SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88."

Átírás

1 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. BE.SZE,RZ,É,SI _. -. ~ - 'o - I _ 0- SZ,ABÁL,YZ,AT' Záradék A Hivatal a jelen beszerzési szabályzatot jóváhagyta az alábbi számú határozatával. Határozatszám : J.8:')J 1 1..o l~_ Budapest, október e>. ': C't-_C'- dr. Szalók i Szilvia közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes Magyar Energetika i és Közmű-szabályozás i Hivatal \

2 ,. Szegedi Vízmű Zrt, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat Tartalomjegyzék l. A szabályzat célja 2 2. Alkalmazandó fóbb jogszabályok 2 3. A szabályzat hatálya Alanyi hatály Időbeli hatály Tárgyi hatály 3 4. Fogalom meghatározások 3 5. A beszerzés alapelvei 5 6. Beszerzési értékhatárok 7 7. Beszerzési eljárásba bevont szervezeti egységek és személyek fe le lősségi rendje Az igénylő A szakmai fe le lős En g e d é l yez ő A beszerző szervezeti egységek Aláírási jogosultságok Beszerzési eljárások Közbeszerzési eljárások Közbeszerzés alá nem eső beszerzési eljárások Közbeszerzés alá nem es ő beszerzési eljárások folyamata Közbeszerzés alá nem es ő beszerzési eljárások speciális szabályai Beszerzési terv összeállítása 19 II. Havária helyzetben alkalmazandó eltérések 20 I2. Szerz őd ések A beszerzési eljárások dokumentálásának rendje Gördülő fejlesztési tervvel történő kapcsolódás Egyéb rendelkezések MellékIetek Záró rendelkezések 24 Beszerési terv formátum (minta) 25 l. oldal

3 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat 1. A szabályzat célja 1.1. A Szegedi Vízmű Zrt. (Székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88., Adószáma: ) (továbbiakban a " Társaság") a viziközmű szolgáltatási tevékenységének ellátása céljából - a beszerzési költségek csökkentése, a hatékonyság növelése és a megfele lő min ő ségű tennékek és szolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében - jelen szabályzatot alkotja Jelen Beszerzési szabályzat (továbbiakban " Szabályzat") a gazdasági verseny biztosítása érdekében meghatározza a Társaságot, mint beszerzőt/ajánlatkérőt terhel ő kötelezettségeket, az anyagi és eljárási szabályok teljesítésének módját, valamint a beszerzési eljárás megindításával és lefolyta tásával kapcsolatos tevékenységek részletes szabályai t Meghatározza továbbá a Társaságnak a Vksztv.-ben, és annak v égrehajt ási rendeleteiben fogla lt kö telezett ségeibő l eredő elj árásrendet, vala mint a nemzeti vagyonról szóló éví CXCVI. törvényből e redő kötelezettségeket. 2. Alkalmazandó főbb jogszabályok 2.1. A k ö zb e s z erzé s ek ről szóló 201 I. év i CVlII. törvény (Kbt.); 2.2. A v íz ík özm ű -szo lg ált at ásró l szóló 201I. évi CCIX. törvény (Vksztv.) ; 2.3. Nemzeti vagyonról szóló 201 I. évi CXCVI. törvény (Nvtv.); 2.4. A Magyarország mindenkori éves központi költségvetésérő l szóló törvény (jele nleg a évi CCIV. törvény) - (Ktgvtv.); 2.5. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló l I. (XII. 22.) Konn. rendelet; 2.6. A víziközm ű -szolg á ltatás egyes részletszabályairól szóló 201 I. évi CCIX törvény egyes rendel kezéseinek végrehaj tásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm, rendelet; 2.7. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, e llenőrzésé nek és közzétételének szabályairól, a hirdetm ények mintáiról és egyes tartalmi elemeirő l, valami nt az éves statisztikai összegezésrő l szóló I. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusa n gyakoro lható eljárási cselekm ények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet; oldal

4 Szegedi V ízm ű Zrt Szeged, Tísza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat 2.8. Az állami vagyonnal való gazdálko dásról szóló 254/2007. (X.1.) Korm. Rendelet; 3. A szabályzat hatálya 3.1. AlaIlvi hatály Jelen Szabályzat hatálya kitetj ed a Szegedi Vízmű Zrt. minden olyan szervezeti egységére, személyi állományra, va lamint adott esetben be szerzési bizottságokban részt vevő k ülső szaké rtőkre, akik a beszerzési eljárásokban részt vesznek. személyekre, továbbá a 3.2. Időb eli hatály A Szabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozás i Hivatal álta li jóváhagyásának i dő pon tjátó l hatályos. A Szabályzat visszavo násig érvényes Tárgyí hatály Jelen Szabályzat kiterjed a v í zik özmű szolgáltatási tevékenység ellátásához kapcs olódó szo lgáltatások beszerzésére, valamint a v íziközm űvek működtetéséhez szükséges anyagok, eszkö zök és szolgáltatáso k beszerzéseire, amelyekn ek az értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 4. Fogalom meghatározások 4.1. Beszerzés Beszerzés alatt értjük azon folyamatok összességét, kezdve a szükséglet meghatározástól, piackutat ást ól, pályáztatástól az anyagi javak és szolgáltatások mennyiségi és minőségi átvételéig, amelyek a folyamatos és zavarmentes működéshez szükséges anyag- és eszközellátást, szolgáltatások biztosítását jelentik. Magába fogla lja továbbá a bes zerzési stratégia kialakítását, a szállítói piac folyamatos elemzését, a pályáztatás komplett rendszerét, a m egrendelések kibocsátását, szállítási és vállalkozási szerződések megk öt ését, az üzleti tárgyalásokat, a rendelés-nyi lvántartást, a telje sítések nyom on követését, a hiányos teljesítésből e redő reklamációk ügyintézését, garanciá lis jogok érvé nyes ítés ét és mind ezekkel együtt járó egyéb adminisztrációs tevékenységeket. 000l SJ 3. oldal

5 6720 Szeged, TiszaL. krt. 88. Beszerzési szabályzat 4.2. Anvag Olyan munkatárgyak, amelyek a termék előállítás vagy szolgáltatás nyújtás során megjelenési formájukat elveszítik, értékük az e lőállított termék vagy nyújtott szolgáltatás értékében jeleník meg Termék Termék alatt az anyagokat, tárgyi eszközöket és a szolgáltatásokat értjük Vegyszer Technológiai vegyszer, melyeket az alapszolgáltatás ellátására használunk fel jellemz ően mennyiségben (ivóvíz, ipari víz és szennyvíz kezelése, tisztítása céljából). nagy Laboratóriumi vegyszer, azok a vegyszerek, amelyeket laboratóriumi vizsgálatok során használunk fel, j el l em z ő e n kis mennyiségben Tárgyi eszköz Azok a rend elteté s s zerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálj ák a társaság tevékenységét. Kis értékű tárgyi eszköz, a 100 e Ft és az alatti egyedi értékű tárgyi eszköz. Nagy értékű tárgyi eszköz, a 100 e Ft egyedi értéket meghaladó tárgyi eszköz Sz olgáltatás Szolgáltatás a megbízott által a Társaság számára, visszterhes megállapodás (szerz ő dés, megrendelés) formájában ellenérték fejében történ ő munka végzése Ha vária Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robbanás, közúti baleset stb.), mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szü ks égállapot kialakulását eredményezi. Víziközmű-re ndszerek esetén kifejezetten ilyenek a je lentősnek min ősül ő cs őt ör és, a vízbázist előre nem látható módon veszé ly eztető áradás, a vízbázis mérgeződésének lehetősége, stb Afegállapodás Megállapodás alatt értjük a keret szerző dé st, termékraktári szerz ő d ést, a szerződé s t vagy a megrendelést, mely az üzleti partnerek akaratának kinyilvánítása arra vonatkozóan, hogy anyagokat, tárgyi eszközöket és szolgáltatásokat milyen feltételek mellett kötelesek teljesíteni, illetve milyen feltételek mellett vesznek át és fizetnek ki. 4. oldal 0001%

6 Szegedi Vízmü Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat 4.9. Keretszerződés A szerződő felek közti tartós jogviszonyt szabályozó szerződés, amely alapján a megrendel ő a szerződé sben rögzített feltételek mellett, vi s szatérőe n, vagy több alkalomm al, saj át döntése alapján jogosult a szolgáltatás igénybevételére, illetve áru megrendelésére. Kerets zerződ é seket - a beszerzés értékétő l fligget1enül - minden esetben legalább a pályázatkiirással történő beszerzési eljárás keretében kell megkőtn i Termékraktári szerződés A tennékraktári s z e rződé s alatt értjük azt a megállapod ást, amely során a szállitó saját árukészletét helyezi ki a felhasználó számára a felhasználó által biztosított tároló helyen az igények gyors és hatékony kielégítése végett. A felhasználásig a tennék a szállitó tulajdonában marad IgéIlylés Igénylés alatt értjük a b ármely szervezeti egység ré s zé rő l pontosan meghatáro zott és kellő műszaki paraméterekkel ellátott elvárást, amely szűks égleteinek kielégítésére irányul, ideértve az anyagokat, tárgyi eszközöket és szolgáltatásokat Igéllylő Az a személy vagy szervezeti egység, ahol egy adott beszerzési igény felmerül. Igényl őnek minősül a vezérigazgató, a gazdasági igazgató és műs zaki igazgató továbbá a közvetlen irányitásuk alá és közvetlen hatáskörükbe tartozó osztályok, üzemek és önálló szervezeti egységek Szakmai felelős (igéllylőszerzvezeti egység vezetője) Az egyes beszerzésre kerül ő áruk eszkö zök, szolgáltatások részletes szakmai specifikációj ának (m űszak i leírás) meghatározásáért fe l e lős szervezeti egység v e zetője Szakmai specifikáció Azoknak a műs zaki/szakmai el őírásoknak az összessége, melyet az ajánlattételhez szükséges dokumentáció/ajánlatkérés tartalmaz, és amelyek meghatározzák a beszerzend ő tennék j e ll emzőit. 5. A beszerzés alapelvei 5.1. A Társaság beszerzéseinek tervezése, végrehajtása során a Vksztv. 1. (I) bekezdésében meghatározott alapelveken túlm enő en az alábbi elveket követi: 5. oldal 000le<f9+- "

7 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat A Társaság a közbes zerzés i értékhatár alatti beszerzések esetén is az előírtná l fokozottabban alkalmazni kívánja a nyilvánosság és ellenőrizhetőség elvét A Társaság a beszerzései tekintetében vizsgálja a keretszerz őd ések és a szerz őd é sek rendelkezésre állási lehet őség ét helyzetek jogszerü és azonnali kezelése érdekében. a havária és egyéb azonnali intézkedést igénylő A Társaság beszerzései során biztosítani kell, hogya szükséges termékek átlátható módon, a vonatkozó jogszabályok és etikai normák betartásával, a megfelelő min őségbe n, időben, helyen és a lehet ő legkisebb pénzügyi kiadással kerüljenek az igényl ő szervezeti egységek részére biztosí tásra A Társaság külö nböz ő szervezeti egységeinek azonos tárgyú igényeit - figyelemmel a Kbt. előírásaira is - lehető ség szerint össze kell vonni, és egy beszerzési eljárásban kell beszerezni A beszerzési jogosultságok, eljárástípusok meghatározása során - különös tekintettel a különb ö z ő módszerek eltérő i dőigényére - az áru, eszköz, és szolgáltatás beszerzése kapcsán fe lmerülő minden körülményre (költségre) figyelemmel kell lenni (pl.: az alaptevékenység biztonságára, a termék hiánya miatti á ll ás id ő költségére) A beszerzési szerz őd ések megkötése során törekedni kell arra, hogy a készletezési, raktározási, szállítási költségek csak a biztonságos m űk öd é sh e z merülj enek fel. szükséges mértékig A beszállítókkal történő kapcsolattartás során az etikai normáknak megfele lő partnerkapcsolatra kell törekedni, ugyanakkor következetesen érvényesíteni kell a Társaság érdekeit A Társaság beszerzései kapcsán az alábbi etikai normákat követi: A beszállítók, ajánlattevők irányában mindvégig törekszik az esél yegye nlőség, az egyenlő bánásmód, a nyilvánosság, a verseny tisztasága biztosítására, az együttműködés re, a kölcsönös e lőnyök megteremtésére, kihasználására, a Társaság jó hírnevé nek m e g ő rzé s é re Maximálisan törekszik a hatályos jogszabályok betartására, a nemzeti elbánás (Magyarország és EU tagállamok szállítóinak preferálása) elvének alkalmazására A Társaság munkavállalói a beszerzések kapcsán az alábbi etikai normákat követik: ooo1-'-' 9...;J oldal

8 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat Munkájuk során a lojalitás, elkötelezettség, gazdaszemlélet érvényesül Munkájuk során betartják az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat és elveket A birtokukba kerűlt információkat bizalmasan kezelik Törekednek a folyamatok átlátható működtetésére, megfelelő adminisztrációjára A minőségi munkavégzés érdekében törekedne k a megfelelő szakmai ismeretek megszerzésére, az ismeretek fenntartására és fejlesztésére Törekednek a Társaság belső értékeinek tiszteletben tartására és közvetítésére. 6. Beszerzési értékhatárok 6.1. A Társaság a közbeszerzéseit a mindenkori Ktgvtv.-ben a közszolgáltatók részére meghatározott értékhatárok szerint folytatja le. Ezek mértéke jelen Szabályzat elfogadásakor: ~ árubeszerzés esetén: ~ építési beruházás esetén:.,. szolgáltatás megrendelése esetén: 50,0 millió forint 100,0 millió forint 50,0 millió forint Ezen értékhatárok felett a Társaság mindenben a mindenkori közbeszerzési szabályok szerint jár el, arra külön eljárásrendet nem tart fenn A közbeszerzési értékhatár alatti víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszerzések esetén a Társaság az alábbi, saját értékhatárokat határozza meg: a) Kézi (Azonnali) beszerzés b) Ajánlatkéréssel történő beszerzési eljárás c) Pályázatkiírással történő beszerzési eljárás d) Könnyített beszerzési eljárás 100 ezer forint alatt 100 ezer forint és 1,0 millió forint között 1,0 millió forint és 8,0 millió forint között 8,0 millió forint és a közbeszerzési értékhatár k özött 7. Beszerzési eljárásba bevont szervezeti egységek és személyek felelősségi rendje A beszerzésekkel kapcsolatos feladatok és felelősségek különböző konkrétan megnevezett, illetve 7. oldal

9 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88, Beszerzési szabályzat szerepkörrel felruházott szervezeti egységek között oszlanak meg. Az általános szerepkörök a következők:,. igénylő szervezeti egységek, személyek;» szakmai felelős (igénylő szervezeti egység vezető),. engedélyező» beszerző szervezeti egységek Egy adott szervezeti egység, személy egyidejűleg több beszerzési szerepkört is betölthet. Abban az esetben, ha egy szervezeti egység, vagy személy az adott beszerzés vonatkozásában több szerepet is betölt, a köztük lévő egyeztetési, adatszolg áltatási, tájékoztatási stb. kötelezettségeket megtörténtnek kell tekinteni Az igénylő Az igénylő felelős (szervezet esetén a szervezeti egység vezetője), a beszerzések tervezése során a tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési igények felmérés éért, megfogalmazásáért; az igények megfelelő időben történő megadásáért; a beszerzési eljárás előkészítésében, végrehajtásában vagy a beszerző szervezeti egység, személy kérésének megfelelően történő részvételért; amennyiben az igénylő feladata a termék átvétele, az átvétel szabályszerű lefolytatásáért; a szerződések teljesülésével kapcsolatos szakmai információk a beszerző, illetve szervezeti egységeknek, személyeknek történő információ szolgáltatásáért A szakmai felelős A szakmai felelős (az igénylő szervezeti egység vezetője) felelős a hatáskörébe tartozó áruk, eszközök, szolgáltatások Társaság szintű mennyiségi és minőségi normáinak, szakmai követelményeinek kidolgoz ás áért, a különböző szervezeti egységek, személyek ehhez kapcsolódó tevékenységének összehangolásáért; a beszerző szervezeti egység, személy kérésének megfelel ően, a beszerzési eljárás előkészítésében, végrehajtásában való részvétel ért; 8. oldal ooo,',,!!. ~ Ud

10 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat szükség esetén az igények felülvizsgálatáért; a beszerzési igény indokoltságáért Engedélyező A beszerzési igény engedélyezője a Társaság vezérigazgatója, a műszaki és gazdasági igazgató véleményezése alapján A beszerző szervezeti egységek A beszerző szervezeti egység vezetője felelős a hatáskörébe tartozó beszerzések esetén a jelen szabályzat, illetve a Társaság más belsö szabályainak, a rendelkezésre álló költségkereteknek, valamint az igénylő és a szakmai felelős szervezeti egységek, személyek elvárásainak megfelelő, körűltekintő és költséghatékony végrehajtásáért; a beszerzési eijárásokba más szervezeti egységek bevonásáért, munkájuk összehangolásáért; a beszerzési eljárás teljes körű dokumentálásáért, és az iratok megőrzéséért a vonatkozó előirásoknak megfelelően a Kbt. előirásainak betartásáért; a hatáskörébe tartozó beszerzések piacának folyamatos kutatásáért, elemzéséért, az azzal kapcsolatos adatok gyűjtéséért; a Társaság vezetésének egyetértése esetén más Társaságokkal egyűttesen történő beszerzési eljárás lefolytatására, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat; a beszerzési eljárások nyomán létrejött szerződések központi nyilvántartásba helyezéséért, az érintett szervezeti egységek részére történő rendelkezésre bocsátásáért; az igénylő szervezeti egységekkel együttműködésben a beszerzési eljárások nyomán létrejött szerződések teljesülésének nyomon követéséért, értékeléséért. A Szegedi Vízmű Zrt beszerző egységei Az anyagok, kis értékű tárgyi eszközök (kivéve a számítástechnikai eszközöket) irodaszerek és a nyomtatványok esetében a beszerzést az Anyaggazdálkodási osztály ügyintézi. 9. oldal

11 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat A felhasználó osztályok, üzemek igénylik az irodaszereket, nyomtatványokat havonta I alkalommal, minden hó 15. napjáig. Az osztályonkénti, üzem enkénti igényeket az anyaggazdálkodási osztály összesíti és továbbítja engedélyezésre, beszerzés céljából. Az írodaszerek beszerzését az anyaggazdálkodásí osztály végzi, majd tárolja és állítja össze az üzemenkénti igénynek megfelelö kiszerelésben minden hónap 6. napjáig (munkaszüneti nap esetén az ezt követö elsö munkanapig) Számítástechnikai gépek, berendezések és tartozékaik, számítástechnikai anyagok, szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (javítás, karbantartás) esetében a beszerzéseket az Informatikai osztály ügyintézi Nagy értékü ( Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzését a Műszaki és vállalkozási osztály intézi A klór megrendelését és szállítását az anyaggazdálkodási osztály által előkészített szerződése alapján a Gépjármü üzem bonyolítja. 7.4.B.A biológiai tisztító kiemeit vegyszereinek (kicsapó- és iszapvíztelenítő) megrendelését az érvényes keretszerződés és az engedélyezett igénylés alapján a felhasználó üzem végzi, s a vegyszereket a beszállító nem a raktárba, hanem telephelyre szállítja Az általános folyam attól eltérő a friss beton beszerzése, amelyet a víz- és csatornahálózati müvezetö igény szerint közvetlenül a munkahelyre szállíttat. Ennek igénylését - vezérigazgatói engedélyezéssel- hetente egy alkalommal kell leadni a beszerzésen a szállítójegyekkel együtt A szolgáltatások beszerzését az igénylő szervezeti egységek bonyolitják. 8. Aláírási jogosultságok 8.1. Kizárólagosan vezérigazgató jogosult ).> könnyített beszerzési eljárás (6.2.d pont) megindításának engedélyezésére ~ a pályázatkiírással történő (6.2.c pont) és a könnyitett beszerzési eljárás (6.2.d pont) során beérkezett ajánlatok kiértékelését követöen a döntés meghozatalára ~ szerződéskötésre (anyag, szolgáltatás, beruházás) 8.2. A vezérigazgató, vagy a gazdasági igazgató a műszaki igazgatóval, bármelyikük távolléte esetén a jelenlevö igazgató a jogtanácsossal együttesen jogosult: 10. oldal

12 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat ).> az alábbi beszerzési eljárások megindításának engedélyezésére: l) Kézi (Azonnali) beszerzés (6.2.a pont) 2) Ajánlatkéréssel történő beszerzési eljárás (6.2. b pont) 3) Pályázatkiírással t örténő beszerzési eljárás (6.2.c pont) ~ eljárásokkal kapcsolatos jegyzőkönyvek kimenő leveleinek, értesítések, megrendelések aláírására 8.3. Jóváhagyott kis értékű eszköz/anyag beszerzés esetén az árajánlatok bekérésének kimenő levelét az anyaggazdálkodási osztályvezető a beszerzés i csoportvezet ővel, ill. csoportvezetőhiányában, vagy egész napos távolléte esetén az aján lat előkészítését végző beszerz ő ve l együttesen jogosult aláírni A termékraktári szerz őd ésben szerepl ő termékraktári minimum készlet feltö ltésére szo lgáló m egrend el őt az anyaggazdálkodási osztá lyvezető a beszerzési c soportve zetővel együttesen jogosult aláírni A jelen szabályzatban nem érintett jogosultságok vonatkozásában "A társaságtól kime nő iratok aláírási jogosultságáról és a szigná lás rendjérő l " megnevez é s ű vezérigazgatói utasítás szeri nt kell eljárni. 9. Beszerzés i eljár ások 9.1. Közbeszerzési elj árások A Társaság minden esetben a Kbt-ben foglalt eljárási szabályo k és a Közbeszerzési szabályzat figyelembe vételével jár el Közbeszerzés alá nem e s ő beszerz ési elj árások Közbeszerzés alá nem e s ő beszerz ési eljárások folyamata A Társaság a k özszolg áltat ásokkal kapcsolatos fokozott átláthatósági követelményeknek és az erre irányuló fogyasz tói elvárásoknak eleget téve a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseit az alábbiak szerint szabályozza Igénylés a) Valamennyi beszerzést engedélyezett igénylésnek kell megelőznie, amelynek a köve tkezőke t kell tartalmazni: ll. oldal

13 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat» igénylő terület megnevezése» költséghely megnevezés (kód, fókönyvi szám és munkaszám, karbantartás esetén U kód, beruházás esetén proj ektazonosító kód)» az igény megfogalmazását tartalmazó rész (tételes anyag, szolgáltatás meghatározása) pontos és egyértelmű m ű szaki paraméterekkel» igényelt mennyiség» az igénylés dátuma» a szállítás kívánt, reálisan meghatározott határideje» az igény becs ült értéke áfa nélkül (csak beszerzési igényesetén)» aláírások b) Az igénylés formanyomtatványon történik. Amennyiben nem anyag be s zerzé séről van szó, úgy a fenti nyomtatványon azt jelölni kell - a címet az "anyag" áthúzásával és "tárgyi eszköz", "irodaszer", "szolgáltatás" vagy "egyéb" megjegyzés felírásával kell módosítani. c) Összetartozó beszerzést, akár anyagról, tárgyi eszközről vagy szolgáltatásról legyen szó, részekre bontani tilos. d) A beszerzés tárgyának pontos, szakmailag egyértelmű meghatározása mindig az igénylő, osztály, üzem vagy az üzemeltető feladata. A kiíráskor csak olyan m űszaki meghatározás szerepelhet az árajánlatkérésben, ill. pályázatban, amely nem kizárólag egy terméket szállító, gyártó, ill. szolgáltató kiválasztását engedélyezi. Kivéve, ha a korlátozást nyomós érvekkel alá lehet támasztani. Ilyen lehet például a megn övekedő üzemeltetési kockázat, vagy ha a korlátozás hiányában a beszerzésre kerül ő termék kompatibilitási problémákat eredményezhet. e) Amennyiben vásárlást nem igényel (meg l évő raktárkészletre vonatkozik), az igénylést a Kátay telepen lévő raktárban kell leadni. f) Az anyagigényléseken azok elkészítésekor a b e s ze rze n dő termékekhez olyan szállítási hat árid őt kell meghatározni, hogy az reális, teljesíthető legyen, figyelembe véve az engedélyezési eljárás és ügyintézés időtartamát is. g) Olyan esetekben, amikor a feladat teljesítési határidejéhez képest a beszerzéssel kapcsolatos ügyintézési átfutási idő túl hosszú és a beszerzés indokolt, a szakterület ve zetője kérheti az anyagok, szolgáltatások, tárgyi eszközök azonnali beszerzését. Az igénylést az anyag, a szolgáltatás, illetve a tárgyi eszközigénylési lapon kell benyújtani és mellékleten külön 12. oldal

14 Szegedi Vízmű ZI Szeged, TiszaL. krt. 88. Beszerzési szabályzat indokoini a beszerzés rendkívüli szükségességét, amely nem eredhet az igénylő hibájából. A teljes helyreállításhoz szükséges beszerzés a szabályzatnak megfelelően történik. h) Az igényelt, veszélyesnek minősített anyagok beszerzését megelőzően ellenőrizni kell, hogy az adott anyagra van-e a raktárban már korábban megkért Biztonsági adatlap. Amennyiben nincs, akkor azt (a termék megrendelését, megvásárlását megelőzően) gyártótól vagy a forgalmazótól Igénylés elbírálása/engedélyezés meg kell kémi a A beszerzési igényt a vezérigazgató hagyja jóvá a szakmai felelős, műszaki igazgató véleménye alapján. a gazdasági igazgató és a Az engedélyezett igénylés beszerző szervezeti egységhez történő eljuttatása (amennyiben a személyek és/vagy szervezeti egységek eltérők) Anyag és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén, amennyiben az engedélyezett igényiésen beszerzendő tétel szerepel, akkor a beárazott és pontos műszaki paraméterekkel ellátott igénylést a Kátay telepen az anyaggazdálkodási osztályon a beszerzésen kell leadní. A beszerző abeszerzendő tételhez az esetlegesen szükséges további paraméterbeli pontosításokat követően az igénylést átveszi és a raktárnak (nyilvántartással kísérve) továbbítja. A raktár felrögzíti az igényeket a Libra Biznisz moduljába, ezt követően történik a beszerzés. Egyéb beszerzések esetén a jóváhagyott igénylést a beszerző szervezeti egységnek dokumentálva szükséges átadni Beszerzési eljárás a) Az ajánlatkérésben minden esetben szükséges előre meghatározni az ajánlatok elbírálásának szakmai és üzleti kritériumait, amelynek, objektívnek és mérhetőnek kell lennie. b) A válaszadási határidőket úgy kell meghatározni, hogy az minden esetben tegyen eleget a szakmai normáknak ezen kívül az ajánlattevőknek legyen elég idejük értékelhető és szakmailag a legkedvezőbb ajánlat kidolgozására. Közbeszerzés esetén a fentieket a Kbt. szabályozza, amely eljárás fajtától függöen eltérő lehet. c) A beszerzéssel- ajánlatkérésekkel, pályáztatásokkal - vagy azok előkészítésével kapcsolatos, küls ő partnerekkel folytatott kommunikációt minden esetben dokumentálni szükséges. 13. oldal OOO Ji C. " U"" J"

15 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat d) A nettó 500 e Ft alatti értékű anyag és tárgyi eszköz beszerzés esetén árajánlatként felhasználhatóak a multinacionális (Tesco, Metro...) és internetes cégek által megjelentetett vagy az internetr ől let ölthet ő katalógusok. e) Az igényelt, de fel nem használt term ékekre vonatkozóan az i gény lő ne k a vezérigazgató részére írásbeli indoklást kell készíteni évzáráskor a raktáron maradó tételekhez, hogy az milyen ok (pid. technol ógiai változás, befejezetlen beruházás stb.) miatt következett be. f) Az aj án l attevő ugyanazon elj árás alkalmával ~ nem tehet másik ajánlatot ~ más aj ánlattevő alvállalkozójaként nem vehe t részt. g) Egy évnél nem régebben lefolytatott beszerzési eljárásoknál lehetőség van a nyertes aján l attevő - árra és érvényességi idő meghosszabbítására vonatkozó - nyilatkoztatása mellett a kapott árajánlat ismételt felhas ználására. h) Anyagbeszerzés esetén Ft felett, szolgáltatás és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén Ft felett szerz őd és kötése szükséges. i) S zerz őd és kötést nem igénylő beszerzések esetén írásbeli megrendelést kell készíteni az alábbiak szerint: Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a követke ző ügyintéző neve, információkat: megrendelés dátuma, a megrendelés tárgyának pont os megnevezése, méret, min ő s é g, illetőleg a szolgáltatás pontos leirása (az anyagigénylő lapon szerepl ő műszaki paraméterekkel egyezően), ezen túlmenően minden olyan informáci ót, amely egyértelművé teszi méretben, min ő s é gben és mennyiségben a megrendelés szállitási határidőre rögzített igényének telje s íthet ő s é g ét, a termékhez szükséges műbízonylatok, amennyiben szükséges, a szállitási (telj esítési) határid ő (esetleges el ő- és részsz állítás lehetős ége), milyen módon történik a szállítás (saját eszközzel, posta, MÁV) az anyag és tárgyi eszköz beszerzés esetén, az anyag, illetve a szolg áltatás ára. A megrendelőből egyértelműen ki kell derülni, hogy az anyag ára tartalmazza-e a megrendelő szállítás költségét, telephelyére történő 14. oldal 000 " 0. " 'l C. Uo

16 Szegedi V ízmű Zrt Szeged,Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat fizetési mód (átutalás, készpénz), fizetési határidő, garanciális feltételek, egyéb rendelkezések: "KéIjük megrendel ésünk mielőbbi visszaigazolását. Amennyiben megren delésünkre 3 napon belül nem tőrténik visszajelzés, úgy a megrendelésünket a benne s zereplő adatokkal egyűtt elfogadottnak tekintjük." j) A jelen szabályzat szerint beszerzési jogkőrrel fel nem ruházott terület által alkalmazott minde nféle beszerzési tevékenység tilos, kivéte l a vezé rigazgató külön engedé lyével történő beszerzések Közbeszerzés alá nem e s ő beszerzési eljárások speciális szabályai Kézi (Azonnali) beszerzések szab ályai a) Az anyaggazdálkodási os ztál yv e zető hatáskörébe tartozik egy árajánlat vagy az árajá nlattól való eltekintés melletti beszerzé s az eseti, kis é rt ék ű amelyeknek egyedi értéke nem haladja meg a nettó 100 e Ft-ot. anyagféleségek és tárgyi eszközök esetén, b) A szolgáltatások beszerzésének lebonyolitását az illetékes osztály vagy üzem veze tő k bonyolitják. A beszállítók kiválasztása minimum két írásos ajánlat alapján tőrtén ik. c) A Kézi (Azonnali) beszerzések során törekedni kell arra, hogy a beszerzés a Társaság székhelyéhez közel, vagy ingye nes kiszállítással történjen, minimalizálva a ráfordítandó munkaidőt, szállítási és adminisztratív költségeket. d) Alacsony beszerzési értékű tételeknél törekedni kell a nagyobb menny i ségű keretszerződés megkötésére, illetve folyamatos raktárkészlet biztosítására Aj ánla tkér éssel történ ő beszerzési eljárás speciális szabályai A beszerzést bonyolitó szervezeti egység a beszerzési eljárás során az alábbiak szerint jár el: a) A beszerzés tárgyát illetően piacku tatást végez, melynek során igénybe veheti a beszerezni kívánt termék/szolgáltatás nyilvánosan közzétett felle lhetőségei t, árait, szállítási feltételeit. Ezek k űlö nösen : a vállalatok hivatalos honlapjai, árkatalógusai, médiában k őzz é tett hirdetései, e lő zetes tájékoztató j e llegű árajánlatai. b) A fentiekbő l a besze rzés tárgyát ill etől eg a l e gkedvezőbb feltételekkel rende lkező árajánlatokat - köz ülük a 3 összességében le gkedvezőbb ajánlatot (amennyiben érkeze tt be ennyi ajánlat) összehasonl ítja, 15. oldal

17 Szegedi V ízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat c) Az elbírálást köv etően a 3 l egkedvezőbb ajánlatot hivatalos árajánlat bekéréséve1 is megerősíthe ti, illetve megkísérelhet még a meghi rdetettnél is kedvezőbb árat elérni, amennyiben arra bármilyen esélyt lát. A hivatalos árajánlat elektronikus úton is be ké rh e t ő. d) Törekedn i kell rá, hogy abeszerzésről álljon rendelkezésre szerződés, vagy pro forma szerződés a feltételek tisztázása érdekében, vagy kerüljenek beszerzésre az általános szerződési feltételek. e) A 3 árajánlat bekéréséve1 induló beszerzési eljárás során a határidőket ajánlott úgy megállapítani, hogy az biztosítsa az érdemi ajánlattétel lehetőségét, elegendő időt nyújtson a szakmai feladatteljesítésre. és a teljesítési h atári d ő f) A kiválasztás folyamatát, a l e tőltö tt táj ékoztatókat és valamennyi árajánlatot a beszerzési eljárás mellékleteként (kinyomtatva vagy elektronikus úton) kell m e g ő ri z n i teljesülését követő 5 évig a Társaság székhe1yén. legalább a szerződés g) A társaság vezérigazgatója a jelen szabá lyzat módosítása nélkül a fenti ektő l szigorúbb eljárást is elrendelhet ideértve külön ösen az ajánlatok zárt boritékban t örténő k ö t el e z ő bekérését, illetve az ajánl atok nyi lvános egy id őben t ö rt én ő bontását, vagy olyan zárt elektronikus rends zerek alkalmazását, miközben biztos ítj uk a gazdasági szereplők számára az esé lyegyen lőséget és az egyen lő bánásmódot Pályáza tkiírással tö rténő beszer zési eljárás spe ciális szabályai a) Ezen eljárás alatt a Társaság műkö d ése során felme rülő anyag, tárgyi eszköz és építési beruházás beszerzését értjük I millió és 8 millió Ft között. b) A pályázatkiírással történő beszerzési eljárás kötelező résztvevője a szakmai felelős és a beszerz ő szervezeti egység vezetője és ügyintézője, továbbá a vezérigazgató utasitása esetén az anyaggazdálkodási osztályvezető. Az eljárásban történő helyettesítés a vezérigazgató írásbeli hozzájárulásával történhet. c) Minimum 3 ajánlattevő meghívása sz ükséges a beszerzési eljárás megindításához. d) Az ajánlati felhívás ban minden esetben szerepeltetni sz üks éges az elbírálás szempontjait. (pl. lega lacsonyabb összegű aján lat, összességében l e gk edv e z őb b ajánlat; Ajánlatkérő nem köteles bármilyen aján latot elfogadni, továbbá meg illeti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredményte1ennek nyilvánítsa; Az aján la tkérő stb.) a döntését nem köteles megindokolni. e) A kiírást k övetően a beszerzés tárgyától függöen a szerző dés tartalmának m e gfe l elően adatpontos ítást vagy konzultációt kell biztositani az ajánlat beadá sa el őtt 16. oldal

18 Szegedi Vízmü Zrt, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat t) Az aj ánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani és azt a bontásra kitűzött időpontig nem szabad felbontani. g) Az ajánlatok felbontásánál biztos ítani kell a nyilvánosság alapelvének érvényes ülését. A bontás nyilvános. Az ajánlatok felbontásán ál csak az aj án l atké rő (a bes zerzési eljárás legalább két ré sztvevője), az ajánlattevők, valamint az általuk megh ívott személyek kép vi selő i lehetnek j elen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánl atte vők va lam int azokat a fóbb, szám szerüs íthe tő kerülnek. A bontásról j egyzőkönyv készül. nevét, címét (székhelyét, lakhelyét), adatokat, amelyek alapj án az ajánlatok értékelésre h) A beérkezett ajánlatok elbírálása során az aj ánlatkérőnek meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban valamint a jogszab ályokban meghatározott feltételeknek. Ezután meg kell ítélni az el őírtaknak megfelelően az ajánlattevő s zerződé s teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Majd az aj ánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek és hogy van-e olyan ajánlattevő, eljárásból ki kell zárni. akit az i) Az ajánlatkérőnek kötelessége az összes pályázó számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint a beadott ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a pályázóktól felvilágosítást kérni. j) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fenn állása alatt sor kerüljön. k) Ezt k övetően az ajánlatkérő köteles érte síteni az ajánlattevőket a pályázat eredményéről. I) A könnyitett beszerzési eljárás lefolytatásának valamennyi okmányát minimum 5 évig a Társas ág székhelyén kell megőri zn i Könnyített beszerzési eljárások speciális szabályaí a) A 8,0 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. szerint közbeszerzés tárgya szerinti kivételi körbe tartozó beszerzéseket értj ük anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás és beruházás tárgyban. b) A könnyített beszerzési eljárás kötelező résztvevője a szakmai felel ős és a beszerző szervezeti egység vezetője és ügyintézője, továbbá a vezérigazgató utasítása esetén az anyaggazdálkodási osztályvezető és a számviteli és pénzügyi osztályvezető. Az eljárásban történő történhet. helyettesítés a vezérigazgató írásbeli hozzájárulásával vagy külön szabályzat szerint 17. oldal

19 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat c) A beszerzést lebonyolító szervezeti egység a beszerzés tárgyához kapcsolódóan felkutatja az azt teljesíteni képes természetes és jogi személyeke t, és hivatalos úton írásban l ehe tő ség sze rint minimum 5 ajánlattevőtől (vagy ha ennél kevesebbet talál a piacon, akkor valamennyi felkutatott vállalkozástól) árajánlatot kér be. d) Az ajánlatra történő felkérés történhet postai úton a cég hivatalos székhelyén/telephelyén keres ztül, a Társaság nyilvánosan közzétett elérhet ős égein, címén keresztül is. fax útján, illetve a kö zponti e-maii e) Az ajánlati felhívásban minden esetben sze repeltetni szükséges az elbírálás szempontjaít. (pl. legalacsonyabb összegü ajánlat, összességében legkedvező bb aján lat; Aján latkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogad ni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa; Az ajánlatkérő stb.) a döntését nem köteles megindokolni. f) A bekéréssel egyidejüleg a Társaság saját honlapján is feltünteti a beszerzési felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a meghívott ajánl attevők, hanem bárki ajánlatot tehet, aki megfelel a kővet elményeknek, és képes szállítani a megfel elő árut/szolgáltatást (felelő s beszerzési egysé g veze tő j e és az informatikai osztály vezető j e). g) Az aj ánlattevökre vonatkozó felté telekre a Kbt. erre vonatkozó alapelveit ajánlott alkalmazni, függetlenül attól, hogy ezek a beszerzések nem esnek a közbeszerz és hatálya alá. h) Az ajánlati dokum entációért, illetve az ajánlat benyújtásáé rt nem javasolt ellenérték meghatározása. i) A vonatkozó ajánlattételi határi dőket úgy javasolt megállapítani, hogy lehetőség szerint minél többen tudjanak ajánlatot tenni, úgy, hogy egy esetleges késedelem ne veszélyeztesse a feladat végrehajtását. Az elbírálási határid ő k et születhessen. úgy javasolt megállapítani, hogy megalapozott dönt és j) Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani és azt a bontásra kitűzött időpontig nem szabad felbontani. k) Az aján latok felbon tásánál biztosítani kell a nyilvánosság alapelvének érvé nyesülését. A bontás nyilvános. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő (a beszerzési eljárás legalább két résztvevője), az ajá nlattev ők, valamint az általuk meghívott szemé lyek képvise lői lehetn ek jelen. Az aján latok felbontásak or ismertetni kell az aján l attevők nevét, cím ét (székhelyét, lakhelyét), valamint azo kat a főbb, sz ám szerű s íth et ő adatokat, amel yek alapj án az ajánlatok értékelésre kerü lnek. A bontásról j egyzőkönyv készül. 18. oldal

20 Szegedi VIzmű Zrt Szeged, TiszaL. krt. 88. Beszerzési szabályzat l) A Társaság - törvényi tiltás hiányában - fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevökkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Társaság érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. m)a könnyitett beszerzési eljárást lezáró döntést követően kötelező részletes írásos szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel. n) A beszerzésről szóló döntés meghozatalát követően a Társaság tájékoztatót tesz közzé a honlapján a beszerzés eredményéről, illetve, amennyiben azt jogszabály előírja, magát a szerződést ís közzéteszi. o) A könnyitett beszerzési eljárás lefolytatásának valamennyi okmányát mmimum 5 évig a Társaság székhelyén kell megőrizni. 10. Beszerzési terv összeállítása Az igénylő osztály- és üzemvezetők az igényeik részletes felmérését követően a beszerzések megfelelő szakmai előkészítése, időben történő végrehajtása érdekében a Kbt. előírásainak és a Társaság érdekeinek megfelelő összevonása céljából a Beszerzési Szabályzat hatálya alá tartozó anyag, eszköz és szolgáltatások beszerzésére a tárgyévet megelőző év november 15 napjáig igénylistát készítenek. Az Igénylők az igénylistájukat megküldík az anyaggazdálkodási osztályvezető részére, aki azt egységesíti és a gazdasági igazgatónak a rendelkezésre álló fedezetre vonatkozó jóváhagyását követően elkészíti a beszerzési tervet. A beszerzési terv készítése során a gazdasági és műszaki igazgató köteles a mindenkori jogszabályi határidők figyelembe vételével összegyűjteni és felülvizsgálni a beszerzési és közbeszerzési igényeket. Az igények felülvizsgálatakor - figyelemmel a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályait - szét kell választani a közbeszerzési értékhatárt meghaladó és azt el nem érő igényeket. A beszerzési terv két részre oszlik, melyből: >- Az első részben a Társaság szerepelteti a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzéseit, a 19. oldal

SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI

SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.) BESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Mely készült a MEKH ajánlása alapján) 2013. május 27. Beszerzési Szabályzat a SZIGET-VÍZ Kft. víziközmű szolgáltató

Részletesebben

Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat. Tartalomjegyzék

Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja... 2 2. Alkalmazandó főbb jogszabályok... 2 3. A szabályzat hatálya... 3 3.1. Alanyi hatály... 3 3.2. Időbeli hatály... 3 3.3. Tárgyi hatály... 3 4. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT (tervezet) 2013. május Nagykovácsi Víziközmű Kft. Beszerzési Szabályzat 2013. május TECHNIKAI OLDAL

Részletesebben

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A ZEMPLÉNI VÍZMŰ BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Lakatos István ügyvezető igazgató Jóváhagyta:. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal BESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CCIX. törvény 45-46.

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat a Vár-Vi-Za Kft, víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A Vár-Vi-Za Kft.-nek (Székhelye: 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 2/1,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

"ÖKOVÍZ" Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető kft, Beszerzési szabályzat 2700 Cegléd, Pesti u. 65. Tel:53-505-340 oldal 1/13

ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Viziközmű Üzemeltető kft, Beszerzési szabályzat 2700 Cegléd, Pesti u. 65. Tel:53-505-340 oldal 1/13 Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat az "ÖKOVÍZ" Kft.(2700 Cegléd, Pesti út 65.) víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 2700 Cegléd, Pesti u. 65. Tel:53-505-340

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szám: 101.003.S1 Fejezet: Dokumentum cím Oldal: 1./14 Változat: 1.0 Kiadva: 2013. szeptember 17. KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK.1 II. TECHNIKAI SZAKASZ.2

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: VSZ-24/2013. Kiadás: 2.0 Budapest, 2013. május 02. VSZ-24 /2013 Kiadás dátuma: 2013. 05. 02. Oldalak száma: 2/22 TECHNIKAI

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum...4 2. Alkalmazandó fő jogszabályok...4 3. Értelmező rendelkezések...5 4. Szabályzat hatálya...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum...4 2. Alkalmazandó fő jogszabályok...4 3. Értelmező rendelkezések...5 4. Szabályzat hatálya...5 TECHNIKAI OLDAL TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum...4 2. Alkalmazandó fő jogszabályok...4 3. Értelmező rendelkezések...5 4. Szabályzat hatálya...5 5. Beszerzési alapelvek...5 6. Beszerzési értékhatárok...6

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására AJÁNLATI FELHÍVÁS A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására 1. Általános feltételek 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat. Az AQUA Szolgáltató Kft. beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat. Az AQUA Szolgáltató Kft. beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat Az AQUA Szolgáltató Kft. beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VERSENYSZABÁLYZATA (egységes szerkezetbe foglalva a 271/2011. (VI.16.), a 489/2011. (XI.24) és a 318/2015.(IX.16.) Kgy. számú határozatokban foglalt módosításokkal)

Részletesebben

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS a Szállítási keretszerződés keretében építési anyagok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Hatályos: március 28.

Hatályos: március 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 28. GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásaiban résztvevő

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Beszerzési szabályzat. Tartalomjegyzék. 1) Preambulum...3. 2) Alkalmazandó fő jogszabályok az alábbiak:...3. 3) Értelmező rendelkezések...

Beszerzési szabályzat. Tartalomjegyzék. 1) Preambulum...3. 2) Alkalmazandó fő jogszabályok az alábbiak:...3. 3) Értelmező rendelkezések... Tartalomjegyzék 1) Preambulum...3 2) Alkalmazandó fő jogszabályok az alábbiak:...3 3) Értelmező rendelkezések...3 4) Szabályzat hatálya...4 5) Beszerzési alapelvek...4 6) Beszerzési értékhatárok...4 7)

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM 2015 Hatályos: 2015.11.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 Általános bevezető A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM,

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása

az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása az ajánlatkérő strandjának homokkotrása és a kotrási terület egy részének visszahomokozása Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/17 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. egyszerű eljárás Beszerzés tárgya: ajánlattételi

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 2 3 Szervezeti egységek tárgyévre vonatkozó beszerzési terv Kutatóközpont közbeszerzési és beszerzési terv terv közzététele, Közbeszerzé si,, Közbeszerzések Tanácsának ajánlata

Részletesebben