SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZ,ABÁL,YZ,AT' BE.SZE,RZ,É,SI. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88."

Átírás

1 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. BE.SZE,RZ,É,SI _. -. ~ - 'o - I _ 0- SZ,ABÁL,YZ,AT' Záradék A Hivatal a jelen beszerzési szabályzatot jóváhagyta az alábbi számú határozatával. Határozatszám : J.8:')J 1 1..o l~_ Budapest, október e>. ': C't-_C'- dr. Szalók i Szilvia közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes Magyar Energetika i és Közmű-szabályozás i Hivatal \

2 ,. Szegedi Vízmű Zrt, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat Tartalomjegyzék l. A szabályzat célja 2 2. Alkalmazandó fóbb jogszabályok 2 3. A szabályzat hatálya Alanyi hatály Időbeli hatály Tárgyi hatály 3 4. Fogalom meghatározások 3 5. A beszerzés alapelvei 5 6. Beszerzési értékhatárok 7 7. Beszerzési eljárásba bevont szervezeti egységek és személyek fe le lősségi rendje Az igénylő A szakmai fe le lős En g e d é l yez ő A beszerző szervezeti egységek Aláírási jogosultságok Beszerzési eljárások Közbeszerzési eljárások Közbeszerzés alá nem eső beszerzési eljárások Közbeszerzés alá nem es ő beszerzési eljárások folyamata Közbeszerzés alá nem es ő beszerzési eljárások speciális szabályai Beszerzési terv összeállítása 19 II. Havária helyzetben alkalmazandó eltérések 20 I2. Szerz őd ések A beszerzési eljárások dokumentálásának rendje Gördülő fejlesztési tervvel történő kapcsolódás Egyéb rendelkezések MellékIetek Záró rendelkezések 24 Beszerési terv formátum (minta) 25 l. oldal

3 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat 1. A szabályzat célja 1.1. A Szegedi Vízmű Zrt. (Székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88., Adószáma: ) (továbbiakban a " Társaság") a viziközmű szolgáltatási tevékenységének ellátása céljából - a beszerzési költségek csökkentése, a hatékonyság növelése és a megfele lő min ő ségű tennékek és szolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében - jelen szabályzatot alkotja Jelen Beszerzési szabályzat (továbbiakban " Szabályzat") a gazdasági verseny biztosítása érdekében meghatározza a Társaságot, mint beszerzőt/ajánlatkérőt terhel ő kötelezettségeket, az anyagi és eljárási szabályok teljesítésének módját, valamint a beszerzési eljárás megindításával és lefolyta tásával kapcsolatos tevékenységek részletes szabályai t Meghatározza továbbá a Társaságnak a Vksztv.-ben, és annak v égrehajt ási rendeleteiben fogla lt kö telezett ségeibő l eredő elj árásrendet, vala mint a nemzeti vagyonról szóló éví CXCVI. törvényből e redő kötelezettségeket. 2. Alkalmazandó főbb jogszabályok 2.1. A k ö zb e s z erzé s ek ről szóló 201 I. év i CVlII. törvény (Kbt.); 2.2. A v íz ík özm ű -szo lg ált at ásró l szóló 201I. évi CCIX. törvény (Vksztv.) ; 2.3. Nemzeti vagyonról szóló 201 I. évi CXCVI. törvény (Nvtv.); 2.4. A Magyarország mindenkori éves központi költségvetésérő l szóló törvény (jele nleg a évi CCIV. törvény) - (Ktgvtv.); 2.5. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló l I. (XII. 22.) Konn. rendelet; 2.6. A víziközm ű -szolg á ltatás egyes részletszabályairól szóló 201 I. évi CCIX törvény egyes rendel kezéseinek végrehaj tásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm, rendelet; 2.7. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, e llenőrzésé nek és közzétételének szabályairól, a hirdetm ények mintáiról és egyes tartalmi elemeirő l, valami nt az éves statisztikai összegezésrő l szóló I. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusa n gyakoro lható eljárási cselekm ények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet; oldal

4 Szegedi V ízm ű Zrt Szeged, Tísza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat 2.8. Az állami vagyonnal való gazdálko dásról szóló 254/2007. (X.1.) Korm. Rendelet; 3. A szabályzat hatálya 3.1. AlaIlvi hatály Jelen Szabályzat hatálya kitetj ed a Szegedi Vízmű Zrt. minden olyan szervezeti egységére, személyi állományra, va lamint adott esetben be szerzési bizottságokban részt vevő k ülső szaké rtőkre, akik a beszerzési eljárásokban részt vesznek. személyekre, továbbá a 3.2. Időb eli hatály A Szabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozás i Hivatal álta li jóváhagyásának i dő pon tjátó l hatályos. A Szabályzat visszavo násig érvényes Tárgyí hatály Jelen Szabályzat kiterjed a v í zik özmű szolgáltatási tevékenység ellátásához kapcs olódó szo lgáltatások beszerzésére, valamint a v íziközm űvek működtetéséhez szükséges anyagok, eszkö zök és szolgáltatáso k beszerzéseire, amelyekn ek az értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 4. Fogalom meghatározások 4.1. Beszerzés Beszerzés alatt értjük azon folyamatok összességét, kezdve a szükséglet meghatározástól, piackutat ást ól, pályáztatástól az anyagi javak és szolgáltatások mennyiségi és minőségi átvételéig, amelyek a folyamatos és zavarmentes működéshez szükséges anyag- és eszközellátást, szolgáltatások biztosítását jelentik. Magába fogla lja továbbá a bes zerzési stratégia kialakítását, a szállítói piac folyamatos elemzését, a pályáztatás komplett rendszerét, a m egrendelések kibocsátását, szállítási és vállalkozási szerződések megk öt ését, az üzleti tárgyalásokat, a rendelés-nyi lvántartást, a telje sítések nyom on követését, a hiányos teljesítésből e redő reklamációk ügyintézését, garanciá lis jogok érvé nyes ítés ét és mind ezekkel együtt járó egyéb adminisztrációs tevékenységeket. 000l SJ 3. oldal

5 6720 Szeged, TiszaL. krt. 88. Beszerzési szabályzat 4.2. Anvag Olyan munkatárgyak, amelyek a termék előállítás vagy szolgáltatás nyújtás során megjelenési formájukat elveszítik, értékük az e lőállított termék vagy nyújtott szolgáltatás értékében jeleník meg Termék Termék alatt az anyagokat, tárgyi eszközöket és a szolgáltatásokat értjük Vegyszer Technológiai vegyszer, melyeket az alapszolgáltatás ellátására használunk fel jellemz ően mennyiségben (ivóvíz, ipari víz és szennyvíz kezelése, tisztítása céljából). nagy Laboratóriumi vegyszer, azok a vegyszerek, amelyeket laboratóriumi vizsgálatok során használunk fel, j el l em z ő e n kis mennyiségben Tárgyi eszköz Azok a rend elteté s s zerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálj ák a társaság tevékenységét. Kis értékű tárgyi eszköz, a 100 e Ft és az alatti egyedi értékű tárgyi eszköz. Nagy értékű tárgyi eszköz, a 100 e Ft egyedi értéket meghaladó tárgyi eszköz Sz olgáltatás Szolgáltatás a megbízott által a Társaság számára, visszterhes megállapodás (szerz ő dés, megrendelés) formájában ellenérték fejében történ ő munka végzése Ha vária Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (robbanás, közúti baleset stb.), mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szü ks égállapot kialakulását eredményezi. Víziközmű-re ndszerek esetén kifejezetten ilyenek a je lentősnek min ősül ő cs őt ör és, a vízbázist előre nem látható módon veszé ly eztető áradás, a vízbázis mérgeződésének lehetősége, stb Afegállapodás Megállapodás alatt értjük a keret szerző dé st, termékraktári szerz ő d ést, a szerződé s t vagy a megrendelést, mely az üzleti partnerek akaratának kinyilvánítása arra vonatkozóan, hogy anyagokat, tárgyi eszközöket és szolgáltatásokat milyen feltételek mellett kötelesek teljesíteni, illetve milyen feltételek mellett vesznek át és fizetnek ki. 4. oldal 0001%

6 Szegedi Vízmü Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat 4.9. Keretszerződés A szerződő felek közti tartós jogviszonyt szabályozó szerződés, amely alapján a megrendel ő a szerződé sben rögzített feltételek mellett, vi s szatérőe n, vagy több alkalomm al, saj át döntése alapján jogosult a szolgáltatás igénybevételére, illetve áru megrendelésére. Kerets zerződ é seket - a beszerzés értékétő l fligget1enül - minden esetben legalább a pályázatkiirással történő beszerzési eljárás keretében kell megkőtn i Termékraktári szerződés A tennékraktári s z e rződé s alatt értjük azt a megállapod ást, amely során a szállitó saját árukészletét helyezi ki a felhasználó számára a felhasználó által biztosított tároló helyen az igények gyors és hatékony kielégítése végett. A felhasználásig a tennék a szállitó tulajdonában marad IgéIlylés Igénylés alatt értjük a b ármely szervezeti egység ré s zé rő l pontosan meghatáro zott és kellő műszaki paraméterekkel ellátott elvárást, amely szűks égleteinek kielégítésére irányul, ideértve az anyagokat, tárgyi eszközöket és szolgáltatásokat Igéllylő Az a személy vagy szervezeti egység, ahol egy adott beszerzési igény felmerül. Igényl őnek minősül a vezérigazgató, a gazdasági igazgató és műs zaki igazgató továbbá a közvetlen irányitásuk alá és közvetlen hatáskörükbe tartozó osztályok, üzemek és önálló szervezeti egységek Szakmai felelős (igéllylőszerzvezeti egység vezetője) Az egyes beszerzésre kerül ő áruk eszkö zök, szolgáltatások részletes szakmai specifikációj ának (m űszak i leírás) meghatározásáért fe l e lős szervezeti egység v e zetője Szakmai specifikáció Azoknak a műs zaki/szakmai el őírásoknak az összessége, melyet az ajánlattételhez szükséges dokumentáció/ajánlatkérés tartalmaz, és amelyek meghatározzák a beszerzend ő tennék j e ll emzőit. 5. A beszerzés alapelvei 5.1. A Társaság beszerzéseinek tervezése, végrehajtása során a Vksztv. 1. (I) bekezdésében meghatározott alapelveken túlm enő en az alábbi elveket követi: 5. oldal 000le<f9+- "

7 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat A Társaság a közbes zerzés i értékhatár alatti beszerzések esetén is az előírtná l fokozottabban alkalmazni kívánja a nyilvánosság és ellenőrizhetőség elvét A Társaság a beszerzései tekintetében vizsgálja a keretszerz őd ések és a szerz őd é sek rendelkezésre állási lehet őség ét helyzetek jogszerü és azonnali kezelése érdekében. a havária és egyéb azonnali intézkedést igénylő A Társaság beszerzései során biztosítani kell, hogya szükséges termékek átlátható módon, a vonatkozó jogszabályok és etikai normák betartásával, a megfelelő min őségbe n, időben, helyen és a lehet ő legkisebb pénzügyi kiadással kerüljenek az igényl ő szervezeti egységek részére biztosí tásra A Társaság külö nböz ő szervezeti egységeinek azonos tárgyú igényeit - figyelemmel a Kbt. előírásaira is - lehető ség szerint össze kell vonni, és egy beszerzési eljárásban kell beszerezni A beszerzési jogosultságok, eljárástípusok meghatározása során - különös tekintettel a különb ö z ő módszerek eltérő i dőigényére - az áru, eszköz, és szolgáltatás beszerzése kapcsán fe lmerülő minden körülményre (költségre) figyelemmel kell lenni (pl.: az alaptevékenység biztonságára, a termék hiánya miatti á ll ás id ő költségére) A beszerzési szerz őd ések megkötése során törekedni kell arra, hogy a készletezési, raktározási, szállítási költségek csak a biztonságos m űk öd é sh e z merülj enek fel. szükséges mértékig A beszállítókkal történő kapcsolattartás során az etikai normáknak megfele lő partnerkapcsolatra kell törekedni, ugyanakkor következetesen érvényesíteni kell a Társaság érdekeit A Társaság beszerzései kapcsán az alábbi etikai normákat követi: A beszállítók, ajánlattevők irányában mindvégig törekszik az esél yegye nlőség, az egyenlő bánásmód, a nyilvánosság, a verseny tisztasága biztosítására, az együttműködés re, a kölcsönös e lőnyök megteremtésére, kihasználására, a Társaság jó hírnevé nek m e g ő rzé s é re Maximálisan törekszik a hatályos jogszabályok betartására, a nemzeti elbánás (Magyarország és EU tagállamok szállítóinak preferálása) elvének alkalmazására A Társaság munkavállalói a beszerzések kapcsán az alábbi etikai normákat követik: ooo1-'-' 9...;J oldal

8 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat Munkájuk során a lojalitás, elkötelezettség, gazdaszemlélet érvényesül Munkájuk során betartják az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat és elveket A birtokukba kerűlt információkat bizalmasan kezelik Törekednek a folyamatok átlátható működtetésére, megfelelő adminisztrációjára A minőségi munkavégzés érdekében törekedne k a megfelelő szakmai ismeretek megszerzésére, az ismeretek fenntartására és fejlesztésére Törekednek a Társaság belső értékeinek tiszteletben tartására és közvetítésére. 6. Beszerzési értékhatárok 6.1. A Társaság a közbeszerzéseit a mindenkori Ktgvtv.-ben a közszolgáltatók részére meghatározott értékhatárok szerint folytatja le. Ezek mértéke jelen Szabályzat elfogadásakor: ~ árubeszerzés esetén: ~ építési beruházás esetén:.,. szolgáltatás megrendelése esetén: 50,0 millió forint 100,0 millió forint 50,0 millió forint Ezen értékhatárok felett a Társaság mindenben a mindenkori közbeszerzési szabályok szerint jár el, arra külön eljárásrendet nem tart fenn A közbeszerzési értékhatár alatti víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszerzések esetén a Társaság az alábbi, saját értékhatárokat határozza meg: a) Kézi (Azonnali) beszerzés b) Ajánlatkéréssel történő beszerzési eljárás c) Pályázatkiírással történő beszerzési eljárás d) Könnyített beszerzési eljárás 100 ezer forint alatt 100 ezer forint és 1,0 millió forint között 1,0 millió forint és 8,0 millió forint között 8,0 millió forint és a közbeszerzési értékhatár k özött 7. Beszerzési eljárásba bevont szervezeti egységek és személyek felelősségi rendje A beszerzésekkel kapcsolatos feladatok és felelősségek különböző konkrétan megnevezett, illetve 7. oldal

9 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88, Beszerzési szabályzat szerepkörrel felruházott szervezeti egységek között oszlanak meg. Az általános szerepkörök a következők:,. igénylő szervezeti egységek, személyek;» szakmai felelős (igénylő szervezeti egység vezető),. engedélyező» beszerző szervezeti egységek Egy adott szervezeti egység, személy egyidejűleg több beszerzési szerepkört is betölthet. Abban az esetben, ha egy szervezeti egység, vagy személy az adott beszerzés vonatkozásában több szerepet is betölt, a köztük lévő egyeztetési, adatszolg áltatási, tájékoztatási stb. kötelezettségeket megtörténtnek kell tekinteni Az igénylő Az igénylő felelős (szervezet esetén a szervezeti egység vezetője), a beszerzések tervezése során a tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési igények felmérés éért, megfogalmazásáért; az igények megfelelő időben történő megadásáért; a beszerzési eljárás előkészítésében, végrehajtásában vagy a beszerző szervezeti egység, személy kérésének megfelelően történő részvételért; amennyiben az igénylő feladata a termék átvétele, az átvétel szabályszerű lefolytatásáért; a szerződések teljesülésével kapcsolatos szakmai információk a beszerző, illetve szervezeti egységeknek, személyeknek történő információ szolgáltatásáért A szakmai felelős A szakmai felelős (az igénylő szervezeti egység vezetője) felelős a hatáskörébe tartozó áruk, eszközök, szolgáltatások Társaság szintű mennyiségi és minőségi normáinak, szakmai követelményeinek kidolgoz ás áért, a különböző szervezeti egységek, személyek ehhez kapcsolódó tevékenységének összehangolásáért; a beszerző szervezeti egység, személy kérésének megfelel ően, a beszerzési eljárás előkészítésében, végrehajtásában való részvétel ért; 8. oldal ooo,',,!!. ~ Ud

10 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat szükség esetén az igények felülvizsgálatáért; a beszerzési igény indokoltságáért Engedélyező A beszerzési igény engedélyezője a Társaság vezérigazgatója, a műszaki és gazdasági igazgató véleményezése alapján A beszerző szervezeti egységek A beszerző szervezeti egység vezetője felelős a hatáskörébe tartozó beszerzések esetén a jelen szabályzat, illetve a Társaság más belsö szabályainak, a rendelkezésre álló költségkereteknek, valamint az igénylő és a szakmai felelős szervezeti egységek, személyek elvárásainak megfelelő, körűltekintő és költséghatékony végrehajtásáért; a beszerzési eijárásokba más szervezeti egységek bevonásáért, munkájuk összehangolásáért; a beszerzési eljárás teljes körű dokumentálásáért, és az iratok megőrzéséért a vonatkozó előirásoknak megfelelően a Kbt. előirásainak betartásáért; a hatáskörébe tartozó beszerzések piacának folyamatos kutatásáért, elemzéséért, az azzal kapcsolatos adatok gyűjtéséért; a Társaság vezetésének egyetértése esetén más Társaságokkal egyűttesen történő beszerzési eljárás lefolytatására, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat; a beszerzési eljárások nyomán létrejött szerződések központi nyilvántartásba helyezéséért, az érintett szervezeti egységek részére történő rendelkezésre bocsátásáért; az igénylő szervezeti egységekkel együttműködésben a beszerzési eljárások nyomán létrejött szerződések teljesülésének nyomon követéséért, értékeléséért. A Szegedi Vízmű Zrt beszerző egységei Az anyagok, kis értékű tárgyi eszközök (kivéve a számítástechnikai eszközöket) irodaszerek és a nyomtatványok esetében a beszerzést az Anyaggazdálkodási osztály ügyintézi. 9. oldal

11 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat A felhasználó osztályok, üzemek igénylik az irodaszereket, nyomtatványokat havonta I alkalommal, minden hó 15. napjáig. Az osztályonkénti, üzem enkénti igényeket az anyaggazdálkodási osztály összesíti és továbbítja engedélyezésre, beszerzés céljából. Az írodaszerek beszerzését az anyaggazdálkodásí osztály végzi, majd tárolja és állítja össze az üzemenkénti igénynek megfelelö kiszerelésben minden hónap 6. napjáig (munkaszüneti nap esetén az ezt követö elsö munkanapig) Számítástechnikai gépek, berendezések és tartozékaik, számítástechnikai anyagok, szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (javítás, karbantartás) esetében a beszerzéseket az Informatikai osztály ügyintézi Nagy értékü ( Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzését a Műszaki és vállalkozási osztály intézi A klór megrendelését és szállítását az anyaggazdálkodási osztály által előkészített szerződése alapján a Gépjármü üzem bonyolítja. 7.4.B.A biológiai tisztító kiemeit vegyszereinek (kicsapó- és iszapvíztelenítő) megrendelését az érvényes keretszerződés és az engedélyezett igénylés alapján a felhasználó üzem végzi, s a vegyszereket a beszállító nem a raktárba, hanem telephelyre szállítja Az általános folyam attól eltérő a friss beton beszerzése, amelyet a víz- és csatornahálózati müvezetö igény szerint közvetlenül a munkahelyre szállíttat. Ennek igénylését - vezérigazgatói engedélyezéssel- hetente egy alkalommal kell leadni a beszerzésen a szállítójegyekkel együtt A szolgáltatások beszerzését az igénylő szervezeti egységek bonyolitják. 8. Aláírási jogosultságok 8.1. Kizárólagosan vezérigazgató jogosult ).> könnyített beszerzési eljárás (6.2.d pont) megindításának engedélyezésére ~ a pályázatkiírással történő (6.2.c pont) és a könnyitett beszerzési eljárás (6.2.d pont) során beérkezett ajánlatok kiértékelését követöen a döntés meghozatalára ~ szerződéskötésre (anyag, szolgáltatás, beruházás) 8.2. A vezérigazgató, vagy a gazdasági igazgató a műszaki igazgatóval, bármelyikük távolléte esetén a jelenlevö igazgató a jogtanácsossal együttesen jogosult: 10. oldal

12 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat ).> az alábbi beszerzési eljárások megindításának engedélyezésére: l) Kézi (Azonnali) beszerzés (6.2.a pont) 2) Ajánlatkéréssel történő beszerzési eljárás (6.2. b pont) 3) Pályázatkiírással t örténő beszerzési eljárás (6.2.c pont) ~ eljárásokkal kapcsolatos jegyzőkönyvek kimenő leveleinek, értesítések, megrendelések aláírására 8.3. Jóváhagyott kis értékű eszköz/anyag beszerzés esetén az árajánlatok bekérésének kimenő levelét az anyaggazdálkodási osztályvezető a beszerzés i csoportvezet ővel, ill. csoportvezetőhiányában, vagy egész napos távolléte esetén az aján lat előkészítését végző beszerz ő ve l együttesen jogosult aláírni A termékraktári szerz őd ésben szerepl ő termékraktári minimum készlet feltö ltésére szo lgáló m egrend el őt az anyaggazdálkodási osztá lyvezető a beszerzési c soportve zetővel együttesen jogosult aláírni A jelen szabályzatban nem érintett jogosultságok vonatkozásában "A társaságtól kime nő iratok aláírási jogosultságáról és a szigná lás rendjérő l " megnevez é s ű vezérigazgatói utasítás szeri nt kell eljárni. 9. Beszerzés i eljár ások 9.1. Közbeszerzési elj árások A Társaság minden esetben a Kbt-ben foglalt eljárási szabályo k és a Közbeszerzési szabályzat figyelembe vételével jár el Közbeszerzés alá nem e s ő beszerz ési elj árások Közbeszerzés alá nem e s ő beszerz ési eljárások folyamata A Társaság a k özszolg áltat ásokkal kapcsolatos fokozott átláthatósági követelményeknek és az erre irányuló fogyasz tói elvárásoknak eleget téve a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseit az alábbiak szerint szabályozza Igénylés a) Valamennyi beszerzést engedélyezett igénylésnek kell megelőznie, amelynek a köve tkezőke t kell tartalmazni: ll. oldal

13 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat» igénylő terület megnevezése» költséghely megnevezés (kód, fókönyvi szám és munkaszám, karbantartás esetén U kód, beruházás esetén proj ektazonosító kód)» az igény megfogalmazását tartalmazó rész (tételes anyag, szolgáltatás meghatározása) pontos és egyértelmű m ű szaki paraméterekkel» igényelt mennyiség» az igénylés dátuma» a szállítás kívánt, reálisan meghatározott határideje» az igény becs ült értéke áfa nélkül (csak beszerzési igényesetén)» aláírások b) Az igénylés formanyomtatványon történik. Amennyiben nem anyag be s zerzé séről van szó, úgy a fenti nyomtatványon azt jelölni kell - a címet az "anyag" áthúzásával és "tárgyi eszköz", "irodaszer", "szolgáltatás" vagy "egyéb" megjegyzés felírásával kell módosítani. c) Összetartozó beszerzést, akár anyagról, tárgyi eszközről vagy szolgáltatásról legyen szó, részekre bontani tilos. d) A beszerzés tárgyának pontos, szakmailag egyértelmű meghatározása mindig az igénylő, osztály, üzem vagy az üzemeltető feladata. A kiíráskor csak olyan m űszaki meghatározás szerepelhet az árajánlatkérésben, ill. pályázatban, amely nem kizárólag egy terméket szállító, gyártó, ill. szolgáltató kiválasztását engedélyezi. Kivéve, ha a korlátozást nyomós érvekkel alá lehet támasztani. Ilyen lehet például a megn övekedő üzemeltetési kockázat, vagy ha a korlátozás hiányában a beszerzésre kerül ő termék kompatibilitási problémákat eredményezhet. e) Amennyiben vásárlást nem igényel (meg l évő raktárkészletre vonatkozik), az igénylést a Kátay telepen lévő raktárban kell leadni. f) Az anyagigényléseken azok elkészítésekor a b e s ze rze n dő termékekhez olyan szállítási hat árid őt kell meghatározni, hogy az reális, teljesíthető legyen, figyelembe véve az engedélyezési eljárás és ügyintézés időtartamát is. g) Olyan esetekben, amikor a feladat teljesítési határidejéhez képest a beszerzéssel kapcsolatos ügyintézési átfutási idő túl hosszú és a beszerzés indokolt, a szakterület ve zetője kérheti az anyagok, szolgáltatások, tárgyi eszközök azonnali beszerzését. Az igénylést az anyag, a szolgáltatás, illetve a tárgyi eszközigénylési lapon kell benyújtani és mellékleten külön 12. oldal

14 Szegedi Vízmű ZI Szeged, TiszaL. krt. 88. Beszerzési szabályzat indokoini a beszerzés rendkívüli szükségességét, amely nem eredhet az igénylő hibájából. A teljes helyreállításhoz szükséges beszerzés a szabályzatnak megfelelően történik. h) Az igényelt, veszélyesnek minősített anyagok beszerzését megelőzően ellenőrizni kell, hogy az adott anyagra van-e a raktárban már korábban megkért Biztonsági adatlap. Amennyiben nincs, akkor azt (a termék megrendelését, megvásárlását megelőzően) gyártótól vagy a forgalmazótól Igénylés elbírálása/engedélyezés meg kell kémi a A beszerzési igényt a vezérigazgató hagyja jóvá a szakmai felelős, műszaki igazgató véleménye alapján. a gazdasági igazgató és a Az engedélyezett igénylés beszerző szervezeti egységhez történő eljuttatása (amennyiben a személyek és/vagy szervezeti egységek eltérők) Anyag és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén, amennyiben az engedélyezett igényiésen beszerzendő tétel szerepel, akkor a beárazott és pontos műszaki paraméterekkel ellátott igénylést a Kátay telepen az anyaggazdálkodási osztályon a beszerzésen kell leadní. A beszerző abeszerzendő tételhez az esetlegesen szükséges további paraméterbeli pontosításokat követően az igénylést átveszi és a raktárnak (nyilvántartással kísérve) továbbítja. A raktár felrögzíti az igényeket a Libra Biznisz moduljába, ezt követően történik a beszerzés. Egyéb beszerzések esetén a jóváhagyott igénylést a beszerző szervezeti egységnek dokumentálva szükséges átadni Beszerzési eljárás a) Az ajánlatkérésben minden esetben szükséges előre meghatározni az ajánlatok elbírálásának szakmai és üzleti kritériumait, amelynek, objektívnek és mérhetőnek kell lennie. b) A válaszadási határidőket úgy kell meghatározni, hogy az minden esetben tegyen eleget a szakmai normáknak ezen kívül az ajánlattevőknek legyen elég idejük értékelhető és szakmailag a legkedvezőbb ajánlat kidolgozására. Közbeszerzés esetén a fentieket a Kbt. szabályozza, amely eljárás fajtától függöen eltérő lehet. c) A beszerzéssel- ajánlatkérésekkel, pályáztatásokkal - vagy azok előkészítésével kapcsolatos, küls ő partnerekkel folytatott kommunikációt minden esetben dokumentálni szükséges. 13. oldal OOO Ji C. " U"" J"

15 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat d) A nettó 500 e Ft alatti értékű anyag és tárgyi eszköz beszerzés esetén árajánlatként felhasználhatóak a multinacionális (Tesco, Metro...) és internetes cégek által megjelentetett vagy az internetr ől let ölthet ő katalógusok. e) Az igényelt, de fel nem használt term ékekre vonatkozóan az i gény lő ne k a vezérigazgató részére írásbeli indoklást kell készíteni évzáráskor a raktáron maradó tételekhez, hogy az milyen ok (pid. technol ógiai változás, befejezetlen beruházás stb.) miatt következett be. f) Az aj án l attevő ugyanazon elj árás alkalmával ~ nem tehet másik ajánlatot ~ más aj ánlattevő alvállalkozójaként nem vehe t részt. g) Egy évnél nem régebben lefolytatott beszerzési eljárásoknál lehetőség van a nyertes aján l attevő - árra és érvényességi idő meghosszabbítására vonatkozó - nyilatkoztatása mellett a kapott árajánlat ismételt felhas ználására. h) Anyagbeszerzés esetén Ft felett, szolgáltatás és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén Ft felett szerz őd és kötése szükséges. i) S zerz őd és kötést nem igénylő beszerzések esetén írásbeli megrendelést kell készíteni az alábbiak szerint: Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a követke ző ügyintéző neve, információkat: megrendelés dátuma, a megrendelés tárgyának pont os megnevezése, méret, min ő s é g, illetőleg a szolgáltatás pontos leirása (az anyagigénylő lapon szerepl ő műszaki paraméterekkel egyezően), ezen túlmenően minden olyan informáci ót, amely egyértelművé teszi méretben, min ő s é gben és mennyiségben a megrendelés szállitási határidőre rögzített igényének telje s íthet ő s é g ét, a termékhez szükséges műbízonylatok, amennyiben szükséges, a szállitási (telj esítési) határid ő (esetleges el ő- és részsz állítás lehetős ége), milyen módon történik a szállítás (saját eszközzel, posta, MÁV) az anyag és tárgyi eszköz beszerzés esetén, az anyag, illetve a szolg áltatás ára. A megrendelőből egyértelműen ki kell derülni, hogy az anyag ára tartalmazza-e a megrendelő szállítás költségét, telephelyére történő 14. oldal 000 " 0. " 'l C. Uo

16 Szegedi V ízmű Zrt Szeged,Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat fizetési mód (átutalás, készpénz), fizetési határidő, garanciális feltételek, egyéb rendelkezések: "KéIjük megrendel ésünk mielőbbi visszaigazolását. Amennyiben megren delésünkre 3 napon belül nem tőrténik visszajelzés, úgy a megrendelésünket a benne s zereplő adatokkal egyűtt elfogadottnak tekintjük." j) A jelen szabályzat szerint beszerzési jogkőrrel fel nem ruházott terület által alkalmazott minde nféle beszerzési tevékenység tilos, kivéte l a vezé rigazgató külön engedé lyével történő beszerzések Közbeszerzés alá nem e s ő beszerzési eljárások speciális szabályai Kézi (Azonnali) beszerzések szab ályai a) Az anyaggazdálkodási os ztál yv e zető hatáskörébe tartozik egy árajánlat vagy az árajá nlattól való eltekintés melletti beszerzé s az eseti, kis é rt ék ű amelyeknek egyedi értéke nem haladja meg a nettó 100 e Ft-ot. anyagféleségek és tárgyi eszközök esetén, b) A szolgáltatások beszerzésének lebonyolitását az illetékes osztály vagy üzem veze tő k bonyolitják. A beszállítók kiválasztása minimum két írásos ajánlat alapján tőrtén ik. c) A Kézi (Azonnali) beszerzések során törekedni kell arra, hogy a beszerzés a Társaság székhelyéhez közel, vagy ingye nes kiszállítással történjen, minimalizálva a ráfordítandó munkaidőt, szállítási és adminisztratív költségeket. d) Alacsony beszerzési értékű tételeknél törekedni kell a nagyobb menny i ségű keretszerződés megkötésére, illetve folyamatos raktárkészlet biztosítására Aj ánla tkér éssel történ ő beszerzési eljárás speciális szabályai A beszerzést bonyolitó szervezeti egység a beszerzési eljárás során az alábbiak szerint jár el: a) A beszerzés tárgyát illetően piacku tatást végez, melynek során igénybe veheti a beszerezni kívánt termék/szolgáltatás nyilvánosan közzétett felle lhetőségei t, árait, szállítási feltételeit. Ezek k űlö nösen : a vállalatok hivatalos honlapjai, árkatalógusai, médiában k őzz é tett hirdetései, e lő zetes tájékoztató j e llegű árajánlatai. b) A fentiekbő l a besze rzés tárgyát ill etől eg a l e gkedvezőbb feltételekkel rende lkező árajánlatokat - köz ülük a 3 összességében le gkedvezőbb ajánlatot (amennyiben érkeze tt be ennyi ajánlat) összehasonl ítja, 15. oldal

17 Szegedi V ízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat c) Az elbírálást köv etően a 3 l egkedvezőbb ajánlatot hivatalos árajánlat bekéréséve1 is megerősíthe ti, illetve megkísérelhet még a meghi rdetettnél is kedvezőbb árat elérni, amennyiben arra bármilyen esélyt lát. A hivatalos árajánlat elektronikus úton is be ké rh e t ő. d) Törekedn i kell rá, hogy abeszerzésről álljon rendelkezésre szerződés, vagy pro forma szerződés a feltételek tisztázása érdekében, vagy kerüljenek beszerzésre az általános szerződési feltételek. e) A 3 árajánlat bekéréséve1 induló beszerzési eljárás során a határidőket ajánlott úgy megállapítani, hogy az biztosítsa az érdemi ajánlattétel lehetőségét, elegendő időt nyújtson a szakmai feladatteljesítésre. és a teljesítési h atári d ő f) A kiválasztás folyamatát, a l e tőltö tt táj ékoztatókat és valamennyi árajánlatot a beszerzési eljárás mellékleteként (kinyomtatva vagy elektronikus úton) kell m e g ő ri z n i teljesülését követő 5 évig a Társaság székhe1yén. legalább a szerződés g) A társaság vezérigazgatója a jelen szabá lyzat módosítása nélkül a fenti ektő l szigorúbb eljárást is elrendelhet ideértve külön ösen az ajánlatok zárt boritékban t örténő k ö t el e z ő bekérését, illetve az ajánl atok nyi lvános egy id őben t ö rt én ő bontását, vagy olyan zárt elektronikus rends zerek alkalmazását, miközben biztos ítj uk a gazdasági szereplők számára az esé lyegyen lőséget és az egyen lő bánásmódot Pályáza tkiírással tö rténő beszer zési eljárás spe ciális szabályai a) Ezen eljárás alatt a Társaság műkö d ése során felme rülő anyag, tárgyi eszköz és építési beruházás beszerzését értjük I millió és 8 millió Ft között. b) A pályázatkiírással történő beszerzési eljárás kötelező résztvevője a szakmai felelős és a beszerz ő szervezeti egység vezetője és ügyintézője, továbbá a vezérigazgató utasitása esetén az anyaggazdálkodási osztályvezető. Az eljárásban történő helyettesítés a vezérigazgató írásbeli hozzájárulásával történhet. c) Minimum 3 ajánlattevő meghívása sz ükséges a beszerzési eljárás megindításához. d) Az ajánlati felhívás ban minden esetben szerepeltetni sz üks éges az elbírálás szempontjait. (pl. lega lacsonyabb összegű aján lat, összességében l e gk edv e z őb b ajánlat; Ajánlatkérő nem köteles bármilyen aján latot elfogadni, továbbá meg illeti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredményte1ennek nyilvánítsa; Az aján la tkérő stb.) a döntését nem köteles megindokolni. e) A kiírást k övetően a beszerzés tárgyától függöen a szerző dés tartalmának m e gfe l elően adatpontos ítást vagy konzultációt kell biztositani az ajánlat beadá sa el őtt 16. oldal

18 Szegedi Vízmü Zrt, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat t) Az aj ánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani és azt a bontásra kitűzött időpontig nem szabad felbontani. g) Az ajánlatok felbontásánál biztos ítani kell a nyilvánosság alapelvének érvényes ülését. A bontás nyilvános. Az ajánlatok felbontásán ál csak az aj án l atké rő (a bes zerzési eljárás legalább két ré sztvevője), az ajánlattevők, valamint az általuk megh ívott személyek kép vi selő i lehetnek j elen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánl atte vők va lam int azokat a fóbb, szám szerüs íthe tő kerülnek. A bontásról j egyzőkönyv készül. nevét, címét (székhelyét, lakhelyét), adatokat, amelyek alapj án az ajánlatok értékelésre h) A beérkezett ajánlatok elbírálása során az aj ánlatkérőnek meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban valamint a jogszab ályokban meghatározott feltételeknek. Ezután meg kell ítélni az el őírtaknak megfelelően az ajánlattevő s zerződé s teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Majd az aj ánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek és hogy van-e olyan ajánlattevő, eljárásból ki kell zárni. akit az i) Az ajánlatkérőnek kötelessége az összes pályázó számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint a beadott ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a pályázóktól felvilágosítást kérni. j) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fenn állása alatt sor kerüljön. k) Ezt k övetően az ajánlatkérő köteles érte síteni az ajánlattevőket a pályázat eredményéről. I) A könnyitett beszerzési eljárás lefolytatásának valamennyi okmányát minimum 5 évig a Társas ág székhelyén kell megőri zn i Könnyített beszerzési eljárások speciális szabályaí a) A 8,0 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. szerint közbeszerzés tárgya szerinti kivételi körbe tartozó beszerzéseket értj ük anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás és beruházás tárgyban. b) A könnyített beszerzési eljárás kötelező résztvevője a szakmai felel ős és a beszerző szervezeti egység vezetője és ügyintézője, továbbá a vezérigazgató utasítása esetén az anyaggazdálkodási osztályvezető és a számviteli és pénzügyi osztályvezető. Az eljárásban történő történhet. helyettesítés a vezérigazgató írásbeli hozzájárulásával vagy külön szabályzat szerint 17. oldal

19 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. Beszerzési szabályzat c) A beszerzést lebonyolító szervezeti egység a beszerzés tárgyához kapcsolódóan felkutatja az azt teljesíteni képes természetes és jogi személyeke t, és hivatalos úton írásban l ehe tő ség sze rint minimum 5 ajánlattevőtől (vagy ha ennél kevesebbet talál a piacon, akkor valamennyi felkutatott vállalkozástól) árajánlatot kér be. d) Az ajánlatra történő felkérés történhet postai úton a cég hivatalos székhelyén/telephelyén keres ztül, a Társaság nyilvánosan közzétett elérhet ős égein, címén keresztül is. fax útján, illetve a kö zponti e-maii e) Az ajánlati felhívásban minden esetben sze repeltetni szükséges az elbírálás szempontjaít. (pl. legalacsonyabb összegü ajánlat, összességében legkedvező bb aján lat; Aján latkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogad ni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa; Az ajánlatkérő stb.) a döntését nem köteles megindokolni. f) A bekéréssel egyidejüleg a Társaság saját honlapján is feltünteti a beszerzési felhívást, megjelölve, hogy arra nem csak a meghívott ajánl attevők, hanem bárki ajánlatot tehet, aki megfelel a kővet elményeknek, és képes szállítani a megfel elő árut/szolgáltatást (felelő s beszerzési egysé g veze tő j e és az informatikai osztály vezető j e). g) Az aj ánlattevökre vonatkozó felté telekre a Kbt. erre vonatkozó alapelveit ajánlott alkalmazni, függetlenül attól, hogy ezek a beszerzések nem esnek a közbeszerz és hatálya alá. h) Az ajánlati dokum entációért, illetve az ajánlat benyújtásáé rt nem javasolt ellenérték meghatározása. i) A vonatkozó ajánlattételi határi dőket úgy javasolt megállapítani, hogy lehetőség szerint minél többen tudjanak ajánlatot tenni, úgy, hogy egy esetleges késedelem ne veszélyeztesse a feladat végrehajtását. Az elbírálási határid ő k et születhessen. úgy javasolt megállapítani, hogy megalapozott dönt és j) Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani és azt a bontásra kitűzött időpontig nem szabad felbontani. k) Az aján latok felbon tásánál biztosítani kell a nyilvánosság alapelvének érvé nyesülését. A bontás nyilvános. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő (a beszerzési eljárás legalább két résztvevője), az ajá nlattev ők, valamint az általuk meghívott szemé lyek képvise lői lehetn ek jelen. Az aján latok felbontásak or ismertetni kell az aján l attevők nevét, cím ét (székhelyét, lakhelyét), valamint azo kat a főbb, sz ám szerű s íth et ő adatokat, amel yek alapj án az ajánlatok értékelésre kerü lnek. A bontásról j egyzőkönyv készül. 18. oldal

20 Szegedi VIzmű Zrt Szeged, TiszaL. krt. 88. Beszerzési szabályzat l) A Társaság - törvényi tiltás hiányában - fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevökkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Társaság érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. m)a könnyitett beszerzési eljárást lezáró döntést követően kötelező részletes írásos szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel. n) A beszerzésről szóló döntés meghozatalát követően a Társaság tájékoztatót tesz közzé a honlapján a beszerzés eredményéről, illetve, amennyiben azt jogszabály előírja, magát a szerződést ís közzéteszi. o) A könnyitett beszerzési eljárás lefolytatásának valamennyi okmányát mmimum 5 évig a Társaság székhelyén kell megőrizni. 10. Beszerzési terv összeállítása Az igénylő osztály- és üzemvezetők az igényeik részletes felmérését követően a beszerzések megfelelő szakmai előkészítése, időben történő végrehajtása érdekében a Kbt. előírásainak és a Társaság érdekeinek megfelelő összevonása céljából a Beszerzési Szabályzat hatálya alá tartozó anyag, eszköz és szolgáltatások beszerzésére a tárgyévet megelőző év november 15 napjáig igénylistát készítenek. Az Igénylők az igénylistájukat megküldík az anyaggazdálkodási osztályvezető részére, aki azt egységesíti és a gazdasági igazgatónak a rendelkezésre álló fedezetre vonatkozó jóváhagyását követően elkészíti a beszerzési tervet. A beszerzési terv készítése során a gazdasági és műszaki igazgató köteles a mindenkori jogszabályi határidők figyelembe vételével összegyűjteni és felülvizsgálni a beszerzési és közbeszerzési igényeket. Az igények felülvizsgálatakor - figyelemmel a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályait - szét kell választani a közbeszerzési értékhatárt meghaladó és azt el nem érő igényeket. A beszerzési terv két részre oszlik, melyből: >- Az első részben a Társaság szerepelteti a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzéseit, a 19. oldal

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben