A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû évi uniós ad hoc modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû 2008. évi uniós ad hoc modul"

Átírás

1 Mûhely Lakatos Judit, a KSH főosztályvezetője A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû évi uniós ad hoc modul A harmonizált közösségi munkaerő-felmérés (Community Labour Force Survey CLFS) alapkérdéssora 1999 óta egy változó kérdéssorral (ad hoc modul) is kiegészült. 1 Mivel 2003-ig a tanácsi rendelet az LFS 2. negyedévi végrehajtását tette kötelezővé a tagországok számára, így ez volt az ad hoc modul referencia-időszaka is, és ez maradt azután is, amikor az alapfelvétel már folyamatossá vált. 2 Az ad hoc modul témaköreire általában az unió különböző bizottságai tesznek javaslatot, vagy más, jellemzően uniós intézménytől származik a kezdeményezés egy olyan valamilyen szempontból fontosnak ítélt kérdéskör információs hátterének biztosítására, amelynek van valamilyen munkaerő-piaci kapcsolódása. A kiegészítő modul azonban nemcsak témájában kötött, de terjedelme is szabályozott. A változók száma nem haladhatja meg a 11-et. (Igaz, az elmúlt 10 évben nem volt arra példa, hogy a modul a maximálisnál kevesebb változó lekérdezését tartalmazta volna.) Az aktuális modul kialakítási folyamata jellemzően a következő: t 5 év: Javaslat születik a témára, melyet az ad hoc modul program részeként a tagországoknak el kell fogadni. t (3) 2 év: A részvételt vállaló (5 9) tagország és a modulban érintett intézmények képviselőiből alakuló munkacsoport (Task Force TF) 2-3 ülés, illetve -kommunikáció során kidolgozza a modul részleteit (vonatkozási kör, kérdések, szűrők stb.) t (2) 1 év: Eurostat/Uniós eljárás lefolytatása. t év: Végrehajtás. t+1 (2) év: Uniós szintű eredmények. 1 Az Európai Unió Tanácsának rendelete a munkaerő-felmérés megszervezéséről. 577/98/EK (1998. március 9.). Európai Közösségek Hivatalos Lapja. HL L március old. 2 Az Európai Parlament és a Tanács 2257/2003/EK rendelete (2003. november 25.). Európai Közösségek Hivatalos Lapja. HL L december old.

2 Lakatos: A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû évi uniós ad hoc modul 849 A migrációs modul kialakításának körülményei A migránsok munkaerő-piaci helyzete modul témakörének elfogadása és a részletek kidolgozása más LFS ad hoc modulokhoz képest hosszabb időt vett igénybe, és nagyobb érdeklődés is kísérte azt. Ennek egyik oka, hogy az unió a migránsok társadalmi-gazdasági, munkaerő-piaci integrációját kiemelt prioritásként kezeli, a másik ennél fontosabb ok az igen sokszínű és eltérő mélységig feltárt tagországi sajátosságokban gyökerezik, amihez esetenként sajátos adatvédelmi korlátok is társulnak. Az nyilvánvaló, hogy a migránsok munkaerő-piaci mutatói lényegesen kedvezőtlenebbek, mint az államalkotó nemzethez tartozóké, de arra vonatkozóan, hogy mennyivel és ez milyen okokra vezethető vissza, kevés tagország rendelkezik csak saját adatgyűjtésen alapuló információval. Nemzetközi összehasonlításra alkalmas adatforrásnak lényegében csak a népszámlálás tekinthető, de ez gyakorisága és részletezettsége miatt alkalmatlan az unió által megfogalmazott és később ismertetésre kerülő elvárások teljesítésére. Az információs igény megfogalmazása után a következő lépés a megfelelő hordozóközeg (felvétel) kiválasztása. Az LFS mellett szólt annak magas szintű jogszabállyal megalapozott harmonizáltsága, a modulrendszer már hosszabb és inkább sikeresnek, mint sikertelennek minősíthető múltja, valamint az, hogy az alapfelvétel jó néhány, a célszemélyre, illetve háztartására vonatkozó adatot eleve biztosít. (A témakört elfogadó plenáris munkaértekezleten felvetődött a másik, 2004-ben 3 induló harmonizált felvételhez, az EU-SILC-hez történő kapcsolás lehetősége is, de ez ellen szólt a SILC mintájának LFS-hez viszonyított kis mérete.) Dönteni kellett továbbá arról, hogy egy véletlen mintán alapuló felvétel alkalmas-e egyáltalán az országonként eltérő arányt képviselő és a többségi lakosokénál valószínűleg kisebb részvételi hajlandóság jellemezte sokaság árnyalt vizsgálatára. A migránsok munkaerő-piaci sajátosságainak témaköre végül úgy került bele az adhoc modul programba, hogy erre a kérdésre a választ az időközben megalakult munkacsoportnak kellett megtalálnia. A modul célja A felvételt kezdeményező uniós intézmények és a tagországok a következőképpen határozták meg a modul célját: Adjon képet a tagországban élő, a migránsok és közvetlen leszármazottaik (második generáció) létszámáról. 3 Az új tagállamokban egy évvel később.

3 850 Lakatos Judit Biztosítson olyan adatokat, melyek lehetővé teszik az első és második generációs migránsok munkaerő-piaci helyzetének más csoportokkal történő összehasonlítását, a munkaerő-piaci beilleszkedésük sikerességének megítélését. Tegye lehetővé a munkaerő-piaci beilleszkedést befolyásoló tényezők elemzését (például munkavállalás jogi akadálya, nyelvi, képzettségi előfeltételek, munka-erőpiaci szolgáltatásokhoz történő hozzáférés stb.). Az ad hoc modul kidolgozásának lépései A DSS (Directors of Social Statistics társadalomstatisztikáért felelős igazgatók) szeptemberi ülése, kiemelkedő fontosságúnak ítélte a témakört és döntött a évi végrehajtást módszertanilag megalapozó munkacsoport létrehozásáról; meghatározta a vonatkozó CR (Council Regulation tanácsi rendelet)-tervezete elkészítésének határidejét (2005 vége). A LAMAS Working Group (Labour Market Statistics munkaerő-piaci statisztika) októberi ülésén megalakult a munkacsoport (Task Force TF) Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Svédország és az Egyesült Királyság részvételével. A TF munkájába az ILO és az OECD szakértői is bekapcsolódtak az Unió képviselői mellett. A TF főbb eredményei A decemberi TF ülést még két további követte. A modul szabályzatának tervezete 2006 nyarának végére készül el. A TF a következő főbb feladatokat végezte el. Definiálta a megfigyelendő kört ( migrants and immediate descendants <első és második generációs bevándorlók>), elfogadva az érintett, illetve a szülők születési helyét a kategorizálás alapjaként. Elemezte az eltérő nyelvi, kulturális háttér nemválaszolási arányokra gyakorolt hatását és arra a következtetésre jutott, hogy emiatt a külön súlyozási eljárás kidolgozása szükségtelen.

4 A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû évi uniós ad hoc modul 851 Felmérve az egyes tagországok, mint migrációs célországok eltérő helyzetét, az ad hoc modulok történetében első ízben tett javaslatot egy rövidített, illetve egy teljes változó listára. A szűkített adatgyűjtés lehetőségével azok az országok élhettek, ahol a migránsok száma kicsi (ilyennek minősült Szlovákia, Málta, a balti államok, Csehország és Magyarország). Ennek köszönhetően a részletes adataik hiánya az Unió egészére vonatkozó képet nem torzítja. Kidolgozta a modul (11 kérdésből álló) változó listáját és a következőkre tett javaslatot: az állampolgárság megszerzésének éve; az apa születési helye (országa); az anya születési helye (országa); hány éve él az országban (ha az alapkérdőív adatai szerint nem itt született); a migráció legfontosabb oka (ezen belül a foglalkoztatással összefüggő válaszlehetőség részletezve); a kérdezett jogi státusa; a munkavégzéshez kapcsolódó korlátozás megléte vagy hiánya; a nyelvtudás hiánya vagy a képzettség elismertsége korlátozza-e a munkába állást; a migráció előtti foglalkozás; az álláshoz jutás módja a fogadó országban; a kapott munkaerő-piaci segítség. A rövidített blokkot kitöltők számára csak az első négy kérdés volt kötelező. A tagországok szabad kezet kaptak abban, hogy a második negyedévi felvételhez kapcsolják-e a modult, vagy folyamatosan kérdezik az év egészében, így növelve az esetszámot. A migránsok munkaerő-piaci jelenlétében csak marginálisan érintett országok kevésbé részletes kérdőívet tölthettek ki, ami azt jelzi, hogy az LFS célja egyre inkább a közösségi szintű adatigény kielégítése, akár azon az áron is, hogy az egyes tagországokra vonatkozóan releváns információt egy blokk vagy akár a teljes felvétel már nem feltétlenül biztosít. Migrációs blokk a munkaerő-felmérésben A Magyarországi Munkaerő-felmérés (MEF) körülbelül 1500 nem magyarországi születésű személyt írt össze 2005-ben, s e szám alapján lehetőséget kaptunk, hogy a rövid modult válasszuk. Hazai sajátosság, hogy az országhatáron kívül születettek között jelentős hányadot képviselnek a magyar nemzetiségűek, így a munkaerő-piaci integráció fogalma még a nem Magyarországon születettek esetében sem értelmezhető a maga klasszikus formájában, ezért a születési ország mellett szükség volt a magyar származásra irányuló kérdés beiktatására is. A migrációs kérdések nem külön kérdőívre, hanem a MEF-adatlap részébe kerültek, ahol a célszemély születési helyét tudakoló kérdés egyébként is található. A évi kérdőív vonatkozó kérdései a következők:

5 852 Lakatos: A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû évi uniós ad hoc modul 4. MIGRÁCIÓ A/ Melyik országban született (az országok jelenlegi területét figyelembe véve)? TOVÁBB A 4/E-RE! nem Magyarországon (2) A A A A B/ Ha nem Magyarországon született, melyik országban? B B B B C/ Hány éve tartózkodik Magyarországon? C C C C D/ Összesen hány évet töltött Magyarországon? D D D D E/ Melyik országban született az apja? TOVÁBB A AZ 4/G-RE! 5-RE! nem tudja (2) nem Magyarországon magyar nemzetiségiként (3) E E E E nem Magyarországon nem magyar nemzetiségiként (4) F/ Ha nem Magyarországon született az apja, mely országban? F F F F G/ Melyik országban született az anyja? TOVÁBB AZ 5-RE! nem tudja (2) nem Magyarországon magyar nemzetiségiként (3) nem Magyarországon nem magyar nemzetiségiként (4) G G G G H/ Ha nem Magyarországon született az anyja, mely országban? H H H H Ezzel az előírtnál részletesebb kérdésfeltevéssel részben eleget lehet tenni az uniós igénynek, de lehetőség van a Magyarországra áttelepült és sajátos csoportot jelentő magyar nemzetiségiek elkülönítésére is. A évi kérdőív kidolgozott migrációs blokkja a évi felmérésben is változatlan formában szerepel, és tekintettel a problémamentes és gyors kitölthetőségre, várhatóan a következő, 2014-ben esedékes uniós felvételig a MEF-adatlap része marad.

Bevándorlók Magyarországon Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai Budapest, 2009 december 1 2 Tartalom I. A kutatásról... 5

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2015 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 3. rész: Tudnivalók a Központi Statisztikai Hivatalról és az összeírók közreműködésével zajló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek

Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Délkelet-Európa és Magyarország migrációs trendek Háttéranyag Sajtótájékoztató, 2013. május 22. Délkelet-Európa és az elvándorlás az eddigi SEEMIG elemzések alapján A délkelet-európai térség az európai,

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa Kardos Gábor* A Karta létrejötte és tartalma Az 1990-es években az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született:

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben