Nyelv és kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelv és kommunikáció"

Átírás

1 Nyelv és kommunikáció Összeállította: Pásztori Klára Alapvető ismeretek a nyelvről A nyelv az emberek közti kommunikáció legfontosabb eszköze. A nyelv társadalmi jelenség: egyrészt a társadalom hozta létre, fejlesztette ki, másrészt a társadalom fennmaradásának feltétele. A nyelv gondolatokat kifejező jelek rendszere; a kollektív tudatban élő és bármikor felidézhető jelrendszer. A beszéd egyéni jelenség, a nyelv egyéni és aktuális alkalmazása. A beszéd tulajdonképpen a működő nyelv. A nyelv a közlés folyamatában (a kommunikációban) A nyelvi közlés tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus/beszédhelyzet. A nyelv működésekor legalább két emberre van szükség: az egyik, aki közöl valamit (ő az adó, feladó, kódoló, beszélő, író) és a másik, aki a közlést megérti (ő a vevő, címzett, dekódoló, hallgató, olvasó). A kommunikáció során a feladó (beszélő, író) egy beszédhelyzetben egy kód (nyelv, nyelvezet) segítségével egy csatornán (pl. hanghullám, könyv, rádióhullám) át egy üzenetet (közleményt) közöl a címzettel (hallgatóval, olvasóval). A Jakobson-féle kommunikációs modellben a kód azonos a nyelvvel, a feladó azonos a beszélővel, íróval, a címzett azonos a dekódolóval, hallgatóval, olvasóval, a kontextus azt a beszédhelyzetet jelenti, amelyben a kommunikáció létrejön, a csatorna a közvetítő közeg (hanghullám, könyv, térerő) az üzenet pedig maga a létrejövő szöveg (írott szöveg vagy elhangzó beszéd). 1

2 A kommunikáció funkciói 1. Ismeretközlő, ábrázoló funkció a nyelv által tudomást szerzünk bizonyos objektív tartalmakról. Pl.: Esik az eső. 2. Kifejező (érzelemkifejező) funkció a nyelv segítségével hangot adhatunk érzelmeinknek, vágyainknak. Pl.: Már megint esik az eső! 3. Felhívó funkció a nyelv által kinyilváníthatjuk akaratunkat. Felhívó funkciójuk van a kérdéseknek is, amennyiben azok által minden esetben közöljük azt az akaratunkat, hogy tudni szeretnénk valamit. Pl.: Vigyél esernyőt! Mióta esik? 4. Kapcsolatteremtő (kapcsolattartó/kapcsolatlezáró) vagy fatikus funkció a beszédhelyzet úgy jön létre, hogy a beszélők kapcsolatot létesítenek egymással, vége pedig akkor van, amikor ez a kapcsolat megszűnik. A kapcsolattartó funckió leginkább úgy szokott létrejönni, hogy rákérdezünk a csatorna működésére. Pl.: Szia! Jól hallom? Érted? Most leteszem. 5. Metanyelvi funkció a közlés magáról a kódról (nyelvről) szól. A nyelvtudomány nyelve például metanyelv, vagyis a nyelvről szóló nyelv. Pl.: A kutya főnév. 6. Poétikai (stilisztikai) funkció a nyelvi jel alkalmas arra, hogy különféle szövegekben funkcionáljon, első és másodlagos jelentésében is. Ez utóbbi esetben az üzenet nyelve stilisztikai értékű, művészi megformáltságú. Minden szépirodalmi szöveg poétikai funkciót hordoz. Pl. Erzsók asszonyom ékes, Holdkerek arculatán, hol még csak Ötvenöt év lakozik, Örökös hajnalnak Pirja dereng. (Petőfi Sándor: A helység kalapácsa) 2

3 A kommunikációs formák osztályozása hatáskörük szerint Mindennapi kommunikáció Leggyakoribb formája a dialógus (párbeszéd), melynek során két vagy több személy beszélget, és a kommunikációs szerepek állandóan váltakoznak. Másik formája a monológ, melynek során egy személy nyilvánul meg, a befogadó általában nincs jelen. A kommunikáció létrejöhet nyilvánosan is, pl. a vita, megbeszélés. Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban A nyelv használata mindig függ a kommunikációs tényezőktől. Ugyanaz a nyelv különböző változatokban él. A nyelvváltozatok kialakulása a nyelvet használó közösség tagolódásával függ össze. Mindenki több nyelvváltozatot használ. A tagolódás történhet területi (földrajzi) megoszlás szerint vízszintesen, ilyenkor nyelvjárásról, tájnyelvről, dialektusról beszélünk. A magyar nyelvjárások elsősorban hangkészletükben, szókincsükben különböznek, nyelvtani szerkezetben csak kis mértékben térnek el. Legfontosabb hazai nyelvjárások: csángó, székely, mezőségi, szamosháti, szilágysági. Az egységes nemzeti nyelv kialakulását a társadalmi fejlődés tette szükségessé. Igényes beszélt változatát köznyelvnek, írott változatát irodalmi nyelvnek nevezzük. A köznyelvnek vidékenként helyi változatai is kialakultak, ezek a regionális köznyelvek (pl. erdélyi regionális köznyelv). Az irodalmi nyelvváltozatot újabban sztenderdnek is nevezzük. A nyelv a társadalom rétegzettsége szempontjából is változatokat mutat. A függőleges, társadalmi változatait szociolektusoknak, csoport- és szlengnyelvnek nevezzük. A függőleges tagolódást az iskolai végzettség, a foglalkozás, a korcsoport, a szabadidős tevékenység, stb. alakítja. A csoportnyelvek között külön egységet képez a szaknyelv (szakmai nyelv), vagyis egy-egy foglalkozás, szaknyelv sajátos nyelvváltozata. Ezek szó- és kifejezéskészletükben különböznek a sztenderd nyelvváltozattól. A csoportnyelv sajátos nyelvváltozata az ifjúsági- és diáknyelv, amelyre jellemző a játékos, tréfás szóalkotás, 3

4 de sok szót átvesz a tolvajnyelvből is. A tolvajnyelv vagy argó szándékos elkülönülésre törekvő csoportnyelv. A nyelvjárások, a csoport- és rétegnyelvek nem különülnek el mereven egymástól. Hatnak egymásra, és az egyes ember nyelvhasználatában összefonódnak. Stíluselem, stílushatás A stílus a nyelvhasználat jellegzetes módja. A nyelvi rendszer készletéből kiválasztjuk azokat az elemeket, amelyek megfelelnek közlésünk témájának, szándékainknak, körülményeinknek és egyéniségünknek. A szavak kettős tulajdonságot hordoznak. Egyrészt önmagukban is van jelentésük ez az elsődleges vagy denotatív jelentés, másrészt a kommunikáció során, az adott szövegkörnyezetben nyerik el jelentésüket ezt nevezzük másodlagos vagy konnotativ jelentésnek. A stílusban a két jelentés egyszerre hat. Jellemző nyelvünkre az is, hogy egy-egy szóhoz több szótári jelentés is kapcsolódik, de a szövegben általában csak egy jelentéssel fordulnak elő. A szó sítlusértékétől is függ, hogy melyik jelentést választjuk ki. Szavainknak állandósult stílusértéke van (pl. hogy hol helyezkednek el a pozitív, közömbös, negatív skálán), és van egy alkalmi stílusértéke, amelyet a szövegösszefüggés kölcsönöz neki. A madár szó például elsődleges jelentésében közömbös töltetű, de a jómadár (csintalan gyerek) kifejezésben negatív értéket nyer. Minden megnyilatkozásnak van valamilyen stílusa. Stílusosságról akkor beszélhetünk, ha a közlés stílusszintje illik az alkalomhoz, pontosan és árnyaltan fejezi ki a beszélő gondolatait, érzelmeit. Stílusrétegek, stílusárnyalatok A társadalmi érintkezés folyamán egy-egy csoport sajátos kifejezésmódja különböző stílusváltozatokat alakít ki ezek a stílusrétegek. A stílusrétegek az egyes nyelvváltozatokra épülnek. A stílusrétegek a közvetkezők: - társalgási - hivatalos-közéleti 4

5 - tudományos-szakmai - publicisztikai - szépirodalmi A sítlusrétegeket tovább színezik a sítlusárnyalatok. A stílusárnyalat vagy hangnem (hangvétel) a stílusrétegen belül alakul ki, aszerint, hogy milyen nyelvváltozatból és milyen nyelvi igényességgel válogatunk a nyelv szókészletéből. Eszerint a stílusárnyalatok lehetnek: - irodalmi/köznyelvi, népies, argó - választékos, bizalmas, közönséges - tiszta, logikus, szemléletes, homályos - lírai, epikai, drámai (ezen belül pl. ódai, elégikus, balladai) A különböző stílusrétegek sajátosságai A. Társalgási stílusréteg (stílus) Mindennapi életünkben bír a legnagyobb szereppel, olyan helyzetekben amleyekben laza, előre meg nem formált szövegeket alkotunk. Élőszóban leggyakoribb formája a párbeszéd vagy egy történet elbeszélése. Írásos műfajai a magánlevél (papírra írt vagy e- mailben elküldött), a napló és az üzenet (beleértve az sms-t is). Jellemző rá a fatikus nyelvhasználat, amellyel a kapcsolat megteremtését, fenntartását és lezárását elérjük fontos részét képezik a megszólítások, az udvariassági és a köszönési formák. Gyakoriak a töltelékszavak és közhelyek, fontos a nem nyelvi jelek (gesztus, mimika, testbeszéd) használata is. Szókincse igen változatos, a legkülönfélébb stílusrétegekből merít, a regionális köznyelv vagy a tájnyelvek szavait is beépítheti. B. Hivatalos-közéleti stílusréteg - a nyelv felhívó szerepe kerül előtérbe, hiányzik viszont az érzelemkifejező funkció - a hivatalos nyelvezet az intézmények és a magánszemélyek közötti érintkezés eszköze - a hivatalos szövegek többnyire tájékoztató vagy felhívó szerepet töltenek be (pl. kérvény, pályázat, jegyzőkönyv, rendelet, közlemény, felszólítás, értesítés, hivatalos levél) - a hivatalos szövegek szókincse mindenütt a jogi szaknyelvből merít, a szövegszerkesztés legfőbb szabálya pedig az egyértelműségre, pontosságra való törekvés - ennek ellenére gyakran a körülményeskedés, a terjengősség is jellemző a hivatalos nyelvre - a közélet az emberek társadalmi érintkezésének tere, így a közéleti szövegek a nyilvános kommunikációt valósítják meg (pl. felszólalás, hozzászólás, előadás, szónoki beszéd) 5

6 - a közéleti szövegek legfontosabb kommunikációs funkciója a felhívás, meggyőzés C. Tudományos-szakmai stílusréteg - az ide tartozó szövegek kommunikációs funkciója a tájékoztatás, ábrázolás. - hiányzik belőlük az érzelemkifejező funkció és ritkán élnek a felhívó funkcióval - a szavakat rendszerint elsődleges (denotatív) jelentésükben használják, egyértleműségre, pontosságra, törekednek - mondatszerkesztésükre jellemző a világosság, gyakran használnak kijelentő és magyarázó mondatokat - gyakran élnek a szakkifejezésekkel (terminológia) és idegen szavakkal - kiaknázzák a vizuális eszközöket, pl. grafikonokat, ábrákat, táblázatokat iktatnak be, vagy aláhúzzák, kiemelik a kulcsfogalmakat - jellemző szövegtípusai: előadás, ismertetés, tanulmány, monográfia, szakkönyv, kézikönyv D. Publicisztikai stílusréteg - a publicisztikai szövegek alapvető funkciója a tájékoztatás - a sajtó, az írott, hangzó, vizuális és digitális média szövegei tartoznak ide - sokszínűség jellemzi, hiszen stílusa nagymértékben függ a szövegműfajtól - hangneme lehet tárgyilagos vagy érzelemkifejező - gyakran merít a különböző stílusrétegekből megfigyelhető benne a társalgási, a hivatalos, a tudományos, a szépirodalmi stílusréteg nyelvhasználata - az igényes publicisztikai stílus a szépirodalmi és tudományos stílushoz áll közel - mivel többnyire valamilyen időszerű eseményről tájékoztatnak ezek a szövegek, gyakoriak bennük a neologizmusok, a különböző divatszavak - mivel a publicisztikai szövegek minősége változó, ezekben találunk leggyakrabban közhelyeket is - főbb műfajai: hír, riport, interjú, tudósítás, jegyzet, recenzió, kritika, esszé E. Szépirodalmi stílusréteg - funkciója az érzelemkifejezés, az esztétikai hatás keltése - fontos szerepet kap a szavak másodlagos (konnotatív) jelentése, a szövegkörnyezet hatására létrejött többletjelentés 6

7 - képszerűség, szemléletesség, hangulatosság jellemzi, amit a különböző stíluseszközök (szóképek, retorikai eszközök) és prozódiai eszközök (ritmus, rím, asszonánc, alliteráció) használata eredményez - a stílus függ az alkotó egyéniségétől, de az alkotás műnemétől és műfajától is - más stílusjegyek jellemzik az epikát, lírát, drámát, ezen belül pedig az egyes műfajok is eltérnek egymástól (pl. óda, elégia, tragédia, komédia, regény, humoreszk) A szöveg - a szöveg a nyelvi rendszer legfelsőbb szintje, a kommunikáció önálló egysége, szerkesztett mondatok halmaza - fontos sajátossága a szövegösszetartó erő (kohézió), amely több síkon megjelenik: szerkezeti összekapcsoltság (konnexió grammatikai kapcsolatok), a jelentésbeli kapcsolatokat (kohézió), valamint a kommunikációs előírásokat (koherencia) A szövegszerkezet - a szövegek esetében beszélhetünk: - makroszerkezetről - mikroszerkezetről - makroszerkezeten vagy makrokohézión a nagyobb szövegek jelentésbeli kapcsolatát értjük - makroszerkezeti egységek: bevezetés, tárgyalás, befejezés - a mikroszerkezet vagy mikrokohézió egységei: mondat, mondattömb, bekezdés - a szövegmondat a szövegszerkezet legkisebb egysége - a mondattömb tartalmi-logikai szempontból szervesen összetartozó mondatok sora - a bekezdés mondattömbökbe csoportosuló szabadmondatokból áll, kezdetét grafikailag is jelölik, azzal, hogy a sor bennebb indul - a mondattömb mondatai jelentésbelileg egy tételmondat köré csoportosulnak - egyes mikroszerkezeti egységek műfajfüggőek, mint a fejezet, a pont, az ének, verssor, versszak, jelenet, szín, felvonás, stb. 7

8 A szövegösszetartó erő - a szöveg grammatikai és jelentésbeli hálózatai összefogják a szöveg különböző egységeit, a mondattömböket, bekezdéseket, fejezeteket. - mondanivalóját a téma, a témahálózat közvetíti - a téma folyamatos jelenlétét biztosítják a szövegben a kulcsszók, az előre- és visszautalások, az ismétlődések, valamint minden nyelvtani, jelentésbeli és pragmatikai kapcsolat - a szövegösszetartó erőt (kohéziót, koherenciát) a szövegösszefüggés három síkja adja: - a nyelvtani elemek (grammatikai, szintaktikai) - jelentésbeli elemek (szemantikai) - a beszédhelyzethez kapcsolódó elemek (pragmatikai) Grammatikai szinten legfontosabb kapcsolóelemek: - a kötőszók (a szöveg mondatai közötti logikai viszonyokat mutatják) - az utalás (névmásokkal, ragokkal, jelekkel, határozószókkal). Az utalás három fajtája az anafora (visszautalás), a katafora (előreutalás) és a deixis (beszédhelyzetre való utalás) - az egyeztetés (alany és állítmány egyeztetése, számbeli egyeztetés) - az elhagyás (visszautalás egyik formája) - a szórend (kiemelt szó kiemelt helyen) - a névelő A szemantikai kohézió tényezői: - a cím (a szöveg egészére kiterjedő tartalmi-jelentésbeli kapcsolatra, a globális kohézióra utal) - az azonosság (ugyanarról a témáról, ugyanazokról a szereplőkről, ugyanarról a helyszínről, stb. van szó). Az azonosság eszközei az ismétlés, az azonosítás, a rokonértelműség, az értelmezés (parafrázis), a körülírás (perifrázis), az azonosalakúság - tartalmi logikai kapcsolatok: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető viszony a szabadmondatok vagy mondattömbök között A pragmatikai szint szövegkohéziós tényezői: - a kommunikációs tevékenység fajtája - a kommunikáció célja 8

9 SZÖVEGTÍPUSOK, SZÖVEGMŰFAJOK - a szöveg két alapvető létformája az élő beszéd és az írott szöveg - az élőbeszédben szerepet kap a teljes kommunikációs környezet: a nyelv zenei eszközeinek, a gesztusoknak, a személyes jelenlétnek és a körülményeknek a változatossága, értelmező ereje. Megszerkesztettsége lazább, gyakoriak benne a közhelyek, a töltelékszavak, az ismétlések - az írott szöveg megszerkesztettebb, megformáltabb. Ellenőrizhető, többször elolvasható, hosszabb ideig fennmarad, így csiszolt, és szerkezeti részei is jól elkülönülnek Kommunikációs forma szerint a szövegek lehetnek: - monologikus szövegek - dialogikus szövegek Kommunikációs funkció szerint a szövegek lehetnek: - ismeretközlő - érzelemkifejező - felhívó - kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó, kapcsolatlezáró (fatikus) - poétikai - metanyelvi Alapvető szövegtípusok: leíró, elbeszélő, érvelő vagy a formai követeleményeknek eleget tevő. Ezek előfordulhatnak önállóan, egy egész szöveget jellemzően, de megjelenhetnek egymást váltogatva is. A leíró szöveg: - a leírásban gyakran elszakadunk az idő folyamatától, állóképet rajzolunk - a leírás lehet: - tárgyleírás - személyleírás - meghatározás - szócikk - tanulmány - esszé, stb. 9

10 - leíráskor váltakozhatnak az átfogóan jellemző vagy egyes sajátosságokat megragadó elemek - a leírásban lehetnek minősítő (érzelmeket közvetítő) vagy egyszerűen tárgyilagos részek - a szöveg szerkesztésekor kiemelt szerepet kap a leírás iránya is Az elbeszélő szöveg: - az elbeszélő szövegekkel események sorát jelenítjük meg, érzékeltetve az időrendi folytonosságot - az esemény lehet cselekvés vagy történés, ezeknek sora, váltakozása (történetmondás, élménybeszámoló, útirajz, stb.) - ha az elbeszélő bizonyos távoltásgból (kívülről) nézve trágyilagosan adja elő az események rendjét, akkor tudósító elbeszélésről beszélünk - ha közelebbről, szinte jelenlevőként jelenít meg egy történetet (gyakran párbeszédekkel), akkor jelenetszerű elbeszélésről van szó (jelenetező elbeszélés) Az érvelő szöveg: - szerepe valamiről meggyőzni a hallgatót, az olvasót - két változata lehetséges: - bizonyítás (egy állítás helyességének az igazolása) - cáfolás (az ellenfél állítása helyességének a tagadása) - a beszélő, író alapállításait az ún. tételmondatokban fogalmazza meg. Ezekhez következtetés útján is eljuthat, ha pedig előrebocsátja, akkor magyarázat vagy bizonyítás követi (indukció, dedukció) - a bizonyításban egyrészt érveket sorakoztathat fel, másrészt cáfolatokat - a meggyőzésben hasznosak a példák, párhuzamok, hasonlatok - fontos a szerepe a szónoki-költői kérdéseknek is, amelyekben tulajdonképpen állítások hangzanak el, kérdés formájában, szerepük továbbvinni a gondolatot A formai követelményeknek eleget tevő szövegek: - pályázat - szakmai önéletrajz - hiavatalos levél - jegyzőkönyv. stb. A hivatalos írásművek 10

11 Hivatalos levél - hivatalos személyekhez vagy intézményhez intézzük - jellemzői: tömörség, tárgyilagosság, sajátos formai felépítettség (a címzettet, valamint a feladó nevét, címét a levélben is feltüntetni, megszólító- és záróformula, valamint a keltezés nem maradhat el) Szakmai önéletrajz - célja a szerző életének és személyi adatainak ismertetése - tömörség és tárgyilagosság jellemzi - elemei: vezeték- és utónév (leánykori név), születési hely és idő (esetleg szülők neve), nemzetiség és állampolgárság, családi állapot, gyermekek száma, tanulmányok, az eredeti és gyakorolt foglalkozás, szakmai pályafutás, kitüntetések, díjak, idegen nyelvek, érdeklődési kör (esetleg vagyoni állapot) Magánlevél - közelebbről ismert címzetthez írjuk - a magánlevél hangvétele, szóhasználata, témája mindent elárul a levélíró és a címzett kapcsolatáról - a formai elemek betartása ez esetben is fontos (keltezés, megszólítás, búcsúzóformulák, elköszönés, aláírás) Szónoklat (szónoki beszéd) - a hivatalos-közéleti stílusréteg sajátos műfaja - lehet törvényszéki, tanácskozó és ünnepi beszéd - a beszéd hagyományos részei: - - bevezetés (tartalmazza a beszéd tárgyát, tételét és a hallgató rokonszenvének megnyerését) - elbeszélés/narráció (a téma tulajdonképpeni kifejtése, elemeire bontva: a személy, az ügy, a hely, az idő, az anyag, a dolog, stb.) - kitérés (az elbeszélésben fordul elő, részletező leírás, elbeszélés, stb.) - részletezés (az elbeszélés gondolati magvának az összefoglalása) - bizonyítás (a beszéd legfontosabb érvelő része, érvek, ellenérve felsorakoztatása) - befejezés (két célt szolgál, az emlékezet felfrissítését és az érvelmek befolyásolását, lehet összefoglaló jellegű vagy érzelemfelkeltő) 11

12 Értekezés - gyakori iskolai szövegmű (irodalmi dolgozatok, kiselőadások, magasabb szinten tudományos tanulmányok) - megírásának műveletei: anyaggyűjtés, az anyag elrendezése, vázlat, megszövegezés - alapállításait a tételmondatok tartalmazzák, ezek köré szerveződnek a bekezdések - a tételmondatok leggyakrabban a bekezdések élélre kerülnek, ezeket a bekezdések kifejtik és bizonyítják - szerkezetileg több részből állhat, ezek között megkülönböztetett szerep jut a bevezetésnek (ide kerül az értekezés céljának a megjejölése, a feladat értelmezése, a kifejtés módszerének rövid jellemzése, a főbb szempontok, a szöveg szereplőinek megjelölése), ez a rész előremutat a szöveg egészére - ugyanolyan fontos a befejezés, a szövegre visszatekintő, összefoglaló szerepe van Esszé - átmeneti műfaj a gyakorlati és a szépirodalmi szövegmű között - a vizsgált kérdés általában tudományos természetű, de a kifejtésben a szépirodalom eszközeit alkalmazza 12

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László)

Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László) Új műfajismeret (szerk.: Bernáth László) Témakörök: 1. Tájékoztató műfajcsalád II. fejezet 2. Az átmenet műfajai III. fejezet 3. A publicisztika IV. fejezet 4. A műkritikáról V. fejezet 5. Kiegészítő műfajok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100

Részletesebben

A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI

A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar nyelv és Irodalom Tanszéke Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra maďarského jazyka a literatúry A MAGYAR BESZÉLT NYELV SAJÁTOSSÁGAI Charakteristiky

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 91-98. NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n D o b o s C s i l l a Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Dr. Molnár Csikós László Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Bevezetés Az utóbbi időben olyan elmarasztaló vélemények hangzanak el, hogy fölösleges a magyar nyelvtant tanítani az iskolában,

Részletesebben

Cicero összes retorikaelméleti művei

Cicero összes retorikaelméleti művei Szemle 231 régió nyelvpolitikai történetét 1867-től 1944-ig mutatják be (Наш micцebий Babилoн: ez nagyrészt megfelel Csernicskó magyar nyelvű könyve vonatkozó fejezeteinek). A más nyelven, ez esetben a

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN

NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 199 214. NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA DADVANDIPOUR ZSUZSANNA Miskolci Egyetem,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1 Cserép Attila Molnár Katalin A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1 Az emberi kommunikáció jelentése 2 tájékoztatás, (hír)közlés, információk közlése vagy cseréje valamilyen erre

Részletesebben

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

egy-egy szót. A két példa két véglet, az egyikben a beszéd mint kellemes élmény, a másikban mint kényszer jelenik

egy-egy szót. A két példa két véglet, az egyikben a beszéd mint kellemes élmény, a másikban mint kényszer jelenik Na de várj csak, a vége az érdekes! Szóval amikor bejött, s megláttuk, hogy olyan, mintha egy úthenger átment volna rajta, mondom Janinak, hogy a mai napnak büdös vége lesz, nem visszük el szárazon a tegnapi

Részletesebben