A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, február 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, február 28."

Átírás

1 LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, február 28. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM Oldal KÖRLEVELEK 1/2010. (ÜK. 2.) LÜ h. körlevél a büntetõbírósági eljárásban folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési gyakorlat egyes kérdéseirõl /2010. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ügyész elõzetes letartóztatással kapcsolatos, a büntetõeljárás bíróság elõtti szakában elõterjesztendõ indítványainak egyes kérdéseirõl SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések Áthelyezés, kinevezés Áthelyezések Kinevezés módosítások Szolgálati viszony megszûnések Halálozás Igazolványok érvénytelenítése KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 50 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám KÖRLEVELEK 1/2010. (ÜK. 2.) LÜ h. körlevél a büntetõbírósági eljárásban folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési gyakorlat egyes kérdéseirõl A büntetés kiszabását szabályozó törvényi rendelkezések megkívánják, hogy az ügyész hatékonyabban érvényesítse az állam büntetõjogi igényét a társadalomra különösen veszélyes bûncselekmények elkövetõivel szemben. E követelmény alapja az a tapasztalat, hogy a törvény méltányos elbírálást engedõ szabályai gyakran érvényesülnek olyan ügyekben is, amelyek nélkülözik az ehhez szükséges indokokat. Az erõszakos bûncselekmények (pl. a szándékos emberölés és testi sértés, emberrablás, személyi szabadság megsértése, a nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmények, a fegyveres rablás, az önbíráskodás) gyakorisága önmagában is nyugtalanító; de ha azokat a közvéleményt felkavaró különös gátlástalansággal, vagy öncélú kegyetlenséggel, embertelenül valósítják meg, az állampolgárok biztonságérzete közvetlenül szenved sérelmet. Az átlagosnál súlyosabb megítélést igénylõ ilyen ügyek többségében a büntetési tételkeret felsõ határát megközelítõ, sõt akár el is érõ szabadságvesztést tekintsék az ügyészek a büntetés célját szolgáló jogkövetkezménynek. Hasonló ügyészi szemlélet érvényesítése kívánatos a korrupciós bûncselekmények, sorozatos betörések és gépkocsilopások elkövetõinek, a fegyver- és embercsempészeknek, a kábítószerrel visszaélés haszonélvezõinek, a bûnszervezetek tagjainak büntetõjogi felelõsségre vonása során is. Az ügyészek igen határozottan és különös következetességgel képviseljék ezeket az elveket a lakosság egyes csoportjainak, különösen a faji, etnikai, nemzeti, illetve vallási csoportoknak a hátrányos megkülönböztetésére irányuló vagy azon alapuló, a társadalom békéjét és az emberi méltóságot egyaránt sértõ, illetve veszélyeztetõ bûncselekmények elkövetõivel szemben. Mindezekre figyelemmel a 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 4. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõ körlevelet adom ki: 1. pont A vádat képviselõ ügyész kötelességei közé tartozik, hogy a számára biztosított jogokkal élve szorgalmazza az anyagi igazság teljes feltárását a büntetõeljárás tárgyalási szakaszában. Ide tartozik az ítélkezési gyakorlat által kimunkált enyhítõ és súlyosító körülmények alapos felderítése is; ez a büntetõ igazságszolgáltatás fontos eleme, amely szoros kapcsolatban áll az elkövetõ személyével, a történeti tényállással és az erre alapozandó törvényes jogi minõsítéssel. Több bûncselekmény bûnhalmazata nyomatékos súlyosító körülmény lehet, tehát a vádképviselet során sem szabad kellõ körültekintés nélkül dönteni arról, hogy a vád tárgyává tett magatartások közül melyiknek nincs jelentõsége a felelõsségre vonás szempontjából. Ezért az ügyész a Be a alapján csak rendkívül indokolt esetben tegyen indítványt a bizonyítás mellõzésére, mérlegelve azt is, hogy a vádemelés során ennek a magatartásának a súlyát másként ítélte meg; ha pedig a bíróság eltérve az ügyészi állásponttól az eljárást a Be ának (2) bekezdése alapján megszüntetné, a rendelkezés ellen indokolt lehet a fellebbezés bejelentése. A legsúlyosabb büntetéssel fenyegetett bûncselekmény mellett is kizártnak kell tekinteni a büntetõjogi felelõsségre vonás mellõzését azokban az esetekben, amikor az enyhébben minõsülõ magatartás társadalomra veszélyessége önmagában is fokozott (pl. a lõfegyverrel, lõszerrel visszaélés bûntette, személyi szabadság megsértésének bûntette) vagy egyébként is, ha szorosan kapcsolódik az igen súlyos bûncselekmény történeti tényállásához (pl. a megölt áldozat kifosztása). 2. pont A szándékos élet és testi épség elleni bûncselekmények elkövetõivel szemben általában szigorú szabadságvesztés indítványozása indokolt. Kísérlet és bûnsegély esetén a bûncselekmény tárgyi és alanyi oldalának egybevetése és tüzetes elemzése útján kell indítványt tenni arra, hogy a bíróság e körülményeknek milyen fokú enyhítõ hatást tulajdonítson. A befejezett emberölések minõsített eseteiben feltéve, hogy az enyhítõ körülmények csak az életfogytig tartó szabadságvesztés mellõzéséhez elégségesek, általában a büntetési tételkeret felsõ határához közelebb álló szabadságvesztés kiszabását kell indítványozni.

3 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 51 Ha az emberölést a sértettnek valamely nemzeti, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt követték el, az alapesettel bûnhalmazatban a közösség tagja elleni erõszak nem állapítható meg. Ilyenkor az aljas indokra, mint a bûncselekmény minõsítõ körülményére hivatkozva kell a törvény szigorának érvényesítését szorgalmazni. Életfogytig tartó szabadságvesztés indítványozása esetén a büntetés kiszabásánál irányadó valamennyi körülmény gondos értékelésének eredményeként kell állást foglalni a feltételes szabadságra bocsátás kérdésében. E lehetõség kizárását kell igényelni több életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett bûncselekmény bûnhalmazata vagy több emberen elkövetett emberölés esetén, feltéve, hogy az enyhítõ körülmények teljesen hiányzanak, vagy a súlyuk jelentéktelen. Az utóbbi feltételek akkor is indokolhatják a feltételes szabadságra bocsátás lehetõségének kizárására irányuló indítványt, ha az életfogytig tartó szabadságvesztést egyetlen bûncselekmény miatt szükséges kiszabni, de az elkövetõ elvetemültsége, az alapvetõ erkölcsi normákkal való tudatos szembeszegülése javíthatatlan személyiségre vall. Ilyen esetekben a kizárás indokolt, ha a bûncselekmény több okból is súlyosabban minõsül. Egyéb esetekben az életfogytig tartó feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idõpontjára vonatkozó, a Btk. 47/A. -ának (2) bekezdésében megállapított idõhatárokhoz igazodó indítványt a büntetéskiszabási körülmények szakszerû, alapos és részletes indokolásával kell a bíróság elé tárni. 3. pont Ugyanezeket az elveket kell értelemszerûen érvényesíteni a közrendet és közbiztonságot veszélyeztetõ más súlyos bûncselekmények elkövetõivel szemben is, különösen, ha a büntetni rendelt erõszakos magatartást (pl. az emberrablást, a személyi szabadság megsértését, a nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekményt, a fegyveres rablást, az önbíráskodást) különös kegyetlenséggel, gátlástalanul hajtották végre. Mások öncélú nyilvános bántalmazását, megalázását, az ennek során tanúsított brutalitást ugyancsak súlyos büntetéssel indokolt megtorolni. Vannak olyan bûnelkövetõi kategóriák, amelyek tevékenysége súlyosan sérti a köznyugalmat és az állampolgárok biztonságérzetét. Ide tartoznak a sorozatos betörések és gépkocsilopások elkövetõi, a kábítószerrel visszaélés haszonélvezõi, a bûnszövetségek és bûnszervezetek vezetõi és tagjai, a súlyos bûncselekményekre például a fegyver- vagy embercsempészésre szakosodott szokásos bûnözõk. Velük szemben is a kellõen szigorú szabadságvesztés kiszabását kell indítványozni. 4. pont Erélyes felelõsségre vonást kell igényelni a kiemelkedõen súlyos gazdasági-pénzügyi, illetve az állampolgárok szélesebb körét sértõ vagyon elleni, továbbá a közélet tisztaságát jelentõsen csorbító korrupciós, valamint a hivatali bûncselekmények elkövetõivel szemben. 5. pont A körlevél hatálya alá tartozó súlyos megítélésû esetekben is a büntetés kiszabására irányuló ügyészi indítvány ténybeli alapja az adott bûncselekmény reális tárgyi súlya, valamint a közbiztonságra és közrendre gyakorolt tényleges hatása legyen. A terhelõ és mentõ, az enyhítõ és súlyosító körülmények együttes értékelését e szempontnak alárendelten végezzék az ügyészek és álláspontjukat tüzetes indokolással tárják a bíróság elé. A büntetés enyhítésére, illetõleg a méltányos elbírálásra módot adó rendelkezések (pl. a büntetés végrehajtásának felfüggesztése, büntetés helyett intézkedés alkalmazása stb.) indítványozását vagy a bíróság által alkalmazott ilyen határozatok tudomásul vételét ugyancsak az adott ügy jellegébõl és tárgyi súlyából kiindulva kell eldönteni. A gondatlanul elkövetett, viszonylag csekélyebb tárgyi súlyú bûncselekmények miatt általában szükségtelen a szabadságvesztés (akár próbaidõre felfüggesztett) kiszabása; a szándékosan elkövetett kisebb jelentõségû bûncselekmények miatt sem indokolt aránytalanul súlyos az állampolgárok igazságérzetét is sértõ jogkövetkezményeket szorgalmazni. Ilyenkor elsõsorban az elkövetõ személyiségéhez és életkörülményeihez kapcsolódó enyhítõ körülményeket kell érvényesíteni a felelõsségre vonás során. Ezekben az ügyekben csak akkor indokolt a végrehajtandó szabadságvesztés indítványozása, ha az alanyi oldalon feltárt enyhítõ körülmények jelentéktelenek vagy hiányzanak, ellenben a súlyosító körülmények nyomatékosak (pl. az elkövetõ visszaesõ). A személyiséghez kapcsolódó enyhítõ körülmények nagyobb száma és nyomatéka sem indokolja az elnézõ büntetõjogi felelõsségre vonást, ha az elkövetõ a kisebb tárgyi súlyú bûncselekményt bûnszervezet tagjaként valósította meg.

4 52 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A sértettek életkörülményeit nehezítõ sorozatos mezei vagy besurranó lopások elkövetõivel szemben ugyancsak indokolt az eddiginél szigorúbb büntetéskiszabási gyakorlat szorgalmazása még a viszonylag csekélyebb elkövetési érték esetén is. A kábítószerrel visszaélés elbírálása során a bûnösség fokának és az ahhoz igazodó büntetõjogi felelõsség súlyának a feltárása, valamint az ehhez igazodó indítványtételi és fellebbezési jog gyakorlása ugyancsak alapos körültekintést igényel. Ennek során elõször azt kell eldönteni, hogy a terhelt haszonélvezõje, vagy mint kábítószer-fogyasztó áldozata-e a bûncselekménynek. Az elsõ esetben különösen, ha a bûncselekmény súlyosabban minõsül a törvény szigorának érvényesítését kell szorgalmazni. Az ügyészek a Btk. 282/C. -a szerint minõsülõ esetekben a kábítószer-függõség áldozatául esett elkövetõ javára a szenvedélybetegségnek ne tulajdonítsanak enyhítõ hatást, mert ezt az állapotot a jogalkotó már méltányolta. Ha viszont ennek talaján súlyos, avagy maradandó egészségromlás alakul ki, azt enyhítõ körülményként figyelembe lehet venni. 6. pont Ha az elsõ fokú bíróság által kiszabott büntetés az ügyész által elõterjesztett büntetõjogi igényt nem elégíti ki, a terhelt terhére meggyõzõen indokolt, tehát szakszerû, mértéktartó és tárgyilagos fellebbezést kell bejelenteni akkor is, ha a kiszabott büntetés megfelel a szokásos helyi vagy országos bírói gyakorlatnak. A perorvoslati jog elmulasztása éppen e gyakorlat megerõsödését szolgálná olyan esetekben is, amikor a közbiztonság és az állampolgárok alkotmányos jogainak védelme az eddiginél jóval hatékonyabb büntetések kiszabását követeli meg. Ezért az eredményességi mutatók jelentõségét a súlyosításra irányuló fellebbezésekkel kapcsolatban át kell értékelni. Az ügyész e kérdésben ne az állandónak vélt ítélkezési gyakorlathoz igazodjék, sõt éppen azt tekintse kötelességének, hogy a fellebbezési jog kitartó és következetes gyakorlásával mozdítsa elõ a büntetõjogi felelõsség fokozottabb érvényesítését az állampolgárok biztonságérzetét súlyosan romboló bûncselekmények elkövetõivel szemben. Az erre való törekvést nem gátolhatja a statisztikai mutatók esetleges és átmeneti romlásától való idegenkedés. A fellebbezési eljárásban részt vevõ ügyészek minden olyan súlyosításra irányuló fellebbezést tartsanak fenn, amelyek e körlevél elõírásainak megfelelnek. Az esetleges visszavonás indokait részletes iránymutatással kell az eljárt ügyész tudomására hozni. Ennek érvei közt nem szerepelhet, hogy a fellebbezés fenntartásától azért nem várható eredmény, mert a bíróságok más büntetéskiszabási gyakorlatot követnek. 7. pont A körlevél iránymutatásait a fiatalkorúak elleni büntetõeljárásban is értelemszerûen követni kell. Azok teljesítését elsõsorban az elsõ fokon jogerõre emelkedett határozatok reprezentatív elemzése útján a fõügyészségek, valamint a Legfõbb Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályának, illetve Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályának területi elõadói rendszeresen kísérjék figyelemmel és tapasztalataikat szakági vezetõiknek a szükséghez képest, de legalább évenként jelentsék. 8. pont E körlevél rendelkezéseit a közzététel napjától kell alkalmazni; egyidejûleg a büntetõbírósági eljárásban folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési gyakorlat egyes kérdéseirõl szóló 2/1999. (ÜK. 8-9.) LÜ h. körlevelet visszavonom. Dr. Belovics Ervin s. k., legfõbb ügyész helyettes

5 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 53 5/2010. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ügyész elõzetes letartóztatással kapcsolatos, a büntetõeljárás bíróság elõtti szakában elõterjesztendõ indítványainak egyes kérdéseirõl Az elõzetes letartóztatás elrendelésére, fenntartására vagy megszüntetésére irányuló indítványokat a feltételek észlelésekor haladéktalanul, részletes indokolással kell a bíróság elé tárni. E kényszerintézkedés elrendelését az 1/2010. (ÜK. 2.) LÜ h. körlevél (a továbbiakban: körlevél) hatálya alá tartozó ügyekben a szökés, elrejtõzés veszélyére figyelemmel általában indokoltnak kell tekinteni, ha a szabadlábon védekezõ terheltet a bíróság nem jogerõsen legalább háromévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztésre ítélte. Ilyen esetben az ügyész a terhelt javára nagy nyomatékkal értékelhetõ körülmény pl. elõrehaladott súlyos betegség, rendkívül problémás családi állapot esetén, illetve akkor mellõzze az elõzetes letartóztatás elrendelésére irányuló indítvány megtételét, ha a terhelt által elõzetes letartóztatásban töltött idõtartam megközelíti a nem jogerõsen kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés mértékét. Amennyiben a bíróság, a körlevélben meghatározott ügyekben a szabadságvesztést nem jogerõsen legalább két évet meghaladó tartamban határozta meg, és az ügyész a terhelt terhére bejelentett fellebbezésében a büntetés súlyosítását is szorgalmazza, az elõzetes letartóztatás fenntartására tegyen indítványt, feltéve, hogy az ítélet meghozatala elõtt már meglévõ indokok változatlanul fennállnak, illetve a személyi szabadság további korlátozását a szökés, elrejtõzés veszélye indokolja. Ettõl a terhelt javára már említett körülmények fennállása esetén, valamint akkor térjen el, ha a kényszerintézkedés tartama megközelíti a nem jogerõsen kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés mértékét. A Be ának (2) bekezdése alapján a fellebbezést elbíráló bíróság amennyiben a tényállást nem egészíti ki, illetve nem helyesbíti nem változtathatja meg kisebb mértékben a törvényi büntetési tételkeretek között kiszabott büntetést. Abban az esetben tehát, ha az ügyész a két évet meghaladó tartamú szabadságvesztést aránytalanul enyhének ítéli, a terhelt terhére irányuló fellebbezését e rendelkezés ismeretében azért terjeszti elõ, mert a büntetés lényeges súlyosítását tartja szükségesnek. Amennyiben ezzel egy idõben a változatlanul fennálló indokok ellenére a terhelt elõzetes letartóztatásának megszüntetését indítványozza, nem csak szakszerûtlenül jár el, hanem kételyeket ébreszt fellebbezésének jogi megalapozottságával szemben, ezért annak eredményességét kockáztatja. Az ügyész akkor indítványozza a körlevél hatálya alá tartozó ügyekben az elõzetes letartóztatás megszüntetését, ha annak a Be a (2) bekezdésében felsorolt indokai megszûntek, illetve a Be a (2) bekezdése alkalmazásának nem állnak fenn a feltételei. A nem jogerõsen kiszabott büntetés enyhesége is megalapozhat ilyen indítványt, de csak akkor, ha úgy látja, hogy a terhelt terhére fellebbezést bejelentenie nem kell, vagy ha három év, vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabására elõreláthatólag akkor sem kerülhet sor, ha a terhelt terhére bejelentett fellebbezése eredményesnek bizonyul. Ha a bíróság határozata ellentétes az ügyész kényszerintézkedés indokoltságáról kialakított álláspontjával, a végzés ellen fellebbezést kell bejelenteni. A Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályának területi elõadói az 1/2010. (ÜK. 2.) LÜ h. körlevél iránymutatásainak végrehajtását folyamatosan ellenõrzik, s ezzel együtt figyelemmel kísérik a most elõírt szempontok teljesítését is. A körlevél rendelkezéseit a közzététele napjától kell alkalmazni; egyidejûleg az elõzetes letartóztatással kapcsolatos vádképviseleti tevékenység egyes kérdéseirõl szóló 9/2001. (ÜK. 11.) fõov. körlevelet visszavonom. Dr. Polt Péter s. k., címzetes legfõbb ügyészségi fõtanácsos fõosztályvezetõ ügyész

6 54 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések A legfõbb ügyész kinevezte dr. Hajdu Magdolna Éva mb. fõosztályvezetõ ügyészt szolgálati helyén fõosztályvezetõ-helyettes ügyésszé; dr. Dallos Norbert, dr. Németh András szombathelyi városi ügyészségi ügyészeket szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésszé; dr. Erdõdi Mónika miskolci városi ügyészségi titkárt szolgálati helyén, dr. Kardos Renáta budapesti XVIII. és XIX. kerületi ügyészségi titkárt budapesti kerületi ügyészséghez, dr. Takács Péter szekszárdi városi ügyészségi titkárt szolgálati helyén ügyésszé; Iskiné dr. Banga Edina kisvárdai, dr. Kirvai-Ficsor Krisztina nyírbátori városi ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá. Áthelyezés, kinevezés A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Korpás Károly mb. szolnoki városi vezetõhelyettes ügyészt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségrõl a Szolnoki Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte vezetõhelyettes ügyésszé. Áthelyezések A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Geiger Nóra Marianna budakörnyéki ügyészségi ügyészt a Pest Megyei Fõügyészségre, dr. Révész Norbert nyírbátori városi ügyészségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi munkakörbe. A Baranya megyei fõügyész áthelyezte dr. Türgyeiné dr. Posza Csilla szigetvári városi ügyészségi ügyészt a Siklósi Városi Ügyészséghez. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész áthelyezte dr. Egerszegi Gábor miskolci városi ügyészségi ügyészt a Miskolci Nyomozó Ügyészséghez, dr. Molnár Krisztina ózdi városi ügyészségi fogalmazót a Miskolci Városi Ügyészséghez.

7 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 55 A legfõbb ügyész Kinevezés módosítások dr. Fekete Ágnes budapesti V. és XIII. kerületi vezetõhelyettes ügyészt vezetõi tisztségérõl történõ lemondását tudomásul véve a Fõvárosi Fõügyészségre, dr. Hubay Attila kecskeméti nyomozó ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt vezetõi tisztségérõl történõ lemondását tudomásul véve a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre, fõügyészségi ügyészi munkakörbe helyezte át. Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik Szolgálati viszony megszûnések dr. Huszágh József Békés megyei fõügyészségi ügyésznek március 22. napjával, dr. Kapuvári Ágnes legfõbb ügyészségi ügyésznek szeptember 30. napjával, dr. Pintér István szolnoki városi ügyészségi ügyésznek február 28. napjával. Halálozás Dr. Villányi György címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Fejér megyei fõügyészhelyettes életének 58. évében február 6. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el. Igazolványok érvénytelenítése Bogosné dr. Csányi Tímea budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi ügyész elveszített , dr. Berta Éva bajai városi ügyészségi ügyész eltulajdonított , Krohn Gizella katonai fõügyészségi tisztviselõ elveszített , valamint Kalocsai Pál ny. fõvárosi fõügyészségi fizikai alkalmazott sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

8 56 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a lakásépítési alap évi felhasználásáról A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2009-ben 59 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el, 20%-kal kevesebbet, mint 2008-ban. A 73 kérelembõl 15 elõzetes állásfoglalásra irányult. Három kérelmet kellett elutasítani, ennek oka kettõ esetben az volt, hogy az ügyészségi alkalmazott lakásigénye meghaladta a jogszabályban meghatározott méltányolható mértéket. Egy esetben pedig a kérelmezõ által nem lakott ingatlan korszerûsítésének a támogatását nem látta indokoltnak a Lakásbizottság. A folyósítható összeg felsõ határa 2009-ben nem emelkedett. A évben kérelmének elfogadását követõen 50 ügyészségi alkalmazott számára fizették ki ténylegesen a kamatmentes munkáltatói kölcsönt, összesen Ft-ot. Így az egy fõre jutó összeg Ft volt, amely a lakásárak ismeretében még mindig csekély. A munkáltatói kölcsönben részesítettek számát szervezeti egységek szerinti bontásban a melléklet tartalmazza. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Melléklet fõ forint átlag Legfõbb Ügyészség Fõvárosi Fellebbviteli Fõü Szegedi Fellebbviteli Fõü Pécsi Fellebbviteli Fõü. 0 0 Debreceni Fellebbviteli Fõü. 0 0 Gyõri Fellebbviteli Fõü. 0 0 Központi Nyomozó Fõü. 0 0 Fõváros Baranya 0 0 Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér 0 0 Gyõr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves 0 0 Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 Komárom-Esztergom

9 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 57 fõ forint átlag Nógrád 0 0 Pest Somogy 0 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 0 0 OKRI Összesen Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére 1. A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése és 16. -ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Nógrád Megyei Fõügyészségre június 15. napjától betölthetõ büntetõjogi szakági fõügyészhelyettesi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre augusztus 9. napjától betölthetõ büntetõjogi szakági fõügyészhelyettesi, a Kiskõrösi Városi Ügyészségre vezetõhelyettes ügyészi, a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészségre ügyészi, a Budapesti Nyomozó Ügyészségre kettõ ügyészi és budapesti kerületi ügyészségre változó szolgálati helyre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. A Nógrád és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség büntetõjogi fõügyészhelyettesi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. Feltétel továbbá az is, hogy a pályázók legalább ötéves büntetõjogi szakági és hároméves vezetõi gyakorlattal rendelkezzenek. A Kiskõrösi Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel az is, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési és az egyéb követelményeknek [így Üsztv. 14. (5) bekezdés] megfelelést igazoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.

10 58 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. (A választójog meglétét külön felhívásra kell igazolni.) A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. Az Üsztv. 14/A. -ának (1) bekezdésébõl következõen az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) bekezdésének a) f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének e) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint [az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével] vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezését megelõzõen a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint köteles eleget tenni. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. A pályázat érvénytelen, ha elkésett, kellékhiányos, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatoknak a Nógrád Megyei Fõügyészség fõügyészhelyettesi álláshelye esetében a Nógrád Megyei Fõügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) március 16-án 13 óráig, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség fõügyész-helyettesi álláshelye esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) március 16-án 13 óráig, a Kiskõrösi Városi Ügyészség álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.) március 20-án 13 óráig és a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség, a Budapesti Nyomozó Ügyészség, valamint a budapesti kerületi ügyészség álláshelyei esetében a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) március 10-én 13 óráig kell beérkezniük. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

11 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése alapján a Budapesti Katonai Ügyészségen büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. pályázatot hirdet Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -a állapítja meg. A kinevezés különös feltétele a hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság. A meghirdetett állást az a pályázó nyerheti el, aki a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtására elõírt határidõ leteltekor megfelel. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének c) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a kinevezését megelõzõen a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint köteles eleget tenni. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési és a büntetlen elõélet, valamint a választójog kivételével az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok vagy azok hiteles másolatai. A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben választójogának meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésre nem kerül sor. Az ügyészségi alkalmazottak a személyi nyilvántartásban meglévõ adatokra és okiratokra hivatkozhatnak. A nem ügyészségi alkalmazott pályázatához mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. A beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyészi Tanácsa, valamint a Budapesti Katonai Ügyészség vezetõje véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osztályára (1363 Budapest, Pf. 10.) lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: március 31. A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási határidõ lejártát követõ 60 napon belül írásban értesítjük. Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály Katonai Fõügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osztály

12 60 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû kötetét Az Elemi magyar közjog amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés 1846-ban látott napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond ( ), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk. A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: , fax: ), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékéta postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiaa szállítást követõ számla kézhezvétele után, dónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

13 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 61 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette R. C. van Caenegem Bevezetés a nyugati alkotmányjogba címû kötetét Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az 5. századtól terminus a quo további 15 századon át terminus ad quem a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet. A három Európa kísérletbõl ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa (5 9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló nemzetállamokhoz, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez a szuverén nemzetállam Második Európa mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált. A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien régime Puffendorfnak. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon. Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A Bologna típusú, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag. A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: , fax: ), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem a MEGRENDELÉS Bevezetés a nyugati alkotmányjogba címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... Amegrendeltpéldányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

14 62 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû könyvét A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a nemzetek felett álló jognak, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek. A megjelent kötet a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut. A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse. A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció kulisszatitkaiba, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe. A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért. A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: , fax: ), valamintabudapestviii., Somogyi Bélau. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám): Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékéta postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

15 2. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 63 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Zinner Tibor Megfogyva és megtörve címû kötetét Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század ötvenes éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte. Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ harmadik hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla kétévi kutatómunkáját összegzõ jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott humánpolitikát, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig. A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának néhol a legapróbb részletekbe menõ feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: , fax: ), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS Zinner Tibor Megfogyva és megtörve címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 9996 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

16 64 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2. szám Tisztelt Elõfizetõk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: ). A évi elõfizetési díjak (Azárakazáfáttartalmazzák.) Magyar Közlöny Az Alkotmánybíróság Határozatai Belügyi Közlöny Egészségügyi Közlöny Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Szociális és Munkaügyi Közlöny Oktatási és Kulturális Közlöny Pénzügyi Közlöny Ügyészségi Közlöny Bûnügyi Szemle Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év CD-Cégközlöny A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti. A CD évi éves elõfizetési díjai (Áraink az áfát tartalmazzák.) Önálló változat Ft 5 munkahelyes hálózati változat Ft 10 munkahelyes hálózati változat Ft 25 munkahelyes hálózati változat Ft 50 munkahelyes hálózati változat Ft A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének évi éves elõfizetési díjai (Áraink az áfát tartalmazzák.) Önálló változat Ft 5 munkahelyes hálózati változat Ft 10 munkahelyes hálózati változat Ft 25 munkahelyes hálózati változat Ft 50 munkahelyes hálózati változat Ft 100 munkahelyes hálózati változat Ft A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD) EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének évi éves elõfizetési díjai (Áraink az áfát tartalmazzák.) Önálló változat Ft 5 munkahelyes hálózati változat Ft 10 munkahelyes hálózati változat Ft 25 munkahelyes hálózati változat Ft 50 munkahelyes hálózati változat Ft 100 munkahelyes hálózati változat Ft Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: Ft + áfa A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: , mhk.hu), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: , fax: ) évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 5544 Ft áfával, egy példány ára: 1105 Ft áfával. HU ISSN Formakészítés: SPRINT Kft Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK*

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK* Budapest, 2010. február 15. Ára: 3970 Ft 2. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK*

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK Szolgálati viszony megszûnések... 139 7/2008. (ÜK. 9.) fõov. körlevél

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. február 28. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 1/2009. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. március 31. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 2/2009. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról...

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. augusztus 31. Tartalom Körlevelek oldal 3/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél az öltözködési előírásokról

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. október 31. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 9/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, szeptember 30. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 9. SZÁM. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, szeptember 30. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 9. SZÁM. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. szeptember 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 8/2010. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. április 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK Áthelyezések, kinevezések... 28 4/2009. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. augusztus 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. május 31. Tartalom Utasítások oldal 7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. március 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK 4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 12. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. december 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2017. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. augusztus 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. augusztus 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. augusztus 31. TARTALOM Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK Szolgálati viszony megszûnések... 131 Kitüntetések, elismerések...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. augusztus 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. augusztus 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. augusztus 31. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 2/2009. (ÜK. 8.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. augusztus 31. UTASÍTÁSOK 19/2006. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok mó - do sí tá sá ról... 514

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. november 30. Tartalom Utasítások oldal 15/2015. (XI. 12.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. július 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. július 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. július 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK Szolgálati viszony megszûnések... 117 4/2008. BJE jogegységi határozat...

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. június 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. június 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. június 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 5/2009. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. május 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. május 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. május 31. TARTALOM Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések.... 82 Szolgálati viszony megszûnések... 83 Halálozás...

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. november 30. Tartalom Körlevelek oldal 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. szeptember 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. szeptember 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 4/2009. (ÜK. 9.) fõov. körlevél a büntetõbíróságok másodfokú ügydöntõ

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok

A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok A.19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben általános

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA,

1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, 1. A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA, A BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat A törvény hatálya arra a kérdésre ad választ, hogy mikor, hol és kivel

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. május 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. május 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. május 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK Szolgálati viszony megszûnések... 36 2/2009. BJE jogegységi határozat...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. február 28. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának

Részletesebben

A büntetés kiszabása

A büntetés kiszabása A 2011 11 05 a törvényi meghatározás 83. (1) A büntetést - céljának (37. ) szem előtt tartásával - a törvényben meghatározott keretek között úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a bűncselekmény és az elkövető

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2010. év 2 ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. május 31., péntek 78. szám Ára: 140, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2002. (V. 31.) KE h. 84/2002. (V. 31.) KE h. 85/2002. (V. 31.)

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások időszerűségével kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapításairól

A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások időszerűségével kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapításairól LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások időszerűségével kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapításairól A Legfőbb Ügyészség 2007.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től

VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től Elrendelte a 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (OSAP 1523 nytsz.) VÁDKÉPVISELETI V LAP 2015. január 1-től JOGERŐS! MEGJEGYZÉS: RENDŰ VÁDLOTT 1. ALAPADATOK 1. Az első fokon eljáró (fő)ügyészség:. iktatószám:

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. március 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 3. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. március 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 3. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. március 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 1/2008. BJE jogegységi határozat... 42 Szolgálati viszony megszûnések...

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. december 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. december 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 12. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. december 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. november 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet. Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére. A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI.

Részletesebben