Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te"

Átírás

1 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m agyart.

2 Az Ady Endre D iák k ör 50 éve s e m ék e ze te k iadja az Ady Endre D iák k ör Stude ntsk ý k rouže k Endre Adyh o R yťířsk á 25-27, Prah a 1, w w w.ae d.cz Sze rk e sztők : O rosz Ö rs, Sk ronk a Gábor, Path ó Gábor, H ostom sk ý Káro y Nyom dai e ők észítés: Ádám D ávid 2007 Köszöne te tm ondunk m inde n o yan ak tivistának ak i résztve tta nagyta á k ozó e ők észítésébe n: O rosz Ö rs (sze rve ző), Tánczos Z so t(e nök ), Pe niašk o Máté, R ajk o Péte r (a e nök ök ), Ádám D ávid (w e bm e ste r), Fodor I dik ó (k rónik ás), Szántó D óra Vio a (de signe r), Path ó Gábor (k apcso attartó), va am int: Császár D ávid, Cse nge r Anik ó, Csém y Gábor, Fü öp Ágne s (Lujza), Gá Atti a (Mazso a), H ostom sk ý Káro y, H. Tóth István, Juh ász Gabrie a, Küű R ita, Losonszk y Mih á y, ParajZ so t, Path ó R óbe rt, Sk ronk a Gábor, Tóth Péte r

3 Eőszó Fü öp Sánd or: Taákozások Eze n k iadvány az AED étre jötténe k 50. évfordu ója a k a m ábó m e gre nde ze tt k iá ításh oz k észü t e gyfajta k isérőanyagk ént, a te je sség igénye né k ü. A 24 tab ón be m utatott k ubtörténe t vizuá is é m ényéh e z nyújt e gy k is o vasniva ót, be te k intés az e m ú t 50 év néh ány m ozzanatába, össze gyűjtve pár írást, m e ye k a Prágai Tük örbe n, Az Új Szóban vagy épp az Ady Kör k rónik ájában vo tak o vash atók. Ak ik vi ogó-k épe k sorak ént tünne k e az é e tünk bő ; ve szik -e észre, h ogy va óság-pi anataink at m aguk k aviszik? Ezúton h ívom fe m indazok figye m ét, ak ik úgy érzik, h ogy bárm ive h ozzá tudnának járu ni e gy e h h e z h ason ó k iadvány k ibővítéséh e z, azok a k ub e érh e tősége in, vagy a nagyta á k ozón sze m é ye se n je e ntk e zze ne k! Ke e m e s o vasástk ívánok! O rosz Ö rs, sze rk e sztő Tudják -e, h ogy gazdagabbak e tte k, h ogy m i m ind gazdagabbak e ttünk ; m e rt m e rtünk, m e rt észre ve ttük e gym ást. (H om ok óra anto ógia, 19 75) Prágában e gy diák, Prágában a vi ág Ism e re te ink sze rzése során sok szor ta á k ozunk h íre s e m be re k ne véve, ak ik a m agyar történe e m építésébe n o y nagy sze re pe t vá a tak.van e gy k ise bb csoport, k ik ne k é e tébe n az a k özös pont, h ogy m e gfordu tak Prágában, és ism e re te ik e t e m e nyugat-e urópai szint ű városban k am atoztatták, h ogy aztán az ne m ze tük javára vá jék. Többe k k öztők írták azta történe m e t, am e yne k ugyan része se i ne m vo tunk, de örök öse i vagyunk. Ö rök ük aptuk a szabadságot, am it ne m tudunk m é tón érték e ni. Be k e va anunk m agunk nak, az e gész történe e m o yan m e se sze rű szám unk ra. Am it ne m a saját bőrén tapasztaaz e m be r, azt ne m tudja igazán átérték e ni. Mik or ére zh e tjük azt a fé e m e t át, am it azok az e m be re k ére zh e tte k, ak ik a csata e ge ső sorában próbá ták am a szabadságot k ivívni, m e ye t m ost é ve zünk? Ne m irigye jük ők e t, és re m é h e tő e g ne m is e sz részünk i ye n

4 szörnyűsége k be n. Minth a m e sék e t h a gatnánk, csak h ogy e ze n történe te k vége ne m tartogat m inde n ne m ze t szám ára bo dog be fe je zést. A m i k orunk nak is m e gvannak a saját h arcai. H ovo t, h one m vo t, vo t e gysze r e gy m agyar történe e m. Vo t, van és e sz. Ah h oz, h ogy a e sz részéve fog a k ozh assunk az o y sok at siratott vo t h e ye tt, e őször a van részétk éne e éggé m agunk énak ére zni, h ogy a e sz k e e m e se n érje n be nnünk e t. H a m ár e nge dik a e h e tősége ink, h aszná juk k i azok at. Sok szor h a ottam h íre s szónok ok at arróbe szé ni, m e nnyire szük sége te tik az össze fogás a h a adás i e tve a fe nnm aradás érde k ébe n a m ai be o vadó és naiv társada om ban. I ye nk or az ott évők h e ve s bó ogatások k öze pe tte je zik h atározott e gye tértésük e t, csak h ogy többségük bőm indig h iányzik az a szintű m e ga ázk odás, h ogy m aguk ba nézze ne k, és észre ve gyék, ők is ugyano yan gyar ók, m int ak ik re ujjam utogatnak, s rájuk is éppúgy vonatk oznak e gondo atok. Együtt többre vih e tjük. Ezt észre is ve tte e gy csapat diák be n Prágában, m ik or m agyarnak e nni e gye n ő vo t a e gsze m te e ne bb bűnne, és ne m uto sósorban az időtájt te rje nge tt a szocia izm us h a á szagú eh e e te is. Úgy döntötte k, össze fognak, s e nne k az össze fogásnak ne ve t is ajándék oznak, igy szü e te ttm e g az Ady Endre D iák k ör (továbbiak ban AED ), m e y sok m agyar diák révétje e nti Prágában, többe k k öztaz e nyém e tis. Mie őtt e őször Prágába érk e zte m vo na, ne m tudtam e k épze ni, m i az a csoda, am it m inde nk i, k i m e gfordu t e bbe n a városban, ére z. Aztán e gy ártat an osztá yk irándu as révén e k e rü te m e bbe a sok at m e gé t városba. Mondanom se m k e, az e m íte tt h atás ne m m aradt e. Igazi vi ág- és e gybe n m űe m ék e k be n gazdag várossá nőtte k i m agát. H a fognánk e gy e m be rt a vi ág m ásik fe érő, és e te nnénk az Óváros k öze pén, k om o yan gondo k odóba e sne, vajon h ányadik századba is csöppe nt va ójában. Eze k után ne m sok gondo k odás szük sége te te tt ah h oz, h ogy e döntse m, m e rre fo ytassam tanu m ányaim at. Mik or őssze, e nyh e gyom orgörcsök k e e szá tam a vonatró, e gy k e dve s ism e rősöm e gybőe ém sie te tt, h ogy a k e zde ti ne h éz ak adá yok atse gítse n e k üzde ni. Már e k k or k issé m e g e pe tt, de annánagyobb h á ávafogadtam a se gitsége t. Aztán be e a sűrűjébe. Ne m tartozom a vá tozások at k önnye n m e gszok ó sze m é ye k k özé, igy a k orai e k e se dése m k e zde tt e h a ványu ni e gyre növe k vők étségbe e sése m árnyék ában. Ek k or m e gism e rte m e gyk étm agyar sorstársam at, ak ik ugyanabban a k o égium ban ak tak, i e tve ugyanazon isk o ába jártak, ah ová én. Azt, h ogy végte e nük e dve se k és jók e dvűe k, m ár csak se gítők észségük m ú ta fe ü. Ne m sok szor ére zh e ti az e m be r azt, h ogy a k örü ötte évők szivbő jövőe n m inde nt próbá nak m e gte nni annak érde k ébe n, h ogy e gye nge ssék az útjait. Se gítségnyújtás és se gíte ni ak arás. Eze n e szm e i cé ok vége tt a apították be n az Ady Endre diák k ört, am e y e ddig m ég e gysze r se m h ozott szégye nt a ne vére. A sze rve ze t k ü önböző k u túrá is-, sport-, táncre nde zvénye k és szórak ozási e h e tősége k sze rve zését tudh atja m agáénak m ind a m ú tban, m ind a je e nbe n. Jó időbe n k ü önböző túrák on, té e n többszöri szánk ózáson ve h e tünk részt e gy nagy csapat vidám e m be r társaságában, éve nte m e gsze rve zi az őszi és a tavaszi focibajnok ságot az ún. R IMET k orsóért, am e y e gy nagyon nagy é m ényt je e nth e t a futbasportágában annyira ne m jártas e m be re k ne k is, aztán a "Po gár ányok és K am pár Tibor" aszta ite nisz bajnok ságot, va am int m ég e m ítést érde m e 4

5 az ún. sörsz a om, am i ta án ne m is sport, m int ink ább tűrőpróba. Úgy vé em, m inde nk i érti, m ire gondo ok e zze a k ife je zésse, h a pe dig m égse m, h agyjuk m e g e zt titok k énta prágai diák ok nak. Szinte h e ti re ndsze re sségge össze üa m agyarok színe java a Na H rádk u sörözőbe n, h ogy m e gvitassák az e m ú t ta á k ozás óta sze rze tt é e ttapaszta ataik at. D e ssze rtk ént éve nte m e gre nde zésre k e rüa "Márciusi bu i", m e ye a m árciusi ifjak te tte ire sze re tnénk a m agunk m ódján e m ék e zni, s am e y sze rve zéséne k én is e k e s résztve vője vo tam m ás k orosztá yom be i diák k a e gye te m be n. Eze n a re nde zvénye n e gyéb diák k örök tagjai is részt ve szne k, úgy Cse h országbó, m int Sz ovák iábó. Itt e gy pi anatra e is h orgonyoznék, h ogy be szám o jak a k e dve s o vasónak arró, m e nnyire jó e m be rne k, barátnak és m agyarnak e nni Prágában. Az össze fogás, am it a k észü ődés a att tanúsítottak a m agyar diák ok, k om o yan e gondo k odóba e jti az e m be rt, m iértne m e h e tk ivite e zni e zta fajta odaadástm inde nh o, am e rre m agyar é. Szintén az e ők észü e te k e n jötte m rá, m itére zh e tte k azok a m agyar diák ok, ak ik cse h barátaik k ak ivonu tak az utcák ra be n, h ogy h angoztassák o y h osszú ide je e nyom ott h angjuk at, és m i ye n érze se k k e ríth e tték h ata m uk ba ők e t, am ik or a táb ájuk ra irt szöve ge t, am e y igy szó t: "Jsm e s Vám i! Stude nti národnosti m ad arsk é.", h e ve s tapsvih ar és é je nzés k öve tte. Azt h isze m, az, h ogy be e borzongok e nne k szépségébe, a e gk e vésbé fe je zi k i azt, am it va ójában ére zte k azok a bizonyos m agyar diák ok. Többe k k özt m e gtudtam aztis, h ogy szám os tudós, tanár, m érnök és po itik us, k ik re m é tán eh et büszk e a fe vidék i m agyarság, k optatta prágai e őadóte rm e k padját, és véste be e ne vétörök re az AED k rónik ájába. D iák k örünk a apitásának évét figye e m be véve, rövid szám o gatás után rájöh e t az o vasó, idén jubi e áe z a h íre s-ne ve s társaság m inde n vo tés je e n tagjáva, m ive 50 éve annak a napnak, h ogy ne ve t adtak a m ár addig is éte ző "k ézfogásnak ". Ápri is de re k án az évfordu ót m é tók éppe n h e ye és h angu attasze re tnénk m i, je e n AED tagok biztosítani. Em e e szm e i érték ét fe be csü h e te t e n re nde zvény e gy e gész h étvégét fog am agába, csütörtök tő(ápri is 26.) k e zdödőe n, m ik oris e gy-k ét h e yi ne m ze ti itam e e tt cse ré h e tne k tapaszta atok at a vo t, i e tve je e n tagok. U gyancsak a program része e gy fotók iá ítás, am e ye az e m ú t50 évk épe k be n va ó m e gje e nítését cé ozta m e g az ifjú "AED gárda". Ki azért, h ogy noszta giázzon, k i azért, h ogy inform ációk atgyűjtsön, vagy csak e gysze rűe n az e gyütt étöröm e vége tt, részt ve h e t e gy k özös városnézése n. Em e h étvége k icsúcsosodása e gy vacsoráva e gybe k ötött ünne pi össze jöve te e sz, m e yne k k e re tén be üm e gtiszte te tésünk re fe ép a sok atm e gé tés m é tán h íre s NYITNIKÉK néptánce gyütte s is. A sze rve zőcsapat, és jóm agam ne vébe n k ívánom, h ogy m inde nk i ére zze nagyon jóm agát, és re m ényk e de m, h ogy m ég sok i ye n e se m ény m e gsze rve zése, és k ivite e zése e é nézh e tünk. Sk ronk a Gáb or, m e gje entaz ÚjSzób an, ápriis 5

6 M i ye n vo taz AED... Vote nök ök e m ék e zne k Vajon gondo ták -e Varga Le ve nte és társai, ak ik be n m e gsze rve zték a prágai m agyar e gye te m isták társu atát, h ogy e z a diák k ör 50 évm ú va is m űk ödni fog, h ogy óvja és fe j e ssze a Prágában tanu ó m agyar fiata ok azonosságtudatát, az anyanye vük, a történe m ük, a h agyom ányaik és az iroda m uk iránti sze re te te t? * * * Én is nagy öröm m e k észü ődte m az Ady Endre D iák k ör m e ga ak u ásának 40. évfordu ója a k a m ábóm e gre nde ze tt ünne pségre, h isze n e z a diák sze rve ze t e e te m e gy szak aszában szinte étfontosságú vo t szám om ra. Annak e e nére, h ogy "h ivata osan" soh a ne m e tte m a tagjává avatva, m ive ne m diák k ént, h ane m do gozók ént k e rü te m Prágába be n. Én is sze re tte m vo na m unk a m e e tt (ugyanis szü e im tőne m k aptam vo na anyagi tám ogatást) továbbtanu ni, de sajnos ne m ve tte k fe a Káro y Egye te m Bö csésze ttudom ányi Karának m agyar-ango szak ára. Azután va ah ogy ittragadtam, e gyrészt be e sze re tte m Prága h angu atába, égk örébe, m ásrészt úgy se m vo t igazán h ova m e nne m... D e a k e zde tbe n nagyon e gye düére zte m m agam, úgy, m inth a e gye t e n fe k e te e nnék a fe h ére k k özött. D e e z csak addig tartott, am íg fe fe de zte m a Magyar Ku turá is Központot, s a Magyar Ku túra bo tját, ah om e gism e rk e dte m itt tanu ó m agyar diák ok k a, és attófogva e jártam m inde n re nde zvényük re. Ne m te t e sok idő, m íg végüúgy ére zte m, h ogy Prága te e van m agyarok k a. Mindig é m ény vo tva ah oe gy ism e rősse ta á k ozni és m agyarube szé ge tni, és k özbe n ére zni, h ogy a cse h e k ne m úgy nézne k ránk, m int az e ze réve s e nyom ójuk ra, h ane m m intva am i ye n Mars- ak ók ra. Ebbe n az időbe n vo t az AED -ne k e gy néptánccsoportja, a Nyitnik ék, vo t iroda m i színpadunk, k e dve nc k ávéh ázunk és sörözőnk, ah o re ndsze re se n össze jöttünk be szé ge tni, fi ozofá ni. Azóta e te t16 év, de a m ai napig azok a e gjobb barátaim, ak ik k e ak k oriban az AED re nde zvénye in ism e rk e dte m m e g, és ak ik k ü önfé e ok ok m iatt (fő e g jobb m unk a e h e tősége k, m int Sz ovák iában) szintén itt m aradtak Prágában, és ak ik k e a m ai napig e szok tunk néh a járni a diák ok re nde zvénye ire. A ta á k ozón résztve vővo taed e nök ök ne k, többe k k özött, e zta h árom k érdést te tte m fe : 1. M e yik a egk e dve se b b prágai diák k ori e m ék e? 2. M ive fogakozik je eneg? 3. M iye n a k apcsoata Prágávaés a votaed tagok k a? BAJNO K ISTVÁN (a 60-as éve k e e jén vo taz AED e nök e ) 1. R e tte ne te se n ne h éz e rre vá aszo ni, de a e gk e dve se bb e m ék e m ne m m ú t ide jű, h ane m fo yam atos e m ék. Egy Káro y-h ídbe i szoborh oz fűződik, am e y a Kiso dairányában a ba o da i 13. szobor: Sze ntkristófviszi a k is Jézusta vá án, Én e zt a szoborcsoportot, pontosabban a k is Jézust gyóntatóm m á fogadtam m indjárt a 6

7 prágai tanu m ányéve im k e zde tén, am ik or m ég re tte ne te se n gyötörta h onvágy, és ide a Káro y-h ídra jártam e panaszo ni a búm at-bánatom at. E éggé k ötődte m e h h e z a szoborh oz és am ik or Prágában vagyok, soh a ne m h agyom k i a m e gte k intését. Gyönyörűe k az arányai, m inde nk ine k aján om, h ogy nézze m e g. Sze nt Kristóf e gy nagy darab e m be r, bottaa k e zébe n, és vá án viszi át a gye rm e k e t, a k is Jézust a víze n, ak i intőn e m e i fe a k e zét. R e nge te g szim bó um ot ta á tam e bbe n a szoborban. Te h át a e gk e dve se bb e m ék e m e h h e z a szoborh oz fűződik, úgy a tanu m ányaim éve i a att, m intazóta is. Em e séné a " ege ndás" fe k e te AED-napónak a történe tét? Nagyon rövide n annyit m ondanék ró a, h ogy be n e gy k özös nap ót k e zdtünk írni, ah ová m inde n re nde zvényünk ön be je gye ztünk e gye t s m ást. Nagyon érde k e se k e ze k a je gyze te k, dok um e ntum ok, é m énybe szám o ók, néh ote je se n sze m é ye s h angvéte űe k, k i-k i jót m oso yogh at m ost va am ik ori e ge tre nge tő búján vagy panaszán, e se t e g csodá k ozh at azon, h ogy m i ye n apróságok nak tudott va am ik or te je s szívve örü ni. Ez a nap ó ig íródott, aztán va ah ová e tűnt, va ak i va ószínű e g pátyo gath atta. Az utáni m ozga m as idők be n va ak i va ószínű e g m e g ak arttő e szabadu ni, és e dobta a Pe třín-h e gy o da ában. O ttázott e gésze n addig, m íg va ak i m e gta á ta. A be csü e te s m e gta á ó be e apozotta füze tbe, és vo to yan ne m e s e k ű, - m ive m e gta á ta a nap óban a cím e m e t-, e k ü dte ne k e m aján va R im aszom batba. Én be k ötte tte m és e z a nap ó azóta is e gy nagyon érde k e s, k orh ű dok um e ntum a az AED -ne k ;m ostis k özk éze n forog, és vannak, ak ik o da ak at fénym áso tak k i be ő e. H ogyan e m ék szik vissza arra az id őszak ra, am ik or az 989 -e s forrad aom u tán országu nk szétváásáig, param e nti k épvise ő vot a Cse h szovák Szöve tségi K öztársaságb an? Ke em es em ék e im vannak e rrő az időszak ró. Nagyon érde k e s m ódon k e rü te m be a Par am e ntbe : e gy e ste, k b. fétízk or te e foná tak ne k e m Kom árom ba, h ogy én vagyok az Együtté és soron k öve tk e zők épvise ője, és e zért azonnautazzak fe Prágába. Gyorsan össze csom ago tam, ve tte m a k ézitásk ám at, és m ég aznap éjszak a fe utaztam Prágába, ah om indjárt m ásnap k épvise ővé avattak. Két éve t tö tötte m Prágában, és nagyon jóére zte m itt m agam. Az Együtté és irodájában jó csapat gyű t össze. Kár, h ogy k i őtték a ó unk a re pub ik át! Mi a széte sés e en szavaztunk. H ozzá k e fűznöm, h ogy a Szöve tségi Par am e ntbe n nagyon k u turá t h angvéte ű Par am e nte t ism e rte m m e g, és h a e k épze e m, h ogy m i m e gy m ost a m ásik Par am e ntbe n, örü ök, h ogy a Szöve tségine k e h e tte m a tagja és ne m a sz ovák nak. 2. Gye rm e k -e m e gyógyász vagyok. A ve sszőparipám e nne k k e re tén be ü továbbra is az, am iértnagyon h aragszik rám ne m e gy sz ovák po itik us és pe dagógus m égpe dig az anyanye vű ok tatás je e ntősége, e se t e g h iányának ne urotizá ó h atása a gye rm e k e k fe j ődésére Ezt sze re te m csiná ni, e őadások at tartok pe dagógusok nak azzaa cé a, h ogy ism e rte sse k e gy o yan pszich o ógiai-pszich iátriai vé e m ényt, am e y a átám asztja azt, h ogy m agyar gye re k ne k m agyar isk o ában a h e ye. 7

8 3. Én vi ágé e te m be n Ady k örösne k tartottam m agam at. Soh a ne m fe e jte tte m e, h ogy én e bbe n a társaságban nagyon jóére zte m m agam, és az AED m unk ájában ak tívan résztve tte m. Nagy figye e m m e k ísére m továbbra is a sorsát. Ma m ár k e dve s barátaim, vo t AED -tagok gye rm e k e i tanu nak itt, te h át a k ontinuitás a ne m ze dék vá tás után is m e gm aradt. Most e ze k ne k a gye re k e k ne k druk k o ok, h ogy továbbvigyék azt, am itm i e k e zdtünk. FUTÓ ENDR E (19 67-tő ig vo taz AED e nök e ) 1. Ez nagyon ne h éz k érdés, én ugyanis m ár 15 éve s k orom tóe gésze n 24 éve s k orom ig Prágában é te m be n k e rü te m ide, és az atom te ch nik ai iparisk o ába jártam. A szü eive e gyü ttk ötözöttprágáb a? Ne m, csak e gye dü. Annak ide jén k ivá asztottam azta k özépisk o át, am e yrőazt h itte m, h ogy a e gne h e ze bb, e zért je e ntk e zte m ide. Szü e im továbbra is R agyo con, e gy Losonc m e e tti k is fa uban é te k. Később, be n be fe je zte m a Káro y Egye te m Te rm észe ttudom ányi Karán a m agfizik át. Így aztán Prágáh oz nagyon sok szép é m énye m fűződik, h isze n itté te m e ifjú éve im e t. Eze k k özüta án k ie m e ném a Sz áv-szige ti táncisk o át, a k ü önfé e diák csínye k e t, a focim érk őzése k e t, sőt, azt a sok k e se rve s tanu ást is, am i így utó ag szintén m e gszépü, de annak ide jén ne m é ve zte m annyira. 2. Már több éve Budape ste n é e k. Szám ításte ch nik ávafog a k ozom, e ddig e gy cégné vo tam ok tató, aze őtt pe dig az Eötvös Loránd Tudom ánye gye te m Szám ítógéph á ózati Intéze te igazgatóh e ye tte se vo tam. Ne m sok ára Ge nfbe m e gye k h árom évre, ah oaz Európai R észe csk e fizik ai Intéze tbe n fogok program ot írni e gy k ísér e th e z. 3. Be va om, h ogy jóform án se m m i ye n. A vo t Adysok k özücsak Kovács Tiborratartom a k apcso atot, ak i szintén Budape ste n é. Kassán is vannak m ég ism e rőse im, ak ik va am ik or szintén prágai diák ok vo tak. D e Prágávam e gszak adta k apcso atom, m e rtm ostm ár ne m k ötide se m a m unk ám, se m e gyéb do og. K O VÁCS TIBO R ( tő19 71-ig vo taz AED e nök e ) 1. Me g k e, h ogy m ondjam, az én e nök ösk ödése m h e z túsok k e e m e s é m ény ne m fűződik, m ive m ink e t ak k or arra k énysze ríte tte k, h ogy h a fe nn ak arjuk tartani a k ubot, sze rve zzük m e g a saját főisk o ánk on a Szocia ista Ifjúsági Szöve tség sze rve ze te it. D e azért szép e m ék e im is vannak, p. az e gye s k irándu ások és jópár színvona as, e őadássae gybe k ötöttk ube st. 2. Budape ste n é e k, ah ovan e gy te rve zőirodánk, és ottdo gozom. 3. Sajnos, m ost m ár ne m túszoros. Még a szocia ista időszak ban vo tak m unk ak apcso ataink, ak k or gyak rabban jártam Prágába. Most m ár e éggé ritk án járok ide, és ugyane z érvénye s a vo tdiák társak ra is. SZ ALÓ BÉLA (a k onszo idációs éve k be n, a 70-e s éve k e e jén vo t az AED e nök e, és ak itbizonyára sok an ism e rne k azok k özü, ak ik résztszok tak ve nni a Cse h 8

9 és Morvaországi Magyarok Szöve tsége re nde zvénye in) 1. Könnye bbe tis k érde zh e ttévo na, ne m e sz k önnyű e gy e m ék e tk ie m e ni a sok k özü... Ta án a Mik u ás-e ste k re e m ék sze m vissza a e gszíve se bbe n, am ik or m ég Poděbradybó jártunk fe Prágába, és m i csiná tuk a k u túrm űsort. D e a focibajnok ságok és a sörözése k is fe e jth e te t e ne k. 2. Az e ne rge tik ában do gozom im m ár 20 éve. Ma tu ajdonk éppe n a cse h e ne rge tik a m ode jéne k össze á ításán do gozunk, én a pe rspe k tíváva és a m ér e gk észítésse fog a k ozom. M iye n gyak ran jársz h aza Szovák iáb a? E ég ritk án járok h aza, úgy k étsze r-h árom szor éve nte szok tam m e g átogatni a szü e im e t. D e igye k sze m sze m m e k ísérni a sz ovák iai e se m énye k e t, am e ye k á ta ában sajnos ne m tú ságosan e k e sítőe k. A gye re k e id b e széne k m agyaru? Ige n, m ind a k e ttő tök é e te se n be szé i a m agyar nye ve t. Te h át, van m ég e sé y arra, h ogy e ga ább e gy ne m ze dék nyire m e gőrizzük az anyanye ve m e t, bár e h atároztam m agam ban, h ogy az unok áim m ais csak m agyarufogok be szé ni. Z ACH AR IÁS ISTVÁN (19 72-be n k e zdte m e g tanu m ányaitprágában, és ővo t a jobb k e ze az ak k or e nök ösk ödő Mo nár Im réne k - ak i sajnos ne m jött e a ta á k ozóra). 1. Nagyon sok k e dve s e m ék e m van Prágáró, m ár m aga az Ady Endre D iák k ör éte zése is e gy nagyon szép e m ék. Tu ajdonk éppe n itt Prágában tudatosítottam m agam ban, h ogy m e rre k e h a adnom tovább. Ez fő e g a m agyarságom ra vonatk ozik, m ive én e őtte sz ovák isk o ák ba jártam, és az itte ni k özösségi, össze tartozási érzés, a k özös te vék e nysége k k itörö h e te t e n h atássavo tak rám. Itt m indnyájan igye k e ztünk az Ady k ör és a prágai diák é e tjavátszo gá ni. Én abban az időszak ban te vék e nyk e dte m az Ady k örbe n ( ), am ik or státuszt k e e tt adni e nne k a sze rve ze tne k, és a m ai napig nagyon jó érzésse tö t e m inde n, am it ak k or sik e rü te érnünk. Éppe n e zért sze re tném átadni a gye rm e k e im ne k e zt az érzést, a k özösségi tudatot, a tapaszta ataim at, e zért is h oztam e ők e t m agam m aprágába, h ogy m inde zt átére zzék. Ők m ost k özépisk o ába járnak, és sze re tném, h a tovább tudnák vinni e nne k az e gyüvétartozásnak az érzését. 2. Én a Műszak i Egye te m e e k trote ch nik ai szak ának e végzése után visszam e nte m a szü ővárosom ba, Sze psibe, ah o m űszak i te rü e te n do goztam e gésze n ig, a re ndsze rvá tásig. Ek k or po gárm e ste rre vá asztottak Sze psibe n, és m ostis e zta funk cióttö töm be. 3. Sajnos m indk e ttőve e ég gyér, bár figye e m m e k ísére m az AED te vék e nységét a k orosztá yom be i barátaim gye rm e k e i révén, ak ik m ost itt tanu nak Prágában. Éve nte k b. e gysze r jövök Prágába vagy a m unk ám bók ifo yó ag, vagy pe dig m agáne m be rk ént. Me gm utattam m ár a gye rm e k e im ne k az isk o át, ah ová jártam, a k o égium ot, ah o ak tam és k e dve nc h e ye im e tis. 9

10 Léte zik m ég a k e dve nc prágai k ocsm ája? Az e gyik ige n, a Bře vnovfe e ttta á h ató. D e a e gk e dve se bb a "Je zírk o" ne vű h e y vo ta Strah ovo da ában, am e y, sajnos, m ár ne m üze m e. SER ES LAJO S (19 80-tó19 82-ig vo taz AED e nök e ) H a visszagondo ok prágai diák éve im re, csak k e dve s e m ék e k buk k annak e ő, úgy a Műszak i Egye te m rő, m int a k ubró. Fe e jth e te t e n é m ény szám om ra az az össze fogás és k itartás a diák ok ban, ak ik e k e rü ve otth onró, e bbe n az ide ge n k örnye ze tbe n h e yt tudtak á ni az e gye te m e k e n, öná óak vo tak, m e g tudták sze rve zni e gyéni és k özösségi é e tük e t, és e gy o yan h agyom ánynak vo tak a fo ytatói, am e yne k öröm m e átom, h ogy m a is vannak továbbvivői. Szóva, a e gnagyobb é m énye m e z az e gyüvétartozási érzés, am i fe e jth e te t e n, és am it az is bizonyít, h ogy m ost itt vagyunk. Csa ádot, m unk át h átrah agyva e jöttünk ide, Prágába, h ogy fe e e ve nítsük é m énye ink e t ta á k ozzunk régi jó barátok k a, diák társak k a. Szü őfa um ban, a Ga ánta m e e tti A sósze ibe n é e k. Vi am osm érnök i dip om át sze re zte m a Cse h Műszak i Egye te m e n, de je e n e g Budape ste n do gozom, ah oe gy sz ovák iai m agánvá a atnávagyok ügyintéző. A régi Adysok k a, ak ik k e annak ide jén a prágai m agyar diák k özösségbe n do goztam e gyütt, m ost ak tívan e gyüttm űk ödünk a Cse m adok on be ü, ah onagyon sok a vo t AED -tag. Prágávaviszont csak néh ány ittm aradt ism e rősöm ön k e re sztü tartom a k apcso atot. BADIN ÁDÁM ( k özöttvo taz AED e nök e ) 1. A e gk e dve se bb e m ék e m tu ajdonk éppe n ne m Prágáh oz k ötődik igazan, bár m indannak a te vék e nyk e désne k és m unk ának a k icsúcsosodása vo t, am it itt Prágában az Ady Endre D iák k ör k e re tébe n az én e nök ösk ödése m a attvége ztünk e, és e z pe dig az 1. H onism e re ti Ifjúsági Tábor vo t Őrsújfa un. Itt tudott m indaz a csúcspontjára jutni, am iért tu ajdonk éppe n érde m e s vo t Prágában m agyark ént k itartani. Őrsújfa un e gym ásra ta á tak és össze fogtak a k ü önfé e ifjúsági k ubok k épvise ői és tagjai, és o yan szoros e gyüttm űk ödési, baráti h á ózat a ak u t ki k özöttük, am e yne k h atása m e g m a is ére zh e tő. Nos, e ze k h e z a táborok h oz fűződne k a e gk e dve se bb e m ék e im. 2. A főisk o ae végzése után m ég több évig itté te m Prágában, és több m inde nne fog a k oztam. Majd e gy ném e tországi e gye te m e n tanu tam és do goztam, onnan pe dig Ke csk e m étre k e rü te m, ah o bábszính ázigazgató vo tam. Ezt szintén Prágának k öszönh e te m, ugyanis azok az e m be re k h ívtak m e g ide igazgatónak, ak ik k e itt Prágában ism e rk e dte m m e g. Ve ük k özöse n m e ga apítottunk e gy bábcsoportot, am e ye aztán fe éptünk Prágában, Sz ovák iában és Magyarországon is. Így va óra vá h atott az e gyik á m om e gy profiszính ázban do gozh attam, m égh ozzá ne m is ak árm i ye n be osztásban. Ke csk e m étrőe gy vargabe tűs út után, am e y a féeurópán k e re sztüve ze te tt, h azaérk e zte m végü"göm örországba", ah onnan e jötte m, és ah ová m indig is tartoztam. Itt sze re tném k ia ak ítani é e te m 110

11 bázisát, ah onnan pe rsze továbbra is járni sze re tném a vi ágot Prágát, Magyarországot, Ném e tországot, Erdé yt stb., de szük sége m van e rre az otth oni k örnye ze tre, az otth oné m ényre, am it csak a szü őh e ye m e n tudok m e gé ni. Borzasztó sok e ne rgiát ad ne k e m az e gysze rű, fa usi e m be re k társasága, ak ik k özött otth on érze m m agam. Ők m e sé ik a régi történe te ik e t, m e séik e t, am ik e t gyűjtök, és e ze k bőre m é h e tő e g e gy m e sésk önyve tfogok össze á ítani. Írom a bábjáték aim atis, am e ye k e t azután visze k m indazok ra a h e ye k re, ah ok orábban jártam. Úgy érze m, m e gta á tam a h e ye m e t, ah oh asznos e h e te k, ah ojóérze m m agam, és ah oa e gh aték onyabban tudom k iárasztani az e ne rgiáim at. Te h átne m h iányzik Prága? Ne m, vagyis e gyre k e vésbé, és am ik or ige n, ak k or fe jövök ide, h isze n m ég m indig e ég sok cse h és m agyar barátom van itt. D e úgy érze m, h ogy m ár vége t ért, be fe je ződött az az időszak, am ik or Prága sze rve s része vo t az é e te m ne k, am ik or ugyanazt je e nte tte szám om ra, am it m ost otth on m e gta á tam. Prága m ost e gyfajta táv atot je e nt szám om ra, te h át m indazt, am it a Fe vidék e n és Magyarországon m e gé e k, azt itt sok k ajobban tudom inte grá ni, és újra átgondo ni. Jók at tudok itt m e ditá ni. M itje ente ttpontosan szám odra Prága, m i az, am itinne n m agadd avitté? Nagyon sok m inde nt, sze rinte m ak i e gysze r Prágában tö t pár éve t, fő e g, h a diák k ént k e rüide, fiata on, am ik or m ég abszo út nyitott m inde n iránt és e nge di m agába áradni azt az óriási sze e m isége t. am i itt be nne van a e ve gőbe n, az m ár csak e ttőis m ás e m be r e sz. H át, m ég h a m agyark ént m e gé i az e gyüvé tartozás és az e gyütt cse e k vés é m ényét...! Éppe n az Ady Endre D iák k ör vo t az, am e y e h e tősége t te re m te tt ah h oz, h ogy a m agyar anyanye vű e m be re k ráta á janak e gym ásra, és e gyrészt m e gőrizzék az anyanye vük e t és a k u túrájuk at, m ásrészt pe dig m e gosszák e gym ássaés tovább vigyék az itt m e gé t é m énye ik e t. Ak i e zt a m aga te je sségébe n m e gé te, az m ár e ttőis m ás e m be r e tt, és k e rü jön e zután bárh ová a vi ágon, m inde zt m ár ne m tudja e im iná ni, e z m e gh atározza az é e tét. Va am itk épvise, s h a m e gőrzi azta fajta e m be ri szabadságot, am itittk apott, ak k or bárh ová k e rü jön is, k épvise ni fogja e zt az örök sége t, az e m be ri h e ytá ást, a k özösségtudatot. M itü ze nsz az ittm arad tnagyrésztprágáb an éőm agyarok nak? Ez nagyon ne h éz k érdés. Ne m jute sze m be m ás, m intam itdé után m ondtam, és e zt m inde nk ine k üze ne m, ne m csak az ittm aradottak nak. Tom pátóidézte m, h ogy "fiaim, csak éne k e je te k ", m e rt am íg szóaz éne k, am íg be nne d szóaz éne k azon a nye ve n, am it a Jóiste ntők aptáés a h ozzá fűződő k u túra árad be ő e d, bárh ois vagy a vi ágon, addig nincs baj, nincs baj a m agyar k u túráva, a m agyar nye vve, nincs baja te e k e dde. Me rte z aztje e nti, h ogy te az vagy, ak ine k szü e tté, és ak i e zt a k u túrát vá a ja és próbá ja átadni, i e tve k isugározni m agábóúgy, h ogy m ás k u túrák at is k öze e nge dsz m agadh oz. D e e z a tiéd, e zt ne m ve h e tik e tő e d, e z a te otth onod. Ezt tudni k e, és ak i e zt tudja, ak i e jutott idáig, az, azt h isze m, k öze van ah h oz, h ogy azt m ondh assa - őbo dog e m be r. Ezt üze ne m m inde nk ine k, m e rt csak 11

12 ak k or é h e ti m e g m inde nk i a vi ágot a m aga te je sségébe n, h a e zt m e gőrizte, te rm észe te se n k i-k i a m aga m ódján és h őfok án. BELÁK CSABA ( tő ig vo taz AED e nök e ) 1. A e gk e dve se bb é m énye m az, am ik or p ak átok at nyom tattunk az e s tünte tése k re Lőrinc Z suzsa m űte rm ébe n, e gy pincébe n, k ock ás ingbe n, cigare ttáztunk, izgatottan be szé ge ttünk a forrada m i e se m énye k rőés fe ste ge ttük a p ak átok at, am e ye k e t azután GáAtti a inóba m e tsze tt. Mi vittük a p ak átok at m ég Nyitrára is. 2. Gépészm érnök k ént vége zte m. Eze n a te rü e te n után ne m ta á tam m agam nak m e gfe e ő á ást, e zért k önyve ésse k e zdte m e fog a k ozni. Me gcsiná tam az adótanácsadói vizsgát, és azóta e z a m unk ám, és va ah ogy ittragadtam Prágában. E őször azt m ondtam m agam nak, h ogy itt m aradok k b. h árom évig, össze spóro ok e gy k is pénzt, azután h azam e gye k, és ott fo ytatom tovább. Most m e gintúgy érze m, h ogy m ég h árom évig ittm aradok... M iye n gyak ran jársz h aza. Szovák iáb a? E éggé ritk án, úgy h avonta-k éth avonta szok tam m e g átogatni a szü e im e t. Sz ovák iávanincs k ü önöse bb k apcso atom, az én k orosztá yom bónagyon sok an ittm aradtak, barátok is, csoporttársak is, te h átprágában m e gvan a baráti k öröm is. Cséfavay Idik ó (Prágai Tü k ör, ) ER DÉLYI GÉZ A: Prágai m agyar diák é et az 50-e s éve k m ásodik fe ébe n A je ze tt időszak ban Prágában szám os m agyar ne m ze tiségű főisk o ás i e tve e gye te m ista vo t. A e gnagyobb étszám ú diák ság a Cse h Evangé ium i Te stvére gyh áz Te o ógiáján gyű t össze. Egésze n te rm észe te s, h ogy nyarán, a nyári sze m e szte rtők e zdve az a h a gató inte nzíve bbe n k e zde tt e tájék ozódni, a k ü önbözőe gye te m e k e n k e re sve a m agyar ajk ú diák társak at. Se m m i ye n k om o yabb tám ogatás, vagy tám pontunk e bbé i k e zde m énye zésünk be n ne m vo t. Abbó indu tunk k i, h ogy e őször a m agyar ne vű h a gatók at fogjuk m e gszó ítani, re m ényk e dve, h ogy rajtuk k e re sztütovábbi inform ációk at k apunk és fok ozatosan m e gbe szé ünk, m ajd a k ésőbbie k fo yam án m e gsze rve zünk e ga ább a k a mi ta á k ozók at. E indu tunk h át társak at k e re sni a k o égium ok ba és diák szá ók ra. A m ásik k iindu ási pontunk az ak k or m ég ige n i usztris h e ye n (Ve nce tér) évő Magyar Ku túra Könyve sbo t k íná ta e h e tőség vo t. Ide sok an be térte k, k ü önböző pub ik ációk at, sajtóte rm ék e k e t vásáro ni. Fok ozatosan sik e rü t ne ve k re és cím e k re 112

13 sze rt te nni. A k ü önböző inte rnátusok és k o égium ok fe k e re sése fo yam án m e g e pe tése k is érte k be nnünk e t, de e ze k re szám ítottunk is, am ik or m agyar ne ve t vise ő e gye te m ista társaink ném e yik e ne m be szé t m agyaru, ugyanak k or ide ge n ne vű (sz áv, ném e t) h a gatók k ave h e ttük fe a k apcso atot, m int m agyarok k a. Te rm észe te se n m a bárk i m ég ink ább tudatában e h e t annak, h ogy a Kárpátm e de ncébe n e z gyak ori, sőt e gyre gyak oribb e se t. Az 56-os forrada om ide jén, m ajd azt k öve tőe n bizonyos sze e k ció fo yt e, de a ta á k ozások, be szé ge tése k ne m szüne te te k, jó e h e t ne m sik e rü t sze rve ze tt form ában azok at re ndsze re ssé te nni. Egy-k ét átogatás e re jéig a e h e tősége ink e t m e gbe szé tük a Pozsonyiak k a, de a sze rve zés k érdésébe n e gy h e ybe n topogtunk. Magyar h a gatók at, e gink ább az orvosi és te ch nik ai k aron ta á tunk, bár vo tak a te stne ve ési főisk o áró, a jogi k arróis és a m ár k orábban Prágába k ö tözötte k, vagy Prágában do gozók k özött is ta á tunk m agyar fiata ok at. Ve ük ism e re tsége t az ugyancsak Ve nce tére n ta á h ató Budape st Ve ndég őbe n k öth e ttünk, ah ová m i m agunk e gy-e gy sik e re s nagy vizsga után, sze gény diák k ént és szo id k örü m énye k k özött ünne pe ni jártunk. Am e nnyibe n sik e rü t, a k özös h étvégi e béde t vagy vacsorát e ggyak rabban a Máne s étte re m be n fogyasztottuk e ban e gyre e rőte je se bbe n je e ntk e ze tt az igény k ubbá sze rve ződni, a ta á k ozások at re ndsze re ssé te nni. Ez azonban ne k ünk e gysze rűe n azon ok ná fogva ne m sik e rü t, h ogy be fe je ztük a prágai tanu m ányaink at. Me g e h e t a sik e rte e nségbe n k özre játszott e gy jó sze rve zői k észségge és k épe ssége k k e re nde k e zősze m é y h iánya is. Tény azonban, h ogy va am i ígére te s m ozgás m ár vo t, viszonta sik e r bizonyára k e m ény és k itartó m unk a után m ások ne véh e z fűződik. Azt azonban á íth atom, h ogy ne k ünk is nagy öröm ünk re szo gá t az AED étre jötte, és én sze m é y sze rint fontosnak tartom, h ogy továbbra is fe nnm aradjon és m űk ödjön. Az e gyh ázi k özössége k m e e tt (Prágai Magyar R e form átus Gyü e k e ze t va am int a Prágai Magyar R óm ai-k ato ik us Gyü e k e ze t) az AED biztosítja a e gjobb e h e tősége t az ott tanu ó, ak ó m agyar fiata ok e gybe gyűjtésére és össze fogására. Így a ak u h at k i az a k ívánatos, e gészsége s k özösség és ne m ze ttudat, am e yik m ások m e gbe csü ése m e e tt ne m m ond e önm agáró, h ane m k özösségépítő e rők ént ott és a szü őfö dünk ön inspirá ó ag a jövőbe n is a szü őfö dtőtávo, e gym ás e rősítése és se gítése re ndk ívüfontos fe adat. Rim aszom b at, 2007 m árciu sa VAR GA LEVENTE (19 57-tő19 61-ig vo taz AED e nök e ) így e m ék szik vissza prágai diák éve ire : A Prágában tanu ó dé -sz ovák iai m agyar diák k ü ön e ge s h e yze tbe n van. Környe ze te nagyobb igényt tám aszt ve e, m int Sz ovák iában tanu ó diák társaiva sze m be n. Ez e gtöbbször ösztönzi, m intk észte ti m e gfutam odásra. Szűk e s h azánk ró sok szor téve s néze te k vannak. Ne k e m is sok m agyarázatom ba k e rü t, m íg e gk öze e bbi évfo yam társaim m a e ga ább nagyjábóm e gérte tte m, h ogy én tény eg m agyar vagyok, bár é e te m be n Magyarországon ne m jártam, k ivéve azt a pár éve t, 113

14 14 1 am ik or szü ővárosom k e rü t Magyarországra. Ink ább va am i k ivéte e s e se tne k k önyve te k e, ak árcsak görög e m igráns k o égám at. A tanári k arnáis h ason ók éppe n vé e k e dte k. Enge m vizsgák a k a m áva nézte k görögne k, o asznak sőt spanyo nak is, m agyarnak azonban soh a se m tippe te k. A prágai m agyar főisk o ások nagyon szétvo tak szórva, h isz a e gtöbb fak u táson a ig e gy-k étm agyar ne m ze tiségű diák tanu t. A k assai R e ite r Jósk ávaaz 19 57/58-as isk o aévbe n h ozzáfogtunk ah h oz, h ogy fe de rítsük, h ány m agyar diák tanu Prágában. Néh ány h ét a att be jártuk a e gnagyobb prágai diák szá ók at. A e gsze bb e re dm ényt a Káro y e gye te m vinoh rady-i nagy diák szá ójában értük e, m iután R e ite r Jósk a e sze re te a portás néni h ivata os m inőségébők ifo yó e e ná ását, a be je e ntő k önyv ta án e ze r ne vébők ih ám oztunk vagy at, am i sze rint azután ta á tunk vagy o yan diák ot, ak ik öröm m e fogadtak. I ye n e ők észítése k után a ak u tak k i a prágai m agyar diák ok h avonk énti ta á k ozói. Az e sőössze jöve te ek et nagyrészt a főisk o ai m e nzák on tartottuk. Később fe fe de ztünk e gy nagyon szim patik us te rm e t a patinás U F e k u sörözőbe n, am e ye t k e zde tbe n ötve n k oronáért, k ésőbb m ár ingye n bocsátották re nde k e zésünk re. Eze k a k örü m énye k e őse gíte tték a k özösségi é e t k ia ak u ását ané k ü, h ogy a vo t Sze nt György D iák k örrőtudtunk vo na. Ez az apróság is je e m zi azt, h ogy m e nnyire m e gszak adt m inde n fo ytonosság a h áború e őtti ne m ze dék, és m i k özöttünk. A Káro y e gye te m m agyar sze m inárium ának e őadói, R ák os Péte r és Bre dár Gyu a adták tudtunk ra, h ogy ne m is o yan újdo og az, am ive próbá k ozunk. H e rényi Lász ó vo t a k e zde m énye zője annak az ism e rk e dő e stne k, am e ye t őszén a prágai Ma á Strana, Sze nt Tam ásró e ne ve ze tt ősi söröspincéjébe n tartottunk. A h ivata os h ovatartozás csak k e zde tbe n je e nte tt gondot. Egysze r aztán R e ite r Jósk ávafe k e re stük a CsISz prágai városi bizottságát és m e gh a gatást k értünk a ve ze tő titk ártó. A titk ár szíve se n fogadott, s h e ye se te a ta á k ozók gondo atát s cé ját: azt, h ogy ne szak adjon m e g a főisk o ások k apcso ata szűk e bb h azájuk k a. ah ová vissza várják ők e t, s ah ok ü önöse n nagy szük ség van az új érte m iségre. Adott e gy ajan ó e ve e t, m e ybe n k ér m inde n sze rve ze te t, h ogy h a e h e tősége van, e gye n se gítségünk re. Sok at se gíte tt m unk ánk ban a Káro y e gye te m m agyar sze m inárium ának e őbb e m íte tt k ét e őadója is. Több érde k e s e se m ényrőés h agyom ányrósze re ztünk tudom ást á ta uk a m agyar-cse h sz ovák k u túrk apcso atok te rén. Az e ső ta á k ozó után k ia ak u t a diák ok k özött is az a gárda, am e yik a továbbiak ban is e gtöbbe tm ozgatta a prágai m agyar diák ok at. R e ite r Jósk án k ívüa m e dik us Sim on Ve ra és Gubcsó Péte r, i e tve az újságírásra k észü őo zorai Kati vo t a e gk e zde m énye zőbb az e sőéve k be n. Később vo tunk néh a vagy nyo cvanan is, am i ta án a k éth arm ada e h e te tta Prágában tanu ó sz ovák iai m agyar diák ok nak. Én de ce m be rébe n, dip om a-m unk ám m e gvédése után vá tam m e g Prágátóés a prágai m agyar diák ok k özösségétő. A továbbiak ban az utánunk jövő évfo yam ok adh atnak m ajd szám ot. K assa, au gu sztu sa

15 DUK A-Z ÓLYO M I ÁR PÁD visszae m ék e zése Ke dve s K ubtársak! Me g e pődve, de bo dog érzése k k e e tö tve bontom fe e ve e te k e t. Mik or e ém táru t a rég ne m átott AED je vény, e gysze rre m e ge e ve ne de tt e őtte m a régi sok szép e m ék, am e ye k é e te m e gy fe e dh e te e n időszak átidézik. A sok ne h ézség és prob ém a e e nére a prágai m agyar diák ság össze tartása és cé tudatossága fok ozatosan o yan sik e re k e t e re dm énye ze tt, am e ye k cse h sz ovák iai m agyar ifjúság é vona ába juttatták az Ady Endre D iák k ört. "Tanu junk és m űve ődjünk!" Ez vo t a je szavunk, s te je sítése érde k ébe n te rm észe te se n szórak ozássae gybe k ötve m inde nt m e gte ttünk, m e rt tudatában vo tunk annak, k ise bb-nagyobb h e yi sik e re k és öröm ök m e e ttcsak a jövőh ozh atja m e g a k ívánt e re dm ényt. Csak is m űve t, h iggadt és m inde n h e yze tbe n józanu m e gfonto t m agyarságunk vá h at é e tk épe s a k otó e rővé. És soh ase fe e dk e zzünk m e g h ovatartozásunk ró e gyünk büszk ék arra, h ogy m agyarok vagyunk, e z ne e gye n soh a vita tárgya, e gye n é e tünk és te tte ink a apk öve! Az AED -ne k vo t és van m ég e gy k ivá tságos h e yze te : diák ok, e gye te m isták a k otják és így az u.n. "diák égk ör" je e m zi a k ubot. A vidám, optim ista, de am e e tt cé tudatos k özösség te vék e nysége m indíg h a adó, ak tívés a k otó m arad. 20 évre te k inth e tünk vissza és annak e e nére, h ogy e ze n idő a att a h u ám vö gye k és a m axim um ok, a ne h éz időszak ok és a sik e re k vá togatták e gym ást, az AED je vénye és je szava tarta om m aés érték e s te rve k k e fe vérte zve m ég m ostis é- és je e n e g tő e te k prágai m agyar diák ok, csak is tő e te k függ, h ogy a stafétabotot továbbadva, az AED tovább is é je n, h ogy az e k öve tk e ző évtize de k sik e re i csak öre gbítsék az Ady Endre D iák k ör h írne vét. Köszönöm, h ogy i ye n távo ban se m fe e dk e zte te k m e g ró am. Mintah ogy e ddig is, úgy továbbra is é énk figye e m e k ísére m m ajd az AED, az adysok te vék e nységét. Kívánok sok -sok további sik e rt, ne m csak az Ady Endre D iák k örne k, h ane m m indnyájatok nak az e gyéni é e tbe n és az e gye te m i tanu m ányok ban is! Du b na (Szovje túnió), ápriis 14. LACZ A TIH AM ÉR : Az Ady Endre Diák k örbe n Már h árom h ónapja vo tam prágai diák és m ég e gye t e n itttanu ó m agyarrase m ta á k oztam. Va am ik or januárjában össze futottam az utcán e gy szom széd fa ubó va ó ism e rősöm m e, Tóth Tiborra, ak i pszich o ógusnak k észü t, és ő em íte tte, h ogy a prágai m agyar diák ok pénte k e nk ént a Masaryk pá yaudvar 15

16 m e e tti Arco k ávéh ázban szok tak ta á k ozni, ah otörzsaszta uk van. Enne k nagyon m e görü te m, m ive ak k or m ég rajtam k ívü e gye t e n m agyar se m ak ott a k o égium ban, e zért h iányzott a m agyar társaság. Attók e zdve én is re ndsze re se n e járogattam az Arcoba. Itt ism e rk e dte m m e g D uk a Z ó yom i Árpádda, az AED ak k ori e nök éve, Futó Endréve, az AED k ésőbbi e nök éve, Kovács Tiborraés k ésőbbi é e ttársávavida Z suzsáva, Bánó Mik óssa, ak i m a Kassán fizik usk ént do gozik, Kuczy Lajossa,a Prágában tanu ó te o ógusok k özüaz e gyik e k es k ubtársunk k a, Ba assa Z o tánna, Papane k Péte rre (a ias R ozsdás), Kurucz Sándorra, ak i ak k oriban vi am osm érnök ne k k észü t, m a fi m ope ratőr Magyarországon, Baue r Győzőve, ak i tu ajdonk éppe n ne m vo t prágai diák, m égis k özénk tartozott,h isze n fiataorvosk utatók ént do gozott e gy intéze tbe n, m a m ár a Sz ovák Tudom ányos Ak adém ia tagja és a Cse m adok O rszágos Vá asztm ányának az e nök e, Ke sze gh Istvánna, ak i k ésőbb a Kom árom i m agyar gim názium m ate m atik a-fizik a szak os tanára e tt, s e gy ide ig az isk o a igazgatója is vo t. Sok an jártak m ég az Arcoba, de a fe soro ás nagyon h osszú e nne, a az igazatm e gva va ne m m inde n névre e m ék sze m m ár pontosan. Időve én is vitte m m agam m anéh ány új arcot az A be rtovró, ah oe gy e gész csinos m agyar k o ónia a ak u t k i az éve k során. Mészáros Atti a Ga ánta m e őérk e ze tt Prágába, e őbb a k ém iát vége zte e, m ajd pe dig a fizik át, s je e n e g a Káro y Egye te m e n a csi agászati tanszék e n do gozik. A m ai adysok ta án m ár ne m is tudják, h ogy ak k oriban vo t ne k ünk e gy vidék i "rész e günk " is, a Poděbradyban tanu ó vi am osm érnök -h a gatók, ak ik csak a h arm adik évfo yam tók e zdve vá tak tény e ge s prágai diák ok k á. Eze k k özött is ak adt jónéh ány ism e rősöm, pé dáufuk sz Sándor, vagy O zogány Ernő, ak ive igazán Pozsonyban k e rü te m szorosabb k apcso atba, m ár a H étm unk atársak ént. Te rm észe te se n az Arco törzsve ndége vo t Bre dár Gyu a tanár úr is, ak i sok érde k e s ane k dótát és történe te t tudott, de h a k e e tt nye vészk ént is pa érozta a be szédünk e t és sze íde n h e yre igazította e gy-e gy m e éfogásunk at. O yk or h e te k ig ne m áttuk, s am ik or m e gérk e ze tt k özénk, a ig győzte e m e sé ni az utié m énye it. Egysze r a k e ze m be adta Ve k e rdi Lász ó Ka andozások a tudom ánytörténe tbe n cím ű m unk áját, am e y ak k oriban je e nt m e g. Őszintén szó va addig ne m fog a k oztam e zze a tém áva, de Bre dár Gyu a a igh ane m m e gse jte tte, h ogy a m agam fajta sze e m i m inde ne vőne k fe k e th e ti a k íváncsiságát. H a e z vo t a szándék a, ak k or e érte a cé ját, h isze n tu ajdonk éppe n e nne k a k önyvne k a h atására k e zdte m e be h atóbban fog a k ozni a tudom ánytörténe tte, s k ésőbb az A H ét sze rk e sztője k ént m agam is pub ik á ni k e zdte m tudom ány- és m űve ődéstörténe ti írások at, tudósportrék at. E cik k e k szám a m a m ár m e gh a adja a k étszázat. Az Arconak k öszönh e te m R ák os Péte r ism e re tségét is. Őritk ábban fordu tm e g k örünk be n, de je e n éte m indig e se m ény vo tszám om ra. Ke dve ssége, sze íd h um ora és k önnye d bö cse ssége m indnyájunk ate bűvö t, s ta án e zze is m agyarázh ató, h ogy többe n tudatosan k e re stük a ve e va ó ta á k ozások at, s o yk or bizony a m agyar tanszék e n e vő pici do gozószobába is be sze m te e nk e dtünk, s ő soh ase m m ondta vo na, h ogy m ost éppe n rosszk or jöttünk. Nagy m e gtiszte te tésne k ére zte m k ésőbb, 116

17 h ogy végigh a gath attam az e őadásaitadyróés Babitsró, de tő e h a ottam e őször a struk tura izm usróis. Az őbuzdítására k e zdte m e vásáro ni Ném e th Lász ó ak k or indu ó é e tm űsorozatát, s büszk én e m ondh atom, h ogy va am e nnyi piros k öte t m e gvan, s m inde t e o vastam. Sok m inde nt k öszönh e te k m ég R ák os Péte rne k, de sajnos nincs h e ye m a fe soro ásra. Annyitazonban m ég e sze re tnék m ondani, h ogy az ő buzdítására fogtunk be e az e ső prágai m agyar "szam izdat", a H om ok óra sze rk e sztésébe. Ez a k ü önös fo yóirat be n szü e te tt m e g a m agyar tanszék e n, ah onéh ány, iroda m i am bíciók at déde ge tőm űvészi é e k (p. Vida Z suzsa, Kovács Tibor, Kurucz Sándor, Papane k Péte r, Bánó Mik ós, Mészáros János és e sorok írója is) azértse re g e ttössze, h ogy k ik érje R ák os Péte r vé e m ényéta te rvrő. Noh a vajm i k e ve se t tudtunk az ak k ori sz ovák iai (pontosabban: pozsonyi) m agyar iroda m i é e trő, m e g vo tunk győződve ró a, h ogy az csak m aradi és sze rény k épe sségű a k otók se re g ése e h e t, az Iroda m i Sze m e pe dig a k onze rvativizm us bástyája, am e ye tbe k e ve nni, vagy h a így ne m m e gy, ak k or e e n apotk e csiná ni Prágában. Etudom k épze ni, m i ye n m e gm oso yogni va ó e h e te tt e z a nagy ne k ibuzdu ás, de R ák os Péte r e gy arcrándítássase m je e zte, h ogyan vé e k e dik a do ogró. A H om ok óra e ső szám a néh ány h ét a att össze á t, de k e e tt va ak i, ak i e ga ább h at-h ét pé dányban e gépe i. H a m ár ak k or e tte k vo na szám ítógépe k, nyi ván ne m ok ozott vo na k ü önöse bb prob ém át e z a fe adat, de sajnos csak e gy rozoga írógép á t a re nde k e zésünk re, így a ap sok szorosítása nagyobb te je sítm ényne k szám ított, m int m aga a m e gsze rk e sztése és az anyag össze á ítása. Őszinte érde k ődésse o vash attuk e gym ás írásait és ne m riadtunk vissza a k e m ény bírá attóse m. O yk or e gy-e gy nagyta á k ozón é őbe n is be m utattuk a H om ok óra tarta m át, izgatottan várva a h atást. Á ta ában e ism e résse fogadták e te je sítm ényt, de m a m ár tudom, h ogy a e gtöbb próbá k ozás csak affé e szárnypróbá gatás vo t, am e ye tritk án k öve te ttre pü és. Va ójában azonban ne m is az vo ta cé, h ogy va am i m aradandó szü e sse n, h ane m ink ább az, h ogy a rok on e k e k e gym ásra ta á janak. Tudom ásom sze rint a H om ok óra ig éte ze tt, de e zt a k orszak át én m ár ne m ism e rh e tte m. A fe je ze t é én azt ígérte m, h ogy az AED -rőfogok szó ni, de e ddig m ég csak ta á k ozások róés k e zde m énye zése k rőszám o tam be. Nos tu ajdonk éppe n e z m ár m aga az AED vo t, h isze n az Arco-ban is az adysok jártak össze, a H om ok órát is adysok sze rk e szte tték, s a e gak tívabbak e gyúttaaz AED ve ze tőségét is a k ották. A te vék e nységük k icsúcsosodása te rm észe te se n a m inde n h ónapban m e gre nde ze tt nagyta á k ozó vo t. Eze k e t az össze jöve te e k e t ak k oriban az Építésze ti Minisztérium k ubh e yiségébe n tartottuk, am e ye t viszony ag sze rény össze gért bocsátottak re nde k e zésünk re. Á ta ában e m be r szok ott össze jönni. Mindig e gy iroda mi vagy ze nés m űsorranyitottuk az e ste t, s re ndsze rint ve ndége k e t vagy e őadók at is h ívtunk. Ezt k öve tőe n be szé ge ttünk és tánco tunk. Sok barátság és sze re em szövődött itt, de o yk or h e ve s viták is k ia ak u tak. Tudtom m aéve k e n át k rónik át is ve ze tte k az AED -be n, jó e nne e ze k ne k a te e írtvastag füze te k ne k a tarta m áte gysze r fe do gozni, s ta án az is m e go dh ató e nne, h ogy össze gyűjtsük az AED -de k apcso atos dok um e ntum ok at. 17

18 19 70-tő m ásfé évig e nge m ért az a m e gtiszte és, h ogy e nök e e h e tte m a diák k örne k, s ak k or m ár e gyre több m agyar tanu ta fővárosban. Tudom ásom sze rint az adysok (vagy m ondjam ink ább így: a prágai m agyar diák ok ) zöm e te rm észe ttudom ányi vagy m űszak i pá yára k észü t, a h um án szak ot e sősorban a te o ógush a gatók, a jogász és k özgazdászje ö te k k épvise ték. Ezt azért is fontosnak érze m h angsú yozni, m e rt m inde ze k e e nére az AED te vék e nységébe n az iroda om, a ze ne dom iná t. O yk or k özös k irándu ások at is sze rve ztünk Kar ste inbe vagy m ás távo abbi h e ye k re, de a nagyobb k o égium ok ban is inte nzív m agyar é e t zaj ott, k ivá t szom baton és vasárnap. A Strah ov a gépésze k és m érnök h a gatók e rődítm énye vo t, Větrník e n viszont a Káro y Egye te m növe ndék e i - m e dik usok, fizik us- és m ate m atik us je ö te k ak tak. Sok k ise bb-nagyobb k o égium ban ak tak ak k or m agyarok, ne m is győzném e ze k e t fe soro ni: R e nge te g e m ék e m fűződik e ze k h e z a baráti "k o e sz átogatások h oz" is, h isze n a vérm e s focicsaták at, az éjszak ába nyú t k ártyapartik at h ogyan is fe e dh e tném. Kü önöse n m e gh ató vo t, h a va ak i h azu ró csom agot k apván össze trom bitá ta a barátok at és te stvérie se n m e gosztozott ve ük a tarta m án. Sz ovák ia e gész te rü e térőjöttünk, te h át ne m csak csa ók özi, m átyusfö di, göm öri vagy bodrogk özi m agyarok k a ta á k oztunk de o yanok k ais, ak ik te je se n sz ovák k örnye ze tbe n, a m agyar nye vte rü e ttőtávo é te k. Én annak ide jén m e gpróbá tam e gy füze tbe össze írni az adysok e gfontosabb adatait, de sajnos e z a je gyzék e k a ódott va ah o. Ta án e szne k o yanok, ak ik né h ason ó isták ak adnak m ajd, s e gysze r va ah ára e gy va óban im pozáns nagyta á k ozótre nde zh e tünk. Az AED ak tívsze rve zője vo ta sz ovák iai m agyar k ubm ozga om nak is, s h a ne m jön augusztus 21-e, ta án m a sok k ae őbbre tarth atnánk az önsze rve zésbe n. A k om m unista k onszo idációt k öve tőe n k e vésbé fe tűnő te vék e nység form ák at k e e tt k e re snünk, ne h ogy a re ndőrség fe osz assa a h ivata osan be se m je gyze tt diák k ört. H ogy e z a prágai m agyar sze rve ze t o yk or szá k a vo t a sze m e k be n, azt e gink ább az ak k ori m agyar nagyk öve tség h ozzáá ása bizonyíth atja. A m agyarországi diák ok nak ne m aján ották az AED átogatását, k ü önöse n ne m 68 tavaszán, m e rtak k or va óban forrada m i h angu at ura k odott e gy-e gy össze jöve te e n. Több a k a om m a is fogadtunk pozsonyi ve ndége k e t (e gysze r D uray Mik ós is járt ott), s néh ány adys ak tív sze rve zője vo t a Magyar Ifjúsági Szöve tségne k, am e y tu ajdonk éppe n a m ai sz ovák iai m agyar pártok őse vo t. Minde ze k e e nére jónéh ány m agyarországi diák e járogatott k özénk, ne k e m m ost h am arjában csak Cse rh a m i Gyu a ne ve jut az e sze m be. Még sok m inde ntm e sé h e tnék a prágai diák éve k rő, az e gye te m rő, ah onagyon jó k o égáim és tanáraim vo tak, a csinos ányok ró, ak ik m e gdobogtatták a szívünk e t, de e h h e z e gy k önyv se m e nne e e ge ndő. Már többször is m e gfordu ta fe je m be n, h ogy re gényt k e e ne írni e rrőaz időszak ró, de e gye őre ne m ak tuá is a do og. H e ye tte á jon itt e z a h e ve nyésze tt visszae m ék e zés, am e yne k írása k özbe n gyak ran e érzék e nyü te m. Köszönöm, h ogy ve e m tartottak. 118

19 A PRÁGAI ADY ENDRE DIÁKKÖR ÁLLÁSFOGLALÁSA A CSEMADOK ÉS AZ ÍRÓSZÖVETSÉG NEMZETISÉGI JAVASLATÁHOZ (RÉSZLET) A prágai Ady Endre Diákkör tagsága megvitatta a poitikai heyzetet s ezze kapcsoatban a cseh-szovákiai magyarság eőtt áó új feadatokat és ehetőségeket. Jóehet tudjuk, hogy a prágai magyar egyetemisták a csehszovákiai magyarságunk számban eenyésző a szüőfödjétő ideigenesen távoévő töredéke, mégis úgy érezzük: heyes és nem hiábavaó, ha a jeenegi heyzetben mi, fiata magyar értemiségiek is megfogamazzuk és haatjuk ááspontunkat. Szívve-éekke köszöntjük és támogatjuk a megindut demokratizációs foyamatot, mint oyan vívmányt, mey hazánk minden pogárára nézve egyaránt üdvös. Eme foyamat megőrzését és továbbfejesztését szükségesnek tartjuk. Eutasítjuk mindazokat a nézeteket, bárhonnan jöjjenek is, meyek a náunk ejátszódó eseményeket bizamatanságga, sőt egyenesen gyanakodva szeméik. A csehszovákiai magyarság sorsáva kapcsoatos aább következő javasatainkat úgy fogjuk fe, mint az emített demokratizációs foyamat szerves részét. Biztosítunk mindenkit, hogy e foyamatnak nem szétforgácsoása, hanem megsziárdítása a céunk. Hisszük, hogy amint vaamey nemzeti közösség jogainak megcsorbítása nemcsak a közösségnek, hanem a vee egy hazában éő összes többi nemzetiségeknek is kárára van, úgy a nemzeti közösség kedvező étfetéteeinek biztosítása az egész országnak hasznára váik, ezt éppúgy vonatkoztatjuk a szovák nemzet métányos törekvéseire, mint a magunkéira. Korunk fiata nemzedékének be ehet és be ke bizonyítania, hogy a nemzeti érzüet kieégítése nem eme váaszfaat az emberek közé, hanem egybefogja őket közös emberi céok érdekében. A nemzetiségi kérdés következetes enini megodásának kucsa a gazdasági és éetszínvonabei küönbségek megszüntetése. Ez azonban mindig a poitikai heyzet függvénye. Tehát esősorban szükséges a nemzetiségi kérdés poitikai megodása, mert ennek következménye a gazdasági éet új aapokra vaó heyezése. Ezt bizonyítja az új gazdasági irányítási rendszer 1967-es reatív eredményteensége (megfeeő poitikai vátozások nékü épett éetbe). Ezért irányunak javasataink poitikai és intézményes vátozásokra ápriis 2. Ady Endre Diákkör Prága (részetaz Évfordu ók Je gyéb e n cím ű írásb ó,m e gje enta Prágai Tü k örb e n) 19

20 H ogyan k észü (t) a K néd i A prágai m agyar diák ap rövid történe te H a a Knéd i k e zde tétak arom e m íte ni e sők ént, ak k or va am ive az as éve é k e vissza apoznom e m ék e ze te m be n, Jóm agam be n k e rü te m Prágába. Az AED é én ak k or Badin Ádám m ajd pe dig Be ák Csaba á tak. Ne m vo to yan h ét, h ogy a k ubon be üsze rve ze tt ak ciók va am e yik én ne e tt vo na a k a om a ta á k ozásra, szórak ozásra, m űve ődésre. Pe rsze e z k öszönh e tőannak is, h ogy a prágai k öze g csak assan á t át a k apita istább gondo k odásm ódra..., s o yan prob ém ák, m int te re m sze rzés i. te re m bér, e őadók nak útik ö tség e se t e g h onorárium csak k ésőbb k e zdték ne h e zíte ni a k ube nök ök é e tét. A fe ntie k bők ide rü h e te tt, h ogy szám om ra m intk ésőbbi AED e nök szam ára éppe n a e s időszak vo t a m érvadó. Tudtam, h ogy e gésze n m ások a e h e tősége im.ek k or fordu tm eg e őször fe je m be n a gondo at, h ogy e gy diák apot sze rk e szte nék. Ism e rte m a diák k ör m agját, az e gyéne k k épe ssége it, tudtam, h ogy sok uk ra szám íth atok s ne m e sz nagy fe adat rábírni e gyném e yük e t a to forgatásra. Am itő tartani eh ete tt, az csak a nagyérde m ű re ak ciója vo t. A cé om az vo t, h ogy a Knéd i ne csak e gy szűk m agnak szó jon, h ane m bárk i, az AED do gaiban ak ár csak k icsit is jártas m e gta á ja a szám ára érde k e s o vasniva ót. E ső épésk ént a cím e t k e e tt vá asztani. H á a a Podo í k o égium re m e k társaságának, na m e g a h e yi bár csaposának, ne m ak adtunk fe m ár az e ső ak adá yon. Ám h ogy tú sim án ne m e nje ne k azért a do gok, ak adt m ég gond a szám ítógépe s fe do gozássa 20

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben