LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD"

Átírás

1 VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ _XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é vgyis eléleti és gykorlti vezérkönyv közéletben előforduló indenneű levelek, folyodványok, kérvények, felebbezések, jogügyleti okirtok helyes szerkesztésére iprosok, kereskedők, ezőgzdák, hivtlnokok és gánosok hsználtár. Szerkesztette PEKS E L E K yt Kilenczedik legújbb (bezárólg évi) törvénykezésre vló tekintettel teljesen átdolgozott kidás. r fűzve 2 forint éo kr. B E V E Z E T É S. gyr, helyesírásról. I. SZKSZ. l t l á n o s figyeleztetések levelek bél t r t l á r v o n t k o z ó l g. leniek béltrtl: Külforságok. ezíekrői áltlábn. Czíek különösen. inták levelek egkezdéséhez és berekesztéséhez: ) Brátságos levelek hez ; B) Brátságos levelekre válszok; C) Szerencsekivánó leve lekhez ; D) Köszönő levelekhez; E) Vigsztló levelekhez; F) eg hívó levelekhez ; 6 i jánló levelekhez; Hí Kérő levelekhez; I) Nőkérő és szereles levelekhez; '; Intő, feddő, szerehányó leve lekhez; L) Tudósító levelekhez; 311 entegető levelekhez. II. SZSSz.. k ö z é l e t b e n e l ő f o r d u l ó l e v é l i n t á k. I. Szerencse kívánó levelek. zokr vontkozó áltlános szbá lyok: ) Születésnpi köszöntő levelek; h, Névnpi köszöntések; r l Újévi örvendezések; d) enyegzői örvendezések; ej Gyerek születési örvendezések; f) rny- és ezüst-enyegzői üdvözlet; g) Előléptetés, betegségbőli felgyógyulás és ás lklokori örven dezések: J ó bráthoz, hivtlr lklzttáskor; gs rngú úrhoz előléptetése lklából; Betegségből fölépülés lklából jó bráthoz; Örökségnyerés lklából jó b r á t h o z ; Utzási szerencse-kivántok jó bráthoz; Hosszú útból szerencsésen lett visszjövetel lklábóli örvendezés egy testvérhez ; Válsz előléptetés lklkori üdvözletre jó b r á t h o z ; Betegségbőli felépülés lkl ából tett üdvözletre válsz fiúhoz; Válsz z utzáshoz szerencsét kivánó levélre jó bráthoz. I I. Köszönő levelek: Köszönő levél fejedelehez, nyert kegyele-pénzért; í r n o k i álloás elnye rése folytán köszönő levél; Egy ifjú kir. tnácsosnk z iskoli segélydij elnyerésében tett közbenjárását köszöni; Egy szorult áll potbn levő csládp nyert sededelet köszöni; Hsonló levél egy jóódú bráthoz; Egy ifjú egykori tnítójához; Súlyos beteg ségbőli fellábbdt N. N. orvosánok köszönő levelet í r ; Köszönő levél, elylyel z dott kölcsön visszküldetik; Köszönö-levél enysszonyi jándékért; Köszönet születésnpi jándékért; Kö szönö-levél egy jó bráthoz, ki brátját reá szórt ráglk el len egy társságbn védte; Tpsztlt vendégszeretetért köszönet; egbiztásbni sikeres eljárásért köszönö-levél; Egy jó brát jó brátj vigsztlását egköszöni; Egy fiú tyj intéseit köszöni.. Tudósító levelek : Egy fiú szülőit nősüléséröl értesiti; z előbbi levél ellett kérdéses fitl nő sori férj szülőihez; Egy vő legény enysszony ngytyját történt kézfogóról értesíti; Egy leány kézfogójáról értesíti ngynénjét; Kézfogóróli tudósítás egy bráthoz; Egy férj nője egszporodásáról z utóbbink szülőit értesiti; Egy férj gyerekágyt fekvő nője állpotjáról tudósítj nyósát; egbízásbn iként lett eljárásról t ' d ó s í t ó levél; Elutzásróli tudósítás; Egy vándorló legény fővárosb lett egérke zéséről értesíti szülőit; Egy jó brát brátját peres ügyeiről tudó sítj; Egy ipros nál levő ifjúnk gviseletéről tudósítj nnk tyját; Egy vdász rról értesíttetik, hogy kutyáj feltlál t t o t t ; Betegségről tndósító levél orvoshoz; Egy testvér ásik testvért tyj betegségéről értesíti; Egy nőtestvér fivérét egyik testvérük hláláról értesíti; Egy tyj fi hláláról értesíttetik z utóbbink egy jó brátj áltl; Egy testvér testvérét közös ty hláláról értesíti; Egy ty fi hláláról értesíti brátját; Egy jó brát nője elhunytát tudtj brátjávl. Válszok tudósító levelekre : Különféle tárgyk iránti tudósításr válsz egy jó brát hoz ; Egy leánykához hlálróli értesítés. IV. Kérő levelek: Egy elszegényedett sszony kérő levele tehetős iserőséhez; Egy keres kedő kölcsönpénzt kér brátjától; Egy fitl gzdtiszt egy földes úrtól ispáni hivtlt k é r ; Egy szegény cslád felsegélését kérő levél; z p egy kereskedőt fiánk tnitványképeni felvételére k é r ; Egy brát brátját r r kéri, hogy kegyvesztett fiánk egbocsás son ; Egy kereskedő kereskedő-társát váltófizetési htáridő eg hosszbbításár k é r i ; Egy orvos beteglátogtásr kéretik; Egy jó brát kereszttyánk hivtik; Egy főbb tisztviselőnek közbenjár isi kéretik; Egy rokon száár kölcsönkérés; Kérele gyógyszertári gondárságért (provisori állás); Egy ty fi száár gzdsági írnoki álloást k é r ; Egy fitl eber ásikon elkövetett sérele itt egköveti; z tyj kegyét vesztett fiú egy urt tyjánk kiengesz telésére kéri. Válszok kérő levelekre: Hogy kölcsönt n e d h t u n k ; Egy jó bráthoz, kinek kérele áltlunk teljesíttetik; Válsz kereszttyául felkérő levélre. V. Vigsztló levelek: Egy jó brát jó brátját tyj hlálkor vigsztlj; Egy jó brátnéhoz férje hlálkor; Vigsztlás egy jó bráthoz, ki tetees kárt szenvedett; Vigsztlás tűzi szerencsétlenség lklából; Egy tyá hoz gyerekei hlálkor; Vigsztló levél egy jó bráthoz, ki kért hivtlt n e nyerte e l ; csttéren elesett fiú tyjához vi gsztló sorok; Egy jó brátné, kedvese áltl elhgyott brátnéját vigsztlj. V I. jánló levelek: Egy rokon rokonát titoknokul jánlj: Egy jó brát iserősét jó brátjánk jánlj; g y gyáoltját egy jó brátj kereskedésébe jánlj; Egy főrngú nő nek szkácsné jánlttik; Egy iprossegéd jánlttik; Egy képzett gzd jószág-igzgtónk jánlttik; Egy irnok jánlttik. Vá lszok: Válsz ásodik levélre; Egy jó bráthoz, ki egy tnulót jánlott. VII. Elékeztető levelek: dósságr elékeztetés; Slásodszori elékeztetés trtozás egfizetésére; Ktfizetésre elékeztetés; Fizetésre elékeztetés gsbb rngú úrhoz ; H sonló, de ár sürgetőbb elékeztetés; Egy lkó házbér-fizetésre elékeztetik; Egy dós figyeleztettetik fizetésre ; Válsz; Egy jó brát jó brátját levélírásr elékezteti; Egy testvér ielőbbi tudósításr elékeztetik; Egy ipros figyeleztetik, hogy z igért u n k á t ielőbb készítse el; ásneű figyeleztetés. VHI. Intő, feddő és szerehányó levelek: Egy ty rossz társságb kevere dett fiához; Szerehányó levél egy iserőshöz, ki bizlunkkl visszélt; Egy bráthoz feddő levél kölcsön dott könyvek bepiszkolás i t t ; Házsságról leondó levél egy t y á h o z ; Egy iryá gyáoltját pzrlásért feddi; Egy jó brát brátját hosszs hllgtásért feddi; Leondó levele egy leánykánk kedveséhez; Egy férfi leondó levele kedveséhez. IX. Uentegetözö levelek : Egy jó brát gát hosszs hllgtásért e n t e g e t i ; Igzoló levél TRTLO: Egy ifjú szereli vlloás egy hölgyhöz; Egy leány kedveséhez; Egy ifjú kedveséhez; Egy férfi egy özvegy nő kezét k é r i ; Egy öz vegy férfiú egy leányk kezét k é r i ; Leánykérő levél tyához; Sze reli vlloás egy fitl özvegyhez; Egy vélt vetélytárs entege tőzése brátjához. Válszok' szereles és nőkérő levelekre s házssági jánltokr. Kérő levélre kedvező válsz. Egy öz vegy nő kedvező válsz nökérő levélre. Tgdó válsz. Egy ty kedvező válsz hozzá intézett kérő-levélre. XII. Vegyes trtlú levelek. Egy brát brátját különféle tárgykról értesíti. lklzás i r á n t ; Nevelői szerződés; Szerződés rtókkl; BBOnyitványok. XI. SZKSZ. v í z j o g i t ö r v é n y. (1885: XXIII. I. vizek birtoklásánk elvei. I I. Vizek hsználtánk szbálvlih. Vizi unkáltok. IV. Vizi szolglk. Vízi társultok.vizrendőri intézkedések. lsó s felsőbb htóságok. Bünteted szbályok. Irtinták: Rétöntözés iránti k é r v é n y ; Kútfúrásén engedély iránti kérvény; Viz lefolyását gátló árok ellen; Yizvestési árok ásthtásért; Vizi lo építhetéseért; Rétöntözési tár H l. SZKSZ. I p r t ö r v é n y s z b á l y i. (1884: XVII. t. ez.) sult ü g y é b e n ; Cstornánk jó krbn trtás iránt. Áltlános szbályok : I. Sbod, engedélyhez ULUI kötött i p r ; Képe sítést igénylő esterségek; H. Engedélyhez kötött iprágk; I I I. X H. SZKSZ. E r d ő t ö r v é n y. (1879 : XXXI. t. ez.) Áltlános Telepengedélyesek. Ipr gykorlásár vontkozó szbályok. elvek. Erdőbirtokosok erdörendészeti áthágási. Erdei kihá Segédszeélyzet viszonyi. Tnonczok. Segédek. _ Gyár gások : Erdei lopások; Erdei kártételek; Veszélyes cselekények i unkások. Iprtestületek. Iprtársultok. Kihágások s ulsztások; Kivételes intézkedések; Erdei kihágások eseteiben büntetések. Iprhtóságok. Irtpélddk : Önálló iprüzlet be eljáró bíróságok; Erdei terékek szállítás szárzon s vizén. jelentése; Engedélyezésért; Igzolványér;; Tnoncz3zerződés; T- Irtpélddk : Kártérítési s bűnvádi kereset; Kártérítési kereset; Fánk nonezviszony egszűnte ; Iprtestület lkíthtás. vizeni szállítbtás iránt. IV. SZKSZ. K e r e s k e d e l i ü g y e k. Kereskedők s czégjegyzékeik. Czégvezetők. Segédszeélyzet. Kereskedői könyvek. Kereskedeli társságok: 1. Közkereseti társság; -2. Betéti társság; 3. Készvénytársság; 4. Szövetkezetek. Keres kedeli ügyletek áltlábn. dás-vételi ügyletek. vétel különös neei. Bizoányi ügylet. Szállítányozás. Fuvrozás. Közrktári ügyletek.' Biztosítási ügyletek. lkuszi ügyletek. Kidói ügylet. Házló kereskedés. Kereskedeli bíróságok s eljárás. Perenkivüli eljárás. Irtpélddk: Terényszállítási szerződés; Czégbejegyzési kórvény; Teljes kereskedői utlvány; Teljes utlványozási szerződés: Társsági szerződés; L e l t á r ; El dási küldelékkönyv; Kettős könyvviteli npló; Szál főkönyv ből ; Közös szál; Bizoányi levelek, bizoányi jegyzék küldése; Tudósítás eldás i r á n t ; Szállítányok, értesítések; Küldőnek tudó sítás; Szállító tudósítás; Tudósítás küldeényről; Rendeletkérdés; Fuvrlevél; Kereskedői szolgált kérelek; Kínálkozó l e v é l ; Rkjegy intáj; Kidói szerződés. XIII. SZKSZ. G y á s á g i s g o n d n o k s á g i ü g y e k. (1877: XX., 1885: VI. t. ez. és 1881-ki sz. igz ságügyin. rendelet lpján.) Áltlános htároztok s z tyi htlo. Kiskorúság eghosszbbítás. tyi htlo gykorlás, korlátozás, felfüg gesztése. Gyáság s gondnokság esetei. Ebből kizárt egyének.egszünése. Előozdítás. Gyáok s gondnokok jogi, köte lességei. Rokonok és csládtnács. Gyáhtóságok. Bendeletek : kiskorúság eghosszbbítás; ennek egszüntetése z tyi htlo gykorltánk egszüntetése; gondnokság lá helyezés s nnk egszüntetése iránt. Irtpélddk: tyi htlo gykor ltánk visszállítás ; Kiskorúság eghosszbbítás; Gondnokság lá helyeztetés; Gondnokság egszüntetésének kérvénye; Ngykorúsitásért folyodás gyától; Nyiltkozt; Ngykorúsitási folyodvány z pától; Kérvény z örökség kidtás iránt: Gyái jvslt kiskorúk nevelése s vgyonkezelésére nézve; Kozgyái jelentés gyá eltávolításáról; Gyáság terhe lóli felentés kérelezése ; Ingtln eldhtásánk engedélyezése iránt neveltetés s iskolázttás czéljából. V. SZKSZ. V á l t ó ü g y e k. lp-foglk. Idegen váltók kellékei. Sját s telepített váltók. Váltók kezelése s zokból, XIV. SZKSZ. F ö l d d ó k t s z t e r. (1885: XXII. t. ez.) folyó jogok s kötelezettségek szbályi. Irtpélddk: Idegen váltó; ltlános elvek. Változások nyilvántrtás. Illetékes közegei l *i-t_= Í...Í., -..!» Í-I.-Í líl. Telepített váltó; Sját váltó; Vásárr szóló ; Telepített sját éi:,.* Biztosok1. htásköre. -VT -I Nyilvántrtási s ihelyszínelő felügyelök.váltó. Irtpéldák: Földbir irtokos szeélyébeni változás bejelentése; birtok területébeni változás. VI. SZKSZ. K e r e s k e d ő i s ü z l e t i l e v e l e k. Kereskedői levelek szerkezete. I. Körlevelek s kellékeik. Irtinták. T T X V - SZKSZ. Ö r ö k ö s ö d é s i e l j á r á s. (z 1877: XX., 188: II. Kereskedési összeköttetésekre felhívások s körlevelekre írt vál LIX. es 1886: VII. t. ez. lpján.) E z e n eljárás kezdete. Hifszok. I H. jánló és hitel levelek, kellékeik. IV. dósoknk tlbóli fellépés. Hláleset felvétele. Hgyték biztosítás. szóló s dósok áltl irt levelek. V. Váltóügyekbeni levelek. Leitrozás. Tárgylás s további intézkedések. Perre utsításvi. Pénzügyek iránti levelek. VII. Levelek álli ppírok i r á n t i Jogorvosltok. Közjegyzők egbíztás. Díjik. IrtvéUÜ: ügyekben. V I H. Fizetéseket tárgyzó levelek. I X. Levelek Birtok átirtási k é r v é n y ; Végzés; Hgyték átdás; Végzés: készpénz-küldeények iránt., X. Folyó száviteleket (conti Hlleset felvétele bíróságok r é s z é r e ; Hláleset felvétele gyá correnti) tárgyzó levelek. XI. Áru-ügyek iránti levelek: ) Áru- htóságok részére; L e l t á r ; Tárgylási jegyzőkönyv. tudósítások; b) Kínáló levelek; c) egrendelő levelek; dl egren delések végrehjtásár vontkozó levelek; e) Eszközlött egrende XVI. SZKSZ. V d á s z t, t o v á b b á v d á s z t i és fegp lések iránt pnszló levelek. v e r d o s z b á l y i. (1883: XX. és X X I I I. t. ez.) Vdászti jog s» vdászt gykorltánk szbályi. V d á s z t i kihágások. - Fegy VII. SZKSZ. g á n - ü g y i r t o k. Folyodások kel ver s vdászti dó fizetése. Vdászti jegyek. Kihágások. lékeik. Irtpélddk: 1. Névgyrosítás i r á n t ; 2. Neeslevélérti Irtinták: Jegyzőkönyv vdászti kihágás felett; írásbeli pnsz: esedezés felséghez; :i. Elszegényedett hivtlnok özvegyének foly Pnsz jegyzőkönyv; pnsz Írásbn bedv. odvány királyhoz, elyben úgy sját, int kiskorú gyerekei, részére segélypénzért könyörög; 4. Könyörgő sori egy nőnek férje XVII. SZKSZ. T e l e k k ö n y v i ü g y e k. Áltlános szbályokhátrlevő börtönbüntetésének elengedése i r á n t ; 5. Zeneszerző kér Telekkönyvi bejegyzések. Jogorvosltok. Irtpéldík: vénye egy főherczeghez, űve jánlásánk elfogdás tárgyábn; Kötelezvény bekeblez'ési engedélylyel; dás-vevési szerződés ngf(>. Kérvény kizárólgos szbdloért; 7. Szbdlo-átruházást zzlj Hszonbérleti szerződés; Nyugt, törlési e n g e d é l y i g 7 jelentő kérvény; 8. Kérvény kizárólgos szbdlonk eg Kérvények: dósság bekeblezésének elrendeléseért; Ingtln tulj hosszbbításért; 9. Folyodvány z iprhtósághoz ügynökségi donjog bekeblezése i r á n t ; Szolgli jog bekeblezésének kérel üzlet nyithtás i r á n t ; 10. Kérvény rokonsági kdály lól vló fel e z é s e ; Előjegyzési k é r v é n y ; Előjegyzés igzolás; PerfeljegJ* entés i r á n t ; 11. Folyodvány egy finevejő-intézet felállíthtás- kitörlése i r á n t. é r t : 1-2. Kérvény két hirdetéstől vló felentés i r á n t ; 13. Foly odvány kivándorlásért; 14. Folyodvány külföldre szóló útlevélért; X V H I. SZKSZ. V é g r e n d e l k e z é s i j o g. Törvénye s osz 15. Vizsgáló küldöttségérti kérvény építkezési tárgybn; 16. Szállítás tályrész. Végrendeleti belső s külső kellékek. írásbeli közben egrongált áruk egvizsgálás iránti kérele; 17. ki g á n végrendeletek. Szerkesztésük szbályi. - Szóbeli bérlés bejelentése; 18. Házbérdó ltt álló épület bővítésének gán végrendeletek. Fiók végrendeletek. Közvégrendeletet bejelentése; 19. Felebbezés házbérdó séreles kivetése e l l e n ; Kiváltságos végrendeletek. Örökösödési szerződések s liláleset20. Felebbezés I I I. oszt. kereseti dót kivető bizottság végzése rei jándékozások. Irtinták: Önkezűleg láirt végrendelet; ellen; 21. I I. oszt. kereseti dó törlése iránti kérvény, hláleset Előzőleg láirt végrendelet; írni-olvsni n e tudó végrendelke»»i intt- 22. Husfogysztási dó lá eső rh levágásánk utólgos Önkezűleg végrendelkező áltl irt s t n u k előtt l á i r t : Fiók * * bejelentése; 23. \ e n d é g l ö s i üzlet bejelentése borfogysztási dó tekintetében; 24. Sz-szfözési üzlet bejelentése; 25. Védköteles ifjú részére nősülési engedély iránti kérvény. VIII. SZKSZ. s z e r z ő d é s e k r ő l. Áltlános kellékek) Hszonbéri es bérletszerződések; bi Csereszerződés szbályi e) dás-vevési szerződés kellékei; dás-vevési szerződés- Vígzeldsi joggl kötött dás-vevési szerződés; Próbár tett dás-vevési szerződés ; dás-vételi szerződés elővásárlási joggl, d) Építkezési szerződések, szbályik; e> Hszonkölcsön-szerzödések kellékeikf) dóslevelek kötelezvények. Szbályik; g) jándékozás. lp elvei ; h) Letéti szerződések; i) Bíróságon kivül kötött gánegyezség; k) Házssági szerződések; l) eghtlzások és ügvvédvllsok; ; Kezességek. ltlános elvek; n) Zálogszerződések lpelveik; o. Engedények; p> Nyugták. Kellékeik; Tőkelefizetésí n y u g t ; Nyugt és törlési engedély, ) Térítvénvek (Reversel- r) Vevények (BeeepiBse). /»./» Vászonb kötve 3 forint esetére jándékozás; Örökszerződés; Végrendelet visszvonási/. o o < X 1? r é S Z K S Z * B i r «> s á g o k h t á s k ö r e s közjegy** 8 **' 1881 : L 1 \. t. ez.) I. Soás biróságok. Perorvosltok. ' lebbezes s felfolyodás. Perújítás. Irtpéld. Soás se reset. H. bgtell bíráskodáshoz. - Irtpéld : Bgtell «rósg. I H. Községi bíráskodás. Irtpéld : Tárgylási j e g " ^ T ' - y - Torvényszékek. Rendes eljárás szbályi. zokonyvi tárgylás. - Perorvosltok. V. Tőzsdebiróság s eljirt» Irtpélddk ; Tőzsdebirósági tárgylási jegyzőkönyv; Vi VI V s á n bíróság s eljárás. Közjegyzőség (1880: L I. és '» J \ II. t. ez.) Htásköre. Közjegyzői űködés szükségességebizonyithts közj. okirttl. Jogügylet érvényességére - *! segessege. - Közjegyzői dijk. Fokoztos, állndó, időszerű* IX SZKSZ. O k i r t o k, v á l t ó k, é r t é k p p í r o k e g s e i s í t é s e. (1881: XXXHI. t. ez.) Áltlános szbh 1 K T XX. SZKSZ. p é n z ü g y i k ö z i g z g t á s i b í r ó s á g 4 * * ^ forglú értékppírok egseisítése; 2. Váltóbeli egseisí TT 9 r?\ f" " s b é l y e g i l l e t é k i ü g y e k b e n. I. Ht Bseisi tési eljárás; 3. Polgári perrend szerint. - Irtpélddk. U. relebbezési eljárás. Döntvények sz.. k kibeszélése itti szerehányásr; Egy fiú tyj előtt e n XXI. SZKSZ. B é l y e g, i l l e t é k e k. ' Á l t l á n o s szbályul'^ g á t ; Egy gynúb esett fitl eber entegetőzése; enx. SZKSZ C s e l é d e k, u n k á s o k s á s f o g l l k o z á s o k fokoztos bel.egfizetés. I. fokozt H és III. fokozt'zés, hogy eghívást el n e fogdtuk: entegetőzés, hogy v i s z o n y i. Áltlános s z b á l y o k. - gzd és cseléd tótelessé^el kölcsönt kitűzött időre eg ne fizettük; Bocsántot kérő Szerződés egszűnte. - ezei vgy külső cselédek c t d é d Hsznlt szbályi. - Ingtln átruházás illetékei. - 1 levél egy jó bráthoz. X. eghívó letelek. eghívásokr könyvek. - Npszáosok, - e z e i unkások. Áthágások bünte viditések büntetései. - Bedványok bélyegzésének szbl T válszok. ^XI. Szereles " - ' és *- nőkerő -* -» levelek '. i ^s^ házssági ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^jánltok: ^ ^ ^ ^ ^ I tések s htóságok. -Irtpélddk': *Gz7t7szti t z e r l ő d é s ' - "ft* 6 " eljárásbn. Ne peres ügyekben. Bélyegillet-kentes «*> vnyok. - Betüsoro* béhjeg-ülettki izbályok. ^ Frnkl-Társnlt nyodái. (Budpest, e g y e t e utcz 4. z& i^ ^^^///iiiiiii Biiiiiiiiiiii ii'iiiiiiii^bf«wiiiiiil j H ^ SZÁ Előfizetési feltételek: VSÁRNPI ÜJSÁG és POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: T- "VT TI T BUDPEST, SZEPTEBEE 16. egebz évre 1 2 írt fél évre... 6» Csupán VSÁRNPI UJSÁG \ egész évre 8 félévre... írt Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK : XXXV. ÉVFOLY. / egész évre 6 írt l félévre _ 3 Külföldi előfizetésekhez postilg eghtározott viteldíj is cstolndó kápolnától néhány lépésnyire eső, eddig jel telen, ost iár elékkövei egjelölt egyszerű sírhlo, ely többi közül ki se látszik! últnk ennyi ulsztását és hibáját, téve SK rövid ht-hét esztendő! dését ós bűnét jelképezi integy e kő, s ennyi Vájjon vádolhtjuk-e hát részvétlenséggel elék feltárul előttünk nezetünk últ szá nezetet, hogy egfeledkezik zokról, zdi életéből, ikor Keleen Lászlónk ke kik életüket érte áldozták, ikor ég rról is gyelet állított ez egyszerű elékkeresztjét sze egelékezik, ki ezelőtt jdne egy százddl léljük.... csk ht-hét esztendőt áldozhtott érette ötven pusztulni, veszni induló nezetiséget négy évig trtó életéből? gyr irodlo entette eg z első gyr színigzgtó, Ke últ százdbn. Soh se oldott leen László életének csk kevés ég eg z irodlo nevezetesb részét áldozt szinügynek. De feldtot, int ekkor. fölébredt inő küzdelet, ennyi szenve nezet ztán ifjú erővel fogott in dést, tűrést, nélkülözést, fárdlt denhez, ivel polgárisultságát kellé kiállni e néhány év ltt, előbbre vihetni gondolt. ikor ne hogy eszéjét didlr jut egy hosszú elnyotás után szb tss, hogy ügyét győzelere se don föllélekzett II. József urlko gítse, hogy zt, iért ifjú lelkének dásánk végén: egyszerre krt egész hevével küzdött, teljesülve legvitásb politiki kérdéseket eg láss; hne hogy elvonuljon szen oldni ép úgy, int legszükvedéseinek színhelyéről olyn e ségesb kultur-intézényeket léteberek közé, kik bizonyos né tisz sítni. ár régebben fogllkoztk telettel viseltetnek z írni-olvsni egyesek gyr tudós társság s tudó eberek iránt, de zt eg ne gyr színészet eglpításá szbd tudniok, hogy iféle «es vl : de indkét esze csk ekkor terséget» űzött régebben z, ki kezdett igzán egizosulni s z ost köztük «tudákos» szerepét utóbbi ne is sokár testet ölteni. vizi. Sjátságos, de könnyen érthető je Keleen László neve kilobbnt lenség, hogy e két esze eddig hoályból néhány évre, hogy z súrlódott egyás ellett, hol egyik, tán újr hoályb boruljon. Éle hol ásik volt közelebb egvló tének egy részét integy kisz suláshoz; utóvégre színészetet kítv, nezetének áldozz. egje fontosbbnk vélték rendek z lenik küzdő téren, int rny 1790/1-iki országgyűlésen, int reekeiben vén Toldi, hogy ki gyr tudós társságot s égis csvrj z idegenek kezéből h se egyik, se ásik ne vlósul tlt, zután újr elvonul, htott eg igzán egész ddig, íg ne oly győzeleel, int Toldi, ne kdt egy Széchenyi, ki csele inkább tele keserűséggel, fájd K E L E E N LÁSZLÓ SIKELÉKE CSNÁD-PLOTÁN. kedni kezdett ott, hol ások csk lol, kétségbeeséssel, látván, Fénykép után rjzolt Dörre Tivdr. beszéltek. De színészetnek soká hogy iért tönkretette boldogsá ne volt Széchenyije. Szükségességét eliserték, gát, iért egvettetést, gúnyt, üldözést, pró pénze voln, eg h férje ellenkező nézet de iként-iől senki se tudott életrevló ter indent tűrt: gyr színügyet elárvulv, ben ne voln; hrdik, negyedik stb. tná vet dni. cskne teljesen kiveszve kellé elhgyni. ert csos, gróf ás időt rendeltek, ost ne érnek Egy pár eredénytelen kísérlet történt e te núg gyr ágnások ezer forintot rá ily csekélységekkel bjlódni. kintetben ; de részint válllkozók csekély képes költöttek bécsi színészetre, hogy zt felvirágoz Nede ne joggl vádolhtták-e részvétlensége, részint nezeti fogékonyság hiány nák, hzi színügy fölsegítésére sjnálták seggel nezetünket? z élet ugyn elveszett, de seivé tették jobb sorsr éltó törekvést legcsekélyebb doányt is. ég kkor is, i elékét egentette egy jobb kor, ostni. kor felkrolt esze testet öltött vlennyire s z kő, elylyel z első színigzgtónk sírját kkor, ikor néet színészet integy virág 7 tetszett, hogy z ernyedetlen küzdele, npokbn Csnád-Plotán egjelölték, sok zás tetőpontjár eelkedett Budpesten, ely egindult ozgloból szintén ki krt lnkdi " ni ne tudó kitrtás végre is sikert rt- szép reényt, sok dicsvágyt, leondást és két g részét venni. nk ikor egyék ngy része indent elkö- ségbeesést jelöl. Oh, ennyit tudn beszélni z Z ELSŐ GYE SZÍNIGZGTÓ. C vetett, hogy z ország fővárosábn, Budpesten (bár kkor ég ne volt z) eglpíts, vgy csk vleddig tengödtesse is gyr színé szetet, s ikor égis inden reény szétfosz lott s sivár vló g ijesztő voltábn állott z első gyr színtársult elé: kkor is üres zsebekre s gúnyszvkr tlált szegény, szétzülleni kezdő társult. Ez s ez tnácsosné ő ngyság ne segíthet, ert ő ne jár gyr thetrob; ásik kész voln dni, h

2 618 VSÁRNPI UJSÁG. 38. SZÁ xxxv. ÉVFOLÍÍ Ily körülények közt lépett küzd térre Kele színházzl volt folytonos hrczbn, necsk hrezosánk, szinüvészetünk egyik leglelkesb bjnokánk elékét őrzi, s ez kölcsönöz nev en László, elhgyv szüleit, szive válsztottját, helytrtótnács jókrtáért s elnézéséért kellé trtós érdeket s ne közönséges fontosságot. i eg ne szünőleg fárdozni, necsk ehogy beálljon nezeti színészet hrezosánk.! gyek rokonszenvét ébren trtni: de i Dr. VÁCZY JÁNOS. Előbb csk int űkedvelő kezdett szerepelni: legfőbb volt, hogy néet színészethez, gy de látván, hogy egész erejére szüksége vn korlottbb, összevágóbb, szóvl űvészibb elő EDDŐ VILÁG. felkrolt eszének: ő g állt társult élére, dáshoz szokott, többnyire idegen űveltségű budpesti népben közönséget, színpártoló kö Hiáb isételgete: hogy zt szervezze, igzgss. zönséget kellé teretenie, ely lételét bizto Eló're ne tekints, se hátr! Fényes pály állt előtte. lig végezte ügyvédi síts. S indehhez nesokár társult benső Ne boldogít, csk jelen ; tnulányit, cskhr Grsslkovics gödöl egyenetlensége is járult. Sehy Ferencz, e nyug Rgdd perczet eg!... Hiáb! lői urdlánk lett ügyésze. Jegyese, kivel tln, klndor terészetű, önző de nélkülözég diák korábn egiserkedett, előkelő, ű hetlen tg egrontott z egyetértést nnyir, Idáig h, ne élte én, velt csládból vló volt s fényes jövő várkozott hogy Keleennek pár év úlv z igzgtásról Csk vesztegelte álodozv. reájok. De ikor külföldi utzásából vissztérve is le kellé ondni. Elékezet volt vgy reény, látt, hogy ennyire hátr vn ég nezetünk Bizonyár e belviszályok, elyek ne egy z előrehldottbb nezetektől: ngy el i szíveet ozgásb hozt. szer nyilt botrányt idéztek elő, ngybn ártottk htározást érlelte eg lelkében, hogy egész életét társult jövőjének. Véleényünk szerint ez Renyhén tünó'dve czéltln', hzfiság oltárár teszi, h zzl vlennyire sikerül nezetiség ügyét gyáolítni. Hitte, volt egyik legfőbb ok necsk nnk, hogy z Hogyn s it kellett voln tenne, hogy fárdhttln igyekezetével sikerül néi első gyr színtársult eg ne izosulh zzl vigsztlo g', eredényt kivívni s csekély vgyonát, elyet,' tott, de nnk i, hogy gyr színész oly Hogy jd jövó're egcseleksze. ddig int ügyész szerzett, elégnek gondolt soká volt közvéleény szeében lenézett, egvetett, kigúnyolt koédiás, s g színészi kezdet nehézségeinek leküzdésére. Hitte, hogy Elé kábultn elerül űveltebb gyr eleet belevonhtj jd pály is olyn, hogy szülők elveszettnek hitték tívol kékellő világb, ozglob s eg lesz lpítv gyr szí gyerekeiket, s kitgdták csládból, h erre S ig csillgért, npért hevül, nészet. Keservesen cslódott. színész, lené léptek. egbotlik itt göröngybe', sárb'. zett, egvetett «koódiás», jobb körökben se iért ondjuk el e ht-hét év küzdelének REVICZKY GYUL. hogy se tudott kedvelt egyéniség lenni. Holi inden részletét? iért fessük nyoort, e kicspott diákok szívesen entek voln zászlój ' lyet Keleen s társi átéltek, ikor z éhhlállá, de ezekkel tudt, hogy seire se boldo- ll kellett ne egyszer küzdeniök, ikor npjá RJZOK LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL gul. Végre is törhetlen elszántság győzedeles- j bn lig volt eg betevő fltjuk s nedves XII. kedni látszott z kdályokon. Elég jó társultot szlán háltk összeázv s hidegtől elgyö szervezett s ár néhány drbot, int «lgz- törve? Ők tudták, hogy nezet nyelvében él s Leszczynskiek. házi», *Tlált gyerek*, «Gróf Vltron stb. hogy e nyelv kiűvelésének egyik legfontosbb H z utókor hálás eliserése éltó jutl be is tnultk: időn eg kellé győződniök, eszköze épen színűvészet, elynek ők pos fejedeli erényeknek, kkor ebben jutlo hogy helyiséget kpni néet színészektől sok toli voltk. S pedig inő postolok! jó szán kl nehezebb, int előre gondolni lehetett. dék, lázs törekvés folyvást hrczbn állt bn kevés urlkodó részesült ujbb időkben Unverth gróf, néet színház bérlője, indvégig csüggedő önbizlol s h Keleen László teljesebb értékben, int z «ujkor Titus», engesztelhetetlen ellensége z első gyr szín nincs: eg se is kisértik e reénytelen küz «jótékony» fejedele, «bölcsész» király, Lesztársultnk, gynús szeel nézte gyr delet. Ő volt, ki ki ert lépni küzdő térre színtársultot s indent elkövetett, hogy föllé s pedig tlán ő áldozott fel legszebb, legjövedel czynski Szniszló. indezek jelzők ne hízelgő ünneplés üres bobsztji, elyekkel pését eggátolhss. Egy pár ágnás, int ezőbb pályát s legfényesb jövőt. Orczy László, z kkori országbíró, és Zichy Ká z udvri kegy sugribn sütkérező udvronc 1796-bn végre is egtört inden reénye roly, egyével kezet fogv, kieszközölték társultnk. Keleen néhány ngyobb városbn hd szokt elársztni htlo ngyjit; eg játszhtási engedélyt, de csk ht elődásr. tett ég kísérletet, hogy vleddig tengődtesse érdelett bbérji egy élet dicsőségének: egy Keleen Lászlónk hosszs fárdozás, rábe társit, de cskhr föl kellé hgyni további nees és fenkölt lelkű hősnek, kinek rdéki szélés, kérés után sikerült társságot egl küzdeleel, ely egészségét is egrongált ben zért lettek száűzve Frncziországkítni, elynek törzstgjiul tekinthetők: Ráczkevére telepedett tehát nejével, Lipcsei á ból, ert hlálig rgszkodtk ngy ős bátor Soós árton, Horváth János, Brnyi Blázs, riávl s itt int kántortnító kpott lkl Ráth Pál, Ungvári János, Rózs árton, Popo- zást. szerencse zonbn nnyi hánytás után jelszvához, hogy «lopericulos libertté, vics ndrás, Szoor áté. Ezekhez cstlkoz itt se kedvezett nyuglánk. Ráczkeve leégett qu quietu servitiu.» («Jobb szerete ve tk : Fülöp István, oór nn, Pereczky Frn- s ő kór volt kénytelen enekülni s innen szélyekkel járó szbdságot, int háboríttln czisk, Ngy Erzsébet és Ngy ári. S ikor Csnád-Plotár, hol csendes leondásbn, t szolgságot.») helytrtó-tnács szbdlo-levele egérke nítói hivtlábn, növekvő csládjábn keresett Leszczynski Szniszló 1677 október 20-án zett: e társult okt. 25-én, ezelőtt 98 vigsztlást. Gyerekei szépen nőttek s büszke évvel, egtrtott z első gyr színielődást reénynyel tölték el. Öt gyereke volt, kik Leopolbn, Vörös-Oroszország székhelyén szüle Keleen László vezetése ltt. Siink, z közül Veron ég ost is él Szegeden vejénél, tett. Ősei lpították volt Leszno városát, hon eddigelé eredetinek trtott, de ujbbn néet Keleen Kálán árvszéki ülnöknél. Ez be nn Leszczynski név ered. tyj Leszczynski átdolgozásnk bizonyult *Igzházi»j& került szélte, hogy tyj gyrázkódásbn htilt eg. szinre, s ngy lelkesedéssel, kitörő öröel fo inth csk tönkretett élet önkinzás Erin- Rfel volt, koron ngy-kincstárnok, nyj nis lkjáb öltözve folyvást üldözte voln őt Jblovszky Szniszló fővezér leány. Szniszló gdttott. ég kkor is, ikor föllengös vágyi csk puszt [ gyönge testlkttl jött világr, it nyj Vlóbn siker ily csekély eszközökhez, elékké olvdtk lelkében. inth csk áldo záltl erősbített, hogy g válllt gár közvéleénynek htározottn ellenséges g ztul válsztott voln őt ki nezetiségünk trtásához érve, kétségkívül ngy, bizlo hldását irigy szeel kisórő sors, hogy benne fi nevelését. Ht éves korábn zonbn nyj keltő s szép reényekre jogosító volt. Keleen i boszúlj eg gát későbbi sikerekért, e kezei közül ár tyjáéb ent át. Szerencsés László ós társult eg lehetett vele elégedve. lyeket ő ár eg ne érhetett ben, k lelki tehetséggel születve, gondos tnulányok De további sorsánk épen nnyit ártott, int ennyit hsznált. íg közönség néi vár rácson előtt vló np kient tnyár, de út ezeket ihr tovább fejlesztették. Nyilt, kozássl kezdett z első gyr színtársult közben lovk egbokrosodtk, ő közéjök esett őszinte lelkéhez egnyerő odor és nees ön sors elé nézni: ddig néet színház bérlője s oly ngy zúzódást szenvedett, hogy sebeiben érzet járult. Soh, ég gyerekkorábn se eglepetve vártln eredénytől: további ég z np este eghlt. lehetett hzugságot vgy legkisebb álnokságot engedély dásár sehogy se volt bírhtó. Hiáb i íe e ngyon is futólgos körvonlkbn z első vetni szeére. Necsk lelke volt igz és ítélete krolt fel z eszét Kzinczy z irodlobn gyr színigzgtó küzdeles, szerencsétlen, ély és biztos, de szivét is érzékenység és jóság s Eády Pál társdli téren: siker folyvást szoorú élete. ár pori is jdne össze kétséges rdt; csk Keleen SZÍVÓS kitrtás olvdtk z nyfölddel bbn sirbn, hol ő, jelleezte. éltette társultot npról-npr s öntött bele neje, ennek ásodik férje, Bittó Ferencz s egy ég ngyon fitl volt, ikor egy npon reényt bizonytln jövővel vló hrczokr. leánykáj, Liz nyugsznk. Sírját ár földdel látv, hogy tyj prncsából egy hűtlen cselédet Innen kezdve z első gyr színtársult tör- j egyszínűvé egyengette z hetvennégy év, ely ténete vgy ht évig szó szoros értelében zót elúlt s fűvel nőtte be. Keresztje is két börtönbe hurczolnk, könyekkel szeében futott vló küzdés és fárdozás története. Voltk szép lábnyir sülyedt földbe. ost, hogy kieelték száár elnézést könyörögni. Vigsztlnul, npji is, ikor kidásokt jövedele köny- közös sírt eddigi hoályából: Keleen kopor hogy ezt ne nyerhette eg.ásnp titkon el nyen födözte, ikor váregyék segélye szinte sójábn csk csontokt tláltk, többi közt egy lopózik, tudkozódik fogoly hogyléte iránt, tetees összegre eelkedett, ikor néet szín htlsn kidoborodott koponyát, elynek háznk fizetendő hszonbért, ely pedig kö hosszátéröje 57, keresztátérője 50, kopony kérésekkel, igeretekkel próbálj egvesztegetni porkolábot, ez néileg sikerül is, ennyiben rülényekhez képest folyvást rendkívül ngy, szélessége pedig 22 c. igzságtln és jogtln volt, ngyobb egeről z elékkő, elylyel porldozó hntokt ráveszi ezt, hogy foglyát értesítse rról, hogy tetés nélkül fizethették: de viszont egtörtént z országos szinészeti egyesület egjelölte, 1. bizonyos órábn z blknál várj. Ezzel Sz z is, hogy 18 forint kidás ellett csk 11 fo- j és 65 c. gs vörösárvány, Gerendy rk rintot vettek be, eg hogy 1 frt 27 kr. volt tárából vló, s rjt e fölirt olvshtó: «Itt nyug niszló vissztért kstélyb, bevtott titkáb egy ásik cselédet s egállpított vele tervét, tiszt jövedele. szik Keleen László ügyvéd, szinüiró, első Keleen ügybuzgl, törekvése, lelkesedése > gyr színigzgtó és kántortnító I hogy ikópen kelljen leglább könnyíteni fogoly ne tudott lnkdni. lig volt gyr köz Felállítttt leány Veron és unokái: Keleen j helyzetén. Összeszerzett indenféle élelisze szellenek egy-egy hrczos, ki kótesb kilátá István, Keleen Kálán, Keleen Kjetán és \ reket, kerített vlhol egy hosszú léczet, de lécz sok ellett önzeüenebbül küzdött voln ne Nees Ferencz.» Egyszerű, inden feltűnésnél-! igen rövid it tegyen? cseléd ár vissz zeti közönynyel int ő. Necsk néet kuli e kő: de nezetiségünk egyik legbuzgóbb kr térni, de ekkor gyereknek egy ötlete 8ZÁ Iggg^XXXV. ÉWOLY. tád: «Várj csk; vlit gondolt: eelj krodb; kkor tlán elérhete léczczel z blkot." ügy tőn, s kegyes cselkiondhtln öröére sikerült. így nyiltkozott benne ár kor gyerekitjuságábn z keresztényi erény, ely később, trónon, «jótevői) elléknevet vívt ki száár. bbn z időben gyereknevelés ne szo rítkozott csupán szóbeli tnításokr, s eléleti iseretekkel vló teletöésére gyereki el ének; írásbeli intelek, prinezisek, vlódi tpsztlt és életbölcseség kincseivel egrkv, egészítették ki űveltség felületes ázát. Hogy ily tnítások fogékony tljt kellett hogy lelje nek Leszczynski Szniszló lelkében, zt elkép zelhetni, főleg h oly eber tollából eredtek, int inő nyi ngytyj, Jblonovszki volt, ki egyebek közt ezeket irt hozzá intézett buz dító soribn : «Fi, én részt vette Szobieszki király űveiben, szerencsé volt osztozni di dlábn. ikor 1674-ben, ihály király hlál után, szoszéd htlk, kényökre szórv pénzt, különböző pártokt képeztek külföldi fejedelek jvár, iserte egy férfiút Lengyel országbn, ki érdeekben felülult indeze ket trónigénylőket, s ez Szobieszki volt. Hozzá hsonló sorsból királyoá krt őt tenni, s ezer kdály dczár is sikerült ez neke. Gondolhtt voln sját érdekeire is, de zt hisze, hogy egy igz lengyelnek indent fel kell áldozni hzáj jváért, és szebb dolog z igz érdenek dni koronát, int sját g száár kerítni eg.» így ir egy oly hzfi, ki bbn z időben, i kor z állkincstár ne trthtt fenn hd sereget, sját pénzét osztá eg ktonáivl, b rátáitól kért kölcsön és földjeit dt zálogb, hogy őket élelezhesse, s szintén sját költsé gén várkt eelt törökök beütései ellen. Es ilyen befolyások közt dtott Leszczynski Szniszlónk közügyek iránti érdeklődést elsjátí tni, ellett gs theoretikus képzettség ellett, elyet ár kor gyerekségétől fogv nyert. ert 17 éves korábn ár tökéletesen irt és beszélt ltinul, tudott frncziául és olszul. Járts volt thetikábn, s különös érdek lődéssel fordult echnik felé, elyben szk szerű iseretei voltk, ne is elítve, hogy ny nyelve kezelésében versben és prózábn kitűnt. Tudjuk, hogy lengyel lkotány nees ség deokrcziáján lpult, ép ugy int 48 előtti gyrországon, s egy oly országbn, hol közügyek fölötti döntés nezet többségét képező eleeket illeti, szónoklás űvészete, int politiki eggyőzés eszköze, szükség kép ngy föllendülést kell hogy érjen. így volt ez Lengyelországbn is és Leszczynski Szniszló nevelésének egyik fővonását képezte ezért régi Ró klsszikus szónokink tnulányozás, párosulv oly gykorlti ügyességgel, ely őt cskhr z elsőrendű szónokok közé eelte. De e ellett odernebb űvelődés követel ényei iránt se rdt érzéketlen; beutzt Európ főbb állit, Frncziországbn hoszszbb ideig trtózkodott XIV. Ljos urlkodás fénykorábn. H ekkor z igénytelen idegen ván dor így 8z 5it voln Bourgogne herczeghez: «Her ceg ' ön, ki trónr született, sohse fog trónr lépni, én, z iseretlen ifjú pedig rövid Wő úlv király leszek; húsz év ne telik bele 8 ngytyj, király sirb száll, iután előbb eg tyj, duphin is egelőzte; követni fogj Hin neje, követni fogj ön is, sőt gyerekei is, ^etlenegynek kivételével, s ez z egyetlen egy 1 n gy Ljos trónjár ülve, nőül fogj venni e gyetlen leányát nnk, ki ost önhöz beszél» ondjuk, h igy szólt voln kkor, ki hitte * el neki? S pedig indez szórói-szór be következett. VSÁENPI ÜJSÁG. Tizenkilencz éves volt Leszczynszki, ikor Lengyelország elvesztette Szobieszki János ki rályt. Szniszlót z uj királyválsztás egejtésére egybegyűlt országgyűlésre követül küldötte fel kerülete, hol cskhr kiváló szerepet kezdett játszni. int z özvegy királynéhoz enesztett részvétküldöttség tgj feltűnést keltő beszédet trtott, s népszerűségét növelte z is, hogy elég szerénységgel birt rr, hogy z országgyűlés fel jánlott elnökségét visszutsíts s visszlépjen Bielinszki jvár. z Ágost szász válsztófejedele és Conti herczeg trónkövetelése következtében fölerült zvrok után fitl Leszczynszki XII. Károly svéd királyhoz békekövetségbe küldetett s ez követség volt z, ely későbbi sorsát is eldön tötte. Heilsbergben tlálkozott svéd királylyl. XH. Károlyt ne kis eglepetésére ngy csiz ákbn tlált, rövidre vágott s ápoltln hj jl, durv, rézgobos kbátbn, elyet bivly bőr öv fogott át, krját könyökig ngy keztyűk fedték, nykán fekete nykrvló, oldlán renge teg hosszú krd lógott, elyre tászkodni szo kott, h fennállott. Leszczynszki rögtön belátt, hogy ez fejedele z igz szónk ngyobb b rátj, int hizelgésnek, s hhoz képest szbt egész fellépését. Okosn, bölcsen beszélt politiki helyzetről, s ikor Károly kérdezte, hogy elhozt-e neki, int kívánt, zok névsorát, kik nyíltn ellensé geinek jelentették ki gokt? «Sire igy felelt h bün volt jvát krni Ágostnk e zvros időkben, úgy eg kell vllno, kevés árttln kdht polgártársi közt s tlán ég z is, kinek ost szerencséje vn fölséged színe előtt beszélni, bűnösök névsorát szporítná.)) «Ugy látszik, követ ur felelt vissz Károly hogy ön is zt tnácsolná, hogy világ legigzságtlnbb fejedelét eghgyj tró non?" "Hogy Ágost igzságtln volt felsé ged iránt ond Leszczynszki z igz. De zért királyi erényei vnnk, s tlán ne voln élttln győző neeslelküségéhez, hogy i után ár egbűnhődni hgyt tévedéseiért, bölcs kegyelet tnúsítson ost iránt.» XH. Károly zonbn ne volt ezen véleé nyen. Elhtározás ár egfogzott, hogy Szniszlót eeli Lengyelország trónjár. ikor z értekezletet befejezték, erre czélozv ond udvronczink: «Beszélte egy lengyellel, ki indig bráti közé fog trtozni.»tervét zon bn ég ne árult el, hne titokbn értesü léseket szerzett gánk Leszczynszki Szniszlóról, s ikor inden dt egybevágott rr nézve, hogy Szniszlót jánlj, föltette gábn hogy csk kedvező lklt várj terve kivi telére. Leszczynszki bbn tudtbn tért vissz Vrsób, hogy ne sikerült Ágost érdekeit ki egyeztetni nezet érdekeivel, s ez tudt rr birt z országgyűlést, hogy trónt egürültnek jelentse ki. beállt interregnu isét több trónjelölt nevét hozt forglob, többek közt újból Conti herczegét s lengyel Luboirszkiét is, de nesokár inden bizlo Leszczynszki felé látszott fordulni. XH. Károly indeddig ne árult el hjlit, de látv, hogy lengyel nezet is jelöltjei közt elegeti, cskhr ki lépett trtózkodó álláspontjából, hogy inden befolyását ltb vesse érte. Ezt értésére dt Leszczynszkinek is, de puritán hzfi rendü letlenül kijelentette: «Enge csk lengyel nezet szbd válsztás eelhet trónr. i lenne szbdságunkból, h XH. Károly tenne királylyá?» S vlóbn csk Károly királynk Hoorn tábor nok áltl tett ünnepélyes biztosítás, hogy ő csk z igzság ellett küzd és seit se ter vel lengyel szbdság ellen, bírhtt rá Lesz- 619 czynszkit, hogy elfogdj királyságot. Válsz tásánál és felszentelésénél g XII. Károly is jelen volt incognito. Szniszló urlkodásánk indjárt első éveit egzvrt Ágost tádás, ki czárrl szö vetkezve, 80,000 oroszszl szállott táborb. De svédek győzelet nyertek felette, s egy ütkö zet lklávl Ágost inden podgyászát ós k toni pénztárát is elvesztette, ig ásfelől Sz niszló encsikov tábornokot verte eg s 800,000 rnyt zsákányolt tőle. Ágostnk vissz kel lett vonulni, győztes seregek behtoltk szász válsztófej edeleségbe s legnehezebb békefeltételeket szbt svéd király Ágostr. Többek közt zt, hogy g irj eg hódoló levelét Szniszlónk. Áde ost czi'ron volt sor bosszút állni szövetségese eglázásáért. ig Károly és Sz niszló Szászországbn voltk ég elfogllv, 60,000 eber élén Lengyelországb tört s fel dúlt z országot. Szniszló segítségére siető svéd király Pultvánál cstát vesztett s g is csk Ponitovszki önfeláldozásánk köszönhette élete egentését. Látv koczk fordultát, Szniszló, hogy hzáját háború pusztításitól egkíélje, kész volt letenni koronát, s irt e tárgybn Benderben levő XII. Károlyhoz, bele egyezését kérve, de ez egtgdt beleegye zést. jd Leszczynski szeélyesen ent svéd király elé. törökök táboráb, Jssyb, frnczi jori egyenruháb öltözve érkezett. int ide gent legelőször is prncsnokhoz vezették, ki nevét és rngját kérdezte: «Őrngy vgyok* felelt Szniszló, egyenruhájár czélozv. «Ngyobb vgy nnál)) felelt vissz török tiszt, fölis erve őt, s ettől fogv fogolyként ugyn, de királyilg bánt vele. Kilencz hónpot töltött Szniszló Benderben XH. Károly ellett zzl z elhtározássl, hogy ne húzz ki többé krdját koronáj visszszer zésére. De Ágost ezzel se elégedett eg; inisz tere, Fleing áltl összeesküvést szerveztetett Leszczynszki eggyilkolásár. terv dugáb dőlt, de Szniszló egkegyelezett orgyilkosi nk. Boroszlóbn jdne egy borbély fölbé relt beretváj ltt veszítette életét. jd XV.L jos vendégszeretete Weissenburgbn, Elzászbn jelölt ki száár trtózkodási helyet. De Ágost itt se hgyt békén; követe áltl versillesi udvrhoz zzl kéreleel fordult, hogy szűn jön eg XV. Ljos egy oly fejedelet pártolni, ki neki ellensége. felelet önérzetes volt: «dj ön tudtár uránk, hogy Frncziország indig enhelye volt szerencsétlen királyoknk s vé delét egígérte lengyel királynk.» Ez időben terjedt el hire XV. Ljos készülő házsságánk spnyol infnsnővel, de in denkit eglepett, időn egyszer csk z infánsnő vissztért szülőihez s XV. Ljos egész uj há zssági tervekkel kezdett fogllkozni, elyek nek tárgy senki ás, int Szniszló leá ny, Leszczynsk ári volt. z esetet sok félekép koentálták, de csk nnyi volt igz benne, hogy XV. Ljosnk lkl volt Rohn herczeg s ások utján hlloást szerezni herczegnő ritk szépségéről, s szeretetreéltó tu ljdoniról. fitl nő élete különben szintén eléggé érdekes rr, hogy itt néhány sorbn ki térjünk rá. Tizenkét éves koráig folytonos veszélyek s zvrok közt folyt élete. Többek közt feledhe tetlen volt előtte ég felnőtt korábn is gyer ekéveinek egy epizódj. időn tyj elhgyt fővrosát, hogy XH. Károly győztes csptivl egyesüljön, csládját is gávl vitte. Félnpi távolságr épen pihenőt trtott Vrsótól s egy szer csk hllj, hogy szászok közel táboroz nk. Rögtön útnk indítj isét seregét, ég pedig oly hnytt-holok sietséggel, hogy

3 620 VSÁENPI ÜJSÁG. házi cselédség egészen egfeledkezik rról, hogy kis áriát is kocsib tegye. Nevelőnője, oszinsk zt hitte, hogy djkájánál vn, ez pedig nevelőnőjénél hitte. ár jó eszszire hldtk, ikor észrevették távollétét. Egy lovs-szkszt indjárt visszküldték keresésére. egkérdezték fogdóst, kinél király szállv volt: seit se tudott ról. Hiáb volt inden kórésök, fenyegetésök, hogy dj elő gyereket, rgszkodott hhoz, hogy seit se tud felőle. Átkuttták ház inden zegzúgát, s ár fel krták gyújtni, időn egy kton z istállóbn vgy kocsi-szinben egpillntott bölcsőjében nyugodtn osolygó kisdedet. Különös sors egy gyereknél, kinek végzet később Frncziország koronáját trtott fenn. Háro évvel később cskne hsonló körülények közt ent át egy oly klndon, elyre szintén élete végéig egelékezett. kkor történt, ikor pj XH. Károlylyl Szászországig htolt előre, hogy czár betörve Lengyelországb, egy csptot küldött Posenbe zzl feldttl, hogy e rosszul őrzött várból, h lehet, Szniszló király csládját rbolják el. z ellenség vártln egjelenésére indenki fejét vesztette s futásbn keresett enedéket. Csk királyi cslád rdt hátr néhány cseléddel. kpukt hirtelen becsukták, s íg z oroszok forális ostro lá vették várt, herczegnőt levezették kertbe s rejtett utkon vitték egy közeli pusztár, hol egy pórnő gondjir bizták, ki ddig rejtegette, íg z ellenség elvonult. E rendkívüli szellei tuljdonságokkl ékeskedő herczegnő neveltetését g z ty vezette egy sjátkezüleg irott s később ugyncsk tőle unokáj, XVI. Ljos tyj kértére frncziár is lefordított terv szerint s herczegnő nnyir hsznár birt fordítni királyi leczkéket, hogy 8 éves korábn ár indenkit legngyobb reényekre jogosított kiváló tehetségeivel. Tizenkét éves volt, ikor király és királyné között egyszer szób került csládjukt ért száos viszontgság s királyné nehezen látszott venni trón elvesztését, ig király cseppet se törődött vele. Ez nézeteltérésekre szolgálttott okot, elyeknek eldöntésére kis herczegnőt szólították fel, ki csodáltos érettséggel ekkép itélt:«zt hisze, hogy ánk igz vn, i z okot illeti s ppánk is, i dolog lényegét illeti. sjnálj koronádt, ivel szeret, ste ne sjnálod, ivel férfi vgy.» «És te kiáltott fel király egölelve leányát, te is úgy beszélsz, int egy férfi.» ikor trónvesztett cslád Weissenburgb költözött, herczegnő kkor 17 éves volt, s ht nyelvet beszélt: lengyelt, frncziát, olszt, néetet, svédet és ltint. kis város gány ne rejthette el űvelt szellee hirét, s ég ebben z időben is herczegek s fejedelek esengtek kegyéért. De ő inden jánltot visszutsított, ert ne krt elhgyni szülőit. inth érezte voln, hogy ég sokkl ngyobb és fényesebb pály vár reá. Itt történt, hogy egyszer kstély kertjében sétálv, pnszos hngokt hll kerítésen át. Közeledve, egy szegény, sápdt koldusnőt vett észre, ki Isten nevében segélyért könyörgött. eghtv nyoorától, Leszczynszk ári egy rnyt nyújtott át neki, ire szegény sszony hálálkodv kiáltott fel: «Oh jó herczegnő, z isten eg fogj áldni érte; igen, ön Frncziország királynéj lesz.» Lehetett ez önkéntelen jóslt erő véletlen, lehetett egyszerű koldusnőfogás, de bizonyos, hogy ht hónp se telt bele, s weissenburgi koldusnő jövendölése beteljesedett. Szniszló tett ugyn néi ellenvetéseket kezdetben; különösen spnyol infnsnővel vló házsság eghiúsításánk felelősségét ne krt gár válllni. De ne volt it tenni; leány ő rá bízt válsz egdását, s ő kénytelen volt belenyugodni ne várt és ne keresett fordultb. ihelyt házsság titkon el lett htározv, z infnsnőt gzdg jándékokkl indították útnk hzájáb, zzl hitetve őt, hogy «VENGEUR» FRNCZI PRTGOZOS. csk tyjánál tesznek látogtást, íg tyjánk viszont zt dták okul, hogy herczegnő ngyon fitl ég, s frncziák türeletlenek, hogy királyi trón oly sokáig örökös nélkül rd. indellett egy ideig ez eset következtében egszkdt diploáczii viszony Frnczi- és Spnyolország közt, de jó egyetértés nesokár isét helyreállott. (vége köv.) gés Közép-tengeren, elyről Crispi hirtelen látogtás Friedrichsruhébn rántott le leplet. két iniszter tlálkozásánk tárgyát képező értekezlet részle- 38. SZÁ XXXV ÉVFOLY. Z OLSZ-FKNCZI TENGEEI VISZÁLY. Gyorsn, vártlnul erült fel vüágbéke láthtárán lefolyt npokbn egy ujbb sötét pont, ely h ne is feketébb többinél, de tán ég közelibb vihr kitörésével fenyeget, int zok: z olsz-frnczi htli versentei felől ég ély titok urlkodik, de nynyi bizonyos, hogy zokr jövendőbeli fejleényekre nézve történtek előzetes egállpodások, elyek Európ legngyobb két tengeri htl, Olszország és Frncziország egyást végczéljibn keresztező gyrti politikájánk eredényeiként forrnk és lkulnk diploáczi boszorkányüstjében, s elyek bevezetése gynánt két áll hjóhd iár kooly előkészületek terére lépett. Z BITÁLT» OLSZ HDIHJÓ, z olsz-frnczi kérdés politiki és történeti oentuit lpunk últ szá vette fejtegetései tárgyául, e helyen csk konfliktus ktoni oldlát világítjuk eg két áll tengeri hderejének rövid egisertetésével, nnyivl FENCZI- is ('DEVSTTIOSi LYX FBNCZI HDIHJÓ. nyok közt, s tengerészeti hdi tekhnik oly tökéletesített eszközeivel jutn eldöntés lá. odern hjóépítés, hdiszerek tökéletesítésének egész uj eráját nyitották eg legközelebbi évek, elyek víványi ár koloszszlis és elpusztíthtln úszó szörnyetegeket állítottk egyássl szeben, tetőtől tlpig vsbn, gyilkos torpedók s hlált okádó ágyúk rettenetes robolásávl, elyek jdne elképzelhetlenné teszik egy ily hrcz kienetelét ez idő szerint. ikor hjóépítés régi rendszerében f lssnként helyet dott vsnk és czélnk, ez fordulópont döntő befolyássl volt egyszersind tengeri hrcz ódjár is s egészen uj lpokr fektette zt. z egyes állok közti HDIHJÓK. VSÁENPI UJSÁG 621 inkább, ert egy rányibn oly ngynk ígérkező tengeri cst példájáért, int ilyen e kilátásbn levő, világrészünk történetében évtizedekkel kellene visszennünk, sőt z ár összehsonlítás tárgyát se képezhetné, nnyir egváltozott viszovetélkedés tárgy, fejlődés öntudtos czélj ezentúl ne z nyg kérdése körül forgott, hne inkább körül, hogy iként lehetne hjótest súlyát lehetőleg csökkenteni, s egtkrított súlyt gőzerő, gyorsság és kitrtás ngyobb előnyére értékesíteni. Egyelőre egész Európ egelégedett zzl, hogy ILI. Npóleon példáját követte, ki L Gloire hjójánk egész külső testét pánczélll borított. Orosz- és Olszország, usztri és Néetország ég ind egyik végöktől ásikig, s víz ltt néhány lábtól fel egész fedélzetig pánczélll védett hjókkl birtk. ár ez rendszer is túlhldott álláspont, s helyet dott pánczélzt helyenkénti lklzásánk. z átenetet terészetesen «F0UDR0YNT», ELSŐ OSZTÁLYÚ FRNCZI «DUILIO» OLSZ HDIHJÓ. PÁNCZÉLHJÓ. hosszs és szenvedélyes vit előzte eg, ely főleg körül forgott, hogy vájjon z ellenséges ágyúknk z ily hjó sebezhető részei felé irányított tüze ne fogj-e hjó egyensúlyát egbontni s egfosztni szilárd tászától. Ez jövő ngy kérdése, ely ég próbár vár, bár igen illetékes egyének véleénye z, hogy ez körülény cseppet se fogj befolyásolni hjók szilárdságát. z ngol Inflexible volt z első, elynek tipusz gáévá tette ezt z újítást, hogy pánezél hjó indkét végén száz-száz lábr ellőztessék. Frncziország ugyn ne rokonszenvezett ezzel z újítássl, de ár Olszország Duiliót és Dndolót, e két ngy, 11,000 tonnás s négy drb, toronybn elhelyezett tonnás ágyúvl ellátott hjóját sietett z Inflexible-rendszer szerint rendezni be. Köztük Duilio, legngyobb tengeri szörnyetegek egyike, elyeket világ látott, Duilius rói konzul után nevezve, ki 260 bn Kr e. első izben győzte le rögtönzött hjóhdávl Krthágó régi tengeri urlát Brin terve után és Pollini vezetése ltt készült, s rgit királynétól kpt keresztségét. E hjók 340 láb hosszúságából csk 107 láb vn pánczélll borítv, 233 láb hjó indkét végén fedetlen. Ne szenved kétséget, hogy h egy hdihjó czélj ne z, hogy bári áron közel jöjjön z ellenséghez és ütközetet erőszkoljon ki nyilt tengeren, int hogy se z ngol, se z olsz hdi tengerészet ne ezt tűzi ki lpfeldtául; sőt h egy-két erős ágyú fedezetével összekötött ngyobb gyorsság hdi hjónk kívántosbb czól gynánt tűnik fel, int biztosbb, de nehézkesebb állndóság: kkor z ngol Inflexible-r endszer teljesen igzoltnk trthtó. ár pedig z olsz tengerészeinek tényleg z lebegett szee előtt, hogy trtózkodv pánczél túlságos lklzásától, hjóink inkább fokozott gyorsságot és ngyobb tüzelő képességet biztosítson, gyöngébb hjóknk ne engedjen hosszú időt kifejlődésre és egütközésre, hne roppnt gyorsságávl és htls ágyúi segélyével egy cspássl vegyen erőt rjtok. Igz, hogy ikor Olszország ily hjóit, z Itliákt és Lepntokt kezdte építeni, oly szoszédj volt Frncziországbn, ely éveken át oktlnul rgszkodott f-hjóihoz, elyek se gyorsság, se erős védele szepontjából ne tűntek ki. helyzet egváltozott, Frncziország legelső tengeri htloá lett, de zért ne lehetetlen, hogy lklo dtán Olszország könnyebb hjóivl képes lesz nnyir urlkodni föltételeken, elyek között ütközetbe ereszkedik, hogy könnyen kiköszörülheti ás oldlról kphtó csorbákt. z Itáli tipuszát z olsz korány ujbbn négy ás hsonló ngy (több int 13,000 tonn sulyu) és háro kisebb (11,000 tonnás) hjónál lklzt. Ezeken kivül vn ég nyolcz ásodrendű, tonnás czélhjój, elyeket szintén pánczélosokhoz szeretnek száítni, de elyeknek enedékes fedélzetét borító hüvelyknyi vstg czélleezén bárily odern tengeri ágyú áthtol. Ellenben ezek is figyelereéltók sebességök itt; különösen Busen, Eserld, Etn, Vesuvio, Stroboli. Nyolcz ás hjój Olszországnk vlivel csekélyebb sebességű, s ezek közül kettő egészen fából épült. De vn ég egy néhány 2000 tonnás, gyors és ágyúvl jól ellátott hjóján kivül 34 koplet és 18 inkoplét első osztályú torpedó-nszádj, több t száz láb hosszú, s 21 ás, elynek hossz 100 lábon lól rd. Látnivló, hogy Olszország hjóhd legelsők között áll Európábn s egy közönséges hjókból álló ellenséges flott közt ngy pusztítást vihet véghez. Ennek hjóhdánk köszönheti Olszország, hogy szv kellő nyotékkl bir inden eshetőleges európi bonyodlol szeközt s szövetségét becsülni tnulták bráti, s respektálni ellenségei. tengeri erejére nézve egész Európábn legfontosbb Frncziország legelső pánczélhjói: Gloire s ég egy tuczt ás, int elítők, fából épültek, csupán 4 6 hüvelyk vstg pánczélll s kis kliberű és erejű ágyúkkl. Követte ezeket ht ás hjó, szintén fából, de vs felsőrészekkel : z Ocen, rengo, Sufren, Richelieu, Trident, Colbert, ezek is legföljebb 87 hüvelyk vstgságú pánczélll s négy-négy, 10 3 /* hüvelyk kliberű s 23 tonn sulyu ágyúvl, négy ás 16 tonnássl, s féltuczt könnyebb ágyúvl. Súlyuk , lóerejök közt váltkozik. Ide lehet száítni ég Friedlndot is, ely zonbn ár vsból vn s ind nyolcz ágyúj 23 tonnás. ég 1879-ben egy bizottság, elynek tgji voltk: Gbett, Grévy és Jules Ferry is, ezt hét hjót jelölte legerősbnek frnczi hjóhd kkori pánczélhjói közt. De zót ngy változás történt hjóépítés terén. felsorolt hjók közül ég egyetlen egy se felelt eg z 1872-ben első osztályú frnczi pánczélos hjók száár hivtlosn egállpított föltételeknek, hogy t. i. czélból vgy vsból legyenek építve, vízentes osztályokkl, 12 hüvelyk vstg pánczólleezekkel, 2 2V hüvelyk vstg födólzettel, s 24 czentiéteres kliberű ágyúkkl. De ekkor ár készülőben volt négy ngy hjó, elyek egfelelők voltk z előirt föltételeknek: Foudroynt, Devsttion, Bedoutble és

4 VSÁBNPI 622 irl Duperré, elyekkel kezdetét vette Frncziországbn z czél és vs eráj. Első jött létre ezek között, 1882-ben, 9000 tonn súlyú Bedoutble, Bussy áltl tervezve, ngyobbár czélból, több int 14 hüvelyk vstg pánczélöwel, s 8 drb 25 tonnás ágyú vl, négy középen, kettő «en brbette», kettő pedig hjó orrán és frán. hjó lptipusz ugynz, ely z után következő Dévsttion és Foudroynt-é, elyek inkább csk fölszereésben különböznek tőle. Jobbn eltér ind hárotól Sbtier áltl tervezett irl Du perré, igen vstg, helyenként 22 hüvelyk pán czélöwel s négy brbette-tornyú, 48 tonnás ágyúvl. De legjellezőbb vonás e több int 10,000 tonn súlyú hjónk ágyúi védetlensége. Néhány ás htls hdihjó, ilyen z irl Budin, Foridble, Neptune, Hoche, gent stb. ellett, Frncziországnk ég 13 pánczélos ágyunszádj vn, de ebből négyet ár hivtlosn kitörültek létszából, továbbá kilencz teljesen fölszerelt prtgőzöse, köztök Vengeur forgó tornyávl, s száos torpedó-gő zöse, vizo- és trin-hjój, corvette-je és fregttáj, elyekre itt ne szükség kiterjeszked nünk. Igzi tengeri ngyhtlo, int Frnczi- és Olszország, ngli kivételével ez idők szerint nincs is ás Európábn. Néetországnk nin csenek Középtengeren érdekei, s bár ujbbn hjóépitését ngy értékben fejlesztette, s ke reskedeli befolyását z Oczeánon túlr is igye kezett kiterjeszteni, indellett Bisrck po litikáj láthtólg od törekszik, hogy okosn kerüljön inden konfliktust tengeri ügyekben tengeri htlkkl, s ép ezért tengerészeti budget érsékelt beruházási is inkább csk de fenzív jellegű intézkedésekre, fegyveres ágyú- és torpedó-nszádok építésére szorítkoznk. i onrkhiánkt illeti, szintén keve sebb szükségünk vn tengeri erő kifejtésére, int kkor, ikor ég Lobrdi és Velencze usztriához trtozott. Ez idő szerint indössze két ngyobb pánczélos hjónk vn, 6860 ton nás Kronprinz Rudolf, s z 5000 tonnás ujbb Kronprinzessin Stephnie, ár régebbi Custozz és Tegethof kivételével, többi elí tést is lig érdelő ócsk és gyrló f-lkot ány. Kszát-hjóink, corvettjeink, fregtt jink, ágyú- és torpedó-nszádjink szá n gyobb, de ne olyn, hogy távolról is érkőz hetnénk velők Olszországgl. z 1854-diki háború és z bból keletkezett politiki bonyodlk Oroszország tengeri állá sát is ngyon eggyengítették, ihez járul z, hogy ngy birodlo észki és déli kikötői közé z európi kontinens esvén, kénytelen eg osztni hjóhd-erejét, egyiket Blti, ási kt Fekete-tengeren. De ég itt is oly eg szorítások ltt vn, elyek állndó blokirozáshoz hsonlítnk. Délen Szebsztopol és Nikoljev bosporusi erődök és flották, s ég inkább z európi szerződések folytonos ellen őrzése ltt állnk. De zért Fekete-tengeren Oroszország befolyás ind ngyobb túlsúlyr jut Törökország felett, elynek pár év előtti rettenetes tengeri hdereje ár csk árnyék öngánk. kkor ég bdul ziz szultán előrelátásánk köszönhette Törökország tekin télyes hjóhdát, ki inden hjóját vsból épít tette, úgy, hogy török sorhjó-hd egyetlen egy fából épült hjóvl se rendelkezik. Görögország úgynevezett «flottáj» két kicsiny és gyönge pánczélos hjó Be felel eg politiki biczióink. Pedig z ország kö zéptengeri fekvése és szigeti helyzete ngyobb erőkifejtést tenne szükségessé. Portugál és Sp nyolország épen ne jönnek száb, bár ez utóbbi tesz néi erőfeszítéseket, hogy gyr píts tengeri erejét. Ilyen körülények között élesedik npról-npr két vezér tengeri ht lo, Olsz- és Frncziország versengése, ely nek eldőlése ngy fordulttl váght közbe kontinentális politik folyásáb is. V. S. DTOK Z 1849-IKI OROSZ BEVTKOZÁS TÖRTÉNETÉHEZ. Frolov orosz ktoni iró űvéből. VHI. z kérdés, vájjon inő hibák követtettek el szövetségeseink részéről lázdás elnyoás tárgyábn, nnk idején különféle színezetű UJSÁG. = egykorú irók áltl eléggé eg lön vittv, nél kül, hogy e részben lpos és részrehjltln ítéletet hllottunk voln. Woronzov-Dskov herczeg, ki bevtkozás lefolyás ltt Londonbn és Prisbn gykrn egfordult, elékirtibn htározottn állítj, iszerint z esetre, h lázdás ég néhány hónpig eltrt, kooly terészetű koplikácziók tádhttk voln, elyeknek horderejét kiszá ítni ne lehetett. Én ezt felfogást ne trto helyesnek, ert nnk dczár, hogy bevtkozás iránti lku dozások és tárgylások ht hónpig trtott^, szt.-jesi kbineten kivül ás htlsságok lig léptek fel nyíltn, és londoni fenyegetések rögtöni elúlás jdne gynússá tette z ngol korány szándékit czár előtt, ki jogo sn ttól trtott, hogy jd kkor lépendnek fel onnn különféle ellenvetésekkel és kifogásokkl, ikor hátrálás ár lehetetlenné lett. Diploácziánk soh se állott gsb felfogások színvonlán, s eddigelé ég indenki túljárt eszén, de oly ügyetlenül, int 1849-ben, ég soh se viselte gát, ert különben eg kel lett voln tudni, hogy necsk ngli, hne többi htlsságok is elvi kérdésnek tekintik részünkről vló bevtkozást usztri benső viszonyib, s nnk idején hsonló ingerencziávl fognk élni i ügyeinkben. Nesselrode gróf vvl entette ki gát czár előtt, hogy frnczi köztársság korány htározottn gáévá tette Oroszország nézetét, iszerint gyr-osztrák viszály tisztán nezetiségi ügy lévén, Európát ne érdekelheti. inth bizony Prisbn kkor először ipr kodtk voln zon, hogy bennünket jégre ve zessenek! forrdloszülte frnczi köztársságról zt feltételezni, hogy onrkhikus esze gyengí tését bárhol is Európábn szívesen ne látt voln, ehhez cskugyn jábor, együgyű, vk bi zlo kellett. eglehet, sőt ngyon vlószínű, hogy czár szeélyes befolyás és bevtkozás rr bírták köztársság képviselőjét, hogy z ügynek v li kiváló fontosságot ne tuljdonítsnk Pris bn és z ottni politiki körökben, de ár Pskievits herczeg eghívás vrsói konferencziákr zt jelezte, iszerint iklós czár k toni kcziót indenesetre előtérbe kívánt tolni ég kkor is, h z idevágó és ég kétes eredényű tárgylások czélhoz ne vezetnének. Hiszen egyetlen egy ügyetlenül leplezett szán dék néet részről, könnyen elronthtt voln bevtkozás vlósítását. usztri úgy tett eleinte, inth csup ud vrisságból és szoszédi tekintetekből trtná kívántosnk ind inkább lábr kpó fegyve res lázdás elnyoását Oroszország közbenjárá sávl. rról sokáig hllgttk, hogy jelenték telen deonstráczióból óriási erővel és elkesere dettséggel folyó háború lett, elynek czélji ost ár z önvédele htárit régen át lépték. iklós czárt élyen sértette z európi sjtó z z állítás, hogy ne nnyir usztri sor sát, int inkább tuljdon bőrét féltve, rgdt eg z lklt forrdlo elnyoásár. gyrország után lengyel forrdlor, s tán régen készülődő áltlános orosz ozglor kerülhetne sor, ely ztán cskugyn végze tessé válhtnék z egész világr nézve. Ilyesi közönséges hlndóknál hideg és ki száító egfontolásr vezet, de korlátln í htlol urlkodó utokrt ne krt világ előtt uttni, hogy vlójábn félele érzete is helyet fogllht, s zért első felhevülésében htározottn visszutsított Bécsből érkező jánltokt, od uttv, hogy bevt kozását féleleből eredtnek ondj világ. időn zonbn dott szvár, illetőleg ígéretére történt hivtkozás, egszűntek sértett hiúság tünetei, és tárgylások egszkított fonl új ból fölvétetett. téli plotábn lkó szátln cselédek és udvri szolgák közül lig volt tán kettő vgy háro, kiket iklós czár szeélyesen ne isert voln. inden egyes lovászt vgy kályhfütőt nevén tudott szólítni s ég évek úlv is rá uttott z ügyetlen lkájr, ki egy udvri ebéd lklávl dán követ nykáb tlált ön teni pezsgőt, iért ztán 50 korbácsütést kpott. Nos Nikofor, így szólt czár, időn 1849-ben, néhány hónppl hdjárt egkez- 38. SZÁ xxxv. Évroi,Yk dése előtt, z ebédnél szerencsétlenül járt legényt egpillntá hogyn izlett korbács? Ne igen jól, dörögé reegő hngon egszólított. No lásd, ne törődj vele, náldnál sokkl ngyobb urkt ár hónpok ót vernek, sőt lklsint gyon is vernek, h segítségökre ne együnk. i véleénye erre nézve tábornok úr? folyttá czár Cvignc tá bornokhoz fordulv. bevtkozás gondolt éjjel-nppl fogll kozttt z urlkodót, ki gykrn oly eberekkel állott szób e tárgyról, kik ép úgy, int Nikofor zt se tudták, kit és it ért czár «verturk» ltt. i npig is egvn Szent-Pétervárott szo kás, hogy plot őrségére kivonuló csptokt jó időben téli plot előtti tágs téren, hon nn ily lklol közönséget eltávolítják, téli időben pedig födött lovrdábn czár vlennyi ngyherczeg s z egész tábornoki kr kíséretében g előtt ellépteti. kozák vgy cserkesz testőrség rohvágttásbn egye nesen czár felé trt, ire ztán 25 lépésnyi távolságbn z egész lovssági töeg egyszerre egáll. Jj nnk lovsnk, legyen z tiszt vgy közeber, ki lovát féken ne tudj tr tni. iklós czár soh se rdt el szokásos őrség-felváltásról, és egy ízben hároszor isé teltette rohot. Kétszer hib nélkül történt inden, de hrdszor neki tüzesedett cser kesz pripákt ár ne lehetett feltrtni, és kevésbe últ, hogy czár kisóretóvel együtt gyon ne gázolttott. iklós czár ozdultl nul rdt óriási ngyságú telivér rbs fekete lován. jd egláto, kiáltá dörgő hngon, hogyn fogjátok egrohnni gyr hu szárokt. Pedig ott vn z z ezred, elynek én vgyok tuljdonos; látt őket Bécsben; sokkl jobbn ülik eg lovikt, int ti, ügyet len kutyák! És inth csk sors úgy krt voln! Vácznál ugynzon uzulán cserkesz lovs ezredet ugynzok czár nevét viselő huszárok csúfosn egverték. Bebutov herczeg ezredes részt vett szerencsétlen ütközetben, és eg elékezett czár szviról. Visszfelé ár ne vezette ebereit, ert z egész ezredből lig rdt vli 80 eber, s ezeket Büdiger tábornok küldöncz-szolgáltr hsznált tu ljdon hdtestében hdjárt végéig, i kor ztán összesen 17 eber került hz hír ondónk. időn bevtkozásr szánt csptok ngy része Vrsóbn táborb szállt, czár egész k toni kíséretével szintén od utzott, hogy z előkészületekben tevékeny részt vehessen, ás részről pedig, hogy néet egbízottk vele könnyebben érintkezhessenek. szoktln lát vány ngy benyoást tett különben is ideges urlkodór, ki lssnként bb gondoltb élődött bele, hogy seregét vlely htls ellenség ellen kellend vezetnie. Ezen ellenség Oroszországot fenyegeti, életére tör, htlát tönkre krj tenni. Ezen eggyőződésnek ne egy izben dott kifejezést. Sokn zt hitték, hogy ne od együnk, hov hívnk, hne ásfelé, egészen ásfelé. indenki ösztönsze rűleg érezte, hogy itt z idő, elyben Orosz ország isszióját keleten keresztül viheti. Ennél kedvezőbb lklo ég ne volt, és ne is lesz. Végzetes npokt éltünk Vrsóbn. inden egyes érkező ezredet úgy fogdtunk, inth cskis z hiányzott voln ngy terv kivitelére. lelkesedés jdne rjongássá fjult. Egyetlen egy szór, z egész nezet fegyvert fogott voln láthttln ellenség ellen. De nesokár fntikus lelkesedés végképen elúlt. Kjánszeü, kicsinylő vonásokt uttó ide gen tábornokok és törzstisztek végig járták roppnt kiterjedésű tábort, ügy tetszett, inth zt krták voln belőlünk kinézni, vájjon it érhetnek fegyvereink, ire lehetünk képesek. Tüzérségünk kkoribn erős fogtokon kivül ne igen sokt uttott ódonszerű ágyúivl. Ezen kdt eg tehát z idegen urk szee. Végig tpogttk inden egyes üteget, kinyi tották lövegtrtókt; cskhogy puskport eg ne kóstolták. lovs ütegek ngyon ne hezek, gylog-ütegek ngyon könnyük voltk nézetük szerint. Jobb lenne úgy ondák, h tüzérséget és lovsságot inél kevesebbet, de nnál több gylogságot vinnénk lázdók ellen- 33. ptá^jgglsxxv- ÉVFOLY. Pedig ép gyr tüzérségen s lovsságon ne tudtunk erőt venni.,,,, z volt szerencse, hogy egbízottkkl eljött néhány lnts tiszt oroszul épen seit, frncziául pedig ngyon keveset tudott, s így z ilyen lklol előforduló eszecserék el rdtk, ert különben vlószínűleg keserves egfejtések kerültek voln felszínre. így csk nnyit vehettünk ki, hogy ne igen tetszünk, zz ne tetszenek szegényes egyenruháink, ódonszerű fegyvereink. kozákságot, pró, roszszul gondozott lovin, úgy nézték, int vli dárijesztőt; csúny, de árttln, jó lesz lá zdó fluk és városok felegetésóre és kifosz tásár. És ez igy trtott vli két hétig sereg ngy áultár, ig csk ki ne tudódott, hogy hát tuljdonképen ások segítségére együnk essze földre, eberflók, vd rblók ellen. ki tehette, kerített gánk vlhol egy térké pet, elyből ztán ngy nehezen kitudtuk, erre vn gyrország. Ennél többre ne igen ent tudoányunk. Volt köztünk néhány világot látott eber, kik Prisbn, sőt Londonbn jól kiiserték gu kt, de gyrországról egyikük se tudott egy szót se. sereg öröitts hngult végképen eg szűnt ; eberfló rblók ellen hrczolni ne v li dicső dolog; legyen z ellenség bár velünk egyértékű! Ez volt véleénye indnyájunk nk, időn tudtunkr dtott sok készülődés czélj. Frnczi és ngol lp kkoribn ngyon ke vésjárt Vrsób, hol ost se igen tlálhtók, de zért egy-két példány égis od vetődött s véletlen ugy krt, hogy z osztrák-gyr vi szály nyoán kitört fegyveres lázdás leírását trtlzó czikkek kerültek kezeinkbe. z egyik frnczi lp h jól tudo, «Journ. des Débts volt elősorolt z osztrák hdsereg hdi rend jét, ely gyrok ellen hrczolt, s evvel kp csoltbn beuttt lázdók seregét is. Fel tűnt száos tüzérség, ely rblóknál ne szokott különben előfordulni. Voltk űszki csptok, utászok és hidászok, főhdiszállás, ve zérkri tisztek, egy szóvl inden trtozéki egy rendes hdseregnek. időn ztán lp tu dósítój felsorolt indzon kisebb-ngyobb összecspásokt, elyek többnyire néet cs ptok vereségével és visszvonulásávl végződtek, z egész dolog ugy tűnt fel előttünk, inth v li eseszerű regényt olvstunk voln. ne vezetes ktoni czikk vvl végződött, hogy néetek idegen segitség nélkül ne lesznek ké pesek lázdók elnyoásár, vgyis ás sz vkkl : ig z oroszok gukt közbe ne ve tik, néetek czélt ne érnek. E hir villásebességgel terjedt el z egész se reg tisztikrábn, s időn «Journl des Dé bts» szá sok kéz között nyo nélkül eltűnt, czikk ngyon sikerült fordításbn sok száz példánybn előkerült. Eleinte gsb kö rökben ne igen törődtek dologgl, de utóbb kelleetlen kontroversiák fordultk elő gsb rngú orosz tisztek s z osztrák bizottság néhány tgj között, ikor ztán leggsb prncsr czikk olvsás és terjesztése hlálbüntetés terhe ltt egtilttott. z olvsás tehát eg volt tiltv, de z élőszóvl vló közlést ne le hetett egkdályozni, s igy rövid idő ltt sereg ngyobb része tisztábn volt gávl z ügyek állásáról. néet urk ráglzásnk, koholánynk, s czelztos rosszlelkü hzugságnk nevezték külföldi lpok közleényeit, s időn többen bi zls hngon zt kérdést intézték hozzájuk, n gy hát tuljdonképen iért tlálják szüksé gesnek részünkről vló bevtkozást, olyn forán válszoltk, hogy segély tuljdonké pen czár áltl levén feljánlv, cskis legngyobb szükség esetében fog igénybe vétetni. Hllottunk ezenkívül ás értelű feleleteket is, nne z igzságot senki se krt egon - Vrsóbn trtózkodó porosz tisztek, kik vlószínűleg gs utsítás folytán gykrn egfordultk táborbn, ne törődtek z osztrák r eszröl kifejtett nézetekkel, hne bizls kö í 0(* n yü t koztk, hogy erélyes és elszánt védelere száítnk, nnyivl is inkább, ivel túlerő láttár lázdók legngyobb elkese redettséggel fognk hrczolni. J&SÁRNPI UJSÁG. IRODLI TÁRSSKÖRÖK E SZÁZD ELEJE. 623 egyszer dlokt zengett, így többi közt «Ne enj rózsá trlór... «ost jövök rd ról*... z ő nótái, ikhez szerb guszliczán kedves hngokt cslt ki, s szépen tudván éne kelni, rá-rázendített egyet hol gyr, hol szerbusz dlokból, hogy zokt ő g z ((urorábn» elkeresztelte. Fáy ne egyszer kedélyesen eelte feszte lenül ultó társságot úgynevezett dévj köl teényeinek elszvlás áltl, ik között i z «sszonygyülölőt» iserjük, Tóth Lőrincz különösen «nyulk instntiáj» czíüt. Bártfy Lászlónk, gróf Károlyi György bi zls eberének házát 1826-bn rendezték irodli központtá. Bártfy korán elhlt, fitl özvegye, uks Josephin, száos zeplón-egyei csláddl állott rokonságbn, így, int önkényt következik, Fáy ndrás is iseretségben állt velók. Blonélet terészetes kifejlődését különösen zon körülény gátolt, hogy gyrul se főrendi nők ne tudtk, se pesti, budi pol gárság, s egyei táblbirák és irók körein kívül társlgás néetre fordult s bécsi eg pesti ágnáskörökben zt képzelte z eber, hogy fikkeresek közé keveredett. Neesebb hngot Széchenyi krt dni társlgásnk, i végből ebédeket és estélyeket rendezett, hol z ország inden rendű kitűnőségei tlálkoztk. Pest-váregye közgyűléseit rendesen négy országos vásár lklávl trtott, időn ztán fellendült nezeti önérzet következtében kpczitálás élénkebb s reforeszék követe lése hngosbb érveket öltött int refor például 183l-ben kholer-járvány l klávl is bécsi korány részéről folyton hlsztást szenvedett: tér zöld sztl ellől társlgási egyletek és kszinók zselyeszékeire került, elyek első indítványozój Széchenyi István volt ugyn, hne int Fáy önélet írásából látjuk joggl követelhet ő gánk részt úgy budpesti «Nezeti Csino», vl int «Kör» lpításánk érdeéből. Gróf Széchenyi z 1825-iki országgyűlésen 60,000 frtot jánlott fel gyr tudós társ ságr, s ez lssnként testet volt öltendő, jd ne egyszerre nyilt eg Vitkovics-körből kiin duló * Kisfludy-Társság»-gl, elynek tevé kenységét zonbn Kölcsey lig érte eg, lánglelkü Kzinczy pedig épen ne. Fáy egész önérzettel hivtkozik rr, hogy visszelékezéseinek főgyönyörét zon rokon szenv képezte, elylyel gr. Széchenyi István tól és Kzinczy Ferencztöl kezdve legújbb politiki, irodli és társdli notbilitásokig indenkor dicsekedhetett. Bendkivül érdekes, it ezen notbilitások összejöveteleire nézve Toldy Ferencz feljegyzett, int olyn, ki int sze- és fültnu legutoljár rdt közülök, s ely jelenség úgy köz szelle, vlint gyr tudoányos kdé i és Kisfludy-Társság lpításánk bővebb egértésére nézve főfontossággl bír. Bessenyei György áltl Bécsben lpított gyr társságot itthon 1787 ót kssi gyr társság ellensúlyozt; illetőleg köz szelleet ébren trtott. z élén Bcsányi János állt, egy zl-egyei ifjú, ki báró Orczy Lörincznek István nevezetű jogász fiát tnított s Kzinczy Ferenczczel Kssán «gyr ú zeui)-ot indított eg, zonbn ind kettőt, int rtinovics-féle összeesküvés részeseit, elitéltek, Bcsányit ((önvédelében elárult ve szélyes elveiért» egy évi várfogságr, Kzinczyt ellenben két álló esztendőre. z első gyr sálon Pesten gróf Belezni iklós tábornok özvegyének, b. Podniczky n nánk házábn nyilt eg; Káránnk, «Fnni hgyoányin költőjének indítványár engedte át tereit gróf, kivel Kárán benső brát ságbn állott. Szükkörű s rövid életű volt ind «kssi gyr társság*, ind gróf Belezni otthonj; de szelle, ely bennök lábr kpott, hoszszu életű ; ennyiben z itt kifejlett hzfiság élénk érzetet átplántálták iróink és űvészeink XIX. százd eszéi közé, elynek, Istennek jóvoltából, iár z utolsóelőtti tizedjétöl is búcsúzni készülünk. gyr irodli világ éltető lelke Fáy ifjúkorábn gr. Teleki László kir. tábli bíró ház volt, jd Kulcsár István, Vitkovics ihály és Bártfy László házi, jd végre Fáy csládi tűzhelye. Gr. Telekiéknél rczibányi-küldöttség tg ji voltk rendes vendégek s ((Tudoányos Gyűjteényi) budpesti dolgozótársi, kikről Toldy egész elrgdttássl elegeti, hogy íg gróffl izgtott vitákt folytttk régi tör ténetek s z kkor felerült két rendbeli pro testáns vllásfelekezet egyesülésének czélirányoseurópi BIRTOKOK FRIKÁBN. ság fölött, z ltt «fullánk nélkül is elés Fáy joviális Szeere Pálll» bbn keresték Egy tekintet világ térképére eggyőz rról, boldogságukt, hogy ház sszony elegítő és I hogy földgöb lkhtó részének több int feneesítő szellee enyhén egyenlíté ki nézet lét európi állok és zok birtoki fogllják el. eltéréseket. Ez volt z fenséges hölgy, kinek z ezeken területeken élő népesség pedig 56 elhunytát épen úgy eggyászolt gyr tu százlékát teszi ki föld összes lkosságánk. doányos kdéi, int Crolin uguszt De ig többi világrész s g Ázsi is félig, császárnéjét, ki levelezett vele s kit nádorné z európi czivilizáczió előtt tárv áll, ddig brátságár élttott.! frikábn z európi gyrtosítás eddig legkekulcsárnál z 1821-ben elhlálozott gróf Te i vesebb előenetelt tudott tenni, dczár nnk, leki ház törzsvendégei dtk egyásnk tlál! hogy legközelebb fekszik Európához, s hogy kát; itt dolgozták ki «Tudoányos Gyűjte! prtjin görögök és róik virágzó gyr ényi) tervét, s itt indítványozt Kisfludy tokt lpítottk, elyeknek nyoi Nílus vi Károly g ((uroráját)), hbár költészet dékein s z tlnti tenger prtvidékén ég fenn iránt vló élénkebb érzéket z eber itt hiáb ke rdtk. reste, nnk tnyáj 1808 ót, de 1812-től Európ friki birtok Kongó edenkezdve rendesen, Vitkovics ihály kereszt- czéje kivételével, elyből csk ost kezd euró utczi ( zöldf-utczi) ház volt, belváros pi telep lkulni, tényleg ne több z egész bn, hol néhi Eévi iklós tnítványi I terület 9 százlékánál s népesség 6 százléká gyűltek össze. Itt volt Kzinczy pesti triász, nál. Egész frik politikilg négy ngy terü elyet ester g nevezett nnk s hol letre oszthtó. Első ohedán frik, bele házi gzdán és Horvát Istvánon kivül z pi értve rokkot, Egyiptoot, s török birtoko háztól nnyi önbizlol Pestre került Sze kt, znzibri szultánságot és Shrát, á ere Pál volt «fűherben» hrdik on sodik ket benszülött keresztény áll, keleten byssini s nyugton Libéri néger köztársság, dná g irodorábn Fáynk. Ez kör Gyuli szerint háro eszé hrdik ég pogány törzsek áltl lkott nek volt képviselője: védte és terjesztette Eévi ngy terület, s negyedik végül z európi gyr nyelvészeti rendszerét, Kzinczy nyelvújítását és 1 tok. Legngyobb és legnépesebb ezek közt szintén Kzinczy áltl egindított költői új ég felkuttln s pogány bennszülöttek áltl liskolát. Horvát ehhez ég egy ngy érzést cs ; kott rész, s után ohedán terület, ig z tolt, nezeti önérzetet, ely ős-történelünk európi birtokok között Frncziország z, nezetiesb felfogásár vezette, lssnként egész : ely első helyen áll, ugy területi ngyság, int! népesség dolgábn, után ngli s hrdsor rjongásig ót ez cslád volt pesti és ide fel ' bn Portugáli következnek, s legkisebb hódítá ránduló gyr irók központj, iután zon sokkl Néet-, Spnyol- és Olszország fejezik évben vette el «Theodoráját» Vitkovics. szel i be sort. lees társság ne egyszer vitázott széptni és Néetország csk 1884-ben tűzte ki zászlóját nyelvészeti kérdések fölött, koolyságr olykor Kerunbn, s ár 60,000 négyszög-érföld tréf és élez következett s piros egri bor el területen 50,000 néet lkik. Olszország ég lett házigzd: z ;egri szerb lelkész fi, ne csk ost krj egvetni lábát byssiniábn s Tripoliszbn, ellenben Frncziország ár Findur Ire «Fáy ndrás élete és üveii cziü Tunis elfogllásár gondol, ely lépése ost űvéből.

5 624 Olszország, részéről ugy látszik, egtorló rend szbályokt von g után s ez versengés zon ponton áll, hogy két szebenálló ht lo flottái között kerüljön eldöntésre. Frncziország gtrtás frikábn elég lkls rr, hogy többi európi érdekek czirkulusit zvrj, ert ujbb időben ind jobbn igyekszik htli körét frikábn is ki terjeszteni. Szenegbi, ely Fidherbe tábor nok erélyes és bölcs korányzás ltt kezdett virágzásr jutni, zon ponton áll, hogy egy frnczi Nyugt-indiává legyen. Ktoni expedicziók indultk utóbbi időben Felső-Ni gerhez, hol Bhobn ár frnczi erősség vn, vsút áll készülőben felső Senegáltól s dczár bennszülött törzsek ellenséges érzüle tének, Frncziország birtoki ind jobbn kon szolidálódnk. Hsonló ngyrtörő tervei vnnk Frncziországnk z Ogove és Kongóvl szeben, hol fennhtóságát Kongó blprt ján Brzzviliétől felfelé krj kiterjeszteni, és dgskrrl szeben, hol hovák reény teljes keresztény állát rolássl fenyegeti. indezt főkép ngliánk és Portugáliánk ro- JUHÁSZNÉ, ÁRI VLÉRI KIRÁLYKISSSZONY DJKÁJ. vásár, ely utóbbink pedig igényei Kongó lsó folyásár ne csupán zon lpulnk, hogy e folyót ő fedezte fel száz évvel ezelőtt, de lpul nk bennszülött főnököktől kpott területi engedényeken s Frncziország és ngliávl kötött szerződéseken is. indezekből látszik, hogy helyzet gyr ti politikábn indjobbn bonyolódik, s ne lehetetlen, hogy hrbb egkpjuk tengeri háborút, int szárzföldit, h z ez iránybn történő ujbb lázs készülődéseknek hitelt dhtunk. KIRÁLYKISSSZONY TESTESTVÉRE. Hogy eljár z idő! inth csk néhány hét válsztn el bennün ket ttól z időtől, oly élénken él elékezetünk ben z osolygó kedves kis bb, ki fehér, dudoros cpuchonnl fejecskéjén kikndikált z udvri hintó üveg-blkán, ikor ez sugár úton végig robogott. Hogy érdekelték z épülő ploták, ily kedvesen nézett z rr enőkre, kik ngy bundás,«ágyú-csizás,» széles ezüst- VSÁBNPI UJSÁG. _ 37. SZÁ xxxv. jygot.t^ z egykori djk ne oly piros-pozsgás, kcz. próű Npóleon-klpos udvri kocsis es lk] láttár egállottk s eglepetve ondák: «Ni kiás enyecske ár, int kkoribn volt, tisz tes, szelíd képű sszony, ki iádságos könyvét kis királykissszony ddájávl! ert úgy volt, hogy budi várbn született is levétette, hogy jelezze jábor, istenfélő voltát háro fénykép ásoltát, elyek népvise ári Vléri kis főherczegnőt gykrn kikocsikázttták fris levegőre s ilyenkor indig leti szepontból is érdekesek, ez lklol i ellé dták djkáját, hogy közel legyen neki is beuttjuk olvsóinknk. z ebédje. Juhászné sszonyo, kiválsztott dd, oly büszkén ült bbn htárbn, oly EGYVELEG. szeretettel nézte zt kis teretést senki se volt nál boldogbb. Piros kendővel volt bekötve * csk és kigyó, rdosi erdőben nerés feje, fekete selyeel derek, villogó bogár száosn gyönyörködtek egy véres hrczbn csk szee, szép piros orczáj esszire hirdeté, hogy és kigyó között. csk volt tádó és sokszor őt tlálták legépebb, legegészségesebb prszt- ugrott kigyó felé, ely sziszegve eelkedett fel s enyecskének sok száz és száz között, éltónk ereven nézett ellenségére, ig végre kígyónk nykát ketté hrphtt. hrcz soká trtott s oly rr, hogy tejével táplálj király gyerekét. izgtottk hogy közvetlen ellettök álló Hne zért gáénk se volt ok p ebereket voltk, észre se vették. nszr, hogy netlán tán rövidséget szenved. El * gyüölcsök és főzelékek konzerválás Kli volt z is látv jól. Szépen fejlődött, nevekedett forniábn jelen évtizedben hároszorosr eelke királyleány és prszt-leány is, ikor dett ben ár közel egy illió ládávl küldtek djkát z előbbitől elválsztották s prszt külföldre. leány visszkpt édesnyját. királyi * z orosz theát rendkívüli értékben hisít kegyeivel elhlozv eresztették vissz cslád ják. oskvábn egy rendőri vizsgált lklávl jához szódr s ttól kezdve két tejtestvér 44 the-kereskedő közül négynél the ég füvek- KIRÁLY-KISSSZONY TEJTESTVÉRE ÉS ENNEK VŐLEGÉNYE. Koller Károly tnár fényképei után. külön növekedett s eldó leánynyá serdült föl ind kettő. Kettejök közül zonbn Juhász-leánynk kötik be először fejét, ert főherczeg-kisszszony tejtestvóre iár enysszony. Egy szódi legény, jóódú gzdánk fi viszi ez őszszel z oltár elé. Terészetes, hogy z örven detes csládi eseényt illő tisztelettel dták tudtár királysszonynk s ári Vléri főherczegkissszonynk is, kiknek nevében felséges sszony gyr társlkodónője, Ferenczy Id kissszony válszolt, zt is egírván nekik, hogy ránduljnk föl fővárosb, keressék föl Koller Károly tnár fényképészeti űterét s vétessék le gokt ugy fitl pár, int z öröny s küldjék föl rczképüket királyszszonynk. Ugy is cselekedtek, elvivén gokkl Kollernek szóló levelet is, elyből ez eg lepetéssel értesült, hogy vőlegényt, eny sszonyt és ennek nyját z udvr szálájár kell levennie. képek iár elkészültek s ikor z udvr Gödöllőre költözik, kkor fogják elvinni ők sze élyesen. enysszony jól egterett, kerek rczu leányzó, vőlegény nylk fiu. kel volt vegyítve s ötnél oly theát tláltk, ellet ár előbb hsználtk. Volt oly hely is, hol rendőr ség egy csoó szeétládát tlált, elynek trtl egyenesen the keverésére volt szánv. * Bnkjegy drbok összeszedése. z Egyesültállok pénzügyinisztériu egyes ügyes nőket lklz csupán czélr, hogy z elrongyolv vgy egégve beküldött bdkjegydrbokt összerkjk. Ezek nők néh báultos unkát végeznek. Egy issouribn, Sdli ellett lkó kereskedő ne rég ppír rongyokt küldött be, elyek állítólg 1200 dollárt érő bnkjegyek rdványi, ég pedig oly bnkjegyekéi, elyeket z egerek összerágtk. nők pártln türele s ügyessége folytán sikerült kárt nnyir egállpítni, hogy kereskedőnek 1100 dollárt kifizettek. ás esetben 10,000 doltór egészen lktln széntöeggé vált, s itt is sikerült cskne z összes bnkjegyek létezését konsttálni' * Színházi kiállítást rendeznek jövő évben Lon donbn z gg színészek enedékház s szinéezárvák épülete jvár. kiállításbn Európ és e rik nevezetesebb színházépületeinek intái lesznek együtt, továbbá színházi jelezek, hires színészek rczképei, kézirti, színház berendezésére von»t_ kozó iprczikkek gyűjteényei. Lesznek egyes képek is Shkespere nevezetesebb jeleneteiből s szbd bn idylli csoportoztok kiállítás., SZ XXXV. ÉVFOLY. VSÁÉN PI UJSÁG. 625 igzításokr, de ásutt se biztosit indig intképül. Chile zászlój p. o. ne egyéb z tévedések ellen. Herldiki szepontból ne is eriki egyszerűsítésénél, csk egyszer sávo E bó S-ikán kegyelet díszes elékkővel jelölte oly egyszerű dolog korrektül fejezni ki egy or zott fehér-piros, kék szögletezejében csk egy eg Keleen Lászlónk, z első gyr színigzg szág vgy urlkodó cslád történeti színeit, csillg vn, Slvtor áll csupán színeket tónk ár-ár elfeledett sírját csnád-ploti nnyivl inkább, ert kettő ne ritkán egé fordított eg, szögletezö vörös, benne kiteetőben, s külön elékkövet állítottk Plot szen különböző. Nálunk például több helyt lencz trtoány kilencz csillgávl, s kilencz egyik terén is. Képviselve volt ott rd és kó fehér-sárgát ktholikus egyházi színnek trtják kék-fehér sávvl. Urugy szögletezeje fehér, s int ilyet, ünnepségeken széltében hsználják, városok értelisége, főváros irói és űvé zi világ, holott ez épen ne z egyházáll, hne csk rny nppl, ely szbdság jelképe s ti zenháro sávvl rgentín állnk, elyhez vidéki színészet. z ünnepély háro részből állt, páp, int világi urlkodó színe. Ne lesz korábbn trtozott, kék fehér színében. Libéri, s háro helyen folyt le : rdon, Csnád-Plotán és tnulság nélküli tehát sorr venni és jelleezni Hivi s Ornje is erre intár készítették kón. hsználtos lobogó-színeket, int herl lobogóikt; Ornjenál például szögletező vörös-fehér-kék: hollndi nyáll színei, fővárosból utzott irók és űvészek e hó 7-ikén diki jelvényeket. érkeztek rdr, hol színházbn díszelődás volt, ngli hdizászlój fehér, négy ezőre osztv két esik pedig fehér-nrncsszinü (Ornge). ely inden tekintetben jól sikerült. P. árkus egy vörös Szent György-kereszttel, elyek közül Európábn csk Görögország követte z e Eíli, Páli Ilk és Szilágyi rbell szereplése felső belső z úgynevezett Union-Jck-ot u riki tipust, elynek zászlój kilenczszer kékélénk tetszésben részesültek s indhárn eg ttj, zz Szent-György vörös keresztjét kékben fehéren sávozott (első bjor eredetű királyánk jelenésükkor szép bokrétákt kptk. z országos színi nyugdíj-egyletnek ez elődásból 800 frt tiszt (ngli), Szent-ndrás (Skóczi) digonlis vö szine.) Kék szögletezejében fehér kereszt áll, jövedele Rrdt. ásnp reggel rdról külön rös keresztjét s ltt Szt. Ptrick (Irlnd) fehér török félhold ellensége. Külön csoportot képeznek trikolor zász vonttl Csnád-Plotár rándultk vendégek, kik keresztjét. z Union-Jck tehát háro egye hez ney közönség cstlkozott. Ott voltk rdról: sült királyság jelvénye, s előfordul z egészen lók, elyek között legrégibb néetlföldi (vö Boros Béni orsz. képviselő, Vásárhelyi Bél vsúti vörös kereskedeli lobogó szögletezejében is. rös-fehér kék) és gyr (vörös-fehér-zöld.) igzgtó, dr. Tkácsy Géz egyei főjegyző, több ngliából szárzott át z szokás eri frnczi trikolor tuljdonképen z ó-frnczi szerkesztő, z rdi Kölcsey egylet küldöttei; to káb, Scéd-Norvégiáb és Néetországb is, fehérnek Pris város színeivel, kék-vörössel vábbá teesvári szinügv-gyáolító vló kpcsolt, s indjárt ngy egylet képviseletében Jkbfv törvényforrdlo után erült fel. íg zon i zéki biró, Lázár Ernő volt orsz. kép bn z előbb elített két zászló színei viselő, dr. Byer, Kisfludy-társult vízszintesen állnk rúdr, frnczi képviselője, Feleld iklós, Bényei Ist hároszín jellege z, hogy függélye ván, dr. Vályi budpesti szini egyesü sen, zz párhuzosn vonul let képviseletében; Náily Ferencz nezeti színház, E. Kovács Gyul rúddl. Ez típus rói népek tí kolozsvári színház részéről, z rdi pusánk is nevezhető; leglább ugy színtársult száos tgj. Útközben tláljuk, hogy szintén színek e Csnádegye htárán, bttonyi vs rőleges irány jellezi többi rói útálloásnál Török Ire, Csnádegye népek trikolorjit, belgát (fekete főügyésze egye nevében eleg sz sárg-vörös, Brbntszinei), z olszt vkkl üdvözölte z ez lklor le (zöld-fehér-vörös), s roánt (kék rándult űvésznőket és űvészeket, sárg-vörös). Ide trtozik exikó lo ire Feleki iklós ondott köszöne bogój is (zöld-fehér-vörös), s déltet. Itt Lonovics József. Csnádegye eriki állok közt Gutláé főispánj várt társságot, hhoz cst lkozv. 10 órkor Cs.-Plotár beér (kék-fehér-kék), Ecudoré (fehér kezve feldíszített álloásnál ngy kék-fehér) s Perué (vörös-fehér-vö közönség zeneszóvl fogdt z érke rös). erőleges iránybn osztják zőket. csnádegyei rendezőbizottzászlót következő kettős színek is: sg élén fényes últtl biró ű Portugál (kék-fehér, közepén czivésznő, Lonovicsne' Holldsi Kornéli, z er) és ndorr (sárg-vörös.) ünnepély védsszony, dr. eskó Sán dor lispán bizottsági elnök, Dobrányi Gykoribb színek vízszintes fek Ádá főszolgbiró, Kristoffy József fő vése, inőt gyr és néet jegyző, Justh Gyul képviselő s több lföldi trikoloroknál láttunk. Hson egyei bizottsági tg cstlkoztk z lók ezekhez Prguy állé (vö ünneplő közönséghez. 50 szebbnél szebb rös-fehér-kék), közepén czierrel, fogt, 24 fehérbe öltözött leányk várt itt z érkezőkre, kik ozsár-dörgések Venezueláé (sárg-kék-vörös), Bolí közt vonultk teetőbe, hol Kele viáé (sárg-piros-zöld). Oroszország en László sírhntjár rokonok részé hdizászlój ugyn egy kék ferde ről vörös árványbót állított gyönyörű ndráskeresztet utt fehéren, de sírkeresztet Bényei István gyr szikereskedeli zászlój szintén triko nészegyesület nevében egkoszorúzt. lor: fehér-kék-vörös. Szerbiáé vörös 10 órkor teplobn ünnepélyes kék-fehér, Bulgáriáé pedig fehér szent ise volt, ely után teplo zöld-vörös. z is csk z elősorolt előtti téren felállított, gyr szinháro szláv lobogónál fordul elő, egyesület áltl világosszürke tiroli csi szolt árványból készíttetett pirishogy fehér szin szélről essék, ne lkú elékkő ünnepélyes leleplezése zeti zászlónk tudvlevőleg korrektebb vtörtént, elyen következő felirt olvs szinhtássl középre helyezi. htó : «Keleen Lászlónk, z első Vnnk trikolorok, elyek színeik gyr színigzgtónk ( ) e lékezetére gy. szinészegyesület különös elhelyezésével tűnnek ki. szepteber 8-án.» Kölcsev-hinusz Kolubi lobogójánk például felső LONOVICSNÉ-HOLLÓSY KORNÉLI, KELEEN-ÜNNEPÉLY VÉDSSZONY eléneklése után szobor előtt E. Ko fele sárg, z lsó vízszintesen kék és Koller Károly tnár fényképe után. vács Gyul trtott htásos elékbeszé vörös félre vn osztv. Costric lo det, ire Bényey István részéről szobor ünnepé bogójánk lsó és felső hrd kék lyesen átdtott Cs.-Plot községének. 11 órkor indult vont kór. Útközben pátflv földí hogy szövetségi viszonyt ily ódon juttssák fehér, középső vörös. Nicrguáé kék-fehér szített álloásánál Süegi Ljos üdvözölte Lo- kifejezésre. indez országok lobogóin Néet vörös-fehér-kék. Luxeburg négy sávbn vi novics-hollósy Kornéliát s résztvevő űvésztár országnk zonbn csk hdi lobogóján vn seli néetlföldi színeket: vörös-fehér-kék sságot, ely innen kór érkezett, hol Lonovics egy külön szögletező, ely foederlis viszonyt fehért. főispán ebédje gyüjté össze társságot, elyre tünteti fel. De ég ás közösséget is utt Sehol se urlkodnk zonbn oly zvros város előkelősége is hivtlos volt. Este színházi Svédország, Norvégi, Dáni és Néetország foglk z álli színek felett, int nálunk elődás következett, ztán város társs vcsoráj zászlój z ngol lobogóvl. indnnyin egy usztri-gyrországon. S ez ne csod, és tánczviglo. kereszt fut végig, és pedig z ngolon vörös ert bbn z állkoplekszusbn, elyet fehéren, Dániáén fehér vörösön, Néetor dulisus egteretett, z állesze nehezen z ünnepély védsszonyát, Lonovicsne-Holldsy szágén fekete fehéren, Svédországén sárg tlálj eg egységes kifejezését. fekete-sárg kéken s Norvégiáén kék vörösen. Ilyen keresz Kornéliát z egész ünnepélyességek ltt egtisz tet látunk ég ontenegró lobogóján (vörös lobogó iránt főkép zon okból vnnk Ljtán innen ggályok, ert ne iserjük el, hogy telő figyeleben részesítette indenki. kitűnő fehéren) s Doingoén (fehér kereszt, kék- vörös zok dynsti színei lennének s ezért ne z űvésznőt fitl színésznők vették körül, s ő koczkás lpon). Srájcz fehér keresztje vörösön, urlkodóház legsjátbb jelvényeit, hne usz tpsztlhtt, hogy űvészete iránti tisztelet szintén ehhez rokonsághoz száithtó. tri álljogi túlsúlyát látjuk benne illetéktele ennyire összeolvdt szeélye iránti ngyr ikor erik függetlenségi hrczát z ny nül kifejezve. Tény, hogy z urlkodó ház szinei becsüléssel. ország ellen egkezdette, kkori trtoányink ne fekete-sárg, hne vörös-fehér-vörös szá szerint tizenhároszorosán vörös fehérrel s üyen szinű onrkhi hdi lobogój is, fe sávozott zászlót válsztott. z Union-Jck eg hérben házi czierrel. Ellenben kereske NEZETI LOBOGÓK. rdt benne s csk ikor z nyországtól deli zászlónál ár gyr színek is helyet végkép külön vált, léptek kék szögletezőben tlálnk, vörös-fehér-zöld, fehérben gyr z ujbb időben ngy virágzást ért herldiki keresztek helyére fehér csillgok s pedig nnyi, ország czíerével. tudoányoknk egyik nélkülözhetlen segéd De fekete-sárg tuljdonképen ég usztriá eszköze lobogók és országszinek iserete is. hány állot szövetség fogll gábn, je foglozvr, ely ezen téren ég lenleg 39. Ez gyrázt z eriki lobogó nk se eredeti színe, hne egy histórii té vedés. fekete-sárg, vgy inkább fekete-rny urlkodik, ne csk onrkhiánk bonyolódott sír-jink es.sfn'pe-jink. erik lobogóját főkép déli állok vették néet birodli szín, s ily színűek voltk pélösszetételében szolgáltt okot indegyre helyre Z ELSŐ GYR SZÍNIGZGTÓ ELÉKE.

6 620 JVSÁRNPI UJSÁG. 38. SZÁ xxxv évrohi, piros zászló sárg nppl, ezé fehér zászló piros nppl. ellett khini hdilobogó sárg-kék czikk-czkkos ezőn kék sárkányt utt, s z egyetlen világon, ely hároszögletes. Si szent fehér elefántot uttj pirosbn, dgskár sziget zászlój pedig egyszerű fehér, rjt rny betűkkel királynéj neve: Knvelo. Leg újbb lobogó Kongó állé, kék, rny csil lggl, legegyszerűbb pedig onco herczegségé, elynek szinei korántse rouge et noir, hne tiszt fehér, rjt czierrel. B. Dr. HLÁSZ GÉZ Közéletünknek egy buzgó, tevékeny férfiát vesztettük el últ hó 22-én, ki egész késő öreg koráig egőrizte ifjúi kedélyét, élénk érdeklődé sét hzi közügyek iránt. Egyránt rokonszen ves unkás volt úgy fővárosi, int váreegyei életnek s oly életerőt és szívósságot tnú sított űködésében, hogy bból ítélve ég sok D! HLÁSZ GÉZ. évet lehetett voln ígérni életének. int Pestegyében ngy tekintélyű s szé dául régtől fogv zok zsinórok, elyeken néet császári okányok pecsétjei függtek. lesen elterjedt dbsi Hlász-csládnk tgj s Csk z 1848 ót felülkerekedett deokrt ár évek ót Nesztor, Pestegye legelőkelőbb szelle s ngy-néet törekvések helyettesi csládivl állt közel rokoni összeköttetésben s tették historikus szineket főkép tnuló ifjú ság kezdeényezésére fekete-piros-srg triko úgy egyében, int fővárosbn, úgy z or lorjávl. g császári szin zonbn eg- vostudoányi, int politiki téren ott lehetett rdt fekete-sárgánk, sárg lobogón fekete I látni inden hzfis ozglobn, elyeknek vskereszt. z uj néet császárság ztán persze ne egy ízben ő g volt egindítój. isét érvényt szerzett régi színeknek forr 1816-bn noveber 26-án lsó-dbson szü dli jellegű trikolorrl szeben, elyet biro dli zászlón isét sárg szin cserélt fel, letett s gináziui tnulányit Kun-Szentrjt fekete sssl, tengerészeti lobogónál pedig iklóson kezdé és Kecskeéten fejezé be. fekete-fehér és Hnzvárosok vörös-fehéré ritk, leglább kkor ég igen ritk ifjk soráb trtozott, kik z öröklött birtokot és neesi nek egyesített színei. diploát ne trtották elegendő jogczinek néet hdi tengerészet lobogój ettől ne rr, hogy társdlobn tisztes állást fogll színben, csk színek elrendezésében különbö jnk el, hne sját erejükkel kívánták zt zik. lpido régi porosz hdiflott lobogój, goknk kivívni. z orvosi pályát válsztott fekete ss fehéren, belső-felső szögletében ( ely s Pesten és Bécsben végezte egyetei tnulá rud felől áll) vskereszttel. De 1867 ót z nyit, elyeknek befejeztével Pestre jött, ely észknéet szövetségi viszonyt is kifejezésre nek sok ideig volt kerületi főorvos, ely állá kellett jutttni lobogóbn, s ez z özvegy Fri gyes császárné terve szerint, ngol intár, sábn rendkívüli buzglt fejtett ki, különösen következőkép történt. felső-belső szögletbe z iki kholerjárvány idején, elynek belehozták szövetség színeit, fekete-fehér-pi elfojtás körül ngy érdeeket szerzett. Ugyn rost vskereszt lá, s zután z egész lobogót ekkor tüzetes leírást állított össze ós részletes egy fehér szélű fekete kereszttel négyfelé osztot dtokt gyűjtött járványról, pontos sttiszti ták, ugy hogy ss fehér ére közepette lebegve ki tábláztokkl, s e becses unkáját gyr tűnik fel. z 1871-ikiuj birodli lkotány orvosok és terészettudósok 1878-iki közgyűlé ezen csk nnyit ódosított, hogy porosz ss he sére készült s Budpest és környékei) cziü lyébe birodli ss lépett sárg ére közepette. kollektív űvében tette közzé. Tudoányos űködésének élttásául i z egyes néet állokt illeti, ezeknél gyr tud. kdéi ég htvns évek elején feltűnő, hogy túlnyoólg kétszínű zászlóik levelező tgjává válsztott. vnnk. Trikolorji csk következőknek vn Politiki szerepet z iki országgyű nk: ecklenburg (kék-fehér-vörös), Weir lésen játszott, ely időben pestegyei ráczke(zöld-fekete-sárg), Schuburg (kék-piros-fe hér), két Eeusz és Wldeck (fekete-piros-sárg). vei kerület válsztott képviselőjévé. int kép Áltlábn néet színek közt ép ugy int kül viselő függetlenségi és 48-s párt tgji közé földön fehér és piros legkedveltebb, elyek trtozott. időn Pest, Bud és Ó-Bud 1873-bn egy indenike 13 szór fordul elő 25 áll színei közt. Hessen és Lübeck lobogój csupán fehér várossá egyesíttetett, dr. Hlász Géz leondott piros, Hburgé és Bréáé piros-fehér, zén állásáról s orvosi prxisávl is felhgyv, nyu fehér torony vörösen, eezé négyszer fehér glob vonult. Tevékenysége zonbn ez után piros sávos s rúd felöl váltkozó fehér és se szünetelt, sőt ég ngyobb buzglol j piros koczksor. Ötször fordul elő fehér és fordult közélet kérdései felé. int fővárosi bi zöld együtt, s pedig szász-thüringii állcso zottsági tg legbuzgóbbknk volt egyike, s portnál s nhltnál, ltenburg szinei ellenben ngy oknk kellett fönforogni, hogy egy-egy egfordítv zöld-fehér. Wúrtteberg urlkodó közgyűlést elulszszon. közgyűléseken in- i házánk szinei fekete-sárg voltk, de ezeket ; den fontosbb kérdéshez hozzászólt s szv sok usztriától vló egkülönböztetésül ujbbn ' esetben iránydó vl. Hsonló buzglt fejfekete-pirossl cserélte föl. Bjorország lobogój : tett ki váregye gyűlésein is, hol jelentékeny! fehér-kék, Schicrzburgé pedig kék-fehér, Bden pártj volt, s ely örökös tiszteletbeli főorvosáés Lippeé sárg-piros, s ugynz Elzász és ; nk válsztott. Főorvos volt zon fölül z első Loihringiáé. Végre Brunschweig kék-sárg, gyr áltlános biztosító társultnk is. Oldenburg kék-piros szineket visel, utóbbi piros Hlál vártlnul jött. ugusztus 22-ikén este keresztet kéken. I ég künn volt városligetben s egészen jól Csupán két színt utt háro sávbn érezte gát. Éjfél felé zonbn erős lázroh spnyol lobogó is (vörös-sárg-vörös) s z rgen lepte eg, ely tevékeny életének néhány ne tíni és hondursi (kék-fehér-kék). Két viz- gyedór ltt véget vetett. Szivszélhüdésben irányos ezőre osztott ellenben sn rinoi hunyt el, ngyszáú rokonságánk, brátink i j és tisztelőinek őszinte bántár. (kék-fehér) és hyti-i (kék-vörös). Brzíli zöld zászlójábn egy sárg négy szög áll csúcsán czíerrel; ohinedán álloké pedig egyszerű vörös, így rokkóé, SÍÉN DOOKOS. Znzibáré, íg török és egyiptoi e ellett ég fehér félholdt s csillgot is viseli. Kivétel Persi, ely fehér ezőn, zöld szegélylyel, egy Tiz éve nnk, hogy gyr unitáriusok el np előtt lépdelő rny oroszlányt utt. veszték egyik legjelesebb egyházi írójukt: Síén i Soroljuk föl végül Khinát és Jpánt, zé Dookost. E npot kegyeletesen üli eg z SÍÉN DOOKOS. unitárius közönség, s z elhunytnk közdko zás utján létre jött sírkövét szept. 9-én leplezték le Erdélyben, Kis-Kdácson. Ez lkloból u ttjuk be itt z unitárius egyház e kitűnőségének rczképét. Sién Dookos 1836-bn született Trtsflván. ty odvló lelkész volt. székely-ke resztúri középtnodábn, jd kolozsvári uni tárius főtnodábn tnult, felsőbb osztályok végeztével theologii tnfolyr ent. T nári látv theologii tnulányok iránt vló hjlát, kieszközölték z unitárius egyházi kép viselő főtnácsbn, hogy tnulányi szólesbitése végett küldjék Londonb ((nchester New College» nevű theologii tnintézetbe. kkori időben z ngol és erdélyi unitáriusok között ne sok kpocs volt ég. közelebbi érint kezés z ngol s gyr unitáriusok között 1860-bn kezdődött, ely évben Pget, ngol születésű, de Erdélyben települt ngy-birtokos kivívt földiéinél, hogy z elített első rendű ngol theologii tnintézetben, Londonbn sti pendiuot lpítottk egy gyr unitárius ifjú száár. z erdélyiek közül Sién volt z első, ki z ngolok áltl nyújtott ösztöndijt élvezé őszén ent Londonb, s két évet töltött z elített intézetben. Innét átrándult fél évre heidelbergi egyetere. Kolozsvárr visszjövet ne lklzhták theologii tnszékre, ert székely-keresztúri iskol igzgtój elhlván, Si ont kellett helyére tenni, ne lévén hirtelenében ás lkls egyén. Kötelességét Kereszturon is teljesíté. Sőt hogy utóbb több ezer kö tetre rugó könyvtárt tudott lpítni, ez legin kább rr vezethető vissz, hogy székely földön volt. z iskoli szünidők ltt székely földet széltében keresztüljárt s inden vlire vló könyvet összevásárolt, köztök sok ritk becscsel bírót is bn kolozsvári unitárius főintézet theologii tnszékére hivtott eg, it leg ngyobb készséggel fogdott el, tnítv héber nyelvet, z exegetic theologiát és filozó fiát. Egyházi irodli unkásság is itt kez dődött. Egyházi lpokbn egjelent dolgoztin kivül önálló üveket is dott ki, így többek közt: «i z unitrizus: positivu-e vgy negtívu?» Összhng vllás és tudoány között», «Biblii Tnulányok», «Szenthároság története*, «z evngéliui csodák», «Ser vet élete», ezen kivül z unitárius népiskolák száár irt egy kátét: «bibliáb bevezető és bibli gy rázti), két kötet. Kidásr várnk következő kézirtbn rdt bevégzett üvei: «Unitárius eszék történetei), «Dogi), «Dog-történet», «Ó és uj-testentui exegésis". Ezen kézirt bn lévő üvei kidását z egyházi főtnács tervbe vette ben kidt z 1569-ben trtott ngyvárdi disputácziót, szkszerű felvilágosításokkl egy vskos kötetben. Dávid Ferencz első unitárius püspök életrjzát kézirtbn hátr hgyt. világhírű Chnning ngol egyházi iró üvei gyr fordításánk egy része neki köszönhető. Ezenkívül lengyel protestánsok irodli ter ékeiről bő kivontot hgyott hátr kézirtbn. z Európszerte élt és élő protestáns irók ű ködéséről ngy terjedelű gyűjteényt hgyott 38. SZÁ XXXV. ÉVFOLY. ====== ^_^SÁENPI UJSÁG. 627 hátr, s egy ngol-gyr szótár készítésére z birt ki sokáig, egy szép reggelen bucsut nvgot részben összeállítá. indezeket zonbn EGY OROSZ PRSZTKÖLTŐ. ondott disznóknk s elindult világgá. lig korán bekövetkezett hlál itt ne készíthette Puskint, Turgenyevet, Tolstojt, z orosz irod volt ég ekkor ht éves. Ngyon terészetes, 1 De ennyi is elég rr, hogy láthssuk, it vesztett gyr protestáns egyházi irodlo lo kigsló lkjit, iseri z egész Európ; hogy ne ehetett esszire. Kierült s eg is e férfiú kori hlálávl. lig 42 éves korábn de nnál kevesebbet tud népköltőről, ki iránt hlt voln ezőn, h z ott dolgozó unkások pedig cskne oly kegyeletet tnúsít z orosz hz ne szállítják. pj hlál után ostoháj hlt el. nép, int i gyrok régi jó Csokony iránt. sekrestyéshez szegődtette be, kitől egtnult jjeve külföldi egyházi írók előtt se volt Sirls pályáj vlóbn egindító, de egyúttl olvsni és írni, különösen pedig szépen tudott iseretlen. Dolgozti egy részét ngolr is for tnúskodik felől is, hogy költészet géniusz énekelni. z orosz pópáknk nincs vli jó dították, s időn elhlt, z ngol egyházi lpok néh oly egyéneket is holokon csókol, kik hirnevök. Isert példbeszéd: «olyn szee vn is elegen elékeztek eg ról. leglsóbb fokon, cskne egvetett állpotbn int pópánk», i legljsbb jelle bi inden ngyobb protestáns egyházi ozg tengetik életöket. zonyság, Bészeges nép között épen e lelki lobn részt vett, hzikon kivül külföl pásztorok legrészegesebbek. Egy utzó, ki több Cseccscnko Trrs z orosz népköltö neve. diekben is. Így 1873-bn lipcsei protestáns időt töltött orosz flvkbn, eliti, hogy többször lsórendű jobbágy gyereke. S tudjuk, hogy gyűlésen trtott felolvsást. látott pópákt sárbn heverni. Egy ünnepen Oroszországbn ily szánls helyzetűk volt Érdeeiért z erdélyi unitárius egyház rogyásig itt le gát s z isteni szolgáltot se jobbágyoknk. Lekötve nyoorult földjéhez, on teljesíthetvén, így entegette gát póp: évben főjegyzővé válsztott. nn ki ne ozdulhtott, h csk fegyverbe ne szkdtln unkásság és egyásr követ öltöztették. E nyoorult sorsból vji kevesen i, gyrló eberek, folyvást ásokért könyör kező cspások zonbn hr egrendítek egész eelkedhettek ki. Trrs oly népfjhoz trtozott, günk, i érettünk pedig ne iádkozik senkiségét. Nejét, kivel 1877-ben kelt egybe, korán, elynél jobbágyság uj intézény, s igy nnál se, igy hát ne csod, h kisórtő bennünket házsságuk után egy hó úlv, s következő év gyűlöletesebb volt. Ukrin ugynis egészen egejt.» Ne régiben egy ngol érnök leírván ben tyját veszté el szepteber elejénár tizenhetedik százdig szbdságnk örvendett. itteni élényeit, elíti, hogy beent egy oly g is betegen ent korondi fürdőre, hon központosítás hálójáb kozákok birodl teplob, elynek pópáj int kegyes férfiú nn nyj hldokolv vitte ár hz Kis- ég kkor ne került, sőt lengyelekkel, tu- volt öseretes. Ne trthtott isteni szolgáltot, Kdácsr, hol szepteber 9-én édesnyjá ljdonképeni oroszokkl és törökökkel folytonos ert holtrészegen feküdt cspszék jtj nk krji közt eghlt. cstározást folyttott. lengyelek, rói kth. előtt. Sírjához, Kis-Kdácsr zrándokoltk ost egyház e buzgó hivei indent elkövettek, hogy H pópák ilyenek, ugyn it [várhtnánk z hivei, hogy sírelékére letegyék z eliserés őket seivé tegyék. Zsidó hszonbérlőknek egyházfiktól? Trrs gzdáj is ilyen részeges koszorúját. dták ki z egyházi jvkt, sőt z egyházi szer kncsó volt, ki fiukt folyvást döngette, kik trtásokhoz egkívánttó eszközöket is csk ztán részeg ficzkóvl, ikor z eszéletlenül ilyenektől vehették. Ne csod hát, h ko fentergett, szintén csúful bántk el. Trrs ne zákok lengyelekkel ne rokonszenvezvén, egyszer váltott föl z egyházfi helyét tee TENGER NÉPESSÉGE. egyik részök törökhöz, ásik részök pedig tések lklávl s ivel igen szépen tudott énesok ideig vitás kérdés volt tudósok között, oszkovit, vgy ngyoroszhoz szított. kkor j kelni, néh-néh kpott egy pár kopek borrvájjon tengernek csk felső részében élnek-e ég török htls nezet volt; indenek! vlót. Ezenközben indinkább belejött z írásb, álltok, vgy egész fenekéig indenütt? z fölött őszinte; ne törődött vllási kérdések sőt hjlot tnusitott rjzolás iránt is. Elelőbbi nézetet gssiz, z utóbbit különösen kel, beérte zzl, h szövetségesei pontosn j végre zonbn ő is egunt z örökös ütlege Heckel képviselte, de vit eldöntetlen rdt, beszolgálttták kiszbott dót. Chielniczky lést. Ott hgyt gzdáját, «Egy np irj ivel ne lehetett bizonyosn egtudni, hogy nevű kozák'hetn, elcsábítttván z orosz fon I sekrestyés holtrészegen feküdt. Elővette egy tenger élyének kikuttáskor felszínre ho dorltok áltl, 1651-ben z egész Ukrinát orosz dorongot s ktostól fizette vissz neki z zott álltok cskugyn élyből eredtek-e? védnökség lá terelte, de kikötötte z ország ütlegeket, iket tőle egyszer-ásszor kpt. Ujbbn Petersen, nápolyi zoológii intézet önálló korányzását. Trtott ez egy ideig, egy! Elzsebelte egy képes könyvet, ire ár régen érnöke, oly hálót készített, ely csk eghtá szer zonbn rr ébredtek «kis oroszok», i szeet vetette s zzl kereket oldott. H rozott élységben nyílik ki s zután cskne hogy «ngy oroszok» hivtlnoki s törvényei ost visszgondolok rr z időre, ég csk légentesen zárv rd, ig felhúzzák. Ezzel urlkodnk közöttük is. z ellenhtás ne el se tudo képzelni, i ösztönzött enge hálóvl különösen Chun königsbergi tnár rdhtott el, de biz nnk ne sok eredénye rr, hogy könyvet zsebre tegye; tlán jo tett kísérleteket, elyek ngyon eredényesek lett. Egynehány lápos terület ne dt ugyn gosn vette el cserébe rossz bánásódjáért, föl jogit, ert od ne férhettek be járhtt elég z hozzá, hogy ég csk lelkiöseretfurvoltk. Legelőször Ponz szigetektől nyugotr 8 ln utk itt kncsukás hivtlnokok. Ngy dlást se érezte. Oly nevelésű gyereknek, tengeri értföldnyire ezerhároszáz éter ély Péter ne is háborgtt őket. II. Ktlin czárnő int én vlék, ez be se száíthtó, sőt dicsé ségből báultos ngy fogást húzott ki, ely zonbn 1775-ben teljesen leigázt e szbd retere válik, hogy ngyobb bűnt ne követ ben edúzák, sgitták, pteropodok s átlát népet. töredék, ely ég kkor se engedett, te el. szó cephlopodok ngy ennyiségben fordul Kubán folyó jobb prtján Kukázus hegy Egy ásik sekrestyéshez szegődött, ki tk elő. fogás rendkívüli gzdgság nnál ségbe vonult, hol utódik ég is fekete oro vidéken int hírneves festő szerepelt. Ez szoknk neveztetnek. Ktlin tehát szigorú kö eglepőbb volt, ivel hálót csk tlálor vetkezetességgel honosítá eg Ukrinábn időn befogdt, igy szólt hozzá: «utsd dobták élységbe, ig tenger felszínén n jobbágyság rettegett intézényét. Főnökeik köny- csk bltenyeredet». ztán egvizsgálván gyobb fogásokr csk z árokbn lehet szá nyen ráállottk, ert neesség előjogi nnk vonásit, így folyttá: «eredj innen ítni további kuttások egerősítették z bn részesültek, de z lsóbbrendű nép gyer öcsé, tenyeredből zt olvso, hogy ég első eredényt s zt uttták, hogy tenger ekei közül sokn Dobrudzsáb vándoroltk, szbónk se válnál be.» Igy hát innen is ki élyében indenütt, leglább 1400 éterig, hol ztán török hódoltság ltt ugyn, de szorult. töérdek állt él. Ezenkívül száos oly tengeri szbd életök volt ; zok pedig, kik Ukriná Kétségbeesetten ent hz s újr knászszá álltot tláltk ngy élységben, elyek bn rdtk, lssn-lssn elvesztették önlett. «Leglább vigsztlt gát szbd felszínen nincsenek eg; köztök ngy rákokt, állásukt s teljesen ngy oroszok rbszol tinthlkt stb., ig ásrészről echinoder- gáivá sülyedtek. S ilyen népokttásbn ré időben ásolgto lopott könyv képeit.» ák álczái 100 éter élységen lul ár szesültek! z orosz iveltség bölcsője Kijev Innen nesokár egy ur szolgáltáb került, egyállán ne fordulnk elő. Ilyen állt zon volt. z itteni egyeteből kerültek ki zok, kik hol insi teendőket végzett s rendesen gzdáj bn kevés vn s legtöbbb tengernek Ngy Péter czárt törekvéseiben gyáoliták. előszobájábn trtózkodott. Volt lkl itt bőven zokt szép hősi dlokt hllgtni, éj bárely részében eglehetős egyforán jő elő. gábn csernigovi korányzóság két kerületé szk pedig festegetett. Ur sokt utzván, ő is De z egyforság ne vontkozik z év ben hároszázhetven iskol volt, íg ost z vele ent. eglepőbb vidékeket, várkt le szkokr, így nápolyi öbölben tvszszl sok egész korányzóságbn csk kétszázhtvnhá rjzolgtt. Tizenöt eves volt ár, időn egy tengeri állt tűnik el, elyek csk késő öszszel ro iskol vn. éjszk, gzdáj bálbn lévén, szobájábn fes uttkoznk isét; ezek z álltok Chun ész tegetett. Egyszer csk htlsn pofonvágt leletei szerint nyáron élységben trtózkod Ukrin ne igen sokt nyert jobbágyság vlki. Hátr néz, ott állott előtte gzdáj, így nk, inth ngy eleg elől enekülnének. figyeleztetvén őt, hogy ég szbd idejével Száz éteren lul zonbn ár tengeri fun felszbdítás áltl. Itt szbdság csk névle se rendelkezhetik. ásnp szegény gyere gesen s z ősöktől átszállott költeényekben, egyenlőkép vn egoszolv, ivel hőérséklet ket kocsis áltl egverette, ne zért, hogy itt eglehetős állndó 13 C körül s egész 3000 népdlokbn él. Nekik is voltk vándor hegedű festett, de zért, hogy gondtlnságávl tüzet seik, kik hősi lkoák lklávl kobozon ját éter élységig csk 1 2 különbség. Ter tászthtott voln. észetesen ez csk nápolyi öbölre nézve áll s szottk. Csevcsenko is ilyen vándorköltő volt, Háro év úlv zonbn gzdáj jánltár nyüt tengerben vlószínűleg külön fun vn cskhogy íg elődei szereleről, cstákról d loltk, ö szolgság nyoorát ecseteli, gyűlö egy gát festőnek kidott űvészhez állott be. felszínen. let lángjáb erítve tollát. int eiitők is, Elkövetkezett hát végre reá nézve is z rny kuttások ég csk ost indultk eg és kijevi korányzóság területén jobbágyszülőktől korszk. ost is rongyosn öltözködött, éhezett, tenger fenekén élő álltokról lig tudunk vl szárzott. régi szbdság elékezete olykor de boldog volt égis, hogy nyári kertben kit, hsonlókép csk sejthetjük világosság és olykor ég fölcsillnt benne. Ngypj ég zokt szép szobrokt ásolhtt. Egy np hőérséklet htását tengeri álltok függélyes puszták szbd fi volt. Ő g pedig 186l-ben vli festő eglátván vázltit, így bízttá: vándorlásár. Vlószínű z is, hogy egyes tengeri hlt el ifjn, ikor jobbágyság fölszbdí Igzán ügyesen rjzolsz, iért ne dod gd lltok fitl korukbn ás élységben élnek, tásánk híre öröel töltötte be z igvonó z rczképfestésre?» Trrs követte tnácsát s In t kkor h egnőttek. nnyi zonbn n n épet. egy brátját rjzolt le. Türeles brátj húsz gyon vlószínű, hogy z eddig urlkodó nézettel szor ült neki, ígne vlhár kép, úgy, pjánk öt gyereke volt. nyj korán elhl ellentétben, tenger élye sokkl gzdgbb hogy, sikerült. Gzdáj eglátván képet, z ván, kegyetlen ostoh nyj váltott föl helyét, lltokbn, int felülete és felszínen fogott ifjt festő-legénynyé eelte. Pártfogój egis utok jóforán csk vlódi gzdg élység ki különösen z élénk szelleű s dczos Trrson ertette z ifjt néhány elsőbbrngu festővel s tölte ki boszuját. Disznópásztorrá tették gyer ü l időközileg vándorolnk ide. eket ; egy drb brn kenyérrel trisznyá költővel, többek között z kkori trónörökös jábn egész np legelőn trtózkodott. Ne nevelőjével is. «E1 kell küldenünk Trrst

7 628 VSRNPI r.tság._ festészeti iskoláb,* jánlgtták. Cskhogy víz, levendul-víz, szász víz (Eu de sxe) es előbb jobbágyfiút föl kellett szbdítni. föl királyné-vize (Eu de l reine) utóbbi Erzsébet szbdítás dij kétezerötszáz rubel volt. Ez gyr királynéról nevezve így. Ez időben eg csk gyógyszerészek fogllkoztk illtszerek szép összeg közdkozásból került ki. gyártásávl és drusításávl, de nesokár szbdság uj tápot dott 23 éves ifjú lelkésznek. H t évig trtó egyetei tnulás vegytudoányok ujbb fejlődésével egész kulon közben irt legszebb költeényeit. hjdni iprág kezdett fogllkozni illó oljok előállítá jobbágy dlink tárgy szolgság volt. Ez sávl, jóilltu virágok gyűjtésével, s Nizz, nyoorúság lebegett folyvást z ö lelke előtt. Cnnes, Grsse és essin ár htls ekevéssel hlál előtt küldte el önéletrjzát ki poriui ennek z iprnk, ép ugy int Kon dójához. E szvkkl zárj be életrjzát: «lig stntinápoly rózsoljnk. XVII. százd vége felé élt Kölnben egy Fevn ifjúkori életeben oly pont, elyre borz lo nélkül gondolhtnék. Irtóztos helyzet volt inis Pál János nevű bevándorolt olsz, kinek z ; borzl ég ost is folyvást kisért, i virágzó üzlete volt déli gyüölcsökben, illtsze helyt eszebe jut, hogy testvérei ég is rekben stb. Ő fedezte fel zt jóilltu esszencziát rbszolgák. Igen, tisztelt kidó úr, zok ég is, ely eredetileg «Eu d rble» (csodviz) is nyoorult rbszolgák. Árnyékuk reá ve név ltt jött forglob s ngy elterjedést nyert különösen kkor, ikor z első frnczi köztár tődik» Sokt, ngyon sokt ond e rövid zárdók. sság háborúi ltt frnczi ezredek álloásoz Ne hngzottk el hiábn z ifjú költő fájdl tk Kölnben és ás rjni helyőrségekben. s jji. int elítők, kedvelték e lánglelkü tisztek és hölgyek kitűnőnek tlálták z uj vizet költőt olynok is, kik z udvr kegyével dicse és gondoskodtk elterjesztéséről. Ehhez járult kedhettek. vskeény iklós czárt sei se kölni egyete orvosi fkultásánk tudoányos lágyíthtt eg, de nincs kétségünk felöl, hogy véleénye is 1727 jn. 13 ikáról, elyben int felszbdult rbszolg költeényei eljutottk hthtós gyógyszert jánlj. int sok ás tizenöt év úlv Sándor czár szivéhez. z is bi esszencziánk tehát kölni víznek is z volt zonyos, hogy költő többet álodott, int sors, hogy elsőbb int egészségi szer t ű n t fel, inek beteljesedését vlh ég csk reélni is s csk később fogllt helyet int illtszer nők erte voln. Álodott oly köztársságról, hol toilette-sztlán. testvéri szeretet és igzságosság urlkodik. Ez z Feinis Pál Jánosnk hzájábn rokoni is álo ztán ne igen tetszhetett iklós czárnk. voltk: Frin néven, kik követték őt Kölnbe s z ö pánszlávizusánk ne volt sei köze ikor eghlt, gyártány titkát Frin ntl szbdsághoz. így történt ztán, hogy egy n unoköcscsére hgyt. De többi Frink is, pon szegény költőt ktonruháb bujttták s köztük Frin János, ári, lehet hogy birtoká hogy lehtítsék benne költői lelkesedést, egy bn voltk gyártás titkánk, vgy h ne is, távoli erődbe helyezték át. Itt elzárv világtól, de sját reczeptjeik szerint készítették kölni ég csk könyvet se láthtott, sőt ki volt dv vizet. Sőt Frinkon kivül, kik közül Frin rendelet, hogy költőt indenképen kdá ntl ilno városához czizett czége készít lyozzák versírásbn. iklós czár hlál után énye jóság tekintetében első helyen áll, ég bráti inden követ egozdítottk érdeké ások is fogllkoznk Kölnben kölni víz gyár ben s tizenegy évi ktonáskodás után visszke tásávl es jó üzleteket csinálnk. Es kölni víz rülhetett Sz.-Pétervárr. De ár ekkor szellee gyártás ég ás egyéb iprágkr is jótékonyn egbénult, kihlt szivéből lelkesedés lángj, ht ki, ilyenek z üveggyárk, ládgyárk, ngyrvágyás ne ösztönzé. Vágykozott \ könyvnyodák, stb. Dnjeper prtj ellé, hogy ott éljen iseret lenül, nőül vévén egy egyszerű pórleányt. Csk ár kölni viz reczeptje többé ne titok, hogy nők ne elégesznek eg zzl, h I s inden vegytni kézikönyvben feltlálhtó. férjök költő és egyéb sei ás. Trrs pedig Borszesz és lkoholon kivül neroli (nrncsvirág egtört, öreg legény volt s ktonáskodás ltt olj), portugál, bergotte, ezitro, petit-grin és szándékosn ittssá szokttták feljebbvlói. bb czedrát leglényegesebb lktrészei. De épen ezek rút szenvedélybe esett, it egy időben ő g különböző keverésében és z egyes lktrészek irgltlnul ostorozott. Ne ent hozzá egyet egyásr htásánk különböző rányábn áll z len pórleány se, hztért hát újból Pétervárr, egyes czégek speczilitás. Vn olyn kölni viz, végre egy ukránii leány egkönyörült rjt, ki elynél eg se lehet ondni, hogy vájjon is volt ár tűzve z esküvés npj; ekkor zon 1 kellees s idegeinket oly jótékonyn érintő illt bn enysszony cserben hgyt. Ez z ese e gy v g y több prfüből ered-e. szesz jóság ény nnyir egrendité költőt, hogy többé s bensőleg vló egyesülése z illtos növényny ki ne heverhette. Egész életét rr szentelte, gokkl, képezi zt ozzntot, ely készít hogy rbszolgság nyoorát enyhítse s z lett ény tökélyét és sjátosságát föltételezi. De n jutl, hogy íg dli indenütt szárnyr gyon tévedne ki zt hinné, hogy Kölnben keltek, zok, kiknek érdekében dlolt, elfordul gyártott kölni viz is indenütt egyfor jó. Ez tk tőle, egvetették. Szive egtört, de zért ég z első czégeknél sincs igy, fogysztók égis dlolt, ég fájóbbn, ég keservesebben. szokási döntik el indenekelőtt gyártás «kis oroszok* prófétáj lett, jobb jövőjüket ódját. olvsták Trrs költeényeiben; zért kegye Bárennyire hldt is ujbbn vegyészet, lettel őrizik is z elékezetét. s bárennyire képesek is egyes illtszerészek Költeényeit z összes szláv nezet iseri. öngábn jó gyártányt állítni elő, illetékes Szerbiábn, Csehországbn, Glicziábn több egyének véleénye od egy ki, hogy, 200 úlv se sikerült senkinek Feinis Pál kidást értek. K. T. K. János-féle kölni viz jóságát felülúlni. Pedig kölni vízzel vló kereskedés különösen z utzási sison ltt ind ngyobb éreteket ölt s KÖLNI VÍZRŐL. Düsseldorfbn, Prisbn, Bécsben s inden n inden évben ujbbnál ujbb illtszereket gyobb tengerprti városbn is állnk fenn ár hoz létre divt s inden évben egész sor kölnivíz-gyárk. tűnik le zoknk z illtszereknek, elyek ne rég ég közkedveltségben állottk. Feltűnő kö rülény, hogy vn égis egy illtszer, ely KÉT UJ TLÁLÁNY. dczár nnk, hogy ár hosszú idő ót hsz nálják, ég itse veszített kedveltségéből, sőt Ké"t uj tlálány rjzát uttjuk itt be. z kereslete évről-évre növekszik s világkereske egyik egy gyertytrtó, olykép szerkesztve, hogy dele czikkévé vált: kölni viz, vgy otkolon bárinő helyzetben trtják is, gyerty állás (Eu de Cologne). Ne érdektelen tehát, röviden függélyes rd. szerkezet, int látnivló, egelékezni rról, hogy inek köszönhette ez igen egyszerű, s egy ozgthtó csuklón lp rendkívül idegfrissitő és edző illtszer világ szik. z uj tlálány előnye fokozott bizton hírét, létrejöttét, nnyivl inkább, ert sokn ság s kényeles kezelhetőség. Ebből sze rról vnnk eggyőződve, hogy kölni víz fel pontból főleg hjóknál szerfölött czélszerű, hol tlálój felirtán olvshtó Frin nevet vi egy hordozhtó gyerty, ely inden körül selte s Kölnben lkott, holott dolog ne ények közt függélyes állásbn rd, legkí ugy áll. vántosbb tárgyk közé trtozik. középkori kereskedele sok illtszert ho ásik tlálány, elyről szólni krunk, zott volt forglob, elyek á r nevök dísztárgyk körébe vág, s egy kis önűködő u t á n is lig iserttek. Sáfrány, ósusz és á szökőkút, ely különösen szlonok és írószt br últ százdok nőinek toilette-sztlán lok ékítésére felettébb lkls, s viságtrtóul otthonos czikkek voltk, ép ugy ille-fleur- is szolgálht. szökőkutt felelegített levegő 38. SZÁ xxxv. ÉVFOLY hozz ozgásb egy otor á l t l, ely benn e vn elrejtve. indkét tlálány ngol eredetű s szbdlzott. UJ SZERKEZETŰ GYERTYTRTÓ. SZÖKŐKÚT INT SZTLDÍSZ. IRODLO ÉS ŰVÉSZET. gyr nyelvtörténeti szótár, legrégibb nyelv elékektől nyelvújításig.. t. kdéi eg bízásából szerkesztették Szrvs Gábor és Siányi Zsigond. últ lklol közöltük o unkár z eló'fizetési fölhívást; ost ár z első füzet vn előttünk, ely 33 oldlnyi bevezetésen kivül 144 oldlr terjedő szótár-szöveget közöl, kétszer hsábozott sűrű nyoásbn. szerkesztők évekig dolgoztk s?ótáron, ely gyr nyelvnek ugy szólv történetét táij elő. válllt progrj, hogy felölelje z ősgyrságnk inden irodli szvát, elyet nyelvújítás koráig írtk, hsználtk s jegyezze föl inden egyes szó és kifejezés után nyelvelék lpját is, e lyen z illető szó először előfordul. Kezdték tehát z Árpádkori nyelvelékeken s átkutttk indent, i levéltárk s könyvtárk fkó pergentjeiről, poros nyottványiról iseretes. De z kdéi, ely s/ótár ügyét nnk idején kezébe vette, prktikus kívánt lenni. Kikötötte, hogy szerkesz tők se tűzzék guk elé teljesség túlzó követelését, hne elégedjenek eg z egyelőre elérhetővel és ne késleltessék ű egjelenését túlságosn. Cskis ez elv ellett vált lehetségessé, hogy korszkos unk ásfél évtized ltt elkészüljön bn kezdték z dtgyűjtést, elyben többen buzgólkod tk; s gyűjtés 1879-re ngyjából bevégződvén, csk zután kezdődhetett eg rendezés. ost ár gyorsn követhetik egyást füzetek. z egész unk integy hrincz füzetre fog terjedni; in den öt-ht hétben jelenik eg egy íves fü zet, elynek ár egy forint. z előfizetés kidóhoz : Hornyánszky Viktor kdéii köny\ kereskedésébe küldendő. z első füzet kezdődik z «ááágt» (d dog) szóvl s utolsó szój «elnnyir*. Ez réfz Sionyi Zsigond üve. inden szó után zárjelben vn ltin s néet értelezés is, régi hsználtr pedig hiteles idézetek, ősi közon dások. régi gyr nyelvelékek közt tud. k déi kidásábn isét egy terjedeles kötet jelent eg, ely Winkler kódex szövegét közli ból vló e nyelvelék, s z egye.tei könyvtár birtoká bn vn. Vllásos elélkedések és énekek vnnk benne. kódexet Döbrentei Gábor rendezte sjtó lá 1846-bn, s ki is nyott, de csk ost jelen hetett eg. Előszóvl ellátt és z eredeti kézirttl ;8. BÍ" XXXV. ÉVFOLY... hsonlítv, helyreigzításokkl is ellátt Volf GyörgyÁr ásfél forint. Ábránd és vlóság cziel jelent eg egy teredeles kötet Pulszky Ferencz üveiből, épen k déii tgságánk félszázdos jubileuár. Szépiro dli, vgy ilyen színezetű űveinek érdekes gyűj teénye ez, ely ne ost kerül először közön ség kezébe. igner Ljos rendezte z uj kidástháro külön kötetet dván együtt. z első kötet: íese csillg firól és királyfiról* ég 1861-ből Tló kkor jelent eg először, és Gribldiról, eg Npóleonról tzól; kkor ég ne lehetett nálunk Gribldi nevét ki se irni. Később Pulszky bőví tette és kiegészítette esét, s ily lkbn veszi «Jellerjzok*, o g t közönség. ásodik rész kdéii felolvsások b. Eötvös Józsefről, Széche" nyiről, Dessewffy urélról, Deák Ferenczről, közélet nevezetesebb lkjink és kor tláló jelle zésével. hrdik rész «Uti vázltok* czien Tö rökországról, Görögországról, tróji ástásokról uzeuokról, stb. dott czikkeket közöl, gzdg histórii és régészeti iseretekkel. háro kötet együtt 3 frt. Frnklin-Társult kidásábn két közérdekű szkunk hgyt el sjtót. z egyik bíróságo kt és pénzügyi tisztviselőket érdekli és tájékozttj, ásik hzi orvosi szkirodlobn fogll figye lere éltó helyet. Dolgoztok kolozsvári Ferencz-József tud. egye te gyógyszertni és átlános kórtni intézetéből, lözrebocstj dr. Bóki Árpád egyetei tnár. Ti zenht olyn dolgozt vn kötetben, ely Bóki vezetése ltt álló intézet életének, űködésének, irányánk s vezető tnár törekvéseinek integy tükre. dolgoztok egy része tnítványoktól ered, tnár és tnítvány átlábn együtt dolgozták s ku ttták hozzá z nygot. 348 oldlt tevő kötet ár 3 frt. bélyeg- és illetékügyi törvények és szbá lyok kézikönyve, z ide vontkozó törvények, szbá lyok, pénzügyiniszteri rendeletek, pénzügyi köz igzgtási bírósági döntvények és elvi jelentőségű htároztok teljes és rendszeres gyűjteénye, gyrázó példákkl, terjedeles kiszáítási tábláz tokkl és kierítő betűsoros tárgyuttóvl. Össze állított Gálffy Ferencz. ásodik teljefen átdolgozott kidás, i uttj, hogy e kézikönyv z oly nnyir zvros bélyeg- és illetékügyben cskugyn tájékoztt és hsznát lehet venni. Áz első kidás ót történt törvényes intézkedések z uj kidásb áiföl vnnk véve. gykorlti hsznú ű ár 3 frt. Ezer elbeszélés. Ily czi ltt dj ki Vértessi rnold, gyr szépirodlo közönségének régi jó iserőse, összegyűjtött unkáit. «Debreczeni Ellenőr* nyodájábn fog egjelenni, füzetenként. Ezer elbeszélés lesz benne, kisebb-ngyobb novel lák, egész kötetet tevő regények. E ngy töeg indenesetre legjobbn uttj "Vértessi terékenységét, s rgszkodását z elbe szélő irodlohoz, elyet hrincz év ót ivel és gzdgít is. gyr történeli és társdli élet, jelen és últ elevenül eg z elbeszélésekben, hzi élet lkji, szokási, társdlo legkülön bözőbb rétege. Vértesi elbeszéléseit szívesen olvst indig közönség. Vonzón ir, elődás trtls, de soh se nehézkes. esét, ügyesen szövi, z eseények fordulti elések. Háro évtized ltt Vértesi sok eliseréssel tlálkozott, s bizonyár egtlálják ezt összegyűjtött űvei is, elyek Debreczenben jelennek eg, októbertől kezdve heten ként egy-egy csinos füzetben. inden füzet háro Jvből áll s ár 15 kr. Előfizethetni egyszerre több füzetre is: 52 füzetre 7 frt 80 kr, 26 füzetre 2 frt 10 kr, 14 füzetre 1 frt 95 krjávl. Gyűjtők inden öt előfizető után egy-egy tiszteletpéldánybn része sülnek. z előfizetési pénzek Debreczenbe, Vértesi rnold nevére küldendők. gyrország t ö r t é n e t e. «Debreczeni Ellen őr" nyodájábn «gyrország történetének* fü zetes kidás indult eg. Gr. Vy Dániel irj s «zelul tűzte ki, hogy hzánk történetét népszerű odorbn dj elő. z e'ső füzet ár egjelent bej le, s ez hunok történetét, ttil hrczit tár gylj. Hvonkint háro füzet fog egjelenni unkából, ely összesen füzetre terjed. Elő z h e t n i 36 füzetre 5 frt 40 krrl, vgy 18 füzetre f, rrt 70 krrl, 9 füzetre 1 frt 35 krrl, Debreczenben. ^ füzet ár 15 kr. szbdsághrcz ben. Hőskölte ény, irt Frks Ernőd, ki ne közönséges bátor3 8 "! válllkozott, hogy z iki eseények ig e P 8z t ir. hzfis hév ne is hiányzik nál, setní kább poézis. Ngy szvk, keresve kere sek ^? l t o k és képek, esterkélt hng, lz veriránt 6» n n * b J i b e l s o 'nek és külsőnek. Egyéb i g ^ 8 u é g ne teljes, ost csk egy hrd nt eg. z első füzet ár 35 kr, s egrendelhető VSBNPI UJSÁG. szerzőnél, Budpesten, Ferencz-József rkprt 13. sz z indítványozó élénk színekkel ecsetelte tnuló ifjúságnk testi elcsenevészését, utlt sorozási, Régi gyr énekekre hirdet előfizetést Kálán [ hlálozási és egészségügyi sttisztik egdöbbentő b rks Gyoáról. Felhívásábn idézi Toldy Ferencz- dtir, kieelte görög nyelvű tnulányok ed nek gyr énekirodloról ondott szvit: dőségét, stb. Ngyon élénk vit után z indítványt nincs irodlunknk ennél kevésbbé isert ág-. elvetették. Délután városligetben z chilles-egy gyüjteénv czie lesz : dlékok XVI. s XVDI.! let*, (budpesti kerékpáregyesület* és ros százd irodlotörténetéhez» és z 1711-ig gyr vásárhelyi veprip-egylet* tgji beuttták venyelven egjelent összes énekgyüjteényeket (125) locipéd gykorlti lklzását. iserteti s z eredényt dj ugy, int z illető gyűjteény ondj. z irodlobrát, kuttó igy I UJSÁG? együtt kpj z eddig isert gyűjteényeket, e Lpunk zon t. előfizetőit, kiknek előfizetési lyeket csk különböző könyvtárkbn tlálhtn föl. Kálán Frksnk tetees költségekhez (22 ngy ideje e hó végével lejár, felkérjük, hogy további ív lesz kötet) leglább 300 előfizetőre vn szük egrendeléseiket lehetőleg rövid időn szívesked sége, s csk bbn z esetben foght könyv nyo- jenek egtenni, nehogy lp küldésében fenktásához, h nnyi előfizető érkezik, különben dás történjék kidó-hivtl. pénzt visszküldi. Egy példány előfizetési ár 3 frt, Lpunk i száához posti utlvány vn ely október 15-ikéig küldendő hozzá Gyoár, ellékelve, z előfizetés könnyebb teljesítése végett. Békésegyébe. z előfizetés egújításánál szíveskedjenek olvsóink czíszlgjúkból, elyek ltt lpjikt kpják, egyet gyr írók cziű ngy ű, elyen idősb. postutlvány-szelvény hátulsó lpjár fölrgsz dr. Szinnyei József évek ót buzgón dolgozik, ngy tni s ugy küldeni be kidóhivtlunknk. bn előrehldt. z első vskos kötetnek kézirt ár teljesen rendezett. Ez kötet felöleli z Írókt, kiknek nevei. és B. betűvel kezdődnek. z. betű király horvátországi hdgykorltokon. ltt 479. B. betű ltt 600 iró vn isertetve. 0 felsége szept. 12-én reggel érkezett Belovárr, Eddig Sznyeihez több int ezer önéletírás érke zett. De inthogy ez ég indig ne öleli fel hdgykorltokr. Kíséretében voltk: Rudolf trón gyrországon űködött és űködő írókt, örökös, wlesi herczeg, Vilos és Ottó főherczegek. unk szerzője felszólítj indzon irókt, kik ön Körösön szálltk le vsútról, s ott várt horvát életírásukt s űködésükre vontkozó dtokt bán is; onnn kocsin folyttták utjokt. Belovártt ég be ne küldöttek, hogy zokt szerzőnél bár ikor kphtó nyottványok kitöltése áltl bekül várták királyt: József főherczeg, b. Fejérváryhon védeli iniszter, b. Bberg zágrábi hdtest-p deni szíveskedjenek. Terészettudoányi közlöny szepteberi rncsnok, usulin ltáborngy, horvát honvédség prncsnok, b. Orczy Bél és Bedekovich iniszte füzete háro ngyobb dolgoztot közöl. ocsáry Sándor z idei sáskjárásról ir, egkülönböztetve rek, főispánok, küldötteégek. ő felsége belovári Péczel és glód htárán, vlint Hevesegyé látogtását elékezetben fogj trtni feltűnő ese ben pusztított sáskák fját, s jánlv, hogy zok pe téit szántás áltl pusztítsák el. ásodik közleény ény, ely horvátországi pánszlávok isert ve hilőoltásról ezól, ely dr. Körösi Józsefnek, zérére, z izgtó Strossyer dikovári püspökre fővárosi sttisztiki hivtl igzgtójánk wshing ért keény királyi eütélést. toni orvosi kongresszuson felolvsott értekezését Strossyer pár hét előtt üdvözlő távirtot kül iserteti. Dr. Ilosvy Ljos pedig befejezi «Egy régi dött Kievbe, hol z oroszoknk keresztény vllásr gyr terészettudós* (Nyuls) életrjzát. Közér vló áttérésének jubileuát ünnepelték. Pánszláv dekű és tnulságos kisebb közleényekben ez fü ünnep volt, s g hivtlos Oroszország se vett zet is bővelkedik. részt benne. Strossyer püspök z üdvözlő sürgöny Erkel zeneűvei. z Erkel-jubileu egyik ben isten áldását kérte Oroszországr, hogy egfe pontj tudvlevőleg z ősz zeneszerző űveinek lelhessen leggsztosbb világküldetésének. Egy kidás. Királyi Pál főváros törvényhtósági bizott ktholikus főpp z orthodox egyháznk kívánt ság körében indítványt köröztet rr nézve, hogy ezt, ki egyszersind zon onrkhi polgár, ely főváros is vegyen részt gyr dlű eglkotó épen Oroszország itt kénytelen hdseregét egyre jánk jubileuábn. Indítványozz, hogy főváros növelni. püspök e grtulácziój ngy vissztetszést 5000 írttl járuljon dlűvek kidásánk költsé keltett indenfelé, s Belovártt koron is legsujgeihez. H elegen táogtják z indítványt, leg tóbb szvkkl kárhozttt. Strossyer z egyházi küldöttség tgj volt. fogdttásnál úgy király, közelebbi közgyűlésen szób kerül. int trónörökös feltűnő ódon ellőzték pán Uj zeneű. Táboiszky és Pischnál egjelent szláv püspököt. Délben tisztelegtek főppok «enyecske-csáidás», zongorár szerzé Juhy ntl. királynál. iután ő felsége ihálovics zágrábi Ár 1 forint. bibornok érsekkel és Posilovícs s Hrnilovics gö rög egyesült püspökökkel beszélt, Strossyerhez fordulv eglepetését fejezte ki, hogy lttvlói KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK egyike,, oly sürgönyt küldhetett Kievbe, int püs Petőfi-társság szünidők után szept. 9-ikén pök. 0 felsége zt ondt: «püspök ur ne látszott tudni, hogy egyház és onrchi ellen trtott első fölolvsó ülését. intézett lépést tett. Ön ne volt gánál kkor, ön Szn Tás titkár idegen nyelvű két unkát beteg volt.» Strossyer egbjtá gát, s hngouttott be egyszerre, ely Petőfi életét tárgylj. fn így szólt: Felséges ur, lelkiiserete z egyik Fischer Sándoré, ki vskos kötetben gon tiszt.* 0 felsége egfordult s ott hgyt püspö dosn összegyűjtötte Petőfi életére vontkozó d köt. jelenet rendkívüli htást tett, kivált ppok tokt, ásik Berger Schöldstro svéd Írónk közt keltett ngy izglt z eseény. Strossyer, unkáj Petőfiről. z első felolvsó Plágyi eny ki z udvri ebédre hivtlos volt, egészségi okokkl hért volt, ki Petőfi szélit i fejlődésenetéről érteke kientette gát és elutzott, vlint Hrnilovics zett. Háro korszkot különböztet eg Petőfi fejlő és Posilovics püspök is. ielőtt elutzott voln, désében, elyek közül középső ( ) nál járt ppnöveldéi ifjúságnk kijelentette, hogy tekintendő költő tuljdonképeni virágzási koránk. ő koron rendreutsítn dczár is, elveihez h Végül jellezé forrdlo utáni költészetnek, fő láláig hű fog rdni. leg pedig rnynk viszonyát Petőfihez. Ábrányi király, trónörökös, wlesi herczeg, főher Eil ikerese z Istent* cziű filozófii költeé nyét olvst föl, elyet ngyszáú közönség élénk czegek s iniszterek szállását dísz-tér házibn tpssl fogdott. költeénynek lpgondolt, rendezték be. király főispán házábn lkott. hogy z idelist, bár sehol se tudt z istent eg küldöttségeket városházán fogdt. z egész tlálni, ez eszéhez égis görcsösen rgszkodik. város föl volt díszítve. hdgykorltok e hó 13-án Végül Tolni Ljos «egvn dár* cziű rj kezdődtek. zot dott elő. felolvsásokt zárt ülés követte, királyt belovári hdgykorltokról szo elyben társság elhtározt, hogy nezetközi btr, e hó 1 5-ikére várták Budpestre, wlesi irodli társulthoz felhívást intéz, hogy legköze herczeggel együtt, kinek tiszteletére Gödöllőn udvri lebbi kongresszusát Budpesten trts eg. vdásztok lesznek. z ngol trónörökös hosszbb gyrországi tornegyletek szövetsége időt tölt ezúttl is Budpesten. E hó 18-ikán Gyön szept. 8-ikán rdon trtott évi közgyűlését, Hege gyösre egy, hogy egszelélje ott álloásozó dűs Sándor országyülési képviselő elnöklete ltt. huszárezredét; onnn pedig Keszthelyre utzik, gr. tornegyletek közül tizenkettő képviseltette gát. Festetich Tsziló grófhoz. z rdik vendégszeretettel fogdták z egyletek Honvéd-hdgykorltok király jelenlétében. küldötteit. Hétfőn szept. 17-én Tápió-Süly ellett egy honvéd városház díszterében ent végbe közgyűlés. gylog hdosztály fog hdgykorltot trtni, e Hosszs vitát keltett dr. Szilágyi urél egyetei gántnár és közlekedési tisztviselő zon indítvá lyen király ő felsége, József főherczeg és wlesi ny, hogy kéressék föl közokttásügyi iniszter: herczeg is jelen lesz. király és kísérete z is közép- és főiíkolák tntárgyiból törülje ki gö szeghi álloás ellett fognk lór ülni. rög nyelvet, vgy ás egyebet, és z ekképen nyert Tisz Kálán iniszterelnök e hó 14-ikén érke szbd idő z ifjúság rendszeres testi, illetve hdi zett vissz Ostendeből Budpestre. kiképzésére fordíttssék, ég pedig szkvtott Közokttásügyi iniszternek gr. Csáky lbint, torntnítók vezetése ltt és z eddigieknél jóvl Szepesegye főispánját elegetik. szigorúbb fegyeli szbályok érvényesítése ellett

8 p é c s i k i á l l í t á s t e h ó 9-ikén rekesztették be, ngyobb ünnepélyesség nélkül, de i ennél többet ér, legjobb eredénynyel, e r t kiállításnk jelen tékeny nygi hszn is v n, ugy hogy bból köz űvelődési és jótékony czélokr is j u t. z orsz. képzőűvészeti társult áltl kiállított oljfest ényekből kétezer forint értékben vásárolt bi zottság. P u l s z k y F e r e n c z uj j u b i l e u. E h ó 7-ikén öt ven éve últ, hogy Pulszky Ferenczet z kdéi tgjánk egválsztott. veterán tudós n e szán dékozott ez lklt különösebben egünnepelni, de gyr tudoányos világ n e ulsztott el, hogy eliserésének dóját i r á n t le ne rójj. nezeti ú z e u tisztviselői, élükön Frivkhzky J á n o s ligzgtóvl, testületileg jelentek eg l kásán. Frivldszky hosszbb beszédben élttt Pulszky érdeeit tudoányos hldásunk és ne zeti úzeu fejlődése körül, ire ez ünnepelt eg h t o t t szvkkl válszolt. z kdéi üdvözletét Stoczek József kdéii lelnök nyújtott ^ át. z üdvözlő irt z kdéi legőszintébb öröét fejezi ki, hogy Pulszky félszázdos évfordulót szollei és testi erőinek teljességében egérhette. z k déi háláját tolácsolj jelentékeny szolgálto kért, elyeket Pulszky z intézetnek és közűvelő dés ügyének tett. Felsorolj röviden Pulszky űkö dését, hngozttj buzglt, elyet Pulszky k déii tggá történt válsztás u t á n kifejtett. Kivánj, hogy Pulszky, ki is, z évek és viszon tgságok súly ltt eg n e törve, fitl lelkese déssel és lnkdtln erővel űködik körünkben, ég száos éven á t rdjon tényezője kdéiánk unkásságánk, fejlődésének és sikereinek zu t á n Frknói Vilos kdéii főtitkár és Gyuli Pál jelentek e g jubilánsnál és szerencsekivántiknk dtk kifejezést. E s t e nezeti ú z e u tisztviselői Pulszky Ferencz tiszteletére Szikszyvendéglő első eeleti helyiségében társs vcsorát rendeztek. J ó - s z í v d u n i ü n n e p e. Szepteber 8 ikán z idő n e kedvezett Jó-szív duni ünnepélyére. Borongós n p volt, s délután kétszer is neki ere d t z eső, épen ikor z ünnepélyre gyülekezni kellett voln közönségnek. Különben is oly ngy volt nézőtér, hogy százezer főnyi közönség is lig t ű n t voln föl. lánczhidtól kezdve Gellérthegyig D u n i n d k é t prtját nézőhelynek kerítették körül, deszkávl, vgy sodronynyl, s D u n á h o z csk hjó-álloásoknál lehetett közlekedni, o t t is csk hjókr szóló jegygyei. Külön gőzhjó is vett föl közönséget, s ez D u n á n úszkált vgy állt z ü n n e pély ltt. Öt forintos jegyeiből n e sok kelt e l. tlábn duni ü n n e p n e rnzdü fcuztt övedéi et jótékony czélr. _38. SZ. I ^ «v. j JVSÁgNPI UJSG. 630 ^, ^ nepély véget ért. ű i p r - k i á l l í t á s. gyr iprnríívészeti társu lt z iprűvészeti úzeu helyiségében állndó kiállítást rendez. hzi űvészeti ipr kiváló és válogtott tárgyit szándékszik fölvenni. E kiállítás czólj, lklt nyújtni fővárosbn egforduló idegeneknek, hogy gyr űvészeti ipr teré keivel egiserkedhessek s hogy o t t esetleg elék tárgykt is vásárolhsson. tárgyk z iprűvé szeti úzeu helyiségébe (ndrássy-ut 57. sz..) küldendők. Előfizetési fölhívás. Lpunk zon t. előfizetőit, kiknek előfizetése jú nius végével lejárt, fölkérjük z előfizetés ielőbbi egújításár, nehogy lp küldésében fennkdás álljon be. ELŐFIZETÉSI Negyedévre nokkl együtt, kegyeletes érzéssel fájlllk n -, J j K elk tözését. lözv. PISZTORY JKBNÉ, szül. S i o n y nn város egyik legéhesebb trónáj, 9 4 éves s lí Vu több írnok és d é d u n o k is gyászolj. '. \v RTONNÉ, szül. D e r e á n o E í l i sszony 48 ^ ^ 631 VSÁBNPI ÜJSÁG. gzi]ll J888 : 3Xxy : _ÉvFOi í Y 1 Árpád orsz. képviselő rövid bezáró beszédével z ü n hsbzott petit sor, vgy nnk helye tt^t^tósnátlö k r. ; többszöri igttásnál 116 í ^ g d í j külön inden i g t t á s n t á n 3 0 kr ^WT k r. "Bélyegdíj B u d p e s t e n ; u g y n i t t HORVÁTH JÓZSEPNÉ szül tf' rich Konstnczi, krczgi földbirtokos' neie KINCH LÁSZLÓNÉ, szül. D o s i t s nn Kirnn 7 László, fővárosi rjztnár, jeles festő űvész s k n i egyik r j z d ó j á n n k fitl neje, 19 éves, hosszs e W vedes u t á n, B u d k e s z i n. P É T E R GÁBORNÉ I* Ngy J u l i á n n á, 3 0 éves, Debreczenben. Bn RJUNDNÉ, szül. L ü t g e n d o r f F r i d báróné ^3 év P o z s o n y b n. JKBFLVY KÁLÁNNÉ, szül ~Básthv ári, Ngybátoron. STIBL NTLNÉ, szül itn' ári 39 éves, rosvásárhelytt. Br. ENTZING FBIGYESNÉ. szül. jobbházi Dó'ry ári, Bécsben" 60 eves. Kiss IHÁLYNÉ, szül ultyán Veronik földbirtokos neje, 57 éves, Szent-Leányflván GVLDIK BÉLÁNÉ, szül. á t y Eózs, 21 éves Váczott. HITESSY LJOSNÉ. szül. G r ü n e r Jnk' zenedei t n á r neje, 36 éves, Debreczenben. j^ngyobb és legolcsóbb butorbevásárlási forrás, Frnklin-Társult kidásábn Budpesten egjelent és inden könyvárusnál kphtó: " ~ ] n T Y I ISTVÁN ÉS TÁRSI ÉJSZK á DÉL ELLEN. hzi gyártányú sztlos és sját készitrényii kárpitos butor-ternieiben, IV., (belváros) koronlierczeg-utcz 11, zsibárus-utez srkán, fópostávl szeben, 1. e. REGÉNY jánljuk dúsn felszerelt rktárunkt, indenneű háló, ebédlő és dolgozó szob berendezésekben, úgyszintén sálon, vlint si fekete és gyöngyházzl berkott hntorokbn, legegyszerűbbtől legfinobbig, s ellőzve inden reklá-hjszát, inden versenyt felülúló legolcsóbb árkon. WF" enysszonyi k e l e n g y é k n é l és ngyobb b e v á s á r l á s o k n á l t e t e e s á r e n g e d é n y. "is Hzfis üdvözlettel IRT árjegyzék ingyen és N y o l c z v n ö t szövegbe n y o o t t képpel. Ár bérentve. fűzve 2 forint. FÖLTÉTELEINK. 2 frt kr «3 «50 " P o l i t i k i Ú j d o n s á g o k * hoz «g y r G z d, czi ltt két hetenként egjelenő g z d s á g i l p v n c s t o l v, s ezenfelül r e n d k í v ü l i e l l é k l e t e k k e l i s b ő v í t v e lpnk eddig is hetenként ásfél s inden ásodik héten két ngy ívre terjedő trtl, ely Politiki Újdonságokt ez ideig is legngyobb és legtrtlsbb politiki hetilppá tette. «V s á r n p i Ujság» ujbbn *Női unk és divt* cziű uj rovttl s jelentékenyen bővített trtlol jelen eg. ind két lpnk kiegészítőjéül szolgál «Világ krónik* czíű képes heti közlöny, ely hetenként egy íven s száos képpel illusztrálv jelen e g. T. előfizetőink szíveskedjenek z előfizetés egújításá nál, vgy Világkrónikái egrendelésénél cziszlgjukból egy példányt post-utlványr rgsztv beküldeni, s in den reklácziót és egyéb szétküldésre vontkozó közle ényeket kidó-hivtlhoz küldeni. Vsárnpi Ejság és Politiki Újdonságok kidó-hivtl (Budpest, egyete-utez 4. sz. SZEKKESZTOI ONDNIVLÓ. T. K. (Négy vers.) Egyikről se sok jót ondh tunk. dl ennek hétköznpi, gyöngyhrrntos hn gultnk legközönségesebb vriáns forábn és kifejezésekben egyránt. levél csup próz. «Csk zért ondt el ezeket ost itten, ert tudo, hogy te zt rossz néven n e veszed.» Ugyn ki hiszi el, hogy ez egy költeény két sor? «lelkek óráji inden lélek nélkül vló utánzt és gykorlt jól pergő dktilusokbn. Legjobb Heine-dl. Fordítson; de ne Heine-bői; ugy látszik, ügyesen és hsznosn válogtv, dhtn jól egyet-ást. V. O. «tvsz hynnsz.» Olyn pásztor-idillféle krdl krn lenni, elyben z oreádok Kár pátok lejtején (lejtőjén) lejtenek. Tele vn Lunávl és rteis-szel, de inden belső trtlo és külső csin vgy könnyedség nélkül. N e k ö z ö l h e t ő k. Sápdt lobok. Eltűnt sze rele. (Elbeszélés.) lpár «blld.» Ki hitte voln... Uj essiás. Vándor lntos. FRNKLIN-TÁRSULT GYR IRODLI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOD. t. ez. részvényesek sult helyiségeiben Tolyö (Budpesten, évi szepteber 93-án egyete-utez 4- szá, d é l e l ő t t i 1 1 é r k o r tár I-sö eelet) trtndó TIZENÖTÖDIK RENDES ÉYI KÖZQYÜLÉSRE hivtkozássl z lpszbályoknk lent idézett 12. -ár*) közgyűlés tárgyi: vsút-, post- és távird-álloás Véghles-Szltn 3. z igzgtóság, z irodli tnács és felügyelőbizottság felentése. 4. z igzgtóság és irodli tnács egválsztás. 5. z üzletvezető igzgtóvl kötendő szerződés egállpítás. HLÁLOZÁSOK. egyetei g á n t n á r, részvények z lpszbályok értelében társság pénztárán kivül gyr áltlános hitelbnk (Budpest, Nádor-utcz 12. szá) pénztáránál is letéteényezhetök. Frnklin-Társult ik évi érlege zene feligyelőbizottságnk közgyűlés elé terjesztendő jelentésével együtt társult helyiségében ától fogv kphtó és kritikus, ki i n t ilyen leginkább «Pester Lloyd»-b irt, de "Budpesti Szele* is több zenei közle é n y t dott ki tőle, eghlt Gráczbn, hová KrftE b i n g ideg-gyógyintézetébe e n t üdülést keresni. legképzettebb zeneértők közé trtozott, s bud pesti egyeteen i n t g á n tnár zenetörténeté ből készült elődásokt trtni. fővárosi hírlp irodlobn jelentékeny állást fogllt el. E l h u n y t k é g közelebbi n p o k b n : DÁCH KÁROLY, Nógrádegye volt lispánj, z «Eber trgédiáj* költőjének fivére, 63 éves, Csertveken. Dr. JUHÁSZ IHÁLY, kir. tábli bíró, Kss városánk volt országgyűlési képviselője, Kssán. SZEEBE ISTVÁN, földbirtokos, ben honvéd-huszár tiszt, Szeere-cslád legidősb tgj, zeplén egtekinthető. Budpesten, szepteber hó 10-én. % Ngy közönség lepte el zonbn z ingyenes h e " lyeket, Dunprt szbdon r d t utvonlát, budi gsltokt, főkép pedig Gellérthegyet. látványosság óriás szinterét, D u n á t zonbn ngy feldt volt trkává tenni. E g y á s u t á n von t t t á k gőzhjók z uszályhjókr épített széll ot, tündérvárt, vörös vitorlás, vörös trózos fekete hjót s végül Jó-szív jelvényeivel ékített egyei Berzéken. EKOVSZKY LDÁR, post hjót, elynek díszítéséhez nnheier festő ké tkrókpénztár vezértitkár. Ekovszky István és szítette terveket. indezek egyástól jókor távol ságbn álltk e g D u n á n. Kis propellereken pedig Géz országgyűlési képviselők öcscse, 39 éves, Bud BBBBBBB^^B d filíii e h zenekrok játszottk, s csolnkok, ldikok úszkáltk í pesten ; u g y n i t t STBEEB ISTVÁN, z osztrák gyr vizén. Kezdődött ztán z úszó verseny, csolnk- i állvsuti társság felügyelője, 6 0 é v e s ; NOY Világos indul s negyedik lépésre tot ond. GYUL, hjós-kpitány és «Luczenbcher P á l verseny, elyekre különböző djk voltk kitűzve. z este egérkezését várt zonbn legjobbn kö- i utódi» czég hjózási felügyelője, 52 é v e s ; dr. F B zönség. budi prton villos fény gyúlt föl, ely ; KS P Á L, orvos, 73 é v e s ; DOBGÖ LÁSZLÓ, Kolozsbergyogt viz tükrét. pesti oldíon gáziá- S egye levéltárnok, 73 éves. CSISZÁB LJOS, árehrenstein.-töl. pák helyén gáz-koszoruk és koronák égtek. Több he- ' ros-szigeti járásbiró, 1849-ben vésztörvényszék egfejtés. ülnöke, i é r t hosszs várfogságot szenvedett. lyen lpionok trk füzérét lóbált hűvös szél. Nyolcz órkor lánczhid oszlopiról rkéták száll- i URÁNYI NTL, á r r o s e g y e p é n z t á r i ellenőre, Világos. Sötét. Világos.. Sötét. tk föl sötét éjbe. tűzi játékbn részt vettek í 4 8 éves, -Szigeten. HNDTEL KÁBOLY, gyógy 1. Ve6 e7 : _.. f5 -U! () 1. f5 ei : kivilágított hjók is és rkétákkl ostroolták egy- jszerész, Kecskeét város egyik köztiszteletben élt 2. Ve7 e5... d6-e5: 2. V e 7 e i l Kd3-d2 3. KdS^e", Kd3 e4: 3. F d l * Kdl cl <# ást, i g n e vörös vitorlás hjó fölrobbnt, j polgár, hosszú szenvedés u t á n 74 éves korábn. 4. Fdl~c-2 t. 4. Y e 4 _ c 2 _ ( Í 4. t. jd k é t óráig t r t o t t tűzijáték, elyre ngy kö- jtóth F E R E N C Z, lsó-fehéregye ljegyzője, régi zönség gyűlt össze Dunprthoz. Végül pedig [ h o n v é d, 74 éves, N g y - E n y e d e o. P Á L F I KROLY,? *? T S e n f J t o t t e k»»">s = Budpesten: K. J. és F. H. nevében: Gellérthegyen fáklyásenet vonult végig kígyózó j tordi polgári iskolánk igzgtój, 4 2 éves, Vár ndorfi S. Kovács J. z Erkel-skktársság u t k o n s ezzel végződött dii ünnepély, elyre j flván. HOBVÁTH JÓZSEF, n y ű g főgynsiui Exner Kornél. Trnócion: Néeth Péter. Éiskolcton : Budnyánszky Géz. pesti skk-kör. ngy előkészületeket tettek, sok költséget fordítót- j tnár, volt 48-s honvédszázdos, 75 éves, Bács-láson. VÉGH JÁNOS, odori ró. kth. elei tk, de z idő ostoh lett hozzá. z sz. feldvány egfejtése. 4 0 éves, KUNFLVY L igzgtóság. *) 12.. inden részvényes, ki közgyűlésen szeélyesen vgy eghtlzott részvényes áltl képviselve egjelen, tiz drb részvénye után egy szvzttl bir, h részvényeit leglább h á r o n p p l közgyűlés előtt társsági pénztárnál vgy z összehívásbn egjelölt ás pénztárnál e czélr letéteányezte. Részvényesek, kik törvény szerint képviseltetésre utlvák, jogikt törvényes képviselőjük áltl gykorolhtják. é r l e g s z á l. Vgyon: Nyodi épület 18ö,44G frt, nyodi berendezések: gépek 73,363 frt 95 kr., ^szerelvények 5,860 frt 90 kr., betűk 145,176 frt 55 kr., összesen 224,401 frt 40 k r. ; betű- és tööntőde 7,469 frt 64 kr., bntorok 2,500 frt, etszvények 15,401 frt 20 kr., ppiroskészlet 32,901 frt 82 kr., értékppírok, int óvdék 18,213 frt j> b-. pénztári készlet 9,659 frt 33 kr., betűöntődé készlet 6,772 frt 72 kr., unkábn levő űvek értéke 17,857 frt 44 kr., «íre űzetett biztosítási díj 4,154 frt 70 kr., sját hírlpjink 9,000 frt, dósok 123,730 frt 64 kr. könyvkidó-üzlet 510,548 frt ^ t r, összesen 1.169,056 frt 98 kr. Teher: Részvénytőke (4000 drb részvény 150 frttl) 600,000 frt., trtléktőke «W frt 2G kr., trtlék-lp z összes üzleti felszerelések elhsználás áltl okozott értékcsökkenések pótlásár 180,147 frt «í F r n k u n - T t u l t összes szeélyzetének segélyző-lpj 1,906 frt 50 kr., Heckenst-féle könyvnyod szeély iének betegbegélyző házipénztár 1,579 frt 23 kr., hírlpi előfizetők le ne járt időre eső részlet 10,704 frt 63 kr., elfogdvnyok 21,519 frt 67 kr., hitelezők frt 81 kr., föl ne vett osztlék évre 67 frt 50 kr., nyereség, egyenlegül W',124frt48 kr. összesen: 1.169,056 frt 98 kr.,, U z l e t e r e d é n y - s z á l. Terhek: Központi üzletköltségek és tiszti fizetések 27,197 frt 44 kr., leírás D *z ntán 1,884 frt kr, veszteség követeléseknél 3,132 frt 56 kr., értékcsökkenés : nyodi berendezéseknél 22,233 frt 34 kr., "inetszvényeknél 1,377 frt 89 kr., összesen 23,611 frt 23 kr., ktok 10,670 frt 12 kr., dó, illetények és bélyegilletékek "411frt48 kr., nyereség, egyenlegül 60,124 frt 48 kr., összesen 147,731 frt 31 kr. Jövedelek: thozt últ évről l1}frt95 kr., hirlpjövedele frt 98 kr., nyo l jövedele 86,197 frt 98 kr., betűöntődé jövedele 2,13 frt 38 k r, íonyvkidó-üzlet jövedele 51,131 frt 79 kr., kétes követelések után befolyt 1,330 frt 23 kr., értékppírok jövedele : dó^ s ktok 870 frt, összesen 147,731 frt 31 kr. Htóságilg engedélyezett végeldás Vn szerencsé ngyérdeű közönség b. tudoásár hozni, iszerint helyben S O é v é t. fennálló NŐI DIVT-ÜZLETE ÁTVÁLTOZTTÁS ITT, h tó súg üg HETI NPTÁR. Szepteber hó. JOS, tekintélyes szegedi polgár, 6 3 évos. W B I S Z S í é n D o o k o s s í r e l é k é n e k leleplezési ünne pélyére igen száosn gyűltek össze távoli vidékek- ' IKS, ügyvédjelölt, Brssóbn. VÁZSONYI LJOS, jstpj Ktholikus e» protestáns : Görög- Orosz Itre^ Győr város köztiszteletű polgár, 73 éves. ről is Uj-Kdácson. z unitárius püspök, Ferencz j lkj 6 17 Eufé. sz fi 16 Eoféi 4 B 12 B. é. József, betegsége itt n e j e l e n h e t e t t e g. z ' rnstebnn LUJZ k.. Kolozsvárit, élete 89-dik 17H. Lrnbert pk. Lbert 5 Zkrj. pr. ü n n e p é l y t jelző gyászdl elhngzás u t á n Néet ; évében f. e szepteber l i k é n végeigyöngülésben 18K. Knp. Józs. hv. Titus fi ihály cso. elhunyt. boldogult, ki fitl korábn több főrngú Jn vt Kánt. 19S. Szidóni 7 Szuezont vt. : I s t v á n lelkész o n d o t t beszédet. E z u t á n sirkövet, j csládnál nevelőnői tisztet ritk iveltséggel és lel- ; 20 C, Kúsztk vt. Fuszt 8 kisssz. n. ló Süífotfc kolozsvári unitárius főiskol theologii kr n e v e 21 P. áté' póst., kiiseretességgel töltött be s z áltl nevelteknek áté 9 Jok., nn. 16 S. i.2»ben, Vég ihály lelkész egkoszorúzt; Ürössy j és utódiknk is tiszteletét végórájáig birt, idősb 2-'S. V. T. pk. hv.j óricz 10 enodór S». Siknővére volt özvegy Szász Károlynénk, ngynénje Ljos pedig cslád nevében t e t t koszorút sír BoldválUiási $ Utolsó negyed 28-án 9 ó. 46 p. d. e. kőre. Boros György t n á r t r t o t t é g beszédet, Si- :Szász-testvéreknek : Károly és Dookos ref. püspö- j kök-, Bóbert kereskedeli és Gyul pénzügyi tit-! é n theologii űködését fejtegetve. Szentkirályi Felelős szerkesztő: N g y i k l ó s. károknk, Bél egyet, tnárnk,kik t ö b b i oldlroko (L. egyete-tér 6. szá.) engedélyezett w 'endezek n ő i c U v t ^ u k b ő í. Rktár egyáltlán solid, fino bel- és külföldi divt-kelékből áll rendkívül leszállított szbott árk ellett, "Sy fekete int szines divt-kelék, duplszéles, é t e r e n k é n t 3 5 k r. - t ó i k e z d v e. E ^ n kedvező lklo felhsználásár egész tisztelettel kére ngyérdeű közönség szives látogtását. t E O N H R D., e z e l ő t t J N K O V I T S P. Budpest, Deák Ferencz-utcz gyrország kitűnő uj svnyuvize, forráskezelőségnél 1. z igzgtóság jelentése lefolyt év üzleti eredényeiről száú feldvány. Krel J.-tól. téglileseii, Zélyoniegyében vidéki városokbn és inden n gyobb fiiszerkereskedésben, vlint eghívtnk. 2. felügyelőbizottság jelentése és nnk lpján z előterjesztett évi szádás és nyereség felosztás felett htározt SKKJÁTÉK. ^^S kphtó BKÁZY KÁLÁN n g y k e r e s k e d ő n é l és i'őrktrosnsü, B u d p e s t e n, I V., i i z e u i i i - k O r u t 2.'J. s z á l t t, 6. Felügyelőbizottság válsztás jövő üzletévre, tiszteletdijánk egállpitás. iskol igzgtó-tnítój HUSZÁR IRE. V E R N E GYUL Ptyi István é s Társi, htoi gyárosok és kárpitosok. Képes FORDÍTOTT (október deczeber) Vsárnpi Újság Vsárnpi Újság tvilágkrónikávl* együtt Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok Vsárnpi Újság és Politiki Újdonságok t Világkrónikávl* együtt _._ D r. SCHÜTZ IKS, Kidó-hivtlunk száár hirdetényeket elfogd B É C S B E N : Dukes. Rieergsse 1 8, Schle* Henrik Wollzeüe 12, és Oppelik. Stubenbstei S XT "R " n T T T D C D T T J L 1 1 X V 1 / JL j k 3 ^ J»V» 10. szá ltt. (Zólyoegye). véghlesi, JER-forrás" Sit1% 'w? tnár és z ásványvíz vegyelezö intézet igzgtój eleezte ée s z é n s v i l k l i k u s v s s s v n y ú v í z n e k t l á l t, ely t i s z t s á g és n g y e n y n y l s é g t t s z é n s v s n á t r i u, s z é n s v s v s és s z é n s v s é s z trtl áltl, legtekintélyesebb orvosok véleénye szerint g y o o r b j o k n á l, túlságos gyoorsv, gyoorégés, gyoorgörcs, i d ü l t g y o o r t k á r, I d ü l t h ö r g - és g é g e h u r u t n á l, v é r s z e g é n y s é g (sápkór) és e b b ő l e r e d ő i d e g e s ségnél, górvélykór, hólyghurut, n g y h o o k és h ú g y k ö stb. bjoknál igen előnyösen hsználhtó, vlint ü d i t ö v í z n e k is egyedül, borrl vgy cognkkl stb. keverve, kitűnően egfelel, bort ne festi. odern elvek szerint bnrendezett forrás, közvetle nül trchyt-sziklából fkd és igen bővizű; szerves nygtól és tljvíztől egészen ent, s környék lko si eberelékezet ót n'i/áíyi-irí7 U f és ü d í t ő int leghthtósbb 5 V U 5 J VlíilJl itlt élvezik. töltögetés ne int ás ilyen forrásnál vgy s vnyúvíz - kutknál szivttyúzás hne közvetlen z erős lefolyás áltl történik. z üvegek lehető legjob bn vnnk dugszolv és töltögetésök leggondosbb. Utánnyot n e dijzttik.j..'\ _- - ^ ^ f c - '^ ^ T y T y 7 ' t '. y r t f y r ^ ^. " t r." -, J.' 2j ^^T* CyTTTyTyT' I - I-ső os. k i r. kizár, szbd, ú j o n n n jvított rugnyos sérvkötők övvel és biztonsági Legújbb tlálány z eriki, újonnn jvított rugnyos sérvkütö Politzertól; ez gok nélkül vn, tisztán ruggyntából űvésziesen szer kesztve s z czélj, hogy ég legidültebb sérveket is lehető legrövi debb idó ltt egyenletes fekvésbe hozz, ugy nppl legerófeszitöbb unkánál, vgy sokt járkálásnál int szintén éjjel lvásbn is hsználtthtik, nélkül, hogy sérvbjbn szenvedő hivtásábn legkevésbbé is voln kdályosv. Feiette ngy hszon, hogy z eg éjjel is testen rdht, ivelhogy szenvedő testrészre kiváltképen jótékony, kelle etes nyoást gykorol, s legtöbb esetben ég sérv biztos gyógyu lását is eszközli. legtöbb orvosi tekintélyek áltl e iserve, egvizs gálv s legjobbnk tlálv: profeesor Kovács sebészeti kórod lel nöke, dr. OTOSS Ljos gy. kir. egészségügyi tnácsos, dr. Olfick Ignácz kir. törvényszéki orvos áltl. lólirott egyszersind ngy rktárt is trt ngol és frnezi czél sérvkötőkből, függesztő készülékeket (suspensoriu) guiból, szövötteket, int szintén szrvsbőrből. szrvsbőr és gui suspensoriuok czélj, hogy tágulást egkdályozzák. éhfecskendók, légpárnák, ágybetétek per odtáskák, práservtivnok, guihrisnyák és indenneű gui áruezikkek. Sérvkötöknél kére egjelölni: jobb, bl vgy kettős-e, int szintén test bőségét is. eg rendeléseket utánvétel ellett elfogd P O L I T Z E R ÓR csisz. kir. szb. sérvkötö-készitő Budpesten, Deák Ferencz-utcz. Vlódi frnezi és eriki gui-óvszerek (preservtiv) tucztonként 3 6 frt. Piői különlegességek tucztonként 2 4 frt. Árk: urk. hölg-yek, é s gyerekek száár, egyoldlúnk drbj 6 10 frt, kettősnek drbj frt, gyerekeknek felével olcsóbb. U g y n i t t kphtó legjobb eriki s é r v kenőcs. E g y t é g e l y ár 3 frt SO kr. 78SS TTTftr ittntn:, :, -, -_,. j ^ ^ -^Y^ff^f^^i V -,.'»"

9 632 VSÁENPI UJSÁG. '!8. SZÁ XXXV Í!*H!J SE!BÍBl8S2SlSlÍ8flSlSÍSBÍS^gg FEHÉR IKLÓS gépgyáránk. kir. állvsutk nöke és több ás elsőrngú gépgyár Gyógyszertár egnyitási jelentés, * Vn szerenesé tiszteletteljísen tudtni, hogy VII. ker., Djnich-ntc^ &kii, vezériigyképviselője ~~ gyrország Védsszönyáhor fvft.ptron HUNCRLr jánlj leszállított árkon kizárólg nál kphtó, világhirtt czizett gyógyszertirt egnyitott. EREDETI YERTRIEURÖKET, 1 I továbbá kitűnő szerkezetű gbon - tisztító rostáit, sorvetőgépeit és indenneű ekéit, I olcsó árk és kedvező fize tési feltételek ellett. 1 vlint legjobbnk bizonyult, könnyű K é p e s árjegyzékek i n g y e n ég bérentve. ikri p w Irod, rktár és jvító űhely Budpest, üllői ni 25-dik szá ltt Köztelek" I w i» w w» > i i» i i w w w i» w w»» w u v w w y» w w w w w ^ R3Z ^ ^ ^ ^ ^ " * * * ^ ^ * ^ ^ - ' * *$S & ii >< * ' ^ " - " ^ ^ - - > J > ^ ^ " ^ - - Tuljdonos: JORDÁN KÁROLY. Budpest, IV. Deák Ferencz-utcz 15.»( Eredeti norál gypjú-ezikkeknek egyedüli Norál [&= főrktár gyrország részére. készítése lsó-rnhnefi ^t.^léb EZ ; felső-rhák értékszerinti sját űtereben. K t l ó g u s o k ég á r j e g y z é k e k i n g y e n és b é r e n t v e. uvww«vuwu«vwuuwvww«wwiivii Hílí\\ H H s 8#~»gyrhon első, l e g n g y o b b é s legjobb h l r n e v órüzlete. -» j B R U S W E T T E R JÁNOS SZEGEDEN cs. kir. és. kir. szb. chronoeter és űóiás, föltlálój z első egyedüli kulcs nélkül föl húzhtó reontoir ing - óráknk stb. stb. t Seidler Edinid, kívántr ingyen és bérentve küldetnek,gyr Házisszony' kidóhivtl Budpest ngy-koron-utcz 20. i ÉPEN OST EGJELENT!.Frnklin-Társult-, kidásábn Budpesten és inden könyvárusnál kphtó: BÉLYEG- ÉS ILLETÉKÜGYI TÖRVÉNYEK ÉS SZBÁLYOK KÉZIKÖNYVE», _ z ide vontkozó törvények, szbályok, pénzügyinisteri rendeletek pénzügyi közig, birósági döntvények és elvi jelentőségű htároztok teljes és rendszeres gyűjteénye. gyrázó példákkl, terjedeles kiszáítási tábláztokkl és kierítő betüsoros tárgyuttóvl. ÖSSZEÁLLÍTOTT GÁLFFYFERENCZ kir. pénzügyi foglid poisonyi pénztgyigzgtósigníl. ÁSODIK TELJESEN ÁTDOLGOZOTT Ár fűzve 3 KIDÁS F r r c i o r s z á g és K ü l f ö l d i n d e n illtszerész é n é l é s F o T _ drászánál _ Kiilönlege* BISUTTL VEG'VE PRIS FY, ILLTSZERES! 9, re l de l Pix. 9 - P Ui i-.-uü,iiui.ii.uuiiiuuiiiii^ szept szept SZÜLŐINEK GYÉÁNTLKODL. WITTELSBCHOK fejedeli h á z á b n e g y á s t élte többieket. «jó» elléknévvel elegetett nek évszázdos fordulóját ár két év előtt kellett ü l. iks válsztó fejedeleel v o l n ü n n e p p e l e g ü l n i, zt zonbn II. Ljos bjor ág is kihlt s z ország két része évi nk ár elített szoorú végzete itt el kel elválsztás után újr egyesült, és pedig pflzi s z ünnepélyt csk n e rég érik n g y ü n n e p e k. N e i n d e g y i k ü k lett hlsztni tiszt ö r ö ü n n e p u g y n, e r t II. Ljos trtották e g rendkívüli fénynyel, popávl v é g é n oldlágból szárzó Károly Tivdr válsztó-fe jedele ltt. időn ez február hvábn elhunyt, z urlkodás Zweibrücken-Birkenfeld- s Ottó ost tíz é v előtt rny lkodlát ü n n e király sjnáltos lelki állpot i n t e g y gyászfá- pelt herczegi párnk gyéántlkodl követ Bischweiler elléktörzsből kezett, e l y b e n n ü n k e t nnálfogv is közelebb zsef herczegre hárlott, kinek csládj rűn követte e g y á s t z utóbbi időkben z o l y n ről érdekel, ert tisztes gg párbn, iks é g Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnbusen ol lklo, e l y e t bjor urlkodó ház legszebb herczegben és Ludovik herczegsszonybn fel dlág is virágzik, ugynz, elyből o s t gyó- ünnepei közé sorozhtott. s é g e s királysszonyunknk szülőit tiszteljük. ántlkodlát király s z e r e n c s é t l e n h l á l á n k e l é k e tyolt borít c s l á d öröére. indzonáltl sű z ü n n e p e k sorát b n iks bjor k i Wittelsbchok csládj vlikor gzdgon szárzó iks Jó ü l ő iks herc2eg ellett i s szár zott. kötött volt e g á l d v srjdékokkl, oly gzdgon, h o g y véletlennek volt különös játék, hogy iks házsságánk félszázdos e l é k ü n n e p e, z rny z «osztály" ú g y z országnk, i n t gánk herczeg tyj, Pius herczeg u g y n b b n z évben enyegző n p j nyitott e g b n fejedeli háznk is ár-ár kárár vált. cs s u g y n b b n h ó n p b n született, i n t ké Wittelsbch-cslád urlkodásánk éves fönn lád két főág zonbn : bjor é s pflzi, túl sőbbi I. Ljos király. rályi herczeg L u d o v i k királyleánynyl G Y U L I PÁL. I1 R T L O : I á S Világok. (I.) Nendtvich Károlytól. etternich és Hpoleonidák I. Npóleon hláláig. - &' lyi Árpádtól. Hgy-BeCSkerektŐl Pákozdig. (I.) Vendrei Ferenci tál* noktól. Egy leány int özvegysszony. Regény. (Ili )Páiffylb«* Költeények: Bráti körben. Gyuli Páltól. híd.lo* fellow után, ngolból. Szász Bélától. Árttln Vádlottk. Sionyi Zsigondtól. Ppíriprunk eelése. udrony Páltól. Értesítő. Klids: Skuntl. Ford. Fiók K. x- - ft guss.: Rendszeres széptn. e. Verne J.: S*** átyás. Szigetvári Ivántól. Berryer törvénystóki* szédei. dr. Doctor Ronus : i decthoü"' egyeteünk. Cs. F. BUDPESTI SZELE egjelen évenként tizenkétw ^ Ívnyi trtlol. Budpesti Szele tájékozni igyekszik gy W* séget z eszékről, elyek világszerte rogllkorttti'' szelleeket s integy közvetítő kivn lenni egyfelé * *~. cudoány és ivelt k; z nség, ásfelöl hzi és H** irodlo közt. E ellett lehető széles tért nyit i * * : gzdsági közleényeknek,. tnd. kdéi n e * * sági bizottságától táogtv. egjelen évenként 12-szer 10 ívnyi hvi füzetekben. * * eetési ár bérentes küldéssel egész évre 12frt,félév*6 Előfizetéseket inden könyvárus elfogd. Bécsben, linski György cs. k. egyet, könyvárus, I. StefnspW* *. i előfizetési pénzek z lnlirt társult lridé-bjvstil^j dedök be, vgy könyvárusokhoz kik szintén fö' *^ htlzv elfogdásukr. t1 tt^trrrtttttfff^ Külföldi előfizetésekhez postilg eghtározott viteldíj is cstolndó állását ü n n e p e l t e e g. I. Ljos király születésé. Tud. kdéi egbízásából szerkeszti gyr irodli intézet és könyvnyod Bnop* B u ^ ^ y ^ n ^ T T ^ KIRÁLYSSZONYUNK XXXV. ÉVFOLY. I egész évre 8 írt Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK : j T. ' " * S ' " r ", t (félévre _ 3 BUDPESTI SZELE FRNKLIN TÁRSUL1 forint. Frnkl-Trsult nyodái. Részit egyes fogkt, fogsorokt ét (dobokt, jótállás ellett; árk ér. sékeltek. Kívántr részletfizetésre. ^ Csupán VSKNPI UJSG FOGORVOS Budpest, váczi utcz 24. szá. Sziszeken, Horvátországbn. háztrtási és szépiro dli hetilpnk elő fizetési ár: egész évre frt 6. félévre 3. negyedévre,, 1.50 n#~levélbeii egkeresésekre pontosn válszolttik Képes ánegyzék bérentve. Jvítások pont, eszközöltetik g y r h o n elnö, l e g n g y o b b é l e g j o b b h í r n e v ű órttzlete. BRN libát és kcsát gyár Házisszony" J.ondon Kecskeét 187:.' Bécs Újvidék 1875, Szeged Pris Székesfehérvár Budpest Előfizetési feltételek: VSÁRNPI UJSÁG és egész évre 1 2 írt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / fél évre._ 6 Tiszt fj tonlonsi... pírját 8 10 írtért, poernii «Peking-rucz «3 frt 50 kiért, szállít, szép é8 ngy példányokbn, BUDPEST, SZEPTEBER SZÁ Hr fi JEGER TNÁR TÁRSULT. N g y G y u l, volt cs. kir. udvri gyógj iwiiingfl #- Cst ellékelt védjegyű ckkek vlódik!, 1 Kiváló gondoskodáso tárgy leend, hojy ney kifo.ástln tisztság és szkszerű kezelése vl "" t. közönség előzékeny és pontos kiszolgálás áltl szertár legszigorúbb igényeket is kielégítse PTRON HUNGÁRIÁÉ" b é c s i c s á s z á r i k i r. uclyri gyógyszertárbn GYÓGYSZERTÁR BUDPEST VH I DJN'CHC"III. l e g g s b b u d v r s z o l g á l t á b n 2 1 éven ái folyttott ű k ö d é s e e t e k i n t e t b e n teljes biztosítékot nyújt Gyógyszertárbn indenneű orvosi és gyógyszerészi különlegességek továbbá p i p e r e - é s t á p s z e r e k, g y ó g y b o r o k stb., elyek ind legszigot] elvek szerint készitvék, gzdg rktárbn készletben állnk. Bárely étk Budpesten rktáron ne trtott különlegesség beszerzéséről készségesen et doskodo. b é c s i c s á s z á r i k i r. u t l v. g y ó g y s z e r t á r r l fentrtot ö s s z e k ö t t e t é s e n é l f o g v indezeket legfino nbb in'íségben viv k képes beszerezni. Kiváló tisztelettel LUDOVIK HERCZEGNÉ. IKS BJOK HERCZEG. KIRÁLYNÉNK SZÜLŐI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben