Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te"

Átírás

1 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m agyart.

2 Az Ady Endre D iák k ör 50 éve s e m ék e ze te k iadja az Ady Endre D iák k ör Stude ntsk ý k rouže k Endre Adyh o R yťířsk á 25-27, Prah a 1, w w w.ae d.cz Sze rk e sztők : O rosz Ö rs, Sk ronk a Gábor, Path ó Gábor, H ostom sk ý Káro y Nyom dai e ők észítés: Ádám D ávid 2007 Köszöne te tm ondunk m inde n o yan ak tivistának ak i résztve tta nagyta á k ozó e ők észítésébe n: O rosz Ö rs (sze rve ző), Tánczos Z so t(e nök ), Pe niašk o Máté, R ajk o Péte r (a e nök ök ), Ádám D ávid (w e bm e ste r), Fodor I dik ó (k rónik ás), Szántó D óra Vio a (de signe r), Path ó Gábor (k apcso attartó), va am int: Császár D ávid, Cse nge r Anik ó, Csém y Gábor, Fü öp Ágne s (Lujza), Gá Atti a (Mazso a), H ostom sk ý Káro y, H. Tóth István, Juh ász Gabrie a, Küű R ita, Losonszk y Mih á y, ParajZ so t, Path ó R óbe rt, Sk ronk a Gábor, Tóth Péte r

3 Eőszó Fü öp Sánd or: Taákozások Eze n k iadvány az AED étre jötténe k 50. évfordu ója a k a m ábó m e gre nde ze tt k iá ításh oz k észü t e gyfajta k isérőanyagk ént, a te je sség igénye né k ü. A 24 tab ón be m utatott k ubtörténe t vizuá is é m ényéh e z nyújt e gy k is o vasniva ót, be te k intés az e m ú t 50 év néh ány m ozzanatába, össze gyűjtve pár írást, m e ye k a Prágai Tük örbe n, Az Új Szóban vagy épp az Ady Kör k rónik ájában vo tak o vash atók. Ak ik vi ogó-k épe k sorak ént tünne k e az é e tünk bő ; ve szik -e észre, h ogy va óság-pi anataink at m aguk k aviszik? Ezúton h ívom fe m indazok figye m ét, ak ik úgy érzik, h ogy bárm ive h ozzá tudnának járu ni e gy e h h e z h ason ó k iadvány k ibővítéséh e z, azok a k ub e érh e tősége in, vagy a nagyta á k ozón sze m é ye se n je e ntk e zze ne k! Ke e m e s o vasástk ívánok! O rosz Ö rs, sze rk e sztő Tudják -e, h ogy gazdagabbak e tte k, h ogy m i m ind gazdagabbak e ttünk ; m e rt m e rtünk, m e rt észre ve ttük e gym ást. (H om ok óra anto ógia, 19 75) Prágában e gy diák, Prágában a vi ág Ism e re te ink sze rzése során sok szor ta á k ozunk h íre s e m be re k ne véve, ak ik a m agyar történe e m építésébe n o y nagy sze re pe t vá a tak.van e gy k ise bb csoport, k ik ne k é e tébe n az a k özös pont, h ogy m e gfordu tak Prágában, és ism e re te ik e t e m e nyugat-e urópai szint ű városban k am atoztatták, h ogy aztán az ne m ze tük javára vá jék. Többe k k öztők írták azta történe m e t, am e yne k ugyan része se i ne m vo tunk, de örök öse i vagyunk. Ö rök ük aptuk a szabadságot, am it ne m tudunk m é tón érték e ni. Be k e va anunk m agunk nak, az e gész történe e m o yan m e se sze rű szám unk ra. Am it ne m a saját bőrén tapasztaaz e m be r, azt ne m tudja igazán átérték e ni. Mik or ére zh e tjük azt a fé e m e t át, am it azok az e m be re k ére zh e tte k, ak ik a csata e ge ső sorában próbá ták am a szabadságot k ivívni, m e ye t m ost é ve zünk? Ne m irigye jük ők e t, és re m é h e tő e g ne m is e sz részünk i ye n

4 szörnyűsége k be n. Minth a m e sék e t h a gatnánk, csak h ogy e ze n történe te k vége ne m tartogat m inde n ne m ze t szám ára bo dog be fe je zést. A m i k orunk nak is m e gvannak a saját h arcai. H ovo t, h one m vo t, vo t e gysze r e gy m agyar történe e m. Vo t, van és e sz. Ah h oz, h ogy a e sz részéve fog a k ozh assunk az o y sok at siratott vo t h e ye tt, e őször a van részétk éne e éggé m agunk énak ére zni, h ogy a e sz k e e m e se n érje n be nnünk e t. H a m ár e nge dik a e h e tősége ink, h aszná juk k i azok at. Sok szor h a ottam h íre s szónok ok at arróbe szé ni, m e nnyire szük sége te tik az össze fogás a h a adás i e tve a fe nnm aradás érde k ébe n a m ai be o vadó és naiv társada om ban. I ye nk or az ott évők h e ve s bó ogatások k öze pe tte je zik h atározott e gye tértésük e t, csak h ogy többségük bőm indig h iányzik az a szintű m e ga ázk odás, h ogy m aguk ba nézze ne k, és észre ve gyék, ők is ugyano yan gyar ók, m int ak ik re ujjam utogatnak, s rájuk is éppúgy vonatk oznak e gondo atok. Együtt többre vih e tjük. Ezt észre is ve tte e gy csapat diák be n Prágában, m ik or m agyarnak e nni e gye n ő vo t a e gsze m te e ne bb bűnne, és ne m uto sósorban az időtájt te rje nge tt a szocia izm us h a á szagú eh e e te is. Úgy döntötte k, össze fognak, s e nne k az össze fogásnak ne ve t is ajándék oznak, igy szü e te ttm e g az Ady Endre D iák k ör (továbbiak ban AED ), m e y sok m agyar diák révétje e nti Prágában, többe k k öztaz e nyém e tis. Mie őtt e őször Prágába érk e zte m vo na, ne m tudtam e k épze ni, m i az a csoda, am it m inde nk i, k i m e gfordu t e bbe n a városban, ére z. Aztán e gy ártat an osztá yk irándu as révén e k e rü te m e bbe a sok at m e gé t városba. Mondanom se m k e, az e m íte tt h atás ne m m aradt e. Igazi vi ág- és e gybe n m űe m ék e k be n gazdag várossá nőtte k i m agát. H a fognánk e gy e m be rt a vi ág m ásik fe érő, és e te nnénk az Óváros k öze pén, k om o yan gondo k odóba e sne, vajon h ányadik századba is csöppe nt va ójában. Eze k után ne m sok gondo k odás szük sége te te tt ah h oz, h ogy e döntse m, m e rre fo ytassam tanu m ányaim at. Mik or őssze, e nyh e gyom orgörcsök k e e szá tam a vonatró, e gy k e dve s ism e rősöm e gybőe ém sie te tt, h ogy a k e zde ti ne h éz ak adá yok atse gítse n e k üzde ni. Már e k k or k issé m e g e pe tt, de annánagyobb h á ávafogadtam a se gitsége t. Aztán be e a sűrűjébe. Ne m tartozom a vá tozások at k önnye n m e gszok ó sze m é ye k k özé, igy a k orai e k e se dése m k e zde tt e h a ványu ni e gyre növe k vők étségbe e sése m árnyék ában. Ek k or m e gism e rte m e gyk étm agyar sorstársam at, ak ik ugyanabban a k o égium ban ak tak, i e tve ugyanazon isk o ába jártak, ah ová én. Azt, h ogy végte e nük e dve se k és jók e dvűe k, m ár csak se gítők észségük m ú ta fe ü. Ne m sok szor ére zh e ti az e m be r azt, h ogy a k örü ötte évők szivbő jövőe n m inde nt próbá nak m e gte nni annak érde k ébe n, h ogy e gye nge ssék az útjait. Se gítségnyújtás és se gíte ni ak arás. Eze n e szm e i cé ok vége tt a apították be n az Ady Endre diák k ört, am e y e ddig m ég e gysze r se m h ozott szégye nt a ne vére. A sze rve ze t k ü önböző k u túrá is-, sport-, táncre nde zvénye k és szórak ozási e h e tősége k sze rve zését tudh atja m agáénak m ind a m ú tban, m ind a je e nbe n. Jó időbe n k ü önböző túrák on, té e n többszöri szánk ózáson ve h e tünk részt e gy nagy csapat vidám e m be r társaságában, éve nte m e gsze rve zi az őszi és a tavaszi focibajnok ságot az ún. R IMET k orsóért, am e y e gy nagyon nagy é m ényt je e nth e t a futbasportágában annyira ne m jártas e m be re k ne k is, aztán a "Po gár ányok és K am pár Tibor" aszta ite nisz bajnok ságot, va am int m ég e m ítést érde m e 4

5 az ún. sörsz a om, am i ta án ne m is sport, m int ink ább tűrőpróba. Úgy vé em, m inde nk i érti, m ire gondo ok e zze a k ife je zésse, h a pe dig m égse m, h agyjuk m e g e zt titok k énta prágai diák ok nak. Szinte h e ti re ndsze re sségge össze üa m agyarok színe java a Na H rádk u sörözőbe n, h ogy m e gvitassák az e m ú t ta á k ozás óta sze rze tt é e ttapaszta ataik at. D e ssze rtk ént éve nte m e gre nde zésre k e rüa "Márciusi bu i", m e ye a m árciusi ifjak te tte ire sze re tnénk a m agunk m ódján e m ék e zni, s am e y sze rve zéséne k én is e k e s résztve vője vo tam m ás k orosztá yom be i diák k a e gye te m be n. Eze n a re nde zvénye n e gyéb diák k örök tagjai is részt ve szne k, úgy Cse h országbó, m int Sz ovák iábó. Itt e gy pi anatra e is h orgonyoznék, h ogy be szám o jak a k e dve s o vasónak arró, m e nnyire jó e m be rne k, barátnak és m agyarnak e nni Prágában. Az össze fogás, am it a k észü ődés a att tanúsítottak a m agyar diák ok, k om o yan e gondo k odóba e jti az e m be rt, m iértne m e h e tk ivite e zni e zta fajta odaadástm inde nh o, am e rre m agyar é. Szintén az e ők észü e te k e n jötte m rá, m itére zh e tte k azok a m agyar diák ok, ak ik cse h barátaik k ak ivonu tak az utcák ra be n, h ogy h angoztassák o y h osszú ide je e nyom ott h angjuk at, és m i ye n érze se k k e ríth e tték h ata m uk ba ők e t, am ik or a táb ájuk ra irt szöve ge t, am e y igy szó t: "Jsm e s Vám i! Stude nti národnosti m ad arsk é.", h e ve s tapsvih ar és é je nzés k öve tte. Azt h isze m, az, h ogy be e borzongok e nne k szépségébe, a e gk e vésbé fe je zi k i azt, am it va ójában ére zte k azok a bizonyos m agyar diák ok. Többe k k özt m e gtudtam aztis, h ogy szám os tudós, tanár, m érnök és po itik us, k ik re m é tán eh et büszk e a fe vidék i m agyarság, k optatta prágai e őadóte rm e k padját, és véste be e ne vétörök re az AED k rónik ájába. D iák k örünk a apitásának évét figye e m be véve, rövid szám o gatás után rájöh e t az o vasó, idén jubi e áe z a h íre s-ne ve s társaság m inde n vo tés je e n tagjáva, m ive 50 éve annak a napnak, h ogy ne ve t adtak a m ár addig is éte ző "k ézfogásnak ". Ápri is de re k án az évfordu ót m é tók éppe n h e ye és h angu attasze re tnénk m i, je e n AED tagok biztosítani. Em e e szm e i érték ét fe be csü h e te t e n re nde zvény e gy e gész h étvégét fog am agába, csütörtök tő(ápri is 26.) k e zdödőe n, m ik oris e gy-k ét h e yi ne m ze ti itam e e tt cse ré h e tne k tapaszta atok at a vo t, i e tve je e n tagok. U gyancsak a program része e gy fotók iá ítás, am e ye az e m ú t50 évk épe k be n va ó m e gje e nítését cé ozta m e g az ifjú "AED gárda". Ki azért, h ogy noszta giázzon, k i azért, h ogy inform ációk atgyűjtsön, vagy csak e gysze rűe n az e gyütt étöröm e vége tt, részt ve h e t e gy k özös városnézése n. Em e h étvége k icsúcsosodása e gy vacsoráva e gybe k ötött ünne pi össze jöve te e sz, m e yne k k e re tén be üm e gtiszte te tésünk re fe ép a sok atm e gé tés m é tán h íre s NYITNIKÉK néptánce gyütte s is. A sze rve zőcsapat, és jóm agam ne vébe n k ívánom, h ogy m inde nk i ére zze nagyon jóm agát, és re m ényk e de m, h ogy m ég sok i ye n e se m ény m e gsze rve zése, és k ivite e zése e é nézh e tünk. Sk ronk a Gáb or, m e gje entaz ÚjSzób an, ápriis 5

6 M i ye n vo taz AED... Vote nök ök e m ék e zne k Vajon gondo ták -e Varga Le ve nte és társai, ak ik be n m e gsze rve zték a prágai m agyar e gye te m isták társu atát, h ogy e z a diák k ör 50 évm ú va is m űk ödni fog, h ogy óvja és fe j e ssze a Prágában tanu ó m agyar fiata ok azonosságtudatát, az anyanye vük, a történe m ük, a h agyom ányaik és az iroda m uk iránti sze re te te t? * * * Én is nagy öröm m e k észü ődte m az Ady Endre D iák k ör m e ga ak u ásának 40. évfordu ója a k a m ábóm e gre nde ze tt ünne pségre, h isze n e z a diák sze rve ze t e e te m e gy szak aszában szinte étfontosságú vo t szám om ra. Annak e e nére, h ogy "h ivata osan" soh a ne m e tte m a tagjává avatva, m ive ne m diák k ént, h ane m do gozók ént k e rü te m Prágába be n. Én is sze re tte m vo na m unk a m e e tt (ugyanis szü e im tőne m k aptam vo na anyagi tám ogatást) továbbtanu ni, de sajnos ne m ve tte k fe a Káro y Egye te m Bö csésze ttudom ányi Karának m agyar-ango szak ára. Azután va ah ogy ittragadtam, e gyrészt be e sze re tte m Prága h angu atába, égk örébe, m ásrészt úgy se m vo t igazán h ova m e nne m... D e a k e zde tbe n nagyon e gye düére zte m m agam, úgy, m inth a e gye t e n fe k e te e nnék a fe h ére k k özött. D e e z csak addig tartott, am íg fe fe de zte m a Magyar Ku turá is Központot, s a Magyar Ku túra bo tját, ah om e gism e rk e dte m itt tanu ó m agyar diák ok k a, és attófogva e jártam m inde n re nde zvényük re. Ne m te t e sok idő, m íg végüúgy ére zte m, h ogy Prága te e van m agyarok k a. Mindig é m ény vo tva ah oe gy ism e rősse ta á k ozni és m agyarube szé ge tni, és k özbe n ére zni, h ogy a cse h e k ne m úgy nézne k ránk, m int az e ze réve s e nyom ójuk ra, h ane m m intva am i ye n Mars- ak ók ra. Ebbe n az időbe n vo t az AED -ne k e gy néptánccsoportja, a Nyitnik ék, vo t iroda m i színpadunk, k e dve nc k ávéh ázunk és sörözőnk, ah o re ndsze re se n össze jöttünk be szé ge tni, fi ozofá ni. Azóta e te t16 év, de a m ai napig azok a e gjobb barátaim, ak ik k e ak k oriban az AED re nde zvénye in ism e rk e dte m m e g, és ak ik k ü önfé e ok ok m iatt (fő e g jobb m unk a e h e tősége k, m int Sz ovák iában) szintén itt m aradtak Prágában, és ak ik k e a m ai napig e szok tunk néh a járni a diák ok re nde zvénye ire. A ta á k ozón résztve vővo taed e nök ök ne k, többe k k özött, e zta h árom k érdést te tte m fe : 1. M e yik a egk e dve se b b prágai diák k ori e m ék e? 2. M ive fogakozik je eneg? 3. M iye n a k apcsoata Prágávaés a votaed tagok k a? BAJNO K ISTVÁN (a 60-as éve k e e jén vo taz AED e nök e ) 1. R e tte ne te se n ne h éz e rre vá aszo ni, de a e gk e dve se bb e m ék e m ne m m ú t ide jű, h ane m fo yam atos e m ék. Egy Káro y-h ídbe i szoborh oz fűződik, am e y a Kiso dairányában a ba o da i 13. szobor: Sze ntkristófviszi a k is Jézusta vá án, Én e zt a szoborcsoportot, pontosabban a k is Jézust gyóntatóm m á fogadtam m indjárt a 6

7 prágai tanu m ányéve im k e zde tén, am ik or m ég re tte ne te se n gyötörta h onvágy, és ide a Káro y-h ídra jártam e panaszo ni a búm at-bánatom at. E éggé k ötődte m e h h e z a szoborh oz és am ik or Prágában vagyok, soh a ne m h agyom k i a m e gte k intését. Gyönyörűe k az arányai, m inde nk ine k aján om, h ogy nézze m e g. Sze nt Kristóf e gy nagy darab e m be r, bottaa k e zébe n, és vá án viszi át a gye rm e k e t, a k is Jézust a víze n, ak i intőn e m e i fe a k e zét. R e nge te g szim bó um ot ta á tam e bbe n a szoborban. Te h át a e gk e dve se bb e m ék e m e h h e z a szoborh oz fűződik, úgy a tanu m ányaim éve i a att, m intazóta is. Em e séné a " ege ndás" fe k e te AED-napónak a történe tét? Nagyon rövide n annyit m ondanék ró a, h ogy be n e gy k özös nap ót k e zdtünk írni, ah ová m inde n re nde zvényünk ön be je gye ztünk e gye t s m ást. Nagyon érde k e se k e ze k a je gyze te k, dok um e ntum ok, é m énybe szám o ók, néh ote je se n sze m é ye s h angvéte űe k, k i-k i jót m oso yogh at m ost va am ik ori e ge tre nge tő búján vagy panaszán, e se t e g csodá k ozh at azon, h ogy m i ye n apróságok nak tudott va am ik or te je s szívve örü ni. Ez a nap ó ig íródott, aztán va ah ová e tűnt, va ak i va ószínű e g pátyo gath atta. Az utáni m ozga m as idők be n va ak i va ószínű e g m e g ak arttő e szabadu ni, és e dobta a Pe třín-h e gy o da ában. O ttázott e gésze n addig, m íg va ak i m e gta á ta. A be csü e te s m e gta á ó be e apozotta füze tbe, és vo to yan ne m e s e k ű, - m ive m e gta á ta a nap óban a cím e m e t-, e k ü dte ne k e m aján va R im aszom batba. Én be k ötte tte m és e z a nap ó azóta is e gy nagyon érde k e s, k orh ű dok um e ntum a az AED -ne k ;m ostis k özk éze n forog, és vannak, ak ik o da ak at fénym áso tak k i be ő e. H ogyan e m ék szik vissza arra az id őszak ra, am ik or az 989 -e s forrad aom u tán országu nk szétváásáig, param e nti k épvise ő vot a Cse h szovák Szöve tségi K öztársaságb an? Ke em es em ék e im vannak e rrő az időszak ró. Nagyon érde k e s m ódon k e rü te m be a Par am e ntbe : e gy e ste, k b. fétízk or te e foná tak ne k e m Kom árom ba, h ogy én vagyok az Együtté és soron k öve tk e zők épvise ője, és e zért azonnautazzak fe Prágába. Gyorsan össze csom ago tam, ve tte m a k ézitásk ám at, és m ég aznap éjszak a fe utaztam Prágába, ah om indjárt m ásnap k épvise ővé avattak. Két éve t tö tötte m Prágában, és nagyon jóére zte m itt m agam. Az Együtté és irodájában jó csapat gyű t össze. Kár, h ogy k i őtték a ó unk a re pub ik át! Mi a széte sés e en szavaztunk. H ozzá k e fűznöm, h ogy a Szöve tségi Par am e ntbe n nagyon k u turá t h angvéte ű Par am e nte t ism e rte m m e g, és h a e k épze e m, h ogy m i m e gy m ost a m ásik Par am e ntbe n, örü ök, h ogy a Szöve tségine k e h e tte m a tagja és ne m a sz ovák nak. 2. Gye rm e k -e m e gyógyász vagyok. A ve sszőparipám e nne k k e re tén be ü továbbra is az, am iértnagyon h aragszik rám ne m e gy sz ovák po itik us és pe dagógus m égpe dig az anyanye vű ok tatás je e ntősége, e se t e g h iányának ne urotizá ó h atása a gye rm e k e k fe j ődésére Ezt sze re te m csiná ni, e őadások at tartok pe dagógusok nak azzaa cé a, h ogy ism e rte sse k e gy o yan pszich o ógiai-pszich iátriai vé e m ényt, am e y a átám asztja azt, h ogy m agyar gye re k ne k m agyar isk o ában a h e ye. 7

8 3. Én vi ágé e te m be n Ady k örösne k tartottam m agam at. Soh a ne m fe e jte tte m e, h ogy én e bbe n a társaságban nagyon jóére zte m m agam, és az AED m unk ájában ak tívan résztve tte m. Nagy figye e m m e k ísére m továbbra is a sorsát. Ma m ár k e dve s barátaim, vo t AED -tagok gye rm e k e i tanu nak itt, te h át a k ontinuitás a ne m ze dék vá tás után is m e gm aradt. Most e ze k ne k a gye re k e k ne k druk k o ok, h ogy továbbvigyék azt, am itm i e k e zdtünk. FUTÓ ENDR E (19 67-tő ig vo taz AED e nök e ) 1. Ez nagyon ne h éz k érdés, én ugyanis m ár 15 éve s k orom tóe gésze n 24 éve s k orom ig Prágában é te m be n k e rü te m ide, és az atom te ch nik ai iparisk o ába jártam. A szü eive e gyü ttk ötözöttprágáb a? Ne m, csak e gye dü. Annak ide jén k ivá asztottam azta k özépisk o át, am e yrőazt h itte m, h ogy a e gne h e ze bb, e zért je e ntk e zte m ide. Szü e im továbbra is R agyo con, e gy Losonc m e e tti k is fa uban é te k. Később, be n be fe je zte m a Káro y Egye te m Te rm észe ttudom ányi Karán a m agfizik át. Így aztán Prágáh oz nagyon sok szép é m énye m fűződik, h isze n itté te m e ifjú éve im e t. Eze k k özüta án k ie m e ném a Sz áv-szige ti táncisk o át, a k ü önfé e diák csínye k e t, a focim érk őzése k e t, sőt, azt a sok k e se rve s tanu ást is, am i így utó ag szintén m e gszépü, de annak ide jén ne m é ve zte m annyira. 2. Már több éve Budape ste n é e k. Szám ításte ch nik ávafog a k ozom, e ddig e gy cégné vo tam ok tató, aze őtt pe dig az Eötvös Loránd Tudom ánye gye te m Szám ítógéph á ózati Intéze te igazgatóh e ye tte se vo tam. Ne m sok ára Ge nfbe m e gye k h árom évre, ah oaz Európai R észe csk e fizik ai Intéze tbe n fogok program ot írni e gy k ísér e th e z. 3. Be va om, h ogy jóform án se m m i ye n. A vo t Adysok k özücsak Kovács Tiborratartom a k apcso atot, ak i szintén Budape ste n é. Kassán is vannak m ég ism e rőse im, ak ik va am ik or szintén prágai diák ok vo tak. D e Prágávam e gszak adta k apcso atom, m e rtm ostm ár ne m k ötide se m a m unk ám, se m e gyéb do og. K O VÁCS TIBO R ( tő19 71-ig vo taz AED e nök e ) 1. Me g k e, h ogy m ondjam, az én e nök ösk ödése m h e z túsok k e e m e s é m ény ne m fűződik, m ive m ink e t ak k or arra k énysze ríte tte k, h ogy h a fe nn ak arjuk tartani a k ubot, sze rve zzük m e g a saját főisk o ánk on a Szocia ista Ifjúsági Szöve tség sze rve ze te it. D e azért szép e m ék e im is vannak, p. az e gye s k irándu ások és jópár színvona as, e őadássae gybe k ötöttk ube st. 2. Budape ste n é e k, ah ovan e gy te rve zőirodánk, és ottdo gozom. 3. Sajnos, m ost m ár ne m túszoros. Még a szocia ista időszak ban vo tak m unk ak apcso ataink, ak k or gyak rabban jártam Prágába. Most m ár e éggé ritk án járok ide, és ugyane z érvénye s a vo tdiák társak ra is. SZ ALÓ BÉLA (a k onszo idációs éve k be n, a 70-e s éve k e e jén vo t az AED e nök e, és ak itbizonyára sok an ism e rne k azok k özü, ak ik résztszok tak ve nni a Cse h 8

9 és Morvaországi Magyarok Szöve tsége re nde zvénye in) 1. Könnye bbe tis k érde zh e ttévo na, ne m e sz k önnyű e gy e m ék e tk ie m e ni a sok k özü... Ta án a Mik u ás-e ste k re e m ék sze m vissza a e gszíve se bbe n, am ik or m ég Poděbradybó jártunk fe Prágába, és m i csiná tuk a k u túrm űsort. D e a focibajnok ságok és a sörözése k is fe e jth e te t e ne k. 2. Az e ne rge tik ában do gozom im m ár 20 éve. Ma tu ajdonk éppe n a cse h e ne rge tik a m ode jéne k össze á ításán do gozunk, én a pe rspe k tíváva és a m ér e gk észítésse fog a k ozom. M iye n gyak ran jársz h aza Szovák iáb a? E ég ritk án járok h aza, úgy k étsze r-h árom szor éve nte szok tam m e g átogatni a szü e im e t. D e igye k sze m sze m m e k ísérni a sz ovák iai e se m énye k e t, am e ye k á ta ában sajnos ne m tú ságosan e k e sítőe k. A gye re k e id b e széne k m agyaru? Ige n, m ind a k e ttő tök é e te se n be szé i a m agyar nye ve t. Te h át, van m ég e sé y arra, h ogy e ga ább e gy ne m ze dék nyire m e gőrizzük az anyanye ve m e t, bár e h atároztam m agam ban, h ogy az unok áim m ais csak m agyarufogok be szé ni. Z ACH AR IÁS ISTVÁN (19 72-be n k e zdte m e g tanu m ányaitprágában, és ővo t a jobb k e ze az ak k or e nök ösk ödő Mo nár Im réne k - ak i sajnos ne m jött e a ta á k ozóra). 1. Nagyon sok k e dve s e m ék e m van Prágáró, m ár m aga az Ady Endre D iák k ör éte zése is e gy nagyon szép e m ék. Tu ajdonk éppe n itt Prágában tudatosítottam m agam ban, h ogy m e rre k e h a adnom tovább. Ez fő e g a m agyarságom ra vonatk ozik, m ive én e őtte sz ovák isk o ák ba jártam, és az itte ni k özösségi, össze tartozási érzés, a k özös te vék e nysége k k itörö h e te t e n h atássavo tak rám. Itt m indnyájan igye k e ztünk az Ady k ör és a prágai diák é e tjavátszo gá ni. Én abban az időszak ban te vék e nyk e dte m az Ady k örbe n ( ), am ik or státuszt k e e tt adni e nne k a sze rve ze tne k, és a m ai napig nagyon jó érzésse tö t e m inde n, am it ak k or sik e rü te érnünk. Éppe n e zért sze re tném átadni a gye rm e k e im ne k e zt az érzést, a k özösségi tudatot, a tapaszta ataim at, e zért is h oztam e ők e t m agam m aprágába, h ogy m inde zt átére zzék. Ők m ost k özépisk o ába járnak, és sze re tném, h a tovább tudnák vinni e nne k az e gyüvétartozásnak az érzését. 2. Én a Műszak i Egye te m e e k trote ch nik ai szak ának e végzése után visszam e nte m a szü ővárosom ba, Sze psibe, ah o m űszak i te rü e te n do goztam e gésze n ig, a re ndsze rvá tásig. Ek k or po gárm e ste rre vá asztottak Sze psibe n, és m ostis e zta funk cióttö töm be. 3. Sajnos m indk e ttőve e ég gyér, bár figye e m m e k ísére m az AED te vék e nységét a k orosztá yom be i barátaim gye rm e k e i révén, ak ik m ost itt tanu nak Prágában. Éve nte k b. e gysze r jövök Prágába vagy a m unk ám bók ifo yó ag, vagy pe dig m agáne m be rk ént. Me gm utattam m ár a gye rm e k e im ne k az isk o át, ah ová jártam, a k o égium ot, ah o ak tam és k e dve nc h e ye im e tis. 9

10 Léte zik m ég a k e dve nc prágai k ocsm ája? Az e gyik ige n, a Bře vnovfe e ttta á h ató. D e a e gk e dve se bb a "Je zírk o" ne vű h e y vo ta Strah ovo da ában, am e y, sajnos, m ár ne m üze m e. SER ES LAJO S (19 80-tó19 82-ig vo taz AED e nök e ) H a visszagondo ok prágai diák éve im re, csak k e dve s e m ék e k buk k annak e ő, úgy a Műszak i Egye te m rő, m int a k ubró. Fe e jth e te t e n é m ény szám om ra az az össze fogás és k itartás a diák ok ban, ak ik e k e rü ve otth onró, e bbe n az ide ge n k örnye ze tbe n h e yt tudtak á ni az e gye te m e k e n, öná óak vo tak, m e g tudták sze rve zni e gyéni és k özösségi é e tük e t, és e gy o yan h agyom ánynak vo tak a fo ytatói, am e yne k öröm m e átom, h ogy m a is vannak továbbvivői. Szóva, a e gnagyobb é m énye m e z az e gyüvétartozási érzés, am i fe e jth e te t e n, és am it az is bizonyít, h ogy m ost itt vagyunk. Csa ádot, m unk át h átrah agyva e jöttünk ide, Prágába, h ogy fe e e ve nítsük é m énye ink e t ta á k ozzunk régi jó barátok k a, diák társak k a. Szü őfa um ban, a Ga ánta m e e tti A sósze ibe n é e k. Vi am osm érnök i dip om át sze re zte m a Cse h Műszak i Egye te m e n, de je e n e g Budape ste n do gozom, ah oe gy sz ovák iai m agánvá a atnávagyok ügyintéző. A régi Adysok k a, ak ik k e annak ide jén a prágai m agyar diák k özösségbe n do goztam e gyütt, m ost ak tívan e gyüttm űk ödünk a Cse m adok on be ü, ah onagyon sok a vo t AED -tag. Prágávaviszont csak néh ány ittm aradt ism e rősöm ön k e re sztü tartom a k apcso atot. BADIN ÁDÁM ( k özöttvo taz AED e nök e ) 1. A e gk e dve se bb e m ék e m tu ajdonk éppe n ne m Prágáh oz k ötődik igazan, bár m indannak a te vék e nyk e désne k és m unk ának a k icsúcsosodása vo t, am it itt Prágában az Ady Endre D iák k ör k e re tébe n az én e nök ösk ödése m a attvége ztünk e, és e z pe dig az 1. H onism e re ti Ifjúsági Tábor vo t Őrsújfa un. Itt tudott m indaz a csúcspontjára jutni, am iért tu ajdonk éppe n érde m e s vo t Prágában m agyark ént k itartani. Őrsújfa un e gym ásra ta á tak és össze fogtak a k ü önfé e ifjúsági k ubok k épvise ői és tagjai, és o yan szoros e gyüttm űk ödési, baráti h á ózat a ak u t ki k özöttük, am e yne k h atása m e g m a is ére zh e tő. Nos, e ze k h e z a táborok h oz fűződne k a e gk e dve se bb e m ék e im. 2. A főisk o ae végzése után m ég több évig itté te m Prágában, és több m inde nne fog a k oztam. Majd e gy ném e tországi e gye te m e n tanu tam és do goztam, onnan pe dig Ke csk e m étre k e rü te m, ah o bábszính ázigazgató vo tam. Ezt szintén Prágának k öszönh e te m, ugyanis azok az e m be re k h ívtak m e g ide igazgatónak, ak ik k e itt Prágában ism e rk e dte m m e g. Ve ük k özöse n m e ga apítottunk e gy bábcsoportot, am e ye aztán fe éptünk Prágában, Sz ovák iában és Magyarországon is. Így va óra vá h atott az e gyik á m om e gy profiszính ázban do gozh attam, m égh ozzá ne m is ak árm i ye n be osztásban. Ke csk e m étrőe gy vargabe tűs út után, am e y a féeurópán k e re sztüve ze te tt, h azaérk e zte m végü"göm örországba", ah onnan e jötte m, és ah ová m indig is tartoztam. Itt sze re tném k ia ak ítani é e te m 110

11 bázisát, ah onnan pe rsze továbbra is járni sze re tném a vi ágot Prágát, Magyarországot, Ném e tországot, Erdé yt stb., de szük sége m van e rre az otth oni k örnye ze tre, az otth oné m ényre, am it csak a szü őh e ye m e n tudok m e gé ni. Borzasztó sok e ne rgiát ad ne k e m az e gysze rű, fa usi e m be re k társasága, ak ik k özött otth on érze m m agam. Ők m e sé ik a régi történe te ik e t, m e séik e t, am ik e t gyűjtök, és e ze k bőre m é h e tő e g e gy m e sésk önyve tfogok össze á ítani. Írom a bábjáték aim atis, am e ye k e t azután visze k m indazok ra a h e ye k re, ah ok orábban jártam. Úgy érze m, m e gta á tam a h e ye m e t, ah oh asznos e h e te k, ah ojóérze m m agam, és ah oa e gh aték onyabban tudom k iárasztani az e ne rgiáim at. Te h átne m h iányzik Prága? Ne m, vagyis e gyre k e vésbé, és am ik or ige n, ak k or fe jövök ide, h isze n m ég m indig e ég sok cse h és m agyar barátom van itt. D e úgy érze m, h ogy m ár vége t ért, be fe je ződött az az időszak, am ik or Prága sze rve s része vo t az é e te m ne k, am ik or ugyanazt je e nte tte szám om ra, am it m ost otth on m e gta á tam. Prága m ost e gyfajta táv atot je e nt szám om ra, te h át m indazt, am it a Fe vidék e n és Magyarországon m e gé e k, azt itt sok k ajobban tudom inte grá ni, és újra átgondo ni. Jók at tudok itt m e ditá ni. M itje ente ttpontosan szám odra Prága, m i az, am itinne n m agadd avitté? Nagyon sok m inde nt, sze rinte m ak i e gysze r Prágában tö t pár éve t, fő e g, h a diák k ént k e rüide, fiata on, am ik or m ég abszo út nyitott m inde n iránt és e nge di m agába áradni azt az óriási sze e m isége t. am i itt be nne van a e ve gőbe n, az m ár csak e ttőis m ás e m be r e sz. H át, m ég h a m agyark ént m e gé i az e gyüvé tartozás és az e gyütt cse e k vés é m ényét...! Éppe n az Ady Endre D iák k ör vo t az, am e y e h e tősége t te re m te tt ah h oz, h ogy a m agyar anyanye vű e m be re k ráta á janak e gym ásra, és e gyrészt m e gőrizzék az anyanye vük e t és a k u túrájuk at, m ásrészt pe dig m e gosszák e gym ássaés tovább vigyék az itt m e gé t é m énye ik e t. Ak i e zt a m aga te je sségébe n m e gé te, az m ár e ttőis m ás e m be r e tt, és k e rü jön e zután bárh ová a vi ágon, m inde zt m ár ne m tudja e im iná ni, e z m e gh atározza az é e tét. Va am itk épvise, s h a m e gőrzi azta fajta e m be ri szabadságot, am itittk apott, ak k or bárh ová k e rü jön is, k épvise ni fogja e zt az örök sége t, az e m be ri h e ytá ást, a k özösségtudatot. M itü ze nsz az ittm arad tnagyrésztprágáb an éőm agyarok nak? Ez nagyon ne h éz k érdés. Ne m jute sze m be m ás, m intam itdé után m ondtam, és e zt m inde nk ine k üze ne m, ne m csak az ittm aradottak nak. Tom pátóidézte m, h ogy "fiaim, csak éne k e je te k ", m e rt am íg szóaz éne k, am íg be nne d szóaz éne k azon a nye ve n, am it a Jóiste ntők aptáés a h ozzá fűződő k u túra árad be ő e d, bárh ois vagy a vi ágon, addig nincs baj, nincs baj a m agyar k u túráva, a m agyar nye vve, nincs baja te e k e dde. Me rte z aztje e nti, h ogy te az vagy, ak ine k szü e tté, és ak i e zt a k u túrát vá a ja és próbá ja átadni, i e tve k isugározni m agábóúgy, h ogy m ás k u túrák at is k öze e nge dsz m agadh oz. D e e z a tiéd, e zt ne m ve h e tik e tő e d, e z a te otth onod. Ezt tudni k e, és ak i e zt tudja, ak i e jutott idáig, az, azt h isze m, k öze van ah h oz, h ogy azt m ondh assa - őbo dog e m be r. Ezt üze ne m m inde nk ine k, m e rt csak 11

12 ak k or é h e ti m e g m inde nk i a vi ágot a m aga te je sségébe n, h a e zt m e gőrizte, te rm észe te se n k i-k i a m aga m ódján és h őfok án. BELÁK CSABA ( tő ig vo taz AED e nök e ) 1. A e gk e dve se bb é m énye m az, am ik or p ak átok at nyom tattunk az e s tünte tése k re Lőrinc Z suzsa m űte rm ébe n, e gy pincébe n, k ock ás ingbe n, cigare ttáztunk, izgatottan be szé ge ttünk a forrada m i e se m énye k rőés fe ste ge ttük a p ak átok at, am e ye k e t azután GáAtti a inóba m e tsze tt. Mi vittük a p ak átok at m ég Nyitrára is. 2. Gépészm érnök k ént vége zte m. Eze n a te rü e te n után ne m ta á tam m agam nak m e gfe e ő á ást, e zért k önyve ésse k e zdte m e fog a k ozni. Me gcsiná tam az adótanácsadói vizsgát, és azóta e z a m unk ám, és va ah ogy ittragadtam Prágában. E őször azt m ondtam m agam nak, h ogy itt m aradok k b. h árom évig, össze spóro ok e gy k is pénzt, azután h azam e gye k, és ott fo ytatom tovább. Most m e gintúgy érze m, h ogy m ég h árom évig ittm aradok... M iye n gyak ran jársz h aza. Szovák iáb a? E éggé ritk án, úgy h avonta-k éth avonta szok tam m e g átogatni a szü e im e t. Sz ovák iávanincs k ü önöse bb k apcso atom, az én k orosztá yom bónagyon sok an ittm aradtak, barátok is, csoporttársak is, te h átprágában m e gvan a baráti k öröm is. Cséfavay Idik ó (Prágai Tü k ör, ) ER DÉLYI GÉZ A: Prágai m agyar diák é et az 50-e s éve k m ásodik fe ébe n A je ze tt időszak ban Prágában szám os m agyar ne m ze tiségű főisk o ás i e tve e gye te m ista vo t. A e gnagyobb étszám ú diák ság a Cse h Evangé ium i Te stvére gyh áz Te o ógiáján gyű t össze. Egésze n te rm észe te s, h ogy nyarán, a nyári sze m e szte rtők e zdve az a h a gató inte nzíve bbe n k e zde tt e tájék ozódni, a k ü önbözőe gye te m e k e n k e re sve a m agyar ajk ú diák társak at. Se m m i ye n k om o yabb tám ogatás, vagy tám pontunk e bbé i k e zde m énye zésünk be n ne m vo t. Abbó indu tunk k i, h ogy e őször a m agyar ne vű h a gatók at fogjuk m e gszó ítani, re m ényk e dve, h ogy rajtuk k e re sztütovábbi inform ációk at k apunk és fok ozatosan m e gbe szé ünk, m ajd a k ésőbbie k fo yam án m e gsze rve zünk e ga ább a k a mi ta á k ozók at. E indu tunk h át társak at k e re sni a k o égium ok ba és diák szá ók ra. A m ásik k iindu ási pontunk az ak k or m ég ige n i usztris h e ye n (Ve nce tér) évő Magyar Ku túra Könyve sbo t k íná ta e h e tőség vo t. Ide sok an be térte k, k ü önböző pub ik ációk at, sajtóte rm ék e k e t vásáro ni. Fok ozatosan sik e rü t ne ve k re és cím e k re 112

13 sze rt te nni. A k ü önböző inte rnátusok és k o égium ok fe k e re sése fo yam án m e g e pe tése k is érte k be nnünk e t, de e ze k re szám ítottunk is, am ik or m agyar ne ve t vise ő e gye te m ista társaink ném e yik e ne m be szé t m agyaru, ugyanak k or ide ge n ne vű (sz áv, ném e t) h a gatók k ave h e ttük fe a k apcso atot, m int m agyarok k a. Te rm észe te se n m a bárk i m ég ink ább tudatában e h e t annak, h ogy a Kárpátm e de ncébe n e z gyak ori, sőt e gyre gyak oribb e se t. Az 56-os forrada om ide jén, m ajd azt k öve tőe n bizonyos sze e k ció fo yt e, de a ta á k ozások, be szé ge tése k ne m szüne te te k, jó e h e t ne m sik e rü t sze rve ze tt form ában azok at re ndsze re ssé te nni. Egy-k ét átogatás e re jéig a e h e tősége ink e t m e gbe szé tük a Pozsonyiak k a, de a sze rve zés k érdésébe n e gy h e ybe n topogtunk. Magyar h a gatók at, e gink ább az orvosi és te ch nik ai k aron ta á tunk, bár vo tak a te stne ve ési főisk o áró, a jogi k arróis és a m ár k orábban Prágába k ö tözötte k, vagy Prágában do gozók k özött is ta á tunk m agyar fiata ok at. Ve ük ism e re tsége t az ugyancsak Ve nce tére n ta á h ató Budape st Ve ndég őbe n k öth e ttünk, ah ová m i m agunk e gy-e gy sik e re s nagy vizsga után, sze gény diák k ént és szo id k örü m énye k k özött ünne pe ni jártunk. Am e nnyibe n sik e rü t, a k özös h étvégi e béde t vagy vacsorát e ggyak rabban a Máne s étte re m be n fogyasztottuk e ban e gyre e rőte je se bbe n je e ntk e ze tt az igény k ubbá sze rve ződni, a ta á k ozások at re ndsze re ssé te nni. Ez azonban ne k ünk e gysze rűe n azon ok ná fogva ne m sik e rü t, h ogy be fe je ztük a prágai tanu m ányaink at. Me g e h e t a sik e rte e nségbe n k özre játszott e gy jó sze rve zői k észségge és k épe ssége k k e re nde k e zősze m é y h iánya is. Tény azonban, h ogy va am i ígére te s m ozgás m ár vo t, viszonta sik e r bizonyára k e m ény és k itartó m unk a után m ások ne véh e z fűződik. Azt azonban á íth atom, h ogy ne k ünk is nagy öröm ünk re szo gá t az AED étre jötte, és én sze m é y sze rint fontosnak tartom, h ogy továbbra is fe nnm aradjon és m űk ödjön. Az e gyh ázi k özössége k m e e tt (Prágai Magyar R e form átus Gyü e k e ze t va am int a Prágai Magyar R óm ai-k ato ik us Gyü e k e ze t) az AED biztosítja a e gjobb e h e tősége t az ott tanu ó, ak ó m agyar fiata ok e gybe gyűjtésére és össze fogására. Így a ak u h at k i az a k ívánatos, e gészsége s k özösség és ne m ze ttudat, am e yik m ások m e gbe csü ése m e e tt ne m m ond e önm agáró, h ane m k özösségépítő e rők ént ott és a szü őfö dünk ön inspirá ó ag a jövőbe n is a szü őfö dtőtávo, e gym ás e rősítése és se gítése re ndk ívüfontos fe adat. Rim aszom b at, 2007 m árciu sa VAR GA LEVENTE (19 57-tő19 61-ig vo taz AED e nök e ) így e m ék szik vissza prágai diák éve ire : A Prágában tanu ó dé -sz ovák iai m agyar diák k ü ön e ge s h e yze tbe n van. Környe ze te nagyobb igényt tám aszt ve e, m int Sz ovák iában tanu ó diák társaiva sze m be n. Ez e gtöbbször ösztönzi, m intk észte ti m e gfutam odásra. Szűk e s h azánk ró sok szor téve s néze te k vannak. Ne k e m is sok m agyarázatom ba k e rü t, m íg e gk öze e bbi évfo yam társaim m a e ga ább nagyjábóm e gérte tte m, h ogy én tény eg m agyar vagyok, bár é e te m be n Magyarországon ne m jártam, k ivéve azt a pár éve t, 113

14 14 1 am ik or szü ővárosom k e rü t Magyarországra. Ink ább va am i k ivéte e s e se tne k k önyve te k e, ak árcsak görög e m igráns k o égám at. A tanári k arnáis h ason ók éppe n vé e k e dte k. Enge m vizsgák a k a m áva nézte k görögne k, o asznak sőt spanyo nak is, m agyarnak azonban soh a se m tippe te k. A prágai m agyar főisk o ások nagyon szétvo tak szórva, h isz a e gtöbb fak u táson a ig e gy-k étm agyar ne m ze tiségű diák tanu t. A k assai R e ite r Jósk ávaaz 19 57/58-as isk o aévbe n h ozzáfogtunk ah h oz, h ogy fe de rítsük, h ány m agyar diák tanu Prágában. Néh ány h ét a att be jártuk a e gnagyobb prágai diák szá ók at. A e gsze bb e re dm ényt a Káro y e gye te m vinoh rady-i nagy diák szá ójában értük e, m iután R e ite r Jósk a e sze re te a portás néni h ivata os m inőségébők ifo yó e e ná ását, a be je e ntő k önyv ta án e ze r ne vébők ih ám oztunk vagy at, am i sze rint azután ta á tunk vagy o yan diák ot, ak ik öröm m e fogadtak. I ye n e ők észítése k után a ak u tak k i a prágai m agyar diák ok h avonk énti ta á k ozói. Az e sőössze jöve te ek et nagyrészt a főisk o ai m e nzák on tartottuk. Később fe fe de ztünk e gy nagyon szim patik us te rm e t a patinás U F e k u sörözőbe n, am e ye t k e zde tbe n ötve n k oronáért, k ésőbb m ár ingye n bocsátották re nde k e zésünk re. Eze k a k örü m énye k e őse gíte tték a k özösségi é e t k ia ak u ását ané k ü, h ogy a vo t Sze nt György D iák k örrőtudtunk vo na. Ez az apróság is je e m zi azt, h ogy m e nnyire m e gszak adt m inde n fo ytonosság a h áború e őtti ne m ze dék, és m i k özöttünk. A Káro y e gye te m m agyar sze m inárium ának e őadói, R ák os Péte r és Bre dár Gyu a adták tudtunk ra, h ogy ne m is o yan újdo og az, am ive próbá k ozunk. H e rényi Lász ó vo t a k e zde m énye zője annak az ism e rk e dő e stne k, am e ye t őszén a prágai Ma á Strana, Sze nt Tam ásró e ne ve ze tt ősi söröspincéjébe n tartottunk. A h ivata os h ovatartozás csak k e zde tbe n je e nte tt gondot. Egysze r aztán R e ite r Jósk ávafe k e re stük a CsISz prágai városi bizottságát és m e gh a gatást k értünk a ve ze tő titk ártó. A titk ár szíve se n fogadott, s h e ye se te a ta á k ozók gondo atát s cé ját: azt, h ogy ne szak adjon m e g a főisk o ások k apcso ata szűk e bb h azájuk k a. ah ová vissza várják ők e t, s ah ok ü önöse n nagy szük ség van az új érte m iségre. Adott e gy ajan ó e ve e t, m e ybe n k ér m inde n sze rve ze te t, h ogy h a e h e tősége van, e gye n se gítségünk re. Sok at se gíte tt m unk ánk ban a Káro y e gye te m m agyar sze m inárium ának e őbb e m íte tt k ét e őadója is. Több érde k e s e se m ényrőés h agyom ányrósze re ztünk tudom ást á ta uk a m agyar-cse h sz ovák k u túrk apcso atok te rén. Az e ső ta á k ozó után k ia ak u t a diák ok k özött is az a gárda, am e yik a továbbiak ban is e gtöbbe tm ozgatta a prágai m agyar diák ok at. R e ite r Jósk án k ívüa m e dik us Sim on Ve ra és Gubcsó Péte r, i e tve az újságírásra k észü őo zorai Kati vo t a e gk e zde m énye zőbb az e sőéve k be n. Később vo tunk néh a vagy nyo cvanan is, am i ta án a k éth arm ada e h e te tta Prágában tanu ó sz ovák iai m agyar diák ok nak. Én de ce m be rébe n, dip om a-m unk ám m e gvédése után vá tam m e g Prágátóés a prágai m agyar diák ok k özösségétő. A továbbiak ban az utánunk jövő évfo yam ok adh atnak m ajd szám ot. K assa, au gu sztu sa

15 DUK A-Z ÓLYO M I ÁR PÁD visszae m ék e zése Ke dve s K ubtársak! Me g e pődve, de bo dog érzése k k e e tö tve bontom fe e ve e te k e t. Mik or e ém táru t a rég ne m átott AED je vény, e gysze rre m e ge e ve ne de tt e őtte m a régi sok szép e m ék, am e ye k é e te m e gy fe e dh e te e n időszak átidézik. A sok ne h ézség és prob ém a e e nére a prágai m agyar diák ság össze tartása és cé tudatossága fok ozatosan o yan sik e re k e t e re dm énye ze tt, am e ye k cse h sz ovák iai m agyar ifjúság é vona ába juttatták az Ady Endre D iák k ört. "Tanu junk és m űve ődjünk!" Ez vo t a je szavunk, s te je sítése érde k ébe n te rm észe te se n szórak ozássae gybe k ötve m inde nt m e gte ttünk, m e rt tudatában vo tunk annak, k ise bb-nagyobb h e yi sik e re k és öröm ök m e e ttcsak a jövőh ozh atja m e g a k ívánt e re dm ényt. Csak is m űve t, h iggadt és m inde n h e yze tbe n józanu m e gfonto t m agyarságunk vá h at é e tk épe s a k otó e rővé. És soh ase fe e dk e zzünk m e g h ovatartozásunk ró e gyünk büszk ék arra, h ogy m agyarok vagyunk, e z ne e gye n soh a vita tárgya, e gye n é e tünk és te tte ink a apk öve! Az AED -ne k vo t és van m ég e gy k ivá tságos h e yze te : diák ok, e gye te m isták a k otják és így az u.n. "diák égk ör" je e m zi a k ubot. A vidám, optim ista, de am e e tt cé tudatos k özösség te vék e nysége m indíg h a adó, ak tívés a k otó m arad. 20 évre te k inth e tünk vissza és annak e e nére, h ogy e ze n idő a att a h u ám vö gye k és a m axim um ok, a ne h éz időszak ok és a sik e re k vá togatták e gym ást, az AED je vénye és je szava tarta om m aés érték e s te rve k k e fe vérte zve m ég m ostis é- és je e n e g tő e te k prágai m agyar diák ok, csak is tő e te k függ, h ogy a stafétabotot továbbadva, az AED tovább is é je n, h ogy az e k öve tk e ző évtize de k sik e re i csak öre gbítsék az Ady Endre D iák k ör h írne vét. Köszönöm, h ogy i ye n távo ban se m fe e dk e zte te k m e g ró am. Mintah ogy e ddig is, úgy továbbra is é énk figye e m e k ísére m m ajd az AED, az adysok te vék e nységét. Kívánok sok -sok további sik e rt, ne m csak az Ady Endre D iák k örne k, h ane m m indnyájatok nak az e gyéni é e tbe n és az e gye te m i tanu m ányok ban is! Du b na (Szovje túnió), ápriis 14. LACZ A TIH AM ÉR : Az Ady Endre Diák k örbe n Már h árom h ónapja vo tam prágai diák és m ég e gye t e n itttanu ó m agyarrase m ta á k oztam. Va am ik or januárjában össze futottam az utcán e gy szom széd fa ubó va ó ism e rősöm m e, Tóth Tiborra, ak i pszich o ógusnak k észü t, és ő em íte tte, h ogy a prágai m agyar diák ok pénte k e nk ént a Masaryk pá yaudvar 15

16 m e e tti Arco k ávéh ázban szok tak ta á k ozni, ah otörzsaszta uk van. Enne k nagyon m e görü te m, m ive ak k or m ég rajtam k ívü e gye t e n m agyar se m ak ott a k o égium ban, e zért h iányzott a m agyar társaság. Attók e zdve én is re ndsze re se n e járogattam az Arcoba. Itt ism e rk e dte m m e g D uk a Z ó yom i Árpádda, az AED ak k ori e nök éve, Futó Endréve, az AED k ésőbbi e nök éve, Kovács Tiborraés k ésőbbi é e ttársávavida Z suzsáva, Bánó Mik óssa, ak i m a Kassán fizik usk ént do gozik, Kuczy Lajossa,a Prágában tanu ó te o ógusok k özüaz e gyik e k es k ubtársunk k a, Ba assa Z o tánna, Papane k Péte rre (a ias R ozsdás), Kurucz Sándorra, ak i ak k oriban vi am osm érnök ne k k észü t, m a fi m ope ratőr Magyarországon, Baue r Győzőve, ak i tu ajdonk éppe n ne m vo t prágai diák, m égis k özénk tartozott,h isze n fiataorvosk utatók ént do gozott e gy intéze tbe n, m a m ár a Sz ovák Tudom ányos Ak adém ia tagja és a Cse m adok O rszágos Vá asztm ányának az e nök e, Ke sze gh Istvánna, ak i k ésőbb a Kom árom i m agyar gim názium m ate m atik a-fizik a szak os tanára e tt, s e gy ide ig az isk o a igazgatója is vo t. Sok an jártak m ég az Arcoba, de a fe soro ás nagyon h osszú e nne, a az igazatm e gva va ne m m inde n névre e m ék sze m m ár pontosan. Időve én is vitte m m agam m anéh ány új arcot az A be rtovró, ah oe gy e gész csinos m agyar k o ónia a ak u t k i az éve k során. Mészáros Atti a Ga ánta m e őérk e ze tt Prágába, e őbb a k ém iát vége zte e, m ajd pe dig a fizik át, s je e n e g a Káro y Egye te m e n a csi agászati tanszék e n do gozik. A m ai adysok ta án m ár ne m is tudják, h ogy ak k oriban vo t ne k ünk e gy vidék i "rész e günk " is, a Poděbradyban tanu ó vi am osm érnök -h a gatók, ak ik csak a h arm adik évfo yam tók e zdve vá tak tény e ge s prágai diák ok k á. Eze k k özött is ak adt jónéh ány ism e rősöm, pé dáufuk sz Sándor, vagy O zogány Ernő, ak ive igazán Pozsonyban k e rü te m szorosabb k apcso atba, m ár a H étm unk atársak ént. Te rm észe te se n az Arco törzsve ndége vo t Bre dár Gyu a tanár úr is, ak i sok érde k e s ane k dótát és történe te t tudott, de h a k e e tt nye vészk ént is pa érozta a be szédünk e t és sze íde n h e yre igazította e gy-e gy m e éfogásunk at. O yk or h e te k ig ne m áttuk, s am ik or m e gérk e ze tt k özénk, a ig győzte e m e sé ni az utié m énye it. Egysze r a k e ze m be adta Ve k e rdi Lász ó Ka andozások a tudom ánytörténe tbe n cím ű m unk áját, am e y ak k oriban je e nt m e g. Őszintén szó va addig ne m fog a k oztam e zze a tém áva, de Bre dár Gyu a a igh ane m m e gse jte tte, h ogy a m agam fajta sze e m i m inde ne vőne k fe k e th e ti a k íváncsiságát. H a e z vo t a szándék a, ak k or e érte a cé ját, h isze n tu ajdonk éppe n e nne k a k önyvne k a h atására k e zdte m e be h atóbban fog a k ozni a tudom ánytörténe tte, s k ésőbb az A H ét sze rk e sztője k ént m agam is pub ik á ni k e zdte m tudom ány- és m űve ődéstörténe ti írások at, tudósportrék at. E cik k e k szám a m a m ár m e gh a adja a k étszázat. Az Arconak k öszönh e te m R ák os Péte r ism e re tségét is. Őritk ábban fordu tm e g k örünk be n, de je e n éte m indig e se m ény vo tszám om ra. Ke dve ssége, sze íd h um ora és k önnye d bö cse ssége m indnyájunk ate bűvö t, s ta án e zze is m agyarázh ató, h ogy többe n tudatosan k e re stük a ve e va ó ta á k ozások at, s o yk or bizony a m agyar tanszék e n e vő pici do gozószobába is be sze m te e nk e dtünk, s ő soh ase m m ondta vo na, h ogy m ost éppe n rosszk or jöttünk. Nagy m e gtiszte te tésne k ére zte m k ésőbb, 116

17 h ogy végigh a gath attam az e őadásaitadyróés Babitsró, de tő e h a ottam e őször a struk tura izm usróis. Az őbuzdítására k e zdte m e vásáro ni Ném e th Lász ó ak k or indu ó é e tm űsorozatát, s büszk én e m ondh atom, h ogy va am e nnyi piros k öte t m e gvan, s m inde t e o vastam. Sok m inde nt k öszönh e te k m ég R ák os Péte rne k, de sajnos nincs h e ye m a fe soro ásra. Annyitazonban m ég e sze re tnék m ondani, h ogy az ő buzdítására fogtunk be e az e ső prágai m agyar "szam izdat", a H om ok óra sze rk e sztésébe. Ez a k ü önös fo yóirat be n szü e te tt m e g a m agyar tanszék e n, ah onéh ány, iroda m i am bíciók at déde ge tőm űvészi é e k (p. Vida Z suzsa, Kovács Tibor, Kurucz Sándor, Papane k Péte r, Bánó Mik ós, Mészáros János és e sorok írója is) azértse re g e ttössze, h ogy k ik érje R ák os Péte r vé e m ényéta te rvrő. Noh a vajm i k e ve se t tudtunk az ak k ori sz ovák iai (pontosabban: pozsonyi) m agyar iroda m i é e trő, m e g vo tunk győződve ró a, h ogy az csak m aradi és sze rény k épe sségű a k otók se re g ése e h e t, az Iroda m i Sze m e pe dig a k onze rvativizm us bástyája, am e ye tbe k e ve nni, vagy h a így ne m m e gy, ak k or e e n apotk e csiná ni Prágában. Etudom k épze ni, m i ye n m e gm oso yogni va ó e h e te tt e z a nagy ne k ibuzdu ás, de R ák os Péte r e gy arcrándítássase m je e zte, h ogyan vé e k e dik a do ogró. A H om ok óra e ső szám a néh ány h ét a att össze á t, de k e e tt va ak i, ak i e ga ább h at-h ét pé dányban e gépe i. H a m ár ak k or e tte k vo na szám ítógépe k, nyi ván ne m ok ozott vo na k ü önöse bb prob ém át e z a fe adat, de sajnos csak e gy rozoga írógép á t a re nde k e zésünk re, így a ap sok szorosítása nagyobb te je sítm ényne k szám ított, m int m aga a m e gsze rk e sztése és az anyag össze á ítása. Őszinte érde k ődésse o vash attuk e gym ás írásait és ne m riadtunk vissza a k e m ény bírá attóse m. O yk or e gy-e gy nagyta á k ozón é őbe n is be m utattuk a H om ok óra tarta m át, izgatottan várva a h atást. Á ta ában e ism e résse fogadták e te je sítm ényt, de m a m ár tudom, h ogy a e gtöbb próbá k ozás csak affé e szárnypróbá gatás vo t, am e ye tritk án k öve te ttre pü és. Va ójában azonban ne m is az vo ta cé, h ogy va am i m aradandó szü e sse n, h ane m ink ább az, h ogy a rok on e k e k e gym ásra ta á janak. Tudom ásom sze rint a H om ok óra ig éte ze tt, de e zt a k orszak át én m ár ne m ism e rh e tte m. A fe je ze t é én azt ígérte m, h ogy az AED -rőfogok szó ni, de e ddig m ég csak ta á k ozások róés k e zde m énye zése k rőszám o tam be. Nos tu ajdonk éppe n e z m ár m aga az AED vo t, h isze n az Arco-ban is az adysok jártak össze, a H om ok órát is adysok sze rk e szte tték, s a e gak tívabbak e gyúttaaz AED ve ze tőségét is a k ották. A te vék e nységük k icsúcsosodása te rm észe te se n a m inde n h ónapban m e gre nde ze tt nagyta á k ozó vo t. Eze k e t az össze jöve te e k e t ak k oriban az Építésze ti Minisztérium k ubh e yiségébe n tartottuk, am e ye t viszony ag sze rény össze gért bocsátottak re nde k e zésünk re. Á ta ában e m be r szok ott össze jönni. Mindig e gy iroda mi vagy ze nés m űsorranyitottuk az e ste t, s re ndsze rint ve ndége k e t vagy e őadók at is h ívtunk. Ezt k öve tőe n be szé ge ttünk és tánco tunk. Sok barátság és sze re em szövődött itt, de o yk or h e ve s viták is k ia ak u tak. Tudtom m aéve k e n át k rónik át is ve ze tte k az AED -be n, jó e nne e ze k ne k a te e írtvastag füze te k ne k a tarta m áte gysze r fe do gozni, s ta án az is m e go dh ató e nne, h ogy össze gyűjtsük az AED -de k apcso atos dok um e ntum ok at. 17

18 19 70-tő m ásfé évig e nge m ért az a m e gtiszte és, h ogy e nök e e h e tte m a diák k örne k, s ak k or m ár e gyre több m agyar tanu ta fővárosban. Tudom ásom sze rint az adysok (vagy m ondjam ink ább így: a prágai m agyar diák ok ) zöm e te rm észe ttudom ányi vagy m űszak i pá yára k észü t, a h um án szak ot e sősorban a te o ógush a gatók, a jogász és k özgazdászje ö te k k épvise ték. Ezt azért is fontosnak érze m h angsú yozni, m e rt m inde ze k e e nére az AED te vék e nységébe n az iroda om, a ze ne dom iná t. O yk or k özös k irándu ások at is sze rve ztünk Kar ste inbe vagy m ás távo abbi h e ye k re, de a nagyobb k o égium ok ban is inte nzív m agyar é e t zaj ott, k ivá t szom baton és vasárnap. A Strah ov a gépésze k és m érnök h a gatók e rődítm énye vo t, Větrník e n viszont a Káro y Egye te m növe ndék e i - m e dik usok, fizik us- és m ate m atik us je ö te k ak tak. Sok k ise bb-nagyobb k o égium ban ak tak ak k or m agyarok, ne m is győzném e ze k e t fe soro ni: R e nge te g e m ék e m fűződik e ze k h e z a baráti "k o e sz átogatások h oz" is, h isze n a vérm e s focicsaták at, az éjszak ába nyú t k ártyapartik at h ogyan is fe e dh e tném. Kü önöse n m e gh ató vo t, h a va ak i h azu ró csom agot k apván össze trom bitá ta a barátok at és te stvérie se n m e gosztozott ve ük a tarta m án. Sz ovák ia e gész te rü e térőjöttünk, te h át ne m csak csa ók özi, m átyusfö di, göm öri vagy bodrogk özi m agyarok k a ta á k oztunk de o yanok k ais, ak ik te je se n sz ovák k örnye ze tbe n, a m agyar nye vte rü e ttőtávo é te k. Én annak ide jén m e gpróbá tam e gy füze tbe össze írni az adysok e gfontosabb adatait, de sajnos e z a je gyzék e k a ódott va ah o. Ta án e szne k o yanok, ak ik né h ason ó isták ak adnak m ajd, s e gysze r va ah ára e gy va óban im pozáns nagyta á k ozótre nde zh e tünk. Az AED ak tívsze rve zője vo ta sz ovák iai m agyar k ubm ozga om nak is, s h a ne m jön augusztus 21-e, ta án m a sok k ae őbbre tarth atnánk az önsze rve zésbe n. A k om m unista k onszo idációt k öve tőe n k e vésbé fe tűnő te vék e nység form ák at k e e tt k e re snünk, ne h ogy a re ndőrség fe osz assa a h ivata osan be se m je gyze tt diák k ört. H ogy e z a prágai m agyar sze rve ze t o yk or szá k a vo t a sze m e k be n, azt e gink ább az ak k ori m agyar nagyk öve tség h ozzáá ása bizonyíth atja. A m agyarországi diák ok nak ne m aján ották az AED átogatását, k ü önöse n ne m 68 tavaszán, m e rtak k or va óban forrada m i h angu at ura k odott e gy-e gy össze jöve te e n. Több a k a om m a is fogadtunk pozsonyi ve ndége k e t (e gysze r D uray Mik ós is járt ott), s néh ány adys ak tív sze rve zője vo t a Magyar Ifjúsági Szöve tségne k, am e y tu ajdonk éppe n a m ai sz ovák iai m agyar pártok őse vo t. Minde ze k e e nére jónéh ány m agyarországi diák e járogatott k özénk, ne k e m m ost h am arjában csak Cse rh a m i Gyu a ne ve jut az e sze m be. Még sok m inde ntm e sé h e tnék a prágai diák éve k rő, az e gye te m rő, ah onagyon jó k o égáim és tanáraim vo tak, a csinos ányok ró, ak ik m e gdobogtatták a szívünk e t, de e h h e z e gy k önyv se m e nne e e ge ndő. Már többször is m e gfordu ta fe je m be n, h ogy re gényt k e e ne írni e rrőaz időszak ró, de e gye őre ne m ak tuá is a do og. H e ye tte á jon itt e z a h e ve nyésze tt visszae m ék e zés, am e yne k írása k özbe n gyak ran e érzék e nyü te m. Köszönöm, h ogy ve e m tartottak. 118

19 A PRÁGAI ADY ENDRE DIÁKKÖR ÁLLÁSFOGLALÁSA A CSEMADOK ÉS AZ ÍRÓSZÖVETSÉG NEMZETISÉGI JAVASLATÁHOZ (RÉSZLET) A prágai Ady Endre Diákkör tagsága megvitatta a poitikai heyzetet s ezze kapcsoatban a cseh-szovákiai magyarság eőtt áó új feadatokat és ehetőségeket. Jóehet tudjuk, hogy a prágai magyar egyetemisták a csehszovákiai magyarságunk számban eenyésző a szüőfödjétő ideigenesen távoévő töredéke, mégis úgy érezzük: heyes és nem hiábavaó, ha a jeenegi heyzetben mi, fiata magyar értemiségiek is megfogamazzuk és haatjuk ááspontunkat. Szívve-éekke köszöntjük és támogatjuk a megindut demokratizációs foyamatot, mint oyan vívmányt, mey hazánk minden pogárára nézve egyaránt üdvös. Eme foyamat megőrzését és továbbfejesztését szükségesnek tartjuk. Eutasítjuk mindazokat a nézeteket, bárhonnan jöjjenek is, meyek a náunk ejátszódó eseményeket bizamatanságga, sőt egyenesen gyanakodva szeméik. A csehszovákiai magyarság sorsáva kapcsoatos aább következő javasatainkat úgy fogjuk fe, mint az emített demokratizációs foyamat szerves részét. Biztosítunk mindenkit, hogy e foyamatnak nem szétforgácsoása, hanem megsziárdítása a céunk. Hisszük, hogy amint vaamey nemzeti közösség jogainak megcsorbítása nemcsak a közösségnek, hanem a vee egy hazában éő összes többi nemzetiségeknek is kárára van, úgy a nemzeti közösség kedvező étfetéteeinek biztosítása az egész országnak hasznára váik, ezt éppúgy vonatkoztatjuk a szovák nemzet métányos törekvéseire, mint a magunkéira. Korunk fiata nemzedékének be ehet és be ke bizonyítania, hogy a nemzeti érzüet kieégítése nem eme váaszfaat az emberek közé, hanem egybefogja őket közös emberi céok érdekében. A nemzetiségi kérdés következetes enini megodásának kucsa a gazdasági és éetszínvonabei küönbségek megszüntetése. Ez azonban mindig a poitikai heyzet függvénye. Tehát esősorban szükséges a nemzetiségi kérdés poitikai megodása, mert ennek következménye a gazdasági éet új aapokra vaó heyezése. Ezt bizonyítja az új gazdasági irányítási rendszer 1967-es reatív eredményteensége (megfeeő poitikai vátozások nékü épett éetbe). Ezért irányunak javasataink poitikai és intézményes vátozásokra ápriis 2. Ady Endre Diákkör Prága (részetaz Évfordu ók Je gyéb e n cím ű írásb ó,m e gje enta Prágai Tü k örb e n) 19

20 H ogyan k észü (t) a K néd i A prágai m agyar diák ap rövid történe te H a a Knéd i k e zde tétak arom e m íte ni e sők ént, ak k or va am ive az as éve é k e vissza apoznom e m ék e ze te m be n, Jóm agam be n k e rü te m Prágába. Az AED é én ak k or Badin Ádám m ajd pe dig Be ák Csaba á tak. Ne m vo to yan h ét, h ogy a k ubon be üsze rve ze tt ak ciók va am e yik én ne e tt vo na a k a om a ta á k ozásra, szórak ozásra, m űve ődésre. Pe rsze e z k öszönh e tőannak is, h ogy a prágai k öze g csak assan á t át a k apita istább gondo k odásm ódra..., s o yan prob ém ák, m int te re m sze rzés i. te re m bér, e őadók nak útik ö tség e se t e g h onorárium csak k ésőbb k e zdték ne h e zíte ni a k ube nök ök é e tét. A fe ntie k bők ide rü h e te tt, h ogy szám om ra m intk ésőbbi AED e nök szam ára éppe n a e s időszak vo t a m érvadó. Tudtam, h ogy e gésze n m ások a e h e tősége im.ek k or fordu tm eg e őször fe je m be n a gondo at, h ogy e gy diák apot sze rk e szte nék. Ism e rte m a diák k ör m agját, az e gyéne k k épe ssége it, tudtam, h ogy sok uk ra szám íth atok s ne m e sz nagy fe adat rábírni e gyném e yük e t a to forgatásra. Am itő tartani eh ete tt, az csak a nagyérde m ű re ak ciója vo t. A cé om az vo t, h ogy a Knéd i ne csak e gy szűk m agnak szó jon, h ane m bárk i, az AED do gaiban ak ár csak k icsit is jártas m e gta á ja a szám ára érde k e s o vasniva ót. E ső épésk ént a cím e t k e e tt vá asztani. H á a a Podo í k o égium re m e k társaságának, na m e g a h e yi bár csaposának, ne m ak adtunk fe m ár az e ső ak adá yon. Ám h ogy tú sim án ne m e nje ne k azért a do gok, ak adt m ég gond a szám ítógépe s fe do gozássa 20

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben