A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában. Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában. Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében."

Átírás

1 A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében Jelige: Notte

2 A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében Bevezető Az olasz neorealizmus egyik leghozzáértőbb teoretikusa, Andre Bazin írta 1952-ben, hogy az olasz filmeket képtelenség koruk kontextusából kiszakítva vizsgálni, így dokumentumértékűnek tekinthetjük őket. 1 Kijelentése ma már annyira meghatározónak számít, hogy ha a neorealizmust jellemezzük, az irányzat történelembe ágyazottságát első helyen szokás említeni. A filmművészet gyakran érzékenyen reagál a korát övező társadalmi-kulturális közegre, de a neorealizmus esetében különösen fontos volt az adott történelmi szituáció. Moravia-nak meggyőződése volt, hogy az irányzat a háború után kialakult szükségletekre adott válasz, amely más körülmények között soha nem jöhetett volna létre. 2 A második világháború vége, a partizán ellenállók működése, a húsz éve működő fasizmus alól való felszabadulás gyökerestül változtatta meg az emberek életét Olaszországban. Az átrendeződés időszakát a társadalom termékeny időszaknak érezte ahhoz, hogy radikális újításokat vigyenek végbe a kultúra területén. Nem csak a változás igénye, hanem a fasiszta művészet béklyóitól való megszabadulás vágya is motiválta a törekvéseket. A megújulás első jelei a filmművészet területén voltak megfigyelhetőek. 3 A fasizmus évei alatt a mozi olyan ideologikus, mesterséges világot volt hivatott bemutatni, amelynek igen kevés köze volt az élethez. A háború után, a művészeteket érintő változások egyike volt, hogy a mozgóképre többé nem mint önmagába záródó műalkotásra tekintettek, hanem a társadalmi valósággal dialógust folytató médiumként. Ebből a szemléletből született a neorealizmus, amely a filmet az esztétikum helyett inkább a morális, társadalmi mondanivaló szolgálatába állította. A háborút, és a háború utáni élet egyetemes élményét tette meg fő témájává, amelyet kollektív volta ellenére, mégis képes volt egyéni sorsokon keresztül bemutatni. Azért szükséges a neorealizmus jelentését tisztázni mindjárt az elején, mert az elnevezés önmagában is problematikus, ugyanis más-más elméletek születtek arra vonatkozóan hogy, mi is alkotta valójában az irányzat lényegét. Az irányzat kifejezést azért használom, mert annak ellenére, hogy a neorealizmus alkotói különböző művészi elveket vallva, nagyon elérő filmeket 1 BAZIN, Andre: A filmművészet realizmusa és az olasz iskola a felszabadulás után In: Mi a film? Budapest Osiris kiadó p. 2 Moraviat-t idézi: LIZZANI, Carlo:Az olasz film története Budapest Gondolat p. 3 LIZZANI, Carlo:Az olasz film története Budapest Gondolat p., 132. p.

3 készítettek kezdeti szándékaikban alapvetően egyetértettek. A társadalom megreformálásához hihetetlen tettvággyal és reményekkel közelítettek. Fellini, aki később teljesen más művészi utat járt be, így emlékezett vissza erre az időszakra: Ott voltak a romok, a fák, a katasztrófa és veszteség jelenetei valamint a mindenütt jelenlevő elszánt törekvés a dolgok helyrehozására. 4 Az író, Italo Calvino is hasonló élményekről számolt be a háború kapcsán: A háború senkit sem kímélő élménye hozta létre a kommunikáció közvetlenségét író és közönsége között: ott álltunk szemtől szembe, mindannyian tele elmesélni való történetekkel. 5 E két megnyilatkozás is arra mutat rá, hogy a művészet a múlt feldolgozására, a körülmények megértésére helyezte a hangsúlyt. Moravia által emlegetett szükséglet pontosan onnan fakadt, hogy mint olaszok számot vessünk azokkal a hibákkal és bűnökkel, melyek a nemzet vereségét és szerencsétlenségét előidézték. ( ) az olasz tárdadalomnak sohasem volt kedve önmagát igazán megismerni, bírálni és megjavítani. Véleményem szerint a neorealizmus morális vetülete ezen a ponton kapcsolódik össze azzal a vizsgálódási folyamattal, ha úgy tetszik munkamódszerrel, amely alatt a valóság felfedezését szokták érteni. Teoretikusok az irányzatot leginkább egyfajta világlátással szokták kapcsolatba hozni, de a felfedezés szó, egy aktívabb viszonyt ragad meg. Ezt támasztják alá Carlo Lizzani sorai is, miszerint a neorealizmus országunk emberi és szellemi felfedezését célozza. 6 Maga Roberto Rossellini - akit a neorealizmus szülőatyjának szoktak aposztrofálni 1945-ös filmje, a Róma nyílt város kapcsán - arra hívja fel a figyelmet, miszerint a valóság kutatása tudatos szintre emelt módszerként kell, hogy működjön. 7 A filmművészet tehát az önvizsgálódási folyamatból jócskán kivette a részét. A világháború után Olaszországnak az önállósodás útjára kellett lépnie, abból a sok éves passzív állapotból, amely alatt megszállták a németek, majd felszabadították az amerikaiak. Abban pedig, hogy Olaszország kezébe vette saját sorsát, a neorealizmus társadalmi törekvései is kétségtelenül fontos szerepet játszottak. Tanulmányomban az irányzat ezen szeletével fogok részletesebben foglalkozni, az esztétikai kritériumok helyett inkább a társadalmi vonatkozásai érdekelnek. Amiért ezek a filmek a mai napig hatásosak, az minden bizonnyal annak köszönhető, hogy az alkotók saját élményeik alapján dolgoztak. A történések közvetlen módon átélt nézőpontját hívja Pierre Nora integrált emlékezetnek, ahol nem válik el élesen egymástól múlt és jelen, ugyanis a (közel)múltat az emberek nem történelemként, hanem jelenükre is aktívan ható, személyes 4 BRUNETTE, Peter: Roberto Rossellini New York Oxford: University Press p. 5 Italo Calvino-t idézi: WAGSTAFF, Christopher : Rossellini and Neo-realism In: In: Roberto Rossellini: magician of the real. Edited: David Forgacs, Sarah Lutton, and Geoffrey Nowell-Smith London British Film Institue p. 6 LIZZANI, Carlo: Az olasz film története p. 7 LIEHM, Mira : Passion and Defiance: Film in Italy from 1942 to Present Berkeley: University of California Press p.

4 tapasztalatként élték meg. 8 (Jó példa erre Sergio Amidei, a Róma nyílt város forgatókönyvírója, aki maga is részt vett a titkos ellenállásban.) A művészet, a világ megértésének egy módja, ám az emlékezés folyamata szintén hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, ahogyan arra Murai András Film és kollektív emlékezet című könyve rámutat, aki az emlékezet kultúrateremtő aspektusát emeli ki, miszerint azzal hogy emlékezünk, a múltat próbáljuk megérteni, problémákat akarunk megoldani, önmagunkat szeretnénk megfejteni. 9 Ha a rendezők törekvéseit, és az emlékezés természetének jellemzőit is figyelembe vesszük, bizonyára megértjük, miért terjedt el a neorealizmussal kapcsolatban az az általános vélekedés, hogy a teljes valóságot tárja a nézők szeme elé. Maga Rossellini is úgy gondolta, a teljes objektivitásra törekvés jellemezte leginkább munkamódszerét, egy ízben úgy nyilatkozott: A tények adottak, minek manipulálni őket? Igaz, a neorealista filmek néhány komponensét valóságosnak lehetett mondani, hiszen a helyszínek nem stúdiódíszletek voltak, hanem valóban a romos utcákon játszódtak a jelenetek. Az amatőr szereplők alkalmazása is ide köthető, akik valóban részesei voltak a filmen bemutatott korszaknak. Az arcban lakozik minden, az arcban ott a megélt történelem, a korok kínjai 10 - Renato Guttuso szavai is azt hangsúlyozzák, ezek a szereplőknek több közük volt az általuk eljátszott jelenetekhez, mint egy átlagos színésznek. Ezeken kívül a valósághoz kötődnek a történetek egyes részei, amelyek megtörtént eseteket dolgoztak fel. ( A Róma nyílt város esetében a pap nácik általi kivégzése, és a várandós asszony megölése is valós események alapján került a filmbe.) Mindezek az összetevők azonban mégsem magát a filmvászonra átültetett valóságot adják, hanem a valóság illúzióját. A negyvenes években bizonyára azért érezték mindezt teljesen élethűnek, mert a neorealista művek a realisztikusság addig megszokott határait alaposan áthágták, 11 így a korábban megszokott filmstílushoz képest újszerűnek és frissnek hatottak. Tudom, hogy ez némiképpen ellentmond annak az esztétikának, amelyet a neorealisták tűztek ki maguknak a valóság felfogásával kapcsolatban. Mégis úgy gondolom, két dolog akadályozza meg alapvetően azt, hogy a látott kép, a teljes valóságként tárulhatna elénk: Először is az, hogy bizonyos művészi elképzelés mindig áll a jelenetek hátterében, legyen ez egy vázlatpontokba szedett jelenetlista, egy plánbeállítás, vagy egy rendezői instrukció. Nincs olyan pillanata a filmkészítésnek, amely nem igényelné valaki szubjektív döntését. A másik ok, amely számunkra most fontosabb, az emlékezet kérdését érinti. A múlt akárcsak az imént emlegetett valóság nem egy eleve adott dolog, amelyből a történetíró, vagy mi esetünkben a filmes, rögzítés 8 K.HORVÁTH, Zsolt: Emlékezet a történelem után. Pierre Nora és a Les lieux de mémoire: az esettől a modellig In: Pierre Nora: Emlékezet és történelem között Szerk.: K. Horváth Zsolt Budapest Napvilág p. 9 MURAI, András: Film és kollektív emlékezet Magyar múltfilmek a rendszerváltás után Szombathely Savaria University Press , 32. p. 10 Guttusot idézi: COTELA TANNER, Stephanie: 11 BRUNETTE, Peter: Roberto Rossellini 58 p.

5 útján annak pontos lenyomatát fogja kinyerni. Az emlékezet ugyanis az idő múlásával egyénenként, és kollektívan is dinamikusan változik. 12 Ennek következtében az is alakuláson megy keresztül, miként beszéljük el egy múltbeli esemény teljes valóságát, az adott jelenben. Murai András fogalmazza meg lényeglátóan, hogy az emlékezet, a jelenkorhoz igazított múlt retorikai alakzata. 13 Így szükségszerűen a közelmúlt emlékezete is ki van téve a jelen elvárásainak, körülményeinek. Erre hívja fel a figyelmet Stephanie Cotela Tanner tanulmányában: Az egész film azt mutatja, hogyan öltöztek, gesztikuláltak, beszéltek és mozogtak 1945-ben Rómában az emberek. Ezzel együtt megmutatja azt is, milyennek akarták a megszállást és ellenálást megőrizni emlékezetükben. 14 A fentebb párhuzamba állított hasonlóság művészet és emlékezet között tehát itt keresztezi egymás útját: a film lesz az eszköze annak, hogy a jelen a múltat saját igényeihez igazítsa. A múlt megidézése tehát kettős szorításban foglal helyet: egyfelől az igazság minél objektívabb bemutatására való törekvés (magyarán a múlthoz való hűség) másfelől a háború utáni időszak közhangulata (tehát a jelen igényei és hatásai) között. K. Horváth Zsolt A valóság metapolitikája című tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a valósággal kialakított viszony adott esetben többet mond el a mindenkori jelenről, mint egy-egy levéltárban elérhető történelmi dokumentum 15 E viszony magukban a filmekben is megfogalmazódhat, hiszen Rossellini mindig kurrens problémákat emel ki, ám ezek ábrázolásában lekövethető a három film keletkezési idejének társadalmi-politikai éghajlata. A lendület, ami öt jellemezte, lassan elsorvadt, ugyanis a társadalom ráeszmélt, a háború vége korántsem old meg minden eddigi problémát, sőt az ország talpra állítása csak további nehézségeket szül. Tony Judt A háború után című könyvében a következőképpen jellemzi ezt a kényes időszakot: A szövetségesek győzelmét követő másfél év alatt a földrész hangulata a béke puszta kilátása és az újrakezdés fölötti megkönnyebbülésből fásult beletörődésbe, a még mindig megoldásra váró feladatok miatt egyre erősödő kiábrándultságba csapott át. 16 Az 1945-ös és 1947-es esztendőt Judt mint két sarokkövet emlegeti, első a tettvágyó optimizmusé, második a csalódás, a legnehezebb időszak pillanataié. Eszerint a Róma nyílt város (1945) és a Németország nulla év (1947) két véglet, a Paisa (1946) pedig egy átmeneti film, amely részben az egyikhez áll közelebb, részben a másikhoz. Sandro Bernardi szavaival élve: 12 K. HORVÁTH, Zsolt: Emlékezet a történelem után. Pierre Nora és a Les lieux de mémoire: az esettől a modellig 394 p. 13 MURAI, András: Film és kollektív emlékezet Magyar múltfilmek a rendszerváltás után 25. p. 14 COTELA TANNER, Stephanie: The space between Roberto Rossellini's Post-war films (Rome, open city and Paisa) and the art of Renato Guttuso 15 K. HORVÁTH Zsolt: A valóság metapolitikája Kognitív realizmus a magyar társadalomkutatásban: szociográfia és dokumentumfilm In: BBS 50 - A Balázs Béla Stúdió 50 éve Szerk.: Gelencsér Gábor Budapest Műcsarnok - Balázs Béla Stúdió p. 16 JUDT, Tony: A háború után 1. kötet Budapest Európa könyvkiadó p.

6 Jelentése epizódonként változik, úgy jár, akár egy inga felszabadulás és katasztrófa, hősiesség és tragédia között. 17 A filmek elemzésénél arra az erőteljes ábrázolás módosulásra szeretném felhívni a figyelmet, amely a Róma nyílt várostól a Paisán keresztül a Németország nulla évig vezet. Elemzési koncepcióm a párhuzam kimutatása a korabeli politikai-társadalmi viszonyok alakulása valamint a filmek társadalomábrázolása között. Ezt a következő három témakörben tartom célravezetőnek : az emberi kapcsolatok, a társadalmi közérzet, valamint az olaszokkal és németekkel szembeni állásfoglalás a múlt feldolgozásának altémájával összekapcsolva. A három film segítségével először azt szeretném szemléltetni, ahogyan az imént körülírt változások megmutatkoznak az emberek kapcsolatain keresztül. 1. Az emberi kapcsolatok változása Az foglalkoztatott leginkább, hogy a körülmények hatásai milyen változásokat hoztak a személyes viszonyokban? Lizzani így vall a háború utáni helyzetről: Antifasiszták, sőt kifejezetten marxisták voltunk, de meggyőződésünk volt, hogy minden megoldható párbeszéd útján. 18 E kijelentés véleményem szerint remekül példázza az 1945-ös hozzáállást. Az emberek nemcsak a gazdasági fellendülésben kezdtek el bízni, hanem egymásban is. A nyitottság, a hit olyan elementáris erővel hatott az emberekre, hogy Rossellini 1945-ben készült filmjében még a kommunista és a keresztény oldalt is képes volt egymás szövetségeseként ábrázolni, holott ahogy arra Tony Judt könyve felhívja a figyelmet, a két oldal éppen egymás ellenében foglalt állást a választásokon. 19 A háború kollektív élménye, a közös ellenség elleni törekvések ekkoriban még magasabb hőfokon izzottak, ami az összetartozás érzését nyújthatta egy társadalomnak. A közösségbe vetett hit azonban hamarosan módosult, ahogy a boldogság első hulláma lejjebb apadt. Már 1946-ban érezni e változás jeleit. A nem szűnő problémák, az éhezés, a betegségek, a munkanélküliség közepette az emberek inkább önmaguk igényei felé fordultak, céljaik mögül eltűnt a társasérdek. Judt e korszak kulcsmotívumaként az erőszakot emeli ki, amely a mindennapi élet részévé vált. 20 S ami még ennél is fontosabb, szerinte a mindenki mindenki ellen attitűdöt a nácik csak elkezdték, a szovjetek azonban folytatták. Ezzel egyenlőségjelet tesz a háborús, és a háború utáni éra közé, mintha semmiféle előrelépés nem történet volna. Az 1947-es esztendőben már egyértelműen a kilátástalanság dominált. Ekkorra Európa számára világossá vált, milyen következményekkel jár egy háború, és az eszmélési folyamat legalább akkora lelki terhekkel járt, mint az előző évek túlélése. Ekkoriban az ellenségeskedés mellett az apatikusság, az 17 BERNARDI, Sandro: Rossellini's landscapes: nature, myth, history In: Rossellini :magician of the real 52. p. 18 LIZZANI, Carlo: Az olasz film története p. 19 JUDT, Tony : A háború után 1. kötet 121. p. 20 JUDT, Tony: A háború után 1. kötet 63. p.

7 egymástól elforduló magatartás volt még jellemző, ahogy arra Hannah Arendt is felhívja a figyelmet egyik tanulmányában, amikor a 40-es évek végén visszatért Németországba. 21 Ha a Róma nyílt város esetében feltesszük azt a kérdést, ki a történet főszereplője, rögtön három nevet is felsorolunk: Manfredi, Don Pietro, és Pina. De rajtuk kívül még legalább három olyan karakter is eszünkbe juthat, akinek kulcsszerepe van a történet alakulása szempontjából (Marina, Bergman, Francesco) és ezzel a hat emberrel még mindig nem soroltuk fel a film összes szereplőjét. Rossellini ebben az alkotásában a korabeli római társadalom gazdag korrajzát igyekezett vászonra vinni. Erre a szándékra utal a figurák sztereotip, az olasz társadalom jellemző karaktereire épülő ábrázolási módja. Azonban e figurák nem egy illusztratív példa egymástól független résztvevői, hiszen a köztük húzódó szövevényes kapcsolatok alkotják a film magját. Peter Brunette tanulmánya is erre hívja fel a figyelmet : Mindegyik szereplő sorsa összefonódik a teljes hatás érdekében, az eredmény pedig egy bonyolult és részletgazdag freskó. 22. Az így kialakult kapcsolathálónak ha bármelyik darabját is eltávolítanánk nemcsak a narrációban támadna hiány, hanem a szereplők életében is, hiszen e csoport szoros kötelékei mögött a mélységes egymásra utaltság áll. Egyrészt, mert a mindennapok borzalmainak elviselése csak a kölcsönös támogatással túlélhető, másrészt a partizánmozgalom titokban tartása maximális lojalitást követel mindenkitől, hiszen a szervezet minden egyes tagja kezében tartja a többiek sorsát. E kiterjedt viszonyrendszernek hátterében az ellenállás közös céljai állnak, így aki osztja a németek elleni nézeteket az máris valahová tartozónak érezheti magát. A Paisaban a a főszereplő kérdése ennél jóval problematikusabb, ugyanis mind a hat epizód más karaktereket vonultat fel, akik egyenrangúan fontosak, tehát egyetlen személyt főszereplőnek nyilvánítani képtelenség lenne. Így olyan szoros értelemben vett kapcsolathálóról, amely az egész film során érvényesül (mint a Róma nyílt város esetében) nem beszélhetünk. Összességében a rendszer fragmentálódik, de a különböző egységeken belül megmaradnak a kötelékek. Erre legjobb példa a Firenze-epizód. Henriett szerelmét, a partizánok vezetőjét keresi, de találkozik egyik barátjával Massimoval, aki a családját kutatja. Közben Massimo ismerőse lesz segítségükre, a végén pedig Henriette egy haldokló partizántól tudja meg szerelme sorsát. Bazin is felhívta a figyelmet erre, miszerint a férfi és a nő saját kalandja úgy ahogy kapcsolódik a többi kalandhoz 23 erősítve ezzel a egyetemes élményt. A firenzei rész azonban egyedi példának mondható, hiszen számos esetben az izoláltság a jellemzőbb, mind az egyes emberekre ( Francesca sorsa a Róma-epizódban) vagy emberek kisebb 21 ARENDT, Hannah : Aftermath of Nazi Rule: Report from Germany In: Essays in understanding Formation, Exile and Totalitarianism. Edited: Jerome Kohn New York Schocken Books p. 22 BRUNETTE, Peter: Roberto Rossellini 44.p. 23 BAZIN, Andre: A filmművészet realizmusa és az olasz iskola a felszabadulás után In: Mi a film? 391.p.

8 csoportjára (a Nápoly-epizód barlangban élő szerencsétlenjei, vagy az kolostorban élő szerzetesek). Ugyanakkor átmeneti eseteket is találunk, mint a film nyitó epizódja. A Szicíliában játszódó részben amerikaiak és olaszok gyanúval terhelt idegenkedéssel viszonyulnak a másikhoz, ám Joe és Carmela ösztönös szimpátiája mégis összekapcsolja kettejük sorsát (de a két csoportét nem). Amíg a Paisa esetében hol az egyik, hol a másik oldalra billen a mérleg nyelve az egyedüllét, kontra közösség kérdésében, addig a Németország nulla évben Rossellini a magány történetét meséli el, egyetlen főszereplőre koncentrálva egész filmje során. A kisfiú, Edmund szinte mindegyik jelenetben szerepel, az egész film az ő napjait követi végig. A többi szereplő életéről csak annyiban értesülünk, amennyi az Edmunddal való viszonyukból kiderül. Az embereket már nem mozgatja egy közös érdek, egy közhasznú cél mint a másik két filmben. Mindenki magára koncentrál, így a sorsok legfeljebb akkor találkoznak, ha egymás útjában állnak. Edmund csak sodródik a különböző emberek között, de igazán senkihez sem tud tartozni. A kisfiú magánya azonban nem önhibájából fakad, hanem a környezetében élők ignoranciájából. Ugyanis Rossellini három filmjében a szereplők közötti kapcsolatok nemcsak mennyiségükben redukálódnak, hanem minőségükben is megváltoznak. Nincs olyan tanulmány a Róma nyílt város kapcsán, amely meg ne említené a film humanista beállítottságát. Brunette a film történelmi vonatkozásainál is meghatározóbbnak tartja az alkotás morális vetületét: Rossellini nem szigorúan véve történelmi szempontból beszél, ugyanis ami őt érdekli az emberi lényekben, az meghaladja a történelmet. 24. Az elfogadás, az összetartás, a szeretet akkor válik a legfontosabbá, mikor a különböző, látszólag egymásnak ellentmondó minőségeket, nézeteket hozza közös nevezőre. Ez megfigyelhető a családi élet (Francesco bár nem vér szerinti szülője Marcellonak, mégis igazi kisfiaként szereti a gyereket) a politikai attitűd (a közös ellenség elleni küzdelem a kommunistákat és a keresztényeket is képes azonos oldalra állítani) és a nemzeti identitás regiszterein keresztül is (a fasiszták, még ha a náciknak dolgoznak is, Don Pietro kivégzésénél nem lövik le honfitársukat, így ez a feladat egy németre hárítódik). A feltétlen bizalom adja azt a morális pluszt, ami kapcsán a Róma nyílt város humanizmusát emlegetni szokás. Ha megnézzük, hogyan reagálnak Manfredi elfogatására a szereplők, ez mindjárt nyilvánvalóvá válik. Marina akkor omlik össze árulásának súlya alatt, amikor rájön, Manfredi biztosan nem fog beszélni, ami pedig a férfi halálát jelenti. Még ennél is mélyebb hite van Don Pietronak a partizánban, aki minden náci manipuláció ellenére is tartja magát Manfredi állhatatosságához, akinek kezében az ellenállás sorsa. A Paisa esetében az összetartás és hűség már nem alkot ilyen megkérdőjelezhetetlen egységet, mivel árnyaltabbá válik a szituációk összetettsége okán. Itt már az egy oldalon állók között is éles megosztottságot fedezhetünk fel. A film visszatérő témája az amerikaiak és olaszok

9 viszonya. A szicíliai epizód elején a két nemzet egymás segítségére van szorulva, együttműködés helyett mégis a bizalmatlanságot, az amerikai katonák hatalmi pozíciójának fitogtatását látjuk. Cinikus megjegyzéseik, fölényes viselkedésük és a fegyver a kezükben mind azt sugallják, szinte élvezik az olaszok kiszolgáltatottságát. Ám ez a szituáció hamarosan megváltozik: a két oldal idegenkedése akkor oldódik fel, amikor az amerikai katona felsorolja a gondjaira bízott lánynak néhány kifejezésből álló olasz szókincsét. Ezzel a nyitással a másik kultúrája felé sikerül mosolyt csalni a gyanakvó lányt arcára, és elindul közöttük egy nyelvi akadályokkal tűzdelt társalgás. Ebben az epizódban felváltva követi egymást a másik iránti nyitás és elutasítás. Christopher Wagstaff Rossellini and Neo-realism című tanulmányában azt vitatja, hogy a Paisa szereplőit a többi szereplő tudatlansága teszi áldozattá. 25 Ez igaz, ám hozzátenném, e tudatlanság rendszerint a szűklátókörűségből fakad. Erre mutat rá az is, amikor Carmela önfeláldozó tettét, amellyel önmagát is a halálba küldi, a többi amerikai a maguk előítéletességén keresztül, a társuk elleni gyilkosságnak hiszik. Szintén a kapcsolatok ambivalenciájára helyezi a hangsúlyt a nápolyi epizód is, ahol a zárójelenet kulcsfontosságú. Joe, az amerikai katona amint szembesül a kisfiú sorsával, a nyomor valódi jelentésével, elfordítja a fejét, majd a megrázó élmény elől inkább elmenekül, magára hagyva a fiút anélkül, hogy bármiféle - a gyerek által értelmezhető - reakciót adott volna a látottakra. A három Rossellini film során a humanizmus elvesztését leginkább az empátia hiányában lehet tetten érni. Joe ahelyett, hogy bármi együttérzést tanúsítana, inkább kilép a szituációból. Nem azért mert a látottak nem érintették meg, ellenkezőleg, épphogy túlságosan is sok volt neki ekkora szenvedést látni, csakhogy a részvét már nem létező felelet. A Firenze-rész ismét a pozitív ellenpéldaként használható, ahol a kedves amerikai nővér a lakosok közé vegyülve teljes részt vállal az olaszok félelmeivel, veszteségérzetével. Az utolsó képkockák pontos ellentétei a szicíliai-rész végének: ott egy olasz lány holtteste a sziklákon összezúzva, amelyre az amerikaiak egy közönyös pillantást vetnek, itt az amerikai nő karjaiban hal meg az olasz partizán. E párhuzamból látni, a Róma nyílt város humánus töltete még nem merült ki egészen, de már a Németország nulla év árnyait is érzékeljük. Ez utóbbi alkotásban ugyanis az ellentétek viszályba fordulnak, a szeretet helyére az ember embernek farkasa viszonyszemlélet kerül. A 1947-es filmben már egyetlen nemzet áll a középpontban, és az összekülönbözések nemcsak a tágabb értelemben vett társadalomban léteznek, hanem a privát szféra legbelsőbb területeiig hatolnak. Edmund családja közös lakásban él további más bérlőkkel. A konfliktus állandó forrása a fiú beteg apja, aki törődést igényel. A többi lakó azonban nemcsak azt teszi szóvá, hogy sajnálják tőle a fűtést és a meleg vizet, hanem fennhangon reménykednek abban, hogy hamarosan meghal. Az érzelmi roncsoltság, a hideg pragmatikus 24 BRUNETTE, Peter : Roberto Rossellini 49.p. (kiemelés tőlem) 25 WAGSTAFF, Christopher : Rossellini and Neo-realism In: Roberto Rossellini magician of the real 42. p.

10 érdekek akkor kerülnek leginkább felszínre, amikor az apa halálakor rögtön kiteszik a hullát a lakásból, és lelkiismeret-furdalás nélkül lelopják róla a ruhát. Ebben a környezetben nő fel Edmund, akit a film nagy részében egyedül látunk. Rója az utakat, munkát keres, ételt szerez. Az utca embere durván bánik vele, otthon rendszerint szidást, vagy újabb feladatokat kap. Magányának legkifejezőbb perceit a film utolsó negyedében látjuk, amikor a legnagyobb szüksége lenne emberi kontaktusra, mégis mindenhonnan csak elutasítást kap. Apja halála után nem ejt könnyeket, hanem céltalan bolyongásba kezd, amely során különböző történéseket tapasztal (romok közül kimászó pár, orgonaszó a harangtoronyban) amelyekre egyáltalán nem reagál. Semmiféle érzelmi változást nem tükröz az arca, mintha a történések és Edmund között egy fal húzódna. A Paisaban a katona otthagyja a kisfiút annak ellenére hogy megrázzák az események - mert a látott szörnyűségekre nem tud érdemi választ adni. Ehhez képest az érzelmek itt már nulla pontra estek. E lelki csömör és elszakadás annak a kontaktushiánynak és a valódi megértés nélkülözésének következtében jött létre, amely Edmund sorsát mindvégig jellemzi a filmben. A párbeszéd, a közös nevezőre jutás ritka pillanatai, mint az emberi kapcsolatok kitüntetett momentumai jelennek meg Rossellini filmjeiben. A kommunikáció a Paisa egyik fő témája, ahol még a nyelvi akadályok ellenére is létezik megértés. Ám ezeknek a közös perceknek is megmásítójává válik a háborús közeg. A nápolyi epizódban a kisfiú és a katona találnak egy kulcsot a romok között, de megállapítják, használhatatlan, ugyanis az ajtó már nincs meg hozzá. Mintha ez a motívum magába foglalná az egész film kommunikációs problémáit: még ha meg is találja két ember a közös hangot, az a közeg, ahol ezek a kapcsolatok valóban kibontakozhatnának már elveszett. A katona őszinte, önfeledt mókázása a gyerekkel a való életben nem, csak az alkohol delíriumában történhet meg. A római epizód két fiatalja hiába szeretett egymásba a felszabadulás napján, fél év múlva a nyomor közepén már fel sem ismerik egymást. Geoffrey Nowell-Smith írása szerint az embereknek mindként oldalon meg kell tanulni újra megérteni egymást. 26 Ez egy optimistább, előremutató folyamatot kiemelő értelmezés, de a 1947-es film rácáfol a bizakodásra, hiszen a Németország nulla év esetében megértésnek már csíráit sem találjuk. Az imént olvasottak alapján láthatjuk, az emberi kapcsolatok összetevői mind hasonló formálódáson mennek keresztül a három filmben. Következő témám egy tágabb dimenziót, a közhangulatot veszi alapul, de a változások e tekintetben is az imént bemutatott irányban fognak hatni. 26 NOWELL-SMITH, Geoffrey : North and south, east and west: Rossellini and politics In: Roberto Rossellini the magician of the real 15. p.

11 2. A társadalmi közérzet ábrázolása Még sohasem vittek véghez ilyen pusztítást, ilyen rombolást az élet struktúrájában. Idézi Anne O'Hare McCormic, a New York Times tudósítójának szavait Tony Judt könyve első fejezetében. 27 Valóban, a társadalom közérzete a talajvesztettség, bizonytalanság, kimerültség jelzőivel írhatóak leginkább körül. Nem csak város és lakosság süllyedt a káosz szintjére, de morál és erkölcs is a föld szintjével lett egyenlő a Rosenbaum által említett erkölcsi zavarodottságot a társadalmi sémák megkérdőjeleződésében, mint a vallás, a nemek és korosztályok hagyományos szerepének átalakulásában lehet a leginkább tetten érni. Vegyük szemügyre először Isten szerepének eltűnését, mint a morális meghasonlottság metaforáját. A Róma nyílt városban a vallás már csak azért is központi téma, mert az egyik főszereplő egy pap, aki tevékeny sorsot vállal a történésekben. Sőt, amikor egy ízben Pina elkeseredik, ő fogja arra emlékeztetni, az Úr segítségéért nekik is cselekedni kell. A vallás tehát nem egy életidegen merev rendszer, hanem a mindennapok fontos része. Nem szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy a vallás Rossellinél inkább köthető egy életszemlélethez, a lelkiismeretesség és belső tisztaság fogalmaihoz, mint az egyház kereteihez. Így tágabb értelmet nyer, hiszen a hit útja bárki számára elérhető, aki igaz életet él. Ez utóbbi a párbeszédek során is többször elhangzik, a szereplők jövőbe vetett reményeiket nem érvekkel indokolják meg, hanem a hit ösztönös érzésével. (Francesco pontosan e megfoghatatlan hátterű bizakodást önti szavakba amikor menyasszonyát bíztatja: Hidd el, hogy hamarosan vége lesz. Nem tudom megindokolni, hogy miért, de én érzem, és hiszem, hogy így lesz. ) Peter Brunette szerint az egész filmet keresztény értékrendszeren keresztül kell értelmezni, ugyanis így a kommunisták törekvései is egy magasabb erkölcsi dimenzióba kerülnek. 29 A vallásnak 1945-ben tehát egyöntetűen pozitív színezete van, amely valódi vigasztalásként szolgál az embereknek, még azokban a pillanatokban is, amikor minden elveszett. A legszebb példa erre az a jelenet, amikor Manfredi halála után Don Pietro imát mond a halott felett. A szobában állók közül mindenki meg van rendülve, még a németek is mozdulatlanul állnak, mintha a hit felülkerekedett volna néhány pillanatra a hatalom világán. A Paisaban az Umbria-epizód helyszínéül, egy kolostort választott Rossellini. Ez az egyetlen olyan rész, amelyben a vallás témája megjelenik. Az előző (firenzei) epizód tragikus vége után megnyugtató a békés kolostor papjainak reggelét szemlélni, akik körül tyúkok kapirgálnak miközben imádkoznak. Az érkező amerikai katonák is a hely ősiségét, nyugalmát dicsérik. A 27 JUDT, Tony: A háború után 1. kötet 33. p. 28 ROSENBAUM, Johanthan: Germany Year Zero:The humanity of the defeated 29 BRUNETTE, Peter : Roberto Rossellini 48. p.

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók.

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók. Nincs még egy olyan bűn és esemény, mint a Holokauszt, amely ennyire nyilvános, kutatható és hozzáférhető lenne, és mégis ennyi titok és hiány venné körül. Folyamatosan azon dolgozunk, s így dolgozunk

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm!

A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! A boldogság kötelező? -avagy az életörömmel az élet öröm! Hegedüs Erika coach, életvezetési tréner 2012. szeptember 22. CoachOK Szakmai Szövetség Egy olyan világ részesei vagyunk, ahol könnyű eltévedni

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 7

TARTALOM. Bevezetés 7 TARTALOM Bevezetés 7 1. Kezdetben volt a szimbiózis A túl korai elszakadás 17 A kötõdés kezdete 21 A megzavart kötõdés 24 Kötõdés a rácsok mögött 28 Túlélni az elhagyatottságot 31 2. A felnõtté válás elválás

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe Valaczka András Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A szövegalkotási képesség

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A kutatómunka fázisai A tervezősablon egy kutatásban A jutalmazás hatását vizsgáljuk óvodások viselkedésére a terv

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti grafikonján figyelhettünk meg.

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti grafikonján figyelhettünk meg. Légy Résen I Légy Résen, avagy az Opening Gap-ek jelentősége Jelen írásunkban még nem a daytrade technikájával foglalkozunk, hanem annak statisztikai vizsgálatával, hogy a nyitóban lévő rések hogyan hatnak

Részletesebben

E-NÉGYZET WELLNESS BT

E-NÉGYZET WELLNESS BT E-NÉGYZET WELLNESS BT Tréningek és csapatépítő programok Az E-Négyzetről E-Négyzet azaz energia a négyzeten: ez az, amit cégünk képvisel. Cégünk 2004-ben jött létre sport- és egészségrendezvények, csapatépítő

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach Mi a coaching? A coaching angol eredetű szó, amely edzést jelent. A coaching

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével filmhu Magazin Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével 2011. május 5. - Szalkai Réka Hules Endre több mint harminc éve él hazánkon kívül. Most mégis, A halálba

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben