asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-"

Átírás

1 VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat, legelőnyösebben rendez be I V, Koronaherczeg-utcza 11.»z., a főposta mellett és VIII., K e r e p e s i - ú t 9., a P a n n ó n i a mellett. Telefon. Árjegyzék bérmentve. Speciális készítője jé szabású férü ingeknek. Franklin-Társulatnál megjelent. Andrássy-út M a y e r K á r o l y L. I, m. állami kedveim, gót-óregyára Regény. Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3. betegápolási czikkek sérvkötök Alapíttatott Frülilkliné Móritz Paula. Veszek! Ara fűzve 1 frt 50 kr Eladok! Cserélek! (óvszerek FÖLDES KELEMEN Éppen izemé Raczlawiczánál. S T Y K A és K O S S Á K lengyel festő m ű v é s z e k óriási k ö r k é p e Este villamos világítás. A természetes savanyúvizek között a Kitüntetve B é c s Magdeburg. IV. kerület, kiváló enyhe, bársonyszerü bőrt idéz elő. A GlyoerinCréme használatánál ajánlható a Párisi Hölgypuder a legártalmatlanabb púder, a bőrt szép fehér színre változtatja és azt s i m á n és szárazon tartja. Hamisított párisi hölgypudertól és GlycerinOrémetöt óvakodjanak; csak az _ a valódi, melyen a czimképen, valamint a ^ U I Í Í Í A S * ' táráson a mellékelt védjegy van. Raktár miuden gyógyszertárban és illatszer-üzletben. Magyarországi főraktár: TÖKÖK J Ó Z S E F gyógyszertára Budapest, Király-utcza 12. nögymnasiumba, mely internatussal és elemi iskolával van kap csolatban, a beírások folynak. Bővebb felvilá gosítással (prospektussal): készséggel szolgál kívánatra az igazgatóság: VIL, v. állami kórházi igazgató orvos gyógyít gyorsan, diseretül és biztos sikerrel minden férfi és női bajt. Czim: Kardos Kerepesi-ut 20. tej csarnoka a kiállítás területén. A v i l l a m o s vaéut m e g á l l ó h e l y e. (Hófödte pavillon, jógcsapokkal, a Ganz és m a l o m ipar pavillonok előtt.) A kiállítás látogatóinak kedvencz találkozási h e l y e. H i d e g ételek és p o m p á s italok r e n d e s v á r o s i á r a k mellett. Pokol kávéház a hires D a n t e pokol-körkép területén levő kertben. A főváros legkedvesebb é s l e g k e l l e m e s e b b üdülő helye. N a p és eső ellen védő markisokkal. Élőfák és bokrok között lévő árnyas lugasokkal. R e n d e s városi árak! Pilseni sörcsarnok Ős-Budavárában. A kiállításból á t v i v ő h í d lábánál. Czigányzene, katonazene és külön színpaddal. E l v ü n k mindenből a l e g j o b b a t n y ú j t a n i mér sékelt árakon. HEIJSDL FEREMZ és ADORJÁN GYIM tulajdonosok. Szt.-Margitszigeti gyógyfürdőhelybudapest. i t ^ t ' A ^ 1 6 ^! 6 0,! ^ ^ T 7 ^ - M t ü n ő eredménynyel használtatott a kö vetkező koralakok ellen : k ö s «v ó n y, o«n«, M á b á k, i d ü l t k ü t e g e k, m á j -, S^ V«flífclbant?mSk' fc^y-bhurnt. n«i bántalmak, garatg é g e -, t ü d ö h u r u t, es l d e g b á n t a l m a k. M a s s a g e és v i l l a m o s fürdő! Tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási terem, posta, telefon, tévírd^, gyógyszertár éa elismert jó konyha. Bendelö fürdöorvos dr. B a u e r A n t a l főberczegi udvari orvos. Naponta katona- és czigányzene. Hajóközle kedés félóránként. specialista, K e r e p e s i - u t 6. (kerepesi-bazár) I. e m. ajtó 2. B e n d e l : d. e. 7 8, 1 1 2, d. u. 6 7-ig. Levélben is szám.. Az Elité kávéház Budapesten, Kerepesi-ut 65. I. em. 27 éven át Muzeum-körut A főváros legnagyobb kávéháza. A z o r s z á g l e g j o b b 1 2 b i l l i á r d j á v a l. H i d e? buffet. Tisztán ke zelt italok. P o n t o s kiszolgálás. Az összes bel- és külföldi hírlapok. 5 0 T e l e f o n - H i r m o n d ó! Esténként czigányzene. Kitűnő ventillatio. Budapesten: Torok József gyógy sz. Az első magyar hanyfürdők. Massage, kád^ y k ü l m férfi-és női gőzfürdők es uszodák. Elité kávéház K a p h a t ó k : Ős Budavárában (állatkert). Előjegyezhetek: Millenium, utazási és ellátási vállalatnál (Gizella-tér 4.), vala mint a Telefon-Hirtmmdó városi irodájában (Andrássy-ut 30.). Glycerin-Créme-Szappan s z á m. a budapesti karambol kör helyiségeivel főváros legelőkelőbb látványos mulatóhelye (a kiállítással kapcsolatban) m á j u s 1-én m e g n y í l t. N y i t v a d é l e l ő t t 1 0 é r á t ó l reggelig. Bérletjegyek az évadra 6 frt. Glycerin-Créme 3. Szerez és elhelyez ngy helyben mint vidékre: a ártalmatlan' anyagokból készült si került v e g y ü l é k, m e l y n e m c s a k a b ő r t f i n o m í t j a, hanem tényleg az i f j ú ü d e s é g e t eleveníti és azt állandóan fenntartja. Legjobb óvszer l e v e g ő, s z é l és n a p s ü t é s e l l e n eltávolít napfoltot, szeplőt, m á j f o l t o t és m i n d e n m á s b ő r t i s z t á t l a n s á g o t. 35. SZÁM Szakácsnő, szobaleány, mindenes leáoyok, dada, vasalónők, továbbá gazdasszonyok, kulcsárunk, társalgónők, árusnők, szepességi német lányok, bonneokat, gyermekkertésznők, ura sági inas, portás, irodaszolga, lovász, kocsis, kertész és; szakácsokat stb., stb. Barella P. P. W.-től Berlin S W., Friedriohstrasse 220, a f r a n c /. i a o r s á g i o r v o s i t á r s u l a t o k t a g j a. Orvosilag legjobban ajánltatik. K e n d k i v ü l s i k e r e s, még idült gyomorbajoknál is. Szállít p r ó b á r a i n g y e n, csupán a viteldíj m e g térítése mellett, b e r l i n i f ő r a k t á r á b ó l. Ausztria-Magyarország számára egy doboz frt 1.60 Baktár: Fürdőidény tartama: május 1-től szeptember 30-ig. A szobaáraknál szept hóban 30»/o e n g e d m é n y. «T Á r s a a b a l y k í v á natra bérmentve küldetik ^UMargit8zigetí gyógyfürdő-felügyelőség Budapesten. L Jí==L Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, (IV., Egyetem-utcza i. szám.) írni f**r-si; VÁRADY MÁRTON Bécs L o n d o n OS BUDAVAK A folyékony T^RNAPI megérkezett! I., P r e d i g e r g a s s e részv.-társ. Budapest, Brü88e11891 k i r á l y - u t c z a 1 2. szám. K I E L H A U S E E H. Amerikából (Mellényzseb-fényképező) nagyszerűen sikerült találmány, magától Edison tól megdicsérve. Felvételre mindig készen. Pil lanat-fényképezés. Egy t e l j e s e n f e l s z e r e l t P h o t o r e t ára F i l m - m e l 3 6 f e l v é t e l r e 4 frt. Használatban az amerikai, franczia ós angol rend őrségeknél. A Photoret főraktára: Villamos vasút végállomása. Egyetemes gyomorpor Magyarországi f ő r a k t á r : V. Széebenyi-utcza 3. Telefon sz. p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét Photoret Belépti dtj 1 korona. Paris Genf Chicago. az első helyet foglalja e l. nedves lakások, a városligetben Aréna-út. Na kéne pf dö Sz.-Lukácsfiirdő. f * T T ' Eeggel 8 órától nyitva. - iszapborogatasok, meleg zu- gyógyszertára, ígybevágó vegyele'mzesei alapján milyensegileg fektetését és F. Berguerand Polgár Sándor egyetemi kötszerésznél, B^ Telefon.-w Budapest, Erzsébet-körnt 5 0. Aradon, Deák Ferencz-ntcxa 11. s s. Főraktár B U D A P E S T E N, T ö r ö k Jóasef, Király-ntcza. alkalikus SAVANYÚKÚT 1^ elsőrangú kitűnőségek asphalt-burkolatok párisi gyárostól), legelőnyösebben beszerezhetők A világ legnagyobb csataképe. hírneves, az elegáns hölgyek által használt arczeréme (nem zsíros ke nőcs) rövid idő alatt ifjitja és szépíti az arezot, eltávolít az arczról minden nemű bőrtisztátlanságot. Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, bőratka (mitesser) ellen. Bámulatos hatása abban rejlik, hogy a bőrre kenve az által rögtön fölvé tetik és ez okozza azon csodás átala kulást, hogy ezeplővel vagy májfol tokkal teljesen fedett arcz 3 4 nap alatt alabástrom fehérré lesz. Mivel nem zsíros nappal is alkalmazható, a eremé vel bekent bőrön a hölgypor remekül taoad. Ara 50 kr. 1 frt. M a r g i t - s z a p p a n á r a 3 5 kr. M a r g i t - h ö l g y p o r, fehér, rózsa é s o r é m e színben á r a 6 0 k r. M a r git-fogpép 5 0 kr. részvény-társaság Budapest, Andrássy-út 30 elvállalja jótállás mellett legolcsóbban GummiánLk, Budapesten, IV.,R«gi posta-u.5. Irta 21, (félemelet) Képes árjegyzék, költpégjegvz. bérm. Levélbélyeg-kereskedés PRÜCKLER J. C. POCSAJYÉK. Gerson Anna asszony A Magyar Asphalt I AUGUSZTUS 30. Xtóftzétéri feltetelek : VASÁRNAPI UJSAG és í egész évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt í félévre 6 «EGY H A Z A F I A S S Z E R B FŐPAP. ZMEJANOVICS GAVEIL, AZ UJ VEESECZI GOE. KELETI SZEBB PÜSPÖK. HÓNAP lg-án tartotta bevonulását ősi szé kesegyházába Magyarország legfiatalabb püspöke, Zmejanovics Gavril verseczi gör. keleti szerb püspök, a kit a görög keleti püspöki zsinat egyhangú határozattal emelt e polezra. Zmejanovicsot jó híre m á r rég megelőzte, a királyért és hazáért lelkesülő egyháznagy nevét különösen az utóbbi időkben mindenütt ott láttuk tündökölni, a hol a jó hazafiak e két eszményéről volt szó. A királyért és a hazáért! ez volt mindig a jelszava, a' melyhez azonban hozzáfűzte mindig ezt is : a nemzetért és a val lásért! Az új egyháznagy 1847 augusztus 25-én született a Szerémség egy kis falujában, Dobanovcziban, a hol atyja, Mihály, mint a község lelkésze közbecsülésben és köz tiszteletben, anyja Éva közsze retetbenrészesült. A fiatal Gavril jó nevelést kapott, elvégezte a főgymnáziumbt, majd utána a theologiát, végül Magyar-Óvá ron a gazdasági akadémiát. E 1882-ben a néhai Angyelics Germán patriárkha felszólítása folytán a szerzetesi rendbe lé pett s nem sokára mint cs. és kir. tábori lelkész Boszniába küldetett, hol az 1891-ig, kiiencz teljes éven át működve, nem csak katonai felebbvalói tiszte letét, h a n e m a lakosság szere tetét is kivívta. E kilencz évi fáradságos, apostolszerű műkö dés után, mert Zmejanovics a katonai lelkészi teendőkön kivűl az egész országban prédi kált, s a szerajevói középis kolán a hittant is tanította, a katonai lelkészi pályáról visszavonult zárdájának csend jébe, mert oda szólította a je lenlegi szerb patriárkha, Brankovics György szava, a ki meg bízta az egyik legnagyobb zárda, a kiterjedt birtokú Krusedol ve zetésével, a hol szükség volt Csupán a VASÁRNAPI ÚJSÁG egész évre 8 frt félévre ÉVFOLYAM. Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK azokra a tudományokra, a melyeket Zmejano vics Magyar-Ováron sajátított el. Zmejanovics itt is megfelelt feladatának, mert csakhamar megbízatott a szerb nemzeti egyház jószágai nak felügyeletével s felügyelői működése alatt e jószágok virágzásnak indultak. Érdemeinek elismeréséül 0 Felsége még mint tábori papot a koronás arany érdemkereszttel, a szerb pat riárkha pedig azzal tüntette ki, hogy visszatérte u t á n három évre az arkhimandritai méltóságra emelte a hivatását odaadóan teljesítő szer zetest. A verseczi egyházmegye püspöki széke a múlt év deczember havában megüresedvén, a megye kormányzatával 0 Felsége a kormány előterjesz tése folytán Zmejanovicsot bízta meg, a ki az egy házmegyét, mint patriárkhai megbízott, a legfel sőbb elhatározás bekövetkeztéig már igazgatta. egész érre 6. félévre Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. Képességét e magas állásra igazolván, a zsi nat Zmejanovicsot május hó 18-án tartott ülé sében egyhangúlag püspökké választotta s a vá lasztásnak a király által történt jnegerősítése után Zmejanovics a múlt hó -20-án Karlóczán a patriárkhai székesegyházban fölszenteltetett. Hogy azon idő alatt, míg a püspökmegye időleges administratora volt Zmejanovics, mily népszerűségre tett szert a verseczi egyházme gyében, azt legjobban igazolja lelkes fogadta tása, a melyen a város és a környék aprajanagyja felekezeti és nemzetiségi különbség nél kül megjelent, a melyben résztvettek a hazafias városi főispán vezetése alatt az összes hatóságok és hivatalok s ezenkívül úgy a római katholikus, mint a protestáns és izraelita vallásfelekezetek mint ilyenek, lelkészeik vezetése alatt. Terünk nem engedi, hogy elmondjuk mind azt, a mi az új egyháznagy érdeméül szolgál avagy őt jellemezrió, csak kiragadunk a szé kesegyházban tartott beszédéből egy töredéket, a mely őt fénye sebben jellemzi minden szép szónál : Híven Istenhez, hiven a ki rályhoz, híven a hazához tanitani fogom a lelkipásztorkodó somra bizott nyájat, hogy kirá lyáért és hazájáért éljen és hal j o n ; tanítani fogom híveimet, hogy a hatóságoknak engedel meskedjenek, mert minden ha talma az Istentől való, hogy az országos törvények előtt megha joljanak s hogy szentség gya nánt őrizzék az ország alkot mányát ; tanítani fogom őket türelemre, békességre, szeretetre s összetartásra Szent István ko ronájának minden népével, le gyen az bármi vallású, beszél jen az bármi nyelven. Ezen feladatomban segíteni fog az Isten, mert csak azt tanítom, a mi előtte valóban kedves s a mit 0 akar.» Fénykép ntán ZMEJANOVICS GAVRIL, AZ ÚJ VERSECZI GÖR. KELETI SZERB PÜSPÖK. Ezek voltak az ő szavai, a melyeket katedráján állva, kezé ben a kereszttel és pásztorbot tal, vállain a püspöki palásttal ékesítve, szilárd hangon az Isten

2 574 VASÁRNAPI UJSAG. A KATONAI LÉGHAJÓ KOSARA A FÖLSZÁLLÁS PILLANATÁBAN. A KATONAI LÉGHAJÓ FÖLERESZTÉSE. AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSBÓL. házában hangoztatott s a melyek valóban dicsé retére válnak egy egyházfejedelemnek. A rendkívül nyájas és kellemes modorú fő pap arczképét is bemutatjuk itt olvasóinknak. CSÖNDES-ÉDES. Csöndes-édes hangulatba' Ring a lelkem szüntelen, Édes ábránd, tarka álom, Lepkehimes tündérszárnyon Szállnak át a lelkemen. Sejtelem csak, a mit érzek, Szó nem lesz a gondolat, Jönnek, egymást üzve-hajtva, Mint a vizén szél ha hajtja Fölgyüremlik habra hab. Vagy, midőn a távol égen - Bárányfelhők szállítnak, Vagy, sóhajtó, gyönge szélbe' Hull a rózsa, s egy levélke Tánczot lejtve, szárnyra kap. Édes érzés, tündérálom! Oh! maradj még! el ne hagyj I Tűnni készül ifjúságom, S te e hulló, szép virágon Tiszta harmat könye vagy! Erdélyi Zoltán. EGY PERCZET MÉG! Yrehlicky Jarosláv költeménye. Csak még egy perczet! szól a kis gyerek, Ha elveszik kedves játékait. Órák, napok gyorsan lepergenek. S a sors minden kedvestől elszakít. Egy perczet még! szól a szerelmes pár, Ha kéz a kézben, szemtől szembe néz, A holdas éjben panaszkodva jár És egymástól nagy búsan válni kész. Egy perczet még! Ne játsz és ne szeress! Jajjal kiáltod : Csak egy perczet még-! Ha homlokod redős, hajad deres És szíved érzi, hogy már itt a vég. 35. SZÁM ÍVPOLYAM. MireLli Gusztáv tanár fametszetei. Mit még e perez? Mit adjon az neked? Nyűg volt a lét egész pályád alatt S most balgán azt hiszed szegény beteg, Hogy az volna a legszebb pillanat! is. A két menet Mária-Brunnál találkozott, hol az uralkodó párokat nyitott hintók várták. Ma gyar testőrök, dzsidások és lovas apródok vették körűi a fogatokat az udvar kapujánál pedig Hetes. fehér ruhás lányok kínálták virágos kosaraikat. Mindez csak halvány bevezetése volt az ün nepélyek ezután következő tarka zsivajának, OROSZ VENDÉGEK A BÉCSI BURGBAN. mely hónapokon keresztül lázban tartotta Bécs lakosságát s a kongresszusra özönlött száz II. Miklós czár bécsi útjának alig van köze a ezernyi idegeneket. A nagy sokadalomról fo politikához, s jelentősége mégis nagy, mert sze galmat nyújthat az, hogy a lakások ára annyira mélyes kapcsokat fog fűzni a monarkhia és a felszökkent, hogy például Castlereagh lord nagy orosz birodalom uralkodói között, a minek angol követ 500 font sterlinget űzetett havon kevés alkalma merült fel az utóbbi évtizedek ként lakásáért s kiszámították, hogy ha a ben, hacsak vissza nem megyünk a bécsi kon kongresszus csak négy hónapig tartana is, sok gresszus idejéig, a szent szövetség megalakulá ház értékét maga a bér teljesen kifizeti. sáig. Kétségkívül ez volt a história minden feje A magyar arisztokráczia is természetesen va delmi összejövetelei közt a legfényesebb, a leg gyoni sulyja és tekintélye arányában vett részt az nagyobb következményekkel járó, nem csoda, ünnepélyeken s igyekezett minépelvezetesebbé ha ezek a világtörténelmi jelentőségű napok tenni a Bécsben töltött napokat a koronás ven emlékei tűnnek fel megint a bécsiek képzeleté dégeknek, kik közt Sándor czár vitte az első ben, midőn most a mai czár ünnepélyes fogadá szerepet. Minden szombaton Zichy grófnő adott sára készültek. fogadó estélyeket, melyeken az idegen államok Az orosz czárral együtt ez időben nem keve kitűnőségein kivül a magyar mágnásnők is tel sebb mint két császár, két császárné, négy király, jes számmal részt vettek, köztük a gyönyörű egy királyné, két örökös herczeg, egy császári sugár termetű, igéző szemű Apponyi Teréz grófnő, s egy királyi herczeg, két nagyherczegnő és há- Koháry grófné, Eszterházy Pál herczegné. Eze rpm herczeg lakta a bécsi Burgot, úgy, hogy ket az estélyeket olykor tombolák tették még maga Ferencz császár családja Schönbrunnba vonzóbbakká, így Eszterházy Miklósné; született volt kénytelen vonulni. Az udvar napi költsége LichtensteinMarié herczegnőnél, mely alkalom csak a császári asztal ellátására 50 ezer forint mal az udvarias bajor király az általa nyertvolt s e kongresszus öt hónapja alatt több mint mozaik dobozt a legnyájasabb szavak kíséreté húsz millió forintra emelkedett. Mind ennek a ben ajánlotta fel Marié herczegnőnek. (imisera plebs contribuens* fizette meg termé Majd műkedvelő színi előadások következtek, szetesen az árát kérges tenyerével, arcza ve melyeken a magyar főrangú világból Zichy és rejtékével. Batthyány grófok, a hölgyek közül Apponyi, Sándor czár és Frigyes Vilmos porosz király Zichy Júlia, Eszterházy grófnők szerepeltek. együtt tartották ünnepélyes bevonulásukat a Természetesen a játék is nagyba ment olykor, a székvárosba az útezák-hosszat felállított dísz két fiatal Pálffy gróf, Ferencz és Nándor közül őrség közt Ferencz császár, az összes főher- utóbbi a játékasztalnál összehalmozott aranyai czegek és udvari előkelőségek a Tábor-hídig ból pompás palotát építtetett, melyet ((kártya mentek elébök a Duna balpartján, hol a találko várnak* nevezett el. zásnál a legszívélyesebb üdvözletek kicserélése Csak a kevésbbé zajos összejöveteleken, főkép közt fogtak kezet. Mindenfelé óriási ember tömeg várta és éljenezte az uralkodókat, kik a az 'idegen vendégek tiszteletére rendezett hang tüzérség ágyúlövései közt lóháton vonultak be versenyeken tűnt fel rendszerint egy másik érde kes alakja a bécsi magyar főrangú világnak, egy Bécsbe. még fiatal ember, mindkét szeme fekete kendő Másnap érkezett a czárné, kinek fogadására vel átkötve, kit egy szintén erősen elfátyolozott előbb a császárné ment egész udvarával nagy hölgy kisért állandóan a sűrű tömegtől zsúfolt távolságra elébe, majd a két császár és kísérete termen át. Hadik Tivadar gróf volt ez ifjú fele- 35, ', :. 1S'.!"> 4 3. ÉVFOLYAM. ségével, kiknek boldogtalan és megható regénye általános rokonszenves érdeklődés tárgya volt az akkori úri körökben. Hadik gróf és Amadé grófnő együtt nőttek fel s még gyermekészszel eljegyezték Luagokat egymásnak teljes^életökre a legtisztább, legnemesebb szerelemmel. Ekkor kitört a Napóleon elleni háború s a fiatal Hadik gróf is kardot övezett, hogy a haza és a trón vé delmére siessen. Fényes haditettei kivívták számára a Mária Terézia-rendet. Mig azonban ő a távol harezmezőn aratta a véres babérokat, ifjú mátkáját borzasztó kór döntötte ágyba s rö : vid idő alatt elpusztította arcza szépségét. Kétségbeesésében a szegény leány a halált kívánta inkább, mert azt hitte, hogy vőlegénye, kit a távolban is forrón szeretett, örökre el fog hidegülni elhervadt bájai láttára. Ily aggodal mak és lelki tusakodások közt készült a rette netes találkozásra, a mi nem is késett soká. Egy nap az ifjú gróf inasa toppant be az Amadekastélyba s bejelentette gazdája visszatértét. Constance, Constance, hol vagy?» hangzott ugyanekkor kívülről egy örömtől reszkető hang. De ez a hang, mely máskor egy mennyország boldogságával ért volna fel, most tőrszúrás volt az ifjú hölgy szivében. Sirva rejtette kezeibe arczát s fuldokolva esengett: «Ne közeledj hoz zám, mert megutálsz; elvesztettem szépsége met, semmim sincs többé». «Megútálni téged? kiáltott fel az ifjú gróf; hová gondolsz?» Aztán eltompult hang gal tette hozzá: «Nyugodj meg különben; rám nézve nincs többé testi szépség: elvesztettem a szememvilágáh. A grófnő megdöbbenve tekintett a bánatos arezra. Úgy volt, a mint beszélte. Hadik gróf nem látott többé; egy golyó megfosztotta szeme világától. Az esküvő megtörtént. A sorsüldözött mát kapár egymásé lttt s visszavonulva a világtól, egymás támogatásában lelte fel minden bol dogságát. Csak a nemesebb élvezeteknek nyílt meg szivök, a zene varázsában kerestek vigaszt és enyhülést, melyet mindketten imádtak, s a kongresszus fényes napjaiban melancholikus alakjok sokszor feltűnt azokon a ritka műélve zetet kínáló hangversenyeken, melyekben Bécs részesítette a rendkívüli alkalomra összegyűlt nagy vendégeit. Ily alkalmaknál Sándor czár rendesen Fe rencz császáf neje mellett foglalt helyet, a mi néha érdekés félreértésekre adott alkalmat, mert a császárné egyik, Sándor czár pedig má sik fülére hallott kissé nagyot. A mi azonban nem gátolta Ferencz császár nejét, hogy ő nyújtsa át a czárnak azt a sajátkezűleg híme zett lobogót,, melyet I. Sándor a császár által neki ajándékozott Hiller-ezred legénységének személyesen adott át a Práterben tartott szem lén, a következő szavak kíséretében: «Katonák, emlékezzetek meg, hogy a halálra is készen kell lennetek e zászlónak, császárotoknak és ezre deseteknek, oroszországi Sándornak védelmé ben)). A lobogóra ez a jelszó volt hímezve: «Fölbonthatatlan egység Sándor és Ferencz csá szárok köztr..^ Kifogyhatatlanok voltak a föld koronás urai az egymás iránti előzékenységben és szolgálat készségben ; de Ferencz császár különösen orosz vendégét tűntette ki mindenek fölött. A schönbrunni tóhoz rendezett nagyszerű szánkázás után, melyen a czár Auersperg herczegnő, a porosz király Zichy Júlia grófnő, a bajor király Zichy Zsófia, Károly főherczeg Eszterházy grófnő, Beauharnais Jenő Apponyiné, Ágost porosz herczeg Batthyány grófnő, stb. mellett foglaltak helyet, a csész&r czári barátjának ajándékozta azt az aranyozott szánt, mely I. Sándort vitte, s azt gondosan becsomagoltatva maga küldötte Pétervárra. Ez a kirándulás és az azt követő schönbrunni ünnepély maga "800,000 írtjába került az udvarnak. Pár évvel utóbb Sándor czár külföldi útjában hazatérőben ismét érintette Bécset, de nem álla podott meg előbb, mint Bártfán s a Hedryek raszlaviczai kastélyában, hol megebédelt, és bú csúzáskor a háziasszonynak értékes brillians gyűrűt ajándékozott emlékül, mely ma is a csa lád birtokában van. A későbbi czárok közül Miklós czár, legalább mint uralkodó, nem látta a bécsi udvart s II. Sán dor czár is csak 1873-ban. De a Bomanov-ház más tagjai ismételten megfordultak ott s mind annyiszor kitüntető fogadtatásra találtak; így 575 VASÁRNAPI ÚJSÁG ben Mihály és Miklós nagyherczegek, kik nek tiszteletére maga az akkor még ifjú Ferencz József császár rendezett egy «Ave Mária* czimű élőképét, azután 1882-ben Vladimír orosz nagyherozeg nejével és kíséretével. Ez utóbbi eset óta. tehát 14 év óta azonban most lát újra először orosz vendégeket falai között a bécsi Burg. r. ^ ^ Néger férfi. Ételt készítő asszonyok. ^/ttcctt, Asszony a k o n y h á b ó l. AFRIKAI NÉGEREK AZ ÁLLATKERTBEN. EGY DARAB AFRIKA BUDAPESTEN. Valóban érdekes látvány az a 250 néger atyafi, kik az ezredévi ünnep tiszteletére Afriká ból Budapestre jöttek, s most ott tanyáznak az állatkertben. Buházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, melyet festői ránezokba szednek; azt vélné az ember, tógás rómaiak. Testök egy része mindig kilátszik. Sokszor alig van rajtuk valami takaró, mert aránylag igen tiszták lévén, van mindig egy-kettő, a ki nagy hévvel mosakodik a vizérben, mely telepü kön át csörgedez. Van tehát mód tanulmá nyozni testalkatukat^ s ez már magában is meg érdemli az 50 krajezárnyi belépti díjt, mivel e négerek mitőlünk annyira elütő emberek. De fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. Főleg fürdés közben egy ily karcsú néger alak, a mint fénylik a róla lefutó víztől, valóságos eleven bronz szobor. Tartásuk, mozdulataik is szoborszerűek. A mi testünk megszokta, hogy fel legyen öltöztetve, s öltözet nélkül ügyetlen, tétovázó volna. A néger járása-kelése ruha nél kül is természetes, s minden lépten más-más festői képpé alakúi, mely az életből születik, s kincs lenne művésznek. Gond volt arra, hogy négereink lehetőleg azt az életmódot folytássák az állatkertben, a me lyet hazájukban megszoktak. Mindegyiknek van valami mestersége, melyet apjától tanult. Ott ülnek saját készítményű zsámolyaikon, kiki pálmalevelekből összetákolt kunyhója előtt; kunyhóikat is ők maguk építették. Az ötvös ezüst gyűrűn dolgozik, a kovács lándsavéget ka lapál ; egy másiknak az a mestersége, hogy tök héjakat díszít, durva késhegygyei czirádákat vésve rájuk. Vannak takácsok. Többszínű szá lakból széles szalagokat szőnek, mélyeket szom szédjuk ennek ez a szakmája köpenyekűl szolgálandó nagy darab kelmékre varr. Van orvos, nem puszta kuruzsló, ki ért a gyógyfüvekhez; ha kinek valami baja van, ő hozzá fordul. Mindenki csinál valamit, ha egyebet nem, sepri a házát, vagy varr magának új lepelt. S furcsán áll a tű és czérna hosszú, me redt ujjaik közt. Az asszonyok mosnak, vasalnak, külön erre szánt bódékban; sütnek, főznek a konyhákká berendezett ereszek alatt. Naponta kétszer van étkezés. A fő étel burgogna, (a burgonya köze líti meg leginkább nemzeti jeledelüket, az ignamét). Egy-egy asszony kölest tör fa mozsárban, hosszú fa doronggal. Van, a kinek ezalatt cse csemő alszik a hátán, szétvetett lábakkal, hátracsünggő fejjel, nyitott szájjal; egy darab kelme fogja körűi s erősítik anyjához. Látunk pipázó nőket is, apró kis pipákból szipákolva. A na gyobb gyermekek folyton a vízben lubiczkolnak, s azt a pár csónakot bújják, melyeket ma gok a négerek vájtak maguknak egy-egy fa törzsből. Élet foly tehát itten, még pedig elég lármás élet; hisz ezek vidám négerek, kik egyre tréfálóznak, kaczagnak egymás közt. Ellenségeske désnek, czivódásnak nyoma sincs. Szelíd ez a faj, békeszerető; aztán a telep kitűnően is van szervezve. Sehol rósz szag ennyi vad ember közt I Ez igazán bámulatos. Nem éreznek sem miben hiányt; jó húsban vannak, elégedettek; s csodák csodája, nem koldulnak! Ellenkezőleg, modoruk a legtisztességesebb. Nem idegenked nek a nézőtől; mosolyognak rá, szívesen válta nak szót vele; néhányan beszélnek angolul is. «Akkra, Akkra», mondják, ha az ember kérdi, hova valók. Akkra? Lássuk csak. Ez egy angol város Guineában, az úgynevezett aranyparton. Van ott egy csomó ilyen furcsa elnevezésű vidék: a rabszolgapart, az arany part, az elefántcsont-part. Itt legdolgosabb, legjóravalóbb a néger faj. Az aranypart az aranypor híres termő földje! Most ez a föld angol birtok. Külön állam, angol kormányzó igazgatása alatt. Hi vatalos neve (egykori székhelyéről): Cape Coast. Oda van beékelve Asszini franczia gyar mat és a németek Togo-ja közé. Nem egészen akkora, mint Erdély (200 kilométernyire nyúlik be a tengerparttól, s tengerpartja 60Ó kilométer hosszú). Lakossága 500,000 lélek, ha nem több. Éjszakra többé-kevésbbé független néger ál lamok határolják: az asanti-k országa (az ő egykori birodalmuk maradványa) és mások. Gazdag vidék. Fő kiviteli czikke most a pál maolaj, s nem az aranypor többé. A főbb be viteli czikkek: pamutkelmék és pálinka. Ru házni s leitatni a benszülötteket, ebben te tőzik itt a polgárosítás munkája. A legfontosabb helység Akkra, vagy Nkran, vagy Ga (azaz: hangyák városa). Három kilo méter hosszú, 10,000 lakossal. Keletre faluk következnek utána. Több útnak ez a kiinduló pontja; némelyik út már szekerekkel is járható. (Eddig a fehérek pusztán függő ágyakban utaztak,

3 576 VASÁRNAPI ÚJSÁG. melyeket négerek vittek.) Miután az angolok szétrobbantották az asanti birodalmat, egy régi dán erőd, Christicuisborg lett fővárossá (1875). Régebben az aranypor vonzóereje mindenféle nemzetbeli települőket csalt ide. Voltak franczia, brandenburgi, hollandi, portugall s dán gyarmatok ben már csak angolok voltak itt, meg portugallok és dánok. Vétel, vagy csere útján most már minden angol kézbe került. Christiansborg pár kilométernyire van csak Akkrától. Egy földháton emelkedő festői erőd ez, egyenetlen tornyokkal s bástyákkal; olyan, mint egy középkori vár. Köréje nagy helység telepedett, 6000 lakossal. Sok itt a mesterember, főleg az ötvös. Ezen az aranytermő vidéken az ötvösség nemzeti ipar, s régebben a legfontotosabb ipar volt. De hanyatlásnak indult, mióta Kumasszi, az asanti birodalom, szókhelye, romba dőlt az angol háború, alatt. De azért az ipar, általában véve fejlődik. A baseli misszionáriusok szakiskolát tartanak fenn Christiansborgban, és számtalan munkás, kerül ki onnét, 35. SZÁM ÉVFOLYAM. ideig a franczia haditengerészetnél volt alkalmazva. Ezeni minőségében Afrika partjaira jutott, s ott kereskedő lett. Még folyt üzlete, mikor az 1889-iki kiállítás alkalmából egy csapat négert szállított magával Parisba. Majd megbetegedett (gyilkoló az a guinea-i éghajlat) s visszavonult Lyonba, de föntartotta összeköttetését a távoli vidékkel, melynek egykor lakója volt. Az ottani félvadak ismerik, szeretik, s ő, fölhasználva ismeretségét, minden évben kiválaszt belőlük egy-egy új csapatot, melyet aztán bemutat, hol itt, hol ott a művelt világnak ban Chicagóban járt, 1894-ben Lyonban, tavaíy Bordeauxban, ez idén egyenesen Budapestre jött. Mostani csapatját egy Akkra-vidéki néger közbenjárásával toborzottá össze; azért áll a csapat. Akkra-vidékiekből. Betcsi, a csapatszerző néger, mesterségére nézve ötvös. Aránylag gondos nevelést kapott, s jellem tekintetében ritkítja párját. Nagy agyagháza van Chrisegyedül jött, valamint a czipész (takuta) is, ez öreg ember, kinek kedve szottyant megbámulni a fehérek országát, a mesés ablocsiri-t. Vagy húsz családfő mesterségére nézve táuczos; a hozzájuk tartozók száma háromszor annyi. Ez a nyolczvan ember több bandára oszlik. Vannak külön tánczosok a férfiak, külön tánczosok a nők számára; van a kuruzsló bandája, stb. A tánczok énekkel járnak; a fő hangszer egy kifeszített kígyóbőr, úgynevezett tam-tam. Ez a szó jelzi az állatkertben a tánczosok kunyhóit. Az egész kis gyarmat Betcsit ismeri el fejének. Betcsi méltó is e kitüntetésre. Könnyű ráismerni ; rövid bajusza van és némi kis szakálla ; arczkifejezése okos, meggondolt; modora övéi iránt se nem pajtáskodó, se nem gőgös. Van egy másod főnök is. Ez mesterségére nézve ács. ügy hívják, hogy Kualái. Ezeken kivül 16 európai osztja meg Gravier úrral a kormányzás gondját: tizenegy franczia és öt magyar,* 35. SZÁM ÉVFOLYAM. VASABNAPI ÚJSÁG. o/ /. Gyárfás Jenő: V. László esküje a Hunyadi-háznak. Morelli Gusztáv fametszete. AZ EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSBÓL. RÉGI HADI SZEREK A TÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS UDVARÁN. a legjobbak az egész partvonalon, Sierra Leonetői'Oabonig. Akkra vidékén nagyban foly a bevándorlás még igen távoli vidékekről is. A lakosság tehát igen vegyes eredetű. Uralkodó nyelve a ga vagy rígahuémó (az előbbi elnevezést az angolok használják, az utóbbit a bennszülöttek). ; íme néhány szó ebből a nyelvből: kenyér = burubúru; viz ~~ la; tyúk = úa; pénz == síka;' arany = futu; elég, mehetsz = amonió; fehér ember = blotinyulé ;& fehérek országa (a művelt világ, honnan a sok külföldi áru érkezik) = Áblocsiri. Állatkerti négereink ezt a nyelvet beszélik (az igazgató szívességéből közölhettük a fentebbi szavakat.) Mind Akkra-vidéki emberek, a mennyiben ott vannak letelepedve, de mondtuk, mily nagy mértékű ott a bevándorlás. Négereink közül is többen (maguk, vagy apáik) eredetilég egészen másutt laktak, s Dahomeyből, Kongóból s más tartományokból származtak át. Es most, hogy jutott az egész csapat Akkra környékéről Budapestre? Az igazgató (kellemes modorú franczia) egy tiansborgban, és sokan élnek nála, kiket vendégszeretőleg befogad, s kik az ő fedele alatt különböző mesterségeket űznek. Vagy húsz család élvezi ekkép a bőkezűségét; pedig Betcsi nem gazdag, s hogy fentartsa számos háznépét, kénytelen olykor messze földön keresni munkát. De azért otthon köztisztelet és szeretet tárgya. Lakásában nem hiányzik bizonyos kényelem. Nagy fogadó-terme van, melynek köze- j pén asztal és falain köröskörül fényképek láthatók. A fényképek kedvelt dísztárgyak a négereknél. Jobbra van a hálószobája, melyet fiával együtt használ, kit imád (felesége meghalt); balra nyílik a kincses háza; ott tartja puskáit s minden becsesebb holmiját. Tekintélyének köszönhető, hogy vagy negyven családfő vállalkozott háznépestől Budapestre jönni. Ő maga is eljött 18 tagból álló kísérettel. Elhozta a fiát, cselédjei egy részét, néhány nála dolgozó munkást (két ötvöst, egy kovácsot, feleségeikkel s összesen hat cseléddel); elhozta a nővérét is. A nővér náluk kiváló helyet foglal el a családban; az örökösödés például őt illeti. A többi családfők kevesebbed magukkal jöttek. Az ácsnak 3 4 cselédje van. A tökhéjdiszítő A vállalat, mint gondolhatjuk, nagy költségekkel jár. Óhajtandó, hogy ne végződjék veszteséggel. Budapestnek érdekében van, hogy az ilyen fajtájú látványosságok sikerét teljes erőből előmozdítsa. Találjanak a külföldiek, kik azokat bemutatják, előzékenységet a hatóság részéről, a közönség körében pártolást, hogy kedvök legyen visszatérni s példájukkal másokat is ide vonzzanak. Ez is egy módja annak, hogy Budapest világvárossá fejlődjók. Legyen szabad végül az állatkerti néger telepet szaktudósaink figyelmébe is ajánlani. Földrajzíró, ethnographus, anthropologus mennyi személyes tapasztalattal szaporíthatná mostan ismereteit. Elvárható az illető tudományos társulatoktól, hogy ezt a ritka alkalmat nem fogják *elszalasztani, hanem kellőkép ki fogják aknázni a magyar tudományosság dicsőségére. D. G. A. * Négerein kivül Gravier úr harminczkét tonkingi annamitát ia hozott magával. Ezek is az állatkertben láthatók. Ezekről majd később. Thorma János: Szenvedők. KÉPEK A MŰCSARNOK EZREDÉVI KIÁLLÍTÁSÁBÓL. Ferraris Arthur: NŐi arczkép.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben