A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás április 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12."

Átírás

1 A sugárzás és anyag kölcsönhatása Atommag és részecskefizika 8. előadás 011. április 1.

2 E Ismétlés: visszalökődés gamma-bomlásban i p E f + Eγ + M -p M γ pe γ /c E E i E f E p Eγ Eγ M Mc γ + + A második tag nagyon kicsi, emiatt Ekkor viszont: E γ E E E E Mc γ E + Mc E R E Eγ Emiatt általában a kisugárzott fotont nem tudja egy másik mag elnyelni! Ahhoz E + R energiájú foton kéne! Mössbauer-effektus: R0, nincs visszalökődés! R: visszalökődési energia ev, nagyon kicsi. DE a Mössbauer-effektusnál számítani fog!

3 Mössbauer-effektus (1957) Különleges kvantumjelenség: az atommag NEM lökődik vissza gamma-bomláskor! (az egész kristályrács viszi el az impulzust és az ~1 ev energiát, nem csak egy atommag, ui. nincs fonongerjesztés). Így lehetséges a nev (10-9 ev) nagyságrendű effektusok vizsgálata. A gamma-foton energiáját a forrás MOZGATÁSÁVAL (mm/s tartományban) tudjuk hangolni, a Doppler-effektus segítségével ( E E γ γv/c), és az azonos magot tartalmazó minta rezonancia-abszorbcióját keresve. Pl. Zeeman-felhasadás: (külső v belső) mágneses tér hatására a nem 0 spinű állapotok felhasadnak, ha a mágneses dipólmomentum nem 0. Ezzel: atommag helyén a mágneses tér mérése, g faktor mérése. Kvadrupól-felhasadás: ha a magnak van kvadrupólmomentuma, és nem 0 a spinje, az inhomogén elektromos térben felhasadnak a nívók. Ezzel: mérhető az atommag helyén az elektromos térgradiens. Izomér-eltolódás: az elektronfelhő (s pályák elektronjai) és a mag kölcsönhatása eltolja a magnívó energiáját. Ezzel: mérhető a mag helyén az elektronsűrűség Gravitációs vöröseltolódás (1959): általános relativitáselmélet igazolása Alkalmazás: kémia, szilárdtrestfizika, biológia, stb ANYAGSZERKEZET-vizsgálat mikroszkópikus szinten Nobel-díj: 1961.

4 Mössbauer-kísérlet 57 Fe atommagon A megfelelő sebességnél elnyelés van! E γ E γ v/c

5 Mössbauer-effektus: példa felhasadásokra, 57 Fe m±3/ I3/ I1/ 14,4 kev m±1/ m±1/ < µev Kvadrupól felhasadás: pl Na-nitroprusszid mintában inhomogén elektromos tér + elektromos kvadrupólmom. I3/ I1/ 14,4 kev < µev m+3/ m+1/ m-1/ m-3/ m-1/ m+1/ Zeeman-felhasadás pl. lágyvas mintában (belső mágneses tér) E m m r µ I B I

6 Mössbauer-spektrumok Lorentz-görbe, abszorpció. Szélesség: Heisenberg-reláció miatt. Egyvonalas spektrum, nincs felhasadás. Izomér eltolódás lehet (nem feltétlenül v0 a csúcs). Kvadrupól-felhasadás (néhány nev!) Inhomogén elektromos tér és a mag elektromos kvadrupólmomentumának kölcsönhatása. Az alapállapot nem hasad fel (I1/) de a gerjesztett állapot igen (I3/). Zeeman-felhasadás A gerjesztett állapot (I3/) 4 részre (m-3/,-1/,1/,3/), az alapállapot (I1/) részre (m-1/,1/) hasad. A 4x8 átmenetből tiltott ( m-1,0,1) hiszen dipól-átmenet. Intenzitásokat a Clebsh-Gordan együtthatók szabják meg.

7 Spin-összeadás - intenzitásviszonyok Clebsh-Gordan együtthatók I I 1 1, I 1/ I Az intenzitás az együtthatók négyzetével arányos: 1::3.

8 Gravitációs vöröseltolódás Einstein: A gyorsuló koordináta-rendszer és a gravitációs tér nem különböztethető meg. Mi történik a gravitációs térben felfelé mozgó fotonnal Mössbauer-effektusnál? Olyan, mintha gravitáció nélkül, de gyorsuló koordináta-rendszerben lenne. A foton h/c idő alatt ér az abszorbenshez. Ezalatt a gyorsuló rendszerben az abszorbens gh/c sebességet szerezne! A Doppler-eltolódás ekkor: detektor abszorbens v gh c gh E E Eγ Eγ Eγ c c c c / γ gh Effektív tömeg szerepét játssza h Kísérleti igazolás: Mössbauer-effektussal, relatív energiamérési pontosság. 57 Fe izotóppal, Harvard-torony (Pound és Rebka). forrás

9 Maghasadás Nagy atommagok széthasadása, spontán vagy (általában) indukált módon (lassú, termikus neutronokkal). A hasadványok tömege :3 arányhoz van közel, de széles tartományban változik, hasadásról hasadásra is! Általában részre hasad a mag. A felszabaduló energia az alfa-bomlásnál egy nagyságrenddel nagyobb, 00 MeV körüli. (Vö szénégetés: néhány ev). -3 prompt neutron is keletkezik hasadáskor, ezek (moderálás után) további hasításra képesek. Láncreakció: atomerőművekben és atombombákban. Gamma-sugárzás is fellép. Antineutrínók is (neutrontöbblet, pozitív béta bomlások). Hasadási termékek tömegszámának eloszlása: Ezt a cseppmodell nem magyarázza, héjmodell kell.

10 Maghasadási láncreakció

11 Maghasadás Hasadási termékek: SOKKAL radioaktívabbak mint a kiindulási (üzem)anyag. Ez a nukleáris hulladék problémája. Remanens hő: a kiégett üzemanyag radioaktivitása termeli, pár ezrelék középtávon! Háromtest-hasadás: három kisebb atommagra. Ez csak az esetek pár ezreléke, mégis fontos, mert He, trícium keletkezik az atomerőművekben. (16 MeV-es, hosszú hatótávolságú alfa részecskék). Az indukált hasadásra használt izotópok: 35 U és 39 Pu. Az urán 38-as izotópja a gyakoribb, 35-ös csak 0,7% arányban van. Dúsítani kell kb 3%-ra. Természetes reaktorok: milliárd évvel ezelőtt a természetben is léteztek (Gabon). 100 kw. Normál vizes moderátor. Kritikus tömeg: a neutronok nem szöknek el nagy arányban, képesek önfenntartó láncreakcióra.

12 Moderálás, szabályozás Termikus neutronok előállítása a magreakció hatáskeresztmetszetének növelése érdekében. Pl. víz, nehézvíz, grafit. Neutronelnyelő anyag a láncreakció szabályozására

13 Atomreaktor, atomerőmű

14 Tematika sugárzás és anyag kölcsönhatása Töltött és semleges részecskék és az anyag kölcsönhatásának áttekintése, Bethe-Bloch-formula, levezetésben használt közelítések, gondolatmenet, a formula, grafikusan ábrázolni, minimális ionizáció, skálatörvény, hatótávolság, Bragg-görbe, R energia és Z,A függése, straggling, elektron sugárzásos energiavesztesége, kritikus energia, sugárzási hossz, Cserenkov-sugárzás, Cserenkov-detektor, Semleges részecskék és az anyag kölcsönhatása, gamma-sugárzás: fotoeffektus, K,L él, energiafüggés, rendszámfüggés, ólomüveg, Ge-detektor, NaI összehasonlítása, Compton-effektus, Copton-él, rendszámfüggés, párkeltés, küszöbenergia, Z,E függvényében melyik folyamat a domináns, annihiláció, annihiláció detektálása Monoenergiájú gamma-sugárzás detektorban hagyott energiájának eloszlása, jellegzetes események, spektrum szerkezete, spektrum értelmezése,

15

16 Nehéz töltött részecskék ionizációs energiavesztesége A részecske (pl. α) az anyag elektronjainak adja át az energiát (kis tömeg miatt). de dx α rdϕ σ v r r F r stop F ϕ p F t r r Fdt p Közelítések: α pályája egyenes F b v állandó ( v<<v) e - az elektron nem mozdul el ( r e <<b) F 0 dϕ ϕ r dϕ v dt cosϕ b r cosϕ dt F dt π / π / ke Z vb p ke Z r α π / α π / r v ke Z r dϕ α cosϕdϕ cosϕ dt ke Z v π / α ke Z vb π / α dϕ r

17 A meglökött elektron lendülete tehát: A meglökött elektron energiája: Bethe-Bloch formula E e ke Zα F dt vb Az elektronok száma a b impakt paraméternél: ( ke ) pe 4 Zα me meb v N( b) p e n πb db x x b Az alfa-részecske energiavesztesége: de( b) de dx ( b) N( b) E 4πk e k e Z n πb db x m b v Zα n m v e db b e α b b max min E E min max A teljes energiaveszteség megtett úthossz-egységenként: de dx 4 b 4πk e nzα mev b max min db b 4 4πk e nz m v e α ln b b max min 4 4πk e nz m v e α 1 ln E E min max kvantumelektrodinamikában ez nincs itt

18 Bethe-Bloch formula de dx 4πk e nz E 4 α min ln E min > Emax mev Emax A b min -hez tartozó energia-átadás E max I (ionizációs energia), ettől kisebb energiát nem lehet átadni E min m e v, mert frontális ütközés esetén az elektronnak max. v sebessége lehet. de dx 4 πk e nz m v 4 α e ln mev I Relativisztikus effektusokat figyelembe véve (a töltött részecske transzverzális elektromos tere erősebb, ha fénysebességhez közel van a sebessége): de dx 4 4 ( ) π k e nz m v α e ln ln 1 β β p β v / mev I c relat. korrekciók polarizációs tag A részecske tömegétől, impulzusától stb külön NEM függ, csak sebességétől és töltésétől.

19 Szokásos ábrázolása: Bethe-Bloch formula Be kell Szoroznunk a sűrűséggel (g/cm 3 ), hogy MeV/cm-t kapjunk. relativitic rise Hasonló a különböző anyagokra ~1/v Sebesség helyett a βγ szokásos β βγ Minimális ionizáció (MIP minimum ionising particle) 1 β

20 Bethe-Bloch formula Skálatörvény: de dx K Z v ugyanabban az anyagban (detektorban). Alkalmazás: pl. - azonos impulzusú izotópok energialeadása más - azonos impulzusú de különböző részecskék Nemrelativisztikusan mozgó izotópok: E 1 Mv 1 AM N v E A ~ v de dx ~ Z A E Példa: egy MeV energiájú proton 5 kev-et ad le egy detektoron áthaladva, akkor mennyi energiát ad le egy 6 MeV energiájú 1 C? 5keV? keV? 1 144? 0,7MeV

21 Részecske-azonosítás de/dx átfedés Az impulzust könnyű mérni mágneses térben a részecskepálya görbületéből A de/dx csak a sebességtől és a töltéstől függ A különböző tömegű részecskék szétválnak az ábrán

22 Bragg-görbe: Hatótávolság de/dx v R R: range, hatótávolság R x R?

23 R R 0 Hatótávolság (...) E E E dx 1 de dx de de de de Z A 0 E0 (...) dx E α E0 ahol R ~ α 1,73 Z A pontosabban Z A EdE ~ E0 Z A Csellengés (range straggling): R nem éles érték, hanem statisztikusan fluktuál. Energy straggling: egy vékony dx rétegben leadott energia fluktuál a legvalószínűbb érték körül (Landau-eloszlás).

24

25 Elektron energiavesztesége Ionizáció: Itt a nehézrészecske-közelítés már nem pontos a Bethe-Bloch formulánál. Komplikáltabb számolás. Az elektron tipikusan relativisztikus, és azonos részecske a közegbeli elektronokkal 1 ln mev mev I E Fékezési sugárzás: a kis tömeg miatt jelentős. Gyorsuló töltés sugárzása. de dx sug ( ) n EZ... a közeg de dx ion (...) naz közeg ( de / dx) sug ~ EZközeg ( de / dx) ion Kritikus energia: ahol az adott közegben a fékezési sugárzás kezd dominálni az ionizálással szemben. Nagy energián mindenképp a fékezési sugárzás dominál.

26 Fékezési sugárzás A ν frekvenciájú fotonok kisugárzásának valószínűségsűrűsége: ν de dx de dx (...) N( ν ) hν dν (...) dν (...) hν αe max x / X 0 αe E( x) E e 0 0 max N ( ν ) X 0 : sugárzási hossz 1 ~ ν

27 Cserenkov-sugárzás A közegben a fénysebességnél gyorsabban mozgó töltött részecskék esetén. A közeg törésmutatója: n>1. A sugárzást a közeg bocsátja ki, koherens dipólsugárzás. A közegbeli fénysebesség: cc 0 /n. Tehát a részecske v>c 0 /n sebességgel haladva kelti a Cserenkov-sugárzást. ct vt fotonok c c sinα ct 1 0 vt v nv nβ α Ha v c 0 (ultrarelativisztikus eset): Ha v c 0 /n: sinα 1 n sinα 1 Hullámfront

28 Cserenkov-detektor töltött részecske fény radiátor n>1 ernyő A fotonokat detektáljuk (pl PMT, fotodióda) Körlap vagy körgyűrű vagy körvonal alakú mintázatokat keresünk (ellipszis is lehet). Differenciális detektor: adott kis sebességintervallumra érzékeny Threshold (küszöb) detektor: adott n-nél és impulzusnál csak bizonyos részecsketömeg alatt szólal meg, pl. elektronra igen, pionra nem, stb. (pl. keverék nyalábok részecskéinek megjelölése részecsketípus szerint) Radiátorok: víz, aerogél, gázok (sűrűséggel n változtatható).

29

30 Semleges részecskék és anyag kölcsönhatása Neutron, kaon, lambda, stb.: erős kölcsönhatás, hadronikus folyamatok Neutrínó: gyenge kölcsönhatás, nagyon kis hatáskeresztmetszet Gamma-foton: elektromágneses kölcsönhatás Gamma-sugárzás az anyagban: az elektronokkal hatnak kölcsön (főleg). Pl. egy radioaktivitásnál tipikus, MeV-es foton hullámhossza az atom méretének töredéke: λ γ c ν hc hν hc E 00MeVfm MeV 100 fm 0,1 pm Csak háromféle módon hathat kölcsön a foton az anyagban: 1) fotoeffektus (atomi elektronon) ) Compton-effektus 3) párkeltés (csak külső EM térben, pl atommag közelében) Ha ezek közül egyik sem történik, a foton energiája nem változik! Anyagon áthaladva a foton tehát nem veszít energiát, csak a sugárzás intenzitása (fluxus) csökken.

31 elektronnal való ütközés ( semleges áram )

32 Fotoeffektus Az foton a teljes energiáját átadja egy atomi elektronnak, leszámítva az elektron kötési energiáját. Történhet szabad elektronon? Impulzusmegmaradás: hν Energiamegmaradás: p e c hν + m c e p c m0c 4 ( h ν ) + ( m c ) + hνm c ( hν ) + m c 0 Ez lehetetlen. Csak akkor lehetséges, ha a közelben van még egy részecske, pl. atommag. Itt a legvalószínűbb az 1s pályán levő elektronnal, tehát a K héjon történő kh. Energiafüggése: a hatáskersztmetszet az energia függvényében gyorsan csökken. Rendszámfüggése: nagyobb rendszám esetén nagyobb a valószínűsége. Nagyobb Z esetén a belső elektron közelebb van a maghoz. Nagyobb az elektromos térerősség is. A virtuális fotonok száma E -tel arányos. E ~ Z. P(fotoeff a K héjról) ~ Z 5. Alkalmazás: ólomüveg detektor, germánium (HPGe), szilícium detektorok. 0 0

33 Hatáskeresztmetszet példa (réz atom) K-él fotoeffektus L,M,N K,L,M,N

34 Compton-effektus Szóródás elektronon A foton energiája csökken, iránya változik. Az impulzus és energia megmaradásából: p 0 p e + p 1 p e p p p 0 1 e p0 p1 p0 p1 + cos ϕ p c + m c p c + m c + p c 4 0 e e e 1 p p + p + p m c p p p m c e e e hν 1 hν 0 1+ γ h ν γ m c e 1 ( 1 cosϕ) 0 p 1 p0 p + m c ϕ ( ) cos e

35 hν 1 hν 0 1+ γ 1 ( 1 cosϕ) Compton-effektus Az átadott energia maximuma ϕ180 foknál van: max E e E γ Eγ E 1+ γ γ γ E 1+ γ γ 1 Eγ 1 1+ m0c 1+ γ E Valószínűsége (hatáskeresztmetszete) arányos az elektronok számával, azaz Z-vel. γ Energiafüggése a fotoeffektushoz képest gyenge: Comptoneffektus

36 Compton-effektus Hatáskeresztmetszet szögfüggő, A Klein-Nishina formula írja le. Kis energián egyenletesebb eloszlás, nagy energián előre mutat: Ennek és a klasszikus elektronsugárnak a mérése: III. év BSc:

37 Párkeltés Atommag vagy más részecske közelében A foton energiája egy elektron-pozitron pár keltésére, és azok mozgási energiájára fordítódik. Ehhez legalább m e c foton-energia kell (x511 kev). (elektron terében kétszer ennyi). Az elektron-pozitron pár tömegközépponti rendszerében: a végállapot összimpulzusa 0, de a kezdeti fotoné nem lehet az. Ezért szükséges hogy az atommag vagy elektron elvigye az impulzus egy részét. Energiafüggése: Az 10 kev küszöbérték felett gyorsan nő a hatáskeresztmetszet, majd lassabban. párkeltés

38 A három folyamat összehasonlítása Fotoeffektus dominál párkeltés dominál Comptoneff. dominál Látszik, hogy a fotoeffektus és a párkeltés Z-függése erősebb, mint a Compton-effektusé. Nagy energián mindig a párkeltés, kis energián mindig a fotoeffektus a legnagyobb valószínűségű.

39

40

41 Monoenergiás gamma-spektrum szerkezete, elemi folyamatok dupla kiszökési csúcs egyszeres kiszökési csúcs Compton-hát Compton-él fotocsúcs

42

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Magkémia: Tematika & tételjegyzék

Magkémia: Tematika & tételjegyzék Magkémia: Tematika & tételjegyzék Az alábbi tematika esetében a sorszámok (01. 12.) optimális esetben (ha nincs csúszás/óraelmaradás de volt :) egyszerre utalnak az egymást követő kétórás előadásokra (tehát

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei 25 2.1.2. Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS) Ebben a feezetben a 2.1.1. alfeezetben ismertetett alapelenségekre

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM. Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. A doktori szigorlat írásbeli része

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM. Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. A doktori szigorlat írásbeli része NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERD MÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola AZ ALSÓ IONOSZFÉRA TÉR- ÉS ID BELI VÁLTOZÁSAI A doktori szigorlat írásbeli része Készítette Bór József PhD hallgató

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI Csete István Országos Mérésügyi Hivatal Az ionizáló sugárzások elleni védelem fontos része a sugárforrások és a sugárzási terek mérése.

Részletesebben

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1)

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) Horváth Dezső ÖSSZEFOGLALÁS Fermionok és bozonok. Miért szükséges az LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú részecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon.

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel

Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel MTA KK Izotóp- és Felületkémiai Intézet Sugárbiztonsági Osztály, 1525 Budapest, Pf. 77 Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel Spalláció, nukleáris hulladék, villamosenergia-termelés Veres

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben