AZ ifjú csehszlovák köztársaság tudós agg elnöke: Massaryk Tamás a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ifjú csehszlovák köztársaság tudós agg elnöke: Massaryk Tamás a"

Átírás

1 Nov. GOGOLÁK: TÓT VOLT-E MADÁCH? 293 hogy a párizsi békék körül valami hiba történt. Nos, ami engem illet, elképzelni is alig tudom, hogy annyi szenvedélyes béke-akarás után Európa népei belenyugodjanak abba, hogy ne teremtsenek maguknak olyan eredményesen működni képes szervezetet, amely saját törvényeiknek megváltoztatását el tudja végezni, ha azt a körülmények szükségessé teszik. De még hihetetlenebb az, hogy a szenvedélyes békét-akarók között olyan kevesen érezzék annak szükségességét, hogy szükség van olyan állandó intézményre, amely nemcsak papíron, hanem valóságban is végre tudja hajtani az évek múlásával szükségessé vált változtatásokat. Ebben van az európai kérdés leglényegesebb pontja, de mi a lényeges pontokról legszívesebben megfeledkezünk, mert sokkal kényelmesebb a problémák elől kitérni, mint becsületes nyíltsággal és őszinteséggel szembenézni velük." MÁTHÉ ELEK TÓT VOLT-E MADÁCH? AZ ifjú csehszlovák köztársaság tudós agg elnöke: Massaryk Tamás a L közelmúltban, félretéve állama ú. n. demokrata és minden multat megvető irányzatát, ismét beutazta a,feudális" és magyar-tót emlékekben oly gazdag Szlovenszkót és e szokásos körútja során módot talált arra is, hogy megjelenvén Alsó-Sztregován, Madách Imre szülőhelyén, koszorút helyezzen az ugyanott pihenő nagy költő sírjára. Ritka jelentős aktus lett volna ez, az ottani magyar kisebbség iránti némi megértést is szimbolizált volna tán, ha nem kísérték volna az elnök részéről oly kijelentések, melyek nyomán rögtön elült a magyar kisebbség minden reménye az esetleg üy közeledések révén elérhető kulturális engedményeket illetőleg. Ellenkezőleg, az elnök úr kegyetlenül belegázolt az ottani magyarság lelkivüágába, ismét elárulta, hogy semmi érzéke nincs Szlovenszkó múltja, jelene és az ott élő népek békéje iránt, kegyetlenül el akarta konfiskálni egy nagy költő alkotásait nemzetétől és ezt egy oly nép nevében tette, melyhez az üy kijelentések egyáltalában nem illenek és amelytől az elnök úr, minden hajdani tót származása ellenére végtelenül idegen. Azt emlegette ott, hogy nemcsak a költő iránti kegyelet puszta ténye hozta a sírhoz, hanem egyúttal az a tény is, hogy Madách szlovák volt és ő a szlovák költő sírjára helyezi koszorúját. Ahogy határon innen, határon túl a magyar lelkekben némileg fölengedett a megdöbbenés csöndje, a legváltozatosabb sajtóközlemények követték e szavakat, nem is szólva a csehszlovák sajtóról, mely hozsannázva kísérte útján tovább kulturális Trianonunk újabb kiteljesítőjét: Massaryk G. Tamást. E hangok, e cikkek világosan mutatják az ottani ahistorikus és dilettáns történetszemléletet és az új sovinizmus beteges tobzódását. De a mi sajtónk sem emelkedett a támadás visszautasításában igazi magaslatára, nem akadt oly közlemény, mely a régi Felvidék viszonyainak, múltjának és fejlődésének elvárható ismeretéről tanúskodott volna. Lapjaink szépen tárták elénk a magyar álláspontot, de nem a felvidéki magyar történelmiség szempontjából vizsgálták a kérdést, ahogy pedig kellett volna, és így bizonyos fokig csak hálásak lehetünk az elnök úrnak kijelentéseiért, hisz alkalmat ád, épp Madách kapcsán, a felvidéki szellemű magyar álláspont némi kifejtésére. MADÁCH IMRE régi nemesi származása jólismert közvéleményünk előtt, mely a jelenlegi és közelmúlt helyzetet szem előtt tartva, valamint befolyásoltatva a letűnt évtizedek szemléletétől, ezt hajlandó egyszersmind a magyarnyelvűséggel is identifikálni. Lehet, hogy más országrészeinkre nem

2 294 MAGYAR SZEMLE 1930 illenek rá azok a viszonyok, melyek oly érdekessé és harmonikussá teszik a régi Felvidéket, mégis meg kell állapítanunk, hogy itt az esetleges és igen gyakori tótnyelvűség nem jelentett a magyarság testétől való merev idegenséget. Egy eltemetett mult áll előttünk és lépésről-lépésre haladva kell kihámoznunk szegény menekülő lutheránus prédikátorok, tudós plébánosok ódon könyveiből azt a lelkivüágot, melyet a XIX. század elsöpört és semmivé tett. A XVII. és XVIII. század felvidéki kulturája tót nyelven hirdeti azt a nagy igazságot, hogy Szlovenszkó minden idegszálával délhez van kapcsolva, más föld, mint a déli magyar, más alkatában, embereiben és emlékeiben, de mégis egy vele. E felvidéki autochton kultúra megítélésénél individuális szempontokat kell figyelembe vennünk, nagy irodalmi közösségekről ekkor még nálunk szó sem lehet, különösen itt, ahol minden völgy önálló primitív kultúrhely volt, minden kúria és paplak a viszonyokhoz mért kultúrgóc és sok ma fakó és elmaradt kisváros messze ragyogó emporium. Azt kell néznünk tehát, hogy ki alkotta az ottani kultúrát, melynek természetesen tótnyelvűnek kellett lennie, kinek elgondolásai váltak valóra az egyes alkotásokkal, kinek is szóltak ezek az alkotások? E szempontokat figyelembe véve azt kell látnunk, hogy ezt a vallásos és ekkor még protestáns jellegű kultúrát a magyar nemesség hívta életre, engedve a reformációs kor szükségleteinek, melyek a népi nyelvek érvényesülését követelték. Most nem kutatjuk, hogy miért is lesz épp most a Felvidék a kolostorok latin kúlturájú földjéből igazi nemesi, feudális földdé kulturális értelemben is. E magyar nemesség nyelve pedig igen nagy részben a romlatlan és tiszta, ősi tót nyelv volt, melyet ugyan a huszita-cseh irodalmi forma a könyvtermelés terén elburkolt, de megsemmisíteni sohsem tudott, és e nemesség mindig magyar, hungarus" volt, a török és kuruc időkben egyaránt, néha a megtépett és széttört nagy magyar egység egyetlen hordozója és harcosa, hogy lett volna hát az ifjú tót irodalom idegen a magyarság történelmi lelkétől? A tótnyelvűség burka alatt rejlő vérségnek és távoli származásnak ebben az összeolvasztóan magyar vüágban, mint látni fogjuk, semmiféle jelentősége nem volt és nem is lehetett. A dalmát vagy horvát földről eredő Madáchok családja hamarosan egyike lett a Felvidék kiválóbb családjainak. Tehát máris nem állhat meg az okmányszerű bizonyítékok súlya alatt a közvetlen tót származás ténye. Ott voltak a huszita, a török és a kuruc harcokban. Madách László ejti foglyul 1469-ben Podjebrád Viktorint, a csehszlováknak bélyegzett Madách Imre őse a cseh király fiát, Madách Péter, Rimay János nagybátyja, a törökök foglya, egy másik Madách Péter Thököly generálisa és ő foglalja el 1682-ben Kassát. Oly harcok voltak ezek, melyekben ott küzdött, oklevélileg és népi hagyományok alapján is bizonyítólag a tót nép zöme is uraival együtt, kik a századok folyamán egyek lettek vele fajban, nyelvben, lélekben és így magyarságban is. Ennek a tót népnek, mely így egy test lett a felvidéki nemességgel, csináltak kultúrát a mi nemes uraink. A cuius regio, eius religio" gyermeteg és köznemesi alkalmazása, a jobbágyok vallásos szükségletei kielégítésének kötelessége, a jámbor köznépnek az új hitbe való terelése, vagy visszavitele a régi egyházba, ez hajtotta arra őket, hogy irodalomról gondoskodjanak, amiben szintén híven utánozzák a Felvidéknek német példákon haladó nagyurait. Éppígy néha maguk is beállanak az újabb szellem munkásai közé, ahogy papjaik munkáit szintén ők bocsátják saját költségükön a vüág elé. Ilyen család volt azoknak a Madáchoknak a családja is, kiknek ősi fészke, Sztregova még nincs oly mélyen a tót nyelvterületben, hogy addig el ne jutottak volna a magyarnyelvűség hullámai, melyek a török idők alatt bizony jól elözönlötték az egész Felvidéket. A Madáchok e századok folyamán nem-

3 Nov. GOGOLÁK: TÓT VOLT-E MADÁCH? 295 csak karddal vitézkedtek, hanem jó felvidéki nemesek módján kitűntek a szép és gyakorlati tudományok mezején is a magyar és a tót nyelven egyaránt. Érdekes megfigyelni, épp őnáluk, hogy a magyar és tót nyelv művelése szinte egy és ugyanazon időben, ugyanazon személyeknél a legszebb egységben jelentkezik, jeléül annak a nyelvi és szellemi harmóniának, mely ekkor a Felvidéken uralkodott s melyet még az új csehszlovák iránynak oly heves harcosa, mint Skultéty is ismételten hangsúlyoz. Madách Gáspár, az ban megjelent Haazy Apatéka" szerzője, kora jeles orvosa, magyarul végrendelkezik. Egy másik Madách Gáspár pedig érdekes módon vetíti ki magából a felvidéki ember lelke mélyén élő magyar-tót kettősséget és egyúttal egyik első képviselőjévé válik a ma annyit emlegetett magyar-cseh, illetőleg az ennél sokkal fontosabb magyar-tót kulturális közeledésnek. Csehből fordítgatott különféle vallásos dolgokat a saját gyönyörűségére, ám ezeknél sokkal fontosabbak azok a tót népdalfordításai, melyeket 1636-ban adott ki Igen szép énekek" címen. A két nép lelke közeledik üyenkor egy-egy nemesi költő lantján, amint azt Beniczky Péter esetében is látjuk. Ezen években még igen erős a Felvidéken a magyar nyelv uralma és ez megtermékenyítőleg hatott a kezdő tót literaturára is, de nemsokára jön az ú. n. nemzetietlen XVIII. század, az önálló felvidéki kultúra virágkora, de egyszersmind végső ideje is. Most emelkedik erős kontúrokkal elénk költőnk dédapjának, Madách Jánosnak alakja, Oerteliussal levelezik, olvassa kora politikai irodalmát és mint nyakas lutheránus vezetőember, hitsorsosai ügyében Bécsbe járogat, míg végre ott megunva zaklatásait, kitiltják onnan, szép életet él és így családját szegényen hagyja hátra az északra vetett grand-seigneur. Erős költői tehetséggel verselt tótul és vallásos énekei, melyek 1783-ban még önállóan jelentek meg, 1828-ban bekerültek a tót lutheránusok híres énekeskönyvébe, a Cythara Sanctorum"-ba; anyját, Ujfalussy Zsuzsannát tót verssel dicsőíti és mind e mellett magyarul levelezik és barátait Gyöngyösi-modorú költői levelekkel örvendezteti meg. És még elegen vannak a Madáchok papok, tudósok, otthon ülő urak, kik egyformán élnek a magyar és a tót nyelvvel, nem látva a kettő között semmi ellentétet, néha maguk is támogatva, még a család protestáns korában, a tót vallásos irodalom kezdő lépéseit. A már említett Madách Gáspár és Madách György adnak otthont az 1680-as években az annyit hányatott lutheránus költő-papnak, Pilarik Istvánnak, ki hét évig készült Sztregova nyugalmában későbbi szenvedéseire. Magyarok voltak, tótul írtak és ha valaki oly kérdéssel fordult volna hozzájuk, hogy mely nemzethez: magyarhoz vagy tóthoz tartozónak vélik magukat, e kérdés lényegét nem igen értették volna meg. Történeti és politikai tudományaink mai állása mellett ugyanis szinte már közhellyé vált, hogy mily veszélyes és helytelen a jelen, avagy a közelmúlt fogalmainak a múltba való visszavitele, a legképtelenebb következtetések és eredmények röpülnek ily módon világgá és vésődnek be a köztudatba. Ezek között, mint a sovén csehszlovák kultúrpolitika egyik jelentős eszköze, szerepel mindazon magyar kiválóságoknak, kiknek Szlovenszkóhoz valami közük volt, tóttá való egyszerű és tendenciózus átminősítése. Massaryk szóban forgó kijelentése korántsem az első Madách képzelt totságára vonatkozólag ; habár finomabb módon, de mégis mégelőzte őt ebben Kréméry István a Slovenske Pohlady" 1923 januári számában, midőn a Petőfi és Madách centennáriumok kapcsán célozgat a két költő tótságára, de siet mégis rögtön hozzátenni: nem lehettek a mieink, mert nem nevelődtek a mi irodalmunk hagyományaiban". Az itt következőkben épp azon okokra igyekszem rámutatni, melyek miatt Madách Imre nem lehetett szlovák, hanem magyar költő.

4 296 MAGYAR SZEMLE 1930 A tót nemzeti öntudat születését az es évekre tehetjük. Szép és romantikus ideje volt ez a tót öncélúságnak, mely immár a magyarságtól elfordulva a messze szláv milliókra vetette tekintetét. Azok az egyéniségek, kik ekkor fölbukkantak, mind nagyfiailettek népüknek; tőlünk idegen és nekünk akkor érthetetlen utakon vezették népüket, mégis oly értékeket termeltek, melyek egyszer még becsült részei lesznek a kárpátaljai kis népek eszmevüágának. Becsületesen és gyakran a kor áramlataival végzetesen dacolva vallottak színt nemzetiségük mellett. De hol van közülük kortársuk, a szlováknak nevezett Madách Imre? ő akkor már szintén egész más utakon járt: a nacionalista magyarságnak az új nacionalista tótságtól eltérő útjai voltak ezek. Madách, ha akarta volna, akadály nélkül áühatott volna Stur és Hurbán ifjúsága közé. A francia forradalom óta, mely időtől fogva él közöttünk a mai fogalmazású nemzed eszme, az individuum a nemzethez való egyéni hozzátartozás forrása, az egyéni állásfoglalás dönti el a nemzethez való tartozás mértékét bárhogy is dolgozik az utódállamok kultúrpolitikája ezen elv megtörésén. Madách Imre nyüvánvalóan nem vauotta magát tótnak, tehát nem is lehetett szlovák költő. A másik, ezzel parallel kritérium, mely főleg a mi zűrzavaros nyelvi viszonyaink között tett szert nagy jelentőségre és mely az egyéni bevallás meüett másik döntő szempontja a nemzetiség helyes fölismerésének : az anyanyelv, ületőleg a legszívesebben használt nyelv. Madách magyar volt, magyarul írta meg az Ember Tragédiáját és nem tótul, amit ha tót lett volna, szintén jogában állott volna megtennie. Ki akadályozta volna meg őt egy üy remekmű tótul való megírásában és kiadásában, amint hogy ki akadályozta meg Sladkoviőot épp e korban gyönyörű eposzai megírásában? A nemzetiség elvét individuális és liberális kor adta a vüágnak, tehát ezen elv érvényesítésénél az egyéniség bír döntő joggal és nem az egyént körülvevő közösség, bármekkora is legyen az. Madách magyarságára sem lehet árnyat vonni szülő- és lakóhelyének tót többsége hangoztatásával. Mikor Madách Imre a világ elé lépett, a magyar és a tót nemzetiség fogalmát elválasztó határokat már rég megvonták annak a kornak uralkodó eszméi. A francia eredetű nemzeti eszmének hazai térfoglalása kettős irányú lett: a magyar nemzeti ébredéssel együtt járt a többi honi népek ébredése is. A Felvidéken ezek az eszmék az eddigi szociális és nyelvi harmóniát bomlasztó módon jelentkeztek. A gyakorta tótnyelvű, de régi módon dühös patrióta magyar, hungarus" nemesség jóbirtokú része hamar magáévá tette a magyar faj és nyelv uralkodó voltának hódító elméletét. Uralkodó elem volt eddig is rendi értelemben, most természetesen azon igyekezett, hogy ezen állását továbbra is megtartsa s az ekkor már bilincseit javában rázogató magyar nyelv fölvételével ezt az állását a fölszabaduló tót jobbágysággal, immár szabad parasztsággal szemben így is kifejezésre juttassa. így igen könnyen és könnyelműen is elszakadt a tót néptől, melynek új és szükségszerű nacionalista nevelése így a magyar állameszmétől teljesen idegen nagyratörő új tót intelligencia kezébe került, melyet természetesen már egyáltalában nem köteleztek a magyar mult hagyományai és emlékei. Neki magának kellett saját nacionalista szükségleteire újabb irodalmat és kultúrát termelnie, mely így egészen más karakterű lett, mint a régi nemesi jellegű, tehát kissé feudális kenyéren élő vallási irodalom. Hogy követelhető tehát, hogy Madách Imre ez új nacionalista tót, Hurbán- vagy Kollár-féle irodalom hagyományaiban nevelődjön, mikor ez az irodalom épp az ő ifjúsága idején forrott ki és így akkor még egyáltalában nem voltak hagyományai? Semmi nyom sincs arra vonatkozólag, hogy a tót mozgalmak egyáltalában érdekelték volna is. Bizony az előkelő családból született nemesifjú nem igen vegyült azok közé a rajongó és elhanyagolt, szegény apostolok közé, kik paraszt- vagy lelkész-, tanítói,

5 Nov. KEMENES: KOMMUNISTA ÉS POLGÁRJOG 297 vagy jegyzői családokból jőve, nacionalizmusuk friss lobogásába belevegyítették elnyomottságuknak és félrelököttségüknek, valamint lenézettségüknek nagyon is megindokolt és megérthető érzetét. Nem hallgatta tanulókorában épp Pesten, a Deák-téri evangélikus templomban Kollár gyújtó beszédeit, melyeket pedig valláskülönbség nélkül nagy áhítattalfigyeltaz egész itt tanuló szláv ifjúság, közöttük Gáj Lajos. Később talán hatott rá valamelyest a kihaló nemesi és magyar jellegű irodalom egy terméke: Dolezal Ágostnak az első emberpár sorsát tárgyaló verses tragédiája: Pametná celemu svetu tragoedia", melyet az otthoni könyvtárból ismert meg. A tót irodalomtörténészek által emlegetett szlovacizmusai, melyeket Arany János javítgatott át, éppen nem oly jelentősek, hogy ezekből csak halványan is lehetne következtetni tót voltára, ezek csupán oly botlások, melyek megtalálhatók minden oly felvidéki ember magyar beszédében, kinek magyarnyelvűségét még nem volt alkalma a színmagyar vidékeken megerősítenie. Akkor tehát, mikor már komolyan szó lehet egy valamely nemzethez való kizárólagos és mai értelmű fönntartásnélküli tartozásról, Madách Imre már rég magyar volt, mert már magyarnak született bele ebbe a mereven elhatárolt nacionalista világba, s az akkori ifjú, szép és lendülő magyar világ nevelte őt nyelvileg és lelküeg is egyaránt magyar és egyúttal európai nagyságú költővé. ÍME, így fest a valóságban Madách Imre szlováksága az adatok és a kor elfogulatlan tükrében. Nyüvánvaló rosszakarat, döbbenetes tájékozatlanság az, mely őt és magyar elődeit el akarja ragadni tőlünk oly nemzet számára, mely erre úgy múltjánál, mint karakterénél fogva egyáltalában nem szorul rá. A magyarság sem követeli magának a történelmi és a régi nemesi származás joga alapján Országh Pált, avagy Kukuéint (Benczúr Mátyás), a tót szellem e nagy héroszait: tót költők voltak, tótul írtak és így végeredményben örökre a tót nemzetéi. Ne követelje tehát Madách Imrét sem az elnök úr a tót nép irodalma számára, amihez joga nincs, bárhogy is követeli, amúgy is a magyarságé marad egész élete, származása és működése alapján. E sorokat pedig szlovák testvéreink ne véljék ellenük irányzottaknak, a jogos féltés és Önvédelem, de nem a gyűlölet és a ragadozás szavait hallattuk csak távol atyáink földjétől és mégis Szlovenszkó és népe iránti régi szeretettel és hűséggel. GOGOLÁK LAJOS NYERHET-E KOMMUNISTA AMERIKAI POLGÁRJOGOT? HA az alábbi sorok valami szenzációéhes boulevardlap számára íródnának, hangzatosabb címük lenne Mikszáth Kálmánt plagizálva A Tapolcsányi János fiú esete Samu Bácsival", az utóbbi alatt Uncle Sam-ot, az Északamerikai Egyesült Államokat értve. De nem szenzációs riportot szándékozunk itt adni, hanem rövid objektív krónikáját egy jogesetnek, amely nemcsak jogászokat, hanem mindenkit érdekelhet, aki figyelemmel kíséri a világ szociális viszonyainak alakulását. Jelen társadalmi helyzetünkben kétségkívül az egyik legfontosabb s így érdekesebb viszony az egyénnek valamely államhoz való polgársági köteléke. S ha a konkrét esetben magyar születésű egyénnek amerikai állampolgárságáról, illetőleg az ezzel kapcsolatos bonyodalomról van szó, az ügy

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Ilyen a Felvidék! Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Ilyen a Felvidék! Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2012 április 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Talán a Rákóczi-felkelés óta, mikor a magyarság sorsa az északi vármegyékben dőlt

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Kovács János vezető elemző Talán úgy definiálhatnánk megfelelő módon az európai identitás fogalmát, hogy az nem

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM

A történelem mögöttes tartományai akkor és most? BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM KÁNTÁS BALÁZS A történelem mögöttes tartományai akkor és most? Értelmező bekezdések Bíró József PAX VOBIS PAX VOBISCUM című verséhez BÍRÓ JÓZSEF PAX VOBIS PAX VOBISCUM - az 1956os forradalom és szabadságharc

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA

A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA Dr. Hadnagy Imre József A GŐZFECSKENDŐ A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK MAGYAR TALÁLMÁNYA Ez a tanulmány a XIX. század elejének egy nagy magyar találmánnyal foglalkozik. Az élet bizonyította, hogy az alkotókat méltán

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Konzervatív (kon)textusok

Konzervatív (kon)textusok ROMSICS GERGELY Konzervatív (kon)textusok Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika. (XIX XX. század) Budapest, Századvég Kiadó, 2005. Egedy Gergely új könyve több szempontból is érdekes

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A SZUDÉTA NÉMETEK. Erdélyi Magyar Adatbank

A SZUDÉTA NÉMETEK. Erdélyi Magyar Adatbank A SZUDÉTA NÉMETEK A,SZUDÉTANÉMET SZÓ újkeletü kifejezés, mindössze a századforduló óta kezdik németek és csehek egyaránt használni. Hosszu ideig a Szudéták Szilézia, Morvaország és a régi Csehország határán

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában

A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában A hungarizmus születése kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában Egymás mellett egymás ellen. Cseh, magyar, és szlovák nacionalizmusok az els világháború éveiben Miskolc,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

FELVIDÉK:»GYÁRAK TEMETŐJE«

FELVIDÉK:»GYÁRAK TEMETŐJE« FELVIDÉK:»GYÁRAK TEMETŐJE«A cseh államot hamarább teremtették meg, mint Csehszlovákiát. Az államnak fegyveres erővel kellett birtokba vennie az országot. Felépítettsége és szerkezete akkor mutatkozott

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Harc, politika, küzdelem. E három dolog teljesen felőrli minden energiámat. Amellett, hogy a törökök végigpásztázzák az országot, a Habsburg birodalomra

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM

II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM A kérdés, amelyet tárgyalni akarunk, nem esztétikai, nem filozófiai, nem is politikai, hanem az erdélyi magyarság életkérdése. Gyökerében megtaláljuk irodalmi,

Részletesebben

AZ ÉLETMŰ EDDIGI ZÁRÓDARABJA

AZ ÉLETMŰ EDDIGI ZÁRÓDARABJA AZ ÉLETMŰ EDDIGI ZÁRÓDARABJA BATA IMRE Csak néhány megjegyzésre futja a rendelkezésemre álló id őből. A Krisztus levétele a keresztről című eposzról szól ez a néhány jegyzet nevezzem tézissornak s annak

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

VII. A szociográfiai önismerettől a nemzetiségi szociológia felé

VII. A szociográfiai önismerettől a nemzetiségi szociológia felé VII. A szociográfiai önismerettől a nemzetiségi szociológia felé Lényegében vizsgálódásunk végére értünk. Az általános társadalomelméletként fölfogott hazai magyar szociológiát, annak önismeretbe nyúló

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben