MEGÁLLAPODÁS. együttesen Felek kötöttek alulírott helyen és időben alábbi feltételek szerint. 1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. együttesen Felek kötöttek alulírott helyen és időben alábbi feltételek szerint. 1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről: internetes címen elérhető honlapon regisztrált, a jelen szerződést kifejezetten elfogadó, oktatási szolgáltatást nyújtani kívánó tanár (a továbbiakban: Tanár ), másrészről cégnév: MegaEnglish, Inc. székhely: 605 Market Street, suit 1400, San Francisco, Californai USA képviseli: Jean- Pierre Guittard értesítési telefonszám: : értesítési e- mail: mint közreműködő, (a továbbiakban: MegaEnglish ), együttesen Felek kötöttek alulírott helyen és időben alábbi feltételek szerint. 1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 1.1. A MegaEnglish üzemelteti a internetes címen elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap ). A Honlap célja, hogy platformot (market place) biztosítson online oktatási szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás ) nyújtására, illetve igénybe vételére (e- learning) A Tanár Szolgáltatást kíván nyújtani harmadik személy Ügyfelek (a továbbiakban: Diákok ) részére A Szolgáltatás nyújtásához a Tanárnak regisztrálni kell a Honlapon, az eredményes regisztráció feltétele, hogy a Tanár elfogadja az ÁSZF- et és egyidejűleg a jelen megállapodást megkösse a MegaEnglish- sel A Honlapon történő regisztráció során a Tanár saját személyes profilt (a továbbiakban: Tanári Profil ) hoz létre, amelyen keresztül az általa nyújtani kívánt Szolgáltatásokról (kurzusokról/magánórákról) folyamatosan tájékoztatja a Honlapot felkereső Diákokat A Szolgáltatást igénybe venni kívánó Diákok a Honlapon történő regisztrációt követően online jelentkeznek a Honlapon regisztrált Tanár kurzusaira/magánóráira. A Szolgáltatás nyújtására a Honlapon biztosított felületen, távoktatás (e- learning) keretében kerül sor A jelen szerződéssel a MegaEnglish és a Tanár között a Szolgáltatás nyújtásához szükséges platform biztosítása tárgyában jön létre szerződés. A Tanár a jelen szerződés megkötése előtt megismerte a Honlapot, annak szabályzatait. A MegaEnglish és a Tanár közötti szerződésre a jelen 1

2 szerződés, illetve a Honlap Általános Szerződéses Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) alkalmazandóak A Szolgáltatás nyújtása tárgyában közvetlenül a Tanár és - a Tanár kurzusaira/magánóráira jelentkező - Diákok között jön létre szerződés (a továbbiakban: Ügyfélszerződés ). Az Ügyfélszerződés akkor jön létre a Tanár és a Diák között, amikor a Diák a Tanár Tanári Profilján meghirdetett kurzusaira/magánóráira jelentkezik és a Szolgáltatás Díját a jelentkezést követően a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően teljesíti. Az Ügyfélszerződés a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező ÁSZF minta szerint jön létre a Tanár és a Diák között A fentiekre tekintettel a jelen Megállapodás alapján a MegaEnglish a Honlapon keresztül Diákokat közvetít a Tanár részére a Szolgáltatás igénybevétele érdekében. A Tanár a jelen Megállapodással egyúttal megbízza a MegaEnglish- t, hogy teljesítési segédként működjön közre az Ügyfélszerződések pénzbeli teljesítése során. A MegaEnglish a megbízást elfogadja. A MegaEnglish az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a Diákok által teljesített díjból számított jutalékban részesül. A fentiek érdekében a MegaEnglish köteles a Honlap megfelelő üzemeltetésével biztosítani, hogy a Tanár által a Tanári Profilon kínált Szolgáltatásra történő jelentkezéssel, illetve a Szolgáltatás díjának megfizetésével az Ügyfélszerződés online automatikusan (online) létrejöjjön a Tanár és a Diák között. A MegaEnglish köteles továbbá a Honlap megfelelő üzemeltetésével biztosítani a Szolgáltatás ellenértékének (a továbbiakban: Díj ) előlegként történő, online megfizetését (PayPal, Stripe szolgáltatás útján). A Tanár fizetési rendelkezése alapján a Diák a Díjat a MegaEnglish részére teljesíti, a MegaEnglish a Honlapon meghatározott módon. A MegaEnglish köteles a megfizetett Díjjal a Szolgáltatás igazolt teljesítését, és a MegaEnglish- t megillető, jelen megállapodásban szabályozott, a MegaEnglish- t megillető jutalék összegének érvényesítését követően a Tanárral elszámolni a jelen Szerződés 5. pontjában rögzítettek szerint. 2. A Tanár kötelezettségei 2.1. A Tanár vállalja, hogy a MegaEnglish által a jelen megállapodás alapján aktivált Tanári Profilon az általa nyújtani kívánt Szolgáltatásnak megfelelően létrehozza kurzusait, illetve magánóráit az alábbiak szerint: Kurzus: Egy több magánórából álló oktatási csomag, amely egy bizonyos témára épül és általában hosszabb ideig tart. Minden kurzusnak van egy tematikája, egységára, kezdési időpontja, hossza (hetekben meghatározva), illetőleg abban a kivételes esetben, amennyiben az oktatás nyújtására részben nem e- learning (online) oktatás keretében kerül sor, úgy a teljesítés helyszíne Magánóra: Óradíj alapon elszámolásra kerülő oktatási szolgáltatás. Minden magánórának van témája, óradíja, kezdési időpontja, hossza (percekben meghatározva), illetőleg abban a kivételes esetben, amennyiben az oktatás nyújtására részben nem e- learning (online) oktatás keretében kerül sor, úgy a teljesítés helyszíne. A Diákok akár több órát is vehetnek egy alkalommal, azonban a magánórák után mindig óradíj alapon történik az elszámolás. 2

3 2.2. A Tanár a Tanári Profilján minden Kurzus/Magánóra vonatkozásában meghatározza a Szolgáltatás ellenértékét A Tanár személyes Profilján korlátlan Kurzus/Magánóra feltüntetésére jogosult A Tanár a Honlapon elérhető mindenkori ÁSZF szerint köteles a Szolgáltatást nyújtani. Az ÁSZF megsértése a jelen megállapodás súlyos megsértésének minősül és megnyitja a MegaEnglish azonnali hatályú felmondási jogát A Tanár vállalja, hogy a Profilján meghirdetett Kurzusok/Magánórák tekintetében a Szolgáltatást a Profilon rögzített tartalom (téma, módszer, óraszám, stb.) szerint, magas szakmai színvonalon, az ÁSZF rendelkezéseit betartva nyújtja A Tanár köteles a MegaEnglish- t, valamint az érintett Diákokat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a Profilján meghirdetett valamely Kurzus/Magánóra időpontját bármilyen okból módosítania kell. Amennyiben valamely Kurzust/Magánórát a Tanár lemond, elhalaszt, úgy köteles erről a MegaEnglish- t (a cimen), valamint az érintett Diákokat a Szolgáltatás nyújtására meghatározott időpontot legalább 1 nappal megelőzően a Honlapon keresztül értesíteni és egyúttal az elmaradt oktatás pótlása érdekében legalább két (2) alternatív időpontokat felajánlani, és az elmaradt oktatást a Diák által kiválasztott időpontban pótolni. Az előzőek szerint kell eljárnia a Tanárnak abban az esetben is, ha a Diák valamely Kurzust/Magánórát a kitűzött időpont előtt legalább 24 órával lemond. Amennyiben a Diák valamely Kurzust/Magánórát a kitűzött időpont előtt kevesebb mint 24 órával mondja le, úgy pótlásnak helye nincs és a Tanár a lemondott/elmaradt Kurzus/Magánóra után a díjigényét érvényesítheti Amennyiben a Tanár elmulasztja az általa meghirdetett Kurzus/Magánóra megtartását, vagy annak lemondása nem a 2.6 pontban rögzítettek szerint történik, vagy a lemondott, elhalasztott Szolgáltatás pótlására nem került sor az eredeti időponthoz képest 15 napon belül, úgy az érintett Diák az Ügyfélszerződés alapján az elmaradt Szolgáltatásra eső Díj visszatérítésére jogosult. Amennyiben három vagy ennél több alkalommal sor kerül a Díj megalapozott visszaigénylésére, úgy a MegaEnglish a Tanár Profilját ideiglenesen felfüggesztheti és erről a Tanárt, valamint a Tanárral hatályos Ügyfélszerződés alapján kapcsolatban álló Diákokat haladéktalanul értesíti. A felfüggesztés időtartama alatt a MegaEnglish a Tanári Profil, valamint a Tanár által meghirdetett valamennyi Magánóra/Kurzus Honlapon történő elérhetőségét korlátozhatja. Amennyiben a Tanár a felfüggesztésről szóló értesítést követő 8 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a MegaEnglish- sel, illetőleg amennyiben a Feleknek a felfüggesztésről szóló értesítést követő 15 napon belül nem sikerül megállapodásra jutniuk a Tanári Profil helyreállításának feltételeiről, úgy a MegaEnglish jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani és egyúttala Tanár Profilját törölni Amennyiben a Tanár Szolgáltatásait igénybe vevő Diák nem elégedett a Szolgáltatás minőségével, és a MegaEnglish- sel az ÁSZF- ben meghatározott határidőben közöltkifogását a MegaEnglish megalapozottnak minősíti, úgy a Diák jogosult az általa megfizetett Díj, vagy annak arányos részének visszatérítésére Amennyiben a fenti 2.7., 2.8. pontok alapján a Díj visszatérítésre kerül sor, úgy a visszatérítésre kerülő Díj tekintetében a Tanár nem érvényesíthet igényt a MegaEnglish- sel szemben. 3

4 2.10. A Tanár köteles a MegaEnglish részére a Tanári Profilon biztosított felület használatával 8 napon belül jelezni, amennyiben a Szolgáltatás nyújtása szerződésszerűen megtörtént. Magánórák esetében az adott napon egybefüggően megtartott időtartamú Magánóra megtartásával, míg Kurzusok esetén a Kurzus részét képező valamennyi távoktatási tanóra megtartásával történik meg a teljesítés A Tanár szavatolja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnésétől számított 365 napig nem létesít közvetlenül oktatási szolgáltatásra irányuló jogviszonyt olyan Diákkal, akivel a jelen Szerződés teljesítése során került kapcsolatba. E kötelezettség megsértése esetén a MegaEnglish jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve USD összegű kötbért érvényesíteni a Tanárral szemben A Tanár tudomásul veszi, hogy a MegaEnglish- t az ÁSZF- ben szereplő pénzvisszafizetési garancián túlmenően - nem terheli felelősség az Ügyfélszerződés teljesítése tekintetében, sem a Tanár, sem pedig a Diákok által tanúsított magatartásokért. 3. A MegaEnglish feladatai 3.1. A MegaEnglish köteles a jelen megállapodás hatálya alatt magas színvonalon üzemeltetni a Honlapot annak érdekében, hogy az ÁSZF- ben és a jelen megállapodásban meghatározott célok teljesüljenek, a Szolgáltatást igénybe venni kívánó Diákok megköthessék az Ügyfélszerződést, és a Honlap által biztosított felületen igénybe vehessék a Szolgáltatást A MegaEnglish intenzív internetes promóciót folytat a Honlap és a Honlapon elérhető Szolgáltatások tekintetében A MegaEnglish vállalja, hogy a jelen Szerződés létrejöttétől (regisztrációtól) számított 1 órán belül hozzáférést biztosít a Tanár részére a Honlapon, annak érdekében, hogy a Tanár a személyes Profilját létrehozza és aktiválja A MegaEnglish biztosítja a Tanár részére a Honlaphoz való hozzáférést annak érdekében, hogy a Tanár folyamatosan karbantartsa a Profilját, illetve az általa kínált Kurzusokat/Magánórákat A MegaEnglish a Honlapon biztosítja annak technikai feltételeit, hogy a Honlapon regisztráló Diákok online megköthessék a Tanárral a Szolgáltatásra irányuló Ügyfélszerződést, valamint teljesíthessék az abban foglalt Díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségüket. A MegaEnglish biztosítja, hogy a Tanár e- mail útján, illetve a Honlapon lévő Profilján keresztül azonnali tájékoztatást kapjon arról, ha egy Diák vele Ügyfélszerződést kötött. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a Diák adatait, a jelentkezéssel érintett Magánóra/Kurzus megjelölését, valamint az online létrejött Ügyfélszerződés tényét és keltét A 3.5 pont szerint megküldött adatok (és a létrejött Ügyfélszerződés) alapján a Tanár köteles az értesítéstől számított 8 napon belül a Díj összegéről előlegszámlát a Diák részére kiállítani, és a Profilon keresztül a Diák részére megküldeni. Az előlegre vonatkozó számlán fel kell tüntetni, hogy a pénzügyi teljesítés a Tanár rendelkezése alapján a MegaEnglish részére már megtörtént. 4

5 3.7. A MegaEnglish a Honlapon biztosítja, hogy a teljesítés megtörténtéről szóló Tanári értesítést követően az érintett Diákok a Szolgáltatással kapcsolatban minőségi kifogást jelentsenek be. Amennyiben az érintett Diák a teljesítés megtörténtéről szóló Tanári értesítést követő 30 napon belül indokolt kifogással él, úgy a MegaEnglish köteles a kifogást haladéktalanul megvizsgálja, szükség esetén a Tanárt nyilatkozattételre hívja fel. Amennyiben a MegaEnglish a kifogást megalapozottnak minősíti (pl. a Tanár nem jelent meg az órán, nem a megadott időtartamú Szolgáltatást nyújtotta, stb.), úgy a 2.8 pontban foglaltakkal összhangban a Díj összegét a MegaEnglish visszatéríti a Diák részére. A Díj visszafizetése nem érinti a MegaEnglish- nek az érintett Díj után számított jutalék iránti igényét Ha a Szolgáltatás teljesítését követően a rendelkezésre álló határidőn belül a Szolgáltatással kapcsolatban megalapozott kifogás nem érkezett, úgy a határidő lejártát követő 8 napon belül a Tanár kiállítja a Szolgáltatásra vonatkozó végszámlát a Diák részére. A Tanár a végszámlát a Profilon keresztül megküldi a Diák részére. 4. A Jutalék 4.1. A MegaEnglish- t a jelen megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások ellenértékeként jutalék (a továbbiakban: Jutalék ) illeti meg. A MegaEnglish- t a Tanár és a Diákok között létrejött Ügyfélszerződések után illeti meg a Jutalék Az Jutalék összege az adott Ügyfélszerződésben szereplő Szolgáltatás bruttó Díjának 15 %- a + ÁFA. 5. A Díjfizetés lebonyolítása 5.1. A Felek a Díjak és a Jutalék tekintetében 14 naponként számolnak el egymással. Az MegaEnglish az érintett elszámolási időszakra vonatkozó Díjak és Jutalékok tekintetében a Tanár részére a tárgyidőszakot követő 3 napon belül kimutatást készít és tesz elérhetővé a Tanári Profilon keresztül. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy egy elszámolási időszakban a MegaEnglish az alábbi Díjakat jogosult és köteles elszámolni: a) az adott elszámolás időszakban a Tanár által teljesítettként lejelentett és az érintett Diákok által kellő határidőben megalapozott kifogással meg nem támadott Magánóra Díja; b) az adott elszámolás időszakban a Tanár által teljesítettként lejelentett és az érintett Diákok által kellő határidőben megalapozott kifogással meg nem támadott Kurzus teljes Díja A MegaEnglish az 5.1 pont szerinti kimutatás elkészítését követő 3 banki napon belül a Tanárnak a jelen Szerződés preambulumában rögzített bankszámlájára történő átutalás útján (a továbbiakban: Tanár Bankszámlaszám ) megfizeti a kimutatásban szereplő Díjaknak a kimutatásban rögzített Jutalékkal csökkentett összegét. A megfizetéssel egyidejűleg megküldi a Tanár részére az elszámolási időszakra vonatkozó (a kimutatásban szereplő) Jutalék összegéről kiállított számlát A Tanár kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tanárnak felróható okból így különösen a pontban rögzített esetekben, vagy amennyiben a MegaEnglish a Diák Szolgáltatással kapcsolatos kifogását megalapozottnak találja a Diák részére a Díj, vagy annak egy része visszafizetésre kerül, úgy a visszatérített Díjjal kapcsolatban nem érvényesít igényt a MegaEnglish- sel szemben. A Tanár kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben bármilyen okból a MegaEnglish olyan Díj visszatérítésére köteles, amelyre vonatkozóan a Felek már egymással 5

6 elszámoltak, úgy a MegaEnglish jogosult a következő elszámolási időszakban a Tanár részére fizetendő Díj összegét a visszatérített Díj összegével csökkenteni (beszámítás). Amennyiben a beszámításra kerülő összeg a fizetendő Díj összegét meghaladná, úgy a Tanár kifejezetten vállalja, hogy a különbözetet a MegaEnglish erre vonatkozó felszólításától számított 3 banki napon belül megfizeti a MegaEnglish részére. 6. A szerződés időtartama 6.1. Jelen megállapodás a megkötésének napján lép hatályba. A felek a jelen megállapodást határozatlan időtartamra szólóan kötik meg A megállapodást t bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel bármikor felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási idő 30 (harminc) nap. A MegaEnglish jogosult egyoldalúan módosítani az az ÁSZF- et. Amennyiben a Tanár az ÁSZF módosítása ellen a tiltakozik, úgy az ÁSZF módosítás hatályba lépésétől számított 30 napon belül a jelen megállapodás megszűnik. A megszűnés időpontjáig a módosítás előtti ÁSZF rendelkezései irányadóak A Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt, vagy a törvény alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi, és a hozzáintézett felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hagy fel a szerződésszegéssel, illetve nem nyújt megfelelő kártérítést (azonnali hatályú felmondás). Amennyiben a Tanár a Profilon meghirdetett Szolgáltatását egy másik online oktatási rendszer segítségével, vagy más online kommunikáció igénybevételével, vagy személyesen nyújtja olyan Diáknak, akivel korábban a Honlap útján Ügyfélszerződést kötött, úgy a MegaEnglish azonnali hatállyal felmondhatja a jelen megállapodást. A MegaEnglish jogosult ezen esetekben is a Tanárral szemben a 2.11 pontban meghatározott összegű kötbért érvényesíteni A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Szerződés hatálya alatt közvetített Ügyfélszerződések után a MegaEnglish- t megillető Jutalék iránti igényt A MegaEnglish köteles a jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Tanár hatályos Ügyfélszerződéssel rendelkező Diákjait a Honlapon keresztül 3 napon belül értesíteni, és a folyamatban lévő Szolgáltatásokkal kapcsolatban a részükre visszafizetendő Díjakkal kapcsolatban elszámolni. A MegaEnglish ezt követően köteles a Tanárral a jelen Szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül elszámolni. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A jelen Szerződés módosítása vagy megszüntetése a Honlapon keresztül közlésre kerülő nyilatkozattal tehető meg érvényesen. A Tanár jogosult a MegaEnglish részére címzett nyilatkozatait jogosult a címre megküldeni A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során egymással a tudomásukra jutott minden üzleti, oktatási, szervezési stb. információt bizalmasan kezelnek, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy azok harmadik személy tudomására ne jussanak, 6

7 illetve birtokába ne kerüljenek. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a felek polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséggel tartoznak A jelen szerződés megkötésével a felek közötti minden korábbi szóbeli, vagy írásbeli kommunikáció, nyilatkozat, ajánlat vagy megegyezés hatályát veszíti, és a továbbiakban a jelen szerződés tartalmazza a felek megállapodásának teljességét A MegaEnglish bármilyen észrevételt, kifogást, reklamációt fogad a címen vagy a telefonszámon A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek (elérhető: valamint az Egyesült Államok California Államának joga irányadó Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. sz. melléklet: ÁSZF. 7

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig

év hó napjától év hó napjáig Hétfő: órától óráig Péntek: órától óráig Kedd: órától óráig Szombat: órától óráig Szerda: órától óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ NEMZETI ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA OLIMPIAI KÖZPONT LÉTESÍTMÉNYÉNEK FOLYAMATOS

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Ügyfél adatai: 1/a.) Természetes személy Ügyfél esetén: Családi és utónév: Születési név: Lakcím:

Ügyfél adatai: 1/a.) Természetes személy Ügyfél esetén: Családi és utónév: Születési név: Lakcím: EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul.

Közlemény. Az 1. számú Díjszabás B. melléklet az alábbiak szerint módosul. Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. szeptember 10-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben