2. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2. pontjában és 25. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Terézvárosi Önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre terjed ki. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény. b) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet. c) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő), vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása. d) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort. 3. A közterületek besorolása 3. A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt) és II. (normál) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (kiemelt) és a II. (normál) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 4. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja. (2) A közterület rendeltetésszerű használata mások, hasonló célú jogait nem csorbíthatja. (3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

2 5. (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterülethasználat) a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni, különösen: 1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához; 2. hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá a közterületre jogszerűen különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához; 3. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához; 4. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai; 5. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videófalberendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; 6. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához; 7. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához; 8. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz; 9. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást; 10. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához; 11. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: turisztikai információs pult, vendéglátó-ipari terasz, előkert); 12. megállítótábla elhelyezéséhez; 13. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához; 14. utcazenéléshez; 15. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához; 16. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához; 17. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.

3 (3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez; b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez; c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez; d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez; e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot, maximum 72 órát, meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez; f) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését; g) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához. 6. (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja; 2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná; 3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat; 4. közutak területén gazdasági reklámtevékenységhez; 5. a közút és a járda felületének reklám ideértve a politikai reklámot is céljára történő használatához; 6. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához; 7. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást; 8. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné; 9. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg; 10. jármű iparszerű javítására; 11. építési reklám-háló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklám-háló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják; 12. üzemképtelen járművek, vagy más gépek 1 hónapot meghaladó időtartamra közterületen való tárolásához; 13. azoknak a személyeknek, szervezeteknek, akiknek a Terézvárosi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.). (2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

4 (3) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a standról, az asztalról, gurulókocsiról, állványról levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág, zsűrizett iparművészeti termékek kivételével történő árusítás céljára. (4) Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás, ha az a már korábban ugyanarra a területre és időpontra kiadott hozzájárulásokat is figyelembe véve a közterület eredeti célja szerinti használatát aránytalanul nagy mértékben akadályozza vagy ellehetetleníti. 5. Vendéglátó üzletek kitelepüléseivel kapcsolatos egyéb szabályok 7. (1) Vendéglátó teraszok nyitva tartása naponta legfeljebb óráig, eltérő nyitva-tartási engedéllyel rendelkező üzletek esetében legfeljebb óráig engedélyezhető. (2) Vendéglátó teraszon zene szolgáltatása, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezése tilos. (3) A nemzetközi sportesemények (például VB, EB, Olimpia) időtartamára a vendéglátó üzletek tulajdonosai külön kérelem és közterület-használati engedély alapján projektort, illetve TV-t kihelyezhetnek legfeljebb az esemény időtartamára, melyért a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetniük. (4) A vendéglátó-ipari egységek közterületre való kitelepülése akkor engedélyezhető, ha a kitelepült vendéglátó-ipari egységek teraszain 10 m 2 felület után 0,5 m 2 zöldfelület kialakításra kerül. A zöldfelület kialakításának terveit a kerület főkertészével egyeztetni kell. (5) A vendéglátó teraszok kialakításához a Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (a továbbiakban: TÉSZ) 3. (1) bekezdése alapján Közterület Alakítási Tervet (a továbbiakban: KAT) szükséges benyújtani a Főépítészi Irodához. (6) A vendéglátó terasz területén belül elhelyezhetők a vendéglátással közvetlenül összefüggő eszközök, így asztalok, székek, napernyők, tálaló pultok, melegítők és megállítótábla. (7) A vendéglátó terasz területén nem helyezhető el fagylaltos pult, ital automata, hűtőszekrény. 6. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése 8. (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. (2) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható. (4) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás. (5) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését. (6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az

5 általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják. (7) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét; b) a közterület-használat célját és időtartamát; c) a közterület-használat helyét, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását, rendezvények esetén a programleírást, továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek külön megjelölve az akadálymentesítettek helyét és darabszámát; d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát; e) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt. 9. (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon, kivéve a mozgóképről szóló évi II. törvény hatálya alá tartozó filmalkotások forgatása céljából történő igénybevételt az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani. (2) Ha a kérelmező (ügyfél) nem személyesen jár el, úgy a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és azt a kérelemhez csatolni kell. 7. A közterület-használati hozzájárulás megadása 10. (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak. (2) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését. (3) Megállítótábla (üzlethelyiségenként maximum egy darab) kizárólag járdán, gyalogúton helyezhető el, és csak abban az esetben, ha mellette minimum 1,5 méter széles járófelület biztosított. A megállítótábla maximális felülete egy négyzetméter lehet. (4) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterülethasználati hozzájárulás húsvétot, nőnapot és anyák napját megelőző 10 napra és az adott ünnep napjára adható ki. 11. (1) A közterület egy évet meg nem haladó idejű hasznosításáról a Terézvárosi Önkormányzatot megillető éves nettó bevétel összegét figyelembe véve: a) nyolcmillió forint összegű értékhatárig a Polgármester, b) nyolcmillió forint összegű értékhatártól huszonötmillió forint összegű értékhatárig a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, c) huszonötmillió forint összegű értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. (2) A közterület egy évet meghaladó idejű hasznosításáról értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület a mozgóképről szóló évi II. törvény IV/A. fejezetében foglalt hatásköreit a rendeletalkotás kivételével a polgármesterre ruházza át.

6 12. A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét; b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes; c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását; d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes; e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét; f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét; g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást; h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán tartási kötelezettség előírását; i) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható. 13. (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. (2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult használhatja. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe. 14. (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt a Terézvárosi Önkormányzat értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. (2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül jogellenes módon használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható. 8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése 15. (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik: a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével; b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével; c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van; d) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

7 e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti; f) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével; g) a jogosult írásban bejelenti a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból felhagy. (2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét a közterülethasználati hozzájárulásban foglaltak szerint vissza kell fizetni a jogosult részére. 16. (1) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni: a) ha a jogosultnak legalább három havi közterület-használati díj hátraléka van, és azt egyszeri írásos felszólításra öt napon belül nem fizeti meg. b) ha a jogosult a hozzájárulásban foglaltakat, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat megsérti. (2) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha a Terézvárosi Önkormányzat a közterület más célú hasznosításáról dönt. 17. (1) A Terézvárosi Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését vagy megszűnését rendelheti el. (2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterülethasználat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. (3) A közterület-használat szünetelésének vagy megszűnésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint a jogosult részére. 18. (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani. (2) A közterület-használattal járó kötelezettségek így különösen a közterülethasználati díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. (3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani. 9. A közterület-használati díj 19. (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. Az egy hónapot meg nem haladó időtartamra szóló közterület használat esetén egy összegben előre, az egy hónapot meghaladó használat esetén havonta, előre kell megfizetni a közterület-használati díjat. (2) A közterület-használati díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő díjak általános forgalmi adó nélkül értendők. 20. (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét, továbbá a hozzá tartozó az alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.

8 (2) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni. (3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít. (4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az egy fő által elfoglalt terület egységesen egy négyzetméternek tekintendő. (5) A közterület-használati díjak havi, vagy napi díjak. 10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 21. (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a Terézvárosi Önkormányzat saját vagy szervezetei (intézményei) által szervezett rendezvények és egyéb, feladatkörükben ellátott tevékenységük esetében. b) azokért a létesítmények, berendezések elhelyezéséért amelyek a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását szolgálják. (2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: a)humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, valamint b)az Önkormányzat saját vagy szervezetei (intézményei) érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében, továbbá c) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 19. (1) bekezdésében foglalt esetekben. d)terézváros közigazgatási határán belül közérdekű tevékenységet folytató civil szervezetek számára, kivéve a kereskedelmi célú használatot. e) Különös méltánylást érdemlő esetekben egyedi elbírálás alapján. (3) Társasházak homlokzatának felújítása esetén a társasház, vagy a megbízásából kivitelezési munkálatokat végző cég az érintett ingatlan előtti közterületet folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzés esetén 60 napig díjmentesen használhatja, melynek feltétele: a) a kérelem benyújtását megelőző két éven belül az ingatlanra vonatkozóan tetőtér beépítésével, kialakításával, átépítésével kapcsolatban nem volt engedély iránti kérelem, b) kérelem benyújtása idején nincs az ingatlanra vonatkozó folyamatban lévő építés engedélyezési ügy tetőtér beépítésével, kialakításával, átépítésével kapcsolatban, c) építési reklámháló nem kerülhet elhelyezésre az érintett ingatlanon, d) a homlokzat felújítására vonatkozó építési engedély érvényességi ideje alatt egy alkalommal vehető igénybe. Amennyiben a közterület használata során a fenti feltételeknek való megfelelés megváltozik, vagy megszűnik, a társasház, vagy a megbízásából kivitelezési munkálatokat végző cég a közterület használatáért visszamenőleg a 3. számú melléklet szerinti díjfizetésre köteles. (4) Az élet- és balesetveszély elhárítását a munkálatok megkezdése előtt két munkanappal statikai, vagy más illetékes szakhatósági állásfoglalással, valamint állapotfelvételi fotókkal alátámasztott nyilatkozat benyújtásával be kell jelenteni. 11. A jogellenes közterület-használat következményei 22. (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más

9 tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Terézvárosi Önkormányzat, vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a Terézvárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. (2) A Terézvárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. (3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a ténylegesen használt időtartamra és területre a 3. számú mellékletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható. 23. A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a Terézvárosi Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. 12. A mozgóképről szóló évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai 24. (1) A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a Terézvárosi Önkormányzat külön feltételként, a forgalomtechnikai kezelőüzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. (4) A jóváhagyás (3) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező módon kell meghatározni. (5) E rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt területnek számítanak a 2. számú mellékletben meghatározott közterületek. (6) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló II. törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni. (7) A közterület-használati díj a 21. (2) bekezdésében foglaltak szerint

10 csökkenthető akkor, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Terézvárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás. 13. Záró rendelkezések 25. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII.1.) rendelete. 14. Átmeneti rendelkezés 26. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Budapest, április 25. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző

11 1. számú melléklet a 15/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek övezeti besorolása I. Kiemelt közterületek: 1. Anker köz 2. Bajcsy-Zsilinszky köz 3. Benczúr utca 4. Hajós utca 5. Dalszínház utca 6. Lázár utca Bajcsy Zsilinszky út és Hajós utca közötti szakasza 7. Ó utca Bajcsy Zsilinszky út és Nagymező utca közötti szakasza 8. Jókai tér 9. Jókai utca 10. Liszt Ferenc tér 11. Király utca páros oldala 12. Nagymező utca 13. Pethő Sándor utca Hegedű utca Király utca által határolt közterület 14. Podmaniczky utca Bajcsy-Zsilinszky út és Teréz körút közötti szakasza 15. Révay köz 16. Nyugati tér 17. Révay utca 18. Dobó utca 19. Mozsár utca 20. Paulay Ede utca Dalszínház utca és Liszt Ferenc tér közötti szakasza II. Normál közterületek: Mindazon közterület, amely nem része a kiemelt övezetnek.

12 2. számú melléklet a 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő turisztikailag kiemelt közterületei Bajcsy Zs. út Nyugati tér Teréz krt. Oktogon tér Andrássy út által határolt terület; Deák tér Bajcsy Zs. út Andrássy út Oktogon tér Teréz krt. Király utca által határolt terület; Oktogon tér Teréz krt. Podmaniczky utca Izabella utca Andrássy út által határolt terület; Teréz krt. Oktogon tér Andrássy út Kodály körönd Andrássy út Dózsa Gy. út Városligeti fasor Lövölde tér Király utca által határolt terület;

13 3. számú melléklet a 15/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Közterület-használat célja, tevékenység * a közterület-használati díjat általános forgalmi adó terheli. 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a) Pavilon b) Épület Nettó közterület-használati díj* I. Kiemelt II. Normál Mértékegység 6 m 2 -ig Ft/m 2 /hó 6 m 2 -nél nagyobb alapterületű pavilonoknál a 6 m 2 feletti további Ft/m 2 12 m 2-18m Ft/hó + a 12 m 2 feletti részre Ft/m 2 /hó 18 m 2 felett Ft/hó + a 18 m 2 feletti részre Ft/m 2 /hó c) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv Ft/m 2 /hó virág Ft/m 2 /nap zsűrizett iparművészeti termékek Ft/m 2 /hó d) Idényjellegű árusítás dinnye Ft/m 2 /nap fenyőfa Ft/m 2 /nap e) Alkalmi árusítás ünnepek előtti árusítás (pl.: karácsony, húsvét, Szent István nap, szilveszter stb.) Ft/m 2 /nap heti vásár és piac Ft/m 2 /nap f) Mozgóárus 1 m 2 területtel hírlap, levelezőlap, folyóirat Ft/m 2 /hó szórólap Ft/m 2 /nap g) Vendéglátás előkert, terasz Ft/m 2 /hó sörsátor 100 m 2 alatt Ft/m 2 /hó Vendéglátóipari egységenként 2 db álló hamutartó díjmentes h) Megállítótábla Ft/db/hónap i) az Mktv. hatálya alá nem tartozó film- és televíziófelvétel, valamint videó- és hangfelvétel Ft/m 2 /nap j) portré rajzolás Ft/m 2 /nap k) turisztikai információs pult Ft/m 2 /nap 1

14 Közterület-használat célja, tevékenység * a közterület-használati díjat általános forgalmi adó terheli. l) gépjármű várakozóhely használata funkcióváltással m) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvény termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Nettó közterület-használati díj* I. Kiemelt II. Normál Mértékegység Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap n) köztéri pad kihelyezése díjmentes o) köztéri pad kihelyezése vendéglátáshoz kapcsolódóan 2. Építési-szerelési munkálatok állvány, építőanyag, és törmelék tárolása, elkerített munkaterület Ft/db/hó Ft/m 2 /nap építési konténer elhelyezése Ft/db/nap 3. Reklámhordozók felülete és árubemutatások a) Óriásplakát b) Hirdetőoszlop (köralaprajzú, hagyományos, maximum m 2 méretű kis plakátozással) normál Ft/db/hó megvilágított Ft/db/hó c) Hirdetőoszlop (maximum 2 m 2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással) d) reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen (fényreklám, cégés címtábla) Ft/m 2 /hó e) homlokzati védőháló reklámmal Ft/m 2 /hó f) zászló Ft/db/hó g) molinó Ft/m 2 /db h) portál, üzlethomlokzat reklám nélkül díjmentes i) árubemutató Ft/db/hó j) Védőtető, előtető, napvédő ponyva k) védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül nemzetközi sporteseményeken kihelyezett tv vagy projektor 4. Kulturális és sportesemények a) ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület Ft/m 2 /hó díjmentes Ft/db/nap Ft/m 2 /nap b) utcazenélés díjmentes 2

15 Közterület-használat célja, tevékenység * a közterület-használati díjat általános forgalmi adó terheli. c) karitatív tevékenység vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás Nettó közterület-használati díj* I. Kiemelt II. Normál díjmentes Mértékegység d) kapcsolódó vendéglátó tevékenység Ft/m 2 /nap e) kapcsolódó kereskedelmi tevékenység Ft/m 2 /nap f) kapcsolódó szórakoztató tevékenység Ft/m 2 /nap 5 Alkalmi parkolás biztosítása parkolósávban személygépkocsi (maximum 9 állandó ülőhelyig) tehergépkocsi, autóbusz, parkoló üzemképtelen gépjárművek tárolása (maximum 1 hónap) mindenkori, adott övezetre érvényes parkolási díj 150%-a naptári naponkénti üzemidővel számolva Ft/gk/nap Ft/gk/hó 3

16 4. számú melléklet a 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez A kérelmező adatai: K É R E L E M a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához (kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni) Neve/cégneve:... Telefonszáma:... Székhelye/lakcíme:... Adószáma:... Adóazonosító jele:... Levelezési címe:... Fax szám:... cím:... Képviseletre jogosult neve:...telefonszáma:... A használni kívánt közterület helye: Budapest, VI. kerület... A használni kívánt közterület nagysága:...m 2 vagy... db A közterület használat ideje:... év... hónap... naptól... év... hónap... napig A közterület használat célja részletesen: Dátum, a kérelmező/meghatalmazott aláírása, bélyegzője

17 NYILATKOZAT Tudomásul veszem, hogy jelen kérelem kitöltése a közterület használatára nem jogosít, azt kizárólag az Önkormányzat közterület-használati hozzájárulásának megadását követően kezdhetem meg. A közterület-használati kérelem visszavonására a kérelemben szereplő általam feltüntetett kezdő időpontig van lehetőségem, egyébként a díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles vagyok megfizetni, kivéve ha a terület használatával az érdekkörömben felmerült méltányolható okból hagyok fel. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jogosulatlan közterület-használatért a ténylegesen használt terület és időtartam után a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott díjtétel maximum tízszeres összege szabható ki.... a kérelmező/meghatalmazott aláírása, bélyegzője A kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató elérhető a weboldalon. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM MELLÉKLETEI A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell: 1. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló részletes rajzot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat egyszerű másolatát (vállalkozói igazolvány / 30 napnál nem régebbi cégkivonat / nyilvántartásba vételt igazoló okirat) és aláírási címpéldány. Magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges. 3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni. 5. Közút igénybevétele, vagy a fennálló forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásának szükségessége esetén eredeti forgalomtechnikai tervet. A forgalomtechnika érvényességéhez a Budapesti Közlekedési Központ jóváhagyása szükséges. 6. Hosszú távú, vagy a közterületre komoly terhelést jelentő használat esetén fényképfelvételekkel alátámasztott állapotfelvétel a közvetlen környezetről.

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély 1 Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(III.18.) Önk. sz. rendelete a közterületek használatáról és rendjéről (egységes szerkezetben) Módosítás: 5/2012.(III.13.) Ör; 16/2012.(XI.14.)

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

/2010. XII. 1- 1 hatályon kívül helyezte a 32/2010. (XI. 29) ör., hatálytalan 2010. december 1. napjától

/2010. XII. 1- 1 hatályon kívül helyezte a 32/2010. (XI. 29) ör., hatálytalan 2010. december 1. napjától Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII.1), 6/2006. (I.26.), 4/2007. (II.1.), 2/2008. (II.7.), 23/2009. (X. 01.), 31/2009. (XII. 21.), 25/2010. (XII. 10.), 12/2012. (V. 25.),

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély 1 A jkv. 2. sz. melléklete Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (IV. 23.) rendelete a közterületek használatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete a közterületek használatáról 2013. szeptember 30-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól. (Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Mályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2000.(V.27.)

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2000.(V.27.) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2000.(V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről A Bátonyterenye város területén levő közterületek

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

A közterület-felügyelet jogállása

A közterület-felügyelet jogállása SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2007. /III.21./ sz. r e n d e l e t e A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETRŐL =========================================== Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete

Részletesebben

200/3/2014. A R. 1. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

200/3/2014. A R. 1. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 200/3/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Közterület-használati engedély

Ügytípus megnevezése. Közterület-használati engedély Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Közterület-használati engedély Engedélyt kell beszerezni: 1. a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati R E N D E L E T E a közterület használatáról, védelméről, díjáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2009.(V.29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2009.(V.29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(V.29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról ERCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselőtestületének 29/2000. (V. 30.) Kt.számú rendelete A közterületek használatáról Módosításokkal egységes szövegben1 Hatályos: 2001. január 1. napjától Átdolgozva: 2001.

Részletesebben

Palkonya község Önkormányzatának. 3/2012. (III. 08.) számú rendelete

Palkonya község Önkormányzatának. 3/2012. (III. 08.) számú rendelete Palkonya község Önkormányzatának 3/2012. (III. 08.) számú rendelete a közterületek rendjéről és a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és díjakról szóló többször módosított 12/2008.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról. 1. A rendelet hatálya

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról. 1. A rendelet hatálya 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (X.7.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (X.7.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (X.7.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/209-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./Csomor Á. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: A közterület használatáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület Városrendezési-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 06 25278/2004. Tárgy: Multitáblák ügye Melléklet: 1 pld. rendelettervezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011 (XI. 02.) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályairól és az engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Részletesebben

TAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1999. (IX.14.) önkormányzati rendelte

TAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1999. (IX.14.) önkormányzati rendelte TAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1999. (IX.14.) önkormányzati rendelte a közterület használatáról és a reklámozás rendjének szabályozásáról (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 7/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető 1 2,3 Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete 1 Közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjéről

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjéről Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata. Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Fertőd Város Önkormányzata. Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.15.), a 6/2002.(IV.2.) és a 14/2008.(X.18.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

Filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezése

Filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezése Filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezése Vonatkozó jogszabályok: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a Szentkirály Napja rendezvényen

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) önkormányzati

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. augusztus 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

A közterületek használatának szabályairól szóló 13/1995. (VIII.28.) számú rendeletünk felülvizsgálatra

A közterületek használatának szabályairól szóló 13/1995. (VIII.28.) számú rendeletünk felülvizsgálatra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013.(V. 2.)számú rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013.(V. 2.)számú rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013.(V. 2.)számú rendelete a közterületek használatáról és rendjéről, valamint a közterületi-használati díj megállapításáról (a módosításokkal

Részletesebben