JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Turcsányi Istvánné Punk József polgármester alpolgármester képviselõ képviselõ képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Karácsony József Kovácsné Tobak Márta Hargitai Tünde jegyző aljegyző TESZ vezető óvodavezető Családsegítő Kp. vezetője Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Később érkezett: Távol maradt: Héninger László Kruppa József képviselõ képviselõ Gerõfi Roland Herczeg Gabriella képviselõ képviselõ Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből az ülés kezdetén 5 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett és a következő határozatot hozta:

2 2 53/2013.(III.28.) Kt. határozat napirendekről Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen ülésének napirendjeit a következők szerint állapítja meg: 1.) Javaslat Berhida Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára 2.) Javaslat a Családsegítő Központ alapdokumentumainak elfogadására 3.) Hétszínvirág Óvoda Berhida alapító okiratának módosítása 4.) Süni Napköziotthonos Óvoda Berhida alapító okiratának módosítása 5.) Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 6.) Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 7.) Javaslat a Településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátására 8.) Javaslat a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátására 9.) Javaslat a évi közbeszerzési tervre 10.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése 11.) Kormányablakok építési engedélyezési eljárása 12.) Vagyonrendelet felülvizsgálata 13.) Zárt ülés - Javaslat a helyi kitüntetettek személyére Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Határidő: azonnal Héninger László képviselő az ülésre órakor megérkezett, így a jelen lévő képviselők száma 6 fő. 1.) Berhida Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról

3 3 Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A rendeletet társadalmi véleményezésre ajánljuk. A Humán Ügyek Bizottsága javasolja elfogadni az előterjesztést, a rendeletet társadalmi véleményezésre ajánljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata a rendeletet társadalmi véleményezésre ajánlja azzal a kiegészítéssel, hogy a részönkormányzat összetételéről maga dönthessen. Javaslatunk, hogy 2014 évtől Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat összetétele max. 7 fő legyen, ebből max 3 fő képviselő. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 54/2013.(III.28.) Kt. határozat Berhida Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Berhida Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A rendelet-tervezetet változtatás nélkül, az előterjesztett formában társadalmi véleményezésre bocsátja 2.) A véleményezési határidőt április 12 napjáig állapítja meg.

4 4 3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: április 12 Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Gerőfi Roland informatikus 2.) Családsegítő Központ alapdokumentumairól Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A Családsegítő Központ alapdokumentumainak elfogadását javasoljuk. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. A Családsegítő Központ alapdokumentumainak elfogadását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. A Családsegítő Központ alapdokumentumainak elfogadását javasoljuk. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta:

5 5 55/2013.(III.28.) Kt. határozat Családsegítő Központ alapdokumentumairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Családsegítő Központ alapdokumentumairól szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: A Családsegítő Központ Berhida: 1) Szervezeti és Működési Szabályzatát, 2) A Családsegítés szakmai programját, 3) Az Étkeztetési szakmai programját, 4) A házi segítségnyújtás szakmai programját, 5) Az Idősek Nappali Ellátásának szakmai programját és 6) Az Idősek Klubja házirendjét a beterjesztésnek megfelelően fenntartóként - jóváhagyja. Határidő: április 12 Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző Hargiatai Tünde Családsegítő Központ vezetője 3.) Az óvodába történő beíratásról szóló 38/2013.(II.28.) Kt. határozat módosításáról Pergő Margit polgármester : Az előző ülésen döntöttünk az óvodai beíratások időpontjáról. Most jelent meg a Magyar Közlöny egyik számában a beíratás ajánlott időpontja. Ezért javaslom kiegészíteni az előző határozatot és megjelölni egy pótbeíratási napot. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 56/2013.(III.28.) Kt. határozat az óvodába történő beíratásról szóló 38/2013.(II.28.) Kt. határozat módosításáról

6 6 Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodába történő beíratásról szóló 38/2013.(II.28.) Kt. határozat módosítására tett javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodába történő jelentkezésről szóló 38/2013.(II.28.) Kt. határozatát a következő 1/A. ponttal egészíti ki: 1/A.) Berhida Város Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban május 15-én pótbeiratási lehetőséget biztosít, melyről 20 nappal megelőzően a város és az óvoda honlapján, az intézmények hirdetőtábláin hirdetményt kell közzétenni. A hirdetmény tartalmát a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1a) bekezdése határozza meg. 2.) Felhatalmazza az intézményvezetőket a pótbeíratásról szóló hirdetmény közzétételére. Határidő: 20 nappal a pótbeíratás időpontját megelőzően Felelős: dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető Kovácsné Tobak Márta óvodavezető Mozgay Dóra óvodavezető 4.) A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratáról Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasoljuk. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasoljuk.

7 7 Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasoljuk. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 57/2013(III.28.) Kt. határozat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratáról szóló módosító előterjesztést és a következő döntést hozta: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban: Hatályon kívül helyeződik: A bevezető részben: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény V. fejezet 37. (5) bekezdése szövegrész Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál óvodai csoportban integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű autista, hallássérült, beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása szervezésében az oktatási feladatok kistérségi koordinációját, a pedagógiai szakszolgálatok közül a logopédiát és gyógytestnevelést. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya (közfoglalkoztatottak) munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Bölcsődei átlag ellátottak száma : + 20% eltérés

8 8 Kiegészül : A bevezető részben: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szövegrész. Szakágazati besorolása: óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál óvodai csoportba integráltan nevelhető beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya (közfoglalkoztatottak) munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Határidő: folyamatos, illetve március 28. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Hersics Lászlóné számviteli ügyintéző Mozgay Dóra intézményvezető 5.) A Süni Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratáról Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasoljuk. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasoljuk.

9 9 A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 58/2013.(III.28.) Kt. határozat a Süni Napközi-otthonos Óvoda alapító okiratáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Süni Napköziotthonos Óvoda alapító okiratáról szóló módosító előterjesztést és a következő döntést hozta: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban: Hatályon kívül helyeződik: A bevezető részben: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény V. fejezet 37. (5) bekezdése szövegrész Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál óvodai csoportban integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű, enyhébb fokban hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos), a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása szervezésében az oktatási feladatok kistérségi koordinációját, a pedagógiai szakszolgálatok közül a logopédiát és gyógytestnevelést. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya (közfoglalkoztatottak) munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Kiegészül: A bevezető részben: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szövegrész. Szakágazati besorolása: óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

10 10 A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján normál óvodai csoportban integráltan nevelhető, különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos) gyermekek ellátása Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya (közfoglalkoztatottak) munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Határidő: folyamatos, illetve március 28. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Hersics Lászlóné számviteli ügyintéző Kovácsné Tobak Márta intézményvezető 6.) A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő rendeletet alkotta :

11 11 Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról (A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete) 7.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet megalkotása Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. A rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő rendeletet alkotta : Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól (A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete)

12 12 8.) a Településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság március 19-i ülésén megtárgyalta a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátására tett javaslatot és az alábbiakat javasoljuk a Képviselőtestületnek: - 7. (3) módosul: Amennyiben a településképi bejelentési eljárásának lefolytatásához szükséges úgy bekérhető a terv tartalmának megfelelő dokumentáció - A szolgáltatási díjról szóló részeket teljes egészében törölni kell t teljes egészében törölni kell - a 7 (4) bekezdését az igazgatási szolgáltatási díjról törölni kell Fenti módosításokkal javasoljuk a rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsátani. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Egyetértve a Gazdasági Bizottság előterjesztésével, a rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Egyetértve a Gazdasági Bizottság előterjesztésével, a rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátását javasoljuk. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta:

13 13 59/2013.(III.28.) Kt. határozat a Településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A rendelet-tervezetet változtatás nélkül, az előterjesztett formában társadalmi véleményezésre bocsátja. 2.) A véleményezési határidőt április 12 napjáig állapítja meg. 3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: április 12 Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Gerőfi Roland informatikus 9.) a Településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság március 19-i ülésén megtárgyalta a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésére bocsátásáról szóló javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselő-testületnek: Az előterjesztett tervezetben az alábbi módosításokat javasolja:

14 14-6. (7) az alábbiak szerint módosuljon: A beépítési előírást, amennyiben az építtető azzal rendelkezik, mellékelni kell - 3. (1) Az 1. (1) bekezdése szerinti építési munkákra vonatkozóan az építtető, illetve az általa megbízott tervező az építési munkával kapcsolatos helyi építési előírásokról, valamint a településképi követelményekről beépítési előírást kérhet a polgármestertől (4) törlését javasoljuk - Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló részeket törölni kell Fenti módosításokkal javasoljuk a rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsátani. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Egyetértve a Gazdasági Bizottság előterjesztésével, a rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Egyetértve a Gazdasági Bizottság előterjesztésével, a rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátását javasoljuk. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta:

15 15 60/2013.(III.28.) Kt. határozat A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátásáról szóló rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A rendelet-tervezetet változtatás nélkül, az előterjesztett formában társadalmi véleményezésre bocsátja. 2.) A véleményezési határidőt április 12 napjáig állapítja meg. 3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: április 12 Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Gerőfi Roland informatikus 10.) A 2013 évi közbeszerzési tervről Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk.

16 16 A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 61/2013.(III.28.) Kt. határozat 2013 évi közbeszerzési tervről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Berhida Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervét - az évközben szükséges módosítások kötelezettsége mellett - változtatás nélkül elfogadja. 2.) A évi közbeszerzési terv a határozat 1. mellékletét képezi. Határidő: március 31. és folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző 11.) A lakóhelyi környezet állapotáról Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk.

17 17 A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 62/2013.(III.28.) Kt. határozat Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lakóhelyi környezet állapotáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A lakóhelyi környezet állapotáról készült beszámolót elfogadja. 2.) A beszámoló a határozat mellékletét képezi. Határidő: folyamatos, értesítésre: április 10. Felelős: Pergő Margit polgármester Müller József műszaki ügyintéző 12.)A kormányablakok kialakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról Dr. Cseh Tamás jegyző: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnöke a kormányablakok kialakításával kapcsolatosan tulajdonosi szándéknyilatkozatot kér az önkormányzat tulajdonában

18 18 álló ingatlan Veszprém Megyei Kormányhivatal használatában lévő, a hivatal földszinti területen elhelyezkedő okmányiroda és kapcsolódó helyiségeiben kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálat kiépítéséhez szükséges építési munkákhoz. A kormányablakok egységes megjelenése érdekében bizonyos építészeti, berendezési átalakításokat kell végezni. Ezekhez kéri a hozzájárulást, de terveket nem láttunk. Javaslom, hogy elvi hozzájárulást adjon a Képviselő-testület, amelyben rögzíti, hogy együtt kíván működni a kormányablakok kialakítása kérdésében az államigazgatási szervekkel. De az építéshatósági eljárásban szükséges konkrét tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a benyújtandó engedélyezési tervek ismeretében tud felelősen dönteni. Ennek megfelelően ki kell egészíteni a megküldött tulajdonosi szándéknyilatkozatot. Jóváhagyja-e a Képviselő-testület a tulajdonosi szándéknyilatkozatot az előterjesztés szerinti kiegészített formában: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 63/2013.(III.28.) Kt. határozat A kormányablakok kialakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnökének a kormányablakok kialakításával kapcsolatos kezdeményezését, - mely szerint az önkormányzat adjon ki tulajdonosi szándéknyilatkozatot a tulajdonában álló, a berhidai 230/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Veszprémi út 1. szám alatti ingatlan Veszprém Megyei Kormányhivatal használatában lévő, a földszinti területen elhelyezkedő okmányiroda és kapcsolódó helyiségeiben kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálat kiépítéséhez szükséges építési munkákhoz -, és a következő döntést hozta: 1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kormányablakok az ország területén egységes megjelenése érdekében bizonyos építészeti, berendezési átalakításokat kell végezni. Ezekhez elvileg hozzájárul, együtt

19 19 kíván működni a kormányablakok kialakítása kérdésében az államigazgatási szervekkel. 2) Az építéshatósági eljárásban szükséges konkrét tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a benyújtandó engedélyezési tervek ismeretében tud felelősen dönteni. Ennek megfelelően ki kell egészíteni a megküldött tulajdonosi szándéknyilatkozatot. 3) Jóváhagyja a tulajdonosi szándéknyilatkozatot az előterjesztés szerinti kiegészített formában, amely a határozat mellékletét képezi. 4) Felhatalmazza a polgármestert a 3) pontban meghatározott nyilatkozat aláírására. Határidő: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója felé történő megküldésre haladéktalanul Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző 13.) az önkormányzat vagyonáról, vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Fülöp Attila képviselő, Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk. A Humán Ügyek Bizottsága tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzat tárgyalta a napirendet. Az előterjesztés elfogadását javasoljuk.

20 20 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az előterjesztéssel egyetértett és a következő döntést hozta: 64/2013.(III.28.) Kt. határozat az önkormányzat vagyonáról, vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról, vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A Képviselő-testület vagyonrendeletét a Nemzeti vagyonról szóló és CXCVI törvény 12. (2) bekezdésében alapján felülvizsgálta és megállapította, hogy a vagyonkataszter a törvény rendelkezéseinek megfelelően tartalmazza a korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyon felsorolását, ezért a vagyonrendelet illetve a vagyonkataszter módosítása nem szükséges. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Cseh Tamás jegyző Szabó Jánosné ügyintéző Naprenden kívüli képviselői hozzászólások, észrevételek: Pergő Margit polgármester : A Magyar Tudományos Akadéma utcanevekkel kapcsolatos állásfoglalását megkaptuk. Javaslatot teszek arra, hogy az érintett utcanevek megváltoztatása előtt tájékoztassuk az érintett utcák lakóit, készüljön egy igény felmérés részükről. Tájékoztatni kell a lakosságot arról is, hogy az esetleges utcanév módosítás mekkora költséggel járna számukra. Ez több 10 ezres nagyságrend, hiszen az összes

21 21 hivatalos okmányukat cserélni kell. A törvényben nem rögzítették, hogy az okmányok cseréje térítésmentes az érintett lakók részére. Punk József képviselő: Tegyünk javaslatot a törvény módosítására. Azon utcák lakói, akiket érint, ingyen cserélhessék ki okmányaikat. Fülöp Attila képviselő: Igen, ez jó ötlet. De nem csak az okmányokat érinti a változás. Rengeteg helyen be kell még jelenteni. Szolgáltatók, bankok, földhivatal felé, a vállalkozásoknak is számtalan helyen. Érinteni fogja a térképeket, utcanév-táblákat, GPS-eket. Ezt meg kell fontolni alaposan. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. Karácsony József TESZ vezető: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy az Orgona utca 1/4 szám alatti helyiséget meghirdetjük. Volt érdeklődés a helyiségre, ételbárt-hamburgerest szeretne ott nyitni egy helyi lakos. A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazással, határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót. K.m.f. További hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért a polgármester az ülést órakor berekesztette. Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről /2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület 2010. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. -ában és a Berhida

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradtak: Pergõ Margit Nyírõ István

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Madár Gábor Koltai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 4.-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának 2013. szeptember 05.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Részönk. Testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Herczeg Gabriella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról a Társulási Tanács december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról a Társulási Tanács december 12-i ülésére Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 7. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné Jegyzőkönyv Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Gerőfi Roland Fülöp Attila Héninger László

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben