BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél: készítmény / hidegzsíroldó Gyártó/Szállító adatai: Forgalmazó: KE-MIX Kft. Kand Quatro Kft Komárom, Szabadság u Budapest, Martinovics tér 4/a. Tel/fax: 34/ Tel/fax: 06/1/ Mobil: 06/30/ Biztonsági adatlapért felelős: KE-MIX Kft Komárom, Szabadság u. 6. Tel/fax: 06/34/ Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám (8-15 h): 34/ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: 06/1/ vagy 06/80/ Veszélyesség szerinti besorolás Egészség: C (maró) R 34 Égési sérülést okoz R 37 Izgatja a légutakat Megjegyzés: Súlyos szemkárosodást okozhat Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válhat ki. Biztonság (fizikai, kémiai tulajdonságok alapján): Nem veszélyjel köteles. Környezet: Nem veszélyjel köteles.

2 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 2/(9) 3. Összetétel / információk az alkotóelemekről Kémiai jelleg: Anyagkeverék, illatanyaggal, festékkel adalékolva. Összetevők / veszélyes komponensek: Megnevezés EINECS szám CAS szám Veszélyjel Kockázati mondat Koncentráció tömeg % Nátriumkarbonát Xi R 36 max. 33,8 dekahidrát Nátrium-tripolifoszfát Xi R 36/37/38 max. 25 Nátrium-metaszilikát C R 34, R 37 max. 20 pentahidrát Etiléndiamintetraecetsavtetranátriumsó Xn R 22, R 36 max. 7 Dodecil-benzol-szulfonsav C R 34, R 22 max. 6,5 Kókuszalkil-dimetil-amin Xi, N R 38, R 41, max. 8 N-oxid R 50 Etoxilált zsíralkohol polimer Xn R 22 max. 8 Etoxilált alkilamin polimer Xn, Xi, N R 22, R 41, max. 1,6 R 50 Zsíramin- származék NLP Xn, C, N R 22, R 35, max. 0,8 R 50 2-aminoetanol Xn, C R 20/21/22, max. 0,4 R 34 d-limonén Xi, N R 10, R 38, max.0,2 R 43, R 50/53 Festék 0,2 Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben 4. Elsősegélynyújtás Általános: Belégzés: Bőr: Szem: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos. Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost. Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani. A bőrre került anyagot szappannal, bő folyóvízzel mossuk le. Forduljunk orvoshoz. A szembe került anyagot azonnal bő folyóvízzel alaposan mossuk ki, legalább percig a szemhéjak széthúzása mellett. Haladéktalanul szemorvoshoz kell fordulni.

3 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 3/(9) Lenyelés: A sérültet helyezzük nyugalomba. Hánytatni tilos. Azonnal forduljunk orvoshoz. Az orvosnak mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy címkét. Információ az orvos számára: 5. Tűzveszélyesség / tűzvédelmi intézkedések Tűzveszélyességi besorolás: [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]: Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, E Tűzveszélyességi fokozat: - Alkalmas oltóanyag: Az égő környezetnek megfelelően. Általában víz, száraz oltószer, hab vagy széndioxid. Nem alkalmazható oltóanyag: - Veszélyes bomlástermék: Nem ismert. Speciális tűzoltó védőfelszerelés: A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. További útmutató: - 6. Óvintézkedés baleset, véletlenszerű környezetbe kerülés esetén Személyi óvintézkedés: Lásd 8. pontot. Környezetvédelmi óvintézkedés: A készítményt hígítatlanul élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Kifolyás esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Közterületre való kiömlés, ill. élővízbe jutás esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Tisztítási eljárás / felvétel: Kiömlés szárazföldre: A nagy mennyiségben kifolyt terméket megfelelő folyadék felszívó anyaggal (homok, föld, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot felirattal ellátott konténerben kell tárolni, veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezett terület vizes felmosással takarítandó fel. Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

4 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 4/(9) 7. Kezelés és tárolás Kezelés: A vegyi anyagok használatával kapcsolatos általános intézkedéseket be kell tartani. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. A porképződés kerülendő. Kezelési hőmérséklet: szobahőmérséklet Tárolás: Eredeti tartályban, szorosan lezárva, száraz, hűvös helyen, közvetlen napsugárzástól és fagytól védve tárolandó. Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-30 C. Specifikus alkalmazás: Termékismertető szerint. 8. Az egészséget, környezetet nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Műszaki intézkedés: Nem szükséges. Határértékek: Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: - [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.] Személyes védőfelszerelés: (A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről) Belégzés elleni védelem: légzőkészülék nem szükséges Kéz védelme: védőkesztyű Szemvédelem: védőszemüveg vagy arcvédő Bőrvédelem: védőruha Egyéb speciális: Általános / higiénés védelmi intézkedés: Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. Bőrtápláló krém használata javasolt. Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A környezeti expozíció korlátozása: Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

5 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 5/(9) 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjelenés: Halmazállapot: szilárd (szemcsés por) Szín: erős kék Szag: lúgos szagú Állapotváltozás: Olvadáspont: Forráspont: További jellemzők: Lobbanáspont: nem értelmezhető Öngyulladási hőmérséklet: Robbanási tulajdonságok: nem robbanásveszélyes Bomlási hőmérséklet: Oxidálási tulajdonságok: Gőzsűrűség: Sűrűség (20 C-on): nincs adat Oldhatóság vízben (20 C-on): vízben jól oldódik Oktanol/víz megoszlási együttható log Pow: ph-érték (20 C-on), 1 %-os vizes oldat: > Stabilitás és reakcióképesség Kerülendő körülmények: Kerülendő körülmények: Kerülendő anyagok: Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes reakciók: Megjegyzés: A szokásos tárolási és felhasználási körülmények között stabil. Nem ismertek, ill. rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs veszélyes bomlástermék. 11. Toxikológiai adatok Akut toxicitás: A készítményre nem áll rendelkezésre adat. Orális: Dermális: Inhalációs:

6 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 6/(9) Akut hatás irritáció/maró hatás: Belégzés: Rendeltetésszerű, szobahőmérsékleten történő használatakor gőzképződés nem valószínű, azonban a permet belégzése erőteljes légúti irritációt okozhat. Lenyelés: Bőr: Szem: A készítmény a szájüregben, nyelőcsőben, a gyomorban, valamint a bélnyálkahártyán súlyos marásos sérülést okozhat. Lenyelését követően hányinger, hányás jelentkezik. A gyomor-bél traktusban perforáció alakulhat ki. maró maró, súlyos szemkárosodást okozhat Szenzibilizáció: nem szenzibilizáló, de túlérzékeny személynél allergiás reakciót okozhat Krónikus toxicitás: Egyéb adatok, specifikus hatások: Rákkeltő hatás: Mutagén hatás: Reprodukciót károsító hatás: 12. Ökotoxicitás Mobilitás: Lebomlási képesség/perzisztencia: Biolebonthatóság: Akkumulációs potenciál: Ökotoxicitás: Biológiai oxigénigény: Kémiai oxigénigény: Nehézfémtartalom: Hatása a környezetre: Vízveszélyességi besorolás (német): Vízben korlátlanul oldódik, mobil. A tenzid komponensek biolebonthatósága kielégíti a 648/2004/EK rendelet, ill. a 270/2005 (XII. 15.) Korm. rendelet előírásait. nem áll rendelkezésre adat nem tartalmaz Nagy mennyiségben kiömölve káros lehet a vízi környezetre. Tilos a készítményt, annak maradékát és csomagoló burkolatát állóvizekbe, vízfolyásokba és talajba juttatni.

7 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 7/(9) 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Termékhulladék: A termékhulladék ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók. Hulladék azonosító szám: EWC kód: * Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek. Göngyöleg hulladék: Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni. EWC kód: * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok. Szennyvíz: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie. 14. Szállításra vonatkozó előírások Szárazföldi szállítás: [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.] Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: Osztály: 8 Osztályozási kód: C6 Csomagolási csoport: III Bárcák: 8 Veszélyt jelölő számok: 80 UN szám: 3253 Megnevezés: DINÁTRIUM-TRIOXO-SZILIKÁT Vízi szállítás: Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolás: Légi szállítás: ICAO / IATA besorolás:

8 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 8/(9) 15. Szabályozási információk A veszélyességi besorolás és címkézés az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, az Európai Közösség veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (67/548/EGK, 1999/45/EK hatályos változataik), valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (hatályos változata) szerint: Veszélyszimbólum és jel: C maró Veszélyes összetevő(k): Nátrium-metaszilikát pentahidrát Mosószertörvény [648/2004/EK] Foszfátok % értelmében feltüntetendő: Etiléndiamintetraecetsav-tetranátriumsó 5-15 % Anionos felületaktív anyagok 5-15 % Nemionos felületaktív anyagok 5-15 % A címkén külön feltüntetendő: Szenzibilizáló anyagot (d-limonén) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki. R-mondat: R 34 Égési sérülést okoz R 37 Izgatja a légutakat S-mondat: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: lakossági forgalmazás esetén szükséges További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség: Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

9 Változat: 2 Felülvizsgálva: Kibocsátás kelte: Oldal: 9/(9) 16. Egyéb információk Alkalmazási terület/ korlátozások: A termékismertető szerint. Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát. A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége. Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (hatályos változata) előírásainak megfelelően készült. A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege: R 10 R 20/21/22 R 22 R 34 R 35 R 36 R 36/37/38 R 37 R 38 R 41 R 43 R 50 R 50/53 Felülvizsgálat: Kevésbé tűzveszélyes Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas Lenyelve ártalmas Égési sérülést okoz Súlyos égési sérülést okoz Szemizgató hatású Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat Izgatja a légutakat Bőrizgató hatású Súlyos szemkárosodást okozhat Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Fejezet Változtatás tárgya Dátum Változatszám 1. Forgalmazó adatai Összetétel / információk az alkotóelemekről 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 14. Szállításra vonatkozó előírások 15. Szabályozási információk

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 03. 21. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Yeti koncentrált fagyálló hűtőfolyadék SUPER AL G11 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.09.19. Kibocsátás kelte: 2008.07.01. Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 06. 11. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP 1/6 FOLPAN 50 WP BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: FOLPAN

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben