AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:"

Átírás

1 ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken és minden törvényhatósági bizottsági közgyűlést Ide küldendők a kéziratok és előfizetési dijak. KÖZIGAZGATÁSI, KOZiWÜYELODESI ES KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Főszerkesztő: VECSEY IMRE. Felelős szerkesztő: KONCZ ÁKOS. Kiadótulajdonos: A VÁBOSI KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT. Debreczen sz. kir. város polgármesterének jelentése az 1904-ik évről. (Folytatás és vége.) Debreczen sz. kir. város legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak évre összeállított NÉVJEGYZÉKE. Foglalkozás Lakóhely, utcza és házszám Az egyszeresen kétszeresen számított adó- Az 1886: XXI. t.-cz a értelmében eszközölt kétszeres adó-szám itás alapja Simonffy Imre Se.sztina Lajos Dr. Ujfalussy József Áron Jenő Rickl Géza Vecsey Zoltán Koszorús Lajos Kaik Lajos Németh András Berger Jenő Györffy Aladár Áron Miksa Reichmann Ármin Dr. Rótschnek V. Emil Dr. Szikszay Szabó József Szikszay Lajos Hajdú Gyula Harangi Sándor Weichiiiger Károly Kaszanyitzky Endre Kardos László Hauer Bertalan Czégély Ferencz Komlóssy Arthur Lamprecht Frigyes Nagy Jakab Fleischmann Mór Lestyán Adorján Fried Emil Bilkei Kövesdy Imre Tamássy Béla ifj. Horváih Tamás Horváth István Szabó Kálmán Szentesi János Szent-Királyi Tivadar Jóna István ifj. Bányai István Dr. Tüdős János Dr. Széli Kálmán Komlóssy Dezső Grausz Mór Dr. Csíkos Sándor Lusztig Károly vendéglős gyógyszerész,. vendéglős kir. közjegyző nagybérlő gyógyszerész tőkepénzes Batthyány-u.. I. Piacz-u. 23. Fiacz-u. 44. Széchenyi u. 22. Piacz-u. 7. Hatvan-u. 4. Miklós-u. 33. Piacz-u. 15. Kossuth-u. 39. Hatvan-u. 2. Szt.-Anna-u. 24. Piacz-u. 64. Kossuth-u. 15. Kossut-u. 29. Péterfia-u. 43. Csapó-u. 27. Hatvan-u. 42. Piacz-u. 53. Piacz-u. 57. Kossuth-u. 9. Batthyány-u. 12. e Piacz-u. 65. Bethlen-u. 10. Piacz-u. 62. József k h.-u. 31. j Kossuth-u. 9. j! Szent-Anna-u. 7.!j Hatvan-u. 37. íj Szent-Anna-u. 57. Szent-Anna-u. 57. Péterfia-u. 44. j Kossuth-u. 48. (.Kossuth u. 36. Szent-Anna-u. 56. Burgundia-u. 22. Kossuth-u. 54. Hatvan u. 27. Péterfia-u. 31. József k. h.-u. 35. Bethlen-u. 4. Egyháztér-u. 5. Péterfia-u. 22. Széchenyi u i oklevél./ orvosi oklevél, i oklevél, építészi oklevél, ker. ip. k. keltag. gyógysz. oklevél, orvosi oklevél, építészi oklevél, i oklevél. ker. ip. k. beltag, i oklevél, i oklevél. közjegyzői oklevél. gyógysz. oklevél. ker. ip. k. keltag. i oki. orvosi oklev. i oklev. orvosi oki.

2 VÁROS. 1 Az egyszeresen Lakóhely, utcza és kétszeresen N é v Foglalkozás kiszámított adó házszám «korona Az 1886: XXI. t.-cz a értelmében eszközölt kétszeres adoszamttas alapja 45 Jóna János Kossuth-u íd. Bányai István Bethlen-u Dr. Kocsár Gábor Szent-Anna-u ügyv. oki. 48 Jámbor János Miklós-u Gyarmathy István sertés Rákóczi-u Tóth István Péterfia-u Gabauer Károly Homokkert ld. Balogh István Miklós-u Dr. Brukner Ernő Csapó-u orvosi oki. 54 Kovács József polgármester Hatvan-u ügyv. oki. 55 Dr. Berger Andor Miklós-u ügyv oki. 56 Dr. Kemény Mór Piacz-u ügyv. oki. 57 Öri Mihály. Hatvan-u Dr. Moskovits Jenő Széchenyi-u i.gyv. oki. 59 Csanak József Piacz-u Móricz Ferencz Kossuth-u Gerébi Pál Deák F -u Puky Gyula főispán 1620 ügyv. oki. Bernáth Elemér kir. tábla elnök 1620 ügyv. oki. 64 Gyory Kálmán mérnök Péterfia-u, Szép József. Bethlen-u Nemes Kálmán Batthyány u ügyv. oki. Boldog István Arany J -u Polgári Bálint Nap-u Horváth János építész Csapó-u Boczkó Sámuel r. főkapitány Mester-u Dr. Peczkó Ernő Szt.-Anna-u tanári oki. 72 Debreczeni Jenő légszeszgyári igazg. légszeszgyár mérn. oki. 73 Dr. Gajzágó Béla kir. it. táblai bíró Péterfia-u tudori oki. 74 Huttflész Kázmér Aczél Géza vár. főmérnök Degenfeld-tér mérn. oki. 76 Zöld János Mester-u Könyves Tóth Kálmán ev. ref. lelkész Ispotály Kertész János József k. h.-u Kéki Sándor Csapó-u Lukács Ármin term. Széchenyi-u Tafler Ignácz Déák F.-u Szilágyi Imre Piacz-u ügyv. oki 83 Dr. Vargha Elemér polgárm. titkár Szent-Anna-u tudori oki. 84 Kenyeres Károly Széchenyi-u Zádor Lajos baik igazgató Kossuth-u. II ker. ip. kam. beltag. 86 Dr. Sz. Nagy Kálmán Hatvan-u Dr. Varga Emil Széchenyi-u Rósenfeld Salamon bérlő Gara Alajos Ungváry József Péterfia-'u Ifj. Kertész István Bethlen-u Vecsey Viktor háztulajdonos Piacz-u gyógysz. oki. 93 Szabó Lajos Péterfia-u gazd. oki. P ó t t á g o k :, Fürst Ödön Széchenyi-u Ifj. Balogh István Bethlen-u Gróf Degenfeld József nyug. főispán Péterfia-u Gyarmathy János mészáros Bethlen-u Hochfelder Jakab ügynök, Hatvan-u Kertész Imre Bethlen-u id. Harsányi István Tanitó-u Kerekes Géza Hunyadi-u Geiger Simon termény Piacz-u Erdélyi István tb. r. kapitány Teleki u Vadon Sándor Deák F.-u ügyv. oki. Szántó Győző kefegyáros Hatvan-u ker. ip. kam. beltag. Szabó Mihály Hunyadi-u Hegedűs Ferencz Kar-u Szikszay Albert Teleki-u Dr. Nagy Lajos Darabos-u ügyv. oki. 17 Löfkovits Arthur ékszerész Deák F.-u ker. ip. kam. beltag. 18 Polgár József Csapó-u Ifj. Pásztor János Mester-u Horváth János Miklós-u Kiss Mihály Bethlen-u K. Vértessy István Teleki-u Szegheó István kir. tábl. tanácselnök 1107 birói oklevél. 24 Szélí Farkas 1:07 bírói oklevél. 25 Falk Ármin gyáros Postakert 1095 Összeállittatott az igazoló évi november hó 15-én tartott ülésében. Imre, jegyző. Dr. Kola János, válaszmánynak Vecsey Módosíttatott az állandó bíráló válaszmánynak évi deczember hó 12-ik napján tartott ülésében. Vecsey Imre, jegyző. elnök. Kovács József, elnök.

3 V ÁROS. Debreczen szabad királyi város választott bizottsági tagjainak: az 1904 ik évre kiegészített Azon év, hó és nap, A bizottsági tag Foglalkozása melytől megbiza ameddig megbí- tása számíttatik zatása számíttatik I. kerület, Csapó-utcza. Bácsi András Kolcsey-u jan. I decz decz. 14. Bihari Isrván Csapó-u. 66. Erdei Ferencz Miklós-u. 37. Kiss Ajbert ev. ref. lelkész Piaczru. 37. Bongó Lajos csizmadia Rákóczy-u. 19. Ifj. Schwartz Vilmos Egyház-tér 17. Varjas Sándor Busi-u. 20. Dávid Mihály Eötvös-u decz. 29. Dr. Kalmár Barna Csapó-u. 26. Otrokocsi Végh János Csapó-u. 23. egyh. hivataln. Szabó József Rákóczi-u. 39. csizmadia Szinay Gyula Rákóczi-u. 15. Varjas János Veres-u. 15. Meszena-u. I. Váray János szatócs II. kerület, Péterfia-utcza., Dr. Gulyás István Hajó-u jan decz decz. 14. Kiss Bálint 1 Péterfia-u. 50. Márton Imre íj Szalkai-u Dr. Nagy Zsigmond Darabos-u Pálfy Ferencz ij Rákóczi-u Polgári Sándor Csemete-u. 5. Zöld Mihály ' Bethlen-u. 41. n Faragó András Rákóczi-u. 49. a Kurucz Miklós : csizmadia Hüvelyes-u decz decz. 29. L. Nagy Bálint Péterfia-u. 41. Seres András Bethlen-u 53. Somogyi Pál Bethlen-u. 43. Török Bálint gazda Kétmalom-u- 11. Sinka Sándor j gymn. igazgató Péterfia-u decz decz Bethlen-u decz Kertész István " " III. kerület, Hanvan-utcza Dr. Benedek János Dr. Ferenczy Gyula Kovács Lajos Ifj. Mike Ferencz Sarkadi Ferencz Simon István Szathmári Ferencz Szilágyi Bálint Dr. Bacsó Dezső Kertész Mihály K. Kiss József Kulcsár Endre. Salánki Ferencz Szűcs István Jámbor István Zöld János Miklós-u. 19. József kir. h.-u. 41. Timár-u. 25. Mester-u. 35. Borz-u. 9. Vigkedvü M.-u. 60. Bethlen-u. 28. Bethlen-u. 5. József kir. h -u. 12. Mester-u. 31. Rákóczi-u. 47. Mester-u. 31. Bethlen-u. 24. Hatvan-u. 62. Garai u. 28. Mester-u decz decz decz. 29. IV. kerület, Piacz-utcza. Dr. Balkányi Miklós j. föld Lengyel Imre ny. törv. biró Márk Endre főisk. ügyész Dr. Popper Alajos f Serli Ede Dr. Szántó Számuel I ker! akad. tan. Könyves Tóth Sámuel esztergályos Jóna Dániel lakatos Kossuth-u. 32. Hatvan-u. 54. Hatvan-u. 26. József kir. h.-u. 19. József kir. h.-u. 30. Miklós-u. 23. Péterfia-u. 1. József kir h. u jan decz. 31.

4 V Á K Ü S. Azon év, hó és nap 1 A bizottsági tag 1 Foglalkozás Lakhelye Mikor választa- Jegyzet a melytsl megbíza- a meddig megbíza- tott meg 31 tása számíttatik tása számíttatik. I I 9 Dr. Burger Péter Piacz-u jan decz decz Dr. Fejér Ferencz Piacz-u. 43. Dr. Freund Jenő Piacz-u Kecskés István Barna-u Kiss Áron ev. ref. püspök Hatvan-u Koppányi Dávid lakatos Miklós-u Kövendi Domokos gazdatiszt Macs-puszta 16 T. Nagy János Erzsébet-u I V. kerület, Varga-utcza., Debreczeni Lajos hentes Verbőczy-u jan decz decz. 18. Erit/. Ernő máv. felügyelő Hunyadi-u. 14. Géresi Kálmán tanker. igazg. Arany János-u. 4. Dr. Irinyi István Arany János-u. 4. Dr. Kemény Mór Piacz-u Dr. Kola János Piacz-u. 6 I 7 Miskolczy Jenő kataszt. hiv. Kossuth-u január deez decz Pálffy Gábor Attilatér Dr. Derekassy István Szt.-Anna-u január decz decz Dobieczki Sándor orszgy. képv. Deák F.-u. 19. Nagy Sándor Varga-u Szentessy János mészáros Szt. Anna-u Jobbágy János gazda Varga-u Józsa Vincze Verbőczi-u. 3 : 15 Váczi János Szt. Anna-u. 11. Dr. Wolaffka Nándor r. k. prépost Szt. Anna-u 21. " VI. kerület, Kossuth-ntcza. 1 Alföldi Gábor Szt. Anna-u január decz decz Bakos János Kigyó-u Dicsőfi József ev. ref. leik. Széchenyi-u Kelemen Gábor Kigyó-u Dr. Kenézy Gyula Batthyány-u Pető István Teleki-u Rickl Antal Kossuth-u Rochlitz Arthur bank. hiv. Burgundia-u Dr. Bakonyi Samu Hunyady-u jannár decz decz Böszörményi Mihály Nap-u Herczeg János Ispotály. Kálmán András Teleki-u 20. Kulcsár Gábor szíjgyártó Kossuth-u. 47. Némethy László mészáros Méliusz-tér 15. Némethy Sándor Lorántffy-u. 46. Juhász Ignácz Kossuth-u " 1 Az év deczember 30-án megejtett választás igazoltatott az igazoló választmánynak év január hó 26 án tartott ülésében. Az évre ily módon végérvényesen egybeállított névjegyzék tudomásul vétetett Debsz. kir. város törvényhatósági bizottságának 1904 január 28-án tartott rendes közgyűlésében, a bkgy. számú határozattal., Vecsey Imre, főjegyző. Az év folyamán történi nevezetesebb események, melyek a fenti rovatokban nincsenek megemlítve. Nagy események nem zavarták meg a város nyugalmát, viszont nem történtek olyan dolgok, melyek akár politikai, akár társadalmi tekintetben külön feljegyzésre méltók volnának. Ellenben közgazdasági életünket néhány napra megzavarta a vasutasok hirtelen beállott munkaszün tetése és a különböző ipari foglalkozást üzók bérharcza. Január hóban. 1. Szeles Lajos dobozi református lelkész 10,000 koronát adott a debreczeni egyetemre. A nemes gondolkozású jóltevót maga a tett dicséri. 6. Fürth Ödön nagykáti tanyáján jelentékeny kárral végződő tüz pusztított. 9. Simonffy Emilt, a zenede igazgatóját, városunk törvényhatósági bizottsági tagját Ó Felsége királyi tanácsossá nevezte ki.

5 VÁROS. 10. Domahidy Elemér, Debreczen és Hajdú vármegye főispánjának városunkba érkezése. 11. Domahidy Elemér főispáni beiktatása. Az uj főispánt ez alkalommal számos képviselő és a szomszéd törvényhatóságok urai kisérték el. A beiktatás alkalmával a főispán hosszabb beköszöntő programm-beszédet mondott, mig a törvényhatóság nevében én üdvözöltem. 12. Simonffy Imre nyug. polgármester, kir. tanácsos arczképének leleplezése a városház nagytermében, mely alkalommal méltattam érdemes elődömnek a város szellemi és anyagi ügyei emelése érdekében kifejtett munkásságát. 14. Dr. Will Rikhárd strassburgi főorvos városunkba érkezett. 14. Az interurbán hálózaton életbelépett az éjjeli beszélgetés. 16. Zay Miklós gróf publiczista városunkban időzött. 16. Királyi táblánk egyik kiváló bírája: zilahi Kiss Endre meghalt 60 éves korában. 17. Gaszner Károly, az Osztrák magyar bank cenzora, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, ki zajtalan munkásságu hosszú életet töltött be. meghalt 76 éves korában. 25. Nagy értekezlet a városházán a konzumvásár ügyében. 30. Bánffy Dezső báró több országgyűlési képviselővel városunkban időzött. Február 5. Böszörményi József kir. fóügyészhelyettes 48 éves korában elhunyt. Az igazságszolgáltatás egy kiváló munkás -erőt vesztett benne. 12. Ő Felsége Fauszt Elek pénzügy igazgatót királyi tanácsossá nevezte ki. 22. Domahidy Elemér főispán számonkérőszéket tartott. 22. Mártonffv Márton iparoktatási főigazgató az ipariskola ügyében nálunk időzött. 20. Biró Lajos tudósunk, főiskolánk egykori tanítványa felolvasás tartására városunkba érkezett. 21. Juraskó János és Kovács Mihály gazdasági cselédek részére korona jutalom és elismerő okirat adatott át a földmüvelésügyi m. kir. miniszter megbízásából. 27. Blaha Lujza, a Nemzeti színház örökös tagja színházunkban három estén vendégszerepelt. Márczius hó. hóban- 3. A piaczok uj elhelyezése ügyében hozott határozat életbeléptetése. 3. Kernhoffer József biz. tagnak, az Osztrák-magyar bank debreczeni fiókja főnökének 25 éves szolgálati jubi- 3. Szinay Gyula volt országgyűlési képviselő, halála. A megboldogult városunk életében tevékeny szerepet vitt. 4. Kórházunk igazgató főorvosát Ujfalussy József drt. Ö felsége a közegészségügy körül szerzett érdemeiért királyi tanácsossá nevezte ki. 6. Városunk néhány állategészségügyi körzetében a sertésvész fellép. 8. A nőegylet által vezetett városi népkonyha bezárása. 18. Kondoros, Tócó, Kádár-árok vizlecsapoló társulat megalakulása. 25. A kefegyári munkások munkaszüntetésének kitörése. 25. Az István-malom társulat Szabó Kálmán kamarai elnököt igazgatósági elnökévé választja. 27. Országos amatőr birkózó verseny városunkban. 29. Városi közgyűlés. April hóban. 11. Főispán Végh Gyula tb. főkapitányt valóságos főkapitánynyá nevezi ki. 12. Haranghy László városi számvevő, városunk és tisztikarunk buzgó munkása 38 éves korában meghalt. Temetésén a városi tanács és tisztikar megjelent és sirjára koszorút helyezett. 18. Kefegyári munkások tüntető felvonulása. 20. Az általános vasúti munkaszüntetés kezdete. 26.,. vége. 27. Berger Andor dr. tb. főügyészi kinevezése. 30. Zilahy Gyula megkapja 6 évre a szinház bérletét. Május hóban. 3. Thaly Kálmán dr. országgyűlési képviselőnek a díszoklevél átadása Budapesten. 5. Jókai Mór dr. koszorús regényírónk halála. Városunk a megboldogult ravatalára koszorút helyezett és családjához részvét levelet intézett. Jókai Mór dr. városunk díszpolgára volt. Emlékezetét közgyűlési jegyzőkönyvünk lapjai őrzik. 13. Kerekes József városunk egykori főjegyzője Buda i pesten elhunyt. Sirjára koszorút helyeztünk. 31. Kaba nádudvari vasút megnyitása. 31. Kecskeméti gazdák látogatása városunkban. Junius hóban. 10. Téglagyári munkások munkaszüntetése. 15. Országos Magyar Kereskedő Egyesület meg! alakulása. 16. Városi közgyűlés. 30. Városi közgyűlés. Julius hóban 1. Városi közgyűlés folytatása. 8. Óry Mihály bizottsági tag, 61 éves korában meghalt. A városi közügyekben tevékeny részt vett és a törvényhatósági bizottsági közgyűlés egyik legbuzgóbb tagja volt. Augusztus hóban. 2. A debreczeni csata évfordulati ünnepségén a városi tanács jelen volt. 5. Dalmy László, közéletünk egyik kedves alakja elhunyt. 5. Városi közgyűlés. 6. Báró Bánffy Dezső városunkban időzött. 6. Tűz volt az Ohaton, mely azonban nagyobb kárt nem tett, és ami kár származott, az a biztosítás révén jó részben megtérült. 26. Ő Felsége Várady Károlyt, a kegyesrendü főgymnázium igazgatóját a székesfehérvári tankerület főigazgatójává nevezte ki 27. Lestyán Adorján kir. közjegyzőt, városi bizottsági tagot Ö Felsége királyi tanácsossá nevezte ki. Szeptember hóban. 20. A sztrájk kiütése. 30. Pósa Lajos és neje felolvasást tartanak színházunkban. Október hóban. 1. Kossuth Ferencz, a vezérbizottság elnöke és több politikus társaságában városunkba érkezett s gondolom, Nánásra ment a Kossuth-szobor leleplezésére, melyen én is részt vettem. 19. Városi közgyűlés.

6 VÁROS. November hóban. 3. Kristai Tróján közkatonát a hadbíróság halálra ítélte és miután ő Felsége szabad folyást engedett az igazság szolgáltatásnak, Bali Mihály állami hóhér a Pavillon-laktanya hátulsó udvarán kivégezte. 5. Kóczián Dezső okleveles gyógyszerésznek a belügyminiszter a Homokkert és Bánk-utcza között fekvő részen a 10 ik gyógyszertár felállítására jogot adott. 19. Ő Felsége fényéri Zádor Lajosnak, a Kereskedőtársulat elnökének a kir. tanácsosi czimet adományozta. Zádor Lajos, mint városunk törvényhatósága bizottsági tagja és mint a közügyek hü munkása, rászolgált a királyi kegyre. 21. A fellépő járványok miatt az elemi iskolákat az egészségügyi bizottság bezárolta. 21. A debreczeni Hitelbank megalakulása. 23. A kereskedelmi és iparkamara közgyűlése. 24. Tárgyalások a villamos vasút ügyében. 24. Balogh Géza kir. közjegyző, volt országgyűlési képviselő halála. 25. Első értekezlet az általános vízvezeték és csatornázás ügyében. 28. A díszpolgári oklevél átadása Simon# Imre kir. tanácsos, nyugalmazott polgármesternek. Deczember hóban. 1. Városi közgyűlés. 4. Domahidy Elemér főispán a mütárlatot megnyitotta nagy és díszes közönség jelenlétében. A tárlatra a legkiválóbb művészek küldték el képeiket. 4. Népgyűlés politikai színezettel. 8. Dr. Popper Alajos biz. tag. főorvos 50 éves doktori jubileuma. 10. Killer Ede bútorgyárának megnyitása. 12. Sesztina Lajos nagynek. Ö Felsége a magyar nemességet adományozta. 14. Jenei Miklós tb. kapitányt Domahidy Elemér főispán valóságos rendőrkapitánnyá nezezte ki. 22. A nőegylet által vezetett népkonyha megnyitása. 24. Bészler Lajos nyug. városi tanácsnok halála. A megboldogult, mint gazdasági tanácsnok hasznos munkát fejtett ki a város szolgálatában. 29. Bizottsági tagválasztás; a megüresedett 3 helyre megválasztattak: Török Péter fögymn. tanár, Varga Lajos dr., Kovács János népiskolai felügyelő. 30. fteichmann Ármin hitközségi elnök, városunk törvényhatósági bizottsági tagja a debreczeni egyetemre 3000 koronás alapítványt tett. 31. Városi közgyűlés. Befejezés. Ezekben van szerencsém évről szóló polgármesteri jelentésemet a tekintetes Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlés elé terjeszteni. Igyekeztem városunk ez évi életét a valósághoz mérten leírni és mindazt felemlíteni, ami munkásságunkat igazolja. És mivel tudom, hogy városunk életében még sok eszme vár megtestesitésre, az ezen évben elért eredmények uj munkaerőt adnak további tevékenységünkhöz. Haladni akarunk a jövőben is. Komoly körültekintéssel, házipénztárunk viszonyainak mérlegelésével ugy azonban, hogy alkotásaink ne rójjanak ujabb és talán elviselhetetlen terheket polgárságunk vállaira. A takarékos gazdálkodás esz vezető eszménk és bár nem fogunk elzárkózni a mo- 1 dern létesítések ajánlásától, sohasem fogunk oly előterjesztéseket tenni és oly befektetéseket javasolni, mellyel akár anyagi erőnket meghaladnák, akár kétessé tennék a beruházásokból remélt hasznot. Szivemből kívánom, hogy hassa át mindnyájunk lelkét eltöltő egyező akarat: Kiépíteni városunk nagyságát, emelni tekintélyét, naggyá tenni szelemi és anyagi javakban nemcsak a várost, mint erkölcsi testületet, hanem ennek érdemes polgárságát és áldozatokra kész lakosságát is. Kelt Debreczenben, deczember hó 25-én. Polgármester. Meghívás a folyó I906. évi ápril hó 6-dik napján - pénteken délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében tartandó bizottsági rendes közgyűlésre. Tárgyak: 1. Polgármesteri jelentés az évi november, ; deczember és az 1906-dik évi január és február hónapokról, j 2. Belügyminiszteri leirat arról, hogy Domahidy Eleí mér Hajdú vármegye és Debreczen sz. kir. város főispánja j ezen állásától felmentetett. Ezzel együtt Domahidy Elemér volt főispán urnák a városi közgyűléshez intézett búcsúlevele. 3. Belügyminiszeri leiratok «) Kovács Gusztáv urnák Hajdú vármegye és Debreczen sz. kir. város főispánjává történt kineveztetéséröl és b) ezen állásától! felmentéséről; c) dr. Boda Dezső székesfővárosi 111. kir. államrendőrségi tanácsos, ma már főkapitány urnák a város területére kormánybiztosi minőségben történt kineveztetéséröl, majd d) ezen működése alóli felmentéséről és e) dr. Vaday László helyettes rendőrfőkapitánynak kormánybiztosi minőségben történt megbízatásáról s megbízatása megszűntéről. Ezzel együtt a városi tanács bemutatja a polgármester ezen kormánybiztosi kiküldetések ellen a belügyminiszter úrhoz intézett feliratait s ezen feliratokra érkeztt belügyminiszteri rendeletet, mely utóbbival dr. Vaday Lászlónak kormánybiztosi megbízatása visszavonatott. 4. Miniszterelnök ur leirata arról, hogy Debreczen sz. kir. város törvényhatóságára teljes hatalommal felruházott kormánybiztos Naszády Iván királyi ítélőtáblai bírót Ő Felsége kinevezni méltóztatott 5. Belügyminiszter urnák 127, számú rendelete, mellyel az 1905 november 30 án az újonnan kinevezendő főispánnal szemben tanúsítandó eljárás és magatartás ügyében hozott közgyűlési határozatot egész terjedelmében megsemmisíti. 6. Belügyminiszteri rendelet, amelylyel Végh Gyula városi rendőrfőkapitány ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálat állásától egyideig való felfüggesztése mellett elrendeltetett. Ezzel együtt dr. Boda Dezső volt kormánybiztos értesítése Végh Gyule helyettesítéséről. 7. Belügyminiszteri leirat az évi költségelőirányzat javáhagyásáról. 8. A honvédelmi minisztériumnak , eln. szám alatt kelt leirata a lóavató-bizottság megalakítása 9. A honvédelmi minisztériumnak 21, sz. rendelete a m. kir. honvéd Ludovika-Aakdémiában megüresedett egy «Debreczen városi* és a in. kir. honvéd főreáliskolában üresen levő egy «Andaházi-Szilágyi Mihály* alapítványi hely betöltése iránt.

7 VÁROS. 10. A kereskedelemügyi minisztérium 78, számú leirata a hordáripar gyakorlása tárgyában alkotott szabályrendeletnek jóváhagyása tárgyában. 11. Somogy-, Pozsony vármegyék, Kecsemét és Zombor városok határozatai az országgyűlés feloszlatása tárgyában. 12. Zala-, Szolnok-Doboka vármegyék, továbbá Szeged és Kolozsvár sz. kir. városok törvényhatóságának határozatai a jelenlegi kormánynak azon ténye ellen, hogy külállamokkal kereskedelmi- és vámszerződések iránt tárgyalásokat folytat és szerződéseket kötött. 13. Hunyad vármegyének határozata a póttartalékosok behívása tárgyában kelt honvédelmi miniszteri rendelkezés ellen. 14. Békés-, Moson- és Kolozs vármegyék feliratai és határozatai Ö Felségéhez parlamentáris kormány kinevezése ős alkotmányunk épségben tartása iránt intézendő közös felirat tárgyában. 15. Budapest szék- és főváros közönségének megkeresése a fővárosi rendőrség személyzete több tagjanak más törvényhatóságok területén való működése ügyében hozott határozatuk tudomásvétele iránt. 16. Bizottságok megalakítása. Megalakittatni fognak ugyanis: a jog- és pénzügyi-, gazdasági-, színházi-, szegényügyi-, nyugdíj-ellenőrző-, építési-, állandó színházi tüzvizsgáló-, ménesrendezó-, egészségügyi-, állandó statisztikai, népnevelésügyi-, községi iskolaszék, iparos-tanoncziskolai-, felügyelő-, kóházi-, lóavató és lótenyész-bizottságok. 17. Az esküdtbiróságokról szóló évi XXXIII. t.-cz. s vonatkozó végrehajtási utasításai értelmében az esküdtek évre érvénynyel bíró alaplajstomának egybeállítására hivatott összehívó bizottságnak az évre megalakítása. 18. Jablonczay Kálmán telebbezése, a városi tanácsnak a pallagi I. és II. tagbirtokok haszonbérbe kiadása tárgyában hozott határozat ellen. 19. Bene Jánosné felebbezése a 15, sz. tan. határozat megváltoztatása, illteve a nevén álló évi 32 korona 40 fillér legelőbér töröltetése iránt. 20. Befejezett fegyelmi ügyek bejelentése. 21. Szabadságolás iránti kérvények. 22. Dr. Katona Mihály egyetemes orvostudori oklevelének kihirdetése. 23. László Zsigmond állatorvosi oklevelének kihirdetése. 24. Bábaoklevelek kihirdetése. Debeczen, 1906 április 3. Kovács József, polgármester. Hírek. Értesítés. A hadkötelesek összeírása alkalmával megállapittatott, hogy az alább felsorolt egyének mindeddig nem jelentkeztek, tehát ezek mint teljesen ismeretien hadkötelesek tartatnak nyilván s feltalálásuk esetén ha elmaradásukat elfogadható indokokkal igazolni nem tudják a védtörvény 35.. alapján szigorúan meg fognak büntettetni. Ennélfogva felkéretnek elsősorban a szülők és keresztszülők, továbbá a rokonok és a közönség, hogy ha ezen hadkötelesek hollétéről avagy esetleges elhalálozásáról tudomással bírnának, azt a katonai és illetőségi ügyosztálynál (Városház, emelet 19. szám) bejelenteni szíveskedjenek: Böszörményi József, szülei Dániel, Albert Juliánná. Hajnal Ferencz, anyja Eszter. Mike Lajos, anyja Juliánná. Szilágyi Gábor, szülei Gábor, Nagy Juliánná. Szilágyi Lajos, anyja Juliánná. Tarjányi Ferencz, anyja Erzsébet. Végh József, anyja Zsuzsánna, Balogh János, anyja Mária. Demkó Béla, szülei Jakab, Valkovszki Johanna. Kocsis Gusztáv, anyja Mária. Migléczi Miklós, anyja Juliánná, Molnár János Elemér, szülei János, Kostya Mária, Orosz Sándor, anyja Erzsébet. Papp János, szülei József, Gál Rozália. Berger István, szülei Gyula, Rósenfeld Hani. Fischer Samu, szülei Hermann, Goldstein Katalin. Geiger Alfréd, szülei József, Geiger Anna. Goldstein Gyula, szülei Simon, Grünbaum Záli. Grünvald József, szülei Ferencz, Vaxberger Záli Goldstein Jenő, szülei Adolf, Neufeld Czili. Schvitzer Márton, szülei Hermann, Grünfeld Róza, Steiner Jenő, szülei Simon, Lieberstein Záli. Fischler Fülöp, szülei József, Deutsch Mari. Weisz Jenő, anyja Lina. Kovács József, szülei János, Major Borbála. Tatárka János, szülei Antal, Tóbik Borbála. A városi tanács katonai és illetőségi ügyosztálya. Meghívás. A muzeum-bizottság az 1906 ik év április hó 7-en, szombat délután 4 órakor Hatvan-utcza 23. szám alatt ülést tart. Tárgy: Többrendbeli fontos folyó ügyek. Állandó műkedvelői kiállítás. Főúri körökben mozgalom indult meg egy jótékonyczélu állandó ainateur kiállítás létesítése czéljából. Az alkalomszerű rövid tartamú kiállítások által eddig elért eredmények igazolják a tervezett állandó kiállításnak a létjogosultságát. A kiállításon részt vehet a legszerényebb munkával is minden műkedvelő, annak tagja lehet minden magyar honpolgár. E kiállítások nemcsak serkentik a műkedvelők ambícióját, hanem cselekedetre is késztetik, miáltal azok fokozatos fejlődése sem maradhat el. A szevezó bizottság felhívja mindazon műkedvelőket, akik a kréta-, szén- és tusrajz, az akvarell, olaj-, porczellán-, és üveg festészet, a szobrászat, a faégetési munkák, nemkülönben a kéziügyességre valló egyéb munkák egyikével foglalkoznak, jelentsék be czimüket Hohfeld Lajos föld, mint a szervező-bizottság elnökénél Budapest, Vas-utcza 15/a. szám, aki a tervezett kiállítás iránt érdeklődőknek prospektust szívesen küld. Katonai beszállásolás megváltása. Felhivatnak mindazon háztulajdonosok, akik házaikat folyó évi május hó 1-tól, évi május l-ig terjedő egy évre a katonatartás kötelezettsége alól megváltani óhajtják, hogy tz iránti kérelmüket szóval vagy írásban május hó l-ig a I katonai és illetőségi ügyosztálynál (Városháza I. emelet, í 19. számú ajtó) d. e. 9-től 12 óráig, d. u. 3 órától 5 I óráig annyival is inkább bejelentsék, mert a későbbi jelentkezések figyelembe vétetni nem fognak. Debreczen, ; évi április hó. A városi tanácstól. Felhívás a katonai és honvéd képző és nevelő : intézetbe felvétel végett leendő pályázatra. A m. kir. I honvédelmi miniszter megküldötte a városi tanácshoz a katona-tiszti árva fiuk és leányok nevelő intézetében, a katonai reáliskolákban, a két katonai akadémiában, valamint a soproni honvéd főreáliskolában, a fiumei haditengerészeti akadémiában és a m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémiában a jövő ik tanévre betöltendő magán, közös és magyar állami alapítványi helyek elnyerése czéljából a > Pályázati hirdetményeket*. A városi tanács, tekintettel az iskolai tanulmányokra és az életkorra, a katonatiszti árva fiuk és leányok nevelő intézetébe, valamint a katonai alreáliskolákba felvételre vonatkozó hirdetményeket az elemi iskolák felügyeletével megbízott felekezeti hatóságokhoz, a többi hirdetményeket pedig a helybeli középiskolák (ev. ref. és róm. kath. főgymn., állami főreáliskola és kereskedelmi akadémia) igazgatóságához tette át oly kérelemmel, hogy azt a hatóságuk alatt álló iskolák növendökei között hirdessék ki. A jelzett helyeken tehát a hirdetmények megtekinthetők. Egyidejűleg a tanács intézkedett aziránt, hogy a pályázati hirdetmények a városháznál is (a katonai és illetőségi ügyosztálynak az emeleten a 19. sz. a. levő hivatalos helyiségében naponta a hivatalos órák alatt) megtekinthetők legyenek, hol ugy a pályázók, mint a szülők (gyámok) minden irányban nyerhetnek útbaigazítást és felvilágosítást. A hadsereg nevelő és képző intézeteiben, valamint a honvéd főreáliskolában és a Ludovika Akadémiában a pályázati véghatáridő folyó évi május hó 15., a fiumei haditengerészeti akadémiába julius hó 31.,

8 tehát a szükséges okmányok most már haladéktalanul beszerzendők. Végül kiemeltetik, hogy a debreczeni illetőségű ifjak részére 1 városi teljesen ingyenes alapítványi A V Á K ü S. hely áll a Ludovika-Akadémiában, 1 Ándaházy-Szilágyi Mihály-féle alapítványi hely a soproni honvéd főreáliskolában rendelkezésre, melynek elnyerése czéljából a kellőleg jelszereit kérvények folyó évi május hó 10 ik napjának d. u. 5 órájáig adandók be a tanácsi iktatóba (városház, földszint), később beadott, vagy hiányosan felszerelt kérvények visszautasittatnak. Egyben közli a városi tanács, hogy a hadapród iskolákra vonatkozó hirdetmények még nem érkéz tek le. annak idején a közönség ezekről is értesíttetni fog. Meghívás. A ^Debreczeni Tisztviselők Önsegélyző- Egyesület mint szövetkezeti Debreczenben, XXVI. évi rendes közgyűlését évi április hó 8-án délelőtt fél 11 órakor a»jogász és Tisztviselői-Kör«-nek gróf Degenfeld-tér 2-ik szám alatt levő helyiségében tartja, melyre az egyesület tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes megválasztása. 2. Az igazgatóság jelentése az egyesület évi működéséről; az évi mérleg és a felügyelő-bizottsági jelentés bemutatása; határozat a felmentvény megadása tárgyában. 3. A mérlegben kimutatott eredmény felosztására vonatkozó igazgatósági indítvány tárgyalása. 4. Alapszabályok értelmében a közgyűlés előtt 3 nappal az igazgatóságnál írásban beadott indítványok tárgyalása. 5. Alapszabály szerint 7 kilépő és lemondás következtében megüresedett 2, összesen 9 igazgatósági rendes tagsági és 7 igazgatósági póttagsági helynek választás utján való betöltése. 6. A felügyelő-bizottságnak 1 évre való megalakítása. Megjegyzés: 1. A mérleg, veszteség- és nyereségszámla a szükséges mellékletekkel folyó évi márczius hó 27-től kezdve az egyesület hivatalos helyiségében közszemlére ki van téve. 2. A közgyűlésen a szavazat alapszabályainak 16.. IV. alapján személyesen vagy megbízott által gyakorolható. 3. Egyesületbe belépni kívánókat közgyűlésünk alkalmával szívesen fogadunk és alaprészeink jegyzésére a tisztviselők és az önsegélyezés elvére tekintettel ugy a tisztviselőket, mint a honorátorokat fel is kérjük. Mérleg-számla. Tartozik. Pénzkészlet: A pénztárban 2259 K 77 f. A.Takarék és hitelintézet"-nél 3693 K ül f. A Debreczeni első tekarékpénztár"-nál 810 K Kiadott kölcsönök: Hosszú előlegek 19,965 K 01 f. Rövid előlegek 3897 K 27 f. Ruha előlegek 613 K Sorsjegy előlegek 53 K. Perköltségek: Elszámolásra kiadott előlegek 372 K 20 f. Felszerelések: Teljesen leírva. Kétes követelések : Per alatt levő követelések 2238 K 54 f. Értékpapírok : Az orsz. tisztv. bank jegyzett részvényéért 400 K. Szervezési és jubileumi költ<ég: Szervezési és jubileumi költségek évet terhelő felerésze 134 K 45 f. Összesen: 34,436 K 25 f. Követel. Alaptőke: Befizetett alaprészek K 46 f. Tartalékok: Töke tartalék állomány deczember 31-én 3396 K 49 f. 4"/ 0 kamata 1905.'évről 135 K Fel nem vett évi osztalék 120 K 11 f. 5% az évi tiszta haszonból 49 K 61 I. Beruházási tartalék 97 K 06 f. Kétes követelések tartaléka 2593 K 48 f. Alapok: Segély-alap állomány 1904 decz. 31-én 693 K 70 f. Le: kiadott segélyre 225 K Kamat külömbözet átírás a Debreczeni első takarékpénztár" javára 34 K 05 t. 4", kamata 1905-rol 17 K 38 f. Kövesdy János segély-alap kam ról 28 K 64 f. 5% az evi tiszta haszonból 49 K 61 f. Kövesdy János segély-alap 840 K Márka-jegy alap 30 K 66 f. Átmeneti tételek: Kifizetetlen igazgatási költség 1905-ről 650 K Eredmény: Áthozat évről 31 K 72 f évi nyereség 894 K 53 f. Összesen 34,436 K Debreczen, 1905 deczember hó 31. Oláh Károly, igazgató. Pápay János, pénztáros. Bárdos Géza, főkönyvelő. Kiss Sándor, titkár, könyvelő. Felügyelő-bizottság: Csatth Zsigmbnd, Handtel Vilmos, Tikos József, Vetéssy Béla, póttag. Április hó 15-én megnyílik a nagyerdei gyógyfürdő Hámiyan vannak városunkban is, akik elmennek hidegvíz kurara mész sze idegenbe, tengerpénzt áldozva, holott a hidegvizgyógymódot ép ugy használhatnák a Nagyerdőn, hol a vizgyógymód minden modem eszköze, a fürdőbérlő elismeri szaktudománya, lelkiismeretes gyógykezelése rendelkezésükre áll. A fürdőbérlő Balkányi Ede dr. foorvos a legnagyobb áldozatkészséggel tartja fenn" a fürdőt, nagy költséggel felszerelte azt a modern hygienia minden eszközével és oly olcsó áron kúráltathatja magát mindenki, mint sehol a világon. A víz alkalmazása gyógyczélokra, hőmérsék-, alak- és időtartam tekintetében oly ^ok változatosságot enged, hogy azt a legkülönbözőbb betegségeknél eredménnyel alkalmazhatjuk. Általában a vizgyógymód edzőleg, éltetőleg és erősitőleg hat. Az anyagcsere fokozódása, az idegrendszernek kedvező befolyásoltatása által a beteg szerveknek megváltozott működésük idéztetik elő. Sem fiatalja, sem öregje nem zárandó ki a hidegvizgyógymód alól. A fiatal szervezet erőteljesebben fejlődik és gyarapszik mellette, mig a magasabb korban a hanyatló erőket felélénkíti és a lassan működő szerveket felfrissíti. Eredménynyel alkalmazható tehát a vizgyógymód és annak különféle alakja: I. Súlyos betegségek utáni elgyengüléseknél. 2. Erősödés! és edzési szempontból, a légzőszerveknek hurutos állapotra való hajlamánál. 3. Táplálkozási zavaroknál, u vérszegénység-, sápkór-, kövérség-, köszvény-, görvélykór- és czukorvizelésnél. 4. Gyomor-, bél- és májbetegségeknél. 5. Vérkeringési zavaroknál, vértolulás- és aranyeres bántalmaknál. 6. Rheuma- és idegbántalmaknál, 7. Az idegrendszer megbetegedéseinél, a neurasthenánál, ennek sokoldalú jelenségeinél, a mint: fejgörcs, szédülés, fejnyomás, levertség, szellemi és testi kimerültség, álmatlanság, asthma, ideges szivbántalmak, a gyomor-, bélés nemi szervek neurastheniájánál, hysteriánál, Basedow féle betegségnél, görcsös és hüdéses állapotoknál. A nagyerdői hidegvízgyógyintézet modern és czélszerü berendezése, fekvése és kitűnő puha vize fölötte alkalmas tényezők a vizkurának sikeres használatára. Fővárosi szakértői személyzet végzi a teendőket, az árak mérsékeltek. Orvosi felügyelet. Az intézet egész nap nyitva férfiaknak, d. e. 9 óráig és d. u. 5-8 óráig; nőknek: d. e. 9 órától d óráig. Kiki keresse meg elvesztett egészségét a nagyerdői hidegvizgyógyintézetben Uri divat, kalap és fehérnemű üzlet Békés Lajos Debreczen, Piacz-u. 44. dr Ujfalussy-ház. Angol női bluzsokat, f é r f i fehérnemüeket és kelen- I gyeket mérték szerint a legszebb kivitelben készit TELEFOND. M E L 0 C C 0 PETER GYŐR. -v BUDAPEST. t ^ DEBRECZEN. Képviselet: Debreczen és Hajdumegye részére: LUKÁCS VILMOSNÁL, Hatvan-utcza 5. Márványmozaiklap. Szabadalmazott géppel gyártott Icarmantyus és csöznöszölt Cze- Műkő- és Czementárugyár. Beton és vasbeton. mentcsövek, Csatornázás. Építési vállalat. Beton és Granitto Ferrazo burkoló Átereszek készítése. munkák. Lukács Vilmosnál kaphatók rendkívül olcsó áron a JOHN-féle ::s kéménytoldó, mely minden kémény huzatát megjavítja, füstzaklatást megszüntet.

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Bndapest 1900. október h6 10 80, (938.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ax országol

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓJA. G E L L É R I MÓR MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS. Ára 20 kr. KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. kiállítási titkár.

TÁRGYMUTATÓJA. G E L L É R I MÓR MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS. Ára 20 kr. KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. kiállítási titkár. AZ ORSZÁGOS KISDEDNEVELÉSI KIÁLLÍTÁS TÁRGYMUTATÓJA. SZERKESZTETTE G E L L É R I MÓR kiállítási titkár. MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS. Ára 20 kr. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. TÁRGYMUTATÓ A MÁRIA DOROTHEA-EGYESÜLET

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery (halálának 100. évfordulójára 2000-ben emlékeztünk) Délibábok

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R "

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi márczíus hó 10 én. 20. (566) szám* KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A* erszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2014. augusztus 9. Őszre kész a híd Segítség a segítés városában Szombathely biztonságban Önkormányzati hírek 2 2014. augusztus 9. SZOMBATHELYI 7 Anyakönyvi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben