Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1"

Átírás

1 Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1 A GAP biztosítás a gépjárművek mellé adható biztosítások között egy újszerű biztosítási terméknek tekinthető. A biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt szolgáltatást a kedvezményezett részére. Totálkár vagy lopás esetén a CASCO (vagy kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás (továbbiakban: KGFB) által fizetett biztosítási összeg jelentősen elmaradhat a gépjármű vásárláskori értékétől, főleg új gépjárművek esetén, de akár a káridőpontbeli értékétől is. Ennek következményeként a károsult nem tudja azonos értékben pótolni régi személygépkocsiját a biztosító szolgáltatásából. Különösen nagy problémát jelent, ha az autót hitelre vásárolta az ügyfél, és a CASCO által fizetett biztosítási összeg nem fedezi a hitel kintlévőségét. A GAP biztosítás a fenti problémák kezelésére a gépjármű totálkára vagy lopása esetén a CASCO vagy KGFB által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű vásárláskori értéke közötti különbözetet biztosítja. A biztosítási összeg a különböző GAP biztosítási típusonként eltérő, melyet részletesen bemutatok jelen írásomban. 1. GAP biztosításról általában A GAP biztosítás újszerű voltára való tekintettel elsőként a biztosítás főbb jellemzőit részletezem a biztosítási szerződési feltételek mentén A szerződés szereplői A GAP biztosításnál négy fontos szereplőt érdemes kiemelni: a biztosítottat, a szerződőt, a kedvezményezettet és a biztosított gépjárművet. 1. A szerződés biztosítottja az a személy, akinek érdeke fűződik a személygépkocsihoz, tehát a legtöbb esetben a gépjármű tulajdonosa. 2. A szerződő, akit a díjfizetési kötelezettség terheli, általában a biztosított. Csoportos szerződések esetén a szerződő lehet egy autókereskedő, akár egy pénzügyi intézmény 1 A cikk a szerző azonos című Posztgraduális Aktuárius szakdolgozatának rövidített változata, melyet 2011-ben védett meg a Budapesti Corvinus Egyetemen.

2 is, aki az egész portfolióra vonatkozó biztosítási díjat egy összegben téríti meg a biztosítótársaságnak. A tényleges díjfizető azonban ilyenkor is a pénzügyi intézmény ügyfele, ami akár úgy is megvalósulhat, hogy a finanszírozó által nyújtott hitel havi törlesztő-részletébe van rejtve a biztosítás díja. 3. A szerződés kedvezményezettje általában a biztosított, kivéve ha káresemény esetén a hitel kintlévőségének egy része kerül kifizetésre, akkor a kedvezményezett a Finanszírozó. Ebben az esetben általában a biztosítás csoportos szerződés keretében valósul meg, a Finanszírozó érdeke, hogy a fennálló tartozás a finanszírozott gépjármű megsemmisülése esetén is teljes egészében visszafizetésre kerüljön. Ilyenkor a pénzügyi intézmény általában nem csak a kedvezményezett, hanem egyben a szerződő is, aki egy összegben fizeti az egész portfolióra vonatkozó biztosítási díjat még ha a tényleges díjfizető tulajdonképpen az ő ügyfele. Ezen felül elképzelhető olyan eset is, hogy bár a biztosítási szolgáltatás nem a biztosított fennálló tartozása, de a gépjárműre finanszírozási szerződést kötöttek, így a biztosító először a Finanszírozónak fizeti meg a kintlévőséget a biztosítási összeg erejéig, és az esetlegesen fennmaradó összeg kerül csak kifizetésre a biztosított javára. 4. A biztosított gépjármű az a gépjármű, amely a biztosító által szabott feltételeknek megfelel, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és forgalmi engedéllyel rendelkezik. Általában a biztosítók a biztosított személygépkocsi meghatározásánál négy fő korlátozó feltételt szoktak szabni, melyek az alábbiak: az autó életkora nem lehet magasabb a szerződéskötéskor, mint egy meghatározott életkor, a gépjármű vételára nem haladhat meg egy meghatározott összeget, futásteljesítménye nem lehet több a szerződésben meghatározott maximális kilométernél, illetve a súlya nem haladhat meg egy bizonyos tömeget. A díjazás szempontjából fontos megjegyezni, hogy külön kell kezelni az új és a használt gépjárműveket, hiszen a két kategória más kockázatot jelent. Ezt a témát az elemzésem későbbi fejezetében részletesen kifejtem.

3 Új gépjárműnek tekinthető minden olyan autó, ami 0 km futásteljesítménnyel rendelkezik. Használt gépkocsinak nevezem azokat a gépjárműveket, amelyeknek 0 km-től eltérő futásteljesítménye van A biztosítási esemény A biztosítási szerződésben megfogalmazott feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosítás kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező személygépjármű totálkára (baleset, tűz vagy elemi kár) vagy ellopása. CASCO vagy KGFB 2 biztosítás mellé ezek jellemző előfeltételei a GAP biztosításnak köthető GAP biztosítások esetén a biztosítási esemény definíciója kiegészül egy további feltétellel. Ebben az esetben csak akkor fizet a biztosító totálkár vagy rablás esetén, ha az elsődleges biztosító - az a biztosító, amelyiknél a CASCO-t vagy a KGFB-t megkötötték elfogadja a kárbejelentést és kártérítést fizet A biztosítási szolgáltatás Szolgáltatási oldalon a többi nem-élet biztosításhoz hasonlóan kárbiztosításról beszélhetünk. A biztosító által fizetett szolgáltatás a különböző típusú GAP biztosítások esetén eltérő. Bizonyos típusú GAP biztosítás esetén a számlával igazolt eredeti vételár és a kárkori piaci érték különbözete kerül kifizetésre, más típusnál azonban a piaci érték egy előre meghatározott része kerül kifizetésre. A pontos biztosítási szolgáltatásokat a GAP biztosítások különböző típusairól szóló résznél fejtem ki részletesen Kizárások és mentesülések A kockázat mérséklésére a biztosítók különböző kizárásokat alkalmaznak. A kizárások köre két csoportra osztható. Az első csoportba azok a kizárások tartoznak, amelyek a kizárt gépjárműveket határozzák meg, a második csoportba pedig azok, amik a kizárt károkat. Ahogy már a biztosított gépjárművek meghatározásánál említettem, bizonyos vételár, életkor, futásteljesítmény és súly felett a gépjárművek nem vonhatók biztosítás alá. Ezen felül kizárt 2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. Törvény alapján a gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezésére a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítást kötni. Magyarországon a CASCO biztosítások száma viszonylag alacsony, így az egyik biztosítótársaság az értékesítés növelése érdekében megjelent a piacon egy olyan típusú GAP biztosítással, amely nem a CASCO biztosítás meglétét írja elő szolgáltatási feltételnek, hanem a KGFB meglétét. Mivel KGFB biztosítással a Kormányrendelet alapján minden gépjármű rendelkeznie kell, ezért ez a fajta előírás tulajdonképpen szükségtelennek tekinthető, nem jelent plusz feltételt a GAP biztosításhoz.

4 gépjárművek között szoktak szerepelni a luxusmárkák és luxuskategóriák (pl: Aston Martin, Bently, Ferrari). A biztosítható gépjárművek sorából ki szokták zárni a professzionális célra használt járműveket, így a taxikat, az autósiskola által használt járműveket vagy az autómentőként üzemeltetett gépjárműveket, stb. A kizárt károk között a következő esetek szerepelnek (a teljesség igény nélkül): totálkár vagy lopás a kockázatviselés kezdete előtt következett be; gépjármű eltulajdonítása esetén nem történik rendőrségi feljelentés; kár abból ered, hogy elhanyagolt műszaki állapotban volt a gépjármű; autóversenyen, vagy arra való felkészülésen történt a káreset; a baleset folytán totálkáros járművet a sofőr alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezette. Elmondható, hogy GAP biztosítások esetén a többi biztosításfajtához hasonlóan mentesül a biztosító a szolgáltatás alól, ha a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a Biztosított vagy Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozója. Nincs eltérés abban sem, hogy a biztosító a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése, továbbá a kárbejelentési, közlési és változás bejelentési kötelezettség megsértése esetén is mentesül a biztosítási szolgáltatás kifizetése alól A biztosítási díj fizetése A biztosítási díjat az ügyfél megfizetheti egyösszegben a biztosítási időszak elején, de rendszeres díjfizetésre is van lehetősége, így havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési gyakoriságok közül is választhat Kockázatkezelés Kockázatelbírálás nem történik a gépjárművekre, azt a biztosító a termékfejlesztés során gyűjtött statisztikák elemzésével teszi meg, és kizárásokat alkalmaz a biztosítási feltételek között. A biztosítótársaság kockázata szempontjából az ügyfelek lakhelye tekinthető a legfontosabb paraméternek. Például a fővárosban élő ügyfelek nagyobb kockázatot jelentenek a biztosító számára, mivel ezen a területen jellemzőbb a személygépkocsik lopása. A biztosítónak az ebből a kockázatból adódó autoszelekciót kezelnie kell, például pótlék használatával a fővárosban lakó ügyfelek esetén. Kockázatkezelés szempontjából a termék kedvező tulajdonsága, hogy a GAP biztosítások általában CASCO mellé köthető kiegészítő

5 biztosítások, így az alapbiztosítás esetén megvalósult kockázatkezelés a GAP biztosításokra is érvényes. 2. GAP biztosítások főbb fajtái A GAP (vételár) biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén a CASCO biztosítás által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű eredeti vételára közötti különbözetet biztosítja. A biztosítási összeg a különböző GAP biztosítási típusonként eltérő. Elemzésem ezen részében ismertetem a főbb GAP biztosítási típusok jellemzőit és azok szolgáltatási összegét Single amount GAP Single amount GAP biztosítás esetén a biztosítási összeg a személygépjármű vásárláskori értékének (eredeti vételár) egy meghatározott százaléka, amely szolgáltatási összeg nem lehet magasabb az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbségénél. Single amount GAP Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap A GAP biztosítások single amount biztosítási típusa által a biztosított számára lehetővé válik, hogy az ellopott vagy totálkáros járműnél egy valamivel értékesebb személyautót tudjon venni az ügyfél, hiszen a biztosítási szolgáltatás a piaci érték feletti meghatározott fix összeg. Ezen kívül olyan célt is szolgálhat a biztosítás, hogy a gépjármű totálkárából vagy ellopásából

6 adódó költségeket fedezze, így például a gépjárműbérlést vagy a személygépkocsiban található különböző anyagi tárgyak pótlását. A biztosítás előnyei között található, hogy könnyen alakítható a biztosítottak részére kínált biztosítási összeg nagysága, hiszen az annak alapjául szolgáló százalékot könnyen lehet módosítani a kívánt szolgáltatási szint elérésének érdekében. További előnye, hogy könnyen elmagyarázható az ügyfélnek a biztosítás működése és szolgáltatása, illetve nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. A díjkalkuláció szempontjából előnyként említhető, hogy amennyiben a CASCO biztosítás által térített biztosítási összeg mértéke ismert a GAP biztosítást értékesítő biztosítótársaság számára, akkor nem szükséges az Eurotax görbe előállítása a limit figyelembevételéhez. Amennyiben nem ismert, akkor sem szükséges a díj meghatározásához a gépjármű teljes tartamra vonatkozó avultatott értékének a meghatározása, csak a limit figyelembevételéhez elegendő a gépjármű piaci értékének kiszámítása More than Eurotax GAP More than Eurotax GAP biztosítás esetén a biztosító szolgáltatása a személygépjármű Eurotax szerinti értékének egy meghatározott százaléka, de a biztosítási összeg nem lehet magasabb, mint az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözete. More than Eurotax GAP Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap

7 Hasonlóan a single amount GAP biztosításhoz ebben az esetben is a biztosítási szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az ellopott vagy totálkáros járműnél egy valamivel értékesebb személyautót tudjon vásárolni. Ezen kívül azt a célt is szolgálhatja a biztosítás, hogy a gépjármű totálkárából vagy ellopásából adódó költségeket (gépjárműbérlés, megsemmisült tárgyak pótlása) fedezze. A More than Eurotax típusú biztosítás előnyei és hátrányai a legtöbb ponton megegyeznek a Single Amount típusú biztosításnál említettekkel. Ennél a GAP biztosítási fajtánál is előnyként lehet kiemelni, hogy a biztosítási szolgáltatás szintje egyszerűen alakítható, könnyen elmagyarázható az ügyfélnek a biztosító szolgáltatása, nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. A biztosítás hátránya pedig az, hogy a biztosítási összeg viszonylag alacsony lehet, amennyiben a gépjármű avultatott értéke a káresemény időpontjában alacsony és a biztosítási összeg alapjául szolgáló százalékos értéket alacsony szinten határozták meg Shortfall GAP Shortfall (más néven Finance vagy Lease) GAP biztosítás esetén a szolgáltatási összeg megegyezik a hitel vagy lízing fennálló tartozásának és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értékének a különbözetével. Shortfall Vásárlási ár Eurotax érték Fennállótartozás GAP szolgáltatás Forint hónap

8 Az alapbiztosítások (CASCO vagy KGFB) a gépjármű piaci értékét veszi alapul kártérítésnél totálkár vagy lopás esetén. Azonban a személygépjárművek piaci értéke három év alatt akár 50%-kal is csökkenthet az eredeti vételárhoz képest, így ez időszak alatt a szolgáltatási összegek jelentősen elmaradhatnak a hitel fennálló tartozásától, a lízing esetén a gépjármű könyv szerinti értékétől. A Shortfall biztosítást ennek a problémának a kezelésére hozták létre. A GAP biztosítások ezen típusa által az ügyfelek számára lehetővé válik a hitel vagy lízing fennálló tartozásának teljes visszatörlesztése egy olyan autó után, amit a totálkár miatt már nem lehet használni, akár már nem is létezik, vagy a lopás miatt már nincs az ügyfél tulajdonában. A Shortfall GAP biztosítás előnyei között lehet említeni, hogy a biztosítás szolgáltatását könnyen el lehet magyarázni az ügyfeleknek, ez a fajta GAP biztosítás viszonylag ismert a piacon, illetve egy viszonylag olcsó biztosítási fedezetnek tekinthető. Hátránya azonban, hogy az árazáshoz pontos és részletes adatokra van szükség a hitel vagy lízing paramétereiről, a biztosítási szolgáltatás időben változik, illetve csak a hitelből finanszírozott személygépjárművek mellé adható a biztosítási fedezet. Ezen felül egy további hátrány, hogy fennáll az üres fedezet értékesítésének veszélye, mivel magas önrész esetén a fennálló tartozás a futamidő alatt elképzelhető, hogy soha nem magasabb, mint a személyautó piaci értéke. Magyarországon 2009 végétől egy Kormányrendelet szabályozza az autóhitelek maximális futamidejét és az ügyfél által fizetendő minimális önrész mértékét. Ezen új szabályozások alapján a legtöbb esetben a hitel vagy lízing fennálló tartozása biztosan alacsonyabb, mint a személygépjármű piaci értéke, így a Shortfall típusú GAP biztosítás csak kevés esetben tud tényleges fedezetet nyújtani a biztosítottak számára. Ezen típusú GAP biztosítás további hátránya, hogy jellemzően csak az újonnan vásárolt gépjárművek mellé adható, mivel a használt gépjárművek esetén a biztosítás futamideje alatt egyetlen hónapban sem magasabb a hitel fennálló tartozása, mint a gépjármű piaci értéke. Ez azzal magyarázható, hogy a használt gépkocsik esetén az első időszakban nem figyelhető meg az a drasztikus csökkenés a piaci értékben, mint az újonnan vásárolt gépjárműveknél rögtön azután, hogy a gépjármű kigördül az autószalonból. Így az Eurotax érték hónapról hónapra csak kis mértékben csökken. Ezt a helyzetet szemlélteti a lenti ábra.

9 Használt gépjármű Vásárlási ár Eurotax érték Fennállótartozás Forint hónap 2.4. Return to Invoice GAP Return to Invoice GAP biztosítás esetén a biztosítótársaság szolgáltatása a személygépjármű vásárláskori értékének és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értékének a teljes különbözete. Ennél egy még magasabb szolgáltatási szintet jelenthet, ha nem a vásárláskori értékhez képest fizetik ki a biztosítótársaságok a különbözetet, hanem az inflációval növelt vásárláskori érték (a káresemény időpontjában az újonnan vásárolt személygépkocsi aktuális vételára) és az Eurotax érték különbözetét (ezt a biztosítási fajtát szokták Vehicle Replacement GAP Insurance-nak nevezni).

10 Return to Invoice Forint Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás hónap Az ügyfél számára természetesen ez a biztosítás azzal az előnnyel jár, hogy a gépjármű totálkára vagy lopása esetén egy teljesen új személygépkocsit tud vásárolni a biztosítási szolgáltatásból. A Return to Invoice GAP biztosítás előnyei között található, hogy magas biztosítási összeget nyújt a biztosított részére kár esetén, ismert GAP típusnak tekinthető, és nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. Hátránya viszont, hogy a legdrágább GAP biztosításnak tekinthető. A biztosítótársaság kockázata szempontjából a Return to Invoice típusú GAP biztosítás további hátránya, hogy a biztosítási szolgáltatás idővel növekszik Egyedi/Kombinált GAP típusok A fent ismertetett GAP biztosítások a főbb típusoknak tekinthetők. Azonban a biztosítótársaságok egyedileg kialakított GAP biztosításokat is értékesítenek, amelyek általában a fent említett biztosítási típusok kisebb módosításából vagy kombinációikból jön létre. A biztosítók ezzel a megoldással próbálják még vonzóbbá tenni termékeiket az ügyfelek számára mind ár, mind szolgáltatás szempontjából. Lássunk egy példát Szlovákiából az egyedi típusú GAP biztosításra.

11 Példa Szlovákiából Szlovákiában kialakításra került egy nem tipikus GAP biztosítás 3, mely a következő szolgáltatási összegekkel rendelkezik: Első évi szolgáltatás: 100% vásárláskori érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Második évi szolgáltatás: 90% vásárláskor érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Harmadik évi szolgáltatás: 80% vásárláskor érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Stb Példa Szlovákiából Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap Ez a típusú GAP biztosítás abból a szempontból lehet vonzó az ügyfelek számára, hogy a biztosítási összeg viszonylag magasnak tekintető, hiszen például az első évben káreseménykor a CASCO biztosítás és a GAP biztosítás együttesen az eredeti vételárat téríti meg a kedvezményezett részére. A többi évben a két biztosítás által nyújtott szolgáltatási összeg folyamatosan csökken, így a biztosítás díja alacsonyabb, mint egy Return to Invoice típusú GAP biztosításé. Összességében mind szolgáltatás, mind ár szempontjából vonzó ez a termék. A biztosító szempontjából is előnyösebb ez a termék, mint egy Return to Invoice GAP, mivel bár éven belül a gépjármű értékének csökkenésével a biztosítási összeg kis mértékben növekszik, azonban köszönhetően annak, hogy egyik évről a másikra a biztosítási 3 Bindzar, Peter: GAP Auto principle/pricing/reserving

12 szolgáltatás számításában felhasznált vásárláskori érték hányada csökken, összességében ez a biztosító számára nem jelent kockázatnövekedést. 3. GAP biztosítások díjkalkulációja Elemzésen ezen részében röviden ismertetem a GAP biztosítások díjkalkulációját. Az elemzés keretei nem teszik lehetővé egy részletesebb, eredményeket is tartalmazó számítás ismertetését, így csak a kockázati díj meghatározásának elméleti lépései kerülnek ismertetésre. A kockázati díj kiszámítása két lépésben valósítható meg: 1. Biztosítási szolgáltatás meghatározása, szükség esetén a hitelprofil modellezése; 2. A biztosított kockázatok valószínűségének becslése, a biztosítás kockázati profiljának meghatározása Biztosítási szolgáltatás és hitelprofil meghatározása A GAP biztosítások ismertetésénél láttuk, hogy a biztosítás szolgáltatási összegének meghatározásához szükséges a gépjármű avultatott értékének, az úgynevezett Eurotax értéknek az ismerete, így a szolgáltatási összeg kiszámításához először a biztosítótárságoknak meg kell határozniuk az Eurotax görbét. Az EurotaxGlass s Magyarország Kft. havonta megjelenő Személygépkocsi című katalógusai tartalmazzák a személygépkocsik belföldi új árait, továbbá a használt gépjárművekre vonatkozó átlagos eladási árat a piaci megfigyelések alapján. A kiadványban szereplő adatokból kiszámítható az Eurotax görbe egy adott személygépkocsi típusra, márkára vagy kategóriára, de akár az adott üzleti lehetőségre jellemező átlagos Eurotax görbét is meg lehet határozni az adatokból a várható biztosított gépjárművek típusának, illetve azok megoszlásának az ismeretében. A lenti ábra szemlélteti az újonnan forgalomba helyezett személygépkocsikra vonatkozó Eurotax görbét különböző gépjárműkategóriák esetén.

13 Eurotax görbe új gépjárművek esetén 100% 90% 80% 70% Alsó kategória Középső kategória Felső-közép kategória Súlyozott átlag Eurotax érték 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyártástól számított évek Az ábrából megállapítható, hogy a felső-közép kategóriájú személygépkocsik esetén figyelhetjük meg a legintenzívebb csökkenést az eredeti vételárhoz képest, míg az alsó kategóriájú járművek esetén tapasztaljuk a leglassúbb avulást. Használt gépjárművek esetén a fenti görbék annyiban módosulnak, hogy az első évben nem tapasztaljuk a 15%-20%-os plusz csökkenést, ami az újonnan vásárolt gépjárművek esetén figyelhető meg rögtön azután, hogy a személygépkocsi kigördül az autókereskedésből. Az Eurotax görbe meghatározása után - a Shortfall GAP biztosítás kivételével - a biztosítási szolgáltatás meghatározása nem igényel további komplikált számítást. Single amount GAP esetén a biztosítótársaság szolgáltatása az eredeti vételár egy meghatározott százaléka. More than Eurotax típus esetén a kárbekövetkezés idején fennálló piaci érték bizonyos százaléka. Return to Invoice biztosítás esetén pedig az eredeti vásárlási ár és a kárbekövetkezés idején fennálló Eurotax érték különbözete. Természetesen minden esetben figyelembe kell venni, hogy a biztosítási szolgáltatás nem lehet magasabb, mint az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözete. Ezen felül a biztosítótársaságok meg szoktak határozni egy maximális térítési összeget, amelyet szintén figyelembe kell venni a díjkalkuláció folyamán. Shortfall GAP biztosítás esetén a szolgáltatási összeg meghatározása annyiban egészül ki, hogy a szolgáltatási összeg az ilyen típusú GAP biztosítás esetén egyenlő a hitel vagy a lízing fennálló tartozásának és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értéknek a

14 különbözetével, így ebben az esetben a hitelprofil meghatározására is szükségünk van a díjkalkulációhoz Kockázati profil meghatározása Kockázati profilnak tekintjük azokat az összegeket, amelyeket várhatóan az egyes időpillanatokban a biztosítótársaságnak szolgáltatásra kell fordítania. GAP biztosítások esetén a kockázati profil a várható szolgáltatás és a bekövetkezési valószínűségek szorzata a biztosítás futamideje alatt figyelembe véve, hogy az adott hónapban még hány gépjármű marad az állományban. Azaz egyfajta túlélési valószínűséggel kell korrigálni a kockázati profilt, tehát azokat a személygépkocsikat kell számításba venni, amelyek nem lettek totálkárosak vagy nem lopták el az előző időszakokban. A biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt szolgáltatást a kedvezményezett részére, így az árazáshoz szükségünk van annak meghatározásához, hogy milyen valószínűséggel lesz totálkáros a személygépjármű, illetve, hogy milyen valószínűséggel lopják el a gépkocsit. A lopás bekövetkezési valószínűségének meghatározásához két adatra van szükségünk: az eltulajdonított személygépjárművek számára és a forgalomba helyezett és még forgalomban lévő gépjárművek darabszámára. A totálkár bekövetkezési valószínűségének meghatározásához szintén két adatra van szükségünk: a totálkáros személygépjárművek darabszámára és a forgalomba helyezett és még forgalomban lévő gépjárművek darabszámára. Ezek az adatok a rendelkezésre álló központi statisztikákból, így például a Központi Statisztikai Hivatal vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztályának adatai alapján meghatározhatóak. A rendelkezésre álló adatok azt is lehetővé teszik, hogy akár egy adott személygépkocsi márkára határozzuk meg a bekövetkezési valószínűségeket. A fenti adatok ismeretében a GAP biztosítások egyszeri kockázati díja meghatározható a következő képletet alapján: Ahol, Egyszeri Kockázati díj P = c 12 n t t HSZ (1 Pk ) (1 ) t = 0 12 i k= 1 t ) n: biztosítási szerződés tartama hónapokban kifejezve; 1 (1+ 12

15 t: az adott hónap (eltelt hónapok száma); HSZ: az adott GAP biztosítási típusra jellemző adott havi biztosítási összeg figyelembe véve, hogy a minimumát kell venni a típusra jellemző biztosítási összegnek, a maximális biztosítási szolgáltatásnak, és az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözetének; P: lopás és totálkár éves bekövetkezési valószínűsége; t (1 P ) : az adott hónapra vonatkozó túlélés valószínűség, azaz annak a k= 1 k valószínűsége, hogy az adott személygépjármű nem lett totálkáros vagy nem lopták el a korábbi időszakokban; i: technikai kamatláb; c: törlések vagy előtörlesztések éves aránya. Tekintettel arra, hogy a díjkalkuláció további lépéseinek bemutatása jelen cikk terjedelmébe nem fér bele, csak az egyszeri kockázati díj elméleti lépéseit ismertettem. 4. GAP biztosítás helyzete és lehetősége a magyar biztosítási piacon A GAP biztosítás Magyarországon viszonylag új szolgáltatásnak tekinthető, ugyanakkor a piacon a GAP biztosítások több típusa is megtalálható, így például a fent is említett Return to Invoice (RTI) és a Shortfall típusú biztosítás. Mivel Magyarországon Nyugat-Európához viszonyítva a CASCO biztosítások aránya meglehetősen alacsony, így nálunk bevezetésre került az úgynevezett GFB GAP termék is. Ez a biztosítás ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, mint az EuroGAP biztosítás, az eltérés csupán annyi, hogy nem CASCO, hanem kötelező felelősségbiztosítás mellé köthető. E termékkel a biztosítók célja az volt, hogy a magyarországi autóbiztosítási piaci lehetőségeket minél inkább lefedjék. Vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt időszak gépjármű piaci trendjeit látva hogyan alakulhat a GAP biztosítás jövője a magyar biztosítási piacon. A gazdasági válság előtti időszakban évente körülbelül új személygépkocsi került forgalomba. Ez a volumen a válság következtében drasztikusan visszaesett. Egyrészt szigorodtak a hitelfelvételi szabályok a már fent ismertettet Kormányrendelet által. Másrészről ugyancsak a válság hatására a lakosság döntő többsége elhalasztotta régi személygépkocsijának cseréjét vagy egy új autó

16 vásárlását. Ezek eredményeként 2010-ben már csak darab új személygépkocsi került forgalomba. Ezen felül egy további probléma, hogy a magánszemélyek vásárlása esett vissza leginkább, míg a flottavásárlás kevésbé. A GAP biztosítás széleskörű elterjedésének egy további akadálya lehet az a tény, miszerint Magyarországon ahogy a pénzügyi kultúra, így a biztosítási kultúra sincs olyan szinten, hogy a lakosság nyitott legyen egy ilyen különlegességnek számító biztosítás megvásárlására. Általában az alapbiztosítások úgymint casco, lakás-, baleset-, életbiztosítások iránti igény sem alakult még ki, így a kereslet meglehetősen alacsony. Erre utal az is, hogy a személygépjárművek csupán körülbelül 28%-a rendelkezik CASCO biztosítással. További akadálya lehet a GAP biztosítások széleskörű elterjedésének a folyamatosan változó adórendszer is, amely következtében a biztosítótársaságok nem tudják megfelelő pontossággal kiszámítani a biztosításhoz kapcsolódó kockázatot. A gépjárműpiac jelenlegi helyzetét, a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának szintjét, illetve a folyamatosan változó adórendszert tekintve összességében kijelenthetjük, hogy a GAP biztosítás bevezetése jelenleg nem tekinthető egy sikeres vállalkozásnak, amelyből a biztosítótársaságok gyorsan, nagy díjbevételt tudnának realizálni. Ennek ellenére mégsem szabad letenni erről a biztosításról, hiszen a GAP biztosítás minden szereplőnek hozzáadott értéket teremt. Éppen ezért a finanszírozók, autókereskedők és ügyfelek igényei alapján kialakított GAP termékek idővel akár sikeres biztosítási szolgáltatásokká is válhatnak a magyar biztosítási piacon. Forrásjegyzék Bindzar, Peter: GAP Auto principle/pricing/reserving. Előadás a Cardif aktuárius tréningjén, Prága, december EurotaxGlass s Magyarország Kft.: Személygépkocsi, Új és használt személygépkocsik, terepjárók és kishaszonjárművek hazai piaci információi, Szériafelszereltség, Koncz Tamás: A gépjármű kiterjesztett garancia biztosítás speciális kérdései, különös tekintettel a meg nem szolgált díjak tartalékának változására, Posztgraduális Aktuárius Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, április Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 4

17 Portocarrero Durand, Silvia & Arbin, Anne-Laure: GAP insurence. Előadás a Cardif aktuárius tréningjén, Párizs, 2010.március évi LXII. Törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 361/2009. (XII. 30.) Kormány Rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

VERESEGYHÁZ AUTÓ BIZTOSÍTÁS - CASCO STATISZTIKAI ADATAI 2012

VERESEGYHÁZ AUTÓ BIZTOSÍTÁS - CASCO STATISZTIKAI ADATAI 2012 VERESEGYHÁZ BIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI ADATAI TOVÁBBI VÁROSOK Biztosítást kötő ügyfeleink nemenkénti megoszlása - Veresegyház VERESEGYHÁZ AUTÓ BIZTOSÍTÁS - CASCO STATISZTIKAI ADATAI 2012 A diagram azon veresegyházi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Insurance Accessories StopGAP

Insurance Accessories StopGAP Insurance Accessories StopGAP Tartalom A QBE-ről StopGAP A StopGAP követi a zászlóshajós EuroGAP terméket A kockázat és hogyan előzzük meg A StopGAP megjelenítése Hogyan változtassuk meg a kártérítési

Részletesebben

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest Hermina út 17. Telefon: 06 40 200 521 Fax: 06 1 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 BANCO PRIMUS MAPFRE PÉNZÜGYI HIÁNY (GAP) ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének.

milyen módon fizethet? Postai csekken, átutalással, illetve csoportos beszedéssel tehet eleget díjfizetési kötelezettségének. apró betűk helyett amit a K&H gépjárműbiztosításokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. 1. Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

mi a GFB és miért jó? A GFB a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat fedezi.

mi a GFB és miért jó? A GFB a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja, a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat fedezi. apró betűk helyett amit a K&H gépjármű-biztosításokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Még szép, hogy kell a biztonság

Még szép, hogy kell a biztonság SZÉPSÉGSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Még szép, hogy kell a biztonság A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos fejlődés, az előbbre jutás alapja. Fontos, hogy az üzleti kockázatok csökkentése

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

CITROËN FLOTTA CASCO kis- és középvállalkozások számára BIZTONSÁG MINDENEK FELETT

CITROËN FLOTTA CASCO kis- és középvállalkozások számára BIZTONSÁG MINDENEK FELETT MILYEN TOVÁBBI FEDEZETEKRE TERJESZTHETŐ KI A CITROËN FLOTTA CASCO KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOKKAL? életbiztosítás kölcsöngépjármű-biztosítás poggyászbiztosítás kiterjesztett autómentési szállítási és tárolási

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült

Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁROKÉRT (Ptk. hatodik könyv, negyedik rész) A

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

Tájékoztató árvízkárosult ügyfeleink részére

Tájékoztató árvízkárosult ügyfeleink részére Kiegészítő fizetési könnyítések árvízkárosult ügyfeleink részére (autó, motor) - Magánszemélyek részére 30 napon belüli fizetési késedelem esetén Jelen tájékoztatónk azon magánszemély Ügyfeleinknek szól,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Plus 3 finanszírozási konstrukció a Mercedes-Benztől.

Plus 3 finanszírozási konstrukció a Mercedes-Benztől. Három jó választás. Plus 3 finanszírozási konstrukció a Mercedes-Benztől. A Plus3 zárt végű pénzügyi lízing konstrukció lényege, hogy kedvező havidíj fizetési kötelezettség mellett tegye lehetővé a gépkocsi

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Hitelezési feltételek fellazulása a lakossági szegmensben

Hitelezési feltételek fellazulása a lakossági szegmensben Tájékoztatás a felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SREP) keretében kiemelten kezelt kockázatos portfóliók és a hozzájuk kapcsolódó többlet-tőke előírások alkalmazásáról a gépjármű-finanszírozásban 2008.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI",IZZOI)1?S

13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI,IZZOI)1?S 13IZ'1'OSÍ'I'ÁSl SZI",IZZOI)1?S amely létrejótt egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint biztosított (továbbiakban : Biztosított) másrészről a Groupama Garancia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től

Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei Érvényes 2012.08.15-től ERSTE LEASING CÉGCSOPORT H-1138 Bp. Népfürdő u. 24-26. Telefon: (06 1) 325 2000 Telefax: (06 1) 325 2010 www.ersteleasing.hu info@ersteleasing.hu Lakókocsi és lakóautó, hitel és zártvégű pénzügyi lízing

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére gépjármű zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozóan

Kondíciós lista és Terméktájékoztató. Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére gépjármű zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozóan Kondíciós lista és Terméktájékoztató Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások részére gépjármű zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű zárt végű pénzügyi lízing kérelmek

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás Védelem 75 éves kor felett is Speciális ajánlat a 75 éven felülieknek! A Senior Bázis Balesetbiztosítás kimondottan 75 és 85 év közötti ügyfeleinknek

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája z llianz Hungária Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSA DÍJSZABÁS (MJK: D-VKSZ 001-2008) D-VKSZ

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSA DÍJSZABÁS (MJK: D-VKSZ 001-2008) D-VKSZ ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSA DÍJSZABÁS (MJK: D-VKSZ 001-2008) D-VKSZ 001-2008 Érvényes: 2008. október 1. 1. oldal, összesen: 7 1. Általános rendelkezések 1.1. Alap biztosítási összeg: az ajánlati

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS START ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29.

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Gépjárműpark üzemeltetés Tippek és tanácsok Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Tartalom 1 2 3 4 Finanszírozási formák Összehasonlítás Kinek, melyiket?

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT 3/2012. MGYK. elnökségi tájékoztató 1. A Magyar Gyógyszerészi Kamara együttműködési megállapodást kötött az MKB Általános

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon!

AEGONdirekt.hu. Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! AEGONdirekt.hu Köszöntjük Önöket sajtótájékoztatónkon! Tartalom Zatykó Péter, AEGON Magyarország cégcsoport vezérigazgató Online biztosítási piaci helyzetkép Koncepció és stratégia Hagyományos és direkt

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás különös feltételei

Genertel minicasco biztosítás különös feltételei Genertel minicasco biztosítás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

Mi a teendő kár esetén?

Mi a teendő kár esetén? Mi a teendő baleset esetén? Mi a teendő kár esetén? Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás szolgáltatása Az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) ezen biztosítás

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás. ügyfél- és termék-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás. ügyfél- és termék-tájékoztató K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás ügyfél- és termék-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a K&H Lízingcsoport finanszírozási termékébe beépített, a K&H Biztosító

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2015. február 1-tôl hatályos Általános Szerzôdési Feltételeinek (Üzletszabályzat) 9-13. sz. mellékletei 28 9. sz. melléklet

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED. 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED. 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén Gépkocsivezető Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED Korhatár/min 21 év, 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén Korhatár/max. Második gkv. vezető nincs felső

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2014. május

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Motorkerékpár-biztosítás

Motorkerékpár-biztosítás www.allianz.hu Motorkerékpár-biztosítás Allianz Casco Terméktájékoztató és különös biztosítási feltételek AHE Terméktájékoztató (A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás terméktájékoztatójával együtt

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Név:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... mint Megbízó és az mint Megbízott között. Aon Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. Adószám: 10481143-2-41,

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás pénzneme Jelen biztosítás keretében a díjak megfizetése, valamint az azokból képzett

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

Gépjármű kiegészítő biztosítások kötésének menete

Gépjármű kiegészítő biztosítások kötésének menete Gépjármű kiegészítő biztosítások kötésének menete 1. Általános információk Statisztikáink szerint egyre több partnerünk használja ki a lehetőséget, hogy a casco, illetve kötelező gépjármű felelősség biztosítások

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás különös feltételei

Genertel Lopás Casco biztosítás különös feltételei Genertel Lopás Casco biztosítás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol felügyeletet)

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011. ügyfél- és termék-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011. ügyfél- és termék-tájékoztató K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011 ügyfél- és termék-tájékoztató Tisztelt K&H Lízingcsoport által finanszírozott Ügyfél! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a K&H Lízingcsoport finanszírozási

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 PBA ASSZISZTENCIA PLUS ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben