asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-"

Átírás

1 VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat, legelőnyösebben rendez be I V, Koronaherczeg-utcza 11.»z., a főposta mellett és VIII., K e r e p e s i - ú t 9., a P a n n ó n i a mellett. Telefon. Árjegyzék bérmentve. Speciális készítője jé szabású férü ingeknek. Franklin-Társulatnál megjelent. Andrássy-út M a y e r K á r o l y L. I, m. állami kedveim, gót-óregyára Regény. Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3. betegápolási czikkek sérvkötök Alapíttatott Frülilkliné Móritz Paula. Veszek! Ara fűzve 1 frt 50 kr Eladok! Cserélek! (óvszerek FÖLDES KELEMEN Éppen izemé Raczlawiczánál. S T Y K A és K O S S Á K lengyel festő m ű v é s z e k óriási k ö r k é p e Este villamos világítás. A természetes savanyúvizek között a Kitüntetve B é c s Magdeburg. IV. kerület, kiváló enyhe, bársonyszerü bőrt idéz elő. A GlyoerinCréme használatánál ajánlható a Párisi Hölgypuder a legártalmatlanabb púder, a bőrt szép fehér színre változtatja és azt s i m á n és szárazon tartja. Hamisított párisi hölgypudertól és GlycerinOrémetöt óvakodjanak; csak az _ a valódi, melyen a czimképen, valamint a ^ U I Í Í Í A S * ' táráson a mellékelt védjegy van. Raktár miuden gyógyszertárban és illatszer-üzletben. Magyarországi főraktár: TÖKÖK J Ó Z S E F gyógyszertára Budapest, Király-utcza 12. nögymnasiumba, mely internatussal és elemi iskolával van kap csolatban, a beírások folynak. Bővebb felvilá gosítással (prospektussal): készséggel szolgál kívánatra az igazgatóság: VIL, v. állami kórházi igazgató orvos gyógyít gyorsan, diseretül és biztos sikerrel minden férfi és női bajt. Czim: Kardos Kerepesi-ut 20. tej csarnoka a kiállítás területén. A v i l l a m o s vaéut m e g á l l ó h e l y e. (Hófödte pavillon, jógcsapokkal, a Ganz és m a l o m ipar pavillonok előtt.) A kiállítás látogatóinak kedvencz találkozási h e l y e. H i d e g ételek és p o m p á s italok r e n d e s v á r o s i á r a k mellett. Pokol kávéház a hires D a n t e pokol-körkép területén levő kertben. A főváros legkedvesebb é s l e g k e l l e m e s e b b üdülő helye. N a p és eső ellen védő markisokkal. Élőfák és bokrok között lévő árnyas lugasokkal. R e n d e s városi árak! Pilseni sörcsarnok Ős-Budavárában. A kiállításból á t v i v ő h í d lábánál. Czigányzene, katonazene és külön színpaddal. E l v ü n k mindenből a l e g j o b b a t n y ú j t a n i mér sékelt árakon. HEIJSDL FEREMZ és ADORJÁN GYIM tulajdonosok. Szt.-Margitszigeti gyógyfürdőhelybudapest. i t ^ t ' A ^ 1 6 ^! 6 0,! ^ ^ T 7 ^ - M t ü n ő eredménynyel használtatott a kö vetkező koralakok ellen : k ö s «v ó n y, o«n«, M á b á k, i d ü l t k ü t e g e k, m á j -, S^ V«flífclbant?mSk' fc^y-bhurnt. n«i bántalmak, garatg é g e -, t ü d ö h u r u t, es l d e g b á n t a l m a k. M a s s a g e és v i l l a m o s fürdő! Tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási terem, posta, telefon, tévírd^, gyógyszertár éa elismert jó konyha. Bendelö fürdöorvos dr. B a u e r A n t a l főberczegi udvari orvos. Naponta katona- és czigányzene. Hajóközle kedés félóránként. specialista, K e r e p e s i - u t 6. (kerepesi-bazár) I. e m. ajtó 2. B e n d e l : d. e. 7 8, 1 1 2, d. u. 6 7-ig. Levélben is szám.. Az Elité kávéház Budapesten, Kerepesi-ut 65. I. em. 27 éven át Muzeum-körut A főváros legnagyobb kávéháza. A z o r s z á g l e g j o b b 1 2 b i l l i á r d j á v a l. H i d e? buffet. Tisztán ke zelt italok. P o n t o s kiszolgálás. Az összes bel- és külföldi hírlapok. 5 0 T e l e f o n - H i r m o n d ó! Esténként czigányzene. Kitűnő ventillatio. Budapesten: Torok József gyógy sz. Az első magyar hanyfürdők. Massage, kád^ y k ü l m férfi-és női gőzfürdők es uszodák. Elité kávéház K a p h a t ó k : Ős Budavárában (állatkert). Előjegyezhetek: Millenium, utazási és ellátási vállalatnál (Gizella-tér 4.), vala mint a Telefon-Hirtmmdó városi irodájában (Andrássy-ut 30.). Glycerin-Créme-Szappan s z á m. a budapesti karambol kör helyiségeivel főváros legelőkelőbb látványos mulatóhelye (a kiállítással kapcsolatban) m á j u s 1-én m e g n y í l t. N y i t v a d é l e l ő t t 1 0 é r á t ó l reggelig. Bérletjegyek az évadra 6 frt. Glycerin-Créme 3. Szerez és elhelyez ngy helyben mint vidékre: a ártalmatlan' anyagokból készült si került v e g y ü l é k, m e l y n e m c s a k a b ő r t f i n o m í t j a, hanem tényleg az i f j ú ü d e s é g e t eleveníti és azt állandóan fenntartja. Legjobb óvszer l e v e g ő, s z é l és n a p s ü t é s e l l e n eltávolít napfoltot, szeplőt, m á j f o l t o t és m i n d e n m á s b ő r t i s z t á t l a n s á g o t. 35. SZÁM Szakácsnő, szobaleány, mindenes leáoyok, dada, vasalónők, továbbá gazdasszonyok, kulcsárunk, társalgónők, árusnők, szepességi német lányok, bonneokat, gyermekkertésznők, ura sági inas, portás, irodaszolga, lovász, kocsis, kertész és; szakácsokat stb., stb. Barella P. P. W.-től Berlin S W., Friedriohstrasse 220, a f r a n c /. i a o r s á g i o r v o s i t á r s u l a t o k t a g j a. Orvosilag legjobban ajánltatik. K e n d k i v ü l s i k e r e s, még idült gyomorbajoknál is. Szállít p r ó b á r a i n g y e n, csupán a viteldíj m e g térítése mellett, b e r l i n i f ő r a k t á r á b ó l. Ausztria-Magyarország számára egy doboz frt 1.60 Baktár: Fürdőidény tartama: május 1-től szeptember 30-ig. A szobaáraknál szept hóban 30»/o e n g e d m é n y. «T Á r s a a b a l y k í v á natra bérmentve küldetik ^UMargit8zigetí gyógyfürdő-felügyelőség Budapesten. L Jí==L Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, (IV., Egyetem-utcza i. szám.) írni f**r-si; VÁRADY MÁRTON Bécs L o n d o n OS BUDAVAK A folyékony T^RNAPI megérkezett! I., P r e d i g e r g a s s e részv.-társ. Budapest, Brü88e11891 k i r á l y - u t c z a 1 2. szám. K I E L H A U S E E H. Amerikából (Mellényzseb-fényképező) nagyszerűen sikerült találmány, magától Edison tól megdicsérve. Felvételre mindig készen. Pil lanat-fényképezés. Egy t e l j e s e n f e l s z e r e l t P h o t o r e t ára F i l m - m e l 3 6 f e l v é t e l r e 4 frt. Használatban az amerikai, franczia ós angol rend őrségeknél. A Photoret főraktára: Villamos vasút végállomása. Egyetemes gyomorpor Magyarországi f ő r a k t á r : V. Széebenyi-utcza 3. Telefon sz. p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét Photoret Belépti dtj 1 korona. Paris Genf Chicago. az első helyet foglalja e l. nedves lakások, a városligetben Aréna-út. Na kéne pf dö Sz.-Lukácsfiirdő. f * T T ' Eeggel 8 órától nyitva. - iszapborogatasok, meleg zu- gyógyszertára, ígybevágó vegyele'mzesei alapján milyensegileg fektetését és F. Berguerand Polgár Sándor egyetemi kötszerésznél, B^ Telefon.-w Budapest, Erzsébet-körnt 5 0. Aradon, Deák Ferencz-ntcxa 11. s s. Főraktár B U D A P E S T E N, T ö r ö k Jóasef, Király-ntcza. alkalikus SAVANYÚKÚT 1^ elsőrangú kitűnőségek asphalt-burkolatok párisi gyárostól), legelőnyösebben beszerezhetők A világ legnagyobb csataképe. hírneves, az elegáns hölgyek által használt arczeréme (nem zsíros ke nőcs) rövid idő alatt ifjitja és szépíti az arezot, eltávolít az arczról minden nemű bőrtisztátlanságot. Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, bőratka (mitesser) ellen. Bámulatos hatása abban rejlik, hogy a bőrre kenve az által rögtön fölvé tetik és ez okozza azon csodás átala kulást, hogy ezeplővel vagy májfol tokkal teljesen fedett arcz 3 4 nap alatt alabástrom fehérré lesz. Mivel nem zsíros nappal is alkalmazható, a eremé vel bekent bőrön a hölgypor remekül taoad. Ara 50 kr. 1 frt. M a r g i t - s z a p p a n á r a 3 5 kr. M a r g i t - h ö l g y p o r, fehér, rózsa é s o r é m e színben á r a 6 0 k r. M a r git-fogpép 5 0 kr. részvény-társaság Budapest, Andrássy-út 30 elvállalja jótállás mellett legolcsóbban GummiánLk, Budapesten, IV.,R«gi posta-u.5. Irta 21, (félemelet) Képes árjegyzék, költpégjegvz. bérm. Levélbélyeg-kereskedés PRÜCKLER J. C. POCSAJYÉK. Gerson Anna asszony A Magyar Asphalt I AUGUSZTUS 30. Xtóftzétéri feltetelek : VASÁRNAPI UJSAG és í egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt í félévre 6 «EGY H A Z A F I A S S Z E R B FŐPAP. ZMEJANOVICS GAVEIL, AZ UJ VEESECZI GOE. KELETI SZEBB PÜSPÖK. HÓNAP lg-án tartotta bevonulását ősi szé kesegyházába Magyarország legfiatalabb püspöke, Zmejanovics Gavril verseczi gör. keleti szerb püspök, a kit a görög keleti püspöki zsinat egyhangú határozattal emelt e polezra. Zmejanovicsot jó híre m á r rég megelőzte, a királyért és hazáért lelkesülő egyháznagy nevét különösen az utóbbi időkben mindenütt ott láttuk tündökölni, a hol a jó hazafiak e két eszményéről volt szó. A királyért és a hazáért! ez volt mindig a jelszava, a' melyhez azonban hozzáfűzte mindig ezt is : a nemzetért és a val lásért! Az új egyháznagy 1847 augusztus 25-én született a Szerémség egy kis falujában, Dobanovcziban, a hol atyja, Mihály, mint a község lelkésze közbecsülésben és köz tiszteletben, anyja Éva közsze retetbenrészesült. A fiatal Gavril jó nevelést kapott, elvégezte a főgymnáziumbt, majd utána a theologiát, végül Magyar-Óvá ron a gazdasági akadémiát. E 1882-ben a néhai Angyelics Germán patriárkha felszólítása folytán a szerzetesi rendbe lé pett s nem sokára mint cs. és kir. tábori lelkész Boszniába küldetett, hol az 1891-ig, kiiencz teljes éven át működve, nem csak katonai felebbvalói tiszte letét, h a n e m a lakosság szere tetét is kivívta. E kilencz évi fáradságos, apostolszerű műkö dés után, mert Zmejanovics a katonai lelkészi teendőkön kivűl az egész országban prédi kált, s a szerajevói középis kolán a hittant is tanította, a katonai lelkészi pályáról visszavonult zárdájának csend jébe, mert oda szólította a je lenlegi szerb patriárkha, Brankovics György szava, a ki meg bízta az egyik legnagyobb zárda, a kiterjedt birtokú Krusedol ve zetésével, a hol szükség volt Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG egész évre 8 frt félévre ÉVFOLYAM. Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK azokra a tudományokra, a melyeket Zmejano vics Magyar-Ováron sajátított el. Zmejanovics itt is megfelelt feladatának, mert csakhamar megbízatott a szerb nemzeti egyház jószágai nak felügyeletével s felügyelői működése alatt e jószágok virágzásnak indultak. Érdemeinek elismeréséül 0 Felsége még mint tábori papot a koronás arany érdemkereszttel, a szerb pat riárkha pedig azzal tüntette ki, hogy visszatérte u t á n három évre az arkhimandritai méltóságra emelte a hivatását odaadóan teljesítő szer zetest. A verseczi egyházmegye püspöki széke a múlt év deczember havában megüresedvén, a megye kormányzatával 0 Felsége a kormány előterjesz tése folytán Zmejanovicsot bízta meg, a ki az egy házmegyét, mint patriárkhai megbízott, a legfel sőbb elhatározás bekövetkeztéig már igazgatta. egész érre 6. félévre Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. Képességét e magas állásra igazolván, a zsi nat Zmejanovicsot május hó 18-án tartott ülé sében egyhangúlag püspökké választotta s a vá lasztásnak a király által történt jnegerősítése után Zmejanovics a múlt hó -20-án Karlóczán a patriárkhai székesegyházban fölszenteltetett. Hogy azon idő alatt, míg a püspökmegye időleges administratora volt Zmejanovics, mily népszerűségre tett szert a verseczi egyházme gyében, azt legjobban igazolja lelkes fogadta tása, a melyen a város és a környék aprajanagyja felekezeti és nemzetiségi különbség nél kül megjelent, a melyben résztvettek a hazafias városi főispán vezetése alatt az összes hatóságok és hivatalok s ezenkívül úgy a római katholikus, mint a protestáns és izraelita vallásfelekezetek mint ilyenek, lelkészeik vezetése alatt. Terünk nem engedi, hogy elmondjuk mind azt, a mi az új egyháznagy érdeméül szolgál avagy őt jellemezrió, csak kiragadunk a szé kesegyházban tartott beszédéből egy töredéket, a mely őt fénye sebben jellemzi minden szép szónál : Híven Istenhez, hiven a ki rályhoz, híven a hazához tanitani fogom a lelkipásztorkodó somra bizott nyájat, hogy kirá lyáért és hazájáért éljen és hal j o n ; tanítani fogom híveimet, hogy a hatóságoknak engedel meskedjenek, mert minden ha talma az Istentől való, hogy az országos törvények előtt megha joljanak s hogy szentség gya nánt őrizzék az ország alkot mányát ; tanítani fogom őket türelemre, békességre, szeretetre s összetartásra Szent István ko ronájának minden népével, le gyen az bármi vallású, beszél jen az bármi nyelven. Ezen feladatomban segíteni fog az Isten, mert csak azt tanítom, a mi előtte valóban kedves s a mit 0 akar.» Fénykép ntán ZMEJANOVICS GAVRIL, AZ ÚJ VERSECZI GÖR. KELETI SZERB PÜSPÖK. Ezek voltak az ő szavai, a melyeket katedráján állva, kezé ben a kereszttel és pásztorbot tal, vállain a püspöki palásttal ékesítve, szilárd hangon az Isten

2 574 VASÁRNAPI UJSAG. A KATONAI LÉGHAJÓ KOSARA A FÖLSZÁLLÁS PILLANATÁBAN. A KATONAI LÉGHAJÓ FÖLERESZTÉSE. AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSBÓL. házában hangoztatott s a melyek valóban dicsé retére válnak egy egyházfejedelemnek. A rendkívül nyájas és kellemes modorú fő pap arczképét is bemutatjuk itt olvasóinknak. CSÖNDES-ÉDES. Csöndes-édes hangulatba' Ring a lelkem szüntelen, Édes ábránd, tarka álom, Lepkehimes tündérszárnyon Szállnak át a lelkemen. Sejtelem csak, a mit érzek, Szó nem lesz a gondolat, Jönnek, egymást üzve-hajtva, Mint a vizén szél ha hajtja Fölgyüremlik habra hab. Vagy, midőn a távol égen - Bárányfelhők szállítnak, Vagy, sóhajtó, gyönge szélbe' Hull a rózsa, s egy levélke Tánczot lejtve, szárnyra kap. Édes érzés, tündérálom! Oh! maradj még! el ne hagyj I Tűnni készül ifjúságom, S te e hulló, szép virágon Tiszta harmat könye vagy! Erdélyi Zoltán. EGY PERCZET MÉG! Yrehlicky Jarosláv költeménye. Csak még egy perczet! szól a kis gyerek, Ha elveszik kedves játékait. Órák, napok gyorsan lepergenek. S a sors minden kedvestől elszakít. Egy perczet még! szól a szerelmes pár, Ha kéz a kézben, szemtől szembe néz, A holdas éjben panaszkodva jár És egymástól nagy búsan válni kész. Egy perczet még! Ne játsz és ne szeress! Jajjal kiáltod : Csak egy perczet még-! Ha homlokod redős, hajad deres És szíved érzi, hogy már itt a vég. 35. SZÁM ÍVPOLYAM. MireLli Gusztáv tanár fametszetei. Mit még e perez? Mit adjon az neked? Nyűg volt a lét egész pályád alatt S most balgán azt hiszed szegény beteg, Hogy az volna a legszebb pillanat! is. A két menet Mária-Brunnál találkozott, hol az uralkodó párokat nyitott hintók várták. Ma gyar testőrök, dzsidások és lovas apródok vették körűi a fogatokat az udvar kapujánál pedig Hetes. fehér ruhás lányok kínálták virágos kosaraikat. Mindez csak halvány bevezetése volt az ün nepélyek ezután következő tarka zsivajának, OROSZ VENDÉGEK A BÉCSI BURGBAN. mely hónapokon keresztül lázban tartotta Bécs lakosságát s a kongresszusra özönlött száz II. Miklós czár bécsi útjának alig van köze a ezernyi idegeneket. A nagy sokadalomról fo politikához, s jelentősége mégis nagy, mert sze galmat nyújthat az, hogy a lakások ára annyira mélyes kapcsokat fog fűzni a monarkhia és a felszökkent, hogy például Castlereagh lord nagy orosz birodalom uralkodói között, a minek angol követ 500 font sterlinget űzetett havon kevés alkalma merült fel az utóbbi évtizedek ként lakásáért s kiszámították, hogy ha a ben, hacsak vissza nem megyünk a bécsi kon kongresszus csak négy hónapig tartana is, sok gresszus idejéig, a szent szövetség megalakulá ház értékét maga a bér teljesen kifizeti. sáig. Kétségkívül ez volt a história minden feje A magyar arisztokráczia is természetesen va delmi összejövetelei közt a legfényesebb, a leg gyoni sulyja és tekintélye arányában vett részt az nagyobb következményekkel járó, nem csoda, ünnepélyeken s igyekezett minépelvezetesebbé ha ezek a világtörténelmi jelentőségű napok tenni a Bécsben töltött napokat a koronás ven emlékei tűnnek fel megint a bécsiek képzeleté dégeknek, kik közt Sándor czár vitte az első ben, midőn most a mai czár ünnepélyes fogadá szerepet. Minden szombaton Zichy grófnő adott sára készültek. fogadó estélyeket, melyeken az idegen államok Az orosz czárral együtt ez időben nem keve kitűnőségein kivül a magyar mágnásnők is tel sebb mint két császár, két császárné, négy király, jes számmal részt vettek, köztük a gyönyörű egy királyné, két örökös herczeg, egy császári sugár termetű, igéző szemű Apponyi Teréz grófnő, s egy királyi herczeg, két nagyherczegnő és há- Koháry grófné, Eszterházy Pál herczegné. Eze rpm herczeg lakta a bécsi Burgot, úgy, hogy ket az estélyeket olykor tombolák tették még maga Ferencz császár családja Schönbrunnba vonzóbbakká, így Eszterházy Miklósné; született volt kénytelen vonulni. Az udvar napi költsége LichtensteinMarié herczegnőnél, mely alkalom csak a császári asztal ellátására 50 ezer forint mal az udvarias bajor király az általa nyertvolt s e kongresszus öt hónapja alatt több mint mozaik dobozt a legnyájasabb szavak kíséreté húsz millió forintra emelkedett. Mind ennek a ben ajánlotta fel Marié herczegnőnek. (imisera plebs contribuens* fizette meg termé Majd műkedvelő színi előadások következtek, szetesen az árát kérges tenyerével, arcza ve melyeken a magyar főrangú világból Zichy és rejtékével. Batthyány grófok, a hölgyek közül Apponyi, Sándor czár és Frigyes Vilmos porosz király Zichy Júlia, Eszterházy grófnők szerepeltek. együtt tartották ünnepélyes bevonulásukat a Természetesen a játék is nagyba ment olykor, a székvárosba az útezák-hosszat felállított dísz két fiatal Pálffy gróf, Ferencz és Nándor közül őrség közt Ferencz császár, az összes főher- utóbbi a játékasztalnál összehalmozott aranyai czegek és udvari előkelőségek a Tábor-hídig ból pompás palotát építtetett, melyet ((kártya mentek elébök a Duna balpartján, hol a találko várnak* nevezett el. zásnál a legszívélyesebb üdvözletek kicserélése Csak a kevésbbé zajos összejöveteleken, főkép közt fogtak kezet. Mindenfelé óriási ember tömeg várta és éljenezte az uralkodókat, kik a az 'idegen vendégek tiszteletére rendezett hang tüzérség ágyúlövései közt lóháton vonultak be versenyeken tűnt fel rendszerint egy másik érde kes alakja a bécsi magyar főrangú világnak, egy Bécsbe. még fiatal ember, mindkét szeme fekete kendő Másnap érkezett a czárné, kinek fogadására vel átkötve, kit egy szintén erősen elfátyolozott előbb a császárné ment egész udvarával nagy hölgy kisért állandóan a sűrű tömegtől zsúfolt távolságra elébe, majd a két császár és kísérete termen át. Hadik Tivadar gróf volt ez ifjú fele- 35, ', :. 1S'.!"> 4 3. ÉVFOLYAM. ségével, kiknek boldogtalan és megható regénye általános rokonszenves érdeklődés tárgya volt az akkori úri körökben. Hadik gróf és Amadé grófnő együtt nőttek fel s még gyermekészszel eljegyezték Luagokat egymásnak teljes^életökre a legtisztább, legnemesebb szerelemmel. Ekkor kitört a Napóleon elleni háború s a fiatal Hadik gróf is kardot övezett, hogy a haza és a trón vé delmére siessen. Fényes haditettei kivívták számára a Mária Terézia-rendet. Mig azonban ő a távol harezmezőn aratta a véres babérokat, ifjú mátkáját borzasztó kór döntötte ágyba s rö : vid idő alatt elpusztította arcza szépségét. Kétségbeesésében a szegény leány a halált kívánta inkább, mert azt hitte, hogy vőlegénye, kit a távolban is forrón szeretett, örökre el fog hidegülni elhervadt bájai láttára. Ily aggodal mak és lelki tusakodások közt készült a rette netes találkozásra, a mi nem is késett soká. Egy nap az ifjú gróf inasa toppant be az Amadekastélyba s bejelentette gazdája visszatértét. Constance, Constance, hol vagy?» hangzott ugyanekkor kívülről egy örömtől reszkető hang. De ez a hang, mely máskor egy mennyország boldogságával ért volna fel, most tőrszúrás volt az ifjú hölgy szivében. Sirva rejtette kezeibe arczát s fuldokolva esengett: «Ne közeledj hoz zám, mert megutálsz; elvesztettem szépsége met, semmim sincs többé». «Megútálni téged? kiáltott fel az ifjú gróf; hová gondolsz?» Aztán eltompult hang gal tette hozzá: «Nyugodj meg különben; rám nézve nincs többé testi szépség: elvesztettem a szememvilágáh. A grófnő megdöbbenve tekintett a bánatos arezra. Úgy volt, a mint beszélte. Hadik gróf nem látott többé; egy golyó megfosztotta szeme világától. Az esküvő megtörtént. A sorsüldözött mát kapár egymásé lttt s visszavonulva a világtól, egymás támogatásában lelte fel minden bol dogságát. Csak a nemesebb élvezeteknek nyílt meg szivök, a zene varázsában kerestek vigaszt és enyhülést, melyet mindketten imádtak, s a kongresszus fényes napjaiban melancholikus alakjok sokszor feltűnt azokon a ritka műélve zetet kínáló hangversenyeken, melyekben Bécs részesítette a rendkívüli alkalomra összegyűlt nagy vendégeit. Ily alkalmaknál Sándor czár rendesen Fe rencz császáf neje mellett foglalt helyet, a mi néha érdekés félreértésekre adott alkalmat, mert a császárné egyik, Sándor czár pedig má sik fülére hallott kissé nagyot. A mi azonban nem gátolta Ferencz császár nejét, hogy ő nyújtsa át a czárnak azt a sajátkezűleg híme zett lobogót,, melyet I. Sándor a császár által neki ajándékozott Hiller-ezred legénységének személyesen adott át a Práterben tartott szem lén, a következő szavak kíséretében: «Katonák, emlékezzetek meg, hogy a halálra is készen kell lennetek e zászlónak, császárotoknak és ezre deseteknek, oroszországi Sándornak védelmé ben)). A lobogóra ez a jelszó volt hímezve: «Fölbonthatatlan egység Sándor és Ferencz csá szárok köztr..^ Kifogyhatatlanok voltak a föld koronás urai az egymás iránti előzékenységben és szolgálat készségben ; de Ferencz császár különösen orosz vendégét tűntette ki mindenek fölött. A schönbrunni tóhoz rendezett nagyszerű szánkázás után, melyen a czár Auersperg herczegnő, a porosz király Zichy Júlia grófnő, a bajor király Zichy Zsófia, Károly főherczeg Eszterházy grófnő, Beauharnais Jenő Apponyiné, Ágost porosz herczeg Batthyány grófnő, stb. mellett foglaltak helyet, a csész&r czári barátjának ajándékozta azt az aranyozott szánt, mely I. Sándort vitte, s azt gondosan becsomagoltatva maga küldötte Pétervárra. Ez a kirándulás és az azt követő schönbrunni ünnepély maga "800,000 írtjába került az udvarnak. Pár évvel utóbb Sándor czár külföldi útjában hazatérőben ismét érintette Bécset, de nem álla podott meg előbb, mint Bártfán s a Hedryek raszlaviczai kastélyában, hol megebédelt, és bú csúzáskor a háziasszonynak értékes brillians gyűrűt ajándékozott emlékül, mely ma is a csa lád birtokában van. A későbbi czárok közül Miklós czár, legalább mint uralkodó, nem látta a bécsi udvart s II. Sán dor czár is csak 1873-ban. De a Bomanov-ház más tagjai ismételten megfordultak ott s mind annyiszor kitüntető fogadtatásra találtak; így 575 VASÁRNAPI ÚJSÁG ben Mihály és Miklós nagyherczegek, kik nek tiszteletére maga az akkor még ifjú Ferencz József császár rendezett egy «Ave Mária* czimű élőképét, azután 1882-ben Vladimír orosz nagyherozeg nejével és kíséretével. Ez utóbbi eset óta. tehát 14 év óta azonban most lát újra először orosz vendégeket falai között a bécsi Burg. r. ^ ^ Néger férfi. Ételt készítő asszonyok. ^/ttcctt, Asszony a k o n y h á b ó l. AFRIKAI NÉGEREK AZ ÁLLATKERTBEN. EGY DARAB AFRIKA BUDAPESTEN. Valóban érdekes látvány az a 250 néger atyafi, kik az ezredévi ünnep tiszteletére Afriká ból Budapestre jöttek, s most ott tanyáznak az állatkertben. Buházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, melyet festői ránezokba szednek; azt vélné az ember, tógás rómaiak. Testök egy része mindig kilátszik. Sokszor alig van rajtuk valami takaró, mert aránylag igen tiszták lévén, van mindig egy-kettő, a ki nagy hévvel mosakodik a vizérben, mely telepü kön át csörgedez. Van tehát mód tanulmá nyozni testalkatukat^ s ez már magában is meg érdemli az 50 krajezárnyi belépti díjt, mivel e négerek mitőlünk annyira elütő emberek. De fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. Főleg fürdés közben egy ily karcsú néger alak, a mint fénylik a róla lefutó víztől, valóságos eleven bronz szobor. Tartásuk, mozdulataik is szoborszerűek. A mi testünk megszokta, hogy fel legyen öltöztetve, s öltözet nélkül ügyetlen, tétovázó volna. A néger járása-kelése ruha nél kül is természetes, s minden lépten más-más festői képpé alakúi, mely az életből születik, s kincs lenne művésznek. Gond volt arra, hogy négereink lehetőleg azt az életmódot folytássák az állatkertben, a me lyet hazájukban megszoktak. Mindegyiknek van valami mestersége, melyet apjától tanult. Ott ülnek saját készítményű zsámolyaikon, kiki pálmalevelekből összetákolt kunyhója előtt; kunyhóikat is ők maguk építették. Az ötvös ezüst gyűrűn dolgozik, a kovács lándsavéget ka lapál ; egy másiknak az a mestersége, hogy tök héjakat díszít, durva késhegygyei czirádákat vésve rájuk. Vannak takácsok. Többszínű szá lakból széles szalagokat szőnek, mélyeket szom szédjuk ennek ez a szakmája köpenyekűl szolgálandó nagy darab kelmékre varr. Van orvos, nem puszta kuruzsló, ki ért a gyógyfüvekhez; ha kinek valami baja van, ő hozzá fordul. Mindenki csinál valamit, ha egyebet nem, sepri a házát, vagy varr magának új lepelt. S furcsán áll a tű és czérna hosszú, me redt ujjaik közt. Az asszonyok mosnak, vasalnak, külön erre szánt bódékban; sütnek, főznek a konyhákká berendezett ereszek alatt. Naponta kétszer van étkezés. A fő étel burgogna, (a burgonya köze líti meg leginkább nemzeti jeledelüket, az ignamét). Egy-egy asszony kölest tör fa mozsárban, hosszú fa doronggal. Van, a kinek ezalatt cse csemő alszik a hátán, szétvetett lábakkal, hátracsünggő fejjel, nyitott szájjal; egy darab kelme fogja körűi s erősítik anyjához. Látunk pipázó nőket is, apró kis pipákból szipákolva. A na gyobb gyermekek folyton a vízben lubiczkolnak, s azt a pár csónakot bújják, melyeket ma gok a négerek vájtak maguknak egy-egy fa törzsből. Élet foly tehát itten, még pedig elég lármás élet; hisz ezek vidám négerek, kik egyre tréfálóznak, kaczagnak egymás közt. Ellenségeske désnek, czivódásnak nyoma sincs. Szelíd ez a faj, békeszerető; aztán a telep kitűnően is van szervezve. Sehol rósz szag ennyi vad ember közt I Ez igazán bámulatos. Nem éreznek sem miben hiányt; jó húsban vannak, elégedettek; s csodák csodája, nem koldulnak! Ellenkezőleg, modoruk a legtisztességesebb. Nem idegenked nek a nézőtől; mosolyognak rá, szívesen válta nak szót vele; néhányan beszélnek angolul is. «Akkra, Akkra», mondják, ha az ember kérdi, hova valók. Akkra? Lássuk csak. Ez egy angol város Guineában, az úgynevezett aranyparton. Van ott egy csomó ilyen furcsa elnevezésű vidék: a rabszolgapart, az arany part, az elefántcsont-part. Itt legdolgosabb, legjóravalóbb a néger faj. Az aranypart az aranypor híres termő földje! Most ez a föld angol birtok. Külön állam, angol kormányzó igazgatása alatt. Hi vatalos neve (egykori székhelyéről): Cape Coast. Oda van beékelve Asszini franczia gyar mat és a németek Togo-ja közé. Nem egészen akkora, mint Erdély (200 kilométernyire nyúlik be a tengerparttól, s tengerpartja 60Ó kilométer hosszú). Lakossága 500,000 lélek, ha nem több. Éjszakra többé-kevésbbé független néger ál lamok határolják: az asanti-k országa (az ő egykori birodalmuk maradványa) és mások. Gazdag vidék. Fő kiviteli czikke most a pál maolaj, s nem az aranypor többé. A főbb be viteli czikkek: pamutkelmék és pálinka. Ru házni s leitatni a benszülötteket, ebben te tőzik itt a polgárosítás munkája. A legfontosabb helység Akkra, vagy Nkran, vagy Ga (azaz: hangyák városa). Három kilo méter hosszú, 10,000 lakossal. Keletre faluk következnek utána. Több útnak ez a kiinduló pontja; némelyik út már szekerekkel is járható. (Eddig a fehérek pusztán függő ágyakban utaztak,

3 576 VASÁRNAPI ÚJSÁG. melyeket négerek vittek.) Miután az angolok szétrobbantották az asanti birodalmat, egy régi dán erőd, Christicuisborg lett fővárossá (1875). Régebben az aranypor vonzóereje mindenféle nemzetbeli települőket csalt ide. Voltak franczia, brandenburgi, hollandi, portugall s dán gyarmatok ben már csak angolok voltak itt, meg portugallok és dánok. Vétel, vagy csere útján most már minden angol kézbe került. Christiansborg pár kilométernyire van csak Akkrától. Egy földháton emelkedő festői erőd ez, egyenetlen tornyokkal s bástyákkal; olyan, mint egy középkori vár. Köréje nagy helység telepedett, 6000 lakossal. Sok itt a mesterember, főleg az ötvös. Ezen az aranytermő vidéken az ötvösség nemzeti ipar, s régebben a legfontotosabb ipar volt. De hanyatlásnak indult, mióta Kumasszi, az asanti birodalom, szókhelye, romba dőlt az angol háború, alatt. De azért az ipar, általában véve fejlődik. A baseli misszionáriusok szakiskolát tartanak fenn Christiansborgban, és számtalan munkás, kerül ki onnét, 35. SZÁM ÉVFOLYAM. ideig a franczia haditengerészetnél volt alkalmazva. Ezeni minőségében Afrika partjaira jutott, s ott kereskedő lett. Még folyt üzlete, mikor az 1889-iki kiállítás alkalmából egy csapat négert szállított magával Parisba. Majd megbetegedett (gyilkoló az a guinea-i éghajlat) s visszavonult Lyonba, de föntartotta összeköttetését a távoli vidékkel, melynek egykor lakója volt. Az ottani félvadak ismerik, szeretik, s ő, fölhasználva ismeretségét, minden évben kiválaszt belőlük egy-egy új csapatot, melyet aztán bemutat, hol itt, hol ott a művelt világnak ban Chicagóban járt, 1894-ben Lyonban, tavaíy Bordeauxban, ez idén egyenesen Budapestre jött. Mostani csapatját egy Akkra-vidéki néger közbenjárásával toborzottá össze; azért áll a csapat. Akkra-vidékiekből. Betcsi, a csapatszerző néger, mesterségére nézve ötvös. Aránylag gondos nevelést kapott, s jellem tekintetében ritkítja párját. Nagy agyagháza van Chrisegyedül jött, valamint a czipész (takuta) is, ez öreg ember, kinek kedve szottyant megbámulni a fehérek országát, a mesés ablocsiri-t. Vagy húsz családfő mesterségére nézve táuczos; a hozzájuk tartozók száma háromszor annyi. Ez a nyolczvan ember több bandára oszlik. Vannak külön tánczosok a férfiak, külön tánczosok a nők számára; van a kuruzsló bandája, stb. A tánczok énekkel járnak; a fő hangszer egy kifeszített kígyóbőr, úgynevezett tam-tam. Ez a szó jelzi az állatkertben a tánczosok kunyhóit. Az egész kis gyarmat Betcsit ismeri el fejének. Betcsi méltó is e kitüntetésre. Könnyű ráismerni ; rövid bajusza van és némi kis szakálla ; arczkifejezése okos, meggondolt; modora övéi iránt se nem pajtáskodó, se nem gőgös. Van egy másod főnök is. Ez mesterségére nézve ács. ügy hívják, hogy Kualái. Ezeken kivül 16 európai osztja meg Gravier úrral a kormányzás gondját: tizenegy franczia és öt magyar,* 35. SZÁM ÉVFOLYAM. VASABNAPI ÚJSÁG. o/ /. Gyárfás Jenő: V. László esküje a Hunyadi-háznak. Morelli Gusztáv fametszete. AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSBÓL. RÉGI HADI SZEREK A TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS UDVARÁN. a legjobbak az egész partvonalon, Sierra Leonetői'Oabonig. Akkra vidékén nagyban foly a bevándorlás még igen távoli vidékekről is. A lakosság tehát igen vegyes eredetű. Uralkodó nyelve a ga vagy rígahuémó (az előbbi elnevezést az angolok használják, az utóbbit a bennszülöttek). ; íme néhány szó ebből a nyelvből: kenyér = burubúru; viz ~~ la; tyúk = úa; pénz == síka;' arany = futu; elég, mehetsz = amonió; fehér ember = blotinyulé ;& fehérek országa (a művelt világ, honnan a sok külföldi áru érkezik) = Áblocsiri. Állatkerti négereink ezt a nyelvet beszélik (az igazgató szívességéből közölhettük a fentebbi szavakat.) Mind Akkra-vidéki emberek, a mennyiben ott vannak letelepedve, de mondtuk, mily nagy mértékű ott a bevándorlás. Négereink közül is többen (maguk, vagy apáik) eredetilég egészen másutt laktak, s Dahomeyből, Kongóból s más tartományokból származtak át. Es most, hogy jutott az egész csapat Akkra környékéről Budapestre? Az igazgató (kellemes modorú franczia) egy tiansborgban, és sokan élnek nála, kiket vendégszeretőleg befogad, s kik az ő fedele alatt különböző mesterségeket űznek. Vagy húsz család élvezi ekkép a bőkezűségét; pedig Betcsi nem gazdag, s hogy fentartsa számos háznépét, kénytelen olykor messze földön keresni munkát. De azért otthon köztisztelet és szeretet tárgya. Lakásában nem hiányzik bizonyos kényelem. Nagy fogadó-terme van, melynek köze- j pén asztal és falain köröskörül fényképek láthatók. A fényképek kedvelt dísztárgyak a négereknél. Jobbra van a hálószobája, melyet fiával együtt használ, kit imád (felesége meghalt); balra nyílik a kincses háza; ott tartja puskáit s minden becsesebb holmiját. Tekintélyének köszönhető, hogy vagy negyven családfő vállalkozott háznépestől Budapestre jönni. Ő maga is eljött 18 tagból álló kísérettel. Elhozta a fiát, cselédjei egy részét, néhány nála dolgozó munkást (két ötvöst, egy kovácsot, feleségeikkel s összesen hat cseléddel); elhozta a nővérét is. A nővér náluk kiváló helyet foglal el a családban; az örökösödés például őt illeti. A többi családfők kevesebbed magukkal jöttek. Az ácsnak 3 4 cselédje van. A tökhéjdiszítő A vállalat, mint gondolhatjuk, nagy költségekkel jár. Óhajtandó, hogy ne végződjék veszteséggel. Budapestnek érdekében van, hogy az ilyen fajtájú látványosságok sikerét teljes erőből előmozdítsa. Találjanak a külföldiek, kik azokat bemutatják, előzékenységet a hatóság részéről, a közönség körében pártolást, hogy kedvök legyen visszatérni s példájukkal másokat is ide vonzzanak. Ez is egy módja annak, hogy Budapest világvárossá fejlődjók. Legyen szabad végül az állatkerti néger telepet szaktudósaink figyelmébe is ajánlani. Földrajzíró, ethnographus, anthropologus mennyi személyes tapasztalattal szaporíthatná mostan ismereteit. Elvárható az illető tudományos társulatoktól, hogy ezt a ritka alkalmat nem fogják *elszalasztani, hanem kellőkép ki fogják aknázni a magyar tudományosság dicsőségére. D. G. A. * Négerein kivül Gravier úr harminczkét tonkingi annamitát ia hozott magával. Ezek is az állatkertben láthatók. Ezekről majd később. Thorma János: Szenvedők. KÉPEK A MŰCSARNOK EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSÁBÓL. Ferraris Arthur: NŐi arczkép.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7

Imahét A Krisztus-hívők segítségéért Jézus így szólt hozzá: Adj innom! Jn 4,7 27. (LVII.) évfolyam 1444. szám 12+8 oldal Ára 2 lej JÖN! JÖN!! JÖN!!! ÚJRA JÖN!!!! MI, a nagybányai LENDVAY MÁR - TON Színjátszó Kör tag jai 2015. ja - nuár 23-án, pénteken es te 5 órai kez - dettel nagy

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Köszönjük! Meghívó. Szülőföldön ma gya - rul A jövő héten még leadhatóak a támogatási igénylések

Köszönjük! Meghívó. Szülőföldön ma gya - rul A jövő héten még leadhatóak a támogatási igénylések 27. (LVII.) évfolyam 1457. szám 2015. április 17. 12+8 oldal Ára 2 lej Közlemény Szülőföldön ma gya - rul A jövő héten még leadhatóak a támogatási igénylések Még napra pontosan egy hétig küld - hetők el

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2014 Tartalomjegyzék A köszönet szava A szerző hálás szívvel köszöni kedves barátjának,

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

SCHÜTZ ANTAL ÉLETEM EMLÉKEZÉSEK BUDAPEST A.SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA

SCHÜTZ ANTAL ÉLETEM EMLÉKEZÉSEK BUDAPEST A.SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA SCHÜTZ ANTAL ÉLETEM EMLÉKEZÉSEK BUDAPEST A.SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA TARTALOMJEGYZÉK Falum....3 Földieim....4 Az otthon...8 Szülőim....9 Elődeim, rokonaim, szomszédaim....10 Gyermekkorom...12 Hogyan

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE III. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2010. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja SZERKESZTŐSÉG: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI, KOSSUTH LAJOS U. 6. FELELŐS SZERKESZTŐ: CSOMA ATTILA ÉS LŐRINCZ RÓBERT

Részletesebben

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám.

1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. 1913. szeptember 20. VII. évf., 3. szám. TARTALOM: Bédy-Schwimmer Rózsa: A kongresszus. Charlotte Perkins-Gilman: Egy nemzetközi nőkongresszus csodái. A kongresszus sikere A kongresszus néhány határozata

Részletesebben

REGÉNnEO L X \> >%^< PES Ki. Ciiyuíay Fái

REGÉNnEO L X \> >%^< PES Ki. Ciiyuíay Fái REGÉNnEO PES Ki >%^< L X \> Ciiyuíay Fái MAGYAR regényírók KÉPES KIADÁSA Szerkesztette és bevezetésekkel ellátta MIKSZÁTH KÁLMÁN 32. KÖTET EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁJA NK A TÜKÖR ELTT ^ A VÉN SZÍNÉSZ

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája?

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Lapja XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? 2005 Október A misszionáriusok gyerekeivel hasonló a helyzet, mint

Részletesebben

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET

HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET HÁRS JÓZSEF 1848/49 ezúttal nem úgy, ahogyan megszoktuk I. FÜZET Első rész: Gesztusoktól uralkodó-váltásig Második rész: Megindul a sereg Harmadik rész: Az orosz beavatkozás Negyedik rész: A végjáték Sopron,

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK.

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. Shakespeare VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. (Fordította: Lévay József) Tartalom BEVEZETÉS ELSŐ FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN. V. SZÍN. MÁSODIK FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN.

Részletesebben

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert XXIII. évfolyam 11. szám Meleg, baráti fogadtatásban volt része ez év október 4 7. között annak a négytagú városi küldöttségnek, amely az Erdély-szerte ismert falusi ünnepre, a betakarítást követõ helyi

Részletesebben

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s

VÉRZŐ MAGYARORSZÁG. M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t. M á s o d i k k i a d á s VÉRZŐ MAGYARORSZÁG M a g y a r írók M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é é r t M á s o d i k k i a d á s Ezt a k ö n y v e t K o s z t o l á n y i De z s ő s z e r k e s z t e t t e B u d a p e s t,

Részletesebben