A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária."

Átírás

1 egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja neve: Redella Születési ország neve: Magyarország Születési telepules neve: Nyregyháza ElsO utónév 1 1 Maria További utonevek Mária Maria SzUletési ideje: [yrsegilátassérutek Egyesulete Szervezet székhelye: ranyltöszám: KOzterUlet neve: Házszám: Telepulés: Nyregyhaza KozterUletjellege: Bercsényi LépcsOhäz: 4 Emelet: Ajtó: BejegyzO határozatszáma: [Jt6i i2i i5i /2oo4VLL Nyilvántartãsl szám: [jt/{/248l2 Szervezet adoszáma: Képvseo neve: Markóczi Maria KépviselO aláirása: Keltezés: Litissérilltek Egyisiktc WO Nyfregyháza, Bercsényi a. 4. %zkn Nyiregyháza Kitöltö verzió: Nyomtatvány verziô:1.6 Nyomtatva:

2 egyszerüstett beszámolója és közhasznüsági mellékiete PK142 Nyirsegi Látássérültek Egyesulete Az egyszerüstett eves beszámoló mérlege Elözö év EOzö év helyesbtése (Adatokezertoriniban) Tárgyev ESLKOZOK (AKT1VAK) A. Befektetett eszkozok mmateriális javak. Targyi eszkozok. Befektetett pénzugyi eszkozok B. ForgoeszkOzOk. Készletek. KOvetelések iii. Ertekpaprok V. PénzeszkOzOk C. Aktiv idobeli elhatárolások ESZKOZOK OSSZESEN FORRASOK (PASSZVAK) D Sajáttôke. ndulo toke/jegyzett toke. TOkeváltozas/eredmeny. Lekbtbtt tartalék iv. Ertékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevekenysegbol V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevekenysegboi F. Céltartalékok F. Kotelezettsegek. Hatrasorolt kotelezettsegek. HosszU ejáratü kotelezettségek. ROvid ejáratü kotelezettségek C Passziv idobeli elhatároläsok FOR RASOK OSSZESEN Kitöltö verzió: Nyomtatvány verziô:1.6 Nyomtatva:

3 egyszerflstelt beszámolój a és közhasznñsági mellékiete P K 142 [Nyirségi LátássérUltek Egyesulete Az egyszerüstett eves beszámolo eredménykimutatása Alaptevekenyseg elôzo ev 1. Ertekestés netto árbevétele ekizo ev helyesbtése (Adatok ezer for,ntban.) Vállalkozási tevekenyseg rargyev elozo ev elozö ev targyév Osszesen elozo ev h&yesbtése elozo ev targyev heiyesbitese E 2. Aktivált saját teljesitmenyek ertéke 3. Egyeb bevételek tagdj, alapitótol kapott befizetés tamogatasok adományok PénzUgyi müveletek bevételei 5. Rendkivuli bevételek ebbol: anptóto kapolt befizetés tamogatasok A. Osszes bevétel ( ) ebbot: kozhaszno tevekenyseg )evatelei 6. Anyagjeflegü ráfordtások 7. Szemelyi jelleg(i ráfordtások ebbol: vezetö tisztsegviselok juttatásai Ertékcsokkeiési leirás 9. Egyéb ráfordtások 10. Pénzugy müveletek ráfordtásai KitOtö verzio: Nyomtatvãny verzió:1.6 Nyomtatva:

4 egyszerflstett beszámolója és kozhasznñsági mellékiete PK142 Nyrséqi Látássérültek Egyesulete Az egyszerustett eves beszámolo eredmenykimutatása 2. Alaptevekenyseg eldzo év elozo év helyesbitése (Adatok ezer form than) Vállalkozási tevekenyseg targyev eldzo év elozh ev helyesbtese tárgyev Osszeseii elozh ev tat yyév elozo dv helyesbitese 11. Rendkivuli ráforditások B. Osszes rátorditás ( ) ebbol: kozhaszno tevekenyseg ráford itásai C. Adözás eôtti eredmény (AB) 12. AdOfizetési kotelezettseg D. AdOzott eredmény (C12) 13. Jovahagyott osztalék Fárgyévi eredmény (D13) Tájékoztató adatok A. Kozponti koltsegvetesi tárnogatás B. Heyi Onkormányzati koltsegvetesi tamogatas O( C. Az Europai UniO strukturális alapjaibol, fletve a Kohéziós AlapbOl nyujtott támogatás D Normativ tamogatas L A személyi jovedelamado neghatározott részének adózó indelkezése szerinti elhiaszmialasarol szólo évi CXXV torve fly alapján kiutalt Osszeg F. Kozszolgaltatasi bevétel Az adatok konyvvizsgálattal ala vannak tãmasztva. Kitöftö verzió:2.52.o Nyomtatvany verzió:1.6 Konyvvizsgäloi záradék gen Nyomtatva: Nem

5 egyszerüsutett beszámolója és kozhasznüsági mellékiete PK Szervezet azoriostó adatai 1.1 Név %1yrségi Là1assérütek Egyesulete 1.2 Székhely ránytoszám: Kozterulet neve: TelepUlés: Nylregyhaza Házszám: LepcsOhaz: AjtO: Emelet: j VL[ 1.3 BejegyzO határozat száma: 1.4 Nyilvántartâsi szám: KOzterUletjellege: Bercsényi /jj/l24l Szervezet adôszáma: 1.6 KépviselU neve: [1arkóczi Maria 2. Tãrgyevben végzett alapcel szerinti es közhasznu tevekenysegek bemutatása AL Al up Szab&yban meg hacarozou teladatok végzse. 3. Közhasznü tevekenysegek bemutatása (tevekenysegenkent) 3.1 Kozhasznü tevekenyseg megnevezése: Egyeb kozossegi, társadalmi tevekenyseg 3.2 Kazhasznü tevekenyseghez kapcsolodo kozfeladat, jogszabalyhely: 3.3 KOzhasznü tevekenyseg célcsoportja: j LátássérUltek 3.4 Kozhasznü tevékenységbol részesülok étszáma: 3.5 Kozhasznü tevekenyseg fobb eredmenyei: Latassruk emberek tamogatasa segftsq nytijtás probmik mecjoklâsához. Kitöltö verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 egyszeriistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete PK142 Nyrségi Látássérültek Egyesulete 4. Kozhasznü tevekenyseg érdekében felhasznált vagyon kimutatâsa 4.1 Pelhasznált vagyonelem megnevezese (Adatok ezer forintban.) Vagyonelem értéke elhasználás célja Pelhasznált vagyonelem megnevezese Vagyonelem értéke Felhasználás celia Felhasznált vagyonelem megnevezese Vagyonelem érteke Pelhasználás célja Pénzeszköz Kozhasznu tevekenyseg érdekében felhasznált vagyon kimutatäsa (osszesen) KozhasznU tevekenyseg érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezese ElOzO év 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezese EözO ev Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezese EOzO év Targy év Tárgyév Cél szerinti juttatások kimutatása (osszesen) Cél szerinti juttatások kim utatása (mindosszesen) V zto tisztsegviseloknek nyüjtott juttatás 6.1 Tisztség EOzO év (1) Targyév (2) EgyesUleti elnök 6.2 A. Tisztseg Vezetö tisztsegviseloknek nyujtott juttatás összesen: Kitöltö verzio: Nyomtatvány verzió:1.6 EOzO év (1) Targy év (2) Nyomtatva:

7 egyszerflstett beszámolója és kozhasznüsági mellékiete PK142 Nyrsegi Látãssérültek Egyesulete 7. KOzhasznü jogallas megallaptasahoz szukséges mutatok (Adatok ezer forintban) EözO év (1) Alapadatok B. Eves Osszes bevétel Tárgyév (2) ebböl: C. A személyi jovedelemadó meghatarozott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló evi cvi. torvény alapján átutalt osszeg D. KOzszolgáltatási bevétel E. Normatv tamogatas F. Az EurOpai Unió strukturális aiapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyujtott támogatas G. Korrigált bevétel [B(C+D+E+F)] H. Osszes rátordtãs (kiadás) EbbOl személyi jellegu ráfordtás KOzhasznü tevekenyseg ráfordtásai K. AdOzott eredmény L. A szervezet munkájában közremuködö kozérdeko önkéntes tevékenysé9et vézo személyek száma (a kozérdekü Onkentes tevekenységrol szóló evi LXXXV. torvénynek megteleloen) ErOtorrás ellatottsag mutatoi MutatO teijestése gen (4) a) [(B1+B2)/2> ,. Ft] Nern (4) b) [K1+K2>=0] (4) C) [(1+12A1A2)/(H1+H2)>=0,25] TOrsadalmi tárnogatottsog mutatoi MutatO teijesitese (5) a) ftcl+c2)/(g1+g2) >0,02] (5 b) [J1+J2/(H1+H2>=0,5J (5 c) [(L1 L2/2>= 10 fdj Kitöltö verzio:2.52.o Nyomtatvãny verzio:1.6 Nyomtatva:

8 egyszeristett beszárnolója és közhasznñsági mellékiete PK142 Ny1rsegi Látássérultek Egyesulete Támogatási program elnevezése: Maqyar Vakok es Gyenqènlátók Szovetsece. Nemzell Erotorrãs M niszté urn Támogato megnevezése központi koltsegvetes bnkormányzati koltsegvetes Támogatas forrása: nemzetkozi forrãs más gazdalkocio Tamogatás idötartama: 2012 Tàmogatasi Osszeg: ebbäl a tárgyévre juto osszeg: tárgyevben felhasznált osszeg. targyevben folyositott Osszeg: fámogatás tpusa: visszatértendo vissza nem tértendô Targyevben felhasznált osszeg részletezése jogcmenkent Személyi Dologi L e ol m ozási Osszesen: Tamogatas tárgyévi felhasználasának szoveges bemutatása: Az Al ap Szabályban meg hatãrozou feladatok veqrehajtásanak b,ztostasa. AZ uzieti evben vegzett t000 tevekenysegek es programok bemutatasa Gyenqenlatók eletének seqitese eszkozokkel, tmogatásokkal OsszejOvetelek rnegszervezese. A lãtãsswt. ember.k eq yes prom Femai nak megoldàsa. Tanácsadás. Kitöltö verzio:2.52.o Nyomtatvany verzió:1.6 Nyomtatva:

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

101 Fovarosi Torvenyszek 121011121

101 Fovarosi Torvenyszek 121011121 A kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamo6ja es kozhasznusagi melleklete Targyev: Torvenyszek: 11 Fovarosi Torvenyszek 12111121 BekUldo adatai E6tag Csaladi nev Else utonev Tovabbi

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek mm mn mi in11 Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete PK-141 A szervezetet nyilvantarto bir6sag megnevezese: Targyev: 08 Gyori Torvenyszek

Részletesebben

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro

reszere atutalt osszeq tethasznalasaro 12KOZ Kozlemeny az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett reszere atutalt osszeq tethasznalasaro Nemzeti Ad6 es Vamhivatal [A szernelyi jovedelernado meqhatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben