INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: , adószáma: , stat. számjele: , képviselője: dr. Kerényi Gyula ügyvezető), mint Eladó, a továbbiakban Eladó, másrészről (szül:, lakhely:.., anyja neve:.., szig. sz.:.., szem.sz.: -., adóazonosító jele:.) mint Vevő között jött létre az alábbi tartalommal. 1./ Eladó kizárólagos tulajdonában áll a budapesti IX. kerületi hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. kerület, Dandár u. 25. szám alatt található összesen 1842 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó ezen ingatlanon társasházi lakásokat, gépkocsi beállót, irodákat, üzleteket épít és értékesít. Az ingatlant terheli a tulajdoni lap III. fejezetében rögzített MKB Bank Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjoga és vételi joga. Az ingatlan terheli továbbá az ELMÜ Hálózati Kft. javára ( 1132 Budapest, Váci u ). az ingatlan mindenkori tulajdonosa terhére alapított földkábel és elosztószekrény telepítéséhez szükséges vezetékjog. 2./ Szerződő felek rögzítik, hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanra vonatkozóan a Budapest IX. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztály Kp/338/12/2008. sz. határozata az építési engedélyt megadta, az építési engedély június 19. napján jogerőre emelkedett. Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén /2008/ szám alatt a társasház alapítás tényének feljegyzése megtörtént. 3./ Jelen szerződés tárgya a budapesti IX. kerület, Dandár u. 25., a helyrajzi számon felvett osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból a megépülő lakás alapterülete alapján számított / ed tulajdoni hányada, azaz természetben a. emelet. sz. alatti, m2 alapterületű lakás ingatlan, melyhez tartozik.. m2 alapterületű terasz, így az albetét számított alapterülete 44,9 m2. A lakás áll. helyiségekből, melyen a Vevő 1/1 tulajdoni hányad arányban szerez tulajdont. Felek rögzítik, hogy a társasház bejegyzését követően fenti ingatlant a 37852/0/A/ helyrajzi számú albetétre kérik bejegyezni. Felek megállapítják, hogy az ingatlan fenti alapterület meghatározása a jelen szerződés mellékletét képező, értékesítési tervlapon szereplő megnevezések alapján a nettó alapterületet jelenti, mert az ingatlan bruttó, azaz eladható alapterülete, mely.. m2, magában foglalja az egyes külön tulajdonokat és a homlokzati, valamint közös tulajdonú részeket határoló

2 falaknak a külön tulajdonban található belső falél által határolt területet, a strangok és a tartó pillérek nélkül. Vevők tudomásul veszik, hogy a Társasházi Alapító Okiratban az ingatlan nettó alapterülete van feltüntetve. Vevők tudomásul veszik, hogy a teraszok 50%-os területtel kerülnek beszámításra az eladható alapterületbe. 4./ Felek rögzítik, hogy az Alapító Okirat ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően ezen ingatlan arra az albetétre kerül bejegyzésre, melyen a Földhivatal ezen ingatlant az ingatlannyilvántartásba bejegyezte. 5./ Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevővel az ingatlan alaprajzát, terveit hiánytalanul megismertette. A Vevő igénye esetén a tervektől a jogszabályok, statikai és egyéb szabályok előírásainak, valamint az ingatlanokat magában foglaló társasház állagának, készültségi fokának megfelelően a jelen szerződés mellékletét képező, mindkét fél által aláírt szerződés-kiegészítéssel el lehet térni. Felek megállapodnak abban, hogy +/- 2 %-os mértékben a terveken szereplő alapterülettől az ingatlan alapterülete eltérhet. Amennyiben az eltérés a 2%-t meghaladja, a 2%-t meghaladó eltérés.,- Ft/m2 áron kerül elszámolásra. A terasz tekintetében az egységár az előbbi egységár 50%-a. 6./ Vevő tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a társasház külső homlokzatán változtatást (beleértve, de nem kizárólag: légkondicionáló, szárító, stb.) kizárólag a közgyűlés hozzájáruló határozata alapján megkért építési engedély alapján eszközölhet. 7./ Eladó eladja, Vevő a részére átadott Alkalmazott anyagok és szerkezetek és Alaprajz ismeretében megvásárolja a 3. pontban körülírt ingatlant. Vevő tudomásul veszi, hogy a leírt műszaki tartalom annyiban módosulhat az építkezés folyamán, amennyiben a módosulás nem érinti az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, és nem lehet alacsonyabb minőségű. 8./ Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan teljes bruttó vételára.,- Ft, azaz..forint, melyből 8.1. a lakáshoz tartozó telekrész vételára.,- Ft, azaz. Forint +.,- Ft, azaz..forint ÁFA, 8.2. a felépítmény vételára:..,- Ft, azaz Forint +.,- Ft, azaz. forint ÁFA. 9./ Felek megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban rögzített ingatlan vételárát az alábbiakban részletezett feltételek műszaki megvalósulását követően fizeti meg Vevő az Eladónak. A műszaki készültséget egy, a finanszírozó Bank által kijelölt, független műszaki szakértő igazolja Eladó felé, mely igazolás tartalmát szerződő felek kötelezőnek fogadják el. Eladó írásban, a Vevő által megadott címre küld értesítést a készültségi fok megvalósulásáról és mellékletként csatolja az előleg számlát a fizetési kötelezettségről, és annak határidejéről. Eladó vállalja, hogy az értesítést Vevőnek a fizetési kötelezettség dátumát megelőző 20 nappal előbb megküldi. Az utolsó vételárrészletről szóló számlát Eladó akkor jogosult kiállítani, és a Ellenjegyzem: 2

3 Vevőnek benyújtani, ha az ingatlant a műszaki leírásban meghatározott módon az Eladó megépítette Vevő megfizeti Eladó részére a 3./ pontban meghatározott ingatlan teljes bruttó vételárának 20 %-t, azaz,- Ft-ot, azaz. forintot a már megfizetett ,- Ft levonásával. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összegből a bruttó vételár 10%-át azaz..ft-ot foglalónak tekintenek,.,-ft vételárelőleg és.,-ft ÁFA. Felek rögzítik, hogy a foglaló jogkövetkezményeit ismerik, azaz ha jelen szerződés az Eladó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglaló kétszerese jár vissza a Vevőnek, ha a jelen szerződés a Vevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az átadott foglalót elveszíti. A foglaló összege a vételárba beszámít. Így amennyiben szerződésszegés nem következik be, és a foglaló jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, azt vételárrészletnek tekintik. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő köteles a foglalót és a vételárelőleget jelen szerződés aláírását követő 5 banki napon belül az Eladó 13./ pontban rögzített bankszámlájára átutalni. Így jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a jelen pontban rögzített vételárrészlet banki jóváírása megtörténik Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az így még hátralékos 80% mértékű utolsó vételárrészletet, Vevő akkor köteles megfizetni, amikor Eladó értesíti Vevőt az ingatlan elkészültéről és a műszaki átadás-átvétel időpontjáról. A vételárrészlet összege..,- Ft, azaz. Forint, mely,- Ft, azaz.. forint és.,- Ft, azaz.forint ÁFA. 10./ Az ingatlan birtokbaadása azt követően történik, amikor a teljes vételár, illetve a Vevő által kért módosításokból adódó felár kifizetésre került, valamint amikor Vevő felhatalmazza a letéteményes ügyvédet az Eladó 13./ pontban megjelölt zárolt számlája felszabadításáról szóló nyilatkozatának eladó részére történő kiadásáról. A birtokbaadás napja eltérhet a használatbavételi engedély kiadásának napjától, mert a használatbavételi engedély kiadása hatósági eljárás során történik. 11./ Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, amennyiben a Vevő a vételár kiegyenlítéséhez hitelt kíván igénybe venni, úgy Vevő saját feladata és költsége a teljes ügyintézés. 12./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, ha a Vevő a 9./ pontban meghatározott vételárrészletek megfizetésével 90 naptári napon túli késedelembe esik, az Eladó jelen szerződéstől a Vevőhöz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával elállhat. Felek megállapodnak abban, hogy elállás esetén az elállással érintett és jelen szerződésben meghatározott ingatlannal az Eladó szabadon rendelkezik, azt harmadik személynek értékesítheti. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a már teljesített foglaló összegét elveszíti, részére a foglalón felül fizetett bruttó vételár visszajár, kivéve azokat a költségeket, amelyek az Eladót terhelik, és arra szolgálnak, hogy jelen szerződés 3./ pontjában leírt ingatlanban a Vevő által kért módosításokat Ellenjegyzem: 3

4 az eredeti terv szerinti állapotba visszaállítsák. Vevő tudomásul veszi, hogy bármelyik fél elállása esetén, az általa bankkölcsönből és/vagy támogatásokból kiegyenlített foglalón felüli vételárrész járulékokkal növelt összegét az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 13./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Vevő általi vételárrészlet, illetőleg teljes vételár kifizetését akkor tekintik teljesítettnek, ha a kifizetésre kerülő összeg az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett számú zárolt bankszámlájára megérkezik. Felek rögzítik, és a Vevő tudomásul veszi, hogy érvényesen csak erre a megjelölt zárolt számlára teljesíthet, a teljesítés módjának megváltoztatása kizárólag a Hitelnyújtó előzetes, írásbeli hozzájárulásával érvényes. Ez alól kivételt képez az, amennyiben Vevő a vételár megfizetéséhez hitelt vesz igénybe. Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy az utolsó, hitelből finanszírozott vételárrészből Ft-t az MKB Bank Zrt-nél vezetett számú vevői visszatartási számlára kell megfizetni. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a vevői visszatartási számlára utalás nem érinti Vevő jogait. Amennyiben a Vevő banki átutalással teljesíti a részleteket, az átutalás késedelme a Vevő késedelmes teljesítésének minősül abban az esetben, ha az Eladó szerződésszerűen és határidőben értesítette a Vevőt a fizetési kötelezettségéről. 14./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a Vevő által teljesített vételárat ezen zárolt számlán kezeli, és Vevő tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban rögzített társasház építkezés befejezésével és a társasház átadásának napját követően a hitelt folyósító pénzintézet rendelkezhet engedményezés jogcímén ezen zárolt számlán elhelyezett összegek felett, mely esetben Vevő kijelenti, hogy a pénzintézettel kapcsolatosan semminemű követelése nincs. Vevő továbbá tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy a zárolt számlára befizetett vételár ÁFÁ-t tartalmaz, az ÁFA összegét Eladó átvezeti ÁFA számlára és azt adófizetési kötelezettségének teljesítésére fordítja. 15./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a vételárrészletekkel, illetőleg a teljes vételár kifizetésével késedelembe esik, a Vevő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot megfizetni. 16./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 3./ pontban rögzített ingatlan birtokbaadására akkor kerül sor, ha az ingatlant a műszaki leírásban meghatározott módon az Eladó megépítette, Vevő pedig a 8./ pontban meghatározott vételárat, illetve a kért módosításokból adódó felárat megfizette. A birtokbaadás határideje december 31. napja. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a határidő előtt teljesítsen. Felek megállapodnak abban, hogy a birtokbaadás átadás-átvételi eljárással történik, melynek eredményét erről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. 17./ Amennyiben a Vevő a vételárat nem fizette meg, az Eladó jogosult a birtokbaadást a teljes hátralék kifizetéséig megtagadni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő késedelembe esik, az Eladó a 12./ és 15./ pontban foglaltakat saját belátása szerint érvényesítheti. 18./ Vevő az ingatlant kisebb, használatot nem befolyásoló hibák megléte esetén köteles átvenni. Kisebb hibának tekintik a felek azokat, melyek a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják, és Eladó kötelezettséget vállal a hibák javítására 30 napon belül. Amennyiben a hibák Ellenjegyzem: 4

5 kijavításának előrelátható időpontja a 30 napot meghaladja, a Vevő jogosult a birtokbavételt megtagadni, és egyben jogosult a zárolt számla felszabadításáról szóló nyilatkozatot visszatartani. 19./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a birtokbaadás azért hiúsul meg, mert az Eladó 45 naptári napon túl késedelembe esik, az ezt követő időszakra az Eladó köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot a már kifizetett vételárrészek után Vevőnek megfizetni. Eladó vállalja, hogy a késedelmi kamat összeget a birtokbaadás napján fizeti meg Vevőnek. A szerződés szerinti ellenértékbe történő beszámítás és levonás kizárt. 20./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó 90 napon túli késedelembe esik, a Vevő jogosult a jelen szerződéstől az Eladóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a szerződéstől eláll, Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevő által az elállásig befizetett vételárelőleget, továbbá ezen felül a foglaló kétszeresét köteles a Vevő részére visszafizetni. Az elállásra egyebekben jelen szerződés 12./ pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vételár egy részét bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból fedezi, akkor a bankkölcsönből és/vagy állami támogatásból kiegyenlített foglalón felüli vételárrész járulékokkal növelt összegét az Eladó kizárólag a kölcsönt folyósító hitelintézetnek fizeti vissza. 21./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Eladó a vételár teljes összegének hiánytalan megfizetéséig az ingatlanon tulajdonjogát fenntartja, egyben jelen szerződés aláírásával hozzájárul Vevő 1/1 arányú tulajdonjog szerzésének feljegyzéséhez. Vevő jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen okiratot szerkesztő ügyvédnél letétbe helyezi az Eladó 13./ pontban megjelölt zárolt számlája felszabadításáról szóló nyilatkozatot, Eladó pedig letétbe helyezi a Vevő 1/1 arányú tulajdonának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát. A Felek ezen nyilatkozatát a letéteményes ügyvéd a teljes vételár megfizetését, valamint a birtokbaadást követően köteles a másik Félnek kiadni, illetve a Földhivatalhoz benyújtani. Az adásvételi szerződést kötő felek már most megállapodnak abban, hogy amennyiben a vevő a vételárat bankkölcsön igénybevételével fogja kiegyenlíteni, a vételár megfizetéséhez igényelt kölcsön és járulékai erejéig a kölcsönt nyújtó hitelintézet javára zálogjog, és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a vevő tulajdonába kerülő ingatlanra. 22./ Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjában az ingatlan albetétesítése még nem történt meg. 23./ A területen folyamatban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek terveknek megfelelő ütemben történő építése és értékesíthetősége érdekében a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jelen szerződésben meghatározott ingatlanhoz kapcsolódó jogot érintő építkezések eredményeként felépülő lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket harmadik személyek részére értékesíti, így a Vevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen további lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre jogszabály által Ellenjegyzem: 5

6 biztosított elővásárlási joga lenne, elővásárlási jogával nem fog élni, elővásárlási jogáról jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond. Eladó tájékoztatja Vevőt, Vevő pedig tudomásul veszi, hogy a szomszédos ingatlanokon jelen épület kivitelezésével egyidőben, illetve azt követően is kivitelezési munkálatok várhatók. 24./ Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az épületbe telefon-, kábel TV-, Internet-, és működtetésére alkalmas gyengeáramú elektromos rendszert épít be. A rendszer albetéteken kívül eső elemei az ingatlanok birtokba adását követően Eladó, illetve az általa megnevezett harmadik személy tulajdonában marad, és viseli annak fenntartási, karbantartási költségeit, Vevőt a házon belül kiépített rendszer vonatkozásában korlátlan használati jog illeti meg. Az egyes szolgáltatások igénybevételéhez Vevőnek külön szerződést kell kötnie az erre szakosodott Szolgáltatóval. Vevő az egyes szolgáltatókat saját döntése szerint választhatja meg, szolgáltatók pedig a rendszer tulajdonosával kötelesek a külön tulajdonban maradó rendszer használati díjáról megállapodni. 25./ Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az építési engedélytől a kivitelezés során szükségessé és megváltoztathatatlanná váló esetleges eltérések eredményeként az ingatlanokhoz kapcsolódó jogot érintő társasház Alapító Okiratának módosítására lehet szükség, így a Vevő már most, jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződésben meghatározott ingatlant magába foglaló társasház Alapító Okiratában a földhivatali bejegyzéshez szükséges és a valóságnak megfelelő módosításokat az Eladó elvégezze, és azt minden feltétel nélkül aláírja. 26./ Ezen felhatalmazás azonban csak arra az esetre érvényes, ha az itt részletezett változás nem érinti a Vevő által vásárolt ingatlan felszereltségét és 2%-t meghaladó mértékben a Vevő által vásárolt ingatlan méreteit. Amennyiben érinti, úgy Vevőt elállási jog illeti meg, az általa foglalóként megfizetett összeg a: foglaló marad, és duplán jár vissza, amennyiben a változtatás Eladó, vagy érdekkörébe tartozó ok miatt vált szükségessé, vagy b: előlegként működik, és szimplán visszajár, amennyiben a változtatás nem Eladó, vagy érdekkörébe tartozó ok miatt vált szükségessé. 27./ Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a fenti 25. pontban részletezett okiratok aláírását indokolatlanul megtagadja, köteles az Eladó ezzel kapcsolatos kárát megtéríteni. Felek mindenképpen kárnak tekintik, azt, hogy a Vevő indokolatlan aláírás megtagadása miatt az Eladó a társasházat nem tudja tovább építeni, illetőleg egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek birtokbaadási kötelezettségének nem tud eleget tenni. Ebben az esetben kárként érvényesítheti a foglaló, illetőleg a kötbérfizetési kötelezettségből adódó összegeket is. 28./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett ingatlant magában foglaló társasházhoz a teremgarázsban gépkocsibeálló-helyek tartoznak, melyet csak az használhat, aki annak a tulajdonjogának megszerzésére szerződést köt, vagy külön erre irányuló szerződés alapján annak használatára jogosult. Ellenjegyzem: 6

7 29./ Felek megállapodnak, hogy az épületre kötött vagyonbiztosítási szerződés költségeinek arányos részét a birtokbaadást követően a Vevő köteles viselni. 30./ Felek megállapodnak, hogy a társasházi építkezés tartama alatt az ingatlanra a Vevő csak az Eladóval történt előzetes egyeztetést követően, az Eladó engedélyével és hozzájárulásával léphet be. 31./ Felek rögzítik, hogy az 1./ pontban rögzített társasházat az Eladó építési célú kölcsönből építi, mely kölcsönt a MKB Bank Zrt-től igényelte és megkapta, így a Vevő tudomásul veszi, hogy a kölcsön erejéig a MKB Bank Zrt. az ingatlan-nyilvántartásba az 1./ pontban körülírt teljes ingatlanra jelzálogjogot és vételi jogot jegyeztetett be. Vevő kijelenti, hogy erről tudomása van, és tudomásul veszi azt is, hogy a 3./ pontban megjelölt jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra is a jelzálogjog valamint a vételi jog bejegyzésre kerül. 32./ Eladó kijelenti, hogy jelen adásvételi szerződés megfelel a MKB Bank Zrt és az építtető vállalkozás által kötendő együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vevő a 8./ pontban rögzített teljes vételárat befizette a MKB Bank Zrt től a 3./ pontban rögzített ingatlanra vonatkozóan a törlési engedélyt 30 napon belül beszerzi, és így az ingatlant tehermentesíti. 33./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a használatbavételi engedély alapján a társasház alapítás tényét az ingatlan nyilvántartásba bejegyezteti. 34./ Eladó szavatol azért, hogy az ingatlan a jelen szerződésben foglaltakon kívül per-, teher- és igénymentes. 35./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 1./ pontban rögzített társasház építkezés meghiúsul, illetőleg befejezést nem nyer, a Vevő által befizetett vételárelőleget, továbbá ezen felül a foglaló kétszeresét köteles a Vevő részére visszafizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy fenti összeg visszafizetésének feltétele olyan nyilatkozat kiadása a MKB Bank Zrt felé, hogy az ingatlannal kapcsolatban további igénye, követelése nincs. 36./ Felek megállapítják, hogy a 31. pontban foglalt hitelszerződés biztosítékaként Eladó Biztosítéki Engedményezési Szerződést kötött az MKB Bank Zrt -vel, mely egy feltételes jellegű engedményezés. Az engedményezés a hitelszerződésben meghatározott Felmondási Okok bekövetkezése és fennállása esetén lép hatályba. Ezen Felmondási Okok bekövetkezéséről a MKB Bank Zrt -től, mint Engedményestől kapnak értesítést. 37./ Felmondási Okról Szóló Értesítés kézhezvételét követően Vevő minden fizetési és egyéb kötelezettségét a MKB Bank Zrt -nek, mint Engedményesnek köteles teljesíteni. A Felmondási Okról szóló Értesítés kézhezvételekor Vevő a MKB Bank Zrt egyoldalú utasításai alapján köteles eljárni. Ellenjegyzem: 7

8 38./ Az Eladó a birtokbaadással a Vevő javára engedményezi az ingatlanok vonatkozásában az épület Kivitelezőjével, azaz az IMOTTOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1118 Budapest, Somlói út 64-68, a továbbiakban Kivitelező ) szemben fennálló szavatossági és jótállási igényeit azzal, hogy a Polgári Törvénykönyv ával összhangban az engedményezett igényekért felelősségét kizárja. A felelősség kizárásával történt engedményezést a Vevő jelen ingatlan adásvételi szerződés aláírásával elfogadja. 39./ Vevő kifejezetten vállalja, hogy kizárólag a Kivitelezővel szemben érvényesít hibás teljesítési igényt, és kifejezetten lemond arról, hogy az Eladóval szemben hibás teljesítési igényt érvényesítsen. 40./ Eladó a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy a Társaság képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Eladó értesítési címe: Dandár Kft Budapest, Ferenc tér 2-3. tel/fax: / Vevő kijelenti, hogy jog- és cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll. Vevő értesítési és számlázási címe: 42./ Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben szereplő személyes adatait illetve az ingatlan azonosító adatait Eladó a MKB Bank Zrt. részére bemutassa, a szerződésről a bank részére másolatot készítsen, Vevő ezen adatait a bank kezelje. Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben hitelt kíván felvenni és hitelt nyújtó bank nem az MKB Bank lesz, Eladó közölje az MKB Bankkal az adott albetét más bank által történő finanszírozás tényét. 43./ Felek megállapodnak, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadásokat és költségeket Vevő viseli azzal, hogy a társasházi alapító okirat és az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi munkadíja az Eladót terheli. Közműfejlesztési hozzájárulások fizetése Eladót terheli, ezek a vételár részét képezik, a közművek Vevő nevére íratása Vevőt terheli. 44./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a mérőórákat a birtokbaadást követő 5 napon belül a saját nevére íratja. Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a mérőórákat nem íratja saját nevére, úgy Eladó jogosult a szolgáltatás kikapcsolását kérni. 45./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya megfelel az évi XCIII. törvény (Itv.) 26. (1) bekezdés f) pontjában foglaltaknak, így Vevő illetékmentességre jogosult. Felek jelen adásvételi szerződés Földhivatalhoz történő benyújtását egyúttal az Illetékhivatallal történő közlésnek is tekintik. Ellenjegyzem: 8

9 46./ Eladó kijelenti, és jelen szerződés aláírásával igazolja hogy társasházi lakások építésére jogosult vállalkozó és az általa értékesítés céljára újonnan épített, jelen szerződés tárgyát képező lakás forgalmi értéke nem haladja meg a ,-Ft-ot. 47./ Jelen szerződés aláírásával Eladó elismeri és igazolja, hogy jelen szerződés tárgyát képező ingatlant első értékesítésben adja el. 48./ Szerződő felek a szerződést és annak mellékletét képező Alkalmazott Anyagok és szerkezetek elnevezésű dokumentumot elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg. 49./ Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. 50./ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos álláspontjukat, nyilatkozataikat írásban, ajánlott levél útján teszik meg. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett nyilatkozat érvénytelen. 51./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés hatályba lép és jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, vagy bármilyen okból jogszabályba ütközik, az érvénytelenséget annak felismerésétől számított 30 napon belüli egyeztetéssel, tárgyalással, szerződésmódosítással megpróbálják kiküszöbölni. 52./ Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben az érvénytelenség, vagy a vita megszüntetésére irányuló egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki. 53./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 54./ Felek jelen szerződés elkészítésével és a földhivatal előtti eljárással megbízták dr. Herrmann Géza ügyvédet (Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b.). A Földhivatal előtt eljárni jogosultak és az iratokba betekinthetnek az iroda tagjai és az iroda ügyvédjelöltjei. Jelen meghatalmazás más hatóság előtti eljárásra nem jogosítja megbízottat. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megmagyarázás után, jóváhagyólag aláírták. Budapest, június... Dandár Kft. Eladó Vevő Ellenjegyzem: 9

10 dr. Kerényi Gyula ügyvezető helyett meghatalmazással Szalay Attila Ellenjegyzem, Budapesten, június.-n dr. Herrmann Géza ügyvéd Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/b. Ellenjegyzem: 10

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben