AZ ifjú csehszlovák köztársaság tudós agg elnöke: Massaryk Tamás a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ifjú csehszlovák köztársaság tudós agg elnöke: Massaryk Tamás a"

Átírás

1 Nov. GOGOLÁK: TÓT VOLT-E MADÁCH? 293 hogy a párizsi békék körül valami hiba történt. Nos, ami engem illet, elképzelni is alig tudom, hogy annyi szenvedélyes béke-akarás után Európa népei belenyugodjanak abba, hogy ne teremtsenek maguknak olyan eredményesen működni képes szervezetet, amely saját törvényeiknek megváltoztatását el tudja végezni, ha azt a körülmények szükségessé teszik. De még hihetetlenebb az, hogy a szenvedélyes békét-akarók között olyan kevesen érezzék annak szükségességét, hogy szükség van olyan állandó intézményre, amely nemcsak papíron, hanem valóságban is végre tudja hajtani az évek múlásával szükségessé vált változtatásokat. Ebben van az európai kérdés leglényegesebb pontja, de mi a lényeges pontokról legszívesebben megfeledkezünk, mert sokkal kényelmesebb a problémák elől kitérni, mint becsületes nyíltsággal és őszinteséggel szembenézni velük." MÁTHÉ ELEK TÓT VOLT-E MADÁCH? AZ ifjú csehszlovák köztársaság tudós agg elnöke: Massaryk Tamás a L közelmúltban, félretéve állama ú. n. demokrata és minden multat megvető irányzatát, ismét beutazta a,feudális" és magyar-tót emlékekben oly gazdag Szlovenszkót és e szokásos körútja során módot talált arra is, hogy megjelenvén Alsó-Sztregován, Madách Imre szülőhelyén, koszorút helyezzen az ugyanott pihenő nagy költő sírjára. Ritka jelentős aktus lett volna ez, az ottani magyar kisebbség iránti némi megértést is szimbolizált volna tán, ha nem kísérték volna az elnök részéről oly kijelentések, melyek nyomán rögtön elült a magyar kisebbség minden reménye az esetleg üy közeledések révén elérhető kulturális engedményeket illetőleg. Ellenkezőleg, az elnök úr kegyetlenül belegázolt az ottani magyarság lelkivüágába, ismét elárulta, hogy semmi érzéke nincs Szlovenszkó múltja, jelene és az ott élő népek békéje iránt, kegyetlenül el akarta konfiskálni egy nagy költő alkotásait nemzetétől és ezt egy oly nép nevében tette, melyhez az üy kijelentések egyáltalában nem illenek és amelytől az elnök úr, minden hajdani tót származása ellenére végtelenül idegen. Azt emlegette ott, hogy nemcsak a költő iránti kegyelet puszta ténye hozta a sírhoz, hanem egyúttal az a tény is, hogy Madách szlovák volt és ő a szlovák költő sírjára helyezi koszorúját. Ahogy határon innen, határon túl a magyar lelkekben némileg fölengedett a megdöbbenés csöndje, a legváltozatosabb sajtóközlemények követték e szavakat, nem is szólva a csehszlovák sajtóról, mely hozsannázva kísérte útján tovább kulturális Trianonunk újabb kiteljesítőjét: Massaryk G. Tamást. E hangok, e cikkek világosan mutatják az ottani ahistorikus és dilettáns történetszemléletet és az új sovinizmus beteges tobzódását. De a mi sajtónk sem emelkedett a támadás visszautasításában igazi magaslatára, nem akadt oly közlemény, mely a régi Felvidék viszonyainak, múltjának és fejlődésének elvárható ismeretéről tanúskodott volna. Lapjaink szépen tárták elénk a magyar álláspontot, de nem a felvidéki magyar történelmiség szempontjából vizsgálták a kérdést, ahogy pedig kellett volna, és így bizonyos fokig csak hálásak lehetünk az elnök úrnak kijelentéseiért, hisz alkalmat ád, épp Madách kapcsán, a felvidéki szellemű magyar álláspont némi kifejtésére. MADÁCH IMRE régi nemesi származása jólismert közvéleményünk előtt, mely a jelenlegi és közelmúlt helyzetet szem előtt tartva, valamint befolyásoltatva a letűnt évtizedek szemléletétől, ezt hajlandó egyszersmind a magyarnyelvűséggel is identifikálni. Lehet, hogy más országrészeinkre nem

2 294 MAGYAR SZEMLE 1930 illenek rá azok a viszonyok, melyek oly érdekessé és harmonikussá teszik a régi Felvidéket, mégis meg kell állapítanunk, hogy itt az esetleges és igen gyakori tótnyelvűség nem jelentett a magyarság testétől való merev idegenséget. Egy eltemetett mult áll előttünk és lépésről-lépésre haladva kell kihámoznunk szegény menekülő lutheránus prédikátorok, tudós plébánosok ódon könyveiből azt a lelkivüágot, melyet a XIX. század elsöpört és semmivé tett. A XVII. és XVIII. század felvidéki kulturája tót nyelven hirdeti azt a nagy igazságot, hogy Szlovenszkó minden idegszálával délhez van kapcsolva, más föld, mint a déli magyar, más alkatában, embereiben és emlékeiben, de mégis egy vele. E felvidéki autochton kultúra megítélésénél individuális szempontokat kell figyelembe vennünk, nagy irodalmi közösségekről ekkor még nálunk szó sem lehet, különösen itt, ahol minden völgy önálló primitív kultúrhely volt, minden kúria és paplak a viszonyokhoz mért kultúrgóc és sok ma fakó és elmaradt kisváros messze ragyogó emporium. Azt kell néznünk tehát, hogy ki alkotta az ottani kultúrát, melynek természetesen tótnyelvűnek kellett lennie, kinek elgondolásai váltak valóra az egyes alkotásokkal, kinek is szóltak ezek az alkotások? E szempontokat figyelembe véve azt kell látnunk, hogy ezt a vallásos és ekkor még protestáns jellegű kultúrát a magyar nemesség hívta életre, engedve a reformációs kor szükségleteinek, melyek a népi nyelvek érvényesülését követelték. Most nem kutatjuk, hogy miért is lesz épp most a Felvidék a kolostorok latin kúlturájú földjéből igazi nemesi, feudális földdé kulturális értelemben is. E magyar nemesség nyelve pedig igen nagy részben a romlatlan és tiszta, ősi tót nyelv volt, melyet ugyan a huszita-cseh irodalmi forma a könyvtermelés terén elburkolt, de megsemmisíteni sohsem tudott, és e nemesség mindig magyar, hungarus" volt, a török és kuruc időkben egyaránt, néha a megtépett és széttört nagy magyar egység egyetlen hordozója és harcosa, hogy lett volna hát az ifjú tót irodalom idegen a magyarság történelmi lelkétől? A tótnyelvűség burka alatt rejlő vérségnek és távoli származásnak ebben az összeolvasztóan magyar vüágban, mint látni fogjuk, semmiféle jelentősége nem volt és nem is lehetett. A dalmát vagy horvát földről eredő Madáchok családja hamarosan egyike lett a Felvidék kiválóbb családjainak. Tehát máris nem állhat meg az okmányszerű bizonyítékok súlya alatt a közvetlen tót származás ténye. Ott voltak a huszita, a török és a kuruc harcokban. Madách László ejti foglyul 1469-ben Podjebrád Viktorint, a csehszlováknak bélyegzett Madách Imre őse a cseh király fiát, Madách Péter, Rimay János nagybátyja, a törökök foglya, egy másik Madách Péter Thököly generálisa és ő foglalja el 1682-ben Kassát. Oly harcok voltak ezek, melyekben ott küzdött, oklevélileg és népi hagyományok alapján is bizonyítólag a tót nép zöme is uraival együtt, kik a századok folyamán egyek lettek vele fajban, nyelvben, lélekben és így magyarságban is. Ennek a tót népnek, mely így egy test lett a felvidéki nemességgel, csináltak kultúrát a mi nemes uraink. A cuius regio, eius religio" gyermeteg és köznemesi alkalmazása, a jobbágyok vallásos szükségletei kielégítésének kötelessége, a jámbor köznépnek az új hitbe való terelése, vagy visszavitele a régi egyházba, ez hajtotta arra őket, hogy irodalomról gondoskodjanak, amiben szintén híven utánozzák a Felvidéknek német példákon haladó nagyurait. Éppígy néha maguk is beállanak az újabb szellem munkásai közé, ahogy papjaik munkáit szintén ők bocsátják saját költségükön a vüág elé. Ilyen család volt azoknak a Madáchoknak a családja is, kiknek ősi fészke, Sztregova még nincs oly mélyen a tót nyelvterületben, hogy addig el ne jutottak volna a magyarnyelvűség hullámai, melyek a török idők alatt bizony jól elözönlötték az egész Felvidéket. A Madáchok e századok folyamán nem-

3 Nov. GOGOLÁK: TÓT VOLT-E MADÁCH? 295 csak karddal vitézkedtek, hanem jó felvidéki nemesek módján kitűntek a szép és gyakorlati tudományok mezején is a magyar és a tót nyelven egyaránt. Érdekes megfigyelni, épp őnáluk, hogy a magyar és tót nyelv művelése szinte egy és ugyanazon időben, ugyanazon személyeknél a legszebb egységben jelentkezik, jeléül annak a nyelvi és szellemi harmóniának, mely ekkor a Felvidéken uralkodott s melyet még az új csehszlovák iránynak oly heves harcosa, mint Skultéty is ismételten hangsúlyoz. Madách Gáspár, az ban megjelent Haazy Apatéka" szerzője, kora jeles orvosa, magyarul végrendelkezik. Egy másik Madách Gáspár pedig érdekes módon vetíti ki magából a felvidéki ember lelke mélyén élő magyar-tót kettősséget és egyúttal egyik első képviselőjévé válik a ma annyit emlegetett magyar-cseh, illetőleg az ennél sokkal fontosabb magyar-tót kulturális közeledésnek. Csehből fordítgatott különféle vallásos dolgokat a saját gyönyörűségére, ám ezeknél sokkal fontosabbak azok a tót népdalfordításai, melyeket 1636-ban adott ki Igen szép énekek" címen. A két nép lelke közeledik üyenkor egy-egy nemesi költő lantján, amint azt Beniczky Péter esetében is látjuk. Ezen években még igen erős a Felvidéken a magyar nyelv uralma és ez megtermékenyítőleg hatott a kezdő tót literaturára is, de nemsokára jön az ú. n. nemzetietlen XVIII. század, az önálló felvidéki kultúra virágkora, de egyszersmind végső ideje is. Most emelkedik erős kontúrokkal elénk költőnk dédapjának, Madách Jánosnak alakja, Oerteliussal levelezik, olvassa kora politikai irodalmát és mint nyakas lutheránus vezetőember, hitsorsosai ügyében Bécsbe járogat, míg végre ott megunva zaklatásait, kitiltják onnan, szép életet él és így családját szegényen hagyja hátra az északra vetett grand-seigneur. Erős költői tehetséggel verselt tótul és vallásos énekei, melyek 1783-ban még önállóan jelentek meg, 1828-ban bekerültek a tót lutheránusok híres énekeskönyvébe, a Cythara Sanctorum"-ba; anyját, Ujfalussy Zsuzsannát tót verssel dicsőíti és mind e mellett magyarul levelezik és barátait Gyöngyösi-modorú költői levelekkel örvendezteti meg. És még elegen vannak a Madáchok papok, tudósok, otthon ülő urak, kik egyformán élnek a magyar és a tót nyelvvel, nem látva a kettő között semmi ellentétet, néha maguk is támogatva, még a család protestáns korában, a tót vallásos irodalom kezdő lépéseit. A már említett Madách Gáspár és Madách György adnak otthont az 1680-as években az annyit hányatott lutheránus költő-papnak, Pilarik Istvánnak, ki hét évig készült Sztregova nyugalmában későbbi szenvedéseire. Magyarok voltak, tótul írtak és ha valaki oly kérdéssel fordult volna hozzájuk, hogy mely nemzethez: magyarhoz vagy tóthoz tartozónak vélik magukat, e kérdés lényegét nem igen értették volna meg. Történeti és politikai tudományaink mai állása mellett ugyanis szinte már közhellyé vált, hogy mily veszélyes és helytelen a jelen, avagy a közelmúlt fogalmainak a múltba való visszavitele, a legképtelenebb következtetések és eredmények röpülnek ily módon világgá és vésődnek be a köztudatba. Ezek között, mint a sovén csehszlovák kultúrpolitika egyik jelentős eszköze, szerepel mindazon magyar kiválóságoknak, kiknek Szlovenszkóhoz valami közük volt, tóttá való egyszerű és tendenciózus átminősítése. Massaryk szóban forgó kijelentése korántsem az első Madách képzelt totságára vonatkozólag ; habár finomabb módon, de mégis mégelőzte őt ebben Kréméry István a Slovenske Pohlady" 1923 januári számában, midőn a Petőfi és Madách centennáriumok kapcsán célozgat a két költő tótságára, de siet mégis rögtön hozzátenni: nem lehettek a mieink, mert nem nevelődtek a mi irodalmunk hagyományaiban". Az itt következőkben épp azon okokra igyekszem rámutatni, melyek miatt Madách Imre nem lehetett szlovák, hanem magyar költő.

4 296 MAGYAR SZEMLE 1930 A tót nemzeti öntudat születését az es évekre tehetjük. Szép és romantikus ideje volt ez a tót öncélúságnak, mely immár a magyarságtól elfordulva a messze szláv milliókra vetette tekintetét. Azok az egyéniségek, kik ekkor fölbukkantak, mind nagyfiailettek népüknek; tőlünk idegen és nekünk akkor érthetetlen utakon vezették népüket, mégis oly értékeket termeltek, melyek egyszer még becsült részei lesznek a kárpátaljai kis népek eszmevüágának. Becsületesen és gyakran a kor áramlataival végzetesen dacolva vallottak színt nemzetiségük mellett. De hol van közülük kortársuk, a szlováknak nevezett Madách Imre? ő akkor már szintén egész más utakon járt: a nacionalista magyarságnak az új nacionalista tótságtól eltérő útjai voltak ezek. Madách, ha akarta volna, akadály nélkül áühatott volna Stur és Hurbán ifjúsága közé. A francia forradalom óta, mely időtől fogva él közöttünk a mai fogalmazású nemzed eszme, az individuum a nemzethez való egyéni hozzátartozás forrása, az egyéni állásfoglalás dönti el a nemzethez való tartozás mértékét bárhogy is dolgozik az utódállamok kultúrpolitikája ezen elv megtörésén. Madách Imre nyüvánvalóan nem vauotta magát tótnak, tehát nem is lehetett szlovák költő. A másik, ezzel parallel kritérium, mely főleg a mi zűrzavaros nyelvi viszonyaink között tett szert nagy jelentőségre és mely az egyéni bevallás meüett másik döntő szempontja a nemzetiség helyes fölismerésének : az anyanyelv, ületőleg a legszívesebben használt nyelv. Madách magyar volt, magyarul írta meg az Ember Tragédiáját és nem tótul, amit ha tót lett volna, szintén jogában állott volna megtennie. Ki akadályozta volna meg őt egy üy remekmű tótul való megírásában és kiadásában, amint hogy ki akadályozta meg Sladkoviőot épp e korban gyönyörű eposzai megírásában? A nemzetiség elvét individuális és liberális kor adta a vüágnak, tehát ezen elv érvényesítésénél az egyéniség bír döntő joggal és nem az egyént körülvevő közösség, bármekkora is legyen az. Madách magyarságára sem lehet árnyat vonni szülő- és lakóhelyének tót többsége hangoztatásával. Mikor Madách Imre a világ elé lépett, a magyar és a tót nemzetiség fogalmát elválasztó határokat már rég megvonták annak a kornak uralkodó eszméi. A francia eredetű nemzeti eszmének hazai térfoglalása kettős irányú lett: a magyar nemzeti ébredéssel együtt járt a többi honi népek ébredése is. A Felvidéken ezek az eszmék az eddigi szociális és nyelvi harmóniát bomlasztó módon jelentkeztek. A gyakorta tótnyelvű, de régi módon dühös patrióta magyar, hungarus" nemesség jóbirtokú része hamar magáévá tette a magyar faj és nyelv uralkodó voltának hódító elméletét. Uralkodó elem volt eddig is rendi értelemben, most természetesen azon igyekezett, hogy ezen állását továbbra is megtartsa s az ekkor már bilincseit javában rázogató magyar nyelv fölvételével ezt az állását a fölszabaduló tót jobbágysággal, immár szabad parasztsággal szemben így is kifejezésre juttassa. így igen könnyen és könnyelműen is elszakadt a tót néptől, melynek új és szükségszerű nacionalista nevelése így a magyar állameszmétől teljesen idegen nagyratörő új tót intelligencia kezébe került, melyet természetesen már egyáltalában nem köteleztek a magyar mult hagyományai és emlékei. Neki magának kellett saját nacionalista szükségleteire újabb irodalmat és kultúrát termelnie, mely így egészen más karakterű lett, mint a régi nemesi jellegű, tehát kissé feudális kenyéren élő vallási irodalom. Hogy követelhető tehát, hogy Madách Imre ez új nacionalista tót, Hurbán- vagy Kollár-féle irodalom hagyományaiban nevelődjön, mikor ez az irodalom épp az ő ifjúsága idején forrott ki és így akkor még egyáltalában nem voltak hagyományai? Semmi nyom sincs arra vonatkozólag, hogy a tót mozgalmak egyáltalában érdekelték volna is. Bizony az előkelő családból született nemesifjú nem igen vegyült azok közé a rajongó és elhanyagolt, szegény apostolok közé, kik paraszt- vagy lelkész-, tanítói,

5 Nov. KEMENES: KOMMUNISTA ÉS POLGÁRJOG 297 vagy jegyzői családokból jőve, nacionalizmusuk friss lobogásába belevegyítették elnyomottságuknak és félrelököttségüknek, valamint lenézettségüknek nagyon is megindokolt és megérthető érzetét. Nem hallgatta tanulókorában épp Pesten, a Deák-téri evangélikus templomban Kollár gyújtó beszédeit, melyeket pedig valláskülönbség nélkül nagy áhítattalfigyeltaz egész itt tanuló szláv ifjúság, közöttük Gáj Lajos. Később talán hatott rá valamelyest a kihaló nemesi és magyar jellegű irodalom egy terméke: Dolezal Ágostnak az első emberpár sorsát tárgyaló verses tragédiája: Pametná celemu svetu tragoedia", melyet az otthoni könyvtárból ismert meg. A tót irodalomtörténészek által emlegetett szlovacizmusai, melyeket Arany János javítgatott át, éppen nem oly jelentősek, hogy ezekből csak halványan is lehetne következtetni tót voltára, ezek csupán oly botlások, melyek megtalálhatók minden oly felvidéki ember magyar beszédében, kinek magyarnyelvűségét még nem volt alkalma a színmagyar vidékeken megerősítenie. Akkor tehát, mikor már komolyan szó lehet egy valamely nemzethez való kizárólagos és mai értelmű fönntartásnélküli tartozásról, Madách Imre már rég magyar volt, mert már magyarnak született bele ebbe a mereven elhatárolt nacionalista világba, s az akkori ifjú, szép és lendülő magyar világ nevelte őt nyelvileg és lelküeg is egyaránt magyar és egyúttal európai nagyságú költővé. ÍME, így fest a valóságban Madách Imre szlováksága az adatok és a kor elfogulatlan tükrében. Nyüvánvaló rosszakarat, döbbenetes tájékozatlanság az, mely őt és magyar elődeit el akarja ragadni tőlünk oly nemzet számára, mely erre úgy múltjánál, mint karakterénél fogva egyáltalában nem szorul rá. A magyarság sem követeli magának a történelmi és a régi nemesi származás joga alapján Országh Pált, avagy Kukuéint (Benczúr Mátyás), a tót szellem e nagy héroszait: tót költők voltak, tótul írtak és így végeredményben örökre a tót nemzetéi. Ne követelje tehát Madách Imrét sem az elnök úr a tót nép irodalma számára, amihez joga nincs, bárhogy is követeli, amúgy is a magyarságé marad egész élete, származása és működése alapján. E sorokat pedig szlovák testvéreink ne véljék ellenük irányzottaknak, a jogos féltés és Önvédelem, de nem a gyűlölet és a ragadozás szavait hallattuk csak távol atyáink földjétől és mégis Szlovenszkó és népe iránti régi szeretettel és hűséggel. GOGOLÁK LAJOS NYERHET-E KOMMUNISTA AMERIKAI POLGÁRJOGOT? HA az alábbi sorok valami szenzációéhes boulevardlap számára íródnának, hangzatosabb címük lenne Mikszáth Kálmánt plagizálva A Tapolcsányi János fiú esete Samu Bácsival", az utóbbi alatt Uncle Sam-ot, az Északamerikai Egyesült Államokat értve. De nem szenzációs riportot szándékozunk itt adni, hanem rövid objektív krónikáját egy jogesetnek, amely nemcsak jogászokat, hanem mindenkit érdekelhet, aki figyelemmel kíséri a világ szociális viszonyainak alakulását. Jelen társadalmi helyzetünkben kétségkívül az egyik legfontosabb s így érdekesebb viszony az egyénnek valamely államhoz való polgársági köteléke. S ha a konkrét esetben magyar születésű egyénnek amerikai állampolgárságáról, illetőleg az ezzel kapcsolatos bonyodalomról van szó, az ügy

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG

A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG A ZSIDÓSÁG ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG A zsidóság története a szétszóródás után azt igazolja, hogy gazdasági szerepénél fogva mindig a gazdanép felé közeledik s ha megvannak rá a feltételek, hozzája hasonul,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében.

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaim! Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Májusnak e tájékán

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség

Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség Mi, a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 10.C osztályos diákjai Szlovákiába utaztunk, hogy a határon túli magyarokkal együtt ünnepeljük március 15-ét.

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6.1. A saját szervezetekhez (önszerveződéshez és érdekvédelemhez) való jog 205 6.2. A pártalapítás szabadsága 205 6.3. Civil szerveződés 206 Az önszerveződéshez való jog

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név 1. hét 1 5 1 3 28 1 1 8 1 3 3 44 1 5 1 3 2 3 1 7 5 1 3 1 45 1 5 1 1 1 6 51 1 1 1 1 1 5 1 2 8 1 7 3 4 8 5 8 1 1 41 1 5 8 1 1 3 46 1 8 1 3 2 33 1 7 8 1 3 38 1 5 7 1 7 1 49 1 1 5 1 1 45 1 8 1 3 31 1 8 8 1

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Magyar irodalomtörténet németeknek németül

Magyar irodalomtörténet németeknek németül Magyar irodalomtörténet németeknek németül Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján

Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján Fakultációs visszajelzés az Érdeklődési köröm kérdőív alapján MINTA ANNA RÉSZÉRE BEVEZETÉS A Talenti Group olyan munka- és szervezetpszichológusok, illetve tanácsadó szakpszichológusok alkotta csoport,

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben