Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában, 23. (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés ba.)-bb) pontjában és a 140/R. -ban és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.)18.. (2) és (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. (1)A rendelet hatálya kiterjed a Páka Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén élő Szt. 3. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Gyvt 4. -ában foglalt személyekre. (2) Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeni és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmeket Pákai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani. A hivatal az eljárás lefolytatására illetékes szerv. Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások elbírálására az Szt. a Gyvt. és ezen rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. (3) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, a hivatal a kérelem alapján a szükséges eljárást lefolytatja, az ügyet döntésre előkészíti, környezettanulmányt készít és beszerzi mindazokat a bizonyítékokat, amelyek benyújtására az ügyfél nem kötelezhető. A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és a 63/2006(III.27)Kormányrendeletben (továbbiakban: R.) és e rendeletben meghatározott igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, amelyet a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (4) A megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról hivatal pénzügyi csoportja egyedi határozat alapján a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy az önkormányzat házipénztárából készpénzben történő kifizetés útján gondoskodik, valamint a kifizetéssel egyidejűleg az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi, elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról is intézkedik. (5) A polgármester a hatáskörébe tartozó szociális ellátás jogosulatlan igénybevétele esetén annak megtérítését rendeli el, kivéve, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. (6) A polgármester a jogosulatlanul felvett szociális ellátás összegét csökkentheti, vagy elengedheti, vagy részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegének 250%-át,. (7) A rendelet 7. -a szerinti önkormányzati segély iránti kérelmet a 2./a melléklet, rendelet 8. -a szerinti elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásár iránti kérelmet 2./b melléklet, a családalapítási támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet, a gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 1

2 2.. (1) A képviselőtestület, átruházott hatáskörben a polgármester és az önkormányzat jegyzője e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a szociális és a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint szociális alapszolgáltatásokat, személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat. (2) Szociális rászorultság esetén a jegyző megállapítja az Szt. 25..(3) bekezdésében meghatározott ellátásokat, valamint dönt Gyvt.-ben meghatározott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, óvodáztatási támogatásról (3) A polgármester átruházott hatáskörben hoz döntést a 8. szerint önkormányzati segélyről, családalapítási támogatásról, közgyógyellátásról, gyógyszertámogatásról. (4) A képviselő testület dönt a 7. szerinti feltételek fennállása esetén az önkormányzati segélyről. (5) Az önkormányzat az alábbi szociális pénzbeni és természetbeni ellátásokat biztosítja: a.) aktív korúak ellátása: aa.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ab.)rendszeres szociális segély b) önkormányzati segély c.) lakásfenntartási támogatás d.) családalapítási támogatás e.) gyógyszertámogatás f.) méltányossági közgyógyellátás g.) családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás (6)Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) nappali ellátás d.) családsegítés e.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás f.) támogató szolgáltatás g.) közösségi ellátások (7) Az önkormányzat által biztosított gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli, természetbeni ellátások: a.)rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény b.) óvodáztatási támogatás c.)egyéb támogatások(tankönyvtámogatás, étkezési térítési díjkedvezmény, utazási költségtérítés) (8) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: a.)gyermekjóléti szolgáltatás (9) Az önkormányzat a gyermekek részére az alábbi napközbeni ellátásokat biztosítja: a.)óvoda b.)általános iskolai napközi Aktív korúak ellátása 3. (1) Az aktív korúak ellátása tekintetében a Szt., valamint a R. vonatkozó rendelkezései az irányadók. (2) Az aktív korúak pénzbeli ellátása: a) foglalkoztatást helyettesítő támogatás b) rendszeres szociális segély 2

3 Rendszeres szociális segély 4. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az Szt.37. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túl az az aktív korúak ellátására jogosult személy aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása alatt: a) fogyatékos gyermeket nevel, súlyos, tartósan beteg hozzátartozó ápolásáról gondoskodik, amennyiben nem részesül ápolási díjban. A fogyatékosságot, a hozzátartozó betegségét háziorvosi vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni. b) az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ( továbbiakban: NRSZH) vizsgálata szerint legalább 40 %-os egészségkárosodás áll fenn. Az állapot fennállását NRSZH szakvélemény másolatával kell igazolni. c) munkavégzést akadályozó krónikus, vagy pszichés betegséggel, szenvedélybetegséggel küzd, de nem rendelkezik az NRSZH által megállapított munkaképesség csökkenéssel. A betegség fennállását szakorvosi véleménnyel kell igazolni. (2) Az (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély az (1) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeket megalapozó szakvélemény érvényességi idejéig állapítható meg. Az együttműködés eljárási szabályai 5. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles. (2) Az együttműködési kötelezettséget az Szt.-ben meghatározottak szerint kell teljesíteni. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv: Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8960 Lenti, Deák F. út 4. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles: a.) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél, nyilvántartásba vétel céljából b.)együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program elkészítésében c.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a megállapodást megkötni d.)köteles a folyamatos kapcsolattartásra, az együttműködésre kijelölt szervnél, és a megállapodásban foglalt időközönként az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni (legalább 3 havonta) (5) A Napsugár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében: a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenésekor nyilvántartásba veszi, b.)tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt, beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, c.)a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó 3

4 beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, d.)folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, e.)legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot. f.)jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, g.)éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, h.)vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, i.)az előírt határidők (15 nap, 60 nap) be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására, (betegség esetén orvosi igazolás, egyéb esetben hatóság által kiállított igazolás, mely bizonyítja a mulasztás indokát. A mulasztás igazolását 15 napon belül be kell nyújtani. j.)elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. Igazolási kérelmet csak betegség, és hivatalos ügy intézése miatti akadályoztatás esetén lehet elfogadni. k.)az igazolási kérelem elutasítását követő 15 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt, (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy beilleszkedését segítő program a következőkre terjedhet ki: a.) Napsugár Családsegítő szolgálattal történő kapcsolattartásra b.) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódformáló foglalkozáson, tanácsadáson történő részvételre, c.) munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, d.) képzésben való részvételre e.) egyéni esetkezelésre, tanácsadásra, f.) közösségi programokon, szakmai programokon történő részvételre. Az együttműködési kötelezettség megszegése 6. (1)Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő elmulasztása, (pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása) b) megjelenési kötelezettség elmulasztása, c) képzésen való részvétel elmulasztása, d) előírt programban való részvétel elmulasztása, (stb. helyi viszonyok alapján) (2) Az együttműködési kötelezettség megszegését minden esetben köteles a Családsegítő Szolgálat írásban rögzíteni és erről a jegyzőt 15 napon belül értesíteni. (3)Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeit az Szt. tartalmazza. 4

5 Önkormányzati segély 7.. (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki megfelel a Szt..-ben foglalt feltételeknek, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg. (2) Különösen indokolt esetben a (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, az abban meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár a rászorultság mértékétől függően egyedi mérlegelés alapján túlléphető. (3) A jogosult önhibáján kívüli okból bekövetkező anyagi veszélyhelyzet különösen elemi kár, közüzemi számlatartozás, téli tüzelő hiánya esetén az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha: a.) a kölcsönben részesülő megállapodásban vállalja a kölcsön összegének havi egyenlő részletekben egy év alatt történő visszafizetését és b.) felhatalmazást ad arra, hogy nemfizetés esetén munkabéréből, egyéb jövedelméből a tartozás letiltható. (4) A kölcsön visszafizetésről a polgármester a kölcsönben részesülővel megállapodást köt. (5) Az (1)bekezdésben meghatározottakon túl önkormányzati segély állapítható meg annak a gyermeknek, ahol gondozó család megfelel a Szt.-ben foglalt feltételeknek. (6) Időszakos létfenntartási gondnak minősül különösen: a.)a gyermek, vagy valamely családtag betegsége, vagy b.) iskoláztatás, az óvoda és iskolakezdés okozta anyagi megterhelés. (7) Önkormányzati segély állapítható meg továbbá az alábbi esetekben: a.) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, válsághelyzet megoldásának elősegítése b.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, c.) a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, d.) a gyermek családból való kiemelésének megelőzése, céljából, feltéve, ha ellátásukról, vagy az a.)-d.) pontban foglaltak megoldásáról más módon nem lehet gondoskodni. (8) Önkormányzati segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. (9) Az önkormányzati segély egy alkalommal megállapítható összege rászorultságtól függően Ft-tól Ft-ig terjedhet. A segély összegét úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson a rászorulóknak. (10) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában legfeljebb Ft-ig terjedhet. (11) A segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról történő elszámolásra. A határozatban felhasználás célját ez esetben meg kell határozni. (12) A segélyben részesített a (11)bekezdésben foglalt önkormányzati segély célszerű felhasználását köteles a nevére kiállított számlával igazolni a segély folyósítását követő 15 napon belül. (13) Amennyiben az önkormányzati segélyben részesülő a segély célszerű felhasználását nem tudja igazolni a (12) bekezdésben foglaltak szerint, a segély összegének visszafizetésére kötelezheti a polgármester. 8. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt 5

6 Önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogcímen megállapított önkormányzati segély összege ,- Ft. (3) A kérelmet, a haláleset bekövetkezését követő 3 hónapon belül lehet a hivatalhoz benyújtani. (4) A temetéshez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segélyről polgármester átruházott hatáskörben dönt. Lakásfenntartási támogatás 9.. A normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az Szt. tartalmazza. Családalapítási támogatás 10.. (1) Családalapítási támogatásra jogosult - jövedelemre tekintet nélkül - azon személy illetve család (szülő) akinek gyermeke született. (2) A támogatás feltétele, hogy a szülő gyermekével közös háztartásban éljen és kérelme mellé a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát igazolásként átadja. (3) A támogatást a szülő a gyermek születését követő 60 napon belül kérheti. (4) A támogatás mértéke gyermekenként Ft. (5) A támogatásról a polgármester dönt. Gyógyszertámogatás 11.. (1) A polgármester gyógyszertámogatást nyújthat annak a személynek, aki közgyógyellátásra nem jogosult, vagy gyógyszerei közgyógyellátás keretében nem rendelhetők, és a tartós vagy rendszeres gyógyszerfogyasztás költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem tudja fedezni. (2)A támogatás szempontjából rászoruló az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 % -át, egyedül élő esetén annak 200 % -át. (3)A támogatás összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4)A kérelemhez csatolni kell a család jövedelemigazolását, valamint a háziorvos, (szakorvos) igazolását a gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. (5)Gyógyszertámogatás egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal nyújtható. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 12. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével kapcsolatban a Gyvt. és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Óvodáztatási támogatás 13. (1) Az önkormányzat jegyzője óvodáztatási támogatás állapít meg a Gyvt.-ben foglaltak figyelembevételével. Az óvodáztatási támogatás első alkalommal természetbeni ellátásként is 6

7 megállapítható, amennyiben alaposan feltételezhető, hogy a szülő a pénzbeli támogatást nem a gyermeke óvodába járatásához szükséges feltételek, megteremtésére használja fel. (2) A (1) bekezdés szerinti természetbeni támogatás megállapítására a Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója tesz írásban javaslatot. (3) A természetbeni támogatás formája különösen: a.)a gyermek részére ruhanemű, cipő b.)óvodai ellátás biztosításához szükséges eszközök, felszerelés (ágynemű, fogkefe, papír zsebkendő, törülköző, stb) (4)Amennyiben az óvodáztatási támogatás természetben kerül megállapításra, úgy a családgondozó gondoskodik a természetbeni támogatás (3) bekezdésben foglaltak szerinti felhasználásáról és a felhasználást követően 15 napon belül elszámol a jegyző felé. Egyéb támogatások 14.. (1) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, - jövedelemre tekintet nélkül - az alábbi támogatásokban részesítheti a községben lakóhellyel rendelkező gyermekeket: a) a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános iskolás gyermekek részére tankönyvtámogatás b) a normatív étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő általános iskolás és óvodás gyermekek részére étkezési térítési díjkedvezmény c.) Páka-Dömeföldei településrészen élő óvodás, általános iskolás gyermekek részére Páka településen lévő köznevelési intézményekbe történő utazáshoz téli időszakbannovember 1-től-április 30-ig terjedő időszak-utazási költségtérítés (2) A tankönyvtámogatás, utazási költségtérítés közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján. Az utazási költségtérítés bérlet leadásának ellenébe kerül a szülő részére kifizetésre. (3) Az általános iskolás és óvodás gyermekek részére nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. (4)Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla ellenében fizeti ki a gyermekétkezést biztosító vállalkozónak (5)A képviselő-testület az egyéb támogatások mértékéről évente, az önkormányzat a óvodai nevelési.és az általános iskolai tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb szeptember 30-ig dönt. Természetben nyújtott szociális ellátások 15. (1)Az önkormányzat a természetben nyújtandó ellátások körében gondoskodik a köztemetésről, a rászorult személyek részére méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot, családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást, segítő támogatást biztosít. (2)Az egyes szociális és gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: a lakásfenntartási támogatás, családalapítási támogatás, a gyógyszertámogatás, az önkormányzati segély. (3)A természetbeni ellátás lehet élelmiszer, tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése, stb. 7

8 Köztemetés 16.. (1)Az elhunyt személy közköltségen történő eltemetetésére a Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt részben, vagy egészben annak írásbeli kérelme alapján mentesítheti a köztemetés költségeinek megtérítése alól, amennyiben annak megfizetése a kötelezett személy megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) A megélhetés súlyosan veszélyeztetett, ha a kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum két és félszeresét. Méltányossági Közgyógyellátás 17. Az Szt. 50 (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül-méltányossági jogcímen közgyógyellátásra való jogosultság a Szt. 50. (3) bekezdése szerinti annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200%-át, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás 18.. (1)Az önkormányzat a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatást nyújt a szociálisan rászoruló családok részére. A támogatást - kérelemre ingyenes földhasználati lehetőség formájában biztosítja. (2)Az ingyenes termőföldhasználat a családi szükségletek kielégítését szolgáló mezőgazdasági termékek termelése érdekében öt gazdasági évre nyújtható annak a családnak, akinek termőföld nincs a tulajdonában, a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (3)Amennyiben a támogatásban részesülő a kötelezettségeit megszegi, az ingyenes földhasználatot a gazdasági év végével megszünteti az önkormányzat. Szociális alapszolgáltatások 19. Az önkormányzat a szociális rászorultak részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, e rendeletben meghatározott alapellátási formákat. Étkezés, házi segítségnyújtás (1)Az önkormányzat szociális szolgáltatóként Szt foglaltak figyelembe vételével biztosítja az étkeztetést és házi segítségnyújtást Páka településen és feladat-ellátási szerződés alapján Ortaháza és Pördefölde településeken. Az önkormányzat feladat- ellátási szerződés alapján biztosítja a házi segítségnyújtást Nova településen. 1 Hatályos

9 (2)A szolgáltató vezetőjeként Páka Község polgármestere Páka Község Önkormányzata szociális étkeztetés és Házi segítségnyújtás szolgáltatásának szakmai programjában valamint az Sztv.-ben figyelembe vételével: a.)elbírálja a szociális ellátások iránt benyújtott kérelmeket, és erről értesíti az ellátottat., tájékoztatja az ellátottat a szociális ellátás feltételeiről. b.) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, szükség esetén módosítja azt. c.) dönt a szociális ellátások megszüntetéséről, és erről tájékoztatja az ellátottat, d.) tájékoztatja az ellátottat, a személyi térítési díj mértékéről, annak módosulásáról, e.)az ellátottak általa szociális ellátásokkal kapcsolatosan benyújtott panaszt kivizsgálja, és ennek eredményéről az ellátottat tájékoztatja. f.)az Sztv.ben és az ágazati jogszabályokban a szociális szolgáltató részére előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. (3) A szociális ellátások iránti kérelmet az ellátottak részére nyitva álló helyiségben (8956. Páka, Petőfi u.4.) a szociális gondozónál lehet szóban vagy írásban benyújtani. (4) A szociális ellátások iránti kérelem a (3)bekezdésben foglaltakon kívül továbbá benyújtható a kányavári falugondnokhoz(8956, Kányavár, Fő u.74) is. 2 Étkeztetés 20/A (1)Az önkormányzat napi egyszeri melegételt biztosít annak a személynek, aki 18. életévét betöltötte és egészségi állapota miatt (egészségkárosodott, fogyatékkal élő, rokkant, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg), vagy életkora miatt önmagáról csak részben képesek gondoskodni és megfelel az Sztv.- ben foglalt feltételeknek (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Sztv. 65/C(6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM 21 -ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik. (7) Az étkeztetés napi egyszeri meleg élelmezést jelent: mely a.)helyben fogyasztással b.)elvitel lehetővé tételével c.)lakásra kiszállítással történik. 3 Házi segítségnyújtás 20/B. A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás biztosítására az Szt a az irányadó. 2 Hatályos Hatályos

10 4 Külön eljárás nélküli ellátás nyújtása 20/C A szolgáltató vezetőjeként Páka Község polgármestere köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, amennyiben az ellátást igénybevevő életveszélyben vagy olyan súlyos mentális, illetve egészségi állapotban van, amely során a személyes gondoskodás nyújtásával ez az állapot megszüntethető vagy elhárítható. 5 20/D (1)A szociális ellátás megszűntetésére vonatkozó rendelkezést az Szt és 101. tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője bármikor, indokolás nélkül felmondhatja a szociális ellátás biztosítására megkötött Megállapodást a megegyezés szerinti időpontban. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Az önkormányzat a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó Szervezettel megkötött megállapodás alapján biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Családsegítés 22.. (1)Az önkormányzat a családsegítésre vonatkozó, az Szt ban meghatározott feladatait a Lenti Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat útján biztosítja. (2)A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. Támogató szolgáltatás 23. A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Magyar Kolping Szövetség útján biztosítja az Sztben foglaltak figyelembevételével. Közösségi ellátások 24. A közösségi ellátást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött feladat ellátási szerződés alapján a Völgy Alapítvány útján biztosítja az Szt-ben foglaltak figyelembevételével. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 25. A személyes gondoskodásnyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezést a Gyvt. Tartalmazza. 4 Hatályos Hatályos Hatályos

11 Gyermekjóléti szolgáltatás 26. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a Gyvt. tartalmazza. (2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. (3) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt.- ben meghatározottak szerint. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása 27. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt.-ben foglaltak figyelembevételével biztosítja. (2)A kérelmező a gyermekek napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, az óvodai ellátásra vonatkozóan Pákai Öveges József Óvoda vezetőjéhez, az általános iskolai napközi ellátás iránti kérelmet a Pákai Öveges József Általános Iskola vezetőjéhez kell benyújtani. Személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 28. (1)A gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni a Gyvt.-ben valamint a rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével. (2)A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi társulás társulási tanácsa (továbbiakban: társulás) állapítja meg, melynek figyelembevételével a társulás által elfogadott térítési díj a Páka Község Önkormányzata képviselő-testületének az éves költségvetési rendeletének a mellékletét képezi. (3)A személyi térítési díjat a Gyvt.-ben valamint a társulás tag önkormányzatai által meghatározott térítési díjkedvezmények figyelembevételével kell megállapítani. (4)A Gyvt. szerinti normatív és a társulás tagönkormányzatai által biztosított kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény) csökkenti a szülő által fizetendő térítési díjat. A kedvezmény összege közvetlenül a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozók részére kerül kifizetésre, a társulás és a vállalkozók között a gyermekétkezés biztosítására vonatkozó vállalkozói szerződés figyelembevételével. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díj (1)A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjat (intézményi térítési díj) Páka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg a Sztv-ben, valamint a 29/1993(II.17.)Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével. (2) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjnál a Páka Község Polgármestere köteles figyelembe venni a Páka, Ortaháza, Pördefölde, Nova önkormányzatok képviselő-testületeinek térítési díjkedvezmény, mentességre vonatkozó rendelkezéseit. (3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díj alapját, a személyi térítési díjat e rendelet 1. számú mellékletében, valamint az Sztv ában meghatározottak figyelembevételével kell meghatározni. (4) Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjat a szolgáltató vezetőjeként Páka Község Polgármestere állapítja meg. 7 Hatályos:

12 (5) A házi segítségnyújtást a képviselő-testület az ellátottak részére jövedelemre tekintet nélkül ingyenesen biztosítja Záró rendelkezések 30.. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális gondoskodásról szóló 7/2011.(V.3.)önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2011.(IX.22.)és a 4/2012. (V.3) önkormányzati rendelet. (3)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2006.(II.16.)önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 16/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet. Páka, december 19. Tóthné Péter Judit sk. jegyző Lukács Tibor sk. polgármester Kihirdetve: Páka, december 30. Tóthné Péter Judit sk. jegyző 12

13 8 1.melléklet ÉTKEZTETÉS Páka, Ortaháza, Pördefölde települések vonatkozásában 1. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ NAPI ÖSSZEGE: - étel kiszállítása esetén 625 Ft - étel helyben és elvitellel történő fogyasztása esetén 560 Ft 2. SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA Fizetendő személyi térítési díj: Jövedelemhatár Intézményi térítési díj Ft/fő % -ban Nyugdíjminimum alatt: % % % % felett Hatályos

14 2/a. számú melléklet A RENDELET 7. -A SZERINTI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: Neve: Leánykori név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Tartózkodási helye:.. Foglalkozása, munkahelye:.. Havi nettó jövedelme: Ft. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: (név, rokonsági fok, foglalkozás, havi nettó jövedelem) A kérelem indokolása: (miért és mire kéri a segélyt) Kelt:.. kérelmező 14

15 K É R E L E M a rendelet 8. -a szerinti Önkormányzati segély megállapításához Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására 2./b.melléklet Kérelmező adatai: Név:.Leánykori név:.. Szül. hely: év.hó nap.. Anyja neve:.. Állandó lakóhelye:... Tartózkodási helye:.. Foglalkozása:..Havi jövedelme: napján elhunyt nevű lakcímű hozzátartozóm eltemettetéséhez segélyt megállapítani szíveskedjenek. Az elhunyt szülőm, nagyszülőm, testvérem, gyermekem, vagy... hozzátartozóm volt. Halotti anyakönyvi kivonat száma: Anyakönyvi szám:. Kérelemhez csatolom: - a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot. - A kitöltött jövedelemnyilatkozatot, a jövedelemigazolásokkal (nyugdíjszelvénnyel) együtt. Kelt:.... kérelmező 15

16 KÉRE LEM 3.számú melléklet Családalapítási támogatás megállapításához Kérelmező szülő adatai: Neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Házastárs/élettárs adatai: Neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 200 napján született....nevű gyermekemmel közös háztartásban élek. Születési anyakönyvi szám:.. Kelt:.. kérelmező 16

17 4. számú melléklet KÉRELEM Gyógyszertámogatás megállapításához Kérelmező adatai: Neve: Leánykori név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Állandó lakóhely:. Foglalkozása, munkahelye:.. Havi nettó jövedelme: Ft. Kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: (név, rokonsági fok, foglalkozás, havi nettó jövedelem) A kérelem indokolása: Kelt:.. kérelmező A kérelemhez csatolandó: -Jövedelemnyilatkozat a saját, valamint az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokkal --Orvosi igazolás a gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. 17

18 Igazolás Gyógyszerfogyasztás szükségességéről és időtartamáról. Gyógyszertámogatás igényléséhez Alulírott, mint...(név)... szám alatti lakos háziorvosa igazolom, hogy nevezett személy esetében a gyógyszerfogyasztás... -ig (időszak) szükséges. Nevezett részére a felsorolt gyógyszerkészítmények szükségesek az alábbiakban előírt adagban: Páka, háziorvos 18

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Kányavár Község Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Pördefölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28. )önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Pördefölde Község Önkormányzat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII/19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben