H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia"

Átírás

1 H í r le vé l ym 151. s zám ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi l p j F E LH Í VÁ S Az O k ttási és Kulturális M inisztérium, M gyr M űvelődési Intézet, M gyr Írószövetség, M gyr Versm ondók Egyesülete, Kom árom -Esztergom M egye Ö nk orm ányzt, M gyry Z oltán Városi és M egyei M űvelődési Központ, Tt, Ttbány M egyei Jogú Város, JózsefAttil M egyei Könyvtár, és Közm űvelődés H áz Közh sznú Társság m egh irdeti JÓZ SEF ATTILA VIII. O R SZ ÁGO S VER S-, ÉNEKELT VER S- ÉS PR ÓZ AM O NDÓ VER SENYT M elynek m egyei elődöntőjét Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányztközm űvelődési Intézete bonyolítj le szbdszállási JózsefAttil Közösségi H áz k özrem űk ödésével Szeptem ber végén szvlóverseny eredm ényei Kisk őrösön Petőfi Szülőh áz és Em lék m úzeum bn szeptem ber 29 -én lezjlottz im m áron nem zetk özivé terebélyesedettszvlóverseny. A színvonls elődások t szk értő zsűri bírált, m elynek elnök e Dr. Füzi László József Attil-díjs irodlom történész volt, tgji Kispálné dr. Lucz Ilon igzgtó sszony és Pintér Ljos k öltővoltk. Az lábbi eredm ények születtek : 1. Ágó M ónik (Szbdk ) 2. Sik e Károlyné (Füzesbony) 3. Fodor Dávid (Kecsk em ét) Különdíj: M tis Petr Leon (Szbdk ), H olczer Ferenc (H évíz) A nevezés feltételei: 1. A versenyre m tőr vers- és prózm ondók, versének lők jelentk ezését várjuk, k ik betöltötték 14. életévük et, és befejezték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. 2. A jelentk ezők h t verssel, m egzenésített verssel, vgy prózávl nevezh etnek z lábbik szerint: - h árom JózsefAttil vers vgy próz, - egy vers vgy próz JózsefAttil k ortársitól, - egy vers vgy próz 100 éve született H jnlann vgy Dsid Jenőéletm űvéből, - egy vers vgy próz m élők öltők, írók m űveibőlválsztv. Az egyenletesebb elbírálás érdek ében k érjük z ének elt vers k tegóriáb jelentk ezők et, h ogy vlm ennyi nevezett m ű ének eltvers legyen. A ve rse ny re nde zői öröm m e lfogdják z új m e gze nésíte ttve rse k e lődását! 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k lnem nevezh etnek. A verseny felm enőrendszerű. A Bács-Kisk un m e gye i e lődöntő szính e lye : Szbdszállási, József Attil M űvelődési Otth on Időpontj: m árcius 9 péntek, 14 ór Ez elődöntőről2 főjuttovább z országos döntőbe. Az országos döntőn zsűri m inden versenyzőtőlh árom produk ciót h llgtm eg. Az egyes produk ciók ideje leh etőleg ne h ldj m eg z 5 percet! Nevezési lp k érh ető BKM Ö Közm űvelődési Intézetétől (Kecsk em ét, Kton J. tér 8., tel.: 76/ , e-m il: h bcsk ultur.k oznet.h u) Az országos döntőidőpontj: április , h elyszíne:közm űvelődés H áz, Ttbány, SzentBorbál tér 1. R égiós k onfe re nci Intéze tünk bék és és cs ongrád m e gye i társ intézm énye k k e l e gyüttm űk ödve h gyom ányos régiós s zk m i k onfe re nciát nove m b e r 7-9 k özöttre nde zi m e g. H e lszíne : K isk őrös, Th e rm álh ote l (Erd őte l k i út21.) A tnács k ozás fő tém ái: k özm űve lődés i intézm énye k fe lnőttk épzés i te vék e nys ége i, k is térs égi fe ldte llátás leh e ts ége s m ódozti. Eze k m e llett inform ációk t s zolgálttunk s zk m ák t érintő k orm ányzti intézk e dés te rve ze te k ről, s leh e tős ég les z z e gym ás k özötti s zk m i tps ztltok átdás ár is. További inform áció: Polyák Albe rt főtnács os, te l.: 76/ , e -m il:

2 Be m uttjuk D r. Füzi Lás zló irodlom történés z D r. Füzi Lás zló Él e trjz: Lövő, nős, h árom gye rm e k e vn;z s ófi, Ágne s, Péte r : JATE, m gyr-történe lem, 20. s zd.-i m gyr irodlom s zk : z e gri Alpári Gyul s zk k özépis k ol tnár Forrás cím ű folyóirt m unk társ, től fős ze rk e s ztője K uttás i te rülete Ném e th Lás zló és népi írók m unk ás s ág, m i m gyr és h táron túliirodlom. K itüntése k, d íjk : D éry Tibor jutlom Ném e th Lás zló e m lék ére m D rvs Józs e f-díj 2003 Józs e fattil-díj 2004 Tis zttáj-díj 2005 K ton Józs e f-díj -H ogyn k e rült olyn h e lyze tbe, h ogy z z e m be r legye n, k i szöve ge k ről ír szöve ge t? M it je lent k ritik usnk, sze rk e sztőne k lenni? - M unk át, folym tos m unk át. M indig is zt m ondtm, h ogy beszélhetünk bárm ennyit is ról, de szerk esztés gyk orlti tevék enység. Bárm ilyen teóriát m egfoglm zh tunk, m egjelent lpszám ok zok, m elyek z em ber szerk esztői tevék enységéről beszélnek. A k érdés m ásik részére pedig zt tudom m ondni, h ogy nyilván nem úgy születik z em ber, h ogy m jd szövegek k el fogllkozik, vgy éppen főszerk esztő lesz. Elindulz em ber egy úton, s egyszer csk term észetesnek tűnik, h ogy éppen zt csinálj, m it csinál. Persze z életem ben m inden rrólszólt, h ogy z irodlom h oz vlm ilyen m ódon k özelk erültem. M ásh oz is, csk játék k edvéért m ondom, h ogy igzolt focist voltm, de focit 18 évesen bbn form ábn bb h gytm. Különböző k pcsoltok lk ulhtnk k i z irodlom m l, z első példáulz, h ogy z em ber gyerek k ént elkezd olvsni. Gim nzist k orom bn k iflipénzből m ár k önyvek et vettem m gm nk. Az első így vásárolt k önyvem Kóny Judit k önyve volt Srk di Im réről. '73bn érettségiztem, és ddigr m inden fontosbb irodlm i lpot olvstm. A Forrásból először '73-s Petőfi-szám ot vettem k ézbe. A szegedi egyetem ist évek ltt k iváló csoportb k erültem, sok n irodlm árk ént pályán vnnk, többek k özött Kozm ács István, Dobozi Eszter, György Péter, Kőszegh y Péter. De z egész csoport, z egész egyetem i világ ngyon jó bráti k ör volt. Tnárk ént itt tlálkoztm Ili M ih állyl, egy h táron túli m gyr irodlom rólszóló spec. k oll-jár irtk oztm be Innentől k ezdve belek erültem ebbe k örforgásb. Így tlálkoztm például Kányádi Sándorrl vgy Sütő Andrássl. M ost, h ogy m egh lt, zonnlfelidéződött, h ogy egyik drbj szegedi bem uttój után Ili tnár úrnál szűk k örben együtt vcsoráztunk. Ez egy m ásodéves szám ár ngyon érdek es volt. Ettőlfogv benne éltem ebben z irodlm i k özegben. Fölöttem járt többek k özött Z lán Tibor, őfölötte Bk István. Ebben társságbn potenciális k ritik usnk szám ítottm, Bölcsész cím m ellpot is indítottunk. Az egyetem után feleségem m elelkerültünk Egerbe, ott tnítottm egy szk k özépisk olábn, h olngyon jóléreztem m gm. Voltk versm ondóink, irodlm i színpdunk, m űk ödött m indz, m i k ésőbbi életem folym án is. Végül'82-ben k erültem Forrásh oz, és itt is zt teszem, m it ddig, irodlom m l fogllkozom, k eresem jó m űvek et, szerk esztek, írok,, versm ondó versenyek en zsűrizek, m ost újr tnítok szegedi egyetem en, szk m i 2 Főb b m űve i: Sze re pe k és leh e tős ége k (tnulm ányok,19 9 1), K ton Józs e f (19 9 2), Az irodlom h e lyze ttudt (19 9 3), Blvégze tű évtize d?(19 9 6), Lk tln s zige t I-III. ( ), H om ok h z. Irodlm i k épe s k önyv Bács -K is k un m e gyéről (s ze rk., ), Alkt és m ű Ném e th Lás zló (2001), A s e m m i k öze lébe n Józs e f Attil, Ném e th Lás zló és M ári Sándor gondolkodói lktáról (2003), M s zk ok, te re k (2004), K e cs k e m ét főte re vllom ás város ról(w lte r Péte r fotóivl) (2005), érdek védelm i ügyek ben is résztveszek. -Knyrodjunk vissz k e zde te k h e z. M i z, m i e gy éve s gye re k e tvonz z irodlom fe lé? -Nem tudom pontosn m egm ondni, bbn világbn éreztem jól m gm. Ngyon jó flusi k önyvtárk voltk, m is h etente k ét k önyvet elolvsok, k k or sok k ltöbbet. De em ellett fociztm is, h eti k ét-h árom edzésre jártm. Persze k ellett egy olyn m gyrtnár is, m int Sopronbn Szly Dénes tnár úr, k i nem zt m ondt, h ogy olvsstok, h nem zt m ondt el, m it olvsott. Az is fontos, h ogy ezek ben z évtizedek ben M gyrországon k ultusz volt z olvsásnk. Abbn z időben bölcsészk ron belül m gyr-történelem szk szám ított legk om olybbnk. Sok teh etsége szorult be z irodlom b, ezt k ifejezést h sználom, m ert h iszen politik nem ngyon dott k itörési leh etőséget. Az k k ori irodlom tlán éppen ezért, s h át m ég nnyi m ás dolog m ittpolitizálódottátteljesen. -M i k ülönbség k özött, h ogy ve rse t, nove llátírni vgy k ritik át? -Soh nem gondoltm rr, h ogy k ritik át fogok írni. Nem volt rá k észtetésem, z életutm h ozt elő belőlem. De m gm szám ár k ritik ánál fontosbbnk trtom z esszét. Ez szem élyesebb h ngvételű m űfj. Igyek szem úgy írni, h ogy éljenek szövegek. Nem írtm sok t, m uszájbólsoh sem. Csk zt, m it úgy éreztem, m eg k ell írnom. Vlójábn m ik or írok, szöveg önm gát form ázz. Teh át vlójábn nem látok túlngy k ülönbséget bbn, h ogy m ilyen m űfj íródik. A lényeg z, h ogy m űnek fejben el k ellk észülnie, szellem ileg és m orálisn is. -Kritik szót e m líte tte. Ez ítélet je lent, szöve gérte lm e zést?szük ség vn k ritik ár, vgy z irodlom lk ul sjáttörvénye i sze rint? -Voln szük ség, de ez m nem m űk ödik. A szövegek m ennyisége

3 Be m uttjuk ngy és h jlm is h iányzik. Sok k link ább z önérvényesítés m űk ödik. Persze jobb, h z irodlm i élet m ű és nem k ritik k özpontú. Nem beszélve rról, h ogy egyes k orszk ok bn k ritik áh oz h tlm i ítéletek is társultk. Egészen m ás ez társdlm i k özeg, h h oz k épest m iben felnőttem. Ezért is írok esszét, sem m intk ritik át. -M i legitim álj z írót, m int írót, h e gysze r k ritik ilye n sze re pe m e gszűnni látszik? -A m űvek társdlm i érvényességét m indig újr és újr m eg k ell terem teni. M gávl z írói léttel ez m ár nem jár együtt, m űvenk ént újr és újr m eg k elltenni. M inden esetben m ű h itelessége fontos. A m űé, s zon belül m ondtok é, k ülönk ülön is. M m ár PR szem pontok teljes m érték ben jelen vnnk k ultúrábn. O lvsom, h ogy egym illió forinttl bárm iből sik erk önyvet leh et csinálni m M gyrországon. Ezt m illiót, jelképes m illiót jó k önyvek m ellé is od k ellene tenni. -Sze rk e sztők éntm inttud te nni z irodlm i érték e k ért? -Alig vn m ár lp, m elyik k lsszik us szerk esztőségk ént m űk ödik, Forrás ilyen. Ez zt jelenti, h ogy szerzők nek levelet írunk, elolvssuk bek üldött m unk ák t, m egválszoljuk, tem tik us szám ok t is k észítünk, ezek ben egy-egy tém k örül szeretnénk összefogni z irodlm t. Ilyen például z '56-os szám unk, vgy nyáron volt gyerm ek szám unk. Próbálunk m egh tározó szerzők k elk pcsoltbn lenni, ugynk k or bizonyos tém ák segítségével z irodlm t összefogni. A m gunk illeték ességi k örén belül próbálunk m ég egyfjt irodlm i k özvetítő szerepet is betölteni. Úgy gondolom jelen vgyunk m gunk irodlom szem léletével. Kiváló k ollégák biztosítják ezt; Dobozi Eszter, Bud Ferenc, Szek ér Endre, Pintér Ljos, Kom árom i Attil. A Forrás-k ör lkotói m egbecsültek m egyében és ez m ásutt nem m ondh tó elígy. Világos, letisztult érték rendet k ívánunk k övetni. -H ogyn je llem e zné e ztztérték re nde t? -Alpk ént elfogdom zt z érték rendet, m i 60-s, 70-es évek ben Forrásnál jelen lévő népiség volt. Ebből legk ülönfélébb irányok b tudunk elm ozdulni. Nem egy Bk Ljos érték rendh ez k ötődünk, de vn egy világos lp, h onnn többfelé is k i leh et tek inteni. Bizonyos k ánonok elfogdásávl sok k l k önnyebben leh etne létezni m i irodlm i életben. -Egy sze nve délye se n olvsó e m be r k épe lk ult k i Önről. M gánéletbe n m ilye n e m be rne k trtj m gát? - Nincs úgy m gánéletem, h ogy délután négyk or félrevonulok. H m gm k épét foglm zom m eg m gm ról, k k or szeretem zt m ondni, h ogy k özösségi em ber vgyok, zzlegyütt, h ogy néh zt érzem, nincs m ár m eg z tér, h olilyesfjt em ber teljes egészében k ifejth eti zt, m it szeretne. Csládbn élő em ber vgyok, h árom gyerm ek ünk vn, feleségem m unk áját is nyom on k övetem. De egy szerk esztő m indig szerk esztő, este k ilenck or érk ezőh ívások tis ugynúgy k ellfogdni, m int délelőttiek et. -Az irodlom m l, Forrásl, sze m élye s sorssl k pcsoltbn m ilye n jövők épe vn? -M esszebbről indítnék. Szám os irodlm i szervezetben veszek részt, pénzek odítélésében is. Azt veszem észre, h ogy m egyegy irodlm i ösztöndíjr ngyságrenddeltöbben pályáznk, m int k orábbn. A k ultúr társdlm i m egbecsültsége, m i nygi vonztot is jelent, m essze lcsonybb, m int szük séges voln. Úgy látom, égető szük ség vn rr, h ogy ebbe világbn leglpvetőbb k ulturális és em beri érték ek et fenntrtsuk. Ilyennek érzem m gyr irodlm i k ultúrát is. Nem csupán h gyom ányávl,h nem jelenévelis. -Köszönöm és további h sonlón te rm ék e ny éve k e tk ívánok! m űvelődési k özpontm unk áját. -M iféle k once pcióvlláttk m unk áh oz? -Először is tájék ozódtunk felől, h ogy m i is m unk ánk. Azt tudtuk, h ogy szervezni k ell, de zt nem, h ogy m it és h ogyn. Az első év zzl telt, h ogy tájék ozódtunk ról, h ogy m ilyen is ez szk m. Ak k or m ég nem volt előírás k ötelező m űvelődésszervezői végzettség, z k k ori igzgtóvlm indk etten tnárok voltunk, de óriási lelkesedésselláttunk nek i. Egy év ltt belerázódtunk. Rengeteget m entünk és k érdezgettük, h ogy m ire voln igény, m űsorok r, k lubok r, szk k örök re... -H ogyn változott, lk ult szk m i k once pciój pályán töltött m jd 25 évltt? -M ik voltk m otivációi, h ogy h ivtását k özm űve lődésbe n tlálj m e g? -Teljesen véletlen, h ogy erre pályár k erültem. Kisk unm jsán voltm nevelőtnár diák otth onbn. A m űvelődési otth on k k ori vezetésének k onflik tus tám dt városivl, és m ivel diák otth onbn m ozgék ony, k tív em bernek bizonyultm, k i m indenfélét szerveztem ott, így felkértek, h ogy m enjek át igzgtóh elyettesnek m űvelődési otth onb. Ez '82 februárjábn volt. Ek k ortól k ezdtük újrépíteni m jsi -Rengeteg m indenben változtm, először is szk m i m eglpozottságbn, h iszen sem m iféle ilyen tudássl nem rendelkeztem k ezdetek k or, de k özben elvégeztem m űvelődésszervező szk ot. A szk m szeretete és lelkesedés m indvégig jelen volt, m indk ét h ázt ngyon szeretem, h ol eddig dolgoztm. Érdek es, h ogy ez fjt lelkesedés m i fitlok bólm ár h iányzik. Vn néh ány idősebb, z én generációm h oz trtozó k ollég, és m ondh tom, nem h ivtlnk, h nem h ivtásnk tek intjük m unk ánk t. Ebbőlk övetk ezik h ozzáállásunk is. Addig dolgozunk m eddig k ellés nem esik k i toll k ezünk ből m unk idő végén. Ezt csk így leh et. A 3

4 Be m uttjuk szk m i ism eretek et lpvetően gyk orltból szereztem. Fontos z elm élet is, k oncepció, h ogy h onnn jöttünk m erre trtunk, de legfontosbb gyk orlti ism eret. Pontosn érezzük k özönség rek cióiból, h ogy jó-e z m it csinálunk vgy sem. Beszélgetések ből, pró nünszok bólle tudjuk szűrni, h ogy m erre induljunk és h ogyn m űk ödtessük h ázt. Bk Ljos -M i vélem énye rról, h ogy e gy m űve lődési h áznk m i fe ldt e gy város, k özség életébe n? M unk h e l ye k : O rtuty Gyul D iák otth on K is k unm js i M űve lődés i K özpont Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont -Am it én vllok és pályáztom bn is leírtm z z, h ogy m m ár csk m inőségi k ultúrávlleh et dolgozni, ilyet k ellk özvetíteni és terem teni. Persze h étk öznpi k ultúránk is vn h elye z intézm ényben, zt is leh etjólszervezni. -M ire gondolh étk öznpi k ultúr néve n? -A szbás-vrrás tnfolym tólk ezdve z erobik ig m indenre... M indez csk k k or m űk ödik, - h ogy egy m ondássl éljek h m űvelődésszervező k ollég rjt trtj k ezét település pulzusán. M gyrán tudj, m i történik településen, vlm ilyen összk épe k ilk ul, és ezek bőlszűri le zt tpsztltot, h ogy m ire vn szük ség. Rengeteg em berrel k ell beszélni és tlálkozni, ez pály k pcsoltrendszerek en m úlik. Az ezen tpsztltok m entén m egfoglm zott igények et látv próbálok m eg elindulni. H vlm iféle ngy ideávl m egyek egy településre, h ogy zt m egvlósítsm, vlószínűleg nem fog sik erülni, m ert nem biztos, h ogy tlálkozik h elyi igények k el, és k k or ezt nem leh et k eresztülverni. Példáulegy időben volt nyitott h áz k oncepciój, de ezt z k k ori m gyr társdlom nem fogdt be. Nem m indenh olvolt erre igény és felkészültség. Vn, h ol persze nyitottbb lk osság és befogdj, de egy m ásik településen ugynez m eg fog buk ni, m ert ott m entlitásuk nálfogv zárk ózottbbk z em berek. Ezért m ondom zt, h ogy ngyon od k ellfigyelni rr, m i folyik városbn. Egy m ezőgzdsági jellegű k isváros egészen m ásfjt igények etfoglm z m eg, m integy iprilg fejlett. -A szocilizm us évtize de i ltt e gyfjt népne ve lő szándék k lm űk ödte k m űve lődési h ázk, te lje s m érték be n fe lülről sze rve ződő volt te vék e nység, z igénye k re vló te k inte t nélkül. Enne k m ásik végpontjk ént zt látom, h ogy se m m i m ás ne m szám ít csk is k özönség igénye, zt k e ll te lje s m érték be n k iszolgálni. H ogyn látj m inde zt, m ik éppe n leh e tm e gtlálni z irányt? -Éppen ezt fejtegettem m inőségelvvel k pcsoltbn. M i itt Kecsk em éten nem h ívunk le m indenféle h k niprogrm ok t, egy k istelepülésen ezt nem biztos, h ogy m eg leh et tenni, m ert ngyon ngy k onk urenseink vnnk, gondoljunk itt csk televíziór. H ez fjt, nem éppen m gsk ultúrár vontk ozó igény m egjelenik, ezt is k i k ell elégíteni. De m ég ek k or is m inőségh ez k ellrgszk odni m űfjh oz viszonyítottk eretek k özött. -Te h át k ivite lezés legye n m inőségi? -Leh etőség szerint k ivitelezés és produk ció is. Persze vn m iből nem igzán leh et. Neh éz ügy ez. A m űvelődésszervező m indig leh etőségek és z igények k özöttlvírozik. -Vn szándék, leh e tőség m űsorok bn érték ítéletérvényre jutttásár? Születe tt: K e cs k e m ét, Is k oli végze tts ég: Juh ás z Gyul Tnárk épző Főis k ol m gyr-történe lem s zk, m űve lődés s ze rve zős zk Elvált, e gy gye rm e k e vn. H obbi: h orgás zt, ze ne, film e k, főzés Díjk : 2006 W ls s ics Gyul-díj -Alpvetően m ás csoportok t tudunk vonzni k ülönböző m űfjok k l. Annk ellenére, h ogy itt Kecsk em éten vn k őszính áz, rendszeresen h ívunk le m i is elődások t, de felvetődött z igény néh ány éve rr, h ogy m gyr nót is legyen, és zót Kecsk em ét ennek M ek k áj. Ez is m gyr k ultúr része, ezt is leh et legjobb m inőségben. Töm egek et vonz. Kétségtelen, h ogy k ét m űfj látogtói k özött elhnygolhtó z átfedés, k étm űfjnem egym ás k onk urenciáj. Kisvárosi és városi vontk ozásbn legfontosbb, h ogy ezek z intézm ények leh etnek k özösség színterei, h z épületek m egfelelően k rbn vnnk trtv, m egfelelő progrm ok t visznek be és m egfelelő tech nik ávlellátottk. A progrm ok nem csupán h k nit, nótestet jelentik, h nem k özösségi progrm ok t, k lubok t, szk k örök et. -Ke csk e m ét jóvlngyobb város, m int Kisk unm js; h ogyn vlósul m e g z inform ális k pcsoltok on lpuló k özösségi élet? -Nálunk például több, m int 30 k özösség vn. M indenütt jellem zők isvárosr, ngyvárosr, flvk r,- h ogy ezek nek szám változik, m ert lpvetően szem élyfüggő dologrólvn szó. H vn vlk i, k i szervezi k özösség életét, k k or m ögéje besork oznk, h ő eltűnik, fellzulnk ezek k ötelék ek. M ásrészről k om oly szk m i trtlom m l rendelkező k özösségek előbb-utóbb önállóvá k ívánnk válni. Úgy látom, civilszfér k özm űvelődési intézm ények flin belüllk ultés ez folym tm is trt. -M ost ugusztus 20-án k pott W lssics Gyul-díjt. M it je lent e z önne k, h ogyn érték e li, m iértk pt m e g ön e zt? -Borzsztó büszk e vgyok rá, több ok m itt is. Először is term észetesen jólesik z em bernek, h felfigyelnek m unk ájár. A m ásik ok m itt ngyon büszk e vgyok rá, h ogy nem zért k ptm, m ert polgárm ester felterjesztett, m ert például jóbn vgyok vele, h nem erre díjr tudtom nélkülz intézm ény szk m i k ollek tíváj jvsolt. Annálngyobb elism erés nincs, m ik or k ollégái m ondják z em bernek, h ogy jó úton h ld. Ngyon sok m inden változott h ázbn z elm últ öt év ltt, sok szk m i projek t indult, Kecsk em éten z összes fesztivál szervezésében benne vgyunk. Vdontúj k ezdem ényezésünk városh ázi Udvrszính áz, rengeteg új progrm unk, bérletünk vn. Az épület egy része átépült, és ez szerintem zt is jelzi, h ogy fenntrtó elégedett m unk ánk k l. A m űvészeti isk olánk növek szik, Kecsk em ét Táncegyüttes szebbnél szebb sik erek etér el... -M iféle jövőtlátz intézm ény, illetve önm g e lőtt? -M ég sok áig szeretnék igzgtó m rdni, m ost válsztottk m eg tvsszl. Szem élyes sik erk ént élem m eg z intézm ény sik erét, szeretnénk folyttni felújítások t. M ost szính ázterem k erülsorr, ezután z épület szocreálk ülsejét szeretnénk eltüntetni. Szk m ilg zt szeretném, h ogy z eddigiek h ez h sonló sik erek k el legyen k épes m űk ödni z Intézm ény. -Köszönöm szépe n, és k ívánom, h ogy te lje sülje ne k te rve i! 4

5 Pá ly á z tjánl ó Jövőb e ve ze tőutk - fotópál yázt fe nntrth tó fe jl őd ésről A pályáztr olyn pálym unk ák t várunk, m e lye k fe nntrth tó jövő e ze r rcát m uttják m e g, h olz e m be r te rm és ze tte l, Földde l e gyütt k épe s élni, ne m cs k k izs ák m ányolni zt. Sze re tnénk fe lvillntni olyn pillntok t, h e lye k e t, tárgyk t, épülete k e t, e m be re k e t, m e lye k ére zte tik : m e gvn leh e tős égünk rr, h ogy m ég unok áink is e gy lk h tó bolygót örök ölje ne k tőlünk, de m e g k e llene tnulnunk élni ve le. A pályázt nyitott, zon fogllkozás tól, életk ortól és lk óh e lytőlfügge tlenülrés zt ve h e t bárk i. R és zvéte li díj nincs, rés zvéte lfe ltéte le je lentk e zés i lp k itöltés e és k iírás nk m e gfe lelő lkotás ok be k üldés e k iírt h táridőn be lül. A k itöltött je lentk e zés i lpot k épe k k e l e gyütt pos tán k érjük e ljutttni s ze rve zők h öz. Je lentk e zés i lp letölth e tő h ttp://w w w.gre e ne ne rgy.h u h onlpról. A k épe k és je lentk e zés i lp be k üldés i h táride je : ok tóbe r 30. A be k üldés i cím : Inte rre gionális M e gújuló Ene rgi K ls zte r Egye s ület 7621 Pécs, M e gye u. 21., boríték r k érjük ráírni: Jövőbe ve ze tőutk - fotópályázt. A pályáztr e gy s ze rző legfe lje bb 4 lkotás t k üldh e t be, m e lye k s zíne s vgy fe k e te -fe h ér ppírk épe k leh e tne k. M xim um 3 k épből álló fotós oroztok is be k üldh e tők, e bbe n z e s e tbe n e gy s orozt e gy lkotás nk s zám ít. A k épe k m ére te m inim um 21x30 cm legye n. A fe lvéte lek h gyom ányos vgy digitális te ch nik ávl e gyránt k és zülhe tne k, zonbn végs ő k épe t cs k fényérzék e ny fotóppíron leh e t be k ülde ni. A k iírás tóle ltérő m ére tű és te ch nik ájú k épe k e t ne m tudunk e lfogdni. A k épe k e t k e re t, ps zprtu és h ordozónyg nélkülk e ll e lkülde ni, m e rt k iállítás r k e rülő k épe k e t e gys ége s k once pció s ze rint k e re te zzük. M inde n k ép h átoldlán s ze re pe lje n s ze rző ne ve, pos tcím e, z lkotás cím e m gyr és ngolnye lve n. A be k üldött lkotás ok t s zk m i zs űri érték e li és legjobb lkotás ok érték e s díjzás bn rés ze s ülne k. A k iválogtott k épe k ből k iállítás i nygot állítunk ös s ze, m e lye t e lsők ént Pécs e n ViFuturi 2006 tudom ányos k onfe re nciáh oz k pcs olódón nove m be r k öze pén m uttunk be. A k iállítás i nygot 2007-be n e lőre láth tón m ég h árom további h e lye n s ze re tnénk be m uttni Sze k s zárdon, Sze ge de n és K rk k óbn. A zs űri döntés érőlnove m be r 10-ig érte s ítés t k üldünk, k iállítás on ne m s ze re plő k épe k e t nove m be r 30-ig vis s zjutttjuk pályázók nk. A k iállítás on s ze re plő k épe k lkotóit érte s ítjük további k iállítás ok pontos időpontjárólés h e lys zínéről. A be k üldött nygok t legngyobb gondos s ággl k e ze ljük, de z e s e tlege s s érülés e k ért, h iányos s ágok ért fe lelős s ége t ne m válllunk. A s ze rzők z lkotás ok be dás ávltudom ás ulve s zik pályázti fe ltéte lek e t. A k épe k be dás : Inte rre gionális M e gújuló Ene rgi K ls zte r Egye s ület 7621 Pécs, M e gye u. 21., boríték r k érjük ráírni: Jövőbe ve ze tő utk fotópályázt. Cs om golás : s érülés t k izáró cs om golás, jánlott k ülde m ény form ájábn. További inform áció k érh e tő k öve tk e ző e m il cím e n: M gyr Unive rsits Progrm - K ortárs K épző- és Iprm űvésze ti Pál yáztok. A pályázts zám : K K IP0007/2006. A Nyugt-M gyrors zági Egye te m Apáczi Cs e re János Tnítók épző Főis k oli K r új tns zálló épületéne k léte s ítés éh e z k pcs olódv, Nyugt-M gyrors zági Egye te m és R áb D om inium K ft. m e gbízás ából, K ortárs M űvésze ti Z sűri nyilvános, e gyfordulós, névláírás os pályáztoth irde t. A pályázt tárgy: M űtárgyk, vgy m űtárgye gyütte s e k Győr, Budi u s z. ltti újtns zálló épületéh e z. A m űve k létre h ozás áh oz re nde lke zés re álló legngyobb ös s ze g bruttó ,(H us zonk étm illióh us zonöte ze r) forint. A pályázton z te rm és ze te s s ze m ély, vgy s ze m élye k cs oportj ( pálym ű s ze rzője ) ve h e t rés zt, k i/m e ly válllkozik pályázti k iírás bn k özzéte tt fe ldt e lvégzés ére, és pályázti k iírás fe ltéte leit m gár nézve k öte lezőne k fogdj e l. A pályázt be nyújtás re gis ztrációs díjh oz k ötött, m e lyne k ös s ze gétlás d pályázti k iírás bn. A pál yáztok b e érk e zési h tárid e je : nove m b e r 23. (csütörtök ) ór. A pályázti k iírás e lérh e tő és további inform áció k ph tó h onlpon, vlm int pályáztot lebonyolító Építés zfórum K idói K ft.-nél, m unk npok on 9-15 ór k özött inform ációs te lefons zám on. (Cím : 1063 Budpe s t, Szondi utc 76. fs z. 3., te l./fx: (06-1) ) ÚJR A LEH ET PÁLYÁZ NI A NEM Z ETK Ö Z I Ö SSZ M ŰVÉSZ ETI GYER M EK TALÁLK O Z ÓR A, A X. SULIEXPO R A!!! A SULIEXPO im m ár tíz éve e gye dülálló e s e m ény z e urópi gye rm e k fe s ztiválok s orábn. Egy tnéve n át trtó fe lkés zülés m e gh irde te tt m űvés ze ti pályáztok r, z e xpo je llegű k irk odóvás árr. A te h e ts ég m e gm uttás ánk olyn leh e tős ége, m e llye l évről-évre több e ze r gye rm e k él. Eze n s zíne s m űvés ze ti fe s ztiválon h árom npon k e re s ztül be m uttk oznk z óvodák, is k olák, m űvés ze ti cs oportok, ifjús ági s ze rve ze te k lkotó te h e ts ége i, és gye rm e k e k életéts e gítőcivils ze rve ze te k. A s zínvonls s zínpdi produk ciók lenyűgözik ne m ze tk özi gye rm e k tlálkozó rés ztve vőit és k ís érőit. M inde m e llett gye rm e k e k dnk -ve s zne k z e xpo tére n, zs e tonok ért k üzde ne k s portve rs e nye k e n. A re nge te g s zórk ozás i leh e tős ég m e llett s zám tln leh e tős ég k ínálkozik z is m e rk e dés re, brátk ozás r, tps ztlts ze rzés re. A gálán k pott nye re m ényözönből m inde n rés ztve vő ors zág diák j rés ze s ül, m e lye t boldogn, büs zk én vih e th z. A SULIEXPO -n bráts ág, k ölcs önös m e gértés fő irányvonl k ülönböző ne m ze te k fitlji k özött. A pályáztok on k e re s ztüli fe lkés zülés k özbe n, és re nde zvény ide je ltt is m e gis m e rh e tik e gym ás k ultúráját, m ik özbe n érték e lik z k ár fogyték k l élők k e l, k ár h átrányos h e lyze tűe k k e lk ötött bráts ág 5

6 Pál yáztjánl ó fontos s ágátis. Tűnjön e l s ok s zínű Európából h átrányos m e gk ülönbözte tés! A k te góri d íjk on k ívülsuliexpo FŐDÍJAT k p z z intézm ény vgy csoport, m e l y l e gtöb b pál yáztr b e ne ve z, így SULIEXPO -n zsűritől te l je sítm énye k l pján k pottpontok tössze d v e l éri l e gm gsb b pontszám ot. Ak i vlh is e llátogtott re nde zvénye k re, m g is átélhe tte zt k ülönlege s h ngultot, m e lye t SULIEXPO te re m te tt m e g z éve k s orán. Az ide i m égis m e rőbe n m ás bb les z, m int k orábbik, m e rt e gy k e re k évforduló je gyébe n vlós ulm jd m e g. A npont e ze rre te h e tő rés ztve vő és látogtó h s znos időtöltés ére, jó h ngultár, s ze re te tte lje s fogdás ár gondos n fe lkés zülne k s ze rve zők. Pe rs ze h h oz, h ogy m inde z s ik e re s e n m e gvlós ulhs s on, ige n s zéles ös s ze fogás r vn s zük s ég. A sze rve zők várják szponzorok érd e k l őd ését, k tív k özre m űk ödés ét is. M inde n s e gítő ötlete t, m inde n tám ogtás t s zíve s e n fogdnk, m ive l- X. Ne m ze tk özi Gye rm e k tlálkozót tám ogtv - ők is m e gtlálják e lképze lés ük e t. Nyíre gyh áz Sós tófürdő2007. június Értelm i Fogyték osságglélők és Segítőik O rszágos Érd ek véd elm i Szövetsége pályáztoth ird etteh etséges értelm i fogyték osságglélőfitlok szám ár Göllesz Vik tor Ö sztönd íjelnyerésére. Az ösztönd íjcélj A m gyrors zági értelm i fogyték os fitlok k iem elkedő k épes s égeinek elis m erés e és továbbfejles ztés e, k özös s égi tevék enys égük és beilles zk edés ük tám ogtás és erős ítés e. Az ösztönd íjtrtlm A díj 1 évre h vont Ft ös ztöndíjt (tnulm ányi vgy k épzés i h ozzájárulás t) biztos ít nyertes pályázó rés zére. Az ös ztöndíj felhs ználás át z átdás t k övető évben m eg k ell k ezdeni. A pályázók k öre Az ös ztöndíjr zon év k özötti értelm i fogyték os fitlok pályázh tnk, k ik k iem elkedő teljes ítm ényt nyújtnk m unk ábn, tnulás bn, vlm ely s port- vgy m űvés zeti ágbn, illetve tevék enys égük k elh ozzájárulnk fogyték os s ágglélők cs oportjánk fejlődés éh ez, róluk lkotott pozitív társ dlm i k ép m egerős ödés éh ez. Pályázti feltételek Egy pályázó cs k egy pályázti nygotdh tbe. A díjzott s zem élyére jvs ltot teh etnek s zk m i és társ dlm i s zervezetek, pályázó tevék enys égét is m erő s zk em berek, s zülők, cs ládtgok. A jvs ltot vgy önálló jelentk ezés t k izárólg rés zletes pályázti feltételek et és tudnivlók t is trtlm zó pályázti dos s ziévl leh et tenni, m ely z ÉFO ÉSZ K özponti Irodábn bes zerezh ető s zem élyes en 1085 Budpes t, Üllői út 14. cím en, 06/1/ os telefons zám on, illetve e-m ilen z ; cím en, továbbá letölth ető Szövets ég h onlpjáról. Grpe vine - táncs h ow A szvnnák k irál y ok tóbe r 21, 18 ór h e lys zín: Erde i Fe re nc M űve lődés i H áz, K e cs k e m ét A pályáztb enyújtási h tárid eje ok tób er 16. 6

7 H íre k, k tul itások X. O rszágos Fl usi Színjátszó Tl ál k ozó Ad ács, nove m b e r Az e gri Brtk ovics Bél M űve lődés i K özpont és M gyr M űve lődés i Intéze t, vlm int z dács i Józs e f Attil M űve lődés i H áz s ze rve zés ébe n tize dik lklom m l k e rül m e gre nde zés re Adács on z O rs zágos Flus i Színjáts zó Tlálkozó. A jubileum i tlálkozór e lsődlege s e n zon m tőr s zínjáts zó cs oportok t h ívjuk -várjuk, k ik z e lm últ tíz év s orán m e gfordultk itt. Am e nnyibe n leh e tős ége k e nge dik, te rm és ze te s e n s zíve s e n látjuk zok t cs oportok t is, k ik e ddig ne m k pcs olódtk m ég s e m e h h e z, s e m m ás ors zágos fe s ztiválhoz. A re nde zvényre vló m e gh ívás k or cs k túlje lentk e zés e s e tén válogtunk. A tize dik, jubileum i tlálkozón zs űrizés ne m les z, de lklm t dunk rr, h ogy m e gh ívott s zk e m be re k k e l k ik z nygi ne h ézs ége k m itt önze tlenülés tis zte letdíj nélkülválllták z e lődás ok ról vló k onzultációt, e zt e zúton is k ös zönjük! k onzultálni leh e s s e n, be s zélge tni látottk ról,tnács ok tk pni. Az dács i s zínjáts zó tlálkozót s zom bton és vs árnp délelőtt s zk m i be s zélge tés e k és m űh e lyfogllkozás ok, tréningm unk e gés zíti k i, m e lye k re fe llépők ön k ívülm ás érde k lődőt is s zíve s e n fogdunk. A rés zlete s progrm je lentk e zés e k lezárult után lk ulk i. Ak i "h llgtós ágk ént", "érde k lődők ént" s ze re tne rés zt ve nni z e s e m énye n, zt önk ölts égi áron s zíve s e n látjuk, h ívjuk, várjuk. A m e gh ívott cs oportok nk s zállás t és étk e zés t biztos ítunk, z nygi ne h ézs ége k m itt zonbn cs k rés zvéte li díj be fize tés e m e llett. (Te rm és ze te s e n és s jnos, cs oportok nk és e gyéne k ne k m guk nk k e ll állni z utzás i k ölts ége k e tis.) R és zvéte lidíj: 1.000,-Ft/fő. Je lentk e zni m e llék e lt je lentk e zés i lpon (illetve z zon fe ltünte te tt k érdés e k m e gváls zolás ávl) leh e t, m e gje lölt vis s zk üldés i cím e n. A je lentk e zés i lpok és fe lhívás letölth e tő, m ás olhtó, k érjük, h ogy továbbíts ák m inéltöbb h e lyre. Je lentk e zés i h táridő: ok tóbe r 13. Bőve bb fe lvilágos ítás : M ih ályfi R it - 36/ , 20/ , e -m il:, Tóth Z s uzs nn , 30/ , e -m il: Színpdte ch nik i, h e lyi k érdés e k be n:: Sze k e re s János 37/ , e -m il: M egh ívó SzentCecíli IX. Ének -Z enei Tlálkozór és Furulyások, Block flötések XIV. M egyei Tlálkozójár A M isszonyunk ról Nevezett Klocsi Isk olnővérek Társult áltl fenntrtott Szent László Áltlános M űvelődési Központ és Lyr Block flöte Ifjúsági Z enei Alpítvány m ár h gyom ányos tlálkozóik r várj Bács-Kisk un m egyei áltlános és k özépisk olák k m rk órusi, szóló ének esei, vlm int h ngszeres együttesei és szólistái jelentk ezését. A tlálkozó időpontj: novem ber 25. szom bt13 ór Intézm ényenk ént legfeljebb 20 fő jelentk ezését várjuk. A m űsoridőt k órusonk ént (együttesenk ént) 6-8 percre, szóló szám ok tlegfeljebb 3-4 percre k érjük tervezni. A jelentk ezési dtlpok t novem ber 3-ig Szent László ÁM K (6500 Bj, Kton J. u. 3.) és Lyr Block flöte Ifjúsági Z enei Alpítvány cím ére (6500 Bj, Szent Antlu. 25.) k érjük k üldeni. Adtlp igényelhető fenti cím ek en, m elyen k érjük k özöljék m űsorik bn szereplő m ű (m űvek ) szerzőjét, cím ét, elődóját, zenei k ísérőjét, m űsoridejét zeneszám ok elhngzásánk sorrendjében, illetve z elődássl k pcsoltos tech nik i igények et(zongor, m ik rofon, k ottállvány, stb). Felhívjuk szíves figyelm ük et, h ogy h táridő után érk ezettjelentk ezések etnem állm ódunk bn elfogdni. A szbdon válsztott m űsorok bn egy-egy egyh ázi, illetve Kodály Z oltán és Brtók Bél áltllkotott, gyűjtött m ű vgy W. A. M ozrt születésének 250. évfordulójár em lék ezve egy lkotásánk bem uttásátk öszönettelés öröm m elvesszük. Tlálkozóink k l pódium ot, bem uttk ozási leh etőséget k ívánunk terem teni h ngszeres zenét m űvelő növendék ek nek és z ének et szerető teh etséges diák ok nk, fitlok nk. A résztvevők produk cióit em lék lpok k l, tárgyi jutlm k k l, z intézm ények et ok levéllelérték eljük. Az utzás k öltsége jelentk ezők etterh eli. A részletes progrm ok t visszigzolások k l novem ber 15-ig postázzuk. A felhívássl k pcsoltos k érdések re 79 / /201-es telefonszám on Glántiné Kucser Anit, illetve 79 / s és 06/30/ es telefonszám on Rek ettye Sándor d bővebb felvilágosítást. Ócs Város Ö nk orm ányzt, Bolyi János Gim názium és K e re s k e de lm i Szk k özépis k ol, Flu Tm ás Város i K önyvtár, k is k unfélegyh ázi M ór Fe re nc K özm űve lődés i Egye s ület, M ór Fe re nc Gim názium és Pe tőfi Sándor Város i K önyvtár k öl tő szül e téséne k 125. évford ul ój l k l m áb ól FALU TAM ÁS VER SM O NDÓ VER SENYT h ird e td iák ok nk. A s zvlóve rs e nyre zok je lentk e zés ét várják, k ik z áltlános is k olák 7-8. os ztályos tnulói és k özépis k olás diák ok. A ve rs e nye n 7-8. os ztályos tnulók nk k öte lező Flu Tm ás : K önyvtár cím ű k ölte m ényét, k özépis k olás diák ok nk M i h z?cím ű ve rs ét s zvlniuk, továbbá k öltőe gy-e gy s zbdon váls ztottm űvét. A szvl óve rse ny d öntőjét z ócsi Bol yi János Gim názium és Szk k özépisk ol áb n nove m b e r 9 én 14 órk or re nd e zik m e g. Az e l őd öntők e t Ócsán Fl u Tm ás Városi K önyvtárb n nove m b e r 3-án 14 órk or, K isk unfél e gyh ázán Pe tőfi Sánd or Városi K önyvtár Gye rm e k k önyvtáráb n nove m b e r 6-án 15 órk or (7-8. o.) és M ór Fe re nc Gim názium b n (k özépisk ol ások ) trtják m e g. Az e lődöntők ről6 6 fő ve rs m ondó jut tovább döntőbe. A ve rs e ny m inde n rés ztve vője e m lék lpot és k önyve t k p jándék b, díjzottk ok levélbe n és érték e s tárgyjutlom bn rés ze s ülne k. A ve rsm ond ó ve rse nyre ok tób e r 27-ig je lentk e zés i lppl l eh et je l e ntk e zni, K isk unfél e gyh ázán Pe tőfi Sánd or Városi K önyvtárb n, Ócsán Fl u Tm ás Városi K önyvtárb n. További inform áció: K is k unfélegyh áz Gye rm e k k önyvtár: Ném e th né K pus K ris ztin ( ), Ócs K önyvtár: K éri M ih ályné ( ) 7

8 H íre k, k tul itások Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk ton Józse f M e gye i K önyvtár O K TÓBER I PR O GR AM JAIBÓL A H ÓNAP M ŰALK O TÁSA Bud Fe re nc 56-os ve rs éne k k ézirt, m e gje lentújk öte te i M e gte k inth e tő K önyvtári K ávézóbn ok tóbe r 17-től nove m be r 4-ig. A H ELYISM ER ETI GYŰJTEM ÉNY IDŐSZ AK I K IÁLLÍTÁSA os forrd l om és szb d ságh rc h e l yi sjtó tük réb e n K iállítás forrdlom 50. évfordulój lklm ából ór E-tnul ás, E-ügyintézés Az e gyéni tnulás ts e gítős zolgálttás ok Infosul i h s ználók k épzés éne k be m uttás K észül jön fe lnál unk z ECDL vizsgár! CD -rom be m uttó Nye l vtnul ás k önyvtárb n z Európ Gyűjte m ény dok um e ntum ink és távtnulás be m uttás 17 ór O k ttásügy z Európi Unió országib n fórum Tém : bologni k épzés, fe lsőok ttás t érintő k tuális e s e m énye k, vlm int z e ze n te rülete n jövőbe n várh tó folym tok, te rve k. M e gh ívott e lődók : Bjom i Iván, z Eötvös Loránd Tudom ánye gye te m Társ dlom tudom ányi K r Szociológii Tns zék éne k e gye te m i djunk tus, d r. K uti István, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző Főis k oli K ránk ok ttás i főigzgtóh e lye tte s e. Az e s t m ode rátor: K risk ó János K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épzőfőis k oli K ránk doce ns e Európ Ifjú K öl tője Angol-m gyr m űfordító ve rs e ny Britis h Council, K ton Józs e f K önyvtár és Bács -K is k un M e gye i Európi Inform ációs Pont k özös s ze rve zés ébe n. A je lentk e zés re fe lsők orh tár 19 év. - Be k üldés i h táridő: ok tóbe r Ere dm ényh irde tés : nove m be r 8. Továb b i inform áció: e -m il : 560 te l.: 76/500- O k tób e r J. V. Sne l l m n - e gy e urópi gond ol k od ó K iállítás finn e lnök s égi progrm rólés Finnors zágról M e gte k inth e tő ngyte re m be n és k önyvtár e lőcs rnok ábn. O k tób e r 19., csütörtök 17 ór Fórum finn soros e l nök ség l k l m áb ól M e gh ívott ve ndége ink : K irs i R ntl, budpe s ti Finn Ngyk öve ts ég k ulturális titk ár, D r. K ozm ács Is tván, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző K ránk főis k oli doce ns e, Fábián Endre, z M -R e l Pe tőfi Nyom d ve zérigzgtój. A be s zélge tés t ve ze ti: K ris k ó János, K e cs k e m éti Főis k ol Tnítók épző K ránk főis k oli doce ns e h onl p: 8 A k isk unm jsi M űve l őd ési H áz ok tób e ri progrm jib ól ok tób e r 10-én órk or K is térs égi Szociális Intézm ény s ze rve zés ébe n Id őse k npj re nde zvény les z M űve lődés i K özpontbn, m e lyne k k e re tébe n k iál l ítás és m űsor te k inth e tőm e g z e m e leti táncte re m be n, illetve s zính ázte re m be n. A k iállítás ok tóbe r 13-ig látogth tó óráig ok tób e r én óri k e zde tte l Te rm észe tb rát k l ub ünne pségére k e rül s or M űve lődés i K özponte m e leti ngyte rm ébe n ok tób e r 17-én órától TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő progrm k öve tk e ző e lődás Gyógysze re s te rápi cím m e lk e rül m e gre nde zés re. Tém k öre i: Gyógys ze rm rdék ok, ve gyi nygok k e ze lés e. Ve s zélye s és ne m ve s zélye s nygok érte lm e zés e, k e ze lés ük és fe lhs ználás uk h tás. H ulldék h s znos ítás foglm. - Gyógyító s zéps égápolás. Gyógys ze r és gyógyulás k pcs olt ok tób e r 23-án órk or Városi k oszorúzás les z Szb d ul ás e m l ék m űnél ok tób e r 27-én A k ism l c és frk s c. M e s e játék otte k inth e tik m e g z érde k lődők M űve lődés i K özponts zính ázte rm ébe n. R és zlete s tájék ozttó k érh e tő s ze rve zők tőls ze m élye s e n, vgy 77/ e s te lefonon. TANFO LYAM : Al pfok ú ngolszób e l i nye l vvizsgár fe l k észítő tnfol ym h étfőn órától M űve lődés i K özponttv te rm ébe n K özépfok ú ngol szób e l i nye l vvizsgár fe l k észítő tnfol ym s ze rdán órától M űve lődés i K özpont Ifjús ági te rm ébe n. Társstánc tnfol ym indulh ét végén (pénte k, s zom bt) k e zd ő- h l d ó- és b ronz fok oztb n K unh l m i István ve ze téséve l. Je lentk e zni leh e t és inform áció k érh e tő: Tóth Vik tor s ze rve zőnél 77/ e s te lefonon vgy s ze m élye s e n M űve lődés i K özpontbn. K Ö SZ Ö NET AZ 1% -ÉR T A Lyr Block flöte Ifjús ági Z e ne i Alpítvány k ös zöne tét fe je zi k i m indzok nk, k ik évbe n s ze m élyi jöve de lem dójuk 1%-át lpítványunk jvár fe ljánlották, és e zze ltám ogtták célkitűzés e ink e t. A be folyt Ft-ot z lpító ok irtbn m e gh tározott célok r és Lyr Block flöte Együtte s Slzburgi be m uttk ozó és tnulm ány útján h s ználtuk fe l. K ös zöne tte l és tis zte lette l fogdjuk évi s ze m élyi jöve de lem dó fe ljánlás ok t is dós zám unk r. R e k e ttye Sándor k urtórium e lnök e

9 H íre k, k tul itások A k e cs k e m éti K ton Józs e f Szám ítás te ch nik i Szk k özépis k ol tnévbe n is m étm e gh irde ti Gim názium és os K ton Józse f ve rs- és prózm ond ó ve rse nyt m e gye i k özépfok ú is k olák (gim názium ok, s zk k özépis k olák, s zk m unk ás k épző intézm énye k ) tnulói rés zére. A ve rs m ondó tlálkozón lklm t te re m tünk te h e ts ége s diák ok nk rr, h ogy jobbn m e gis m e rjék és néps ze rűs íts ék K ton Józs e f m űve it. A re nde zvény e gybe n névdónk e lőtti tis zte lgés is. A ve rs e ny fővédnök e : Dr. Sárk özy István K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város lpolgárm e s te re A ve rs e nye n indulás fe ltéte le h árom irodlm i m ű m e gtnulás : - e gy ve rs vgy próz-, vgy drám rés zletk ton Józs e f m űve iből(időtrtm ne m h ldh tj m e g 4 pe rce t); - e gy s zbdon váls zth tó ve rs világirodlom ból; - e gy m élőm gyr k öltőm űve. A ve rs e nyre je lentk e zés i lpok pontos k itöltés éve lleh e t be ne ve zni, m e lye t K ton Józs e f Gim názium cím ére k e lle ljutttni O rbán Edittnárnőne k cím e zve.( K ton Józs e f Gim názium és Szám ítás te ch nik i Szk k özépis k ol, 6000 K e cs k e m ét, D ózs György út3.) Te l:76/ , Fx: 76/ Je l e ntk e zési h tárid ő: ok tób e r 15. A ve rs e nyre is k olánk éntlegfe lje bb k éttnuló je lentk e zés éttudjuk e lfogdni. Ne ve zés i díjnincs. A ve rse ny id őpontj: nove m b e r 10. pénte k 1430 ór. H el yszíne : K ton Józse f Gim názium d íszte rm e. A ve rs e ny díji: 1. h e ly Ft, 2. h e ly Ft, 3. h e ly Ft. A további h e lye ze tte k is érték e s k önyvjutlm k bn rés ze s ülne k. Tis zte lette lk érjük igzgtó urt/s s zonyt, te gye leh e tővé, h ogy fe lhívás unk e ljus s on z is k ol m gyrtnárih oz és diák jih oz. R e m éljük, h ogy s ok te h e ts ége s fitljön e l tlálkozór, s így m inde n rés ztve vő s zám ár e m lék e ze te s s é válik z ünne p! A Z -pontm e gl k ul ás m árcius 31-én R évfülöpön m e glk ult Z -pont, K ortárs Am tőr Z e ne i M ozglm t Tám ogtó Civil Sze rve ze te k Tnács. A Z -pont lpítói fe lis m e rve zt tényt, h ogy k ortárs m tőr ze ne i m ozglom m ilye n érték e k k e lés e rőve lbír, m e k k or töm e ge k e t érint és ér e l fitlok k orcs oportjábn, zzl h tározott s zándék k l lk ult m e g, h ogy s e gíts e és tám ogs s k ortárs m tőr ze ne i m ozglm t. Az lpítók itt és m os t be je lentik m e glk ulás tényét és m inde n m tőr ze nés z, ze ne k r figye lm ébe jánljuk, h ogy ére zzék és érts ék : m os tntól ne m e lszige te lte n, k ilátás tlnulés z is m e re tlens ég h om ályábn léte zne k és lkotnk, h ne m, m e nnyibe n e h h e z k e dvük vn, cs tlk ozh tnk Z -ponth oz. M ilye n e lőnyök k e ljár cs tlk ozás? A Z -pont, m int e rnyő-s ze rve ze t fe ldt, h ogy fe ltöre k vő, élő ze nét játs zó ze ne k rok t és e lődók t fe lkuts s, és ők e t m inél több, s zám uk r fontos inform ációvllás s e l. Ezáltltöbb leh e tős ége t érh e tne k e l és h s ználhtnk k i, így e rős ítve z m tőr ze ne i m ozglm t. A Tnács s zk m i m űh e lye k létre h ozás ávl, inform ációs dtbázis k ilk ítás ávl, s zk s ze rű érde k k épvis e lette l, m inős égi te h e ts égk uttás s lill. -gondozás s l, k épzés s e lés s zk m i progrm ok k ls e gíti z m tőr ze ne i m ozglm t. Az e rnyős ze rve ze t m ár m e glk ulás ától ors zágos h tók örű. Tgji k özé vár m inde nk it, k i céljivl e gye tért. A cs tlk ozás m ódjáról tgs ze rve ze te k nélleh e t tájék ozódni. A Tnács célj e gy olyn, folym tos n bővülő ors zágos h álózt k ilk ítás, m e ly új k e zde m énye zés e k e t indít e l, ngyobb e gys ége k be n és re nds ze rbe n k épe s gondolkodni. M unk ájáb be építi zok t ne m ze tk öz i tps ztlt ok t, m e lye k e t jó példk ént h zánk bn is érde m e s be ve ze tni. A Z -pont politik m e nte s s ze rve ze t, s zk m i h ite lét lpítóink s ze m élye grntálj, h is ze n m indnnyin z m tőr ze ne i m ozglom és civiltárs dlom k tív tgji. A Z -pont e lső, k ét évre m e gváls ztott e lnök e pécs i Sze be ni János. A Tnács fontos nk trtj k ije lente ni, h ogy Z -pont e gy lulrólépítk e ző s ze rve ze t, m e ly döntés h ozók t s ze re tné h ite les, lpos és gyk orlti tnács ok k le llátni, s zoros n e gyüttm űk ödve K ulturális M inis ztérium PANK K K progrm jávlés M gyr Z e ne i Tnáccs l. Az lpítók bíznk bbn, h ogy Tnács s e gíts égéve l k ortárs m tőr ze ne i m ozglom pre s ztízs e növe k s zik. Sze re tnék e lérni, h ogy rádiók és te levíziók gyk rbbn s ze rk e s s zék m űs orik b k ortárs ze nés ze k lkotás it. Töre k s ze ne k rr, h ogy legye n s ját rádió és TV-m űs oruk, s zínvonls s zk lpjuk és m unk ájuk k l e lérjék, h ogy k ortárs m tőr ze ne i m ozglom s zv e ljus s on döntés h ozók h oz. A Tnács fe ldtánk te k inti, h ogy M gyrors zág m inde n régiójábn m űk ödjön tgs ze rve ze te, és bárk i, k i cs tlk ozni s ze re tne, m e gtlálj Z -pontot. Al pítók : Pe ron M usic Al pítvány, K e csk e m éti Z e nésze gyl e t, Prt Egyl e t K ul turál is, O k ttási és Sporte gye sül e t, Ttb ányi Z e nésze gyl e t, H e l yiérték Gond ol k od ók és Al k otók R e gionál is Egye sül e te, Inte rm gyr K ul turál is Egye sül e t, Pécsi Ifjúsági K özpont Z e ne i M űh e l ye, El e ve n K zincb rcik i Am tőr Z e ne k rok Egye sül e te, Gye rm e k és Ifjúsági K özpont K h t, Fe k e te Se re g Ifjúsági Egye sül e t, M ÁS-M ozik Szociok ul turál is Egye sül e t, Szink ron K özh sznú Egye sül et 9

10 H íre k, k tul itások K özösségi H áz vtás és tnítás e l ind ításánk 125. évford ul ójár m e gre nd e ze ttünne pség Jk b szál l áson A k e ttős ünne pre s ze pte m be r 16-án k e rülts or. A jk bs zállás ik ünne pe lték m át, h is ze n átdás r k e rült e gy fe lújított k ülte rületi, tnys i is k ol, m e ly k özös s égi h ázk éntés e rde i is k olk éntfog m űk ödni h os s zú évtize de k ig. D e ünne pe lték m últt is, h is ze n 125 éve k e zdődött m i Jk bs zállás te rületén z ok ttás. A Bogárzó tó prtján épült h jdni is k ol m ár ne m áll,vis zont k ők e re s zt m i z is k ol e lőtt állt, m is m e gtlálhtó. H os s zú idő te lt e l1881- től, m ire W olford dűlői is k olát fe lépíte tték. D e h os s zú idő te lt e l W olford is k ol fe lépítés étől m i is k ol fe lépítés éig is. Em lék e zte k zok r is, k ik e ze k be z is k oláb jártk tnulók ént, és k ik itttnítottk. A re nde zvénye n te lepülés diák jink m űs or k ös zöntötte m e gje lente k e t, m jd D él-lföldi virtuózk cím ű produk cióbn Bács -K is k un m e gye i k ie m e lke dő népm űvés ze ine k e lődás át cs odált m e g k özöns ég. K özre m űk ödte k : Csík Z e ne k r és H e ge d űs M áté, K e csk e m ét Tánce gyütte s táncosi, Tisz 83 Cite rze ne k r és Fod or Dánie l k e cs k e m éti K ton Józs e f Gim názium diák j. Intézetünk ben k özm űvelődési szk em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. Fze k s tnuló k e re s te tik! K ovács Lás zló Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tnulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K locs FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ A M gyr Irod l om történe ti Társság 15 éve s Bács K is k un m e gye i s ze rve ze te s ze re te tte l várj új érde k lődők, tgok je lentk e zés ét. További inform áció: M IT Titk árs ág, Budpe s t, M úze um k rt. 4. A k özépfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A felsőfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A jelentk ezésh ez szük séges leglcsonybb isk oli végzettség k özépfok on: érettségi bizonyítvány Felsőfok on szük séges végzetttség: egyetem i vgy főisk oli diplom Sik eres vizsg esetén KÖ Z ÉPFO KÚ vgy FELSŐFO KÚ szk k épzettségetigzoló bizonyítványtk p résztvevő. A k épzés célj és trtlm : szk k épesítés ism eretei, k észségei optim álisn k özm űvelődés h elyi intézm ényei, civil szervezetei szervező, ügyintézőm unk k öreiben lklm zh tók. A m űvelődési szolgálttásszervező k ülönböző életk orú, életh elyzetű csoportok szám ár isk olrendszeren k ívül új tevék enységre felkészítő, k épességfejlesztő, k özh sznú, tudom ányos, speciális tnfolym ok t, z m tőr m űvészeti tevék enység gyk orlásáh oz szk k örök et, m űh elyek et, táborok t, h zi és nem zetk özi tpsztltcserék etszervez, m űk ödtet. Időtrtm : m xim um 400 ór. Kezdés várh tó időpontj: 2006 ok tóbere Befejezés várh tó időpontj: 2007 ok tóbere. R észvételidíj: Ftés vizsgdíj Részletes inform áció: BKM Ö Közm űvelődési Intézete, H sk ó Renát (76/ ), H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült500 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/ e -m il:h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u h onlp: w w w.bcs k ultur.k ozne t.h u

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius H í r e vé X. évfo ym 132. szám 2005. m árcius Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve őd i Szk m i Tnácsd ó Szo gá ttó Intéze te h vi pj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te /fx: 76/481-320;E-m

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

BA LA TONBERÉNYI BÚCSÚ: JÚNIUS 24. AZ OLTÁRK ÉP 2008. április 30-án m e gtartott nyílt ülésén beruh ázója Az üdülőfalu (Inform ációink sze rint m ájusban se m a fe lk e re sés, se m pe dig az aláírás ne

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

K ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s Mérnöki Iroda Kft. ᔗ匧 i u. 5. l./ ax: 22-34 4 1 Székesfehérvár közlekedésfejlesztési koncepciója I. rész I. Ada o i g la II. Alap i III. Ja a la o mun a m: 6 4/2

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA

AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA AKARAT DIÁKSPORT EGYESÜLET Gyógysport Klub 2011/2012. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as év

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben