A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE. Karancsi Zoltán1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE. Karancsi Zoltán1"

Átírás

1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE Karancsi Zoltán1 Több éve tartó kutatásaim során a Medves-térség területén elsősorban a felszínre ható természetes és antropogén eredetű folyamatokat vizsgáltam. A változatos morfológiájú mintaterület nemcsak a természeti viszonyait, hanem az emberi beavatkozás módjait tekintve is igen sokszínű. A korábbi munkáimban részletesen beszámoltam a területet ért antropogén hatásokról, mind térben és mind időben (Karancsi Z. 1995, 1996, 1997a-d, 1998a, b, 1999a-d, 2000a-f) vizsgálva azokat. Ebben a tanulmányomban arra vállalkozom, hogy eddigi tapasztalataimat összegezve elemzem a kutatási területet ért sokrétű antropogén hatást és a természetbe való beavatkozás típusai, valamint a hatás erőssége szerint tematikus térképeken ábrázolom azokat. A 32,5 km2-es mintaterület a térség legnagyobb városát Salgótarjánt is érinti (nem csak a védett területhez kapcsolódó csatolt településeket), ezért a város és a természetvédelmi terület közötti puffer-zóna is a vizsgálandó területhez tartozik. A mintaterület nyugati határa a Salgótarjánt Somoskőújfaluval összekötő 21-es út nyomvonala, északról illetve keletről a Szlovák határ, délről a ceredi műút a területhatár (1.ábra). 1. ábra. Területhasznosítás a Medves-térségben 1 Karancsi Zoltán, főiskolai adjunktus, SZTE JGYTFK Földrajz Tanszék, 1

2 . Karancsi Zoltán: A Medves-térség A feldolgozás Integraph Microstation és Arc/Info szoftverek segítségével digitalizált topográfiai alaptérképek (M: 10000; 25000), valamint tájfutótérképek (M:15000) adatainak felhasználásával történt. A térképi adatok pontosítására terepbejárásokon került sor, de ehhez légifotók, valamint a területen gazdálkodó termelőszövetkezetek segítségét is igénybe vettem. A mintaterületen folyó szénbányászat területi pontosítását levéltári adatok (térképek) felhasználásával végeztem. A tematikus térképek végső formáját Adobe Illustrator 8.0 szoftverrel szerkesztettem. A társadalom működése során számos formában hat a felszínre, ám ezek a hatások sem jellegükben, sem méretükben nem azonosak. A felszín (felszínformák) megváltoztatására irányuló tudatos emberi tevékenységet közvetlen hatásként-, míg a társadalmi hatások által kiváltott, vagy módosított (felerősített) természeti folyamatokat közvetett antropogén folyamatokként értékeljük. A közvetett folyamatok (formák) Erdősi F. (1987) szerint tovább bonthatók egy szemiantropogén típusra, amikor az emberi tevékenység vált ki egy új folyamatot (felszíni süppedések bányavágatok beszakadása miatt) és egy természetiantropogén típusra, amikor már működő folyamatot erősít fel az ember (tarvágás miatt felerősödő talajerózió). A kiindulási felszínt alapul véve megkülönböztethetünk még kimélyítéses (exkavációs), tehát negatív, feltöltéses (akkumulációs) vagyis pozitív és a felszín egyenetlenségeinek megszüntetésére irányuló elegyengető (planációs) folyamatokat. Az antropogén eredetű folyamatok és az általuk létrehozott formák rendszerezését megkönnyíti, ha beavatkozási típusok szerint csoportosítjuk a felszínt ért hatást. A kutatási területen Erdősi F. (1979) és Szabó J. (1993) felosztásait figyelembe véve a következő beavatkozási típusokat különítettem el: agrogén hatás (erdő- és mezőgazdaság), montanogén felszínformálás (bányászat), urbanogén hatás (településépítés-fejlődés, közlekedési pályák építése). Kiindulási alaptérképnek elkészítettem a térség területhasznosítási térképét (1. ábra), amely segítségével kísérletet teszek az antropogén beavatkozás típusainak minősítésére. A kutatási terület felszínének antropogén hatásra bekövetkező változása a rézkortól (i.e. 2500) datálható (Dornyay B. 1926, Dobosi V. 1975). Az ember megjelenésének kezdetén az erdő-, és mezőgazdaság alakította át a táj képét. Az agrogén beavatkozások a leghosszabb ideje tartó hatóerők és ugyanakkor a legnagyobb területet érintették (jelenleg: 26,36 km 2 = 81 %) a Medves-térségben (1. táblázat). Az agrogén felszínformálás általában a felszín elegyengetésének irányában hat, vagyis sem a negatív, sem a pozitív formák kialakítása nem jellemző. Az emberi hatás erősödésével három altípust különíthetünk el (2. ábra): Kis intenzitású agrogén területeknek (9,73 km 2 = 30%) tekinthetjük azokat, amelyeket leginkább klímazonális erdők borítanak (cseres-tölgyes). Ezek bár természet közeli erdőségeknek tekinthetők az elmúlt évszázadok alatt teljesen kicserélődtek, hiszen a száz évnél idősebb fák igen ritkák. A közepes intenzitású agrogén területeken (9,17 km 2 = 28 %) a leirtott erdőtakaró helyén (az erdőirtások gyakran felerősítették az eróziós folyamatokat [természeti-antropogén folyamat]) kaszáló és legelőterületeket alakítottak ki. A nagy intenzitású agrogén területeken (7,46 km 2 = 23 %) nem csak a természetes vegetációt irtotta le az ember, hanem a gépesítéssel (szántással) a talaj szerkezetét is szétrombolta (átlagosan 30 cm mélységig), létrehozva így az intenzíven művelt szántóterületeket, valamint a települések belterületén található, főleg zöldség, gyümölcs termesztésével foglalkozó kiskerteket. A modern mezőgazdasági művelés, a műtrágyák és növényvédő szerek alkalmazása lehetővé teszi a területre eső hozamok azonnali növelését. De ezáltal a mezőgazdasági területek terhelése elkerülhetetlen. A szántóföldi művelés nem oka a talajeróziónak, hanem elősegíti azt. Az ember összességében több, mint 2 km 3 talajréteget érintett intenzív tevékenységével. Az egykori legelőkön illetve felhagyott mezőgazdasági területeken bekövetkező kedvezőtlen folyamatok (talajerózió, talaj-savanyosodás) miatt 2

3 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 tájidegen fajokkal történt visszaerdősítés. Az akác elsősorban gazdasági okok (gyors vágásérettség) miatt került betelepítésre, a nagymértékben lehordódott, kedvezőtlen fizikai, kémiai tulajdonságú talajok beerdősítésére pedig csak a fenyő volt alkalmas. Az elsavanyodott, vizenyős talajokon kedvező feltételeket talált a nyír. Bár felmerült az igény az értékesebb (természet közeli) fafajok visszatelepítésére, az akác alatt leromló talajminőség nem mindenütt teszi ezt lehetővé. 1. táblázat. A felszínre ható antropogén tevékenység típusai a Medves-térségben Nehéz megítélni azt is, hogy a kialakuló eróziós árkok mennyiben természetes és mennyiben az emberi tevékenység következtében felerősödő folyamatok miatt létrejött képződmények. A vízmosásos árkok ugyanis gyakran erdők alatt találhatók, bár az is előfordul, hogy éppen azért maradt meg egy terület erdőtakarója, mert a tagoltsága miatt alkalmatlan a mezőgazdaságra (Erdősi F. 1987) Arra is van példa, hogy korábbi mezőgazdasági területeket tagoló eróziós árkok illetve areális lepusztulás miatt vált mezőgazdaságra alkalmatlanná a terület, amit később visszahódított az erdő. A természeti környezet változását legintenzívebben befolyásoló emberi beavatkozás a bányászat. A külszíni bányászat során nemcsak az erdőtakarót, de az alatta lévő talajréteget, sőt a geológiai szerkezeteket is megsemmisíti az ember, hatalmas tájsebeket hagyva a felszínen. Ugyanakkor a montanogén felszínformálás által érintett terület az összterület 2 %- nál is kevesebb (0,53 km 2 ). A Medves-térség területén a 19. század második felétől az es évekig tartott a szénbányászat. A bányászat befejezése után a fatámasztékok visszarablása 3

4 . Karancsi Zoltán: A Medves-térség miatt a felhagyott bányavágatok beomlottak s a felszínen süllyedékek, berogyások keletkeztek (közvetett antropogén folyamat). Ahhoz, hogy a nagyszámú felszíni süllyedékek közül kiválaszthassuk az egykori bányavágat beszakadás következtében létrejött formákat egy részletes bányatérképre volt szükség, amit bedigitalizálva rávetítettem a felszíni mélyedéseket tartalmazó térképre, így nagy valószínűséggel 268 db süllyedék tekinthető montanogén kis intenzitású formának (2.ábra). Ezek összterülete 0,092 km2 (9,26 ha = 0,3%), 1,5 méteres átlagos mélységgel számolva a negatív formák össztérfogata kerekítve m3. 2. ábra. Az antropogén hatás típusai a Medves-térségben A szénbányászat során kialakított meddőhányók tekinthetők közepes intenzitású montanogén formáknak. Anyaguk sötétszürke-fekete, erősen szenes, néhol salakká kiégett bányaanyag. Mivel mára teljesen beerdősültek (a kedvezőtlen minőségű törmelékes üledéken az akác és a fenyő tudott megmaradni), ezeknél a pozitív formáknál egyéb rekultivációs feladatokra nincs is szükség. A mintaterületen található 8 szenes-meddő területe 0,046 km2 (4,65 ha), átlagos magasságukat 5 méternek véve azokban közel m3 anyagot akkumuláltak. Közepes intenzitású területek a homokbányák is, ahol bár jelentős exkavációs tevékenység folyt, a kis alapterület (0,44 ha) és a 3 métert nem meghaladó bányafalmagasság következtében a bányák térfogata alig haladta meg a m3-t. Hasonló okok miatt kerültek ebbe a kategóriába a kis alapterületű házi bazaltbányák, ahol egy családiház, vagy útburkolat építéséhez szükséges kisebb mennyiségű követ bányásztak (A területen található 15 db, 0,43 ha összterületű [átlagos bányfalmagasság 3 méter] bányahelyen több, mint m3 építőkövet fejtettek illegálisan). Összességében a közepes intenzitású montanogén formák területe: 0,054 km2 (5,4 ha), ami a teljes kutatási terület 0,2%-át jelenti. A montanogén felszínalakítás leglátványosabb formái a Medves-térség 12 felhagyott külszíni bazaltbányája (területük 0,16 km2). Méretükből adódóan tájképmeghatározó szerepük 4

5 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 van. Antropogén eredetű formakincsük elsősorban markáns vonásaikban (meredek lejtők) különböznek a természetestől. A kibányászott anyag pontos mennyisége ismeretlen, ezért az alapterület és az átlagmagasság szorzatából tudunk következtetni a hiányzó mennyiségre (kb. 3 millió m 3 ). A bazaltot elsősorban út- és vasútépítéseknél, árvízvédelmi gátak megerősítésénél használták fel (a medvesi bazaltkocka eljutott Bécs és Párizs utcáira is). A bányák rekultivációja elmaradt, illetve két bánya esetében folyamatban van. Annak ellenére, hogy az 1980-as évek óta nem művelt bányákba megindult a természetes vegetáció visszatelepülése, ezek az exkavációs formák nagy intenzitású montanogén formákként jellemezhetők. A bazaltbányászat melléktermékeként a bányaterületeken, vagy azok közvetlen közelében jelentős akkumulációs formákat, meddőhányókat találunk. A 0,23 km 2 összterületű meddők többnyire teljesen kopár, ezáltal mozgásveszélyes formák, különösen azok amelyek anyagát leginkább illegálisan újrahasznosítják (házépítés, útalap, térburkolás). A szintén nagy intenzitású montanogén formaként ábrázolt (2. ábra) bazaltmeddőkben felhalmozott anyag mennyisége több, mint 1,5 millió m 3, tehát a kibányászott kőmennyiség mintegy felét hasznosították. Összességében megállapítható, hogy a Medves-térség nagyjából fél négyzetkilométeres területén a montanogén felszínformálás során több, mint 5 millió m 3 anyagot mozgattak meg közvetve és közvetlenül (1. táblázat). Az urbanogén hatás a terület 17,3 % -át (5,61 km 2 ) érinti. Ebbe beletartozik a különböző településtípusokon (az ember által épített objektumokon) kívül az úthálózat is. Egyes szerzők a közlekedési pályát külön kategóriába (Erdősi F. 1979: technogén-transzportogén) sorolják. Véleményem szerint az úthálózat kialakítása (minősége) szerves része az urbanizációnak, az a településeket köti össze, sőt az aszfaltutak építése a városi települések beépítéséhez hasonlóan erőteljes környezetátalakítást jelent. A teljesen beépített nagyvárosi területek távolodtak el leginkább a természetes állapotoktól. Kis intenzitású, urbanogén területeket az üdülőövezetekben találunk. Az intenzíven művelt kiskertekben többnyire állandó (lakó) épületeket találunk. A művelés során az ember átlagosan 30 cm mélyen forgatja meg a talajt, ami összesen 0,33 km 3 -nyi anyagot jelent. Ide sorolható még 63 km-nyi gyalogösvény is, melynek talajszerkezete az intenzív taposás miatt tömörödik, lehetetlenné téve a növényzet megtelepedését. Közepes intenzitású területekként jellemezhetők a falusias jellegű települések. Az épületek többnyire környezetbarát anyagokból készültek, amelyekhez a település belterületén intenzíven művelt mezőgazdasági területek (agrogén) csatlakoznak. Az talajművelés mellett, figyelembevettem az épületek alapozási-, valamint a megjelenő közművesítés földmunkáit is (átlagosan 1 méterrel), ami 3,63 km 3 -nyi anyagmozgatást jelent. A Medves-térség legnagyobb városának, Salgótarjánnak peremi részei is ilyen jelleget mutatnak. Az üdülő területektől nagyobb beépítettség-sűrűsége különbözteti meg. A térség úthálózatából a földes utak tartoznak ide (169 km), ahol a gépjárművek megjelenése miatt a taposáshatás és az útszélesség is növekszik (5 m). Természetesen a nagyvárosok teljesen beépített utcái, terei képviselik a nagy intenzitású urbanogén hatást. A felszín pusztítása, kevésbé látható a beépítettség miatt. A nagyvárosok terjeszkedése, nemcsak horizontális. Az épületek megfelelő alapozása és a magas (10 emeletes) lakótömbök kialakítása, közművesítés jelentős környezetváltozást okoz (élőlények, földtani szerkezetek teljes megsemmisítése, mikroklíma, árnyékhatás stb.). Az átlagosan 3 méterrel számított anyagmozgatás ebben az esetben 2,64 km 3 -t jelent. A közlekedési pályákon belül ebbe a kategóriába az aszfaltutak (27 km) tartoznak. Erdőrészleteket elválasztó, nagyforgalmú aszfaltutak ma mint ökológiai gátak (barrier) nehezítik az élőlények mozgását (1. táblázat). A felszínre ható antropogén tevékenység a Medves-térség 32,5 km 2 -es területén összességében közel 14 km 3 -nyi anyagot mozgatott meg. 5

6 . Karancsi Zoltán: A Medves-térség Az antropogén hatás táji megjelenését hemerobiaszint meghatározásával is kifejezhetjük (Csorba P. 1997), amit a természeti környezetre gyakorolt emberi hatás mértékének tekinthetünk. A hiányzó vagy meglévő emberi befolyás alapján önszabályozó (természethez közeli) és embertől szabályozott ökoszisztémák (monokultúrák, városok) különböztethetők meg. Az emberi beavatkozásba tevékenységének minden közvetlen vagy közvetett hatása beletartozik. A hemerobia fogalmát 1955-ben J. Jalas használta először, aki a növényzeti és talajtulajdonságok változása szemszögéből értékelte a táj hemerobiaszintjét. Eredetileg hat kategóriát dolgozott ki. Ezek az ahemerob, az oligohemerob, a mezohemerob, az euhemerob, a polyhemerob és a metahemerob szintek. Később továbbfejlesztették ezeket a kategóriákat az emberi hatás árnyaltabb megjelenítése céljából. Így például az euhemerob minősítésű területeket egy kevésbé természetes α, illetve egy magasabb, természetesebb, β-val jelölt szintre különítették el (Bastian, O-Schreiber, K-F. 1994). Ugyanakkor W. Haber (1985) egyszerűsítette a kategóriákat. Az általa használt besorolás a következő ökoszisztéma típusokat különíti el az emberi hatás intenzitásának függvényében. Természetes, természetközeli, félig természetes, antropogén-biológiai és antropogén-technikai, melyben az utolsó egyesíti a Jalas féle polyhemerob és metahemerob kategóriákat. Egy másik kutató (Klimko) elsősorban a légszennyezés és a beépítettség összefoglaló megjelölésére vezette be az antropogén terhelési intenzitás indexét. Luder pedig a gyomnövények aránya és a talajtulajdonságok (ph, vízkapacitás) változása alapján igyekezett minél objektívebb antropogén hatás minősítést kialakítani (Csorba P. 1997). 3. ábra. A felszínre ható antropogén intenzitása a Medves-térségben A kutatási terület hemerobiatérképét (3.ábra) a területhasznosítási adatok (1.ábra) és az antropogén hatás minősített típusainak (2.ábra) figyelembevételével szerkesztettem. Fontos 6

7 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 megjegyezni, hogy az egyes hatástípusok nagy intenzitású változata nem feltétlenül jelent erős hemeróbiaszintet is egyben. Ezen szintek megszerkesztéséhez az antropogén hatás vertikális kiterjedését is vizsgáltam. Így belátható, hogy pl. a nagy intenzitású agrogén hatás, ami a vegetációban, talajminőségben okozhat ugyan jelentős változást, de a felszín morfológiai viszonyait csupán ± 0,5-1 méterrel változtathatja meg. Ezzel szemben a nagy intenzitású montanogén formaként jellemezhető külszíni bányák kialakításakor nemcsak az egykori vegetáció, talaj semmisül meg teljesen, de a geológiai szerkezetek egy része is elpusztul. Az antropogén hatás vertikális kiterjedése ebben az esetben több tíz méter is lehet. A másik tényező amit figyelembe kell még venni a természetesség. Az intenzíven művelt, majd (vagy) tájidegen fafajokkal beültetett terület (nagy intenzitású agrogén terület) még mindig természetesebb, mint azok az üdülőterületek, ahol már megjelenik a hétvégi ház (pincével), köves úttal, beton járdával (kis intenzitású urbanogén terület) ami pedig magas (erős) hemeróbiaszintet jelöl. Az elkészült tematikus térképen több egymást átfedő hemerobiaszint esetén mindig az erősebb kategória hatása érvényesül. A hemerobiaszintek kialakításánál felhasználtam azokat a tapasztalataimat is amelyeket a földesutak, gyalogösvények taposás-eróziójának, illetve talajtömörödésének vizsgálatakor szereztem (Karancsi Z. 2000). A feldolgozást a Bastian-Schreiber féle felosztás alapján azt kiegészítve végeztem el. Az általuk ahemerobnak nevezett kategória megfelel a Haber féle természetes szintnek. Az ilyen területeken az emberi hatás elhanyagolható (többnyire hiányzik), ezért leginkább természetes vegetáció ( ős -, vagy bolygatatlan erdő) borítja azokat. A Medves-térség területéről az ilyen területek mára már eltűntek, hiszen a mai idős (>100 év) erdőfoltok kialakításában szerepet játszott az itt élő népesség is. Ezért ezek az erdők már a következő, oligohemerob kategóriát képviselik. A különböző hasznosítású területek még pontosabb besorolása miatt ezt a kategóriát is szétbontottam egy kevésbé természetes α- és egy természetesebb ß szintre. Ennek megfelelően a kategória természetesebb ß szintjét ami megfelel a Haber féle felosztás természetközeli szintjének a terület kevésbé kezelt és ritkított klímazonális erdőségei képviselik. Az oligohemerob α szintjét (félig természetes [Haber]) jelölő területeken megszűnt az összefüggő erdőtakaró. Az irtások kialakították a ritkás facsoportokkal jellemezhető parkerdőket, valamint a tarvágások helyét legelők, rétek, természetes gyepek foglalták el. Az általában fátlan legelők területén egy-egy ún. hagyásfa, illetve néhány fából álló facsoport maradt csupán. A legnagyobb területű e kategóriába tartozó területek (kaszálórétek, legelők) a Medves-fennsíkon találhatók. A mezohemerob kategóriájú területek még intenzívebb emberi hatást jeleznek. A kategória ß szintjét elsősorban a közlekedési pályák (földesutak, gyalogösvények) mentén kialakuló taposás-hatás jelzi. A taposás következtében talaj szerkezete-(talajtömörödés), majd ennek következtében vízháztartása megváltozik. A taposás közvetett hatására megváltozik a vegetáció, taposástűrő fajok jelennek meg az utak mentén. Ugyanakkor ha megszűnik a taposás-hatás, néhány év elegendő ahhoz, hogy újra megjelenhessen a vegetáció az egykori utakon. A mezohemerob kategória kevésbé természetes α szintjén az ember a korábbi irtásterületeken új a terület természetes fafajaiból álló, gyakran heterogén fajösszetételű (elegyes) erdőterületeket alakított ki, ami megfelel a Haber féle antropogén-biológiai ökoszisztématipusnak. A telepített erdőterületek egy másik típusa a tájidegen fajokból álló (akác, fenyők) erdőfoltok. A mezőgazdaság és a talajerózió miatt fizikai, kémiai tulajdonságaiban megváltozott talajokon telepített másodlagos erdők többnyire fiatal korúak (10-40 éves). Betelepítésüket többnyire gazdasági érdekek (akác gyors vágásérettség), valamint a leromlott, sekély talajok hasznosítása (fenyők) indokolták. Az ilyen típusú erdők már az euhemerob kategória β szintjén találhatóak. Ezen a szinten található még a terület két felhagyott homokbányája, illetve a szenes meddőhányói is amelyeket a másodlagos vegetáció 7

8 . Karancsi Zoltán: A Medves-térség (többnyire akác) visszahódított. A kutatási terület mindkét típusú telepített erdeit az egykori mezőgazdasági területek (szántók, legelők) helyén hozták létre. E kategória α változata az intenzív hasznosítású mezőgazdasági területeket jelzi. A szántóföldek mellett ide sorolom a főleg zöldség, gyümölcs termelésre szakosodott kis-, üdülő-kerteket is. A polyhemerob és a metahemerob kategóriák Haber felosztásában mint antropogéntechnikai ökoszisztéma típus jelenik meg. Ezek az emberi tevékenység által legintenzívebben érintett területek. A polyhemerob típusba tartoznak az ember által létrehozott mesterséges objektumok (mint pl. épületek [épületromok]), a falusias települések sok zöldterülettel, általában természetes anyagokból készült épületekkel, de ide tartoznak a kertvárosok, üdülőterületek is. A metahemerob területek elsősorban azok a városrészek (belváros, lakótelepek), ahol teljes beépítéssel (beton, üveg, fémek, műanyagok) nemcsak az eredeti természetes környezetet semmisítették meg, de a modern városközpontok, lakótelepek kialakításával a morfológiai viszonyokat is mesterségesen átalakították, megváltoztatva ezzel az adott térség mikroklimatikus viszonyait (árnyékhatás, hőmérséklet és szélviszonyok). Ebben a kategóriában az emberi hatás rendkívül nagymértékű és ugyanakkor egyoldalú (a változás többnyire visszafordíthatatlan), amelyben az élő szervezeteket tudatosan megsemmisítik. Hasonló okok miatt soroltam ebbe a kategóriába a szilárd burkolatú (aszfalt) utakat is. A teljesen beépített városrészek mellett igen erős antropogén hatás jellemzi az egykori kőbányák területét is. Ezek megnyitásával az ember jelentősen megváltoztatta a felszín morfológiai viszonyait. Bár a bányászat befejezése óta (1980-as évek közepe) a felhagyott bányaudvarokon újra megjelent a vegetáció, vagyis egy természeteshez közeli állapot kialakulása indult meg, a hatalmas bányaudvarok, mint tájsebek megmaradtak és többnyire a táj esztétikai értékének csökkenését vonják maguk után (2. táblázat). 2. táblázat. Hemerobiaszintek a Medves-térségben A tanulmány az F számú OTKA-pályázat támogatásával készült. 8

9 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 Irodalom Bastian, O-Schreiber, K-F Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. G. Fischer V. Jena, Stuttgart Csorba P Tájökológia. KLTE Kiadó, Debrecen pp Dobosi V Magyarország ős és középső kőkori lelőhely katasztere. Archeológiai értesítő pp Dornyay B Adatok Salgótarján és vidéke őskorához. Salgótarján, p.8. Erdősi F A délkelet-dunántúli természeti környezetet befolyásoló antropogén hatások összefoglaló értékelése. Földrajzi Értesítő XXVIII. évf füzet. pp Erdősi F A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében. Akadémiai Kiadó, Budapest p Haber, W Zur Umsetzung ökologischer Forschungsergebnisse in politisches Handeln. MAB Mitteilungen 21. Bonn Deutsches Nationalkomittee Jalas, J Hemerobe und hemerochore Pflanzenarten. Ein terminologisher Reformversuch. Acta Soc. Flor. Faun. Fenn. 72. Karancsi Z Adatok a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet geográfiájához. Kézirat, JATE- KÖTKORC, p. 52 Karancsi Z.- Mucsi L Geoökológiai vizsgálatok a Medves-régió területén. Budapest (tanulmány, az FKI cikkpályázatán nyertes kézirat) Karancsi, Z Changing land use around Salgótarján. ACTA Geographica Szegediensis Tomus pp Karancsi, Z.-Mucsi, L Human impact on the Medves region, N-Hungary. Zeitschrift für Geomorphologie, 8. pp Karancsi Z.-Kiss R.-Mucsi L Tájökológiai vizsgálatok a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet területén geoinformatikai módszerek segítségével. A geokörnyezet szerepe a területfejlesztéstől a településrendezésig konferencia (1997. szept ) megjelenés alatt álló kiadványába leadva. Horváth G.- Munkácsy B.-Pintér Z.-Csiky J.-Karancsi Z.-Prakfalvi P A Medves. Földrajzi Értesítő, 46. évf pp Karancsi Z Történeti áttekintés Salgótarján térségének antropogén eredetű környezetváltozásáról. Geográfus doktoranduszok I. országos konferenciájának kiadványában. In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái (szerk: Tóth J., Wilhelm Z ) JPTE Pécs, pp Karancsi Z Az ember környezet-átalakító tevékenysége a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet területén. Geográfus doktoranduszok II. országos konferenciájának kiadványában, Budapest (1997. November) pp Karancsi Z.-Mucsi L Az emberi tevékenység hatása a Medves-régió területén. Magyar Tudomány, pp Karancsi Z A mezőgazdasági táj változása a Medves-térségben. A táj változásai a Kárpátmedencében. A II. tájtörténeti konferencia (Nyíregyháza, November 4-6.) kiadványa, Gödöllő pp Karancsi Z A bányászat hatása a Medves-térség környezetváltozására. In: A Földrajz jövője, a jövő földrajzosai (Geográfus doktoranduszok III. országos konferenciája, Szeptember 3-4.). Debrecen, pp Karancsi Z A kőbányászat során kialakult felszínformák tipizálása. In: A táj és az ember geográfus szemmel (Geográfus doktoranduszok IV. országos konferenciája, október ). Szeged, Karancsi Z-Horváth G A Medves-térség úthálózatának tájökológiai szempontú értékelése. In: A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. Gödöllő, pp Karancsi Z.: Az ember szerepe a természeti környezet átalakulásában a Medves- vidék területén. In: Nógrádi Értékekért (Kutatási eredmények a Karancs, a Medves és a Cerova vrchovina vidékén) Salgótarján, pp Odzuck, W Meddig szennyezhető a Föld? (A környezetterhelésről). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest p

10 . Karancsi Zoltán: A Medves-térség Szabó J A társadalom hatása a Földfelszínre (antropogén geomorfológia) In: Általános természetföldrajz (szerk. Borsy Z.). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest pp

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27.

A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László. WWF füzetek 27. A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László WWF füzetek 27. Tartalom II A magyarországi erdők természetessége Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László Szerzők:

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN Tájökológiai Lapok 4 (2): 419 425. (2006) 419 TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN FÓRIÁN TÜNDE Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

Martonné Dr. Erd s Katalin

Martonné Dr. Erd s Katalin EGY SZAKMAI ÉLETÚT EREDMÉNYEI ÉS SZÍNHELYEI Tiszteletkötet Martonné Dr. Erd s Katalin egyetemi docens 60. születésnapjára Szerkeszt : Dr. Csorba Péter Debrecen 2006. június A kötet elkészítéséhez anyagi

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben

6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december. Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy tájegységben 6. évfolyam 3. szám (20.) 2011. december Természetvédelem Észak-Magyarországon 25 éve alapított Tokaj Bodrogzug Tájvédelmi Körzet a változások tükrében Környezeti nevelés, természetismereti oktatás egy

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1 Absztrakt A Dunántúli-középhegység mélykarsztos forrásainak sorsa, aktuális állapota a nagy érdeklődés mellett komoly

Részletesebben

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI Budapest, 2006. július 1 A Ferencváros rehabilitációjának társadalmi hatásai Megbízó: Budapest, Ferencváros Önkormányzata A tanulmány készítői:

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja Miskolc, Sütő János u. 42. Természetvédelmi kezelési terv Készítette:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben