A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata"

Átírás

1 A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószáma: ; a továbbiakban Szervező ) 2. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei A nyereményjátékban (a továbbiakban: Nyereményjáték ) azok a személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Résztvevő ), akik maradéktalanul megfelelnek az alábbiakban felsorolt valamennyi feltételnek: a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996 (XII.26) Korm. rendelet 1. a) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelők, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény pontja szerint családi gazdaságok és 5. pontja szerinti családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók 1, vagy gazdasági társaságok 2, akik Magyarországon bejelentett, állandó lakcímmel/székhellyel rendelkeznek és üzletszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, természetes személyek esetében, amennyiben magyar állampolgárok és nem cselekvőképtelenek; maradéktalanul kitöltik a jelentkezési lapot és visszaküldik a Szervező részére május 15. napjáig, a 2015-ös évben legalább öt (5) darab kukorica növényvédelmi csomagot Adengo Monsoon Pack, Laudis Duo, vagy Laudis Maximus csomagok közül igény szerint összeválogatva (a továbbiakban: Termék ) az alábbiakban részletezetteknek megfelelően megvásárolnak és a vásárlást igazoló számla, vagy a forgalmazó által ellenjegyzett szállítólevél másolatát visszaküldik a Szervező részére július 15. napjáig, nem áll fenn velük szemben a jelen szabályzatban (a továbbiakban Szabályzat ) meghatározott kizáró ok, a jelen Szabályzat rendelkezéseit amelyek a internetes oldalon is megtalálhatóak magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 3. A Nyereményjáték időtartama és mente A Nyereményjáték időtartama: tól ig. A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges jelentkezési lap a Magyar Mezőgazdaság, Agro Napló, Agrárunió szaklapokban, illetve a internetes oldalon érhető el. A Résztvevőnek a jelentkezési lapon meg kell adnia személyes adatait, illetve az összes saját, vagy szaktanácsadással érintett kukorica területét hektárban, továbbá a Résztvevőnek a jelentkezési lapon a Termékek vonatkozásában a vásárlási szándékot is rögzíteni szükséges. A Résztvevőnek a jelentkezési lapot maradéktalanul kitöltve a Szervező részére május 15. napjáig bezárólag kell visszaküldeni. A jelentkezési lapok visszaérkezésének határideje május 15. éjfél. A jelentkezési határidőn túl beérkező, illetve hiányosan kitöltött jelentkezési lapokat a Szervező mint érvénytelent elutasítja. Egy Résztvevő a jelentkezési lapon egy alkalommal regisztrálhat. 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 2. (1) bekezdése értelmében Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. 2 a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján: 3:88. [A gazdasági társaság fogalma] (1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 3:89. [Formakényszer] (1) Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható. 1

2 A Résztvevőnek - a jelentkezési lapon rögzített vállalási szándéknak megfelelő, vagy azt meghaladó mennyiségben a Termékek megvásárlását igazoló bizonylatot (vásárlást igazoló számla vagy forgalmazó által ellenjegyzett szállítólevél másolata) július 15. napjáig meg kell küldenie a Szervező részére. Egy számlával csak egy Résztvevő vehet részt a játékban A Szervező rögzíti, hogy a Nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Szjtv.) 23. (1) bekezdésében foglaltak szerint ajándéksorsolásnak minősül. A Szervező augusztus 27. napján 10:30-kor a Szervező 1123 Budapest, Alkotás u. 50. szám alatt található székhelyén lévő irodahelyiségében tartja meg a sorsolást. A sorsolás összhangban az Szjtv. 18. (1) bekezdésében foglaltakkal, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás nyilvános. A sorsolás alkalmával a Szervező a Résztvevők között az alábbi nyereményeket sorsolja ki. Fődíj: 1 darab Ft-os Hunguest Hotels Ajándékkártya. További Nyeremények: 20 darab ,- Ft-os Hunguest Hotels Ajándékkártya, 100 darab reklámajándék csomag. Egy Résztvevő nyertessége esetén legfeljebb egy nyeremény átvételére jogosult a Nyereményjáték során. Szervező a nyeremények tekintetében nyereményenként 10 fő tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük levő tartaléknyertes, illetőleg annak személyi körülményei avagy a beküldött jelentkezési lapja és / vagy a Termékek megvásárlását tanúsító dokumentumok nem felelnek meg a jelen Szabályzatban leírt bármely, fenti 2. pontban megfogalmazott személyi vagy tárgyi feltételnek és kizárásra kerül, illetve a jelen Szabályzatban foglaltak alapján kerül kizárásra. A Szervező képviselője a nyertes Résztvevőket még a sorsolás napján, a Résztvevő által a jelentkezési lapon megadott telefonszámon, továbbá írásban, a jelentkezési lapon feltüntetett , illetve levelezési címre is megküldött tájékoztatással értesíti. Szervező a Résztvevők által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Résztvevővel való kapcsolatfelvétel útján nyertességtől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a Résztvevőket további adatok közlésére is felhívni. Amennyiben a nyertes Résztvevő nem érhető el a jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén, úgy a Szervező az első kapcsolat felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertes Résztvevővel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes Résztvevő attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, úgy helyébe tartaléknyertes lép. A nyertes Résztvevő a nyeremény átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolás napját, azaz augusztus 27-ét követő 90 napon belül jogosult. A nyereményeket a Szervező területi képviselői útján juttatja el a nyertes Résztvevő részére. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a nyertes Résztvevőt terhelik. Amennyiben a Résztvevő jelentkezési lapon megadott adataiban a Nyereményjáték teljes időtartama alatt változás következik be (pl. név, levelezési címváltozás), a Résztvevő köteles a változásról a Szervező részére, a változás bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül írásos tájékoztatást küldeni az címre. 4. Kizáró okok A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Bayer Hungária Kft. dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 2

3 A Szervező jogosult kizárni a Nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki: - nem felel meg a fenti 2. Pontban leírt személyi, avagy tárgyi feltételeknek; - a jelentkezési lapon valótlan adatokat adott meg, vagy a személyes adataiban a Nyereményjáték időtartama alatt bekövetkezett változásról a Szervezőt nem tájékoztatta határidőben, - a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni. 5. A Szervező felelősségének kizárása A Résztvevők téves és/vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. névelírás, cím elírás, stb.) eredően avagy a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés / szállítás során keletkezett károkért a Szervezőt felelősség nem terheli. Az általa megadott adatok valóságtartalmáért a Résztvevő helytállni tartozik. A Szervező kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen, a Szervezőnek fel nem róható kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért, elírásért. 6. Adatkezelés A Résztvevő a jelentkezési lap megküldésével és ezáltal a Nyereményjátékban való részvételével önálló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, továbbá saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. tövényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja, illetőleg a Résztvevő személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek arra, hogy a Szervező címére (1123 Budapest, Alkotás út 50.) küldött levélben, vagy az címen elérhető kapcsolattartójánál tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. A Résztvevőt megilleti a személyes adatai elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy a saját lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti illetékes törvényszékhez fordulhatnak, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; vizsgálatot kezdeményezhetnek. A Résztvevők adatait a Szervező az 6. pontban meghatározottaktól eltérő célból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Nyereményjáték adatkezelési azonosítója: NAIH /2015. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény(ek) átadása előtt kérelmezi. 7. Vegyes rendelkezések A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciójából/ nyereményjátékából/díj kiírásából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett aktivitásban visszaélést, csalást követ el. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélések, vagy csalás gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a jelen Szabályzat módosításának a jogát fenntartja. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel, regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. 3

4 A Nyereményjáték részletes Szabályzata a Nyereményjáték ideje alatt a Szervező internetes oldalán nyilvánosan hozzáférhető továbbá információ kérhető a Szervező területi képviselőitől a mellékelt telefonszámon. A Szervező a jelen Szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. Budapest, Bayer Hungária Kft. Szervező Melléklet: 1. sz. Melléklet: Jelentkezési lap a Duplán jó nyereményjátékhoz 2. sz. Melléklet: Szervező területi képviselőinek elérhetőségei 4

5 1. sz. Melléklet Jelentkezési lap a Duplán jó nyereményjátékhoz 5

6 2. sz. Melléklet Szervező területi képviselőinek elérhetőségei Bács-Kiskun megye: Hámos András, 20/ Baranya megye: Fábiánné Zsigovics Annamária, 30/ Békés megye: Pljesovszki Tibor, 20/ Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Borbély Béla, 20/ Csongrád megye: Sipos József, 20/ Fejér megye: Fekete Zoltán, 20/ Győr-Moson-Sopron megye: Ürmösi László, 30/ Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/ Heves, Nógrád megye: Sasvári Enikő, 30/ Jász-Nagykun-Szolnok megye: Leszkó László, 20/ Komárom-Esztergom, Veszprém megye: Pusztai Gábor, 20/ Pest megye: Dúcz Ferenc, 20/ Somogy megye: Horváth Tibor, 20/ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Simon Zoltán, 30/ Tolna megye: Rónai Gábor, 30/ Vas, Zala megye: Virág István, 20/

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben