INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: , adószáma: , stat. számjele: , képviselője: dr. Kerényi Gyula ügyvezető), mint Eladó, a továbbiakban Eladó, másrészről (szül:, lakhely:.., anyja neve:.., szig. sz.:.., szem.sz.: -., adóazonosító jele:.) mint Vevő között jött létre az alábbi tartalommal. 1./ Eladó kizárólagos tulajdonában áll a budapesti IX. kerületi hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. kerület, Dandár u. 25. szám alatt található összesen 1842 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó ezen ingatlanon társasházi lakásokat, gépkocsi beállót, irodákat, üzleteket épít és értékesít. Az ingatlant terheli a tulajdoni lap III. fejezetében rögzített MKB Bank Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjoga és vételi joga. Az ingatlan terheli továbbá az ELMÜ Hálózati Kft. javára ( 1132 Budapest, Váci u ). az ingatlan mindenkori tulajdonosa terhére alapított földkábel és elosztószekrény telepítéséhez szükséges vezetékjog. 2./ Szerződő felek rögzítik, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanra vonatkozóan a Budapest IX. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztály Kp/338/12/2008. sz. határozata az építési engedélyt megadta, az építési engedély június 19. napján jogerőre emelkedett. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén /2008/ szám alatt a társasház alapítás tényének feljegyzése megtörtént. 3./ Jelen szerződés tárgya a budapesti IX. kerület, Dandár u. 25., a helyrajzi számon felvett osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból a megépülő lakás alapterülete alapján számított / ed tulajdoni hányada, azaz természetben a. emelet. sz. alatti, m2 alapterületű lakás ingatlan, melyhez tartozik.. m2 alapterületű terasz, így az albetét számított alapterülete 44,9 m2. A lakás áll. helyiségekből, melyen a Vevő 1/1 tulajdoni hányad arányban szerez tulajdont. Felek rögzítik, hogy a társasház bejegyzését követően fenti ingatlant a 37852/0/A/ helyrajzi számú albetétre kérik bejegyezni. Felek megállapítják, hogy az ingatlan fenti alapterület meghatározása a jelen szerződés mellékletét képező, értékesítési tervlapon szereplő megnevezések alapján a nettó alapterületet jelenti, mert az ingatlan bruttó, azaz eladható alapterülete, mely.. m2, magában foglalja az egyes külön tulajdonokat és a homlokzati, valamint közös tulajdonú részeket határoló

2 falaknak a külön tulajdonban található belső falél által határolt területet, a strangok és a tartó pillérek nélkül. Vevők tudomásul veszik, hogy a Társasházi Alapító Okiratban az ingatlan nettó alapterülete van feltüntetve. Vevők tudomásul veszik, hogy a teraszok 50%-os területtel kerülnek beszámításra az eladható alapterületbe. 4./ Felek rögzítik, hogy az Alapító Okirat ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően ezen ingatlan arra az albetétre kerül bejegyzésre, melyen a Földhivatal ezen ingatlant az ingatlannyilvántartásba bejegyezte. 5./ Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevővel az ingatlan alaprajzát, terveit hiánytalanul megismertette. A Vevő igénye esetén a tervektől a jogszabályok, statikai és egyéb szabályok előírásainak, valamint az ingatlanokat magában foglaló társasház állagának, készültségi fokának megfelelően a jelen szerződés mellékletét képező, mindkét fél által aláírt szerződés-kiegészítéssel el lehet térni. Felek megállapodnak abban, hogy +/- 2 %-os mértékben a terveken szereplő alapterülettől az ingatlan alapterülete eltérhet. Amennyiben az eltérés a 2%-t meghaladja, a 2%-t meghaladó eltérés.,- Ft/m2 áron kerül elszámolásra. A terasz tekintetében az egységár az előbbi egységár 50%-a. 6./ Vevő tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a társasház külső homlokzatán változtatást (beleértve, de nem kizárólag: légkondicionáló, szárító, stb.) kizárólag a közgyűlés hozzájáruló határozata alapján megkért építési engedély alapján eszközölhet. 7./ Eladó eladja, Vevő a részére átadott Alkalmazott anyagok és szerkezetek és Alaprajz ismeretében megvásárolja a 3. pontban körülírt ingatlant. Vevő tudomásul veszi, hogy a leírt műszaki tartalom annyiban módosulhat az építkezés folyamán, amennyiben a módosulás nem érinti az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, és nem lehet alacsonyabb minőségű. 8./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan teljes bruttó vételára.,- Ft, azaz..forint, melyből 8.1. a lakáshoz tartozó telekrész vételára.,- Ft, azaz. Forint +.,- Ft, azaz..forint ÁFA, 8.2. a felépítmény vételára:..,- Ft, azaz Forint +.,- Ft, azaz. forint ÁFA. 9./ Felek megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban rögzített ingatlan vételárát az alábbiakban részletezett feltételek műszaki megvalósulását követően fizeti meg Vevő az Eladónak. A műszaki készültséget egy, a finanszírozó Bank által kijelölt, független műszaki szakértő igazolja Eladó felé, mely igazolás tartalmát szerződő felek kötelezőnek fogadják el. Eladó írásban, a Vevő által megadott címre küld értesítést a készültségi fok megvalósulásáról és mellékletként csatolja az előleg számlát a fizetési kötelezettségről, és annak határidejéről. Eladó vállalja, hogy az értesítést Vevőnek a fizetési kötelezettség dátumát megelőző 20 nappal előbb megküldi. Az utolsó vételárrészletről szóló számlát Eladó akkor jogosult kiállítani, és a Ellenjegyzem: 2

3 Vevőnek benyújtani, ha az ingatlant a műszaki leírásban meghatározott módon az Eladó megépítette Vevő megfizeti Eladó részére a 3./ pontban meghatározott ingatlan teljes bruttó vételárának 20 %-t, azaz,- Ft-ot, azaz. forintot a már megfizetett ,- Ft levonásával. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összegből a bruttó vételár 10%-át azaz..ft-ot foglalónak tekintenek,.,-ft vételárelőleg és.,-ft ÁFA. Felek rögzítik, hogy a foglaló jogkövetkezményeit ismerik, azaz ha jelen szerződés az Eladó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglaló kétszerese jár vissza a Vevőnek, ha a jelen szerződés a Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglalót elveszíti. A foglaló összege a vételárba beszámít. Így amennyiben szerződésszegés nem következik be, és a foglaló jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, azt vételárrészletnek tekintik. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő köteles a foglalót és a vételárelőleget jelen szerződés aláírását követő 5 banki napon belül az Eladó 13./ pontban rögzített bankszámlájára átutalni. Így jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a jelen pontban rögzített vételárrészlet banki jóváírása megtörténik Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az így még hátralékos 80% mértékű utolsó vételárrészletet, Vevő akkor köteles megfizetni, amikor Eladó értesíti Vevőt az ingatlan elkészültéről és a műszaki átadás-átvétel időpontjáról. A vételárrészlet összege..,- Ft, azaz. Forint, mely,- Ft, azaz.. forint és.,- Ft, azaz.forint ÁFA. 10./ Az ingatlan birtokbaadása azt követően történik, amikor a teljes vételár, illetve a Vevő által kért módosításokból adódó felár kifizetésre került, valamint amikor Vevő felhatalmazza a letéteményes ügyvédet az Eladó 13./ pontban megjelölt zárolt számlája felszabadításáról szóló nyilatkozatának eladó részére történő kiadásáról. A birtokbaadás napja eltérhet a használatbavételi engedély kiadásának napjától, mert a használatbavételi engedély kiadása hatósági eljárás során történik. 11./ Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, amennyiben a Vevő a vételár kiegyenlítéséhez hitelt kíván igénybe venni, úgy Vevő saját feladata és költsége a teljes ügyintézés. 12./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, ha a Vevő a 9./ pontban meghatározott vételárrészletek megfizetésével 90 naptári napon túli késedelembe esik, az Eladó jelen szerződéstől a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával elállhat. Felek megállapodnak abban, hogy elállás esetén az elállással érintett és jelen szerződésben meghatározott ingatlannal az Eladó szabadon rendelkezik, azt harmadik személynek értékesítheti. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a már teljesített foglaló összegét elveszíti, részére a foglalón felül fizetett bruttó vételár visszajár, kivéve azokat a költségeket, amelyek az Eladót terhelik, és arra szolgálnak, hogy jelen szerződés 3./ pontjában leírt ingatlanban a Vevő által kért módosításokat Ellenjegyzem: 3

4 az eredeti terv szerinti állapotba visszaállítsák. Vevő tudomásul veszi, hogy bármelyik fél elállása esetén, az általa bankkölcsönből és/vagy támogatásokból kiegyenlített foglalón felüli vételárrész járulékokkal növelt összegét az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 13./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vevő általi vételárrészlet, illetőleg teljes vételár kifizetését akkor tekintik teljesítettnek, ha a kifizetésre kerülő összeg az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett számú zárolt bankszámlájára megérkezik. Felek rögzítik, és a Vevő tudomásul veszi, hogy érvényesen csak erre a megjelölt zárolt számlára teljesíthet, a teljesítés módjának megváltoztatása kizárólag a Hitelnyújtó előzetes, írásbeli hozzájárulásával érvényes. Ez alól kivételt képez az, amennyiben Vevő a vételár megfizetéséhez hitelt vesz igénybe. Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy az utolsó, hitelből finanszírozott vételárrészből Ft-t az MKB Bank Zrt-nél vezetett számú vevői visszatartási számlára kell megfizetni. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a vevői visszatartási számlára utalás nem érinti Vevő jogait. Amennyiben a Vevő banki átutalással teljesíti a részleteket, az átutalás késedelme a Vevő késedelmes teljesítésének minősül abban az esetben, ha az Eladó szerződésszerűen és határidőben értesítette a Vevőt a fizetési kötelezettségéről. 14./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a Vevő által teljesített vételárat ezen zárolt számlán kezeli, és Vevő tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban rögzített társasház építkezés befejezésével és a társasház átadásának napját követően a hitelt folyósító pénzintézet rendelkezhet engedményezés jogcímén ezen zárolt számlán elhelyezett összegek felett, mely esetben Vevő kijelenti, hogy a pénzintézettel kapcsolatosan semminemű követelése nincs. Vevő továbbá tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy a zárolt számlára befizetett vételár ÁFÁ-t tartalmaz, az ÁFA összegét Eladó átvezeti ÁFA számlára és azt adófizetési kötelezettségének teljesítésére fordítja. 15./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a vételárrészletekkel, illetőleg a teljes vételár kifizetésével késedelembe esik, a Vevő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot megfizetni. 16./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban rögzített ingatlan birtokbaadására akkor kerül sor, ha az ingatlant a műszaki leírásban meghatározott módon az Eladó megépítette, Vevő pedig a 8./ pontban meghatározott vételárat, illetve a kért módosításokból adódó felárat megfizette. A birtokbaadás határideje december 31. napja. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a határidő előtt teljesítsen. Felek megállapodnak abban, hogy a birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét erről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 17./ Amennyiben a Vevő a vételárat nem fizette meg, az Eladó jogosult a birtokbaadást a teljes hátralék kifizetéséig megtagadni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő késedelembe esik, az Eladó a 12./ és 15./ pontban foglaltakat saját belátása szerint érvényesítheti. 18./ Vevő az ingatlant kisebb, használatot nem befolyásoló hibák megléte esetén köteles átvenni. Kisebb hibának tekintik a felek azokat, melyek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják, és Eladó kötelezettséget vállal a hibák javítására 30 napon belül. Amennyiben a hibák Ellenjegyzem: 4

5 kijavításának előrelátható időpontja a 30 napot meghaladja, a Vevő jogosult a birtokbavételt megtagadni, és egyben jogosult a zárolt számla felszabadításáról szóló nyilatkozatot visszatartani. 19./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a birtokbaadás azért hiúsul meg, mert az Eladó 45 naptári napon túl késedelembe esik, az ezt követő időszakra az Eladó köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot a már kifizetett vételárrészek után Vevőnek megfizetni. Eladó vállalja, hogy a késedelmi kamat összeget a birtokbaadás napján fizeti meg Vevőnek. A szerződés szerinti ellenértékbe történő beszámítás és levonás kizárt. 20./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó 90 napon túli késedelembe esik, a Vevő jogosult a jelen szerződéstől az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a szerződéstől eláll, Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevő által az elállásig befizetett vételárelőleget, továbbá ezen felül a foglaló kétszeresét köteles a Vevő részére visszafizetni. Az elállásra egyebekben jelen szerződés 12./ pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételár egy részét bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból fedezi, akkor a bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból kiegyenlített foglalón felüli vételárrész járulékokkal növelt összegét az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 21./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Eladó a vételár teljes összegének hiánytalan megfizetéséig az ingatlanon tulajdonjogát fenntartja, egyben jelen szerződés aláírásával hozzájárul Vevő 1/1 arányú tulajdonjog szerzésének feljegyzéséhez. Vevő jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen okiratot szerkesztő ügyvédnél letétbe helyezi az Eladó 13./ pontban megjelölt zárolt számlája felszabadításáról szóló nyilatkozatot, Eladó pedig letétbe helyezi a Vevő 1/1 arányú tulajdonának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát. A Felek ezen nyilatkozatát a letéteményes ügyvéd a teljes vételár megfizetését, valamint a birtokbaadást követően köteles a másik Félnek kiadni, illetve a Földhivatalhoz benyújtani. Az adásvételi szerződést kötő felek már most megállapodnak abban, hogy amennyiben a vevő a vételárat bankkölcsön igénybevételével fogja kiegyenlíteni, a vételár megfizetéséhez igényelt kölcsön és járulékai erejéig a kölcsönt nyújtó hitelintézet javára zálogjog, és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a vevő tulajdonába kerülő ingatlanra. 22./ Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjában az ingatlan albetétesítése még nem történt meg. 23./ A területen folyamatban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek terveknek megfelelő ütemben történő építése és értékesíthetősége érdekében a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jelen szerződésben meghatározott ingatlanhoz kapcsolódó jogot érintő építkezések eredményeként felépülő lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket harmadik személyek részére értékesíti, így a Vevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen további lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre jogszabály által Ellenjegyzem: 5

6 biztosított elővásárlási joga lenne, elővásárlási jogával nem fog élni, elővásárlási jogáról jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond. Eladó tájékoztatja Vevőt, Vevő pedig tudomásul veszi, hogy a szomszédos ingatlanokon jelen épület kivitelezésével egyidőben, illetve azt követően is kivitelezési munkálatok várhatók. 24./ Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az épületbe telefon-, kábel TV-, Internet-, és működtetésére alkalmas gyengeáramú elektromos rendszert épít be. A rendszer albetéteken kívül eső elemei az ingatlanok birtokba adását követően Eladó, illetve az általa megnevezett harmadik személy tulajdonában marad, és viseli annak fenntartási, karbantartási költségeit, Vevőt a házon belül kiépített rendszer vonatkozásában korlátlan használati jog illeti meg. Az egyes szolgáltatások igénybevételéhez Vevőnek külön szerződést kell kötnie az erre szakosodott Szolgáltatóval. Vevő az egyes szolgáltatókat saját döntése szerint választhatja meg, szolgáltatók pedig a rendszer tulajdonosával kötelesek a külön tulajdonban maradó rendszer használati díjáról megállapodni. 25./ Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az építési engedélytől a kivitelezés során szükségessé és megváltoztathatatlanná váló esetleges eltérések eredményeként az ingatlanokhoz kapcsolódó jogot érintő társasház Alapító Okiratának módosítására lehet szükség, így a Vevő már most, jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződésben meghatározott ingatlant magába foglaló társasház Alapító Okiratában a földhivatali bejegyzéshez szükséges és a valóságnak megfelelő módosításokat az Eladó elvégezze, és azt minden feltétel nélkül aláírja. 26./ Ezen felhatalmazás azonban csak arra az esetre érvényes, ha az itt részletezett változás nem érinti a Vevő által vásárolt ingatlan felszereltségét és 2%-t meghaladó mértékben a Vevő által vásárolt ingatlan méreteit. Amennyiben érinti, úgy Vevőt elállási jog illeti meg, az általa foglalóként megfizetett összeg a: foglaló marad, és duplán jár vissza, amennyiben a változtatás Eladó, vagy érdekkörébe tartozó ok miatt vált szükségessé, vagy b: előlegként működik, és szimplán visszajár, amennyiben a változtatás nem Eladó, vagy érdekkörébe tartozó ok miatt vált szükségessé. 27./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a fenti 25. pontban részletezett okiratok aláírását indokolatlanul megtagadja, köteles az Eladó ezzel kapcsolatos kárát megtéríteni. Felek mindenképpen kárnak tekintik, azt, hogy a Vevő indokolatlan aláírás megtagadása miatt az Eladó a társasházat nem tudja tovább építeni, illetőleg egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek birtokbaadási kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ebben az esetben kárként érvényesítheti a foglaló, illetőleg a kötbérfizetési kötelezettségből adódó összegeket is. 28./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlant magában foglaló társasházhoz a teremgarázsban gépkocsibeálló-helyek tartoznak, melyet csak az használhat, aki annak a tulajdonjogának megszerzésére szerződést köt, vagy külön erre irányuló szerződés alapján annak használatára jogosult. Ellenjegyzem: 6

7 29./ Felek megállapodnak, hogy az épületre kötött vagyonbiztosítási szerződés költségeinek arányos részét a birtokbaadást követően a Vevő köteles viselni. 30./ Felek megállapodnak, hogy a társasházi építkezés tartama alatt az ingatlanra a Vevő csak az Eladóval történt előzetes egyeztetést követően, az Eladó engedélyével és hozzájárulásával léphet be. 31./ Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban rögzített társasházat az Eladó építési célú kölcsönből építi, mely kölcsönt a MKB Bank Zrt-től igényelte és megkapta, így a Vevő tudomásul veszi, hogy a kölcsön erejéig a MKB Bank Zrt. az ingatlan-nyilvántartásba az 1./ pontban körülírt teljes ingatlanra jelzálogjogot és vételi jogot jegyeztetett be. Vevő kijelenti, hogy erről tudomása van, és tudomásul veszi azt is, hogy a 3./ pontban megjelölt jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra is a jelzálogjog valamint a vételi jog bejegyzésre kerül. 32./ Eladó kijelenti, hogy jelen adásvételi szerződés megfelel a MKB Bank Zrt és az építtető vállalkozás által kötendő együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vevő a 8./ pontban rögzített teljes vételárat befizette a MKB Bank Zrt től a 3./ pontban rögzített ingatlanra vonatkozóan a törlési engedélyt 30 napon belül beszerzi, és így az ingatlant tehermentesíti. 33./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a használatbavételi engedély alapján a társasház alapítás tényét az ingatlan nyilvántartásba bejegyezteti. 34./ Eladó szavatol azért, hogy az ingatlan a jelen szerződésben foglaltakon kívül per-, teher- és igénymentes. 35./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1./ pontban rögzített társasház építkezés meghiúsul, illetőleg befejezést nem nyer, a Vevő által befizetett vételárelőleget, továbbá ezen felül a foglaló kétszeresét köteles a Vevő részére visszafizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy fenti összeg visszafizetésének feltétele olyan nyilatkozat kiadása a MKB Bank Zrt felé, hogy az ingatlannal kapcsolatban további igénye, követelése nincs. 36./ Felek megállapítják, hogy a 31. pontban foglalt hitelszerződés biztosítékaként Eladó Biztosítéki Engedményezési Szerződést kötött az MKB Bank Zrt -vel, mely egy feltételes jellegű engedményezés. Az engedményezés a hitelszerződésben meghatározott Felmondási Okok bekövetkezése és fennállása esetén lép hatályba. Ezen Felmondási Okok bekövetkezéséről a MKB Bank Zrt -től, mint Engedményestől kapnak értesítést. 37./ Felmondási Okról Szóló Értesítés kézhezvételét követően Vevő minden fizetési és egyéb kötelezettségét a MKB Bank Zrt -nek, mint Engedményesnek köteles teljesíteni. A Felmondási Okról szóló Értesítés kézhezvételekor Vevő a MKB Bank Zrt egyoldalú utasításai alapján köteles eljárni. Ellenjegyzem: 7

8 38./ Az Eladó a birtokbaadással a Vevő javára engedményezi az ingatlanok vonatkozásában az épület Kivitelezőjével, azaz az IMOTTOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Somlói út 64-68, a továbbiakban Kivitelező ) szemben fennálló szavatossági és jótállási igényeit azzal, hogy a Polgári Törvénykönyv ával összhangban az engedményezett igényekért felelősségét kizárja. A felelősség kizárásával történt engedményezést a Vevő jelen ingatlan adásvételi szerződés aláírásával elfogadja. 39./ Vevő kifejezetten vállalja, hogy kizárólag a Kivitelezővel szemben érvényesít hibás teljesítési igényt, és kifejezetten lemond arról, hogy az Eladóval szemben hibás teljesítési igényt érvényesítsen. 40./ Eladó a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy a Társaság képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Eladó értesítési címe: Dandár Kft Budapest, Ferenc tér 2-3. tel/fax: / Vevő kijelenti, hogy jog- és cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll. Vevő értesítési és számlázási címe: 42./ Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben szereplő személyes adatait illetve az ingatlan azonosító adatait Eladó a MKB Bank Zrt. részére bemutassa, a szerződésről a bank részére másolatot készítsen, Vevő ezen adatait a bank kezelje. Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben hitelt kíván felvenni és hitelt nyújtó bank nem az MKB Bank lesz, Eladó közölje az MKB Bankkal az adott albetét más bank által történő finanszírozás tényét. 43./ Felek megállapodnak, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat és költségeket Vevő viseli azzal, hogy a társasházi alapító okirat és az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi munkadíja az Eladót terheli. Közműfejlesztési hozzájárulások fizetése Eladót terheli, ezek a vételár részét képezik, a közművek Vevő nevére íratása Vevőt terheli. 44./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a mérőórákat a birtokbaadást követő 5 napon belül a saját nevére íratja. Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a mérőórákat nem íratja saját nevére, úgy Eladó jogosult a szolgáltatás kikapcsolását kérni. 45./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya megfelel az évi XCIII. törvény (Itv.) 26. (1) bekezdés f) pontjában foglaltaknak, így Vevő illetékmentességre jogosult. Felek jelen adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtását egyúttal az Illetékhivatallal történő közlésnek is tekintik. Ellenjegyzem: 8

9 46./ Eladó kijelenti, és jelen szerződés aláírásával igazolja hogy társasházi lakások építésére jogosult vállalkozó és az általa értékesítés céljára újonnan épített, jelen szerződés tárgyát képező lakás forgalmi értéke nem haladja meg a ,-Ft-ot. 47./ Jelen szerződés aláírásával Eladó elismeri és igazolja, hogy jelen szerződés tárgyát képező ingatlant első értékesítésben adja el. 48./ Szerződő felek a szerződést és annak mellékletét képező Alkalmazott Anyagok és szerkezetek elnevezésű dokumentumot elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. 49./ Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. 50./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos álláspontjukat, nyilatkozataikat írásban, ajánlott levél útján teszik meg. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett nyilatkozat érvénytelen. 51./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés hatályba lép és jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az érvénytelenséget annak felismerésétől számított 30 napon belüli egyeztetéssel, tárgyalással, szerződésmódosítással megpróbálják kiküszöbölni. 52./ Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben az érvénytelenség, vagy a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki. 53./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 54./ Felek jelen szerződés elkészítésével és a földhivatal előtti eljárással megbízták dr. Herrmann Géza ügyvédet (Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b.). A Földhivatal előtt eljárni jogosultak és az iratokba betekinthetnek az iroda tagjai és az iroda ügyvédjelöltjei. Jelen meghatalmazás más hatóság előtti eljárásra nem jogosítja megbízottat. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megmagyarázás után, jóváhagyólag aláírták. Budapest, június... Dandár Kft. Eladó Vevő Ellenjegyzem: 9

10 dr. Kerényi Gyula ügyvezető helyett meghatalmazással Szalay Attila Ellenjegyzem, Budapesten, június.-n dr. Herrmann Géza ügyvéd Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b. Ellenjegyzem: 10

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Vaskapu Ház 2006 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszáma: 01-09-867096, adószáma:

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: 01-09-737496, adószám: 13481953-2-43, KSH-szám: 13481953-7012-113-01,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS VASKAPU 2006/ mely létrejött egyrészről a Vaskapu Ház 2006 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 11-09-013351 székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6. adószáma:

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60933-5/2008. CÍM: A Sopron, Ágfalvi úti 8530/206 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 6/2014.(1.16.) számú határozata a 296/2013.(XII.19.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november havi ülésére

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november havi ülésére Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/906-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: F HOUSE Kft. Opciós Szerződésének

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ)

szül.hely, idő:. anyja neve:.. személyi igazolvány száma:.. lakcím: adóazonosító jel/adószám: mint Tulajdonos és Megbízó (a továbbiakban: MEGBÍZÓ) MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről másrészről a Prime Asset Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-915860 adószáma: 14701656-2-42 székhelye: 1066

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 732/4/2016. 5. számú előterjesztés Ügyintéző: dr. Trombitásné dr. Domján

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 204. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerzıdés megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1040-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Mészáros Imre ingatlanrész vásárlási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 154/1998. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Repülõtér adásvételi szerzõdése jóváhagyásáról A Közgyûlés A Nyíregyházi Repülõtér tulajdonjoga megszerzésére

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Nyt. szám:. számú példány M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészről a Honvédelmi Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11., törzskönyvi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára Sorszám: Tárgy: Ingatlanértékesítés (Hajnal utca 2-4., 3714/l/C/4, 3714/1/D/l hisz.) Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Bizottság: Pénzügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 114/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-345/2007. Tárgy: Makó - Rákosi ingatlanok pályázat útján Üi.: Joó Sz. történő értékesítése Melléklet: 1 db pályázati felhívás, 1 db pályázati

Részletesebben