Módszertani összegzés a gyakorlati szakoktatók továbbképzéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani összegzés a gyakorlati szakoktatók továbbképzéséhez"

Átírás

1 Módszertani összegzés a gyakorlati szakoktatók továbbképzéséhez A szakképzés világában nagyon sok tanuló megfordult és megfordul ma is. A szakmai fogások elsajátítása komoly kihívást jelentett már a középkor óta. A tanítás- tanulás folyamata a szakképzésben egyre gyorsabb tempóban alakul át. Ma már olyan széles a tudásszint amit el kell a szakképzésben sajátítania a tanulóknak, hogy nehezen követhető, átlátható a rendszer. Szakképzés az atomerőműben dolgozó technikus képzése és a köztisztaság területén dolgozó fiatalok szakosítója is. A mi összegzésünk most azokra a fiatalokra akiknek problémájuk van az iskolarendszerrel. A tanulásban nem túl eredményes tanulókhoz kapcsolódóan az elmúlt időszakban a következő fogalmak jelentek meg: tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási akadályozottság. E három fogalom együttesen képzi a tanulási korlátok körét. A fogalmak pontos értelmezése, jelentéstartalmának ismertetése, megkülönböztetése, a speciális szakképzés gyakorlatában résztvevők számára rendkívül fontos. Tanulási nehézség: kevésbé súlyos, általában átmeneti jelleggel érinti az egyes iskolai tanulási helyzetet (betegség utáni lemaradás, lassúbb tempó stb.). Általában normál pedagógiai eszközökkel (korrepetálás, felzárkóztatás) megszüntethető. Tanulási zavar: egy képességterület működésében jelentkező tartós és súlyos probléma. Főleg olvasás-(diszlexia), írás- (diszgráfia), számolás- (diszkalkulia) és figyelemzavar. A fogyatékosság fogalma is sok változáson ment végbe az évtizedek során. Létezett egy tradicionális megközelítés, mely a biológiai orvosi fogalomrendszeren alapult, mely a fogyatékosság okát egyértelműen a személyen belülre helyezte. Ez egy úgynevezett személyorientált megközelítés azt nevezte fogyatékosságnak, ha a vizsgált egyén tulajdonságaiban, fejlődésmenetében nem csak mennyiségi de minőségi változások is fellépnek. Egy károsító tényező hatására az egyén fejlődése irreverzibilisen eltérhet az ép fejlődés menetétől. Ez jelenti azt is, hogy a fejlődés üteme lelassul, esetlegesen olyan elsődleges és másodlagos elváltozásokat okozhat, melynek eredményeként átalakulhat a képességstruktúra elemei és esetlegesen a személyiségvonások is. Ez a megközelítés azért

2 vált elfogadottá, s hosszú időn át meghatározóvá, mert megfelelő klinikai eszközökkel ki lehetett mutatni, s ennek következtében a negatív eltéréseket deficitként kerülhettek megfogalmazásra. Magyarországon nagyon sokáig a fogyatékos terminológia volt az általánosan elfogadott. Természetesen az évek múlásával a fogalomra rengeteg pejoratív jelző rakódott. Felmerült az igény hogy az új, korszerűbb megközelítés fogalomként is megjelenjen. A szakmai körökben több új elnevezés látott napvilágot, ezek közül talán az akadályozottság fedi le a legjobban az adott szituációt. Sajnos azt is ki lehet mondani, hogy egyfajta terminológiai zűrzavar uralkodik ma nálunk. Nem egységesek a különböző jogszabályok, lexikonok és a szaktudomány megfogalmazásai. Azt remélem, hogy minél hamarabb sikerül tisztázni a jelentéseket, mert így könnyebben érthető lenne az utca embere számára, ami ma szinte kibogozhatatlan. Természetesen itt a szakmai területnek is meg kellene adni a válaszokat, továbbá, újra kellene közelíteni a három fent meghatározott területeket. Ma egyre inkább azt kell megfogalmaznunk, hogy az akadályozottság egy kölcsönhatás, mely egy organikus sérülés kapcsán jön létre, mely képesség és funkciózavart, vagy lemaradást eredményez. Mindez természetesen a szocializációs folyamatát is erősen befolyásolja. Tanulási akadályozottság: több területet érintő, mélyreható, tartós és súlyos pedagógiai probléma. Megoldása általános feltételek mellett nem lehetséges. Speciális eljárásokat és többletszolgáltatást igényel. Csökkentéséhez, esetleges megszüntetéséhez speciális szakember (gyógypedagógus, gyógypedagógus-logopédus, gyógypedagógus-terapeuta) szükséges, továbbá speciális terápiás eljárások nélkülözhetetlenek. A tanulási akadályozottság kialakulása hosszú folyamat, melynek oka nem kizárólag a gyermek pszichológiai, biológiai adottságaiban keresendők. Létrejöttében, megerősödésében gyakran a családi, szociális és kulturális környezet kedvezőtlen hatása is szerepet játszik. 1 1 Egyéni deficittől a társadalmi felelősségig. Zászkaliczky Péterrel interjú. Új Pedagógiai Szemle április o.

3 A tanulásban akadályozottság a hazai gyógypedagógia új szakkifejezése. Felváltja lassan az értelmi fogyatékos, fogyatékkal élő kifejezéseket. Mára a társadalom többsége számára is világossá vált, hogy a fent említett megnevezések az adott személy számára is határozottan sértő értelműek. Bár legújabban megjelent a sajátos nevelési igényű gyermek mint alternatív kifejezés, de egyenlőre nem ugyanazt a kört fedi le a tudományos élet szerint mint az elsőként említett fogalom. Mivel azt az akadályt, mely a tanulási nehézséget okozza nem tudjuk jelenleg elbontani így ez az állapot, bár fejlődhet látványosan a szakemberek kiváló munkája nyomán, mégis egy maradandó állapotot jelöl, mely egész életében végigkíséri majd a gyermeket./ Az akadályozottság megállapítását és diagnosztizálását, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végzi. A már fent említett komplex vizsgálatokkal állapítják meg a sérülés fokát és tesznek javaslatot a szülő felé az iskolára és a fejlesztés irányára. Ma már komoly kontrollvizsgálatokat is kell az idő múlásával végezni, felmérve a javuló, vagy esetleg járulékos betegségek folytán romló állapotot.

4 Összegezve azt mondhatjuk, hogy a tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok, akik az idegrendszer biológiai és / vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. Eddig a tanulás képességei miatt másként tanítandó tanulókról beszéltünk. Van egy másik kör, fogalom csoport, mely szerencsére a figyelem középpontjába került, ez pedig a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet kifejezések. A szociológia régóta végez felméréseket, tanulmányok sora jelenik meg a témáról, mégis nehezen kezelhető fogalmak ezek kiemelten a közoktatásban. Ezek a fogalmak tömörítik, a szociális hátrányokat, a szegénységgel összefüggő problémacsomagokat, a kilátástalanság és a munkanélküliség területeit. A hátrányos helyzet forrása gyakran a családi háttér gazdasági és szociális jellemzőiben, az adott települések típusában, infrastrukturális ellátottságában rejlik. A hátrányos helyzet csökkentésére, illetve megszüntetésére az iskola egymaga nem vállalkozhat. A gazdasági növekedés, a munkaerőpiaci tendenciák, a regionális politikák, a szociálpolitika, az egészségügyi politika mind befolyásolja az egyenlőtlenségek alakulását. Az elmúlt években a leghátrányosabb helyzetű fiatalok iskolai esélyeinek romlása a közoktatás számára az egyik legkomolyabb kihívássá vált. Ez a probléma, függetlenül a gazdasági fejlettség szintjétől, valamennyi modern közoktatási rendszerben jelen van, régiónkban azonban fokozza súlyosságát a gazdasági és társadalmi átalakulás mértéke és gyorsasága. A leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi rétegekhez ma elsősorban a következők sorolhatók: (a) akik nem fejezik be az általános iskolát, (b) akik az általános iskola befejezése után nem tanulnak tovább vagy továbbtanulnak ugyan, de a középfokú oktatásból kihullanak, (c) akik magas munkanélküliséggel sújtott válságövezetekben laknak, (d) a cigány fiatalok,

5 (e) a nevelőintézetek növendékei (f) a magatartászavarral küzdő, kábítószerfüggő, kriminalizálódó fiatalok. Azokról a fiatalokról van szó tehát, akik különböző okok miatt nem tudnak a többiekkel együtt haladni, és akiket ezért az iskolai kudarc, a lemorzsolódás és mindezek nyomán a társadalmi beilleszkedésre való képtelenség fenyeget. Ezek között a csoportok között átfedések is vannak. A statisztikák alapján a szakképzés és a foglalkoztatás szempontjából az évjáratok mintegy egynegyede tekinthető hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek. A szakképzésben szintén nehezen kezelhető a probléma. Hiszen mire idekerülnek a tanulók, már tele vannak tanulási kudarcokkal, lemaradásokkal és szorongásokkal. A mai szakmai követelmények komoly kihívást jelentenek és átugorhatatlan akadályokat azoknak a fiataloknak, akik motiválatlanok és kilátástalannak látják helyzetüket. A tanműhelyekben eltérően kellene tudnunk foglalkozni velük, kezelni a magatartásproblémában testet öltő gondokat. A munka világa ma nem tolerálja a nem pontosan dolgozó, mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó fiatalokat. A hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának (szakképzésének) a biztosítására a kilencvenes évtizedben viszonylag kiterjedt intézményhálózat jött létre, amelynek legfontosabb elemei a speciális szakiskolák (ahogy a hivatalos statisztikai terminológia nevezi őket, a "nem fogyatékosok speciális szakiskolái", illetve "egyéb szakiskolák"). Ezek jelentős mértékben hozzájárultak az általános iskolát befejezett fiatalok továbbtanulási arányának növekedéséhez. Lehetőséget teremtettek a más intézményből lemorzsolódott fiatalok rehabilitálására és a szakképzésbe való visszajuttatására. Egyes, elsősorban kelet- és észak-magyarországi területeken olyan csoportokat is sikerült bevonniuk a szakképzésbe, amelyek korábban nem tanultak tovább. Közel háromszáz szakiskolában a legnehezebb helyzetű csoportok (nevelőintézetben élő, cigány fiatalok, enyhe értelmi fogyatékosok, tanulásban gátoltak, alapiskolai végzettséggel nem rendelkezők) számára is indultak programok. Az elmúlt években folytatott vizsgálatok megállapították, hogy a szakiskolák

6 felszereltsége folyamatosan javult, egyes esetekben eléri a középiskolák eszközellátottságát, bár ez a többségre nem jellemző. Ezeknek az intézményeknek a jelentős része az NSZI által kidolgozott tanterveket használja. Ezek az első évben felzárkóztató, pályaorientáló elemeket tartalmaznak, illetve szakmai alapképzést adnak. A második évben ágazati szakmákban folyik a szakképzés. Az intézmények kis mérete és technikai feltételei azonban nem teszik lehetővé a tervezett igényes pályaorientáció megvalósítását 3-4 szakmamezőben, ezért a programot általában erősen átalakítják. Mindezekért létrejött egy olyan intézménymodell, amely elfogadta a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokat és képessé vált a velük való foglalkozásra. A létrejött intézményrendszer beilleszkedése a nemzeti szakképző rendszerbe ugyanakkor nem zökkenőmentes. A szakiskolák többsége az 1991-ben, tárcaközi együttműködéssel kialakított központi program helyett, amely a felzárkóztatást, a pályaorientációt, a rehabilitációt, az alapképzés kiegészítését és a teljes értékű szakképzésbe való visszajuttatást tekinti céljának, rövid képzési idejű, általában kétéves ágazati szakképzést folytat. Ennek elsősorban az az oka, hogy a szakiskolák kis mérete és szűkös eszközellátottsága nem tette lehetővé, hogy megvalósítsák a több területre irányuló pályaorientációs programokat, másrészt a szakmunkásképző intézetek nem szívesen vették át a szakiskolákból kilépő, nehezebben kezelhető, szegényebb és alacsonyabb teljesítményű tanulókat. Emellett az a veszély is fenyeget, hogy a közeljövőben sok önkormányzat leépíti a gyenge érdekérvényesítő képességgel rendelkező "egyéb szakiskolákat". Ezekre a kérdések ma égetőbbek mint bármikor. A tankötelezettség felemelkedésével a fiataloknak bent kell maradniuk az iskolarendszerben. Tanulniuk is kellene. S ha már itt maradnak, fontos lenne, ha olyan szakmai képzéseket nyújthatnánk számukra, mely esélyt teremthet helyzetükből való kitörésre.

7 A szakmai anyag összeállításához felhasznált irodalom: Hátrányos helyzetű tanulók szakképzése- Kutatási tanulmány, Liskó Ilona OKI- Munkaügyi Minisztérium Fehérvári Anikó: A szakmatanulás esélyei Jelentés a magyar közoktatásról ( Halász Gábor, Lannert Judit szerk. 2006) Rózsa László: Esélyegyenlőség és hátránykompenzáció Összeállította: Majorosné Lasányi Ágnes szakmai vezető

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Az egymást követő oktatási reformok egyik legtöbbet vitatott kérdése,

Az egymást követő oktatási reformok egyik legtöbbet vitatott kérdése, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY: KÖZPOLITIKÁK, TUDOMÁNYOK, GYAKORLATOK Az egymást követő oktatási reformok egyik legtöbbet vitatott kérdése, hogy mi legyen azokkal a gyerekekkel, akik az átlagnál nehezebben veszik

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazon

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

LVT. "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7)

LVT. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT Lemorzsolódással Veszélyeztetett Tanulók belső munkaanyag 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben