asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-"

Átírás

1 VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat, legelőnyösebben rendez be I V, Koronaherczeg-utcza 11.»z., a főposta mellett és VIII., K e r e p e s i - ú t 9., a P a n n ó n i a mellett. Telefon. Árjegyzék bérmentve. Speciális készítője jé szabású férü ingeknek. Franklin-Társulatnál megjelent. Andrássy-út M a y e r K á r o l y L. I, m. állami kedveim, gót-óregyára Regény. Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3. betegápolási czikkek sérvkötök Alapíttatott Frülilkliné Móritz Paula. Veszek! Ara fűzve 1 frt 50 kr Eladok! Cserélek! (óvszerek FÖLDES KELEMEN Éppen izemé Raczlawiczánál. S T Y K A és K O S S Á K lengyel festő m ű v é s z e k óriási k ö r k é p e Este villamos világítás. A természetes savanyúvizek között a Kitüntetve B é c s Magdeburg. IV. kerület, kiváló enyhe, bársonyszerü bőrt idéz elő. A GlyoerinCréme használatánál ajánlható a Párisi Hölgypuder a legártalmatlanabb púder, a bőrt szép fehér színre változtatja és azt s i m á n és szárazon tartja. Hamisított párisi hölgypudertól és GlycerinOrémetöt óvakodjanak; csak az _ a valódi, melyen a czimképen, valamint a ^ U I Í Í Í A S * ' táráson a mellékelt védjegy van. Raktár miuden gyógyszertárban és illatszer-üzletben. Magyarországi főraktár: TÖKÖK J Ó Z S E F gyógyszertára Budapest, Király-utcza 12. nögymnasiumba, mely internatussal és elemi iskolával van kap csolatban, a beírások folynak. Bővebb felvilá gosítással (prospektussal): készséggel szolgál kívánatra az igazgatóság: VIL, v. állami kórházi igazgató orvos gyógyít gyorsan, diseretül és biztos sikerrel minden férfi és női bajt. Czim: Kardos Kerepesi-ut 20. tej csarnoka a kiállítás területén. A v i l l a m o s vaéut m e g á l l ó h e l y e. (Hófödte pavillon, jógcsapokkal, a Ganz és m a l o m ipar pavillonok előtt.) A kiállítás látogatóinak kedvencz találkozási h e l y e. H i d e g ételek és p o m p á s italok r e n d e s v á r o s i á r a k mellett. Pokol kávéház a hires D a n t e pokol-körkép területén levő kertben. A főváros legkedvesebb é s l e g k e l l e m e s e b b üdülő helye. N a p és eső ellen védő markisokkal. Élőfák és bokrok között lévő árnyas lugasokkal. R e n d e s városi árak! Pilseni sörcsarnok Ős-Budavárában. A kiállításból á t v i v ő h í d lábánál. Czigányzene, katonazene és külön színpaddal. E l v ü n k mindenből a l e g j o b b a t n y ú j t a n i mér sékelt árakon. HEIJSDL FEREMZ és ADORJÁN GYIM tulajdonosok. Szt.-Margitszigeti gyógyfürdőhelybudapest. i t ^ t ' A ^ 1 6 ^! 6 0,! ^ ^ T 7 ^ - M t ü n ő eredménynyel használtatott a kö vetkező koralakok ellen : k ö s «v ó n y, o«n«, M á b á k, i d ü l t k ü t e g e k, m á j -, S^ V«flífclbant?mSk' fc^y-bhurnt. n«i bántalmak, garatg é g e -, t ü d ö h u r u t, es l d e g b á n t a l m a k. M a s s a g e és v i l l a m o s fürdő! Tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási terem, posta, telefon, tévírd^, gyógyszertár éa elismert jó konyha. Bendelö fürdöorvos dr. B a u e r A n t a l főberczegi udvari orvos. Naponta katona- és czigányzene. Hajóközle kedés félóránként. specialista, K e r e p e s i - u t 6. (kerepesi-bazár) I. e m. ajtó 2. B e n d e l : d. e. 7 8, 1 1 2, d. u. 6 7-ig. Levélben is szám.. Az Elité kávéház Budapesten, Kerepesi-ut 65. I. em. 27 éven át Muzeum-körut A főváros legnagyobb kávéháza. A z o r s z á g l e g j o b b 1 2 b i l l i á r d j á v a l. H i d e? buffet. Tisztán ke zelt italok. P o n t o s kiszolgálás. Az összes bel- és külföldi hírlapok. 5 0 T e l e f o n - H i r m o n d ó! Esténként czigányzene. Kitűnő ventillatio. Budapesten: Torok József gyógy sz. Az első magyar hanyfürdők. Massage, kád^ y k ü l m férfi-és női gőzfürdők es uszodák. Elité kávéház K a p h a t ó k : Ős Budavárában (állatkert). Előjegyezhetek: Millenium, utazási és ellátási vállalatnál (Gizella-tér 4.), vala mint a Telefon-Hirtmmdó városi irodájában (Andrássy-ut 30.). Glycerin-Créme-Szappan s z á m. a budapesti karambol kör helyiségeivel főváros legelőkelőbb látványos mulatóhelye (a kiállítással kapcsolatban) m á j u s 1-én m e g n y í l t. N y i t v a d é l e l ő t t 1 0 é r á t ó l reggelig. Bérletjegyek az évadra 6 frt. Glycerin-Créme 3. Szerez és elhelyez ngy helyben mint vidékre: a ártalmatlan' anyagokból készült si került v e g y ü l é k, m e l y n e m c s a k a b ő r t f i n o m í t j a, hanem tényleg az i f j ú ü d e s é g e t eleveníti és azt állandóan fenntartja. Legjobb óvszer l e v e g ő, s z é l és n a p s ü t é s e l l e n eltávolít napfoltot, szeplőt, m á j f o l t o t és m i n d e n m á s b ő r t i s z t á t l a n s á g o t. 35. SZÁM Szakácsnő, szobaleány, mindenes leáoyok, dada, vasalónők, továbbá gazdasszonyok, kulcsárunk, társalgónők, árusnők, szepességi német lányok, bonneokat, gyermekkertésznők, ura sági inas, portás, irodaszolga, lovász, kocsis, kertész és; szakácsokat stb., stb. Barella P. P. W.-től Berlin S W., Friedriohstrasse 220, a f r a n c /. i a o r s á g i o r v o s i t á r s u l a t o k t a g j a. Orvosilag legjobban ajánltatik. K e n d k i v ü l s i k e r e s, még idült gyomorbajoknál is. Szállít p r ó b á r a i n g y e n, csupán a viteldíj m e g térítése mellett, b e r l i n i f ő r a k t á r á b ó l. Ausztria-Magyarország számára egy doboz frt 1.60 Baktár: Fürdőidény tartama: május 1-től szeptember 30-ig. A szobaáraknál szept hóban 30»/o e n g e d m é n y. «T Á r s a a b a l y k í v á natra bérmentve küldetik ^UMargit8zigetí gyógyfürdő-felügyelőség Budapesten. L Jí==L Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, (IV., Egyetem-utcza i. szám.) írni f**r-si; VÁRADY MÁRTON Bécs L o n d o n OS BUDAVAK A folyékony T^RNAPI megérkezett! I., P r e d i g e r g a s s e részv.-társ. Budapest, Brü88e11891 k i r á l y - u t c z a 1 2. szám. K I E L H A U S E E H. Amerikából (Mellényzseb-fényképező) nagyszerűen sikerült találmány, magától Edison tól megdicsérve. Felvételre mindig készen. Pil lanat-fényképezés. Egy t e l j e s e n f e l s z e r e l t P h o t o r e t ára F i l m - m e l 3 6 f e l v é t e l r e 4 frt. Használatban az amerikai, franczia ós angol rend őrségeknél. A Photoret főraktára: Villamos vasút végállomása. Egyetemes gyomorpor Magyarországi f ő r a k t á r : V. Széebenyi-utcza 3. Telefon sz. p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét Photoret Belépti dtj 1 korona. Paris Genf Chicago. az első helyet foglalja e l. nedves lakások, a városligetben Aréna-út. Na kéne pf dö Sz.-Lukácsfiirdő. f * T T ' Eeggel 8 órától nyitva. - iszapborogatasok, meleg zu- gyógyszertára, ígybevágó vegyele'mzesei alapján milyensegileg fektetését és F. Berguerand Polgár Sándor egyetemi kötszerésznél, B^ Telefon.-w Budapest, Erzsébet-körnt 5 0. Aradon, Deák Ferencz-ntcxa 11. s s. Főraktár B U D A P E S T E N, T ö r ö k Jóasef, Király-ntcza. alkalikus SAVANYÚKÚT 1^ elsőrangú kitűnőségek asphalt-burkolatok párisi gyárostól), legelőnyösebben beszerezhetők A világ legnagyobb csataképe. hírneves, az elegáns hölgyek által használt arczeréme (nem zsíros ke nőcs) rövid idő alatt ifjitja és szépíti az arezot, eltávolít az arczról minden nemű bőrtisztátlanságot. Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, bőratka (mitesser) ellen. Bámulatos hatása abban rejlik, hogy a bőrre kenve az által rögtön fölvé tetik és ez okozza azon csodás átala kulást, hogy ezeplővel vagy májfol tokkal teljesen fedett arcz 3 4 nap alatt alabástrom fehérré lesz. Mivel nem zsíros nappal is alkalmazható, a eremé vel bekent bőrön a hölgypor remekül taoad. Ara 50 kr. 1 frt. M a r g i t - s z a p p a n á r a 3 5 kr. M a r g i t - h ö l g y p o r, fehér, rózsa é s o r é m e színben á r a 6 0 k r. M a r git-fogpép 5 0 kr. részvény-társaság Budapest, Andrássy-út 30 elvállalja jótállás mellett legolcsóbban GummiánLk, Budapesten, IV.,R«gi posta-u.5. Irta 21, (félemelet) Képes árjegyzék, költpégjegvz. bérm. Levélbélyeg-kereskedés PRÜCKLER J. C. POCSAJYÉK. Gerson Anna asszony A Magyar Asphalt I AUGUSZTUS 30. Xtóftzétéri feltetelek : VASÁRNAPI UJSAG és í egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt í félévre 6 «EGY H A Z A F I A S S Z E R B FŐPAP. ZMEJANOVICS GAVEIL, AZ UJ VEESECZI GOE. KELETI SZEBB PÜSPÖK. HÓNAP lg-án tartotta bevonulását ősi szé kesegyházába Magyarország legfiatalabb püspöke, Zmejanovics Gavril verseczi gör. keleti szerb püspök, a kit a görög keleti püspöki zsinat egyhangú határozattal emelt e polezra. Zmejanovicsot jó híre m á r rég megelőzte, a királyért és hazáért lelkesülő egyháznagy nevét különösen az utóbbi időkben mindenütt ott láttuk tündökölni, a hol a jó hazafiak e két eszményéről volt szó. A királyért és a hazáért! ez volt mindig a jelszava, a' melyhez azonban hozzáfűzte mindig ezt is : a nemzetért és a val lásért! Az új egyháznagy 1847 augusztus 25-én született a Szerémség egy kis falujában, Dobanovcziban, a hol atyja, Mihály, mint a község lelkésze közbecsülésben és köz tiszteletben, anyja Éva közsze retetbenrészesült. A fiatal Gavril jó nevelést kapott, elvégezte a főgymnáziumbt, majd utána a theologiát, végül Magyar-Óvá ron a gazdasági akadémiát. E 1882-ben a néhai Angyelics Germán patriárkha felszólítása folytán a szerzetesi rendbe lé pett s nem sokára mint cs. és kir. tábori lelkész Boszniába küldetett, hol az 1891-ig, kiiencz teljes éven át működve, nem csak katonai felebbvalói tiszte letét, h a n e m a lakosság szere tetét is kivívta. E kilencz évi fáradságos, apostolszerű műkö dés után, mert Zmejanovics a katonai lelkészi teendőkön kivűl az egész országban prédi kált, s a szerajevói középis kolán a hittant is tanította, a katonai lelkészi pályáról visszavonult zárdájának csend jébe, mert oda szólította a je lenlegi szerb patriárkha, Brankovics György szava, a ki meg bízta az egyik legnagyobb zárda, a kiterjedt birtokú Krusedol ve zetésével, a hol szükség volt Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG egész évre 8 frt félévre ÉVFOLYAM. Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK azokra a tudományokra, a melyeket Zmejano vics Magyar-Ováron sajátított el. Zmejanovics itt is megfelelt feladatának, mert csakhamar megbízatott a szerb nemzeti egyház jószágai nak felügyeletével s felügyelői működése alatt e jószágok virágzásnak indultak. Érdemeinek elismeréséül 0 Felsége még mint tábori papot a koronás arany érdemkereszttel, a szerb pat riárkha pedig azzal tüntette ki, hogy visszatérte u t á n három évre az arkhimandritai méltóságra emelte a hivatását odaadóan teljesítő szer zetest. A verseczi egyházmegye püspöki széke a múlt év deczember havában megüresedvén, a megye kormányzatával 0 Felsége a kormány előterjesz tése folytán Zmejanovicsot bízta meg, a ki az egy házmegyét, mint patriárkhai megbízott, a legfel sőbb elhatározás bekövetkeztéig már igazgatta. egész érre 6. félévre Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. Képességét e magas állásra igazolván, a zsi nat Zmejanovicsot május hó 18-án tartott ülé sében egyhangúlag püspökké választotta s a vá lasztásnak a király által történt jnegerősítése után Zmejanovics a múlt hó -20-án Karlóczán a patriárkhai székesegyházban fölszenteltetett. Hogy azon idő alatt, míg a püspökmegye időleges administratora volt Zmejanovics, mily népszerűségre tett szert a verseczi egyházme gyében, azt legjobban igazolja lelkes fogadta tása, a melyen a város és a környék aprajanagyja felekezeti és nemzetiségi különbség nél kül megjelent, a melyben résztvettek a hazafias városi főispán vezetése alatt az összes hatóságok és hivatalok s ezenkívül úgy a római katholikus, mint a protestáns és izraelita vallásfelekezetek mint ilyenek, lelkészeik vezetése alatt. Terünk nem engedi, hogy elmondjuk mind azt, a mi az új egyháznagy érdeméül szolgál avagy őt jellemezrió, csak kiragadunk a szé kesegyházban tartott beszédéből egy töredéket, a mely őt fénye sebben jellemzi minden szép szónál : Híven Istenhez, hiven a ki rályhoz, híven a hazához tanitani fogom a lelkipásztorkodó somra bizott nyájat, hogy kirá lyáért és hazájáért éljen és hal j o n ; tanítani fogom híveimet, hogy a hatóságoknak engedel meskedjenek, mert minden ha talma az Istentől való, hogy az országos törvények előtt megha joljanak s hogy szentség gya nánt őrizzék az ország alkot mányát ; tanítani fogom őket türelemre, békességre, szeretetre s összetartásra Szent István ko ronájának minden népével, le gyen az bármi vallású, beszél jen az bármi nyelven. Ezen feladatomban segíteni fog az Isten, mert csak azt tanítom, a mi előtte valóban kedves s a mit 0 akar.» Fénykép ntán ZMEJANOVICS GAVRIL, AZ ÚJ VERSECZI GÖR. KELETI SZERB PÜSPÖK. Ezek voltak az ő szavai, a melyeket katedráján állva, kezé ben a kereszttel és pásztorbot tal, vállain a püspöki palásttal ékesítve, szilárd hangon az Isten

2 574 VASÁRNAPI UJSAG. A KATONAI LÉGHAJÓ KOSARA A FÖLSZÁLLÁS PILLANATÁBAN. A KATONAI LÉGHAJÓ FÖLERESZTÉSE. AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSBÓL. házában hangoztatott s a melyek valóban dicsé retére válnak egy egyházfejedelemnek. A rendkívül nyájas és kellemes modorú fő pap arczképét is bemutatjuk itt olvasóinknak. CSÖNDES-ÉDES. Csöndes-édes hangulatba' Ring a lelkem szüntelen, Édes ábránd, tarka álom, Lepkehimes tündérszárnyon Szállnak át a lelkemen. Sejtelem csak, a mit érzek, Szó nem lesz a gondolat, Jönnek, egymást üzve-hajtva, Mint a vizén szél ha hajtja Fölgyüremlik habra hab. Vagy, midőn a távol égen - Bárányfelhők szállítnak, Vagy, sóhajtó, gyönge szélbe' Hull a rózsa, s egy levélke Tánczot lejtve, szárnyra kap. Édes érzés, tündérálom! Oh! maradj még! el ne hagyj I Tűnni készül ifjúságom, S te e hulló, szép virágon Tiszta harmat könye vagy! Erdélyi Zoltán. EGY PERCZET MÉG! Yrehlicky Jarosláv költeménye. Csak még egy perczet! szól a kis gyerek, Ha elveszik kedves játékait. Órák, napok gyorsan lepergenek. S a sors minden kedvestől elszakít. Egy perczet még! szól a szerelmes pár, Ha kéz a kézben, szemtől szembe néz, A holdas éjben panaszkodva jár És egymástól nagy búsan válni kész. Egy perczet még! Ne játsz és ne szeress! Jajjal kiáltod : Csak egy perczet még-! Ha homlokod redős, hajad deres És szíved érzi, hogy már itt a vég. 35. SZÁM ÍVPOLYAM. MireLli Gusztáv tanár fametszetei. Mit még e perez? Mit adjon az neked? Nyűg volt a lét egész pályád alatt S most balgán azt hiszed szegény beteg, Hogy az volna a legszebb pillanat! is. A két menet Mária-Brunnál találkozott, hol az uralkodó párokat nyitott hintók várták. Ma gyar testőrök, dzsidások és lovas apródok vették körűi a fogatokat az udvar kapujánál pedig Hetes. fehér ruhás lányok kínálták virágos kosaraikat. Mindez csak halvány bevezetése volt az ün nepélyek ezután következő tarka zsivajának, OROSZ VENDÉGEK A BÉCSI BURGBAN. mely hónapokon keresztül lázban tartotta Bécs lakosságát s a kongresszusra özönlött száz II. Miklós czár bécsi útjának alig van köze a ezernyi idegeneket. A nagy sokadalomról fo politikához, s jelentősége mégis nagy, mert sze galmat nyújthat az, hogy a lakások ára annyira mélyes kapcsokat fog fűzni a monarkhia és a felszökkent, hogy például Castlereagh lord nagy orosz birodalom uralkodói között, a minek angol követ 500 font sterlinget űzetett havon kevés alkalma merült fel az utóbbi évtizedek ként lakásáért s kiszámították, hogy ha a ben, hacsak vissza nem megyünk a bécsi kon kongresszus csak négy hónapig tartana is, sok gresszus idejéig, a szent szövetség megalakulá ház értékét maga a bér teljesen kifizeti. sáig. Kétségkívül ez volt a história minden feje A magyar arisztokráczia is természetesen va delmi összejövetelei közt a legfényesebb, a leg gyoni sulyja és tekintélye arányában vett részt az nagyobb következményekkel járó, nem csoda, ünnepélyeken s igyekezett minépelvezetesebbé ha ezek a világtörténelmi jelentőségű napok tenni a Bécsben töltött napokat a koronás ven emlékei tűnnek fel megint a bécsiek képzeleté dégeknek, kik közt Sándor czár vitte az első ben, midőn most a mai czár ünnepélyes fogadá szerepet. Minden szombaton Zichy grófnő adott sára készültek. fogadó estélyeket, melyeken az idegen államok Az orosz czárral együtt ez időben nem keve kitűnőségein kivül a magyar mágnásnők is tel sebb mint két császár, két császárné, négy király, jes számmal részt vettek, köztük a gyönyörű egy királyné, két örökös herczeg, egy császári sugár termetű, igéző szemű Apponyi Teréz grófnő, s egy királyi herczeg, két nagyherczegnő és há- Koháry grófné, Eszterházy Pál herczegné. Eze rpm herczeg lakta a bécsi Burgot, úgy, hogy ket az estélyeket olykor tombolák tették még maga Ferencz császár családja Schönbrunnba vonzóbbakká, így Eszterházy Miklósné; született volt kénytelen vonulni. Az udvar napi költsége LichtensteinMarié herczegnőnél, mely alkalom csak a császári asztal ellátására 50 ezer forint mal az udvarias bajor király az általa nyertvolt s e kongresszus öt hónapja alatt több mint mozaik dobozt a legnyájasabb szavak kíséreté húsz millió forintra emelkedett. Mind ennek a ben ajánlotta fel Marié herczegnőnek. (imisera plebs contribuens* fizette meg termé Majd műkedvelő színi előadások következtek, szetesen az árát kérges tenyerével, arcza ve melyeken a magyar főrangú világból Zichy és rejtékével. Batthyány grófok, a hölgyek közül Apponyi, Sándor czár és Frigyes Vilmos porosz király Zichy Júlia, Eszterházy grófnők szerepeltek. együtt tartották ünnepélyes bevonulásukat a Természetesen a játék is nagyba ment olykor, a székvárosba az útezák-hosszat felállított dísz két fiatal Pálffy gróf, Ferencz és Nándor közül őrség közt Ferencz császár, az összes főher- utóbbi a játékasztalnál összehalmozott aranyai czegek és udvari előkelőségek a Tábor-hídig ból pompás palotát építtetett, melyet ((kártya mentek elébök a Duna balpartján, hol a találko várnak* nevezett el. zásnál a legszívélyesebb üdvözletek kicserélése Csak a kevésbbé zajos összejöveteleken, főkép közt fogtak kezet. Mindenfelé óriási ember tömeg várta és éljenezte az uralkodókat, kik a az 'idegen vendégek tiszteletére rendezett hang tüzérség ágyúlövései közt lóháton vonultak be versenyeken tűnt fel rendszerint egy másik érde kes alakja a bécsi magyar főrangú világnak, egy Bécsbe. még fiatal ember, mindkét szeme fekete kendő Másnap érkezett a czárné, kinek fogadására vel átkötve, kit egy szintén erősen elfátyolozott előbb a császárné ment egész udvarával nagy hölgy kisért állandóan a sűrű tömegtől zsúfolt távolságra elébe, majd a két császár és kísérete termen át. Hadik Tivadar gróf volt ez ifjú fele- 35, ', :. 1S'.!"> 4 3. ÉVFOLYAM. ségével, kiknek boldogtalan és megható regénye általános rokonszenves érdeklődés tárgya volt az akkori úri körökben. Hadik gróf és Amadé grófnő együtt nőttek fel s még gyermekészszel eljegyezték Luagokat egymásnak teljes^életökre a legtisztább, legnemesebb szerelemmel. Ekkor kitört a Napóleon elleni háború s a fiatal Hadik gróf is kardot övezett, hogy a haza és a trón vé delmére siessen. Fényes haditettei kivívták számára a Mária Terézia-rendet. Mig azonban ő a távol harezmezőn aratta a véres babérokat, ifjú mátkáját borzasztó kór döntötte ágyba s rö : vid idő alatt elpusztította arcza szépségét. Kétségbeesésében a szegény leány a halált kívánta inkább, mert azt hitte, hogy vőlegénye, kit a távolban is forrón szeretett, örökre el fog hidegülni elhervadt bájai láttára. Ily aggodal mak és lelki tusakodások közt készült a rette netes találkozásra, a mi nem is késett soká. Egy nap az ifjú gróf inasa toppant be az Amadekastélyba s bejelentette gazdája visszatértét. Constance, Constance, hol vagy?» hangzott ugyanekkor kívülről egy örömtől reszkető hang. De ez a hang, mely máskor egy mennyország boldogságával ért volna fel, most tőrszúrás volt az ifjú hölgy szivében. Sirva rejtette kezeibe arczát s fuldokolva esengett: «Ne közeledj hoz zám, mert megutálsz; elvesztettem szépsége met, semmim sincs többé». «Megútálni téged? kiáltott fel az ifjú gróf; hová gondolsz?» Aztán eltompult hang gal tette hozzá: «Nyugodj meg különben; rám nézve nincs többé testi szépség: elvesztettem a szememvilágáh. A grófnő megdöbbenve tekintett a bánatos arezra. Úgy volt, a mint beszélte. Hadik gróf nem látott többé; egy golyó megfosztotta szeme világától. Az esküvő megtörtént. A sorsüldözött mát kapár egymásé lttt s visszavonulva a világtól, egymás támogatásában lelte fel minden bol dogságát. Csak a nemesebb élvezeteknek nyílt meg szivök, a zene varázsában kerestek vigaszt és enyhülést, melyet mindketten imádtak, s a kongresszus fényes napjaiban melancholikus alakjok sokszor feltűnt azokon a ritka műélve zetet kínáló hangversenyeken, melyekben Bécs részesítette a rendkívüli alkalomra összegyűlt nagy vendégeit. Ily alkalmaknál Sándor czár rendesen Fe rencz császáf neje mellett foglalt helyet, a mi néha érdekés félreértésekre adott alkalmat, mert a császárné egyik, Sándor czár pedig má sik fülére hallott kissé nagyot. A mi azonban nem gátolta Ferencz császár nejét, hogy ő nyújtsa át a czárnak azt a sajátkezűleg híme zett lobogót,, melyet I. Sándor a császár által neki ajándékozott Hiller-ezred legénységének személyesen adott át a Práterben tartott szem lén, a következő szavak kíséretében: «Katonák, emlékezzetek meg, hogy a halálra is készen kell lennetek e zászlónak, császárotoknak és ezre deseteknek, oroszországi Sándornak védelmé ben)). A lobogóra ez a jelszó volt hímezve: «Fölbonthatatlan egység Sándor és Ferencz csá szárok köztr..^ Kifogyhatatlanok voltak a föld koronás urai az egymás iránti előzékenységben és szolgálat készségben ; de Ferencz császár különösen orosz vendégét tűntette ki mindenek fölött. A schönbrunni tóhoz rendezett nagyszerű szánkázás után, melyen a czár Auersperg herczegnő, a porosz király Zichy Júlia grófnő, a bajor király Zichy Zsófia, Károly főherczeg Eszterházy grófnő, Beauharnais Jenő Apponyiné, Ágost porosz herczeg Batthyány grófnő, stb. mellett foglaltak helyet, a csész&r czári barátjának ajándékozta azt az aranyozott szánt, mely I. Sándort vitte, s azt gondosan becsomagoltatva maga küldötte Pétervárra. Ez a kirándulás és az azt követő schönbrunni ünnepély maga "800,000 írtjába került az udvarnak. Pár évvel utóbb Sándor czár külföldi útjában hazatérőben ismét érintette Bécset, de nem álla podott meg előbb, mint Bártfán s a Hedryek raszlaviczai kastélyában, hol megebédelt, és bú csúzáskor a háziasszonynak értékes brillians gyűrűt ajándékozott emlékül, mely ma is a csa lád birtokában van. A későbbi czárok közül Miklós czár, legalább mint uralkodó, nem látta a bécsi udvart s II. Sán dor czár is csak 1873-ban. De a Bomanov-ház más tagjai ismételten megfordultak ott s mind annyiszor kitüntető fogadtatásra találtak; így 575 VASÁRNAPI ÚJSÁG ben Mihály és Miklós nagyherczegek, kik nek tiszteletére maga az akkor még ifjú Ferencz József császár rendezett egy «Ave Mária* czimű élőképét, azután 1882-ben Vladimír orosz nagyherozeg nejével és kíséretével. Ez utóbbi eset óta. tehát 14 év óta azonban most lát újra először orosz vendégeket falai között a bécsi Burg. r. ^ ^ Néger férfi. Ételt készítő asszonyok. ^/ttcctt, Asszony a k o n y h á b ó l. AFRIKAI NÉGEREK AZ ÁLLATKERTBEN. EGY DARAB AFRIKA BUDAPESTEN. Valóban érdekes látvány az a 250 néger atyafi, kik az ezredévi ünnep tiszteletére Afriká ból Budapestre jöttek, s most ott tanyáznak az állatkertben. Buházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, melyet festői ránezokba szednek; azt vélné az ember, tógás rómaiak. Testök egy része mindig kilátszik. Sokszor alig van rajtuk valami takaró, mert aránylag igen tiszták lévén, van mindig egy-kettő, a ki nagy hévvel mosakodik a vizérben, mely telepü kön át csörgedez. Van tehát mód tanulmá nyozni testalkatukat^ s ez már magában is meg érdemli az 50 krajezárnyi belépti díjt, mivel e négerek mitőlünk annyira elütő emberek. De fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. Főleg fürdés közben egy ily karcsú néger alak, a mint fénylik a róla lefutó víztől, valóságos eleven bronz szobor. Tartásuk, mozdulataik is szoborszerűek. A mi testünk megszokta, hogy fel legyen öltöztetve, s öltözet nélkül ügyetlen, tétovázó volna. A néger járása-kelése ruha nél kül is természetes, s minden lépten más-más festői képpé alakúi, mely az életből születik, s kincs lenne művésznek. Gond volt arra, hogy négereink lehetőleg azt az életmódot folytássák az állatkertben, a me lyet hazájukban megszoktak. Mindegyiknek van valami mestersége, melyet apjától tanult. Ott ülnek saját készítményű zsámolyaikon, kiki pálmalevelekből összetákolt kunyhója előtt; kunyhóikat is ők maguk építették. Az ötvös ezüst gyűrűn dolgozik, a kovács lándsavéget ka lapál ; egy másiknak az a mestersége, hogy tök héjakat díszít, durva késhegygyei czirádákat vésve rájuk. Vannak takácsok. Többszínű szá lakból széles szalagokat szőnek, mélyeket szom szédjuk ennek ez a szakmája köpenyekűl szolgálandó nagy darab kelmékre varr. Van orvos, nem puszta kuruzsló, ki ért a gyógyfüvekhez; ha kinek valami baja van, ő hozzá fordul. Mindenki csinál valamit, ha egyebet nem, sepri a házát, vagy varr magának új lepelt. S furcsán áll a tű és czérna hosszú, me redt ujjaik közt. Az asszonyok mosnak, vasalnak, külön erre szánt bódékban; sütnek, főznek a konyhákká berendezett ereszek alatt. Naponta kétszer van étkezés. A fő étel burgogna, (a burgonya köze líti meg leginkább nemzeti jeledelüket, az ignamét). Egy-egy asszony kölest tör fa mozsárban, hosszú fa doronggal. Van, a kinek ezalatt cse csemő alszik a hátán, szétvetett lábakkal, hátracsünggő fejjel, nyitott szájjal; egy darab kelme fogja körűi s erősítik anyjához. Látunk pipázó nőket is, apró kis pipákból szipákolva. A na gyobb gyermekek folyton a vízben lubiczkolnak, s azt a pár csónakot bújják, melyeket ma gok a négerek vájtak maguknak egy-egy fa törzsből. Élet foly tehát itten, még pedig elég lármás élet; hisz ezek vidám négerek, kik egyre tréfálóznak, kaczagnak egymás közt. Ellenségeske désnek, czivódásnak nyoma sincs. Szelíd ez a faj, békeszerető; aztán a telep kitűnően is van szervezve. Sehol rósz szag ennyi vad ember közt I Ez igazán bámulatos. Nem éreznek sem miben hiányt; jó húsban vannak, elégedettek; s csodák csodája, nem koldulnak! Ellenkezőleg, modoruk a legtisztességesebb. Nem idegenked nek a nézőtől; mosolyognak rá, szívesen válta nak szót vele; néhányan beszélnek angolul is. «Akkra, Akkra», mondják, ha az ember kérdi, hova valók. Akkra? Lássuk csak. Ez egy angol város Guineában, az úgynevezett aranyparton. Van ott egy csomó ilyen furcsa elnevezésű vidék: a rabszolgapart, az arany part, az elefántcsont-part. Itt legdolgosabb, legjóravalóbb a néger faj. Az aranypart az aranypor híres termő földje! Most ez a föld angol birtok. Külön állam, angol kormányzó igazgatása alatt. Hi vatalos neve (egykori székhelyéről): Cape Coast. Oda van beékelve Asszini franczia gyar mat és a németek Togo-ja közé. Nem egészen akkora, mint Erdély (200 kilométernyire nyúlik be a tengerparttól, s tengerpartja 60Ó kilométer hosszú). Lakossága 500,000 lélek, ha nem több. Éjszakra többé-kevésbbé független néger ál lamok határolják: az asanti-k országa (az ő egykori birodalmuk maradványa) és mások. Gazdag vidék. Fő kiviteli czikke most a pál maolaj, s nem az aranypor többé. A főbb be viteli czikkek: pamutkelmék és pálinka. Ru házni s leitatni a benszülötteket, ebben te tőzik itt a polgárosítás munkája. A legfontosabb helység Akkra, vagy Nkran, vagy Ga (azaz: hangyák városa). Három kilo méter hosszú, 10,000 lakossal. Keletre faluk következnek utána. Több útnak ez a kiinduló pontja; némelyik út már szekerekkel is járható. (Eddig a fehérek pusztán függő ágyakban utaztak,

3 576 VASÁRNAPI ÚJSÁG. melyeket négerek vittek.) Miután az angolok szétrobbantották az asanti birodalmat, egy régi dán erőd, Christicuisborg lett fővárossá (1875). Régebben az aranypor vonzóereje mindenféle nemzetbeli települőket csalt ide. Voltak franczia, brandenburgi, hollandi, portugall s dán gyarmatok ben már csak angolok voltak itt, meg portugallok és dánok. Vétel, vagy csere útján most már minden angol kézbe került. Christiansborg pár kilométernyire van csak Akkrától. Egy földháton emelkedő festői erőd ez, egyenetlen tornyokkal s bástyákkal; olyan, mint egy középkori vár. Köréje nagy helység telepedett, 6000 lakossal. Sok itt a mesterember, főleg az ötvös. Ezen az aranytermő vidéken az ötvösség nemzeti ipar, s régebben a legfontotosabb ipar volt. De hanyatlásnak indult, mióta Kumasszi, az asanti birodalom, szókhelye, romba dőlt az angol háború, alatt. De azért az ipar, általában véve fejlődik. A baseli misszionáriusok szakiskolát tartanak fenn Christiansborgban, és számtalan munkás, kerül ki onnét, 35. SZÁM ÉVFOLYAM. ideig a franczia haditengerészetnél volt alkalmazva. Ezeni minőségében Afrika partjaira jutott, s ott kereskedő lett. Még folyt üzlete, mikor az 1889-iki kiállítás alkalmából egy csapat négert szállított magával Parisba. Majd megbetegedett (gyilkoló az a guinea-i éghajlat) s visszavonult Lyonba, de föntartotta összeköttetését a távoli vidékkel, melynek egykor lakója volt. Az ottani félvadak ismerik, szeretik, s ő, fölhasználva ismeretségét, minden évben kiválaszt belőlük egy-egy új csapatot, melyet aztán bemutat, hol itt, hol ott a művelt világnak ban Chicagóban járt, 1894-ben Lyonban, tavaíy Bordeauxban, ez idén egyenesen Budapestre jött. Mostani csapatját egy Akkra-vidéki néger közbenjárásával toborzottá össze; azért áll a csapat. Akkra-vidékiekből. Betcsi, a csapatszerző néger, mesterségére nézve ötvös. Aránylag gondos nevelést kapott, s jellem tekintetében ritkítja párját. Nagy agyagháza van Chrisegyedül jött, valamint a czipész (takuta) is, ez öreg ember, kinek kedve szottyant megbámulni a fehérek országát, a mesés ablocsiri-t. Vagy húsz családfő mesterségére nézve táuczos; a hozzájuk tartozók száma háromszor annyi. Ez a nyolczvan ember több bandára oszlik. Vannak külön tánczosok a férfiak, külön tánczosok a nők számára; van a kuruzsló bandája, stb. A tánczok énekkel járnak; a fő hangszer egy kifeszített kígyóbőr, úgynevezett tam-tam. Ez a szó jelzi az állatkertben a tánczosok kunyhóit. Az egész kis gyarmat Betcsit ismeri el fejének. Betcsi méltó is e kitüntetésre. Könnyű ráismerni ; rövid bajusza van és némi kis szakálla ; arczkifejezése okos, meggondolt; modora övéi iránt se nem pajtáskodó, se nem gőgös. Van egy másod főnök is. Ez mesterségére nézve ács. ügy hívják, hogy Kualái. Ezeken kivül 16 európai osztja meg Gravier úrral a kormányzás gondját: tizenegy franczia és öt magyar,* 35. SZÁM ÉVFOLYAM. VASABNAPI ÚJSÁG. o/ /. Gyárfás Jenő: V. László esküje a Hunyadi-háznak. Morelli Gusztáv fametszete. AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSBÓL. RÉGI HADI SZEREK A TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS UDVARÁN. a legjobbak az egész partvonalon, Sierra Leonetői'Oabonig. Akkra vidékén nagyban foly a bevándorlás még igen távoli vidékekről is. A lakosság tehát igen vegyes eredetű. Uralkodó nyelve a ga vagy rígahuémó (az előbbi elnevezést az angolok használják, az utóbbit a bennszülöttek). ; íme néhány szó ebből a nyelvből: kenyér = burubúru; viz ~~ la; tyúk = úa; pénz == síka;' arany = futu; elég, mehetsz = amonió; fehér ember = blotinyulé ;& fehérek országa (a művelt világ, honnan a sok külföldi áru érkezik) = Áblocsiri. Állatkerti négereink ezt a nyelvet beszélik (az igazgató szívességéből közölhettük a fentebbi szavakat.) Mind Akkra-vidéki emberek, a mennyiben ott vannak letelepedve, de mondtuk, mily nagy mértékű ott a bevándorlás. Négereink közül is többen (maguk, vagy apáik) eredetilég egészen másutt laktak, s Dahomeyből, Kongóból s más tartományokból származtak át. Es most, hogy jutott az egész csapat Akkra környékéről Budapestre? Az igazgató (kellemes modorú franczia) egy tiansborgban, és sokan élnek nála, kiket vendégszeretőleg befogad, s kik az ő fedele alatt különböző mesterségeket űznek. Vagy húsz család élvezi ekkép a bőkezűségét; pedig Betcsi nem gazdag, s hogy fentartsa számos háznépét, kénytelen olykor messze földön keresni munkát. De azért otthon köztisztelet és szeretet tárgya. Lakásában nem hiányzik bizonyos kényelem. Nagy fogadó-terme van, melynek köze- j pén asztal és falain köröskörül fényképek láthatók. A fényképek kedvelt dísztárgyak a négereknél. Jobbra van a hálószobája, melyet fiával együtt használ, kit imád (felesége meghalt); balra nyílik a kincses háza; ott tartja puskáit s minden becsesebb holmiját. Tekintélyének köszönhető, hogy vagy negyven családfő vállalkozott háznépestől Budapestre jönni. Ő maga is eljött 18 tagból álló kísérettel. Elhozta a fiát, cselédjei egy részét, néhány nála dolgozó munkást (két ötvöst, egy kovácsot, feleségeikkel s összesen hat cseléddel); elhozta a nővérét is. A nővér náluk kiváló helyet foglal el a családban; az örökösödés például őt illeti. A többi családfők kevesebbed magukkal jöttek. Az ácsnak 3 4 cselédje van. A tökhéjdiszítő A vállalat, mint gondolhatjuk, nagy költségekkel jár. Óhajtandó, hogy ne végződjék veszteséggel. Budapestnek érdekében van, hogy az ilyen fajtájú látványosságok sikerét teljes erőből előmozdítsa. Találjanak a külföldiek, kik azokat bemutatják, előzékenységet a hatóság részéről, a közönség körében pártolást, hogy kedvök legyen visszatérni s példájukkal másokat is ide vonzzanak. Ez is egy módja annak, hogy Budapest világvárossá fejlődjók. Legyen szabad végül az állatkerti néger telepet szaktudósaink figyelmébe is ajánlani. Földrajzíró, ethnographus, anthropologus mennyi személyes tapasztalattal szaporíthatná mostan ismereteit. Elvárható az illető tudományos társulatoktól, hogy ezt a ritka alkalmat nem fogják *elszalasztani, hanem kellőkép ki fogják aknázni a magyar tudományosság dicsőségére. D. G. A. * Négerein kivül Gravier úr harminczkét tonkingi annamitát ia hozott magával. Ezek is az állatkertben láthatók. Ezekről majd később. Thorma János: Szenvedők. KÉPEK A MŰCSARNOK EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSÁBÓL. Ferraris Arthur: NŐi arczkép.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ÉS SZENT PIÓ ATYA MISZTIKUS TALÁLKOZÁSA A BÖRTÖNBEN HERMANN ZSOLT 2013. AZ EMLÉKMŰ-TERV LEÍRÁSA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben