Catalogo Accademia d'ungheria in Roma Testo Mengyán András Traduzione Zsuzsa Ordasi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Catalogo Accademia d'ungheria in Roma Testo Mengyán András Traduzione Zsuzsa Ordasi"

Átírás

1

2 Catalogo Accademia d'ungheria in Roma Testo Mengyán András Traduzione Zsuzsa Ordasi Németh Géza festômûvész Római átváltozások kiállítás Római Magyar Akadémia október 13 október 31. Géza Németh pittore 1037 Budapest, Hungary, Királylaki út 95. Tel.: Web site:

3 G é z a N é m e t h p i t t o r e M e t a m o r f o s i d i R o m a m o n t a g g i o d i g i t a l e E s p o s i z i o n e 1 3 o t t o b r e o t t o b r e A c c a d e m i a D ' U n g h e r i a V i a G i u l i a R o m a

4 Kiállított képek Elenco dei quadri S i k á t o r Ô r a n g y a l Á r k á d o k P a n t h e o n Házak és sziklák K a p u Romok Ostiában K e r í t é s L e l e t Fori Imperiali Öt oszlop San Pietro boltívvel P ü s p ö k C a m p a n i l e Ház a semmiben A Foro romjai Nyitott ajtó Fény és árn y é k O r o s z l á n Marcus és a ló Kék oszlopok Fehér oszlopok Arany kupola K i l á t á s G a l a m b o k P i r a m i d e Római barokk Piazza Ve n e z i a Á s a t á s S z é k e k Via Port u e n s e San Pietro Té r Tá m f a l S z o b o r Te m p l o m Futurista önarckép Két boltív Kilátás a tengerre E m l é k m û Viuzza Angelo custode Arcate Pantheon Case e scogli Porta Rovine ad Ostia Recinto Archeologia Fori Imperiali Cinque colonne San Pietro con arco Vescovo Campanile Casa nel nulla Le rovine del Foro Porta aperta Luce ed ombra Leone Marco e il cavallo Colonne azzurre Colonne bianche Cupola d oro Panorama Piccioni Piramide Barocco romano Piazza Venezia Scavi archeologici Sedie Via Port u e n s e San Pietro Piazza Muro di sostegno Statua Chiesa Autoritratto futurista Due archi Vista sul mare Monumento S z o b o r Statua

5 Római átváltozások Róma a tökéletesség városa, mondhatjuk. Ezt a képzetet sugallja, mind a média, mind az ott megforduló turistasereg, és ez a képzet él mindazokban, akik csak elbeszélésekbôl hallottak e városról. Az itt élôknek és az idelátogatóknak könnyû belemerülni és nem szabadulni egy olyan helytôl, mint Róma. Tö rténelme, mûemlékei, mérete, látnivalói predesztinálják a világban kialakult kulturális szerepét. Egyfajta rálátás, távolságtartás szükségeltetik ahhoz, hogy egy alkotó át tudja értékelni ezeket a súlyos terheket és valami új látószögbôl új gondolatokat teremtsen az adott helyrôl. Ehhez a környezethez hozzányúlni nagy bátorság és eltökéltség s z ü g s é g e l t e t i k. Németh Géza Római vakációja gondolatainak számos vizuális transzformációját hozta magával. Rómában töltött féléves tanulmányútja, hasonlóan sok mûvészhez, inspiratívnak és a kiállított mûvek bizonyítják termékenynek mutatkozott. Korábbi munkáitól eltérôen vagy úgy is mondhatnánk azok tovább folytatásaként új repertoárral bôvült alkotói tevékenysége. A korábban készült deformált, groteszkké változtatott és abszurditásig fokozott portréit felváltja egyfajta új környezet (environment) teremtése, Róma legism e rtebb motívumainak felhasználásával. Ezen mûveiben Róma nyílt várossá válik, ahol jól megfér egymás mellett a tengerbe nyúló katedrális, a régiség üzletekbôl utcára varázsolt székekkel, és az angyal-fejet öltött turistával, amik valójában a helyszínen sohasem léteztek ilyenform á n, pusztán a mûvész képbe vetett képzeletvilágában jelennek meg együtt. Ezek a kreált helyszínek új gondolatokat, képzettársításokat indukálnak mind alkotójukban, mind a néz ôb e n. Németh nemlétezô metamorfózisai nagyon fontos gondolati és szakmai kérdéseket feszegetnek. Aki még nem látta Rómát, az akár készpénznek" is veheti a képeken látott helyszíneket és elfogadhatja azokat, mint realitásokat. Aki viszont látta Rómát, annak feltûnik valami furcsaság valamennyi kompozicióban. A képek meditációra késztetnek. Itt valami nem stimmel, mondhatja a nézô. A képek megállítanak, M e t a m o rfosi di Roma "Roma è la città della perfezione" - si può dire. Ciò viene suggerito sia dai mass-media sia dai numerosi turisti a Roma, e questa è l idea su Roma anche di quelli che ne hanno solo sentito parlare. Gli abitanti ma anche i visitatori con facilità si immergono in una città come Roma e non se ne liberano più. La sua storia, i suoi monumenti, le sue dimensioni e le sue bellezze le conferiscono a ragione un rilevante ruolo culturale nel mondo. Occorre una certa distanza per poter reinterpretare questi "pesi" e per poter formare dei nuovi pensieri su questo luogo. Per "toccare" questo ambiente ci vogliono coraggio e vocazione. Le "vacanze romane" di Géza Németh hanno generato numerose trasformazioni visive dei pensieri dell autore. Il suo semestrale soggiorno di studio a Roma, similmente a quello di altri artisti, si è dimostrato ispirativo e fruttuoso: ciò viene confermato dalle opere qui esposte. La sua attività creatrice si è ampliata con un nuovo repertorio quasi in contrasto o, forse meglio, come continuazione delle opere di prima. I ritratti prima d e f o rmati, portati al grottesco e all assurdità dei suoi lavori precedenti qui vengono sostituiti dalla creazione di un nuovo "environment" carico di molte novità in cui si riconoscono i più noti motivi della città. In queste opere Roma diventa "città aperta" in cui stanno insieme la cattedrale estesa fino al mare con le sedie spostate sulle vie dai negozi di antiquariato e il turista con testa d angelo. Questi motivi e figure non sono mai esisiti in un tale insieme nella realtà, solo nella fantasia dell artista proiettata in opere visive. Questi luoghi nuovamente creati indicano nuovi pensieri e associazioni sia nell autore sia nello spettatore. Le metamorfosi inesistenti di Németh pongono questioni molto importanti nel campo delle idee e in quello della professione. Chi non ha ancora visto Roma, potrebbe anche prendere i luoghi rappresentati sui quadri come "dato di fatto" e accettarli come realtà. Chi invece ha già visto Roma, nota subito le stranezze insite nelle composizioni. I quadri invitano alla meditazione. Qui c è qualcosa che non va - potrebbe dire lo spettatore. I quadri ci fermano lo spettatore, gli parlano e lo rendono insicuro. Tutti gli oggetti, edifici, figure, paesaggi rappresentati sui quadri sono elementi reali della città ma

6 n ézôjük figyelmét ösztönösen felkeltik és elbizonytalanítják. A képeken lévô valamennyi tárgy, épület, figura, táj, létezô elemei a városnak, de nem a képeken megvalósult relác i ó b a n. De ezek a relációk akár létezhetnének is a v a l ó - ságban. És ismét de kinek, melyik valóságában? Annak, aki látta a várost vagy annak, aki még nem látta azt, vagy annak, aki képzeletében alkot képet Rómáról. Melyik az igazi? Létezik-e igazi? Ezek a kreált, sok esetben a mai Róma (csupán mint apropo, de lehetne akármi), össze nem illô, irreális szituációk gondolkodásra késztetnek és ez esetben merôben új körn y e z e- tet teremtenek. A helyszínek keverésével az eddigitôl eltérô valóságot teremtenek. Nemcsak a helyszínek tárgyai kever e d n e k, hanem azok szerves részeit képezô terek is, amel y e k hol átfedéssel, hol transparensen és többrétegûen jelennek meg, egyazon képen túlmutatva a konvencionális t é rf e l f o g á s u n k o n. Németh Géza ezen helyzetek kialakítására a montázs formaalkotó módszert hívja segítségül, melyet a külünbözô grafikai technikák és irreális színhangok (színezett fotók) fokoznak. Ezzel a módszerrel olyan abszurd helyzeteket teremt a mûvész, hogy a befogadó nem tudja, mi a reális és mi a fiktív. Ettôl válik Németh munkája izgalmassá, meditatívvá. Németh arspoétikája nem más, mint kérdésfelvetés: mit ér az alkotás, ha alkotóját nem a kiváncsiság, a megismerés, az új összefüggések felfedezése hajtja? Németh jelenlegi munkái ezen gondolatok jegyében születtek, ahol a kisérletezés, az új, eddig nem ismert elemkombinációk vizuálissá tételét tekinti fontosnak. Mint minden kisérlet, magában hordozza az elôre meg nem jósolható tévutak lehetôségét, és egyidejûleg a váratlanul felbukkanó lehetôségek tárházát is. Jelen munkái az utóbbit, a továbblépés lehetôségét kínálják. non nelle relazioni composte dall artista. Anche se le stesse relazioni potrebbero anche esistere nella realtà. Ma in quale realtà? Nella realtà di chi? Di quello che ha già visto la città o di quello che non l ha ancora vista? Nella realtà di chi ne ha un idea nella sua fantasia? Quale è quella vera? Esiste quella vera? Queste realtà create, in cui spesso la Roma di oggi è solo un proposito (ma potrebbe essere anche altro), queste situazioni irreali invitano alla meditazione e creano, in questo caso, un ambiente totalmente nuovo. Con il mescolare dei luoghi viene creata una nuova realtà. Vengono mescolati non solo gli oggetti dei singoli luoghi ma anche gli spazi che costituiscono elementi organici di questi luoghi e che appaiono sui quadri in più piani quasi oltrepassando la tradizionale concezione dello spazio. Per creare queste situazioni insolite Géza Németh si serve del metodo del montaggio che viene sviluppato e completato con varie tecniche della grafica e con irreali voci del colore (foto colorate). Con questo metodo l artista crea situazioni assurde che lo spettatore non capisce più che cosa è reale, che cosa è fittizio. Ciò rende interessanti e meditativi i lavori di Németh. L ars poetica di Németh non è altro che quello di porre delle domande. Quanto è valida l opera se l autore non è guidato dalla curiosità, dalla conoscenza, dalla scoperta di cose nuove? Le recenti opere di Németh sono nate in quest ambito: egli ritiene importante la sperimentazione, e rende visive le mai viste combinazioni degli elementi. Come in ogni sperimento c è il rischio dello sbaglio, ma c è anche la possibilità di novità inaspett a t e. Queste ultime opere offrono proprio novità inaspettate. Mengyán András Képzômûvész, a Bergeni Képzô- és I p a rmûvészeti Fôiskola professzora ( N o r v é g i a ) András Mengyán a rtista, professore presso l Accademia di Belle Arti di Bergen ( N o rv e g i a )

7 Curriculum Vitae 1944-ben született Budapesten (Rákoshegyen) ben beiratkozik a Képzô- és Iparmûvészeti Gimnázium festô szakára, majd a Szegedi Tanárképzô Fôiskola rajz-matematika szakán folytatja tanulmányait. Végül 1969-ben diplomázik az Ybl Miklós M ûszaki Fôiskolán, mint építész tôl számos mûvészeti szövetségnek tagja ben több mûvésszel megalakítja a Grafikai Alkotóközösség Studiót között New Yorkban él, számos kiállítása van ben megnyeri a Vi l á g b a n k (Washington) nemzetközi pályázatát, amit ismét egy év new york-i, washington-i tartozkodás követ es évek elején tovább fejleszti szélesebb mûvészi-kiadói tevékenységét (Ars Una Studió, Arthis Alapítvány Kiadó) mind a könykiadás, mind a mûvészi képeslapok területén. (Mûvészi tipográfiai munkájáért 1996-ban a Szép könyv versenyen díjat nyer.) között római tanulmányút, majd között 6 hónapot New Yorkban dolgozik. Egyéni kiállításai válogatás 31 kiállításból Reinhold Brown Gallery, New York Sziget Galéria, Budapest Vigadó Galéria, Budapest Arizona, USA, Northern Arizona University Art Museum and Galleries Budapest, Körmendi Galéria Újpest Galéria Arizona, Northern Arizona University Art Museum and Galleries Moszkva, Magyar Kulturális Központ Bécs, World Trade Center Kecskeméti Képtár Budapest, Duna Galéria New York City, Nippon Gallery Washington D. C., The World Bank Art Society New York City, Ariel Gallery, Soho New York, Esta Robinson Contemporary Art New York City, Ariel Gallery, Soho New York, Scarsdale, Brucato Art Gallery Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja Budapest, Vizivárosi Galéria Budapest, Kassák Galéria Budapest, Eötvös Galéria Csoportos kiállítások válogatás 39 kiállításból Cannes-Azur, Salon de la Gare Maritime de Cannes Museo de Belles Artes, Buenos Aires, Argentina Sala Expositiones Kommunicationes Caracas, Venezuela Universidad Simon Bolivar Museum, Galeria de Arte Caracas, Venezuela Festival International de la Cultura en Boyaca, Palacco Gubernamental Tucha, Columbia Curriculum Vitae Géza Németh é nato nel 1944 a Budapest (Rákoshegy). Nel 1959 s iscrive al Liceo Artistico con l indirizzo di pittura e continua gli studi presso il Magistero di Szeged con l indirizzo di disegno e matematica. Infine prende la laurea in architettura presso la Scuola Superiore di Politecnico Miklós Ybl di Budapest. Dal 1979 é membro di varie associazioni artistiche, nel 1982, insieme con altri artisti, fonda uno Studio di Grafica (Grafikai Alkotóközösség Studió). Nel vive a New York, espone a diverse mostre. Nel 1987 vince il concorso internazionale della Banca Internazionale (Washington), in seguito rimane ancora un anno a New York e Washington. All inizio degli anni 1990 sviluppa la sua attività di artista e di editore (Ars Una Studio, Arthis Alapítvány Könyvkiadó). Nel 1996, per il suo lavoro di tipografia artistica, al concorso "Libro bello" (Szép könyv), vince il premio nazionale. Nel soggiorna a Roma, poi, nel , per sei mesi lavora a New York. Selezione delle 31 sue mostre personali Reinhold Brown Gallery, New York Sziget Galéria, Budapest Vigadó Galéria, Budapest Arizona, USA, Northern Arizona University Art Museum and Galleries Budapest, Körmendi Galéria Újpest Galéria Arizona, Northern Arizona University Art Museum and Galleries Moszkva, Magyar Kulturális Központ Bécs, World Trade Center Kecskeméti Képtár Budapest, Duna Galéria New York City, Nippon Gallery Washington D. C., The World Bank Art Society New York City, Ariel Gallery, Soho New York, Esta Robinson Contemporary Art New York City, Ariel Gallery, Soho New York, Scarsdale, Brucato Art Gallery Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja Budapest, Vizivárosi Galéria Budapest, Kassák Galéria Budapest, Eötvös Galéria Selezione delle 39 mostre collettive dove ha partecipato: Cannes-Azur, Salon de la Gare Maritime de Cannes Museo de Belles Artes, Buenos Aires, Argentina Sala Expositiones Kommunicationes Caracas, Venezuela Universidad Simon Bolivar Museum, Galeria de Arte Caracas, Venezuela

8 1998. United Nations Office in Vienna, Humanity and Values Budapest, Körmendy Gallery Miskolc, Grafikai Biennálé Budapest, Körmendy Gallery New York City, Ariel Gallery Another reality Group Show Belgium, Cul-des-Sarts (Couvin) 4. Petit format de papier Open Competition Group Show New York City, Ariel Gallery New York, Scarsdale, Brucato Art Gallery Miskolc, Garafikai Biennálé Budapest, Mûcsarnok Óbuda Galéria, Fotóhasználat a grafikában Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja Budapest, Kassák Klub Galéria Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja Budapest, Kassák Klub Galéria Balatonboglár, Kápolna tárlat Budapest, ELTE Eötvös Klub Budapest, Hess András Kollégium Budapest, ELTE Eötvös Klub Munkái közgyüjteményekben (válogatás) Arizona, Flagstaff Museum Belgium, Musée du Petit Format Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeum Pécs, Modern Magyar Képtár Szentendre, Ferenczy Múzeum Bibliográfia válogatás 30 cikkbôl Leona Fein: Earth colors ART SPEAK, New York, , Edward Rubin Do the Galleries and skip the shrink A RT SPEAK, New York, Kecskeméti Kálmán: Ahol a dolgok történnek. Beszélgetés Németh Géza festômûv é s s z e l. MOZGÓ VILÁG, Bakonyvári M. Ágnes: Élménynyomok MÛVÉSZET, Alan Petersen: Artist portrays human spirit ARIZONA DAILY SUN, Láncz Sándor: Németh Géza festészetérôl, Tanulmány Wehner Tibor: Semmi sem biztos FIGYELÔ, Wehner Tibor Sejtelmességekbôl szôtt képek ÉLET ÉS IRODALOM, Szepesi Attila: Monstrumok, MAGYAR SZEMLE, Szemethy Imre: Római variációk, MOZGÓ VILÁG, Festival International de la Cultura en Boyaca, Palacco Gubernamental Tucha, Columbia United Nations Office in Vienna, Humanity and Values Budapest, Körmendy Gallery Miskolc, Grafikai Biennálé Budapest, Körmendy Gallery New York City, Ariel Gallery Another reality Group Show Belgium, Cul-des-Sarts (Couvin) 4. Petit format de papier Open Competition Group Show New York City, Ariel Gallery New York, Scarsdale, Brucato Art Gallery Miskolc, Garafikai Biennálé Budapest, Mûcsarnok Óbuda Galéria, Fotóhasználat a grafikában Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja Budapest, Kassák Klub Galéria Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja Budapest, Kassák Klub Galéria Balatonboglár, Kápolna tárlat Budapest, ELTE Eötvös Klub Budapest, Hess András Kollégium Budapest, ELTE Eötvös Klub Opere in collezioni pubbliche (selezione) Arizona, Flagstaff Museum Belgium, Musée du Petit Format Budapest, Magyar Nemzeti Galéria Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeum Pécs, Modern Magyar Képtár Szentendre, Ferenczy Múzeum Bibliografia - selezione di 30 articoli Leona Fein: Earth colors"1985. ART SPEAK, New York,1986. szeptember 1, Edward Rubin Do the Galleries and skip the shrink" ART SPEAK, New York, 1986.február 16. Kecskeméti Kálmán: Ahol a dolgok történnek." Beszélgetés Németh Géza fetômûvésszel. MOZGÓ VILÁG, Bakonyvári M. Ágnes: Élménynyomok" MÛVÉSZET, szám Alan Petersen: Artist portrays human spirit" ARIZONA DAILY SUN, , Láncz Sándor: Németh Géza festészetérôl", Tanulmány Wehner Tibor: Semmi sem biztos" FIGYELÔ, június 1, Wehner Tibor"Sejtelmességekbôl szôtt képek" ÉLET ÉS IRODALOM, Szepesi Attila: Monstrumok, Magyar Szemle, (október) Szemethy Imre: Római variációk, Mozgó Világ, (május)

9 Házak és sziklák Case e rovine

10 A Foro romjai Le rovine del Foro

11 Fehér oszlopok Colonne bianche

12 Galambok Piccioni

13 Római barokk Barocco romano

14 Via Port u e n s e Via Port u e n s e

15 Támfal Muro di sostegno

16 Két boltív Due archi

17 Futurista önarckép Autoritratto futurista

18 Székek Sedie

19 San Pietro San Pietro

20 ACCADEMIA D'UNGHERIA IN ROMA

AMERIGO TOT 1909-1984

AMERIGO TOT 1909-1984 AMERIGO TOT 1909-1984 AMERIGO TOT 1909-1984 quel maledetto magiaro a cura di Alessandra Diana Critelli Mario Adda Editore Amerigo Tot 1909-1984 quel maledetto magiaro organizzazione tecnica e realizzazione

Részletesebben

EGY MAGYAR TÁRSASÁG IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK

EGY MAGYAR TÁRSASÁG IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK Bessenyei György EGY MAGYAR TÁRSASÁG IRÁNT VALÓ JÁMBOR SZÁNDÉK Könnyű általlátni nemcsak azt, hogy a mi nemzetünk a maga nyelvének öregbítésében és pallérozásában még ez ideig nem jár egyenes úton, hanem

Részletesebben

TEST GRAMMATICALE E LESSICALE LIVELLO III. Scelga la risposta giusta tra a), b), c), oppure d).

TEST GRAMMATICALE E LESSICALE LIVELLO III. Scelga la risposta giusta tra a), b), c), oppure d). Szolnoki Főiskola Belső nyelvi vizsga Olasz nyelv III. (felső) szint TEST GRAMMATICALE E LESSICALE LIVELLO III Scelga la risposta giusta tra a), b), c), oppure d). 30 punti 1. Il signor Bianchi lavora

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében?

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? TANULMÁNYOK Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Kód: NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 1. Terjedelem: 1709 n A feladat elkészítésére ajánlott idő: 30 perc Olvassa el a következő szöveget, és válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!

Részletesebben

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata DANTE FÜZETEK A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata Budapest, 2007 DANTE FÜZETEK QUADERNI DANTESCHI A MAGYAR DANTISZTIKAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA PERIODICO DELLA SOCIETÀ DANTESCA UNGHERESE SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

FIABE MAGICHE IN FORMA DRAMMATICA : LA FORTUNA DELLE OPERE DI CARLO GOZZI IN UNGHERIA

FIABE MAGICHE IN FORMA DRAMMATICA : LA FORTUNA DELLE OPERE DI CARLO GOZZI IN UNGHERIA Verbum Analecta Neolatina XIII/2, pp. 492 503 DOI: 10.1556/Verb.13.2012.2.16 FIABE MAGICHE IN FORMA DRAMMATICA : LA FORTUNA DELLE OPERE DI CARLO GOZZI IN UNGHERIA Anikó Dombi Università degli Studi Eötvös

Részletesebben

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg:

tárgyalásokat kezdeményez a Megállapodásnak az új körülményekhez történő igazítására; a következőkben állapodnak meg: CONVENTIO Inter Sanctam sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII subscriptam de ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque

Részletesebben

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.)

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) università degli studi della tuscia. centro studi sull età dei sobieski e della

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Részletesebben

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican

Magyar történeti kutatások a Vatikánban. Hungarian Historical Researches in the Vatican Magyar történeti kutatások a Vatikánban Hungarian Historical Researches in the Vatican bibliotheca historiae ecclesiasticae universitatis catholicae de petro pázmány nuncupatae series i: collectanea vaticana

Részletesebben

Magyarok Coneglianóban

Magyarok Coneglianóban Kovács Zsuzsa Magyarok Coneglianóban Conegliano Velencétől északra fekvő városka, a Pó-síkság és az Alpok közti dombvidéken. Nevét ma csak a pezsgő kedvelői ismerik Olaszország legjelentősebb pezsgőtermelő

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. Dal 01 gennaio 2012. 2012. január 01-t l SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2012. január 01-tl Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap a jövedelem nagyságától függen sznik meg, ill. marad meg. Adóalap-kiegészítést a 2.424.000 Forintot meg nem haladó

Részletesebben

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana GLOSSARIO. Fotocopiabile

Corso multimediale di lingua e civiltà italiana GLOSSARIO. Fotocopiabile Corso multimediale di lingua e civiltà italiana GLOSSARIO Fotocopiabile TARTALOM Oldal Prima di... cominciare 2 Unità 1 - Esami... niente stress! 2 Unità 2 - Soldi e lavoro 5 Unità 3 - In viaggio per l

Részletesebben

GÉZA GYÓNI UN POETA UNGHERESE NELLA GRANDE GUERRA

GÉZA GYÓNI UN POETA UNGHERESE NELLA GRANDE GUERRA GÉZA GYÓNI UN POETA UNGHERESE NELLA GRANDE GUERRA a cura di Fulvio Senardi Brodsky e Firenze Memling, dittico di Maarten Nieuwenhove (part.) È merito di Szalai Sándor aver richiamato l attenzione sul dimenticato

Részletesebben

8-18 20/20-25 IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

8-18 20/20-25 IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IT POMPE A MEMBRANA MANUALE D ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE ITALIANO IT HU MEMBRÁNSZIVATTYÚK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS magyar HU 8-18 20/20-25 IT. Non usare l apparecchio senza

Részletesebben

All Nations Lions Club of Budapest. Musica nel Mondo 7

All Nations Lions Club of Budapest. Musica nel Mondo 7 All Nations Lions Club of Budapest Il Financial Times ha pubblicato la notizia che le principali Aziende mondiali hanno qualificato l Internanional Lions Club e la sua Fondazione (LCIF) migliore organizzazione

Részletesebben

Istruzioni per l uso. Sommario LFTA+ 1164 LAVASTOVIGLIE

Istruzioni per l uso. Sommario LFTA+ 1164 LAVASTOVIGLIE Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 Magyar, 13 Sommario Installazione, 2-3 Posizionamento e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Avvertenze per il primo lavaggio Dati tecnici

Részletesebben

LEGENDA ULTRAKÖNNYŰ KERÉKPÁROK: A TÖBB MINT 100 ÉVES EVOLÚCIÓ ERDEMÉNYE. ULTRALIGHT BICYCLES: IL FRUTTO DI OLTRE 100 ANNI DI EVOLUZIONE

LEGENDA ULTRAKÖNNYŰ KERÉKPÁROK: A TÖBB MINT 100 ÉVES EVOLÚCIÓ ERDEMÉNYE. ULTRALIGHT BICYCLES: IL FRUTTO DI OLTRE 100 ANNI DI EVOLUZIONE 2011 BH LEGENDA ULTRAKÖNNYŰ KERÉKPÁROK: A TÖBB MINT 100 ÉVES EVOLÚCIÓ ERDEMÉNYE. A mi kerékpárunk története 1909-ben egy városkában a természet szívében, Eibarban kezdődött. A városkában élő három tetstvér

Részletesebben

CZIGÁNY GYÖRGY Huszonnégy vers négy tükörben Museo di Dio V o r Stille Worry Z-füzetek/96 Fedél CZIGÁNY GYÖRGY Huszonnégy vers négy tükörben Museo di Dio V o r Stille Worry BUDAPEST Z-füzetek/96 Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KIPP-KOPP, KOPOGOK. TALÁLD KI, HOGY KI VAGYOK! Menedékkérôk hozzáférése a védelemhez Magyarországon 2014 Tudta-e, hogy 2013-ban az Unióban Magyarországon nôtt a leginkább a menedékkérôk

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben