H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia"

Átírás

1 H í r le vé l ym 151. s zám ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi l p j F E LH Í VÁ S Az O k ttási és Kulturális M inisztérium, M gyr M űvelődési Intézet, M gyr Írószövetség, M gyr Versm ondók Egyesülete, Kom árom -Esztergom M egye Ö nk orm ányzt, M gyry Z oltán Városi és M egyei M űvelődési Központ, Tt, Ttbány M egyei Jogú Város, JózsefAttil M egyei Könyvtár, és Közm űvelődés H áz Közh sznú Társság m egh irdeti JÓZ SEF ATTILA VIII. O R SZ ÁGO S VER S-, ÉNEKELT VER S- ÉS PR ÓZ AM O NDÓ VER SENYT M elynek m egyei elődöntőjét Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányztközm űvelődési Intézete bonyolítj le szbdszállási JózsefAttil Közösségi H áz k özrem űk ödésével Szeptem ber végén szvlóverseny eredm ényei Kisk őrösön Petőfi Szülőh áz és Em lék m úzeum bn szeptem ber 29 -én lezjlottz im m áron nem zetk özivé terebélyesedettszvlóverseny. A színvonls elődások t szk értő zsűri bírált, m elynek elnök e Dr. Füzi László József Attil-díjs irodlom történész volt, tgji Kispálné dr. Lucz Ilon igzgtó sszony és Pintér Ljos k öltővoltk. Az lábbi eredm ények születtek : 1. Ágó M ónik (Szbdk ) 2. Sik e Károlyné (Füzesbony) 3. Fodor Dávid (Kecsk em ét) Különdíj: M tis Petr Leon (Szbdk ), H olczer Ferenc (H évíz) A nevezés feltételei: 1. A versenyre m tőr vers- és prózm ondók, versének lők jelentk ezését várjuk, k ik betöltötték 14. életévük et, és befejezték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. 2. A jelentk ezők h t verssel, m egzenésített verssel, vgy prózávl nevezh etnek z lábbik szerint: - h árom JózsefAttil vers vgy próz, - egy vers vgy próz JózsefAttil k ortársitól, - egy vers vgy próz 100 éve született H jnlann vgy Dsid Jenőéletm űvéből, - egy vers vgy próz m élők öltők, írók m űveibőlválsztv. Az egyenletesebb elbírálás érdek ében k érjük z ének elt vers k tegóriáb jelentk ezők et, h ogy vlm ennyi nevezett m ű ének eltvers legyen. A ve rse ny re nde zői öröm m e lfogdják z új m e gze nésíte ttve rse k e lődását! 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k lnem nevezh etnek. A verseny felm enőrendszerű. A Bács-Kisk un m e gye i e lődöntő szính e lye : Szbdszállási, József Attil M űvelődési Otth on Időpontj: m árcius 9 péntek, 14 ór Ez elődöntőről2 főjuttovább z országos döntőbe. Az országos döntőn zsűri m inden versenyzőtőlh árom produk ciót h llgtm eg. Az egyes produk ciók ideje leh etőleg ne h ldj m eg z 5 percet! Nevezési lp k érh ető BKM Ö Közm űvelődési Intézetétől (Kecsk em ét, Kton J. tér 8., tel.: 76/ , e-m il: h bcsk ultur.k oznet.h u) Az országos döntőidőpontj: április , h elyszíne:közm űvelődés H áz, Ttbány, SzentBorbál tér 1. R égiós k onfe re nci Intéze tünk bék és és cs ongrád m e gye i társ intézm énye k k e l e gyüttm űk ödve h gyom ányos régiós s zk m i k onfe re nciát nove m b e r 7-9 k özöttre nde zi m e g. H e lszíne : K isk őrös, Th e rm álh ote l (Erd őte l k i út21.) A tnács k ozás fő tém ái: k özm űve lődés i intézm énye k fe lnőttk épzés i te vék e nys ége i, k is térs égi fe ldte llátás leh e ts ége s m ódozti. Eze k m e llett inform ációk t s zolgálttunk s zk m ák t érintő k orm ányzti intézk e dés te rve ze te k ről, s leh e tős ég les z z e gym ás k özötti s zk m i tps ztltok átdás ár is. További inform áció: Polyák Albe rt főtnács os, te l.: 76/ , e -m il:

2 Be m uttjuk D r. Füzi Lás zló irodlom történés z D r. Füzi Lás zló Él e trjz: Lövő, nős, h árom gye rm e k e vn;z s ófi, Ágne s, Péte r : JATE, m gyr-történe lem, 20. s zd.-i m gyr irodlom s zk : z e gri Alpári Gyul s zk k özépis k ol tnár Forrás cím ű folyóirt m unk társ, től fős ze rk e s ztője K uttás i te rülete Ném e th Lás zló és népi írók m unk ás s ág, m i m gyr és h táron túliirodlom. K itüntése k, d íjk : D éry Tibor jutlom Ném e th Lás zló e m lék ére m D rvs Józs e f-díj 2003 Józs e fattil-díj 2004 Tis zttáj-díj 2005 K ton Józs e f-díj -H ogyn k e rült olyn h e lyze tbe, h ogy z z e m be r legye n, k i szöve ge k ről ír szöve ge t? M it je lent k ritik usnk, sze rk e sztőne k lenni? - M unk át, folym tos m unk át. M indig is zt m ondtm, h ogy beszélhetünk bárm ennyit is ról, de szerk esztés gyk orlti tevék enység. Bárm ilyen teóriát m egfoglm zh tunk, m egjelent lpszám ok zok, m elyek z em ber szerk esztői tevék enységéről beszélnek. A k érdés m ásik részére pedig zt tudom m ondni, h ogy nyilván nem úgy születik z em ber, h ogy m jd szövegek k el fogllkozik, vgy éppen főszerk esztő lesz. Elindulz em ber egy úton, s egyszer csk term észetesnek tűnik, h ogy éppen zt csinálj, m it csinál. Persze z életem ben m inden rrólszólt, h ogy z irodlom h oz vlm ilyen m ódon k özelk erültem. M ásh oz is, csk játék k edvéért m ondom, h ogy igzolt focist voltm, de focit 18 évesen bbn form ábn bb h gytm. Különböző k pcsoltok lk ulhtnk k i z irodlom m l, z első példáulz, h ogy z em ber gyerek k ént elkezd olvsni. Gim nzist k orom bn k iflipénzből m ár k önyvek et vettem m gm nk. Az első így vásárolt k önyvem Kóny Judit k önyve volt Srk di Im réről. '73bn érettségiztem, és ddigr m inden fontosbb irodlm i lpot olvstm. A Forrásból először '73-s Petőfi-szám ot vettem k ézbe. A szegedi egyetem ist évek ltt k iváló csoportb k erültem, sok n irodlm árk ént pályán vnnk, többek k özött Kozm ács István, Dobozi Eszter, György Péter, Kőszegh y Péter. De z egész csoport, z egész egyetem i világ ngyon jó bráti k ör volt. Tnárk ént itt tlálkoztm Ili M ih állyl, egy h táron túli m gyr irodlom rólszóló spec. k oll-jár irtk oztm be Innentől k ezdve belek erültem ebbe k örforgásb. Így tlálkoztm például Kányádi Sándorrl vgy Sütő Andrássl. M ost, h ogy m egh lt, zonnlfelidéződött, h ogy egyik drbj szegedi bem uttój után Ili tnár úrnál szűk k örben együtt vcsoráztunk. Ez egy m ásodéves szám ár ngyon érdek es volt. Ettőlfogv benne éltem ebben z irodlm i k özegben. Fölöttem járt többek k özött Z lán Tibor, őfölötte Bk István. Ebben társságbn potenciális k ritik usnk szám ítottm, Bölcsész cím m ellpot is indítottunk. Az egyetem után feleségem m elelkerültünk Egerbe, ott tnítottm egy szk k özépisk olábn, h olngyon jóléreztem m gm. Voltk versm ondóink, irodlm i színpdunk, m űk ödött m indz, m i k ésőbbi életem folym án is. Végül'82-ben k erültem Forrásh oz, és itt is zt teszem, m it ddig, irodlom m l fogllkozom, k eresem jó m űvek et, szerk esztek, írok,, versm ondó versenyek en zsűrizek, m ost újr tnítok szegedi egyetem en, szk m i 2 Főb b m űve i: Sze re pe k és leh e tős ége k (tnulm ányok,19 9 1), K ton Józs e f (19 9 2), Az irodlom h e lyze ttudt (19 9 3), Blvégze tű évtize d?(19 9 6), Lk tln s zige t I-III. ( ), H om ok h z. Irodlm i k épe s k önyv Bács -K is k un m e gyéről (s ze rk., ), Alkt és m ű Ném e th Lás zló (2001), A s e m m i k öze lébe n Józs e f Attil, Ném e th Lás zló és M ári Sándor gondolkodói lktáról (2003), M s zk ok, te re k (2004), K e cs k e m ét főte re vllom ás város ról(w lte r Péte r fotóivl) (2005), érdek védelm i ügyek ben is résztveszek. -Knyrodjunk vissz k e zde te k h e z. M i z, m i e gy éve s gye re k e tvonz z irodlom fe lé? -Nem tudom pontosn m egm ondni, bbn világbn éreztem jól m gm. Ngyon jó flusi k önyvtárk voltk, m is h etente k ét k önyvet elolvsok, k k or sok k ltöbbet. De em ellett fociztm is, h eti k ét-h árom edzésre jártm. Persze k ellett egy olyn m gyrtnár is, m int Sopronbn Szly Dénes tnár úr, k i nem zt m ondt, h ogy olvsstok, h nem zt m ondt el, m it olvsott. Az is fontos, h ogy ezek ben z évtizedek ben M gyrországon k ultusz volt z olvsásnk. Abbn z időben bölcsészk ron belül m gyr-történelem szk szám ított legk om olybbnk. Sok teh etsége szorult be z irodlom b, ezt k ifejezést h sználom, m ert h iszen politik nem ngyon dott k itörési leh etőséget. Az k k ori irodlom tlán éppen ezért, s h át m ég nnyi m ás dolog m ittpolitizálódottátteljesen. -M i k ülönbség k özött, h ogy ve rse t, nove llátírni vgy k ritik át? -Soh nem gondoltm rr, h ogy k ritik át fogok írni. Nem volt rá k észtetésem, z életutm h ozt elő belőlem. De m gm szám ár k ritik ánál fontosbbnk trtom z esszét. Ez szem élyesebb h ngvételű m űfj. Igyek szem úgy írni, h ogy éljenek szövegek. Nem írtm sok t, m uszájbólsoh sem. Csk zt, m it úgy éreztem, m eg k ell írnom. Vlójábn m ik or írok, szöveg önm gát form ázz. Teh át vlójábn nem látok túlngy k ülönbséget bbn, h ogy m ilyen m űfj íródik. A lényeg z, h ogy m űnek fejben el k ellk észülnie, szellem ileg és m orálisn is. -Kritik szót e m líte tte. Ez ítélet je lent, szöve gérte lm e zést?szük ség vn k ritik ár, vgy z irodlom lk ul sjáttörvénye i sze rint? -Voln szük ség, de ez m nem m űk ödik. A szövegek m ennyisége

3 Be m uttjuk ngy és h jlm is h iányzik. Sok k link ább z önérvényesítés m űk ödik. Persze jobb, h z irodlm i élet m ű és nem k ritik k özpontú. Nem beszélve rról, h ogy egyes k orszk ok bn k ritik áh oz h tlm i ítéletek is társultk. Egészen m ás ez társdlm i k özeg, h h oz k épest m iben felnőttem. Ezért is írok esszét, sem m intk ritik át. -M i legitim álj z írót, m int írót, h e gysze r k ritik ilye n sze re pe m e gszűnni látszik? -A m űvek társdlm i érvényességét m indig újr és újr m eg k ell terem teni. M gávl z írói léttel ez m ár nem jár együtt, m űvenk ént újr és újr m eg k elltenni. M inden esetben m ű h itelessége fontos. A m űé, s zon belül m ondtok é, k ülönk ülön is. M m ár PR szem pontok teljes m érték ben jelen vnnk k ultúrábn. O lvsom, h ogy egym illió forinttl bárm iből sik erk önyvet leh et csinálni m M gyrországon. Ezt m illiót, jelképes m illiót jó k önyvek m ellé is od k ellene tenni. -Sze rk e sztők éntm inttud te nni z irodlm i érték e k ért? -Alig vn m ár lp, m elyik k lsszik us szerk esztőségk ént m űk ödik, Forrás ilyen. Ez zt jelenti, h ogy szerzők nek levelet írunk, elolvssuk bek üldött m unk ák t, m egválszoljuk, tem tik us szám ok t is k észítünk, ezek ben egy-egy tém k örül szeretnénk összefogni z irodlm t. Ilyen például z '56-os szám unk, vgy nyáron volt gyerm ek szám unk. Próbálunk m egh tározó szerzők k elk pcsoltbn lenni, ugynk k or bizonyos tém ák segítségével z irodlm t összefogni. A m gunk illeték ességi k örén belül próbálunk m ég egyfjt irodlm i k özvetítő szerepet is betölteni. Úgy gondolom jelen vgyunk m gunk irodlom szem léletével. Kiváló k ollégák biztosítják ezt; Dobozi Eszter, Bud Ferenc, Szek ér Endre, Pintér Ljos, Kom árom i Attil. A Forrás-k ör lkotói m egbecsültek m egyében és ez m ásutt nem m ondh tó elígy. Világos, letisztult érték rendet k ívánunk k övetni. -H ogyn je llem e zné e ztztérték re nde t? -Alpk ént elfogdom zt z érték rendet, m i 60-s, 70-es évek ben Forrásnál jelen lévő népiség volt. Ebből legk ülönfélébb irányok b tudunk elm ozdulni. Nem egy Bk Ljos érték rendh ez k ötődünk, de vn egy világos lp, h onnn többfelé is k i leh et tek inteni. Bizonyos k ánonok elfogdásávl sok k l k önnyebben leh etne létezni m i irodlm i életben. -Egy sze nve délye se n olvsó e m be r k épe lk ult k i Önről. M gánéletbe n m ilye n e m be rne k trtj m gát? - Nincs úgy m gánéletem, h ogy délután négyk or félrevonulok. H m gm k épét foglm zom m eg m gm ról, k k or szeretem zt m ondni, h ogy k özösségi em ber vgyok, zzlegyütt, h ogy néh zt érzem, nincs m ár m eg z tér, h olilyesfjt em ber teljes egészében k ifejth eti zt, m it szeretne. Csládbn élő em ber vgyok, h árom gyerm ek ünk vn, feleségem m unk áját is nyom on k övetem. De egy szerk esztő m indig szerk esztő, este k ilenck or érk ezőh ívások tis ugynúgy k ellfogdni, m int délelőttiek et. -Az irodlom m l, Forrásl, sze m élye s sorssl k pcsoltbn m ilye n jövők épe vn? -M esszebbről indítnék. Szám os irodlm i szervezetben veszek részt, pénzek odítélésében is. Azt veszem észre, h ogy m egyegy irodlm i ösztöndíjr ngyságrenddeltöbben pályáznk, m int k orábbn. A k ultúr társdlm i m egbecsültsége, m i nygi vonztot is jelent, m essze lcsonybb, m int szük séges voln. Úgy látom, égető szük ség vn rr, h ogy ebbe világbn leglpvetőbb k ulturális és em beri érték ek et fenntrtsuk. Ilyennek érzem m gyr irodlm i k ultúrát is. Nem csupán h gyom ányávl,h nem jelenévelis. -Köszönöm és további h sonlón te rm ék e ny éve k e tk ívánok! m űvelődési k özpontm unk áját. -M iféle k once pcióvlláttk m unk áh oz? -Először is tájék ozódtunk felől, h ogy m i is m unk ánk. Azt tudtuk, h ogy szervezni k ell, de zt nem, h ogy m it és h ogyn. Az első év zzl telt, h ogy tájék ozódtunk ról, h ogy m ilyen is ez szk m. Ak k or m ég nem volt előírás k ötelező m űvelődésszervezői végzettség, z k k ori igzgtóvlm indk etten tnárok voltunk, de óriási lelkesedésselláttunk nek i. Egy év ltt belerázódtunk. Rengeteget m entünk és k érdezgettük, h ogy m ire voln igény, m űsorok r, k lubok r, szk k örök re... -H ogyn változott, lk ult szk m i k once pciój pályán töltött m jd 25 évltt? -M ik voltk m otivációi, h ogy h ivtását k özm űve lődésbe n tlálj m e g? -Teljesen véletlen, h ogy erre pályár k erültem. Kisk unm jsán voltm nevelőtnár diák otth onbn. A m űvelődési otth on k k ori vezetésének k onflik tus tám dt városivl, és m ivel diák otth onbn m ozgék ony, k tív em bernek bizonyultm, k i m indenfélét szerveztem ott, így felkértek, h ogy m enjek át igzgtóh elyettesnek m űvelődési otth onb. Ez '82 februárjábn volt. Ek k ortól k ezdtük újrépíteni m jsi -Rengeteg m indenben változtm, először is szk m i m eglpozottságbn, h iszen sem m iféle ilyen tudássl nem rendelkeztem k ezdetek k or, de k özben elvégeztem m űvelődésszervező szk ot. A szk m szeretete és lelkesedés m indvégig jelen volt, m indk ét h ázt ngyon szeretem, h ol eddig dolgoztm. Érdek es, h ogy ez fjt lelkesedés m i fitlok bólm ár h iányzik. Vn néh ány idősebb, z én generációm h oz trtozó k ollég, és m ondh tom, nem h ivtlnk, h nem h ivtásnk tek intjük m unk ánk t. Ebbőlk övetk ezik h ozzáállásunk is. Addig dolgozunk m eddig k ellés nem esik k i toll k ezünk ből m unk idő végén. Ezt csk így leh et. A 3

4 Be m uttjuk szk m i ism eretek et lpvetően gyk orltból szereztem. Fontos z elm élet is, k oncepció, h ogy h onnn jöttünk m erre trtunk, de legfontosbb gyk orlti ism eret. Pontosn érezzük k özönség rek cióiból, h ogy jó-e z m it csinálunk vgy sem. Beszélgetések ből, pró nünszok bólle tudjuk szűrni, h ogy m erre induljunk és h ogyn m űk ödtessük h ázt. Bk Ljos -M i vélem énye rról, h ogy e gy m űve lődési h áznk m i fe ldt e gy város, k özség életébe n? M unk h e l ye k : O rtuty Gyul D iák otth on K is k unm js i M űve lődés i K özpont Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont -Am it én vllok és pályáztom bn is leírtm z z, h ogy m m ár csk m inőségi k ultúrávlleh et dolgozni, ilyet k ellk özvetíteni és terem teni. Persze h étk öznpi k ultúránk is vn h elye z intézm ényben, zt is leh etjólszervezni. -M ire gondolh étk öznpi k ultúr néve n? -A szbás-vrrás tnfolym tólk ezdve z erobik ig m indenre... M indez csk k k or m űk ödik, - h ogy egy m ondássl éljek h m űvelődésszervező k ollég rjt trtj k ezét település pulzusán. M gyrán tudj, m i történik településen, vlm ilyen összk épe k ilk ul, és ezek bőlszűri le zt tpsztltot, h ogy m ire vn szük ség. Rengeteg em berrel k ell beszélni és tlálkozni, ez pály k pcsoltrendszerek en m úlik. Az ezen tpsztltok m entén m egfoglm zott igények et látv próbálok m eg elindulni. H vlm iféle ngy ideávl m egyek egy településre, h ogy zt m egvlósítsm, vlószínűleg nem fog sik erülni, m ert nem biztos, h ogy tlálkozik h elyi igények k el, és k k or ezt nem leh et k eresztülverni. Példáulegy időben volt nyitott h áz k oncepciój, de ezt z k k ori m gyr társdlom nem fogdt be. Nem m indenh olvolt erre igény és felkészültség. Vn, h ol persze nyitottbb lk osság és befogdj, de egy m ásik településen ugynez m eg fog buk ni, m ert ott m entlitásuk nálfogv zárk ózottbbk z em berek. Ezért m ondom zt, h ogy ngyon od k ellfigyelni rr, m i folyik városbn. Egy m ezőgzdsági jellegű k isváros egészen m ásfjt igények etfoglm z m eg, m integy iprilg fejlett. -A szocilizm us évtize de i ltt e gyfjt népne ve lő szándék k lm űk ödte k m űve lődési h ázk, te lje s m érték be n fe lülről sze rve ződő volt te vék e nység, z igénye k re vló te k inte t nélkül. Enne k m ásik végpontjk ént zt látom, h ogy se m m i m ás ne m szám ít csk is k özönség igénye, zt k e ll te lje s m érték be n k iszolgálni. H ogyn látj m inde zt, m ik éppe n leh e tm e gtlálni z irányt? -Éppen ezt fejtegettem m inőségelvvel k pcsoltbn. M i itt Kecsk em éten nem h ívunk le m indenféle h k niprogrm ok t, egy k istelepülésen ezt nem biztos, h ogy m eg leh et tenni, m ert ngyon ngy k onk urenseink vnnk, gondoljunk itt csk televíziór. H ez fjt, nem éppen m gsk ultúrár vontk ozó igény m egjelenik, ezt is k i k ell elégíteni. De m ég ek k or is m inőségh ez k ellrgszk odni m űfjh oz viszonyítottk eretek k özött. -Te h át k ivite lezés legye n m inőségi? -Leh etőség szerint k ivitelezés és produk ció is. Persze vn m iből nem igzán leh et. Neh éz ügy ez. A m űvelődésszervező m indig leh etőségek és z igények k özöttlvírozik. -Vn szándék, leh e tőség m űsorok bn érték ítéletérvényre jutttásár? Születe tt: K e cs k e m ét, Is k oli végze tts ég: Juh ás z Gyul Tnárk épző Főis k ol m gyr-történe lem s zk, m űve lődés s ze rve zős zk Elvált, e gy gye rm e k e vn. H obbi: h orgás zt, ze ne, film e k, főzés Díjk : 2006 W ls s ics Gyul-díj -Alpvetően m ás csoportok t tudunk vonzni k ülönböző m űfjok k l. Annk ellenére, h ogy itt Kecsk em éten vn k őszính áz, rendszeresen h ívunk le m i is elődások t, de felvetődött z igény néh ány éve rr, h ogy m gyr nót is legyen, és zót Kecsk em ét ennek M ek k áj. Ez is m gyr k ultúr része, ezt is leh et legjobb m inőségben. Töm egek et vonz. Kétségtelen, h ogy k ét m űfj látogtói k özött elhnygolhtó z átfedés, k étm űfjnem egym ás k onk urenciáj. Kisvárosi és városi vontk ozásbn legfontosbb, h ogy ezek z intézm ények leh etnek k özösség színterei, h z épületek m egfelelően k rbn vnnk trtv, m egfelelő progrm ok t visznek be és m egfelelő tech nik ávlellátottk. A progrm ok nem csupán h k nit, nótestet jelentik, h nem k özösségi progrm ok t, k lubok t, szk k örök et. -Ke csk e m ét jóvlngyobb város, m int Kisk unm js; h ogyn vlósul m e g z inform ális k pcsoltok on lpuló k özösségi élet? -Nálunk például több, m int 30 k özösség vn. M indenütt jellem zők isvárosr, ngyvárosr, flvk r,- h ogy ezek nek szám változik, m ert lpvetően szem élyfüggő dologrólvn szó. H vn vlk i, k i szervezi k özösség életét, k k or m ögéje besork oznk, h ő eltűnik, fellzulnk ezek k ötelék ek. M ásrészről k om oly szk m i trtlom m l rendelkező k özösségek előbb-utóbb önállóvá k ívánnk válni. Úgy látom, civilszfér k özm űvelődési intézm ények flin belüllk ultés ez folym tm is trt. -M ost ugusztus 20-án k pott W lssics Gyul-díjt. M it je lent e z önne k, h ogyn érték e li, m iértk pt m e g ön e zt? -Borzsztó büszk e vgyok rá, több ok m itt is. Először is term észetesen jólesik z em bernek, h felfigyelnek m unk ájár. A m ásik ok m itt ngyon büszk e vgyok rá, h ogy nem zért k ptm, m ert polgárm ester felterjesztett, m ert például jóbn vgyok vele, h nem erre díjr tudtom nélkülz intézm ény szk m i k ollek tíváj jvsolt. Annálngyobb elism erés nincs, m ik or k ollégái m ondják z em bernek, h ogy jó úton h ld. Ngyon sok m inden változott h ázbn z elm últ öt év ltt, sok szk m i projek t indult, Kecsk em éten z összes fesztivál szervezésében benne vgyunk. Vdontúj k ezdem ényezésünk városh ázi Udvrszính áz, rengeteg új progrm unk, bérletünk vn. Az épület egy része átépült, és ez szerintem zt is jelzi, h ogy fenntrtó elégedett m unk ánk k l. A m űvészeti isk olánk növek szik, Kecsk em ét Táncegyüttes szebbnél szebb sik erek etér el... -M iféle jövőtlátz intézm ény, illetve önm g e lőtt? -M ég sok áig szeretnék igzgtó m rdni, m ost válsztottk m eg tvsszl. Szem élyes sik erk ént élem m eg z intézm ény sik erét, szeretnénk folyttni felújítások t. M ost szính ázterem k erülsorr, ezután z épület szocreálk ülsejét szeretnénk eltüntetni. Szk m ilg zt szeretném, h ogy z eddigiek h ez h sonló sik erek k el legyen k épes m űk ödni z Intézm ény. -Köszönöm szépe n, és k ívánom, h ogy te lje sülje ne k te rve i! 4

5 Pá ly á z tjánl ó Jövőb e ve ze tőutk - fotópál yázt fe nntrth tó fe jl őd ésről A pályáztr olyn pálym unk ák t várunk, m e lye k fe nntrth tó jövő e ze r rcát m uttják m e g, h olz e m be r te rm és ze tte l, Földde l e gyütt k épe s élni, ne m cs k k izs ák m ányolni zt. Sze re tnénk fe lvillntni olyn pillntok t, h e lye k e t, tárgyk t, épülete k e t, e m be re k e t, m e lye k ére zte tik : m e gvn leh e tős égünk rr, h ogy m ég unok áink is e gy lk h tó bolygót örök ölje ne k tőlünk, de m e g k e llene tnulnunk élni ve le. A pályázt nyitott, zon fogllkozás tól, életk ortól és lk óh e lytőlfügge tlenülrés zt ve h e t bárk i. R és zvéte li díj nincs, rés zvéte lfe ltéte le je lentk e zés i lp k itöltés e és k iírás nk m e gfe lelő lkotás ok be k üldés e k iírt h táridőn be lül. A k itöltött je lentk e zés i lpot k épe k k e l e gyütt pos tán k érjük e ljutttni s ze rve zők h öz. Je lentk e zés i lp letölth e tő h ttp://w w w.gre e ne ne rgy.h u h onlpról. A k épe k és je lentk e zés i lp be k üldés i h táride je : ok tóbe r 30. A be k üldés i cím : Inte rre gionális M e gújuló Ene rgi K ls zte r Egye s ület 7621 Pécs, M e gye u. 21., boríték r k érjük ráírni: Jövőbe ve ze tőutk - fotópályázt. A pályáztr e gy s ze rző legfe lje bb 4 lkotás t k üldh e t be, m e lye k s zíne s vgy fe k e te -fe h ér ppírk épe k leh e tne k. M xim um 3 k épből álló fotós oroztok is be k üldh e tők, e bbe n z e s e tbe n e gy s orozt e gy lkotás nk s zám ít. A k épe k m ére te m inim um 21x30 cm legye n. A fe lvéte lek h gyom ányos vgy digitális te ch nik ávl e gyránt k és zülhe tne k, zonbn végs ő k épe t cs k fényérzék e ny fotóppíron leh e t be k ülde ni. A k iírás tóle ltérő m ére tű és te ch nik ájú k épe k e t ne m tudunk e lfogdni. A k épe k e t k e re t, ps zprtu és h ordozónyg nélkülk e ll e lkülde ni, m e rt k iállítás r k e rülő k épe k e t e gys ége s k once pció s ze rint k e re te zzük. M inde n k ép h átoldlán s ze re pe lje n s ze rző ne ve, pos tcím e, z lkotás cím e m gyr és ngolnye lve n. A be k üldött lkotás ok t s zk m i zs űri érték e li és legjobb lkotás ok érték e s díjzás bn rés ze s ülne k. A k iválogtott k épe k ből k iállítás i nygot állítunk ös s ze, m e lye t e lsők ént Pécs e n ViFuturi 2006 tudom ányos k onfe re nciáh oz k pcs olódón nove m be r k öze pén m uttunk be. A k iállítás i nygot 2007-be n e lőre láth tón m ég h árom további h e lye n s ze re tnénk be m uttni Sze k s zárdon, Sze ge de n és K rk k óbn. A zs űri döntés érőlnove m be r 10-ig érte s ítés t k üldünk, k iállítás on ne m s ze re plő k épe k e t nove m be r 30-ig vis s zjutttjuk pályázók nk. A k iállítás on s ze re plő k épe k lkotóit érte s ítjük további k iállítás ok pontos időpontjárólés h e lys zínéről. A be k üldött nygok t legngyobb gondos s ággl k e ze ljük, de z e s e tlege s s érülés e k ért, h iányos s ágok ért fe lelős s ége t ne m válllunk. A s ze rzők z lkotás ok be dás ávltudom ás ulve s zik pályázti fe ltéte lek e t. A k épe k be dás : Inte rre gionális M e gújuló Ene rgi K ls zte r Egye s ület 7621 Pécs, M e gye u. 21., boríték r k érjük ráírni: Jövőbe ve ze tő utk fotópályázt. Cs om golás : s érülés t k izáró cs om golás, jánlott k ülde m ény form ájábn. További inform áció k érh e tő k öve tk e ző e m il cím e n: M gyr Unive rsits Progrm - K ortárs K épző- és Iprm űvésze ti Pál yáztok. A pályázts zám : K K IP0007/2006. A Nyugt-M gyrors zági Egye te m Apáczi Cs e re János Tnítók épző Főis k oli K r új tns zálló épületéne k léte s ítés éh e z k pcs olódv, Nyugt-M gyrors zági Egye te m és R áb D om inium K ft. m e gbízás ából, K ortárs M űvésze ti Z sűri nyilvános, e gyfordulós, névláírás os pályáztoth irde t. A pályázt tárgy: M űtárgyk, vgy m űtárgye gyütte s e k Győr, Budi u s z. ltti újtns zálló épületéh e z. A m űve k létre h ozás áh oz re nde lke zés re álló legngyobb ös s ze g bruttó ,(H us zonk étm illióh us zonöte ze r) forint. A pályázton z te rm és ze te s s ze m ély, vgy s ze m élye k cs oportj ( pálym ű s ze rzője ) ve h e t rés zt, k i/m e ly válllkozik pályázti k iírás bn k özzéte tt fe ldt e lvégzés ére, és pályázti k iírás fe ltéte leit m gár nézve k öte lezőne k fogdj e l. A pályázt be nyújtás re gis ztrációs díjh oz k ötött, m e lyne k ös s ze gétlás d pályázti k iírás bn. A pál yáztok b e érk e zési h tárid e je : nove m b e r 23. (csütörtök ) ór. A pályázti k iírás e lérh e tő és további inform áció k ph tó h onlpon, vlm int pályáztot lebonyolító Építés zfórum K idói K ft.-nél, m unk npok on 9-15 ór k özött inform ációs te lefons zám on. (Cím : 1063 Budpe s t, Szondi utc 76. fs z. 3., te l./fx: (06-1) ) ÚJR A LEH ET PÁLYÁZ NI A NEM Z ETK Ö Z I Ö SSZ M ŰVÉSZ ETI GYER M EK TALÁLK O Z ÓR A, A X. SULIEXPO R A!!! A SULIEXPO im m ár tíz éve e gye dülálló e s e m ény z e urópi gye rm e k fe s ztiválok s orábn. Egy tnéve n át trtó fe lkés zülés m e gh irde te tt m űvés ze ti pályáztok r, z e xpo je llegű k irk odóvás árr. A te h e ts ég m e gm uttás ánk olyn leh e tős ége, m e llye l évről-évre több e ze r gye rm e k él. Eze n s zíne s m űvés ze ti fe s ztiválon h árom npon k e re s ztül be m uttk oznk z óvodák, is k olák, m űvés ze ti cs oportok, ifjús ági s ze rve ze te k lkotó te h e ts ége i, és gye rm e k e k életéts e gítőcivils ze rve ze te k. A s zínvonls s zínpdi produk ciók lenyűgözik ne m ze tk özi gye rm e k tlálkozó rés ztve vőit és k ís érőit. M inde m e llett gye rm e k e k dnk -ve s zne k z e xpo tére n, zs e tonok ért k üzde ne k s portve rs e nye k e n. A re nge te g s zórk ozás i leh e tős ég m e llett s zám tln leh e tős ég k ínálkozik z is m e rk e dés re, brátk ozás r, tps ztlts ze rzés re. A gálán k pott nye re m ényözönből m inde n rés ztve vő ors zág diák j rés ze s ül, m e lye t boldogn, büs zk én vih e th z. A SULIEXPO -n bráts ág, k ölcs önös m e gértés fő irányvonl k ülönböző ne m ze te k fitlji k özött. A pályáztok on k e re s ztüli fe lkés zülés k özbe n, és re nde zvény ide je ltt is m e gis m e rh e tik e gym ás k ultúráját, m ik özbe n érték e lik z k ár fogyték k l élők k e l, k ár h átrányos h e lyze tűe k k e lk ötött bráts ág 5

6 Pál yáztjánl ó fontos s ágátis. Tűnjön e l s ok s zínű Európából h átrányos m e gk ülönbözte tés! A k te góri d íjk on k ívülsuliexpo FŐDÍJAT k p z z intézm ény vgy csoport, m e l y l e gtöb b pál yáztr b e ne ve z, így SULIEXPO -n zsűritől te l je sítm énye k l pján k pottpontok tössze d v e l éri l e gm gsb b pontszám ot. Ak i vlh is e llátogtott re nde zvénye k re, m g is átélhe tte zt k ülönlege s h ngultot, m e lye t SULIEXPO te re m te tt m e g z éve k s orán. Az ide i m égis m e rőbe n m ás bb les z, m int k orábbik, m e rt e gy k e re k évforduló je gyébe n vlós ulm jd m e g. A npont e ze rre te h e tő rés ztve vő és látogtó h s znos időtöltés ére, jó h ngultár, s ze re te tte lje s fogdás ár gondos n fe lkés zülne k s ze rve zők. Pe rs ze h h oz, h ogy m inde z s ik e re s e n m e gvlós ulhs s on, ige n s zéles ös s ze fogás r vn s zük s ég. A sze rve zők várják szponzorok érd e k l őd ését, k tív k özre m űk ödés ét is. M inde n s e gítő ötlete t, m inde n tám ogtás t s zíve s e n fogdnk, m ive l- X. Ne m ze tk özi Gye rm e k tlálkozót tám ogtv - ők is m e gtlálják e lképze lés ük e t. Nyíre gyh áz Sós tófürdő2007. június Értelm i Fogyték osságglélők és Segítőik O rszágos Érd ek véd elm i Szövetsége pályáztoth ird etteh etséges értelm i fogyték osságglélőfitlok szám ár Göllesz Vik tor Ö sztönd íjelnyerésére. Az ösztönd íjcélj A m gyrors zági értelm i fogyték os fitlok k iem elkedő k épes s égeinek elis m erés e és továbbfejles ztés e, k özös s égi tevék enys égük és beilles zk edés ük tám ogtás és erős ítés e. Az ösztönd íjtrtlm A díj 1 évre h vont Ft ös ztöndíjt (tnulm ányi vgy k épzés i h ozzájárulás t) biztos ít nyertes pályázó rés zére. Az ös ztöndíj felhs ználás át z átdás t k övető évben m eg k ell k ezdeni. A pályázók k öre Az ös ztöndíjr zon év k özötti értelm i fogyték os fitlok pályázh tnk, k ik k iem elkedő teljes ítm ényt nyújtnk m unk ábn, tnulás bn, vlm ely s port- vgy m űvés zeti ágbn, illetve tevék enys égük k elh ozzájárulnk fogyték os s ágglélők cs oportjánk fejlődés éh ez, róluk lkotott pozitív társ dlm i k ép m egerős ödés éh ez. Pályázti feltételek Egy pályázó cs k egy pályázti nygotdh tbe. A díjzott s zem élyére jvs ltot teh etnek s zk m i és társ dlm i s zervezetek, pályázó tevék enys égét is m erő s zk em berek, s zülők, cs ládtgok. A jvs ltot vgy önálló jelentk ezés t k izárólg rés zletes pályázti feltételek et és tudnivlók t is trtlm zó pályázti dos s ziévl leh et tenni, m ely z ÉFO ÉSZ K özponti Irodábn bes zerezh ető s zem élyes en 1085 Budpes t, Üllői út 14. cím en, 06/1/ os telefons zám on, illetve e-m ilen z ; cím en, továbbá letölth ető Szövets ég h onlpjáról. Grpe vine - táncs h ow A szvnnák k irál y ok tóbe r 21, 18 ór h e lys zín: Erde i Fe re nc M űve lődés i H áz, K e cs k e m ét A pályáztb enyújtási h tárid eje ok tób er 16. 6

7 H íre k, k tul itások X. O rszágos Fl usi Színjátszó Tl ál k ozó Ad ács, nove m b e r Az e gri Brtk ovics Bél M űve lődés i K özpont és M gyr M űve lődés i Intéze t, vlm int z dács i Józs e f Attil M űve lődés i H áz s ze rve zés ébe n tize dik lklom m l k e rül m e gre nde zés re Adács on z O rs zágos Flus i Színjáts zó Tlálkozó. A jubileum i tlálkozór e lsődlege s e n zon m tőr s zínjáts zó cs oportok t h ívjuk -várjuk, k ik z e lm últ tíz év s orán m e gfordultk itt. Am e nnyibe n leh e tős ége k e nge dik, te rm és ze te s e n s zíve s e n látjuk zok t cs oportok t is, k ik e ddig ne m k pcs olódtk m ég s e m e h h e z, s e m m ás ors zágos fe s ztiválhoz. A re nde zvényre vló m e gh ívás k or cs k túlje lentk e zés e s e tén válogtunk. A tize dik, jubileum i tlálkozón zs űrizés ne m les z, de lklm t dunk rr, h ogy m e gh ívott s zk e m be re k k e l k ik z nygi ne h ézs ége k m itt önze tlenülés tis zte letdíj nélkülválllták z e lődás ok ról vló k onzultációt, e zt e zúton is k ös zönjük! k onzultálni leh e s s e n, be s zélge tni látottk ról,tnács ok tk pni. Az dács i s zínjáts zó tlálkozót s zom bton és vs árnp délelőtt s zk m i be s zélge tés e k és m űh e lyfogllkozás ok, tréningm unk e gés zíti k i, m e lye k re fe llépők ön k ívülm ás érde k lődőt is s zíve s e n fogdunk. A rés zlete s progrm je lentk e zés e k lezárult után lk ulk i. Ak i "h llgtós ágk ént", "érde k lődők ént" s ze re tne rés zt ve nni z e s e m énye n, zt önk ölts égi áron s zíve s e n látjuk, h ívjuk, várjuk. A m e gh ívott cs oportok nk s zállás t és étk e zés t biztos ítunk, z nygi ne h ézs ége k m itt zonbn cs k rés zvéte li díj be fize tés e m e llett. (Te rm és ze te s e n és s jnos, cs oportok nk és e gyéne k ne k m guk nk k e ll állni z utzás i k ölts ége k e tis.) R és zvéte lidíj: 1.000,-Ft/fő. Je lentk e zni m e llék e lt je lentk e zés i lpon (illetve z zon fe ltünte te tt k érdés e k m e gváls zolás ávl) leh e t, m e gje lölt vis s zk üldés i cím e n. A je lentk e zés i lpok és fe lhívás letölth e tő, m ás olhtó, k érjük, h ogy továbbíts ák m inéltöbb h e lyre. Je lentk e zés i h táridő: ok tóbe r 13. Bőve bb fe lvilágos ítás : M ih ályfi R it - 36/ , 20/ , e -m il:, Tóth Z s uzs nn , 30/ , e -m il: Színpdte ch nik i, h e lyi k érdés e k be n:: Sze k e re s János 37/ , e -m il: M egh ívó SzentCecíli IX. Ének -Z enei Tlálkozór és Furulyások, Block flötések XIV. M egyei Tlálkozójár A M isszonyunk ról Nevezett Klocsi Isk olnővérek Társult áltl fenntrtott Szent László Áltlános M űvelődési Központ és Lyr Block flöte Ifjúsági Z enei Alpítvány m ár h gyom ányos tlálkozóik r várj Bács-Kisk un m egyei áltlános és k özépisk olák k m rk órusi, szóló ének esei, vlm int h ngszeres együttesei és szólistái jelentk ezését. A tlálkozó időpontj: novem ber 25. szom bt13 ór Intézm ényenk ént legfeljebb 20 fő jelentk ezését várjuk. A m űsoridőt k órusonk ént (együttesenk ént) 6-8 percre, szóló szám ok tlegfeljebb 3-4 percre k érjük tervezni. A jelentk ezési dtlpok t novem ber 3-ig Szent László ÁM K (6500 Bj, Kton J. u. 3.) és Lyr Block flöte Ifjúsági Z enei Alpítvány cím ére (6500 Bj, Szent Antlu. 25.) k érjük k üldeni. Adtlp igényelhető fenti cím ek en, m elyen k érjük k özöljék m űsorik bn szereplő m ű (m űvek ) szerzőjét, cím ét, elődóját, zenei k ísérőjét, m űsoridejét zeneszám ok elhngzásánk sorrendjében, illetve z elődássl k pcsoltos tech nik i igények et(zongor, m ik rofon, k ottállvány, stb). Felhívjuk szíves figyelm ük et, h ogy h táridő után érk ezettjelentk ezések etnem állm ódunk bn elfogdni. A szbdon válsztott m űsorok bn egy-egy egyh ázi, illetve Kodály Z oltán és Brtók Bél áltllkotott, gyűjtött m ű vgy W. A. M ozrt születésének 250. évfordulójár em lék ezve egy lkotásánk bem uttásátk öszönettelés öröm m elvesszük. Tlálkozóink k l pódium ot, bem uttk ozási leh etőséget k ívánunk terem teni h ngszeres zenét m űvelő növendék ek nek és z ének et szerető teh etséges diák ok nk, fitlok nk. A résztvevők produk cióit em lék lpok k l, tárgyi jutlm k k l, z intézm ények et ok levéllelérték eljük. Az utzás k öltsége jelentk ezők etterh eli. A részletes progrm ok t visszigzolások k l novem ber 15-ig postázzuk. A felhívássl k pcsoltos k érdések re 79 / /201-es telefonszám on Glántiné Kucser Anit, illetve 79 / s és 06/30/ es telefonszám on Rek ettye Sándor d bővebb felvilágosítást. Ócs Város Ö nk orm ányzt, Bolyi János Gim názium és K e re s k e de lm i Szk k özépis k ol, Flu Tm ás Város i K önyvtár, k is k unfélegyh ázi M ór Fe re nc K özm űve lődés i Egye s ület, M ór Fe re nc Gim názium és Pe tőfi Sándor Város i K önyvtár k öl tő szül e téséne k 125. évford ul ój l k l m áb ól FALU TAM ÁS VER SM O NDÓ VER SENYT h ird e td iák ok nk. A s zvlóve rs e nyre zok je lentk e zés ét várják, k ik z áltlános is k olák 7-8. os ztályos tnulói és k özépis k olás diák ok. A ve rs e nye n 7-8. os ztályos tnulók nk k öte lező Flu Tm ás : K önyvtár cím ű k ölte m ényét, k özépis k olás diák ok nk M i h z?cím ű ve rs ét s zvlniuk, továbbá k öltőe gy-e gy s zbdon váls ztottm űvét. A szvl óve rse ny d öntőjét z ócsi Bol yi János Gim názium és Szk k özépisk ol áb n nove m b e r 9 én 14 órk or re nd e zik m e g. Az e l őd öntők e t Ócsán Fl u Tm ás Városi K önyvtárb n nove m b e r 3-án 14 órk or, K isk unfél e gyh ázán Pe tőfi Sánd or Városi K önyvtár Gye rm e k k önyvtáráb n nove m b e r 6-án 15 órk or (7-8. o.) és M ór Fe re nc Gim názium b n (k özépisk ol ások ) trtják m e g. Az e lődöntők ről6 6 fő ve rs m ondó jut tovább döntőbe. A ve rs e ny m inde n rés ztve vője e m lék lpot és k önyve t k p jándék b, díjzottk ok levélbe n és érték e s tárgyjutlom bn rés ze s ülne k. A ve rsm ond ó ve rse nyre ok tób e r 27-ig je lentk e zés i lppl l eh et je l e ntk e zni, K isk unfél e gyh ázán Pe tőfi Sánd or Városi K önyvtárb n, Ócsán Fl u Tm ás Városi K önyvtárb n. További inform áció: K is k unfélegyh áz Gye rm e k k önyvtár: Ném e th né K pus K ris ztin ( ), Ócs K önyvtár: K éri M ih ályné ( ) 7

8 H íre k, k tul itások Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk ton Józse f M e gye i K önyvtár O K TÓBER I PR O GR AM JAIBÓL A H ÓNAP M ŰALK O TÁSA Bud Fe re nc 56-os ve rs éne k k ézirt, m e gje lentújk öte te i M e gte k inth e tő K önyvtári K ávézóbn ok tóbe r 17-től nove m be r 4-ig. A H ELYISM ER ETI GYŰJTEM ÉNY IDŐSZ AK I K IÁLLÍTÁSA os forrd l om és szb d ságh rc h e l yi sjtó tük réb e n K iállítás forrdlom 50. évfordulój lklm ából ór E-tnul ás, E-ügyintézés Az e gyéni tnulás ts e gítős zolgálttás ok Infosul i h s ználók k épzés éne k be m uttás K észül jön fe lnál unk z ECDL vizsgár! CD -rom be m uttó Nye l vtnul ás k önyvtárb n z Európ Gyűjte m ény dok um e ntum ink és távtnulás be m uttás 17 ór O k ttásügy z Európi Unió országib n fórum Tém : bologni k épzés, fe lsőok ttás t érintő k tuális e s e m énye k, vlm int z e ze n te rülete n jövőbe n várh tó folym tok, te rve k. M e gh ívott e lődók : Bjom i Iván, z Eötvös Loránd Tudom ánye gye te m Társ dlom tudom ányi K r Szociológii Tns zék éne k e gye te m i djunk tus, d r. K uti István, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző Főis k oli K ránk ok ttás i főigzgtóh e lye tte s e. Az e s t m ode rátor: K risk ó János K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épzőfőis k oli K ránk doce ns e Európ Ifjú K öl tője Angol-m gyr m űfordító ve rs e ny Britis h Council, K ton Józs e f K önyvtár és Bács -K is k un M e gye i Európi Inform ációs Pont k özös s ze rve zés ébe n. A je lentk e zés re fe lsők orh tár 19 év. - Be k üldés i h táridő: ok tóbe r Ere dm ényh irde tés : nove m be r 8. Továb b i inform áció: e -m il : 560 te l.: 76/500- O k tób e r J. V. Sne l l m n - e gy e urópi gond ol k od ó K iállítás finn e lnök s égi progrm rólés Finnors zágról M e gte k inth e tő ngyte re m be n és k önyvtár e lőcs rnok ábn. O k tób e r 19., csütörtök 17 ór Fórum finn soros e l nök ség l k l m áb ól M e gh ívott ve ndége ink : K irs i R ntl, budpe s ti Finn Ngyk öve ts ég k ulturális titk ár, D r. K ozm ács Is tván, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző K ránk főis k oli doce ns e, Fábián Endre, z M -R e l Pe tőfi Nyom d ve zérigzgtój. A be s zélge tés t ve ze ti: K ris k ó János, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző K ránk főis k oli doce ns e h onl p: 8 A k isk unm jsi M űve l őd ési H áz ok tób e ri progrm jib ól ok tób e r 10-én órk or K is térs égi Szociális Intézm ény s ze rve zés ébe n Id őse k npj re nde zvény les z M űve lődés i K özpontbn, m e lyne k k e re tébe n k iál l ítás és m űsor te k inth e tőm e g z e m e leti táncte re m be n, illetve s zính ázte re m be n. A k iállítás ok tóbe r 13-ig látogth tó óráig ok tób e r én óri k e zde tte l Te rm észe tb rát k l ub ünne pségére k e rül s or M űve lődés i K özponte m e leti ngyte rm ébe n ok tób e r 17-én órától TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő progrm k öve tk e ző e lődás Gyógysze re s te rápi cím m e lk e rül m e gre nde zés re. Tém k öre i: Gyógys ze rm rdék ok, ve gyi nygok k e ze lés e. Ve s zélye s és ne m ve s zélye s nygok érte lm e zés e, k e ze lés ük és fe lhs ználás uk h tás. H ulldék h s znos ítás foglm. - Gyógyító s zéps égápolás. Gyógys ze r és gyógyulás k pcs olt ok tób e r 23-án órk or Városi k oszorúzás les z Szb d ul ás e m l ék m űnél ok tób e r 27-én A k ism l c és frk s c. M e s e játék otte k inth e tik m e g z érde k lődők M űve lődés i K özponts zính ázte rm ébe n. R és zlete s tájék ozttó k érh e tő s ze rve zők tőls ze m élye s e n, vgy 77/ e s te lefonon. TANFO LYAM : Al pfok ú ngolszób e l i nye l vvizsgár fe l k észítő tnfol ym h étfőn órától M űve lődés i K özponttv te rm ébe n K özépfok ú ngol szób e l i nye l vvizsgár fe l k észítő tnfol ym s ze rdán órától M űve lődés i K özpont Ifjús ági te rm ébe n. Társstánc tnfol ym indulh ét végén (pénte k, s zom bt) k e zd ő- h l d ó- és b ronz fok oztb n K unh l m i István ve ze téséve l. Je lentk e zni leh e t és inform áció k érh e tő: Tóth Vik tor s ze rve zőnél 77/ e s te lefonon vgy s ze m élye s e n M űve lődés i K özpontbn. K Ö SZ Ö NET AZ 1% -ÉR T A Lyr Block flöte Ifjús ági Z e ne i Alpítvány k ös zöne tét fe je zi k i m indzok nk, k ik évbe n s ze m élyi jöve de lem dójuk 1%-át lpítványunk jvár fe ljánlották, és e zze ltám ogtták célkitűzés e ink e t. A be folyt Ft-ot z lpító ok irtbn m e gh tározott célok r és Lyr Block flöte Együtte s Slzburgi be m uttk ozó és tnulm ány útján h s ználtuk fe l. K ös zöne tte l és tis zte lette l fogdjuk évi s ze m élyi jöve de lem dó fe ljánlás ok t is dós zám unk r. R e k e ttye Sándor k urtórium e lnök e

9 H íre k, k tul itások A k e cs k e m éti K ton Józs e f Szám ítás te ch nik i Szk k özépis k ol tnévbe n is m étm e gh irde ti Gim názium és os K ton Józse f ve rs- és prózm ond ó ve rse nyt m e gye i k özépfok ú is k olák (gim názium ok, s zk k özépis k olák, s zk m unk ás k épző intézm énye k ) tnulói rés zére. A ve rs m ondó tlálkozón lklm t te re m tünk te h e ts ége s diák ok nk rr, h ogy jobbn m e gis m e rjék és néps ze rűs íts ék K ton Józs e f m űve it. A re nde zvény e gybe n névdónk e lőtti tis zte lgés is. A ve rs e ny fővédnök e : Dr. Sárk özy István K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város lpolgárm e s te re A ve rs e nye n indulás fe ltéte le h árom irodlm i m ű m e gtnulás : - e gy ve rs vgy próz-, vgy drám rés zletk ton Józs e f m űve iből(időtrtm ne m h ldh tj m e g 4 pe rce t); - e gy s zbdon váls zth tó ve rs világirodlom ból; - e gy m élőm gyr k öltőm űve. A ve rs e nyre je lentk e zés i lpok pontos k itöltés éve lleh e t be ne ve zni, m e lye t K ton Józs e f Gim názium cím ére k e lle ljutttni O rbán Edittnárnőne k cím e zve.( K ton Józs e f Gim názium és Szám ítás te ch nik i Szk k özépis k ol, 6000 K e cs k e m ét, D ózs György út3.) Te l:76/ , Fx: 76/ Je l e ntk e zési h tárid ő: ok tób e r 15. A ve rs e nyre is k olánk éntlegfe lje bb k éttnuló je lentk e zés éttudjuk e lfogdni. Ne ve zés i díjnincs. A ve rse ny id őpontj: nove m b e r 10. pénte k 1430 ór. H el yszíne : K ton Józse f Gim názium d íszte rm e. A ve rs e ny díji: 1. h e ly Ft, 2. h e ly Ft, 3. h e ly Ft. A további h e lye ze tte k is érték e s k önyvjutlm k bn rés ze s ülne k. Tis zte lette lk érjük igzgtó urt/s s zonyt, te gye leh e tővé, h ogy fe lhívás unk e ljus s on z is k ol m gyrtnárih oz és diák jih oz. R e m éljük, h ogy s ok te h e ts ége s fitljön e l tlálkozór, s így m inde n rés ztve vő s zám ár e m lék e ze te s s é válik z ünne p! A Z -pontm e gl k ul ás m árcius 31-én R évfülöpön m e glk ult Z -pont, K ortárs Am tőr Z e ne i M ozglm t Tám ogtó Civil Sze rve ze te k Tnács. A Z -pont lpítói fe lis m e rve zt tényt, h ogy k ortárs m tőr ze ne i m ozglom m ilye n érték e k k e lés e rőve lbír, m e k k or töm e ge k e t érint és ér e l fitlok k orcs oportjábn, zzl h tározott s zándék k l lk ult m e g, h ogy s e gíts e és tám ogs s k ortárs m tőr ze ne i m ozglm t. Az lpítók itt és m os t be je lentik m e glk ulás tényét és m inde n m tőr ze nés z, ze ne k r figye lm ébe jánljuk, h ogy ére zzék és érts ék : m os tntól ne m e lszige te lte n, k ilátás tlnulés z is m e re tlens ég h om ályábn léte zne k és lkotnk, h ne m, m e nnyibe n e h h e z k e dvük vn, cs tlk ozh tnk Z -ponth oz. M ilye n e lőnyök k e ljár cs tlk ozás? A Z -pont, m int e rnyő-s ze rve ze t fe ldt, h ogy fe ltöre k vő, élő ze nét játs zó ze ne k rok t és e lődók t fe lkuts s, és ők e t m inél több, s zám uk r fontos inform ációvllás s e l. Ezáltltöbb leh e tős ége t érh e tne k e l és h s ználhtnk k i, így e rős ítve z m tőr ze ne i m ozglm t. A Tnács s zk m i m űh e lye k létre h ozás ávl, inform ációs dtbázis k ilk ítás ávl, s zk s ze rű érde k k épvis e lette l, m inős égi te h e ts égk uttás s lill. -gondozás s l, k épzés s e lés s zk m i progrm ok k ls e gíti z m tőr ze ne i m ozglm t. Az e rnyős ze rve ze t m ár m e glk ulás ától ors zágos h tók örű. Tgji k özé vár m inde nk it, k i céljivl e gye tért. A cs tlk ozás m ódjáról tgs ze rve ze te k nélleh e t tájék ozódni. A Tnács célj e gy olyn, folym tos n bővülő ors zágos h álózt k ilk ítás, m e ly új k e zde m énye zés e k e t indít e l, ngyobb e gys ége k be n és re nds ze rbe n k épe s gondolkodni. M unk ájáb be építi zok t ne m ze tk öz i tps ztlt ok t, m e lye k e t jó példk ént h zánk bn is érde m e s be ve ze tni. A Z -pont politik m e nte s s ze rve ze t, s zk m i h ite lét lpítóink s ze m élye grntálj, h is ze n m indnnyin z m tőr ze ne i m ozglom és civiltárs dlom k tív tgji. A Z -pont e lső, k ét évre m e gváls ztott e lnök e pécs i Sze be ni János. A Tnács fontos nk trtj k ije lente ni, h ogy Z -pont e gy lulrólépítk e ző s ze rve ze t, m e ly döntés h ozók t s ze re tné h ite les, lpos és gyk orlti tnács ok k le llátni, s zoros n e gyüttm űk ödve K ulturális M inis ztérium PANK K K progrm jávlés M gyr Z e ne i Tnáccs l. Az lpítók bíznk bbn, h ogy Tnács s e gíts égéve l k ortárs m tőr ze ne i m ozglom pre s ztízs e növe k s zik. Sze re tnék e lérni, h ogy rádiók és te levíziók gyk rbbn s ze rk e s s zék m űs orik b k ortárs ze nés ze k lkotás it. Töre k s ze ne k rr, h ogy legye n s ját rádió és TV-m űs oruk, s zínvonls s zk lpjuk és m unk ájuk k l e lérjék, h ogy k ortárs m tőr ze ne i m ozglom s zv e ljus s on döntés h ozók h oz. A Tnács fe ldtánk te k inti, h ogy M gyrors zág m inde n régiójábn m űk ödjön tgs ze rve ze te, és bárk i, k i cs tlk ozni s ze re tne, m e gtlálj Z -pontot. Al pítók : Pe ron M usic Al pítvány, K e csk e m éti Z e nésze gyl e t, Prt Egyl e t K ul turál is, O k ttási és Sporte gye sül e t, Ttb ányi Z e nésze gyl e t, H e l yiérték Gond ol k od ók és Al k otók R e gionál is Egye sül e te, Inte rm gyr K ul turál is Egye sül e t, Pécsi Ifjúsági K özpont Z e ne i M űh e l ye, El e ve n K zincb rcik i Am tőr Z e ne k rok Egye sül e te, Gye rm e k és Ifjúsági K özpont K h t, Fe k e te Se re g Ifjúsági Egye sül e t, M ÁS-M ozik Szociok ul turál is Egye sül e t, Szink ron K özh sznú Egye sül et 9

10 H íre k, k tul itások K özösségi H áz vtás és tnítás e l ind ításánk 125. évford ul ójár m e gre nd e ze ttünne pség Jk b szál l áson A k e ttős ünne pre s ze pte m be r 16-án k e rülts or. A jk bs zállás ik ünne pe lték m át, h is ze n átdás r k e rült e gy fe lújított k ülte rületi, tnys i is k ol, m e ly k özös s égi h ázk éntés e rde i is k olk éntfog m űk ödni h os s zú évtize de k ig. D e ünne pe lték m últt is, h is ze n 125 éve k e zdődött m i Jk bs zállás te rületén z ok ttás. A Bogárzó tó prtján épült h jdni is k ol m ár ne m áll,vis zont k ők e re s zt m i z is k ol e lőtt állt, m is m e gtlálhtó. H os s zú idő te lt e l1881- től, m ire W olford dűlői is k olát fe lépíte tték. D e h os s zú idő te lt e l W olford is k ol fe lépítés étől m i is k ol fe lépítés éig is. Em lék e zte k zok r is, k ik e ze k be z is k oláb jártk tnulók ént, és k ik itttnítottk. A re nde zvénye n te lepülés diák jink m űs or k ös zöntötte m e gje lente k e t, m jd D él-lföldi virtuózk cím ű produk cióbn Bács -K is k un m e gye i k ie m e lke dő népm űvés ze ine k e lődás át cs odált m e g k özöns ég. K özre m űk ödte k : Csík Z e ne k r és H e ge d űs M áté, K e csk e m ét Tánce gyütte s táncosi, Tisz 83 Cite rze ne k r és Fod or Dánie l k e cs k e m éti K ton Józs e f Gim názium diák j. Intézetünk ben k özm űvelődési szk em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. Fze k s tnuló k e re s te tik! K ovács Lás zló Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tnulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K locs FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ A M gyr Irod l om történe ti Társság 15 éve s Bács K is k un m e gye i s ze rve ze te s ze re te tte l várj új érde k lődők, tgok je lentk e zés ét. További inform áció: M IT Titk árs ág, Budpe s t, M úze um k rt. 4. A k özépfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A felsőfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A jelentk ezésh ez szük séges leglcsonybb isk oli végzettség k özépfok on: érettségi bizonyítvány Felsőfok on szük séges végzetttség: egyetem i vgy főisk oli diplom Sik eres vizsg esetén KÖ Z ÉPFO KÚ vgy FELSŐFO KÚ szk k épzettségetigzoló bizonyítványtk p résztvevő. A k épzés célj és trtlm : szk k épesítés ism eretei, k észségei optim álisn k özm űvelődés h elyi intézm ényei, civil szervezetei szervező, ügyintézőm unk k öreiben lklm zh tók. A m űvelődési szolgálttásszervező k ülönböző életk orú, életh elyzetű csoportok szám ár isk olrendszeren k ívül új tevék enységre felkészítő, k épességfejlesztő, k özh sznú, tudom ányos, speciális tnfolym ok t, z m tőr m űvészeti tevék enység gyk orlásáh oz szk k örök et, m űh elyek et, táborok t, h zi és nem zetk özi tpsztltcserék etszervez, m űk ödtet. Időtrtm : m xim um 400 ór. Kezdés várh tó időpontj: 2006 ok tóbere Befejezés várh tó időpontj: 2007 ok tóbere. R észvételidíj: Ftés vizsgdíj Részletes inform áció: BKM Ö Közm űvelődési Intézete, H sk ó Renát (76/ ), H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült500 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/ e -m il:h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u h onlp: w w w.bcs k ultur.k ozne t.h u

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők!

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők! Nyíracsádi XIV. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2005. július - augusztus IDVEZ LÉGY BODOG SZENT ISTVÁN KIRAL! F f Jdvez légy bódog Szent István királ! Te népednek nem es rem énysége!

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben