CÍ MER ADO MÁNYO ZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍ MER ADO MÁNYO ZÁS"

Átírás

1

2 CÍ MER ADO MÁNYO ZÁS I. FER DI NÁND KO RÁ BAN A Habsburgberendezkedés idôszaka együtt járt a nemesi elit megújulásával, illetve a köznemesség tömegessé válásával, ami a címeradományozás, címerkészítés virágkorát eredményezte Magyarországon. Mindez egybeesett a klasszikus európai heraldika hanyatlásával, amikor a címerek elvesztették eredeti racionális szerepüket, és a megkülönböztetés mellett dekoratív jellegük került elôtérbe. Az alább bemutatásra kerülô heraldikai változások jelentôségét utólag meg lehet kérdôjelezni, mindenesetre elgondolkodtató, hogy az éppen megkoronázott, ám igen csekély legitimitással bíró Habsburg I. Ferdinánd egyik elsô rendelkezésével még 1526ban címeradományozási szokásainkat próbálta megújítani. Eu ró pá ban a 14. szá zad utol só évei ben je lent meg az az ok le vél tí pus, amellyel az ural ko dók cí mert ado má nyoz tak hí veik nek úgy, hogy a cí mert az ok le vél ben meg fes tet ték, ez zel a bir tok ado má nyo zás sal azo nos jog ér vény re emel ték az ado má nyo zott cí mert. Ezek az ün ne pé lyes for má ban kiál lí tott, füg gô pe csét tel el lá tott címereslevelek minden uralkodó kancel láriájában igen hamar jellegzetes formát nyer tek, amely azután év szá za dok ra meg ha tá roz ta en nek az ok le vél tí pus nak a kiál lí tá sát. A pri vi le giá lis for má ban kiál lí tott cí me res le vél meg je le né se elôtt ké szült ado mány le ve le ken rá nyo mott pecsét volt, és az oklevél szövege eseten ként tartalmazta azt a záradékot, misze rint az ado má nyo zott cí mer csak ak kor emel ke dik jog erô re, ha sen ki nem til ta ko zik el le ne, azaz nem sért ko ráb ban már megszerzett jogot. Míg a birtokado mányoknál a késôbbiekben is érvényben ma radt az el lent mon dás jo ga, a füg gô pe Szentgyörgyvölgyi Bakács Sandrin címere. Adományozta: Szapolyai János Valahol csak meg kellett kezdeni a felzárkózást Európához. cséttel ellátott címeres le ve lek ben min den kit el til tot tak az ado má nyo zot tal azo nos cí mer hasz ná la tá tól. NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA Magyarországon a festett címerképes oklevél elsô ránk maradt darabja 1405 ben kelt. Ek kor a cí mert az ok le vél kö ze pén erre a célra üresen hagyott téglalap alakú helyre festették, annak mintájára, ahogyan azt a németrómai császári kancellária néhány éves gyakorlata kialakítot ta. 1411bôl ma radt fenn az el sô olyan ok le vél, amely nek az élén helyez ték el a cí mert, azaz az ok le vél kez dô so rait kb. 15 cen ti vel bel jebb kezd ték, mint a to váb bi részt, és az így üre sen ma radt hely re fes tet ték a cí mer ké pet. A cí mert lezáró keret és a címer közötti területet a festô tehetsége, a kor ízlése, festészeti stílusa és nem utolsósorban a megrendelô anyagi helyzete függvényében díszítették. E díszítmény nem képezi az adományozott cí mer ré szét. Rit ka ki vé tel ként ugyan, de a 18. szá za dig majd min den ural ko dó tól így I. Fer di nánd tól is is merünk olyan címereslevelet, ahol a címert ke ret nél kül fes tet ték meg az ok le vél élén. Zsigmond király németrómai császárrá vá lasz tá sa (1410), majd ko ro ná zá sa (1414), valamint a konstanzi zsinaton va ló részvétele ( ) nagy lendületet adott a ne me si, ezen be lül is a köz ne me si címerhasználatnak, illetve ösztönzôleg ha tott a már hasz nált cí me rek uralko dói megerô sí té sé nek igé nyé re. A cí mer ado mányt, ha a cí mer ké rô az ural ko dó kör nyezetében élt, ô maga, ha nem, támogatója szóbeli kérése alapján engedélyezte az uralkodó. Az udvari kancellárián formu lás könyv alap ján ál lí tot ták össze az oklevelet, majd általában a kérelmezô által választott motívumok alapján festô ké szí tet te el a cí mer raj zot. Mind az adományért, mind az oklevél anyagáért (a hár tyáért), a szö veg leírá sáért és a kép megfestéséért díjazás illette a kancelláriát, il let ve a nó tá riust és a fes tôt. Eb bôl adó dóan a címerszerzô anyagi helyzetétôl függött, hogy mi lyen ké pes sé gû ír no kot és festôt választott. A 15. században sokszor rövid mélta tás olvasható az oklevélben a kedvezmé nye zett vagy va la mely ôse kiemel ke dô érdemeirôl, amelyekkel a királyi kegyet kiérdemelte. A címer leírása ebben az idô szak ban csak rit kán vagy csak rész le ge sen a cí mer kép re és a si sak dísz re RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 69

3 Kincse Mihály, László, valamint unokaöccseik, István, Mihály, Balázs nemesség és címeradománylevele, 1553 kon cent rál va ol vas ha tó a la tin nyel vû ok le vél ben. A címerleírás vagy a megfes tett cí mer re tör té nô uta lás után hosszú fel so ro lás kö vetkezik minden oklevélben ar ról, hogy ho gyan és hol hasz nál hat ja a megado má nyo zott a cí mert. Ez a leírás a ma gyar nyel vû ado mány levelek megjelenéséig (1844) gyakorlati lag nem változott. Az ok le ve let a kiadás he lyé nek és ide jének meghatározása zárja: 1526ig min den középkori oklevelünkön egyegy egyházi ünnephez igazodva jelölték az idô pontot. Az oklevél szövege alatt jobb ol dalt a kancellár aláírásával hitelesítette a kiadványt, Mátyás királytól kezdve ural ko dóink a jobb ol dalt lát ták el kéz je gyük kel. A díjak megfizetése után az oklevelet függôpecséttel hitelesítették, és ezzel nyer te el jogi érvényességét. A mohácsi csatavesztés közigazgatási lag három részre szakította az országot. Az ország nyugati felében, a Magyar Király ság te rü le tén 1526 má so dik fe lé tôl I. Ferdinánd uralma alatt a bécsi udvari hatóságok intézték a magyar ügyeket. Az ország keleti felére érvényes hatáskörrel a tö rök el sô tá ma dá sa után még ideigóráig Bu dán mû kö dô, de gya kor la ti lag már 1526ban széthullott királyi igazgatás Gyu la fe hér vá rott szer ve zô dött új já. A mohácsi ütközettel lezárult a magyar középkor, társadalmilag, gazdaságilag és a köz igaz ga tás ban gyö ke res válto zást ered mé nyez ve. II. La jos és a köz vet len környezetéhez tartozó fôurak halála nemcsak a Habsburgház trónigényének érvényesítését tette lehetôvé, de egy új fône mesi réteg kialakulásához is vezetett. Té mánk szem pont já ból fon tos, hogy a had vi se lés ben sze re pét vesz tet te a cí mer, s lekerült a pajzsról, valamint a páncélsisakról, azonban az állami, területi, testületi és személyes pecséthasználatban jogi és természetes személyt, valamint tulaj dont megkülönböztetô és azonosító sze repben tovább élt. Cí mer ké rés, cí mer ado má nyo zá s Már a 14. szá zad kö ze pén fel me rült az ural ko dók ré szé rôl az az igény, hogy cí merhez csak uralkodói adomány útján le hessen jutni, a szokásjog azonban sokáig erôsebbnek bizonyult az uralkodói akaratnál. I. Ferdinánd 1526ban rendelte el, hogy a ne mes ség és a cí mer irán ti ké rel met a kancelláriához írásban, ún. címer kérô folyamodvány formájában kell be nyújtani. Ugyanez vonatkozott a címer bôvítésre és a rangemelésre is. Az önként felvett címerek kora tehát a középkorral együtt le zá rult, és a Mo hács után fel tö rek vô új ne me si ré teg ki zá ró lag ado mánylevéllel jutott nemességhez és címer hez (ez a vál to zás 1542ben az Er dé lyi Fe jedelemségben is bekövetkezett). I. Fer di nánd ural ko dá sa kez de té tôl a cí mer ké rés mód ján kí vül több je len tôs diplomatikai változás is történt a címereslevelekben. Maguk a címerkérô folyamod vá nyok a kan cel lá rián ké szül tek, egy sé ges for má ban. Az ír nok ké szí tet te el a kér vényt, amely ben a cí mer ké rô ne ve mel lett sze re pel tek azok, akik re az adomány érvényességének kiterjesztését kérte a kérelmezô. Ez után kellett megfogal maz ni az ér de me ket, ha azo kat a címerkérô szerepeltetni kívánta az oklevél ben, sok szor azon ban az in dok lá si rész sab lo nos ér de mei re va ló te kin tet tel meg fo gal ma zás ra kor lá to zó dik. A kérvény alatt nem a kérelmezô, hanem a jegyzô jegyezte fel a kérelmezô nevét. Dátum ekkor nem került a beadványra, azt ak kor je gyez ték rá, ami kor az ural ko dó jó vá hagy ta az ado mányt, és a ké sôb biek ben ez ír ták a kiadás dá tu ma ként a címereslevélre. I. Ferdinánd uralkodásának elsô éveiben megfigyelhetô egy igen erôtlen kísér let a bécsi kancellária részérôl, hogy saját cí mer ado má nyo zá si gya kor la tát ér vé nye sít se a ma gyar vo nat ko zá sú ok le 70 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

4 velek kiadásakor. A címerszerkesztés bécsi udvari sajátossága volt, hogy csak a fô ne me sek nek járt nyi tott si sak, a köz ne me si cí me rek ben zárt si sa kot kel lett ábrázolni. A magyar heraldikában ennek nem volt hagyománya, és a változtatást a nemesség elsôsorban természetesen a köz ne mes ség visszauta sí tot ta mint nemzeti hagyományaink elleni támadást. Is me rünk olyan fo lya mod vá nyo kat, ame lye ken a kan cel lá rián át húz ták a köznemesi címerterven megrajzolt rostélyos si sa kot, és az ado mányt zárt si sak kal engedélyezték. A kedvezményezett a címer megfestetése nélkül váltotta ki az adománylevelet, amelynek érvényességét a cí mer kép hiá nya nem be fo lyá sol ta, majd ké sôbb az ere de ti terv alap ján meg festette a címert. Az ok le ve lek szer ke ze té ben I. Fer di nánd több je len tôs, 1844ig ér vény ben ma radt vál toz ta tást haj tott vég re. A cí merleírás az oklevél állandó részévé vált, új elemként megjelent az oklevélben a vilá gi és egy há zi fô mél tó sá gok fel so ro lá sa, valamint a dátumban ettôl kezdve a ma is hasz ná la tos hó nap és nap meg je lölést alkalmazták. Az okleveleket egyegy ki vé tel tôl el te kint ve, mint pl. Oláh Mik lós 1558as cí mer megerô sí tô ado má nya, amely könyv for má jú to vább ra is kiterített hártyára (ún. lap formájú ok le vél) ír ták. A könyv for má jú ado mány le vél csak a 17. szá zad kö ze pé tôl tört utat ma gá nak a ma gyar cí me res le véladományozási gyakorlatban. Az elmondottak természetesen azokra a címereslevelekre vonatkoznak, amelyeket I. Fer di nánd mint ma gyar király ado mányozott. Azokban az esetekben, ami kor bi ro dal mi ado mány ban ré sze sí tet te híveit, a birodalmi kancelláriai gyakorlat érvényesült a kiadvány elkészítésénél. Az oklevelek szerkezete mellett az adományban részesülôk köre és az adomány tár gya is je len tô sen meg vál to zott a ko rábbiakhoz képest I. Ferdinánd uralkodá sa alatt. Mint em lí tet tük, a mo há csi csatatéren odaveszett a magyar társadalom ve ze tô ré te gé nek, a kö zép kor ban felemelkedett és jelentôs szerepet játszó csa lá dok nak je len tôs ré sze. A kiala kult társadalmi erôviszonyok lehetôséget biz to sí tot tak I. Fer di nánd szá má ra, hogy bir tok ado má nyok kal egy Habs burghû ve ze tô ré te get emel jen ma ga mel lé. En nek he ral di kai ve tü le te cí mer bô ví tô és cím ado má nyo zá si ok le ve lek ben je lent meg. A köz ne me si ré teg vér vesz te sé gét és a tö rök el le ni har cok hô seit pe dig ne mes ség és cí mer ado má nyo zás sal ju tal maz ta. Ha össze vet jük az 1526 elôt ti és 1526 utá ni ado mány le ve le ket az ado mány tár gya szem pont ból, igen éle sen ki rajzolódik, hogy amíg a korábbi idôszak ban a címeradományozás, címermegerôsí tés vagy cí mer bô ví tés csak rit kán tár sult nemesség adományozásával, azaz a ked vez mé nye zet tek több sé ge a király kör nye ze té ben élô ne mes volt, ad dig I. Ferdinánd címeradományainak többsége nemesítéssel járt együtt. A cí mer kép fe sté szet átala ku lá sa A leglátványosabb eltérés az 1526 elôtt kiál lí tott és az I. Fer di nánd ural ko dá sa alatt készült címereslevelek között az okle ve lek dí szí té sé ben és a cí me rek ben figyel he tô meg. Az 1480as évek ben a gó ti kus ok le vél dí szí tést fel vál tot ta a re ne szánsz festészet hatása alatt készített címerek és oklevéldíszítések kora. Az új stí lus a szá zad vé gé re tel je se dett ki, és 1526 ig uralkodó mindazokon az okleveleken, amelyeket tanult festôk készítettek. Mátyás király halála után a Corvinamûhely megrendelések hiányában feloszlott, és a Budán maradt, jól képzett miniátorok oklevéldíszítéssel keresték kenyerüket ban elmenekültek Budáról, néhányan ké sôbb Izabella királyné udvarában kerestek mun kát Gyu la fe hér vá rott, volt, aki Bécs ben tûnt fel, de cí me res le ve lein ken kézjegyüket vagy munkásságuk hatását már nem fe dez het jük fel. A Bakács Sandrin részére 1532ben Szapolyai János ma gyar király által kiadott oklevélen vagy Szigethy Literatus Pál 1545ben Izabella királynétól nyert címereslevelén még a reneszánsz festészet hatása figyelhetô meg, az elôbbinél a motívumválasztás is a századforduló antiheraldikus címereit idézi. A mû vé szi leg je len tô sebb ok le ve lek I. Ferdinánd idejében a barokk festészeti is ko lán kép zett mes te rek al ko tá sai. A kor szak mû vé szi színvonalát tekintve a leg ki vá lóbb al ko tás az Oláh Miklós részére 1548ban Pozsonyban kiadott címeresle Csepely Mihály nemesi címere, 1560 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 71

5 ti területet) készítette, ilfejéregyházi Tóth letve díszítette a festô. Tamás címere. Nem ritka az sem, hogy Adományozta az uralkodó nevét tartalnemességgel mazó elsô sort díszítik, I. Ferdinánd, 1559 esetleg a címfelsorolást tartalmazó következô sorokat is, de már egyszerûbb elemekkel. Jelentôsebb anyagi háttérre utal és elsôsorban a reneszánsz stílusú okleveleknél fordul elô, hogy az oklevél felsô és bal széle díszített. Ismét az Oláhcímeresleveleket kell említenem, mert díszítettségük egyedülálló az I. Ferdinánd által kibocsátott oklevelek között. Tinódi Lantos Sebestyén a címerkérô folyamodvány tanúsága szerint szépen megtervezett, beszélô címert kért és kapott. A költôdalnokvégvári harcos címereslevelén azonban a címerkép helye üresen maradt. Mint már említettük, anyagi eszközök hiányában elôfordult, hogy a kedvezményezett a címer megfestése nélkül váltotta ki az oklevelet, de arra is van példa, hogy a hadi események miatt nem volt idô a kép elkészítésére. A költô esetében feltételezhetôen az utóbbi ok vezetett ahhoz, hogy címerét ma már csak a folyamodványon csodálhatjuk meg. A címerekben is jelentôs eltérés figyelhetô meg a II. Lajossal lezárult korszakban és az I. Ferdinánd idejében keletkezettek között. Az 1516 utáni adománylevelek címereit nemcsak kivitelükben tekinthetjük festészeti mûremekeknek az ismert oklevelek jelentôs részén, de a pajzsok motívumai, a sisakdíszek és takarók is inkább remekbe szabott miniatúrák, mintsem heraldikailag értékelhetô címerek. I. Ferdinánd adományainál ez a torzulás már nem jelentkezik, a címerkészítés ebben az idôben átmenet nélkül visszakanyarodik a klasszikus heraldika felé. Teljesen letisztult címerekrôl azonban ekkor sem beszélhetünk, elsôsorban azért, mert a motívumok sokszor összetettek, bonyolultak, és ennek oka nem az a heraldikailag indokolható tény, hogy két vagy több címer egyesítésébôl jöttek létre. A magyar heraldika sajátossága a bonyolultabb címerek iránti vonzalom. Ebben a kérdésben, akárcsak a motívumválasztásban, igen közel álltak egymáshoz a budai és a bécsi kancellárián kiállított oklevelek címerei. A kölcsönhatás a címerválasztás kezdeteitôl megfigyelhetô, és ez a magyarázata annak is, hogy bár nem I. Ferdinánd az elsô Habsburg uralkodó a magyar trónon, a címereslevelekben a korábbi idôszakban ennek nyoma nem fedezhetô fel. 74 vél, amely az ún. dunai iskola ismeretlen mesterének mûve. A korábban már említett könyv formájú, 1558as megerôsítô oklevél szintén ennek a festôiskolának egy másik mesterétôl származik. I. Ferdinánd uralkodásának végéig a barokk mûvészi hatás túlburjánzó, túldíszített összhatású festészeti stílusa érvényesült. E mûvészeti irányzat egyik korai példája a Nyáry család 1535ben készült címereslevele, ahol a pajzsból a magyar heraldikában közkedvelt oroszlán néz ránk. Megkopott formájában is gyönyörû barokk díszítést alkalmazott a Oláh Miklós címermegerôsítô oklevelének lapja, RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN Keledy család címereslevelét 1561ben készítô mester. A kompozíció érdekessége és egyben értéke, hogy a pajzsbeli kép egyszerû, mindössze a pajzs formája kifogásolható: ott érvényesítette a heraldika szabályait figyelmen kívül hagyva a festô képzelôerejét. Mint már említettük, az oklevéldíszítés mértéke a megadományozott anyagi lehetôségeit tükrözi. (Kevés példát tudunk arra a címereslevél adományozásának 500 éves gyakorlata alatt, hogy az uralkodó magára vállalta a kiállítással járó költségeket.) A legtöbb adománynál megelégedtek azzal, hogy a címert, valamint a szônyeget (keret és a címer közöt

6 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 73

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben