Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve"

Átírás

1 Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve ZUGLÓI BENEDEK ELEK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HEFOP 2.1.6/05/ /1.0

2 Kedves Kollegák, Tisztelt Olvasók! Örömmel nyújtjuk át ezt a kiadványt, melyben a Zuglóban megvalósult integrált oktatás jó gyakorlatát mutatjuk be. Kötetünk írói olyan pedagógusok, akik sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában, nevelésében vesznek rész, a Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban projekt megvalósítói. Együttműködésükkel és a közösen kimunkált modellekkel bizonyítják, hogy a befogadó szemlélet teret nyert Zuglóban. Az együttműködés az együttnevelésért sikeres megvalósulása nem csak a sérült gyermekek számára jelent pozitívumot, hiszen a differenciált tanulásszervezési módszerek, a továbbképzéseken elsajátított tevékenységközpontú technikák egyaránt megjelentek és beépültek a mindennapi pedagógiai gyakorlatunkba. Az integrált nevelés eredményes megvalósításához nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai szolgáltatás, a gyógypedagógiai háttér biztosítása, a Zuglói Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény partnerként működik együtt valamennyi befogadó óvodával, iskolával. A lehetőség azzal táncol, aki már ott van a táncparketten. mondta Brown(2005). Lépjünk bátran a táncparkettre, a tudásunk megvan hozzá! Az együttnevelődés során a gyermekek megtanulnak alkalmazkodni, természetes módon együtt élni, a sérült gyermekek pedig egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően vehetnek részt az oktatási, nevelési folyamatban. Megtanulnak együtt élni képességeikkel, beilleszkedni először a gyermekek közösségébe, majd a felnőttként a társadalomba. Marksteinné Molnár Julianna projektmenedzser Kölesné Németh Mária szakmai vezető

3 Bevezetés Az integráció definícióját a pedagógiában az együttnevelés adja. Az integráció általánosan azt jelenti, hogy a fogyatékos, akadályozott, azaz sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI), fiatalok beilleszkednek ép társaik közé. Azonban az integráció szót sokkal szélesebb értelemben, tágabb kontextusban használjuk. Valójában az integrált oktatás gondolata nem a közoktatásból származik, hanem az emberi jogokért folytatott küzdelem, az antidiszkriminációs mozgalmak eredménye. A fogyatékossággal kapcsolatos kérdések megközelítése napjainkban az integrációt tekinti kulcskérdésnek a sérült emberek aktív társadalomba illesztése területén. A fogyatékos emberek maradéktalan társadalmi befogadásában az elsődleges és leghatékonyabb eszköz a szemléletváltás, mely hozzájárul az előítéletek, a félelem, a tartózkodás, a nemtörődömség, a sajnálkozással telített odafordulás felszámolásához. A fogyatékosság nem az alkalmatlanságot jelenti, hanem egy olyan helyzetet, amelyben a környezet alakításával az emberek életminősége a fogyatékos emberek életminősége is javulhat. A befogadó felnőtt társadalom azt jelenti, amelyben természetes módon együtt élnek a fogyatékossággal élők és a nem fogyatékossággal élők, s ez valahol az oktatásban, a gyermekkorban kezdődik el. Az oktatáspolitika és a közoktatási törvény támogatja az integrált oktatást. Tilos a hátrányos megkülönböztetés és minden olyan közvetlen és közvetett különbségtétel (kizárás, korlátozás, kedvezés), amelynek a következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A gyermek mindenek felett álló érdeke, joga a megfelelő színvonalú szolgáltatásokhoz, hogy minden segítséget megkapjon képességei kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez (Ktv. 4. ) A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Ez történhet az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben vagy a többi gyermekkel együtt a többségi iskolákban. (KT. 30. ) Mindezen körülmények hatására elindult hazánkban is egy folyamat a befogadás megvalósulása felé, melynek fő célja olyan befogadó iskolarendszer kialakítása, ahol az iskola alkalmazkodik a gyermekek körében tapasztalható kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben megnyilvánuló sokféleséghez. Egyre inkább megjelenik az a szemléletmód, amely nemcsak fogadja, felveszi az intézménybe a gyermeket, hanem befogadja és megteremti a gyermek fejlődéséhez szükséges legmegfelelőbb környezetet, a személyi és tárgyi feltételekkel, vagyis az inkluzív környezetet. Az inkluzió az integráció legfejlettebb foka, az együttnevelés elfogadó gyakorlata. A HEFOP A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésénekoktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban projekt célkitűzése is erre irányul. Az esélyegyenlőség biztosításán kívül a befogadó közoktatási rendszer megteremtése, az inkluzív nevelésoktatás megvalósítása a cél, ahol minden gyermek/tanuló képességének és adottságának maximális kibontakoztatása történik. A projektben résztvevő intézmények folyamatosan szem előtt tartva az említett célokat valósították meg kitűzött feladataikat, melyek szervesen illeszkedtek az egyes intézmények pedagógiai programjához, az intézményi profilhoz.

4 Minta értékűnek lehet nevezni azt az együttműködést, ami kialakult a két év alatt a projektben résztvevő intézmények között. Számos teammegbeszélést, bemutató foglalkozást (mozgáskotta, németh mozgásmodell, BÉZSprogram, projektfoglalkozás, Ayresfoglalkozás ), szakmai napot (módszertani klub foglalkozás, kompetencia alapú oktatás ), belső képzést, szülő klubot, speciális programokat (lovas terápia, integrációs tábor) stb. tartottunk, ahol folyamatosan alakult az egymásra való odafigyelés, az együttműködés. Ezek jó alkalmak voltak az egymás munkájába való betekintésre, a gyakorlatorientált tapasztalatszerzésre, a megfelelő szakkompetenciák elérhetővé tételére. Egyre tudatosabbá vált a tervezés az intézmények között. A nyitott, innovatív szemlélet egyre inkább ráragadt az intézmények tantestületeinek többi tagjára és a szülőkre egyaránt. Elmondható, hogy az intézmények nemcsak szerkezeti, hanem minőségi változáson is keresztül mentek. Szemléletük a mindenkori kihívásokra azonnal nyitottan reagál, s a kialakított jó gyakorlataik ma már természetes tevékenységgé alakultak, fenntarthatóak és jól követhető minták. Ezúton mondok köszönetet a projektben részt vevő konzorciumi intézmények fáradhatatlan és sokszor embert próbáló munkájáért: A Meseház Óvoda közösségének Turi Istvánné vezetésével, A Heltai Gáspár Általános Iskola tantestületének Földesné Fábián Csilla vezetésével, A József Attila Általános Iskola tantestületének Forgács Tíborné, majd később Csermendyné Rapatyi Mária vezetésével, A Móra Ferenc Általános Iskola tantestületének Horváth Gizella vezetésével, A Németh Imre Általános Iskola tantestületének Kovács Pál vezetésével és végül, de nem utolsó sorban saját tantestületünknek, a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény valamennyi tagjának, Szabó Józsefné gazdasági vezetőnek és projektmenedzserünknek, Marksteinné Molnár Juliannának.. Kölesné Németh Mária igazgató, a projekt szakmai vezetője

5 Marksteinné Molnár Julianna: Zuglói jó gyakorlatok, a megvalósult együttműködés A Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a konzorcium tagjaival a projekt során a többoldalú intézményi, szakmai és szakmaközi együttműködés keretein belül kiépítette és fenntartja a Zugló oktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív együttnevelését. A konzorcium tagjai: A Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ellátja a sajátos nevelési igényű óvodás és általános iskoláskorú gyermekek oktatását nevelését. Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás keretein belül gyógypedagógiai tanácsadást, fejlesztő felkészítést, logopédiai feladatokat, gyógytestnevelést, valamint utazó szakember hálózatot működtet. Meseház Óvoda, a pedagógiai összmunkán alapuló fejlesztésben a szakemberek együttműködve az óvodai keretekhez, a gyermek személyiségéhez igazodva tervezik és végzik munkájukat. Heltai Gáspár Általános Iskola, Montessori fejlesztőeszközök használatával a gyermekek a cselekvés síkján megalapozva szerezhetik elméleti és gyakorlati tudásukat. A képességek tökéletesítése mellett elsődleges szempont a tanulás örömének felfedezése és a sikerélmény biztosítása. Móra Ferenc Általános Iskola kiemelt tevékenysége a diszlexia prevenció alkalmazása, emeltszintű nyelvoktató program, nívó csoportos oktatás, logopédiai osztályok működtetése. Az egyénre szabott fejlesztés, differenciálás tanórán belül és kívül nagy szerepet kap az iskola életében. Németh Imre Általános Iskola hangsúlyt fektet a differenciált képességfejlesztésre, a mindennapos testedzésre. Beszédfogyatékos gyermekek számára logopédiai osztályokat működtetnek, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában kiemelkedő hangsúlyt fektetnek a mozgásfejlesztésre. József Attila Általános Iskola hangsúlyt kap a gyermekek mozgásfejlesztése, valamint az egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai oktatás, a BÉZS program. A projekt elősegítette az együttnevelésben résztvevő és közvetve érintett szakemberek és partnerek körében: a befogadó pedagógiai környezet és megfelelő támogató szakmai háttér kialakítását, az inklúzíót támogató jó gyakorlatok és tevékenységek elterjesztését, az attitűdváltást segítő programcsomagok kidolgozását, sikeres és hatékony beépülését a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, a széleskörű kapcsolatrendszer és szolgáltatóhálózat kialakulását, a meglévő humán erőforrásokra támaszkodva, komplex pedagógiai szak és szakmai szolgáltatások nyújtását és bővítését, módszertani adatbank létrehozásával a differenciáló, a tanulók együttműködésére és eltérő képességeire építő tanulásszervezési eljárások alkalmazását, szakmai műhelyek megszervezését és működtetését, óvodaiskola átmenet segítését, utazó szolgáltatások, szakkompetenciák elérhetőségét, pedagógushallgatók hospitálási és gyakorlatorientált tapasztalatszerzési lehetőségeinek bővítését,

6 akkreditált és legitimált pedagógustovábbképzések szervezését, megvalósítását, honlap üzemeltetését, szülői klubok működtetését. Komplex szolgáltatások megjelenésével hozzájárult a sajátos nevelési igényű tanulók: egyéni képességekhez igazodó, pedagógiai diagnosztikus méréseken alapuló, egyéni fejlesztési tervek alapján történő képességkészség fejlesztéséhez, esélyegyenlőségének növeléséhez, iskolai kudarcok csökkentéséhez, lemorzsolódás és idő előtti iskolaelhagyás kockázatának csökkentéséhez, sikeres továbbtanulásukhoz, hosszútávon a munkaerőpiaci esélyeik növeléséhez, szocializációjukhoz, önálló életvitelük javításához. Több csatornás, működő kapcsolatrendszer kialakítása révén a projekt: tudatosabb tervezést és hatékonyabb kommunikációt fejlesztett ki az intézmények és a szakemberek között, multiplikációval elősegíti az együttnevelés szélesebb körű és gyorsabb elterjedését, lehetővé teszi, hogy a nyitott iskolák szervezeti és tartalmi kereteik átalakításával alkalmassá váljanak a kulcskompetenciák fejlesztésére, hozzájárul a szülők aktívabb bevonásához, az élethosszig tartó tanulási modell elterjesztéséhez. A bevezetett új terápiák, az elsajátított módszerek és eszközök használata a mindennapi pedagógiai gyakorlatban a szemléletváltás indikátoraiként is értelmezhetőek. Szakmaközi hálózat működtetésének színterei a team megbeszélések és a szakmai műhelyek, a családi játszóház és szülői klubok, az integrációs tábor az inklúzív nevelési környezet fenntarthatóságát biztosítják. Zuglói jó gyakorlatok A szakmai műhelyek által kidolgozásra került, már kipróbált, önállóan kezelhető modelleket, tartalmi egységeket jó gyakorlatként mutatunk be. A célcsoport szempontjából eredményesnek bizonyultak, és hozzájárulhatnak a jövőben is a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres integrálásához, az inkluzív pedagógiai környezet kialakításához. A modellek kapcsolódnak az integrált nevelést megvalósító intézmények szervezetének fejlesztéséhez és tevékenységeihez, ezen túlmenően segítik a támogató társadalmi környezet kialakulását. A kidolgozott jó gyakorlatok növelni tudják a sajátos nevelési igényű gyermekek sikerességét, a különböző kompetenciák fejlesztésével meg tudják alapozni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességeket, növelni tudják társadalmi beilleszkedés, a munkaerőpiaci érvényesülés esélyeit, bemutatják az intézmény szervezeti átalakításban rejlő lehetőségeket,

7 bemutatják, hogy az intézmény kapcsolati rendszere milyen módon használható fel a helyi társadalmi közeg befolyásolására, az együttnevelést támogató pedagógiai rendszerek kialakítását és megújulását segítik, a nyilvánosság biztosításával a horizontális tanulást támogatják, a kidolgozott módszerek beépülhetnek az együttnevelést felvállaló oktatási intézmények pedagógiai rendszerébe. A jó gyakorlatok bevezetésével kiépült a konzorciumi intézmények belső képzési rendszere, gazdagodott a pedagógusok módszertani kultúrája. Az intézményi háló kiépítésével, a pedagógusok képzésével az integráltan ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma nőtt, csökkent a lemorzsolódás a sajátos nevelési igényű tanulók körében. Az elért eredmények hosszútávon érvényesülhetnek. A belső képzési rendszer a kidolgozott modellek, jó gyakorlatok terjesztését segíti, míg a kiépült intézményi háló és a műhelymunka pedig a folytonos megújulás lehetőségét biztosítja az innovatív szemléletű pedagógusoknak.

8 Dr. Iliás Lajosné: A projekt hatása Zugló közoktatására A Változz világgal című projekt az Uniós pályázatok között a kerület közoktatáspolitikájában meghatározó jelentőségű. Zugló közoktatási intézményeire a nyitottság, az új iránti fogékonyság jellemző. Az Uniós pályázat megjelenésekor a kerületi intézmények egy csoportja a program megírásával azonnal reagált a szakmai kihívást jelentő pályázati felhívásra. A Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) mint konzorciumvezető intézmény öt intézmény bevonásával 2005ben készítette el pályázatot március elseje, amikor a program megvalósítása elkezdődött, a kerület közoktatásában szakmatörténeti dátumnak tekinthető. Voltak már korábban előzményei Zuglóban az integrált nevelésnek, egykét sikeres kísérletről lehetett hallani, de rendszerszerű és tudatos szakmai együttműködés az együttnevelésért intézményi szinten csak a pályázat megvalósításával vált lehetővé. A program a konzorciumi intézmények valamennyi munkatársát, a szülőket és gyermekeket is figyelembevéve mintegy 3900 főt érintett, így a befogadó, inkluzív szemlélet a kerületben tért hódított. A szakmai napok, tájékoztatók, belső képzések, a Zuglói Pedagógiai Napok keretében szervezett bemutató foglalkozások jótékony hatással voltak a kerület többi pedagógusainak szemléletére is. Együttműködési megállapodás alapján bekapcsolódott az együttnevelési folyamatba a dr. Mező Ferenc, a Munkácsy Mihály Általános Iskola, a Mályva Óvoda, a Kerékgyártó utcai Óvoda és a Napsugár Óvoda, valamint a Zuglói Logopédiai Intézet. A pozitív eredményekről, tapasztalatokról elismerően adott hírt több alkalommal a Zugló TV és a Zuglói Lapok című kerületi újság, így a szülők és a lakosság körében is ismertté és elfogadottá vált az integrált nevelés oktatás gyakorlata. Ezt segítették a szülők körében folyamatosan működő szülő klubok valamint a szemléletformáló képzések, tréningek. Az eredmények messze túlmutatnak a kerület határain, a konzorcium intézményeinek munkatársai professzionális tudás birtokosai lettek. Munkájuk modellértékű, melyet jó gyakorlatként multiplikáltak, a később bekapcsolódó intézmények számára tovább adtak. Ezzel részeseivé váltak egy olyan országos folyamatnak, ahol a horizontális tudásátadás meghatározó jelentőségű. A program kiemelt célja megvalósult, hisz az integráció során emelkedett azoknak a fogyatékkal élő gyermekeknek az aránya, akik a kerület többségi óvodáiba, általános iskoláiba járnak, lakóhelyük közelében részesülnek képességeiknek megfelelő oktatásbannevelésben. Kialakult a befogadó intézményhálózat, bővült a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes fejlesztését ellátó közoktatási intézmények kínálata. Ez azért jelentős, mert a nyitott intézményekben jobban megvalósítható az esélyegyenlőség, javulnak a társadalmi beilleszkedés esélyei. A program legfőbb értéke és hozama: Valamennyi intézmény esetében az eredmények beépültek a pedagógiai programokba, intézményi dokumentumokba; A pedagógusok, a szülők, a gyermekek felkészültek a befogadásra, elfogadásra; A szülők stigmamentesen választhatnak intézményt a sajátos nevelési igényű gyermekének;

9 Tudatosabbá és tervszerűbbé vált a humán erőforrás fejlesztése; A tárgyi és működési feltételek javultak A módszertani kultúra gazdagodott, korszerű és eredményes munkaformák honosodtak meg az intézményekben Új megoldások, tanulási stratégiák kerültek előtérbe Élővé és folyamatossá váltak az intézményi együttműködések A pedagógiai munka része lett a különböző szakemberek konzultációja, a team megbeszélések A program megvalósítása segíti a folytonos megújulást, a folyamatos fejlesztést Az intézmények a saját profiljuknak megfelelő modelleket dolgoztak ki: o BÉZS pogram a József Attila Általános Iskolában, o Németh Mozgásmodell a Németh Imre Általános Iskolában, o Módszertani klub és a kompetencia alapú programcsomag bevezetése a matematika és szövegértés területén felmenő rendszerben az első osztálytól a Heltai Gáspár Általános Iskolában, o Projektpedagógia módszere a tanítási folyamatban és a kompetencia alapú programcsomag bevezetése a szociális kompetenciák területén a hatodik osztályban a Móra Ferenc Általános Iskolában, o Mozgáskotta módszere és az óvoda iskola átmenet illetve a kognitív képesség struktúrák fejlesztése program a Meseház Óvodában, o Új terápiák bevezetése és alkalmazása (Lovasterápia, kutyaterápia, AYRES terápia), óvoda iskola átmenet, belső képzési rendszer kiépítése, integrált tábor a Zuglói Benedek Elek EGYMIben A program valódi nyertesei a kerület oktatási intézményeiben nevelődő gyermekek. Most, amikor az eredményeket számba vesszük, nem feledkezhetünk meg azokról, akik ehhez tevőlegesen hozzájárultak. Elismerés és köszönet illeti a projekt megvalósításában közvetlenül vagy közvetve részt vevő valamennyi munkatársat, a fenntartót, akinek a pozitív hozzáállása, biztatása és szakmai, pénzügyi támogatása nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Az eredményekre építve, fontos, hogy fokozott figyelmet kapjon az inkluzív munkát segítő szolgáltatói hálózati rendszer működtetése. A megvalósított program illeszkedik az országos oktatáspolitikai reformfolyamatokhoz, amely a szükséges hazai és uniós támogatások megszerzését célozta meg és folyamatosan támogatja azt. A Zuglói közoktatási dokumentumok a folyamatos fejlesztést garantálják, a fenntarthatóságot biztosítják. A projekt megvalósítását eredményesnek értékeljük. A szakmai konferenciák, beszámolók, előadások bizonyítják, hogy értékes és folytatásra méltó fejlesztési szakasz zárult le.

10 Kölesné Németh Mária: Zuglói Benedek Elek EGYMI Az inkluzív pedagógiai környezet kialakítását segítő módszerek, eljárások alkalmazása Előzmények Küldetésnyilatkozatunk: Eltérő tantervvel működő, gyermek és emberközpontú nevelőiskolának valljuk magunkat. Intézményünk nyitott szemléletű, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél. Érzelmekben gazdag iskolai légkört szeretnénk megteremteni. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagyobb hangsúlyt kap a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi nevelés. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Egymás személyiségét tiszteletben tartva szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. Következetesen magas szakmai igényeink vannak, s ezek megvalósításához megfelelő eszközök és tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre. Fontos az iskolai életünk és munkánk minden területén a folyamatos fejlődés. Elkötelezettek vagyunk az inkluzív pedagógia, az együttnevelés irányában. Mint Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magas szintű gyógypedagógiai szakmai és módszertani tudást kívánunk közvetíteni az integrációban résztvevőknek. Nem vagyunk mindannyian arra hivatottak, hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre, hanem arra, hogy nagyon egyszerű hétköznapi munkát végezzünk rendkívüli szeretettel Jean Vanier Folyamatosan változó társadalmi körülmények, szükségletek és igények következtében egyre inkább előtérbe került a gyermekek egyéni képességeinek és készségeinek a figyelembe vétele az általános és a speciális pedagógia területén egyaránt. Ez új szemléletet, új pedagógiai módszereket kíván. Intézményünk azonosult az új kihívásokkal, célként fogalmazta meg az ennek való megfelelést, az inkluzív pedagógiai környezet kialakítását, a befogadó intézmények segítését, a gyógypedagógiai szakkompetencia elérhetővé tételét. Intézményünknek speciális, differenciált struktúrájú, többcélú intézmény, melynek célja hogy több oldalú intézményi, szakmai és szakmaközi együttműködés keretében megvalósítsa és fenntartsa Zugló oktatási intézményeiben a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók inkluzív együttnevelését szeptemberében kezdtük meg a szerkezeti átalakítást belső átszervezéssel a közoktatási törvény módosítása kapcsán, mely a következőket írta: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hozható létre a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából. Az egységes

11 gyógypedagógiai módszertani intézmény céljaival összhangban elláthatja az e törvény 34. a), b), e), g), h) pontjaiban felsorolt pedagógiai szakszolgálat feladatait, az utazószakemberhálózat működtetését, az e törvény 36. (2) b)e) és g) pontjaiban felsorolt pedagógiaiszakmai szolgáltatás feladatait, továbbá az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai feladatot ellátó intézményegység működhet. Ktv. 33..(12). Kt (28) sajátos nevelési igényű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a) a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, b) a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, c) magánoktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása, a foglalkoztatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, d) a gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. Az átalakulás lépései a kiindulási helyzet elemzése: a földrajzi környezet igényeinek megfogalmazása, meglévő szabad kompetenciák, kapacitás (az intézményi kínálat) összegyűjtése, egyeztetés az igények és a kínálat között, kommunikáció a fenntartóval, intézményi átalakuláshoz szükséges funkcióváltás végiggondolása és az átalakulás lépéseinek eltervezése, a szükséges intézkedések kidolgozása, megvalósítás korrekciók, visszacsatolások, egyeztetések, értékelés, minőségfejlesztés kérdései. Ennek értelmében megtörtént a kapcsolatfelvétel és szakmai feladategyeztetés a Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottsággal, a Nevelési Tanácsadóval és a kerület azon intézményeivel, ahol már foglalkoztak speciális odafigyelést igénylő, súlyos tanulási zavarral küzdő gyerekekkel, tanulókkal, s pedagógiai programjaikban is megfogalmazódtak a speciális megsegítés igényei, módszerei és feltételei. Az említett intézményekkel szakmai konzultáció keretében feladatértelmezés történt és együttműködési megállapodás született az integrált nevelés felvállalásáról és a szakmai együttműködés megvalósításáról, melyről az iskolák írásos szándéknyilatkozatot is adtak. Megtörtént a segítőszolgáltató hálózat kiépítésének elkezdése, az utazó gyógypedagógusi ellátás megszervezése, mely további támogatást nyújt a különböző gondozási igények, speciális szükségletek kielégítésére, a befogadó zuglói általános iskolák integrációs programjainak kidolgozásában, módszertani megújulásukban, szemléletformálásukban, szervezeti fejlesztésükben.

12 Elkezdtük a befogadó intézmények pedagógusainak megsegítését: speciális tanácsadással a tankönyvek, taneszközök megválasztásához, a differenciált tanóravezetéshez, tanulásszervezéshez. Nyílt napokat szakmai konzultációkat, teammegbeszéléseket folytattunk, nevelési értekezletek, szülői értekezleteket tartottunk. Összeállíttottunk egy adatbankot a speciális segédeszközökről, a szakirodalomról. Biztosítottuk az eszközök folyamatos kölcsönzési lehetőségét. A feladatok megvalósításába bevontuk az ELTE BGGYTF terapeuta szakos hallgatóit is. A különböző heterogén szakmai szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szeptemberétől indítottuk be utazó gyógypedagógiai szolgálatunkat, majd júl. 1től alapító okiratunk szerint is alaptevékenységünk az integrált oktatás. Utazó pedagógusaink magas szinten nyújtanak segítséget a rászoruló gyermekeknek/tanulóknak és együttműködnek a pedagógusokkal, szülőkkel. Jelenleg nyolc utazó gyógypedagógusunk több, mint 100 sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló ellátását végzi. A JGY mai jellemzői Aktuális állapota: kipróbált, korrigált, továbbfejlesztett A JGY alkalmazási területe sérüléstípus alapján: mozgáskorlátozott, látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó), hallássérült (siket, nagyothalló), tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos), beszédfogyatékos, autista, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar. A JGY alkalmazási területe életkor alapján: óvoda, 1 2. osztály, 34. osztály, 56. osztály, 78. osztály A JGY komplexitása, összetettsége: komplex rendszer, csak egészben használható Kiemelt céljaink Biztosítsuk a különleges gondozási szükségletre szoruló gyermekek/tanulók óvodai/iskolai nevelésétoktatását, fejlesztő felkészítését, tehetséggondozását. Különös hangsúlyt fektetve a személyre szóló fejlesztésre. A tanulók életkorának, állapotának figyelembe vételével juttassuk el őket egyéni képességeik maximumára. Az oktatás keretében felkészítsük diákjainkat az eredményes szocializációra, pályaválasztásra, az önálló életvitelre. Elősegíteni a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra megvalósulását. Módszertani Intézményünk tevékenysége, mint jó gyakorlat minta legyen az inkluzív pedagógiai környezet megvalósításában. Segíteni a speciális és a többségi intézmények (óvodák, iskolák) szervezetében és működésében végbemenő funkcióváltást a differenciált és integratív pedagógiai módszerek alkalmazásának tekintetében, hogyan lehet a gyógypedagógiai professzió tudását a pedagógiai együttműködések segítségével a többségi intézményekben felhasználni. Segítő, szolgáltató hálózat kiépítése, a szolgáltatások körének bővítése, szakmai feladatok széleskörű felvállalása. Összehangolni a helyi szükségleteket, igényeket a hozzáférhető szak és szakmai szolgáltatásokkal. Eredményeink: Az oktatásban résztvevő gyerekek szülei, az ellátást végző valamennyi pedagógus egyre inkább érzékennyé válik a társadalmi esélyegyenlőség kérdéseire. A befogadó attitűddel elősegítik a pozitív változásokat. Tevékenységeink: Szülők és pedagógusok számos képzésen, tréningeken vettek részt, melyek az együttnevelés kérdésével foglalkoztak.

13 Szülő klubok szervezése havi rendszerességgel Integrációs tábor szervezése Nyílt napok, bemutató foglalkozások szervezése a programban alkalmazott módszerekről: Ayresterápia, lovas terápia, a kompetencia alapú oktatás Fejlesztőeszköz börze, ahol fejlesztési területeknek megfelelő különböző speciális eszközök bemutatása történik Szakmai és szakmaközi team megbeszélések Honlap működtetése, melyen többek között az általunk kidolgozott feladatbank is szerepel Körülmények: A heterogén tanulócsoportokban történő foglalkozás a jellemző, a problémát érintő valamennyi szakember együttműködésével, a korszerű tanítási technikák alkalmazásával. Újszerűsége: Az általános és a speciális gyógypedagógiai tudás összekapcsolódik, egymást segíti, kiegészíti, s ezzel tudja a legtöbbet kihozni a gyerekekből. Ellenőrzés, értékelés: A tantárgyi méréseken keresztül folyamatosan visszajelzést kapunk a gyerekek előrehaladásáról. Az értékelésbe az osztálytanítók kikérik a gyógypedagógusok véleményét is. Nehézségek: A gyorsan változó törvények, és fogalmak, melyek a szakemberek között is konfliktusokat, zavart okoznak. Lehetetlenné válik a hatékony munka. Nem elég a kiváló szakmai felkészültség és akarat, ha a társadalomban nincs meg az elfogadás a másság iránt és így a szülőket is nehezebb meggyőzni az integráció előnyeiről. A tanulók közötti együttműködésre egyre jobban jellemző a szociális érzékenység, az egymás elfogadása, mely a korszerű, új tanulási technikák alkalmazásának kooperatív tanulási technikáknak, a projektpedagógia bevezetésének is köszönhető. Feltételek: Személyi: megfelelően képzett, nyitott szemléletű tanárok, probléma érzékeny vezetőség. Az utazó tanári hálózattal az EGYMI biztosítja a közvetlen, a szükségletre azonnal reagáló, direkt módon történő segítséget. Tárgyi: az egyéni fejlesztésekhez a területeknek megfelelő eszközök szükségesek, melyet nagyrészt az EGYMI biztosít. A JGY terjesztése, ajánlás: Mindenkinek ajánlott, aki lépést akar tartani a mindenkori változásokkal. Különösen hatékony a másság elfogadásának fejlesztésére, az egyéni bánásmód, készségképességfejlesztés alkalmazására a különböző tanulási zavarral, nehézséggel, vagy valamilyen fogyatékossággal küzdő gyermekek/tanulók esetében.

14 Intézményi/szervezeti jellemzők: Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Tanuló)csoportok száma: 11 Óvodai/általános iskolai gyermekek/tanulók száma:114 SNI gyermekek száma:114 Módszertani intézmény által megsegített óvodás/általános iskolás tanulók száma a befogadó intézményekben: 98 Összesen: 212 sajátos nevelési igényű gyermeket/tanulót lát el az EGYMI Gyógypedagógus: 40 fő Gyermekfelügyelő /pedagógiai asszisztens: 40 fő Pedagógusok összlétszáma az intézményben: 40

15 Balogh Eszter: József Attila Általános Iskola BÉZS program (bábérzelemzenesiker) A József Attila Általános Iskola 8 évfolyamos iskola. Az 13. évfolyamon egy, a 48. évfolyamon két párhuzamos osztállyal működik. Az a osztályok tanulói átlagos képességű, illetve tehetséges gyermekek, valamint évfolyamonként változó létszámmal a sajátos nevelési igényű tanulók. A b osztályaink kis létszámmal (max. 15 fővel) működnek, itt a részképességzavarokkal, illetve magatartási és beilleszkedési problémával küzdő gyermekek neveléseoktatása történik. Ezekben az osztályokban utazó gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, és iskolapszichológus segíti a munkát, s közös törekvésünk, hogy a megfelelő fejlődést mutató tanulókat, minél hamarabb, a hagyományos a osztályokba integráljuk. Nagy gondot fordítunk a szülők és a kollégák megnyerésére, az esetleges kisebbnagyobb ellenállás leküzdésére, az osztályok közötti éles határok eltörlésére. Rohamosan emelkedik a hátrányos helyzetű tanulóink száma is. A hátrányos helyzet jellemző előidézői iskolánkban a nehéz családi gazdasági helyzet: lakás és bérviszonyok, a munkanélküliség, a családi szerkezet megváltozása, a szülők kifogásolható erkölcsi magatartása (italozás, nemtörődömség, rendezetlen életmód, durvaság, erőszak), a család kulturális igénytelensége kevés közös élmény a szülőkkel A kerület többi iskolájához viszonyítottan tanulóink között jelentős a szubkultúrából érkező gyerekek száma, akiknél az előbb felsorolt problémák nagy része fennáll. Célunk, a szociális készségek fejlesztése alakítása, a közösségbe való beilleszkedés segítése, a szülői házzal való együttműködés, a családok megnyerése. Ehhez igyekszünk megfelelő alkalmakat és lehetőségeket teremteni szülői klub működtetésével. A BÉZS Program célja A közösségbe való beilleszkedést szolgáló érzelmekre, zenére, sikerre orientált bábos programunk kiemelt feladata, hogy a tantárgyi ismeretek közvetítésével egyidejűleg életközeli helyzeteket modellezve, hangulatokat, érzelmeket élhessenek át a gyerekek és ezekben az interakciós helyzetekben, hatékony konfliktusmegoldási stratégiákat ismerjenek meg és alakíthassanak ki. A BÉZS programmal egy méltányosabb oktatási környezetet teremtünk meg, melynek eredményeként várjuk, hogy tanulóinkban kialakuljon: a reális énkép, a játékszükséglet, az egyén önértékelő rendszerének finomodása, fejlett kommunikációs képesség, a mentálhigiénés képességek, a bábelőadás befogadásának igénye Kiemelt cél: a személyiség fejlesztése, a társas kompetenciák javítása, a szorongás és a beilleszkedési zavarok csökkentése, az önkifejezés és ezáltal az önbizalom erősítése és a tanulási nehézségek redukciója. A sajátos nevelési igényű gyerekek társaiban a tolerancia, a másság elfogadásának kialakítása. A sajátos nevelési igényű gyerekek szüleinek segítségnyújtás, a szülőtársakkal való együttműködés kialakítása. Szándékunk felkészíteni tanítványainkat a felnőtt létben szükséges önállóságra, az önálló és élethosszig tartó tanulásra, a megszerzett ismeretek konstruktív alkalmazására. Konkrét célok : Pozitív énkép kialakítása és fejlesztése Szociális készség fejlesztése Feladattudat fejlesztése Figyelem fejlesztése

16 Koncentráció fejlesztése Csoportos együttműködési készség fejlesztése Kommunikációs készség fejlesztése Finommotorika fejlesztése Hangszeres improvizáció Ritmusérzék fejlesztése Önkifejező készség fejlesztése Szülők érdeklődésének felkeltése Tolerancia kialakítása, fejlesztése Kapcsolatteremtési készség fejlesztése Célcsoportok: Közvetlen: 1. és 2. évfolyam tanulói, az évfolyamon tanító pedagógusok Közvetett: tanítók, napközis nevelők, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, logopédus, iskolai pszichológus, szülők (Szülői klub, Bábversenyek) A program kidolgozását a 2005/2006os tanév első félévének fő feladataként határoztuk meg felmenő rendszerben. Bevezetését kísérleti jelleggel a tanév második félévétől az első évfolyamon indítottuk el. Már a feladatok tervezésekor is nagy gondot fordítottunk a szülők megnyerésére, a jó kapcsolat kialakítására, majd később a munkába való bevonásukra, valamint az osztályközösség erősítésére, az osztályok közötti jó kapcsolat kialakítására. A program tartalma, tevékenységei: Projektorientált oktatás keretén belül versek, mondókák, mesék feldolgozása, bábok, díszletek, meseillusztrációk elkészítése; a zene segítségével, ritmushangszerek bevonásával; havonta egy alkalommal, pénteki napokon, 44 órában; tantárgyi koncentrációval (magyar nyelv és irodalom, ének zene, vizuális nevelés, technika). Évfolyam: Óraszám/hó Minden hónap utolsó péntekén Tantárgyi koncentráció 1. o. 2. o. 4 óra 4 óra Magyar Technika Énekzene Vizuális nevelés Magyar Technika Énekzene Vizuális nevelés Ezek a tanítási napok az úgynevezett csengetés nélküli napok, mikor tanulóink kötetlen időbeosztással, a tanító által a tanmenet alapján előre megtervezett program anyagát dolgozzák fel. A magyar tantárgy témaköréből az első osztályban az alábbiakat emeltük ki hangsúlyosan: artikulációs gyakorlatok,

17 helyes ejtési normáknak megfelelő vers és mondókamondás; improvizációs gyakorlatok: adott helyzetekhez kötött szöveg, rögtönzött párbeszéd A magyar tantárgy témaköréből a második osztályban az alábbiakat emeltük ki hangsúlyosan: artikulációs gyakorlatok, helyes ejtés improvizációs gyakorlatok: helyzetek rögtönzése párbeszédek rögtönzése monológok, dialógusok adott témára monológok, dialógusok kötetlenül A technika tantárgyból mindkét évfolyam esetében az anyagok ismerete; az eszközök helyes, balesetmentes használata; a különféle ragasztási technikák alkalmazása jelenik meg hangsúlyosan. Vizuális nevelés területén a különféle rajzolási, festési technikák alkalmazására; a háttérábrázolására; a színhasználatra és az árnyékolásra helyezzük a hangsúlyt. Az énekzene tantárgyból mindkét évfolyam esetében a ritmizálás, az éneklés, a zenei darabok meghallgatása, valamint a hangszeres improvizáció a kiemelt terület. A fő hangsúly a bábozáson van, melyet zenei elemekkel tettünk színesebbé. ritmus és artikulációs gyakorlatok A bábozás érzelmeket, indulatokat kifejező, közvetítő tevékenység; személyiségfejlesztő, készségfejlesztő hatása igen nagy; játékosságot, a dramatizálást, a mozgás finomítását, koordinálását, valamint a kommunikációs képességek fejlődését, a rögtönzésre való hajlam erősödését segíti; drámajátékban, szerepjátékokban, színpadi szereplésekben való részvétel önálló (és csoportos) alkotói tevékenység fejlesztése; hozzájárulhat a színes, kreatív szövegalkotáshoz, helyes beszédtechnika és fejlett mozgáskoordináció kialakulásához. A bábmozgatással fejlődik a térérzékelés és a karakterábrázolás.

18 segíti a személyiség játékszükségletének, reális énképének, öntudatának kialakulását, segíti a gyermek értékelő rendszerének finomodását, változatos kommunikálási lehetőségeket tár fel. Bár a fő hangsúly a bábozáson van, az alkalmazott zenei anyag hozzájárul, hogy a gyerekek kifejezésmódot találjanak egyéni impulzusaikra, javuljon a szociális viselkedésük, növekedjen önbizalmuk, tapintatosak legyenek és odafigyeljenek egymásra. A zene, a dallam, az éneklés, a kellemes hangingerek ismétlésével a beszédfejlesztés, a kommunikáció, a figyelemfejlesztés és a megnyugtatás eszköze a gyermekek személyiségformálásában. A zenehasználat aktív és passzív formái, az éneklés, a hangszeres improvizáció, zenére festés, bábok tánca, zenei darabok meghallgatása és a zene által kiváltott érzelmek megbeszélése által fejlődik az önkifejezés képessége, javul a kapcsolatteremtési készség. A tananyag felépítése bábkészítés tanulása a báb mozgatásának gyakorlása a színpadi beszéd tanulása színpadtechnika elsajátítása a bábelőadás befogadásának tanulása Az első és a második évfolyam fő tananyag felépítése nem változik, csak a másodikos tanulók kifinomultabb, aprólékosabb, népi motívumokat is tartalmazó, terményekből összeállítható munkát is készítenek. A bábmozgatások során összetettebb, biztos mozgáskoordinációt igénylő feladatokat kell megtanulniuk. Tanulási program A bábozás tanítására részletes programterv készült. Ez alapján az osztályban tanító pedagógusok a gyerekek munkatempójához alakítják a havi bontásban összeállított programjukat, mely szerint lehetőség nyílik a feladatok többszöri ismétlésére, gyakorlására. A tananyag elsajátítást szolgáló módszerek egymással átfedésben, vagy párhuzamosan taníthatóak, szükség szerint ismételve. Az évfolyamokra meghatározott aktuális téma feldolgozását az alsó tagozatos munkaközösség éves munkatervében határozza meg, s készíti el a hozzá tartozó szövegkörnyezetet. A betanult produkciókat, az elkészült bábokat a gyerekek a félévi, illetve az év végi Bábfesztiválon mutatják be. A tanulási program a gyerekek által elvégzendő tevékenységeket rögzíti. Teljesítmények meghatározása A teljesítmény meghatározását minimális és optimális szinten dolgoztuk ki. A teljesítménykövetelményeket a foglalkozásokon való aktív részvétellel valamennyi tanulónk teljesíteni tudja. Követelmény 1. osztály saját készítésű, kifejező báb báb mozgatása beleéléssel társakkal való kommunikálás együttműködő magatartás 2. osztály igényes, míves báb dinamikus, lendületes játék jó térérzékelés a közönséggel való jó kommunikálás

19 síkbáb készítés A tananyag elsajátítását szolgáló módszerek Minta alapján: bábkészítés, díszletkészítés, kellékkészítés Utánzással: bábkészítés, díszletkészítés, kellékkészítés Egyéni fantázia alapján: bábkészítés, díszletkészítés, kellékkészítés Mozgásgyakorlatok: ritmikus mozgás, futás, ugrás, forgás zenére, versekre, mondókákra Bábtartás, bábmozgatás egyénileg és csoportosan szabad területen Bábtartás, bábmozgatás egyénileg és csoportosan paraván mögött Rögtönzések jelenetalakításhoz egyénileg és csoportosan Beszédgyakorlatok, helyesejtési gyakorlatok végzése Kellékhasználat paraván mögött egyénileg és társakkal Díszlethasználat paraván mögött egyénileg és társakkal Versek, dalok, mondókák, mesék előadása egyedül, szabadon választott bábtípusokkal Bábjáték előadása közönségnek csoportosan. Bábszínház látogatás Előadások elemzése, értékelése Az ellenőrzést szolgáló módszerek Tanulók megfigyelése: bábkészítés közben (pedagógus által) Az elkészült munkadarab (báb, díszlet, kellék..) beválásának kipróbálása bábozás során Tanulók egyéni munkadarabjának közös megtekintése, rövid értékelése Bábozás megtekintése közös produkciók során Közönségnek szóló előadások szervezése Beszédgyakorlatokon nyújtott teljesítmény megfigyelése

20 Memoriterek felmondatása (versek, dalok, mondókák, mesék, mindennapi szövegek) Bábelőadások közös jellemzése Az értékelést szolgáló módszerek Az elkészült munkadarab társak által való értékelése szóban Az elkészült munkadarab pedagógus által való értékelése szóban, írásban Az elkészült munkadarab zsűriztetése Az egyéni előadás társak által való értékelése szóban Az egyéni előadás pedagógus által való értékelése szóban, írásban Az egyéni előadás zsűriztetése Az egyéni előadás értékelése a közönség tetszésnyilvánításával Fél évkor és év végén tanulóink Bábfesztivál on adhatnak számot tudásukról. Eszközigény Az eszközigény tervezését az alsós munkaközösség végzi, figyelembe véve a meglévő munka és mintadarabokat, díszleteket. A program működtetéséhez szükséges anyagi forrásokat eddig nagy részben pályázatok (FKFK, helyi önkormányzati) segítségével teremtettük elő. Pl.: különböző méretű és jellegű bábok kesztyűbáb, ujjbáb, fejbáb, paravánok, kiegészítők, ritmushangszer készletek, CD gyűjtemény, oktatástechnológiai eszközök stb. Nagy segítséget nyújtott számunkra iskolánk Jelenben a jövőért Alapítványa is. Ebből tudtuk fedezni a Bábfesztivál kiadásait. bábmozgatás paraván mögött Összegzés A kétéves időszak alatt bebizonyosodott, hogy programunk kiválóan alkalmas az integrálás elősegítésére. Gyermekeink megszerették a bábozást és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, munkafolyamatokat. Élvezettel, és nem utolsó sorban nagy sikerrel szerepelnek az előadásokon, legyen az házi verseny, bemutató, kerületi, vagy budapesti szervezésű verseny.

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Az együttnevelés Csibi Enikő

Az együttnevelés Csibi Enikő Az együttnevelés Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM

ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM ESÉLYTEREMTŐ PROGRAM A XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) OM-kód: 038432 Az intézmény felépítése: --óvodai csoport (2)

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola

Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola Pályaválasztási Tájékoztató Speciális Szakiskola Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. OM

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés

Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Arany János Általános Iskola Szentmártonkáta Különös közzétételi lista 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésbenoktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, nevelésbenoktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Szakmai program Bevezetés A pedagógiai szakszolgálat 2003-ban alakult a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben