AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:"

Átírás

1 ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken és minden törvényhatósági bizottsági közgyűlést Ide küldendők a kéziratok és előfizetési dijak. KÖZIGAZGATÁSI, KOZiWÜYELODESI ES KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Főszerkesztő: VECSEY IMRE. Felelős szerkesztő: KONCZ ÁKOS. Kiadótulajdonos: A VÁBOSI KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT. Debreczen sz. kir. város polgármesterének jelentése az 1904-ik évről. (Folytatás és vége.) Debreczen sz. kir. város legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak évre összeállított NÉVJEGYZÉKE. Foglalkozás Lakóhely, utcza és házszám Az egyszeresen kétszeresen számított adó- Az 1886: XXI. t.-cz a értelmében eszközölt kétszeres adó-szám itás alapja Simonffy Imre Se.sztina Lajos Dr. Ujfalussy József Áron Jenő Rickl Géza Vecsey Zoltán Koszorús Lajos Kaik Lajos Németh András Berger Jenő Györffy Aladár Áron Miksa Reichmann Ármin Dr. Rótschnek V. Emil Dr. Szikszay Szabó József Szikszay Lajos Hajdú Gyula Harangi Sándor Weichiiiger Károly Kaszanyitzky Endre Kardos László Hauer Bertalan Czégély Ferencz Komlóssy Arthur Lamprecht Frigyes Nagy Jakab Fleischmann Mór Lestyán Adorján Fried Emil Bilkei Kövesdy Imre Tamássy Béla ifj. Horváih Tamás Horváth István Szabó Kálmán Szentesi János Szent-Királyi Tivadar Jóna István ifj. Bányai István Dr. Tüdős János Dr. Széli Kálmán Komlóssy Dezső Grausz Mór Dr. Csíkos Sándor Lusztig Károly vendéglős gyógyszerész,. vendéglős kir. közjegyző nagybérlő gyógyszerész tőkepénzes Batthyány-u.. I. Piacz-u. 23. Fiacz-u. 44. Széchenyi u. 22. Piacz-u. 7. Hatvan-u. 4. Miklós-u. 33. Piacz-u. 15. Kossuth-u. 39. Hatvan-u. 2. Szt.-Anna-u. 24. Piacz-u. 64. Kossuth-u. 15. Kossut-u. 29. Péterfia-u. 43. Csapó-u. 27. Hatvan-u. 42. Piacz-u. 53. Piacz-u. 57. Kossuth-u. 9. Batthyány-u. 12. e Piacz-u. 65. Bethlen-u. 10. Piacz-u. 62. József k h.-u. 31. j Kossuth-u. 9. j! Szent-Anna-u. 7.!j Hatvan-u. 37. íj Szent-Anna-u. 57. Szent-Anna-u. 57. Péterfia-u. 44. j Kossuth-u. 48. (.Kossuth u. 36. Szent-Anna-u. 56. Burgundia-u. 22. Kossuth-u. 54. Hatvan u. 27. Péterfia-u. 31. József k. h.-u. 35. Bethlen-u. 4. Egyháztér-u. 5. Péterfia-u. 22. Széchenyi u i oklevél./ orvosi oklevél, i oklevél, építészi oklevél, ker. ip. k. keltag. gyógysz. oklevél, orvosi oklevél, építészi oklevél, i oklevél. ker. ip. k. beltag, i oklevél, i oklevél. közjegyzői oklevél. gyógysz. oklevél. ker. ip. k. keltag. i oki. orvosi oklev. i oklev. orvosi oki.

2 VÁROS. 1 Az egyszeresen Lakóhely, utcza és kétszeresen N é v Foglalkozás kiszámított adó házszám «korona Az 1886: XXI. t.-cz a értelmében eszközölt kétszeres adoszamttas alapja 45 Jóna János Kossuth-u íd. Bányai István Bethlen-u Dr. Kocsár Gábor Szent-Anna-u ügyv. oki. 48 Jámbor János Miklós-u Gyarmathy István sertés Rákóczi-u Tóth István Péterfia-u Gabauer Károly Homokkert ld. Balogh István Miklós-u Dr. Brukner Ernő Csapó-u orvosi oki. 54 Kovács József polgármester Hatvan-u ügyv. oki. 55 Dr. Berger Andor Miklós-u ügyv oki. 56 Dr. Kemény Mór Piacz-u ügyv. oki. 57 Öri Mihály. Hatvan-u Dr. Moskovits Jenő Széchenyi-u i.gyv. oki. 59 Csanak József Piacz-u Móricz Ferencz Kossuth-u Gerébi Pál Deák F -u Puky Gyula főispán 1620 ügyv. oki. Bernáth Elemér kir. tábla elnök 1620 ügyv. oki. 64 Gyory Kálmán mérnök Péterfia-u, Szép József. Bethlen-u Nemes Kálmán Batthyány u ügyv. oki. Boldog István Arany J -u Polgári Bálint Nap-u Horváth János építész Csapó-u Boczkó Sámuel r. főkapitány Mester-u Dr. Peczkó Ernő Szt.-Anna-u tanári oki. 72 Debreczeni Jenő légszeszgyári igazg. légszeszgyár mérn. oki. 73 Dr. Gajzágó Béla kir. it. táblai bíró Péterfia-u tudori oki. 74 Huttflész Kázmér Aczél Géza vár. főmérnök Degenfeld-tér mérn. oki. 76 Zöld János Mester-u Könyves Tóth Kálmán ev. ref. lelkész Ispotály Kertész János József k. h.-u Kéki Sándor Csapó-u Lukács Ármin term. Széchenyi-u Tafler Ignácz Déák F.-u Szilágyi Imre Piacz-u ügyv. oki 83 Dr. Vargha Elemér polgárm. titkár Szent-Anna-u tudori oki. 84 Kenyeres Károly Széchenyi-u Zádor Lajos baik igazgató Kossuth-u. II ker. ip. kam. beltag. 86 Dr. Sz. Nagy Kálmán Hatvan-u Dr. Varga Emil Széchenyi-u Rósenfeld Salamon bérlő Gara Alajos Ungváry József Péterfia-'u Ifj. Kertész István Bethlen-u Vecsey Viktor háztulajdonos Piacz-u gyógysz. oki. 93 Szabó Lajos Péterfia-u gazd. oki. P ó t t á g o k :, Fürst Ödön Széchenyi-u Ifj. Balogh István Bethlen-u Gróf Degenfeld József nyug. főispán Péterfia-u Gyarmathy János mészáros Bethlen-u Hochfelder Jakab ügynök, Hatvan-u Kertész Imre Bethlen-u id. Harsányi István Tanitó-u Kerekes Géza Hunyadi-u Geiger Simon termény Piacz-u Erdélyi István tb. r. kapitány Teleki u Vadon Sándor Deák F.-u ügyv. oki. Szántó Győző kefegyáros Hatvan-u ker. ip. kam. beltag. Szabó Mihály Hunyadi-u Hegedűs Ferencz Kar-u Szikszay Albert Teleki-u Dr. Nagy Lajos Darabos-u ügyv. oki. 17 Löfkovits Arthur ékszerész Deák F.-u ker. ip. kam. beltag. 18 Polgár József Csapó-u Ifj. Pásztor János Mester-u Horváth János Miklós-u Kiss Mihály Bethlen-u K. Vértessy István Teleki-u Szegheó István kir. tábl. tanácselnök 1107 birói oklevél. 24 Szélí Farkas 1:07 bírói oklevél. 25 Falk Ármin gyáros Postakert 1095 Összeállittatott az igazoló évi november hó 15-én tartott ülésében. Imre, jegyző. Dr. Kola János, válaszmánynak Vecsey Módosíttatott az állandó bíráló válaszmánynak évi deczember hó 12-ik napján tartott ülésében. Vecsey Imre, jegyző. elnök. Kovács József, elnök.

3 V ÁROS. Debreczen szabad királyi város választott bizottsági tagjainak: az 1904 ik évre kiegészített Azon év, hó és nap, A bizottsági tag Foglalkozása melytől megbiza ameddig megbí- tása számíttatik zatása számíttatik I. kerület, Csapó-utcza. Bácsi András Kolcsey-u jan. I decz decz. 14. Bihari Isrván Csapó-u. 66. Erdei Ferencz Miklós-u. 37. Kiss Ajbert ev. ref. lelkész Piaczru. 37. Bongó Lajos csizmadia Rákóczy-u. 19. Ifj. Schwartz Vilmos Egyház-tér 17. Varjas Sándor Busi-u. 20. Dávid Mihály Eötvös-u decz. 29. Dr. Kalmár Barna Csapó-u. 26. Otrokocsi Végh János Csapó-u. 23. egyh. hivataln. Szabó József Rákóczi-u. 39. csizmadia Szinay Gyula Rákóczi-u. 15. Varjas János Veres-u. 15. Meszena-u. I. Váray János szatócs II. kerület, Péterfia-utcza., Dr. Gulyás István Hajó-u jan decz decz. 14. Kiss Bálint 1 Péterfia-u. 50. Márton Imre íj Szalkai-u Dr. Nagy Zsigmond Darabos-u Pálfy Ferencz ij Rákóczi-u Polgári Sándor Csemete-u. 5. Zöld Mihály ' Bethlen-u. 41. n Faragó András Rákóczi-u. 49. a Kurucz Miklós : csizmadia Hüvelyes-u decz decz. 29. L. Nagy Bálint Péterfia-u. 41. Seres András Bethlen-u 53. Somogyi Pál Bethlen-u. 43. Török Bálint gazda Kétmalom-u- 11. Sinka Sándor j gymn. igazgató Péterfia-u decz decz Bethlen-u decz Kertész István " " III. kerület, Hanvan-utcza Dr. Benedek János Dr. Ferenczy Gyula Kovács Lajos Ifj. Mike Ferencz Sarkadi Ferencz Simon István Szathmári Ferencz Szilágyi Bálint Dr. Bacsó Dezső Kertész Mihály K. Kiss József Kulcsár Endre. Salánki Ferencz Szűcs István Jámbor István Zöld János Miklós-u. 19. József kir. h.-u. 41. Timár-u. 25. Mester-u. 35. Borz-u. 9. Vigkedvü M.-u. 60. Bethlen-u. 28. Bethlen-u. 5. József kir. h -u. 12. Mester-u. 31. Rákóczi-u. 47. Mester-u. 31. Bethlen-u. 24. Hatvan-u. 62. Garai u. 28. Mester-u decz decz decz. 29. IV. kerület, Piacz-utcza. Dr. Balkányi Miklós j. föld Lengyel Imre ny. törv. biró Márk Endre főisk. ügyész Dr. Popper Alajos f Serli Ede Dr. Szántó Számuel I ker! akad. tan. Könyves Tóth Sámuel esztergályos Jóna Dániel lakatos Kossuth-u. 32. Hatvan-u. 54. Hatvan-u. 26. József kir. h.-u. 19. József kir. h.-u. 30. Miklós-u. 23. Péterfia-u. 1. József kir h. u jan decz. 31.

4 V Á K Ü S. Azon év, hó és nap 1 A bizottsági tag 1 Foglalkozás Lakhelye Mikor választa- Jegyzet a melytsl megbíza- a meddig megbíza- tott meg 31 tása számíttatik tása számíttatik. I I 9 Dr. Burger Péter Piacz-u jan decz decz Dr. Fejér Ferencz Piacz-u. 43. Dr. Freund Jenő Piacz-u Kecskés István Barna-u Kiss Áron ev. ref. püspök Hatvan-u Koppányi Dávid lakatos Miklós-u Kövendi Domokos gazdatiszt Macs-puszta 16 T. Nagy János Erzsébet-u I V. kerület, Varga-utcza., Debreczeni Lajos hentes Verbőczy-u jan decz decz. 18. Erit/. Ernő máv. felügyelő Hunyadi-u. 14. Géresi Kálmán tanker. igazg. Arany János-u. 4. Dr. Irinyi István Arany János-u. 4. Dr. Kemény Mór Piacz-u Dr. Kola János Piacz-u. 6 I 7 Miskolczy Jenő kataszt. hiv. Kossuth-u január deez decz Pálffy Gábor Attilatér Dr. Derekassy István Szt.-Anna-u január decz decz Dobieczki Sándor orszgy. képv. Deák F.-u. 19. Nagy Sándor Varga-u Szentessy János mészáros Szt. Anna-u Jobbágy János gazda Varga-u Józsa Vincze Verbőczi-u. 3 : 15 Váczi János Szt. Anna-u. 11. Dr. Wolaffka Nándor r. k. prépost Szt. Anna-u 21. " VI. kerület, Kossuth-ntcza. 1 Alföldi Gábor Szt. Anna-u január decz decz Bakos János Kigyó-u Dicsőfi József ev. ref. leik. Széchenyi-u Kelemen Gábor Kigyó-u Dr. Kenézy Gyula Batthyány-u Pető István Teleki-u Rickl Antal Kossuth-u Rochlitz Arthur bank. hiv. Burgundia-u Dr. Bakonyi Samu Hunyady-u jannár decz decz Böszörményi Mihály Nap-u Herczeg János Ispotály. Kálmán András Teleki-u 20. Kulcsár Gábor szíjgyártó Kossuth-u. 47. Némethy László mészáros Méliusz-tér 15. Némethy Sándor Lorántffy-u. 46. Juhász Ignácz Kossuth-u " 1 Az év deczember 30-án megejtett választás igazoltatott az igazoló választmánynak év január hó 26 án tartott ülésében. Az évre ily módon végérvényesen egybeállított névjegyzék tudomásul vétetett Debsz. kir. város törvényhatósági bizottságának 1904 január 28-án tartott rendes közgyűlésében, a bkgy. számú határozattal., Vecsey Imre, főjegyző. Az év folyamán történi nevezetesebb események, melyek a fenti rovatokban nincsenek megemlítve. Nagy események nem zavarták meg a város nyugalmát, viszont nem történtek olyan dolgok, melyek akár politikai, akár társadalmi tekintetben külön feljegyzésre méltók volnának. Ellenben közgazdasági életünket néhány napra megzavarta a vasutasok hirtelen beállott munkaszün tetése és a különböző ipari foglalkozást üzók bérharcza. Január hóban. 1. Szeles Lajos dobozi református lelkész 10,000 koronát adott a debreczeni egyetemre. A nemes gondolkozású jóltevót maga a tett dicséri. 6. Fürth Ödön nagykáti tanyáján jelentékeny kárral végződő tüz pusztított. 9. Simonffy Emilt, a zenede igazgatóját, városunk törvényhatósági bizottsági tagját Ó Felsége királyi tanácsossá nevezte ki.

5 VÁROS. 10. Domahidy Elemér, Debreczen és Hajdú vármegye főispánjának városunkba érkezése. 11. Domahidy Elemér főispáni beiktatása. Az uj főispánt ez alkalommal számos képviselő és a szomszéd törvényhatóságok urai kisérték el. A beiktatás alkalmával a főispán hosszabb beköszöntő programm-beszédet mondott, mig a törvényhatóság nevében én üdvözöltem. 12. Simonffy Imre nyug. polgármester, kir. tanácsos arczképének leleplezése a városház nagytermében, mely alkalommal méltattam érdemes elődömnek a város szellemi és anyagi ügyei emelése érdekében kifejtett munkásságát. 14. Dr. Will Rikhárd strassburgi főorvos városunkba érkezett. 14. Az interurbán hálózaton életbelépett az éjjeli beszélgetés. 16. Zay Miklós gróf publiczista városunkban időzött. 16. Királyi táblánk egyik kiváló bírája: zilahi Kiss Endre meghalt 60 éves korában. 17. Gaszner Károly, az Osztrák magyar bank cenzora, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, ki zajtalan munkásságu hosszú életet töltött be. meghalt 76 éves korában. 25. Nagy értekezlet a városházán a konzumvásár ügyében. 30. Bánffy Dezső báró több országgyűlési képviselővel városunkban időzött. Február 5. Böszörményi József kir. fóügyészhelyettes 48 éves korában elhunyt. Az igazságszolgáltatás egy kiváló munkás -erőt vesztett benne. 12. Ő Felsége Fauszt Elek pénzügy igazgatót királyi tanácsossá nevezte ki. 22. Domahidy Elemér főispán számonkérőszéket tartott. 22. Mártonffv Márton iparoktatási főigazgató az ipariskola ügyében nálunk időzött. 20. Biró Lajos tudósunk, főiskolánk egykori tanítványa felolvasás tartására városunkba érkezett. 21. Juraskó János és Kovács Mihály gazdasági cselédek részére korona jutalom és elismerő okirat adatott át a földmüvelésügyi m. kir. miniszter megbízásából. 27. Blaha Lujza, a Nemzeti színház örökös tagja színházunkban három estén vendégszerepelt. Márczius hó. hóban- 3. A piaczok uj elhelyezése ügyében hozott határozat életbeléptetése. 3. Kernhoffer József biz. tagnak, az Osztrák-magyar bank debreczeni fiókja főnökének 25 éves szolgálati jubi- 3. Szinay Gyula volt országgyűlési képviselő, halála. A megboldogult városunk életében tevékeny szerepet vitt. 4. Kórházunk igazgató főorvosát Ujfalussy József drt. Ö felsége a közegészségügy körül szerzett érdemeiért királyi tanácsossá nevezte ki. 6. Városunk néhány állategészségügyi körzetében a sertésvész fellép. 8. A nőegylet által vezetett városi népkonyha bezárása. 18. Kondoros, Tócó, Kádár-árok vizlecsapoló társulat megalakulása. 25. A kefegyári munkások munkaszüntetésének kitörése. 25. Az István-malom társulat Szabó Kálmán kamarai elnököt igazgatósági elnökévé választja. 27. Országos amatőr birkózó verseny városunkban. 29. Városi közgyűlés. April hóban. 11. Főispán Végh Gyula tb. főkapitányt valóságos főkapitánynyá nevezi ki. 12. Haranghy László városi számvevő, városunk és tisztikarunk buzgó munkása 38 éves korában meghalt. Temetésén a városi tanács és tisztikar megjelent és sirjára koszorút helyezett. 18. Kefegyári munkások tüntető felvonulása. 20. Az általános vasúti munkaszüntetés kezdete. 26.,. vége. 27. Berger Andor dr. tb. főügyészi kinevezése. 30. Zilahy Gyula megkapja 6 évre a szinház bérletét. Május hóban. 3. Thaly Kálmán dr. országgyűlési képviselőnek a díszoklevél átadása Budapesten. 5. Jókai Mór dr. koszorús regényírónk halála. Városunk a megboldogult ravatalára koszorút helyezett és családjához részvét levelet intézett. Jókai Mór dr. városunk díszpolgára volt. Emlékezetét közgyűlési jegyzőkönyvünk lapjai őrzik. 13. Kerekes József városunk egykori főjegyzője Buda i pesten elhunyt. Sirjára koszorút helyeztünk. 31. Kaba nádudvari vasút megnyitása. 31. Kecskeméti gazdák látogatása városunkban. Junius hóban. 10. Téglagyári munkások munkaszüntetése. 15. Országos Magyar Kereskedő Egyesület meg! alakulása. 16. Városi közgyűlés. 30. Városi közgyűlés. Julius hóban 1. Városi közgyűlés folytatása. 8. Óry Mihály bizottsági tag, 61 éves korában meghalt. A városi közügyekben tevékeny részt vett és a törvényhatósági bizottsági közgyűlés egyik legbuzgóbb tagja volt. Augusztus hóban. 2. A debreczeni csata évfordulati ünnepségén a városi tanács jelen volt. 5. Dalmy László, közéletünk egyik kedves alakja elhunyt. 5. Városi közgyűlés. 6. Báró Bánffy Dezső városunkban időzött. 6. Tűz volt az Ohaton, mely azonban nagyobb kárt nem tett, és ami kár származott, az a biztosítás révén jó részben megtérült. 26. Ő Felsége Várady Károlyt, a kegyesrendü főgymnázium igazgatóját a székesfehérvári tankerület főigazgatójává nevezte ki 27. Lestyán Adorján kir. közjegyzőt, városi bizottsági tagot Ö Felsége királyi tanácsossá nevezte ki. Szeptember hóban. 20. A sztrájk kiütése. 30. Pósa Lajos és neje felolvasást tartanak színházunkban. Október hóban. 1. Kossuth Ferencz, a vezérbizottság elnöke és több politikus társaságában városunkba érkezett s gondolom, Nánásra ment a Kossuth-szobor leleplezésére, melyen én is részt vettem. 19. Városi közgyűlés.

6 VÁROS. November hóban. 3. Kristai Tróján közkatonát a hadbíróság halálra ítélte és miután ő Felsége szabad folyást engedett az igazság szolgáltatásnak, Bali Mihály állami hóhér a Pavillon-laktanya hátulsó udvarán kivégezte. 5. Kóczián Dezső okleveles gyógyszerésznek a belügyminiszter a Homokkert és Bánk-utcza között fekvő részen a 10 ik gyógyszertár felállítására jogot adott. 19. Ő Felsége fényéri Zádor Lajosnak, a Kereskedőtársulat elnökének a kir. tanácsosi czimet adományozta. Zádor Lajos, mint városunk törvényhatósága bizottsági tagja és mint a közügyek hü munkása, rászolgált a királyi kegyre. 21. A fellépő járványok miatt az elemi iskolákat az egészségügyi bizottság bezárolta. 21. A debreczeni Hitelbank megalakulása. 23. A kereskedelmi és iparkamara közgyűlése. 24. Tárgyalások a villamos vasút ügyében. 24. Balogh Géza kir. közjegyző, volt országgyűlési képviselő halála. 25. Első értekezlet az általános vízvezeték és csatornázás ügyében. 28. A díszpolgári oklevél átadása Simon# Imre kir. tanácsos, nyugalmazott polgármesternek. Deczember hóban. 1. Városi közgyűlés. 4. Domahidy Elemér főispán a mütárlatot megnyitotta nagy és díszes közönség jelenlétében. A tárlatra a legkiválóbb művészek küldték el képeiket. 4. Népgyűlés politikai színezettel. 8. Dr. Popper Alajos biz. tag. főorvos 50 éves doktori jubileuma. 10. Killer Ede bútorgyárának megnyitása. 12. Sesztina Lajos nagynek. Ö Felsége a magyar nemességet adományozta. 14. Jenei Miklós tb. kapitányt Domahidy Elemér főispán valóságos rendőrkapitánnyá nezezte ki. 22. A nőegylet által vezetett népkonyha megnyitása. 24. Bészler Lajos nyug. városi tanácsnok halála. A megboldogult, mint gazdasági tanácsnok hasznos munkát fejtett ki a város szolgálatában. 29. Bizottsági tagválasztás; a megüresedett 3 helyre megválasztattak: Török Péter fögymn. tanár, Varga Lajos dr., Kovács János népiskolai felügyelő. 30. fteichmann Ármin hitközségi elnök, városunk törvényhatósági bizottsági tagja a debreczeni egyetemre 3000 koronás alapítványt tett. 31. Városi közgyűlés. Befejezés. Ezekben van szerencsém évről szóló polgármesteri jelentésemet a tekintetes Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlés elé terjeszteni. Igyekeztem városunk ez évi életét a valósághoz mérten leírni és mindazt felemlíteni, ami munkásságunkat igazolja. És mivel tudom, hogy városunk életében még sok eszme vár megtestesitésre, az ezen évben elért eredmények uj munkaerőt adnak további tevékenységünkhöz. Haladni akarunk a jövőben is. Komoly körültekintéssel, házipénztárunk viszonyainak mérlegelésével ugy azonban, hogy alkotásaink ne rójjanak ujabb és talán elviselhetetlen terheket polgárságunk vállaira. A takarékos gazdálkodás esz vezető eszménk és bár nem fogunk elzárkózni a mo- 1 dern létesítések ajánlásától, sohasem fogunk oly előterjesztéseket tenni és oly befektetéseket javasolni, mellyel akár anyagi erőnket meghaladnák, akár kétessé tennék a beruházásokból remélt hasznot. Szivemből kívánom, hogy hassa át mindnyájunk lelkét eltöltő egyező akarat: Kiépíteni városunk nagyságát, emelni tekintélyét, naggyá tenni szelemi és anyagi javakban nemcsak a várost, mint erkölcsi testületet, hanem ennek érdemes polgárságát és áldozatokra kész lakosságát is. Kelt Debreczenben, deczember hó 25-én. Polgármester. Meghívás a folyó I906. évi ápril hó 6-dik napján - pénteken délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében tartandó bizottsági rendes közgyűlésre. Tárgyak: 1. Polgármesteri jelentés az évi november, ; deczember és az 1906-dik évi január és február hónapokról, j 2. Belügyminiszteri leirat arról, hogy Domahidy Eleí mér Hajdú vármegye és Debreczen sz. kir. város főispánja j ezen állásától felmentetett. Ezzel együtt Domahidy Elemér volt főispán urnák a városi közgyűléshez intézett búcsúlevele. 3. Belügyminiszeri leiratok «) Kovács Gusztáv urnák Hajdú vármegye és Debreczen sz. kir. város főispánjává történt kineveztetéséröl és b) ezen állásától! felmentéséről; c) dr. Boda Dezső székesfővárosi 111. kir. államrendőrségi tanácsos, ma már főkapitány urnák a város területére kormánybiztosi minőségben történt kineveztetéséröl, majd d) ezen működése alóli felmentéséről és e) dr. Vaday László helyettes rendőrfőkapitánynak kormánybiztosi minőségben történt megbízatásáról s megbízatása megszűntéről. Ezzel együtt a városi tanács bemutatja a polgármester ezen kormánybiztosi kiküldetések ellen a belügyminiszter úrhoz intézett feliratait s ezen feliratokra érkeztt belügyminiszteri rendeletet, mely utóbbival dr. Vaday Lászlónak kormánybiztosi megbízatása visszavonatott. 4. Miniszterelnök ur leirata arról, hogy Debreczen sz. kir. város törvényhatóságára teljes hatalommal felruházott kormánybiztos Naszády Iván királyi ítélőtáblai bírót Ő Felsége kinevezni méltóztatott 5. Belügyminiszter urnák 127, számú rendelete, mellyel az 1905 november 30 án az újonnan kinevezendő főispánnal szemben tanúsítandó eljárás és magatartás ügyében hozott közgyűlési határozatot egész terjedelmében megsemmisíti. 6. Belügyminiszteri rendelet, amelylyel Végh Gyula városi rendőrfőkapitány ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat állásától egyideig való felfüggesztése mellett elrendeltetett. Ezzel együtt dr. Boda Dezső volt kormánybiztos értesítése Végh Gyule helyettesítéséről. 7. Belügyminiszteri leirat az évi költségelőirányzat javáhagyásáról. 8. A honvédelmi minisztériumnak , eln. szám alatt kelt leirata a lóavató-bizottság megalakítása 9. A honvédelmi minisztériumnak 21, sz. rendelete a m. kir. honvéd Ludovika-Aakdémiában megüresedett egy «Debreczen városi* és a in. kir. honvéd főreáliskolában üresen levő egy «Andaházi-Szilágyi Mihály* alapítványi hely betöltése iránt.

7 VÁROS. 10. A kereskedelemügyi minisztérium 78, számú leirata a hordáripar gyakorlása tárgyában alkotott szabályrendeletnek jóváhagyása tárgyában. 11. Somogy-, Pozsony vármegyék, Kecsemét és Zombor városok határozatai az országgyűlés feloszlatása tárgyában. 12. Zala-, Szolnok-Doboka vármegyék, továbbá Szeged és Kolozsvár sz. kir. városok törvényhatóságának határozatai a jelenlegi kormánynak azon ténye ellen, hogy külállamokkal kereskedelmi- és vámszerződések iránt tárgyalásokat folytat és szerződéseket kötött. 13. Hunyad vármegyének határozata a póttartalékosok behívása tárgyában kelt honvédelmi miniszteri rendelkezés ellen. 14. Békés-, Moson- és Kolozs vármegyék feliratai és határozatai Ö Felségéhez parlamentáris kormány kinevezése ős alkotmányunk épségben tartása iránt intézendő közös felirat tárgyában. 15. Budapest szék- és főváros közönségének megkeresése a fővárosi rendőrség személyzete több tagjanak más törvényhatóságok területén való működése ügyében hozott határozatuk tudomásvétele iránt. 16. Bizottságok megalakítása. Megalakittatni fognak ugyanis: a jog- és pénzügyi-, gazdasági-, színházi-, szegényügyi-, nyugdíj-ellenőrző-, építési-, állandó színházi tüzvizsgáló-, ménesrendezó-, egészségügyi-, állandó statisztikai, népnevelésügyi-, községi iskolaszék, iparos-tanoncziskolai-, felügyelő-, kóházi-, lóavató és lótenyész-bizottságok. 17. Az esküdtbiróságokról szóló évi XXXIII. t.-cz. s vonatkozó végrehajtási utasításai értelmében az esküdtek évre érvénynyel bíró alaplajstomának egybeállítására hivatott összehívó bizottságnak az évre megalakítása. 18. Jablonczay Kálmán telebbezése, a városi tanácsnak a pallagi I. és II. tagbirtokok haszonbérbe kiadása tárgyában hozott határozat ellen. 19. Bene Jánosné felebbezése a 15, sz. tan. határozat megváltoztatása, illteve a nevén álló évi 32 korona 40 fillér legelőbér töröltetése iránt. 20. Befejezett fegyelmi ügyek bejelentése. 21. Szabadságolás iránti kérvények. 22. Dr. Katona Mihály egyetemes orvostudori oklevelének kihirdetése. 23. László Zsigmond állatorvosi oklevelének kihirdetése. 24. Bábaoklevelek kihirdetése. Debeczen, 1906 április 3. Kovács József, polgármester. Hírek. Értesítés. A hadkötelesek összeírása alkalmával megállapittatott, hogy az alább felsorolt egyének mindeddig nem jelentkeztek, tehát ezek mint teljesen ismeretien hadkötelesek tartatnak nyilván s feltalálásuk esetén ha elmaradásukat elfogadható indokokkal igazolni nem tudják a védtörvény 35.. alapján szigorúan meg fognak büntettetni. Ennélfogva felkéretnek elsősorban a szülők és keresztszülők, továbbá a rokonok és a közönség, hogy ha ezen hadkötelesek hollétéről avagy esetleges elhalálozásáról tudomással bírnának, azt a katonai és illetőségi ügyosztálynál (Városház, emelet 19. szám) bejelenteni szíveskedjenek: Böszörményi József, szülei Dániel, Albert Juliánná. Hajnal Ferencz, anyja Eszter. Mike Lajos, anyja Juliánná. Szilágyi Gábor, szülei Gábor, Nagy Juliánná. Szilágyi Lajos, anyja Juliánná. Tarjányi Ferencz, anyja Erzsébet. Végh József, anyja Zsuzsánna, Balogh János, anyja Mária. Demkó Béla, szülei Jakab, Valkovszki Johanna. Kocsis Gusztáv, anyja Mária. Migléczi Miklós, anyja Juliánná, Molnár János Elemér, szülei János, Kostya Mária, Orosz Sándor, anyja Erzsébet. Papp János, szülei József, Gál Rozália. Berger István, szülei Gyula, Rósenfeld Hani. Fischer Samu, szülei Hermann, Goldstein Katalin. Geiger Alfréd, szülei József, Geiger Anna. Goldstein Gyula, szülei Simon, Grünbaum Záli. Grünvald József, szülei Ferencz, Vaxberger Záli Goldstein Jenő, szülei Adolf, Neufeld Czili. Schvitzer Márton, szülei Hermann, Grünfeld Róza, Steiner Jenő, szülei Simon, Lieberstein Záli. Fischler Fülöp, szülei József, Deutsch Mari. Weisz Jenő, anyja Lina. Kovács József, szülei János, Major Borbála. Tatárka János, szülei Antal, Tóbik Borbála. A városi tanács katonai és illetőségi ügyosztálya. Meghívás. A muzeum-bizottság az 1906 ik év április hó 7-en, szombat délután 4 órakor Hatvan-utcza 23. szám alatt ülést tart. Tárgy: Többrendbeli fontos folyó ügyek. Állandó műkedvelői kiállítás. Főúri körökben mozgalom indult meg egy jótékonyczélu állandó ainateur kiállítás létesítése czéljából. Az alkalomszerű rövid tartamú kiállítások által eddig elért eredmények igazolják a tervezett állandó kiállításnak a létjogosultságát. A kiállításon részt vehet a legszerényebb munkával is minden műkedvelő, annak tagja lehet minden magyar honpolgár. E kiállítások nemcsak serkentik a műkedvelők ambícióját, hanem cselekedetre is késztetik, miáltal azok fokozatos fejlődése sem maradhat el. A szevezó bizottság felhívja mindazon műkedvelőket, akik a kréta-, szén- és tusrajz, az akvarell, olaj-, porczellán-, és üveg festészet, a szobrászat, a faégetési munkák, nemkülönben a kéziügyességre valló egyéb munkák egyikével foglalkoznak, jelentsék be czimüket Hohfeld Lajos föld, mint a szervező-bizottság elnökénél Budapest, Vas-utcza 15/a. szám, aki a tervezett kiállítás iránt érdeklődőknek prospektust szívesen küld. Katonai beszállásolás megváltása. Felhivatnak mindazon háztulajdonosok, akik házaikat folyó évi május hó 1-tól, évi május l-ig terjedő egy évre a katonatartás kötelezettsége alól megváltani óhajtják, hogy tz iránti kérelmüket szóval vagy írásban május hó l-ig a I katonai és illetőségi ügyosztálynál (Városháza I. emelet, í 19. számú ajtó) d. e. 9-től 12 óráig, d. u. 3 órától 5 I óráig annyival is inkább bejelentsék, mert a későbbi jelentkezések figyelembe vétetni nem fognak. Debreczen, ; évi április hó. A városi tanácstól. Felhívás a katonai és honvéd képző és nevelő : intézetbe felvétel végett leendő pályázatra. A m. kir. I honvédelmi miniszter megküldötte a városi tanácshoz a katona-tiszti árva fiuk és leányok nevelő intézetében, a katonai reáliskolákban, a két katonai akadémiában, valamint a soproni honvéd főreáliskolában, a fiumei haditengerészeti akadémiában és a m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémiában a jövő ik tanévre betöltendő magán, közös és magyar állami alapítványi helyek elnyerése czéljából a > Pályázati hirdetményeket*. A városi tanács, tekintettel az iskolai tanulmányokra és az életkorra, a katonatiszti árva fiuk és leányok nevelő intézetébe, valamint a katonai alreáliskolákba felvételre vonatkozó hirdetményeket az elemi iskolák felügyeletével megbízott felekezeti hatóságokhoz, a többi hirdetményeket pedig a helybeli középiskolák (ev. ref. és róm. kath. főgymn., állami főreáliskola és kereskedelmi akadémia) igazgatóságához tette át oly kérelemmel, hogy azt a hatóságuk alatt álló iskolák növendökei között hirdessék ki. A jelzett helyeken tehát a hirdetmények megtekinthetők. Egyidejűleg a tanács intézkedett aziránt, hogy a pályázati hirdetmények a városháznál is (a katonai és illetőségi ügyosztálynak az emeleten a 19. sz. a. levő hivatalos helyiségében naponta a hivatalos órák alatt) megtekinthetők legyenek, hol ugy a pályázók, mint a szülők (gyámok) minden irányban nyerhetnek útbaigazítást és felvilágosítást. A hadsereg nevelő és képző intézeteiben, valamint a honvéd főreáliskolában és a Ludovika Akadémiában a pályázati véghatáridő folyó évi május hó 15., a fiumei haditengerészeti akadémiába julius hó 31.,

8 tehát a szükséges okmányok most már haladéktalanul beszerzendők. Végül kiemeltetik, hogy a debreczeni illetőségű ifjak részére 1 városi teljesen ingyenes alapítványi A V Á K ü S. hely áll a Ludovika-Akadémiában, 1 Ándaházy-Szilágyi Mihály-féle alapítványi hely a soproni honvéd főreáliskolában rendelkezésre, melynek elnyerése czéljából a kellőleg jelszereit kérvények folyó évi május hó 10 ik napjának d. u. 5 órájáig adandók be a tanácsi iktatóba (városház, földszint), később beadott, vagy hiányosan felszerelt kérvények visszautasittatnak. Egyben közli a városi tanács, hogy a hadapród iskolákra vonatkozó hirdetmények még nem érkéz tek le. annak idején a közönség ezekről is értesíttetni fog. Meghívás. A ^Debreczeni Tisztviselők Önsegélyző- Egyesület mint szövetkezeti Debreczenben, XXVI. évi rendes közgyűlését évi április hó 8-án délelőtt fél 11 órakor a»jogász és Tisztviselői-Kör«-nek gróf Degenfeld-tér 2-ik szám alatt levő helyiségében tartja, melyre az egyesület tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes megválasztása. 2. Az igazgatóság jelentése az egyesület évi működéséről; az évi mérleg és a felügyelő-bizottsági jelentés bemutatása; határozat a felmentvény megadása tárgyában. 3. A mérlegben kimutatott eredmény felosztására vonatkozó igazgatósági indítvány tárgyalása. 4. Alapszabályok értelmében a közgyűlés előtt 3 nappal az igazgatóságnál írásban beadott indítványok tárgyalása. 5. Alapszabály szerint 7 kilépő és lemondás következtében megüresedett 2, összesen 9 igazgatósági rendes tagsági és 7 igazgatósági póttagsági helynek választás utján való betöltése. 6. A felügyelő-bizottságnak 1 évre való megalakítása. Megjegyzés: 1. A mérleg, veszteség- és nyereségszámla a szükséges mellékletekkel folyó évi márczius hó 27-től kezdve az egyesület hivatalos helyiségében közszemlére ki van téve. 2. A közgyűlésen a szavazat alapszabályainak 16.. IV. alapján személyesen vagy megbízott által gyakorolható. 3. Egyesületbe belépni kívánókat közgyűlésünk alkalmával szívesen fogadunk és alaprészeink jegyzésére a tisztviselők és az önsegélyezés elvére tekintettel ugy a tisztviselőket, mint a honorátorokat fel is kérjük. Mérleg-számla. Tartozik. Pénzkészlet: A pénztárban 2259 K 77 f. A.Takarék és hitelintézet"-nél 3693 K ül f. A Debreczeni első tekarékpénztár"-nál 810 K Kiadott kölcsönök: Hosszú előlegek 19,965 K 01 f. Rövid előlegek 3897 K 27 f. Ruha előlegek 613 K Sorsjegy előlegek 53 K. Perköltségek: Elszámolásra kiadott előlegek 372 K 20 f. Felszerelések: Teljesen leírva. Kétes követelések : Per alatt levő követelések 2238 K 54 f. Értékpapírok : Az orsz. tisztv. bank jegyzett részvényéért 400 K. Szervezési és jubileumi költ<ég: Szervezési és jubileumi költségek évet terhelő felerésze 134 K 45 f. Összesen: 34,436 K 25 f. Követel. Alaptőke: Befizetett alaprészek K 46 f. Tartalékok: Töke tartalék állomány deczember 31-én 3396 K 49 f. 4"/ 0 kamata 1905.'évről 135 K Fel nem vett évi osztalék 120 K 11 f. 5% az évi tiszta haszonból 49 K 61 I. Beruházási tartalék 97 K 06 f. Kétes követelések tartaléka 2593 K 48 f. Alapok: Segély-alap állomány 1904 decz. 31-én 693 K 70 f. Le: kiadott segélyre 225 K Kamat külömbözet átírás a Debreczeni első takarékpénztár" javára 34 K 05 t. 4", kamata 1905-rol 17 K 38 f. Kövesdy János segély-alap kam ról 28 K 64 f. 5% az evi tiszta haszonból 49 K 61 f. Kövesdy János segély-alap 840 K Márka-jegy alap 30 K 66 f. Átmeneti tételek: Kifizetetlen igazgatási költség 1905-ről 650 K Eredmény: Áthozat évről 31 K 72 f évi nyereség 894 K 53 f. Összesen 34,436 K Debreczen, 1905 deczember hó 31. Oláh Károly, igazgató. Pápay János, pénztáros. Bárdos Géza, főkönyvelő. Kiss Sándor, titkár, könyvelő. Felügyelő-bizottság: Csatth Zsigmbnd, Handtel Vilmos, Tikos József, Vetéssy Béla, póttag. Április hó 15-én megnyílik a nagyerdei gyógyfürdő Hámiyan vannak városunkban is, akik elmennek hidegvíz kurara mész sze idegenbe, tengerpénzt áldozva, holott a hidegvizgyógymódot ép ugy használhatnák a Nagyerdőn, hol a vizgyógymód minden modem eszköze, a fürdőbérlő elismeri szaktudománya, lelkiismeretes gyógykezelése rendelkezésükre áll. A fürdőbérlő Balkányi Ede dr. foorvos a legnagyobb áldozatkészséggel tartja fenn" a fürdőt, nagy költséggel felszerelte azt a modern hygienia minden eszközével és oly olcsó áron kúráltathatja magát mindenki, mint sehol a világon. A víz alkalmazása gyógyczélokra, hőmérsék-, alak- és időtartam tekintetében oly ^ok változatosságot enged, hogy azt a legkülönbözőbb betegségeknél eredménnyel alkalmazhatjuk. Általában a vizgyógymód edzőleg, éltetőleg és erősitőleg hat. Az anyagcsere fokozódása, az idegrendszernek kedvező befolyásoltatása által a beteg szerveknek megváltozott működésük idéztetik elő. Sem fiatalja, sem öregje nem zárandó ki a hidegvizgyógymód alól. A fiatal szervezet erőteljesebben fejlődik és gyarapszik mellette, mig a magasabb korban a hanyatló erőket felélénkíti és a lassan működő szerveket felfrissíti. Eredménynyel alkalmazható tehát a vizgyógymód és annak különféle alakja: I. Súlyos betegségek utáni elgyengüléseknél. 2. Erősödés! és edzési szempontból, a légzőszerveknek hurutos állapotra való hajlamánál. 3. Táplálkozási zavaroknál, u vérszegénység-, sápkór-, kövérség-, köszvény-, görvélykór- és czukorvizelésnél. 4. Gyomor-, bél- és májbetegségeknél. 5. Vérkeringési zavaroknál, vértolulás- és aranyeres bántalmaknál. 6. Rheuma- és idegbántalmaknál, 7. Az idegrendszer megbetegedéseinél, a neurasthenánál, ennek sokoldalú jelenségeinél, a mint: fejgörcs, szédülés, fejnyomás, levertség, szellemi és testi kimerültség, álmatlanság, asthma, ideges szivbántalmak, a gyomor-, bélés nemi szervek neurastheniájánál, hysteriánál, Basedow féle betegségnél, görcsös és hüdéses állapotoknál. A nagyerdői hidegvízgyógyintézet modern és czélszerü berendezése, fekvése és kitűnő puha vize fölötte alkalmas tényezők a vizkurának sikeres használatára. Fővárosi szakértői személyzet végzi a teendőket, az árak mérsékeltek. Orvosi felügyelet. Az intézet egész nap nyitva férfiaknak, d. e. 9 óráig és d. u. 5-8 óráig; nőknek: d. e. 9 órától d óráig. Kiki keresse meg elvesztett egészségét a nagyerdői hidegvizgyógyintézetben Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet Békés Lajos Debreczen, Piacz-u. 44. dr Ujfalussy-ház. Angol női bluzsokat, f é r f i fehérnemüeket és kelen- I gyeket mérték szerint a legszebb kivitelben készit TELEFOND. M E L 0 C C 0 PETER GYŐR. -v BUDAPEST. t ^ DEBRECZEN. Képviselet: Debreczen és Hajdumegye részére: LUKÁCS VILMOSNÁL, Hatvan-utcza 5. Márványmozaiklap. Szabadalmazott géppel gyártott Icarmantyus és csöznöszölt Cze- Műkő- és Czementárugyár. Beton és vasbeton. mentcsövek, Csatornázás. Építési vállalat. Beton és Granitto Ferrazo burkoló Átereszek készítése. munkák. Lukács Vilmosnál kaphatók rendkívül olcsó áron a JOHN-féle ::s kéménytoldó, mely minden kémény huzatát megjavítja, füstzaklatást megszüntet.

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Á VÁROS KÖZIGAZGATÁSI, KOZMÜYELODESI ES KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

Á VÁROS KÖZIGAZGATÁSI, KOZMÜYELODESI ES KÖZGAZDASÁGI HETILAP. I. ÉVFOLYAM. Debreczen, péntek 1904 október 21. ELŐFIZETÉSI ÁB: Á VÁROS Egész évre... 6 korona. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIA DÓHIVATA Egyei Hím ir«o fillér. Városi nyomda. MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER: pénteken

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében.

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-16299/2011. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 17 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. április 17 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-103/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17 én 9 órakor

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére

FELHÍVÁS megjelenési kötelezettség teljesítésére Név: Kovács Judit Kovács Judit Születési hely, idő: Csenger, 1973.08.02. Anyja születési neve: Barcsai Katalin Lakcím: 4765 Csenger, Lehel u. 37. Név: Tarczali Pál Születési hely, idő: Csenger, 1967.01.05.

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem,

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Városgazdálkodási Bizottság ülését 2016. május 11-én 09.00 órára összehívom Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Napirendek: Előterjesztés 1./Előterjesztés az és a Cégcsoport 2015. évi számviteli

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben