AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS"

Átírás

1 AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

2 A bíróság eljárásának formái Tárgyalás kötelezı, ha a vádlott büntetıjogi felelısségének megállapítására bizonyítást vesznek fel. Nyilvános ülés, hasonló a tárgyaláshoz (pl. tárgyalásról lemondás esetén vagy a másodfokú eljárásban). Ülés ritkán alkalmazott eljárási forma (pl. a nyomozási bíró eljárásában) ügyfélnyilvánosság + akit idéztek vagy értesítettek Tanácsülés a tanács tagjai és a jegyzıkönyvvezetı vannak jelen tárgyalás elıkészítése során, jogorvoslati eljárásban és határozathozatalnál fordul elı leginkább.

3 A tárgyalás nyilvánossága Korlátozások a) Helyszőke miatt a hallgatóság létszámának meghatározása b) Életkor (14 év alatti, 18 év alatti) c) Nyilvánosság kizárás (zárt tárgyalás vagy nyilvános ülés esetén - zárt ülés) indítványra vagy hivatalból elrendelésének okai: - erkölcsi ok - kiskorú védelme - más résztvevık illetve a tanú védelme - minısített adat védelme

4 Jogorvoslat a nyilvánosság kizárásáról szóló határozat ellen Kik lehetnek jelen a zárt tárgyaláson? - az igazságszolgáltatással összefüggı feladatokat ellátó személyek, ha a bíróság megengedi - külföldi vádlott illetve sértett államának konzuli képviselıje ill. külföldi állam hatóságának tagja - sértett ill. vádlott érdekeit képviselı személy, ha nincs a sértettnek képviselıje ill. a vádlottnak védıje (kiv. minısített adat védelme) Résztvevık titoktartása Zárt tárgyaláson hozott határozat kihirdetése

5 Az elsı fokú tárgyalás jelentısége Mindhárom funkció együttesen van jelen. Bőnösséget megállapítani és büntetést kiszabni ha a tv. kivételt nem tesz csak tárgyaláson lehet. Egyes alapelvek csak itt érvényesülnek, mások itt teljesednek ki. A bizonyítás koncentrált és teljes. A tárgyalás helye is központi.

6 A tárgyalás vezetése A szakbíró, a tanács elnökének feladata A tárgyalás vezetéséhez, a tárgyalás tekintélyének megóvásához és a rend fenntartásához szükséges bírói tulajdonságok. A tárgyalás méltóságának megırzése - a tárgyalás méltóságát sértı személyek eltávolíttatása a tanács elnökének feladata - a bírósághoz állva kell szólni

7 Rendfenntartás Fegyverrel, rendbontásra alkalmas egyéb eszközzel nem lehet belépni A rendzavaróval szemben alkalmazható intézkedések: - rendre utasítás (TE) - kiutasítás, kivezettetés (TE) - rendbírság (T) - nyilvánosság kizárása Speciális intézkedések az ügyésszel és a védıvel szemben Jogorvoslat

8 Az elsı fokú tárgyalás szakaszai 1. A tárgyalás megnyitása a vád megjelölése a hallgatóság figyelmeztetése bemutatás idézettek, értesítettek számbavétele intézkedés a távol maradottakkal kapcsolatban

9 A tárgyaláson részt vevı személyek (a bírósági eljárás általános szabályai) Bíróság (a tanács tagjai változatlan összetételben) határozat kihirdetése Ügyész január 1-jétıl minden ügyben (72/2009. (VII.10.) AB hat.) helyi bíróságon ügyészségi titkár is ügyészségi fogalmazó helyi bíróságon képviselheti a vádat, kivéve - 5 évi v. azt meghaladó szabadságvesztéssel fenyegetett bcs - a vádlottat fogva tartják - a vádlott kóros elmeállapotú

10 Védı a megyei bíróság (mint elsı fokú bíróság) elıtt helyi bíróságon általános esetek - a bcs. súlya (5 évi szv-sel fenyegetett) - a terheltet fogva tartják - a terhelt süket, néma, vak vagy beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú - a terhelt a magyar nyelvet, ill. az eljárás nyelvét nem ismeri - a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni a törvény által meghatározott egyéb esetekben ha a szabályszerően megidézett vádlott bejelentette, hogy nem kíván részt venni a tárgyaláson ha pótmagánvádló lép fel

11 A vádlott Távollétében a tárgyalás megtartható, ha Kényszergyógykezelés elrendelése az eljárás tárgya, és állapota miatt nem jelenhet meg vagy jogai gyakorlására képtelen. Szabályszerő idézés ellenére nem jelent meg, elıvezettetése nem járt sikerrel és szabadlábon van de: a biz. eljárást nem, lehet befejezni.

12 Több vádlott ellen folyik az eljárás és a tárgyalás adott része a távolmaradt vádlottat nem érinti. A XXV. Fejezet szerint. Felmenti a bíróság a vádlottat vagy az eljárást megszünteti (prejudikál?) A szabályszerően idézett vádlott elızetesen bejelentette, hogy nem kíván részt venni a tárgyaláson.

13 Egyéb intézkedések Ügyész, vádlott, védı meghallgatása, ha olyan személy marad távol, akinek a távolmaradása nem jelent akadályt. A tanúk felhívása a tárgyalóterem elhagyására (kiv. sértett). Tárgyalási idıköz (8 nap) be nem tartásának következménye. Indítványok (áttétel, egyesítés, elkülönítés, kizárás, egyéb akadályok megjelölése).

14 2. A tárgyalás megkezdése A vád ismertetése Sértetti nyilatkozat a polgári jogi igényrıl A tárgyalás megkezdésének joghatásai Folytonosság: félbeszakítás, elnapolás. Kizárási indítványok. Áttétel Öttagú tanács elé utalás.

15 3. A bizonyítás A bizonyítás felvételének sorrendje - az ügyész által indítványozott bizonyítás megelızi a vádlott és a védı által indítványozottat; - a vádlott kihallgatásával kezdıdik; - a tanúk közül elıször a sértettet kell kihallgatni; - kérdésfeltevés

16 A tárgyalás folytonossága IDİBELI elhalasztás félbeszakítás elnapolás 8 nap < a korábbi tárgyalás anyagának ismertetése 6 hó: a tárgyalást elölrıl kell kezdeni SZEMÉLYI a tanács összetételében változás bíróság tagjának (hivatásos bíró vagy ülnök) személye változik: a tárgyalás anyagát kell ismertetni, 6 hónapon túl elölrıl kell kezdeni a tárgyalást.

17 3.1. A vádlott kihallgatása személyi adatok megértette-e a vádat nyilatkozat a váddal kapcsolatban bőnösnek érzi-e magát? figyelmeztetés összefüggı vallomás kérdések kapcsolattartás a védıvel bizonyos kérdésre felelet megtiltása

18 A vádlott korábbi vallomásainak ismertetése és felolvasása nyomozás során tett vallomás nyomozás során tanúként tett vallomás más büntetıeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomás korábbi vallomás részeinek ismertetése (a tényállás megállapításához szükséges mértékben)

19 3.2. A tanú kihallgatása még ki nem hallgatott tanúk távollétében zavaró vádlott eltávolítása figyelmeztetések összefüggı vallomás kérdések bizonyos kérdésre felelet megtiltása Különösen védett tanú nem hallgatható ki! Kihallgatás zártcélú távközlı hálózat útján! (Be. 244/A D. ) A tanú felek általi kihallgatása

20 A tanú korábbi vallomásainak ismertetése és felolvasása az eljárás korábbi szakaszában tett vallomás (kiv. ha mentességi jogával él) az eljárás korábbi szakaszában gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomás korábbi vallomás részeinek ismertetése (ellentmondás, nem emlékszik a tanú)

21 3.3. Szakértıi bizonyítás a tárgyaláson szakértıi vélemény ismertetése/felolvasása vagy a szakértı idézése 3.4. Okiratok ismertetése/felolvasása (lényegének megjelölése) 3.5. Eljárási cselekményrıl készült felvétel felhasználása 3.6. Bírói szemle (tárgyi bizonyítási eszköz bemutatása, fénykép bemutatása és leírás ismertetése, szemle)

22 3. 6. A bizonyítás kiegészítése nyomban a tárgyaláson elnapolással következı tárgyaláson kiküldött bíró megkeresett bíróság intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt különösen védett tanúhoz kérdések feltétele különösen védetté nyilvánítás megszüntetése

23 Egyéb intézkedések: Bizonyítás mellızése (ld. opportunitás) Az eljárás felfüggesztése Áttétel, egyesítés, elkülönítés Tárgyaláson kívül hozott határozatok

24 3.4. Az ügyész rendelkezik a váddal A vád módosítása a) a vád kiterjesztése b) a vád megváltoztatása A vád elejtése 3.5. A pótmagánvádló fellépése

25 4. Perbeszédek, felszólalások 4.1. Vádbeszéd 4.2. Felszólalások: sértett, magánfél, egyéb érdekeltek 4.3. Védıbeszéd 4.4. Vádlott felszólalása 4.5. Viszontválaszok 4.6. Az utolsó szó joga

26 5. Határozathozatal (Be ) Tanácsülés Többségi döntés A tanács elnökének tájékoztatója: milyen határozat hozható, törvényhelyek, büntetési nemek és mérték, intézkedések A szavazás sorrendje: kor és tisztség szerint Különvélemény

27 6. A határozat kihirdetése Fıszabályként szóban, kihirdetéssel közli a bíróság a jelenlévıkkel a határozatát Általában a tárgyalás napján kihirdetik a határozatot, de 8, legfeljebb 15 napra elnapolható 7. Jogorvoslati nyilatkozatok A nyilatkozatok sorrendje: ügyész, magánfél, egyéb érdekeltek, vádlott, védı. A nyilatkozat tartalma: tudomásul vétel fellebbezés 3 nap gondolkodási idı fenntartása

28 A fellebbezés tartalma Mely rendelkezést sérelmezi (a fellebbezés oka). Mire irányul a fellebbezés (a fellebbezés célja). Lehet állítani új tényt, hivatkozni új bizonyítékra (olyan bizonyítás felvételét is lehet kérni, amit az elsı fokú bíróság elutasított). Írásban is indokolható a fellebbezés (az elsı vagy a másodfokon eljáró bíróságnál nyújtandó be).

29 Fellebbezésre jogosultak A vádlott javára: A vádlott Az ügyész A védı A vádlott örököse a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezés ellen A kényszergyógykezelés elrendelése ellen a nagykorú vádlott törvényes képviselıje, házastársa vagy élettársa A vádlott terhére Az ügyész Pótmagánvádló A magánfél a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen Semleges Akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz

30 Elsı fokú bírósági határozatok ÍTÉLET a) Bőnösséget megállapító ítélet b) Felmentı ítélet VÉGZÉS a) Eljárás megszüntetı végzés b) Tárgyalás mellızésével hozott végzés

31 A határozatok csoportosítása megtámadhatóságuk szerint a) Önálló fellebbezéssel megtámadható határozatok b) Önállóan nem, csak az ügydöntı határozattal együtt támadható határozatok c) Nincs helye fellebbezésnek d) Nem fellebbezésnek, hanem tárgyalás tartása iránti kérelemnek van helye

32 A határozatok csoportosítása tartalmuk szerint 1. Érdemi határozat (dönt a büntetıjogi fıkérdésrıl) - ítélet (fıszabályként tárgyalás alapján hozott határozat, kiv.: tárgyalásról való lemondás); - ügydöntı végzés (tárgyalás mellızésével hozott végzés) 2. Nem érdemi határozat (nem a büntetıjogi fıkérdésrıl dönt): kényszerintézkedés elrendelése, pervezetı végzések stb.

33 A bőnösséget megállapító ítélet A bíróság megállapítja, hogy a vádlott bőncselekményt követett el és büntethetı bőnösnek mondja ki a bíróság. Az ítéletben büntetést szab ki próbára bocsátja a vádlottat megrovásban részesíti büntetés kiszabását mellızi.

34 A felmentı ítélet Amennyiben a vádlott bőnössége nem állapítható meg és a bíróság az eljárást nem szünteti meg. Okai: a bőncselekmény hiánya bizonyítottság hiánya büntethetıséget kizáró vagy megszüntetı okok. A korábbi felmentési okok értelemszerően változatlanok. Kényszergyógykezelés elrendelésének csak felmentı ítéletben van helye!

35 Az eljárást megszüntetı végzés A vádlott halála, elévülés, kegyelem Magánindítvány, feljelentés, kívánat hiánya Res iudicata A vád nem törvényes Az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye Tevékeny megbánás esetén Büntethetıséget megszüntetı egyéb ok áll fenn Csekélyebb súlyú bcs, amelynek a jelentısebb súlyú mellett a felelısségre vonás szempontjából nincs jelentısége (opportunitás!)

36 Járulékos kérdések elbírálása Polgári jogi igény Szülıi felügyeleti jog megszüntetése Szabálysértés

37 Az ügydöntı határozat részei 1. Bevezetı rész 2. Rendelkezı rész 3. Indokolás 4. Keltezés Rövidített indokolással ellátott ítélet

38 Az indokolási kötelezettség perjogi garancia vö. szabad bizonyítás és bizonyítékok szabad értékelése! Tartalmi követelmény: teljesség és ellentmondásoktól mentesség; A szövegezéssel kapcsolatos követelmény: Konkrétság, világosság, rövidség, tárgyilagosság, határozottság. Kinek szól az indokolás?

39 A határozat jogereje A jogerıs határozat már nem támadható rendes jogorvoslattal (fellebbezés), nem változtatható meg. Jogerıre képes határozatok: valamennyi ügydöntı és a külön fellebbezéssel megtámadható nem ügydöntı határozatok. Nincs jogerı hatása a fellebbezéssel nem támadható döntéseknek.

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25.1. Az eljárás alá vont személy Szabs. tv. 52. (1) Eljárás alá vont személy az, akivel szemben szabálysértési eljárás folyik. (2) Az eljárás alá vont

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

3. A büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről 5/2003. OIT szabályzat egyes módosuló nyomtatványai

3. A büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről 5/2003. OIT szabályzat egyes módosuló nyomtatványai Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 18/2014. (XII. 31.) OBH utasítása az egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatok módosításáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben Dr. Kardos Sándor* 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) revíziós rendszerének egyik igen fontos jogintézményét, a tényálláshoz kötöttséget kívánom bemutatni. A tényálláshoz kötöttség elvének egyes

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 2014/12. SZÁM 2014/12. SZÁM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 15/2014. (XII. 18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról

Részletesebben

80. A feljelentés féh'etétele.

80. A feljelentés féh'etétele. 1756 Kbp. VIII. A csendőr személyes helyzete a kat. igazságszolg.-b. i " 79. Az ügy áttétele. Az illetékes parancsnoki döntés ötödik lehetősége az lehet, hogy az illetékes parancsnok a maga illetéktelenségének

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben