Nyelv és kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelv és kommunikáció"

Átírás

1 Nyelv és kommunikáció Összeállította: Pásztori Klára Alapvető ismeretek a nyelvről A nyelv az emberek közti kommunikáció legfontosabb eszköze. A nyelv társadalmi jelenség: egyrészt a társadalom hozta létre, fejlesztette ki, másrészt a társadalom fennmaradásának feltétele. A nyelv gondolatokat kifejező jelek rendszere; a kollektív tudatban élő és bármikor felidézhető jelrendszer. A beszéd egyéni jelenség, a nyelv egyéni és aktuális alkalmazása. A beszéd tulajdonképpen a működő nyelv. A nyelv a közlés folyamatában (a kommunikációban) A nyelvi közlés tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus/beszédhelyzet. A nyelv működésekor legalább két emberre van szükség: az egyik, aki közöl valamit (ő az adó, feladó, kódoló, beszélő, író) és a másik, aki a közlést megérti (ő a vevő, címzett, dekódoló, hallgató, olvasó). A kommunikáció során a feladó (beszélő, író) egy beszédhelyzetben egy kód (nyelv, nyelvezet) segítségével egy csatornán (pl. hanghullám, könyv, rádióhullám) át egy üzenetet (közleményt) közöl a címzettel (hallgatóval, olvasóval). A Jakobson-féle kommunikációs modellben a kód azonos a nyelvvel, a feladó azonos a beszélővel, íróval, a címzett azonos a dekódolóval, hallgatóval, olvasóval, a kontextus azt a beszédhelyzetet jelenti, amelyben a kommunikáció létrejön, a csatorna a közvetítő közeg (hanghullám, könyv, térerő) az üzenet pedig maga a létrejövő szöveg (írott szöveg vagy elhangzó beszéd). 1

2 A kommunikáció funkciói 1. Ismeretközlő, ábrázoló funkció a nyelv által tudomást szerzünk bizonyos objektív tartalmakról. Pl.: Esik az eső. 2. Kifejező (érzelemkifejező) funkció a nyelv segítségével hangot adhatunk érzelmeinknek, vágyainknak. Pl.: Már megint esik az eső! 3. Felhívó funkció a nyelv által kinyilváníthatjuk akaratunkat. Felhívó funkciójuk van a kérdéseknek is, amennyiben azok által minden esetben közöljük azt az akaratunkat, hogy tudni szeretnénk valamit. Pl.: Vigyél esernyőt! Mióta esik? 4. Kapcsolatteremtő (kapcsolattartó/kapcsolatlezáró) vagy fatikus funkció a beszédhelyzet úgy jön létre, hogy a beszélők kapcsolatot létesítenek egymással, vége pedig akkor van, amikor ez a kapcsolat megszűnik. A kapcsolattartó funckió leginkább úgy szokott létrejönni, hogy rákérdezünk a csatorna működésére. Pl.: Szia! Jól hallom? Érted? Most leteszem. 5. Metanyelvi funkció a közlés magáról a kódról (nyelvről) szól. A nyelvtudomány nyelve például metanyelv, vagyis a nyelvről szóló nyelv. Pl.: A kutya főnév. 6. Poétikai (stilisztikai) funkció a nyelvi jel alkalmas arra, hogy különféle szövegekben funkcionáljon, első és másodlagos jelentésében is. Ez utóbbi esetben az üzenet nyelve stilisztikai értékű, művészi megformáltságú. Minden szépirodalmi szöveg poétikai funkciót hordoz. Pl. Erzsók asszonyom ékes, Holdkerek arculatán, hol még csak Ötvenöt év lakozik, Örökös hajnalnak Pirja dereng. (Petőfi Sándor: A helység kalapácsa) 2

3 A kommunikációs formák osztályozása hatáskörük szerint Mindennapi kommunikáció Leggyakoribb formája a dialógus (párbeszéd), melynek során két vagy több személy beszélget, és a kommunikációs szerepek állandóan váltakoznak. Másik formája a monológ, melynek során egy személy nyilvánul meg, a befogadó általában nincs jelen. A kommunikáció létrejöhet nyilvánosan is, pl. a vita, megbeszélés. Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban A nyelv használata mindig függ a kommunikációs tényezőktől. Ugyanaz a nyelv különböző változatokban él. A nyelvváltozatok kialakulása a nyelvet használó közösség tagolódásával függ össze. Mindenki több nyelvváltozatot használ. A tagolódás történhet területi (földrajzi) megoszlás szerint vízszintesen, ilyenkor nyelvjárásról, tájnyelvről, dialektusról beszélünk. A magyar nyelvjárások elsősorban hangkészletükben, szókincsükben különböznek, nyelvtani szerkezetben csak kis mértékben térnek el. Legfontosabb hazai nyelvjárások: csángó, székely, mezőségi, szamosháti, szilágysági. Az egységes nemzeti nyelv kialakulását a társadalmi fejlődés tette szükségessé. Igényes beszélt változatát köznyelvnek, írott változatát irodalmi nyelvnek nevezzük. A köznyelvnek vidékenként helyi változatai is kialakultak, ezek a regionális köznyelvek (pl. erdélyi regionális köznyelv). Az irodalmi nyelvváltozatot újabban sztenderdnek is nevezzük. A nyelv a társadalom rétegzettsége szempontjából is változatokat mutat. A függőleges, társadalmi változatait szociolektusoknak, csoport- és szlengnyelvnek nevezzük. A függőleges tagolódást az iskolai végzettség, a foglalkozás, a korcsoport, a szabadidős tevékenység, stb. alakítja. A csoportnyelvek között külön egységet képez a szaknyelv (szakmai nyelv), vagyis egy-egy foglalkozás, szaknyelv sajátos nyelvváltozata. Ezek szó- és kifejezéskészletükben különböznek a sztenderd nyelvváltozattól. A csoportnyelv sajátos nyelvváltozata az ifjúsági- és diáknyelv, amelyre jellemző a játékos, tréfás szóalkotás, 3

4 de sok szót átvesz a tolvajnyelvből is. A tolvajnyelv vagy argó szándékos elkülönülésre törekvő csoportnyelv. A nyelvjárások, a csoport- és rétegnyelvek nem különülnek el mereven egymástól. Hatnak egymásra, és az egyes ember nyelvhasználatában összefonódnak. Stíluselem, stílushatás A stílus a nyelvhasználat jellegzetes módja. A nyelvi rendszer készletéből kiválasztjuk azokat az elemeket, amelyek megfelelnek közlésünk témájának, szándékainknak, körülményeinknek és egyéniségünknek. A szavak kettős tulajdonságot hordoznak. Egyrészt önmagukban is van jelentésük ez az elsődleges vagy denotatív jelentés, másrészt a kommunikáció során, az adott szövegkörnyezetben nyerik el jelentésüket ezt nevezzük másodlagos vagy konnotativ jelentésnek. A stílusban a két jelentés egyszerre hat. Jellemző nyelvünkre az is, hogy egy-egy szóhoz több szótári jelentés is kapcsolódik, de a szövegben általában csak egy jelentéssel fordulnak elő. A szó sítlusértékétől is függ, hogy melyik jelentést választjuk ki. Szavainknak állandósult stílusértéke van (pl. hogy hol helyezkednek el a pozitív, közömbös, negatív skálán), és van egy alkalmi stílusértéke, amelyet a szövegösszefüggés kölcsönöz neki. A madár szó például elsődleges jelentésében közömbös töltetű, de a jómadár (csintalan gyerek) kifejezésben negatív értéket nyer. Minden megnyilatkozásnak van valamilyen stílusa. Stílusosságról akkor beszélhetünk, ha a közlés stílusszintje illik az alkalomhoz, pontosan és árnyaltan fejezi ki a beszélő gondolatait, érzelmeit. Stílusrétegek, stílusárnyalatok A társadalmi érintkezés folyamán egy-egy csoport sajátos kifejezésmódja különböző stílusváltozatokat alakít ki ezek a stílusrétegek. A stílusrétegek az egyes nyelvváltozatokra épülnek. A stílusrétegek a közvetkezők: - társalgási - hivatalos-közéleti 4

5 - tudományos-szakmai - publicisztikai - szépirodalmi A sítlusrétegeket tovább színezik a sítlusárnyalatok. A stílusárnyalat vagy hangnem (hangvétel) a stílusrétegen belül alakul ki, aszerint, hogy milyen nyelvváltozatból és milyen nyelvi igényességgel válogatunk a nyelv szókészletéből. Eszerint a stílusárnyalatok lehetnek: - irodalmi/köznyelvi, népies, argó - választékos, bizalmas, közönséges - tiszta, logikus, szemléletes, homályos - lírai, epikai, drámai (ezen belül pl. ódai, elégikus, balladai) A különböző stílusrétegek sajátosságai A. Társalgási stílusréteg (stílus) Mindennapi életünkben bír a legnagyobb szereppel, olyan helyzetekben amleyekben laza, előre meg nem formált szövegeket alkotunk. Élőszóban leggyakoribb formája a párbeszéd vagy egy történet elbeszélése. Írásos műfajai a magánlevél (papírra írt vagy e- mailben elküldött), a napló és az üzenet (beleértve az sms-t is). Jellemző rá a fatikus nyelvhasználat, amellyel a kapcsolat megteremtését, fenntartását és lezárását elérjük fontos részét képezik a megszólítások, az udvariassági és a köszönési formák. Gyakoriak a töltelékszavak és közhelyek, fontos a nem nyelvi jelek (gesztus, mimika, testbeszéd) használata is. Szókincse igen változatos, a legkülönfélébb stílusrétegekből merít, a regionális köznyelv vagy a tájnyelvek szavait is beépítheti. B. Hivatalos-közéleti stílusréteg - a nyelv felhívó szerepe kerül előtérbe, hiányzik viszont az érzelemkifejező funkció - a hivatalos nyelvezet az intézmények és a magánszemélyek közötti érintkezés eszköze - a hivatalos szövegek többnyire tájékoztató vagy felhívó szerepet töltenek be (pl. kérvény, pályázat, jegyzőkönyv, rendelet, közlemény, felszólítás, értesítés, hivatalos levél) - a hivatalos szövegek szókincse mindenütt a jogi szaknyelvből merít, a szövegszerkesztés legfőbb szabálya pedig az egyértelműségre, pontosságra való törekvés - ennek ellenére gyakran a körülményeskedés, a terjengősség is jellemző a hivatalos nyelvre - a közélet az emberek társadalmi érintkezésének tere, így a közéleti szövegek a nyilvános kommunikációt valósítják meg (pl. felszólalás, hozzászólás, előadás, szónoki beszéd) 5

6 - a közéleti szövegek legfontosabb kommunikációs funkciója a felhívás, meggyőzés C. Tudományos-szakmai stílusréteg - az ide tartozó szövegek kommunikációs funkciója a tájékoztatás, ábrázolás. - hiányzik belőlük az érzelemkifejező funkció és ritkán élnek a felhívó funkcióval - a szavakat rendszerint elsődleges (denotatív) jelentésükben használják, egyértleműségre, pontosságra, törekednek - mondatszerkesztésükre jellemző a világosság, gyakran használnak kijelentő és magyarázó mondatokat - gyakran élnek a szakkifejezésekkel (terminológia) és idegen szavakkal - kiaknázzák a vizuális eszközöket, pl. grafikonokat, ábrákat, táblázatokat iktatnak be, vagy aláhúzzák, kiemelik a kulcsfogalmakat - jellemző szövegtípusai: előadás, ismertetés, tanulmány, monográfia, szakkönyv, kézikönyv D. Publicisztikai stílusréteg - a publicisztikai szövegek alapvető funkciója a tájékoztatás - a sajtó, az írott, hangzó, vizuális és digitális média szövegei tartoznak ide - sokszínűség jellemzi, hiszen stílusa nagymértékben függ a szövegműfajtól - hangneme lehet tárgyilagos vagy érzelemkifejező - gyakran merít a különböző stílusrétegekből megfigyelhető benne a társalgási, a hivatalos, a tudományos, a szépirodalmi stílusréteg nyelvhasználata - az igényes publicisztikai stílus a szépirodalmi és tudományos stílushoz áll közel - mivel többnyire valamilyen időszerű eseményről tájékoztatnak ezek a szövegek, gyakoriak bennük a neologizmusok, a különböző divatszavak - mivel a publicisztikai szövegek minősége változó, ezekben találunk leggyakrabban közhelyeket is - főbb műfajai: hír, riport, interjú, tudósítás, jegyzet, recenzió, kritika, esszé E. Szépirodalmi stílusréteg - funkciója az érzelemkifejezés, az esztétikai hatás keltése - fontos szerepet kap a szavak másodlagos (konnotatív) jelentése, a szövegkörnyezet hatására létrejött többletjelentés 6

7 - képszerűség, szemléletesség, hangulatosság jellemzi, amit a különböző stíluseszközök (szóképek, retorikai eszközök) és prozódiai eszközök (ritmus, rím, asszonánc, alliteráció) használata eredményez - a stílus függ az alkotó egyéniségétől, de az alkotás műnemétől és műfajától is - más stílusjegyek jellemzik az epikát, lírát, drámát, ezen belül pedig az egyes műfajok is eltérnek egymástól (pl. óda, elégia, tragédia, komédia, regény, humoreszk) A szöveg - a szöveg a nyelvi rendszer legfelsőbb szintje, a kommunikáció önálló egysége, szerkesztett mondatok halmaza - fontos sajátossága a szövegösszetartó erő (kohézió), amely több síkon megjelenik: szerkezeti összekapcsoltság (konnexió grammatikai kapcsolatok), a jelentésbeli kapcsolatokat (kohézió), valamint a kommunikációs előírásokat (koherencia) A szövegszerkezet - a szövegek esetében beszélhetünk: - makroszerkezetről - mikroszerkezetről - makroszerkezeten vagy makrokohézión a nagyobb szövegek jelentésbeli kapcsolatát értjük - makroszerkezeti egységek: bevezetés, tárgyalás, befejezés - a mikroszerkezet vagy mikrokohézió egységei: mondat, mondattömb, bekezdés - a szövegmondat a szövegszerkezet legkisebb egysége - a mondattömb tartalmi-logikai szempontból szervesen összetartozó mondatok sora - a bekezdés mondattömbökbe csoportosuló szabadmondatokból áll, kezdetét grafikailag is jelölik, azzal, hogy a sor bennebb indul - a mondattömb mondatai jelentésbelileg egy tételmondat köré csoportosulnak - egyes mikroszerkezeti egységek műfajfüggőek, mint a fejezet, a pont, az ének, verssor, versszak, jelenet, szín, felvonás, stb. 7

8 A szövegösszetartó erő - a szöveg grammatikai és jelentésbeli hálózatai összefogják a szöveg különböző egységeit, a mondattömböket, bekezdéseket, fejezeteket. - mondanivalóját a téma, a témahálózat közvetíti - a téma folyamatos jelenlétét biztosítják a szövegben a kulcsszók, az előre- és visszautalások, az ismétlődések, valamint minden nyelvtani, jelentésbeli és pragmatikai kapcsolat - a szövegösszetartó erőt (kohéziót, koherenciát) a szövegösszefüggés három síkja adja: - a nyelvtani elemek (grammatikai, szintaktikai) - jelentésbeli elemek (szemantikai) - a beszédhelyzethez kapcsolódó elemek (pragmatikai) Grammatikai szinten legfontosabb kapcsolóelemek: - a kötőszók (a szöveg mondatai közötti logikai viszonyokat mutatják) - az utalás (névmásokkal, ragokkal, jelekkel, határozószókkal). Az utalás három fajtája az anafora (visszautalás), a katafora (előreutalás) és a deixis (beszédhelyzetre való utalás) - az egyeztetés (alany és állítmány egyeztetése, számbeli egyeztetés) - az elhagyás (visszautalás egyik formája) - a szórend (kiemelt szó kiemelt helyen) - a névelő A szemantikai kohézió tényezői: - a cím (a szöveg egészére kiterjedő tartalmi-jelentésbeli kapcsolatra, a globális kohézióra utal) - az azonosság (ugyanarról a témáról, ugyanazokról a szereplőkről, ugyanarról a helyszínről, stb. van szó). Az azonosság eszközei az ismétlés, az azonosítás, a rokonértelműség, az értelmezés (parafrázis), a körülírás (perifrázis), az azonosalakúság - tartalmi logikai kapcsolatok: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető viszony a szabadmondatok vagy mondattömbök között A pragmatikai szint szövegkohéziós tényezői: - a kommunikációs tevékenység fajtája - a kommunikáció célja 8

9 SZÖVEGTÍPUSOK, SZÖVEGMŰFAJOK - a szöveg két alapvető létformája az élő beszéd és az írott szöveg - az élőbeszédben szerepet kap a teljes kommunikációs környezet: a nyelv zenei eszközeinek, a gesztusoknak, a személyes jelenlétnek és a körülményeknek a változatossága, értelmező ereje. Megszerkesztettsége lazább, gyakoriak benne a közhelyek, a töltelékszavak, az ismétlések - az írott szöveg megszerkesztettebb, megformáltabb. Ellenőrizhető, többször elolvasható, hosszabb ideig fennmarad, így csiszolt, és szerkezeti részei is jól elkülönülnek Kommunikációs forma szerint a szövegek lehetnek: - monologikus szövegek - dialogikus szövegek Kommunikációs funkció szerint a szövegek lehetnek: - ismeretközlő - érzelemkifejező - felhívó - kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó, kapcsolatlezáró (fatikus) - poétikai - metanyelvi Alapvető szövegtípusok: leíró, elbeszélő, érvelő vagy a formai követeleményeknek eleget tevő. Ezek előfordulhatnak önállóan, egy egész szöveget jellemzően, de megjelenhetnek egymást váltogatva is. A leíró szöveg: - a leírásban gyakran elszakadunk az idő folyamatától, állóképet rajzolunk - a leírás lehet: - tárgyleírás - személyleírás - meghatározás - szócikk - tanulmány - esszé, stb. 9

10 - leíráskor váltakozhatnak az átfogóan jellemző vagy egyes sajátosságokat megragadó elemek - a leírásban lehetnek minősítő (érzelmeket közvetítő) vagy egyszerűen tárgyilagos részek - a szöveg szerkesztésekor kiemelt szerepet kap a leírás iránya is Az elbeszélő szöveg: - az elbeszélő szövegekkel események sorát jelenítjük meg, érzékeltetve az időrendi folytonosságot - az esemény lehet cselekvés vagy történés, ezeknek sora, váltakozása (történetmondás, élménybeszámoló, útirajz, stb.) - ha az elbeszélő bizonyos távoltásgból (kívülről) nézve trágyilagosan adja elő az események rendjét, akkor tudósító elbeszélésről beszélünk - ha közelebbről, szinte jelenlevőként jelenít meg egy történetet (gyakran párbeszédekkel), akkor jelenetszerű elbeszélésről van szó (jelenetező elbeszélés) Az érvelő szöveg: - szerepe valamiről meggyőzni a hallgatót, az olvasót - két változata lehetséges: - bizonyítás (egy állítás helyességének az igazolása) - cáfolás (az ellenfél állítása helyességének a tagadása) - a beszélő, író alapállításait az ún. tételmondatokban fogalmazza meg. Ezekhez következtetés útján is eljuthat, ha pedig előrebocsátja, akkor magyarázat vagy bizonyítás követi (indukció, dedukció) - a bizonyításban egyrészt érveket sorakoztathat fel, másrészt cáfolatokat - a meggyőzésben hasznosak a példák, párhuzamok, hasonlatok - fontos a szerepe a szónoki-költői kérdéseknek is, amelyekben tulajdonképpen állítások hangzanak el, kérdés formájában, szerepük továbbvinni a gondolatot A formai követelményeknek eleget tevő szövegek: - pályázat - szakmai önéletrajz - hiavatalos levél - jegyzőkönyv. stb. A hivatalos írásművek 10

11 Hivatalos levél - hivatalos személyekhez vagy intézményhez intézzük - jellemzői: tömörség, tárgyilagosság, sajátos formai felépítettség (a címzettet, valamint a feladó nevét, címét a levélben is feltüntetni, megszólító- és záróformula, valamint a keltezés nem maradhat el) Szakmai önéletrajz - célja a szerző életének és személyi adatainak ismertetése - tömörség és tárgyilagosság jellemzi - elemei: vezeték- és utónév (leánykori név), születési hely és idő (esetleg szülők neve), nemzetiség és állampolgárság, családi állapot, gyermekek száma, tanulmányok, az eredeti és gyakorolt foglalkozás, szakmai pályafutás, kitüntetések, díjak, idegen nyelvek, érdeklődési kör (esetleg vagyoni állapot) Magánlevél - közelebbről ismert címzetthez írjuk - a magánlevél hangvétele, szóhasználata, témája mindent elárul a levélíró és a címzett kapcsolatáról - a formai elemek betartása ez esetben is fontos (keltezés, megszólítás, búcsúzóformulák, elköszönés, aláírás) Szónoklat (szónoki beszéd) - a hivatalos-közéleti stílusréteg sajátos műfaja - lehet törvényszéki, tanácskozó és ünnepi beszéd - a beszéd hagyományos részei: - - bevezetés (tartalmazza a beszéd tárgyát, tételét és a hallgató rokonszenvének megnyerését) - elbeszélés/narráció (a téma tulajdonképpeni kifejtése, elemeire bontva: a személy, az ügy, a hely, az idő, az anyag, a dolog, stb.) - kitérés (az elbeszélésben fordul elő, részletező leírás, elbeszélés, stb.) - részletezés (az elbeszélés gondolati magvának az összefoglalása) - bizonyítás (a beszéd legfontosabb érvelő része, érvek, ellenérve felsorakoztatása) - befejezés (két célt szolgál, az emlékezet felfrissítését és az érvelmek befolyásolását, lehet összefoglaló jellegű vagy érzelemfelkeltő) 11

12 Értekezés - gyakori iskolai szövegmű (irodalmi dolgozatok, kiselőadások, magasabb szinten tudományos tanulmányok) - megírásának műveletei: anyaggyűjtés, az anyag elrendezése, vázlat, megszövegezés - alapállításait a tételmondatok tartalmazzák, ezek köré szerveződnek a bekezdések - a tételmondatok leggyakrabban a bekezdések élélre kerülnek, ezeket a bekezdések kifejtik és bizonyítják - szerkezetileg több részből állhat, ezek között megkülönböztetett szerep jut a bevezetésnek (ide kerül az értekezés céljának a megjejölése, a feladat értelmezése, a kifejtés módszerének rövid jellemzése, a főbb szempontok, a szöveg szereplőinek megjelölése), ez a rész előremutat a szöveg egészére - ugyanolyan fontos a befejezés, a szövegre visszatekintő, összefoglaló szerepe van Esszé - átmeneti műfaj a gyakorlati és a szépirodalmi szövegmű között - a vizsgált kérdés általában tudományos természetű, de a kifejtésben a szépirodalom eszközeit alkalmazza 12

1. A stílusréteg fogalma

1. A stílusréteg fogalma 1. A stílusréteg fogalma A nyelvi kifejezésmódok a társadalmi érintkezés meghatározott területeihez is kapcsolódnak. Az így létrejött stílusváltozatok a stílusrétegek. Más szóval: a stílusréteg a társadalmi

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS 7. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Kommunikáció, tömegkommunikáció 9. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek ja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. május 24., péntek 72. szám II. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2002. (V. 24.) OM r. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Anyanyelvi kommunikáció. 1/9 g, 1/9j, 1/9 k. 1. Általános feltételek

Továbbhaladás feltételei Anyanyelvi kommunikáció. 1/9 g, 1/9j, 1/9 k. 1. Általános feltételek Továbbhaladás feltételei Anyanyelvi kommunikáció 1/9 g, 1/9j, 1/9 k 1. Általános feltételek Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. SÁTORALJAÚJHELY,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

Magyar nyelv tanterv 9 10. évfolyam

Magyar nyelv tanterv 9 10. évfolyam Magyar nyelv tanterv 9 10. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének,

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА. 10 11 класи MAGYAR NYELV. 10-11. osztály

УГОРСЬКА МОВА. 10 11 класи MAGYAR NYELV. 10-11. osztály ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Рівень стандарту УГОРСЬКА МОВА 10 11 класи Укладачі: С.С. Черничко, А.Ф. Берегсасі, Є.Л. Браун, М.М. Гнатик-Рішко MAGYAR NYELV

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI 2007 A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A gimnázium céljai és feladatai

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. Középszint és emelt szint MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Középszint és emelt szint 1. Szövegértés 1.1. Információk feldolgozása és megítélése Információk célirányos és kritikus használata:

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet Nagy Emma Nyelvében él a nemzet A tudomány azt tartja, ha egy folyamatot olyan állandó ráhatás éri, amelynek a környezete is kedvez, akkor az minőségi változást eredményez. Az egyes nyelveket beszélő nemzetek-etnikumok

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Mi ez pontosan? Miért készült? Miért nehéz?

Mi ez pontosan? Miért készült? Miért nehéz? Mi ez pontosan? A helyesírási tanácsadó portál egy olyan interneten keresztül elérhető szoftvereszköz, amely segít a mindenkori helyesírási szabályzat szerinti helyesen írott alak megtalálásában. A megoldás

Részletesebben

Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus

Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet kovacs-toth.beata@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció.

Részletesebben

Tematikai Környezetünk Órakeret 6 óra

Tematikai Környezetünk Órakeret 6 óra 11. évfolyam Az első idegen nyelvből a gimnázium 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 11. évfolyamon lehetőséget

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája pedagógiai programja 3.2.3. A gimnáziumban tanított tantárgyak

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV Nyíregyháza, 2009. május 21. Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Általános 9-12. Német nyelv

Általános 9-12. Német nyelv 9. évfolyam Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók idegen

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Magyar nyelv és irodalom KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 2.2.01.1 A TANTÁRGY

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

ESTI TAGOZAT. Magyar irodalom tanmenet. 10. évfolyam (heti 2 óra, éves óraszám: 74) Pethőné Nagy Csilla könyvéhez

ESTI TAGOZAT. Magyar irodalom tanmenet. 10. évfolyam (heti 2 óra, éves óraszám: 74) Pethőné Nagy Csilla könyvéhez ESTI TAGOZAT Magyar irodalom tanmenet 10. évfolyam (heti 2 óra, éves óraszám: 74) Pethőné Nagy Csilla könyvéhez Óraszám Témakör Tananyag A felvilágosodás irodalma 1 A felvilágosodás irodalma A felvilágosodás

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat Magyar nyelvi óra A témakör címe: A grammatikai kapcsolóelemek I. A tematikus egység: A szöveg Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: 2002. április 10. A tanárjelölt neve: Káli Diána Az intézmény

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 1. Bevezetés Német nyelv 1.1. Kerettantervi bevezető Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 11-12. b / humán tagozat: beépített emelt szint (6 óra) Helyi tanterv 11-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: 11-12. évfolyamon a b osztály természettudományos és humán

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A közismereti tantárgyak helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A közismereti tantárgyak helyi tanterve Ikt.sz: 1/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Kommunikáció magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Bevezetés a nyelvtudományba 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék tudomány (általában) az emberi tudás szisztematikus rendszere Ismérvek: 1. a tudásnak

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA)

KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben.

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése Ikt.sz: 10/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

10. évfolyam. Tematikai egység. nevelési-fejlesztési céljai

10. évfolyam. Tematikai egység. nevelési-fejlesztési céljai 10. évfolyam Tanulási önismeret 3 óra Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés felmérése, alakítása.

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben