Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1"

Átírás

1 Szigetvári Zsófia: GAP BIZTOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉG A GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK PIACÁN 1 A GAP biztosítás a gépjárművek mellé adható biztosítások között egy újszerű biztosítási terméknek tekinthető. A biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt szolgáltatást a kedvezményezett részére. Totálkár vagy lopás esetén a CASCO (vagy kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás (továbbiakban: KGFB) által fizetett biztosítási összeg jelentősen elmaradhat a gépjármű vásárláskori értékétől, főleg új gépjárművek esetén, de akár a káridőpontbeli értékétől is. Ennek következményeként a károsult nem tudja azonos értékben pótolni régi személygépkocsiját a biztosító szolgáltatásából. Különösen nagy problémát jelent, ha az autót hitelre vásárolta az ügyfél, és a CASCO által fizetett biztosítási összeg nem fedezi a hitel kintlévőségét. A GAP biztosítás a fenti problémák kezelésére a gépjármű totálkára vagy lopása esetén a CASCO vagy KGFB által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű vásárláskori értéke közötti különbözetet biztosítja. A biztosítási összeg a különböző GAP biztosítási típusonként eltérő, melyet részletesen bemutatok jelen írásomban. 1. GAP biztosításról általában A GAP biztosítás újszerű voltára való tekintettel elsőként a biztosítás főbb jellemzőit részletezem a biztosítási szerződési feltételek mentén A szerződés szereplői A GAP biztosításnál négy fontos szereplőt érdemes kiemelni: a biztosítottat, a szerződőt, a kedvezményezettet és a biztosított gépjárművet. 1. A szerződés biztosítottja az a személy, akinek érdeke fűződik a személygépkocsihoz, tehát a legtöbb esetben a gépjármű tulajdonosa. 2. A szerződő, akit a díjfizetési kötelezettség terheli, általában a biztosított. Csoportos szerződések esetén a szerződő lehet egy autókereskedő, akár egy pénzügyi intézmény 1 A cikk a szerző azonos című Posztgraduális Aktuárius szakdolgozatának rövidített változata, melyet 2011-ben védett meg a Budapesti Corvinus Egyetemen.

2 is, aki az egész portfolióra vonatkozó biztosítási díjat egy összegben téríti meg a biztosítótársaságnak. A tényleges díjfizető azonban ilyenkor is a pénzügyi intézmény ügyfele, ami akár úgy is megvalósulhat, hogy a finanszírozó által nyújtott hitel havi törlesztő-részletébe van rejtve a biztosítás díja. 3. A szerződés kedvezményezettje általában a biztosított, kivéve ha káresemény esetén a hitel kintlévőségének egy része kerül kifizetésre, akkor a kedvezményezett a Finanszírozó. Ebben az esetben általában a biztosítás csoportos szerződés keretében valósul meg, a Finanszírozó érdeke, hogy a fennálló tartozás a finanszírozott gépjármű megsemmisülése esetén is teljes egészében visszafizetésre kerüljön. Ilyenkor a pénzügyi intézmény általában nem csak a kedvezményezett, hanem egyben a szerződő is, aki egy összegben fizeti az egész portfolióra vonatkozó biztosítási díjat még ha a tényleges díjfizető tulajdonképpen az ő ügyfele. Ezen felül elképzelhető olyan eset is, hogy bár a biztosítási szolgáltatás nem a biztosított fennálló tartozása, de a gépjárműre finanszírozási szerződést kötöttek, így a biztosító először a Finanszírozónak fizeti meg a kintlévőséget a biztosítási összeg erejéig, és az esetlegesen fennmaradó összeg kerül csak kifizetésre a biztosított javára. 4. A biztosított gépjármű az a gépjármű, amely a biztosító által szabott feltételeknek megfelel, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és forgalmi engedéllyel rendelkezik. Általában a biztosítók a biztosított személygépkocsi meghatározásánál négy fő korlátozó feltételt szoktak szabni, melyek az alábbiak: az autó életkora nem lehet magasabb a szerződéskötéskor, mint egy meghatározott életkor, a gépjármű vételára nem haladhat meg egy meghatározott összeget, futásteljesítménye nem lehet több a szerződésben meghatározott maximális kilométernél, illetve a súlya nem haladhat meg egy bizonyos tömeget. A díjazás szempontjából fontos megjegyezni, hogy külön kell kezelni az új és a használt gépjárműveket, hiszen a két kategória más kockázatot jelent. Ezt a témát az elemzésem későbbi fejezetében részletesen kifejtem.

3 Új gépjárműnek tekinthető minden olyan autó, ami 0 km futásteljesítménnyel rendelkezik. Használt gépkocsinak nevezem azokat a gépjárműveket, amelyeknek 0 km-től eltérő futásteljesítménye van A biztosítási esemény A biztosítási szerződésben megfogalmazott feltételek alapján biztosítási eseménynek minősül a biztosítás kockázatviselésének tartama alatt bekövetkező személygépjármű totálkára (baleset, tűz vagy elemi kár) vagy ellopása. CASCO vagy KGFB 2 biztosítás mellé ezek jellemző előfeltételei a GAP biztosításnak köthető GAP biztosítások esetén a biztosítási esemény definíciója kiegészül egy további feltétellel. Ebben az esetben csak akkor fizet a biztosító totálkár vagy rablás esetén, ha az elsődleges biztosító - az a biztosító, amelyiknél a CASCO-t vagy a KGFB-t megkötötték elfogadja a kárbejelentést és kártérítést fizet A biztosítási szolgáltatás Szolgáltatási oldalon a többi nem-élet biztosításhoz hasonlóan kárbiztosításról beszélhetünk. A biztosító által fizetett szolgáltatás a különböző típusú GAP biztosítások esetén eltérő. Bizonyos típusú GAP biztosítás esetén a számlával igazolt eredeti vételár és a kárkori piaci érték különbözete kerül kifizetésre, más típusnál azonban a piaci érték egy előre meghatározott része kerül kifizetésre. A pontos biztosítási szolgáltatásokat a GAP biztosítások különböző típusairól szóló résznél fejtem ki részletesen Kizárások és mentesülések A kockázat mérséklésére a biztosítók különböző kizárásokat alkalmaznak. A kizárások köre két csoportra osztható. Az első csoportba azok a kizárások tartoznak, amelyek a kizárt gépjárműveket határozzák meg, a második csoportba pedig azok, amik a kizárt károkat. Ahogy már a biztosított gépjárművek meghatározásánál említettem, bizonyos vételár, életkor, futásteljesítmény és súly felett a gépjárművek nem vonhatók biztosítás alá. Ezen felül kizárt 2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. Törvény alapján a gépjármű üzembentartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezésére a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítást kötni. Magyarországon a CASCO biztosítások száma viszonylag alacsony, így az egyik biztosítótársaság az értékesítés növelése érdekében megjelent a piacon egy olyan típusú GAP biztosítással, amely nem a CASCO biztosítás meglétét írja elő szolgáltatási feltételnek, hanem a KGFB meglétét. Mivel KGFB biztosítással a Kormányrendelet alapján minden gépjármű rendelkeznie kell, ezért ez a fajta előírás tulajdonképpen szükségtelennek tekinthető, nem jelent plusz feltételt a GAP biztosításhoz.

4 gépjárművek között szoktak szerepelni a luxusmárkák és luxuskategóriák (pl: Aston Martin, Bently, Ferrari). A biztosítható gépjárművek sorából ki szokták zárni a professzionális célra használt járműveket, így a taxikat, az autósiskola által használt járműveket vagy az autómentőként üzemeltetett gépjárműveket, stb. A kizárt károk között a következő esetek szerepelnek (a teljesség igény nélkül): totálkár vagy lopás a kockázatviselés kezdete előtt következett be; gépjármű eltulajdonítása esetén nem történik rendőrségi feljelentés; kár abból ered, hogy elhanyagolt műszaki állapotban volt a gépjármű; autóversenyen, vagy arra való felkészülésen történt a káreset; a baleset folytán totálkáros járművet a sofőr alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezette. Elmondható, hogy GAP biztosítások esetén a többi biztosításfajtához hasonlóan mentesül a biztosító a szolgáltatás alól, ha a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a Biztosított vagy Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozója. Nincs eltérés abban sem, hogy a biztosító a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése, továbbá a kárbejelentési, közlési és változás bejelentési kötelezettség megsértése esetén is mentesül a biztosítási szolgáltatás kifizetése alól A biztosítási díj fizetése A biztosítási díjat az ügyfél megfizetheti egyösszegben a biztosítási időszak elején, de rendszeres díjfizetésre is van lehetősége, így havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetési gyakoriságok közül is választhat Kockázatkezelés Kockázatelbírálás nem történik a gépjárművekre, azt a biztosító a termékfejlesztés során gyűjtött statisztikák elemzésével teszi meg, és kizárásokat alkalmaz a biztosítási feltételek között. A biztosítótársaság kockázata szempontjából az ügyfelek lakhelye tekinthető a legfontosabb paraméternek. Például a fővárosban élő ügyfelek nagyobb kockázatot jelentenek a biztosító számára, mivel ezen a területen jellemzőbb a személygépkocsik lopása. A biztosítónak az ebből a kockázatból adódó autoszelekciót kezelnie kell, például pótlék használatával a fővárosban lakó ügyfelek esetén. Kockázatkezelés szempontjából a termék kedvező tulajdonsága, hogy a GAP biztosítások általában CASCO mellé köthető kiegészítő

5 biztosítások, így az alapbiztosítás esetén megvalósult kockázatkezelés a GAP biztosításokra is érvényes. 2. GAP biztosítások főbb fajtái A GAP (vételár) biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén a CASCO biztosítás által fizetett biztosítási összeg és a gépjármű eredeti vételára közötti különbözetet biztosítja. A biztosítási összeg a különböző GAP biztosítási típusonként eltérő. Elemzésem ezen részében ismertetem a főbb GAP biztosítási típusok jellemzőit és azok szolgáltatási összegét Single amount GAP Single amount GAP biztosítás esetén a biztosítási összeg a személygépjármű vásárláskori értékének (eredeti vételár) egy meghatározott százaléka, amely szolgáltatási összeg nem lehet magasabb az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbségénél. Single amount GAP Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap A GAP biztosítások single amount biztosítási típusa által a biztosított számára lehetővé válik, hogy az ellopott vagy totálkáros járműnél egy valamivel értékesebb személyautót tudjon venni az ügyfél, hiszen a biztosítási szolgáltatás a piaci érték feletti meghatározott fix összeg. Ezen kívül olyan célt is szolgálhat a biztosítás, hogy a gépjármű totálkárából vagy ellopásából

6 adódó költségeket fedezze, így például a gépjárműbérlést vagy a személygépkocsiban található különböző anyagi tárgyak pótlását. A biztosítás előnyei között található, hogy könnyen alakítható a biztosítottak részére kínált biztosítási összeg nagysága, hiszen az annak alapjául szolgáló százalékot könnyen lehet módosítani a kívánt szolgáltatási szint elérésének érdekében. További előnye, hogy könnyen elmagyarázható az ügyfélnek a biztosítás működése és szolgáltatása, illetve nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. A díjkalkuláció szempontjából előnyként említhető, hogy amennyiben a CASCO biztosítás által térített biztosítási összeg mértéke ismert a GAP biztosítást értékesítő biztosítótársaság számára, akkor nem szükséges az Eurotax görbe előállítása a limit figyelembevételéhez. Amennyiben nem ismert, akkor sem szükséges a díj meghatározásához a gépjármű teljes tartamra vonatkozó avultatott értékének a meghatározása, csak a limit figyelembevételéhez elegendő a gépjármű piaci értékének kiszámítása More than Eurotax GAP More than Eurotax GAP biztosítás esetén a biztosító szolgáltatása a személygépjármű Eurotax szerinti értékének egy meghatározott százaléka, de a biztosítási összeg nem lehet magasabb, mint az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözete. More than Eurotax GAP Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap

7 Hasonlóan a single amount GAP biztosításhoz ebben az esetben is a biztosítási szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az ellopott vagy totálkáros járműnél egy valamivel értékesebb személyautót tudjon vásárolni. Ezen kívül azt a célt is szolgálhatja a biztosítás, hogy a gépjármű totálkárából vagy ellopásából adódó költségeket (gépjárműbérlés, megsemmisült tárgyak pótlása) fedezze. A More than Eurotax típusú biztosítás előnyei és hátrányai a legtöbb ponton megegyeznek a Single Amount típusú biztosításnál említettekkel. Ennél a GAP biztosítási fajtánál is előnyként lehet kiemelni, hogy a biztosítási szolgáltatás szintje egyszerűen alakítható, könnyen elmagyarázható az ügyfélnek a biztosító szolgáltatása, nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. A biztosítás hátránya pedig az, hogy a biztosítási összeg viszonylag alacsony lehet, amennyiben a gépjármű avultatott értéke a káresemény időpontjában alacsony és a biztosítási összeg alapjául szolgáló százalékos értéket alacsony szinten határozták meg Shortfall GAP Shortfall (más néven Finance vagy Lease) GAP biztosítás esetén a szolgáltatási összeg megegyezik a hitel vagy lízing fennálló tartozásának és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értékének a különbözetével. Shortfall Vásárlási ár Eurotax érték Fennállótartozás GAP szolgáltatás Forint hónap

8 Az alapbiztosítások (CASCO vagy KGFB) a gépjármű piaci értékét veszi alapul kártérítésnél totálkár vagy lopás esetén. Azonban a személygépjárművek piaci értéke három év alatt akár 50%-kal is csökkenthet az eredeti vételárhoz képest, így ez időszak alatt a szolgáltatási összegek jelentősen elmaradhatnak a hitel fennálló tartozásától, a lízing esetén a gépjármű könyv szerinti értékétől. A Shortfall biztosítást ennek a problémának a kezelésére hozták létre. A GAP biztosítások ezen típusa által az ügyfelek számára lehetővé válik a hitel vagy lízing fennálló tartozásának teljes visszatörlesztése egy olyan autó után, amit a totálkár miatt már nem lehet használni, akár már nem is létezik, vagy a lopás miatt már nincs az ügyfél tulajdonában. A Shortfall GAP biztosítás előnyei között lehet említeni, hogy a biztosítás szolgáltatását könnyen el lehet magyarázni az ügyfeleknek, ez a fajta GAP biztosítás viszonylag ismert a piacon, illetve egy viszonylag olcsó biztosítási fedezetnek tekinthető. Hátránya azonban, hogy az árazáshoz pontos és részletes adatokra van szükség a hitel vagy lízing paramétereiről, a biztosítási szolgáltatás időben változik, illetve csak a hitelből finanszírozott személygépjárművek mellé adható a biztosítási fedezet. Ezen felül egy további hátrány, hogy fennáll az üres fedezet értékesítésének veszélye, mivel magas önrész esetén a fennálló tartozás a futamidő alatt elképzelhető, hogy soha nem magasabb, mint a személyautó piaci értéke. Magyarországon 2009 végétől egy Kormányrendelet szabályozza az autóhitelek maximális futamidejét és az ügyfél által fizetendő minimális önrész mértékét. Ezen új szabályozások alapján a legtöbb esetben a hitel vagy lízing fennálló tartozása biztosan alacsonyabb, mint a személygépjármű piaci értéke, így a Shortfall típusú GAP biztosítás csak kevés esetben tud tényleges fedezetet nyújtani a biztosítottak számára. Ezen típusú GAP biztosítás további hátránya, hogy jellemzően csak az újonnan vásárolt gépjárművek mellé adható, mivel a használt gépjárművek esetén a biztosítás futamideje alatt egyetlen hónapban sem magasabb a hitel fennálló tartozása, mint a gépjármű piaci értéke. Ez azzal magyarázható, hogy a használt gépkocsik esetén az első időszakban nem figyelhető meg az a drasztikus csökkenés a piaci értékben, mint az újonnan vásárolt gépjárműveknél rögtön azután, hogy a gépjármű kigördül az autószalonból. Így az Eurotax érték hónapról hónapra csak kis mértékben csökken. Ezt a helyzetet szemlélteti a lenti ábra.

9 Használt gépjármű Vásárlási ár Eurotax érték Fennállótartozás Forint hónap 2.4. Return to Invoice GAP Return to Invoice GAP biztosítás esetén a biztosítótársaság szolgáltatása a személygépjármű vásárláskori értékének és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értékének a teljes különbözete. Ennél egy még magasabb szolgáltatási szintet jelenthet, ha nem a vásárláskori értékhez képest fizetik ki a biztosítótársaságok a különbözetet, hanem az inflációval növelt vásárláskori érték (a káresemény időpontjában az újonnan vásárolt személygépkocsi aktuális vételára) és az Eurotax érték különbözetét (ezt a biztosítási fajtát szokták Vehicle Replacement GAP Insurance-nak nevezni).

10 Return to Invoice Forint Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás hónap Az ügyfél számára természetesen ez a biztosítás azzal az előnnyel jár, hogy a gépjármű totálkára vagy lopása esetén egy teljesen új személygépkocsit tud vásárolni a biztosítási szolgáltatásból. A Return to Invoice GAP biztosítás előnyei között található, hogy magas biztosítási összeget nyújt a biztosított részére kár esetén, ismert GAP típusnak tekinthető, és nem csak a hitelre vásárolt személygépjárművek mellé adható. Hátránya viszont, hogy a legdrágább GAP biztosításnak tekinthető. A biztosítótársaság kockázata szempontjából a Return to Invoice típusú GAP biztosítás további hátránya, hogy a biztosítási szolgáltatás idővel növekszik Egyedi/Kombinált GAP típusok A fent ismertetett GAP biztosítások a főbb típusoknak tekinthetők. Azonban a biztosítótársaságok egyedileg kialakított GAP biztosításokat is értékesítenek, amelyek általában a fent említett biztosítási típusok kisebb módosításából vagy kombinációikból jön létre. A biztosítók ezzel a megoldással próbálják még vonzóbbá tenni termékeiket az ügyfelek számára mind ár, mind szolgáltatás szempontjából. Lássunk egy példát Szlovákiából az egyedi típusú GAP biztosításra.

11 Példa Szlovákiából Szlovákiában kialakításra került egy nem tipikus GAP biztosítás 3, mely a következő szolgáltatási összegekkel rendelkezik: Első évi szolgáltatás: 100% vásárláskori érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Második évi szolgáltatás: 90% vásárláskor érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Harmadik évi szolgáltatás: 80% vásárláskor érték káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték, Stb Példa Szlovákiából Vásárlási ár Eurotax érték GAP szolgáltatás Forint hónap Ez a típusú GAP biztosítás abból a szempontból lehet vonzó az ügyfelek számára, hogy a biztosítási összeg viszonylag magasnak tekintető, hiszen például az első évben káreseménykor a CASCO biztosítás és a GAP biztosítás együttesen az eredeti vételárat téríti meg a kedvezményezett részére. A többi évben a két biztosítás által nyújtott szolgáltatási összeg folyamatosan csökken, így a biztosítás díja alacsonyabb, mint egy Return to Invoice típusú GAP biztosításé. Összességében mind szolgáltatás, mind ár szempontjából vonzó ez a termék. A biztosító szempontjából is előnyösebb ez a termék, mint egy Return to Invoice GAP, mivel bár éven belül a gépjármű értékének csökkenésével a biztosítási összeg kis mértékben növekszik, azonban köszönhetően annak, hogy egyik évről a másikra a biztosítási 3 Bindzar, Peter: GAP Auto principle/pricing/reserving

12 szolgáltatás számításában felhasznált vásárláskori érték hányada csökken, összességében ez a biztosító számára nem jelent kockázatnövekedést. 3. GAP biztosítások díjkalkulációja Elemzésen ezen részében röviden ismertetem a GAP biztosítások díjkalkulációját. Az elemzés keretei nem teszik lehetővé egy részletesebb, eredményeket is tartalmazó számítás ismertetését, így csak a kockázati díj meghatározásának elméleti lépései kerülnek ismertetésre. A kockázati díj kiszámítása két lépésben valósítható meg: 1. Biztosítási szolgáltatás meghatározása, szükség esetén a hitelprofil modellezése; 2. A biztosított kockázatok valószínűségének becslése, a biztosítás kockázati profiljának meghatározása Biztosítási szolgáltatás és hitelprofil meghatározása A GAP biztosítások ismertetésénél láttuk, hogy a biztosítás szolgáltatási összegének meghatározásához szükséges a gépjármű avultatott értékének, az úgynevezett Eurotax értéknek az ismerete, így a szolgáltatási összeg kiszámításához először a biztosítótárságoknak meg kell határozniuk az Eurotax görbét. Az EurotaxGlass s Magyarország Kft. havonta megjelenő Személygépkocsi című katalógusai tartalmazzák a személygépkocsik belföldi új árait, továbbá a használt gépjárművekre vonatkozó átlagos eladási árat a piaci megfigyelések alapján. A kiadványban szereplő adatokból kiszámítható az Eurotax görbe egy adott személygépkocsi típusra, márkára vagy kategóriára, de akár az adott üzleti lehetőségre jellemező átlagos Eurotax görbét is meg lehet határozni az adatokból a várható biztosított gépjárművek típusának, illetve azok megoszlásának az ismeretében. A lenti ábra szemlélteti az újonnan forgalomba helyezett személygépkocsikra vonatkozó Eurotax görbét különböző gépjárműkategóriák esetén.

13 Eurotax görbe új gépjárművek esetén 100% 90% 80% 70% Alsó kategória Középső kategória Felső-közép kategória Súlyozott átlag Eurotax érték 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyártástól számított évek Az ábrából megállapítható, hogy a felső-közép kategóriájú személygépkocsik esetén figyelhetjük meg a legintenzívebb csökkenést az eredeti vételárhoz képest, míg az alsó kategóriájú járművek esetén tapasztaljuk a leglassúbb avulást. Használt gépjárművek esetén a fenti görbék annyiban módosulnak, hogy az első évben nem tapasztaljuk a 15%-20%-os plusz csökkenést, ami az újonnan vásárolt gépjárművek esetén figyelhető meg rögtön azután, hogy a személygépkocsi kigördül az autókereskedésből. Az Eurotax görbe meghatározása után - a Shortfall GAP biztosítás kivételével - a biztosítási szolgáltatás meghatározása nem igényel további komplikált számítást. Single amount GAP esetén a biztosítótársaság szolgáltatása az eredeti vételár egy meghatározott százaléka. More than Eurotax típus esetén a kárbekövetkezés idején fennálló piaci érték bizonyos százaléka. Return to Invoice biztosítás esetén pedig az eredeti vásárlási ár és a kárbekövetkezés idején fennálló Eurotax érték különbözete. Természetesen minden esetben figyelembe kell venni, hogy a biztosítási szolgáltatás nem lehet magasabb, mint az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözete. Ezen felül a biztosítótársaságok meg szoktak határozni egy maximális térítési összeget, amelyet szintén figyelembe kell venni a díjkalkuláció folyamán. Shortfall GAP biztosítás esetén a szolgáltatási összeg meghatározása annyiban egészül ki, hogy a szolgáltatási összeg az ilyen típusú GAP biztosítás esetén egyenlő a hitel vagy a lízing fennálló tartozásának és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax értéknek a

14 különbözetével, így ebben az esetben a hitelprofil meghatározására is szükségünk van a díjkalkulációhoz Kockázati profil meghatározása Kockázati profilnak tekintjük azokat az összegeket, amelyeket várhatóan az egyes időpillanatokban a biztosítótársaságnak szolgáltatásra kell fordítania. GAP biztosítások esetén a kockázati profil a várható szolgáltatás és a bekövetkezési valószínűségek szorzata a biztosítás futamideje alatt figyelembe véve, hogy az adott hónapban még hány gépjármű marad az állományban. Azaz egyfajta túlélési valószínűséggel kell korrigálni a kockázati profilt, tehát azokat a személygépkocsikat kell számításba venni, amelyek nem lettek totálkárosak vagy nem lopták el az előző időszakokban. A biztosítás a gépjármű totálkára vagy lopása esetén nyújt szolgáltatást a kedvezményezett részére, így az árazáshoz szükségünk van annak meghatározásához, hogy milyen valószínűséggel lesz totálkáros a személygépjármű, illetve, hogy milyen valószínűséggel lopják el a gépkocsit. A lopás bekövetkezési valószínűségének meghatározásához két adatra van szükségünk: az eltulajdonított személygépjárművek számára és a forgalomba helyezett és még forgalomban lévő gépjárművek darabszámára. A totálkár bekövetkezési valószínűségének meghatározásához szintén két adatra van szükségünk: a totálkáros személygépjárművek darabszámára és a forgalomba helyezett és még forgalomban lévő gépjárművek darabszámára. Ezek az adatok a rendelkezésre álló központi statisztikákból, így például a Központi Statisztikai Hivatal vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztályának adatai alapján meghatározhatóak. A rendelkezésre álló adatok azt is lehetővé teszik, hogy akár egy adott személygépkocsi márkára határozzuk meg a bekövetkezési valószínűségeket. A fenti adatok ismeretében a GAP biztosítások egyszeri kockázati díja meghatározható a következő képletet alapján: Ahol, Egyszeri Kockázati díj P = c 12 n t t HSZ (1 Pk ) (1 ) t = 0 12 i k= 1 t ) n: biztosítási szerződés tartama hónapokban kifejezve; 1 (1+ 12

15 t: az adott hónap (eltelt hónapok száma); HSZ: az adott GAP biztosítási típusra jellemző adott havi biztosítási összeg figyelembe véve, hogy a minimumát kell venni a típusra jellemző biztosítási összegnek, a maximális biztosítási szolgáltatásnak, és az eredeti vételár és a káresemény időpontjában fennálló Eurotax érték különbözetének; P: lopás és totálkár éves bekövetkezési valószínűsége; t (1 P ) : az adott hónapra vonatkozó túlélés valószínűség, azaz annak a k= 1 k valószínűsége, hogy az adott személygépjármű nem lett totálkáros vagy nem lopták el a korábbi időszakokban; i: technikai kamatláb; c: törlések vagy előtörlesztések éves aránya. Tekintettel arra, hogy a díjkalkuláció további lépéseinek bemutatása jelen cikk terjedelmébe nem fér bele, csak az egyszeri kockázati díj elméleti lépéseit ismertettem. 4. GAP biztosítás helyzete és lehetősége a magyar biztosítási piacon A GAP biztosítás Magyarországon viszonylag új szolgáltatásnak tekinthető, ugyanakkor a piacon a GAP biztosítások több típusa is megtalálható, így például a fent is említett Return to Invoice (RTI) és a Shortfall típusú biztosítás. Mivel Magyarországon Nyugat-Európához viszonyítva a CASCO biztosítások aránya meglehetősen alacsony, így nálunk bevezetésre került az úgynevezett GFB GAP termék is. Ez a biztosítás ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, mint az EuroGAP biztosítás, az eltérés csupán annyi, hogy nem CASCO, hanem kötelező felelősségbiztosítás mellé köthető. E termékkel a biztosítók célja az volt, hogy a magyarországi autóbiztosítási piaci lehetőségeket minél inkább lefedjék. Vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt időszak gépjármű piaci trendjeit látva hogyan alakulhat a GAP biztosítás jövője a magyar biztosítási piacon. A gazdasági válság előtti időszakban évente körülbelül új személygépkocsi került forgalomba. Ez a volumen a válság következtében drasztikusan visszaesett. Egyrészt szigorodtak a hitelfelvételi szabályok a már fent ismertettet Kormányrendelet által. Másrészről ugyancsak a válság hatására a lakosság döntő többsége elhalasztotta régi személygépkocsijának cseréjét vagy egy új autó

16 vásárlását. Ezek eredményeként 2010-ben már csak darab új személygépkocsi került forgalomba. Ezen felül egy további probléma, hogy a magánszemélyek vásárlása esett vissza leginkább, míg a flottavásárlás kevésbé. A GAP biztosítás széleskörű elterjedésének egy további akadálya lehet az a tény, miszerint Magyarországon ahogy a pénzügyi kultúra, így a biztosítási kultúra sincs olyan szinten, hogy a lakosság nyitott legyen egy ilyen különlegességnek számító biztosítás megvásárlására. Általában az alapbiztosítások úgymint casco, lakás-, baleset-, életbiztosítások iránti igény sem alakult még ki, így a kereslet meglehetősen alacsony. Erre utal az is, hogy a személygépjárművek csupán körülbelül 28%-a rendelkezik CASCO biztosítással. További akadálya lehet a GAP biztosítások széleskörű elterjedésének a folyamatosan változó adórendszer is, amely következtében a biztosítótársaságok nem tudják megfelelő pontossággal kiszámítani a biztosításhoz kapcsolódó kockázatot. A gépjárműpiac jelenlegi helyzetét, a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának szintjét, illetve a folyamatosan változó adórendszert tekintve összességében kijelenthetjük, hogy a GAP biztosítás bevezetése jelenleg nem tekinthető egy sikeres vállalkozásnak, amelyből a biztosítótársaságok gyorsan, nagy díjbevételt tudnának realizálni. Ennek ellenére mégsem szabad letenni erről a biztosításról, hiszen a GAP biztosítás minden szereplőnek hozzáadott értéket teremt. Éppen ezért a finanszírozók, autókereskedők és ügyfelek igényei alapján kialakított GAP termékek idővel akár sikeres biztosítási szolgáltatásokká is válhatnak a magyar biztosítási piacon. Forrásjegyzék Bindzar, Peter: GAP Auto principle/pricing/reserving. Előadás a Cardif aktuárius tréningjén, Prága, december EurotaxGlass s Magyarország Kft.: Személygépkocsi, Új és használt személygépkocsik, terepjárók és kishaszonjárművek hazai piaci információi, Szériafelszereltség, Koncz Tamás: A gépjármű kiterjesztett garancia biztosítás speciális kérdései, különös tekintettel a meg nem szolgált díjak tartalékának változására, Posztgraduális Aktuárius Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, április Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa 4

17 Portocarrero Durand, Silvia & Arbin, Anne-Laure: GAP insurence. Előadás a Cardif aktuárius tréningjén, Párizs, 2010.március évi LXII. Törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 361/2009. (XII. 30.) Kormány Rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17414 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015)

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ATLASZ ELECTRONIC - Feltétel ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ELECTRONIC 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/97 ATLASZ ELECTRONIC

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Terméktájékoztató az Allianz Casco biztosításról Érvényes 2007. július 1-jétől Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését. Engedje

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409

Flotta Casco biztosítás. Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2) Hatályos: 2014. november 1. Nysz.: 17409 Tartalomjegyzék Flotta Casco biztosítás Különös Feltételei (FCKF2)...................................................

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján a TIR Biztosító Egyesület (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint meghatározott

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag a Primus Casco biztosítási termékhez Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2.

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15.

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15. egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Junior Care biztosítási termékről. 6..... A MetLife Biztosító Zrt. Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosításának

Részletesebben

Jelen és/vagy jövő, azaz a megtakarítások dilemmája

Jelen és/vagy jövő, azaz a megtakarítások dilemmája KÜLÖNSZÁM 101 HORVÁTHNÉ KÖKÉNY ANNAMÁRIA 1 Jelen és/vagy jövő, azaz a megtakarítások dilemmája A jelenlegi gazdasági helyzetben a háztartásoknak egyre nehezebb megtakarításokat felhalmozniuk, öngondoskodásukat

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle?

Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk tőle? MNB-tanulmányok 6. 2013 Fáykiss Péter, Grosz Gabriella, Szigel Gábor Külföldi bankok fiókosodása kell-e félnünk

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat

Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Multi Casco Plus casco biztosítási szabályzat Módozat: 275 ALAPBIZTOSÍTÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2. TERÜLETI

Részletesebben