H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia"

Átírás

1 H í r le vé l ym 151. s zám ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi l p j F E LH Í VÁ S Az O k ttási és Kulturális M inisztérium, M gyr M űvelődési Intézet, M gyr Írószövetség, M gyr Versm ondók Egyesülete, Kom árom -Esztergom M egye Ö nk orm ányzt, M gyry Z oltán Városi és M egyei M űvelődési Központ, Tt, Ttbány M egyei Jogú Város, JózsefAttil M egyei Könyvtár, és Közm űvelődés H áz Közh sznú Társság m egh irdeti JÓZ SEF ATTILA VIII. O R SZ ÁGO S VER S-, ÉNEKELT VER S- ÉS PR ÓZ AM O NDÓ VER SENYT M elynek m egyei elődöntőjét Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányztközm űvelődési Intézete bonyolítj le szbdszállási JózsefAttil Közösségi H áz k özrem űk ödésével Szeptem ber végén szvlóverseny eredm ényei Kisk őrösön Petőfi Szülőh áz és Em lék m úzeum bn szeptem ber 29 -én lezjlottz im m áron nem zetk özivé terebélyesedettszvlóverseny. A színvonls elődások t szk értő zsűri bírált, m elynek elnök e Dr. Füzi László József Attil-díjs irodlom történész volt, tgji Kispálné dr. Lucz Ilon igzgtó sszony és Pintér Ljos k öltővoltk. Az lábbi eredm ények születtek : 1. Ágó M ónik (Szbdk ) 2. Sik e Károlyné (Füzesbony) 3. Fodor Dávid (Kecsk em ét) Különdíj: M tis Petr Leon (Szbdk ), H olczer Ferenc (H évíz) A nevezés feltételei: 1. A versenyre m tőr vers- és prózm ondók, versének lők jelentk ezését várjuk, k ik betöltötték 14. életévük et, és befejezték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. 2. A jelentk ezők h t verssel, m egzenésített verssel, vgy prózávl nevezh etnek z lábbik szerint: - h árom JózsefAttil vers vgy próz, - egy vers vgy próz JózsefAttil k ortársitól, - egy vers vgy próz 100 éve született H jnlann vgy Dsid Jenőéletm űvéből, - egy vers vgy próz m élők öltők, írók m űveibőlválsztv. Az egyenletesebb elbírálás érdek ében k érjük z ének elt vers k tegóriáb jelentk ezők et, h ogy vlm ennyi nevezett m ű ének eltvers legyen. A ve rse ny re nde zői öröm m e lfogdják z új m e gze nésíte ttve rse k e lődását! 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k lnem nevezh etnek. A verseny felm enőrendszerű. A Bács-Kisk un m e gye i e lődöntő szính e lye : Szbdszállási, József Attil M űvelődési Otth on Időpontj: m árcius 9 péntek, 14 ór Ez elődöntőről2 főjuttovább z országos döntőbe. Az országos döntőn zsűri m inden versenyzőtőlh árom produk ciót h llgtm eg. Az egyes produk ciók ideje leh etőleg ne h ldj m eg z 5 percet! Nevezési lp k érh ető BKM Ö Közm űvelődési Intézetétől (Kecsk em ét, Kton J. tér 8., tel.: 76/ , e-m il: h bcsk ultur.k oznet.h u) Az országos döntőidőpontj: április , h elyszíne:közm űvelődés H áz, Ttbány, SzentBorbál tér 1. R égiós k onfe re nci Intéze tünk bék és és cs ongrád m e gye i társ intézm énye k k e l e gyüttm űk ödve h gyom ányos régiós s zk m i k onfe re nciát nove m b e r 7-9 k özöttre nde zi m e g. H e lszíne : K isk őrös, Th e rm álh ote l (Erd őte l k i út21.) A tnács k ozás fő tém ái: k özm űve lődés i intézm énye k fe lnőttk épzés i te vék e nys ége i, k is térs égi fe ldte llátás leh e ts ége s m ódozti. Eze k m e llett inform ációk t s zolgálttunk s zk m ák t érintő k orm ányzti intézk e dés te rve ze te k ről, s leh e tős ég les z z e gym ás k özötti s zk m i tps ztltok átdás ár is. További inform áció: Polyák Albe rt főtnács os, te l.: 76/ , e -m il:

2 Be m uttjuk D r. Füzi Lás zló irodlom történés z D r. Füzi Lás zló Él e trjz: Lövő, nős, h árom gye rm e k e vn;z s ófi, Ágne s, Péte r : JATE, m gyr-történe lem, 20. s zd.-i m gyr irodlom s zk : z e gri Alpári Gyul s zk k özépis k ol tnár Forrás cím ű folyóirt m unk társ, től fős ze rk e s ztője K uttás i te rülete Ném e th Lás zló és népi írók m unk ás s ág, m i m gyr és h táron túliirodlom. K itüntése k, d íjk : D éry Tibor jutlom Ném e th Lás zló e m lék ére m D rvs Józs e f-díj 2003 Józs e fattil-díj 2004 Tis zttáj-díj 2005 K ton Józs e f-díj -H ogyn k e rült olyn h e lyze tbe, h ogy z z e m be r legye n, k i szöve ge k ről ír szöve ge t? M it je lent k ritik usnk, sze rk e sztőne k lenni? - M unk át, folym tos m unk át. M indig is zt m ondtm, h ogy beszélhetünk bárm ennyit is ról, de szerk esztés gyk orlti tevék enység. Bárm ilyen teóriát m egfoglm zh tunk, m egjelent lpszám ok zok, m elyek z em ber szerk esztői tevék enységéről beszélnek. A k érdés m ásik részére pedig zt tudom m ondni, h ogy nyilván nem úgy születik z em ber, h ogy m jd szövegek k el fogllkozik, vgy éppen főszerk esztő lesz. Elindulz em ber egy úton, s egyszer csk term észetesnek tűnik, h ogy éppen zt csinálj, m it csinál. Persze z életem ben m inden rrólszólt, h ogy z irodlom h oz vlm ilyen m ódon k özelk erültem. M ásh oz is, csk játék k edvéért m ondom, h ogy igzolt focist voltm, de focit 18 évesen bbn form ábn bb h gytm. Különböző k pcsoltok lk ulhtnk k i z irodlom m l, z első példáulz, h ogy z em ber gyerek k ént elkezd olvsni. Gim nzist k orom bn k iflipénzből m ár k önyvek et vettem m gm nk. Az első így vásárolt k önyvem Kóny Judit k önyve volt Srk di Im réről. '73bn érettségiztem, és ddigr m inden fontosbb irodlm i lpot olvstm. A Forrásból először '73-s Petőfi-szám ot vettem k ézbe. A szegedi egyetem ist évek ltt k iváló csoportb k erültem, sok n irodlm árk ént pályán vnnk, többek k özött Kozm ács István, Dobozi Eszter, György Péter, Kőszegh y Péter. De z egész csoport, z egész egyetem i világ ngyon jó bráti k ör volt. Tnárk ént itt tlálkoztm Ili M ih állyl, egy h táron túli m gyr irodlom rólszóló spec. k oll-jár irtk oztm be Innentől k ezdve belek erültem ebbe k örforgásb. Így tlálkoztm például Kányádi Sándorrl vgy Sütő Andrássl. M ost, h ogy m egh lt, zonnlfelidéződött, h ogy egyik drbj szegedi bem uttój után Ili tnár úrnál szűk k örben együtt vcsoráztunk. Ez egy m ásodéves szám ár ngyon érdek es volt. Ettőlfogv benne éltem ebben z irodlm i k özegben. Fölöttem járt többek k özött Z lán Tibor, őfölötte Bk István. Ebben társságbn potenciális k ritik usnk szám ítottm, Bölcsész cím m ellpot is indítottunk. Az egyetem után feleségem m elelkerültünk Egerbe, ott tnítottm egy szk k özépisk olábn, h olngyon jóléreztem m gm. Voltk versm ondóink, irodlm i színpdunk, m űk ödött m indz, m i k ésőbbi életem folym án is. Végül'82-ben k erültem Forrásh oz, és itt is zt teszem, m it ddig, irodlom m l fogllkozom, k eresem jó m űvek et, szerk esztek, írok,, versm ondó versenyek en zsűrizek, m ost újr tnítok szegedi egyetem en, szk m i 2 Főb b m űve i: Sze re pe k és leh e tős ége k (tnulm ányok,19 9 1), K ton Józs e f (19 9 2), Az irodlom h e lyze ttudt (19 9 3), Blvégze tű évtize d?(19 9 6), Lk tln s zige t I-III. ( ), H om ok h z. Irodlm i k épe s k önyv Bács -K is k un m e gyéről (s ze rk., ), Alkt és m ű Ném e th Lás zló (2001), A s e m m i k öze lébe n Józs e f Attil, Ném e th Lás zló és M ári Sándor gondolkodói lktáról (2003), M s zk ok, te re k (2004), K e cs k e m ét főte re vllom ás város ról(w lte r Péte r fotóivl) (2005), érdek védelm i ügyek ben is résztveszek. -Knyrodjunk vissz k e zde te k h e z. M i z, m i e gy éve s gye re k e tvonz z irodlom fe lé? -Nem tudom pontosn m egm ondni, bbn világbn éreztem jól m gm. Ngyon jó flusi k önyvtárk voltk, m is h etente k ét k önyvet elolvsok, k k or sok k ltöbbet. De em ellett fociztm is, h eti k ét-h árom edzésre jártm. Persze k ellett egy olyn m gyrtnár is, m int Sopronbn Szly Dénes tnár úr, k i nem zt m ondt, h ogy olvsstok, h nem zt m ondt el, m it olvsott. Az is fontos, h ogy ezek ben z évtizedek ben M gyrországon k ultusz volt z olvsásnk. Abbn z időben bölcsészk ron belül m gyr-történelem szk szám ított legk om olybbnk. Sok teh etsége szorult be z irodlom b, ezt k ifejezést h sználom, m ert h iszen politik nem ngyon dott k itörési leh etőséget. Az k k ori irodlom tlán éppen ezért, s h át m ég nnyi m ás dolog m ittpolitizálódottátteljesen. -M i k ülönbség k özött, h ogy ve rse t, nove llátírni vgy k ritik át? -Soh nem gondoltm rr, h ogy k ritik át fogok írni. Nem volt rá k észtetésem, z életutm h ozt elő belőlem. De m gm szám ár k ritik ánál fontosbbnk trtom z esszét. Ez szem élyesebb h ngvételű m űfj. Igyek szem úgy írni, h ogy éljenek szövegek. Nem írtm sok t, m uszájbólsoh sem. Csk zt, m it úgy éreztem, m eg k ell írnom. Vlójábn m ik or írok, szöveg önm gát form ázz. Teh át vlójábn nem látok túlngy k ülönbséget bbn, h ogy m ilyen m űfj íródik. A lényeg z, h ogy m űnek fejben el k ellk észülnie, szellem ileg és m orálisn is. -Kritik szót e m líte tte. Ez ítélet je lent, szöve gérte lm e zést?szük ség vn k ritik ár, vgy z irodlom lk ul sjáttörvénye i sze rint? -Voln szük ség, de ez m nem m űk ödik. A szövegek m ennyisége

3 Be m uttjuk ngy és h jlm is h iányzik. Sok k link ább z önérvényesítés m űk ödik. Persze jobb, h z irodlm i élet m ű és nem k ritik k özpontú. Nem beszélve rról, h ogy egyes k orszk ok bn k ritik áh oz h tlm i ítéletek is társultk. Egészen m ás ez társdlm i k özeg, h h oz k épest m iben felnőttem. Ezért is írok esszét, sem m intk ritik át. -M i legitim álj z írót, m int írót, h e gysze r k ritik ilye n sze re pe m e gszűnni látszik? -A m űvek társdlm i érvényességét m indig újr és újr m eg k ell terem teni. M gávl z írói léttel ez m ár nem jár együtt, m űvenk ént újr és újr m eg k elltenni. M inden esetben m ű h itelessége fontos. A m űé, s zon belül m ondtok é, k ülönk ülön is. M m ár PR szem pontok teljes m érték ben jelen vnnk k ultúrábn. O lvsom, h ogy egym illió forinttl bárm iből sik erk önyvet leh et csinálni m M gyrországon. Ezt m illiót, jelképes m illiót jó k önyvek m ellé is od k ellene tenni. -Sze rk e sztők éntm inttud te nni z irodlm i érték e k ért? -Alig vn m ár lp, m elyik k lsszik us szerk esztőségk ént m űk ödik, Forrás ilyen. Ez zt jelenti, h ogy szerzők nek levelet írunk, elolvssuk bek üldött m unk ák t, m egválszoljuk, tem tik us szám ok t is k észítünk, ezek ben egy-egy tém k örül szeretnénk összefogni z irodlm t. Ilyen például z '56-os szám unk, vgy nyáron volt gyerm ek szám unk. Próbálunk m egh tározó szerzők k elk pcsoltbn lenni, ugynk k or bizonyos tém ák segítségével z irodlm t összefogni. A m gunk illeték ességi k örén belül próbálunk m ég egyfjt irodlm i k özvetítő szerepet is betölteni. Úgy gondolom jelen vgyunk m gunk irodlom szem léletével. Kiváló k ollégák biztosítják ezt; Dobozi Eszter, Bud Ferenc, Szek ér Endre, Pintér Ljos, Kom árom i Attil. A Forrás-k ör lkotói m egbecsültek m egyében és ez m ásutt nem m ondh tó elígy. Világos, letisztult érték rendet k ívánunk k övetni. -H ogyn je llem e zné e ztztérték re nde t? -Alpk ént elfogdom zt z érték rendet, m i 60-s, 70-es évek ben Forrásnál jelen lévő népiség volt. Ebből legk ülönfélébb irányok b tudunk elm ozdulni. Nem egy Bk Ljos érték rendh ez k ötődünk, de vn egy világos lp, h onnn többfelé is k i leh et tek inteni. Bizonyos k ánonok elfogdásávl sok k l k önnyebben leh etne létezni m i irodlm i életben. -Egy sze nve délye se n olvsó e m be r k épe lk ult k i Önről. M gánéletbe n m ilye n e m be rne k trtj m gát? - Nincs úgy m gánéletem, h ogy délután négyk or félrevonulok. H m gm k épét foglm zom m eg m gm ról, k k or szeretem zt m ondni, h ogy k özösségi em ber vgyok, zzlegyütt, h ogy néh zt érzem, nincs m ár m eg z tér, h olilyesfjt em ber teljes egészében k ifejth eti zt, m it szeretne. Csládbn élő em ber vgyok, h árom gyerm ek ünk vn, feleségem m unk áját is nyom on k övetem. De egy szerk esztő m indig szerk esztő, este k ilenck or érk ezőh ívások tis ugynúgy k ellfogdni, m int délelőttiek et. -Az irodlom m l, Forrásl, sze m élye s sorssl k pcsoltbn m ilye n jövők épe vn? -M esszebbről indítnék. Szám os irodlm i szervezetben veszek részt, pénzek odítélésében is. Azt veszem észre, h ogy m egyegy irodlm i ösztöndíjr ngyságrenddeltöbben pályáznk, m int k orábbn. A k ultúr társdlm i m egbecsültsége, m i nygi vonztot is jelent, m essze lcsonybb, m int szük séges voln. Úgy látom, égető szük ség vn rr, h ogy ebbe világbn leglpvetőbb k ulturális és em beri érték ek et fenntrtsuk. Ilyennek érzem m gyr irodlm i k ultúrát is. Nem csupán h gyom ányávl,h nem jelenévelis. -Köszönöm és további h sonlón te rm ék e ny éve k e tk ívánok! m űvelődési k özpontm unk áját. -M iféle k once pcióvlláttk m unk áh oz? -Először is tájék ozódtunk felől, h ogy m i is m unk ánk. Azt tudtuk, h ogy szervezni k ell, de zt nem, h ogy m it és h ogyn. Az első év zzl telt, h ogy tájék ozódtunk ról, h ogy m ilyen is ez szk m. Ak k or m ég nem volt előírás k ötelező m űvelődésszervezői végzettség, z k k ori igzgtóvlm indk etten tnárok voltunk, de óriási lelkesedésselláttunk nek i. Egy év ltt belerázódtunk. Rengeteget m entünk és k érdezgettük, h ogy m ire voln igény, m űsorok r, k lubok r, szk k örök re... -H ogyn változott, lk ult szk m i k once pciój pályán töltött m jd 25 évltt? -M ik voltk m otivációi, h ogy h ivtását k özm űve lődésbe n tlálj m e g? -Teljesen véletlen, h ogy erre pályár k erültem. Kisk unm jsán voltm nevelőtnár diák otth onbn. A m űvelődési otth on k k ori vezetésének k onflik tus tám dt városivl, és m ivel diák otth onbn m ozgék ony, k tív em bernek bizonyultm, k i m indenfélét szerveztem ott, így felkértek, h ogy m enjek át igzgtóh elyettesnek m űvelődési otth onb. Ez '82 februárjábn volt. Ek k ortól k ezdtük újrépíteni m jsi -Rengeteg m indenben változtm, először is szk m i m eglpozottságbn, h iszen sem m iféle ilyen tudássl nem rendelkeztem k ezdetek k or, de k özben elvégeztem m űvelődésszervező szk ot. A szk m szeretete és lelkesedés m indvégig jelen volt, m indk ét h ázt ngyon szeretem, h ol eddig dolgoztm. Érdek es, h ogy ez fjt lelkesedés m i fitlok bólm ár h iányzik. Vn néh ány idősebb, z én generációm h oz trtozó k ollég, és m ondh tom, nem h ivtlnk, h nem h ivtásnk tek intjük m unk ánk t. Ebbőlk övetk ezik h ozzáállásunk is. Addig dolgozunk m eddig k ellés nem esik k i toll k ezünk ből m unk idő végén. Ezt csk így leh et. A 3

4 Be m uttjuk szk m i ism eretek et lpvetően gyk orltból szereztem. Fontos z elm élet is, k oncepció, h ogy h onnn jöttünk m erre trtunk, de legfontosbb gyk orlti ism eret. Pontosn érezzük k özönség rek cióiból, h ogy jó-e z m it csinálunk vgy sem. Beszélgetések ből, pró nünszok bólle tudjuk szűrni, h ogy m erre induljunk és h ogyn m űk ödtessük h ázt. Bk Ljos -M i vélem énye rról, h ogy e gy m űve lődési h áznk m i fe ldt e gy város, k özség életébe n? M unk h e l ye k : O rtuty Gyul D iák otth on K is k unm js i M űve lődés i K özpont Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont -Am it én vllok és pályáztom bn is leírtm z z, h ogy m m ár csk m inőségi k ultúrávlleh et dolgozni, ilyet k ellk özvetíteni és terem teni. Persze h étk öznpi k ultúránk is vn h elye z intézm ényben, zt is leh etjólszervezni. -M ire gondolh étk öznpi k ultúr néve n? -A szbás-vrrás tnfolym tólk ezdve z erobik ig m indenre... M indez csk k k or m űk ödik, - h ogy egy m ondássl éljek h m űvelődésszervező k ollég rjt trtj k ezét település pulzusán. M gyrán tudj, m i történik településen, vlm ilyen összk épe k ilk ul, és ezek bőlszűri le zt tpsztltot, h ogy m ire vn szük ség. Rengeteg em berrel k ell beszélni és tlálkozni, ez pály k pcsoltrendszerek en m úlik. Az ezen tpsztltok m entén m egfoglm zott igények et látv próbálok m eg elindulni. H vlm iféle ngy ideávl m egyek egy településre, h ogy zt m egvlósítsm, vlószínűleg nem fog sik erülni, m ert nem biztos, h ogy tlálkozik h elyi igények k el, és k k or ezt nem leh et k eresztülverni. Példáulegy időben volt nyitott h áz k oncepciój, de ezt z k k ori m gyr társdlom nem fogdt be. Nem m indenh olvolt erre igény és felkészültség. Vn, h ol persze nyitottbb lk osság és befogdj, de egy m ásik településen ugynez m eg fog buk ni, m ert ott m entlitásuk nálfogv zárk ózottbbk z em berek. Ezért m ondom zt, h ogy ngyon od k ellfigyelni rr, m i folyik városbn. Egy m ezőgzdsági jellegű k isváros egészen m ásfjt igények etfoglm z m eg, m integy iprilg fejlett. -A szocilizm us évtize de i ltt e gyfjt népne ve lő szándék k lm űk ödte k m űve lődési h ázk, te lje s m érték be n fe lülről sze rve ződő volt te vék e nység, z igénye k re vló te k inte t nélkül. Enne k m ásik végpontjk ént zt látom, h ogy se m m i m ás ne m szám ít csk is k özönség igénye, zt k e ll te lje s m érték be n k iszolgálni. H ogyn látj m inde zt, m ik éppe n leh e tm e gtlálni z irányt? -Éppen ezt fejtegettem m inőségelvvel k pcsoltbn. M i itt Kecsk em éten nem h ívunk le m indenféle h k niprogrm ok t, egy k istelepülésen ezt nem biztos, h ogy m eg leh et tenni, m ert ngyon ngy k onk urenseink vnnk, gondoljunk itt csk televíziór. H ez fjt, nem éppen m gsk ultúrár vontk ozó igény m egjelenik, ezt is k i k ell elégíteni. De m ég ek k or is m inőségh ez k ellrgszk odni m űfjh oz viszonyítottk eretek k özött. -Te h át k ivite lezés legye n m inőségi? -Leh etőség szerint k ivitelezés és produk ció is. Persze vn m iből nem igzán leh et. Neh éz ügy ez. A m űvelődésszervező m indig leh etőségek és z igények k özöttlvírozik. -Vn szándék, leh e tőség m űsorok bn érték ítéletérvényre jutttásár? Születe tt: K e cs k e m ét, Is k oli végze tts ég: Juh ás z Gyul Tnárk épző Főis k ol m gyr-történe lem s zk, m űve lődés s ze rve zős zk Elvált, e gy gye rm e k e vn. H obbi: h orgás zt, ze ne, film e k, főzés Díjk : 2006 W ls s ics Gyul-díj -Alpvetően m ás csoportok t tudunk vonzni k ülönböző m űfjok k l. Annk ellenére, h ogy itt Kecsk em éten vn k őszính áz, rendszeresen h ívunk le m i is elődások t, de felvetődött z igény néh ány éve rr, h ogy m gyr nót is legyen, és zót Kecsk em ét ennek M ek k áj. Ez is m gyr k ultúr része, ezt is leh et legjobb m inőségben. Töm egek et vonz. Kétségtelen, h ogy k ét m űfj látogtói k özött elhnygolhtó z átfedés, k étm űfjnem egym ás k onk urenciáj. Kisvárosi és városi vontk ozásbn legfontosbb, h ogy ezek z intézm ények leh etnek k özösség színterei, h z épületek m egfelelően k rbn vnnk trtv, m egfelelő progrm ok t visznek be és m egfelelő tech nik ávlellátottk. A progrm ok nem csupán h k nit, nótestet jelentik, h nem k özösségi progrm ok t, k lubok t, szk k örök et. -Ke csk e m ét jóvlngyobb város, m int Kisk unm js; h ogyn vlósul m e g z inform ális k pcsoltok on lpuló k özösségi élet? -Nálunk például több, m int 30 k özösség vn. M indenütt jellem zők isvárosr, ngyvárosr, flvk r,- h ogy ezek nek szám változik, m ert lpvetően szem élyfüggő dologrólvn szó. H vn vlk i, k i szervezi k özösség életét, k k or m ögéje besork oznk, h ő eltűnik, fellzulnk ezek k ötelék ek. M ásrészről k om oly szk m i trtlom m l rendelkező k özösségek előbb-utóbb önállóvá k ívánnk válni. Úgy látom, civilszfér k özm űvelődési intézm ények flin belüllk ultés ez folym tm is trt. -M ost ugusztus 20-án k pott W lssics Gyul-díjt. M it je lent e z önne k, h ogyn érték e li, m iértk pt m e g ön e zt? -Borzsztó büszk e vgyok rá, több ok m itt is. Először is term észetesen jólesik z em bernek, h felfigyelnek m unk ájár. A m ásik ok m itt ngyon büszk e vgyok rá, h ogy nem zért k ptm, m ert polgárm ester felterjesztett, m ert például jóbn vgyok vele, h nem erre díjr tudtom nélkülz intézm ény szk m i k ollek tíváj jvsolt. Annálngyobb elism erés nincs, m ik or k ollégái m ondják z em bernek, h ogy jó úton h ld. Ngyon sok m inden változott h ázbn z elm últ öt év ltt, sok szk m i projek t indult, Kecsk em éten z összes fesztivál szervezésében benne vgyunk. Vdontúj k ezdem ényezésünk városh ázi Udvrszính áz, rengeteg új progrm unk, bérletünk vn. Az épület egy része átépült, és ez szerintem zt is jelzi, h ogy fenntrtó elégedett m unk ánk k l. A m űvészeti isk olánk növek szik, Kecsk em ét Táncegyüttes szebbnél szebb sik erek etér el... -M iféle jövőtlátz intézm ény, illetve önm g e lőtt? -M ég sok áig szeretnék igzgtó m rdni, m ost válsztottk m eg tvsszl. Szem élyes sik erk ént élem m eg z intézm ény sik erét, szeretnénk folyttni felújítások t. M ost szính ázterem k erülsorr, ezután z épület szocreálk ülsejét szeretnénk eltüntetni. Szk m ilg zt szeretném, h ogy z eddigiek h ez h sonló sik erek k el legyen k épes m űk ödni z Intézm ény. -Köszönöm szépe n, és k ívánom, h ogy te lje sülje ne k te rve i! 4

5 Pá ly á z tjánl ó Jövőb e ve ze tőutk - fotópál yázt fe nntrth tó fe jl őd ésről A pályáztr olyn pálym unk ák t várunk, m e lye k fe nntrth tó jövő e ze r rcát m uttják m e g, h olz e m be r te rm és ze tte l, Földde l e gyütt k épe s élni, ne m cs k k izs ák m ányolni zt. Sze re tnénk fe lvillntni olyn pillntok t, h e lye k e t, tárgyk t, épülete k e t, e m be re k e t, m e lye k ére zte tik : m e gvn leh e tős égünk rr, h ogy m ég unok áink is e gy lk h tó bolygót örök ölje ne k tőlünk, de m e g k e llene tnulnunk élni ve le. A pályázt nyitott, zon fogllkozás tól, életk ortól és lk óh e lytőlfügge tlenülrés zt ve h e t bárk i. R és zvéte li díj nincs, rés zvéte lfe ltéte le je lentk e zés i lp k itöltés e és k iírás nk m e gfe lelő lkotás ok be k üldés e k iírt h táridőn be lül. A k itöltött je lentk e zés i lpot k épe k k e l e gyütt pos tán k érjük e ljutttni s ze rve zők h öz. Je lentk e zés i lp letölth e tő h ttp://w w w.gre e ne ne rgy.h u h onlpról. A k épe k és je lentk e zés i lp be k üldés i h táride je : ok tóbe r 30. A be k üldés i cím : Inte rre gionális M e gújuló Ene rgi K ls zte r Egye s ület 7621 Pécs, M e gye u. 21., boríték r k érjük ráírni: Jövőbe ve ze tőutk - fotópályázt. A pályáztr e gy s ze rző legfe lje bb 4 lkotás t k üldh e t be, m e lye k s zíne s vgy fe k e te -fe h ér ppírk épe k leh e tne k. M xim um 3 k épből álló fotós oroztok is be k üldh e tők, e bbe n z e s e tbe n e gy s orozt e gy lkotás nk s zám ít. A k épe k m ére te m inim um 21x30 cm legye n. A fe lvéte lek h gyom ányos vgy digitális te ch nik ávl e gyránt k és zülhe tne k, zonbn végs ő k épe t cs k fényérzék e ny fotóppíron leh e t be k ülde ni. A k iírás tóle ltérő m ére tű és te ch nik ájú k épe k e t ne m tudunk e lfogdni. A k épe k e t k e re t, ps zprtu és h ordozónyg nélkülk e ll e lkülde ni, m e rt k iállítás r k e rülő k épe k e t e gys ége s k once pció s ze rint k e re te zzük. M inde n k ép h átoldlán s ze re pe lje n s ze rző ne ve, pos tcím e, z lkotás cím e m gyr és ngolnye lve n. A be k üldött lkotás ok t s zk m i zs űri érték e li és legjobb lkotás ok érték e s díjzás bn rés ze s ülne k. A k iválogtott k épe k ből k iállítás i nygot állítunk ös s ze, m e lye t e lsők ént Pécs e n ViFuturi 2006 tudom ányos k onfe re nciáh oz k pcs olódón nove m be r k öze pén m uttunk be. A k iállítás i nygot 2007-be n e lőre láth tón m ég h árom további h e lye n s ze re tnénk be m uttni Sze k s zárdon, Sze ge de n és K rk k óbn. A zs űri döntés érőlnove m be r 10-ig érte s ítés t k üldünk, k iállítás on ne m s ze re plő k épe k e t nove m be r 30-ig vis s zjutttjuk pályázók nk. A k iállítás on s ze re plő k épe k lkotóit érte s ítjük további k iállítás ok pontos időpontjárólés h e lys zínéről. A be k üldött nygok t legngyobb gondos s ággl k e ze ljük, de z e s e tlege s s érülés e k ért, h iányos s ágok ért fe lelős s ége t ne m válllunk. A s ze rzők z lkotás ok be dás ávltudom ás ulve s zik pályázti fe ltéte lek e t. A k épe k be dás : Inte rre gionális M e gújuló Ene rgi K ls zte r Egye s ület 7621 Pécs, M e gye u. 21., boríték r k érjük ráírni: Jövőbe ve ze tő utk fotópályázt. Cs om golás : s érülés t k izáró cs om golás, jánlott k ülde m ény form ájábn. További inform áció k érh e tő k öve tk e ző e m il cím e n: M gyr Unive rsits Progrm - K ortárs K épző- és Iprm űvésze ti Pál yáztok. A pályázts zám : K K IP0007/2006. A Nyugt-M gyrors zági Egye te m Apáczi Cs e re János Tnítók épző Főis k oli K r új tns zálló épületéne k léte s ítés éh e z k pcs olódv, Nyugt-M gyrors zági Egye te m és R áb D om inium K ft. m e gbízás ából, K ortárs M űvésze ti Z sűri nyilvános, e gyfordulós, névláírás os pályáztoth irde t. A pályázt tárgy: M űtárgyk, vgy m űtárgye gyütte s e k Győr, Budi u s z. ltti újtns zálló épületéh e z. A m űve k létre h ozás áh oz re nde lke zés re álló legngyobb ös s ze g bruttó ,(H us zonk étm illióh us zonöte ze r) forint. A pályázton z te rm és ze te s s ze m ély, vgy s ze m élye k cs oportj ( pálym ű s ze rzője ) ve h e t rés zt, k i/m e ly válllkozik pályázti k iírás bn k özzéte tt fe ldt e lvégzés ére, és pályázti k iírás fe ltéte leit m gár nézve k öte lezőne k fogdj e l. A pályázt be nyújtás re gis ztrációs díjh oz k ötött, m e lyne k ös s ze gétlás d pályázti k iírás bn. A pál yáztok b e érk e zési h tárid e je : nove m b e r 23. (csütörtök ) ór. A pályázti k iírás e lérh e tő és további inform áció k ph tó h onlpon, vlm int pályáztot lebonyolító Építés zfórum K idói K ft.-nél, m unk npok on 9-15 ór k özött inform ációs te lefons zám on. (Cím : 1063 Budpe s t, Szondi utc 76. fs z. 3., te l./fx: (06-1) ) ÚJR A LEH ET PÁLYÁZ NI A NEM Z ETK Ö Z I Ö SSZ M ŰVÉSZ ETI GYER M EK TALÁLK O Z ÓR A, A X. SULIEXPO R A!!! A SULIEXPO im m ár tíz éve e gye dülálló e s e m ény z e urópi gye rm e k fe s ztiválok s orábn. Egy tnéve n át trtó fe lkés zülés m e gh irde te tt m űvés ze ti pályáztok r, z e xpo je llegű k irk odóvás árr. A te h e ts ég m e gm uttás ánk olyn leh e tős ége, m e llye l évről-évre több e ze r gye rm e k él. Eze n s zíne s m űvés ze ti fe s ztiválon h árom npon k e re s ztül be m uttk oznk z óvodák, is k olák, m űvés ze ti cs oportok, ifjús ági s ze rve ze te k lkotó te h e ts ége i, és gye rm e k e k életéts e gítőcivils ze rve ze te k. A s zínvonls s zínpdi produk ciók lenyűgözik ne m ze tk özi gye rm e k tlálkozó rés ztve vőit és k ís érőit. M inde m e llett gye rm e k e k dnk -ve s zne k z e xpo tére n, zs e tonok ért k üzde ne k s portve rs e nye k e n. A re nge te g s zórk ozás i leh e tős ég m e llett s zám tln leh e tős ég k ínálkozik z is m e rk e dés re, brátk ozás r, tps ztlts ze rzés re. A gálán k pott nye re m ényözönből m inde n rés ztve vő ors zág diák j rés ze s ül, m e lye t boldogn, büs zk én vih e th z. A SULIEXPO -n bráts ág, k ölcs önös m e gértés fő irányvonl k ülönböző ne m ze te k fitlji k özött. A pályáztok on k e re s ztüli fe lkés zülés k özbe n, és re nde zvény ide je ltt is m e gis m e rh e tik e gym ás k ultúráját, m ik özbe n érték e lik z k ár fogyték k l élők k e l, k ár h átrányos h e lyze tűe k k e lk ötött bráts ág 5

6 Pál yáztjánl ó fontos s ágátis. Tűnjön e l s ok s zínű Európából h átrányos m e gk ülönbözte tés! A k te góri d íjk on k ívülsuliexpo FŐDÍJAT k p z z intézm ény vgy csoport, m e l y l e gtöb b pál yáztr b e ne ve z, így SULIEXPO -n zsűritől te l je sítm énye k l pján k pottpontok tössze d v e l éri l e gm gsb b pontszám ot. Ak i vlh is e llátogtott re nde zvénye k re, m g is átélhe tte zt k ülönlege s h ngultot, m e lye t SULIEXPO te re m te tt m e g z éve k s orán. Az ide i m égis m e rőbe n m ás bb les z, m int k orábbik, m e rt e gy k e re k évforduló je gyébe n vlós ulm jd m e g. A npont e ze rre te h e tő rés ztve vő és látogtó h s znos időtöltés ére, jó h ngultár, s ze re te tte lje s fogdás ár gondos n fe lkés zülne k s ze rve zők. Pe rs ze h h oz, h ogy m inde z s ik e re s e n m e gvlós ulhs s on, ige n s zéles ös s ze fogás r vn s zük s ég. A sze rve zők várják szponzorok érd e k l őd ését, k tív k özre m űk ödés ét is. M inde n s e gítő ötlete t, m inde n tám ogtás t s zíve s e n fogdnk, m ive l- X. Ne m ze tk özi Gye rm e k tlálkozót tám ogtv - ők is m e gtlálják e lképze lés ük e t. Nyíre gyh áz Sós tófürdő2007. június Értelm i Fogyték osságglélők és Segítőik O rszágos Érd ek véd elm i Szövetsége pályáztoth ird etteh etséges értelm i fogyték osságglélőfitlok szám ár Göllesz Vik tor Ö sztönd íjelnyerésére. Az ösztönd íjcélj A m gyrors zági értelm i fogyték os fitlok k iem elkedő k épes s égeinek elis m erés e és továbbfejles ztés e, k özös s égi tevék enys égük és beilles zk edés ük tám ogtás és erős ítés e. Az ösztönd íjtrtlm A díj 1 évre h vont Ft ös ztöndíjt (tnulm ányi vgy k épzés i h ozzájárulás t) biztos ít nyertes pályázó rés zére. Az ös ztöndíj felhs ználás át z átdás t k övető évben m eg k ell k ezdeni. A pályázók k öre Az ös ztöndíjr zon év k özötti értelm i fogyték os fitlok pályázh tnk, k ik k iem elkedő teljes ítm ényt nyújtnk m unk ábn, tnulás bn, vlm ely s port- vgy m űvés zeti ágbn, illetve tevék enys égük k elh ozzájárulnk fogyték os s ágglélők cs oportjánk fejlődés éh ez, róluk lkotott pozitív társ dlm i k ép m egerős ödés éh ez. Pályázti feltételek Egy pályázó cs k egy pályázti nygotdh tbe. A díjzott s zem élyére jvs ltot teh etnek s zk m i és társ dlm i s zervezetek, pályázó tevék enys égét is m erő s zk em berek, s zülők, cs ládtgok. A jvs ltot vgy önálló jelentk ezés t k izárólg rés zletes pályázti feltételek et és tudnivlók t is trtlm zó pályázti dos s ziévl leh et tenni, m ely z ÉFO ÉSZ K özponti Irodábn bes zerezh ető s zem élyes en 1085 Budpes t, Üllői út 14. cím en, 06/1/ os telefons zám on, illetve e-m ilen z ; cím en, továbbá letölth ető Szövets ég h onlpjáról. Grpe vine - táncs h ow A szvnnák k irál y ok tóbe r 21, 18 ór h e lys zín: Erde i Fe re nc M űve lődés i H áz, K e cs k e m ét A pályáztb enyújtási h tárid eje ok tób er 16. 6

7 H íre k, k tul itások X. O rszágos Fl usi Színjátszó Tl ál k ozó Ad ács, nove m b e r Az e gri Brtk ovics Bél M űve lődés i K özpont és M gyr M űve lődés i Intéze t, vlm int z dács i Józs e f Attil M űve lődés i H áz s ze rve zés ébe n tize dik lklom m l k e rül m e gre nde zés re Adács on z O rs zágos Flus i Színjáts zó Tlálkozó. A jubileum i tlálkozór e lsődlege s e n zon m tőr s zínjáts zó cs oportok t h ívjuk -várjuk, k ik z e lm últ tíz év s orán m e gfordultk itt. Am e nnyibe n leh e tős ége k e nge dik, te rm és ze te s e n s zíve s e n látjuk zok t cs oportok t is, k ik e ddig ne m k pcs olódtk m ég s e m e h h e z, s e m m ás ors zágos fe s ztiválhoz. A re nde zvényre vló m e gh ívás k or cs k túlje lentk e zés e s e tén válogtunk. A tize dik, jubileum i tlálkozón zs űrizés ne m les z, de lklm t dunk rr, h ogy m e gh ívott s zk e m be re k k e l k ik z nygi ne h ézs ége k m itt önze tlenülés tis zte letdíj nélkülválllták z e lődás ok ról vló k onzultációt, e zt e zúton is k ös zönjük! k onzultálni leh e s s e n, be s zélge tni látottk ról,tnács ok tk pni. Az dács i s zínjáts zó tlálkozót s zom bton és vs árnp délelőtt s zk m i be s zélge tés e k és m űh e lyfogllkozás ok, tréningm unk e gés zíti k i, m e lye k re fe llépők ön k ívülm ás érde k lődőt is s zíve s e n fogdunk. A rés zlete s progrm je lentk e zés e k lezárult után lk ulk i. Ak i "h llgtós ágk ént", "érde k lődők ént" s ze re tne rés zt ve nni z e s e m énye n, zt önk ölts égi áron s zíve s e n látjuk, h ívjuk, várjuk. A m e gh ívott cs oportok nk s zállás t és étk e zés t biztos ítunk, z nygi ne h ézs ége k m itt zonbn cs k rés zvéte li díj be fize tés e m e llett. (Te rm és ze te s e n és s jnos, cs oportok nk és e gyéne k ne k m guk nk k e ll állni z utzás i k ölts ége k e tis.) R és zvéte lidíj: 1.000,-Ft/fő. Je lentk e zni m e llék e lt je lentk e zés i lpon (illetve z zon fe ltünte te tt k érdés e k m e gváls zolás ávl) leh e t, m e gje lölt vis s zk üldés i cím e n. A je lentk e zés i lpok és fe lhívás letölth e tő, m ás olhtó, k érjük, h ogy továbbíts ák m inéltöbb h e lyre. Je lentk e zés i h táridő: ok tóbe r 13. Bőve bb fe lvilágos ítás : M ih ályfi R it - 36/ , 20/ , e -m il:, Tóth Z s uzs nn , 30/ , e -m il: Színpdte ch nik i, h e lyi k érdés e k be n:: Sze k e re s János 37/ , e -m il: M egh ívó SzentCecíli IX. Ének -Z enei Tlálkozór és Furulyások, Block flötések XIV. M egyei Tlálkozójár A M isszonyunk ról Nevezett Klocsi Isk olnővérek Társult áltl fenntrtott Szent László Áltlános M űvelődési Központ és Lyr Block flöte Ifjúsági Z enei Alpítvány m ár h gyom ányos tlálkozóik r várj Bács-Kisk un m egyei áltlános és k özépisk olák k m rk órusi, szóló ének esei, vlm int h ngszeres együttesei és szólistái jelentk ezését. A tlálkozó időpontj: novem ber 25. szom bt13 ór Intézm ényenk ént legfeljebb 20 fő jelentk ezését várjuk. A m űsoridőt k órusonk ént (együttesenk ént) 6-8 percre, szóló szám ok tlegfeljebb 3-4 percre k érjük tervezni. A jelentk ezési dtlpok t novem ber 3-ig Szent László ÁM K (6500 Bj, Kton J. u. 3.) és Lyr Block flöte Ifjúsági Z enei Alpítvány cím ére (6500 Bj, Szent Antlu. 25.) k érjük k üldeni. Adtlp igényelhető fenti cím ek en, m elyen k érjük k özöljék m űsorik bn szereplő m ű (m űvek ) szerzőjét, cím ét, elődóját, zenei k ísérőjét, m űsoridejét zeneszám ok elhngzásánk sorrendjében, illetve z elődássl k pcsoltos tech nik i igények et(zongor, m ik rofon, k ottállvány, stb). Felhívjuk szíves figyelm ük et, h ogy h táridő után érk ezettjelentk ezések etnem állm ódunk bn elfogdni. A szbdon válsztott m űsorok bn egy-egy egyh ázi, illetve Kodály Z oltán és Brtók Bél áltllkotott, gyűjtött m ű vgy W. A. M ozrt születésének 250. évfordulójár em lék ezve egy lkotásánk bem uttásátk öszönettelés öröm m elvesszük. Tlálkozóink k l pódium ot, bem uttk ozási leh etőséget k ívánunk terem teni h ngszeres zenét m űvelő növendék ek nek és z ének et szerető teh etséges diák ok nk, fitlok nk. A résztvevők produk cióit em lék lpok k l, tárgyi jutlm k k l, z intézm ények et ok levéllelérték eljük. Az utzás k öltsége jelentk ezők etterh eli. A részletes progrm ok t visszigzolások k l novem ber 15-ig postázzuk. A felhívássl k pcsoltos k érdések re 79 / /201-es telefonszám on Glántiné Kucser Anit, illetve 79 / s és 06/30/ es telefonszám on Rek ettye Sándor d bővebb felvilágosítást. Ócs Város Ö nk orm ányzt, Bolyi János Gim názium és K e re s k e de lm i Szk k özépis k ol, Flu Tm ás Város i K önyvtár, k is k unfélegyh ázi M ór Fe re nc K özm űve lődés i Egye s ület, M ór Fe re nc Gim názium és Pe tőfi Sándor Város i K önyvtár k öl tő szül e téséne k 125. évford ul ój l k l m áb ól FALU TAM ÁS VER SM O NDÓ VER SENYT h ird e td iák ok nk. A s zvlóve rs e nyre zok je lentk e zés ét várják, k ik z áltlános is k olák 7-8. os ztályos tnulói és k özépis k olás diák ok. A ve rs e nye n 7-8. os ztályos tnulók nk k öte lező Flu Tm ás : K önyvtár cím ű k ölte m ényét, k özépis k olás diák ok nk M i h z?cím ű ve rs ét s zvlniuk, továbbá k öltőe gy-e gy s zbdon váls ztottm űvét. A szvl óve rse ny d öntőjét z ócsi Bol yi János Gim názium és Szk k özépisk ol áb n nove m b e r 9 én 14 órk or re nd e zik m e g. Az e l őd öntők e t Ócsán Fl u Tm ás Városi K önyvtárb n nove m b e r 3-án 14 órk or, K isk unfél e gyh ázán Pe tőfi Sánd or Városi K önyvtár Gye rm e k k önyvtáráb n nove m b e r 6-án 15 órk or (7-8. o.) és M ór Fe re nc Gim názium b n (k özépisk ol ások ) trtják m e g. Az e lődöntők ről6 6 fő ve rs m ondó jut tovább döntőbe. A ve rs e ny m inde n rés ztve vője e m lék lpot és k önyve t k p jándék b, díjzottk ok levélbe n és érték e s tárgyjutlom bn rés ze s ülne k. A ve rsm ond ó ve rse nyre ok tób e r 27-ig je lentk e zés i lppl l eh et je l e ntk e zni, K isk unfél e gyh ázán Pe tőfi Sánd or Városi K önyvtárb n, Ócsán Fl u Tm ás Városi K önyvtárb n. További inform áció: K is k unfélegyh áz Gye rm e k k önyvtár: Ném e th né K pus K ris ztin ( ), Ócs K önyvtár: K éri M ih ályné ( ) 7

8 H íre k, k tul itások Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk ton Józse f M e gye i K önyvtár O K TÓBER I PR O GR AM JAIBÓL A H ÓNAP M ŰALK O TÁSA Bud Fe re nc 56-os ve rs éne k k ézirt, m e gje lentújk öte te i M e gte k inth e tő K önyvtári K ávézóbn ok tóbe r 17-től nove m be r 4-ig. A H ELYISM ER ETI GYŰJTEM ÉNY IDŐSZ AK I K IÁLLÍTÁSA os forrd l om és szb d ságh rc h e l yi sjtó tük réb e n K iállítás forrdlom 50. évfordulój lklm ából ór E-tnul ás, E-ügyintézés Az e gyéni tnulás ts e gítős zolgálttás ok Infosul i h s ználók k épzés éne k be m uttás K észül jön fe lnál unk z ECDL vizsgár! CD -rom be m uttó Nye l vtnul ás k önyvtárb n z Európ Gyűjte m ény dok um e ntum ink és távtnulás be m uttás 17 ór O k ttásügy z Európi Unió országib n fórum Tém : bologni k épzés, fe lsőok ttás t érintő k tuális e s e m énye k, vlm int z e ze n te rülete n jövőbe n várh tó folym tok, te rve k. M e gh ívott e lődók : Bjom i Iván, z Eötvös Loránd Tudom ánye gye te m Társ dlom tudom ányi K r Szociológii Tns zék éne k e gye te m i djunk tus, d r. K uti István, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző Főis k oli K ránk ok ttás i főigzgtóh e lye tte s e. Az e s t m ode rátor: K risk ó János K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épzőfőis k oli K ránk doce ns e Európ Ifjú K öl tője Angol-m gyr m űfordító ve rs e ny Britis h Council, K ton Józs e f K önyvtár és Bács -K is k un M e gye i Európi Inform ációs Pont k özös s ze rve zés ébe n. A je lentk e zés re fe lsők orh tár 19 év. - Be k üldés i h táridő: ok tóbe r Ere dm ényh irde tés : nove m be r 8. Továb b i inform áció: e -m il : 560 te l.: 76/500- O k tób e r J. V. Sne l l m n - e gy e urópi gond ol k od ó K iállítás finn e lnök s égi progrm rólés Finnors zágról M e gte k inth e tő ngyte re m be n és k önyvtár e lőcs rnok ábn. O k tób e r 19., csütörtök 17 ór Fórum finn soros e l nök ség l k l m áb ól M e gh ívott ve ndége ink : K irs i R ntl, budpe s ti Finn Ngyk öve ts ég k ulturális titk ár, D r. K ozm ács Is tván, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző K ránk főis k oli doce ns e, Fábián Endre, z M -R e l Pe tőfi Nyom d ve zérigzgtój. A be s zélge tés t ve ze ti: K ris k ó János, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző K ránk főis k oli doce ns e h onl p: 8 A k isk unm jsi M űve l őd ési H áz ok tób e ri progrm jib ól ok tób e r 10-én órk or K is térs égi Szociális Intézm ény s ze rve zés ébe n Id őse k npj re nde zvény les z M űve lődés i K özpontbn, m e lyne k k e re tébe n k iál l ítás és m űsor te k inth e tőm e g z e m e leti táncte re m be n, illetve s zính ázte re m be n. A k iállítás ok tóbe r 13-ig látogth tó óráig ok tób e r én óri k e zde tte l Te rm észe tb rát k l ub ünne pségére k e rül s or M űve lődés i K özponte m e leti ngyte rm ébe n ok tób e r 17-én órától TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő progrm k öve tk e ző e lődás Gyógysze re s te rápi cím m e lk e rül m e gre nde zés re. Tém k öre i: Gyógys ze rm rdék ok, ve gyi nygok k e ze lés e. Ve s zélye s és ne m ve s zélye s nygok érte lm e zés e, k e ze lés ük és fe lhs ználás uk h tás. H ulldék h s znos ítás foglm. - Gyógyító s zéps égápolás. Gyógys ze r és gyógyulás k pcs olt ok tób e r 23-án órk or Városi k oszorúzás les z Szb d ul ás e m l ék m űnél ok tób e r 27-én A k ism l c és frk s c. M e s e játék otte k inth e tik m e g z érde k lődők M űve lődés i K özponts zính ázte rm ébe n. R és zlete s tájék ozttó k érh e tő s ze rve zők tőls ze m élye s e n, vgy 77/ e s te lefonon. TANFO LYAM : Al pfok ú ngolszób e l i nye l vvizsgár fe l k észítő tnfol ym h étfőn órától M űve lődés i K özponttv te rm ébe n K özépfok ú ngol szób e l i nye l vvizsgár fe l k észítő tnfol ym s ze rdán órától M űve lődés i K özpont Ifjús ági te rm ébe n. Társstánc tnfol ym indulh ét végén (pénte k, s zom bt) k e zd ő- h l d ó- és b ronz fok oztb n K unh l m i István ve ze téséve l. Je lentk e zni leh e t és inform áció k érh e tő: Tóth Vik tor s ze rve zőnél 77/ e s te lefonon vgy s ze m élye s e n M űve lődés i K özpontbn. K Ö SZ Ö NET AZ 1% -ÉR T A Lyr Block flöte Ifjús ági Z e ne i Alpítvány k ös zöne tét fe je zi k i m indzok nk, k ik évbe n s ze m élyi jöve de lem dójuk 1%-át lpítványunk jvár fe ljánlották, és e zze ltám ogtták célkitűzés e ink e t. A be folyt Ft-ot z lpító ok irtbn m e gh tározott célok r és Lyr Block flöte Együtte s Slzburgi be m uttk ozó és tnulm ány útján h s ználtuk fe l. K ös zöne tte l és tis zte lette l fogdjuk évi s ze m élyi jöve de lem dó fe ljánlás ok t is dós zám unk r. R e k e ttye Sándor k urtórium e lnök e

9 H íre k, k tul itások A k e cs k e m éti K ton Józs e f Szám ítás te ch nik i Szk k özépis k ol tnévbe n is m étm e gh irde ti Gim názium és os K ton Józse f ve rs- és prózm ond ó ve rse nyt m e gye i k özépfok ú is k olák (gim názium ok, s zk k özépis k olák, s zk m unk ás k épző intézm énye k ) tnulói rés zére. A ve rs m ondó tlálkozón lklm t te re m tünk te h e ts ége s diák ok nk rr, h ogy jobbn m e gis m e rjék és néps ze rűs íts ék K ton Józs e f m űve it. A re nde zvény e gybe n névdónk e lőtti tis zte lgés is. A ve rs e ny fővédnök e : Dr. Sárk özy István K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város lpolgárm e s te re A ve rs e nye n indulás fe ltéte le h árom irodlm i m ű m e gtnulás : - e gy ve rs vgy próz-, vgy drám rés zletk ton Józs e f m űve iből(időtrtm ne m h ldh tj m e g 4 pe rce t); - e gy s zbdon váls zth tó ve rs világirodlom ból; - e gy m élőm gyr k öltőm űve. A ve rs e nyre je lentk e zés i lpok pontos k itöltés éve lleh e t be ne ve zni, m e lye t K ton Józs e f Gim názium cím ére k e lle ljutttni O rbán Edittnárnőne k cím e zve.( K ton Józs e f Gim názium és Szám ítás te ch nik i Szk k özépis k ol, 6000 K e cs k e m ét, D ózs György út3.) Te l:76/ , Fx: 76/ Je l e ntk e zési h tárid ő: ok tób e r 15. A ve rs e nyre is k olánk éntlegfe lje bb k éttnuló je lentk e zés éttudjuk e lfogdni. Ne ve zés i díjnincs. A ve rse ny id őpontj: nove m b e r 10. pénte k 1430 ór. H el yszíne : K ton Józse f Gim názium d íszte rm e. A ve rs e ny díji: 1. h e ly Ft, 2. h e ly Ft, 3. h e ly Ft. A további h e lye ze tte k is érték e s k önyvjutlm k bn rés ze s ülne k. Tis zte lette lk érjük igzgtó urt/s s zonyt, te gye leh e tővé, h ogy fe lhívás unk e ljus s on z is k ol m gyrtnárih oz és diák jih oz. R e m éljük, h ogy s ok te h e ts ége s fitljön e l tlálkozór, s így m inde n rés ztve vő s zám ár e m lék e ze te s s é válik z ünne p! A Z -pontm e gl k ul ás m árcius 31-én R évfülöpön m e glk ult Z -pont, K ortárs Am tőr Z e ne i M ozglm t Tám ogtó Civil Sze rve ze te k Tnács. A Z -pont lpítói fe lis m e rve zt tényt, h ogy k ortárs m tőr ze ne i m ozglom m ilye n érték e k k e lés e rőve lbír, m e k k or töm e ge k e t érint és ér e l fitlok k orcs oportjábn, zzl h tározott s zándék k l lk ult m e g, h ogy s e gíts e és tám ogs s k ortárs m tőr ze ne i m ozglm t. Az lpítók itt és m os t be je lentik m e glk ulás tényét és m inde n m tőr ze nés z, ze ne k r figye lm ébe jánljuk, h ogy ére zzék és érts ék : m os tntól ne m e lszige te lte n, k ilátás tlnulés z is m e re tlens ég h om ályábn léte zne k és lkotnk, h ne m, m e nnyibe n e h h e z k e dvük vn, cs tlk ozh tnk Z -ponth oz. M ilye n e lőnyök k e ljár cs tlk ozás? A Z -pont, m int e rnyő-s ze rve ze t fe ldt, h ogy fe ltöre k vő, élő ze nét játs zó ze ne k rok t és e lődók t fe lkuts s, és ők e t m inél több, s zám uk r fontos inform ációvllás s e l. Ezáltltöbb leh e tős ége t érh e tne k e l és h s ználhtnk k i, így e rős ítve z m tőr ze ne i m ozglm t. A Tnács s zk m i m űh e lye k létre h ozás ávl, inform ációs dtbázis k ilk ítás ávl, s zk s ze rű érde k k épvis e lette l, m inős égi te h e ts égk uttás s lill. -gondozás s l, k épzés s e lés s zk m i progrm ok k ls e gíti z m tőr ze ne i m ozglm t. Az e rnyős ze rve ze t m ár m e glk ulás ától ors zágos h tók örű. Tgji k özé vár m inde nk it, k i céljivl e gye tért. A cs tlk ozás m ódjáról tgs ze rve ze te k nélleh e t tájék ozódni. A Tnács célj e gy olyn, folym tos n bővülő ors zágos h álózt k ilk ítás, m e ly új k e zde m énye zés e k e t indít e l, ngyobb e gys ége k be n és re nds ze rbe n k épe s gondolkodni. M unk ájáb be építi zok t ne m ze tk öz i tps ztlt ok t, m e lye k e t jó példk ént h zánk bn is érde m e s be ve ze tni. A Z -pont politik m e nte s s ze rve ze t, s zk m i h ite lét lpítóink s ze m élye grntálj, h is ze n m indnnyin z m tőr ze ne i m ozglom és civiltárs dlom k tív tgji. A Z -pont e lső, k ét évre m e gváls ztott e lnök e pécs i Sze be ni János. A Tnács fontos nk trtj k ije lente ni, h ogy Z -pont e gy lulrólépítk e ző s ze rve ze t, m e ly döntés h ozók t s ze re tné h ite les, lpos és gyk orlti tnács ok k le llátni, s zoros n e gyüttm űk ödve K ulturális M inis ztérium PANK K K progrm jávlés M gyr Z e ne i Tnáccs l. Az lpítók bíznk bbn, h ogy Tnács s e gíts égéve l k ortárs m tőr ze ne i m ozglom pre s ztízs e növe k s zik. Sze re tnék e lérni, h ogy rádiók és te levíziók gyk rbbn s ze rk e s s zék m űs orik b k ortárs ze nés ze k lkotás it. Töre k s ze ne k rr, h ogy legye n s ját rádió és TV-m űs oruk, s zínvonls s zk lpjuk és m unk ájuk k l e lérjék, h ogy k ortárs m tőr ze ne i m ozglom s zv e ljus s on döntés h ozók h oz. A Tnács fe ldtánk te k inti, h ogy M gyrors zág m inde n régiójábn m űk ödjön tgs ze rve ze te, és bárk i, k i cs tlk ozni s ze re tne, m e gtlálj Z -pontot. Al pítók : Pe ron M usic Al pítvány, K e csk e m éti Z e nésze gyl e t, Prt Egyl e t K ul turál is, O k ttási és Sporte gye sül e t, Ttb ányi Z e nésze gyl e t, H e l yiérték Gond ol k od ók és Al k otók R e gionál is Egye sül e te, Inte rm gyr K ul turál is Egye sül e t, Pécsi Ifjúsági K özpont Z e ne i M űh e l ye, El e ve n K zincb rcik i Am tőr Z e ne k rok Egye sül e te, Gye rm e k és Ifjúsági K özpont K h t, Fe k e te Se re g Ifjúsági Egye sül e t, M ÁS-M ozik Szociok ul turál is Egye sül e t, Szink ron K özh sznú Egye sül et 9

10 H íre k, k tul itások K özösségi H áz vtás és tnítás e l ind ításánk 125. évford ul ójár m e gre nd e ze ttünne pség Jk b szál l áson A k e ttős ünne pre s ze pte m be r 16-án k e rülts or. A jk bs zállás ik ünne pe lték m át, h is ze n átdás r k e rült e gy fe lújított k ülte rületi, tnys i is k ol, m e ly k özös s égi h ázk éntés e rde i is k olk éntfog m űk ödni h os s zú évtize de k ig. D e ünne pe lték m últt is, h is ze n 125 éve k e zdődött m i Jk bs zállás te rületén z ok ttás. A Bogárzó tó prtján épült h jdni is k ol m ár ne m áll,vis zont k ők e re s zt m i z is k ol e lőtt állt, m is m e gtlálhtó. H os s zú idő te lt e l1881- től, m ire W olford dűlői is k olát fe lépíte tték. D e h os s zú idő te lt e l W olford is k ol fe lépítés étől m i is k ol fe lépítés éig is. Em lék e zte k zok r is, k ik e ze k be z is k oláb jártk tnulók ént, és k ik itttnítottk. A re nde zvénye n te lepülés diák jink m űs or k ös zöntötte m e gje lente k e t, m jd D él-lföldi virtuózk cím ű produk cióbn Bács -K is k un m e gye i k ie m e lke dő népm űvés ze ine k e lődás át cs odált m e g k özöns ég. K özre m űk ödte k : Csík Z e ne k r és H e ge d űs M áté, K e csk e m ét Tánce gyütte s táncosi, Tisz 83 Cite rze ne k r és Fod or Dánie l k e cs k e m éti K ton Józs e f Gim názium diák j. Intézetünk ben k özm űvelődési szk em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. Fze k s tnuló k e re s te tik! K ovács Lás zló Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tnulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K locs FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ A M gyr Irod l om történe ti Társság 15 éve s Bács K is k un m e gye i s ze rve ze te s ze re te tte l várj új érde k lődők, tgok je lentk e zés ét. További inform áció: M IT Titk árs ág, Budpe s t, M úze um k rt. 4. A k özépfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A felsőfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A jelentk ezésh ez szük séges leglcsonybb isk oli végzettség k özépfok on: érettségi bizonyítvány Felsőfok on szük séges végzetttség: egyetem i vgy főisk oli diplom Sik eres vizsg esetén KÖ Z ÉPFO KÚ vgy FELSŐFO KÚ szk k épzettségetigzoló bizonyítványtk p résztvevő. A k épzés célj és trtlm : szk k épesítés ism eretei, k észségei optim álisn k özm űvelődés h elyi intézm ényei, civil szervezetei szervező, ügyintézőm unk k öreiben lklm zh tók. A m űvelődési szolgálttásszervező k ülönböző életk orú, életh elyzetű csoportok szám ár isk olrendszeren k ívül új tevék enységre felkészítő, k épességfejlesztő, k özh sznú, tudom ányos, speciális tnfolym ok t, z m tőr m űvészeti tevék enység gyk orlásáh oz szk k örök et, m űh elyek et, táborok t, h zi és nem zetk özi tpsztltcserék etszervez, m űk ödtet. Időtrtm : m xim um 400 ór. Kezdés várh tó időpontj: 2006 ok tóbere Befejezés várh tó időpontj: 2007 ok tóbere. R észvételidíj: Ftés vizsgdíj Részletes inform áció: BKM Ö Közm űvelődési Intézete, H sk ó Renát (76/ ), H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült500 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/ e -m il:h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u h onlp: w w w.bcs k ultur.k ozne t.h u

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S

H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S H í r le vé l ym 159. s zám 20 0 7. júniu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r H í r le vé l X. évfol ym 140. szám 2005. nove m b e r Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek.

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek. H í r le vé l ym 154. s zám 20 0 7. jnu ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius H í r e vé X. évfo ym 132. szám 2005. m árcius Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve őd i Szk m i Tnácsd ó Szo gá ttó Intéze te h vi pj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te /fx: 76/481-320;E-m

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja

Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi lap ja H í r le vé l XI. évfol ym 145. s zám 2006. é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben