KÉT MARATTA KÖVETŐ, GIACINTO CALANDRUCCI ÉS BENEDETTO LUTI KÉPEI BUDAPESTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉT MARATTA KÖVETŐ, GIACINTO CALANDRUCCI ÉS BENEDETTO LUTI KÉPEI BUDAPESTEN"

Átírás

1 KÉT MARATTA KÖVETŐ, GIACINTO CALANDRUCCI ÉS BENEDETTO LUTI KÉPEI BUDAPESTEN SZIGETHI ÁGNES A Régi Képtár kiállítása az olasz barokk festészet nagyszerű alkotásait tárja a látogató elé Velencétől Nápolyig. S bár természetesen nem hézagmentesen mutatja be a 17. és 18. századi itáliai festészetet, gyűjteményünk sokszor hangoztatott történeti folyamatossága itt is majdnem töretlen, és reprezentálni tudja két évszázad leglényegesebb történéseit és legnagyobb mestereit - ha másként nem, hát közvetetten, művészetük visszfényével, hatásával. Egyetlen nagy kivétellel: Róma mint művészi események színtere az 1630-as évektől megszűnni látszik. Igaz, hogy ez a jelenség nem csupán a kiállított anyagra, hanem gyűjteményünk egészére is érvényes, mert amíg a raktárban Guercino, Reni és Strozzi művei a legragyogóbb velencei, genovai, nápolyi vagy firenzei barokk festményekkel együtt - helyenként valóban bőséggel - megtalálhatók, addig a 17. század nagy római stílusirányzatai, a wittkoweri terminussal éh/e, az érett barokk klasszicizmus" és a késő barokk klasszicizmus" hiányosan, esetleg félreismerve szerepelnek csak. Ezúttal a 17. század utolsó harmadában színre lépő két mester, a palermói születésű Giacinto Calandrucci és a firenzei származású Benedetto Luti műveit tesszük közzé: mindketten Rómában működtek, Maratta követői közé tartoztak, a maguk módján a klasszikus eszmény megvalósítására törekedtek, s ennyiben teszik teljesebbé - bár a kabinetkép szerényebb műfajában - a századvégi római festészet panorámáját képtárunkban. Giacinto Calandrucci munkásságát ma jobban ismerjük templomokban és palotákban fennmaradt monumentális alkotásaiból, valamint tekintélyes rajz oeuvre-jéből, 1 mint lényegesen kisebb számban ismert olajfestményeiből. Pályájának kezdetei nem teljesen tisztázottak; Pascoli említése alapján Pietro del Po tanítványa lett volna, de erre kronológiai egybeesések miatt csak Rómában volt lehetőség. 2 Rómában azonban hamarosan Maratta vonzáskörébe került, s hosszú ideig a nagy Caposcuola műhelyében dolgozott. Stílusára Maratta döntő hatással volt, de megérintette a kortárs Cortona követők és Gaulli mozgalmasabb előadásmódjának hatása is. A budapesti festmény 3 a magvető Ádámot ábrázolja Évával és két gyermekükkel, kéklő színekkel festett eszményi táj előterében. A hegyes-fás táj megkomponálásában Calandrucci Annibale Carracci táj festészetének hagyományait követi: a kép két oldalán benyúló hatalmas lombozat és fás dombhajlat képez szimmetrikus keretet az előtérben, amely mögött az eszményi táj szabályainak megfelelően rendezi el a festő a természet elemeit, az óriás sziklatömbbel és a facsoportokkal jelezve a tér egymást követő síkjait, s a tekintet útját köztük a fénnyel kiemelt kanyargós szerpentinnel egyengeti a távolba vesző hegycsúcsokig. A kép Calandrucci ismert olajfestményei közül a kasseli képtár Bacchus és Ariadne mennyegzőjét ábrázoló képéhez áll a legközelebb. 4 Mindkettőre egyaránt jellemző a Voss 5 által megfigyelt karakter: a kontúrok hullámzó, mozgalmas vezetése, a világos, édeskés kolorit és az előadás banalitást súroló, már-már üres tetszetőssége. Az alakokhoz rajzai között számos analógia kínálkozik, de a kompozícióval közvetlen összefüggésbe hozható előkészítő rajza nincs. A tájrészletben viszont, amely a budapesti képen a résztvevő alakok redukált száma miatt nagyobb hangsúlyt kapott, Calandrucci régi mintát alkalmaz: lényegében Annibale Carraccinak a Galleria Doriában lévő Magdolnája tájhátterének a szerkezetét ismétli meg. Calandrucci azonban a természeti részleteket színpadi elemekké változtatja, s bár tája tetszetősen harmonikus, veszít a példakép tökéletes megszerkesztettsége ellenére is vibráló életszerűségéből és nagyszerű lírai kvalitásaiból. Annibale stílusa minden bizonnyal nem közvetlenül hatott Calandruccira, hanem követőjének, Giovanni Francesco Grimaldinak a közvetítésével. Ezt támasztja alá a masszív tájrészletek formálásának, a fák sűrű, tömött lombjának, a távolba vezető fény-szerpentineknek a hasonlósága, és erre utal az a körülmény is, hogy Calandrucci több alkalommal együtt dolgozott Grimaldival Rómában. 7 Calandrucci munkásságának kronológiájában nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek a budapesti kép pontos datálását lehetővé tennék. A Pallavicini-képtár két képének a datálását 8 követve a kasseli festményt is 1675 köré datálja a katalógus szerzője, Lehmann. 9 A kasseli képhez fűződő mély stflusrokonság alapján feltételezhetően a budapesti kép is ehhez közeli időben készült, bár a Gaulli-hatás nyilvánvalóan intenzívebben van jelen a Bacchus és Ariadne stílusában, de ennek a hatásnak az időrendjét illetően teljes a bizonytalanság. Nincs okunk azt feltételezni, hogy olajképeit mind azonos időben festette. A kép készülését inkább tapogatózva, semmit bizonyossággal 1680-nál nem későbbi időben tartom valószínűnek. A klasszikus és ideális eszmény keresésében a századeleji bolognai tradíció ekkor már mindenképpen régimódi

2 irányát folytató mester tetszetős képviselője a századvégi római festészet pluralizmusáénak Calandrucci fiatalabb kortársa, Benedetto Luti életművébe illeszthető fenntartások nélkül az a Mártirium-jelenet, amely a Régi Képtár katalógusában olasz vagy francia művész 1700 körül készült műveként szerepel. 10 A firenzei születésű, de 1691 óta Rómában működő Luti művészetét a kutatás a 17. és a 18. századi festészet közötti átmenet fontos képviselőjeként értékeli. 1 1 Stílusában ötvöződik a seicento eredményeinek önálló felhasználása a rokokó festészet kvalitásainak az előrevetítésével, mind a festői módszer érzéki lágyságában, mind témaválasztásában. Luti sokoldalú érdeklődését és fogékonyságát nem csak és nem elsősorban a stílusából kielemezett sokrétű művészi hatások képviselik, hanem kifinomult gyűjtői ízléssel létrehozott pazar rajzgyűjteménye is. 12 Mint festő és mint gyűjtő is az intimebb műfajok iránt vonzódott, monumentális méretekben alig dolgozott. Gyűjteményünkben eddig is képviselve volt: a Grafikai Osztályon a Santa Catarina a Magnanapoli egyik kápolnájába festett oltárképének vázlatán kfvül (Magdolna áldozása 13 ) a Pálffy-gyűjteményből a Szépművészeti Múzeumba került több példányban ismert Bűnbánó Magdolnájának egyik változata 14 A kompozíció legszebb darabja luzerni magángyűjteményben van, 15 amelynek részleteit a budapesti példány szerényebben ismétli: a magasban röpdöső angyalok füzére hiányzik és az előtér részleteit is redukálta a festő. Az erős fény-árnyékokkal festett képen a Lu ti val kapcsolatban emlegetett neo-correggeszk reminiszcenciák helyett valószínűleg inkább Furini-emlékek inspirálták a mestert Luti legújabb monográfusa, Sestieri a luzerni képet a római Accademia di San Luca három képével, a morceau de reception"-ként készült Szent Benedekkel 1694/95-ből és az 1707-ben készült párdarabokkal (,J mmausi vacsora" és,jézus Simon farizeus házában") való hasonlósága alapján 1707 köré datálja 16 A budapesti változat azonban nem csak részleteiben tűnik szerényebbnek, hanem amennyire ez a vastag lakkrétegen keresztül sejthető, festői kivitelezésében is sematikusabb. így ezt a Magdolnát valószínűleg a népszerű kompozíció egyik replikájának kell tekintenünk - hacsak a majdani tisztítás sejtéseinket meg nem hazudtolja A Mártiriumjelenet egy férfi Szent lefejezése a Régi Képtár katalógusába Szent Pál fóvétele meghatározással került; a Szent kilétét Bertelli ismerte fel helyesen Szent Anastasiusban a római Abbázia dei Santi Vincenzo e Anastasio kegyképével való hasonlósága alapján, s ő érzett rá elsőként Luti szerzőségének a lehetőségére is. A festménnyel kapcsolatban nem véletlenül merültek fel francia asszociációk: Luti stílusának közismerten vannak érintkezési pontjai a francia kortársakkal, elsősorban mitológiai tárgyú műveiben, de a budapesti festményt jellemző klasszicizáló vonások is lehetnek megtévesztők a franciáknál is népszerű sárga-kék színvilágával együtt A kompozíció - mutatis mutandis - sokban emlékeztet Reni egyfigurás képeire, azonban a Hibbard által amor vacui-nak. nevezett módszer Reni transzcendentális közegéből Lutinál a figura kiemelését szolgáló intimebb, hétköznapi atmoszféra megteremtésének az eszköze. A festő a főalakot áldozatával együtt a városfalak és tornyok mögött felsejlő, világos tónusú kép előterében helyezte el A már legyilkolt, földön heverő Szent Anastasius és a diadalmas, egyben brutális pózban álló pribék együttese dinamikus átlóként szeli át a képmezőt, mozgásuk továbbgyűrűzik a fentről berobbanó angyal alakjában és a közöttük örvénylő, angyalkákkal kirakott felhőgomotyagokban. Luti marattai leszármazású arctípusai könnyen felismerhetők, és a pálmaággal berepülő angyal is - bár súlyosabb változatban - testvére lehetne a pisai Dómban lévő, Szent Rainer beöltözését ábrázoló festményen láthatónak. 19 A háttér tájrészlete, amely a trasteverei városrészt és az Abanói hegyeket idézi, ritkábban előforduló motívum Lutinál, de találkozunk vele egy New York-i magángyűjtemény Rebekát és Eliézert ábrázoló festményén 20 és egy ugyancsak USA magángyűjteményben lévő, Jézus és a Samáriai asszony" 21 hátterében. A kompozíció világos szerkezete, a figurák rajzának tisztasága, az alakok erőteljes, plasztikus megfogalmazása a marattai örökség elemei, amelyek itt kivételesen tiszta ötvözetben kelnek új életre. A drámai lendület Luti korai római éveit idézi, s talán csak a ruharedők nyugtalan tördelésében érződik a Gabbiani közelében eltöltött firenzei évek emléke. A kép datálásához mindenképpen iránymutató a pisai kompozícióval való hasonlósága és még inkább a két idézett amerikai gyűjteményben lévő képpel való mély rokonsága. Utóbbiakat Clark stfluskritikai alapon 1715 és 1720 közé datálta 22 Minthogy közvetlen adat nem áll rendelkezésünkre, a budapesti festmény készülésének idejét is ezekben az években tartom valószínűnek Két festményünk, Calandrucci és Luti műveinek helye gyűjteményünkben Andrea Pozzo, Gaulli, Giuseppe Ghezzi, Michèle Rocca képei mellett van és szélesebbre tárják Képtárunkban a 17. század végének és a 18. század elejének körképét két későbarokk mester kvalitásos műveivel. JEGYZETEK Voss, H.: Malerei des Barock in Rom. Berlin é.n. 606; Waterhouse, E.: Roman Barock Painting. A List of the Principal Painters and their Works in and around Rome. London 1976, 59; Graf, D.: Die Handzeichnungen von Giacinto Calandrucci. Düsseldorf 1986; GuerrieriBorsói, M. B.: Un aggiunta al catalogo di Giacinto Calandrucci. Studi Romani 36 (1988), No Graf'x. m. 3 Ltsz. 872 Olaj, vászon, 95 x 132 cm. A festményt a Szépművészeti Múzeum a BÁV 71. képaukcióján vásárolta budapesti magángyűjteményből. 4 Staatliche Kunstsammlungen Kassel. Gemäldegalerie Alter Meister. Schloß Wilhelmshöhe. Katalog I, baerbeitet von Lehmann, J. M. Fridingen 1980, Voss i.m. 606.

3 6 Például nagyon közeli a Táj Krisztus megkeresztelésével c. képhez. Holkham Hall, Leicester collection. Salerno, L: Pittura di Paesaggio del Seicento a Roma. Roma 1977/78, kép. 7 Borsot im Zeri, F.: La Galleria Pallavicini in Roma. Firenze 1959, 64, cat. no Lehmann im Pigler, A.: Katalog der Galerie Alter Meister. Budapest 1967, 337, ltsz Sestieri, G.: II punto su Benedetto Luti. Arte Dlustrata 1973, no. 54, a megelőző irodalommal. 12 Heinzl, B.: The Luti collection. Towards the Reconstruction of a Seventeenth-century Collection of Master Drawings. The Connoisseur 1966/1, Fenyő, I.: Dessins italiens inconnus. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts. 13 (1958) Pigler i.m. 402, ltsz Sestieri im. 9. kép, a változatokról a 16. jegyzetben. 16 Sestieri im Pigler im. 237 és Bertelli, C: Caput Sancti Anastasii". Paragone 1970, no. 247, 23, 28. jegyzet. 18 Hibbard, H.: Guido Reni's Painting of the Immaculate Conception. The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 1969, Nr Rudolph, S.: Pittura del '700 a Roma. Milano 1983, 406. kép; Sestieri im. 240, a vázlatok: kép. 20 Sotheby's Old Master Paintings. New York, lune 2,1989,59. kép. 21 Painting in Italy in the Eighteenth Century. In: Rococo to Romanticism. Kiállítási katalógus, Chicago 1970, , címszód. Clark-tól 22 Painting in Italy in the Eighteenth Century ijn DUE SEGUACI DI MARATTA A BUDAPEST: DIPINTI DI GIACINTO CALANDRUCCI E BENEDETTO LUTI La Galleria dei dipinti antichi di Budapest présenta ai visitatori le squisite opere della pittura barocca italiana da Venezia a Napoli. E per quanto, owiamente, questa presentazione della pittura italiana del XVII e XVIII secolo non sia senza lacune, la continuité storica spesso sottolineata della collezione è quasi ininterrotta anche in questo settore, atta a rappresentare le vicende più essenziali ed i maggiori maestri di due secoli - se non altro indirettamente, con i riflessi e gli effetti della loro arte. Con un'eccezione rilevante: Roma come scena di eventi artistici sembra scomparire fin dagli anni E'vero, altresî, che tale fenomeno vale non solo per il matériáié esposto, ma per Tintera nostra collezione. Mentre, infatti, nel deposito sono reperibili le opère del Guercino, di Reni e Strozzi insieme con i più splendidi dipinti veneziani, genovesi, napoletani o fiorentini del periodo barocco - talvolta in numero veramente abbondante -, le grandi correnti stilistiche romane del XVII secolo, definite da Wittkower classicismo barocco maturo" e tardo classicismo barocco" sono presenti solo in maniera lacunosa o, in qualche caso, erroneamente interpretate. Stavolta pubblichiamo opere finora sconosciute di due maestri attivi nell'ultimo terzo del XVII secolo: di Giacinto Calandrucci nativo di Palermo e di Benedetto Luti fiorentino; entrambi lavoravano a Roma e appartenevano ai seguaci del Maratta, cercando a modo loro di realizzare 1'ideale classico; contribuiscono pertanto a rendére più completo - anche se nel genere più modesto della pittura da gabinetto - il panorama della pittura romana del fine secolo nella galleria. L'opéra di Giacinto Calandrucci è oggi più nota per le sue creazioni monumentali conservate in chiese e palazzi e per i disegni di considerevole entità 1 che non per le sue tele di cui conosciamo un numero ben minore. Gli inizi della sua carriera non sono del tutto chiariti; secondo una notizia di Pascoli sarebbe stato allievo di Pietro del Po, ma, per certe coincidenze cronologiche, ciô non sarebbe stato possibile se non a Roma. 2 A Roma perö fini ben presto a essere attratto dalla cerchia del Maratta e per lungo tempo lavorö nella bottega del grande caposcuola. Il quale ebbe un influsso decisivo sul suo stile; ciô nondimeno il nostro risentl anche gli effetti del fare più dinamico dei contemporanei seguaci del Cortona e del Gaulli. Il dipinto budapestino 3 raffigura Adamo seminatore, con Eva e i due figli, nel primo piano di un paesaggio ideale trattato con colon azzurrognoli. Nella composizione del paesaggio montuoso e alberato Calandrucci segue le tradizioni di Annibale Carracci paesaggista: le fronde abbondanti che si protendono ai due lati del quadro e il pendio alberato di una collina formano una cornice simmetrica nel primo piano, e dietro il pittore dispone secondo le regole del paesaggio ideale gli elementi della natura, indicando con l'énorme roccia e con gruppi di alberi i piani successivi dello spazio e guidando lo sguardo con la strada che serpeggia in mezzo fino aile cime lontane evanescenti, messa in rilievo con effetti di luce. Il dipinto si accosta di più a quello dei dipinti noti di Calandrucci che raffigura le nozze di Bacco e Arianna e si conserva nella pinacoteca di Kassel. 4 Entrambe le opere sono contrassegnate dal ca-

4 rattere segnalato da Voss : i contorni delineati con tratti mossi, ondulati, il colorito chiaro, dolciastro e la piacevolezza dell'esposizione che sflora la vuota banalità. Alle figure si prestano moite analogie tra i disegni del pittore, ma manca un bozzetto preparatorio da mettersi in diretta relazione con la composizione. Ma nel particolare del paesaggio che nel dipinto budapestino assume maggior rilievo per il numero ridotto delle figure presenti, Calandrucci utilizza un vecchio modello: in sostanza, infatti, ripete la struttura del fondo paesistico della Maddalena di Annibale Carracci conservata nella Galleria Doria. Calandrucci perö transforma i dettagli naturali in elementi scenografici, sieche il suo paesaggio, pur essendo piacevolmente armonico, rimane inferiore alla vitalità vibrante ed alle eminenti qualità liriche che il modello possiede pur nella sua perfetta composizione. Certamente lo stile di Annibale non influî direttamente su Calandrucci, ma con la mediazione di Giovanni Francesco Grimaldi, suo seguace. Lo conferma la somiglianza nella formazione dei particolari paesistici, del fogliame ricco e folto degli alberi, delle serpentine luminose sconfinanti nella lontananza, 6 conseguenza del fatto che diverse volte Calandrucci collaborô con Grimaldi a Roma. 7 La cronologia dell'attività di Calandrucci non offre elementi che rendano possibile di datare esattamente il quadro di Budapest. Seguendo la datazione dei due dipinti della galleria Pallavicini, 8 Lehmann, autore del catalogo, data anche il quadro di Kassel intorno al Vista la profonda affinité stilistica con il quadro di Kassel, è da presumere che anche il dipinto di Budapest abbia avuto origine intorno a quella data, anche se Pinflusso di Gaulli è evidentemente più marcato nello stile del Bacco e Arianna, ma quanto alla cronologia di quest'influsso, siamo completamente all'oscuro. Non c'è ragione di supporre che l'artista abbia eseguito nello stesso periodo tutti i suoi dipinti conosciuti. Direi, ma più corne ipotesi che con certezza, che la data d'origine dell'opera potrebbe essere non posteriore al Il maestro, che nella ricerca dell'ideale classico si rivela continuatore della tendenza ormai antiquata della tradizione bolognese del primo Seicento, è un piacevole rappresentante del pluralismo" della pittura romána dell'ultimo Seicento. Si puô inserire senza riserve nell'opera di Benedetto Luti, contemporaneo più giovane di Calandrucci, la Seena del Martirio che nel catalogo della Galleria Antica figura come opera di artista italiano o francese eseguita intorno al Larte di Luti, nativo di Firenze ma attivo a Roma fin dal 1691, è valutata dagli studiosi dell'arte come rappresentante importante della transizione tra la pittura secentesca e settecentesca. 11 Nel suo stile si fonde l'applicazione indipendente dei risultati del Seicento con le prémessé delle qualità della pittura rococo, sia nella morbidezza sensuale della maniera pittorica che nella scelta dei soggetti. La sensibilità e l'intéresse versatile di Luti si rivelano non solo e non sopratutto nei multiformi effetti artistici individuati nel suo stile, ma anche nella sua splendida collezione grafica creata con un raffinato gusto di collezionista. 12 Sia corne pittore che come collezionista era portato verso i generi intimi, astenendosi quasi del tutto da lavori monumentali. Egli era già rappresentato nel museo di Budapest: oltre al bozzetto della pala d'altare dipinta in una capella di S. Caterina a Magnanapoli (la comunione della Maddalena), 13 è pervenuta dalla collezione Pálffy nel Museo di Belle Arti una variante della sua Maddalena Pénitente nota in diversi esemplari. 14 Il pezzo più bello della composizione si trova in una collezione privata di Lucerna; 15 i suoi particolari sono ripetuti più modestamente nell'esemplare budapestino: manca infatti la ghirlanda degli angeli svolazzanti in alto, e sono ridotti dal pittore anche i dettagli del primo piano. Nel dipinto trattato con forti chiaroscuri il maestro sembra essere ispirato non tanto dalle reminiscenze neo-correggesche ricordate in relazione a Luti, quanto dai ricordi di Furini. Sestieri, il più récente monografo di Luti data il dipinto di Lucerna intorno al 1707, basandosi sulla sua somiglianza ai tre quadri dell'accademia di San Luca di Roma: il San Benedetto eseguito nel 1694/95 corne morceau de reception" e La cena di Emmao" col suo pendant Gesù nella casa del fariseo Simone", del 1707 entrambi. Ma la variante di Budapest appare più modesta non solo nei particolari, ma, da quanto si puô scorgere attraverso lo spesso strato di vernice, nel carattere più schematico della fattura. Perciô questa Maddalena va considerata come probabile replica della popolare composizione, a meno che una natura pulitura non venga a smentire la nostra ipotesi. La Seena del martirio, la decapitazione di un santo, figura nel catalogo della Galleria Antica con la definizione di Decollazione di S. Paolo"; ma l'identità del santo è s ta ta da Bertelli giustamente riconosciuta come S. Anastasio, in base alla sua somiglianza alla sacra immagine della romána Abbázia dei Santi Vincenzo e Anastasio, ed è stato ancora lui a intuire per primo la possibilità della paternità di Luti. 17 Riguardo al dipinto sono state fatte non senza fondamento certe associazioni francesi: è noto che lo stile di Luti ha dei punti di contatto con i contemporanei francesi sopratutto nelle sue opere di soggetto mitologico, ma potranno ingannare anche i caratteri classicheggianti tipici del dipinto budapestino, insieme al colorito giallo-azzurro diffuso anche nei francesi. La composizione - mutatis mutandis - ricorda sotto molti aspetti i quadri del Reni a una sola figura, ma il metodo chiamato da H ibis bard amor vacui proveniente dallo spazio trascendentale del Reni viene applicato da Luti per creare un'atmosfera più intima e comune, atta a mettere in rilievo la figura. Il pittore ha collocato il personaggio principale insieme colla sua vittima nel primo piano del quadro, accennato con tonalità chiare dietro le mura e le torri della città. L'insieme di Sant'Anastasio trucidato e disteso per terra e dello sgherro in atteggiamento trionfante e brutale attraversa quale diametro dinamico lo spazio del quadro, e il loro movimento si trasmette nella figura dell'angelo che spunta dall'alto e nei cumuli di nubi turbinanti intorno a loro, costellati di putti. I tipi fisionomici di Luti di derivazione marattiana sono facili a riconoscere, e l'angelo volante col ramo di palma potrebbe essere gemello, anche se in una variante più pesante, di quello che si vede nel dipinto del

5 Duomo di Pisa raffigurante la vestizione di S. Ranieri. II particolare del paesaggio di fondo che rievoca il quartiere del Trastevere e i Monti Albani è un motivo che si riscontra più raramente in Luti, ma lo ritroviamo in un dipinto di una collezione privata di New York rappresentante Rebecca ed Elieser e nello sfondo di un quadro con Gesù e la Samaritana, 21 sempre in una collezione privata statunitense. La struttura chiara della composizione, la purezza del disegno delle figure ideate con vigore e plasticité sono tutti elementi dell'eredità del Maratta, che qui risorgono a nuova vita in una fusione eccezionalmente netta. Lo slancio drammatico rievoca i primi anni romani di Luti; è solo nelle linee frazionate delle pieghe delle vesti tracciate con mano nervosa che si risentono forse i ricordi degli anni fiorentini passati nell'ambiente del Gabbiani. Per datare il dipinto è comunque indicativa la sua somiglianza alia composizione pisana e più ancora la profonda affinità ai due quadri citati delle collezioni americane. I due ultimi sono stati datati dal Clark, in base a criteri di critica stilistica, tra il Non avendo a disposizione dati diretti, ritengo probabile che anche il dipinto di Budapest abbia avuto origine nello stesso periodo. Le suddette due opere di Calandrucci e Luti sono da collocarsi nella collezione di Budapest accanto alle pitture di Andrea Pozzo, Gaulli, Giuseppe Ghezzi e Michèle Rocca. Le opere dei due maestri del tardo barocco allargano considerevolmente nella galleria il panorama artistico dell'ultimo Seicento e del primo Settecento. NOTE 1 Voss, H.: Malerei des Barock in Rom. Berlin, s.a. 606, Waterhouse, E.: Roman Barock Painting. A List of the Principal Painters and their Works in and around Rome. London ; Graf, D.: Die Handzeichnungen von Giacinto Calandrucci. Düsseldorf 1986; Guerrière Borsói M. B.: Un'aggiunta al catalogo di Giacinto Calandrucci. Studi Romani, 36(1988) No Graf op. cit. 3 N. inv Olio, tela, 95 x 132 cm. 11 dipinto è stato acquistato dal Museo di Belle Arti da una collezione privata di Budapest, alla 71 * asta di quadri del BÁV (Ente Commissionario di Stato). 4 Staatliche Kunstsammlungen Kassel. Gemäldegalerie Alter Meister. Schloß Wilhelmshöhe. Katalog I, bearbeitet von Lehmann, J. M. Fridingen 1980, Voss op. cit È motto affine, ad esempio, alia tela,.paesaggio col battesimo di Cristo", Holkham Hall, Leicester collection. Salerno, E: Pittura di paesaggio del Seicento a Roma. Roma ,89, fig Borsói op cit Zeri, E: La Galleria Pallavicini in Roma. Firenze 1959, 64, cat.nn Lehmann op. cit Pigler, A.: Katalog der Galerie Alter Meister. Budapest 1967, 337, n. inv Sestieri, G: Il punto su Benedetto Luti. Arte Dlustrata 1973, n. 54, con la bibliográfia precendente. 12 Heinzl, B.: The Luti Collection. Towards the Reconstruction of a Seventeeth-century Collection of Master Drawings. The Connoisseur 1966/1, Fenyő, I.: Dessins italiens inconnus. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts. 13 (1958) Pigler op. cit. 402, n. inv Sestieri op. cit. fig. 9; sulle varianti v. nota n Sestieri op. cit Pigler op. cit. 237 e Bertelli, C. : Caput Sancti Anastasii". Pa - ragone 1970, n. 247, 23, nota Hibbard, H.: Guido Reni's Painting of the Immaculate Conception. The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 1969, N. I Rudolph, S.: Pittura del '700 a Roma. Milano 1983, fig. 406; Sestieri op. cit bozzetti: fig Sotheby's ad Master Paintings. New York, lune , fig Painting in Italy in the Eighteent Century. In: Rococo to Romanticism. Catalogo di esposizione, Chicago 1970, ; la voce è di A. Clark. 22 Painting in Italy in the Eighteenth Century op. cit. 200.

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1121 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Parte

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Sia il nostro Partner Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Tutti hanno un approccio diverso 2 Dove si trova il Cliente? 3 Cosa vuole il Cliente? 4 Cosa vuole l Imprenditore? 5 Come mi trova?

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz olasz nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave di correzione

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

Lingua italiana Turismo

Lingua italiana Turismo BGF NYVK Lingua italiana Turismo Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Capo d Orlando (Italia)

Capo d Orlando (Italia) (Italia) Città Beni Culturali Vita quotidiana Cucina Stadt Kultur Menschen im Alltag Kueche Sicilia La Sicilia è un isola al centro del Mediterraneo. La sua forma triangolare ha portato gli antichi abitanti

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p/ kód: Értékelő: A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Lingua italiana Affari

Lingua italiana Affari BGF NYVK Lingua italiana Affari Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

INVITO MEGHÍVÓ SARA BERTI CORPO CASA

INVITO MEGHÍVÓ SARA BERTI CORPO CASA INVITO MEGHÍVÓ SARA BERTI CORPO CASA L Istituto Italiano di Cultura ha il piacere di invitare la S.V. all inaugurazione della mostra CORPO CASA sculture di Sara Berti martedì12 maggio 2009, ore 18.00 Istituto

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2013. február 19 április 28. Összeállította: Gálos Miklós tudományos titkár

Szakmai beszámoló. 2013. február 19 április 28. Összeállította: Gálos Miklós tudományos titkár Szakmai beszámoló a Tiffany, Gallé e maestri dell Art Nouveau nella collezione del Museo delle Arti Applicate, Budapest (Tiffany, Gallé és a szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből)

Részletesebben

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon L umorismo come elemento di motivazione alle lezioni di lingua straniera La motivazione è determinante nel corso dell insegnamento

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE. SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI

MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE. SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI MINT ODÜSSZEUSZ COME L ULISSE SARA BERTI kiállítása Mostra di SARA BERTI. szeptember 3 október 3. 3 settembre 3 ottobre Vaszary

Részletesebben

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Tecnical school "G.G. Marinoni Udine - Italy WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Our preparatory work is based on use of working languages

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA 2006. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ESAME SCRITTO DI LIVELLO INTERMEDI I. Időtartam: 45 perc Tempo a

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 5. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Művészettörténet olasz nyelven középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano Auguri : Matrimonio Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján. La gioia

Részletesebben

INVITO MEGHIVÓ. L ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO UNGHERESE IN BOLOGNA è lieta di invitarvi allo spettacolo del GRUPPO MUSICALE CSÁNGÓ UNGHERESE SOMOS,

INVITO MEGHIVÓ. L ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO UNGHERESE IN BOLOGNA è lieta di invitarvi allo spettacolo del GRUPPO MUSICALE CSÁNGÓ UNGHERESE SOMOS, INVITO MEGHIVÓ L ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO UNGHERESE IN BOLOGNA è lieta di invitarvi allo spettacolo del GRUPPO MUSICALE CSÁNGÓ UNGHERESE SOMOS, che si terrà VENERDI 20 MAGGIO 2016 a BOLOGNA, ore 18

Részletesebben

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel: +36 (93) 516-003 Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében?

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? TANULMÁNYOK Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Matematika olasz nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME SCRITTO DI MATURITÁ LIVELLO INTERMEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ Lezione G ra m m a t i ca 1. A határozott névelœk egyes számban.. A fœnevek egyes számban. 3. A questo mutató névmás egyes számban. 4. Az életkor kifejezése. 5. A határozatlan névelœ. 6. A tagadás. 7.

Részletesebben

A L I E N T O S E R Á F I C O. Baroque Chamber Music from Italy & Spain

A L I E N T O S E R Á F I C O. Baroque Chamber Music from Italy & Spain A L I E N T O S E R Á F I C O Baroque Chamber Music from Italy & Spain 1 Előadók Sonora Hungarica Consort Lachegyi Imre blockflöte Eredics Salamon blockflöte Károly Edit szoprán Patay Péter - kontratenor

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

Testvértelepülési szerződés. Accordo per il gemellaggio PREAMBOLO

Testvértelepülési szerződés. Accordo per il gemellaggio PREAMBOLO Testvértelepülési szerződés Accordo per il gemellaggio PREAMBULUM PREAMBOLO Tekintettel arra, hogy hosszú évtizedek után Európa népei ismét találkozhatnak, mindkét település kinyilvánított akarata, hogy

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő1: Értékelő2: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra!

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA Oktatási Hivatal Az elhangzó szöveg átirata: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Javítási-értékelési útmutató

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

AZ 273 7 719 001 792. Sdoppiatore Ø 80 mm per Elválasztott csőcsatlakozás Ø 80 mm a következőkhöz Ø112 Ø121 ZSR 8-3 AE... ZSR 11-3 AE... Ø88.

AZ 273 7 719 001 792. Sdoppiatore Ø 80 mm per Elválasztott csőcsatlakozás Ø 80 mm a következőkhöz Ø112 Ø121 ZSR 8-3 AE... ZSR 11-3 AE... Ø88. 7 719 001 792 Ø82 Ø82 Ø121 Ø112 Ø88 6 720 604 979-00.2O Italiano Sdoppiatore Ø 80 mm per Elválasztott csőcsatlakozás Ø 80 mm a következőkhöz Magyar ZSR 8-3 AE... ZSR 11-3 AE... OSW Avvertenze 3 Biztonsági

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának

200 nap. Firenze. Útinapló. Horváth Tamás, a Széchenyi István Egyetem építész hallgatójának Feb 13 14 15 16 17 18 19 Feb 20 21 22 23 24 25 26 Feb 27 28 01 02 03 04 05 Már 06 07 08 09 10 11 12 Már 13 14 15 16 17 18 19 Már 20 21 22 23 24 25 26 Már 27 28 29 30 31 01 02 Ápr 03 04 05 06 07 08 09 Ápr

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 4. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 4. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Művészettörténet olasz nyelven középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Róma pass. Appia Antica - Terme di Caracalla viale Terme di Caracalla, 52. Appia Antica - Villa dei Quintili via Appia Nuova, 1092

Róma pass. Appia Antica - Terme di Caracalla viale Terme di Caracalla, 52. Appia Antica - Villa dei Quintili via Appia Nuova, 1092 Róma pass A Róma Pass érvényes a tömegközlekedési eszközökön, múzeumokban és látnivalóknál Rómában. Az alábbi ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat tartalmazza a Róma Pass: - a tömegközlekedési eszközök

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OLASZ SZAKNYELV NYELV I, OLASZ SZAKNYELV II, OLASZ SZAKNYELV III, OLASZ

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz a gimnáziumok 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra ALAPELVEK, CÉLOK A fakultáció célja a tehetséges és tanulni vágyó

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 18. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 20. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 20. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Németh Géza. Imaginárius terek Spazi immaginari

Németh Géza. Imaginárius terek Spazi immaginari Németh Géza Imaginárius terek Spazi immaginari Imaginárius terek Spazi immaginari Katalógus Olasz Kultúrintézet, 2005 Esszé Csorba László, 2005 Olasz fordítás: Pálmai Nóra ISBN 963 217 766 5 Németh Géza

Részletesebben

La famiglia. www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Család. essere preoccupata per qc. il fratello maggiore. elvált (törvényesen)

La famiglia. www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Család. essere preoccupata per qc. il fratello maggiore. elvált (törvényesen) La famiglia ungherese aggódik anya anyai anyás anyós anyu apa apai após apu aranylakodalom bátya becsülni bizalom boldoggá tesz családi viták családjog családszerkezet családtagok dédanya dédapa egy fedél

Részletesebben

Acta Francisci Pp. 207

Acta Francisci Pp. 207 Acta Francisci Pp. 207 Nos autem eandem conventionem, quam di ligenter inspeximus ac voluntati nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. In quorum fidem sollemne hoc ratihabi tionis documentum

Részletesebben

Who we are and what we do - Chi siamo e cosa facciamo Kik vagyunk és mit csinálunk

Who we are and what we do - Chi siamo e cosa facciamo Kik vagyunk és mit csinálunk Who we are and what we do - Chi siamo e cosa facciamo Kik vagyunk és mit csinálunk 1 Comenius project, 2 countries (Italy and Hungary), 2 technical schools, 2 exchanges,2 classes,1 friendship 1 Progetto

Részletesebben

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés

Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Reneszánsz 2. Reneszánsz renaissance rinascimento újjászületés Giorgio Vasari 1511-1574 építész, manierista festő, művészeti író Self-portrait by Giorgio Vasari Toszkána Firenze: reneszánsz művészet kiindulópontja

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

SARA BERTI 54º Biennale di Venezia Padiglione Italia nel Mondo

SARA BERTI 54º Biennale di Venezia Padiglione Italia nel Mondo SARA BERTI 54º Biennale di Venezia Padiglione Italia nel Mondo SARA BERTI 54º Biennale di Venezia Padiglione Italia nel Mondo 31 Maggio 28 Giugno 2011 A conclusione della mostra un opera di Sara Berti

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN Művészettörténet olasz nyelven középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető:

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető: Tézisek Babics Zsófia Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében Témavezető: Acél Zsuzsanna, PhD Armando Nuzzo, DSc Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK francia alapszakos bölcsész, olasz alapszakos

Részletesebben

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo! OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar-olasz nyelvű online melléklet / Supplemento online in lingua ungherese ed italiano http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Olvasott szöveg értése

Részletesebben

TÉZIS FÜZET KARIKAÉKSZEREK A KÁRPÁT-MEDENCEI LA TÈNE KORI NŐI SÍROKBAN. MAGYARORSZÁG TERÜLETE

TÉZIS FÜZET KARIKAÉKSZEREK A KÁRPÁT-MEDENCEI LA TÈNE KORI NŐI SÍROKBAN. MAGYARORSZÁG TERÜLETE TÉZIS FÜZET Fábry Nicola Bianca KARIKAÉKSZEREK A KÁRPÁT-MEDENCEI LA TÈNE KORI NŐI SÍROKBAN. MAGYARORSZÁG TERÜLETE LA PARURE ANULARE NELLE TOMBE LATENIANE NEL BACINO DEI CARPAZI. L AREA UNGHERESE Eötvös

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

EN 1317 Ütközés hevessége és Az utasok biztonsága

EN 1317 Ütközés hevessége és Az utasok biztonsága Budapest, 8 February 007 EN 37 Ütközés hevessége és Az utasok biztonsága Massimo Cucchietti Technical Director TUBOSIDER SPA Torma Sandor Product Manager TUBOSIDER HUNGARIA kft A cél az utasok biztonságának

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. OLVASÁSKÉSZSÉG Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Dimentica le

Részletesebben

AZ ESZMÉNY DIADALA RAFFAELLO RENESZÁNSZ RAJZOK ÉS METSZETEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL KIÁLLÍTOTT MŰVEK

AZ ESZMÉNY DIADALA RAFFAELLO RENESZÁNSZ RAJZOK ÉS METSZETEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL KIÁLLÍTOTT MŰVEK AZ ESZMÉNY DIADALA RAFFAELLO RENESZÁNSZ RAJZOK ÉS METSZETEK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL KIÁLLÍTOTT MŰVEK A Leonardo, Michelangelo és nevével fémjelzett reneszánsz triász legfiatalabb tagja kitörölhetetlen

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo XXIII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2015. szeptember 4 5. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Száraz Orsolya Témavezetők: Dr. Bitskey István Dr. Pete László DEBRECENI EGYETEM Irodalomtudományok Doktori

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Catalogo Accademia d'ungheria in Roma Testo Mengyán András Traduzione Zsuzsa Ordasi

Catalogo Accademia d'ungheria in Roma Testo Mengyán András Traduzione Zsuzsa Ordasi Catalogo Accademia d'ungheria in Roma Testo Mengyán András Traduzione Zsuzsa Ordasi Németh Géza festômûvész Római átváltozások kiállítás Római Magyar Akadémia 2003. október 13 október 31. Géza Németh pittore

Részletesebben

I. Bevezetés. Jézusi Küldetés és Magyar Küldetés. A Szent Korona Értékrend Istentudás. A Földanya Világkorszaka

I. Bevezetés. Jézusi Küldetés és Magyar Küldetés. A Szent Korona Értékrend Istentudás. A Földanya Világkorszaka I. Bevezetés II. III. IV. Jézusi Küldetés és Magyar Küldetés A Szent Korona Értékrend Istentudás A Földanya Világkorszaka A Szent Korona a Teremtő és az Ember közötti Szövetség jelképe. Ez a Szövetség

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6

Tartalomjegyzék. Bevezetés 6 Tartalomjegyzék Bevezetés 6 1. Júdás csókja Giotto di Bondone, 1304 1313 8 2. Szentháromság Masaccio, kb. 1427 14 3. Az Arnolfini házaspár Jan van Eyck, 1434 20 4. Levétel a keresztrôl Rogier van der Weyden,

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés Ágoston Piroska 2014.

Doktori (PhD) értekezés Ágoston Piroska 2014. Doktori (PhD) értekezés Ágoston Piroska 2014. 1 szerző neve: Ágoston Piroska értekezés címe: A végső mocsár (La palude definitiva) Giorgio Manganelli utolsó műve doktori iskola és műhely neve: Irodalomtudományi

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) A romanika építészete I. - Gerincvonal (X-XIII. sz.) A Német-Római Császárság építészete (Ism.) A.) A Szász-dinasztia építészete (Ottók kora: 919-1024) 1.) Westweerk

Részletesebben

luci il Ponte fények Anno 22 2013 3 www.cciu.com Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria

luci il Ponte fények Anno 22 2013 3 www.cciu.com Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara kiadványa www.cciu.com il Ponte Anno 22 2013 3 luci fények Indice Tartalom 3 In alto c è più luce 4 A

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 7. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 7. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Kutatási beszámoló - Európa Kulturális Fővárosa 2019

Kutatási beszámoló - Európa Kulturális Fővárosa 2019 Kutatási beszámoló - Európa Kulturális Fővárosa 2019 Az Európa Kulturális Fővárosa 2019 címért folyó verseny már javában zajlik. Az első forduló nyertesei között találjuk Perugiát, míg a szintén umbriai

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Jó szórakozást! Buon divertimento! 1. feladat 1. A babonás olaszok szerint melyik nap hoz szerencsétlenséget? a) péntek 17 b) péntek 13 c) kedd 17 d) kedd 13

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap B-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA 2007. május 15. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME SCRITTO LIVELLO MEDIO I. Időtartam: 20 perc Durata: 20 minuti Pótlapok

Részletesebben