abszurd menedzseri, köztük banki bónuszoknak? Ugyanezen probléma egy másik vetülete a banki nyereségérdekeltség és a fogyasztói nyereségérdekeltség viszonya, ha tetszik a profit és a fogyasztóvédelem konfliktusa, azaz hol végzıdik a bank, és hol kezdıdik az ügyfél felelıssége. A harmadik szempont az állam és a piac új viszonya, vagy inkább az államok és a piacok viszonya. A fenti és további dilemmák új megvilágításban vetik fel a kérdést, hogy mi legyen az állam szerepe a piacgazdaságban. Mi legyen az államok szerepe a globális piacgazdaságban? A mostani válság azt is megmutatta, hogy a piacot nem lehet magára hagyni, mert tud önpusztító lenni, másfelıl a túl sok állam komoly hatékonyságromlást eredményez a forrásallokációban, gyengíti az innovációs képességet, stb. Engedjenek meg egy rövid kitérıt, amely nem felmentést kíván adni az elkövetett súlyos morális és szakmai hibákra, hanem azt törekszik megvilágítani, hogy milyen különös helyzettel állunk szemben az élet minden területén. Ha tanult embereket kérdezünk a világ nagy problémáiról, rendszerint felsorolják a jól ismert gondokat: szegénység, éhség, energia- és vízhiány, klímaváltozás. Én úgy vélem, hogy a legeslegnagyobb fejtörést mégis az okozza, hogy a világunk a legtöbb ember számára átláthatatlanul bonyolulttá vált. Egy új problémával, a komplexitás problémájával nézünk szembe. Nyilvánvaló, hogy az emberiségnek nincs annyi forrása, hogy minden nyomorúságot egyszerre szüntessen meg. A megoldáshoz egyszerre kell ismernünk és kezelnünk azt a három legnagyobb komplexitást hordozó rendszert, amelyhez közünk van: a természetet, gazdaságunkat és társadalmunkat. A komplex rendszerek általános tulajdonsága, hogy az egyszerő determinizmus elvesztette az értelmét: minden cselekvésnek egy helyett számos következménye van, ezek közül 7

8 több szándékolatlan, és csak sokára jelentkezik. Minden lépés elıre nem látott költséggel, kellemetlenséggel jár, vagy más problémáktól vonja el a forrásokat. Ezért az egyik legnagyobb elıttünk álló feladat az, hogy meg kell tanulnunk tájékozottan dönteni a komplex rendszerekben. Sok döntésünket felületes ismeretek, power point -os elıadások és szavazattöbbség alapján hozzuk meg anélkül, hogy alaposan ismernénk cselekedeteink következményeinek teljes spektrumát. Másrészt ezeknek a problémáknak a bonyolultsága gyakran megbénít bennünket: arra késztet, hogy semmit se csináljunk, vagy olyan változásokat vezessünk be, amelyek több kárral járnak, mint haszonnal. Addig, amíg nem értjük meg minden ízében azt a komplex világot, amelyben élünk, és nem fejlesztünk ki egy komplex környezetben mőködı döntéshozatali rendszert, nem szabadulhatunk ezektıl a problémáktól, de sok másiktól sem. A tudomány mővelıi számára nemcsak lehetıség, hanem kötelesség is, hogy feltárják sokszorosan összekapcsolt világunk törvényeit és mőködését. Bár évtizedek óta éreztük, hogy a természet szorosan összefüggı rendszerei megváltoztatják determinisztikus világképünket, nem voltak eszközeink és adataink a tanulmányozásukhoz. Nagy kérdés, hogy mikor jutunk el a komplexitás megértéséhez. Jelenleg tehetséges fiatalok soksága sereglik erre a tudományterületre. Ezzel egyidejőleg egyre inkább vagyunk képesek követni, hogy mi zajlik társadalmi és gazdasági rendszereinkben. A komplexitást szabályozó törvények megismerése döntı lesz az emberiség jövıje szempontjából. Visszatérve a válság kérdésére egy lényeges és bizonyára kényes kérdést kell felvetnem. Az angolszász szakirodalom moral hazard néven ismeri a problémát, magyarul talán erkölcsi kockázat-nak nevezhetnénk. A kérdés leegyszerősítve a túl nagy bankok bekalkulálják-e üzleti/kockázatvállalási döntéseikbe, hogy az állam úgyis megmenti ıket, ha bajba jutnak. Ha a too big to fail érzése eluralkodik, akkor jöhet igazán a nagy összeomlás. A moral hazard legismertebb intézményei közül bizonyára ismernek jónéhányat, a hivatásos közgazdász szakma mégis alig adott 8

9 jelzéseket a rejtett veszélyekrıl, a szabályozás semmit nem tett ennek az árnyékbankrendszernek a lebontásáért, és semmit nem értett meg a rendszer kollektív viselkedésének a veszélyeibıl. A válságért kétségtelenül a nagy derivatív kereskedık viselik a fı felelısséget. A Wall Street futószalagon gyártotta az átláthatatlan, nem ellenırzött termékeket. A világban kialakult egy meglehetısen ellentmondásos értékrendszer. A nagy összegeket mozgató, a munkájuk felelısségét nem csupán a hatékonyság és a koncentráció lázában égı befektetık, bankárok és brókerek ellentmondásos értékrendje jelentıs mértékben teret nyert a józan többség, fıként a felnövekvı nemzedék értékrendjében. Egyszerő szavakkal nevezhetnénk ezt globális felelıtlenségnek és globális kapzsiságnak is. Megnyilvánult ez számtalan dologban: Növekvı ingatlanárak: a társadalom automatikusan gazdagszik egy ideig. Hitel: az elırehozott fogyasztás lehetıségét teremti meg. Abszolút szükséges, amíg ezzel új erıforrásokat hozunk létre, de káros, amikor a mértéket nem ismerı, instant vágykielégítést támogatjuk. Az egyik iparág mesterséges felpumpálása nem lehet a gazdaság motorja. A fogyasztás nem haladhatja meg tartósan a termelékenység növekedését. A politika, a lobbik és a bankok az otthonteremtés támogatásának ürügyén létrehoztak egy olyan mechanizmust, amelybıl gigantikus pénzeket pumpáltak ki. A közönség boldogan elhitte, hogy a Wall Street varázslóinak köszönhetıen erıfeszítés nélkül azonnal ölébe hull a ház, az autó és bármi, amit megkíván. Az ingatlanokból felszabadított likviditás óriási keresletet tett lehetıvé a fogyasztási cikkek piacán és megnövelte az értelmetlen fogyasztást. A piacok degenerációjának egyik összetevıje az üzleti iskolákban és közgazdasági karokon tanított torz embermodell (homo eoconomicus) és a láthatatlan kéz mítosza által nyújtott erkölcsi önfelmentés. 9

10 A felelıtlenség és mohóság dáridójának globális válsággal fizetjük meg az árát. A jelzálogpiaci válság története tele van a rövidtávú érdek vak érvényesítésével a hosszabb távú stabilitás rovására, mind a bankok, mind a lakosság, mind a politikusok részérıl. Vegyük észre, hogy a hatalmas bankok és vállalatok akkora gazdasági és politikai felfordulást okoznak a csıdjükkel, amit egyetlen társadalom sem tud elviselni, így lényegében kényszerítik a társadalmat, hogy kiváltsa ıket bármilyen mértékben felelıtlen viselkedésük következményeibıl is. A moral hazardnak ez a szintje már egyenértékő a társadalom túszul ejtésével. Másfelıl, ha a felelıtlen adósok száma elér egy bizonyos szintet, akkor tömeges csıdjük és kilakoltatásuk olyan politikai nyomást gyakorol, ami szintén vállalhatatlan, ily módon ık is kikényszerítik a társadalom normális, felelıs, megtakarító részének a segítségét. A fentiekben az amerikai jelzálogpiac torzulását használtam példának. A magyar gazdaság és a politika döntéshozóira tartozik a magyarországi jelenségek néven nevezése és a következményekkel való számolás. A tudomány, köztük a közgazdaságtan akkor jár el tudományhoz méltóan, ha kíméletlenül rávilágít ezekre is. Legyenek aktív közremőködık ebben! 10

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD.

Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. Válság a pénzügyekben - Pénzügyek a válságban Szakmai Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Dr. Vágyi Ferenc Róbert PhD. A pénzügyi válságok jellemzıi és kezelésük Lámfalussy

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

EMBERI TÉNYEZŐK ÉS A 2008-AS VÁLSÁG MÚLT ÉS JÖVŐ

EMBERI TÉNYEZŐK ÉS A 2008-AS VÁLSÁG MÚLT ÉS JÖVŐ DR. BALOG ÁDÁM ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK EMBERI TÉNYEZŐK ÉS A 2008-AS VÁLSÁG MÚLT ÉS JÖVŐ 2016. FEBRUÁR 19. A VÁLSÁG ELŐZMÉNYEI KÖVETKEZMÉNYEK TANULSÁGOK JÖVŐKÉP EGY ETIKUSABB BANKRENDSZER A VÁLSÁG

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

1. Bankok speciális szerepe

1. Bankok speciális szerepe 1. Bankok speciális szerepe 1.1. Transzformációs szerepkör A bankok a gazdaság különleges szereplıi. E különleges jelleg a monetáris/pénzügyi közvetítı szerepbıl fakad, melynek keretében a bankok összehangolják

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A kulcs a rendszerépítésben van!

A kulcs a rendszerépítésben van! A kulcs a rendszerépítésben van! Nemrég egy nagyvárosban tartottunk Online Marketing Specialista képzést egy vállalatnak. Nagyon izgalmas és tanulságos volt egy ilyen óriás cég marketingjébe és mindennapi

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal?

7. Pályázhat-e az újra, aki már korábban életjáradéki szerzıdést kötött a Magyar Állammal? Gyakori Kérdések és Válaszok 1. Hol kapható részletes felvilágosítás a programmal kapcsolatosan? A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.) felajánlandó termıföld fekvése szerinti megyei területi irodáin,

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Kiszorító magatartás

Kiszorító magatartás 8. elõadás Kiszorító magatartás Árrögzítés és ismételt játékok Kovács Norbert SZE GT Az elõadás menete Kiszorítás és információs aszimmetria Kiszorító árazás és finanszírozási korlátok A BOLTON-SCHARFSTEIN-modell

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök

Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök Miért természetes? dr. Rigó Mihály ny. mérnök 1. Mi szegény ország, szegény nép vagyunk Magyarország az EU negyedik-ötödik legszegényebb országa Magyarország egy fıre jutó GDP-je (holtversenyben) az ötödik

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Pénzügyi válság 2008. Vélemények és javaslatok az elefántcsonttoronyból Kondor Péter (CEU)

Pénzügyi válság 2008. Vélemények és javaslatok az elefántcsonttoronyból Kondor Péter (CEU) Pénzügyi válság 2008 Vélemények és javaslatok az elefántcsonttoronyból Kondor Péter (CEU) Bevezető Élénk diszkusszió az elit egyetemek tanszékein Határozott igény a politikai döntések befolyásolására A

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Az állami gazdaságszabályozás

Az állami gazdaságszabályozás Az állami gazdaságszabályozás A piacgazdaság kudarcai, az állami szerepvállalás szükségessége Tökéletlen verseny Externáliák Közjavak Tökéletlen informáltság Az állam gazdasági feladatai Allokáció Redisztribúció

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

Szakdolgozat. Pongor Gábor

Szakdolgozat. Pongor Gábor Szakdolgozat Pongor Gábor Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Egy kétszemélyes játék számítógépes megvalósítása Témavezetı: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Pongor Gábor Programozó

Részletesebben

Közgazdaságtan - 8. elıadás

Közgazdaságtan - 8. elıadás Közgazdaságtan - 8. elıadás Vállalatok a nemzetközi piacokon Piaci elégtelenségek Bacsi, 8.ea. 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS EVS 2003 Fogalmi és tartalmi meghatározásai (6. Szabvány Hitelbiztosítéki értékelések) Piaci érték A piaci érték azt az árat jelenti, amelyen a földterület és az épületek tulajdonjoga

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl.

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Fenntartható Fejlıdés Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Korunk, mint a megvalósult abszurditás világa. Mindenki tudja, hogy elpusztulunk, ha 3 percig nem jutunk levegıhöz 3 napig nem

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Elızmények DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Natural resources management in Hungary, a member state of the EU, in 2004/2005 Hungary

Részletesebben

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi 2. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A tradicionális regionális politika jellemzıi 1. 1. Mennyiségi növekedés, minták átültetése

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás

A fejezet tartalma. Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás meghatározása. Fogyasztói magatartás elmélet és gyakorlat. Fogyasztói magatartás A fejezet tartalma Marketing - 3. fejezet: Fogyasztói magatartás Bauer András Berács József Fogyasztói magatartás Vásárlási folyamat Fogyasztói információ-feldolgozás A fogyasztói magatartást befolyásoló

Részletesebben

A piackutatás szerepe a sikeres ingatlanfejlesztés elıkészítésében

A piackutatás szerepe a sikeres ingatlanfejlesztés elıkészítésében A piackutatás szerepe a sikeres ingatlanfejlesztés elıkészítésében Tóth Dávid Ágoston 2009. Június 3. Piackutatás és ingatlanfejlesztés? Ha egy komoly terméket piacra dob egy cég, elıtte piackutatást végez:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 6. Befektetési portfóliók Szerzı:

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A szennyezés árának meghatározója állam piac Közvetlen szabályozó eszközök /command and control/ (pl. szabvány) Szennyezési jogok piaca (pl. buborék politika)

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben