Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 13-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2006. szeptember 13-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: /2006. Melléklet: 3 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptember 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2005/2006-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter vezető-tanácsos A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2003. (VI.16.) Kgy. határozatában elfogadott A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezetei és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben - a közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörében az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság feladataként határozza meg a sportszakemberek alapfokú képzésében és továbbképzésében való közreműködést. A szakbizottság a feladat teljesítéséről, vagyis a megyei sportoktató képzésben való közreműködő szerepvállalás formájáról - a képzés teljes körű bemutatásán keresztül tájékoztató formájában foglakozik minden tanév befejezését követő első ülésén. Az elmúlt évben a megyei alapfokú sportszakember-képzés addig működött rendszere változáson ment keresztül. A módosulást egyrészt a képzéshez, illetve a sportágazathoz kapcsolódó jogszabályi háttér évek alatt bekövetkezett változásai, másrészt a megyei önkormányzat sportfeladat-ellátási struktúrájának átalakulása indukálták. Ezek következményeként vált indokolttá és szükségessé a megyei alapfokú sportszakemberképzésre 1998-ban kötött háromoldalú együttműködési megállapodás módosítása is, melyet az OKISB szeptember 7-én tárgyalt. A 85/2005.(IX.7.) OKISB határozattal elfogadott, új megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) az együttműködő felek körét érintetlenül hagyva új alapokra helyezte, és egyben tisztázta a feladat- és hatásköröket. A megyei önkormányzat, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) és a Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézete (továbbiakban: PTE TSI), mint megállapodó felek kölcsönösen vállalták, hogy a megyei sportoktatói képzést a központi programban meghatározott követelményeknek megfelelően végzik, és a képzéssel összefüggő, a megállapodásban szereplő és vállalt kötelezettségeket teljesítik. A sportoktatói képzés előkészítésében, bonyolításában és a vizsgáztatás folyamatában együttműködnek, illetve tájékoztatják egymást. A megyei önkormányzat többek között vállalta a vizsgaszervezési jogosultságának meghosszabbítását, valamint a vizsgáztatás feltételeinek (együttműködő felekkel történő) megteremtését és biztosítását. Az előbbi megszerzésére a szakminisztérium (ISM) pályázatot írt ki júliusában. A kiírásra a megyei önkormányzat eredményesen pályázott, és a belügyminiszter hatáskörébe tartozó sportszakmai képesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 59/2005.(XII.14.) BM rendelet kihirdetésével a sportoktatói szakképzés tekintetében - a Dél-dunántúli régióban egyedüli vizsgaközpontként került kijelölésre. A vizsgák szervezésére szóló jogosultságot december 31-ig kapta meg. A megyei önkormányzat a vizsgáztatás lebonyolítását a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet és a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 13/1996. MKM-BM együttes rendelet alapján végezte, a vonatkozó jogszabályok betartásával egyidejűleg. A

2 2 2005/2006. tanévben a szakmai vizsgáztatásra a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, valamint a Somogy Megyei Sportszövetség mint a régióban sportoktatói szakképzést folytató intézmények kérték fel. A felkéréseknek eleget téve, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalta a megyei önkormányzat a tavaszi-nyári vizsgaidőszakban a szakmai elméleti és gyakorlati vizsgáztatást. A szakminisztériumot tájékoztatva, a képzésszervezőkkel folyamatos kapcsolatban végezte a vizsgaszervezési feladatokat Pécsen és Kaposváron. A szakmai gyakorlati vizsgáztatást 6 szakágban/sportágban (aerobik, sakk, tájékozódási futás, lovassport, teke, testépítés-fitness) a megyei sportági szakszövetségek közreműködésével helyben oldotta meg, míg a több sportág esetében tekintetbe véve a szakképzés speciális voltát a más vizsgaközpontok mellett működő szakmai vizsgabizottságok előtt tett gyakorlati vizsgák eredményeit fogadta el. A helyi szakmai vizsgáztatást három vizsgacsoportban összesen 10 vizsganapon, 6 vizsgahelyszínen bonyolította. A kaposvári vizsgacsoportban 27 főnek, a pécsi vizsgacsoportokban összesen 50 fő hallgatónak biztosította az állami szakképesítés megszerzésének lehetőségét. Az utóbbiak vizsgáztatására (vagyis a megyei szintű vizsgaszervezésre) vonatkozó részletes jellemzőket, mutatókat (pl. vizsgák menete, eredményei, stb.) az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A vizsgák végeredménye, hogy Somogy megyében a vizsgára jelentkezett 27 fő hallgató közül 20 fő, Baranya megyében a vizsgára jelentkezett 50 fő hallgató közül 40 fő tett sikeres szakmai elméleti és gyakorlati vizsgát. Ezzel a régióban a 2005/2006. tanévben 60 fő szerzett sportoktatói szakképesítést. Az állami képesítést igazoló okiratok - ünnepélyes keretek közt történő átadására szeptember 13-án kerül sor. Az együttműködési megállapodás a megyei alapfokú sportszakemberképzés feladatrendszerében a évben hatályba lépő megyei sportfeladat-ellátási szerződés alapján - a Szövetség feladat-ellátása keretében elsősorban a megyei képzésszervezést, illetve a képzéshez-vizsgáztatáshoz kapcsolódó gazdasági-pénzügyi tevékenységek lebonyolítását rendelte. Ezt alapul véve hirdette meg szeptemberében a 2005/2006. tanévi megyei sportoktatói tanfolyamot a sportszervezet. A tanfolyam meghirdetésére való jogosultságát decemberében szerezte meg, amikor is a Somogy Megyei Munkaügyi Központ a es számon a felnőttképzést folytatható intézmények jegyzékében nyilvántartásba vette. A Szövetség - a sportoktatói képzés tekintetében december 27-ig kapta meg képzésszervezési tanúsítványát. A 2005/2006. tanév összefoglaló bemutatását (a célokat, jelentkezési feltételeket, a meghirdetett sportágakat, a tanfolyam költségeit, a tartalmát, stb.) az 1. számú melléklet tartalmazza, míg a képzés-vizsgáztatás költségvetésének sarokszámait a 3. számú melléklet foglalja magába. Az előterjesztés mellékletei alapján, illetve a tapasztaltakra építve a 2005/2006. tanévi megyei sportoktató képzésről, vizsgáztatásról megállapítható, hogy: a szervezés és a bonyolítás a kapcsolódó jogszabályok betartásával, törvényesen történt, megfelelt a tárgyban kötött háromoldalú együttműködési megállapodásban foglalt céloknak és elvárásoknak, az együttműködő felek teljesítették vállalt kötelezettségeiket, ezáltal az alapfokú sportszakember-képzés feladatai teljes körűen ellátásra kerültek. Ennek eredményeként a tanévet követően további 40 fő megfelelő végzettségű és képesítésű szakember dolgozhat a megyében, mellyel a területi sportélet szakmaisága tovább erősödhet. Az összegző, áttekintő tanévzárással egyidejűleg a feladat-ellátás hatékonyságának növelése érdekében célszerű/indokolt a következő időszak tervezésénél néhány új és várható tényezőt is figyelembe venni. Kiemelhető momentuma a 2006/2007. tanév tervezésének a képzésben együttműködő felek együttműködésének fontossága. Jelentőségét a sportszakember-képzésben (a felsőoktatásban, illetve évtől a szakképzésben) életbe lépő változások, valamint a PTE

3 3 TSI keretein belül induló két éves középfokú edzőképzés szolgáltatja. Ez utóbbi képzésforma jellegében hasonlít a sportoktató képzéshez, ezzel mintegy konkurenciát teremtve az alapfoknak. Az együttműködő feleknek a két különböző képzésformáról, főként azok kommunikálásáról szükséges egyeztetni, melynek eredményeként megfelelő információt kaphatnak az érdeklődők, és nem sérülnek a képzésszervezők érdekei sem. Megvalósításra váró feladat az elkövetkező időben a régiós szintű vizsgáztatási jogosultság tényleges területi tartalommal történő megtöltése is. Bár a megyei önkormányzatnak évvégétől birtokában van ez a jogosítvány, de a tényleges együttműködést csak a Baranya és Somogy megyei képzésszervező intézményekkel sikerült kialakítani. A Tolna megyei képzőintézmény bevonása további cél lehet az alapfokú sportszakember-képzés területén. A terület szereplőinek új tényezőként kell számolniuk a jövőben azzal is, hogy a megyei önkormányzat vizsgaszervezési jogosultsága decemberében lejár. Az együttműködő feleknek el kell gondolkodniuk ennek továbbvitelén, mérlegelniük kell lehetőségeiket és a társadalom elvárásainak megfelelve meg kell oldaniuk ezt a feladatot is. Ezt előrelátva, illetve a megyei sportfeladat-ellátási szerződés céljaihoz igazodva fogalmazza meg az együttműködési megállapodás a Szövetség számára (mint képzőintézménynek) az akkreditációs feltételeknek való megfelelést. A sportszervezet akkreditálásával ugyanis lehetőség nyílhat a vizsgáztatás feladatainak átadására/átvételére is. Tisztelt Bizottság! Fentiek alapján kérem, hogy a 2005/2006-s tanév megyei alapfokú sportszakemberképzéséről szóló tájékoztatót, a mellékletekkel együtt fogadja el. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 2005/2006-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul vette. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke Pécs, szeptember 5. Nyúlné Zátonyi Zita

4 Megyei szintű sportoktatói képzésszervezés 2005/2006. tanév 1.sz. melléklet I. A KÉPZÉS SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 1. A képzés szervezője és lebonyolítója: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Pécs, Apáca u. 2/1) Felnőttképzést folytató hatósági nyilvántartási száma: A tanúsítvány érvényességének ideje: december 27. A nyilvántartásba vétel helye: Somogy Megyei Munkaügyi Központ 2. A szakképesítés azonosító száma az Országos Képzési Jegyzékben: A szakképesítés hivatalos elnevezése: sportoktató (szakág megnevezésével) 3. A tanfolyam indításának célja: Olyan sportszakemberek képzése, akik a sportszervezetekben alapfokú edzői (nevelő, oktató, képző) tevékenységet végeznek, melynek keretén belül megtanítják az adott sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit, felkészítik tanítványaikat a különböző szintű versenyekre. Az alapvető tevékenység mellett a képzés felkészíti a sportágban a versenyszervezésre és lebonyolításra, a sportági képviseletre, a sportegyesületi munkára, stb.. A képzésben résztvevők, akik a szaktanfolyam sikeres elméleti és gyakorlati vizsgával zárják, államilag elismert (OKJ ben szereplő) szakképesítést szereznek. A szakképesítést igazoló bizonyítvány a választott sportágban edzői, oktatói és gyakorlatvezetői munkakör betöltésére jogosít. 4. A tanfolyam hirdetése: augusztus 29 október 7. között folyamatosan, a médiában (Új Dunántúli Napló, Pécs TV Sportrovat), valamint az együttműködő felek által biztosított helyszíneken (hirdetőtábla, fali újság stb.) 5. A tanfolyamra jelentkezés feltételei voltak: Betöltött 18. életév, középfokú iskolai végzettség, sportorvosi alkalmasság, illetve a választott sportág elméleti és gyakorlati ismerete. 6. A 2005/2006. oktatási évre meghirdetett szakágak/sportágak: aerobik, aikido, akrobatikus rock&roll, asztalitenisz, atlétika, birkózás, búvársport, evezés, fallabda, gyorskorcsolyázás, íjászat, jégkorong, judo, kajak kenu, karate, kempo, kerékpározás, kézilabda, kick boksz, kosárlabda, kötélugrás, kung fu, labdarúgás, lovassport, műkorcsolyázás, ökölvívás, öttusa, ritmikus gimnasztika, rögbi, röplabda, sakk, síelés, snowboard, sportlövészet, sportrekreáció, súlyemelés, szinkronúszás, taekwondo, tájékozódási futás, táncsport, teke, tenisz, testépítés fitnesz, triatlon, tollaslabda, torna, úszás, vitorlázás, vízilabda. 7. A tanfolyam költségei: A képzés önköltséges. A tanfolyam díja az alábbi tételekből áll: - Elméleti oktatás díja: Ft /félév - Beiratkozási díj: Ft (800 FT + ÁFA) - Vizsgadíjak: Ft / tantárgy - A gyakorlati tábor költségei (sportágtól függően változó).

5 8. A tanfolyamra jelentkezett és beiskolázott hallgatók száma és összetétele: Aerobik 12 fő, birkózás 1 fő, íjászat 5 fő, karate 4 fő, kerékpározás 2 fő, kézilabda 2 fő, kung fu 4 fő, lovassport 2 fő, ökölvívás 2 fő, röplabda 2 fő, sakk 1 fő, sportrekreáció 3 fő, tájékozódási futás 1 fő, táncsport 1 fő, tenisz 4 fő, testépítés fitness 4 fő, úszás 3 fő. Összesen: 53 fő. 9. A tanfolyam tartalma: A képzés általános elméleti és sportág specifikus gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti oktatás október április 21. között, a Baranya megyei Önkormányzat Hivatalában (Pécs, Széchenyi tér 9.) és PTE Testnevelés- és Sporttudományi Intézetben (Pécs, Ifjúság u. 6.) zajlott. A levelező formájú képzésben a 96 elméleti tanóra 12 ún. konferencia napon került lebonyolításra (8 tanóra /nap). Az elméleti oktatás mely minden sportág képviselője számára közös volt az alábbi óraadó oktatók közreműködésével az adott óraszámban került lebonyolításra: Tantárgy neve Óraszám Óraadó oktató Sportszervezés - vezetés 12 tanóra Tallósi István, ny. sportvezető Edzéselmélet és módszertan 22 tanóra Fogarasi Sándor, PVSK, atlétika szakedző Pedagógia és sportpedagógia 16 tanóra Bódogné Koncz Júlianna, PTE TSI, sportmunkatárs Lélektan és sportlélektan 12 tanóra Járai Róbert, PTE TSI sportpszichológia oktató Sportegészségügy 14 tanóra Dr. Bleyer Erzsébet, sportorvos Gimnasztika 20 tanóra Kopeczky Péter, PTE Babits M. Gyakorló Gimnázium, mentortanár Összesen 96 tanóra A gyakorlati oktatásra az elméleti vizsgákat követően került sor sportágtól függően, más oktatási helyszíneken. A gyakorlati képzéssel kapcsolatosan Szombathelyen került sor egy Dunántúli képzésszervező központok részére szervezett egyeztető ülésre. A gyakorlati képzések az országos szakszövetségek bevonásával, a megyei képzésszervező intézmények segítségével történt, általában 5 6 napos gyakorlati tábor keretén belül. A gyakorlati képzés keretén belül sportági edzésvezetést, szakgimnasztikát és sportági szakelméletet tanultak a hallgatók. A különböző sportágak gyakorlati táborai az alábbi időpontokban és helyszíneken zajlottak: Sportág Aerobik Birkózás Íjászat Karate Képzésszervező intézmény Baranya M-i Sportszövetségek Szövetsége Budai Sportoktató Akadémia, Magyar Birkózó Szövetség Oktató Győr Moson Sopron Megyei Budapesti Szabadidősport Szövetség Helyszín Időpont Bm. Létszám (fő) Pécs, PTE TSI, Ifjúság u június Budapest, Vasas Sc. Sporttelep Budapest, Spartakus SC. Íjász pálya május június Budapest, Bethlen Gábor június Ált. Isk és Gimn június

6 Kerékpározá s Kézilabda Győr Moson Sopron Megyei Győr Moson Sopron Megyei Kung fu Budapesti Sportoktató Akadémia Lovassport Somogy Megyei Sportszövetség Ökölvívás Magyar Ökölvívó Szövetség Sakk Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége Sportrekreác ió Budapesti Szabadidősport Szövetség Győr, George Kertékpár SE június Győr, Széchenyi István Egyetem Kiscsarnok június Budapest, Akadémia u május KE ETC Lovasakadémia május 30 1 június 2. - elmélet június gyakorlat Budapest, Vasas, június. 26-tól 1 Aramis Holding július. 01-ig Székháza. KARMIN SE 2006 június klubbhelyisége Budapest, Schulek Frigyes Műszaki SZKI június Tájékozódás Baranya megyei Pécs, PTE TSI május i futás Sportszövetségek Szövetsége Táncsport Budai Sportoktató Elte Triász Sporttelep, június Akadémia Budapest Tenisz Vas Megyei Köszeg, Kőszegi SE június Tenisz Teniszpálya június Testépítés Somogy Megyei Somogy Megyei Rendőr július fitness Sportszövetség főkapitányság, kiképzési központ Úszás Budai Sportoktató Budapest, Császár május 29 2 Akadémia Komjádi B. uszoda június 2. Pécs, szeptember 1. Készítette: Horváth Beáta Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége Sportszakmai Munkatárs, tanfolyamvezető Baronek Jenő s.k. Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége elnök

7 MEGYEI SZINTŰ SPORTOKTATÓI VIZSGÁZTATÁS I. SZAKMAI ELMÉLETI VIZSGÁK 1./ Vizsgaszervező Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: (72) , (72) Engedély száma: 59/2005.(XII.14.) BM rendelet Engedélyezés helye: Belügyminisztérium, Nemzeti Sporthivatal Érvényessége: december / A vizsgák helye, ideje, jellege 2. számú melléklet Vizsga- Vizsgarész Vizsgarész Vizsgarész Vizsgarész időpontja csoport megnevezése jellege helye A Sportszervezés- írásbeli BMÖ Hivatala május 18. 8,00 B és vezetés (336) május 19. 8,00 A Edzéselmélet és szóbeli BMÖ Hivatala május ,00 B módszertan (336) május ,00 A Sportpedagógia szóbeli BMÖ Hivatala május ,00 B (334) május ,00 A Sportlélektan szóbeli BMÖ Hivatala május 25. 9,00 B (336) május 26. 9,00 A Sportegészségügy szóbeli BMÖ Hivatala május 25. 9,00 B (334) május 26. 9,00 A Gimnasztika szóbeli BMÖ Hivatala május 25. 9,00 B (336) május 26. 9,00 3./ A vizsgabizottság összetétele Vcs. Vizsgaelnök Vizsgabizottsági tagok Szakértők Jegyző A Dr. Papp Gábor Sey Gábor (BMSSZ) dr. Bleyer Erzsébet Kaufmann B Dr. Vass Miklós Kallós Miklósné dr. (BMÖ) Bódog Koncz Julianna Eszter dr. Vass Miklós (PTE) Fogarasi Sándor dr. Papp Gábor (PTE) Járai Róbert Kopeczky Péter Tallósi István 4./ A vizsgák menete A vizsgacsoport A vizsgára jelentkezettek száma: 24 fő A vizsgarészekből felmentést kapott összesen: 16 fő A vizsgarészek eredménye: Vizsgarész Résztvevők Felmentettek Halasztottak Átlageredmény megnevezése száma (fő) száma (fő) száma (fő) Sportszervezés- és ,72 vezetés Edzéselmélet és módszertan ,72

8 2 Sportpedagógia ,92 Sportlélektan ,56 Sportegészségügy ,95 Gimnasztika ,88 Javítóvizsgára utasított: 1 fő B vizsgacsoport A vizsgára jelentkezettek száma: 26 fő A vizsgarészekből felmentést kapott összesen: 6 fő A vizsgarészek eredménye: Vizsgarész Résztvevők Felmentettek Halasztottak Átlageredmény megnevezése száma (fő) száma (fő) száma (fő) Sportszervezés- és ,125 vezetés Edzéselmélet és ,04 módszertan Sportpedagógia ,125 Sportlélektan ,41 Sportegészségügy ,29 Gimnasztika ,41 Javítóvizsgára utasított hallgatók száma: - Az A és B vizsgacsoportban vizsgázók közül az elméleti vizsgarészekből sikeresen vizsgázott összesen: 47 fő. Az elméleti vizsgarészek halasztására benyújtott hallgató kérelmek jóváhagyásával az A és B vizsgacsoportban halasztók összesen: 3 fő. A vizsgaszervezése és lebonyolítása a szakképesítés központi programjában meghatározott elvárásoknak megfelelt, és összhangban volt a szakmai és vizsgakövetelményekkel. II. SZAKMAI GYAKORLATI VIZSGÁK Szakág/sportág Aerobik Vizsgaszervező intézmény neve Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Vizsgaszervező intézmény címe 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Birkózás Pest Megyei 1148 Budapest, Fogarasi u. 22. Íjászat Kajak-kenu Karate Győr-Moson-Sopron Megyei Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály 9022 Győr, Batthyány tér Budapest, Cúria u Budapest, Cúria u. 3. Kerékpározás Győr-Moson-Sopron Megyei Sportig. Kézilabda Győr-Moson-Sopron Megyei 9022 Győr, Batthyány tér Győr, Batthyány tér 2.

9 3 Kung-fu Pest Megyei 1148 Budapest, Fogarasi u. 22. Lovassport Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Ökölvívás Magyar Ökölvívó Szövetség 1054 Budapest, Hold u. 1. Röplabda Főpolgármesteri Hivatal Sport 1053 Budapest, Cúria u. 3. Ügyosztály Sakk Sportrekreáció Tájékozódási futás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér Budapest, Cúria u Pécs, Széchenyi tér 9. Táncsport Pest Megyei 1148 Budapest, Fogarasi u. 22. Tenisz Vas Megyei 9701 Szombathely, Markusovszky út 6. Testépítés-fitness Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Úszás Győr-Moson-Sopron Megyei 9022 Győr, Batthyány tér 2. Pest Megyei 1148 Budapest, Fogarasi u / A szakmai gyakorlati vizsgák helye, ideje, jellege Szakág/sportág aerobik birkózás íjászat kajak-kenu karate kerékpározás kézilabda kung-fu lovassport Gyakorlati képzés szervezők Baranya M-i Sportszövetségek Szövetsége Oktató, táborvezető: Horváth Beáta, testnevelő tanár, aerobik edző Budai Sportoktató Akadémia és a Magyar Birkózó Szövetség Oktató, táborvezető: Bódi Jenő Megyei Győr Oktató, táborvezető: Doetsch Béla, szakedző, mesteredző Budapesti Szabadidősport Szövetség és a Magyar Karate Szövetség Budapesti Szabadidősport Szövetség és a Magyar Karate Szövetség Oktató, táborvezető: Kozma Erzsébet szakedző Győr-Moson-Sopron Megyei Oktató, táborvezető: Nagy Attila, szakedző Győr-Moson-Sopron Megyei Sportig. Oktató, táborvezető: Jámbor Vilmos, szakedző Budai Sportoktató Akadémia, MKSZ Oktató, táborvezető: Váradi György, MKSZ alelnök Somogy Megyei Sportszövetség Oktató, táborvezető: dr. Wágner Kinga, ágazatvezető Vizsgahelyszín Vizsgaidőpont Vizsgára jelentkezett (fő) Vizsgázott (fő) Pécs Budapest Budapest Budapest Budapest Győr Győr Budapest Kaposvár

10 4 ökölvívás Szervező: Magyar Ökölvívó Szövetség Oktató, táborvezető: Kincses Ferenc röplabda Szervező: Budai Sportoktató Akadémia, MRSZ Oktató, táborvezető: Lestár László, szakedző sakk Baranya M-i Sakk Szövetség Oktató, táborvezető: Bóta András, megyei elnök sportrekreáció Budapesti Szabadidősport Szövetség Oktató, táborvezető: Balás Zsuzsa, sportrekreátor tájékozódási Baranya M-i Tájékozódási Futó Szöv. futás Oktató, táborvezető: dr. Tihanyi László, m-i elnök táncsport Budai Sportoktató Akadémia Oktató, táborvezető: Jánosi László, szakedző tenisz Vas Megyei Oktató, táborvezető: Tihanyi Tibor, szakedző testépítés-fitness Somogy Megyei Sportszövetség Oktató, táborvezető: Bakóné Sas Médea úszás Győr-Moson-Sopron Megyei Sportig. Oktató, táborvezető: Farkas János, szakedző Budapest Budapest Pécs Budapest Pécs Budapest Kőszeg Kaposvár Győr Budai Sportoktató Akadémia Budapest Oktató, táborvezető: dr. Gömöri Iván, szakedző Összesen: 18 sportágban 50* 40 *:= az 50 fő közül 3 fő halasztotta az elméleti vizsgáit, így a vizsgaszabályzat értelmében a gyakorlati vizsgára hiába jelentkezett, azon nem vehetett részt. A további 7 fő csak a gyakorlati vizsgák halasztását kérvényezte és nem jelent meg a vizsgákon. A szakmai gyakorlati vizsgák jellege: a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI.5.) MKM-BM együttes rendelet alapján: szakági elmélet (sportágtól függően írásbeli vagy szóbeli), szakági gyakorlat (sportágtól függően edzéstervezés- és vezetés, mozgásoktatás, szakgimnasztika, stb.). 3./ A vizsgabizottság összetétele A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján: vizsgaelnök, a vizsgabizottságot működtető intézmény képviselője, a sportági szakszövetség képviselője. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a szakági/sportági gyakorlati képzést vezető oktató. 4./ A vizsgák menete A vizsgára jogosultak száma: 47 fő A vizsgarészekből felmentést kapott összesen: - A vizsgarészek eredménye: Sportági elmélet: 4,2 Sportági gyakorlat: 4,225 Javítóvizsgára utasított hallgatók száma: - Pótlóvizsgára utasított hallgatók száma: 10 fő. Sikeres elméleti, gyakorlati vizsgát tett, és sportoktatói szakképesítést igazoló bizonyítványt kap: 40 fő. Pécs, szeptember 4. Kaufmann Eszter a vizsgák jegyzője

11 3. számú melléklet Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségének 2005/ évi sportoktatói tanfolyam pénzforgalmi beszámolója Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézet által kötött Együttműködési megállapodás értelmében a 2005/2006 tanévben is részt vettünk a sportszakember alapfokú képzésében, a sportoktató képzésben: közreműködtünk a költségvetés elkészítésében, teljes körűen elláttuk a képzés gazdasági és pénzügyi folyamatait. Bevételek összesen: Beiratkozási díj, tanfolyami díj, vizsgadíj: Kiadások összesen: Előadói, oktatói óradíjak összesen: Dolgozatjavítás díjak összesen: Vizsgáztatási díjak összesen: Megbízási díjak járulékai összesen: Jegyzetkészítés díja: Tankönyvek, jegyzetek díja összesen: Terembérleti díj: Egyéb dologi kiadások: Projektor és hozzákapcsoló tartozékok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Pécs, augusztus 31. Tátrai Bea gazdaság-vezető

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-31/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 994-17./2005. Melléklet: 2 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 328-26/2008. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-ei ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1028/2011. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 777-4/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 445-3/2009. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Testnevelési és Sporttudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu S P O R T E D Z Ő S Z A K K É

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81 02

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81 02 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011; E-000862/2014 A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS S p o r t o k t a t ó i t a n f o l y a m r a A Sportszövetségek Műhelye a Sportoktatásban (Stadion Kft.) az országos sportági szövetségekkel együttműködve sportoktatói tanfolyamot

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011; E-000862/2014 A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01 Szakképesítés

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő E M E L T S Z I N T Ű S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő E M E L T S Z I N T Ű S Z A K K É P E S Í T É S S P O R T E D Z Ő E M E L T S Z I N T Ű S Z A K K É P E S Í T É S A Testnevelési Egyetem (TF) 1,5 éves, levelező sportedző tanfolyamot indít 2016. őszén az alábbi sportágakban*: (* Egy adott sportágat

Részletesebben

SPORTEDZŐK SZAKKÉPZÉS

SPORTEDZŐK SZAKKÉPZÉS SPORTEDZŐK SZAKKÉPZÉS A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 20 sportágban 1 éves levelező tanfolyamot indít a 2015/2016-os tanévben az új felnőttképzési törvény szerint AZ ELŐZŐ ÉVI

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG 1 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. 2 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

Pedagógiai Csoport. VI. Országos Sporttudományi 1

Pedagógiai Csoport. VI. Országos Sporttudományi 1 A SPORTISKOLAI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK AKCIÓKUTATÁSSOROZATA Pedagógiai Csoport 1 Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési nevelési igazgató Programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV

A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS mb.főigazgató Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető Koordinátor: FARKAS MÁRTA pedagógiai

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Az előzetesen megszerzett tudás (Például sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 % ig számítható be.

Az előzetesen megszerzett tudás (Például sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 % ig számítható be. Az előzetesen megszerzett tudás (Például sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 % ig számítható be. A 170. sorszámú Sportoktató (a sportág megjelölésével) megnevezésű

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2010. június 7-én 2010. június 17-i elnökségi ülésre 2010. június 17-i elnökségi ülésén 2 A Magyar Curling

Részletesebben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: testnevelő tanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos Képzési

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Iktatószám:41-15728/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

2010. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2010. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Csatlós Barbara triatlon XXI. Katona József Általános Iskola 2. Barabás Alexandra karate IX. Weöres Sándor Általános Iskola és 3. Jakus Gábor kick-boksz XXIII. Török Flóris Általános

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség edzőképzésének stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség edzőképzésének stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség edzőképzésének stratégiája Dr Marczinka Zoltán Igazgató MKSZ - Nemzetközi Edzőképző Központ 2017 Magyar Kézilabda Szövetség NEMZETKÖZI EDZŐKÉPZŐ KÖZPONT Alapítva: 2001, Újjáalakítva:

Részletesebben

PROTECTOR SPORTOKTATÓK ÉS PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR SPORTOKTATÓK ÉS PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR SPORTOKTATÓK ÉS PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector sportoktatók és pedagógusok szakmai felelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: Protector

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása elsőseinek körében végzett,

Részletesebben

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Szabályzata a kajak-kenu sport területén a sportszakemberek képesítési előírásáról

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Szabályzata a kajak-kenu sport területén a sportszakemberek képesítési előírásáról A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Szabályzata a kajak-kenu sport területén a sportszakemberek képesítési előírásáról A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: MKKSZ) Elnöksége az Alapszabály 25. (2) bekezdés

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SPORT HÍRLEVÉL

TOLNA MEGYEI SPORT HÍRLEVÉL TOLNA MEGYEI SPORT HÍRLEVÉL INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Felelős kiadó: Szerkesztő: Honlap: e-mail: Dr. Say István Dallos Tibor www.tmamk.hu sporti@tmamk.hu I. ÉVFOLYAM 2. szám 2005 Pályázati eredmények A Tolna

Részletesebben

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT

SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelési- és Sporttudományi Intézet SPORTSZAKMAI GYAKORLAT Testnevelő Edző Bsc Nappali tagozat TEMATIKA DOKUMENTUMOK ÜGYMENET Testnevelő Edző Bsc Nappali

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése

Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése Az új Országos Képzési Jegyzék bevezetése Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2013 Új szakképzési törvény (a 2011. évi CLXXXVII. törvény)

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

V. Nagy Sportágválasztó

V. Nagy Sportágválasztó V. Nagy Sportágválasztó Időpont: 2009. szeptember 18-19. Helyszín: Szervező: Szervezőiroda: Kapcsolat: Merkapt Maraton Sportközpont 1106 Budapest, Maglódi út 12/A. Merkapt Maraton Team Sportegyesület 1134

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

2006. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai ÁLTALÁNOS ISKOLA

2006. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Bucsánszky Linda sportaerobik XIII. Szlovák Tanítási Nyelvő Óvoda, Általános Iskola,, SZKI és Diákotthon Hönich Izabel akrobatikus rock & roll XII. Farkasréti Általános Iskola Csıregh

Részletesebben

Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési igazgató. Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető

Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési igazgató. Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető A KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI KERETTANTERV Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési igazgató Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető Koordinátor: FARKAS MÁRTA

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre (OKJ azonosító szám: 51 211 03 Munkaügyi Központi nyilvántartási szám:

Részletesebben

Választott sportágak. Támogatás összege

Választott sportágak. Támogatás összege Ssz. Sporti módszertani központ neve Helység Kiemelt sporti módszertani központ neve Helység Választott sportágak Támogatás összege Megjegyzés Támogatás Mintaértékű típusa fokonként -egyesület kapcsolat

Részletesebben

Dr. Henczi Lajos. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer

Dr. Henczi Lajos. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer Dr. Henczi Lajos A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer A modulvizsgáról a komplex szakmai vizsgáztatásra való áttérés magával hozta a vizsgáztatóknak járó díjrendszer módosulását is,

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.... napirendi pont Borkai Zsolt előterjesztése Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), egyéni eredményes

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Szám: 853-2/2005. Melléklet: 1 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. április 19-i ülésére

Szám: 853-2/2005. Melléklet: 1 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. április 19-i ülésére Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 853-2/2005. Melléklet: 1 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. április 19-i

Részletesebben

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK 5. számú melléklet KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK I. Fogalmi meghatározások 1. Szakirányú végzettség: Magyarországon vagy külföldön szerzett szakirányú végzettség, melyet az adott intézmény által

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 169. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető 23753-9/2012. Jegyzőkönyv Készült: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. június 28-án a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) Humánszolgáltatási Osztály tárgyalótermében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/201. TANÉV Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai KIHÍVÁS Lebonyolított vizsgák Szakképesítés Vizsgaszám Bútor- és lakástextil eladó 1 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 6 Textiltermék összeállító 1 Marketing

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben