2007/1. Köszöntõ 2 A vezérigazgató levele. Személyi hírek 2 Bemutatjuk az EUB új munkatársait. Jubileumi sorozat 3 Beszélgetések a 10 évesekkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007/1. Köszöntõ 2 A vezérigazgató levele. Személyi hírek 2 Bemutatjuk az EUB új munkatársait. Jubileumi sorozat 3 Beszélgetések a 10 évesekkel"

Átírás

1 2007/1 Az EUB üzleti és szabadidõs kiadványa Köszöntõ 2 A vezérigazgató levele Személyi hírek 2 Bemutatjuk az EUB új munkatársait Jubileumi sorozat 3 Beszélgetések a 10 évesekkel Hasznos tanácsok 4 Az utazókat fenyegetõ fertõzõ betegségek Termékújdonságok 6 Változások november 1-jétõl Jubileumi extra 7 Termékújdonságok 11 Online biztosításkötés, Európa kártya Bemutatjuk partnereinket 12 TUI Magyarország Megtörtént káresetek 14 Megtörtént káresetek Az EUB káraktáiból 100 éve s a z utasbiztosítás

2 A vezérigazgató levele Köszöntõ Személyi hírek 2 Kedves Olvasó! január 1-jén Budapesten újjáalakult az Európai Utazási május 9-én, Budapesten, Biztosító Részvénytársaság. Épaz V. kerület Váczi körút 24. szám pen 90 esztendõvel a történelmi alatt egy üzletember és 11 társa töra esemény után. Ezzel ismét feléledt ténelmet írtak: olyasvalamit hoztak legenda, hiszen egyetlen magyar létre, amely azelõtt még nem létemegtett, specialistaként az EUB mindent zett sehol a világon. Most talán soba hogy az elõd nyomdokai- kan elgondolkodnak, vajon mit tanagyot lépjen. Hogy valami hasonló lálhatott fel az az úriember, s ebben alkosson a biztosítási pialálhatott hogyan vehettek részt a többiek. con, mint azok az urak 1907-ben. Igazából csak egy vállalkozást ala- Azóta is két eszme irányítja az pítottak, viszont ez a vállalat lett az EUB tevékenységét: a tradíció és õse minden utazási biztosítónak, az innováció. Az elõdök által fel- amely azóta világot látott. épített hagyományok követése azt május 9-én, Budapesten is jelenti számunkra, hogy mindig Cserkuti Engel Miksa, magánzó egy lépéssel a többiek elõtt járjunk. kezdeményezésére megalakult az Hiszen csak így tudunk eleget tenni Európai Utipodgyász Biztosító partnereink és ügyfeleink igényei- Részvénytársaság, a világ legelsõ nek. Az elmúlt 10 év során egyre utazási biztosítója. Ennek a neveazt gyarapodó partner- és ügyfélkör zetes eseménynek a 100. születésdunk. bizonyítja, hogy jó úton hala- napját ünnepeljük idén, 2007-ben, Nem is kell szebb születésnapját s velünk együtt ünnepel Európa vaségük. napi ajándék, mint az õ elégedett- lamennyi Utazási Biztosítója. Mert nem vagyunk egyedül: a legelsõ társaság megalakulása utáni évtosítás! Boldog születésnapot, Utasbiz- tizedekben az Európai leányvállalatainak egész sora jött létre Európában. Boldog születésnapot, EUB! Nemsokára szövetséget is alakítottak, s ennek ma is tagjai vagyunk. Bartók-Nagy András Bemutatjuk az EUB új munkatársait Tompa Krisztián 2006 jú- liusában került az EUB-hoz ér- tékesítési képviselõkén t. Fe- ladata a Gyõr-Moson-Sopro n, V as- és Veszprém megyei utazási irodák és partne rek támogatása. Elõzõ munkahe- lyei is az idegenforga lomhoz kapcsolód- tak: dolgozott a kereskedelembe n, a vendéglátásba n, sõ t a szállodaiparban is, így az évek folyamá n so k tapaszta- latot szerzet t az emberekkel való kap- csolattartá s és az üzleti élet területé n. A k o llégá i mt ó l ma ximá li s s e gít s é g e t, t á mo g a t á s t ka p o k, hogy újoncké n t is hatéko n y a n t u d j am v é g e z n i a rám bízo t t fela d a t o t. H isz e k abba n, h o g y e g y kic s i, de ü t õ k é p e s c s apat is n a g y dolgok r a lehet képes, h iszen a f e jlõdés ö r ö k és álla n d ó. Hírmondó Somorácz János 2006 júliusában érkezett az EUBho z, ahol kárrende- zõként tevékenyke- dik. Röviddel érke- zése után a z útle- mond ási károk ügy- intézése lett a speci- ális területe. Mára a stornó kárrendezé s mellett a termékfejleszté s támogatásá- val is kiegészülte k feladatai. Itt az EUB -n ál n a gyon j ó, ö s szetar tó, egymást mindig kisegít õ csa pat ot ismertem meg, jó k e dvv e l szívesen dolgo z o m ebben a légkörbe n. Szentes Nikol ett 2006 októberétõl dolgozi k az EUB- nál, ah ol már egyetemistaként betan ult, majd fris s diplomás- kén t fõállás ú kárreferensként került alkalmazás ba. A munka- köri feladatai köz é a betegség - é s balesetkárok rendezése tartoz ik, de néha elõfordu l, hogy besegít a z ügyfél- on is. A célja az v olt, hog y be- ker üljön eg y olyan csapatb a, aho l jó tár- saságban dolgozh at, és aho l lehet õsége szolgálat v an a tanulásra, a fejlõdésr e. A z EU B e gy na gy on jó c s ap at, a hol a k olleg ák s e gí tik egy má s m u nk á j á t, s z in t e már c s alá dias lég k ör t ter emt v e. Ös s z e- t a r t ás je l le m zi a t á rs a s ág ot, a mi az ér t is f on t os, mer t a mu nk a sik e re s elv ég - zé s éh ez n em elé g eg y embe r, t ö bb k ol- léga e gy üt tmûk öd és é re v an s z ü k s ég.

3 Beszélgetések a 10 évesekkel Hévártné Vértesi Judit, szolgáltatási igazgató Hévártné Vértesi Judit 1997 októberében került az EUBhoz kárrendezõi munkakörbe. Az ügyfélszolgálati munka mellett hamarosan az utasbiztosítási feltételek átdolgozása is a feladata lett. Ma már szolgáltatási igazgatóként felel az ügyfélszolgálat és a kárrendezés munkájáért, de továbbra is hozzá tartozik a termékfejlesztés is. vezõbb díj-szolgáltatás mutatói, és az ezt eredménye, s ebben valóban élen járunk a felismerõ ügyfélkör növekedése miatt piacon. Ez a rugalmasság a vállalati bizdönthettünk úgy 2006-ban, hogy novem- tosítások területén is nagy elõny, hiszen bertõl az egyéni utazóknak már egyáltalán sokféle egyedi igényt tudunk rövid idõ alatt nem ajánljuk az általunk csak fapados kiszolgálni. (sok esetben csak részmegoldást nyújtó) A kárrendezés munkáját mennyire utasbiztosításnak nevezett Bázis termé- bonyolítja meg ez a sokrétûség? ket, hanem a Nívó-val indítjuk a termék- A termékfejlesztési munka során termépalettát. Kiegészítõként a magyar piacon szetesen figyelembe kell venni azt is, hogy egyedüliként olyan autós-segítségnyújtá- kárrendezési oldalról más szempontok is si csomagot kínálunk az Autó-Extra ter- elõtérbe kerülnek. A feltételek egyértelmûmékkel, amely nem csak szolgáltatás- sége nagyon fontos, ennek hiányában szervezést, hanem költségvállalást is tar- igencsak megnehezedne a kárrendezõk talmaz, így leveszi az autós utazók válláról munkája. Azt is szem elõtt kell tartani, hogy a jármû váratlan meghibásodása vagy a gyakorlatban kivitelezhetõ legyen minbalesete Biztosan nem egyszerû összeegyezjelentõs miatt nyakukba szakadó terhek den, de szerencsére a kárrendezõ kollé- tetni a piac és az értékesítõk igényeit a részét. gáim segítségére is számíthatok az új cég érdekeivel, sõt a felügyeleti szervek Azért talán egyre nagyobb réteget ké- rendszerek kialakításakor, mivel aktív csa- elvárásainak is meg kell felelni az utaspeznek az igényesebb utasok is. patmunka van ezen a téren. Amiben most Igen, és õket is szeretnénk teljes körûen mindannyian egyetértünk, hogy az ügyfebiztosítási feltételek átdolgozásakor. kiszolgálni, ezért továbbfejlesztettük Top lek, az értékesítõk és a kárrendezõk közös A termékfejlesztés folyamatos munka, Extra termékünk szolgáltatásait. Az orvosi érdeke, hogy a szerzõdéseink online rendnem arról szól, hogy nyár végén elõveszköltségek térítését 30 millió forintra növel- szerekben jöjjenek létre, így nem kell szük a feltételeket, aztán kitalálunk nétük, a poggyászbiztosítás Ft-os kézzel nyilvántartásokat vezetni, és kárhány újítást. Miután õsszel kikerül a piacra limitig térít, és mindehhez több millió forin- bejelentéskor egy azonosító megadása az aktuális feltételrendszer a megújult tos jogvédelmi és felelõssébiztosítási fe- után azonnal látjuk a szerzõdés összes szolgáltatásokkal, várjuk a visszajelzédezet is társul, amely az utazási biztosí- adatát, nem kell a kötvényt faxon megseket, a fogadtatást. Kell néhány hónap, tások piacán kimagasló összeállításnak küldeni. Az a célunk, hogy az eladásahogy a partnerek megemésszék az újmondható. inkban többségbe kerüljön ez a megoldás. donságokat. Szükség esetén tavasszal Tavaly novemberben piacra került még korrigálunk a szórólapokon és a senéhány Gondolom, megkönnyíti a munkát gédleteken a fõszezon elõtt. Az elsõ 3-4 ún. kiegészítõ termék is. saját kárrendezõi múltad. hónap rendszerint választ ad a kérdéses Az értékesítési oldalról érkezõ javasla- Igen, de még ma is közvetlen kapcsolatpontokra. Folyamatosan egyeztetjük az tok alapján döntöttünk úgy, hogy megpró- ban vagyok a kárrendezéssel, hiszen szoligényeket az értékesítéssel, hogy milyen báljuk kiszolgálni azt a kört is, akik a bank- gáltatási igazgatóként számos döntést neúj termékötleteket lehetne megvalósítani, kártyás biztosításuk mellé nem szándé- kem kell meghozni pl. nagyobb horderejû illetve melyek azok a már meglévõ szolhogy koznak biztosítást kötni, de meggyõzõ ügyek esetében. A különbség csak annyi, gáltatások, amelyek átdolgozásra, megújícsapat lehet számukra egy olyan, kedvezõ árú 10 év alatt kb. a duplájára bõvült a tásra szorulnak. Emellett a magyar utazó termék, amely kiegészíti a kártyához tartotunk létszáma, és az évek során eljutot- közönség igényeit, motivációit is tisztelet- zó biztosítás szolgáltatásait. Hasonló odáig, hogy az ügyfélszolgálatot sikeközönség ben tartva egyre szélesebb körnek pró- szempontok alapján született meg az rült nagy mértékben leválasztani a kár- bálunk megfelelni. A magyar utazók nagy rendezéstõl. Ezzel is hatékonyabbá válik EEK+ termék is. (lásd Új termékek - a része csak arra figyel, hogy olcsó legyen a azon kollégáink munkája, akik az Europ szerk.) Mindkettõ egyedülálló a piacon. biztosítás, és nem veszi észre, hogy na- Assistance-szal, a külföldi Gondolom, elég nagy a nyomás a gyon kicsivel többért nagyságrendekkel termékfejlesztésen, hiszen az EUB az jobb szolgáltatáshoz juthat. Az egyik fõ egyetlen utasbiztosítási specialista a célunk az elmúlt években többek között az piacon, s tevékenységének egyik volt, hogy megpróbáljuk az ügyfeleinket alapköve az innováció. egy magasabb biztosítási összegeket és Ez látszik a termékpalettán is. Ha szélesebb szolgáltatási kört nyújtó termék belegondolunk, hogy 1997-ben 3-4 felé terelni, és azt hiszem, ez sikerült is, standard terméket kínált a vállalat, ma hiszen ma már sokkal nagyobb arányban pedig már úgy öt termékcsoport szávásárolnak Nívó terméket, mint mondjuk 5 mos termékébõl lehet válogatni ez évvel ezelõtt. A Nívó lényegesen kedaz elmúlt 10 év fejlesztési munka Jubileumi sorozat Hírmondó 3

4 Hasznos tanácsok Jubileumi sorozat 4 kórházakkal, orvosokkal és a bajba került lott szülõ ilyenkor persze elõször láz- de a tervezett nagy túrára persze már nem ügyfelekkel tartják a kapcsolatot, és hát az csillapító kúppal próbálkozik, és gyorsan volt idõnk. Hát mit mondjak, nem volt kelügyfélszolgálatnak is hasonlóan hasznára szállást keres, hátha reggelre kialusszuk lemes a saját bõrömön tapasztalni azt, válik a dolog. Régen az assistance-munka az egészet felkiáltással. A kötelezõ op- aminek addig a másik oldalát képviselegy részét is az EUB végezte, mára telje- timizmus sajnos ebben az esetben nem tem. Szerencsére a kisfiam jó kezekben sen különváltak ezek a tevékenységek. hatott, az éjszaka közepén Lacus láza - a volt, és viszonylag hamar rendbe jött. Min- Szerencsére az EA munkájával elé- lázcsillapító ellenére - 40 fok fölé emel- denesetre, a tanulság itt is ugyanaz, mint a gedettek lehetünk, sok pozitív visszajel- kedett, hányt és görcsölt a hasa. Éjjel egy többi szerencsétlen esetben: soha nem zést kapunk az ügyfelektõl is. órakor ébresztettük a panzió portását, aki tudhatjuk, mikor alakul át az elképzelt útiaz Tudom, hogy Te magad is nagy utavott, ügyeletes orvos tanácsára mentõt hí- terv ilyen szerencsétlen módon, de ha be- zó, túrázó hírében állsz. Azért jut idõd a így került be Lacus a passaui gyer- következik egy ilyen váratlan fakultatív hobbidra is? mekkórházba. Ott azonnal infúziós keze- program, akkor nagyon sokat számít, ha Igyekszem idõt szakítani a sportra, túrácsak lést kapott, de a vírusfertõzés kitartó volt, az ember nem marad magára a bajban, zásra, és szerencsére a családom is szíés 4-5 nap elteltével csillapodott a láza, hanem profi segítségre számíthat, vala- vesen csatlakozik. az egyéb tünetek. Én együtt nyaraltam mint az ezzel járó anyagi terhek nem a Van valamilyen személyes úti élmékünkkel vele a kórházban, a férjem másik gyerme- családot terhelik. együtt közben felfedezte Passaut nyed, amelyet megosztanál az olvasókés környékét - persze délelõtt-délután fix Köszönöm a beszélgetést, és további kal? sikeres munkát kívánok a következõ ju- programjuk volt a beteglátogatás is. Egy Valószínûleg soha nem fogjuk elfelejhetet töltöttünk kórházban, ami bileumig! teni, amikor 2002-ben biciklitúrára indulforintba került (persze a biztosító rendezte tunk a családdal Németországba, és már a számlát). Amikor kiszabadultunk végre közeledtünk Passau-hoz, amikor észlela kórház falai közül, azért sikerült még nétük, hogy 2 éves fiunk, Laci akinek reggel hány napot csavarogni a Duna-völgyében, még semmi baja sem volt, lázas. Gyakor- Az utazókat fenyegeto fertozo betegségek Ezzel az összeállítással egy cikksorozatot indítunk el, amelyben a leggyakoribb fertõzõ betegségek elõfordulási helyeirõl, azok jellemzõirõl, tüneteirõl és a megelõzési teendõkrõl lesz szó. Az elsõ írás összefoglalást nyújt az alapinformációkról, tervünk szerint a következõ számokban részletesebben szólunk majd az egyes betegségekrõl egy-egy megtörtént esettel tarkítva. Az utazás céljától függõen az utasok ki vannak téve bizonyos fertõzõ betegségeknek, amelyeket az érintett területen je- len lévõ kórokozók határoznak meg. Számos esetben a fertõzés megelõzhetõ oltással, de néhány fertõzõ betegség ellen nem létezik oltás. Egy felmérés szerint az utazók csupán 15%-a fordul szakemberhez utazása elõtt. A tervezett utazás elõtt legalább 4-6 héten belül érdemes felkeresni az orvost, gyógyszereket felíratni és Hírmondó A betegség kórokozója vírus, melyet szúnyog terjeszt. Afrika középsõ terület- én, Dél-Amerika bizonyos országaiban járványosan fordul elõ. A betegség gyakran tünetmentes. a szükséges védõoltásokat felvenni. Mind az egzotikus, mind a mediterrán országokban, elsõsorban az étellel-vízzel terjedõ fertõzések megelõzése fontos. A higiénés elõírások betartása, a tífusz, fertõzõ májgyulladás és a Coli bacillus elleni oltás jelentõsen csökkenti az ilyen típusú betegségek kockázatát. A fertõzés lehetséges módjai: Étellel és vízzel történõ fertõzõdés: fertõzõ májgyulladás (Hepatitis A), tífusz, kolera Légutakon keresztül cseppfertõzéssel: agyhártyagyulladás, tüdõgyulladás, TBC Vér útján: hepatitis B, C, HIV Földdel szennyezett sérülés: tetanusz Kullancs csípés: Lyme-kór, agyhártyagyulladás Állati harapással: veszettség, teta- nusz Vektorok által: sárgaláz, malária, dengue A legjelentõsebb fertõzõ beteg- ségek és megelõzésük Sárgaláz Kezdetben láz, izomfájdalom, fejfájás, hányás, hidegrázás jelentkezhet. A súlyos megbetegedés ritkább, azonban halálo- zása magas. A betegek 15%-a kerül a sú- lyosabb fázisba néhány nap után. Ebben az esetben sokk és vérzés léphet fel, to-

5 A vírus fertõzési kockázatával járhatnak a mûtétet, transzfúziót igénylõ balesetek, akupunktúrás kezelések, piercing, tetová- lás és az alkalmi szexuális kapcsolatok. Tünetek: rossz közérzet, hányás, izületi fájdalom. Felnõtteknél 1%-ban halálos kimenetelû a fertõzés. A vírus elterjedése világméretû, bár É-Amerika, Ausztrália, Európa és Új-Zéland a kevésbé fertõzött országok közé számít. A Hepatitis B elleni teljes védelmet három oltással lehet biztosítani, ezért idõ- ben el kell kezdeni az oltások felvételét. vábbá vese- és májelégtelenségre utaló tünetekre is lehet számítani. Az utazókat érintõ kockázatok: minden utazó ki van téve a sárgaláz kockázatának, aki endémiás területre utazik. A kockázat azoknál a legmagasabb, akik esõerdõbe kirándulnak. A sárgaláz elleni védõoltás kötelezõ azoknak, akik Közép-Afrika és Dél-Ame- rika bizonyos országaiba készülnek. Legkésõbb tíz nappal az indulás elõtt kell be- adni a tíz évig védettséget nyújtó vakcinát. A WHO által sárgaláz sújtotta területnek nyilvánított országokba való utazáskor megkövetelik a sárgaláz elleni védõoltást és ennek igazolását kétnyelvû oltási könyvben! Sárgaláz elleni védõoltást kizárólag a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóhelyén végeznek (1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.). Hepatitis A Ezt az oltást szinte minden utazónak ajánlott felvenni, aki Észak-Amerikán vagy Észak- és Nyugat-Európán kívül bárhova utazik. A helyi körülmények, az étkezési szokások, az ivóvíz minõsége jelentõsen befolyásolják a kockázatot. A vírus fertõzött emberrõl is terjed. A betegség tünetei: láz, rossz közérzet, hidegrázás, néhány nap múlva sárgulás. A fertõzés fiatal gyermekeknél enyhe lefolyású vagy tünetmentes. A fertõzés lehetõsége az arab országokban, Indiában, Ázsiában és Közép- Amerika egyes országaiban a legnagyobb. Hepatitis B Malária Forrás: A trópusi és szubtrópusi területek legnagyobb részén elõforduló vírus. Évente megbetegedést jelentenek, de a fertõzések valódi száma megközelíti a et. A nemzetközi turisták számára magas kockázatot jelent a malária, mivel nem immunizálódtak és sok esetben hazatérésük után csak késõn vagy helytelenül diagnosztizálják betegségüket. Ha az uta- zó a hazaérkezést követõ 3 hónapon belül belázasodik, sürgõs orvosi diagnózis és kezelés szükséges. Tünetek: láz, hidegrázás, izomfájdalom és gyengeség, hányás, hasmenés, hasi fájdalom. A fertõzött területekre utazóknak ajánlatos felíratniuk a betegség elleni tablettát, amelynek szedését az utazás elõtt kell elkezdeni, és a hazaérkezést követõen négy hétig folytatni. Meningococcus meningitis (járványos agyhártyagyulladás) Az oltásokat a háziorvostól, a megyei oltóközpontokban, Budapesten a Fõvárosi ÁNTSZ-ben és a Nemzetközi Oltóközpont- ban lehet kérni. Utazással kapcsolatos részletes egészségügyi információk a honlapon találhatóak. A fertõzés a levegõbe tüsszentett vagy köhögött, baktériumokat tartalmazó nyálcseppek belélegzésével terjed. A legtöbb fertõzés nem okoz klinikai tüneteket. Tünetek: hidegrá- zás, erõs fejfájás, ma- gas láz, fényérzé- kenység, nyakme- revség, eszméletvesztés. Orvosi bea- vatkozás nélkül a gennyes agyhár- tyagyulladás halálozása magas. A betegség világszerte elõfordul. Az Afrikában és Ázsiában elõforduló törzsek ellen egyetlen oltás 3 évre nyújt védelmet. Tífusz Kórokozója a Salmonetta typhi, amely kizárólag embereket fertõz. A betegség fertõzött étel vagy ital fogyasztásával terjed. Jelentõs veszélyforrások: kagyló, szeny- nyezett gyümölcs, zöldség, pasztõrözetlen tej. A rossz közmûellátottság, az ivóvíz szennyezõdése nagy járványokat okozhat. Tünetek: fejfájás, torokfájás, láz, ala- csony pulzus. A kórokozó bejut a véráramba és több szerv károsodását, szív és ideg- rendszeri szövõdményt, valamint a bélfal perforációját okozhatja. A betegség világszerte elterjedt. Dél- Amerika és Ázsia legtöbb országába a tífusz elleni vakcina javasolt. Hasznos tanácsok Hírmondó 5

6 Változások november 1-jétol Bank-Plusz Kiegészítõ utasbiztosítás bankkártya-biztosításokhoz Termékújdonságok Az utóbbi években egyre elterjedtebbé Egyiptom és Törökország Európán kívüli az asszisztencia-szolgáltatás kiterjed-e az váltak Magyarországon is a bankkártyák- területei. A Bank-Plusz a bankkártya-bizto- egészségügyi ellátás megszervezésére, a hoz kapcsolódó utasbiztosítások, s egyre sítások szûkebb szolgáltatási körét folyamatos kapcsolattartásra, hozzátartöbbször hallottuk a partnerektõl, hogy az tulajdonképpen teljes körû utasbiztosí- tozók tájékoztatására, tolmácsolásra, stb. ügyfeleket nehéz meggyõzni arról, hogy tássá bõvíti (pl. baleset vagy betegség Amit mindenképpen tanácsos megszükség van a klasszikus utasbiztosításra. esetén felmerülõ orvosi költségek térítése tenni: utazás elõtt gyõzõdjünk meg róla, A Bank-Plusz kiegészítõ utasbiztosítást Ft-ig, hazaszállítás költségei- hogy a bankkártyánkhoz kapcsolódó utasazok számára dolgozta ki az EUB, akik nek térítése Ft-ig, hozzátar- biztosítás megfelelõ fedezetet nyújt-e bankkártyájukhoz kapcsolódóan érvényes tozó látogató utazási költségeinek téríté- szükség esetén az általunk megcélzott orutasbiztosítással rendelkeznek, amely le- se limit nélkül, szállás 80 /éjszaka). A szágban. Ha ebben nem vagyunk bizhetõleg minimum 1 millió forintos fedezet- Bank-Plusz a legtöbb bankkártya-biztosí- tosak, legjobb, ha az EUB-hoz fordulunk. tel bír sürgõsségi orvosi költségekre, és tás szolgáltatásai mellett tartalmaz baleminimum 5 millió forintos fedezettel a ha- setbiztosítást, poggyászkésedelmet, jogzaszállítás költségeire. A biztosítás Euró- védelmi- és felelõsségbiztosítást, de vásápa területén érvényes, de itt Európának rolható hozzá Autó-Extra Top szolgáltatás minõsül Kanári-szigetek, Ciprus, Tunézia, is. Nem elhanyagolható szempont, hogy EEK-Plusz Kiegészítõ utasbiztosítás az Európai Egészségbiztosítási Kártyához Autó-Extra Gépjármû-segítségnyújtás megújult formában november 1-jén az E111 jelû nyomtatványt Magyarországon az Európai Egészségbiztosítási Kártya váltotta fel. Segítségével egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére ve- hetõk igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállam- ban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. A kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerzõdött szolgáltató fogadja el, és az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgálata által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, valamint az adott tagállamban biztosítot- tak által is fizetendõ önrészekre/kötelezõ hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet. További hátránya a klasszikus utasbiztosításhoz képest, hogy asszisztencia-szolgáltatást sem nyújt, vagyis a bajba jutott utazó kénytelen mindent maga intézni (ami megfelelõ nyelvtudás hiányában elég nehézkes lehet). Az EUB november 1-jétõl kínálja az EEK-Plusz terméket, amely az Európai Egészségbiztosítási kártya legfõbb hi- ányosságaira kíván megoldást nyújtani, vagyis: 24 órás magyar nyelvû segítség- nyújtó szolgálat áll az ügyfelek rendelke- zésére; az EUB megszervezi a hazaszállí- tást és fedezi a költségeket; vállalja a beteg átszállítását az EEK által szolgáltatást nyújtó kórházba (ha pl. magánkórházba kerül); baleset- és poggyászbiztosítási szolgáltatást is tartalmaz. Az Autó-Extra csomagot az elõzõ év tapasztalatai alapján továbbfejlesztettük, és november 1-jétõl már megújult formában kínáljuk minden kedves ügyfelünknek, aki az EUB-nál kötött Nívó, Top vagy Top Extra biztosítást, és 10 évnél nem idõsebb autójával vagy motorjával európai ország(ok)ba utazik (országok fel- sorolását lsd. Utasbiztosítási Feltételek). Az Autó-Extra tulajdonképpen teljes körû segítségnyújtást jelent, ha az ügyfél kül- földi útja közben akár az éjszaka közepén autóját vagy motorját meghibásodás éri, hiszen a biztosító 24 órás magyar nyelvû segítségnyújtó szolgálata a helyi partnerhálózat közremûködésével megszervezi a gépjármû szervizét. Az EUB közvetlenül a szolgáltató felé költségvállalási garanciát küld, vagyis a bajba jutottnak nem kell a helyszínen fizetnie. Az ügyfélnek nincs más dolga, mint gondtalanul tovább élvezni a nyaralását, hiszen a biztosító gondoskodik a jármûben utazók szállásáról, tartja a szervizzel a kapcsolatot, esetleg bérautót is biztosít. Mindezt a szol- gáltatási limi- teknek meg- felelõen (lásd Szolgáltatási táblázatok). 6 Hírmondó

7 Újdonságok Online biztosításkötés tosítási díj után járó jutalékot is azonnal rögzíteni tudja. Lehetõség van saját banner megtartásával kialakítani a biztosítás- kötõ rendszer ablakát. További újdonság, amely márciustól lép mûködésbe, a partneri azonosítóval tör- ténõ online biztosításkötés. Értékesítõ partnereink saját irodájukban ülve köthetik meg az utasbiztosítást az EUB internetes oldalain keresztül, ahová a biztosító ál- tal kiadott azono- sítóval lépnek be. Erre a célra az EUB külön felületet biztosít a honlapján novemberétõl az EUB honlapján keresztül az ügyfelek már otthonról is megköthetik az utasbiztosítást. A folyamat gyors és egyszerû: miután regisztráltuk magunkat, kiválasztjuk a számunkra legmegfelelõbb módozatot, majd megadjuk az idõpontokat és még néhány szükséges adatot. A fizetés bankkártyával történik, az azonosítást az EUB banki partnere, az Inter-Európa Bank végzi. Utolsó mûveletként kinyomtatjuk a kötvényt, amely tartalmaz minden szükséges adatot, amelyre egy esetleges kárrendezés során szükség lehet. Értékesítõ partnereink számára lehetõség nyílik arra, hogy a honlapjukon el- helyezett EUB-linken keresztül utasaik online megkössék az utasbiztosítást. A belépést a rendszer regisztrálja, így a biz- Európa Kártya A korábbiakban bevezetett Vakáció össze Ft/fõ/év, amely a termékhez útján, hanem itthon, Magyarországon is Kártya megszûnt, helyét a megújult szol- járó szolgáltatásokat tekintve (lásd táblá- számtalan elõnyhöz juttatja tulajdonosát. gáltatásokat nyújtó Európa Kártya vette át. zat) igen kedvezõnek mondható. Az EUB olyan nagy vállalatokat keres Az Európa Kártya tulajdonosa egy teljes Az Európa kártyát utazási irodák, al- meg, akik a biztosítottaknak saját szoléven át érvényes teljes körû utasbizto- kuszok fogják értékesíteni, de mindenki gáltatásuk árából kedvezményeket nyújtasítással rendelkezik, amely Európa terü- számára elérhetõ lesz az EUB honlapján nak. Már meglévõ partnereink között van a letén belül alkalmanként legfeljebb 15 nap is. Budget, a Burger King, a MÁV Hotels, a idõtartamra érvényes (az utazások száma Az Európa Kártya különlegessége Fapados Parkoló, de ez a kör természenincs limitálva). Az éves bérlet ára mind- továbbá abban áll, hogy nemcsak külföldi tesen folyamatosan bõvülni fog. Legyen Ön is partnerünk! Miért érdemes a partnerünknek lenni? Az évforduló kapcsán az EUB Zrt. kampányában, hirdetéseiben, honlapján, újság cikkekben, folyamatosan hirdetjük termékünket, amely egyben ingyenes reklám lehetõség Önöknek, elõmozdítva forgalmuk növekedését. Honlapunkon a partnerek listája folyamatosan megtekinthetõ lesz, valamint azok a termékek, szolgáltatások, amelyekre a kedvezményt igénybe lehet venni. Terveink szerint, a több ezer kártyatulajdonos számos olyan céggel, vállalkozással tarthatja a kapcsolatot, akiket évente több alkalommal keres fel, és kártyáját felmutatva szolgáltatásait igénybe veszi. Termékújdonságok Hírmondó 11

8 Már 10 éve partnerünk: a TUI Magyaroszág Bemutatjuk partnereinket Amikor 1996-ban létrehoztuk a Terra Információs Irodát, majd a következõ évben a TUI Magyarország is megalakult, nem volt kérdés, hogy melyik utazási biztosítóval vegyük fel a kapcsolatot. Németországban és Ausztriában mindkét cég tulajdonosainak jó viszonya egyfajta garanciát is jelentett a jövõre nézve meséli Csákány Csaba, a TUI ügyvezetõ igazgatója. Nyilvánvaló, hogy azért nem ilyen egyszerû a helyzet, ami az együttmûködés sikerét illeti, de azt gondolom, végül hálásak lehetünk az örökségnek, hiszen mind a TUI, mind az EUB számára gyümölcsözõ kapcsolat ez. És hát az elmúlt 10 év eredménye természetesen a mi közös munkánknak köszönhetõ óta értékesítjük a speciálisan a TUI részére kidolgozott GTT-terméket, amely nagyon sikeres. Ez egy önrészkiváltó biztosítással kombinált teljes körû utasbiztosítás, Magyarországon egyedülállóan a TUI ügyfelei, s leginkább a családok részére kínált rendkívül kedvezõ ár-szolgáltatás arányt nyújtó termék. Persze, ezen kívül megköthetõk nálunk a standard módozatok is, mert az utasbiztosí- tással is úgy vagyunk, mint az utakkal: mindenféle igényt igyekszünk kielégíteni, és erre a széleskörû kínálat a megoldás. De az EUB termékei maximálisan kiszolgálják ezt a törekvésünket, mert folyamatosan lépést tartanak a piaci igények alakulásával. Apropó termékek. Mi a visszajelzés az újakkal kapcsolatban? Az új, kiegészítõ termékek, mint a Bank+ vagy az EEK+ nagyon innovatívak, de ezt elmondhatom az éves bérletrõl vagy a Sport Extra kiegészítõrõl is. Az EUB min- dig is élen járt az újdonságok kifejlesztésében. Mint egyedüli specialista az utasbiztosítási piacon, ezt feladatának is érzi. És mi a tapasztalat a szolgáltatással kap- csolatban? Amikor élesben megy Szerencsére saját bõrö- mön még nem kellett megta- pasztalnom, milyen az, amikor a Mit is takarnak a TUI által értékesíte tt már kák? Gulet: legfõbb ú ti cél ok : Töröko rszág, Görögország közepe s ára k, családi utak TUI: fõ desztinációk: Spanyolorszá g, Görögország magasabb színvonal Magic Life: all inclusive klubszálloda irendszer a telje s osztrák katalógusi kínálat fogla lható TE RRA : Autós uta k : Horvátorszá g, Felsõ-Adria Síutak biztosító segítségét kell kérni, de egy baráti társaságnak két éve a Maldívszigeteken a cunami idején bizony jól jött a segítség: mindannyian jelentõs poggyász- károkat szenvedtek. Az egyik család Bécs- bõl indult, osztrák utasbiztosítással, a többiek Budapestrõl, EUB-s biz- tosítással. Amikor bejelentették a kárt, kiderült, hogy az osztrák biztosító szol- gáltatási összegei jóval magasabbak, s ezért a társaság másik része panaszkodott is az EUB-nál. Aztán amikor az õ biztosítójuk néhány héten belül minden biztosított kárigényét rendezte, viszont az osztrák biztosító csak hónapokkal késõbb reagált valamit, már máshogy látták a 12 Hírmondó

9 dolgot. Nem tudom, egyáltalán rendezték- persze fordítva is igaz, sõt a negatív él- nyújtani, hogy az ügyfél ne csak elégedett e azóta a kárukat. Egy szó mint száz: mény még maradandóbb szokott lenni. Az legyen, hanem törzsutasként térjen vissza amikor igazán fel lehet mérni egy biztosító EUB viszont helytállt, s valószínûleg az hozzánk. szolgáltatásainak minõségét, akkor már ügyfelek hûségét is megszerezte. Ebben a Köszönöm a beszélgetést. Remélem, tényleg élesben megy. Ha akkor segítenek törekvésünkben hasonlóak vagyunk: ki- a jubileumi év még több sikert hoz majd az embernek, azt nem felejti el soha, és ez magasló minõségû szolgáltatást kívánunk mindkét cégnek. A TU I Magyarországon - Kis történe ti áttekintés 1996: Csákány Csa ba társaiv al megalapítj a a TERRA Információs Irodá t. 1997: Ett õl az évtõl a T UI Magyarország Kf t. már jel en van a magya r ide- genforgal mi piac on. A c ég tevékenysé gi köréb e tartozik a beutaztat ás (a Dun án közleke dõ nemzetkö zi hajók föl di szolgáltatásai, szállodaértékesít és ) és a TERRA termék ek értékesítésének elõsegítése. 2001: Az osztrák Gulet Touropa Touristik ( G TT) Holding a T UI AG megbízásáb ól az t a cél t tûz te ma ga el é, hog y az elkövetkezen dõ években új piacok at tere mt az Ausztriával szomszédos országokba n, elsõké nt Magyarországo n. A GTT-hez több utazásszervez õ tartoz ik, úgy mint a TU I, a Gu let, a TER RA, a TU I Reisecent er és a TLR utazá si irod ai lán c, valami nt a beutazá si üzletággal foglalko zó irod ák. 2002: A dönté s után Touropa Magyarorszá g (egykori TERR A Infromációs Irod a) né- v en a TUI m ár résztvevõj e a magyar charterpiacn ak és magyar nyel vû katalógusai kizárólag szerzõdö tt partnerirodákon keresztü l jutnak el az utazóközönségh ez. Megkezdõdik a T UI Utazási Központok hálózatának kiépíté se : A cél a TUI Utazás i Központok további kiépíté se és ezzel párhuzamos an a World of TUI márk ák szél es kö rû ismerteté se. 2005: Országszer te 33 TUI Utazá si Közpo nt várja a z érdeklõdõk et. Megalak ul a T UI Partnerek kör e, 16 kieme lt közvetítõ iroda támogatásával. 2006: A Touropa Magyarorsz ág Kf t. Magyar T UI Kf t. név en folytatj a tevé- kenység ét, amely tovább ra is a charte r utak értékesítésé re összpontos ul. Megkezõ dik a saj át irodahálóz at kiépítés e: Budapeste n megnyíl ik az el sõ saj át tulajdonú T UI Utazási Iroda. 2007: Imm ár 36 TU I Utazá si Közpon t, 18 kieme lt T UI Partneriro da, valamint 180 továb bi értékesítõ partne r várja a z utazni vágyóka t. Tová bbi k ét saj át TUI Iroda megnyitása v an folyamatba n Budapesten. A TUI tudatos marketingkommunikációja - melynek eredményeként óta évi %-os növekedéssel számolnak - leginkább a márkanév erõsítésére irányul, s ennek legfõbb eszközei az image hirdetések és a szponzoráció. Kizárólagos támogatásukban tavasszal jelenik meg egy a piacon egyedülálló kiadvány (német nyelvû címe: Reisemedizin für jedermann), amely a külföldre utazóknak segíthet abban, hogy az adott országban egészségügyi problémáikra a lehetõ legegyszerûbben orvossághoz jussanak. A könyv kapható lesz a nagyobb könyvesboltokban, és értékesítését a TUI Utazási Központok is támogatják. Bemutatjuk partnereinket Hírmondó 13

10 Megtörtént esetek az EUB káraktáiból Könyöktörés a nyaralás alatt Spanyolország, július Megtörtént káresetek Folyamatos telefonálgatás és a garanciák leküldése után végül sikerül, még aznap besorolják mûtétre a kis- lányt. Sikeres mû- tét után további két napig tartják bent a beteget, majd panaszmente- sen távozik édesapjával együtt. A többi a biztosító dol- ga Az ügyfél egy 14 éves kislány, Nívó biztosítással. Édesapa telefonált, hogy kislányának játék közben egy rossz esés következtében kibicsaklott a könyöke, bevitték a kórházba, és az orvos ragasz- kodik hozzá, hogy bent maradjon, illetve a gyermek számára lelkileg megnyugtató lenne, ha az apuka is vele maradna. Méltányossági alapon az EUB vállalja az apa benttartózkodási költségeit. A kislányt mindenképpen sürgõsen mûteni kell, az asszisztencia orvos szakértõje konzultál a kinti orvossal: ízületet érintõ ficammal járó törésrõl van szó. Mivel a kórházban helyhiány miatt elhúzódna a mûtét, az asszisztencia közbenjárására van szükség, hogy mielõbb sor kerülhessen a beavatkozásra. Nászút egy máltai kórházban Málta, szeptember Kórházban a Távol-Keleten Thaiföld, január Öskl szöts ég: 1081 EUR (3 na p kórház i kezelé s) Össz esen: ~ Ft Költség: 3 nap kórhá z + mûtét: 6508 EUR e bbõl az apa szállása 257 EUR Össz esen: ~ Ft Az ügyfél egy 21 éves nõ, Nívó bizto- sítással. Férj telefonált, hogy feleségét vakbélgyanú miatt kórházba kellett szál- lítani. 24 órás megfigyelés alatt tartják, de mivel másnapra sem változik az állapota, mûteni kell. A fiataloknak ez a nászútjuk, három nap múlva utaznának haza, ezért is sürgõs a mûtét. Az asszisztencia meg- nyugtatja a férjet, hogy a kórházzal nagyon jó a kapcsolat, nem volt még probléma. A mûtét sikerül, a fiatalasszony jól van, két nap múlva el is hagyhatják a kórházat, a költségeket már az EUB rendezi Az ügyfél egy három és fél éves kislány, Top Extra biztosítással. Édesapa telefo- nált, hogy a kislánya három napja lázas, valószínûleg felsõ légúti megbetegedése van. Kórházba vitték, ott tartják két napig. Az asszisztencia már küldi is az igazolást a kórháznak: a kislánynak érvényes biztosítása van. A kórház meg- adja a kezelõorvos nevét és elérhetõségét, vele tartjuk a kapcsolatot. Mivel Költség: (10 % kedvezmé ny ki- alkudás a ut án): 4464 EUR (3 nap kór- ház + mûtét) Összesen: ~ Ft az apának limitált a bankkártyája, kéri, hogy rendezzük a kórházzal a költségeket, mert nem engedik el õket, és megy a hajójuk. A kislány már jól van, csak gyógyszeres kezelésre szorul. Harmad- nap ki is engedik, a kezelõorvossal törté- nõ költségegyeztetések után küldjük a garanciát és további kellemes nyaralást kívánunk. 14 Hírmondó

11 Továbbra is EUB tagok akarunk maradni! Franciaország, február Távol Afrikában Mali, január Az ügyfelek (egy fiatal nõ és egy fiatal férfi) autóbalesetet szenvedtek Maliban a bamakói futamon, ahol rendezõként vettek részt. Az elsõ információk szerint egy éles kanyarban sodródtak ki, a nõ csigolyatö- rést szenvedett, amit operálni kell, a férfi- nek fejsérülései vannak és bordái is törtek. A helyi partnerekkel vettük fel a kapcsolatot, hogy a sérülteket minél elõbb kór- házba juttassuk. A legközelebbi reptér az ügyfelek tartózkodási helyéhez Kayesben van, oda eljutnak. Elõször a Bamakóba történõ szállításról tárgyalunk, de aztán kiderül, hogy a szenegáli partner gyorsabb megoldást tud: Kayesbõl Dakarba viszik õket még aznap este mentõrepülõvel, majd a reptérrõl mentõn érkeznek ügyfeleink a da- Az ügyfél egy 20 éves nõ, Nívó biztosítással. Az ügyfél barátnõje hívott minket, hogy röviddel azelõtt síbaleset történt, a fi- atal lánynak a bal vállában eltörött egy csont. A pályára érkezõ orvos tájékoz- tatása szerint nincs hely egy kórházban sem, viszont 48 órán belül mûteni kellene. (A követség tájékoztatása szerint sajnos nem ez az elsõ eset, hogy francia kórház nem fogad külföldi beteget.) Közben az ügyfél édesanyjával is folyamatosan tart- juk a kapcsolatot, aki itthon aggódik, minden részletrõl tájékoztatást vár. Az orvos szakértõ véleménye szerint orvosi szem- pontból lazán kezelik az ügyet, hiszen az elmozdulással járó felkartörés kórházi fel- vételt tett volna szükségessé, mert elõfordulhat idegsérülés, keringési zavar, stb. Mielõbb haza kell szállítani a mûtétre, de addig is megfigyelés alatt kellene tartani. A panzióból rossz a közlekedés, ügyfelünk nem jut el orvoshoz. Nagy erõkkel szer- vezzük a hazautat. Konzultáció a kezelõ- orvossal, aztán a hazai szekértõvel, újabb érdeklõdés az ügyfél hogyléte felõl, miköz- ben az édesanya is folyamatosan kapcsolatban A sérült szállítható állapotban van, a legelsõ gépre sikerül is helyet foglalni a számára. Annyi idõ már nincs, hogy a reptér elõtt megvizsgálják, de újabb kon- zultációk után (nem zsibbad a karja, nincs is beduzzadva) orvosunk jóváhagyja az utazást. Reptéri transzfer megszervezve, az ügyfelet értesítjük minden tudnivalóról, már a taxiban ül, jól van. Közben kiderül, hogy itthon az egri kórház fogadja majd, oda is megszervezzük a transzfert a reptérrõl. Ügyfelünk a balesettõl számítva 24 órán belül hazakerül! Végül minden rendben végzõdik, az édesanya tá- jékoztatásából megtudjuk, hogy a mûtét sikerült, és az egész család nagyon elégedett a munkánkkal: Továbbra is EUB tagok akarunk maradni! Költségek Orvosi ellátás: 185 EUR Transzfer 200 EUR Repülõjegy Ft Transzfer Egerbe Ft Összes en : ~ Ft kari kórházba. A mentõrepülõ költsége van Dakarba, a visszaútra lefoglaltuk a 8400 EUR, az orvosi kíséret további helyeket. Az ügyfelek business osztályon 1524 EUR/fõ. utaznak párizsi átszállással. A családtagok A családdal mindkét részrõl folyama- kérésének megfelelõen rendeljük a buda- tosan tartjuk a kapcsolatot, mindenrõl pesti mentõket, a kórházakkal is egyezkapnak tájékoztatást. A férfi felesége ag- tetünk, hogy a fogadásuk zökkenõmentes gódik, hogyan fogja megszervezni férje legyen. (A párizsi reptér sincs a helyzet hazahozatalát, de megnyugtatjuk, hogy magaslatán: a beszállásnál elvették az természetesen azt is mi szervezzük. Helyi ügyfelek röntgen- és CT-felvételeit, a gépartnerünkön keresztül megoldjuk a kért pen derült ki, hogy egyikõjük sem kapta dokumentumok továbbítását is. Az újabb vissza azokat. Emiatt panaszt teszünk a diagnózis szerint a nõ nyaki gerince sérült, reptéren, és az orvosi dokumentumok a röntgen az egyik csigolya törését mu- azonnali visszajuttatását kérjük.) Az ügy- tatja, agyi sérülése nincs. Nyakát rög- feleink végül szerencsésen meg- zítették, hazaszállításához orvosi kíséret- érkeznek Budapestre re lesz szükség, csak fekve utazhat. A a fogadó kórházakba. másik sérült fejsebét összevarrták, Azóta már kientöbb bordája törött. Négy napot töl- gedték mindkettõtenek a dakari kórházban, ahol elmon- jüket, jól vannak, és dásuk szerint a személyzet nagyon köszönik a profi kedves volt, de szakmailag nem állt a szervezést az helyzet magaslatán. Mindenki szá- EUB-nak és az mára az lenne a megnyugtató, ha itt- Europ Assistanhon kezelnék õket tovább. ce munkatársa- Közben teljes gõzzel szervezzük inak. a hazautat: a kísérõ orvos már úton Költség ek: Magyarországra törté- nõ hazaszállí tás (repü- lõjeg y) költ sége: F t, mentõrepülõ költsége: EUR, orvosi kísér et: 3048 EUR Össz esen : ~ Ft Megjegyez és : a lapzártáig a többi költség ismeretlen Megtörtént káresetek Hírmondó 15

12 7. Oldal - Budapest, EUB Hírmondó március Európai Utazási Biztosító Rt. Történetünk 1905-ben kezdõdött, seti káraira vállal fedezetet. Így Rückversicherung, a világ legnagyobb amikor egy pécsi üzletember, Cserkuti született meg 1907-ben Magyaror- viszontbiztosítójának a kezébe került. Engel Miksa a luzern-i pályaudvaron szágon az Európai Utipodgyász Biz- A világháború és az államosítás után felfigyelt arra, hogy milyen könnyen tosító Rt., a világ legelsõ, erre szako- közel négy évtizedig szünetelt a lángra lobbanhat a peronon álló bõ- sodott biztosítója. tevékenysége Magyarországon, csak rönd egy gõzmozdony szikrájától. A társaságban késõbb többségi tu- az 1989-ben, a Generali megjelené- Utánajárt és megtudta, hogy a kárért a lajdont szerzett az Assicurazioni Gevasúttársaság sével indult be újra a hagyományos csak jelképes kártérí- nerali biztosító és így néhány év alatt utasbiztosítások értékesítése. tést fizet. Ez adta az ötletet egy olyan kialakult az Európai Utasbiztosító biztosító társaság létrehozására, európai méretû hálózata. A részvéamely az utazók poggyászára és bale- nyek egy része késõbb a Münchener Szemelvények az Európai Utipodgyász Biztosító (késõbbiekben Áru- és Podgyászbiztosító) Rt. levéltári dokumentumaiból Az alapító közgyûlés idõpontja határozatokat tanusítsam és arról a Ltd., megalakulásával újabb kiter május 9. Helyszíne: Budapest megalakult részvénytársaságnak jesztést nyert, úgy hogy immár 18 Idézetek a dr. Stamberger Ferencz tanusítványt adjak. önálló nemzeti Európai Áru- és budapesti királyi közjegyzõ által hite- Az alakuló közgyûlésen megjelen- Podgyászbiztosító Részvénytársaság lesített jegyzõkönyvbõl: tek a következõ részvényjegyzõk: mûködik, melyeket egy közös a vállalat tárgya: a szállítmány- Rákosi Jenõ újságíró, Gróf Teleki üzemszerzõdés kapcsol össze. biztosítási üzlet folytatása, és pedig Géza birtokos, Nákó Sándor nagyelsõ Közben 1933-ban megalakult az kizárólagosan az uti podgyász birtokos, Strasser Alfréd nagybirtorészvételévelbiztosítás. nemzetközi szervezet, 22 ország kos, Cserkuti Engel Miksa magánzó, Elnök köszönetét fejezi ki Cser- Dr. Komlós Ágost ügyvéd, Dr Szilágyi október 21. A Jóvátételi Hi- kuti Engel Miksa alapítónak a sikerült Arthur Károly ügyvéd, Kainrath Lajos vatal a Berlini Háromhatalmi egyezeszme felvetéséért és annak megteste- magánzó, Müller József vezér- mény határozmányainak végrehajtásítése érdekében kifejtett tevékenysé- igazgató, Zilahi Simon igazgató, saként átadja a Szovjetúnió Kormágéért, és megköszöni a részvényalá- Csajthay Ferencz lapszerkesztõ, Dr nyának a Magyarországon lévõ Euró- írók szíves közremûködését, különö- Wertheimsthein Henrik lovag pai Áru- és Podgyászbiztosító r.t. cég sen is Dr. Komlós Ágost segítségét. A Társaság alaptõkéje összesen német tulajdonban álló részvényeit Az Európai Utipodgyász Biztosító Részvénytársaság alapítója általam személyesen ismert Cserkuti Engel Miksa úr magánzó, (V. Váczi körút 24. szám alatti lakos) megkeresett engem Testvérintézeteink köre leg- utolsó lejelentésünk óta a Londonban székelõ European Goods and Tra- az iránt, hogy a nevezett részvény- társaságnak az õ lakásán a mai napon délelõtt 111/2 órakor megtartandó alakuló közgyûlésén hozandó korona, amely 1500 db, A Társaság államosítása egyenként 200 korona névértékû részvénybõl tevõdik össze. A Társaság székhelye Budapest székes fõváros. vellers' Luggage Insurance Company, Korona 1907-bõl

13 8. Oldal - Budapest, EUB Hírmondó március Mi történik közben a nagyvilágban? 1907 az irodalomban Megjelenik Rilke Új versek címû kötete Megjelenik Ady Vér és Arany címû kötete Mikszáth Kálmán befejezi a Noszty fiú esete Tóth Marival címû regényét Megjelenik Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk címû regénye Nobel-díjat kap Rudyard Kipling angol író 1907 A ZENÉBEN Maurice Ravel megkomponálja a Spanyol rapszódiát Bartók Béla megkomponálja az I. hegedûversenyét 1907 a festészetben Henry Rousseau a naív festészet elindítója megfesti a Kígyóbûvölõ címû képét Csontváry Kosztka Tivadar megfesti a Magányos cédrus és a Zarándoklás a cédrushoz Libanonban címû képeit 1907 a tudományban Az Amerikai Egyesült Államokban géppel kezdik fújni az üvegpalackokat. Ernemann panoráma fényképezõgépe 1907 a sportban Április 7-én, tíz magyar sportegyesület közremûködésével és Vécsey Miklós elnökletével magtartja alakuló közgyûlését a Magyar Országos Lawn Tennis Szövetség, a Magyar Tenisz Szövetség jogelõdje. Mûkorcsolya-világbajnokság Bécsben. Kronberger Lili bronzérmet nyer a filmben Megszületik:Katharine Hepburn, Laurence Olivier, John Wayne Párizs - Peking Autóverseny 1907-ben Pekingben vette kezdetét az autózás történetének elsõ hosszú távú, transzkontinentális autóversenye, amelyet a Le Matin" francia napilap hirdetett meg. A kezdeményezõk célja az autó lovakkal szembeni mûszaki fölényének bizonyítása volt, amivel a kor verseny-szellemének közepébe céloztak. A túrára indulók mezõnye már egy jó hónap elteltével 62 sofõrt és autószerelõt számlált, de végül mindössze tizenegy vakmerõ sofõr maradt, akik öt jármûben megrakva élelemmel, alkatrészekkel, szerszámokkal és az esetleges mentéshez szükséges segédeszközökkel június 10-én elrajtoltak Pekingbõl: mérföld és ma szinte elképzelhetetlen számos megpróbáltatás állt elõttük. Már az elsõ szakasz, a mongol felvidék szinte legyõzhetetlen hegyteraszos tájai igazi kemény kihívást jelentettek a túra résztvevõinek. Azt ezt követõ útszakaszon leginkább felismerhetetlen utakkal találkoz- tak, így maguknak kellett saját ösvényeket keresni. A felhajtó nélküli elhagyott hidak, a szûk, szinte átjárhatatlan szurdokok és a sáros, csúszós hegymenetek leküzdésében gyakran számos segítõ kézre volt szükség. A köztes- és a végsõ szakaszok végén az autós úttörõket hordárok, lovasok és ökrös kordés parasztok várták, akik minden erejükkel arról gondoskodtak, hogy a sofõröknek annak ellenére, hogy jármûvük a fennmaradás határait döngeti, ne kelljen feladniuk a versenyt. A pekingi rajt után 62 nappal, a gyõztes, Scipione Borghese herceg az Aida gyõzelmi indulójának dallamaira vonult be Párizsba, amelyet egy nyitott omnibusz tetején egy fúvószenekar adott elõ. Mindeközben a többi versenyzõ Orosz- országban minden kilométerért megharcolt. Godard-t és Spykerjét mûszaki problémák hátráltatták a haladásban. A versenyzõk utólag a legnehezebb szakaszként a Kazan és Nyizsnij Novgorod közötti 400 kilomé- tert emlegették, ahol szakadatlanul esett az esõ, elfogytak az utak és az áldatlan állapotok miatt ennek a szakasznak az elsõ nap- ján mindössze 38 kilométert tettek meg augusztus 30-án, szûk három héttel Borghese herceg után, a két De Dion Boutons és a Spyker is megérkezett Párizs- ba. Georges Cormiert, Victor Collignont és csapatait több mint kilométer fárad- ságos megtétele után ugyanolyan lelkes fo- gadtatás várta, mint a gyõztest. Hiszen az autózás történetének elsõ hosszú távú ver- senyének mindannyian gyõztesei voltak. Forrás: Hetek Online; Wikipédia

14 9. Oldal - Budapest, EUB Hírmondó március Idegenforgalom a XX. század elsõ felében A múlt század elején Magyarország Mihály gróf, a cég elsõ vezetõje - és Az I. Világháború után ismét felmég a Monarchiához tartozott, Ferenc olyan pénzügyi alappal rendelkezõ lendülés következett: 1925-ben már József volt a királya, s az ország hiva- társaságok, amelyek hasznot reméltek rendszeres budapesti városnézõ járatalos pénznemét koronának hívták. a magyar idegenforgalom fellendülé- tok indultak, s még arról is gondos- Akkortájt a Margit-szigeten még ja- sétõl. Megszerezték a jogot a külföldi kodtak, hogy a vendégek számára vában rótta a köröket a lóvasút, Buda- jegyek, szállószelvények, és hitelleve- idegen nyelvû propaganda-füzetek is pest utcáin csupán néhány éve közle- lek kiadására, foglalkoztak poggyász- készüljenek. kedtek villanymeghajtású villamosok, szállítással. A kisebb-nagyobb ló- A II. világháború újabb próbatételt és elsõ éveit élte az Andrássy úti föld- vontatta társaskocsik mellett már né- jelentett a hazai idegenforgalomnak. alatti. Nem hogy repülõket, de autókat hány autóbuszt is mûködtettek, ami a Az 1946-os békekötés után az is alig lehetett látni, és nem köz- század elején még kuriózumnak szá- országba érkezõ külföldiek leginkább lekedtek sem autóbuszok, sem Kandó mított. A vidékiek és külföldiek Buda- hivatalos ügyben jártak nálunk, de a Kálmán-féle villamos vonatok. pestre csábítása érdekében különleges lebombázott fõváros különben sem A magyarországi idegenforgalom programokat is szerveztek, például az csalogathatta a látogatókat. Az elsõ kezdeteit nehéz pontos évszámhoz 1903-as Duna-ünnepélyt vagy az üdülni érkezõk szakszervezeti cserekötni, annyit azonban tudunk, hogy 1905-ös nagyszabású virágünnepélyt, akciók keretében jöttek Magyaroramelyek már 1869-ben érkeztek német szervezésû óriási sikert arattak a ven- szágra. Az éppen fellendülõ forgalommár utazócsoportok a Tátrába. Ma- dégek körében. ra azonban újabb csapást mért az, gyarország elsõ utazási irodája, A szarajevói merénylet hatalmas hogy a szocialista tábor határait amely a ki- és beutaztatás terén is je- utazási pánikot okozott egész Euró- lezárták az idegenforgalom elõtt. A lentõs forgalmat bonyolított le, csak pában. A menetjegyirodákat megost- keleti blokkban csak 1955-tõl indulkésõbb, 1884-ben nyílt meg Elsõ romolták a hazatérõ utasok, akiket a hattak meg az elsõ szervezett utak a Magyar Menetjegyiroda néven, s ezt háború elsõ szele éppen békés nyara- szocialista országokba, s a külföldi mintegy húsz évvel késõbb követte az lásuk közepette ért el. A hadüzenet városokban rendezett nemzetközi Idegenforgalmi és Utazási Vállalat. A után egy nappal leállt a nemzetközi események labdarúgó mérkõzések, Vállalat létrehozását nem csupán a forgalom a Monarchia irányába. Az bélyegkiállítások, stb. ürügyén is át lemagyar kormány támogatta, fõ ala- éppen meginduló idegenforgalom hir- hetett lépni végre az ország határait. pítói között ott voltak a magyar arisz- telen lehanyatlott. tokrácia képviselõi - köztük Esterházy Forrás: Világjáró Magazin

15 10. Oldal - Budapest, EUB Hírmondó március Európai Utazási Biztosító Rt., Budapest Az Európai Utazási Biztosító Rt. földi utasbiztosítást, munkavállalói Cégalapító részvényesek: január 1-jén kezdte meg mûkö- biztosítást, külföldiek Magyaror- Generali - Budapest Biztosító dését a magyar biztosítási piacon. szágon biztosítást, útlemondási- és Részvénytársaság 74 % Elsõ irodája az Aranykéz utcában repülõjegy-biztosítást. Providencia Osztrák-Magyar volt, ahonnan 1998-ban költözött át A régi szolgáltatás- és díjtáblázat Biztosító Rt. 26 % az új, Váci úti irodaházba ben a segítségével kicsit visszarepülhetünk 1997 második felében az alábbi tárfõállású alkalmazottak száma 14. A az idõben, - és majd biztosan sokan saságok szereztek még tulajdonrészt: kezdeti Alap-Dupla termékpárost ha- megmosolyogják az összegeket és a mar (még 1997 júniusában) leváltotta szolgáltatáscsomagot - azt azonban Gen-EA Befektetési és Tanácsa még ma is derekasan helytálló ne feledjük: az akkori piaci környeadó Kft. Bázis-Nívó-Top termékcsalád (Megj.: zetben ezek igen is versenyképes ter- Europäische Reiseversicherung nov.1-jén a Bázis megszûnt - a mékek voltak! AG, München szerk.). A külföldre szóló egyéni mó- A Társaság alaptõkéje Ft. Europäische Reiseversicherung dozatok mellett a Társaság kínált bel- AG, Bécs 1997-es szolgáltatás- és díjtáblázat

16 Önnek van már Európa Kártyája? * az Európa Utasbiztosítási Kártya vonatkozásában Európa alatt a földrajzi értelemben vett Európát, valamint Tunéziát, Egyiptomot, Ciprust, a Kanári szigeteket és Törökország Európán kívüli területeit kell érteni. Az Európa Kártyával Ön egy teljes éven át nyugodtan utazhat Európán belül bárhová, hiszen a Kártya teljes körû biztosítási védelmet nyújt tulajdonosának, legyen szó váratlan megbetegedés- rõl, balesetrõl vagy akár poggyászkésedelemrõl.* Önnek nincs más dolga, mint mindig magánál tartani az Európa Kártyát és élvezni az utazást. *Az egyszeri kiutazás idõtartama legfeljebb 15 nap lehet. Európai Utazási Biztosító Zrt Budapest, Váci út

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

MOZGÁSBAN NYÍLT NAP A HUNGÁRIÁBAN. BKV Helyszínelők. Interjú Bosnyák Gyula igazgatóval. Fókuszban a forgalomirányítás. 20 éves a Pest-Buda hajó

MOZGÁSBAN NYÍLT NAP A HUNGÁRIÁBAN. BKV Helyszínelők. Interjú Bosnyák Gyula igazgatóval. Fókuszban a forgalomirányítás. 20 éves a Pest-Buda hajó XXXIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM XXXIX. ÉVFOLYAM MOZ BKV Helyszínelők Interjú Bosnyák Gyula igazgatóval Fókuszban a forgalomirányítás 20 éves a Pest-Buda hajó Találkozás Clintonnal NYÍLT NAP A HUNGÁRIÁBAN panorámaablak

Részletesebben

A Mi Kórházunk. A Budai Meddõségi Centrum ikrei. Egy nap a Mûszerügyi Osztályon. Ápolók nemzetközi napja. Exkluzív riport Vágó Istvánnal

A Mi Kórházunk. A Budai Meddõségi Centrum ikrei. Egy nap a Mûszerügyi Osztályon. Ápolók nemzetközi napja. Exkluzív riport Vágó Istvánnal A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja A Budai Meddõségi Centrum ikrei Egy nap a Mûszerügyi Osztályon Modern ultrahangkészülék a radiológián Ápolók nemzetközi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Házunk tája Egyesületi hírek 3. Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját

Tartalomjegyzék. Házunk tája Egyesületi hírek 3. Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját Tartalomjegyzék Szerkesztői köszöntő 2 Házunk tája Egyesületi hírek 3 Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját Szabad - Szerda 22 Vitéz lovag Rithnovszky János beszámolója

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

FEHÉRVÁR. Két nap esküvőlázban. új méretben új arculattal új időpontban

FEHÉRVÁR. Két nap esküvőlázban. új méretben új arculattal új időpontban Közéleti hetilap 2015. január 26. A FehérVár magazin következő száma február 5-én, csütörtökön jelenik meg! Két nap esküvőlázban 9. oldal Nyílt nap az Óbudai Egyetemen 2. oldal új méretben új arculattal

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2007 / 3. Várostervezés, településhálózat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS GYAKORLATA TÖRTÉNJEN MÁR VALAMI!

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS AZ INNOVÁCIÓ MÁR AZ INDULÁSNÁL JELEN VOLT

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Több fejlesztés, kevesebb hitel! Avagy a hitelről hitelesen

Több fejlesztés, kevesebb hitel! Avagy a hitelről hitelesen Több fejlesztés, kevesebb hitel! Avagy a hitelről hitelesen Örökzöld téma a néha megjelenő helyi politikai kiadványokban városunk önkormányzatának hitelállománya. Most, az önkormányzati választásokhoz

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben