DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))"

Átírás

1 MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) Az igényelt hitel(ek) típusa(i) (Type(s) of demanded loan(s)) MKB Deviza Lakáshitel (MKB FX Housing Loan) MKB Forint Lakáshitel (MKB HUF Housing Loan) Az igényelt hitel(ek) főbb adatai összege (Ft) Amount (HUF) célja* (Purpose) Main details of demanded loan(s) Igénylés és nyilvántartás (Currency of application and registration) futamideje (év) (Maturity (year)) év (yr) év (yr) Euró (EUR) Forint (HUF) Folyósítás és törlesztés (Currency of disbursement and repayment) Euró (EUR) Forint (HUF) *Az igényelt hitel célja lehet 1 : (Eligible purposes of the loan 1 ) 1. új lakás vásárlás 2. használt lakás vásárlás 3. új lakás/ház építés 4. lakás/ház felújítás (Purchase of a new home) (Purchase of a second-hand home) (Construction of a new home/house) (Refurbishment of a home/house) 5. lakás/ház bővítés 6. lakás/ház korszerűsítés (Extension of a home/house) (Modernisation of a home/house) Törlesztési mód (Repayment method) lineáris (straight line) annuitás (annuity) A törleszőrészlet fizetésére választott nap: minden hónap napja ( csak 1-28-ig választható) (Day selected for the installment payment: each month day ( only 1. to 28. can be selected) A hitel elszámolására szolgáló MKB számla száma: (MKB account number for loan accounting) A Hiteligénylő(k) személyi és azonosító adatai Personal and identification details of the Borrower(s) Hiteligénylő-1 Borrower-1 Hiteligénylő-2 2 Borrower-2 2 Hiteligénylők kapcsolata: házastársak élettársak szülő/gyermek testvérek egyéb (Relationship of Borrowers) (spouse) (companion) (parent/child) (brothers/sisters) (other) Hiteligénylő neve (Borrower s name) Születési neve: (Maiden name) Anyja neve (Mother s name) Állampolgársága (Citizenship) Születési helye (Place of birth) Születési ideje (Date of birth) Útlevél száma (Passport number) Állandó (bejelentett) lakcíme (Permanent (registered) address) Levelezési címe (Mailing address in Hungary) Telefonszáma (Phone number) lakásán (at home) mobil (mobile) munkahelyén (at work) Családi állapota (Marital status) Iskolai végzettsége (School degree) Az egy háztartásban élők száma (Number of people living in a family home) egyedülálló házas özvegy (single) (married) (widow) egyedülálló házas özvegy (single) (married) (widow) elvált/külön él élettárs elvált/külön él élettárs (divorced/separated) (companion) (divorced/separated) (companion) felsőfokú középfokú alapfokú felsőfokú középfokú alapfokú (higher degree) (secondary) (primary) (higher degree) (secondary) (primary)... fő, ebből aktív keresők száma:... fő (persons, active earners out of these: persons) 1 Kérjük, írja a négyzetbe a választott hitelcél számát! (Please, insert the number of the selected loan purpose!) 2 Kizárólag az egy háztartásban élő hiteligénylők (házastárs/élettárs/szülő és gyermek) által töltendő ki, a nem egy háztartásban élő hiteligénylők vagy készfizető kezes esetén kiegészítő adatlap kitöltése szükséges. (Only loan applicants sharing one household (spouse/companion/parent and child) shall complete it, in case of loan applicants not sharing one household resp. joint and several sureties a complementary data sheet shall be filled in.) 1

2 A Hiteligénylő(k) kapcsolattartóinak adatai Magyarországi kapcsolattartó (Contact person in Hungary) Neve (Name) Címe (Address) Telefonszáma (Telephone number) Munkáltató neve (Name of employer) tulajdonformája (forms of ownership) címe (Address) telefonszáma (Phone number): Jelenlegi munkahelyén eltöltött idő (At current workplace since) A Hiteligénylő(k) munkahelyi adatai Data of the borrower(s) contact persons Employment details of the Borrower(s) Hiteligénylő-1 Borrower-1 Hiteligénylő-2 Borrower Alkalmazott beosztott (Employee subordinate) Alkalmazott középvezető (Employee middle manager) Alkalmazott felsővezető (Employee top manager) Vállalkozó (Entrepreneur) Egyéb: (Other...) A Hiteligénylő(k) egyéb bankkapcsolata Az Ön munkahelyi beosztása (Your position at the workplace) Alkalmazott beosztott (Employee subordinate) Alkalmazott középvezető (Employee middle manager) Alkalmazott felsővezető (Employee top manager) Vállalkozó (Entrepreneur) Egyéb: (Other...) Other bank relationships of the Borrower(s) Kérjük jelölje meg a (Please, insert) számlavezető bank nevét: (the name of the account keeping bank).... a vezetett számlák típusát 3 (the type of your accounts 3 ).... mióta ügyfele a banknak 4 (how long you have been customer 4 ).... A Hiteligénylő(k) és vele(ük) egy háztartásban élők jövedelmi, vagyoni helyzete (financial status of the Borrower(s) and those living in one family home) A Hiteligénylők bevételei Income of the Borrowers Havi rendszeres (igazolt) nettó jövedelem / : monthly regular (certified) net.... income / currency Egyéb rendszeres és Jövedelem összege / Jövedelem összege / Jövedelem jellege Jövedelem jellege igazolható bevételek havi (Type of income) (Type of income) szinten: (Income amount / currency) (Income amount / currency) (Other regular and provable incomes on monthly level): A Hiteligénylők kiadásai Expenses of the Borrowers Lakhelyéül szolgáló lakásra (lakbér, rezsi, lakásbiztosítás, stb.) fordított havi kiadások / : (Monthly expenses of the residential home (rent, housing expenses,... insurance, etc) / currency) Fennálló tartozásokból 5 eredő kiadások havi összege/ : (Monthly amount of expenses from existing debts 5 / currency)... Más banktól felvett hitele: (Loans from other banks) 3 Folyószámla, értékpapírszámla, stb. (current account, securities account, etc.) 4 Év, hó (Year, month) 5 Kölcsön, lízing stb. (Loan, leasing, ect.) 2

3 A Hiteligénylők vagyoni helyzete Financial status of the Borrowers Megtakarítások összeg / : (Amount of savings / currency) Lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonviszonya: (Ownership of the family home) Lakhelyéül szolgáló ingatlan becsült forgalmi értéke / : (Estimated market value of the residential home property / currency) Az Ön(ök) által használt személygépkocsi tulajdonviszonya: (Ownership of the vehicle used by you, and your partner) saját tulajdon (own property) bérelt (rented) szülő/házastárs tulajdona (property of parent/spouse) egyéb (other):... saját tulajdon (own property) bérelt (rented) szülő/házastárs tulajdona (property of parent/spouse) egyéb (other): saját (own) lízing / hitelszerződés alapján (leasing / based on a loan agreement) munkahelyi tulajdon (company car) egyéb(other)... saját (own) lízing / hitelszerződés alapján (leasing / based on a loan agreement) munkahelyi tulajdon (company car) egyéb(other)... Annak becsült értéke /: (Estimated value of the vehicle / currency) A Hiteligénylő(k) egyéb vagyona Other properties of the Borrower(s) Egyéb (a lakhelyéül szolgáló ingatlanon felüli) ingatlanvagyon összeg / (Other real estate property in an amount (in addition to the residential property) / currency) Rendelkezik Ön életbiztosítással? (Do you have a life insurance?) Az igényelt hitelhez kapcsolódó adatok Details related to the demanded loan A hitelügyletben még résztvevő személyek neve 6 : (Name of other persons involved in the loan transaction) 1... Adós Készfizető kezes 3... Adós Készfizető kezes 2... Adós Készfizető kezes 4... Adós Készfizető kezes A következő részt csak lakáscélú hitel igénylése esetén kérjük kitölteni! (The next part shall be completed only in case of housing loan demand!) A hitelcéllal érintett ingatlan 7 The target property of the loan Vásárlás esetén a lakás/ház vételára / : (In case of purchase the purchase price of the flat/house) / currency... Építés / bővítés / korszerűsítés / felújítás esetén Construction / extension / modernisation/ reconstruction a beruházás becsült teljes költsége / (total estimated cost of the project / currency) saját beruházásban valósul meg? will it be the client s own project? igen (Yes) nem (No) vállalt befejezési határidő: (agreed completion deadline) A vásárlás / építkezés / bővítés / korszerűsítés / felújítás forrásai / : Sources of / purchase / construction / extension / modernisation / reconstruction / currency: forrás megnevezése (source)...év, hónap, nap ( year, month, day) forrás összege (source amount) fizetés esedékessége (due date of payment) saját erő (készpénz, bankbetét, stb.) / (equity (cash, bank deposit / currency) MKB hitel / (MKB loan / currency) Egyéb (): (other / currency) Összesen / Total/ currency... 6 Kiegészítő adatlap kitöltése szükséges (Auxiliary data sheet shall be completed) 7 Hitelcéllal érintett ingatlan a megvásárolni, építeni, bővíteni, korszerűsíteni vagy felújítani kívánt ingatlan. (Target property of the loan is the property to be purchased, constructed, extended or renovated 3

4 NYILATKOZATOK (Please, find the translation on the next page) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy kivetett, bevallott és meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, önkormányzati adó-, illeték-, illetve egyéb köztartozásom nem áll fenn, tudomásom szerint vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható, nem állok cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, a fenti tartalmú hitelkérelemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá, a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolják a hitelkérelem elbírálását, illetve a hitelkérelemből levonható következtetéseket, a hitelkérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez, valamint a hitel- és jelzálogszerződés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazza, tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem befogadása nem jelent hitelnyújtási kötelezettséget az MKB Bank Zrt. részéről, tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok nyilvántartásához hozzájárulok, kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban bekövetkező változásokat az MKB Bank Zrt-nek haladéktalanul bejelentem, kijelentem, hogy nem vagyok az MKB Bank Zrt. igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, ügyvezetője, könyvvizsgálója, továbbá ezek közeli hozzátartozója sem, hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank vagy megbízottja az adatokat ellenőrizze, akár a helyszínen is, hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben kérelmem nem kerül engedélyezésre, a benyújtott eredeti dokumentumok az MKB Bank Zrt. irattárában maradjanak, hozzájárulok ahhoz, hogy hitelintézetnél, illetve pénzügyi intézménynél fennálló tartozásaim összegéről, törlesztéseim rendszerességéről, a folyószámlám fedezettségéről az MKB Bank Zrt. tájékozódjon, egyidejűleg felhatalmazom a számlámat vezető hitelintézetet, illetve pénzügyi intézményt ezen adatszolgáltatás teljesítésére, hozzájárulok, hogy az MKB Bank Zrt. a szerződések közjegyzői okiratba foglalása céljából a közjegyzői okiratba foglaláshoz szükséges valamennyi információt, adatot átadjon az eljáró közjegyző részére, felhatalmazom az MKB Bank Zrt-t, hogy a hiteligénylési díj összegével a hitel elszámolására megjelölt forintszámlámat megterhelje, hozzájárulok ahhoz, hogy az MKB Bank a megadott, Banknál kezelt adataim alapján személyes jellemzőimet kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékelje, felhatalmazom az MKB Bank Zrt-t, hogy a következő címre:... elektronikus levelező rendszeren titkosított kód vagy más védelmi eljárás alkalmazása nélkül üzenetet ( ) továbbítson. Ez a nyilatkozat tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Bank számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve a banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási titoknak, üzleti titoknak vagy pénztár titoknak minősülő adatot, információt is, a fent megadott elektronikus levélcímre küldjön. Az elektronikus levelező rendszeren küldött adatokat, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el a Bank az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a bank üzletszabályzata ettől eltérően rendelkezik. A Bank nem felel az elektronikus rendszer vagy a szolgáltató hibájából eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből, illetve a Bank felelősségi körébe nem tartozó okból eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is. tudomásul veszem, hogy a megvásárolt ingatlanon az MKB Bank Zrt nem járul hozzá egyetlen haszonélvezeti jog bejegyzéshez sem tudomásul veszem, hogy vitás kérdés esetén a magyar nyelvű dokumentáció az irányadó A szerződést aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy a jelen szerződés nyelvét ismeri(k), illetve a szerződés szövegét fordításban megismerté(k), vagy annak tartalmát az általuk ismert nyelven megismertették velük és egyben tudomásul veszik, hogy a hitelszerződés nyelve ismeretének hiányára annak aláírását követően nem hivatkozhatnak. Kelt: (Dated) Hiteligénylő-1 aláírása (Signature of Applicant 1 Hiteligénylő-2 aláírása (Signature of Applicant 2) Tanúk: (Witnesses) Név (Name) Név (Name) Cím (Address) Cím (Address) 4

5 (Translation) DECLARATIONS I acknowledge my potential criminal liability and by signing this document declare and certify that I have got no tax, customs, pension and health insurance contribution, municipal tax, duties or other public liability that was levied on me or declared by me and is still outstanding and unpaid; to my knowledge no official execution or enforcement of any other claim has commenced against my possessions or threatens my possessions in the near future; I am not under any guardianship which excludes or limits my capacity to act; all data and information included in the above credit application and its attachments is true and accurate and in addition to the information provided no circumstance or data were concealed which could be substantial from the perspective of the assessment of the application and affect the assessment of the credit application or the conclusions that can be drawn from the credit application; the credit application contains the data necessary for evaluating my financial situation and entering into a facility and a mortgage agreement; I acknowledge that the acceptance of the credit application does not oblige MKB Bank Zrt to extend a facility; I acknowledge that the data is provided on a voluntary basis and consent to the placing of such data on record; I undertake to notify MKB Bank Zrt of any change in my data without delay; I represent that I am not a board member, supervisory board member, managing director or an auditor of MKB Bank Zrt and a relative of such persons; I consent to the Bank or its representative verifying the data, whether on site or not; I consent that if my application is not approved, the submitted original documents remain in the archive of MKB Bank Zrt; I consent to MKB Bank Zrt gathering information on the amounts of my liabilities, regularity of my repayments and sufficiency of funds in my current account at credit and/or financial institutions and hereby authorize my account-keeping credit institution and/or financial institution to provide such data; I consent that in order to incorporate the agreements into notarial deeds MKB Bank Zrt. forwards all data and information necessary for producing such notarial deeds to the acting public notary; I authorize MKB Bank Zrt to debit the amount of the credit application fee from my account designated for the purpose of the administration of the facility; I consent to MKB Bank Zrt evaluating my personal characteristics with the help of automated and computerized data processing only on the basis of my data provided to and managed at the Bank; I authorize MKB Bank Zrt to forward messages ( s) through its electronic mailing system without using an encrypted code or other protection to the following address:. By this Declaration the Bank is authorized without any limitation on form and quantity to send to the above electronic mailing address data and information necessary for establishing and maintaining a business relationship and entering into or performing an agreement, including information deemed to be confidential banking and business information and other confidential information related to securities, insurance, cash-desk. In the absence of a written agreement to the contrary, the Bank shall not send the data and/or information sent by the electronic mailing system to the customer by any other means unless otherwise provided for in the laws or in the business rules of the Bank. The Bank shall not be responsible for any damage, loss or any violation of personal rights arising from the fault of the electronic mailing system or the service provider and for confidential information becoming public and becoming accessible to unauthorized persons, including inappropriate delivery, transfer or loss of data for a technical reason or due to the inadequate operation of the system or for a reason for which the Bank cannot be made responsible. I acknowledge that MKB Bank Zrt. does not approve of the registration of any right of usufruct) I accept that in the case of any dispute the Hungarian-language documentation shall prevail. The individual(s) signing the contract declare that he/they is/are aware of the language of this contract or has/have familiarised himself/themselves with the text of the contract in translation, its provisions were explained to him/them in a language known to them and they also acknowledge that after the signature of the contract they can no longer refer to the lack of knowledge of the language of the loan agreement. A hitelkérelem benyújtásakor szükséges okmányok, dokumentumok (Documents and Other Instruments Required Upon the Submission of a Credit Application) Kérjük, hogy a Hitelkérelem benyújtásakor ellenőrzésre szíveskedjenek bemutatni / másolatot becsatolni a hitelügyletben résztvevő valamennyi személy (hiteligénylő/készfizető kezes) (All parties involved in the credit transaction (applicant, direct surety) must present the following documents for verification / attach their copy upon the submission of the Credit Application). Személyi igazolvány / Útlevél (Passport); Adóigazolás (P60, tax certificate). Kérjük, hogy a Hitelkérelemhez szíveskedjen(ek) csatolni az alábbi dokumentumokat: (Please attach the following documents to the Credit Application) Csatolva Minden hitelcél esetén: (For all purposes stated in the Credit Application) a hitelcéllal érintett, illetve a fedezetül felajánlott ingatlan 10 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, (Title deed issued within the last 10 days in relation to the property affected by the purpose of the facility or offered as security) családi ház vagy üdülő esetén az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajzát vagy térképmásolatát, (Official map of the property issued within the last 90 days in case of a house or holiday home) az épület/lakás alaprajzait (kézzel készített is lehet) / alapterület kimutatását (szintenként) (Floor plan of the building / flat (whether drawn by hand or not) / calculation of the basic area (on each floor) meglévő ingatlanbiztosítás esetén a biztosítási kötvényt vagy másolatát és a díjfizetés igazolását, (In case of property insurance in effect, the insurance policy or its copy and the certificate on the payment of the premiums) a számlavezető Bank által kibocsátott utolsó 3 havi bankszámlakivonat(ok) másolatát (Copy of the account statements of the last three months issued by the account-keeping bank) hatósági engedély a magyarországi ingatlan megvásárlásához (Official permit for purchasing a real estate in Hungary) igazolás / kivonat az állampolgárság szerinti ország hitelinformációs rendszeréből (Certificate / extract from the credit information system of the country where the relevant party is a citizen) Vásárlás esetén: (For the purpose of purchase) adásvételi szerződést vagy előszerződést, (Sale and purchase agreement or preliminary agreement) Építkezés/ bővítés/ korszerűsítés/felújítás esetén: (Construction / Extension / Modernisation / Reconstruction) ha a tervezett munkák építésügyi hatóság engedélyéhez kötöttek, úgy a jogerős építési engedélyt és az ingatlan jóváhagyott építési engedélyezési tervdokumentációját / szakhatósági engedélyt, If the planned work is subject to the permission of a construction authority, the effective construction permit and the approved construction permit documentation of the property (regulatory permit) a tervezett munkákról - az ügyfél által is készíthető - költségvetést (amely alapján áttekinthető az elvégzendő munka és megállapítható a kivitelezés várható költsége és időtartama), A budget of the planned works (which can also be prepared by the client) based on which the work to be completed can be assessed and the estimated cost and term of implementation may be estimated. 5

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT

AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT Használja ki a havi AMERICAN EXPRESS MY CARD ACCOUNT Útmutató Kártyabirtokosoknak online kivonatok előnyeit Tartalom A szolgáltatás... 3 Hogyan regisztráljon... 4 Biztonsági kérdések... 7 Hozzáférés az

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

Final Terms dated 6 August 2013

Final Terms dated 6 August 2013 Final Terms dated 6 August 2013 Citigroup Inc. Issue of HUF661,200,000 Autocall Notes due August 2016 linked to the shares of Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima (Inditex, S.A.) and Novo Nordisk

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Kérelem OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Nemzetközi Kutató és Vizsgáló Szervezet a Környezetbarát Textíliákért OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Kérelem OEKO-TEX Standard

Részletesebben

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal?

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? 2012. július 20. Mintegy két éve jöttek az első hírek az ország egyik legértékesebb ingatlanának megújulásával kapcsolatban. Azóta azonban legfeljebb

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben