2. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2. pontjában és 25. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Terézvárosi Önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre terjed ki. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény. b) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet. c) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő), vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása. d) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talk-show), a játék- és vetélkedőműsort. 3. A közterületek besorolása 3. A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (kiemelt) és II. (normál) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (kiemelt) és a II. (normál) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 4. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja. (2) A közterület rendeltetésszerű használata mások, hasonló célú jogait nem csorbíthatja. (3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

2 5. (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterülethasználat) a tulajdonos hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni, különösen: 1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához; 2. hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá a közterületre jogszerűen különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához; 3. árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához; 4. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai; 5. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videófalberendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; 6. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához; 7. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához; 8. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz; 9. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást; 10. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához; 11. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: turisztikai információs pult, vendéglátó-ipari terasz, előkert); 12. megállítótábla elhelyezéséhez; 13. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához; 14. utcazenéléshez; 15. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához; 16. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához; 17. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.

3 (3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez; b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez; c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez; d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez; e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot, maximum 72 órát, meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez; f) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését; g) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához. 6. (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja; 2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná; 3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat; 4. közutak területén gazdasági reklámtevékenységhez; 5. a közút és a járda felületének reklám ideértve a politikai reklámot is céljára történő használatához; 6. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához; 7. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást; 8. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné; 9. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg; 10. jármű iparszerű javítására; 11. építési reklám-háló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklám-háló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják; 12. üzemképtelen járművek, vagy más gépek 1 hónapot meghaladó időtartamra közterületen való tárolásához; 13. azoknak a személyeknek, szervezeteknek, akiknek a Terézvárosi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.). (2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

4 (3) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a standról, az asztalról, gurulókocsiról, állványról levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág, zsűrizett iparművészeti termékek kivételével történő árusítás céljára. (4) Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás, ha az a már korábban ugyanarra a területre és időpontra kiadott hozzájárulásokat is figyelembe véve a közterület eredeti célja szerinti használatát aránytalanul nagy mértékben akadályozza vagy ellehetetleníti. 5. Vendéglátó üzletek kitelepüléseivel kapcsolatos egyéb szabályok 7. (1) Vendéglátó teraszok nyitva tartása naponta legfeljebb óráig, eltérő nyitva-tartási engedéllyel rendelkező üzletek esetében legfeljebb óráig engedélyezhető. (2) Vendéglátó teraszon zene szolgáltatása, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezése tilos. (3) A nemzetközi sportesemények (például VB, EB, Olimpia) időtartamára a vendéglátó üzletek tulajdonosai külön kérelem és közterület-használati engedély alapján projektort, illetve TV-t kihelyezhetnek legfeljebb az esemény időtartamára, melyért a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetniük. (4) A vendéglátó-ipari egységek közterületre való kitelepülése akkor engedélyezhető, ha a kitelepült vendéglátó-ipari egységek teraszain 10 m 2 felület után 0,5 m 2 zöldfelület kialakításra kerül. A zöldfelület kialakításának terveit a kerület főkertészével egyeztetni kell. (5) A vendéglátó teraszok kialakításához a Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (a továbbiakban: TÉSZ) 3. (1) bekezdése alapján Közterület Alakítási Tervet (a továbbiakban: KAT) szükséges benyújtani a Főépítészi Irodához. (6) A vendéglátó terasz területén belül elhelyezhetők a vendéglátással közvetlenül összefüggő eszközök, így asztalok, székek, napernyők, tálaló pultok, melegítők és megállítótábla. (7) A vendéglátó terasz területén nem helyezhető el fagylaltos pult, ital automata, hűtőszekrény. 6. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése 8. (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. (2) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható. (4) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás. (5) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését. (6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az

5 általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják. (7) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét; b) a közterület-használat célját és időtartamát; c) a közterület-használat helyét, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását, rendezvények esetén a programleírást, továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek külön megjelölve az akadálymentesítettek helyét és darabszámát; d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát; e) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt. 9. (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon, kivéve a mozgóképről szóló évi II. törvény hatálya alá tartozó filmalkotások forgatása céljából történő igénybevételt az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani. (2) Ha a kérelmező (ügyfél) nem személyesen jár el, úgy a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni és azt a kérelemhez csatolni kell. 7. A közterület-használati hozzájárulás megadása 10. (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak. (2) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését. (3) Megállítótábla (üzlethelyiségenként maximum egy darab) kizárólag járdán, gyalogúton helyezhető el, és csak abban az esetben, ha mellette minimum 1,5 méter széles járófelület biztosított. A megállítótábla maximális felülete egy négyzetméter lehet. (4) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterülethasználati hozzájárulás húsvétot, nőnapot és anyák napját megelőző 10 napra és az adott ünnep napjára adható ki. 11. (1) A közterület egy évet meg nem haladó idejű hasznosításáról a Terézvárosi Önkormányzatot megillető éves nettó bevétel összegét figyelembe véve: a) nyolcmillió forint összegű értékhatárig a Polgármester, b) nyolcmillió forint összegű értékhatártól huszonötmillió forint összegű értékhatárig a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, c) huszonötmillió forint összegű értékhatár felett a Képviselő-testület dönt. (2) A közterület egy évet meghaladó idejű hasznosításáról értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület dönt. (3) A Képviselő-testület a mozgóképről szóló évi II. törvény IV/A. fejezetében foglalt hatásköreit a rendeletalkotás kivételével a polgármesterre ruházza át.

6 12. A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét; b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes; c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását; d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes; e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét; f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét; g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást; h) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán tartási kötelezettség előírását; i) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható. 13. (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. (2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult használhatja. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe. 14. (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt a Terézvárosi Önkormányzat értesíti. Amennyiben az értesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második megkísérlésének, vagy a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. (2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül jogellenes módon használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján) megállapítható. 8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése 15. (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik: a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével; b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével; c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van; d) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

7 e) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti; f) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével; g) a jogosult írásban bejelenti a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból felhagy. (2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét a közterülethasználati hozzájárulásban foglaltak szerint vissza kell fizetni a jogosult részére. 16. (1) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni: a) ha a jogosultnak legalább három havi közterület-használati díj hátraléka van, és azt egyszeri írásos felszólításra öt napon belül nem fizeti meg. b) ha a jogosult a hozzájárulásban foglaltakat, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat megsérti. (2) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha a Terézvárosi Önkormányzat a közterület más célú hasznosításáról dönt. 17. (1) A Terézvárosi Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését vagy megszűnését rendelheti el. (2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterülethasználat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. (3) A közterület-használat szünetelésének vagy megszűnésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint a jogosult részére. 18. (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani. (2) A közterület-használattal járó kötelezettségek így különösen a közterülethasználati díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. (3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani. 9. A közterület-használati díj 19. (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. Az egy hónapot meg nem haladó időtartamra szóló közterület használat esetén egy összegben előre, az egy hónapot meghaladó használat esetén havonta, előre kell megfizetni a közterület-használati díjat. (2) A közterület-használati díjakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő díjak általános forgalmi adó nélkül értendők. 20. (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét, továbbá a hozzá tartozó az alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.

8 (2) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni. (3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít. (4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az egy fő által elfoglalt terület egységesen egy négyzetméternek tekintendő. (5) A közterület-használati díjak havi, vagy napi díjak. 10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 21. (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a Terézvárosi Önkormányzat saját vagy szervezetei (intézményei) által szervezett rendezvények és egyéb, feladatkörükben ellátott tevékenységük esetében. b) azokért a létesítmények, berendezések elhelyezéséért amelyek a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását szolgálják. (2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: a)humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, valamint b)az Önkormányzat saját vagy szervezetei (intézményei) érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében, továbbá c) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 46/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 19. (1) bekezdésében foglalt esetekben. d)terézváros közigazgatási határán belül közérdekű tevékenységet folytató civil szervezetek számára, kivéve a kereskedelmi célú használatot. e) Különös méltánylást érdemlő esetekben egyedi elbírálás alapján. (3) Társasházak homlokzatának felújítása esetén a társasház, vagy a megbízásából kivitelezési munkálatokat végző cég az érintett ingatlan előtti közterületet folyamatos, megszakítás nélküli munkavégzés esetén 60 napig díjmentesen használhatja, melynek feltétele: a) a kérelem benyújtását megelőző két éven belül az ingatlanra vonatkozóan tetőtér beépítésével, kialakításával, átépítésével kapcsolatban nem volt engedély iránti kérelem, b) kérelem benyújtása idején nincs az ingatlanra vonatkozó folyamatban lévő építés engedélyezési ügy tetőtér beépítésével, kialakításával, átépítésével kapcsolatban, c) építési reklámháló nem kerülhet elhelyezésre az érintett ingatlanon, d) a homlokzat felújítására vonatkozó építési engedély érvényességi ideje alatt egy alkalommal vehető igénybe. Amennyiben a közterület használata során a fenti feltételeknek való megfelelés megváltozik, vagy megszűnik, a társasház, vagy a megbízásából kivitelezési munkálatokat végző cég a közterület használatáért visszamenőleg a 3. számú melléklet szerinti díjfizetésre köteles. (4) Az élet- és balesetveszély elhárítását a munkálatok megkezdése előtt két munkanappal statikai, vagy más illetékes szakhatósági állásfoglalással, valamint állapotfelvételi fotókkal alátámasztott nyilatkozat benyújtásával be kell jelenteni. 11. A jogellenes közterület-használat következményei 22. (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más

9 tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Terézvárosi Önkormányzat, vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a Terézvárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. (2) A Terézvárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. (3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben a ténylegesen használt időtartamra és területre a 3. számú mellékletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható. 23. A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá a Terézvárosi Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. 12. A mozgóképről szóló évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai 24. (1) A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően a Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a Terézvárosi Önkormányzat külön feltételként, a forgalomtechnikai kezelőüzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. (4) A jóváhagyás (3) bekezdésen kívüli egyéb egyedi feltételeit az e rendelet szerint a közterület-használati hozzájárulásokban előírható feltételekkel megegyező módon kell meghatározni. (5) E rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt területnek számítanak a 2. számú mellékletben meghatározott közterületek. (6) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló II. törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni. (7) A közterület-használati díj a 21. (2) bekezdésében foglaltak szerint

10 csökkenthető akkor, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Terézvárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás. 13. Záró rendelkezések 25. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII.1.) rendelete. 14. Átmeneti rendelkezés 26. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Budapest, április 25. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző

11 1. számú melléklet a 15/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek övezeti besorolása I. Kiemelt közterületek: 1. Anker köz 2. Bajcsy-Zsilinszky köz 3. Benczúr utca 4. Hajós utca 5. Dalszínház utca 6. Lázár utca Bajcsy Zsilinszky út és Hajós utca közötti szakasza 7. Ó utca Bajcsy Zsilinszky út és Nagymező utca közötti szakasza 8. Jókai tér 9. Jókai utca 10. Liszt Ferenc tér 11. Király utca páros oldala 12. Nagymező utca 13. Pethő Sándor utca Hegedű utca Király utca által határolt közterület 14. Podmaniczky utca Bajcsy-Zsilinszky út és Teréz körút közötti szakasza 15. Révay köz 16. Nyugati tér 17. Révay utca 18. Dobó utca 19. Mozsár utca 20. Paulay Ede utca Dalszínház utca és Liszt Ferenc tér közötti szakasza II. Normál közterületek: Mindazon közterület, amely nem része a kiemelt övezetnek.

12 2. számú melléklet a 15/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő turisztikailag kiemelt közterületei Bajcsy Zs. út Nyugati tér Teréz krt. Oktogon tér Andrássy út által határolt terület; Deák tér Bajcsy Zs. út Andrássy út Oktogon tér Teréz krt. Király utca által határolt terület; Oktogon tér Teréz krt. Podmaniczky utca Izabella utca Andrássy út által határolt terület; Teréz krt. Oktogon tér Andrássy út Kodály körönd Andrássy út Dózsa Gy. út Városligeti fasor Lövölde tér Király utca által határolt terület;

13 3. számú melléklet a 15/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Közterület-használat célja, tevékenység * a közterület-használati díjat általános forgalmi adó terheli. 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a) Pavilon b) Épület Nettó közterület-használati díj* I. Kiemelt II. Normál Mértékegység 6 m 2 -ig Ft/m 2 /hó 6 m 2 -nél nagyobb alapterületű pavilonoknál a 6 m 2 feletti további Ft/m 2 12 m 2-18m Ft/hó + a 12 m 2 feletti részre Ft/m 2 /hó 18 m 2 felett Ft/hó + a 18 m 2 feletti részre Ft/m 2 /hó c) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv Ft/m 2 /hó virág Ft/m 2 /nap zsűrizett iparművészeti termékek Ft/m 2 /hó d) Idényjellegű árusítás dinnye Ft/m 2 /nap fenyőfa Ft/m 2 /nap e) Alkalmi árusítás ünnepek előtti árusítás (pl.: karácsony, húsvét, Szent István nap, szilveszter stb.) Ft/m 2 /nap heti vásár és piac Ft/m 2 /nap f) Mozgóárus 1 m 2 területtel hírlap, levelezőlap, folyóirat Ft/m 2 /hó szórólap Ft/m 2 /nap g) Vendéglátás előkert, terasz Ft/m 2 /hó sörsátor 100 m 2 alatt Ft/m 2 /hó Vendéglátóipari egységenként 2 db álló hamutartó díjmentes h) Megállítótábla Ft/db/hónap i) az Mktv. hatálya alá nem tartozó film- és televíziófelvétel, valamint videó- és hangfelvétel Ft/m 2 /nap j) portré rajzolás Ft/m 2 /nap k) turisztikai információs pult Ft/m 2 /nap 1

14 Közterület-használat célja, tevékenység * a közterület-használati díjat általános forgalmi adó terheli. l) gépjármű várakozóhely használata funkcióváltással m) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvény termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Nettó közterület-használati díj* I. Kiemelt II. Normál Mértékegység Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap n) köztéri pad kihelyezése díjmentes o) köztéri pad kihelyezése vendéglátáshoz kapcsolódóan 2. Építési-szerelési munkálatok állvány, építőanyag, és törmelék tárolása, elkerített munkaterület Ft/db/hó Ft/m 2 /nap építési konténer elhelyezése Ft/db/nap 3. Reklámhordozók felülete és árubemutatások a) Óriásplakát b) Hirdetőoszlop (köralaprajzú, hagyományos, maximum m 2 méretű kis plakátozással) normál Ft/db/hó megvilágított Ft/db/hó c) Hirdetőoszlop (maximum 2 m 2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással) d) reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen (fényreklám, cégés címtábla) Ft/m 2 /hó e) homlokzati védőháló reklámmal Ft/m 2 /hó f) zászló Ft/db/hó g) molinó Ft/m 2 /db h) portál, üzlethomlokzat reklám nélkül díjmentes i) árubemutató Ft/db/hó j) Védőtető, előtető, napvédő ponyva k) védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül nemzetközi sporteseményeken kihelyezett tv vagy projektor 4. Kulturális és sportesemények a) ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület Ft/m 2 /hó díjmentes Ft/db/nap Ft/m 2 /nap b) utcazenélés díjmentes 2

15 Közterület-használat célja, tevékenység * a közterület-használati díjat általános forgalmi adó terheli. c) karitatív tevékenység vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás Nettó közterület-használati díj* I. Kiemelt II. Normál díjmentes Mértékegység d) kapcsolódó vendéglátó tevékenység Ft/m 2 /nap e) kapcsolódó kereskedelmi tevékenység Ft/m 2 /nap f) kapcsolódó szórakoztató tevékenység Ft/m 2 /nap 5 Alkalmi parkolás biztosítása parkolósávban személygépkocsi (maximum 9 állandó ülőhelyig) tehergépkocsi, autóbusz, parkoló üzemképtelen gépjárművek tárolása (maximum 1 hónap) mindenkori, adott övezetre érvényes parkolási díj 150%-a naptári naponkénti üzemidővel számolva Ft/gk/nap Ft/gk/hó 3

16 4. számú melléklet a 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez A kérelmező adatai: K É R E L E M a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához (kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni) Neve/cégneve:... Telefonszáma:... Székhelye/lakcíme:... Adószáma:... Adóazonosító jele:... Levelezési címe:... Fax szám:... cím:... Képviseletre jogosult neve:...telefonszáma:... A használni kívánt közterület helye: Budapest, VI. kerület... A használni kívánt közterület nagysága:...m 2 vagy... db A közterület használat ideje:... év... hónap... naptól... év... hónap... napig A közterület használat célja részletesen: Dátum, a kérelmező/meghatalmazott aláírása, bélyegzője

17 NYILATKOZAT Tudomásul veszem, hogy jelen kérelem kitöltése a közterület használatára nem jogosít, azt kizárólag az Önkormányzat közterület-használati hozzájárulásának megadását követően kezdhetem meg. A közterület-használati kérelem visszavonására a kérelemben szereplő általam feltüntetett kezdő időpontig van lehetőségem, egyébként a díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles vagyok megfizetni, kivéve ha a terület használatával az érdekkörömben felmerült méltányolható okból hagyok fel. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jogosulatlan közterület-használatért a ténylegesen használt terület és időtartam után a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott díjtétel maximum tízszeres összege szabható ki.... a kérelmező/meghatalmazott aláírása, bélyegzője A kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató elérhető a weboldalon. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM MELLÉKLETEI A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell: 1. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló részletes rajzot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat egyszerű másolatát (vállalkozói igazolvány / 30 napnál nem régebbi cégkivonat / nyilvántartásba vételt igazoló okirat) és aláírási címpéldány. Magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges. 3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit. 4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni. 5. Közút igénybevétele, vagy a fennálló forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásának szükségessége esetén eredeti forgalomtechnikai tervet. A forgalomtechnika érvényességéhez a Budapesti Közlekedési Központ jóváhagyása szükséges. 6. Hosszú távú, vagy a közterületre komoly terhelést jelentő használat esetén fényképfelvételekkel alátámasztott állapotfelvétel a közvetlen környezetről.

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT

BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT BUDAPEST, VI. KERÜLET TERÉZVÁROS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SzABÁLYZATA (TÉSZ) A javított dokumentációt: a BFVT KFT, a MŰ-HELY ZRT és az URBAN-LIS STÚDIÓ KFT 2010-ben véleményezett dokumentációja

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Kékkel jelöltük a 2014. február 18.-ával életbe lépett szabályokat. A kékkel jelölt paragrafusokat 2014. február 18.-ával módosították.

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben