A kereszténység. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kereszténység. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára."

Átírás

1 A kereszténység Keresztényeknek nevezzük azokat az embereket, akik Jézus követői lettek, a megtérés az ujjá születés és a keresztségek által. Sajnos a Károli fordítás miatt ezek a fogalmak zavart okoznak, mert az eredeti szavakban egyáltalán nem fordul elő a kereszt. Elöször is a keresztségekről: A keresztséget (mind a víz és mind a Szentszellem keresztség) az eredeti görög szövegben a baptizo (bap-tidzó) szóval írják le. A szó jelentése bemerités, valamit vagy valakit teljesen a folyadékba mártani, úgy hogy azt teljesen ellepje a körbevegye, elárassza ez a folyadék. Jézus maga is bemerítkezett a vízbe és azt követően galamb képében szállt rá a szent szellem. Itt nem azt kell érteni hogy egy igazi galamb jelent meg Jézuson, hanem hogy a szent szellem mint egy folyadék ráömlött Jézusra, teljesen körbevette, és ez a szellemi folyadék úgy nézett ki mint egy madár, mint egy galamb forma ahogy körbefogta Jézust. Látható hogy itt a kereszt szónak semi keresnivalója nincsen, egyszerűen fordítási felületességről van szó. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. KJV: Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. Strong féle számokkal: Mar 1:4 John G2491 did G1096 baptize G907 in G1722 the G3588 wilderness, G2048 and G2532 preach G2784 the baptism G908 of repentance G3341 for G1519 the remission G859 of sins. G266 A bibliában az összes helyen a keresztség helyén a baptizo szó valamely formája található. A kereszténységről: Ez a fogalom szintén fordítási hiba szó sincs benne a keresztről. Az első előfordulása az Apcsel 11:26 ban található Károli: Act 11:26 És lõn, hogy õk egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat elõször Antiókhiában nevezték keresztyéneknek. KJV: Act 11:26 And G2532 when he had found G2147 him, G846 he brought G71 him G846 unto G1519 Antioch. G490 And G1161 it came to pass, G1096 that a whole G3650 year G1763 they G846 assembled themselves G4863 with G1722 the G3588 church, G1577 and G2532

2 taught G1321 much G2425 people. G3793 And G5037 the G3588 disciples G3101 were called G5537 Christians G5546 first G4412 in G1722 Antioch. G490 A görög szó Christianos Krisztusit, vagyis Krisztus követőit jelenti. A Krisztus a Christos görög szóbol származik jelentése: felkent, a Messiás, Jézust jelenti. Az újszövetségben a G5546 szó 3x fordul elő Apcsel 11:26, Apcsel 26:28 és 1 Péter 4:16. Pl a Károli Bibliában a következő rész 1Co 9:5 Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás? Az angolban így hangzik KJV 1Co 9:5 Have G2192 we not G3378 power G1849 to lead about G4013 a sister, G79 a wife, G1135 as well as G5613 G2532 other G3062 apostles, G652 and G2532 as the G3588 brethren G80 of the G3588 Lord, G2962 and G2532 Cephas? G2786 Itt a egyáltalán nem találkozunk a keresztyén kifejezéssel A szó szerinti Biblia fordítás teljesen megegyezik itt a King James Verzióval és a keresztyén feleségre, mint testvérnőre hivatkozik itt Pál apostol, jóllehet neki nem volt felesége, azok nevében beszélt akik vele együtt meglátogatták a korinthusi gyülekezetet. LITV 1Co 9:5 Have we not authority to lead about a sister, a wife, as do the rest of the apostles also, and Cephas, and the Lord's brothers? Emiatt a bizonytalan fordítás miatt és a káros egyházi tradiciók okán a keresztény vagy keresztyén kifejezés teljesen elveszítette bibliai jelentését. Mindenkit kereszténynek neveznek akit kiskorukban megkereszteltek (lespriceltek, -angol megfelelője christinazation, aminek nincs biblia értelme-) de azokat is akik felnött korban önszántukból lettek hívőkké. Ehhez a helytelen gyakorlathoz jönnek még hozzá a középkori keresztes lovagok, akik szintén a keresztről kapják a nevüket. Egyik leghiresebb lovagrend a templomosok voltak. A keresztes lovagok létük és tevékenységük minden bibliai alapot nélkülöz, Isten akaratával és törvényeivel szöges ellentétben állnak. A keresztes lovagok seregét a vallásos embereken kívül, vallási fanatikusok, köztörvényes bűnözők, gyilkosok és rablók alkották, olyasféleképpen mint nem is olyan régen a francia idegenlégiót. Az első keresztes hadjárat ig tartott és Jeruzsálembevételével végződött. A hadjáratot 1095 Mov 27 én II Urbán Pápa indította. A hadjáratban a lovagok melett nagyszámban parasztok/közemberek is résztvettek. Két sereget alkottak a lovagok és a parasztok de a parasztok képzetlensége miatt képtelenek voltak elérni Jeruzsálemet. A lovagok viszont elfoglalták és hatalmas vérfürdőt rendeztek, mind a muszlim mind a zsidó lakosság között. Magyarul

3 Nem csak a keresztes lovagok, hanem maga a katolikus egyház is, a magasrangú főpapokkal az élen politikai cselszövés, hatalmi harc sok esetben gyilkosságok részese lett. ( A biblia kereszténységben nincs kijelölt papság, minden egyes keresztény önmaga pap is. A papság szervete amit ma látunk nem más mint a pogány papság kereszténységbe való beszivárgása/átmentése. Ilyes fajta papságnak egyáltalán nincs létjogosultsága az újszövetségben, ezek a papok nem állnal közelebb Istenhez és nincs joguk közvetítő szerepet betölteni. Minden ilyen közvetítés törvénytelen hiszen mindenkinek saját élő kapcsolata lehet az Úrral.) A kereszt azért lett a kereszténység jelképe mert Jézus kereszthalált halt. (Konstantinusnak jövendölte Ezsébusz: E jelben győzni fogsz ). Jézus azonban fel is támadt, de sokan megfeledkeznek erről a tényről, és a keresztet valamint magát a kereszténységet is a halállal hozzák összefüggésben. Szerintük a halál az ajtó ahhoz hogy egyesüljenek Istennel, ezért a templomok és a kápolnák ezt a szellemet (halál/bánat/betegség/szenvedés/szegénység) közvetítik az élet szelleme (öröm, kacagás, egészség, jóllét) helyett. A kereszténységben, Jézus tanításaiban valamint a zsidó kultúrában a halál ellenség. Ezt az ellenséget is legyőzte Jézus azzal a ténnyel hogy feltámadt. Jézus a kereszten nem csak a halált a betegséget is legyőzte. Ugyanaz a mondat tartalmazza a betegség legyőzését mint a bűn legyőzését, mégis sok felekezet ebből csak a bünbocsánatot értette meg, de van olyan keresztény felekezet ami azt sem. Isa 53:3 Útált és az emberektõl elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerõje! mint a ki elõl orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Isa 53:4 Pedig betegséginket õ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentõl! Isa 53:5 És õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az õ sebeivel gyógyulánk meg. Mat 8:17 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Õ vette el a mi erõtlenségünket, és õ hordozta a mi betegségünket. Sőt Istennek a gazdag bővölködő életre is van terve az életünkben: Pro 8:21 Hogy az engem szeretõknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. A kereszténység államosításával (államvallásá tételével) azonban, a kereszténység pontosan az ujjászületésben lévő hatalmat vesztette el, és a legtöbb ember csak kényszerből, vagy különféle előnyök érdekében vette fel a kereszténységet. (Tipikus példája ennek Magyarország, ahol I. István király erőszakkal térítette az akkori magyarokat a kereszténységre, a másik alternativa a halál volt. Ebből kifolyólag Magyarország sohasem halotta az igazi evangéliumot, a hitből való megigazulást, az

4 ingyenes nem cselekedetekből való üdvösséget, ráadásul a papi réteg a főurakkal és a köznemesekkel együtt iszonyatos nyomorban tartotta a népet.) A kereszténység ujjászületés nélkül csak egy a sok vallás közül, haszna egyáltalán nincs, üdvösséget megváltást nem szerez, viszont a képmutatás és a nyílt (és sokszor titkos) bűnözés meleg ágya. A vallások mindegyike felmagasztalja a halált, mert legyőzni nem tudja. Ezért terjedtek el a keresztek a temetőben, mert a vallásos tradíciókkal átitatott közfelfogás a keresztet és a kereszténységet a halállal köti össze. A vallásos kereszténységet jól így írja le Pál apostol sajnos ezek a szavak nagyon is igazak nem csak 2000 éve hanem most is: 2Ti 3:2-5 Mert lesznek az emberek magukat szeretõk, pénzsóvárgók, kérkedõk, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelõi. Árulók, vakmerõk, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretõi. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. A vallásos kereszténység hitetlen. Abban hisz amit lát amit megtapasztal, nem pedig azt amit Isten az Atya vagy Jézus megigért. A vallásos kereszténység öntelt, önigazult, pökhendi, intoleráns és szeret nélküli, és mindíg hatalomra tör. Erejét az emberek tömegétől kapja, akiket aztán maga alá gyűr, bűntudatban, kárhoztatásban és a halál állapotában tartva őket. A vallásokban a hívőknek kell megvédeni az istenüket mert azok az istenek cselekvés képtelenek, csak ócska bálványok. Ez az összes nem keresztény vallásra is igaz. A hívőknek nem kell az Istent vagy Jézust megvédeni mert az Atya és Jézus is él, cselekszik sőt bemutatja magát annak aki igazán keresi őt. Jézus keresztjének az üzenete nem a halál hanem az élet, a megváltás és a feltámadás, az újjászületés a bűnők bocsáanat és a bűnök eltörlése. Az igazi kereszténység (nevezzük nevén) Krisztusi emberek összeségét jelenti, azokét akik megtértek, ujjászülettek és meg is keresztelkedtek. Az igazi kereszténység nem a halálról hanem az életről szól, az éltető szellemmel a Szentszellemel van napi kapcsolatban. Az igazi kereszténység nem vallás, Istenhez, Jézushoz nem rituálékon vagy tradiciókon keresztül közeledhetünk, hanem élő, szoros, (bensőséges és meghitt) napi kapcsolatban lehetünk/vagyunk vele. (Ennek eszközei az ima, a böjt. a Biblia olvasás). Istennel békességben vagyunk. Ő nem csak a félelmetes Isten hanem a szerető apánk is, aki saját maga szült újjá bennünket és a saját szellemét a Szentszellemet adta belénk. Heb 13:5 Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled;

5 Ne tévesszen meg senki benneteket! Nem mindenki az atyánk fia! Nem mindenki Isten gyermeke! Aki megismerte Jézus Krisztust, aki megvalotta őt megváltójának, aki szívéből hiszi hogy Jézus az Isten fia, az a mi testvérünk. Ez az ujjászületés egyetlen módja, nem vezet más út az Atyához csak Jézuson keresztül. Lehet akárki akármennyire is jó ember, jó pap, segítőkész valaki, ujjászületés nélkül az Ádámi természet igy a halál részese is. 1Jn 3:13 Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyûlöl titeket a világ! 1Jn 3:14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti az õ atyjafiát, a halálban marad. Sajnos a kereszténység nevével a történelem folyamán többször visszéltek, nevükben és Jézus nevében olyan dolgokat műveltek és művelnek ma is, amire sem a Biblia, sem az Úr engedélyt nem adott. Jézus nevének ilyen formájú felhasználás nem más mint illegális névbitorlás. Mat 7:21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. És mi az Atya isten akarata? Joh 6:40 Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon. 1Th 5:15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 1Th 5:16 Mindenkor örüljetek. 1Th 5:17 Szüntelen imádkozzatok. 1Th 5:18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 1Pe 4:2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevõ idõt. Ezt pedig Jézus parancsolta a tanítványoknak vagyis mindenkinek aki Őt követi aki keresztény: Mar 16:1519 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva

Lessz-e. világ vége? Mint van megírva Lessz-e világ vége? Mint van megírva 2 Mint van megírva Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak az Ő eljövetelével és a világ végével kapcsolatban?...hozzá menének a tanítványok magukban mondván:

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL 2 Egy sokat vitatott kérdés EGY SOKAT VITATOTT MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL Kérdezzük meg Istent! Egy sokat vitatott kérdés 3 Mondd, Uram: adtál-e követőidnek

Részletesebben

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name)

MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) MIÉRT KERE,SZTEWNKIÉZUS NEVÉBEN? (Why we baptize in Jesus Name) A bemerítés frt ind ig is a nagy vi la témák közé tartozott, és semmi kétség, hogy sok egyhá zveze iö múltban és jelenben szinten annak tekinti.

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus!

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus! A KERESZTSÉGRŐL Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról, és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az Egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EGY FONTOS IGESZAKASZ. G.H. Lang

EGY FONTOS IGESZAKASZ. G.H. Lang EGY FONTOS IGESZAKASZ G.H. Lang Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Egy tiszta evangéliumi üzenet

Egy tiszta evangéliumi üzenet Egy tiszta evangéliumi üzenet - Zac Poonen Ebben a cikkben el szeretném magyarázni, mit jelent újjászületettnek vagy megmentettnek lenni. Az első lépés ebben a folyamatban a megtérés. Ahhoz, hogy megtérj

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. február 27. Nyíregyháza Böjti sorozat 5. nap Cím: Amikor minden tökéletes lesz 1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 És a szent várost,

Részletesebben

1 Kor 15. A feltámadás

1 Kor 15. A feltámadás 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA r /, /, /, A HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA TIZENEGYEDIK KIADÁS^ KIADJA A MÉLIUSZ" KÖNYVKERESKEDÉS

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG FELTÉTELE

AZ ÜDVÖSSÉG FELTÉTELE MBS111 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÜDVÖSSÉG FELTÉTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ ÜDVÖSSÉG MEGFELELŐ FELTÉTELE A. Hit

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Testvérek, ne féljetek, mennyei Atyánk szelleme velünk van. Testvérek, ne féljetek, Isten Krisztusa velünk van.

Testvérek, ne féljetek, mennyei Atyánk szelleme velünk van. Testvérek, ne féljetek, Isten Krisztusa velünk van. Testvérek, ne féljetek, mennyei Atyánk szelleme velünk van. Testvérek, ne féljetek, Isten Krisztusa velünk van. Az Igazság üzenete Krisztus, az Igazság Szelleme az egyházon kívül! 2015. március 1. kiadás

Részletesebben