INGATLAN FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS"

Átírás

1 Kirendeltség, Ügyintéző: Kölcsönszám: INGATLAN FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a, (székhely: 2194 Tura, Bartók tér 21; bejegyezve a Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság által a cégjegyzékszámon, KSH szám: ) mint Kölcsönnyújtó és Zálogjogosult továbbiakban, mint Kölcsönnyújtó, valamint másrészről 1.1. Családi és utónév: 1.2. Családi és utónév: Születéskori név: Születéskori név: Anyja neve: Anyja neve: Lakcím: Lakcím: Születési hely, idő: Születési hely és idő: Állampolgárság: Magyar Állampolgárság: Magyar Személyi szám: Személyi szám: Szig.szám: Szig.szám: Lakcímkártya száma: Lakcímkártya száma: mint és mint Zálogkötelezett(ek) között, továbbiakban mint között, továbbiakban együttesen mint Szerződő felek között a mai napon a következő tartalommal. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2.1. A Kölcsönnyújtó jelen szerződés alapján, ezen okirat személyi részében megjelölt részére,- Ft (HUF), azaz forint kölcsönt nyújt, amelyet az az alább részletezett határidőben és feltételekkel, mint egyetemleges Kötelezettek köteles(ek) a Kölcsönnyújtónak visszafizetni. A Kölcsönnyújtó jelen szerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesülését követően bocsátja a kölcsönt az rendelkezésére a kölcsön törlesztését év hó 01. napján kötelesek megkezdeni, és minden következő hónap 01. napján esedékesen folytatódó részletekben köteles(ek), ezen szerződés szerinti feltételekkel megfizetni. kötelesek gondoskodni arról, hogy az esedékesség napján a havi törlesztő részlet rendelkezésre álljon - számú hitelszámláján Az induló havi törlesztő részlet összege:,- Ft. Az tudomásul veszik, hogy a havi törlesztő részlet mértéke a jelen szerződés 3.1. pontjában rögzítettek szerint a kamat módosulása következtében változhat. A megállapított havi törlesztő részlet magába foglalja az ügyleti kamatot. A törlesztő részlet a folyósítások ütemezésének függvényében változhat Az utolsó törlesztő részlet, szerződésszerű teljesítés esetén, várhatóan: év hó 01. napján esedékes. A megállapított utolsó törlesztő részlet esedékességekor a még ki nem egyenlített tőke, kamatösszeg és egyéb a kölcsönnel kapcsolatban jelen szerződésben meghatározott járulékok is esedékessé válnak A kölcsön futamideje szerződésszerű teljesítés esetén: hónap 2.6. A törlesztő részletek száma szerződésszerű teljesítés esetén: darab. A FOLYÓSÍTÁS FELTÉTELEI 2.7. Kölcsönnyújtó a 2.1. okirati pontban meghatározott összeget az alább meghatározott valamennyi folyósítási feltétel együttes teljesítését követően folyósítja az Adósok részére: az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogukat tulajdoni lappal igazolták A et első zálogjogi ranghelyen megillető jelzálogjognak a tárgybeli ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegykénti feltüntetése, és ennek három napnál nem régebbi tulajdoni lappal való igazolása köteles(ek) a jelzálogul lekötött ingatlanra tűz és elemi kárra is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni és a biztosítót értesíteni az ingatlan(ok) elzálogosításáról és az értesítésben a et teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként 1

2 megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni Jelen szerződés alapján közjegyző előtt tett kétoldalú közjegyzői közokiratnak / egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatnak a részére történő bemutatása, és két hiteles kiadmány átadása. A KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK 3.1. Az ügyleti kamat két részből áll: az alapkamatból (referenciakamat) és a Kölcsönnyújtó által megállapított kamatfelárból. Az tudomásul veszi(k), hogy a mindenkor érvényes referencia kamatláb + %, azaz plusz százalék változó kamatfelár mértékű ügyleti kamatot köteles a Kölcsönnyújtó részére megfizetni. A referencia kamatláb mértéke naptári félévente változó, a naptári félév első napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt kettő nappal érvényes, a Magyar Nemzeti Bank oldalán ( megjelenő 6 havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR). A kamatfelár a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban meghatározott módon, 3 éves / 5 éves kamatperiódusonként az MNB honlapján közzétett H4F3 / H4F5 megnevezésű kamatfelár- változási mutató alapján módosulhat Az tudomásul veszik, hogy a kölcsönnyújtó a tőkerész, illetve a hiteldíj késedelmes megfizetése esetén a hátralékos tartozás után a késedelem időtartamára az esedékesség napjától a késedelmes törlesztés napjáig az ügyleti kamaton felül további évi 6 % késedelmi kamatot számít fel. A Kölcsönnyújtó az előbbiek alapulvételével is legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számít fel az Adóssal szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 %-kal növelt mértékét, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat 24 (huszonnégy) százalékponttal növelt mértéke A kölcsön után, a Kölcsönnyújtó által felszámított teljes éves hiteldíjmutató (THM): %, amely az alább részletezett tételekből áll, amely tételeket köteles(ek) a Kölcsönnyújtónak megfizetni. kötelezik magukat, jelen szerződésben és a Általános Üzletszabályzatában és mindenkori Hirdetményeiben meghatározott, jelen kölcsönszerződéssel összefüggő egyéb költségek megfizetésére A kölcsön ügyleti kamat évi mértéke a 3.1. pontban rögzítettek alapján meghatározott százalék. A kamat mértéke a szerződéskötés időpontjában évi %, azaz százalék. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kölcsönnyújtó jogosult a kamat mértékét a referencia kamatláb változásával egyidejűleg, a közzététel napjától kezdődően egyoldalúan megváltoztatni Pénzintézeti költség:,- Ft, azaz forint Hitel-ügyintézési díj:,- Ft, azaz forint Folyósítási jutalék: egyszeri %, azaz egyszeri százalék Zárlati költség:,- Ft/év, azaz forint évente Földhivatali eljárás díja:,- Ft, azaz forint Értékbecslés díja:,- Ft, azaz forint Az Adós(oka)t terhelik a kamaton kívül az egyéb pontokban megjelölt bankköltségek is a jelen szerződésben feltüntetettek szerint. Ezen költségekről az a jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kaptak. az évente felszámított zárlati költséget az esedékes havi törlesztő részleten felül kötelesek a Kölcsönnyújtó részére megfizetni Az tudomásul veszik, hogy THM nem tartalmazza a törlesztő részletek késedelmes megfizetéséből eredő és ennek folytán felszámított késedelmi kamatot, továbbá a késedelemmel összefüggésben felszámított egyéb költségeket, továbbá a hitel prolongálási (halasztási illetőleg a törlesztési ütemezés megváltoztatásának) költséget, a jelen szerződéssel összefüggésben megkötendő biztosítási szerződések díjait, az esetleges közjegyzői eljárás díját, továbbá az átutalási díjakat. Az tudomásul veszik, hogy a késedelmes teljesítésből vagy az esetleges nem teljesítésből származó, a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő per- és végrehajtási költségek szintén Őket terhelik, amely költségeket a THM nem tartalmazza Az tudomásul veszi(k), hogy a jelen szerződés fennállása alatt élhet(nek) a határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés lehetőségével, amelynek alapján Kölcsönnyújtó az Adósok eltérő tartalmú kérelme hiányában a havi törlesztő részletet arányosan csökkentheti a kölcsön futamidejének 2

3 eredeti lejáratáig. Abban az esetben, ha az által előtörlesztés címén fizetett összeg fedezi a kölcsön folyósításából származó teljes tőkekövetelést, az arra jelen szerződés alapján felszámított kamatokat, továbbá a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő összes, Adós(oka)t terhelő, Kölcsönnyújtót megillető követelést, akkor a kölcsönszerződés megszűnik. tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha a jelen kölcsönszerződésből eredő kötelezettségük kiváltásához más pénzügyi intézménytől kívánnak kölcsönt felvenni, akkor a más pénzügyi intézmény által megkívánt igazolásért és a már kiadott kölcsön értesítőn túli tételes kimutatás kiállításáért Kölcsönnyújtó külön díjat számít fel. Ennek mértéke a mindenkor érvényben lévő hirdetmény szerint számítandó fel. tudomásul veszik, hogy a Kölcsönnyújtó jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, melynek mértékét a szerződés elválaszthatatlan részét képező Hirdetmény tartalmazza A Kölcsönnyújtó a szerződésben megjelölt referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja, mely nem minősül szerződésmódosításnak. A Kölcsönnyújtó és az Adós megállapodnak, hogy a Kölcsönnyújtó az Adóst rendszeresen a Takarékszövetkezet honlapján ( ) és a Takarékszövetkezetnek az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a 6 (hat) hónapos BUBOR változásáról. Az Adósok az e tájékoztatás szerinti mértékű kamatot kötelesek a Kölcsönnyújtónak megfizetni A változó mértékű kamatfelárat a megjelölt kamatperiódusok lejárta után a Kölcsönnyújtó a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal módosíthatja a szerződésben megjelölt kamatfelár- változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani Abban az esetben, ha a fenti kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamat a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatfelárváltoztatási mutatót vagy referencia-kamatlábat, az Adósok pedig a Magyar Nemzeti Bank által megjelölt helyettesítő kamatfelár-változtatási mutató, vagy referencia-kamatláb alapulvételével megállapított ügyleti kamatot kötelesek a Kölcsönnyújtónak megfizetni A Kölcsönnyújtó a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindexnek az azt megelőző évihez képest történt, legalább 0,01 (nulla egész egy század) %-os emelkedése (infláció) esetén jogosult a kölcsönhöz kapcsolódó fix díjak mértékét ideértve a százalékos mértékben meghatározott díjak fix összegű minimum és maximum értékét, valamint a fix és százalékos mértékű díj-részekből álló díjak fix díj-részének mértékét is az infláció mértékével, egyoldalúan, az Adósok / Zálogkötelezettek számára kedvezőtlenül módosítani, az adósok ennek a megfizetésére kötelezik magukat. Ilyen díjnak minősülnek a szerződés elválaszthatatlan részét képező Hirdetményben megjelölt díjak A Kölcsönnyújtó harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra, mint fogyasztóra áthárítható módon felmerült költségek emelkedése esetén jogosult a kölcsönhöz kapcsolódó fix költségek mértékét ideértve a százalékos mértékben meghatározott költségek fix összegű minimum és maximum értékét, valamint a fix és százalékos mértékű költség-részekből álló költségek fix költség-részének mértékét is a változás mértékével arányosan, egyoldalúan, az Adósok / Zálogkötelezettek számára kedvezőtlenül módosítani, az adósok ennek a megfizetésére kötelezik magukat.. Ilyen díjnak minősülnek a szerződés elválaszthatatlan részét képező Hirdetményben megjelölt díjak Ha a díj, vagy költség egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek változása a díj, vagy költség csökkentését teszik lehetővé, a Kölcsönnyújtó ezt a szerződéses kötelezettség részeként az Adósok javára érvényesíti A Kölcsönnyújtó a díjak mértékét évente 1 (egy) alkalommal, április 1. (első) napjával módosítja, a díjak új mértéke április 1. (első) napjával lép hatályba, a költségek mértékét annak megváltozásával módosítja, a költségek új mértéke a módosításról szóló értesítés közlését követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba. 3

4 3.14. A kamatfelár, és ennek következtében az ügyleti kamat megváltoztatásáról, és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról, az új kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről a kamatnak a 6 hat) hónapos BUBOR változásából adódó változása kivételével a Kölcsönnyújtó az Adóst / Zálogkötelezettet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 90 (kilencven) nappal levélben közvetlenül értesíti. A Kölcsönnyújtó jogosult külön díjat felszámítani a fenti értesítés megküldéséért, melynek mértékét a szerződés elválaszthatatlan részét képező Hirdetmény tartalmazza A díjak, költségek megváltoztatásáról, a díj új mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről a Kölcsönnyújtó az Adóst / Zálogkötelezettet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 30 (harminc) nappal levélben közvetlenül értesíti. A Kölcsönnyújtó jogosult külön díjat felszámítani a fenti értesítés megküldéséért, melynek mértékét a szerződés elválaszthatatlan részét képező hirdetmény tartalmazza. Az Adósok kötelesek a Kölcsönnyújtó által felszámított e külön díjat a Kölcsönnyújtónak megfizetni A kamatfelárnak, és ezáltal az ügyleti kamatnak a Kölcsönnyújtó általi, az Adósok, a Zálogkötelezettek számára kedvezőtlen megváltoztatása esetén az Adós a változás hatályba lépése előtt jogosult a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. Az ilyen felmondást az Adósoknak a kamatfelárperiódus lejártát megelőző 60 (hatvan) nappal kell közölnie a Kölcsönnyújtóval és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adósok a fennálló tartozásukat legkésőbb a kamatfelárperiódus utolsó napján a Kölcsönnyújtó részére teljesítsék a kölcsönt és járulékait a velük közölt havi részletekben, illetve időpontig vállalják visszafizetni a jelen okiratban foglaltak szerint. A megállapított utolsó törlesztő részlet esedékességekor a még ki nem egyenlített kamatösszeg és egyéb a kölcsönnel kapcsolatban jelen szerződésben meghatározott járulékok is esedékessé válnak. tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kölcsönösszeget,- Ft, azaz forintot a jelen szerződésben foglalt folyósítási feltételek teljesülése esetén jogosultak felvenni. Adósok az átvételt külön pénztárbizonylat vagy átutalási megbízás aláírásával kötelesek igazolni illetőleg annak hiánytalan átvételét nyugtázni Ha a kölcsön visszafizetésére többen vállaltak kötelezettséget, akkor az Adósokat a kölcsön és járulékai, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségek erejéig egyetemleges fizetési kötelezettség terheli. Az az egyetemleges fizetési kötelezettségüket jelen szerződés aláírásával vállalják. Az egyetemleges kötelezettség alapján, mindegyik Adós az egész szolgáltatással tartozik mindaddig, ameddig a Kölcsönnyújtó teljes követelését valamelyikük ki nem elégíti. Az, mint személyes kötelezettek elfogadják, hogy a kölcsön visszafizetéséért teljes vagyonukkal felelnek Az Adósok bármelyikét pénzfelvételre, jognyilatkozat tételére, illetőleg elfogadásra feljogosítottnak kell tekinteni. A kölcsönnel kapcsolatos írásbeli értesítések az Adósok bármelyikének joghatályosan kézbesíthetők. Értesítésnek minősül a felek jelen szerződés személyi részében megjelölt vagy külön alakszerű okiratban értesítési címként megjelölt címre való postai küldeményként való továbbítás. JELZÁLOGSZERZŐDÉS 5.1. kijelentik, hogy az alábbiak szerint, kizárólagos tulajdonukat képezi arányban a(z) (település neve), belterület hrsz. alatt az ingatlan-nyilvántartásba felvett, megnevezésű m 2 alapterületű ingatlan, amely természetben a (település), szám alatt található Az 5.1. okirati pontban megjelölt ingatlan tulajdonjoga tulajdoni arányban II/. sorszám alatt (sz: ; an.: ) jogcímen illeti meg; tulajdoni arányban II/. sorszám alatt (sz: ; an.: ) jogcímen illeti meg Szerződő Felek rögzítik, hogy tulajdonjogukat a Járási Földhivatal által kiadott 3 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolták. Adósok kijelentik, hogy a tulajdonukban álló ingatlan per-, teher- és harmadik személyek mindennemű igényeitől mentes. büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy tudomásuk szerint a jelen okirati pontban körülírt ingatlan mentes minden olyan jogtól illetőleg követeléstől, amely(ek) Kölcsönnyújtó zálogtárgyból való kielégítési jogát veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik, továbbá nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy harmadik személy számára nem engedtek illetőleg 4

5 nem biztosítottak olyan jogot, amely a et jelen szerződés alapján megillető, alábbiak szerint alapított és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni kért jelzálogjogának a bejegyzését veszélyeztetné illetőleg a zálogtárgyból való kielégítési jogát bármilyen módon hátrányosan befolyásolná Szerződő felek a jelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt kölcsöntőke,,- Ft, azaz forint és járulékai erejéig első zálogjogi ranghelyre jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a javára kölcsöntartozás jogcímen a jelen szerződés 5.1. pontjában és annak alpontjaiban részletesen körülírt (település neve), belterület, hrsz. alatt az ingatlan-nyilvántartásba felvett ingatlanra. A jelzálogjoggal biztosított követelés kiterjed a jelen szerződés pontokban külön részletezett kamat, folyósítási jutalék, hitelbírálati díj és minden egyéb a kölcsön folyósításával felmerülő, jelen szerződésben külön ki nem emelt, azonban a Kölcsönnyújtót a jelen szerződés alapján megillető díjak biztosítására, valamint a zálogjog érvényesítésével felmerült és igazolt, ügyvédi, bírósági és egyéb végrehajtási költségekre is jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a et jelen szerződés alapján megillető jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat az illetékességgel és hatáskörrel bíró Járási Földhivatal az ingatlan nyilvántartásba első zálogjogi ranghelyre bejegyezze. A jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésével illetőleg későbbi törlésével kapcsolatban felmerülő illetékek és egyéb költségek Adós(oka)t terhelik kötelesek a jelzálogul lekötött ingatlant jó karban tartani, annak állagát megőrizni. Ennek biztosítására adósok kötelesek az 5.1. pontban megjelölt ingatlanra a Kölcsönnyújtó által elfogadott, a fedezet mértékéhez igazodó vagyonbiztosítási szerződést kötni, és a biztosítót értesíteni az ingatlan(ok) elzálogosításáról és az értesítésben a et teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. vállalják, hogy jelen szerződési pontban megjelölt biztosítási szerződést a kölcsön teljes futamideje alatt fenntartják A jelzálogszerződés fennállása alatt a Zálogkötelezett köteles a Zálogjogosult kérésére a biztosítási szerződést bármikor bemutatni, és a biztosítási díj szerződésszerű megfizetését igazolni A Zálogkötelezett visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a fentieket a Zálogjogosult az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhesse A Zálogkötelezett a biztosítási kötvényből eredő követelését harmadik személy javára csak a Zálogjogosult hozzájárulásával engedményezheti, illetve terhelheti meg újabb zálogjoggal A Zálogtárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a Zálogtárgy helyébe lép vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. A Zálogtárgy kisajátításáért kapott kártalanítás vagy az erre vonatkozó követelés a Zálogtárgy helyébe lép A biztosítási esemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések a kedvezményezett Zálogjogosult sz. számlájára történnek. A biztosító által kifizetett összeg felett a Zálogjogosultat a jelen szerződésből eredő összes követelése biztosítására óvadéki jog illeti meg, a fennálló követelést meghaladó biztosítási összeg a Zálogkötelezettet illeti A Zálogjogosult a Zálogtárgy helyébe lépett biztosítási összeget, kártérítést vagy más értéket a Zálogtárgy helyreállítása céljából a Zálogkötelezett kérésére akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a biztosított követelés kielégítését nem veszélyezteti, és a helyreállítást a Zálogkötelezett számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti Ingatlan megsemmisül vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Zálogjogosult jogosult a jelen szerződést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelés törlesztésére fordítani A Zálogkötelezett ezen pontban írt kötelezettségei megszegése esetén a Zálogjogosultat megilleti jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának joga A Zálogkötelezett a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant csak a Zálogjogosult hozzájárulásával terhelheti meg és idegenítheti el. Ennek megszegése esetén a Zálogjogosultat a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának joga illeti meg. A felek megállapítják, hogy jelen szerződés szerint: 5

6 terhelésnek minősül különösen az ingatlan zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi-, haszonélvezeti-, elővásárlási- vagy visszavásárlási jog alapítása; elidegenítésnek minősül különösen az ingatlan apportálása, eladása, elajándékozása, cseréje, vagy az ingatlanra vételi jog alapítása kötelesek minden olyan körülmény bekövetkezését megelőzni, amelyek Kölcsönnyújtó kielégítési jogát veszélyeztethetik. Amennyiben a jelzálogul felajánlott ingatlan értékében fizikai behatás, jogi tény vagy bármilyen más körülmény folytán csökkenés áll be, akkor erről haladéktalanul kötelesek Kölcsönnyújtót értesíteni. Amennyiben a jelzálogul lekötött ingatlan értékében csökkenés áll be, akkor kötelesek a jelzálogul felajánlott ingatlan értékét kiegészíteni vagy helyette új ingatlant fedezetként felajánlani. Amennyiben ezen kötelezettségüknek 15 napon belül nem tesznek eleget úgy Kölcsönnyújtó felszólítja Őket a jelen szerződési pontban meghatározott jogcselekmények megtételére. jelen szerződés aláírásával vállalják, hogy a jelen szerződési pontban meghatározott esetekben megtesznek minden olyan jognyilatkozatot illetőleg megkötnek minden olyan szerződést, amely Kölcsönnyújtó részére szükséges fedezet biztosításához illetőleg a felajánlott biztosíték kiegészítéséhez szükséges Kölcsönnyújtó, amennyiben a rendelkezésére álló információk szerint úgy ítéli meg, hogy az ingatlan piaci értéke az átlagos piaci árhoz viszonyítva jelentősen csökken, jogosult az ingatlan piaci értékét független ingatlanvagyon-értékelővel felülvizsgáltatni, melynek költsége az Adós(oka)t terheli A Zálogjogosult kielégítési joga a zálogjoggal biztosított követelés esedékessé válásakor, a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg. A kielégítési jog gyakorlása a zálogjogosult választása szerint bírósági végrehajtás útján vagy bírósági végrehajtáson kívül történhet. A Zálogkötelezett - függetlenül attól, hogy a Zálogjogosult a kielégítési jog gyakorlás melyik módját választja a jelen szerződésből eredő lejárt követelés ingatlanból való kielégítését tűrni tartozik A Zálogjogosult bírósági végrehajtáson kívül csak nyilvánosan értékesítheti a zálogtárgyat, kivéve, ha a felek a kielégítési jog megnyílása után írásban eltérő értékesítési módban állapodnak meg, és nem szerezheti meg a kielégítés fejében a zálogtárgy tulajdonjogát. Zálogjogosult a kielégítési jog érvényesítésének választott módjáról másikra térhet át A Zálogjogosult, amennyiben kielégítési joga megnyíltával az ingatlant maga vagy megbízottja útján kívánja értékesíteni, köteles erre vonatkozó szándékáról a Zálogkötelezettet - az értékesítés időpontja előtt legalább 30 nappal - írásban értesíteni (a továbbiakban: előzetes értesítés). Az előzetes értesítést a személyes kötelezettnek és a személyes kötelezett teljesítéséért felelősséget vállalt személyeknek, a zálogtárgyat terhelő egyéb zálogjogok jogosultjainak, és azoknak is meg kell küldeni, akik a zálogtárgyat terhelő joguk fennállásáról, annak igazolása mellett, a Zálogjogosult által adott értesítést megelőző tizedik napig írásban értesítették A Zálogkötelezett - a kielégítési jog megnyílása után a Zálogjogosult felszólítására, a felszólításban meghatározott legalább 20 napos határidőn belül - köteles az értékesítés céljából a zálogjogosult számára lehetővé tenni az ingatlan birtokbavételét, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Zálogjogosultat az értékesítésben akadályozná. A birtokba bocsátás elmaradása nem akadálya a zálogtárgy értékesítésének A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult jelzálogjogát bírósági végrehajtás útján érvényesíti, az ingatlant kielégítés céljára kiürített állapotban a végrehajtó rendelkezésére bocsátja Ha a Zálogjogosult tudomást szerez arról, hogy az 5.1. pontban megjelölt ingatlant érintően végrehajtási eljárás indult vagy végrehajtási cselekmény került foganatosításra, a Zálogjogosult jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szerződésből eredő teljes követelését lejárttá tenni Adósok tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján Kölcsönnyújtó bírósági eljárás mellőzésével is kielégítést kereshet a zálogtárgyból. tudomásul veszik továbbá azt is, hogy tekintettel arra, hogy jelen szerződés közjegyzői közokiratba foglalásra kerül és megfelel a közjegyzőkről és a közjegyzői eljárásról szóló évi XLI. törvény ában foglaltaknak, akkor közvetlen végrehajtásnak lehet helye. 6

7 A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 6.1. A Kölcsönnyújtó a jelen Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozásnak a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belüli visszafizetését követelni, ha az körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; a Kölcsönnyújtót megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Adós a Kölcsönnyújtó felszólítására nem egészíti ki; vagy az Adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja A Kölcsönnyújtó jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes Az Adósok a jelen kölcsönszerződést a kamatfelárnak, és ezáltal az ügyleti kamatnak a Kölcsönnyújtó általi, az Adósok, a Zálogkötelezettek számára kedvezőtlen megváltoztatása esetének kivételével jogosultak 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani. A felmondási időt az Adósok ilyen tartalmú írásos nyilatkozatának a Kölcsönnyújtóval való közlésétől kell számítani. Ebben az esetben a teljes kölcsöntartozás, valamint járulékai egy összegben esedékessé válnak, az Adósok pedig legkésőbb a felmondási idő utolsó napján egyetemlegesen kötelesek a felmondással esedékessé vált teljes tartozást, valamint a teljes tartozás egy összegben történő kiegyenlítése esetén fizetendő szerződésmódosítási díjat a Kölcsönnyújtónak megfizetni. VEGYES RENDELKEZÉSEK 7.1. Ezen szerződési pontban az megbízza(k) a Kölcsönnyújtót, hogy a Kölcsönnyújtónál vezetett - számú számlájáról minden hónap első banki munkanapján az esedékes törlesztő részletet szerződésszámra való hivatkozással utalja át az - számú hitelszámlájára. Ezen rendszeres átutalási megbízást a Kölcsönnyújtó mindaddig teljesíti, amíg azt az vissza nem vonja(k), vagy a kölcsönszerződés meg nem szűnik. Az köteles gondoskodni arról, hogy a számláján rendelkezésre álljon az esedékes törlesztő részlet mértéke Ha a fenti módon a Kölcsönnyújtó az esedékes törlesztő részletet az esedékesség napján érvényesíteni nem tudja, akkor ezen szerződési pontban az felhatalmazást adnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kölcsönnyújtó a évi LXXXV. törvényben, illetve a 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben foglalt hatósági átutalás és átutalási végzés kapcsán felmerült követelések teljesítését követően, de minden más követelést megelőzően a mindenkor esedékes követelése összegével, minden egyéb értesítés és felszólítás nélkül, beszámítással éljen az - számú a Kölcsönnyújtónál vezetett számlájával szemben A Kölcsönnyújtó beszámítási joga kiterjed az javára, Kölcsönnyújtónál elhelyezett at megillető valamennyi bankszámlára, illetőleg lekötött betétösszegekre is. A betét lejárati idő megterheléséből eredő kamatveszteség megtérítésére irányuló igényt nevezett személyek nem támaszthatnak Az Adós a határozott időtartamra vonatkozó tőketörlesztés esetén jogosult a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt tájékoztatást kapni Szerződő Felek kijelentik és megállapodnak abban, hogy jelen kölcsönszerződés alapján nyújtott kölcsönösszeg és annak megfizetése során a kölcsön tőke, annak kamatai és egyéb költségei számításánál elfogadják Kölcsönnyújtó e célra szolgáló nyilvántartásait és az e nyilvántartásokra hivatkozással tett nyilatkozatait irányadónak és hitelesnek tekintik. Kölcsönnyújtó évente közli Adóssal(Adósokkal) a kölcsöntartozás összegét, a felszámított hiteldíjat, az által megfizetett összeget. Amennyiben az 7

8 8 napon belül nem emel(nek) kifogást az értesítésben szereplő adatok ellen, úgy azt által elfogadottnak kell tekinteni Szerződő felek kézbesítési vélelmet kötnek ki és megállapodnak abban, hogy Kölcsönnyújtó által a jelen szerződés személyi részében meghatározott értesítési címre küldött könyvelt postai küldeményt részére - a normális postai időn belül - kézbesítettnek kell tekinteni, ha az feladásra került Az Adós a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor Az Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az Adós az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Kölcsönnyújtónak visszafizetni kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy munkahely változás esetén új munkáltatójuk, illetve munkahelyük nevét és címét, valamint a személyes adataik esetleges megváltozását a Kölcsönnyújtónak késedelem nélkül bejelentik. Az kijelentik, hogy értesítés elmaradásából eredő kárért teljes felelősséggel felelnek, továbbá megállapodnak abban, hogy ez kötelezettségük elmulasztása jelen szerződés azonnali felmondásra okot adó körülmény kijelenti(k), hogy a által a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatót tudomásul vette(k), a tájékoztatókban foglaltakat megismerte(k), annak tartalmát megértette(k), kérdései(k)re kielégítő tájékoztatást kapott kijelenti(k), hogy a hitelbírálat kérelmére(ükre) indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt. A regisztráltatta magát az Adatvédelmi Biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. Nyilvántartási azonosító: Szerződő felek rögzítik, hogy a Adatkezelési tájékoztatóját megismerték, annak tartalmát tudomásul vették és magukra nézve kötelezően elfogadják A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban PM tv) alapján büntetőjogi felelőssége tudatában Adós kijelenti, hogy a nél igénybe vett szolgáltatások és/vagy tranzakciók végrehajtása során felhasznált pénzügyi eszközök tényleges tulajdonosa saját maga, vagy a végrehajtás során a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. (Kérjük a megfelelőt aláhúzni.) Adós tudomásul veszi, hogy a PM tv. vonatkozó előírásai alapján, amennyiben a tényleges tulajdonos személyével kapcsolatban változás áll be, a Takarékszövetkezetet a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíti, e kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Adóst terheli Az kijelenti(k), hogy az évi LXVI. törvény alapján, a nyilvántartott adatai(ka)t a Kölcsönnyújtóval szemben nem tiltotta / tiltották le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja / tiltják le. Amennyiben a fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatai(ka)t bármikor letiltja / letiltják, a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. Az ezennel hozzájárulását (hozzájárulásukat) adja (adják) ahhoz, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségei(k) teljesítéséhez szükséges személyes adataim(nk)at az évi LXVI. törvényben megjelölt szervek a Kölcsönnyújtó írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Adósok hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat Kölcsönnyújtó kezelje illetőleg jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. mint Adatfeldolgozó részére, adatlekérdezés és ellenőrzés céljából átadja A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a évi V. törvény, továbbá a évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. A szerződő felek kijelentik, hogy ezen kölcsönszerződésből eredő esetleges jogvitájuk esetére a pertárgy értékétől függően - alávetik magukat a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék illetékességének. Tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. Amennyiben a tényleges tulajdonos nevében és érdekében kerül megjelölésre, ki kell tölteni az Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata elnevezésű formanyomtatványt. 8

9 Takarékszövetkezet szakmai felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9.) Az kijelenti(k), hogy a Általános Üzletszabályzatát megismerték és annak tartalmát elfogadják, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az kijelentik, hogy jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatos minden kérdésükre kielégítő és szakszerű tájékoztatást megkaptak, a szerződéskötést megelőző legalább 7 nappal a szerződés tervezetét a Takarékszövetkezet rendelkezésükre bocsátotta. kijelentik, hogy jogügyletkötési képességük teljes birtokában vannak, az korlátozás alatt nem áll Ezt a Kölcsönszerződést a szerződő felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a sz. hirdetmény a hitelezés folyamán felszámítható jutalékok, díjak, és egyéb költségekről. Jelen szerződés számozott oldalból áll. A Kölcsönszerződés egy eredeti példányát a szerződés aláírása után az átvették. Kelt:, Adós és Zálogkötelezett Szig.szám: Szül.idő: Adós és Zálogkötelezett Szig.szám: Szül.idő:. (Kölcsönnyújtó és Zálogjogosult) Takarékszövetkezet Előttünk, mint tanúk előtt: Takarékszövetkezet Lakcím: Lakcím: 9

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Ügyintéző: Szerződésszám: Turai Takarékszövetkezet Kirendeltség

Ügyintéző: Szerződésszám: Turai Takarékszövetkezet Kirendeltség Kirendeltség Ügyintéző: Szerződésszám: Alkalmazandó 2015.07.01-től LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET SZERZŐDÉS (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZRE) amely létrejött egyrészről a, (székhely: 2194 Tura,

Részletesebben

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 1. sz. melléklet A szerződő felek: Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 3 név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 2. számú függelék Iktatószám:.. Fizetési számla száma:. FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016.11.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon: +36 47 580 011 E-mail: kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám: 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.05.17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA Rónasági Takarékszövetkezet Kirendeltsége Szerződésszám:. sz. melléklet A szerződő Felek, egyrészről: Név, születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgársága:

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Hiteliktatószám: Mellékletszám: Ügyintéző: FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött egyrészről: név: [ ] előző neve: [ ] születési hely, idő: [ ] anyja neve: [ ] személyi azonosító (személyi

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

Hatálybalépés napja: január 01.

Hatálybalépés napja: január 01. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. január 01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben