Telephelyfejlesztés-és-ipartelepítés-a-területi-kohézióért- 2.!RÉSZCÉLOK:!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telephelyfejlesztés-és-ipartelepítés-a-területi-kohézióért- 2.!RÉSZCÉLOK:!!!!!!!!!!!"

Átírás

1 Dél$Alföldi*Operatív*Program*DAOP$1.1.1/E*és*D$13* Észak$Magyarországi*Operatív*Program*ÉMOP$1.1.1/F*és*B$13* Közép$Magyarországi*Operatív*Program*KMOP$1.5.3/C*és*B$13* Nyugat$Dunántúli*Operatív*Program*NYDOP$1.3.1/D*és*E$13* Telephelyfejlesztés-és-ipartelepítés-a-területi-kohézióért- Ügyféltájékoztató* 1.APÁLYÁZATCÉLJA A pályázat célja a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációjátésbővítését,nemmegfelelőtelephelyeikcseréjét,újtelephelyekkialakítását,a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV<k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek versenyképessége is javuljon. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeikkialakításávalésfejlesztéséveljárulnakhozzá. 2.RÉSZCÉLOK: 1.részcélL Telephelyfejlesztés Jelenrészcélkeretébenkizárólaga800/2008/EKrendelet1.sz.mellékletealapjánmikroL,kisL és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évbenminimumegyteljesfővolt. 2.részcélL Ipartelepítés Jelenrészcélkeretébenmérettőlfüggetlenülnyújthatnakbepályázatot. Jelen részcél esetében a pályázó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti kapcsolt/partner vállalkozásának gazdálkodási adatai is figyelembe vehetők a pályázat értékelésesorán ProsperaEuropeTanácsadóKft. 1 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

2 3.APÁLYÁZÓKKÖRE A pályázati kiírásra kizárólag Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, az alább felsorolt,kettőskönyvviteltvezetővállalkozásokpályázhatnak: 1. Jogi személyiségű vállalkozás Gazdálkodási forma szerint: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, európai részvénytársaság, szociális szövetkezet, európai szövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet, egyéb szövetkezet, magyarországi székhelyű európaigazdaságiegyesülés,egyéb,máshovanemsoroltjogiszemélyiségűvállalkozás) 2. Jogi személyiség nélküli vállalkozásgazdálkodási forma szerint: közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye, máshova nem sorolt, jogi személyiségnélkülivállalkozás,egyénivállalkozó,egyébönállóvállalkozó) 3. EgyébvállalatGazdálkodásiformaszerint:leányvállalat) Jelenfelhíváskeretébenkonzorciumbantörténőpályázatbenyújtásáranincslehetőség. Egypályázóegypályázatkeretében,egyrégiónbelültöbbtelephelyetisfejleszthet,ugyanakkor egy kedvezményezett országosan csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást. Amennyiben egy pályázó több régióban is bead pályázatot, az összes pályázata elutasításra kerül 4.TÁMOGATHATÓTEVÉKENYSÉGEK Önállóantámogathatótevékenységek: 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükségesépületgépészetiberuházásokvégrehajtása. 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházásokvégrehajtása. Önállóan nem támogatható, választhatókapcsolódó tevékenységek: önállóan nem, csak az előbbipontbanfelsorolttevékenységekkelegyütttámogathatóak. 1. Alapinfrastruktúrakiépítése,bővítése,korszerűsítése,helyreállítása,felújítása,aholaz alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének,működésének,illetvetovábbfejlődésének. 2. Eszközbeszerzés 3. Projektelőkészítéskizárólaga2.részcél ipartelepítés esetén) 4. Projektmenedzsmentkizárólaga2.részcél ipartelepítés esetén) ProsperaEuropeTanácsadóKft. 2 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

3 Önállóannemtámogatható,kötelezőenmegvalósítandótevékenységek 1. Nyilvánosságbiztosítása 2. Projektszintűkönyvvizsgálat 5.ELSZÁMOLHATÓKÖLTSÉGEKTÍPUSAI 1. Épületépítés,átalakítás,bővítés,korszerűsítés,helyreállítás,felújítás Azépítésiköltségekalattkellérteni: - komplex terület<előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás,egyébörökségvédelmielőkészítésitevékenység,irtásimunkák,tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés,talajmunkaköltsége; - bontás,törmelékelhordásköltsége; - termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költsége ideértve deponálás, takarítás, építéshez szükséges ideiglenes létesítmények,kútfúrás,kútépítés); - technológiaiszerelésgépészet,villamosságstb.)költsége; - afejlesztéstárgyáraaktiválhatóműszakiellenőrzésköltsége; - azépületreaktiválhatótechnológiafejlesztésköltsége. 2. Alapinfrastrukturálisberuházásokköltségei projekt*összköltség*max.-40%<áig Azinfrastrukturálisberuházásokesetébenakövetkezőrendszerekkiépítésével,bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek számolhatóakel: - ivó<,ipari<éstűzi<vízhálózatéstárolók,korszerűtűzvédelmihálózat; - őrző<védelmihálózat; - gázhálózat,gázfogadóállomás; - távhővezeték,egyébfűtési,hűtésirendszerek; - elektromosenergiaellátáshálózata,transzformátor<állomás,közvilágítás; - eső<ésszennyvízelvezetés,szennyvíztisztító; - hulladékkezelőlétesítmények; - átereszek,vízilétesítmények; - informatikaiéstelekommunikációsalaphálózat,ahálózatcsatlakozásipontjai,valamint azaktívhálózatieszközök; - a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat; - aterülethasználatáhozszükségesjárdák,utak,parkolók; ProsperaEuropeTanácsadóKft. 3 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

4 - parkosítás,kertépítés; - vasútivágány; - vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodásalapjánfizetendőközműfejlesztésihozzájárulás,illetveazzalanalógdíjak pl.csatlakozásidíj); - afejlesztéstárgyáraaktiválhatóműszakiellenőrzés. 3. Eszközbeszerzés *projekt*összköltség*max.-30%<áig Új, egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök beszerzése támogatható. Nettó Ftalattibeszerzésiértékűeszközcsakakkortámogatható,haazanettó Ft felettibeszerzésiértékűeszköztartozéka. Azalábbiköltségekszámolhatóakel: - atevékenységekvégzéséhezszükségesújeszközökésberendezésekvételára, - szállításésüzembehelyezésberuházásiköltsége,beleértveazelsőminősítés,hitelesítés költségétis, - betanításköltségeközvetlenülabeszerzetteszközhözkapcsolódva), - az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, - eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know<how beszerzésének költsége,vételáraazeszközbeszerzésreérvényes%<oskorlátozásonbelül. 4. Szolgáltatásokigénybevétele * - Nyilvánosságbiztosítása 50*millió* *500*millió*Ft*közötti*támogatás*esetén*II.*kommunikációs*csomag)* *max.* *Ft 50*millió*Ft*feletti*támogatás*esetén*III.*kommunikációs*csomag)* *max.* *ft - Projektszintűkönyvvizsgálathaazigényelttámogatásmeghaladjaaz50millióFt<ot) projekt*összköltség*max.-0,5%<áig 5. Projektelőkészítéskizárólaga2.részcél ipartelepítés esetén) max.-4% Kizárólag a pályázati projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési, kivitelezésidokumentumokelkészítésénekköltségeiszámolhatóakel2.részcélrabenyújtott pályázatesetébenakkor,haaprojektépítésiengedélyköteles. 6. Projektmenedzsmentkizárólaga2.részcél ipartelepítés esetén) max.-2% Kizárólag a projektmenedzseri, pénzügyi<könyvelési, jogi, műszaki, egyéb szakmai és adminisztratív feladatokat ellátó, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ProsperaEuropeTanácsadóKft. 4 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

5 megbízásiviszonybanfoglalkoztatottmunkatársakbruttómunkabér<ésbérjárulékköltsége, illetveannakaprojektmenedzselésérefordítottmunkaidejévelarányosrészeszámolhatóel. 6.NEMELSZÁMOLHATÓKÖLTSÉG Nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel a fenti elszámolhatóköltségeklistáján. Általánoskorlátozások: - A pályázat megírásának pl. adatlap kitöltése) költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; - Apályázatbefogadásától,atámogatáselnyerésétőlfüggővétettsikerdíjjellegűdíjtétel; - Bírságok,kötbérekésperköltségek; - Devizaátváltásijutalékok; - Üzletrész<ésrészvényvásárlásköltsége; - Természetbenihozzájárulások; - LevonhatóvagynemavégsőKedvezményezettetterhelőadók; - Garanciálisköltségek; - Franchisedíj; - Kamatköltségek; - Működésiköltségekrezsi),üzemeltetésiköltségek; - Kiszállásidíj; - Jogszabály<frissítésidíj; - Fordításiköltségek; - Posta,telekommunikációsésbankiköltségek; - Jutalékokésosztalék,profitkifizetése; - ÁFA - Bármilyen,2006.december20.előttfelmerültköltség; - Az 50M Ft<ot el nem érő megítélt támogatással rendelkező projektek esetében a könyvvizsgálatköltsége; - Akötelezőkommunikációselőírásokontúlvállalttevékenységekköltsége; Beszerzés,szolgáltatásokigénybevétele: - Műszakieszközökfelújítási,karbantartásiköltségei; - Meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye,paraméteremegváltozik; - Eszközökleszerelésiköltsége; ProsperaEuropeTanácsadóKft. 5 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

6 - Aszállításibiztosításésavámkezelésköltsége; - Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolásalattállótársaságtólszerzettbe; - Forgóeszközök,készletekbeszerzése,kivéveaképzésitevékenységekesetén; - Operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezésvagyingatlan; - Azapportálteszköz,ingatlanértéke; - Gépjárművásárlásköltsége - Gépjárművásárláshoz kapcsolódó biztosítási díjak pl. vagyonbiztosítás, CASCO és KötelezőGépjárműFelelősségBiztosításdíja); - Gépjárműadó; - Használtgépek,berendezésitárgyak,felszerelésekbeszerzésiköltségei Infrastrukturálisésingatlanberuházás: - A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történőáttelepítésiköltsége; - Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, rehabilitációja valamint a lakóépületek építéséhezkapcsolódóelőkészítésimunkákköltsége 7.PÁLYÁZATBENYÚJTÁSA Apályázatokbenyújtása és közöttlehetséges. 8.TÁMOGATÁSFORMÁJA,MÉRTÉKE,ÖSSZEGE Támogatásformája:visszafizetésikötelezettségnélkülivéglegesjuttatásvisszanemtérítendő támogatás) Támogatásmértékerégiónkéntmaximálisanakövetkezőlehet: Aprojektmegvalósításának helyszíne Támogatásmaximálismértéke 1.részcél Középvállalkozás Mikro<és kisvállalkozás 2.részcél Nyugat<Dunántúl 40% 50% 30% Észak<Magyarország 60% 70% 50% Közép<Magyarország 40% 50% 30% ProsperaEuropeTanácsadóKft. 6 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

7 Dél<Alföld 60% 70% 50% Azigényelhetőtámogatásösszege: LTelephelyfejlesztésipályázatesetén:minimum10millió,maximum60millióFt. LIpartelepítésipályázatesetén: - Aprojektmegvalósításának helyszíne Minimum millióft) Maximum millióft) ÉszakLMagyarország DélLAlföld NyugatLDunántúl KözépLMagyarország ELŐLEG: Jelenfelhíváskeretébentámogatottprojektekesetébenazutófinanszírozásúprojektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%La, mikrol, kisl és középvállalkozásnakminősülőkedvezményezettesetében50%la,delegfeljebb300millióft. 11.ÖNERŐ Jelen felhívás keretében megvalósítandó projektekhez az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli résznek, megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani. Projektnettóösszköltsége igényelttámogatás=önerőmértéke 12.KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS Fenntartásiidőszak: ProsperaEuropeTanácsadóKft. 7 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

8 A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig nagyvállalat esetén), mikrol, kisl és középvállalkozásokesetében3évigatámogatásvisszafizetésénekterhemellettvállalja,hogya támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a pályázatban vállalt szakmai tartalommalváltozatlanulfenntartjaésüzemeltetésétbiztosítja. Indikátorvállalás: A projekteknek az alábbi táblázat szerinti kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokatkelltartalmazniuklegkésőbbaprojektfenntartásiidőszakánaklegvégéig: Telephelyfejlesztésesetén: Bázislétszám Igényelttámogatás 0L9,99fő 10L49,99fő 50L249,99fő 250Lfő 10L19,99millióFt 1fő 2fő 3fő 6fő 20L29,99millióFt 2fő 3fő 4fő 6fő 30L60millióFt 3fő 4fő 5fő 6fő Ipartelepítésesetén: Bázislétszám Régió 0L9,99fő 10L49,99fő 50L249,99fő 250Lfő NyugatLDunántúl 40fő DélLAlföld, ÉszakLMagyarország, 10fő 15fő 20fő 25fő KözépLMagyarország A projekt fenntartási időszaka alatt a pályázó munkahelyteremtési indikátorvállalásainak teljesülésemellettapartner/kapcsolódóvállalkozásoklétszámadataiisellenőrzésrekerülneka munkaerővállalatokköztiátcsoportosításánakmegelőzéseérdekében,azilyenátcsoportosított munkaerőnemfogadhatóelteremtettmunkahelykéntjelenpályázatkeretében A munkahelyteremtés alapjául szolgáló bázislétszámnak a pályázat meghirdetését megelőző utolsó 12 teljes hónap október 1<től < szeptember 30<ig) átlagos havi állományi létszámaminősülfte<benmegadva. A 2. részcélra benyújtott pályázat esetében, amennyiben a pályázó a kapcsolt/partner vállalkozás gazdálkodási adatainak figyelembevételét kéri, úgy a fenti határértékeket a kapcsolt/partnervállalkozásbázislétszámávalegyüttkellvizsgálni. 13.FELTÉTELEK ProsperaEuropeTanácsadóKft. 8 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

9 - A-fejlesztéssel-érintett-ingatlanra-vonatkozó-feltételek:- Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok) esetén rendezett tulajdoni viszonyokat a pályázó igazolja. Az* ingatlannak* a* per$és* igénymentesség*feltételeit*is*teljesítenie*kell.* Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, vagy bérli, tulajdonosi/bérbeadói nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat megvalósításához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakbanafejlesztéscéljárarendelkezésreáll.apályázónak/kedvezményezettneklegalábba fenntartásiidőszakvégéigszólóbérleti,vagyonkezelési,egyébjogcímen,birtokláshozvalójogot igazolóéshasználatotbiztosítószerződésselkellrendelkeznieésaztbekellmutatnia. - Ipari Park területén és/vagy barnamezős területen és/vagy a 2007<2013 között meghirdetett ipari területek, inkubátorházak fejlesztését célzó ROP pályázatok valamelyikéből támogatásban részesült ipari területen, inkubátorházban megvalósuló fejlesztés; - A projekt költségének több, mint 75%<a termelő/szolgáltató funkciójú épület létrehozására/átalakításárairányul. - Az esetleges épülethez kapcsolódó kivitelezési tevékenység a meghatározott fajlagos költséghatármaximum75%<ábólmegvalósul. - A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezentechnológiákelszámolhatóköltségeazösszeselszámolhatóköltségminimum8%<át eléri. - A fejlesztés hatására az érintett épület energetikai minősítési osztálya 176/2008VI.30.) Korm.R.szerint"A+",vagy"A",vagy"B"besorolásúváválik. - A pályázó engedélyköteles tevékenységére jogerős építési engedéllyel rendelkezik a pályázat benyújtásakor kizárólag építési engedélyköteles tevékenységek esetében értelmezhető). - Amennyibenafejlesztésselérintettingatlantulajdonviszonyaimegfelelőenrendezetteka pályázatbenyújtásakor. Bírálatnál-előnyt-jelentő-feltételek:- Egyéb-feltételek:- - Nem támogatható beruházás esetén a Pályázati Felhívás mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség. Ezen fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagosköltségekmeghatározásasoránazépületek/építményekhasznos,nettóalapterülete kerül figyelembe vételre. Amennyiben azonban megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnekalkalmazásra,azokkialakításiköltségeafajlagosköltségekmeghatározásasorána kivitelezésiköltségbenemszámítandóbeleakkorsem,haegyébkéntazépületreaktiválásra kerülaszámvitelitv.értelmében). ProsperaEuropeTanácsadóKft. 9 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

10 Amennyiben a beruházás több funkciójú raktár, gyártócsarnok, iroda, szociális blokk) épületet, épületrészt tartalmaz vagy különböző típusú beavatkozásokúj építés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás) történnek, az egyes funkciókra és tevékenységekre külön<külön, a hasznos alapterületek arányában kerülnek meghatározásra a maximum elszámolható fajlagos költségek. Bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás esetében a fajlagos költségek vetítésialapjaafejlesztésselérintettépületrész. - Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészekköltségeinekarányosítására: Amennyibenaberuházássalérintettingatlanhelyetadjelenfelhíváskeretébenfejleszteni kívántellátásontúlegyébszolgáltatásoknakvagyfunkciónak,azalábbimódonszükségesaz építési,felújításiéskapcsolódószolgáltatásiköltségeketarányosítani: Aközöshasználatú,mindkétfunkcióhozkapcsolódóingatlanrészekrepl.külsőhomlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás< / ellátás<nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületénekm2)arányában. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértveazelőkészítéspl.tervezésidíjak),aszolgáltatásokigénybevételénekpl.műszaki ellenőrzés)ésazépítésköltségeitis. - Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során a pályázónak esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából bevétele keletkezik, úgy ezt szükséges bemutatni. Az így keletkező bevételt figyelembe kell venni az igényelhető támogatás mértékének meghatározásasorán. - 2.részcélesetébenamennyibenapályázógazdaságitársaságnemrendelkeziklegalábbegy lezárt beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő) üzleti évvel, illetve amennyiben igényli, figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának, vagy jogelődjének jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai az Pontozással értékelt tartalmi szakmaiszempontokvonatkozásában. LAprojektfizikaibefejezésénekdátumanemlehetkésőbbi,mint KORLÁTOK - A-projekt-iparági-korlátozása- ProsperaEuropeTanácsadóKft. 1 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház 0 Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

11 - Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely az EK szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozásáraésforgalombahozatalárairányul. - Nemtámogathatókereskedelmibeleértvesajáttermékkereskedelmétis),vendéglátóipari szolgáltatótevékenységcéljátszolgálófejlesztésteáor 0845<47,kivéveTEÁOR 0845,20). - Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés TEÁOR 08 64<66). - Nemtámogathatólogisztikaiberuházáscéljátszolgálófejlesztés. - Nem támogatható turisztikai attrakció<, és szálláshely<fejlesztés célját szolgáló fejlesztés TEÁOR 0855<56). A-projekt-területi-korlátozása- - A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnekminősítettprojektmegvalósításihelyszínrevonatkozópályázatokbenyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős projekt megvalósítási helyszínrevonatkozópályázatbenyújtásalehetséges.) - Aprojektetcsakatelephelytelekhatáránbelüllehetmegvalósítani,atelephelyenkívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztéstszolgáljaésafejlesztéshezközvetlenülkapcsolódikpl.belsőútközforgalmúútra valócsatlakozása,szennyvízgerincvezetékkiváltásaazadotttelekszennyvízkapacitásának bővítéseérdekében,hálózatfejlesztésihozzájárulás). - A KözépLMagyarországi Operatív Program keretében Budapest közigazgatási területén nemhajthatóvégrefejlesztés,kizárólagpestmegyében 15.KIZÁRÓOKOK A-pályázó-személyére-vonatkozó-speciális-kizáró-okok- Nem támogathatók azon pályázók projektjei, melyek 2007<2013 között meghirdetett alábbi pályázati felhívások keretében a jelen felhívásra benyújtott projekttel egyező fejlesztési helyszínen hatályos támogató döntéssel rendelkeznek, és projektjüket még fizikailag nem fejeztékbeajelenfelhívásrabenyújtandópályázatbenyújtásánakidőpontjában: - Telephelyfejlesztés - Ipartelepítés - Mikro<,kis<ésközépvállalkozásoktechnológiafejlesztése <GOP<2.1.1/A ProsperaEuropeTanácsadóKft. 1 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház 1 Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

12 - Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro<, kis< és középvállalkozások számára <GOP<2.1.1/B. A-projektre-vonatkozó-speciális-kizáró-okok- - Nemtámogathatóatartósbérbeadásicéllaltörténőingatlanfejlesztés. - Nem támogatható azon projekt, amelynek megvalósításához a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzésazépítésinaplóba.ebbenazesetbenmegkezdettnekminősülaberuházásakkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztésbefejezéséhezszükségesköltségeketkívánjaelszámolniapályázatkeretében. Ha a projekt engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz abban az esetben támogatható, ha rendelkezik "új" jogerős) hatósági engedéllyel, vagy az engedélyezési eljárás folyamatban van, és ezt a hatóság nyilatkozatával igazolja a Pályázó, és a beruházással kapcsolatbannemlépetthatálybaakivitelezőivállalkozási)szerződés.illetve,támogatható apályázatnemminősülmegkezdettnek)abbanazesetben,haahatóságiengedélyalapján a beruházás ütemezésre került, és egy ütem kivitelezése befejeződött, arra vonatkozóan rendelkezikhasználatbavételiengedéllyelapályázóésakövetkezőütemetvalósítanámeg apályázatkeretében,amelynekkivitelezésemégnemkezdődöttmeg. Nemminősül"új"hatóságiengedélynekamódosított/jogutódlássalmegszerzettengedély, ha a módosítást/jogutódlást megelőzően történt bejegyzés az építési naplóba a pályázat benyújtásaelőtt. ProsperaEuropeTanácsadóKft. 1 Tel.: 1)288<8557 CooperCenterIrodaház 2 Fax: 1)288< Budapest,Lehelút61.III./303<305. E<mail:

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP-1.1.1./E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13) Alapvető cél A pályázati kiírás a vállalkozások működési

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális ok Dél-Alföldi - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi - ÉMOP- 2011-1.1.1./F Közép-Dunántúli - KDOP- 2011-1.1.1./C Közép-Magyarországi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Dél- Dunántúli Operatív Program keretében kizárólag 1. részcélra (Telephelyfejlesztés) nyújtható be pályázat!

Ügyféltájékoztató. A Dél- Dunántúli Operatív Program keretében kizárólag 1. részcélra (Telephelyfejlesztés) nyújtható be pályázat! Dél- Dunántúli Operatív Program DDOP- 1.1.1/D- 13 Észak- Magyarországi Operatív Program ÉMOP- 1.1.1/F és B- 13 Nyugat- Dunántúli Operatív Program NYDOP- 1.3.1/D és E- 13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés

Részletesebben

Telephelyfejlesztés B

Telephelyfejlesztés B Telephelyfejlesztés B 2011.06.22.. Telephelyfejlesztés B 1. A pályázat célja A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez A

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program DAOP- 1.1.1./E -11 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP- 1.1.1./D-11 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP- 1.1.1./C -11 Alapvető cél: a mikro, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés pályázati felhívásához

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés pályázati felhívásához ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS A TERÜLETI KOHÉZIÓÉRT C. KOMPONENSÉHEZ

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS A TERÜLETI KOHÉZIÓÉRT C. KOMPONENSÉHEZ PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE: TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS A TERÜLETI KOHÉZIÓÉRT C. KOMPONENSÉHEZ KÓDJA: DAOP-1.1.1/E és D-13 ÉMOP-1.1.1/F és B-13 KMOP-1.5.3/C és B-13 NYDOP-1.3.1/D és E-13 A pályázat

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a DAOP-2009-1.1.1/E DDOP-2009-1.1.1/D ÉAOP-2009-1.1.1/D ÉMOP-2009-1.1.1/F KDOP-2009-1.1.1/C KMOP-2009-1.5.3/C NYDOP-2009-1.3.

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a DAOP-2009-1.1.1/E DDOP-2009-1.1.1/D ÉAOP-2009-1.1.1/D ÉMOP-2009-1.1.1/F KDOP-2009-1.1.1/C KMOP-2009-1.5.3/C NYDOP-2009-1.3. f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a DAOP-2009-1.1.1/E DDOP-2009-1.1.1/D ÉAOP-2009-1.1.1/D ÉMOP-2009-1.1.1/F KDOP-2009-1.1.1/C KMOP-2009-1.5.3/C NYDOP-2009-1.3.1/D pályázatról DAOP-2009-1.1.1/E, DDOP-2009-1.1.1/D, ÉAOP-

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Dunántúli Operatív Program. Telephelyfejlesztés a területi kohézióért c. komponenséhez. Kódszám: DDOP-1.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Dunántúli Operatív Program. Telephelyfejlesztés a területi kohézióért c. komponenséhez. Kódszám: DDOP-1.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés a területi kohézióért c. komponenséhez Kódszám: DDOP-1.1.1/D -14 1 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Prospera Pályázati Tanácsadó Kft. Gajdos-Sztankó Gabriella Pályázati referens sztanko.gabriella@prospera.hu Budapest, 2016.11.08.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1.

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1. RÉSZLETES KIVONAT GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Készült: 2015. június 10. Verzió: 1.0 ÖSSZEGZÉS A Felhívás célja a kiemelt iparágakban működő mikro-,

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP- 2010-1.1.1./E Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP- 2010-1.1.1./D Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP- 2010-1.1.1./D Észak-Magyarországi

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi - ÉMOP- 2011-1.1.1./F Közép-Dunántúli - KDOP- 2011-1.1.1./C

Részletesebben

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés. Ügyféltájékoztató

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés. Ügyféltájékoztató Regionális Operatív ok Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli Operatív - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi Operatív - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-1.2.5-15 4 milliárd Ft 25 100 millió Ft Intenzitás maximum 50% Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE GINOP

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE GINOP IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE GINOP 1.2.4-16 A Felhívás célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésével, a már meglévő ipari

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

2010. Ipartelepítés 2010.03.10.

2010. Ipartelepítés 2010.03.10. 2010. Ipartelepítés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k termelési kapacitásainak fejlesztése, versenyképességük javítása

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés a Közép-dunántúli régióban (KDOP-1.1.1/D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés a Közép-dunántúli régióban (KDOP-1.1.1/D-13) Ipartelepítés a Közép-dunántúli régióban (KDOP-1.1.1/D-13) A pályázat célja: A pályázati kiírás a vállalkozások saját, mőködési helyszínéül szolgáló meglévı, mőködı telephelyek modernizációját és bıvítését,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-16) A pályázatok benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4. A1. Alapvető cél... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4

Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4. A1. Alapvető cél... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében (Tervezet) A Felhívás Kódszáma: GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért

Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért Dél-Alföld Operatív Program DAOP-1.1.1/E és D-13 Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP- 1.1.1./F és B-13 Közép-Magyarország KMOP-1.5.3/C és

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben