EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE"

Átírás

1 II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 91. fsz. 1., Cg , statisztikai számjele: , adószáma: ) képviseli: Sümeghy György ügyvezetı,(a továbbiakban: Habitat) másrészrıl a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba Szent István tér 7.), képviseli: Vantara Gyula polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 1. Elızmények, jelen megállapodás célja: Szerzıdı felek egyezıen elıadják, hogy annak érdekében, hogy a Habitat Alapító Okiratában és a jogszabályokban rájuk rótt illetve vállalt feladatokat minél eredményesebben és hatékonyabban oldják meg, együttmőködési megállapodást kötöttek egymással, mely megállapodást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat Közgyőlésének február 19. napján tartott ülésén, valamint a Habitat Alapítójának és egyedüli tagjának a HFHI-nak a képviselıje 200_.. napján kelt határozatában jóváhagyott. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás teljesítése során figyelemmel lesznek a kelt együttmőködési megállapodásban (együttmőködési keretmegállapodás) rögzített rendelkezésekre, kötelezettségekre és alapelvekre. A jelen megállapodásban foglaltak alapján a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy 10 db szociális célú lakást építenek. A projekt várható kezdetét felek június 1. napjában jelölik meg. A beruházás várható összértéke kb. 87 millió forint. A projekt ütemtervét a jelen szerzıdés elválaszthatatlan 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. A HABITAT feladatai és kötelezettségei: 2.1. a Habitat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feltételek szerint és keretében: 2.2. a projekt megvalósításának finanszírozásához szükséges forrásokat biztosítja, bonyolítja a projekt építkezési részét, közvetít a külsı pénzintézet és a kedvezményezett családok között, akik a ház árát a Habitatnak banki hitelbıl fizetik vissza, és akik így a ház árának részleteit a banknak törlesztik vissza az Önkormányzat által ajándékba adott és ezáltal a Habitat tulajdonában lévı telkekre a Habitat - a projektmenedzser irányításával - a családok és önkéntesek segítségével lakásokat épít, melyet a 3.4.pontban meghatározott feltételekkel értékesít a közremőködı családok részére,

2 2.4. mindent megtesz annak érdekében, hogy - amennyiben megfelelı idı áll rendelkezésére - nemzetközi önkéntes csoportokat szervezzen a kivitelezés idıtartamára a városba, melyek kétkezi munkájukkal és adományaikkal segítik az építkezést, valamint hazai (vállalati és iskolai) önkéntes csoportokat szervez a városba, hogy ezen csoportok segítsenek a kivitelezési munkálatokban, 2.5. munkaviszony keretében alkalmazza az építkezést irányító és felügyelı projektvezetıt és építésvezetıt és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A projektvezetı és az építésvezetı munkaköri leírását jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 4. és 5. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat jelen szerzıdésben vállalt feladatainak teljesítéséhez segítséget nyújt, különösen megfelelı tréningek szervezésével és folyamatos információ nyújtásával, 3. Habitat alapelvek és sztenderdek: A Habitat az együttmőködési keretmegállapodás során tájékoztatta az Önkormányzatot az Alapító Okiratában valamint egyéb szabályzataiban megfogalmazott Habitat alapelvekrıl. Ezen alapelveken túl a jelen szerzıdésben foglaltak teljesítése során különös figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 3.1. Az új lakások méreteinek és egyéb jellemzıinek meghatározásánál az országos és helyi építési elıírások figyelembevételével a Habitat Egyszerő, Tisztes, Megfizethetı dokumentumában található fı/m 2 számokra vonatkozó és egyéb rendelkezései az irányadóak. (ld. a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 2. sz. mellékletben) A kivitelezésben közremőködı és az épített lakásokat megvásárló családok kiválasztása során figyelembe kell venni a Habitat nemzetközi irányelveit: rászorultság visszafizetési képesség együttmőködési hajlandóság a legalább 1200 önkéntes munkaóra vállalása és a Habitat magatartási és együttmőködési szabályainak tekintetében, mely szerzıdéses feltétel a családokkal a családkiválasztás során a sokgyerekes családok elınyben részesülnek, az állami lakásépítési kedvezmény (szocpol.) érvényesítése érdekében A lakások vételárának meghatározása során minden természetbeli adományt, beleértve a telket is, adminisztrációs és jogi költséget, projektvezetı bérét a családok által kifizetendı lakásárba be kell számítani annak érdekében, hogy a vételárból visszaforgó pénzbıl újabb családokat lehessen segíteni A Habitat alapelveknek megfelelıen a lakások értékesítése a piaci ár alatt, nyereség nélkül történik. A kiválasztott családok a vételárat az alábbiak szerint fizetik meg: az adásvételi szerzıdés megkötéséig a kiválasztott családok az elıszerzıdésben meghatározott mértékő vételár-elıleget fizetnek meg, melynek összege legalább forint, a végleges adásvételi szerzıdés megkötésekor a vételár fennmaradó részét egyrészt a jogszabály alapján járó lakásvásárlási kedvezménybıl másrészt banki hitelbıl, vagy egyéb forrásból fizetik meg. 2

3 4. Az Önkormányzat feladatai és kötelezettségei: Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feltételek szerint és keretében: 4.1.Az önkormányzat ingyen, ajándékozási szerzıdés keretében biztosít közmővesített építési telket a Habitat részére, valamint saját költségén vállalja a közmővek bekötését a telek határáig. Az építési telek kiválasztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének feladata, melyet a 517/2008. (IX. 18.) közgy. határozatában biztosít 17199/1, 17199/2, 17199/3, 17199/4, 17199/5, a program megvalósítására és ajándékozási szerzıdés keretében az együttmőködési megállapodások aláírását követıen átad a Habitat részére. A közmővesítettség az ingatlan ivóvízzel, elektromos hálózattal és gázzal való ellátását, valamint az ingatlan biztonságos lehetıleg aszfaltozott úton való megközelítését és közvilágítással való ellátását jelenti. Az Önkormányzat tájékoztatja a Habitatot, hogy a terület csatornával való ellátottsága várhatóan 2011-ig kerül megvalósításra. Ha a projekt kezdetén a közmőellátottság nem megoldott, az önkormányzat vállalja, hogy haladéktalanul intézkedik a közmőhálózat kiépítésérıl. Amennyiben az ütemtervben jelzett idıpontban a közmővek nem állnak rendelkezésre és ez késlelteti a lakóház átadását, az Önkormányzat vállalja, hogy megtéríti az ennek kapcsán felmerülı többletköltségeket. Felek megállapodnak abban, hogy a Habitat az adományként kapott telkekre jelen szerzıdés aláírásától számított 1 éven belül köteles elkezdeni a szociális célú lakóházak építését, és 3 éven belül köteles a használatbavételi engedélyt megszerezni Az Önkormányzat feladata a családokhoz kapcsolódó tevékenységek lebonyolítása, a projekt helyi szintő, minél több területen történı támogatása (közremőködik az engedélyeztetési eljárások beszerzése folyamán, adminisztrációban, irodai infrastruktúrát biztosít, szakértıket biztosít, helyi önkéntesek szervezése, helyi média és vállalati szféra támogatása stb.) 4.3.Az önkormányzat végzi a családgondozást: ez alatt értendı a teljes, a Habitat elveinek és folyamatainak megfelelı családkiválasztás, kapcsolattartás és utógondozás; a kiválasztandó családokat a Habitat alapító okiratának megfelelıen elıterjeszti a Habitat vezetésének. A családkiválasztás során a Habitat és a hitelt nyújtó bank szerzıdéskötéskor aktuális szempontjait érvényesíteni kell. A családok kérdıívében feltétlenül szerepelnie kell, hogy az adott család lakásvásárlási kedvezményre jogosult-e a családkiválasztást megállapodás alapján a Családkiválasztó- és Családgondozó Bizottság végzi, mely szerv feladatkörének leírását jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 3. sz. melléklet tartalmazza Az Önkormányzat feladata a háztervek elkészítése: Az önkormányzat készítteti el az építési engedélyezéshez szükséges terveket, és közremőködik az engedélyek beszerzése során; a tervek, az esetleges tervmódosítások elkészítése az önkormányzat költsége. 3

4 A terveket a Habitat Fejlesztési Fımérnökével együttmőködve kell megtervezni, és meg kell felelniük a magyar/helyi építésügyi hatósági elıírásoknak, valamint a Habitat SDA (Simple-Decent-Affordable, Egyszerő-Tisztes-Megfizethetı) Standardjában foglalt irányelveknek. Az SDA megvalósíthatósági számítást, a mellékletét képezı tervekkel és költségvetéssel együtt a Habitat Európai és Közép-Ázsiai irodájának jóvá kell hagynia, mielıtt azok a helyi hatóságokhoz benyújtásra kerülnek. A dokumentum jóváhagyása feltétele az építkezés megkezdésének, jóváhagyás hiányában jelen szerzıdés érvényét veszti. A terveket a helyi hatóságokhoz a Habitat, mint építtetı nevében kell benyújtani Felelıs mőszaki vezetı biztosítása az Önkormányzat kötelezettsége. Az Önkormányzat köteles viselni az ezzel kapcsolatos költségeket Az önkormányzat segítséget nyújt a projekt menedzser kiválasztásában. A kiválasztott személynek megfelelı mőszaki szaktudással (de nem szükségszerően végzettséggel), jó önkéntes és család-motiváló készséggel és amennyiben lehet, némi angolnyelv-tudással kell rendelkeznie Az önkormányzat napi átlag két órában egy adminisztratív segítséget ( Habitat asszisztens ), biztosít az önkormányzat munkatársai közül a Habitat számára aki a számlákat elıkészíti a könyveléshez, elvégzi az egyéb szükséges adminisztratív feladatokat. Az asszisztens feladatai a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 6. sz. mellékletében található Az önkormányzat a projekt idıtartamára rendelkezésre bocsát az önkormányzat épületében egy adminisztratív egységet helységet/sarkot (íróasztal zárható fiókkal, polc, technikai eszközök, internet és telefon) a Habitat dokumentumok ırzésére, kezelésére és ügyeinek intézésére. A fenti funkciókhoz a Habitat biztosítja a megfelelı tréninget és folyamatos információáramlást. Az önkormányzat alkalmazásában álló munkatársak illetve az Önkormányzat által szervezett önkéntesek részt vesznek a Habitat által biztosított tréningeken. 4.9.Az önkormányzat helyi kapcsolataival, a helyi vállalkozói réteg bevonásával és a helyi iskolai csoportok megmozgatásával, vállalati és iskolai illetve önkormányzati önkéntes-építınapok szervezésével is hozzájárul projekt kivitelezéséhez és a helyi önkéntes-kultúra fellendítéséhez. 5. Védjegy- és névhasználat: A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás alapján egyik Fél védjegye, lógója, törvényi védelemben részesülı egyéb szellemi tulajdona (a továbbiakban: Védjegy ) sem kerül a másik Fél részére átruházásra. A Habitat tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a HFHI logo és szóvédjegy nemzetközi védjegy oltalom alatt áll, és mint ilyen a jelen pont alkalmazásában Védjegynek minısül. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél Védjegyét a Védjegy jogosultjának erre vonatkozó elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül a sajtóban, illetve nyilvánosság elıtt (fel)használni. Az elsı pontban foglaltakon túlmenıen, a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely olyan sajtóanyagot, illetıleg nyilvánosságra hozandó egyéb anyagot, amelyben a HFH, illetve a Habitat for Humanity szó (kifejezés) szerepel, az anyag továbbítását vagy felhasználását megelızıen annak jóváhagyása végett a HABITAT részére bemutatja. A Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy egymás Védjegyét kizárólag a jelen pontban 4

5 foglaltak szerint, a Védjegy-jogosult Fél által rendelkezésére bocsátott formában, bármiféle változtatás, illetıleg a Védjegyhez főzıdı jogosultságok, érdekek valamint a Védjegyek hírnevének és presztízsének sérelme nélkül használják fel. Tilos továbbá a másik Fél Védjegyét harmadik személy részére értékesíteni, használatba adni, egyéb módon átruházni, illetıleg egyébként a jelen Megállapodással összeegyeztethetetlen módon felhasználni. 6. Összeférhetetlenség és egyéb etikai kérdések Valamennyi, a projekt megvalósításában résztvevı félnek meg kell felelni a HFH etikai irányelveinek, melyet jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 7. sz. melléklet tartalmaz. 7. Kapcsolattartás, értesítések: 7.1. Az Önkormányzat kijelöl egy kapcsolattartó személyt ( Habitat-projekt felelıs ) az önkormányzat részérıl, aki a Habitat projektet segítı önkormányzati munkatársak munkáját összefogja, koordinálja. A Habitat részérıl a mindenkori program koordinátor, jelen megállapodás megkötésekor Rihay Zsuzsa. A Habitat-projekt felelıs feladatainak leírását jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 8. sz. melléklet tartalmazza A szerzıdı felek közötti, a jelen megállapodás hatálya alá tartozó bármely kérdésben a kapcsolattartás elsısorban írásban történik. Az írásban történı közlés illetve értesítés szabályszerően közöltnek illetve átadottnak tekintendı, amennyiben azt a címzett a tértivevényt aláírásával vagy elektronikus levél esetén a küldeményt visszaigazolással nyugtázta. 7.3.Az önkormányzat észrevételeit, kifogásait a Habitat-projekt felelıs a program-koordinátornak jelzi írásban Az adminisztrátor és az önkéntes-koordinátorok munkáját a Habitat-projekt felelıs felügyeli, de kötelesek együttmőködni a Habitat helyi és országos munkatársaival, számukra a szükséges tájékoztatást kötelesek megadni. 7.5.A Habitat program koordinátora és a helyi Habitat-projekt felelıs folyamatosan egyeztetnek a projekt ügyvitelét illetıen, és legalább havonta egyszer személyes találkozóra is sor kerül, mely találkozón elhangzottakat felek jegyzıkönyvben rögzítik. 8. Jelen megállapodás hatálya az aláírástól a projekt sikeres befejezéséig - 10 db szociális célú lakás felépítéséig és értékesítéséig a kiválasztott családok részére - tart. 9. Vitás ügyek kezelése Szerzıdı felek kötelesek jelen szerzıdésbıl adódó vitás kérdéseket elsısorban peren kívül szükség esetén többszöri- egyeztetés során rendezni. Ennek sikertelensége esetén kikötik - hatáskörtıl függıen - a Kecskeméti Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 10. Záró rendelkezések 5

6 Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Kelt: Habitat International Hungary Szolgáltató Kht. képviseli: Sümeghy György ügyvezetı Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Vantara Gyula polgármester Az önkormányzat kötelezettségvállalást ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzı 6

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az A Transparency International Magyarország Alapítvány, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 29-31. I/1.; képviseli:

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-738/1/08 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben