Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra"

Átírás

1 Invitel Távközlési Zrt Budaörs, Puskás Tivadar u Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Törzsszöveg Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: december 01. Invitel Távközlési Zrt.

2 Törzsszöveg Törzsszöveg Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG A szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) neve, címe Jogelődök A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők Hibabejelentő elérhetőségei Internetes honlap címe Felügyeleti szerv elérhetősége Az ÁSZF elérhetősége A jelen ÁSZF hatálya, alkalmazása AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI Az Előfizető A Felhasználó, a Végfelhasználó, valamint a végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező vállalkozás A Felhasználó A Végfelhasználó A végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező vállalkozás Ajánlattétel Az előfizetői szerződés megkötése Az írásban kötött előfizetői szerződések szabályai Az üzlethelységen kívül kötött előfizetői szerződések megkötésének speciális szabályai Az elektronikus úton (on-line) írásban kötött előfizetői szerződések szabályai A szóban kötött előfizetői szerződések szabályai A szerződéskötés A szerződéskötés írásbeli megerősítése és annak jogkövetkezményei A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések szabályai A szolgáltatás aktiválása és az üdvözlő hívás A Mobil Internet Szolgáltatás aktiválása Előfizetői hozzáférési pont létesítése Belépési díj, szerelési költség Alkalmi szolgáltatás (telefonállomás, bérelt vonal) Rádiós hozzáférésű telefon előfizetői hozzáférések speciális szabályai A DECT/SWING létesítés speciális feltételei Előfizetési díj A DECT/SWING üzemeltetésének és használatának speciális feltételei Az Egyetemes szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződések speciális szabályai Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása Az előfizetői szerződés módosítása a felek közös megállapodása alapján Az áthelyezés Az átírás Az Előfizető által igénybevett kiegészítő szolgáltatások körének változtatása Az előfizetői hívószám (kapcsolási szám) és annak megváltoztatása Mobil Internet Szolgáltatás tárgyában kötött előfizetői szerződés módosításának speciális szabályai A határozott időtartamú Egyedi előfizetői szerződés meghosszabbítása KKV-k által előfizetői minőségükre tekintettel kezdeményezett szerződésmódosítás Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítása AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA Előfizetői szolgáltatás tartalma Az Előfizető jogai A tudakozó-szolgáltatás A használat átengedése A Szolgáltató jogai Hívások megfigyelése Hívásbontás kárenyhítés céljából Ingatlanhasználati jogok A központokhoz és a hálózathoz kapcsolódó jogok Díjszedés korlátozása Hatályos: december 01. napjától 2

3 Törzsszöveg Törzsszöveg A Szolgáltató kötelezettségei Üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás Titoktartás Költségellenőrzés Felelősségi kérdések A Szolgáltató felelőssége Az Előfizető felelőssége Felelősség berendezésért, díjakért Vis major A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés A Mobil Internet Szolgáltatás igénybevételének speciális feltételei Az Előfizetőt terhelő további kötelezettségek A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az adatkapcsolatra vonatkozó speciális előírások SIM kártya használata Kiegészítő berendezések használata A mobileszközzel kapcsolatos kötelezettségek SIM-kártya és Mobileszköz letiltása Aktív kapcsolat megszakítása AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA Definíciók Mutatók és célértékek Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei SZÜNETELÉSEK, KORLÁTOZÁSOK A szolgáltatás szünetelésének esetei Szünetelés az Előfizető kérelmére Szünetelés a Szolgáltató érdekkörében felmerülő és vis major okból Szünetelés közérdekből Díjfizetés, illetve díjvisszatérítés a szünetelés alatt A Mobil Internet Szolgáltatás szünetelésére vonatkozó speciális rendelkezések Szolgáltató általi szüneteltetés Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés Szüneteltetés a SIM kártya elvesztése vagy eltulajdonítása miatt Az internet szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának karanténba helyezésére vonatkozó speciális rendelkezések A szolgáltatás korlátozása A szolgáltatás korlátozása az Előfizető szerződésszegése esetén A szolgáltatás korlátozása a Szolgáltató által A Mobil Internet Szolgáltatás Szolgáltató általi korlátozásának speciális szabályai A médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztése a Médiatanács felhívása alapján ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK Ügyfélszolgálat Hibaelhárítás A hiba bejelentése A hiba elhárítása A hibaelhárítás minősége A Szolgáltató érdekkörén kívül eső hiba elhárítása, egyéb munkák Panaszkezelés Az előfizetői panaszok kezelése A díjreklamáció A nyilvános telefonállomásokkal kapcsolatos reklamációk Mobileszköz letiltása iránti kérelem befogadása Az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése Az előfizetői szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítésének esetei A kötbér mértéke és megfizetésének módja Kötbér az előfizetői szolgáltatás nyújtásának késedelme miatt Kötbér az átírás teljesítésének késedelme miatt Kötbér az áthelyezés teljesítésének késedelme miatt Kötbér a hibabejelentés kezelése és a hibaelhárítás késedelme miatt Hatályos: december 01. napjától 3

4 Törzsszöveg Törzsszöveg Kötbér a korlátozás késedelmes megszüntetése miatt Kötbér a számhordozás bejelentésének késedelme vagy jogellenes elutasítása miatt A kötbér teljesítése Vitarendezés A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság A Gazdasági Versenyhivatal A bíróság DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR Az előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak Egyszeri (belépési) díj Előfizetési díj (havi díj, éves díj) Hívásdíjak (hívásfelépítési és forgalmi díjak) Adatforgalmi díj Díjcsomagok, szolgáltatáscsomagok A díjcsomagokra vonatkozó általános szabályok A szolgáltatáscsomagokra vonatkozó általános szabályok A díjcsomag- és szolgáltatáscsomag-váltás feltételei A számla A számla tartalma A számla megküldése Késedelmi kamat Díjtartozás esetén alkalmazandó eljárás Díjfizetési módok Díjmódosítás A díjvisszatérítés rendje Kedvezmények, akciók és az akciós díjak elérhetősége A kártérítési eljárás szabályai A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI SZERZŐDÉSEK IDŐTARTAMA Az Egyedi előfizetői szerződések időtartama A határozatlan idejű előfizetői szerződések megszűntetése Felmondás az Előfizető részéről Felmondás a Szolgáltató részéről Szolgáltatói felmondás az Előfizető díjtartozása esetén A határozott idejű előfizetői szerződések megszüntetése A határozott idejű előfizetői szerződések megszüntetésének általános szabályai Rendkívüli felmondás az Előfizető részéről Az igénybe vett kedvezmény meghatározása Rendkívüli felmondás a Szolgáltató részéről Szolgáltatói felmondás az Előfizető díjtartozása esetén Szolgáltatói felmondás az Előfizető egyéb szerződésszegése esetén Eljárás az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondása során Eljárás a jogviszony megszűnése esetén ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG Általános rendelkezések A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk A szolgáltató által kezelt adatok esetleges továbbítása, célja Az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei Adatbiztonság A Mobil Internet Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés speciális szabályai Tájékoztató a Mobil Internet Szolgáltatással továbbított küldemények és személyes adatok biztonságáról AZ ELŐFIZETŐ NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE Általános rendelkezések Az egyes nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések: Előfizetői listák, névjegyzékek, címtárak Az előfizetői adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) vagy tájékoztatási célra Előfizetői hívásadatok A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Definíciók Hatályos: december 01. napjától 4

5 Törzsszöveg Törzsszöveg 12.2 A közvetítőválasztással kapcsolatos szabályok a Szolgáltatónál, mint közvetítőválasztás biztosítására kötelezett szolgáltatónál A közvetítőválasztás menete A közvetítőválasztás tartalma Hívásonkénti közvetítőválasztás Közvetítő-előválasztás A közvetítőválasztás elmaradása A közvetítőválasztás előfeltételei A közvetítőválasztás műszaki korlátai A közvetítőválasztásra irányuló előfizetői szerződés megszűnésének esetei A közvetítőválasztással kapcsolatos szabályok a Szolgáltatónál, mint választható közvetítőszolgáltatónál A közvetítőválasztás menete A közvetítőválasztás tartalma A közvetítőválasztás fajtái: hívásonkénti közvetítőválasztás Közvetítő-előválasztás A közvetítőválasztás előfeltételei A közvetítőválasztás műszaki korlátai A szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje A közvetítőválasztásra irányuló előfizetői szerződés megszűnésének esetei TÁRSSZOLGÁLTATÓVAL ELŐFIZETŐI HUROK TELJES ÁTENGEDÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS A szolgáltatás leírása A szolgáltatás igénybevételének feltételei Az előfizetői szerződés hatályba lépésének feltétele AZ ELŐFIZETŐNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata A végberendezéssel kapcsolatos kötelezettségek Adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás MŰSORTERJESZTÉSI ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT - AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL KÍVÁNJA TÜNTETNI - AZ EHT (2A) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ADATOK Mellékletek 1. számú melléklet: Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 2. számú melléklet: Díjszabás 2.1. számú melléklet: Szolgáltatások díjai 2.2. számú melléklet: Választható telefon díjcsomagok 2.3. számú melléklet: Lezárt díjcsomagok 3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek Hatályos: december 01. napjától 5

6 Törzsszöveg Törzsszöveg 1. Általános adatok, elérhetőség 1.1 A szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) neve, címe A Szolgáltató teljes neve: Invitel Távközlési Zártkörűen működő részvénytársaság A Szolgáltató rövidített neve: Invitel Zrt. A Szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u A Szolgáltató társasági formája: Zártkörűen működő részvénytársaság A Szolgáltató cégjegyzékszáma: A Szolgáltató adószáma: Jogelődök A Szolgáltató a október 01. napján megvalósuló vállalati egyesülés következtében általános jogutódja az e pontban felsorolt szolgáltatóknak, és ezzel egyidejűleg ezzel az időponttal a jelen, üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) e szolgáltatók általános szerződési feltételeinek helyébe lépett: a.) FiberNet Kommunikációs Zrt.(2040 Budaörs, Puskás T. u ) b.) DunaWeb Távközlési Kft. (2600 Vác, Szüret u. 14.) c.) Donet-Info Kft.(2040 Budaörs, Puskás T. u ) 1.3 A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők (1) A központi ügyfélszolgálat címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Nyitva tartása: Hétfő: 08:30-20:30; Kedd, Csütörtök, Péntek: 08:30-16:00; Szerda: 08:30-18:00. Hétfőn között előzetes időpontfoglalás esetén kereshető fel az ügyfélszolgálat. Időpont az azt megelőző péntek óráig foglalható a Szolgáltató internetes honlapján ( az Online időpontfoglalás menüpont alatt, és a 1288-as, 1448-as, valamint a 1443-as telefonszámokon. A Szolgáltató egyéb értékesítési és ügyfélkapcsolati pontjainak (Ügyfélszolgálati Iroda, Invitel pont) címe és nyitvatartási ideje a központi Ügyfélszolgálati Irodában, valamint az internetes honlapján ( található. (2) Előfizetői szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése tárgyában, illetve a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos észrevételek, panaszok elintézése ügyében az előfizetők (a továbbiakban: Előfizető vagy Előfizetők) az Ügyfélszolgálati Irodákat nyitvatartási időn belül kereshetik fel. (3) Ügyfélszolgálatok telefonon vagy más elektronikus úton történő elérhetősége. A Szolgáltató az üzleti előfizetők megfelelő kiszolgálása érdekében két telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az adott Előfizetőt kiszolgáló ügyfélszolgálat elérhetősége a számlán kerül feltüntetésre. a.) Ügyfélszolgálat kisüzleti előfizetők, egyéni vállalkozók részére (1-5 fős vállalkozások): Információ és értékesítés: 1288 Ügyfélszolgálat: (a korábbi FiberNet, Donet-Info és Dunaweb kábeltelevíziós hálózaton nyújtott szolgáltatásainak előfizetői számára) Elérhetőség: Hétfő Péntek 08:00 20:00 Telefax szám: (06 28) (06 1) (a korábbi FiberNet, Donet-Info és Dunaweb kábeltelevíziós hálózaton nyújtott szolgáltatásainak előfizetői számára) Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407 cím: Hibabejelentő: 1445 Elérhetőség: a hét minden napján 24 órában elérhető b.) Ügyfélszolgálat üzleti előfizetők részére (5-nél több fős vállalkozások): Információ és értékesítés: 1444 / 1 menüpont Ügyfélszolgálat: 1444 / 2 menüpont, külföldről: Elérhetőség: Hétfő Péntek 08:00 18:00 Telefax szám: (06 1) Levelezési cím: 2041 Budaörs, Pf cím: Hatályos: december 01. napjától 6

7 Törzsszöveg Törzsszöveg Hibabejelentő: 1444 / 5 menüpont, , külföldről: , Elérhetőség: a hét minden napján 24 órában elérhető (4) A 1443, 1444 és a 1445 hívószámok belföldi vezetékes telefonról díjmentesen, mobil telefonról kék szám hívás díjáért hívhatóak; a 1448 hívószám Invitel hálózatból díjmentesen, más belföldi vezetékes vagy mobiltelefonról kék szám hívás díjáért hívható. A 1288 hívószám és a zöld szám bármely belföldi vezetékes vagy mobiltelefonról díjmentesen hívható. 1.4 Hibabejelentő elérhetőségei Az Előfizető, vagy az érdekkörében eljáró más személy az észlelt működési rendellenességet vagy a működésképtelenséget a.) a Szolgáltató 1.3 pont (1) bekezdés szerinti Ügyfélszolgálati Irodáiban az ott megadott nyitvatartási időkben, b.) a Szolgáltató technikai ügyeletén (hibabejelentő) - amely a 1.3 pont (3) bekezdésében megadott hibabejelentő telefonszámokon, a hét minden napján 24 órában elérhető, c.) levélben, vagy d.) az Egyedi előfizetői szerződésben megjelölt egyéb módon jelezheti. A hibabejelentés részletes szabályait a pont tartalmazza. 1.5 Internetes honlap címe A Szolgáltató Internetes honlapjának elérhetősége: Felügyeleti szerv elérhetősége A Szolgáltató tevékenysége felett a felügyeleti jogokat hírközlési szempontból a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa gyakorolja, a hatóság szervezetei és elérhetősége az alábbi, honlapjának címe: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervei és azok elérhetőségei Honlap: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom u Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75. Telefon: (06 1) Telefax: (06 1) cím: Média- és Hírközlési Biztos Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 75. Telefon: (06 1) Telefax: (06 1) Médiatanács Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5. Telefon: (06 1) , (06 1) Telefax: (06 1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ügyfélszolgálati irodáinak címei, telefonszámai és nyitva tartása: Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. Telefon: (06 1) (központi ügyfél-tájékoztatási vonal) Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43. Telefon: (06 52) Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17. Telefon: (06 46) Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53. Telefon: (06 72) Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: (06 99) Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (06 62) Hatályos: december 01. napjától 7

8 Törzsszöveg Törzsszöveg Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00-12:00 Szerda: 13:00-16:00 Péntek: 08:00-12:00 Az ügyfélszolgálati telefonszámok elérhetőségének ideje: Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:30 Péntek: 08:00-14: Az ÁSZF elérhetősége (1) A Szolgáltató az ÁSZF szövegét az Ügyfélszolgálati Irodáiban nyomtatott formában helyezi el, vagy elektronikus megjelenítő eszközön teszi hozzáférhetővé és mindenki számára egységes szerkezetbe foglalva frissíti. Ezen túl az internetes honlapján ( a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi. (2) Az ÁSZF módosításai során annak a legutóbbi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőző időponttól kezdődően megtalálható a Szolgáltató honlapján és onnan letölthető. Ezen kívül a honlapon megtalálható az ÁSZF valamennyi módosítása huszonnégy hónapra visszamenőleg. (3) Előfizetői igény esetén az ÁSZF tartalmáról a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad. 1.8 A jelen ÁSZF hatálya, alkalmazása (1) A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, a Szolgáltató által üzleti/intézményi Előfizetőknek nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások az alábbiak: a.) hangátviteli (telefon) szolgáltatás b.) bérelt vonali szolgáltatás c.) VPN, Adathálózati és kiegészítő szolgáltatás d.) Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatás d.) műsorterjesztési szolgáltatás (IPTV) e.) lekérhető és kiegészítő médiaszolgáltatás. (2) Jelen ÁSZF törzsszövege a Szolgáltató által nyújtott valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó közös rendelkezéseket tartalmazza, míg az egyes Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírását, a díjszabást, valamint a Szolgáltatásminőségi mutatók, célértékek meghatározását az ÁSZF mellékletei tartalmazzák. Valamely mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF törzsszöveg rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Az ÁSZF-re, a jelen ÁSZF alapján kötött egyedi előfizetői szerződésekre (továbbiakban: Egyedi előfizetői szerződés) kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak: a.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), b.) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.), c.) az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérő szóló 3/2011. (IX.26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Anft.), d.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.), e.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), f.) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet, g.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.), h.) honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény, i.) Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény, j.) a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló évi CCXXIII. törvény figyelembe vételével a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Btk.), k.) a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004 (IV.13.) IHM rendelet, l.) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.), Hatályos: december 01. napjától 8

9 Törzsszöveg Törzsszöveg m.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.), n.) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény, o.) a március 15. előtt megkötött előfizetői szerződések és azok későbbi módosításai tekintetében azok bármely okból történő megszűnéséig, megszüntetéséig vagy a Szolgáltató és az Előfizető kifejezett eltérő írásbeli megállapodásáig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), p.) a március 15-én vagy azt követően megkötött előfizetői szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), q.) az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. (III.26.) BM rendelet r.) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet, s.) a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet.. (4) Az Eszr. 4. -a lehetővé teszi az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára, hogy az üzleti/intézményi Előfizetők számára nyújtott előfizetői szolgáltatások feltételeinek kialakítása és alkalmazása során: a.) az Eszr. által meghatározott jogszabályhelyek tekintetében azoktól ÁSZF-jükben eltérjenek, b.) az Eszr. által meghatározott jogszabályhelyek tekintetében azoktól az Egyedi előfizetői szerződésekben egyező akarattal eltérjenek, c.) egyező akarattal eltérjenek az ÁSZF-ben foglaltaktól, d.) a b.) és c.) pontokban foglaltak értelemszerű kivételével megállapodjanak azon feltételekben, amelyekre tekintettel a Szolgáltató jogosulttá válik az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására. (5) Az Eszr.-re, és a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Szolgáltató az üzleti előfizetői számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásaira vonatkozó feltételeit jelen ÁSZF-be foglalta. (6) A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra kiterjed, személyi hatálya pedig az üzleti Előfizetőkre. (7) A jelen ÁSZF-ben, illetve az annak alapján a felek között létrejött Egyedi előfizetői szerződésben nem szabályozott kérdésekben a feleknek ebben a sorrendben a.) az Eszr., vagy b.) az Eht., valamint c.) a Ptk., a évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) 1. -ában és 50 (1) bekezdésében írtakra figyelemmel (i) a március 15-én vagy azt követően kötött előfizetői szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, vagy (ii) a március 15. előtt kötött előfizetői szerződésekre és azok módosításaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. (8) Felek egyező akarattal az Egyedi előfizetői szerződésben eltérhetnek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól. 2.1 Az Előfizető 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei (1) A jelen ÁSZF vonatkozásában az Előfizető olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll. (2) Az Előfizető egyéni és üzleti/intézményi kategóriájú lehet: a.) egyéni előfizető az a természetes személy előfizető, aki - nyilatkozatával egyezően - gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást, b.) üzleti/intézményi előfizető a gazdálkodó szervezet, a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, az egyesület, a köztestület, illetőleg az alapítvány, valamint az egyéni vállalkozó magánszemély. (3) Kis és középvállalkozások ( KKV ) az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni Előfizetőkre vonatkozó ÁSZF-ek szabályainak vonatkozásukban történő alkalmazását, amelyről a Szolgáltató köteles részletes az előnyöket és hátrányokat bemutató tájékoztatást adni, és annak megtörténtét igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződés semmis. (4) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a.) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b.) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Hatályos: december 01. napjától 9

10 Törzsszöveg Törzsszöveg A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a.) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b.) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a.) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b.) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (5) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. (6) A vállalkozásnak a 11. fejezetben írtak szerint megfelelően igazolnia kell, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok szerint KKV-nak minősül. Amennyiben nyilatkozata hiányos vagy valótlan, a Szolgáltatót nem terheli az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazásának kötelezettsége, illetve az Előfizetőnek meg kell térítenie a Szolgáltatót ennek következtében ért károkat és viselnie kell eljárásának egyéb jogkövetkezményeit is. (7) A jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatások tekintetében új előfizető az olyan Előfizető, aki (vagy amelyik) a szolgáltatás igénybe vételére irányuló igénybejelentés Szolgáltatóhoz történő beérkezése dátumát megelőző 90 napon belül bármilyen időtartamban a Szolgáltatóval megkötött hatályos előfizetői szerződéssel nem rendelkezett. (8) Minden előfizetői hozzáférési pontnak csak egy előfizetője lehet. 2.2 A Felhasználó, a Végfelhasználó, valamint a végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező vállalkozás A Felhasználó (1) Felhasználó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki vagy amely igényli, vagy használja az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. (2) A Szolgáltató meghatározott körben nemcsak Előfizetők számára biztosítja a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató a nyilvános telefonszolgáltatást és a távirat-szolgáltatást az azt igénybevevők részére biztosítja. (3) Közterületen, középületben, postahivatalban, illetőleg a közönség számára nyitva álló kereskedelmi üzlethelyiségben, nyilvános telefonállomáson a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. (4) A nem előfizetői szerződésen alapuló távolsági hívás (beszélgetés) kapcsolására vonatkozó szerződés a megrendelőtől felvett igénybejelentés időpontjában jön létre. A távolsági hívás kapcsolására vonatkozó szerződés teljesítésére a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli. (5) A távirat-szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a megrendelőtől (felhasználótól) felvett üzenetet a távközlő hálózat és a postai szolgáltató igénybevételével továbbítja a címzetthez A Végfelhasználó (1) A Végfelhasználó a műsorterjesztési szolgáltatás vonatkozásában azon harmadik fél természetes személy (Felhasználó), akinek a részére külön megállapodás alapján az Előfizető saját gazdasági tevékenysége körében a Szolgáltatásokat elérhetővé teszi, továbbértékesíti. (2) A Végfelhasználó kizárólag az Előfizetővel áll szerződéses jogviszonyban. A Végfelhasználó irányában a Szolgáltatással és annak továbbértékesítésével kapcsolatos minden felelősség kizárólag és teljes körűen az Előfizetőt terheli A végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező vállalkozás A Csoportos IPTV szolgáltatás esetében a Végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező vállalkozás azon vállalkozás illetve Előfizető, amely a Végfelhasználó valamely elektronikus hírközlő hálózathoz vagy annak egy részéhez történő fizikai vagy logikai csatlakoztatása felett rendelkezési jogot gyakorol. 2.3 Ajánlattétel (1) Igénylő az az egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a szolgáltatást igénybe kívánja venni. (2) Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot írásban, szóban, táblagép eszközre rendszeresített űrlapon vagy ráutaló magatartással valamint ezek kombinációjával lehet megtenni. Ajánlattételnek minősül: a.) a hírközlési szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá b.) az írásban, elektronikus levél formájában, vagy egyéb hírközlési úton történő értesítés, amelyet a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről ad ki, valamint Hatályos: december 01. napjától 10

11 Törzsszöveg Törzsszöveg c.) a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. (3) A Szolgáltató az igénybejelentéseket nyilvántartásba veszi. (4) Az igénybejelentés (ajánlat) kötelező tartalmi elemei: a.) az Előfizető neve, székhelye, b.) az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az Előfizető bankszámlaszáma. c.) nyilatkozat arról, hogy a Szolgáltatás egyetemes hírközlési szolgáltatásnak minősül-e, és hogy az igényelt hozzáférést kizárólag telefonszolgáltatásra, vagy a telefonszolgáltatás igénybevétele mellett internet-, vagy faxszolgáltatásra is használni kívánja-e. A szolgáltatás megvalósítása érdekében a Szolgáltató részére további adatokat is meg kell adni, így különösen: d.) az előfizetői hozzáférési pont létesítési helye, telefonszolgáltatás esetén az ahhoz csatlakozó távközlő berendezések jellege és darabszáma (pl. telefon, fax, modem stb.), f.) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása, g.) az igénybejelentés helye és időpontja, g.) a szerződés tartama. (5) Az igénylő köteles arról nyilatkozni, hogy a felszerelési helyként megjelölt ingatlant milyen jogcímen használja. (6) A Szolgáltató jogosult marketing vizsgálatok céljára az igénylőtől egyéb adatokat is kérni. Az igénylő ezen egyéb adatok szolgáltatását megtagadhatja. (7) A Szolgáltató függetlenül az ajánlat megtételének módjától az ajánlat beérkezését, illetve jelenlévők között az igénylő ajánlatáról való tudomásszerzést követően amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor, haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és a szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti ajánlattevőt arról, hogy a.) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfizetői szerződést átadja, megküldi, b.) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában a (2) bekezdésben foglalt időpontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot, vagy c.) több szolgáltatást vagy több végpontot magába foglaló hálózat esetén további műszaki egyeztetés szükséges, vagy d.) az ajánlatot elutasítja. (8) Az igénylő köteles biztosítani, hogy az általa felszerelési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges felmérések elvégzése céljából beléphessen. (9) Ha az igénylő a belépési díjelőleg, a belépési díj, illetve a szerelési költség őt terhelő részének a megfizetését nem vállalja, az erről szóló nyilatkozatát az ajánlat visszavonásának kell tekinteni. (10) A Szolgáltató a fentieken túlmenően jogosult az ajánlatot (igénybejelentést) nyilvántartásából törölni, amennyiben az igénylő: a.) a belépési díjelőleget, vagy a szerelési díj megfizetését a részére megküldött számla alapján határidőre nem fizeti meg, vagy ha b.) az előfizetői szerződés megkötését visszautasította, illetve a részére levélben megküldött szerződést a Szolgáltató részére 30 napon belül nem küldte vissza. (11) A felszerelés várható időpontját az erről szóló értesítésben meg kell határozni, ezen időponthoz a Szolgáltató kötve van. 2.4 Az előfizetői szerződés megkötése (1) Az előfizetői szerződés az Egyedi előfizetői szerződésből és a mindenkor hatályos ÁSZF-ből áll. Az előfizetői hozzáférési pont létesítésével és azon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kizárólagosan az érintett Előfizetőre vonatkozó szerződés feltételeket a felek Egyedi előfizetői szerződésbe foglalják. (2) A Szolgáltatót az egyetemes hírközlési szolgáltatás kivételével nem terheli szerződéskötési kötelezettség. (3) Az ajánlatot a 2.3 pont (2) bekezdésben felsorolt módokon lehet megtenni. (4) Szolgáltató a szerződés megkötését a (2) bekezdésében írottakon kívül is megtagadhatja, ha: a.) az igénylőnek a Szolgáltatóval szemben bármilyen szolgáltatásból eredően díjtartozása van, b.) az igénylő számlatartozása miatt más hírközlési szolgáltató a szerződését felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét korlátozta, c.) az igénylő számlatartozása miatt ellene más hírközlési szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett, Hatályos: december 01. napjától 11

12 Törzsszöveg Törzsszöveg d.) az igénylő más szolgáltatót megtévesztett, és ezzel kárt annak okozott, e.) olyan létesítési címre vonatkozóan érkezik igénybejelentés, amelyen létesített hozzáférésre vonatkozóan a Szolgáltató az előfizető szerződését az igénybejelentés időpontjában még fennálló díjtartozás miatt felmondta. f.) igénylőnek az előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozata nyilvánvalóan valótlan, és azt a Szolgáltató felszólítása ellenére sem módosítja. (5) Egyedi előfizetői szerződés megkötése esetén a Szolgáltató az Előfizető által közölt adatokat jogosult ellenőrizni. Az Előfizető a szerződésben feltüntetett adatait lehetőleg 30 napnál nem régebbi - cégkivonattal, cégbizonyítvánnyal, alapító okirattal, egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal, más vállalkozás egyéb, az arra irányadó szabályok szerinti irattal, és az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányának bemutatásával köteles igazolni. A fenti okiratok bemutatásának megtagadása esetén a Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli. (6) Előfizetői szerződést meghatalmazott útján is lehet kötni. (7) A Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződéstől elállni, amennyiben annak megkötését követően jut a tudomására olyan objektív, a szerződés megkötésekor általa bármely okból nem ismert műszaki jellegű körülmény, amely miatt a hozzáférési pontot az általánosan alkalmazott technológiák használatával, a piacon igazolhatóan elfogadott költségek mellett nem tudja kiépíteni, illetve a szolgáltatás nyújtását nem tudja megkezdeni. A Szolgáltató elállhat abban az esetben is, ha bebizonyosodik, hogy az előfizetői szerződés az Előfizetőnek felróható okból az annak létrejöttére vonatkozó ÁSZF szabályoknak nem felelt meg. (8) Az Előfizető jogosult az előfizetői szerződéstől - legfeljebb a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pont kiépítése naptári napjáig elállni, - amennyiben az abban meghatározott időpontig a Szolgáltató a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pont létesítését nem kezdi meg, és ezért az Előfizető a szolgáltatói késedelem miatt előálló, megfelelően igazolt érdekmúlás következtében a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az Előfizető nem állhat el az előfizetői szerződéstől abban az esetben, ha az elállást tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pont kiépítése naptári napját megelőző napig nem juttatja el a Szolgáltató számára, avagy azt ezen időpontig nem adja postára. (9) Az elállást felek a másik félhez címzett, tértivevényes ajánlott levélbe foglalt írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják, és annak a címzett általi kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek az addig egymás számára teljesített szolgáltatásokat, árukat vagy díjakat megfizetni, visszafizetni vagy visszaszolgáltatni. (10) A Szolgáltató és az Előfizető között szóban, írásban és ráutaló magatartás kombinációjával jön létre az előfizetői szerződés amennyiben a felek szerződéses nyilatkozatukat nem azonos módon teszik meg. Ebben a tekintetben írásbeli szerződéses nyilatkozatnak minősül a táblagép eszközön és az elektronikus úton (online) tett igénybejelentés. Az Előfizető igénybejelentését írásban és szóban teheti meg, azonban a Szolgáltató az Előfizető ajánlatát ráutaló magatartással is elfogadhatja (például a szolgáltatás létesítésével), valamint a Szolgáltató válaszát az Előfizetői igénybejelentésre az Előfizető elfogadhatja ráutaló magatartással (például a létesítési munkalap aláírásával vagy a szolgáltatási díj megfizetésével). Szóban, írásban és ráutaló magatartás kombinációjával a Szolgáltató bármely szolgáltatása tekintetében létrejöhet előfizetői szerződés Az írásban kötött előfizetői szerződések szabályai (1) Amennyiben a felek az Egyedi előfizetői szerződést írásban kötik meg, az igénylőnek a Szolgáltató által biztosított nyomtatványt kell kitöltenie és aláírnia. Az Egyedi előfizetői szerződés elnevezésű nyomtatvány, mindaddig, amíg azt mindkét fél alá nem írja, ajánlatnak (előfizetői igénybejelentésnek), az Előfizető pedig igénylőnek minősül. (2) Az írásban megkötött Egyedi előfizetői szerződésnek az Eht (5) bekezdésére figyelemmel a következőket kell tartalmaznia, amennyiben azt a szolgáltatás jellege indokolja: a.) személyes adatok: aa) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, ab) az Előfizetői hozzáférési pont helye, ac) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, ad) nem egyéni Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, ae) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek; b.) a Szolgáltató adatai: ba) a Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, bb) a Szolgáltató cégjegyzékszáma, bc) a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége, bd) a hibabejelentő elérhetősége, be) az internetes honlap elérhetősége; Hatályos: december 01. napjától 12

13 Törzsszöveg Törzsszöveg c.) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: ca) a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az Előfizető által kért szolgáltatások, cb) utalás az ÁSZF azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben meghatározott, vagy a Szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, cc) amennyiben a Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az Előfizető erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza, cd) a szolgáltatás megkezdésének határideje, ce) az Előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az ÁSZF-ben hol találhatóak, azzal, hogy e díjak az Egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az Egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva, cf) forgalomtól függő díjazású díjcsomagok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a Szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, cg) amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, ch) a díjfizetés módja, ci) a számlakibocsátás határideje, cj) értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és kedvezményes ára, a határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei, ck) az Előfizető hívószáma, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje, cl) a határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthető adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhető percek, az ingyenesen küldhető SMS-ek, MMSek száma, valamint a nyújtott kedvezmények mértéke; d.) az előfizetői szerződés időtartama: da) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, db) a kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszüntetés esetén a készülékre, végberendezésre vonatkozó megállapodást is, dc) a határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei, dd) utalást az általános szerződési feltételek azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe, de) a határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza; e.) az ÁSZF elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők, a fejezetek elérhetősége; f.) az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje: fa) az előfizetői névjegyzékkel, fb) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával, fc) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével, fd) a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével, fe) az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval, Hatályos: december 01. napjától 13

14 Törzsszöveg Törzsszöveg ff) a kis- és középvállalkozási minőséggel, fg) az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével, fh) a mobil internet hozzáférési szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés esetén az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelően; g.) az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az Előfizetőt megillető jogok; h.) amennyiben a Szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d.) pont szerinti korlátozással él, az Előfizető nyilatkozata az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról; i.) a szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, utalva az ÁSZF-re; j.) az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei, utalva az ÁSZF-re; k.) az Előfizető tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az ÁSZF azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák; l.) az Előfizető tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m.) utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; n.) utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o.) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az ÁSZF mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat Az üzlethelységen kívül kötött előfizetői szerződések megkötésének speciális szabályai (1) Az üzleten kívül - általában az Előfizető székhelyén - kötendő Egyedi előfizetői szerződések megkötésére vonatkozó ajánlatot (igénybejelentést) az igénylő olyan módon teszi meg, hogy elfogadja a Szolgáltató képviselője (ügynöke) által bemutatott és ismertetett Egyedi előfizetői szerződésben foglaltakat. Ennek során az igénylő kifejezi azon szándékát, hogy az abban foglalt feltételekkel Egyedi előfizetői szerződést kíván kötni a Szolgáltatóval. (2) Abban az esetben, ha az előfizetői szerződés megkötésének jelen fejezet 2.1 pontjában foglalt feltételei fennállnak, az előfizetői szerződés annak Előfizető által a Szolgáltató által írásban vagy a táblagép eszközre rendszeresített űrlap aláírása napján jön létre, a 2.4 pont (7) bekezdésében foglaltakra is tekintettel. (3) A Szolgáltató nevében eljáró ügynök a szerződés lényegéről, megkötésének alapvető körülményeiről, az Előfizető legfontosabb jogairól és kötelezettségeiről külön Nyilatkozat aláíratásával hívja fel a figyelmet. A Nyilatkozatot a Szolgáltató megőrzi. (4) Azon Egyedi előfizetői szerződések esetében, ahol a Szolgáltató megítélése szerint különösen az ügynök értékesítési tevékenységéhez kapcsolódó előfizetői panaszok száma alapján ez indokolt, a Szolgáltató az Előfizető szerződéskötési szándékát a szerződés megkötése napjától számított 2-5 munkanapon belül az Előfizetővel telefonon történő megkeresés útján megerősítteti. Ha az Előfizető a Szolgáltató által rögzített megerősítő ( verifikációs ) hívás során szerződéskötési szándékát nem tartja fenn, úgy Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződést szerződéskötési akarat hiányában nem tekinti létrejöttnek. (5) Amennyiben a megerősítő hívásra nem kerül sor, avagy az sikeres, az Egyedi előfizetői szerződést a Szolgáltató az aláírás napjával érvényesen létrejöttnek tekinti. (6) Az előfizetői szerződés postai megküldése során a Szolgáltató azzal a vélelemmel él, hogy az Előfizető azt a postára adást követő 7. napon vette kézhez. Amennyiben a kézhezvétel napját az Előfizető vitatja, a postára adás tényét a Szolgáltatónak kell bizonyítania Az elektronikus úton (on-line) írásban kötött előfizetői szerződések szabályai (1) A Szolgáltató által meghatározott egyes szolgáltatások, szolgáltatáscsomagok igénybevételére vonatkozó Egyedi előfizetői szerződés a Szolgáltató honlapján keresztül, az Előfizető által leadott megrendelés alapján, elektronikus úton, írásban is létrejöhet. (2) Az elektronikus úton történő szerződéskötés során a Szolgáltató köteles a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy tárolja és előhívja azokat. Hatályos: december 01. napjától 14

15 Törzsszöveg Törzsszöveg (3) A Szolgáltató az Előfizető (igénybe vevő) megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az Előfizetőt: a.) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni; b.) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül; c.) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről; d.) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről. (4) Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött előfizetői szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerződést a Szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az Előfizetőnek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. A Szolgáltató elektronikus úton történő szerződéskötéskor is köteles biztosítani, hogy a kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor kérhessék az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatás az egyéni előfizetők számára is elérhető a Szolgáltató ÁSZF-je szerint. Ebben az esetben a Szolgáltató a részletes - az előnyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást elektronikus úton köteles megadni, a tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató elektronikus úton, a tájékoztatás módjához igazodóan köteles igazolni. (5) A Szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az Előfizető az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az Előfizető megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak. (6) A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Előfizetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik A szóban kötött előfizetői szerződések szabályai A szerződéskötés (1) A Szolgáltató szóban, telefonon keresztül köthet Egyedi előfizetői szerződést. (2) Az Előfizetőt a Szolgáltató munkavállalója vagy megbízottja (ügynöke) hívja fel, majd a szóbeli szerződéskötési eljárás megkezdéseként részletesen tájékoztatja a hívás céljáról, (vagyis arról, hogy a beszélgetés célja Egyedi előfizetői szerződés megkötése). A beszélgetés során a Szolgáltató és az igénylő tisztázza, és a hangfelvétel számára egyértelmű kijelentésekkel rögzíti az Egyedi előfizetői szerződés lényeges elemeit, különös tekintettel a következőkre: a.) az igénylő (Előfizető) személyes adatai, b.) a Szolgáltató adatai, c.) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás főbb adatai, a szolgáltatás lényeges tulajdonságai, díjai, igénybe vételének módja, feltételei, minősége, d.) az előfizetői szerződés időtartama, e.) az ÁSZF elérhetősége, f.) a felek által fontosnak tartott egyéb, a szerződés létrejöttével és az igényelt szolgáltatással összefüggő kérdések. (3) Az Egyedi előfizetői szerződés az Előfizetőnek a beszélgetés során az ajánlatra tett egyértelmű, kifejezett igenlő nyilatkozata nyomán jön létre, a telefonbeszélgetés napján. (4) A Szolgáltató a szóbeli szerződések megkötéséről hangfelvételt készít, ennek tényéről a beszélgetés megkezdésekor tájékoztatja az Előfizetőt. A hangfelvétel készítésének jogalapja az Előfizető hozzájárulása, mely hozzájárulás megadása önkéntes. A Szolgáltató az engedélyt akkor tekintheti megadottnak, amennyiben az Előfizető a.) az engedélyt kifejezett nyilatkozatával adja meg, és b.) a telefonkapcsolatot ezt követően is fenntartja. Amennyiben az Előfizető nem járul hozzá a hangfelvétel készítéséhez, ezzel nyilatkozata szerint a szerződéskötéstől elzárkózhat, vagy a szerződéskötés más módjait (személyesen, írásban) is választhatja. A hangfelvétel készítésének célja a szerződés létrejöttének és tartalmának igazolása. A Szolgáltató a hangfelvételeket az előfizetői adatokra vonatkozó előírások szerint, visszakereshető módon kezeli, amelynek részletes szabályait a 10. fejezet határozza meg. Az Infotv. szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles a szóbeli szerződéskötés során készített hangfelvételnek az érintett Előfizető általi visszahallgatását kérésre a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé tenni. A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy Hatályos: december 01. napjától 15

16 Törzsszöveg Törzsszöveg hatósági felhívásra a felhívásra megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az Előfizető részére a másolat biztosítása egy alkalommal ingyenes. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a Szolgáltató a hangfelvételeket törli. (5) A Szolgáltató az ügynökök útján történő értékesítés esetében ahol a Szolgáltató megítélése szerint különösen az ügynök értékesítési tevékenységéhez kapcsolódó előfizetői panaszok száma alapján ez indokolt, a Szolgáltató az Előfizető szerződéskötési szándékának megerősítése érdekében a szerződés megkötése dátumától számított 5 munkanapon belül telefonon ismételten megkeresi az Előfizetőt egy megerősítő (ún. verifikációs ) hívással. A verifikációs hívás célja, hogy a Szolgáltató ismételten megvizsgálja az Előfizető szerződéskötési szándékának, és az ezzel kapcsolatban tett igenlő nyilatkozatának fennállását. A megerősítő ( verifikációs ) hívás során az Előfizetőnek lehetősége van korábbi, a szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatát fenntartani, avagy visszavonni. Ha az Előfizető a Szolgáltató által rögzített megerősítő ( verifikációs ) hívás során szerződéskötési szándékát nem tartja fenn, vagy a javára más által tett nyilatkozatot utólag nem hagyja jóvá, úgy a Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződést szerződéskötési akarat hiányában nem tekinti létrejöttnek. A megerősítő ( verifikációs ) híváshoz a pont (4) bekezdésében foglaltak kivételével egyéb joghatás (határidők számítása, jogvesztés stb.) nem fűződik. (6) Amennyiben a megerősítő hívásra nem kerül sor, avagy az sikeres, az Egyedi előfizetői szerződést a Szolgáltató a (3) bekezdésben írt telefonbeszélgetés napjával tekinti érvényesen létrejöttnek, azaz e telefonbeszélgetés napja a szerződéskötés dátuma A szerződéskötés írásbeli megerősítése és annak jogkövetkezményei (1) A szerződéskötést követően a Szolgáltató az Előfizető számára írásbeli megerősítést (a továbbiakban: Írásbeli Értesítés) küld postai küldeményként vagy az Előfizető által ebből a célból megadott címére elektronikus levél útján. Az Írásbeli Értesítés tartalmazza a telefonbeszélgetés útján megkötött Egyedi előfizetői szerződés legfontosabb adatait, kötelezettségeket és jogokat. (2) Az Írásbeli Értesítés megküldése során a Szolgáltató az Előfizető ellenkező tartalmú, igazolt állításáig azzal a vélelemmel él, hogy Előfizető a tájékoztatót annak postára adását követő 7. napon vette kézhez. A Magyar Posta eljárása a Szolgáltatónak a panasz elbírálására rendelkezésre álló határidejébe nem számít bele. (3) A Szolgáltatót nem terheli az Írásbeli Értesítés megküldésének kötelezettsége, amennyiben az Egyedi előfizetői szerződést a pont (2) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával az Előfizető számára hozzáférhetővé teszi. (4) Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről a körülményről annak felmerülésekor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles az Előfizetőt tájékoztatni, és az Előfizető által esetlegesen befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb a harminc napon belül visszatéríteni. Ebben az esetben a Szolgáltató helyettesítő szolgáltatást kínálhat fel, amelynek feltételeiről külön tájékoztatja az Előfizetőt A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések szabályai (1) Az Előfizetőnek lehetősége van, hogy a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatások tekintetében ráutaló magatartás tanúsításával, így különösen számla befizetésével, a Szolgáltató által biztosított előtét és/vagy szolgáltatáskijelölő szám tárcsázásával, vagy a szolgáltatás esetenkénti aktiválásával hozza létre az Egyedi előfizetői szerződést. Ilyen szolgáltatásnak tekinthető különösen, de nem kizárólag a díjcsomag módosítás, a nyílt Internet szolgáltatás igénybevétele, az emeltdíjas tartalom-szolgáltatások igénybevétele, telefonon feladott távirat-szolgáltatás, Világszám szolgáltatás és Hangposta szolgáltatás igénybevétele. Az igénybevétel feltételeit az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő elérése esetén ráutaló magatartással is létrejön az Egyedi előfizetői szerződés a hívást kezdeményező Előfizető és a - hívott Internet szolgáltatóval az Internet szolgáltatóhoz irányuló forgalom eljuttatására vonatkozó hálózati szerződéses jogviszonyban álló - Szolgáltató között A szolgáltatás aktiválása és az üdvözlő hívás (1) A Szolgáltató az Előfizetőt a szolgáltatás aktiválásáról - azaz a szolgáltatás igénybevétele műszaki feltételeinek megteremtéséről - telefonon keresztül tájékoztatja ( üdvözlő hívás ). Az üdvözlő hívás célja az Előfizető tájékoztatása arról, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató megkezdte. Az üdvözlő híváshoz a Szolgáltató joghatást nem fűz, és az érvényesen létrejött Egyedi előfizetői szerződés alapján abban az esetben is megkezdi a szolgáltatás nyújtását, ha az üdvözlő hívás az Előfizetőt nem érte el. Hatályos: december 01. napjától 16

17 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) Amennyiben Előfizető az előfizetői szerződést határozott időre köti, a határozott időtartam az aktiválás napján kezdődik. Az aktiválás pontos időpontjáról az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán pontos információt kaphat A Mobil Internet Szolgáltatás aktiválása (1) Az előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató - a felek eltérő megállapodása hiányában - az érvényes előfizetői szerződés létrejöttétől számított maximum 5 napon belül vállalja a SIM-kártya illetve a Mobil Internet Szolgáltatás aktiválását az Előfizető részére. (2) Amennyiben Előfizető határozott idejű előfizetői szerződést kötött, a határozott időszak az aktiválás napján kezdődik. Az aktiválás időpontjáról az Előfizető a Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámán kaphat információt. (3) A Szolgáltató az Előfizetőt a Szolgáltatás aktiválásáról - azaz a Szolgáltatás igénybevétele műszaki feltételeinek megteremtéséről - telefonon keresztül ( üdvözlő hívás ) vagy SMS útján ( üdvözlő üzenet ) tájékoztatja. Az üdvözlő hívás illetve üdvözlő üzenet célja az Előfizető tájékoztatása arról, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató megkezdte. Az üdvözlő híváshoz illetve az üdvözlő üzenethez a Szolgáltató joghatást nem fűz, és az érvényesen létrejött Egyedi előfizetői szerződés alapján abban az esetben is megkezdi a Szolgáltatás nyújtását, ha az üdvözlő hívás illetve az üdvözlő üzenet az Előfizetőt nem érte el. 2.5 Előfizetői hozzáférési pont létesítése (1) Az előfizetői szerződés alapján az előfizetői hozzáférési pont létesítése a Szolgáltató telefon vagy adatátviteli hálózatához történő csatlakozási lehetőség kiépítését és erre irányuló előfizetői igény esetén a végberendezés (pl. telefonkészülék) biztosítását foglalja magában. Ha a végberendezés a Szolgáltató tulajdonát képezi, akkor annak használatáért a Díjszabás szerinti havi bérleti díjat kell fizetni. (2) A Szolgáltató az ÁSZF 3. sz. mellékletben meghatározott, a szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határidejére vonatkozó célértéknek megfelelően vagy az előfizetői szerződésben meghatározott időpontig elvégzi az előfizetői hozzáférési pont kiépítését és azon lehetővé teszi a szerződés tárgyát képező szolgáltatás valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybe vételét. (3) Ha a Szolgáltató az előfizetői szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az Előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az Előfizető elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfizető számára, az Előfizető pedig egyidejűleg köteles a Szolgáltató által részére átadott eszközöket a szolgáltatónak átadni. Az Előfizető nem állhat el a szerződéstől abban az esetben, ha az elállást tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pont kiépítése naptári napját megelőző napig nem juttatja el a Szolgáltató számára, avagy azt ezen időpontig nem adja postára. (4) A Szolgáltató elállhat az előfizetői szerződéstől abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy az Egyedi előfizetői szerződés az Előfizetőnek felróható okból az annak létrejöttére vonatkozó jogszabályi, vagy ÁSZF rendelkezéseknek nem felelt meg. (5) Az elállást felek a másik félhez címzett, tértivevényes ajánlott levélbe foglalt írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. (6) A Szolgáltató jogosult az Egyedi előfizetői szerződést rendes felmondással megszüntetni, amennyiben annak megkötését követően jut a tudomására olyan műszaki jellegű körülmény, amely miatt a hozzáférési pontot az általánosan alkalmazott technológiák használatával, a piacon igazolhatóan elfogadott költségek mellett nem tudja kiépíteni, illetve a szolgáltatás nyújtását nem tudja megkezdeni. (7) Az igénylő köteles biztosítani, hogy az általa felszerelési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges felmérések elvégzése céljából beléphessen. (8) Amennyiben az Előfizetőnél helyszíni szerelést is kell végezni, azt az Előfizető a munkaelvégzési nyilatkozat aláírásával igazolja. (9) A hálózatvégződés (hálózat-végződtető berendezés) a Szolgáltató tulajdonát képezi. Ezeket a Szolgáltató átvételi elismervénnyel vagy a munkaelvégzési nyilatkozaton az Előfizető használatába átadja. (10) Az ÁSZF 14. pontjában valamint az ÁSZF 1. sz. mellékletében foglaltak figyelembe vételével az Előfizető köteles biztosítani az előfizetői hozzáférési pont kiépítéséhez, valamint a szolgáltatás nyújtásához előírt műszaki feltételeket, amelyek általában, de nem kizárólagosan 1 db 230V-os normál földelt hálózati csatlakozó aljzat, a hálózat-végződtető berendezés elhelyezésére alkalmas hely, előfizetői hozzáférési pont vezetékezésének nyomvonala valamint az igénybevételt lehetővé tevő előfizetői végberendezés, belső hálózati szakasz. (11) Amennyiben a létesítés az Előfizetőnek felróható okból késik vagy meghiúsul, a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Hatályos: december 01. napjától 17

18 Törzsszöveg Törzsszöveg Belépési díj, szerelési költség (1) A Szolgáltató igénylői és Előfizetői részére az előfizetői hozzáférési pont létesítéséért a Díjszabásban meghatározott belépési díjat számítja fel. (2) Az előfizetői hozzáférési pont létesítése egy darab csatlakozási pont kiépítését foglalja magába. (3) Nem kell belépési díjat fizetni azokért a helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői hozzáférési pontokért, amelyeket a.) a mentők, tűzoltók, a rendőrség részére külön jogszabályban meghatározott speciális segélyhívószámokon kezdeményezett segélykérés célba juttatásához, továbbá b.) a nyilvános segélyhívó berendezések céljára szolgáló helyi összeköttetésekhez (ezek áthelyezéséhez), c.) alkalmi állomásokhoz és d.) alkalmi összeköttetésekre (vagy azok áthelyezéséhez) létesítenek. (4) Azokban az esetekben, ha a hívó fél az alközpont mellékállomását közvetlenül éri el (beválasztásos alközpont), belépési díjat csak a bekapcsolt fővonali csatlakozásokért lehet felszámítani. (5) Ellátási területen kívül igényelt előfizetői hozzáférési pont létesítéséért, ha az (1) bekezdésben hivatkozott belépési díj mértéke a Szolgáltató közvetlen költségeit nem fedezi, az igénylő a belépési díjon túlmenően köteles az ellátási terület határától az előfizetői hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő áramköri szakaszra ráfordított tényleges költséget, helyhez kötött telefonszolgáltatás létesítése esetén annak 50%-át (szerelési költség) a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató köteles a várható szerelési költségről az Előfizetőt tájékoztatni a szolgáltatás létesítésére tett ajánlatában, egyidejűleg nyilatkozatot von be tőle a tényleges szerelési költség vállalására vonatkozóan. Amennyiben az igénylő a szerelési költség megfizetését nem vállalja, a Szolgáltató jogosult őt nyilvántartásából törölni. Ellátási terület az a terület, amely a Szolgáltató központjától vagy kihelyezett fokozatától kiinduló hozzáférési hálózat kiépített nyomvonaláról bármely, az egyetemes szolgáltatás feltételeit teljesítő technológiát használó előfizetői hurokkal, építéssel járó kivitelezési tevékenység elvégzése nélkül elérhető. (6) A Szolgáltató legkorábban az előfizetői szerződés megkötését megelőzően egy évvel a belépési díj 1/3-ig terjedő mértékű belépési díjelőleget szedhet előszerződés alapján. (7) A belépési díjat az Előfizető az első számlán felszámítva fizeti meg. Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF rendelkezései, valamint a jogszabályok keretei között az Előfizetők egyes rétegei, csoportjai számára az értékesítést elősegítendő, a belépési díj halasztott megfizetéséhez hozzájárulni, vagy egyéb akciót szervezni. A Szolgáltató jogosult arra is, hogy halasztott fizetésre irányuló kérelem elfogadása esetén a megállapodás egyedi feltételeit, illetve egyéb kedvezményt nyújtó akció esetén a részvétel feltételeit az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően szabályozza. (8) A Szolgáltató köteles a részére befizetett belépési díjakról, díjelőlegekről pontos, naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetni. Az Előfizető részére a díj befizetéséről igazolást kell adni abban az esetben, ha az előfizetői jogviszony bármilyen okból megszűnik, vagy ha az Előfizető az igazolás kiadását kéri. (9) Az előfizetői hozzáférési pont kiépítése nem foglalja magában az Előfizető belső hálózatának kiépítését, bővítését vagy a szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételét Alkalmi szolgáltatás (telefonállomás, bérelt vonal) (1) Az Előfizető kérelmére Szolgáltató legfeljebb 6 havi határozott időtartamra alkalmi szolgáltatást is felszerel, a szerződés a határozott idő lejártával megszűnik. (2) Alkalmi szolgáltatás létesítése (áthelyezése) esetén az előfizető belépési díj megfizetésére nem köteles, azonban meg kell fizetnie a létesítés teljes költségét Rádiós hozzáférésű telefon előfizetői hozzáférések speciális szabályai (1) A Szolgáltató az Előfizető által megjelölt felszerelési helyen, belső döntése alapján jogosult helyhez kötött (fix telepítésű) rádiós előfizetői hozzáférés útján előfizetői hozzáférési pontot létesíteni. (2) A Szolgáltató a rádiós előfizetői hozzáférés útján létesített előfizetői hozzáférési pont Előfizetője részére a telefonszolgáltatást a hatályos jogszabályokban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelően biztosítja. (3) A rádiós előfizetői hozzáférés útján létesített előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó speciális szabályokat jelen fejezet tartalmazza. Az itt nem szabályozott feltételek tekintetében az általános rendelkezéseket kell alkalmazni A DECT/SWING létesítés speciális feltételei (1) Az előfizetői hozzáférési pont létesítése a telefonhálózathoz történő csatlakozási lehetőség kiépítését és erre irányuló előfizetői igény esetén a végberendezés (telefonkészülék) biztosítását foglalja magában. Hatályos: december 01. napjától 18

19 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) A csatlakozási lehetőséget az alábbi hálózat végződtető berendezések és egyéb feltételek biztosítják: a.) DECT/SWING rendszerű rádiós előfizetői hozzáférés esetén az épület (telephely) falára vagy tetejére elhelyezett antennát tartalmazó kültéri egység, b.) épületen (telephelyen) belüli beltéri egység (adapter), kültéri és beltéri egység közötti kábelezés, c.) az adapter működéséhez szükséges 230 V-os normál földelt hálózati csatlakozó aljzat. (3) A kültéri és beltéri egység a Szolgáltató tulajdonát képezi. Ezeket a Szolgáltató átvételi elismervénnyel az Előfizető használatába átadja. (4) A végberendezés a telefonkészülék. Ha a Szolgáltató tulajdonát képezi, akkor annak használatáért a Díjszabás szerinti havi bérleti díjat kell fizetni Előfizetési díj A Szolgáltató az üzleti Alaphang díjcsomagban a DECT/SWING rendszerű rádiós előfizetői hozzáférés útján létesített előfizetői hozzáférési pont havi előfizetési díját, miután az az elektromos hálózatra történő csatlakozással üzemel, az áramfogyasztásra tekintettel, csökkentett összegben állapítja meg A DECT/SWING üzemeltetésének és használatának speciális feltételei (1) A rádiós előfizetői hozzáférés útján létesített előfizetői hozzáférési pont az elektromos hálózatra történő csatlakozással üzemel. (2) Az Előfizető köteles folyamatosan biztosítani az adapter és azon keresztül a telefonkészülék áramellátását. (3) Ha az Előfizető az elektromos hálózatra történő csatlakozást huzamosabb időre megszünteti, köteles azt előzetesen a Szolgáltatónak bejelenti. (4) Az Előfizető köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a telephelyét huzamosabb ideig nem használja (legalább 2 hónap) és a telephelyen a szolgáltatás használatára meghatalmazott személy nem tartózkodik. (5) A Szolgáltató a (10) és (11) bekezdésekben említett bejelentések alapján az Előfizető által jelzett időpontig a berendezést leszereli. (6) Ez esetben a berendezés üzemen kívül helyezése és újbóli üzembe helyezése díjtalan. (7) A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. (8) Huzamosabb ideig tartó áramszünet esetén a korlátozott telefon használatért a Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. (9) Az Előfizető, az Előfizetői szerződés fennállása alatt köteles a részére felszerelt távközlő berendezések működőképességét állandó jelleggel biztosítani, továbbá a bel- és kültéri egységet minden idegen behatástól, rongálástól, lopástól a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megóvni. Ennek keretében köteles különösen: a.) a kültéri egység meglétét rendszeresen ellenőrizni, eltűnését, megrongálódását haladéktalanul bejelenteni, amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felé anyagi felelősséggel tartozik, b.) a kültéri egység védelme érdekében az azt veszélyeztető növényzetet eltávolítani, ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató az esetleges üzemzavarért felelősséggel nem tartozik és jogosult a növényzetet maga eltávolítani, c.) a Szolgáltatóval fokozottan együttműködni, a rendszerrel kapcsolatos bármilyen üzemzavart, zavartatást, meghibásodást haladéktalanul bejelenteni, és lehetővé tenni, hogy a Szolgáltató munkatársai az előzetesen egyeztetett időpontban az ingatlanba bejuthassanak. (10) Amennyiben az Előfizető a berendezés eltűnését jelenti be, a Szolgáltató a telefonállomás kikapcsolása iránt haladéktalanul intézkedik, illetve helyszíni szemle alapján a vizsgálatot lefolytatja. (11) Az Előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető köteles a részére átadott kültéri és beltéri egységet és a telefon készüléket (amennyiben az a Szolgáltató tulajdonát képezi), a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni, illetve lehetővé tenni annak eltávolítását. A berendezéseket a Szolgáltató átvételi elismervénnyel veszi vissza. (12) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hívószámkijelzés szolgáltatást DECT rendszerű rádiós hozzáférés esetén nem tudja biztosítani. (13) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a DECT/SWING rendszerű rádiós előfizetői hozzáférés bel- és kültéri egysége az elektronos hálózatban előforduló áramkimaradások esetén a beépített akkumulátor által biztosított ideig szünetmentes használatot biztosít Az Egyetemes szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződések speciális szabályai (1) Az Előfizető az egyetemes helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (a továbbiakban: igénybejelentés) a 2.3 pontban foglaltak szerint teheti meg. Az igénybejelentés Hatályos: december 01. napjától 19

20 Törzsszöveg Törzsszöveg ügyfélszolgálaton személyesen, postai úton vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli bejelentéssel történhet. (2) Az igénybejelentést a Szolgáltató írásban vagy elektronikus úton rögzíti és nyilvántartásba veszi. Amennyiben szükséges, a Szolgáltató az igénylőt 15 napos határidő tűzésével az igénybejelentéssel azonos módon felkéri adathiány esetén az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, vagy (5) bekezdés c.) d.) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, amelyet írásban, hangfelvétel útján vagy más elektronikus formában rögzít. Ha az igénylő igénybejelentését a 15 napos határidőn belül nem egészíti ki, a Szolgáltató az igénybejelentést törli a nyilvántartásból. (3) A Szolgáltató az igénybejelentő számára ajánlatot tehet olyan más, nem egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásra vagy szolgáltatási csomagra is, amely az igényelt előfizetői hozzáférési ponton keresztül biztosítja legalább az általa igényelt szolgáltatások elérését. (4) A Szolgáltató az igény elutasításáról, az igény hiánytalan beérkezését követő 15 napon belül, indoklással ellátva, írásban értesíti az igénylőt a.) az igény elfogadásáról, vagy b.) az igény (5) bekezdés szerinti elutasításáról. (5) A Szolgáltató az igényt elutasíthatja a.) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül kizárólag telefonszolgáltatást kíván igénybe venni, és az igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helye másik nyilvánosan elérhető telefonszolgáltató ellátási területére vagy lefedettségi területére esik, b.) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül telefonszolgáltatást és internet szolgáltatást is igénybe kíván venni, és az igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helyén elérhető olyan nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely a telefonszolgáltatás igénybevétele mellett egyben lehetővé teszi funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internet szolgáltatás igénybevételét is, c.) ha az igénybejelentő nem vállalja írásban, hangfelvétel útján vagy más elektronikusan rögzített formában, hogy a Szolgáltatónak megtéríti a Szolgáltató által létesítendő előfizetői hozzáférési pont legkisebb költség elve alapján meghatározott kivitelezési költségei 50%-át, amennyiben a tervezett hozzáférési pont az egyetemes szolgáltató ellátási területén kívül esik, d.) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül faxszolgáltatást is igénybe kíván venni és nem vállalja írásban, hangfelvétel útján vagy más elektronikusan rögzített formában, hogy a Szolgáltatónak megtéríti a faxüzenetek kezdeményezését és fogadását lehetővé tevő előfizetői hozzáférési pont és az ezt lehetővé nem tévő előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez szükséges berendezések általános szerződési feltételekben rögzített maximált beszerzési ára közti különbség 50%-át, vagy e.) ha az Eht (4) bekezdése szerint a Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési, vagy szolgáltatási kötelezettség. (6) Amennyiben a Szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az igénybejelentés elfogadásával egyidejűleg megjelöli, hogy az egyetemes helyhez kötött telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítására milyen határnaptól vállal kötelezettséget. Ezen határnap nem lehet későbbi, mint a hiánytalan igénybejelentés elfogadásától számított 90. nap, kivéve, ha a létesítendő előfizetői hozzáférési pont kiépítése közigazgatási hatósági eljárást vagy az Eht a szerinti szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárást igényel. Ebben az esetben a határnap nem lehet későbbi, mint a közigazgatási hatósági eljárás, vagy az Eht a szerinti szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárás befejezésétől számított 90. nap. (7) Amennyiben az előfizető a (5) bekezdés c.) vagy d.) pontja szerinti nyilatkozatában foglalt megtérítési kötelezettségének az egyetemes szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az előfizetői szerződés az írásbeli felszólításban megjelölt legalább 15 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon megszűnik. A telefonhálózathoz való hozzáférésre kijelölt egyetemes szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződés alapján az elektronikus hírközlő végberendezések csatlakoztatásához előfizetői hozzáférési pontot létesít. 2.6 Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei Az Egyedi előfizetői szerződés módosítására jelen fejezetben írott speciális rendelkezések kivételével az előfizetői szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása (1) A Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződést egyoldalúan kizárólag az Eht-ban meghatározott keretek között, az ÁSZF-ben vagy az Egyedi előfizetői szerződésben írt feltételek fennállása esetén, az ÁSZF egyoldalú módosítása útján módosíthatja. Hatályos: december 01. napjától 20

21 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) A Szolgáltató egyoldalúan módosítani köteles az Egyedi előfizetői szerződéseket az ÁSZF egyoldalú módosítása útján abban az esetben is, amennyiben azt a.) a szolgáltatókra és az előfizetőkre vonatkozó jogszabály módosítása, b.) új jogszabály hatályba lépése, c.) a szolgáltatások hatóságilag meghatározott díjainak megállapításáról szóló jogszabály változása, d.) a média- és hírközlési hatóság hivatala és/vagy elnöke, a fogyasztóvédelmi hatóság, a versenyhivatal vagy egyéb hatóság kötelező erejű határozata, Médiatanács felhívása, jogerős bírósági határozat teszi szükségessé, vagy indokolja. (3) A fentieken túl a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az Egyedi előfizetői szerződést az ÁSZF egyoldalú módosítása útján abban az esetben, ha: a.) a módosításra az ÁSZF-nek az Előfizető jogait és kötelezettségeit nem, vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása, kiegészítése, az ÁSZF szerkezetének vagy szövegezésének egyértelműbbé, világosabbá tétele, részletesebb előfizetői tájékoztatás nyújtása miatt kerül sor, vagy b.) a módosítás az Előfizető számára kizárólag előnyös rendelkezéseket tartalmaz, vagy c.) a módosításra a körülményekben bekövetkezett lényeges változások miatt kerül sor, ilyen különösen: (i) díjemelés vagy díjcsökkentés, (ii) egyes díjelemek megszüntetése vagy új díjelemek beépítése, (iii) új szolgáltatások vagy szolgáltatáscsomagok bevezetése, (iv) új technológiák megjelenése, bevezetése, (v) a Szolgáltató működésében, szervezetében bekövetkezett változások beépítése. (4) A Szolgáltató a (2) és (3) bekezdésben írtakon kívül, valamint az Előfizető is jogosult egyoldalúan módosítani az előfizetői szerződést, ha arra az Egyedi előfizetői szerződés maga kifejezetten lehetőséget ad. (5) Az előfizetői szerződés a felek egyező akaratával bármikor módosítható. Amennyiben az Egyedi előfizetői szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az előfizetői szerződés írásban, vagy ugyanolyan formában módosítható, mint ahogyan létrejött. (6) Amennyiben a Szolgáltató az előfizetői szerződést az ÁSZF egyoldalú módosítása útján módosítja, arról köteles az ÁSZF módosításának hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal az Előfizetőket értesíteni. A Szolgáltató e kötelezettségének döntésétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, számlalevélben, postai levélben, az előfizető által e célra megjelölt címre küldött elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással tehet eleget, amellyel egyidejűleg az értesítést ügyfélszolgálatán is köteles közzétenni. (7) Az Szolgáltató egyoldalú módosítása az Egyedi előfizetői szerződés eltérő kikötésének hiányában felmondási jogot nem keletkeztet. (8) A Szolgáltató nem köteles a (6) bekezdésben meghatározott értesítési határidőt alkalmazni abban az esetben, ha az ÁSZF módosítása kizárólag új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. (9) A (6) bekezdésben meghatározott értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a.) a módosítások hatályba lépésének időpontját, b.) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, c.) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, d.) a módosítások lényegének rövid leírását, e.) ha a Szolgáltató az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét vagy a módosítás mértékét (Ft vagy %), f.) az előfizetőt az ÁSZF módosítása esetén megillető jogosítványokat, g.) a módosított ÁSZF elérhetőségét. (10) Amennyiben az előfizetői szerződés módosításához az Előfizető nyilatkozata is szükséges, azt az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül teheti meg. Előfizetői nyilatkozattétel azokban az esetekben szükséges, amikor az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás (díjcsomag) megszűnik, és helyette a Szolgáltató más díjcsomag igénybevételét ajánlja fel, vagy ha a szerződésmódosítás többletterhet jelentő kiegészítő szolgáltatás igénybevételére irányul. Az Előfizető nyilatkozattételének elmulasztása az előfizetői szerződés megszűnésének tekintendő, amennyiben azonban az Előfizető megelőzőleg igénybe vette a Szolgáltató módosított szolgáltatását, úgy az az előfizetői szerződés ennek megfelelő módosításának tekintendő. (11) Amennyiben az Előfizető a módosítással érintett szolgáltatást a rendelkezésére álló 15 napon belül igénybe veszi, nyilatkozattételi joga az igénybevétellel egyidejűleg megszűnik, a Szolgáltató az igénybevételt Hatályos: december 01. napjától 21

22 Törzsszöveg Törzsszöveg a rendelkezés ráutaló magatartással történő elfogadásának tekinti. Ugyancsak létrejön a módosított szerződés a felek között abban az esetben, ha a szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés jelen ÁSZF szerint ráutaló magatartással is létrejöhet, és az Előfizető a szolgáltatást külön nyilatkozattétel nélkül igénybe veszi. (12) A fenti (11) bekezdésen kívüli esetekben, az Előfizető nyilatkozattételének elmulasztása és/vagy a szolgáltatás igénybevétele mint ráutaló magatartás - a szerződés-módosítás elfogadásának minősül. (13) A jelen pontban foglalt szabályoktól a felek az Egyedi előfizetői szerződésben eltérhetnek Az előfizetői szerződés módosítása a felek közös megállapodása alapján Az áthelyezés (1) A helyhez kötött szolgáltatások esetén az előfizető áthelyezési igényére az előfizetői hozzáférési pontot a Szolgáltató köteles a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni az e pontban foglaltak szerint. Szolgáltatót az áthelyezési kötelezettség abban az esetben terheli, ha mind az áthelyezni kívánt hozzáférési pont, mind pedig az a földrajzi hely, ahova az Előfizető a hozzáférési pontot át kívánja helyezni, a Szolgáltató szolgáltatási területe valamelyikén belül van. Ebben az esetben Előfizető kérésére a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét az Előfizető által kért helyen biztosítja. Az ezeken (ellátási területen) kívül eső áthelyezési igényeket illetően arra a Szolgáltató ajánlatot tehet, de a szerződés módosítására vonatkozóan kötelezettség nem terheli, az előfizetői szerződés esetleges megszűntetéséből eredő jogkövetkezményeket így Előfizetőnek kell viselnie. (2) A Szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy a.) az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapon belüli időpontban teljesíti, b.) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a.) pont szerinti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot, vagy c.) az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja. Az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől a szolgáltatás igénybevételére alkalmas áthelyezés teljesítéséig az előfizetői szolgáltatás szünetel. Erre az időszakra a Szolgáltató díjfizetési kötelezettséget nem állapíthat meg. (3) Amennyiben az Előfizető a már nyilvántartott áthelyezési kérelmét visszavonja, és az eredeti állapot visszaállítását kéri, azt a Szolgáltató abban az esetben teljesíti, ha: a.) az előfizetői hozzáférési pont leszerelése és a kérelem benyújtásának időpontja között 6 hónap még nem telt el, és b.) a szóban forgó előfizetői hozzáférési pont helye a kérelem időpontjában is az Előfizető rendszeres használatában van. (4) Amennyiben az Előfizető áthelyezési kérelmét visszavonja, vagy a Szolgáltató rajta kívülálló okokból nem tudja teljesíteni (az áthelyezési igényt elutasítja), úgy az Előfizető előfizetői szerződése a már nyújtott szolgáltatás tekintetében az eredeti hozzáférési ponton változatlanul hatályban marad. (5) Áthelyezés esetén a felek az Egyedi előfizetői szerződést módosítják. Az áthelyezés teljesítéséért a Díjszabásban megállapított áthelyezési díjat kell fizetni. Amennyiben az áthelyezés teljesítéséhez az Előfizetőnél helyszíni szerelést is kell végezni amelyet az Előfizető a munkaelvégzési nyilatkozat aláírásával igazol a Szolgáltató jogosult a Díjszabásban meghatározott kiszállási díj felszámítására. (6) Ha az Előfizető ellátási területen kívülre kéri az áthelyezést, úgy meg kell fizetnie az ellátási terület határa, és az új előfizetői hozzáférési pont közötti áramköri szakaszra ráfordított tényleges szerelési költség telefonállomás esetén 50 %-át, más szolgáltatás esetén 100%-át is, ha a szerelési költség meghaladja a mindenkor érvényben lévő áthelyezési díj összegét. (7) Alkalmi telefonállomás vagy alkalmi bérelt vonal áthelyezése esetén az Előfizetőnek minden esetben meg kell fizetnie a szerződésmódosítási díj és a teljes tényleges szerelési költség különbségét. (8) Amennyiben az Előfizető az áthelyezési kérelem benyújtásával egyidejűleg átírási kérelmet is előterjeszt a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató először az átírási kérelmet bírálja el és teljesíti. Az áthelyezési kérelem teljesítésére vonatkozó határidő csak az átírási kérelem elutasítása vagy teljesítése után nyílik meg Az átírás (1) Az előfizetői szerződés átírás útján módosítható, ha az Előfizető személyében, az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül megállapodás vagy jogutódlás miatt következik be változás. Hatályos: december 01. napjától 22

23 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) Nem minősül átírásnak, ha az Előfizető személyében nem, csak adataiban következik be változás, így különösen a.) a természetes személy előfizetői kategória minőségére vonatkozóan tett nyilatkozatának visszavonása vagy módosítása, b.) amennyiben az Előfizető gazdasági társaság átalakul, és a jogutód társaság az előfizetői jogviszonyt folytatja. (3) Az átírás alapjául szolgáló tényekről a feleknek írásban közösen kell nyilatkozniuk, a nyilatkozatot mindkét félnek alá kell írnia. (4) Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike rendezi. Átírás esetén, annak megtörténtét követően az igénybe vett hírközlési szolgáltatásokról kiállított számlát az új Előfizető rendezi, és annak megosztásáról a volt Előfizetőnek és az átírást kérőnek kell megállapodnia. (5) Az átírás időpontját az átírást kérő felek az átírási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy a kérelmet legalább az átírás kért időpontját megelőzően 5 nappal be kell nyújtani. Amennyiben a kérelemben ilyen időpontot a felek nem határoznak meg, az átírás teljesítésének határideje nem lehet több, mint a Szolgáltató által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem beérkezésétől számított 15 nap. (6) Amennyiben az átírással egyidejűleg az előfizetői hozzáférési pont helye is megváltozik (áthelyezés), az (5) bekezdésben meghatározott teljesítési határidő az áthelyezésre irányadó szabályok szerinti alakul. (7) Amennyiben felszámolás alatt álló üzleti/intézményi Előfizető kéri az állomás átírását, a felszámolási eljárás megkezdése előtt keletkezett díjtartozást nem az átírás feltételeként, hanem a felszámolási eljárás során érvényesíti a Szolgáltató. (8) Az átírás teljesítéséért belépési díjat nem, hanem a Díjszabásban meghatározott összegű átírási díjat kell fizetni az átírást kérőnek. Amennyiben azonban egyéni előfizetői kategóriájú szerződés üzleti/intézményi Előfizető részére történő átírása szükséges, a Szolgáltató az átírási díj helyett a mindenkor hatályos Díjszabásban az üzleti és az egyéni szolgáltatás létesítésére meghatározott normál belépési díjak különbözetét számolja fel. (9) Amennyiben üzleti/intézményi előfizetői kategóriájú szerződés egyéni Előfizető részére történő átírása szükséges, úgy a Szolgáltató az előfizetői kategóriák közötti díjkülönbözetet nem téríti vissza az Előfizető részére. (10) Amennyiben az Előfizető az átírási kérelem benyújtásával egyidejűleg díjcsomag-váltást is kezdeményez, amely a nyújtott szolgáltatás technológiai jellemzőinek módosításával jár együtt, úgy a Szolgáltató először a díjcsomag-váltást hajtja végre. Az átírási kérelem teljesítésére vonatkozó határidő csak a csomagváltási kérelem elutasítása vagy teljesítése után nyílik meg Az Előfizető által igénybevett kiegészítő szolgáltatások körének változtatása (1) Az Előfizető az általa korábban megrendelt kiegészítő szolgáltatások módosítását az ÁSZF 1. számú mellékletében az adott szolgáltatás leírásánál részletezettek szerint kezdeményezheti. A nyilatkozatban az Előfizetőnek meg kell jelölnie, hogy a kiegészítő szolgáltatások közül melyiket, milyen időponttól kezdődően nem kívánja igénybe venni, illetve milyen más kiegészítő szolgáltatást, milyen időponttól kezdődően kíván megrendelni. (2) A Szolgáltató az Előfizető bejelentését követően az abban megjelölt időpontban vagy a kézhezvételtől számított 15 napon belül intézkedik a szolgáltatás törlése iránt. A díjat a megszüntetés időpontjáig kell megfizetni. Amennyiben az Előfizető új szolgáltatást rendel meg és annak berendezése nem ütközik műszaki akadályokba, a Szolgáltató azt a megrendelőben feltüntetett időponttól, annak hiányában a megrendelő aláírt példányának kézhezvételétől számított 15 napon belül elvégzi. (3) A szolgáltatás díját a szolgáltatás berendezésének vagy aktiválásának időpontjától kell megfizetni. (4) Azon Előfizetőktől, akiknek díjtartozása van, a Szolgáltató egyéb-, vagy kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan csak lemondást, illetve híváskorlátozást fogad el Az előfizetői hívószám (kapcsolási szám) és annak megváltoztatása (1) A telefon előfizetői hozzáférési pontok azonosítóját (szövegkörnyezettől függően előfizetői hívószám, telefonszám vagy kapcsolási szám) a Szolgáltató (számhasználó) a számára az Anft. alapján kijelölt azonosítókból határozza meg. A kijelölt számtartományba tartozó számra vonatkozóan az Előfizető tulajdonjogot nem szerez. (2) Az előfizetői hívószám az előfizetői hozzáférési pont azonosítását és elérését teszi lehetővé. (3) A jelen ÁSZF vonatkozásában az előfizetők számára kijelölhető azonosító (kapcsolási szám) az Anft. szerint a.) helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására kijelölt földrajzi szám, vagy b.) helytől független nomadikus telefonszolgáltatás száma lehet. (4) Az előfizetői hívószám 6, mobil rádiótelefon hálózatokban, valamint Budapesten 7 számjegyből áll. Hatályos: december 01. napjától 23

24 Törzsszöveg Törzsszöveg (5) Az Előfizető hívhatóságát más hálózatokból vagy más földrajzi számozási körzetekből a belföldi előtétszám (06) és a körzetszám (KSZ) vagy a szolgáltatás kijelölő szám (SHS) biztosítja. A körzetszám az előfizetői hozzáférési pont helye szerinti földrajzi számozási területet (körzet) jelöli ki. A szolgáltatás kijelölő szám (21) a helytől független nomadikus telefonszolgáltatást jelöli ki. (6) Az előfizetői hívószámot a szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg: a.) ha az Előfizető kéri; b.) ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a Hatóság igazolta; c.) ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi. (7) A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles az előfizetői hívószámot megváltoztatni, ha a szám megváltoztatásának műszaki feltételei adottak. A felek eltérő megállapodása hiányában a megváltozott hívószámot a Szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból. (8) Ha a Szolgáltató az (6) bekezdés szerint kért előfizetői hívószám megváltoztatását műszaki feltételek hiányára hivatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen megindokolni. (9) A Szolgáltató köteles az Előfizetőt a (8) és (9) bekezdésekben foglaltakról tájékoztatni és a (6) bekezdés b.)-c.) pontjában meghatározott esetekben az előfizetőt az előfizetői hívószám megváltozásáról legalább 30 nappal előre értesíteni. (10) Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az Előfizető igényelheti, hogy a Szolgáltató a hívószámot ne rendelje más Előfizetőhöz, a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a Szolgáltató - a Szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az Előfizető által választott szöveggel - tájékoztatást adjon. (11) A (8) bekezdésben meghatározott szolgáltatás, amennyiben a változásra a (6) bekezdés b.) - c.) pontjában meghatározott esetekben kerül sor, az Előfizető kérésének megfelelő ideig, de legfeljebb 3 hónapig díjmentes. (12) A Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más Előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított egy évig. (13) A Szolgáltató a számváltozásról a tudakozót 15 napon belül értesíti, és a számváltozást a telefonkönyv következő kiadásában átvezeti. A Szolgáltató a megváltozott kapcsolási számot 3 hónapig nem rendeli más előfizetőhöz. (14) Földrajzi számon különleges díjazású (díjmentes zöld szám vagy kedvezményes díjazású kék szám), emelt díjas díjkorlátmentes, emelt díjas díjkorlátos és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, valamint helytől független nomadikus telefonszolgáltatás nem nyújtható. (15) Földrajzi számot az Előfizető kizárólag az előfizetői szerződésben meghatározott előfizetői hozzáférési pont helyén (felszerelési hely) jogosult használni Mobil Internet Szolgáltatás tárgyában kötött előfizetői szerződés módosításának speciális szabályai (1) Az Előfizető nem ruházhatja át harmadik személyre az Előfizetői Szerződésből eredő jogait, kötelezettségeit és felelősségét a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül. (2) Az Előfizető szerződés módosítás keretében jogosult Mobil Internet díjcsomag-váltásra és/vagy SIMkártya cserére/pótlásra és/vagy mobileszköz csere/pótlásra a jelen ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) foglalt díjakon A határozott időtartamú Egyedi előfizetői szerződés meghosszabbítása (1) A felek a határozott idejű szerződés időtartamának újabb határozott időtartammal történő meghosszabbításáról az Egyedi előfizetői szerződés megkötésekor e lehetőségnek az Egyedi előfizetői szerződésbe foglalásával - és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. (2) Az Egyedi előfizetői szerződés (1) bekezdésben foglaltak szerinti meghosszabbítása esetén az addig az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket a Szolgáltató nem követeli vissza, azok számítása azonban folyamatosan történik. Ennek megfelelően, amennyiben a szerződésmódosítással a kedvezmények mértéke is változik, úgy az ÁSZF pontjában írtaknak a módosított időtartam alatti alkalmazása esetén a.) a módosítás hatályba lépésétől a módosított kedvezményekkel kell számolni, b.) az eltelt kedvezményes időszak meghatározásakor a módosított szerződés időtartamával megegyező időtartam vehető figyelembe, c.) Szolgáltató jogosult valamennyi elengedett egyszeri díj felszámítására, függetlenül az eltelt időtartamtól. (3) A jelen pontban foglalt szabályoktól a felek az Egyedi előfizetői szerződésben eltérhetnek. Hatályos: december 01. napjától 24

25 Törzsszöveg Törzsszöveg KKV-k által előfizetői minőségükre tekintettel kezdeményezett szerződésmódosítás (1) Az ÁSZF 2.1. pontja szerinti, üzleti Egyedi előfizetői szerződéssel rendelkező KKV-k kezdeményezhetik a Szolgáltatónál előfizetői szerződésük az egyéni előfizetőknek nyújtott hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF által aktuálisan kínált, igénybe vehető csomagok közül a választásuk szerinti - egyéni Egyedi előfizetői szerződésre történő módosítását. (2) Amennyiben az Előfizető nyilatkozatának megfelelően a szerződésmódosítás a szerződés határozott időtartamának (hűségidőszak) lejárta előtt történik, úgy a Szolgáltatónak jogában áll az Előfizetővel szemben az üzleti Egyedi előfizetői szerződésben - az annak az Előfizető általi idő előtti megszüntetése esetére - előírt rendelkezéseket alkalmazni, különösen a kötbér megfizetése tekintetében Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítása (1) Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. (2) A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések kivételével a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat a vonatkozó hírközlési jogszabályokban meghatározott kivételekkel - csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Szóban kötött előfizetői szerződés esetén az Előfizető kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozata, írásban kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető kifejezett írásos nyilatkozata szükséges kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat elfogadásához. (3) A szóban és írásban kötött előfizetői szerződés esetén az Előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában a szolgáltatás további igénybevétele, mint ráutaló magatartás elfogadásnak nem tekinthető, ettől érvényesen eltérni nem lehet. (4) Amennyiben az Előfizető kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad. (5) A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. (6) Amennyiben az előfizetői szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása a feleknek az egyedi előfizetői szerződésben rögzített, erre vonatkozó megállapodása esetén, mint ráutaló magatartás, elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató az Eht (3) bekezdésének vagy (4) bekezdés a) vagy b) pontjának megfelelően tett eleget értesítési kötelezettségének. 3.1 Előfizetői szolgáltatás tartalma 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma (1) A szolgáltatások meghatározását, továbbá igénybevételük módját és feltételeit az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A Szolgáltató az Eht a)-d) pontjában felsorolt szolgáltatáselemek tekintetében kijelölt egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató Az Előfizető jogai A tudakozó-szolgáltatás (1) A Szolgáltató telefonon, és interneten keresztül elérhető tudakozó szolgáltatást üzemeltet. (2) A Szolgáltató adatszolgáltatása keretében az Előfizető nyilatkozata alapján közli az Előfizető adatait. (3) A tudakozó felhívása esetén a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott díj fizetendő A használat átengedése (1) Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét nem rendszeresen és nem tartósan, hanem esetenként és saját felelősségére másnak (Felhasználó) átengedheti. Bármilyen módon engedi is át a használatot, az előfizetői szerződésben foglaltak megtartásáért az Előfizető tartozik felelősséggel A Szolgáltató jogai Hívások megfigyelése (1) A hívásforgalom megfigyelését a Szolgáltató forgalmi, méretezési és ellenőrzési célból végezheti, de a beszélgetést nem hallgathatja le és nem rögzítheti. A hívás-megfigyelési adatokat a Szolgáltató összesítve Hatályos: december 01. napjától 25

26 Törzsszöveg Törzsszöveg és bizalmasan kezeli, kizárólag saját tervezési és méretezési céljaira hasznosíthatja, valamint jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében használhatja fel Hívásbontás kárenyhítés céljából (1) A Szolgáltató - az Előfizető érdekeit is szem előtt tartva - jogosult kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni oly módon is, hogy a 4 órát elérő hosszúságú - helyi, helyközi, távolsági, mobil és nemzetközi - hívásokat elbonthatja, kivéve a 0651-es behívószámmal elérhető kapcsoltvonali Internet szolgáltatást. (2) Az Előfizető előzetes, kifejezett kérésére a Szolgáltató eltekinthet a 4 órát meghaladó hosszúságú hívások bontásától, amennyiben az Előfizető azt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál kezdeményezi. Szolgáltató a kérés beérkezése után egy munkanapon belül elvégzi a szükséges beállításokat Ingatlanhasználati jogok (1) Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen vagy meglévő elektronikus hírközlési építmények közös használatával, illetőleg közüzemi szolgáltató létesítményeinek felhasználásával kell elhelyezni. (2) Ha az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére a.) az (1) bekezdésben írtak szerint nincs lehetőség, és b.) a közüzemi szolgáltató vagy a magántulajdonban álló ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) és a Szolgáltató között megállapodás nem jött létre, úgy az építmény elsősorban közüzemi szolgáltató létesítményén, másodsorban magántulajdonban lévő ingatlanon (érintett ingatlan) is elhelyezhető. (3) A hatóság az érintett ingatlan tulajdonosát az ingatlan használatában korlátozhatja, azon szolgalmi vagy más használati jogot alapíthat, ha a.) az nyilvánosan elérhető elektronikus szolgáltatásokban megtestesülő közérdekből történik, és b.) a Szolgáltató bizonyítja, hogy (i) a tulajdonossal történő megállapodás érdekében minden tőle elvárhatót megtett, és (ii) az építmény elhelyezésére közterületen, meglévő elektronikus hírközlési építmények közös használata útján, illetve magántulajdon esetén közüzemi szolgáltató létesítményén környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági, építésügyi okok, illetve az elektronikus hírközlő hálózat sajátosságai miatt nincs lehetőség. (4) Az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. A tulajdonos ezen felül a Ptk. 5:27. -nak (2) bekezdésében meghatározott jogokat érvényesítheti A központokhoz és a hálózathoz kapcsolódó jogok (1) Az előfizetői végberendezést a Szolgáltató általában annak a helyi hálózatnak a (telefon- vagy adat-) központjába kapcsolja be, amelynek területén a végberendezést felszerelték. A külterületen felszerelt előfizetői végberendezést a Szolgáltató a legkisebb költséggel elérhető hálózat központjába kapcsolja be. Ha a Szolgáltató új központot létesít, az Előfizetőnek az új központba való átkapcsolás költségét nem kell megfizetnie. (2) A Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy az Előfizető részére a.) vezetékes vagy b.) helyhez kötött (fix telepítésű) rádiós előfizetői hozzáférés útján létesít előfizetői hozzáférési pontot. (3) A Szolgáltató határozza meg, hogy az egységes hálózatban az előfizetői végberendezést a hálózat melyik központjába kapcsolja be. Egységes hálózatot ott létesít a Szolgáltató, ahol az üzemi feltételek ezt lehetővé teszik. Indokolt esetben a Szolgáltató a hálózat egységes jellegét megszüntetheti Díjszedés korlátozása (1) Berendezés használatra átengedéséért az Előfizető a Felhasználótól az előfizetői szerződés díjszabásában megszabott díjánál többet nem kérhet, ill. nem fogadhat el. (2) Segélykérő beszélgetésre az Előfizető köteles berendezését bárkinek díjtalanul átengedni A Szolgáltató kötelezettségei Üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás (1) A Szolgáltató az előfizetési díj ellenében a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizetői hozzáférési pontig felügyelet, karbantartás és hibaelhárítás keretében biztosítja. (2) A hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató díjmentesen 24 órán keresztül hívható hibabejelentő szolgálatot működtet. Hatályos: december 01. napjától 26

27 Törzsszöveg Törzsszöveg (3) A hiba bejelentésének, nyilvántartásba vételének és az Előfizető értesítésének a módját a hiba elhárításáról a pont tartalmazza. (4) A helyhez kötött analóg vagy ISDN2 telefonszolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői hozzáférési pontokon alkalmazott előfizetői interfészek szünetmentes tápáram ellátásáról a Szolgáltató gondoskodik. DECT/SWING rádiós előfizetői hozzáférés esetén az előfizetői hozzáférési ponton az interfész működése helyi tápáram ellátást igényel. A Szolgáltató a megfelelő végberendezéssel biztosítja, hogy a telefoncélú használat az alapfunkciókkal áramkimaradás esetén is fenntartható legyen. Ebben az esetben a Szolgáltató az interfész tápáram ellátásához szükséges villamos energia költségeknek megfelelően csökkentett díjat alkalmaz. (5) A (4) pontba nem tartozó technológián megvalósított előfizetői hozzáférési ponton a tápáram ellátást az Előfizetőnek kell biztosítania. Áramkimaradás esetén a telefonszolgáltatás nem működik, segélykérésre sem alkalmas Titoktartás (1) A Szolgáltatót külön törvény alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli. (2) Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon, a munkaviszony, tagsági viszony és a megbízási jogviszony megszűnése után is terhelik. (3) A Szolgáltató az általa, vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést, adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. (4) Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére ide nem értve a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteket nem teheti lehetővé. A titokvédelemre és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. (5) Az Előfizető köteles az előfizetői szerződésben foglaltakat, valamint ha az előfizetői szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott közlést vagy más személyes adatot bizalmasan kezelni, annak tartalmát nem hozhatja harmadik fél tudomására, illetve azt harmadik fél részére kivéve, ha arra jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezi - nem teszi hozzáférhetővé. Az Előfizető titoktartási kötelezettsége az előfizetői szerződés megszűnését követően, korlátlan ideig fennáll Költségellenőrzés (1) Annak érdekében, hogy az Előfizető megfelelő információkkal rendelkezzen az elektronikus hírközlési szolgáltatásait illető, várható költségeinek alakulásáról, a Szolgáltató költségellenőrzés szolgáltatást biztosít számára. (2) A költségellenőrzés szolgáltatás alapján a Szolgáltató az észlelt rendellenes, vagy túlzott fogyasztás esetén értesíti az Előfizetőt annak érdekében, hogy azaz indokolatlan és nem várt költségek kialakulását a lehetőségekhez képest megelőzhesse. (3) A Szolgáltató abban az esetben tájékoztatja az Előfizetőt, amennyiben a rendszereiből kinyert információ szerint a fogyasztás egy adott számlázási időszakban (általában egy naptári hónapban) eléri a megelőző három számlázási időszak (általában a megelőző három naptári hónap) átlagának kétszeresét. A három hónapot el nem érő szolgáltatási időtartam esetén a költségellenőrzés szolgáltatás nem értelmezhető. (4) A Szolgáltatót az Előfizető informálásán túl további kötelezettség nem terheli, amennyiben azonban a szolgáltatás korlátozásának feltételei fennállnak, az ÁSZF pontjában írtak szerint jár el Felelősségi kérdések A Szolgáltató felelőssége A Szolgáltató tulajdonát képező hírközlő hálózat, áramkör és végberendezés fenntartását a Szolgáltató látja el. Előfizetői tulajdonú és fenntartású végberendezés esetén a Szolgáltató felelőssége az előfizetői hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a Szolgáltató a vállalt szolgáltatásminőséget teljesíteni Az Előfizető felelőssége Aki a Szolgáltató bármely szolgáltatását igénybe veszi, köteles az ÁSZF rendelkezéseit megtartani, és a szolgáltatás igénybevételéért a Díjszabásban vagy egyébként meghatározott díjat megfizetni Felelősség berendezésért, díjakért Az ÁSZF rendelkezéseinek megtartásáért, a csatlakoztatott végberendezésekért, a díjak megfizetéséért, valamint a károkért a szolgáltatás Előfizetője felelős. A szolgáltatás Előfizetője felelős abban az esetben is, ha a berendezés használatát másnak átengedi, vagy azt más Felhasználó használja. Hatályos: december 01. napjától 27

28 Törzsszöveg Törzsszöveg Vis major Egyik fél sem felel jelen ÁSZF-ben megállapított kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor olyan, a fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák az előfizetői szerződés teljesítését. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), harmadik személynek a hálózatot vagy hálózati működést veszélyeztető külső cselekménye, illetve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény és Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei. Ezek az esetek a szerződő feleket az előfizetői szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak. 3.2 A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe (1) A hírközlési szolgáltatások Magyarország egész területén, bérelt vonali szolgáltatások nemzetközi viszonylatban is igénybe vehetők. Az Egyedi és Csoportos ITPV szolgáltatás településszintű elérhetőségét az 1. sz. melléklet 5.4 pontja tartalmazza. (2) A Szolgáltató volt koncessziós és egyetemes szolgáltatási területei (Invitel Szolgáltatási Terület): Földrajzi számozási terület (Körzet) Körzetszám Békéscsaba 66 Dunaújváros 25 Esztergom 33 Gödöllő 28 Jászberény 57 Orosháza 68 Pápa 89 Salgótarján 32 Sárvár 95 Szeged 62 Szentes 63 Szigetszentmiklós 24 Vác 27 Veszprém 88 (3) A Szolgáltató saját hálózata azon hálózatok összessége, ahol az előfizetői hozzáférést biztosító vezetékes, rádiós hozzáférési vagy kábeltelevíziós hálózatát a Szolgáltató üzemelteti. (4) A Szolgáltató vele szerződéses viszonyban álló más szolgáltatók (továbbiakban: Társszolgáltató) hálózatának igénybe vételével is létesíthet előfizetői hozzáférési pontot. 3.3 A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés (1) A Szolgáltató köteles ingyenesen - nyilvános telefonállomás esetén fizetőeszköz használata nélkül - biztosítani, hogy végfelhasználója elérhesse az Anft.-ben meghatározott hívószámokon keresztül, ideértve a 112 egységes európai segélyhívószámot is, a segélyhívó szolgálatok elérését. (2) A segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is köteles a segélyhívó szolgálatok rendelkezésére bocsátani - külön jogszabályban meghatározott módon - a hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat. 3.4 A Mobil Internet Szolgáltatás igénybevételének speciális feltételei Az Előfizetőt terhelő további kötelezettségek A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata (1) Az Előfizető köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. (2) A Szolgáltatás a fájlcserélő, fájlmegosztó, vagy egyéb, a rendelkezésre álló kapacitást lefoglaló, nagy mennyiségű adat folyamatos továbbítására szolgáló alkalmazás használatára nem alkalmas. Hatályos: december 01. napjától 28

29 Törzsszöveg Törzsszöveg (3) Amennyiben az Előfizető a rendeltetésszerű felhasználástól eltérően, olyan módon használja a Szolgáltatást, hogy ezzel: a.) akadályozza vagy veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, különösen, ha megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott a hálózathoz, vagy b.) a Szolgáltatás nyújtását akadályozza, a minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, vagy c.) a Szolgáltatás műszaki paramétereit, és egyéb jellemzőit megváltoztatja és/vagy azt részekre bontja, úgy a Szolgáltató felszólítja az Előfizetőt a nem rendeltetésszerű használat 24 órán belül történő megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a felszólításnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződést 15 napos határidővel rendkívüli felmondással megszüntetni Az adatkapcsolatra vonatkozó speciális előírások (1) Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa használt internet-hozzáférést olyan mobileszközzel, vagy az adatkapcsolat létrehozására képes készülékhez csatlakoztatott egyéb eszközzel vegye igénybe, mely nem alkalmas arra, hogy: a.) veszélyeztesse a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működtetését, és az azok igénybevételével történő szolgáltatás-nyújtást; b.) akár a Szolgáltató, akár más internethozzáférés-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételét, illetve a címzett által üzemeltetett számítógépes és egyéb informatikai rendszerek működését közvetett vagy közvetlen módon akadályozza vagy korlátozza SIM kártya használata (1) Az Előfizetőnek használatra átadott előfizetői (SIM-) kártya a Szolgáltatóval együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt (korábban Pannon GSM Távközlési Zrt.) tulajdonát képezi, ezért a tulajdonjoga nem átruházható. (2) Az Előfizető köteles az előfizetői (SIM-) kártyát rendeltetésszerűen, kizárólag az irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező mobileszközben használni. (3) Amennyiben a SIM-kártyát ellopják vagy azt az Előfizető elveszíti, köteles a jelen ÁSZF pontja szerint eljárni. A Szolgáltató a SIM-kártyát az Előfizető bejelentését követően haladéktalanul letiltja. Az Előfizető nem felel azon szolgáltatások igénybevételi díjáért, amelyeket a letiltás kérése után kezdeményeztek. A folyamatban lévő adathívást a SIM-kártya letiltása megszakítja. (4) Ha az Előfizető a részére átadott SIM-kártyán bármilyen beavatkozást végez, és ezzel befolyásolja a szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Előfizetői Szerződés megszegésének tekinti, és jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul korlátozni, valamint amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli értesítéstől számított 24 órán belül sem szünteti meg a SIM-kártya rendeltetésellenes használatát az előfizetői szerződést a pont (1) bekezdése szerint rendkívüli felmondással megszüntetni. (5) A SIM-kártya az Előfizetőnek felróható vagy egyébként az érdekkörében felmerülő okra visszavezethető meghibásodása, megrongálódása, a rendeltetésszerű, illetve üzemképes használatra alkalmatlanná válása esetében a Szolgáltatót javítási, kicserélési kötelezettség nem terheli. Amennyiben magatartásával az Előfizető kárt is okoz, úgy a Szolgáltatónak joga van az Előfizetővel szemben kártérítési igényt érvényesíteni Kiegészítő berendezések használata Az Előfizető a rádióadás teljesítményét növelő kiegészítő berendezések közül csak olyat használhat, amely a Magyarországon irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik, és amelynek használatához a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult A mobileszközzel kapcsolatos kötelezettségek (1) Az Előfizető kizárólag megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező vagy megfelelőségi nyilatkozattal ellátott mobil eszközt használhat. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Előfizetői Szerződés megszegésének tekinti, és jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul korlátozni, valamint amennyiben az Előfizető a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli értesítésétől számított 24 órán belül sem hagy fel fenti kötelezettségének megszegésével az Előfizetői Szerződést 15 napos határidővel rendkívüli felmondással megszüntetni. Hatályos: december 01. napjától 29

30 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) Az Előfizető a mobileszköz IMEI számát nem változtathatja meg és egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ennek megtörténte a Btk a szerint a tiltott adatszerzés és információs rendszer elleni bűncselekmény, illetőleg a a szerint az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása tényállását valósítja meg SIM-kártya és Mobileszköz letiltása (1) Az Előfizető kizárólag írásban kérheti a mobileszköz/sim-kártya letiltását, ehhez a jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítania kell, valamint az Előfizetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a mobileszköz letiltásából eredő mindennemű felelősséget vállal. A kérelemhez az Előfizetőnek be kell nyújtania a Szolgáltatóhoz az alábbi iratok másolatát: a.) a Szolgáltatótól megvásárolt, előfizetői tulajdonú mobileszköz esetén: (i) vásárlást igazoló számla, (ii) jótállási jegy, (iii) a mobileszköz eltulajdonítása miatt tett rendőrségi feljelentés. b.) a Szolgáltató tulajdonú mobileszköz esetén: (i) szerződésszám, (ii) a mobileszköz eltulajdonítása miatt tett rendőrségi feljelentés. (2) A Szolgáltató a mobileszköz letiltását az előfizetői bejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidővel vállalja. (3) Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a SIM-kártya és a mobileszköz letiltása érdekében az Előfizető Szolgáltató által kezelt személyes adatait és a bejelentéssel együtt benyújtott fenti dokumentumokat a Szolgáltatóval együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt. részére átadja. (4) A Szolgáltató a SIM-kártya elvesztése, ellopása esetén az Előfizetőt ért kárért felelősséget nem vállal. (5) Letiltható egy mobileszköz más magyar vagy külföldi szolgáltató megkeresésére is, amennyiben kétoldalú szerződés, a Szolgáltatóval együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt által is aláírt nemzetközi megállapodás vagy a GSM MoU Association működési rendje alapján ennek helye van. (6) Egyéb esetekben a Szolgáltató a mobileszköz letiltására csak jogszabályban előírt bírósági vagy rendőrségi megkeresés alapján jogosult Aktív kapcsolat megszakítása (1) A Szolgáltató a hálózati erőforrások optimális felhasználása, az online egyenleginformáció és SMS tájékoztatás helyes működése érdekében a fennálló kapcsolatot ideiglenesen megszakítja, amennyiben egy folyamatos kapcsolat (session) alatt az összesített adatforgalom eléri a 4 GB-ot (4096 kb). A megszakítást követően az Előfizető új kapcsolatot (session) indíthat. (2) A Szolgáltató a fennálló kapcsolatot ideiglenesen megszakítja a számlázási ciklus utolsó napján 24 órakor. A megszakítást követően az Előfizető új kapcsolatot (session) indíthat. 4.1 Definíciók 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága (1) Szolgáltatásminőség alatt a szolgáltatási képességek azon együttes hatását értjük, amely a szolgáltatás fogyasztójának elégedettségi fokát meghatározza. (2) A szolgáltatásminőségi követelmények a Szolgáltató által jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezően teljesítendő célértékek és minőségi követelmények összessége, amelyek teljesülése vagy túlteljesülése esetén - a jogkövetkezmények tekintetében - a szolgáltatás megfelelőnek, vagy a célértékek nem teljesülése esetén pedig alulteljesítettnek vagy igénybe nem vehetőnek minősül. 4.2 Mutatók és célértékek (1) A Szolgáltató által telefonszolgáltatás esetén alkalmazandó egyedi szolgáltatásminőségi mutatóit a 3. sz. melléklet 2.1 pontja tartalmazza. (2) A Szolgáltató által internet szolgáltatás esetén alkalmazandó egyedi szolgáltatásminőségi mutatóit a 3. sz. melléklet 2.2 pontja és leírása tartalmazza. (3) A Szolgáltató által mobilinternet szolgáltatás esetén alkalmazandó szolgáltatásminőségi mutatóit a 3. sz. melléklet 2.3 pontja és leírása tartalmazza. (4) A hatályos hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei a Szolgáltató alábbi weboldalán érhetők el: Hatályos: december 01. napjától 30

31 Törzsszöveg Törzsszöveg 4.3 Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei (1) Az Előfizető jogosult bármely olyan szabvány szerinti előfizetői végberendezést (pl. router, számítógép, telefonkészülék, alközpont), mint saját tulajdonú készüléket beszerezni és az előfizetői hozzáférési ponton keresztül a Szolgáltató hálózatához csatlakoztatni, amely rendelkezik megfelelőségi jelöléssel. Előfizetői tulajdonban lévő berendezés fenntartásáról az Előfizető gondoskodik. Ebben az esetben az Előfizetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a berendezést szakképzett és arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó, vállalkozás javítsa. (2) A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pontra csatlakozó, a szolgáltatás igénybevételéhez használt előfizetői hálózatot és berendezéseket ellenőrizni. Ha ellenőrzése során a szolgáltatás nyújtását befolyásoló rendellenességet tapasztal, az Előfizetőt felszólítja annak 15 napon belüli megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén jogosult a végberendezés üzemen kívül helyezésére a szolgáltatás szüneteltetésére. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató felszólításának nem tesz eleget, illetve ajánlatát megfelelő Szolgáltató tulajdonú készülék bérletére vonatkozóan nem fogadja el, a Szolgáltató az előfizetői szerződést felmondhatja. (3) A Szolgáltató szolgáltatásával össze nem függő berendezést a Szolgáltató hálózatával összekapcsolni, vagy ahhoz csatlakoztatni csak a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulásával szabad a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004 (IV.13.) IHM rendelet előírásai szerint. (4) A Szolgáltató vezetékes hírközlő hálózatához rádió adó-vevő berendezés (a vezeték nélküli telefon kivételével) csatlakoztatási igény bejelentéséhez a Hatóság által kiadott rádióengedélyt mellékelni kell. (5) A Szolgáltató lehetőséget biztosít előfizetői számára, hogy: a.) a telefon hálózathoz saját tulajdonú telefonkészüléket csatlakoztassanak, amennyiben az megfelel a (7) bekezdésben írtaknak, vagy b.) a telefonkészüléket a Díjszabásában írt díjtétel ellenében a Szolgáltatótól béreljék. (6) Ha a Szolgáltató a saját tulajdonát képező készüléket az Előfizető kérelmére kicseréli, ezért a Díjszabásban megállapított díjat kell fizetni. A természetes elhasználódás miatti csere díjtalan. (7) Az előfizetői végberendezés helyes használatáról (kezeléséről) az Előfizető köteles gondoskodni. A telefonállomás felhívhatóságát akadályozni nem szabad. Ha az Előfizető a végberendezés hívhatóságát akadályozza, a Szolgáltató az előfizetői szerződést felmondhatja. (8) Az akadályozásból származó zavar elhárításának költségét az Előfizető köteles megfizetni. (9) Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához a pont (4) bekezdés figyelembe vételével a Szolgáltató távtáplálást nem biztosít, az előírt műszaki feltételeket, amelyek általában, de nem kizárólagosan 1 db 230Vos normál földelt hálózati csatlakozó aljzat, a hálózat-végződtető berendezés elhelyezésére alkalmas hely, előfizetői hozzáférési pont vezetékezésének nyomvonala valamint az igénybevételt lehetővé tevő előfizetői végberendezés, belső hálózati szakasz, az Előfizetőnek kell biztosítania. Áramkimaradás esetén a szolgáltatás nem működik, a telefonszolgáltatás segélykérésre sem alkalmas. (10) Az Előfizető nem jogosult a saját tulajdonú berendezését úgy beállítani és használni, ami veszélyezteti vagy befolyásolja a Szolgáltató hálózatának működését, valamint ha jogszabályt sért, kifejezetten, de nem kizárólagosan a pont (15) bekezdésében az előfizetői hívószám vonatkozásában leírt korlátozást. (11) Az Előfizető nem jogosult az előfizetői hozzáférési pontra kapcsolt Szolgáltató tulajdonú berendezés konfigurációját módosítani a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül. 5.1 A szolgáltatás szünetelésének esetei 5. Szünetelések, korlátozások (1) Az előfizetői szolgáltatás általában az alábbi okok miatt szünetelhet: a.) az Előfizető kérelmére, b.) a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból, c.) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis major) esetén, d.) közérdekből. (2) Alközponthoz csatlakozó mellékállomás üzemét csak az alközponti kapcsolóval együtt lehet szüneteltetni. (3) A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti Szünetelés az Előfizető kérelmére (1) A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást az Előfizető kérésére amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik köteles szüneteltetni. A szüneteltetés megrendelésekor az Előfizetőnek nyilatkoznia kell a szüneteltetés kezdő és várható befejezési határidejéről. A szüneteltetés időtartama Hatályos: december 01. napjától 31

32 Törzsszöveg Törzsszöveg legalább egy hónap, és folyamatos szünetelés esetén legfeljebb egy év. A szünetelés meghosszabbítása nem kérhető, erre csak a szolgáltatás ismételt igénybevételét (visszakapcsolását) követően van lehetőség. (2) Amennyiben Előfizető a szüneteltetést a határozott időtartam (hűségidőszak) alatt kéri, az előfizetői szerződés a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. (3) Egy előfizetői szerződésben foglalt több szolgáltatás esetén a Felek megállapodhatnak, hogy a szüneteltetés kizárólag az Előfizető által kért szolgáltatásra terjedjen ki. Amennyiben Felek másként nem állapodnak meg, Szolgáltató az alábbiak szerint jár el. a.) Ha az Előfizető egy egyedi előfizetői szerződéssel több szolgáltatásfajtából álló csomagot (a telefonszolgáltatás mellett Internet szolgáltatást) vesz igénybe, a Szolgáltató valamennyi, az adott szerződéses jogviszonyban foglalt szolgáltatást szünetelteti. b.) Ha az Előfizető és Szolgáltató között több egyedi előfizetői szerződés áll fenn, a telefonszolgáltatás szüneteltetése esetén a Szolgáltató az ugyanazon előfizetői hozzáférési ponton létesített ADSL vagy kapcsolt vonali Internet szolgáltatást is szüneteltetni fogja. c.) Ha az Előfizető és Szolgáltató között több egyedi előfizetői szerződés áll fenn, a szüneteltetés kizárólag arra a szerződésre vonatkozik, - az a.) és b.) alpontokban foglaltak figyelembe vételével - amelyre azt az Előfizető kifejezetten kéri. Ez esetben a szünetelés a többi egyedi előfizetői szerződést nem érinti, azokra hatása nincs. (4) Az Előfizető a szüneteltetést a szünetelés kezdő időpontját megelőzően legalább 15 nappal a megfelelő nyomtatvány kitöltésével írásban kérheti a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán. (5) A Szolgáltató az Előfizető kérésére történő szünetelés esetén az Előfizető által megjelölt időpontban vagy ennek megjelölése hiányában a visszakapcsolási igény bejelentését követő 3 munkanapon belül az adott előfizetői szerződésben foglalt valamennyi szolgáltatást visszakapcsolja. Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a Szolgáltató külön díjat nem számít fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a Szolgáltató a Díjszabásban foglalt egyszeri díjat számít fel Szünetelés a Szolgáltató érdekkörében felmerülő és vis major okból (1) A Szolgáltatás folyamatos igénybevételének biztosítása érdekében a Szolgáltató hibabejelentő-, és elhárító szolgálatot üzemeltet. Ennek ellenére előállhatnak olyan helyzetek, amelyek üzemkieséssel, ebből eredően a Szolgáltatás időszakos szünetelésével járnak. Az üzemkiesés (a szolgáltatás szünetelése) lehet tervezett vagy nem tervezett. (2) Tervezett üzemkiesés a Szolgáltató által üzemeltetett eszközök rendszeres karbantartása, vagy hálózatának felújítása, cseréje során állhat elő. (3) Nem tervezett üzemkiesés a rendkívüli okból szükségszerűvé váló karbantartási, fenntartási munkák végzésekor (nem tervezett karbantartás), illetve a Szolgáltató és az Előfizető érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis major), valamint mindkét fél érdekkörén kívül eső ok miatt állhat elő. (4) A rendszeres karbantartás során a Szolgáltató azon technikai eszközeinek üzemképes állapotban tartásához szükséges munkálatokat végzi, amelyek a szolgáltatás minőségi célértékeinek elérését és folyamatos fenntartását biztosítják, a hálózat- felújítás és csere pedig ezeknek a technikai eszközöknek az időről időre szükséges megújítását célozza. E munkálatokat minden kedden és csütörtökön a 00:00 és 06:00 óra közötti időablakban lehet elvégezni, és Szolgáltató azokról megkezdésüket megelőzően legalább 15 nappal az Előfizetőt értesíteni köteles. Szolgáltató abban az esetben is köteles az előfizetőt 15 nappal korábban értesíteni, ha az előreláthatóan szünetelést eredményező rendszeres karbantartási munkálatokra az itt megadott időablakon kívül kerül sor. A rendszeres karbantartás miatt kiesett időtartamok nem számítanak bele a Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állási időbe. (5) A nem tervezett karbantartás esetén Szolgáltató az Előfizetőt a várhatóan üzemszünettel járó munkálatokról legalább 24 órával korábban értesíteni köteles. (6) A karbantartás illetve a felújítás a szolgáltatás szünetelését csak abban az esetben eredményezheti, ha Szolgáltatónak szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. Az ezen okból elrendelt szüneteltetés naptári hetente a 4 órát, naptári hónaponként pedig az 1 napot nem haladhatja meg. (7) Amennyiben a Szolgáltató Társszolgáltató hálózatának igénybe vételével nyújtja a szolgáltatást, a Társszolgáltató rendszeres karbantartási munkálatainak elvégzése miatt is előállhat a szolgáltatás szüneteltetése. (8) Amennyiben Szolgáltató vis major okra hivatkozva szünetelteti a szolgáltatást, igazolnia kell, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. (9) Amennyiben az Előfizetői hozzáférési pontra csatlakozó előfizetői hálózat vagy előfizetői végberendezés akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának vagy más előfizetők által igénybe vett szolgáltatások rendeltetésszerű működését, a Szolgáltató az Előfizetői hozzáférési pontot az pont szerint karanténba helyezi, amely során átmenetileg szünetelteti a Szolgáltatást. Hatályos: december 01. napjától 32

33 Törzsszöveg Törzsszöveg (10) Amennyiben az üzleti Előfizető ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul, a Szolgáltató jogosult szüneteltetni a szolgáltatást addig, amíg az üzleti előfizető meg nem fizeti a Szolgáltató által megállapított előleget, amely legfeljebb a szolgáltatás 12 havi havidíjának megfelelő összeg lehet az Eszr. 20. (4) bekezdése alapján Szünetelés közérdekből (1) Az előfizetői szolgáltatások közérdekből történő szünetelésére sor kerülhet a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében, a jogszabályok által előírt módon. (2) Minősített időszak esetén, illetőleg következményei elhárítása érdekében a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök, illetve a Kormány döntése alapján a miniszter határozattal állapítja meg az elektronikus tevékenység átmeneti korlátozását vagy szüneteltetését Díjfizetés, illetve díjvisszatérítés a szünetelés alatt (1) Előfizető kérelmére történő szüneteltetés esetén és annak időtartamára Előfizető a jelen ÁSZF Díjszabás mellékletében a szolgáltatásnak, illetve a szünetelés fajtájának megfelelő havi szünetelési díjat köteles fizetni. Amennyiben több szolgáltatásból álló szolgáltatáscsomagot vesz igénybe: a.) ha a csomag tartalmaz internet szolgáltatást, az internet szolgáltatásra vonatkozó, b.) ha a csomag nem tartalmaz internet szolgáltatást, a telefonszolgáltatásra vonatkozó szünetelési díjat köteles megfizetni. (2) A Szolgáltató érdekkörében felmerülő vagy vis major okból történő szünetelés szabályai: A rendszeres karbantartás idejére az Előfizető a szünetelés időtartamára díjfizetésre nem köteles. A jelen ÁSZF pont (4) bekezdése szerinti rendszeres karbantartás esetén az Előfizetőt a díjfizetés alóli mentesség figyelemmel az 5.3 pont (6) bekezdésében foglaltakra is nem illeti meg. a.) Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban összesen nem haladja meg a 48 órát, a díjvisszatérítés összegét a Szolgáltató a bejelentést követően, minden megkezdett napra számítva, az előfizetési díj 1/30-ad részének és a megkezdett napok számának szorzata alapján állapítja meg. A Szolgáltatót a díjvisszatérítési kötelezettség nem terheli, ha a szünetelés oka vis major, feltéve, ha igazolja, hogy a szünetelés kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. b.) Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban összesen meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni Előfizető számára az adott hónapra eső előfizetési díjat. (3) Közérdekből történő szünetelés esetén Előfizető díjfizetésre, Szolgáltató díjvisszatérítésre nem köteles A Mobil Internet Szolgáltatás szünetelésére vonatkozó speciális rendelkezések (1) A Szolgáltatás szüneteltetése történhet: a.) a Szolgáltató által, b.) az Előfizető kérésére, c.) SIM kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén. (2) A Mobil Internet Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató az Előfizető mobilinternet szolgáltatáshoz való hozzáférését szünetelteti Szolgáltató általi szüneteltetés (1) Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizetői Szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Az előfizetői szolgáltatás szünetelésére az alábbi esetekben kerülhet sor: a.) az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt amennyiben a szünetelést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre, amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; b.) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; c.) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. (2) A Szolgáltatóval együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt. GSM-rendszerének Koncessziós Szerződés szerinti karbantartási munkái érdekében a Szolgáltató a Szolgáltatás ideiglenes szüneteltetésére az Előfizető szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett jogosult. A Szolgáltatóval együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt. mobil távközlési rendszerét és azok kiszolgáló elemeit érintő rendszeres karbantartást az alábbiak szerint végez: a.) A Szolgáltató országos szolgáltatási szünetet kizárólag éjfél és hajnali hat óra között tart, amelynek összes időtartama nem haladhatja meg az évi húsz órát, és a tervezett karbantartás esetenként nem lehet hosszabb, mint 6 óra. Hatályos: december 01. napjától 33

34 Törzsszöveg Törzsszöveg b.) Az egyes lokális területeket érintő karbantartás miatt bekövetkező szolgáltatási szünetek maximális időtartama nem haladhatja meg a havi egy órát. Az ideiglenes szüneteltetés az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti. (3) A Szolgáltatás szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. (4) A szünetelés időtartama alatt az Előfizető nem köteles a havi előfizetési díj megfizetésére. Ez alól kivételt képez a GSM-rendszer karbantartási munkái miatti ideiglenes szüneteltetés. (5) Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartást (6.3. pont), vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető nem köteles megfizetni a szünetelés időtartamára vonatkozó díjat. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve hogy a Szolgáltató igazolja, hogy minden tőle elvárhatót megtett a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés (1) Az Előfizetőnek a jelen ÁSZF Díjmellékletében rögzített díj megfizetése esetén lehetősége van arra, hogy az előfizetést határozatlan időre az adott előfizetői jogviszony fennállása alatt bármeddig - szüneteltesse, valamint a szünetelés után kérje a rendszerbe történő visszakapcsolást. Lehetőség nyílik arra is, hogy amennyiben az Előfizető konkrét időpontot határoz meg a visszakapcsolást illetően, ettől eltérően a meghatározott időpontnál korábban is kérhesse a visszakapcsolást. (2) A Szolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, személyesen a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáiban, valamint a telefonos Ügyfélszolgálaton Szüneteltetés a SIM kártya elvesztése vagy eltulajdonítása miatt (1) Az Előfizető köteles bejelenteni, amennyiben SIM-kártyáját eltulajdonították vagy elvesztette. Ebben az esetben szünetel a Szolgáltatás a bejelentéstől kezdve a SIM-kártya megkerüléséig, illetve az újabb SIMkártya aktiválásáig. Ebben az esetben a Szolgáltatás szüneteltetését az Előfizető személyesen vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton kérheti. (2) Amennyiben Előfizető a Szolgáltatást tovább kívánja használni, a jelen ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott pótlási díjat megfizetve kérheti a SIM-kártya pótlását, vagy amennyiben az elveszett/ellopott kártya megkerül, akkor személyesen vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton kérheti a szünetelés feloldását. (3) Amennyiben Előfizető a szüneteltetést határozott idő alatt kéri, a határozott idő a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik Az internet szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának karanténba helyezésére vonatkozó speciális rendelkezések (1) A Szolgáltató az internet hálózatának üzemeltetése során olyan adatforgalmi elemzéseket végez, amelyek alkalmasak azon események feltárására, tekintet nélkül arra, hogy a tevékenységet az Előfizető maga vagy az Előfizető által használt berendezések más külső hálózati erőforrás irányítása alatt végzik amelyek alkalmasak lehetnek más előfizetők által igénybe vett szolgáltatás vagy a szolgáltatói hálózat működésének megzavarására vagy éppen arra, hogy az Előfizető Szolgáltatása valamely esemény célpontjává vált. (2) Az ilyen esemény különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatás megtagadás (DoS, Denial of Service) és az elosztott szolgáltatás megtagadás (DDoS, Distributed Denial of Service) támadások. (3) A Szolgáltató a hálózatának megfelelő működése és az előfizetői szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülésének elkerülése érdekében a forgalomelemzés alapján zavarforrásnak vagy célpontnak regisztrált Előfizetői hozzáférési pontot un. karanténba helyezi, amely meggátolja a további károkozást. (4) A Szolgáltatás karanténba helyezése során tett intézkedések: a.) a Szolgáltató által feltárt zavarás megakadályozására a Szolgáltatás 4 óra időtartamra, ismételt esetben legfeljebb 48 óra időtartamra átmenetileg szüneteltetésre kerül; b.) a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Előfizetőt a rendelkezésre álló elérhetőségein a szünetelés okáról, a további zavarás megakadályozásának lehetséges megoldásairól; c.) az átmeneti szünetelés letelte után az internetkapcsolat helyreállításra kerül, a Szolgáltató az érintett Előfizetői hozzáférési pontot megfigyelés alá helyezi; d.) amennyiben az Előfizető ismételten részesévé válik a karanténba helyezés feltételeit megvalósító eseménynek, a folyamat újraindul az a.) bekezdés szerint. (5) Az Előfizető köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a hálózata ne legyen felhasználható a (2) bekezdésben meghatározott támadásokban való közreműködésre. Amennyiben az Hatályos: december 01. napjától 34

35 Törzsszöveg Törzsszöveg Előfizető a Szolgáltató útmutatásai alapján nem képes vagy nem hajlandó a hálózati eszközeinek megfelelő beállítására és amennyiben a zavarás ténye bármely 30 napos intervallumon belül ismételten előfordul, a Szolgáltató élhet az Előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának lehetőségével. (6) A Szolgáltatás szüneteltetése során a Szolgáltató az Előfizető internet szolgáltatáshoz való hozzáférését szünetelteti oly módon, hogy az IP címet átmenetileg elérhetetlenné teszi. (7) A karanténba helyezés nem jelenti a Szolgáltatás nyújtásának hibáját, így a rendelkezésre állási időt nem csökkenti, valamint az Előfizető a Szolgáltató általi hibás teljesítés esetén Őt megillető kötbér érvényesítésére nem jogosult. 5.2 A szolgáltatás korlátozása A szolgáltatás korlátozása az Előfizető szerződésszegése esetén (1) Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek megváltoztatására a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével jogosult, ha: a.) az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztat, b.) az Előfizető a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, c.) az Előfizetőnek díjtartozása van, és ez a díjtartozás az ennek rendezésére történő felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően is fennáll, d.) az Előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerződési feltételekben, illetve az Egyedi előfizetői szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy adatmennyiséget. (2) A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni a pontban foglaltak szerint, valamint ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette. (3) Ha az Előfizető az (1) bekezdés, vagy (2) bekezdése szerinti korlátozás okát megszünteti és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a Szolgáltató köteles haladéktalanul, a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. Kivéve azon eseteket, amelyek fennállása esetén a Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési, illetve szolgáltatási kötelezettség az Eht (4) alapján, valamint a Szolgáltató nem élt a jelen ÁSZF szerinti rendkívüli felmondási jogával. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ismételt biztosításáért a Díjszabásban megállapított díjat az Előfizetőnek felszámítani. (4) A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. (5) A Szolgáltató mint előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató - a híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást közvetítő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha az (1) bekezdés b.) és c.) pontjaiban meghatározott feltételek az Előfizető által - a közvetítőválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint - választott közvetítő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn. (6) Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott esetben a szolgáltatás korlátozása annak első 3 hónapjában csak olyan módon alkalmazható, ha az az Előfizetőnek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogainak gyakorlását így pl. ADSL alapú Internet előfizetői hozzáférés igénybevételének lehetőségét - indokolatlanul nem akadályozza. A Szolgáltató nem köteles így eljárni abban az esetben, ha az Előfizető magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul. (7) A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozása alatt is köteles biztosítani: a.) helyhez kötött telefonszolgáltatás esetén (i) az Előfizető hívhatóságát, (ii) a segélykérő hívások továbbítását, (iii.) a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét, (iv) a hibabejelentő elérhetőségét. Hatályos: december 01. napjától 35

36 Törzsszöveg Törzsszöveg b.) internet elérési szolgáltatás esetén (i) legalább 128/64 kbit/s le- és feltöltési sebességet. (ii) mobil internet szolgáltatás esetén 32/32 kbit/s le- és feltöltési sebességet A szolgáltatás korlátozása a Szolgáltató által (1) A Szolgáltató a díjak térülésének biztosítása és kárenyhítés céljából, illetve az előfizetői érdekek védelmében is hívásfigyelő rendszert üzemeltet, amely számlázási időszakon belül is jelzi a várhatóan kiugróan magas számlaösszeget eredményező hívásokat, és informálja a Szolgáltató megfelelő szervezeti egységét arról, ha valamelyik hívószámról a korábbinál jóval nagyobb számú, avagy magasabb számlaértékű hívást kezdeményeznek. Ebben az esetben a Szolgáltató az Előfizető figyelmének felhívása, esetleges intézkedések megtétele érdekében az Előfizetőt értesíti, és a továbbiakban vele történt egyeztetésnek megfelelően jár el, akár a szolgáltatás korlátozása, akár más intézkedés megtételét illetően. (2) Amennyiben az Emelt díjas díjkorlátos szolgáltatás (0691) hívása esetén az Előfizető részére kiszámlázandó díj eléri a Hatóság által minden év január 31-ig közzétett legmagasabb díjat, úgy a Szolgáltató a hívást bontja. Az Internet-hívások (0651), valamint azon Előfizetők hívásai, akik ezt az ügyfélszolgálaton keresztül kifejezetten kérik, nem kerülnek elbontásra. Ezek az adatok a felügyeleti szoftver erre a célra szolgáló adatbázisában kerülnek rögzítésre. A Szolgáltató a felelősségét kizárja arra az esetre, ha a hívás bontása bármilyen okból nem történik meg. (3) A Szolgáltatónak az Internet szolgáltatásokhoz tartozó szolgáltatása keretén belül a kéretlen levelek (SPAM) okozta - akaratlagos vagy akár vétlen - meddő hálózati forgalom mind bejövő, mind kimenő irányban veszélyezteti a szolgáltatást, és zavarja annak a többi előfizető általi igénybe vételét. A Szolgáltató a hálózata, valamint az Előfizetői védelme érdekében az Internet Szolgáltatók Tanácsának ( iránymutatása alapján köteles a kéretlen levelek továbbításának megakadályozására. A Szolgáltató a fenti cél elérése érdekében korlátozhatja az Internet kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató (SMTP) szerverén folytatott kommunikációt annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül. A Szolgáltató SMTP szervere az ÁSZF 1. sz. melléklet pont (2) (5) bekezdéseiben meghatározott szabályok szerint fogadja, ill. továbbítja az elektronikus leveleket. A Szolgáltató jogosult az küldés átmeneti felfüggesztésre vagy tiltásra. (4) A Szolgáltató általi korlátozás további szabályait, amennyiben a Szolgáltatás jellege azt lehetővé vagy szükségessé teszi, valamint a korlátozás mértékét az előfizetői szerződés tartalmazza A Mobil Internet Szolgáltatás Szolgáltató általi korlátozásának speciális szabályai (1) A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott Szolgáltatás igénybevételét korlátozni abban az esetben, ha az általa kezelt forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy az előfizetői végpontról az átlagos felhasználási szokásokhoz képest olyan jelentős mennyiségű elektronikus küldemény vagy egyéb adat (így különösen kéretlen elektronikus levél vagy üzenet SPAM) továbbítása történt, mely a Szolgáltató, vagy a címzett által üzemeltetett rendszerek működését korlátozza vagy akadályozza. (2) A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának korlátozására, amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, akadályozza, a minőségét hátrányosan befolyásolja vagy egyéb módon csorbítja, üzleti tevékenységét a szolgáltatások egyik olyan elemének felhasználásával folytatja, amelynek igénybevételéből az Előfizetőknél önmagában díjfizetési kötelezettség nem keletkezik a Szolgáltató felé, illetve ha a Szolgáltató hálózatát üzletszerű tevékenység folytatására használja anélkül, hogy a tevékenysége hívásvégződtetéssel járó hívásfelépítést eredményezne. 5.3 A médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztése a Médiatanács felhívása alapján (1) A Szolgáltató, mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtó közvetítő szolgáltató, az Mttv ban foglalt kötelezettségénél fogva a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelezhető. (2) Amennyiben a Médiatanács vagy a Hivatal lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás esetén az Mttv (3) bekezdés b)-d) pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható, jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a Médiatanács vagy a Hivatal felszólítására nem teljesíti, a Szolgáltató köteles - a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a Médiatanács által kibocsátott felhívás alapján - a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás vagy kiegészítő médiaszolgáltatás közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni. (3) Amennyiben a Médiatanács vagy a Hivatal internetes sajtótermék esetén az Mttv (3) bekezdés b)-c) pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a jogerős és végrehajtható, jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a Médiatanács vagy a Hivatal Hatályos: december 01. napjától 36

37 Törzsszöveg Törzsszöveg felszólítására nem teljesíti, a Szolgáltató köteles - a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a Médiatanács által kibocsátott felhívás alapján - a határozat tárgyát képező sajtótermék közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni. (4) A Szolgáltató médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére vonatkozó kötelezettségének teljesítése során, a Médiatanács felhívásában érintett tartalom tekintetében, a Médiatanács vonatkozó ajánlásának közzétételét követően, az ajánlásban foglalt hatékony műszaki megoldást alkalmazza. (5) Amennyiben a médiaszolgáltatást és az internetes sajtótermék közvetítése a Médiatanács felhívása alapján a fentiek szerint felfüggesztésre kerül, ez nem minősül sem a Szolgáltató hibás teljesítésnek, sem az Előfizetői szerződés Szolgáltató általi megszegésének, sem pedig az Előfizetői szerződés Szolgáltató általi jogellenes egyoldalú módosításának. A médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelező felhívás esetén a Szolgáltató a felhívásban megjelölt médiaszolgáltatás és internetes sajtótermék közvetítését a felhívásban foglalt időpontban felfüggeszti. Előfizető erre hivatkozással nem élhet a (díjreklamáció) és (kötbér) pontban foglalt jogaival, továbbá erre a körülményre hivatkozással egyéb kárigényt sem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. (6) Az Előfizető a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének a Médiatanács felhívására történt felfüggesztése esetén is köteles a szolgáltatási díjakat a Szolgáltató részére megfizetni. A médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének Médiatanács felhívására történő felfüggesztésének időtartama a rendelkezésre állásba nem számít bele. 6.1 Ügyfélszolgálat 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták (1) A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók részére értékesítési és ügyfélkapcsolati pontokat (továbbiakban: ügyfélszolgálat) működtet, amelyek helyét és nyitvatartási idejét az ÁSZF 1.3 pontja tartalmazza. (2) Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási ideje alatt a Szolgáltató díjmentes telefonos információs szolgálatot működtet. (3) Az ÁSZF ben felsorolt szolgáltatások nyújtásával, a díjak felszámításával és beszedésével kapcsolatban az Előfizető vagy meghatalmazottja és az igénybevevő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál panaszt tehet. (4) A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésről a Szolgáltató hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon a bejelentés időpontjától számítva legalább öt évig megőriz. A hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adatot, így az azzal kapcsolatos hangfelvételeket, a Szolgáltató a hibaelhárítástól számított egy éves elévülési időtartam végéig megőriz. (5) Az Infotv. szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett Előfizető általi visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé tenni. (6) A hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az Előfizető részére előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani. 6.2 Hibaelhárítás A hiba bejelentése (1) A hibabejelentés az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. (2) Az Előfizető, vagy az érdekkörében eljáró más személy a hibabejelentést az 1.4 pontban felsorolt módon a.) a Szolgáltató 1.3 pont (1) bekezdés szerinti Ügyfélszolgálati Irodáiban az ott megadott nyitvatartási időkben, b.) a Szolgáltató technikai ügyeletén (hibabejelentő) - amely a 1445, 1444 / 5 menüpont, valamint a telefonszámokon, a hét minden napján 24 órában elérhető, c.) levélben, vagy d.) az Egyedi előfizetői szerződésben megjelölt egyéb módon teheti meg. (3) A 1445 hívószámok vezetékes telefonról díjmentesen, mobil telefonról kék szám hívás díjáért hívható. A zöld szám belföldön vezetékes és mobil telefonhálózatokból díjmentesen hívható. (4) A Szolgáltató a hibabejelentést visszaigazolja, és nyilvántartásba veszi. (5) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a.) az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját, Hatályos: december 01. napjától 37

38 Törzsszöveg Törzsszöveg b.) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót, c.) a hibajelenség leírását, d.) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), e.) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, f.) a hiba okát, g.) a hiba elhárításának módját, időpontját (év, hónap, nap, óra) és eredményét vagy eredménytelenségét (annak okát), h.) az Előfizető értesítésének módját és időpontját. (6) A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. (7) A hibabejelentő munkatársa a telefonon érkezett hibabejelentés során a rögzített adatokat visszaolvassa, és közli a bejelentés iktatószámát. Az ügyfélszolgálatnál személyesen tett, illetve az írásban érkezett hibabejelentéseket a Szolgáltató iktatja. (8) A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az Előfizetőt értesíteni arról, hogy a.) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy b.) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel A hiba elhárítása (1) A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. A vállalt hibaelhárítási célértékeket az ÁSZF 4.2 pontja tartalmazza. Ennek megfelelően a hiba bejelentésétől a nem egyetemes szolgáltatást érintő hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát. (2) Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges a fenti határidők meghosszabbodnak a hozzájárulás beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a Szolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti határidőn belül meg kell kérnie. (3) A Szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul értesíteni az Előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. (4) A Szolgáltató a hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adatot a hibaelhárítástól számított egy éves elévülési időtartam végéig köteles megőrizni. (5) A Szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott hiba elhárításáért díjat nem számíthat fel, a Szolgáltatónál felmerülő (javítási, kiszállási) költséget, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az Előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az Előfizetőre. (6) Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében lehetséges és a Szolgáltató által a (7) a.) pontja szerinti értesítésben az arra javasolt időpont az Előfizetőnek nem megfelelő, akkor a Szolgáltató által javasolt időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe. (7) Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik. (8) Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől az Előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam A hibaelhárítás minősége (1) A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési ponton és a nyilvános telefonállomáson keresztül igénybe vett telefonszolgáltatás esetén a felépített beszédkapcsolatot olyan minőségben köteles biztosítani, hogy a.) a beszéd folyamatosan érthető legyen, b.) a beszédkapcsolat során ne forduljon elő folyamatos zaj, kattogás vagy más összeköttetésből áthallás, amely a beszédérthetőséget zavarja és, c.) a beszédkapcsolatban szótagvesztések, zavaró visszhangjelenségek tartósan ne jelenjenek meg. Hatályos: december 01. napjától 38

39 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési ponton keresztül felépített telefax és adatátviteli kapcsolatot olyan minőségben köteles biztosítani, hogy a.) a kapcsolatban lévő végberendezések között legalább az Eht.117. a) pontjában meghatározott átviteli sebességet mindenkor lehetővé tegye (9600 bit/s), b.) az adatátvitel bit-hibaaránya ne legyen rosszabb, mint 10 4, c.) a kapcsolat ideje alatt a bekövetkező rövid idejű minőségromlások ne okozzanak az ÁSZF 4. fejezetében meghatározottnál nagyobb mértékű jelismétlést, illetve telefax átvitel esetén több lapismétlést A Szolgáltató érdekkörén kívül eső hiba elhárítása, egyéb munkák (1) Amennyiben a hibaelhárítási eljárás során a.) minden kétséget kizáróan igazolódik, hogy a hiba az Előfizető érdekkörében merült fel, b.) a helyszíni munkavégzés az Előfizető téves vagy ismételten indokolatlan bejelentése miatt vált szükségessé, c.) az Előfizető a hibajavításon kívüli munkák elvégzését rendeli meg, Szolgáltató jogosult felmerült költségeit, továbbá a munkadíjat az Előfizetőnek felszámítani. (2) A Szolgáltató az (1) bekezdésben írt költségeket a jelen ÁSZF 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott kiszállási és óradíjak alapul vételével határozza meg. 6.3 Panaszkezelés Az előfizetői panaszok kezelése (1) Előfizetői bejelentés az előfizetői panasz és a hibabejelentés. (2) Előfizetői panasz az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és nem minősül hibabejelentésnek. (3) Az Szolgáltató köteles az Előfizetőt az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, valamint az Egyedi előfizetői szerződésben tájékoztatni arról, hogy az a.) előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen feltételek szerint teheti meg a Szolgáltatónál, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve illetékes hatóságoknál, b.) Ügyfélszolgálatához érkező egyes panaszokat mennyi időn belül fogja kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről mennyi időn belül értesíti az Előfizetőt, c.) előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az Előfizető mely fogyasztóvédelmi szervekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. (4) Ha az Előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. A reklamációt a jelen ÁSZF 1.2 pontjában megadott valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségen meg lehet tenni. Az eljáró szervezeti egység a reklamációt 30 napon belül kivizsgálja, és ennek eredményéről az Előfizetőt értesíti. (5) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Előfizetőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az Előfizetőnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (4) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni. (6) Az írásbeli panaszt a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. (7) A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. (8) Az Előfizető - amennyiben vitatja a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását - a hírközlési hatósághoz, illetve a hatóságon belül a fordulhat annak figyelembe vételével, hogy a hírközlési hatóságnak díjvita elbírálására nincs hatásköre, arra az illetékes bíróság jogosult. (9) A Szolgáltató az Előfizetőre (illetve felhasználóra) vonatkozó, a panasz elintézéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó adatokat (beleértve a számlázási és forgalmazási jogviták elintézéséhez szükséges adatokat is) akkor bocsátja a hatóság rendelkezésére, ha az Előfizető az eljárásban ügyfélként vesz részt, és a hatóság a megkeresésében nyilatkozik az adatkérés jogalapjáról és céljáról A díjreklamáció (1) Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a jelen ÁSZF 1.2 pontjában megadott valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőségen nyújthat be reklamációt az ügyfélszolgálathoz. A Hatályos: december 01. napjától 39

40 Törzsszöveg Törzsszöveg Szolgáltató a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a panaszt legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjfizetés elmulasztására hivatkozva felmondani, feltéve, hogy az Előfizető az esedékes nem vitatott, illetve a továbbiakban felmerülő nem vitatott díjakat határidőben megfizeti. (2) Ha az Előfizető a számla elleni reklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el öt napon belül, a bejelentéssel érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a reklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott reklamációnak a fizetésre nincs halasztó hatálya. (3) Amennyiben a Szolgáltató számlázási rendszere zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja, a Szolgáltató akkor is jogosult a díj fizetés elmulasztására hivatkozva az előfizetői szerződést felmondani, ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be. A díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával akkor sem hosszabbodik meg, ha a Szolgáltató a bejelentést öt napon belül nem utasítja el. (4) Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül - az Előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. (5) Az Előfizető díjreklamációjának elutasítása esetén jogosult a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség vizsgálatát kérni, vagy a Szolgáltató elutasításának kézhezvételét követő 30 napon belül - a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett - bírósághoz fordulhat. (6) Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlálása, továbbá megállapítása helyes volt. (7) Amennyiben a díjreklamációval kapcsolatos vizsgálat megállapítja, hogy az Előfizető által használt végberendezés nem rendelkezik megfelelőségi jelöléssel, és az egyéb vizsgálati eredmények a túlszámlázás lehetőségét kizárták, a Szolgáltató a reklamációt az Előfizető kérelmének elutasításával lezárja, mivel a nem szabványos végberendezés használata túlszámlázást okozhat. (8) Az Előfizetőnek a Szolgáltató vizsgálati eredményeit is tartalmazó értesítés kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy írásban bejelentse: a.) nem fogadja el a szolgáltatónak a számla helyességére vonatkozó bizonyítékait, illetve b.) a vizsgálat eredményeinek megfelelő, a következő esedékes számlán szereplő összeget, mely az esetleges késedelmi kamatokat is tartalmazza, a számlán feltüntetett határidőig nem egyenlíti ki. E bejelentés, illetve a tartozás megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató - a díjtartozásra vonatkozó szabályok egyidejű alkalmazása mellett - a tartozás behajtása érdekében peres eljárást kezdeményezhet. (9) Ha az Előfizető a reklamált havi számlát követően esedékes díjakat sem egyenlíti ki, akkor a díjmegfizetés elmaradása esetére vonatkozó eljárás szerint feltéve, hogy a szolgáltatás korlátozásának feltételei fennállnak, - a Szolgáltató az Előfizető kimenő forgalmát a reklamáció jogerős elbírálásáig korlátozhatja. (10) Ha az Előfizető egy már befizetett számla összege ellen reklamál erre az Eht (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel csak a számla teljesítését követő egy éven belül van lehetősége, és ha a reklamáció megalapozott, akkor a Szolgáltató a tévesen felszámított összeget a fizetési határidőtől számított kamatokkal együtt köteles visszafizetni az Előfizető részére. (11) A Szolgáltató a számlapanasz kivizsgálását elsősorban a telefonközpont és a számlázási rendszer adatainak felülvizsgálatával, elemzésével végzi. A hálózat, a nyomvonal és a végpont vizsgálatára abban az esetben kerül sor, ha vonallopás gyanúja miatt az indokolt. (12) Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az Előfizető a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást (hívásrészletezést) A nyilvános telefonállomásokkal kapcsolatos reklamációk (1) A Szolgáltató a nyilvános telefonállomások működésével kapcsolatos bejelentéseket és reklamációkat kivizsgálja. (2) A Szolgáltató a nyilvános telefonállomások működésével kapcsolatos vizsgálatot akkor tudja elvégezni, ha a bejelentésből - cím vagy kapcsolási szám alapján - az állomás azonosítható. (3) Amennyiben a nyilvános telefonállomás működésével összefüggően a felhasználónak kártérítési igénye keletkezik, a vizsgálat a számlálás és a működés helyességére terjed ki. (4) Ha megállapítást nyer, hogy a számlálást, illetve érme-bevételezést befolyásoló műszaki hiba, illetve a szerződő feleken kívülálló harmadik személy jogellenes magatartása következtében a felhasználót kár érte, Hatályos: december 01. napjától 40

41 Törzsszöveg Törzsszöveg a Szolgáltató a kártérítés iránt intézkedik, a kártérítési összeg felvételének módjáról a bejelentőt írásban értesíti. (5) A Szolgáltató ellen érvényesíthető kárigény felső határa bejelentett hibánként és készülékenként bruttó 400,- Ft. (6) Abban az esetben, ha a felhasználó impulzuseltérést reklamál, a Szolgáltató az azonosított telefonállomás működésével kapcsolatosan vizsgálatot végez, és ennek eredményétől függően intézkedik az impulzus eltérésből eredő költség megtérítéséről Mobileszköz letiltása iránti kérelem befogadása (1) A Szolgáltató kizárólag az Előfizető írásbeli kérésére intézkedik a mobileszköz letiltásáról. A letiltás területi hatálya a műszaki lehetőségektől, illetve a bel- és külföldi szolgáltatók közötti egyezményektől függ. A letiltáshoz csatolni kell az Előfizető azon nyilatkozatát, hogy a mobileszköz letiltásából eredő mindennemű felelősséget az Előfizető vállal. (2) A mobileszköz letiltható más magyar vagy külföldi szolgáltató megkeresésére is, amennyiben kétoldalú szerződés, a Szolgáltató által is aláírt nemzetközi megállapodás vagy a GSM MoU Association működési rendje alapján ennek helye van. (3) Egyéb esetekben a Szolgáltató a mobileszköz letiltására csak jogszabályban előírt bírósági vagy rendőrségi megkeresés alapján jogosult. 6.4 Az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése Az előfizetői szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítésének esetei (1) A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás alábbiak szerinti késedelmes vagy hibás teljesítése esetén köteles kötbér fizetésére: a.) Ha az előfizetői szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg az ÁSZF pont (2) bekezdésében meghatározott határidőig. b.) Ha az átírást az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem beérkezését követő 15 napon túli időpontban teljesíti. c.) Ha az áthelyezés iránti igénybejelentést elfogadja, de (i) azt az ÁSZF-ben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapon belüli időpontig nem teljesíti, (ii) az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában a fenti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentéssel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelölte az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját - amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot, - és ezt a határidőt nem tartja be. d.) Ha a hibajelentés kezelésére az ÁSZF (7) pontjában, és a hiba elhárítására az ÁSZF (1) pontjában meghatározott határidőt túllépi. e.) Ha az Eht (1) vagy (3) bekezdésében foglalt bármely okból a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást korlátozta, és a korlátozást nem szünteti meg az Előfizető erre irányuló kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül annak ellenére sem, hogy a korlátozás okának megszűnéséről hitelt érdemlően tudomást szerzett. (2) Az (1) bekezdés d.) pontja tekintetében nem jelenti az előfizetői szerződés hibás teljesítését, ha a.) az előfizetői szolgáltatás hibás működését az előfizetői hozzáférési pontra csatlakozó előfizetői végberendezés (pl. telefonkészülék, alközpont, router, számítógép stb.), illetve a nem a Szolgáltató által üzemeltetett hálózati szakasz (pl. az Előfizető saját vagy harmadik fél tulajdonában lévő belső kábelezés, WiFi hálózat, kábelezést helyettesítő eszköz) valamely jellemzője, hibája okozta, b.) a hibajegy lezárására a hiba Szolgáltató általi elhárítását követően azért nem kerülhet sor, mert ahhoz az Előfizető a hibátlan működés tesztelése miatt nem járul hozzá. c.) a hibaként bejelentett hiányosság az előfizetői szolgáltatás jellegére tekintettel az ellenérték fejében igénybe vett előfizetői szolgáltatások rendeltetésszerű használatát nem korlátozta, d.) a hibát bizonyíthatóan az Előfizető gondatlan vagy szándékos magatartása okozta, e.) a hiba az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakozó előfizetői tulajdonú, vagy az Előfizető által kiépített vagy üzemeltetett hálózatban keletkezett, vagy a hibát az ilyen hálózat okozta, f.) a hibát nem a Szolgáltató tulajdonában, üzemeltetésében vagy karbantartásában álló végberendezés okozta, g.) a hibát, típusengedéllyel vagy megfelelőségi jelzéssel nem rendelkező végberendezés okozta, feltéve, hogy a berendezést nem a Szolgáltató biztosította, h.) a hibát a végberendezés nem rendeltetésszerű használata okozta, Hatályos: december 01. napjától 41

42 Törzsszöveg Törzsszöveg i.) az Előfizető a hiba elhárításában az általában elvárható módon nem működött közre, így különösen, amennyiben a hibaelhárítást akadályozta, vagy amennyiben a hibaelhárítás lehetőségét az érintett ingatlanon nem biztosította, feltéve, hogy a hiba elhárításához az ingatlanra történő bejutás szükséges, (3) A késedelmes vagy hibás teljesítés esetén az Előfizetőt az ÁSZF jelen fejezetében írt esetekben és az ott meghatározott feltételek szerint kötbér illeti meg, amennyiben az elévülési időn belül az Előfizető azt írásban kéri. (4) Amennyiben az Előfizetőt a Szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése miatt kár érte, azonban az ÁSZF rendelkezései szerint kötbér nem illeti meg, vagy álláspontja szerint az igazolt kára az e fejezetben meghatározottak szerint számított kötbér mértékét meghaladja, kártérítési igényét a Szolgáltató számára írásban be kell jelentenie. Ez esetben a Szolgáltató kialakítja a kárigénnyel kapcsolatos álláspontját, arról az Előfizetőt értesíti, és az ez esetben követendő eljárásra a jelen ÁSZF 6.5 pontjában írtak irányadók. (5) Az előfizetői szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt hasznot nem. A vagyonban okozott kár alatt azt az értéket kell érteni, amellyel az Előfizető meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a Szolgáltatónak megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. (6) A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése vagy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. (7) Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, mely időtartamot a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezését követő naptól, pénzkövetelés esetén az esedékesség napjától kell számítani A kötbér mértéke és megfizetésének módja (1) A kötbér a nem szerződésszerű teljesítés esetére kikötött pénzösszeg, a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettség. (2) Amennyiben a jelen ÁSZF alapján bármelyik fél kötbér fizetésére köteles, és a kötbérösszeg meghatározásának alapja az előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő valamely díj, úgy ez alatt a díj Egyedi előfizetői szerződésben vagy a Díjszabásban feltüntetett bruttó vagy a nettó díj ÁFÁ-val növelt összege értendő Kötbér az előfizetői szolgáltatás nyújtásának késedelme miatt (1) Az ÁSZF 2.5 pont (2) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. (2) Amennyiben az előfizetői szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, és ezért az előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti az ÁSZF 2.5 pont (6) bekezdése alapján, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig a (1) bekezdés szerinti kötbér felét köteles megfizetni Kötbér az átírás teljesítésének késedelme miatt Amennyiben a Szolgáltató az átírást az ÁSZF-ben vállalt határidőn belül nem teljesíti, kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizede Kötbér az áthelyezés teljesítésének késedelme miatt (1) A helyhez kötött szolgáltatások esetén az Előfizető áthelyezési igényére az előfizetői hozzáférési pontot a Szolgáltató köteles a földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni. (2) Amennyiben a Szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény beérkezését követően a teljesíthetőség érdekében szükséges vizsgálatot elvégezte, és az áthelyezési igénybejelentést ennek eredményeképpen elfogadta, úgy a.) az áthelyezést az ÁSZF-ben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az Előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 3 hónapon belüli időpontban teljesíti, vagy b.) amennyiben az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a.) pont szerinti határidőben nem tudja biztosítani, úgy (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az Hatályos: december 01. napjától 42

43 Törzsszöveg Törzsszöveg áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 3 hónapot. (3) A (2) bekezdés a.) és b.) pontjaiban meghatározott határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada Kötbér a hibabejelentés kezelése és a hibaelhárítás késedelme miatt (1) A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles a.) a pont (7) bekezdése szerinti értesítésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig, b.) a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra. (2) A kötbér mértéke a vetítési alap a.) kétszerese az (1) bekezdés a.) pontja szerinti esetben, b.) négyszerese az (1) bekezdés b.) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, c.) nyolcszorosa a (1) bekezdés b.) pontja szerinti esetben, ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni. (3) A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap a.) a hiba bejelentését megelőző hat hónapra az Előfizető által az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg, b.) hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén annak teljes időtartama alatt, az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg, c.) ha a hiba bejelentését megelőzően az Előfizető az adott előfizetői szerződés alapján a hibabejelentéssel érintett előfizetői szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett, akkor a havi előfizetési díj alapján egy napra vetített összeg. (4) Az Előfizetőt nem illeti meg kötbér, ha a.) a hibát az ÁSZF-ben írtak szerint nem jelentették be, b.) a hibát a Szolgáltató a bejelentést követően a hiba elhárítására a pont (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt elhárította, c.) a javítás elhalasztását az Előfizető kérte, d.) a hibát vis major helyzet idézte elő Kötbér a korlátozás késedelmes megszüntetése miatt Amennyiben korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, annak mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese Kötbér a számhordozás bejelentésének késedelme vagy jogellenes elutasítása miatt (1) Amennyiben a Szolgáltató a számhordozás bejelentését az ÁSZF 8. fejezet (11) bekezdés szerinti határidőben nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató (mint átvevő szolgáltató) számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként (bruttó) 5000 forint kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek. (2) Amennyiben a Szolgáltató (mint átadó szolgáltató) a számhordozási igényt az ÁSZF 8. fejezet (15) bekezdés szerint jogellenesen utasítja el, számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként (bruttó) 5000 forint kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek A kötbér teljesítése (1) Az Előfizetőt az ÁSZF alapján megillető kötbér az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától esedékes. (2) A Szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségének az alábbi módon tehet eleget: a.) az Egyedi előfizetői szerződésben írt módon, b.) ennek hiányában az Előfizetővel egyeztetett módon, Hatályos: december 01. napjától 43

44 Törzsszöveg Törzsszöveg c.) egyezség hiányában a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az Előfizető egyenlegén történő jóváírással, vagy d.) banki átutalással, e.) egyéb esetben postai úton. (3) kötbérfizetési kötelezettségének a Szolgáltató a (2) bekezdés c.) e.) pontjában írt esetekben a következő számlán, de legfeljebb az arra irányuló írásbeli igény kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles eleget tenni. 6.5 Vitarendezés (1) A Szolgáltató és az Előfizető az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az ÁSZF pontjában foglaltak szerint közvetlenül rendezheti. (2) Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, az előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében az egy éves elévülési időn belül a területileg illetékes hírközlési hatósághoz, ezen belül a Média és Hírközlési Biztoshoz, vagy bírósághoz fordulhatnak A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1) Az Előfizető a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordulhat a Szolgáltatónak a szolgáltatás minőségével, a hibaelhárítással, vagy a díjszámítással kapcsolatos eljárásának vitatása esetén. A Média és Hírközlési Biztos az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat, illetve sajtótermék olvasóit megillető, elektronikus hírközléssel és a médiaszolgáltatásokkal, sajtótermékekkel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítésében működik közre. (2) A Hatóság szerveinek listáját és elérhetőségét az 1.6 pont tartalmazza. (3) Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kezdeményezhető. (4) Amennyiben a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezéséről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a (3) bekezdésben foglalt határidő a tudomásszerzéstől vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető. E határidő jogvesztő A Gazdasági Versenyhivatal (1) Az Előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények - az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve - fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatal jár el. (2) A Gazdasági Versenyhivatal illetékessége országos. Elérhetősége: Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levelezési cím: 245 Budapest 5. Pf.1036 Telefon: (06 1) , Telefax: (06 1) A bíróság (1) Az Előfizető díjreklamációjának elutasítása esetén jogosult a területileg illetékes hírközlési hatóság vizsgálatát kérni, vagy a Szolgáltató elutasításának kézhezvételét követő 30 napon belül - a Szolgáltató egyidejű értesítése mellett a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. (2) A Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság: Budaörsi Járásbíróság Cím: 2040 Budaörs, Koszorú u. 2. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 10. Telefon: (06 23) , (06 23) , Telefax: (06 23) Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 7.1 Az előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjak (1) Az előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért általában: a.) egyszeri díjat, b.) előfizetési díjat, Hatályos: december 01. napjától 44

45 Törzsszöveg Törzsszöveg c.) időalapú díjazás esetében hívásdíjként hívásfelépítési (kapcsolási) és forgalmi vagy adatforgalmi díjat, illetve impulzus alapú díjazás esetében impulzusdíjat, d.) díjcsomagba tartozó díjat, illetve e.) egyéb szolgáltatási díjat kell fizetni. (2) A részletes díjszabást az ÁSZF 2.1., 2.2., 2.3. számú mellékletei (a Díjszabás) tartalmazzák. Az olyan berendezés vagy szolgáltatás díját, amelyre a Díjszabás díjtételt nem tartalmaz, a Szolgáltató esetenként állapítja meg. (3) A havi előfizetési díjak és az előfizetési díj jellegű díjak, illetve az előre fizetéses (kártyás) szolgáltatások díja előre, az egyszeri és a hívásdíjak pedig utólag esedékesek Egyszeri (belépési) díj (1) A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani. Hasonló szolgáltatások esetén a szolgáltató akkor jogosult eltérő belépési díjat alkalmazni, ha azt a szolgáltatás nyújtása vagy igénybevételének körülményei, különösen az időtartam, a hozzáférési hely, illetve más igénybe vett szolgáltatások indokolják. A belépési díjból adott kedvezmény nem alkalmazható oly módon, hogy az Előfizetők szolgáltatók és szolgáltatások közötti szabad választását befolyásolja, gátolja. (2) Az egyszeri díjat az előfizetői hozzáférési pont bekapcsolásáért az Előfizetőnek a Szolgáltató egy adott Egyedi előfizetői szerződés esetében egyetlen alkalommal jogosult felszámítani. (3) Amennyiben az Egyedi előfizetői szerződés megszűnik, majd a Szolgáltató és az Előfizető új Egyedi előfizetői szerződést köt, az egyszeri díj ismételten felszámítható Előfizetési díj (havi díj, éves díj) (1) Az előfizetési díj minden olyan forgalomtól, beszélgetéstől független rendszeres díj, amelyet a Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizetői hozzáférési ponton keresztül való igénybevételének lehetőségéért, vagyis a szolgáltatás rendelkezésre állásáért számít fel általában havi gyakorisággal - az Előfizetőnek. Az előfizetési díj a végberendezések bérleti díjait, illetve azok árát nem tartalmazza. (2) Az alkalmi állomásért ha a felek nem a létesítés költségeinek megfizetésében állapodnak meg az állandó üzemű állomásra megállapított előfizetési díj jár. Az egy hónapnál rövidebb ideig üzemben levő alkalmi állomásért is az egész havi előfizetési díjat kell fizetni. (3) A havi előfizetési díjak időarányos elszámolással kerülnek kiszámlázásra a tényleges igénybevétel alapján. Az éves díjak nem kerülnek arányosításra, a díjfizetés kezdetétől számítva a következő naptári év azonos hónap azonos napjáig, vagy ha az nincs, annak a hónapnak az utolsó napjáig érvényes Hívásdíjak (hívásfelépítési és forgalmi díjak) (1) Az időalapú díjazás esetében előfizetési díjon felül a tényleges forgalom alapján hívásdíjként hívásfelépítési (kapcsolási) és forgalmi díjat kell fizetni. Hívásdíjat a Szolgáltató csak akkor számít fel, ha a hívó és hívott között a beszédkapcsolat (vagy adatátvitel) ténylegesen létrejött. Ez alól csak a díjfizetés nélküli hívások képeznek kivételt. (2) A hívásfelépítési díj a hívó és a hívott előfizetői hozzáférési pont közötti hírközlési összeköttetés felépítéséért és bontásáért, a díjazási időszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendő. (3) A forgalmi díjat a hívott díjzóna és a díjazási időszak által meghatározott percdíj 1 másodpercre jutó összege, és a hívás másodpercben mért időtartama alapján meghatározott szorzat adja. (4) Ha a beszélgetés időtartama két különböző díjazási időszakra esik, a díjazást a tényleges díjazási időszaknak megfelelően kell alkalmazni. (5) A Szolgáltató hálózati kapcsolástechnikai rendszerét úgy köteles kialakítani, hogy a díjazott időtartam, azaz időmérésen alapuló szolgáltatás esetén a kapcsolat létrejötte és bontása közötti időtartam a végpontok közötti beszéd- vagy adatkapcsolat fennállásának tényleges idejét a.) helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén hívó oldali bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90 másodperccel, b.) internet szolgáltatás esetén a mért időt 1 másodperccel, c.) mobil rádiótelefon-hálózathoz történő előfizetői csatlakozás esetén 2 másodperccel haladhatja meg. (6) A fent meghatározott számlálási mód nem korlátozza a Szolgáltatót abban, hogy egyéb (másodpercen kívüli) számlázási egységet alkalmazzon. Az esetleges eltéréseket a szolgáltatás vagy díjcsomag leírása tartalmazza. (7) Mobil hálózatokba kezdeményezett hívások esetén a hívásdíj a sikeresen felépült hívásonként felszámított hívásfelépítési díj és a ténylegesen lebeszélt, másodpercben mért időtartam alapján számított forgalmi díj összegéből adódik. Hatályos: december 01. napjától 45

46 Törzsszöveg Törzsszöveg (8) A Szolgáltató impulzus díjat alkalmazhat nyilvános telefonállomások igénybevételéért. Az érmés nyilvános telefonállomásoknál csak olyan impulzusdíj alkalmazható, amelynek általános forgalmi adóval megnövelt értéke azonos valamely kiválasztott hivatalosan forgalomban lévő pénzérme értékével. (9) A beszélgetés díjköteles időtartama gépi kapcsolású rendszerben a hívott állomás jelentkezésekor kezdődik, amikor a Szolgáltató az összeköttetés létesítése után a hívó és a hívott állomást, illetőleg előzetes értesítéssel és meghívással kért beszélgetés esetén a hívót és a hívott személyt a beszélgetés megkezdésére felhívja. A beszélgetés díjköteles időtartama abban az időpontban végződik, amikor a hívó hívott költségére kért beszélgetésnél a hívott a beszélgetés befejezését a hallgató visszahelyezésével jelzi Adatforgalmi díj (1) Az adatforgalom alapú díjazás esetében előfizetési díjon felül a tényleges adatforgalom alapján díjat kell fizetni. (2) Az adatforgalmi díjat az adatmennyiség (kbyte, Mbyte) 1 egységre jutó díjának és a mért adatmennyiség szorzata adja. (3) Az adatforgalmi díj általában az Előfizető által az előfizetői hozzáférési ponton keresztül ténylegesen letöltött adatmennyiség, Mobil Internet Szolgáltatás esetén a teljes, le- és feltöltött adatmennyiség mérésén alapul, amelybe beleszámít az adatforgalmat vezérlő egyéb információk által képviselt adatmennyiség is. (4) A Szolgáltató az adatforgalom mérésének módját az Egyedi előfizetői szerződésben ettől eltérően is meghatározhatja. 7.2 Díjcsomagok, szolgáltatáscsomagok A díjcsomagokra vonatkozó általános szabályok (1) A Szolgáltató jogosult díjcsomagokat kialakítani, melyek lényege, hogy a csomagdíjat az abban foglalt alap és a hozzá kapcsolható kiegészítő szolgáltatások díjainak összegétől eltérő - általában alacsonyabb - mértékben határozza meg, a csomagban foglalt szolgáltatások összetétele, számossága, az egyes szolgáltatások díjai, valamint a szolgáltatások igénybe vételének egyes feltételei, mint díjképző elemek együttes figyelembe vételével. (2) A Szolgáltató jogosult továbbá arra is, hogy akciók keretében vagy üzleti megfontolásból végleges ajánlatként egyes, a Díjszabásban leírt díjcsomagokhoz képest további kedvezményeket biztosítson, vagy kedvezményes díjcsomagokat alakítson ki. (3) A Szolgáltató jogosult meghatározni a díjcsomagok, kedvezményes díjcsomagok igénybevételének feltételeit. Ennek keretében különösen jogosult meghatározni, hogy mely ügyfélkör veheti igénybe az adott díjcsomagot. Amennyiben a Szolgáltató az egyes kedvezményes díjcsomagok igénybevételének feltételeit másképp nem határozza meg, olyan előfizetői hozzáférési pontokon (telepítési címeken) nem vehetők igénybe a kedvezményes díjcsomagok, amelyeknél az adott díjcsomagra vonatkozó előfizetői szerződés a megrendelés előtt kevesebb, mint 90 nappal szűnt meg, kivéve, ha az előfizetői szerződés megszűnésének az oka az előfizető halála vagy a telepítési cím tulajdoni vagy birtokviszonyaiban bekövetkezett változás. (4) A Szolgáltató jogosult arra, hogy díjcsomag struktúráját időről időre felülvizsgálja, azaz: a.) új díjcsomagokat vezessen be, b.) meglévő díjcsomagjait az Eht (2) bekezdésében írott okok fennállása esetén, azaz (i) az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását; (ii) ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy (iii) ha azt a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja az irányadó eljárási rend szerint módosítsa, c.) az értékesítésből kivezesse, majd d.) megszüntesse. (5) Több előfizetéssel rendelkező Előfizető jogosult - akár előfizetésenként különböző - díjcsomagot előfizetni. Az Előfizető a díjcsomagra vonatkozó igényét írásban, telefonon és en keresztül juttathatja el Szolgáltatónak. A díjcsomagra előfizetés az Egyedi előfizetői szerződés megkötésével, a díjcsomag váltás a díjcsomag módosításával történik. (6) Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben szereplő díjcsomagok értékesítését meg kívánja szüntetni (lezárni), azt az ÁSZF módosításával teheti. A Díjszabás elkülönítve tartalmazza az értékesítés alatt álló, valamint az értékesítésből kivont (lezárt) díjcsomagok leírását. (7) Amennyiben egyes díjcsomagjainak további értékesítését megszűnteti, a megszüntetett díjcsomagra vonatkozó leírás az ÁSZF 2.3. számú mellékletébe (Lezárt díjcsomagok) kerül át az ÁSZF módosítása során. Az Előfizető az ÁSZF e módosításának hatályba lépésétől számított hat (6) hónapon belül a lezárt Hatályos: december 01. napjától 46

47 Törzsszöveg Törzsszöveg díjcsomag helyett a Szolgáltató bármely más díjcsomagját választhatja, és abba szabadon, hátrányos következmények nélkül díjcsomag-váltással átléphet. Amennyiben azonban erre vonatkozóan sem önként, sem Szolgáltató felszólítására nem tesz nyilatkozatot, a hatodik (6.) hónap eltelte után Szolgáltató az Előfizetőt az ÁSZF szerinti díjcsomagba (pl. telefonszolgáltatás esetén az Üzleti Alaphang díjcsomagba) sorolhatja. Miután a díjcsomagban Előfizető nem marad, a Szolgáltató azt a Díjszabásából való törléssel megszünteti A szolgáltatáscsomagokra vonatkozó általános szabályok (1) A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatási jogosultsága körébe tartozó több szolgáltatást, - így például telefon és Internet szolgáltatását - összevontan értékesítsen. Ebben az esetben a szolgáltatáscsomag díja összességében általában kedvezőbb, mint az összevontan értékesített szolgáltatások díjainak egyenkénti összege. (2) A Szolgáltató által értékesített szolgáltatáscsomagok kizárólag együttesen vehetők igénybe (egy szolgáltatásként). Az Előfizető kizárólag új előfizetői szerződés keretén belül módosíthatja az igénybevett szolgáltatások körét. (3) Az Előfizetők által igénybe vehető szolgáltatáscsomagok leírása és díjszabása a 2.2. számú mellékletben található A díjcsomag- és szolgáltatáscsomag-váltás feltételei (1) Mindaddig, amíg a Szolgáltató számára az Előfizető nem tesz nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy melyik díjcsomagot választja, úgy Szolgáltató a szolgáltatást az alapszolgáltatás, telefonszolgáltatás esetén az Üzleti Alaphang díjcsomagjának feltételei szerint nyújtja. Az alapcsomagok feltételei a 2.2. számú mellékletben találhatók. (2) Új előfizetői hozzáférési pont létesítése esetén a díjcsomag választás a létesítésre vonatkozó Egyedi előfizetői szerződésben történik, és a választott díjcsomag szerinti díjazás a bekapcsolás napjával kezdődik. A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére az előfizetői jogviszony teljes tartama alatt a szabad díjcsomagváltást, a jelen pont rendelkezései szerint. (3) Díjcsomag módosításkor az előfizetői szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások köre és az előfizetői hozzáférési pont egyéb, az előfizetői szerződésben meghatározott jellemzői - ide nem értve, ha a díjcsomagváltás valamely lényeges műszaki jellemző pl. kínált sávszélesség vagy garantált le- és feltöltési sebesség megváltoztatásával jár együtt - nem változnak. (4) A díjcsomag módosítására vonatkozó kérelmet a Szolgáltatóhoz személyesen, telefonon, írásban ( ben) be lehet jelenteni. Amennyiben az Előfizető jelzi díjcsomag módosítási igényét a Szolgáltató a díjcsomag módosítást a.) a hónap 20. napjáig bejelentett kérelem esetén a bejelentést követő hónap első napján, b.) a hónap 20.-a, és a hónap utolsó napja között bejelentett kérelem esetén a bejelentést követő második hónap első napján, c.) szeptember 1-je előtt kötött előfizetői szerződés esetén, egyéb, forgalmi díjat nem tartalmazó pl. adatátviteli vagy internet szolgáltatás esetén a bejelentést követő 15 napon belül, d.) a (3) bekezdés alapján lényeges műszaki jellemző megváltozása esetén az új előfizetői hozzáférési pont kiépítésére vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével teljesíti. A választott díjcsomag szerinti számlázást a Szolgáltató az új díjcsomag aktiválásának napjától teljesíti. A díjcsomag módosítást Szolgáltató ráutaló magatartással létrejöttnek tekinti, amennyiben a telefonon választott díjcsomag szerinti díj számlázásának megkezdésétől Előfizető a szolgáltatást igénybe veszi. A telefonon történő díjcsomag módosítás teljesítését Szolgáltató írásban visszaigazolja. (5) A Szolgáltató közvetítő előválasztás szolgáltatása az ÁSZF 3.2 pontjában írt szolgáltatási területen, valamint azon kívül, saját hálózatában létesített előfizetői hozzáférési pontokon nem érhető el. A többi választható kereskedelmi díjcsomag igénybevételét Szolgáltató meghatározott feltételekhez köti, melyeket az egyes díjcsomagok leírása tartalmazza. (6) Szolgáltató ügyfeleit a kereskedelmi díjcsomagok választásából díjtartozás esetén, a díjtartozás rendezéséig kizárja. Szolgáltató jogosult az ügyfél kereskedelmi díjcsomagra vonatkozó igényét visszautasítani, amennyiben a díjcsomag igénylésre vonatkozó feltételeknek az ügyfél kérelme nem felel meg. Ilyen esetben az ügyfél a szolgáltatást csak az alapszolgáltatásra vonatkozó, telefonszolgáltatás esetén az Alaphang díjcsomag szerinti feltételekkel veheti igénybe. (7) A telefonszolgáltatásra kialakított kereskedelmi díjcsomagok által biztosított kedvezményeket - amennyiben a díjcsomag erre vonatkozóan speciális rendelkezést nem tartalmaz, - csak az Invitel Szolgáltatási Területéről a Szolgáltató által indított és az Invitel Szolgáltatási Területén általa végződtetett hívásokra lehet igénybe venni. (8) Kereskedelmi díjcsomagok előfizetői a meglévő díjcsomagjuk helyett bármely más, a Szolgáltató Díjszabása szerint választható (az értékesítésből nem kivezetett) díjcsomagra bármikor áttérhetnek. Hatályos: december 01. napjától 47

48 Törzsszöveg Törzsszöveg (9) Ha a díjcsomagot igénybevevő előfizető személye átírásra irányuló kérelem révén megváltozik, az átvevő előfizetőnek a szerződésmódosítás keretében kell nyilatkoznia a díjcsomag igénybevételéről. Amennyiben az átvevő ilyen értelmű igényét nem jelzi, Szolgáltató a szolgáltatást az átírási kérelem benyújtása napján meglévő díjcsomag szerint nyújtja tovább az átvevő részére. (10) Szolgáltatáscsomag-váltás során az előfizetői szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások köre megváltozik (bővül vagy szűkül). 7.3 A számla A számla tartalma (1) Előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatások kivételével a Szolgáltató az előfizető részére küldött számlában az előfizető által fizetendő díjakat olyan bontásban köteles feltüntetni, amelyben legalább a a.) helyi, helyközi, belföldi távolsági (irányonként) és a nemzetközi hívások díja, b.) mobil rádiótelefon hálózatokban végződtetett hívások díja (szolgáltatónként), valamint c.) telefonszolgáltatás útján igénybe vett egyéb tartalomszolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, adományvonal) díja elkülöníthető (alapvető szintű elkülönítést tartalmazó számla). (2) A számlában fel kell tüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat, továbbá a díjazási időszakokat és kedvezményeket is. (3) A számla előállításakor a Szolgáltató a számla végösszegét függetlenül a fizetés módjától forintra kerekíti a matematika szabályai szerint. (5) Szolgáltató a szolgáltatásaihoz kapcsolódóan az Előfizető részére közvetített szolgáltatást is nyújthat, ilyen esetben a közvetített szolgáltatás tényét a számlában egyértelműen feltünteti. (6) A Szolgáltató jogosult az Előfizetővel fennálló több előfizetői szerződésből (jogviszony) eredő díjakat egy számlán feltüntetni A számla megküldése (1) A (2) bekezdésben írt kivételekkel a Szolgáltató számlázási időszaka a naptári hónap első nap 0:00 órájától az utolsó nap 24:00 órájáig tart (tárgyhónap) azzal, hogy a tárgyhónapban kezdeményezett, de a következő hónapban befejezett hívás esetén a hívás tárgyhónapra eső része is következő hónapi használatnak számít, a díjazási időszaknak megfelelő elszámolással. (2) A Szolgáltató az esedékes díjakról a számlázási időszakot követő hónap 15. napjáig számlát állít ki az Előfizetőnek. A Szolgáltató a számlát havonta egyszer állítja ki, és küldi meg az Előfizető részére, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a számlázandó - pozitív előjelű - tételek összege nem éri el a 400,- Ft+áfa=508,- Ft-ot, akkor legfeljebb háromhavonta küldje meg a számlát az Előfizetőnek. A számla kiállításának dátuma ez esetben az a nap, amely napon a számlában szereplő pozitív előjelű tételek összege a bruttó 508,- forintot elérte vagy meghaladta. Amennyiben ez az előző számlazárás napjától számított három hónapon belül nem következik be, úgy a számlát a Szolgáltató annak végösszegétől függetlenül az előző számlazárástól számított harmadik hónap elteltét követően küldi meg az Előfizetőnek (tárgyidőszak). (3) Ha az Előfizető a számlát a tárgyhó 25-éig - tárgyidőszakot tartalmazó számla esetén az előző számla kiállítását követő 100. napig - nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának köteles bejelenteni és számlamásolatot igényelni. Az ezen okból kiállított számlamásolat díjtalan. Ha bármelyik határnap munkaszüneti napra esik, a fizetés határnapja a következő munkanap. Amennyiben a tárgyhónapban (tárgyidőszakban) a számlafizetés megtörtént akként, hogy az Előfizető által befizetett összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került, úgy a Szolgáltató a tárgyhavi (tárgyidőszaki) számlában az Előfizető által befizetett összeget a számlában jóváírja. (4) A Szolgáltató a tárgyhóban (tárgyidőszakban) fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett díjat és szerelési költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja Késedelmi kamat (1) A Szolgáltató jogosult évi 20%-os mértékű késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető a számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. (2) A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számlát nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. (3) Az Előfizetőt alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig - késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. (4) A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díj késedelmi kamattal növelt összegét az Előfizetőnek visszafizeti. A 7.6 pont szerinti díjvisszatérítés esetén a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettségének a kezdő napja a számla befizetésének a napja, a kamat mértéke a késedelmi kamattal megegyező. Hatályos: december 01. napjától 48

49 Törzsszöveg Törzsszöveg Díjtartozás esetén alkalmazandó eljárás (1) Ha az Előfizető a számla összegét a fizetési határidőig nem egyenlíti ki, akkor az esedékességet követően a Szolgáltató egy telefonhívással, vagy üzenettel felhívja a figyelmét a késedelemre, és egyben tájékoztatja a díjtartozás további fennállásának következményeiről. (2) A Szolgáltató a díjtartozással rendelkező Előfizetőknek írásbeli fizetési felszólítást küld, és a felszólítás eredménytelensége esetén kárának enyhítése céljából jogosult a szolgáltatás (pl. az Előfizető telefonhívásainak vagy sávszélességének) korlátozására az pontban leírtak szerint. (3). Amennyiben az ügyfél igazolja tartozása kiegyenlítését, Ügyfélszolgálati Irodában személyesen, vagy telefonon az automata befizetés-igazoló rendszerben a es zöld számon, a Szolgáltató két munkanapon belül visszakapcsolja az állomást. A Szolgáltató az automata befizetés-igazoló rendszerben történt igazolásokat a befizetéstől számított legfeljebb 10 napig fogadja el, ha addig nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz a befizetés, akkor a díjtartozás miatti korlátozást újból elrendeli. A Szolgáltatóhoz be nem érkezett befizetések érdekében az Előfizető köteles ott eljárni, ahol a befizetés megtörtént. (4) Ha az Előfizető az automata befizetés-igazoló rendszerben valótlan befizetésadatokat közöl, a Szolgáltató jogosult a bizalmi kezelésből 6 hónapra kizárni és a továbbiakban csak a ténylegesen beérkezett befizetéseket figyelembe venni. (5) A Szolgáltató jogosult a késedelmes befizetésből eredő költségeit az Előfizetőre áthárítani, és azokat a következő számlán kiszámlázni, ezek lehetnek: ajánlott levéllel történő felszólítás és a tértivevényes felmondás, továbbá az egyirányú korlátozásból való visszakapcsolás díjszabásban közzétett költsége. (6) Amennyiben az Előfizető (vagy költségviselője) a számla összegét csak részben egyenlíti ki, a befizetett összeget a Szolgáltató a számlán szereplő alapszolgáltatásokra arányosan teljesített befizetésként veszi figyelembe. 7.4 Díjfizetési módok (1) A számla összegét a számlán feltüntetett határnapig (az esedékesség napja) kell kiegyenlíteni. (2) A számla kiegyenlítése jogszabályban megállapított valamennyi fizetési mód igénybevételével történhet, ahogy azt az Előfizető az előfizetői szerződésben megjelölte. Az Előfizető az első számla kézhezvételét követően dönthet arról, hogy a szolgáltatás díját milyen módon kívánja kiegyenlíteni. A díjfizetés módjának megadása a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kezdeményezhető személyesen vagy telefonon, a számlán található fogyasztó azonosító (SZFSZ, szolgáltatási folyószámlaszám) alapján. A Szolgáltató az összeg térülését ellenőrzi. (3) Teljesítés napjának készpénz-átutalási megbízás, banki átutalás esetén azt a napot kell tekinteni, amelyiken az összeget a számlavezető bank a Szolgáltató bankszámláján jóváírta, míg készpénzzel történő fizetés esetén a befizetés napját. (4) Számlamásolat kiállításáért az előfizetőnek a Díjszabásban meghatározott díjat kell fizetnie. 7.5 Díjmódosítás (1) A Szolgáltató az ÁSZF-ben rögzített előfizetői szolgáltatások díjait egyoldalúan az ÁSZF pontjának szabályai szerint módosíthatja. A Szolgáltató ettől eltérően bármely előfizetői szerződés esetében bármikor módosíthatja díjait, ha a díjmódosítás kizárólag díjcsökkentés formájában történik. (2) A Szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakon túl egyoldalúan abban az esetben is módosíthatja díjait, amennyiben az Egyedi előfizetői szerződés kifejezett rendelkezése arra lehetőséget ad. (3) A Szolgáltató a fenti szabályoktól eltérően is módosíthatja díjait, ha azt a jogszabályok (pl.: az adó mértékére vonatkozó szabályok) változása, vagy hatósági, jogerős bírósági határozatok végrehajtása indokolja. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt díjemelés Előfizető által történő elfogadása ráutaló magatartással is történhet. 7.6 A díjvisszatérítés rendje (1) Az Előfizető egyenlegén bármilyen okból nyilvántartott túlfizetés esetén, vagyis olyan esetben, amikor az előfizető befizetései (akár tényleges befizetés okán, akár szolgáltatói jóváírás miatt) meghaladják a Szolgáltató felé fennálló fizetési kötelezettségeit, az Előfizető kifejezett írásbeli - postai levélben, Fax-on vagy regisztrált kapcsolattartási címről elektronikus levélben előterjesztett kérésére fizeti vissza a különbözetet. A kérelmében az Előfizetőnek meg kell jelölnie, hogy banki átutalás vagy postai megküldés útján kéri ennek teljesítését. Kérelmében meg kell jelölnie a bankszámlaszámát vagy a címet, amelyre a teljesítést kéri. (2) Olyan Előfizető részére, aki csoportos beszedési megbízással vagy átutalással teljesíti havi fizetési kötelezettségeit, a Szolgáltató az Előfizető bankszámlájára utalással téríti vissza a díjat. (3) 500,- Ft alatti túlfizetés esetén, a postai költségekre tekintettel csak banki utalással teljesíti a Szolgáltató a visszatérítést. Hatályos: december 01. napjától 49

50 Törzsszöveg Törzsszöveg (4) 100,- Ft alatt túlfizetés esetén tekintettel a díjvisszatérítés költségeire csak az aktív előfizetők részére teljesíti a Szolgáltató a visszatérítést jóváírás útján. (5) Aktív előfizető egyenlegén keletkezett túlfizetés visszafizetését elsősorban számlán történő jóváírással teljesíti a Szolgáltató, az Előfizető külön kérelme nélkül is. Jóváírás helyett visszautalásra abban az esetben kerülhet sor, ha a túlfizetés összege az elmúlt egy év vagy ha az előfizetői szerződés rövidebb ideje jött létre, akkor az azóta eltelt időszak alapján számított átlagos 1 havi számla összegét meghaladja. (6) Azoknak az Előfizetőknek, akik számára a jogviszony megszűnése miatt nem készül több számla, legkorábban az elszámoló számlát követő második számlázási ciklusban fizeti vissza a Szolgáltató a túlfizetést. 7.7 Kedvezmények, akciók és az akciós díjak elérhetősége (1) A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF rendelkezései, valamint a jogszabályok keretei között az értékesítést elősegítő, avagy a meglévő Előfizetők megtartását célzó akciókat szervezni. Az akciók során a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatások nyújtásának ÁSZF-ben meghatározott feltételeihez képest az ilyen módon elért potenciális vagy meglévő Előfizetők számára kedvezményeket nyújt. A Szolgáltató a nyújtott kedvezményeket általában határozott idejű Egyedi előfizetői szerződések megkötéséhez kapcsolja. A kedvezményeket, azok pontos mértékét és egyéb, a felek szempontjából fontosnak tartott jellemzőit az Egyedi előfizetői szerződések tartalmazzák. (2) A Szolgáltató jogosult arra, hogy az akcióban történő részvétel feltételeit az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően - az azt igénybe vevő Előfizető részére azonban összességében előnyösen határozza meg. A Szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az Előfizetővel az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelő Egyedi előfizetői szerződést kötni, ha az Előfizető a.) az akcióban meghirdetett feltételeknek nem felel meg, vagy b.) abban nem kíván részt venni. (3) A kedvezményes feltételek nem tekinthetők a Szolgáltató állandó ajánlatának, azokat az Előfizetők a meghirdetett időtartamon belül létrejött Egyedi előfizetői szerződés keretében vehetik igénybe, erre tekintettel a Szolgáltató az akció feltételeit nem köteles az ÁSZF-be beemelni, a hatóság részére megküldeni, vagy az ÁSZF- módosítás szabályainak megfelelően közzétenni. (4) Az akciókban az Előfizetők számára nyújtott kedvezményeket a Szolgáltató tetszőlegesen alakítja ki, azonban azok legfontosabb elemeiről az akció meghirdetésekor a megcélzott előfizetői csoportot tájékoztatnia kell. A leggyakoribb kedvezmények, illetve akciós előnyök lehetnek: a.) a nem akciós díjakhoz mérten alacsonyabb belépési vagy havidíj, állandó díjkülönbözet vagy díjarány alkalmazása, b.) egyes díjelemek elengedése vagy csökkentése, c.) kiegészítő szolgáltatások díjmentes vagy csökkentett díjjal történő biztosítása, d.) több szolgáltatás csomagban történő megvásárlásához kapcsolt árengedmény, e.) egyéb díjkedvezmény, f.) hűségjutalom, h.) ajándéksorsolás h.) egyebek. (5) A Szolgáltató az akciós díjcsomaggal rendelkező szolgáltatásra vonatkozó átírási kérelmet halasztott hatályú fizetés esetén csak akkor teljesíti, ha valamennyi hátralévő részletet az Előfizető egy összegben megfizet. A Szolgáltató jogosult korlátozni az átírásra jogosultak körét oly módon, hogy arra csak abban a körben kerülhessen sor, amely kör az akció feltételeinek megfelel. (6) Az Előfizető által történő felmondást, ha a Szolgáltatónak az Előfizetővel akciós Egyedi előfizetői szerződése van érvényben és előfizetésében több telefonállomás van, a Szolgáltató úgy kezeli, hogy az a legutolsó dátummal kötött akciós Egyedi előfizetői szerződés megszüntetésére irányul. (7) A Szolgáltató jogosult az igénylőt az akcióban való részvételből kizárni, ha nem felel meg az akciós feltételeknek. (8) Akció keretében megkötött Egyedi előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezései szerint megkötött szerződésként kezelni a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, ha utóbb kiderül, hogy az igénylő az igény beadásakor nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban nyilatkozatával a Szolgáltatót megtévesztette. A Szolgáltató ezen Előfizetőktől a kedvezményt megvonja, a már megkötött előfizetői szerződést pedig, - amennyiben ebben megegyeznek - az ÁSZF-nek megfelelően módosítja. Ha pedig ilyen megegyezés nem jön létre, jogosult a szerződést felmondani. (9) A szolgáltatásokat terhelő adók jogszabályon alapuló változása esetén az akció keretében megkötött előfizetői szerződések díjazása, illetve a díjak változása tekintetében ugyanazokat az elveket kell alkalmazni, mint a nem akciós díjcsomagok és szolgáltatások esetében. Hatályos: december 01. napjától 50

51 Törzsszöveg Törzsszöveg 7.8 A kártérítési eljárás szabályai (1) Amennyiben az Előfizetőt a Szolgáltató hibás vagy késedelmes teljesítése miatt kár érte, azonban az ÁSZF rendelkezései szerint kötbér nem illeti meg, vagy álláspontja szerint az igazolt kára a 6. fejezetben meghatározottak szerint számított kötbér mértékét meghaladja, kártérítési igényét a Szolgáltató számára írásban be kell jelentenie. Ez esetben a Szolgáltató kialakítja a kárigénnyel kapcsolatos álláspontját, arról az Előfizetőt értesíti, és az ez esetben követendő eljárásra a jelen ÁSZF pont (8) bekezdésében írtak irányadók. (2) Az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Eht (1) bekezdése alapján a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. (3) Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem vagy hibás teljesítés bekövetkezésétől, pénzkövetelés esetén az esedékesség napjától kell számítani. 7.9 A kötbér meghatározása, mértéke, megfizetésének módjai A kötbérre vonatkozó szabályokat az ÁSZF pontja tartalmazza. 8. A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai (1) A Szolgáltató biztosítja Előfizetőinek a számhordozhatóságot azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre hálózati szerződést kötött. Ha az Előfizető a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélkül - másik helyhez kötött telefon szolgáltatót választ, akkor a Szolgáltatónál használt földrajzi vagy nemföldrajzi telefonszámát átviheti az új szolgáltatóhoz, amennyiben ennek feltételei fennállnak. (2) Az átvevő szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám (telefonszám) megtartására vonatkozó előfizetői igényt, amennyiben az Előfizető megfelel az átvevő szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltaknak. (3) Az Előfizető az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésében szereplő valamennyi számra vagy egyes számokra kérheti a számhordozást. Egy adott hálózati végponthoz rendelt egybefüggő számtartomány részlegesen is hordozásra kerülhet. A többféle szolgáltatást tartalmazó (multi-play) szolgáltatás csomagok egyidejű átadásával az előfizetői hurok átengedésével, vagy országos bitfolyam hozzáféréssel együtt megvalósuló számhordozás a kedvezményes díjazású szolgáltatás, a díjmentes szolgáltatás, az emelt díjas díjkorlátos szolgáltatás, az emelt díjas díjkorlátmentes és emelt díjas felnőtt szolgáltatás, a tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása, valamint egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében - az átadó szolgáltató indoklással ellátott kérése esetén - az átvevő szolgáltató köteles az átadó szolgáltatóval egyeztetni. Egybefüggő számtartomány számainak részleges hordozása esetén az egybefüggő számmező feloldását, hordozott és nem hordozott számok beállítását az átadó szolgáltató köteles a számhordozás illetve a számtartomány átadás számátadási időablakában elvégezni. (4) Az Előfizetőnek - az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentésével egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenie számhordozási igényét. Amennyiben az előfizetői szerződés megkötésének feltételei teljesülnek, az igénybejelentés során a.) az átvevő szolgáltató azonosítja az előfizetőt és új előfizetői szerződést köt, b.) az átvevő szolgáltató és az előfizető megállapodnak a számhordozásról, egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetén az elhordozni kívánt számokról és a számátadási időablakról, amely alatt a számhordozás megtörténik, c.) az előfizető az átvevő szolgáltatónak megbízást ad a számhordozás lebonyolítására. (5) A számhordozást kérő Előfizetőt az átvevő szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott módon az előfizetői szám (telefonszám) és az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésben foglalt adatok alapján azonosítja, amelyet a következő okiratok alapján ellenőriz, illetve az Előfizetőt előfizetői szerződés hiányában a következő okiratok alapján azonosítja: a.) természetes személy esetében: aa) magyar állampolgár: személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, ab) nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímét igazoló tartózkodási engedély vagy más hatósági igazolvány, valamint az Előfizető döntése és hozzájárulása alapján olyan hatósági igazolvány vagy engedély, amely alapján az átadó szolgáltató őt az eredeti előfizetői szerződés megkötésekor azonosította; b) gazdálkodó szervezet esetében: ba) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, Hatályos: december 01. napjától 51

52 Törzsszöveg Törzsszöveg bb) a cégjegyzésre jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, bc) az eljáró képviselő személyazonosító igazolványa és bd) meghatalmazás, ha nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el; c) költségvetési szerv, társasház, valamint egyéb szervezet esetében: ca) a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazza a szervezet, szerv, illetve társasház nevét, székhelyét és képviselőjét, a képviselet módját, amennyiben ilyen adatot nyilvántartanak, cb) az eljáró képviselő személyi igazolványa, és cc) meghatalmazás, amennyiben nem a képviseleti joggal felruházott személy jár el. (6) A számhordozási igény teljesítését az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatótól előfizetői hurok átengedésével együtt vagy e nélkül vállalhatja. Az előfizetői hurok átengedésével együtt megvalósuló számhordozás esetén az előfizetői hurok átengedésének és a szám átadásának időpontját az Előfizető érdekében a szolgáltatók kötelesek egyeztetni. (7) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha a.) a számhordozást kérő Előfizető nem azonosítható a (5) bekezdésnek megfelelően közölt adatok alapján, vagy b.) az Előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az Előfizetőt az Eht.) a szerint igazolhatóan értesítette, vagy c.) az átadó szolgáltató a (3) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel. (8) Az Előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamhoz, kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezése esetén lejárttá válik. E számlatartozás ki nem egyenlített ellenértékéről az Előfizető képviseletében az átadó szolgáltatónál eljáró átvevő szolgáltató úgy nyilatkozhat, hogy annak kiegyenlítését átvállalja, ennek hiányában az előfizető a számhordozás kezdeményezését követően az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni. (9) Az átvevő szolgáltató jogosult az Előfizető részére a (8) bekezdés szerint átvállalt tartozását kiszámlázni vagy annak kiegyenlítéséről, rendezéséről az Előfizetővel egyéb módon megállapodni. (10) A Szolgáltató a határozott időtartamra kedvezményesen, vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülék ellenértékének kifizetését, illetve az átvevő szolgáltató erre vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követően a készülék hálózati zárát, a hálózati zár feloldásával kapcsolatban felmerült indokolt költségek alapján meghatározott díj ellenében köteles az Előfizető kérésére haladéktalanul feloldani. (11) Az átvevő szolgáltató köteles a.) a munkanapokon 16 óráig bejelentett számhordozási előfizetői igényről az átadó szolgáltatót adott munkanap 20 óra 00 percig értesíteni. b.) az a) pont szerinti értesítést követő munkanap számátadási időablakára a hordozást legkésőbb a számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig a Központi Referencia Adatbázis ( KRA ) felé bejelenteni, kivéve a (12) bekezdésben foglalt esetet. Az e pontban foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként (bruttó) 5000 forint kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek. (12) Amennyiben a.) az Előfizető nem a legkorábbi számátadási időablak alkalmazását kéri, vagy b.) a számhordozáshoz az előfizetői hurok átengedése vagy előfizető hozzáférési pont kiépítése szükséges, vagy c.) a (3) bekezdés szerinti egyeztetés során nem a legkorábbi számátadási időablakot választották, akkor az átvevő szolgáltató köteles legkésőbb a számhordozási megállapodásban rögzített számátadási időablakot megelőző nap 12 óra 00 percig köteles a KRA-nak a számhordozást bejelenteni. Az e pontban foglalt kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő szolgáltató számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként (bruttó) 5000 forint kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek. (13) Az átadó szolgáltató a.) a számhordozás elfogadásáról vagy elutasításról és annak indokáról, legkésőbb az átvevő szolgáltató általi értesítést követő munkanap 20 óra 00 percig értesíti az átvevő szolgáltatót, valamint b) a KRA-ban a tranzakció zárásig a (7) bekezdés szerint jóváhagyja vagy elutasítja a számhordozást. Hatályos: december 01. napjától 52

53 Törzsszöveg Törzsszöveg (14) A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az Előfizetőt az Eht (4) bekezdésének megfelelően egy munkanapon belül értesíteni, és amennyiben szükséges újra azonosítja az (5) bekezdés szerint. A határidők az azonosítást követően, vagy a (7) bekezdés b.) pontja szerint lejárt követelések kiegyenlítésének előfizető általi bejelentését vagy a (16) bekezdés szerinti egyeztetést követően újrakezdődnek. (15) A számhordozás kizárólag a (7) bekezdésben meghatározott okból utasítható el. Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozási igényt a.) indoklás nélkül, vagy b.) az (5) bekezdésnek megfelelő azonosítás ellenére, vagy c.) nem a (7) bekezdés b.) pontja szerint lejárt és értesített tartozás miatt, vagy d.) nem a (3) bekezdés szerinti, indokolt esetben igényelt egyeztetés miatt, vagy e.) a (13) bekezdés a.) pontja szerinti elfogadást követően a KRA-ban utasítja el, számhordozási megállapodásonként és jogellenes elutasításonként (bruttó) 5000 forint kötbért köteles fizetni az Előfizetőnek. (16) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozást a (7) bekezdés c.) pontja alapján utasította el, az átadó és átvevő szolgáltató köteles a (3) bekezdés szerinti egyeztetést az elutasítás napjától számított 5 munkanapon belül lefolytatni. (17) A (16) bekezdés szerinti egyeztetés alapján benyújtott számhordozási igényt, valamint az átadó szolgáltató hibájából elmaradt egyeztetés esetén ismételten benyújtott számhordozási igényt az átadó szolgáltató nem utasíthatja el. (18) Az Előfizető a számhordozási igényét az átvevő szolgáltatónál a számátadási időablakot megelőző 2. munkanapon 16 óráig visszavonhatja, amely alapján az átvevő szolgáltató az igény törléséről az átadó szolgáltatót a következő munkanap 20 óra 00 percig értesíti, valamint a KRA-ba bejelentett hordozást az előfizető visszalépett indoklással törli. (19) Az Előfizető és az átvevő szolgáltató közötti előfizetői szerződés a számhordozás műszaki megvalósulásával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Előfizetőnek a Szolgáltatóval fennálló szerződése megszűnik, vagy módosul. A fennálló előfizetői szerződésben szereplő azon számokra, amelyekre az előfizető nem igényelte a számhordozást, az átadó szolgáltató a szolgáltatást az érvényes előfizetői szerződés módosításával fenntartja vagy az Előfizető kérésére a szolgáltatást megszünteti. Az előfizetői szerződés megszüntetését az Előfizető az átadó szolgáltatónál kezdeményezheti. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az átvevő szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződése alapján az igénybevett szolgáltatások tekintetében az előfizetői jogviszony tartalmáért, a szolgáltatás nyújtásáért, és a felszámított díjakért és a saját hálózatában felmerült hibákért az átvevő szolgáltató tartozik felelősséggel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azért a kárért, mely abból adódott, hogy az Előfizető által választott átvevő szolgáltató a szerződés létrejöttéről nem/vagy késedelmesen tájékoztatta a Szolgáltatót, így a szolgáltatás az Előfizető által kért időponttól nem volt elérhető. Az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott előfizetői számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni. (20) Az Előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, más szolgáltató alatt értve bármely előző szolgáltatót is. (21) A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek mindaddig az átvevő szolgáltatónál maradnak, amíg a szám nem rendelhető új Előfizetőhöz. A szabaddá váló előfizetői szám 3 hónapig nem rendelhető új Előfizetőhöz. A 3 hónap elteltét követően a megszűnt hordozott előfizetői szám használati joga visszakerül a számot tartalmazó számmező kijelölési engedélyének jogosultjához, amikor a szám újra Előfizetőhöz rendelhetővé válik. (22) A Szolgáltató az előfizetői részére a es zöld számon elérhető Számhordozási információs vonalon ad tájékoztatást automata rendszer segítségével, hogy a megadott szám hordozott-e, valamint saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálaton keresztül biztosítja a hívó fél számára annak a lehetőségét, hogy a hívás megkezdése előtt tájékozódni tudjon arról, hogy hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik és annak mennyi a tarifája. (23) A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők a szolgáltatók szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe. 9. Szerződések időtartama 9.1 Az Egyedi előfizetői szerződések időtartama (1) Az Egyedi előfizetői szerződések - a Szolgáltató és az Előfizető megállapodása szerint - határozatlan vagy határozott időre jöhetnek létre. Azok az Egyedi előfizetői szerződések, amelyek időtartama utólag bármely okból nem állapítható meg, határozatlan idejű előfizetői szerződésnek minősülnek. Hatályos: december 01. napjától 53

54 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) A december 01. napja előtt kötött azon Egyedi előfizetői szerződések, amelyekben az Előfizetők vállalták, hogy a szerződést egy meghatározott időtartam alatt (hűségidőszak) csak a szerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények terhével szüntetik meg, az előfizető külön értesítése nélkül a hűségidő hátralévő időtartamára, de legfeljebb 24 hónapra határozott idejű előfizetői szerződéssé alakulnak át. (3) Az előfizetői szerződés, tekintet nélkül annak időtartamára, megszűnik: a.) az Előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével, b.) a Szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével, c.) az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, vagy d.) a Felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg a felek. Az előfizetői szerződés kizárólag az Eht.-ban és annak végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt esetekben és módon szűnhet meg, az előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes rendelkezése semmis. (4) Az előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltatónak az Előfizetővel kötött Egyedi előfizetői szerződése megszűnik a Szolgáltató más szolgáltatóval kötött a helyi hurok teljes átengedésére vonatkozó - szerződésének hatályba lépésével egyidejűleg. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt a megszűnés előtt 15 nappal értesíteni köteles. (5) Telefonszolgáltatásra irányuló előfizetői jogviszony megszűnése esetén a Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles igazolást kiállítani, melyben feltünteti a Szolgáltató megnevezését, székhelyét, az Előfizető nevét, a helyhez kötött telefonállomás kapcsolási számát, a felszerelés helyét, valamint a befizetett díj, vagy díjelőleg összegét és a befizetés dátumát, illetve ha történt ilyen a Szolgáltató által visszafizetett összeg nagyságát és a visszafizetés dátumát. (6) Ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást más szolgáltatóval az előfizetői hurok átengedésére kötött szerződés alapján nyújtja, köteles az Előfizetőt az előfizetői hurok átengedésére irányuló szerződés felmondásáról az (5) bekezdésben írott módon haladéktalanul értesíteni. (7) A ráutaló magatartás útján igénybe vett hívásonkénti közvetítőválasztás szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnik, amennyiben az e körbe tartozó díjcsomagok esetében az Előfizető 60 napon keresztül egyetlen hívást sem kezdeményez a közvetítőválasztó (15cd) négyjegyű előtéttel. 9.2 A határozatlan idejű előfizetői szerződések megszűntetése (1) A határozatlan idejű előfizetői szerződést az ÁSZF jelen fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bármelyik fél felmondhatja. (2) A határozatlan idejű előfizetői szerződés továbbá megszűnik: a.) ha az Előfizető előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatót változtat, b.) ha az Előfizető más szolgáltatóval az előfizetői hurok teljes átengedésén alapuló előfizetői szerződést köt, c.) felmondással, a felmondási idő lejártával, akkor is, ha az előfizetői hozzáférési pontot a Szolgáltató az Előfizető kívánságára vagy hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kapcsolja ki, d.) a szolgáltatás nyújtásának a Szolgáltató által egy meghatározott földrajzi területen, vagy meghatározott hálózati szakaszokon történő megszüntetésével Felmondás az Előfizető részéről (1) A határozatlan idejű előfizetői szerződést az Előfizető indokolás nélkül felmondhatja. Az előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a szolgáltató köteles minden olyan formában lehetővé tenni, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz. A felmondási idő a kézhezvételtől számított 30 nap. A felmondást a Szolgáltató ügyfélszolgálatához kell eljuttatni. Elektronikus levélben történő felmondást a Szolgáltató csak az általa az Előfizetőhöz kapcsolódóan nyilvántartott címről küldve fogad el az előfizetői jogok védelme érdekében. (2) A Szolgáltató a szolgáltatást a felmondási idő lejártával megszünteti. (3) Az (1) bekezdése szerinti felmondás esetén sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb költség (különösen a Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése) nem hárítható át az Előfizetőre. Jogszerű előfizetői felmondás esetében a Szolgáltató nem kötheti ki az előfizetői szerződés megszűnése feltételeként a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök visszaszolgáltatását, de ez nem érinti az Előfizető kötelezettségeit a Szolgáltató tulajdonú eszközök visszaszolgáltatása vagy kártérítés megfizetésére vonatkozóan. Hatályos: december 01. napjától 54

55 Törzsszöveg Törzsszöveg Felmondás a Szolgáltató részéről (1) Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje az Eht.-ban meghatározott kivételekkel nem lehet kevesebb, mint 60 nap. (2) A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, amennyiben az előfizetői szerződésben az Előfizető hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek kézbesítése hitelesen igazolható, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető ilyen módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a felmondásról egyéb, az Eht. által megengedett bármely módon is értesítheti. Kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevénnyel megküldött felmondást, ha az a kézbesítés egymás utáni két megkísérlését követően nem kereste, vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza. (3) A Szolgáltató az Előfizető előzetes értesítését írásban felszólító levéllel vagy a számlalevélen, továbbá elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlési úton is teljesítheti, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy értesítés az Előfizetőhöz megérkezett, illetve azt az Előfizető tudomásul vette. (4) A felmondásnak tartalmaznia kell a.) a felmondás indokát, b.) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, valamint c.) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy amennyiben a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, a szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. (5) Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. (6) A szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szolgáltató belépési díj ismételt megfizetése nélkül, szerződésmódosítási díj és visszakapcsolási díj ellenében méltányossági alapon visszakapcsolhatja az Előfizető helyhez kötött telefonállomását abban az esetben, ha az a felmondási idő lejártát követő 30 napon belül díjtartozását kamatokkal együtt rendezi. A visszakapcsolás feltétele a méltányosságon túl az, hogy az Előfizető díjtartozását olyan időpontban fizesse meg, amikor az állomás visszakapcsolásának műszaki és adminisztratív akadálya még nincs. A leszerelésből történő visszakapcsolás díját a Díjszabás tartalmazza. (7) A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy a szolgáltatások körét, illetve használatát korlátozni, ha annak feltételei fennállnak. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás ténye nem akadálya a felmondásnak, amennyiben annak feltételei egyébként fennállnak Szolgáltatói felmondás az Előfizető díjtartozása esetén (1) A Szolgáltató az Előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. (2) Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a.) a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve b.) havi előfizetési díj hiányában vagy tízezer forintnál magasabb havi előfizetési díj esetén a tízezer forintot, vagy c.) ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a Hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti Szolgáltatói felmondás az Előfizető egyéb szerződésszegése esetén (1) A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése esetén az Előfizetői szerződést 15 napos határidővel mondhatja fel, ha a.) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b.) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c.) az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére Hatályos: december 01. napjától 55

56 Törzsszöveg Törzsszöveg továbbértékesíti, d.) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja. (2) A műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződést a szolgáltató akkor is jogosult 15 napos határidővel felmondani, ha az előfizető az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja. (3) A Szolgáltató - más érintett szolgáltató kérelmére is köteles felmondani az előfizetői szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát az érintett szolgáltató használja, vagy Szolgáltató a díjat az érintett szolgáltató helyett szedi be, és a.) a és pontokban írott feltételek teljesültek, valamint b.) az érintett szolgáltató maga nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére A határozott idejű előfizetői szerződések megszüntetése A határozott idejű előfizetői szerződések megszüntetésének általános szabályai (1) A határozott időtartamú előfizetői szerződés továbbá megszűnik a.) a határozott időtartam lejártával, figyelemmel a (2) bekezdésben írottakra is, b.) az Előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatói felmondás következtében, c.) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, d.) a szolgáltatás nyújtásának a Szolgáltató által egy meghatározott földrajzi területen, vagy meghatározott hálózati szakaszokon történő megszüntetésével. (2) A felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben szabadon megállapodhatnak a határozott idejű előfizetői szerződés megszűnését követő új előfizetői szerződés feltételeiről, amely esetben a létrejövő új szerződés csak határozatlan időtartamú lehet. (3) A felek eltérő megállapodása hiányában a határozott időtartamú szerződés (1) bekezdésben írt megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal a Szolgáltató az Előfizetőt a számlalevélen, annak mellékletében, számlalevél hiányában pedig postai úton, vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton tájékoztatja a határozott idejű szerződésből a számla keltétől számítottan hátralévő napok számáról és a szerződés megszűnésének időpontjáról Rendkívüli felmondás az Előfizető részéről (1) Az Előfizető a határozott időre szóló Egyedi előfizetői szerződést a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással nem, kizárólag rendkívüli felmondással mondhatja fel a jelen pont szabályai szerint. (2) Amennyiben az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést a határozott időtartam lejártát megelőzően egyoldalúan megszünteti, az előfizetői rendkívüli felmondásnak minősül. Ennek esetei az alábbiak: a.) Ha az előfizetői felmondás oka, hogy a Szolgáltató az előfizetői szerződés rendelkezéseit olyan súlyosan szegi meg, hogy annak fenntartása a továbbiakban az Előfizetőtől nem várható el. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha (i) a Szolgáltató az Előfizető hibabejelentését követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, vagy (ii) a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását az Eht (2a) bekezdésbe ütközően módosítja. b.) Az Előfizető a szerződés megszüntetését közvetítőválasztására tekintettel kezdeményezi. c.) Az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést annak lejárata előtt egyéb okból szünteti meg anélkül, hogy arra a Szolgáltató szerződésszegő magatartása okot adott volna. Az előfizetői rendkívüli felmondás esetén az előfizetői szerződés a b.) bekezdés kivételével kizárólag írásban mondható fel. Az előfizetői szerződés a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő hónap utolsó napjával szűnik meg. Elektronikus levélben történő felmondást a Szolgáltató csak az általa az Előfizetőhöz kapcsolódóan nyilvántartott címről küldve fogad el az előfizetői jogok védelme érdekében. (3) Ha az Előfizető a határozott idejű előfizetői szerződést a (2) bekezdésben írtak szerint rendkívüli felmondással szünteti meg, a Felek eltérő megállapodásának hiányában Szolgáltató vele szemben a (4) - (6) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. (4) Amennyiben az Előfizető a november 30. napját követően megkötött határozott időtartamú előfizetői szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével köti meg, a Szolgáltató a szerződés megszűnésének időpontjáig az Előfizető által igénybe vett azon kedvezmények összegét követelheti, amely kedvezményeket és azok mértékét az Egyedi előfizetői szerződés tartalmazza a Hatályos: december 01. napjától 56

57 Törzsszöveg Törzsszöveg pontban írtak szerint. A Szolgáltató e jogkövetkezményt kötbér formájában is érvényesítheti. A Szolgáltató e kötbér helyett alacsonyabb összegű kötbért, vagy kedvezőbb jogkövetkezményt is alkalmazhat az Egyedi előfizetői szerződés rendelkezései szerint. (5) A 9.1 (2) bekezdés szerinti december 01. napja előtt megkötött - Egyedi előfizetői szerződésekben a szerződésnek az Előfizető általi megszüntetése esetére meghatározott, az Előfizetővel szemben érvényesíthető jogkövetkezmények annyiban alkalmazhatók, amennyiben azok kedvezőbbek, mint a jelen pont (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény, feltéve, hogy a jogkövetkezmények összehasonlítása lehetséges. Amennyiben a kedvezmény összege e jogviszonyok esetében az Egyedi előfizetői szerződésben nem szerepel, úgy a felszámítható kedvezmény meghatározása során az Egyedi előfizetői szerződés megkötése időpontjában hatályos ÁSZF Díjszabásában foglalt díj, valamint az Egyedi előfizetői szerződésben foglalt havidíj és elengedett egyszeri díj vehető figyelembe a pontban írt képlet megfelelő alkalmazásával. (6) A Szolgáltató a (4) és (5) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményt nem alkalmazhatja, ha az Előfizető a (2) bekezdés a.) pontjában írt okból mondja fel a szerződést Az igénybe vett kedvezmény meghatározása (1) A Szolgáltató által alkalmazandó jogkövetkezmény (a felszámítható kötbér) a következő képlet alapján határozható meg oly módon, hogy a képlet alkalmazása során az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott ténylegesen igénybe vett kedvezményes elemek vehetők figyelembe: A kötbér mértéke = (Havidíj kedvezmények + Opciók/Kiegészítő szolgáltatások havidíj-kedvezménye + Eszközkedvezmény) * Eltelt kedvezményes időszak + Egyszeri díjak kedvezménye (2) A képlet elemeinek definiálása: a.) Havidíj kedvezmény: a Szolgáltató által az Előfizetővel az Egyedi előfizetői szerződés megkötése után létrejött megállapodás alapján, az ÁSZF-ben vagy az Egyedi előfizetői szerződésben rögzített havidíjhoz képest nyújtott további egyedi kedvezmény. b.) Opciók/Kiegészítő szolgáltatások havidíj-kedvezménye: egyes kiegészítő szolgáltatásoknak a Díjszabásban foglalt árhoz képest kedvezőbb feltételekkel, vagy alacsonyabb áron történő igénybe vételi lehetőségének értéke. c.) Eszközkedvezmény: a Szolgáltató által biztosított, a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszköz Egyedi előfizetői szerződésben, bérleti szerződésben vagy az ÁSZF Díjszabásában foglalt díjához képest adott havi kedvezmény, vagy az egyszeri kedvezmény egy hónapra eső mértéke. d.) Eltelt kedvezményes időszak: az a hónapokban vagy napokban meghatározott időtartam, amely alatt az Egyedi előfizetői szerződés alapján az Előfizető a kedvezményt igénybe vette. e.) Egyszeri díj kedvezmény: az Egyedi előfizetői szerződésben vagy az ÁSZF Díjszabásában meghatározott és az Egyedi előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató által elengedett vagy kedvezményes mértékű belépési díj, szerelési költség vagy egyéb, ezzel egy tekintet alá eső díj vagy díjak különbözete Rendkívüli felmondás a Szolgáltató részéről (1) A Szolgáltató a határozott időre szóló Egyedi előfizetői szerződést a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással nem, kizárólag szolgáltatói rendkívüli felmondással mondhatja fel a jelen pont szabályai szerint. (2) A Szolgáltatónak jogában áll a Mobil Internet Szolgáltatás tárgyában kötött határozott időtartamú Egyedi Előfizetői Szerződést 60 napos felmondási idő alkalmazásával felmondani, amennyiben a Szolgáltató és a vele együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt. közötti együttműködési szerződés bármely okból megszűnik és a Telenor Magyarország Zrt. a továbbiakban nem biztosítja a Mobil Internet Szolgáltatáshoz a szükséges mobil hálózatot a Szolgáltató részére Szolgáltatói felmondás az Előfizető díjtartozása esetén (1) A Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel szerződésszegés miatt felmondani, ha az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítéstől számított 15 nap elteltével sem egyenlítette ki. (2) Ha az Előfizető az első értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül díjtartozását kiegyenlíti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul értesíteni. (3) Nem jogosult a Szolgáltató díjtartozás miatt felmondani a szerződést, ha a.) a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában, vagy 7 874,- Ft+áfa= ,- Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az ,- Ft-ot, Hatályos: december 01. napjától 57

58 Törzsszöveg Törzsszöveg b.) Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a Hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjeszt elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan, határidőben megfizeti. c.) az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja. (A Szolgáltató ez esetben a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a bejelentés kivizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést az (1) bekezdésében foglaltak szerint felmondani Szolgáltatói felmondás az Előfizető egyéb szerződésszegése esetén (1) A Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani az Eht.134. (6) bekezdésében foglalt feltételek esetén, ha az Előfizető: a.) akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b.) a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c.) szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy d.) Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy e.) A 3.4.1, a (4) vagy a (2) pontokban írt kötelezettségeit megszegi. (2) A Szolgáltató - más érintett szolgáltató kérelmére is köteles felmondani az előfizetői szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát az érintett szolgáltató használja, vagy Szolgáltató a díjat az érintett szolgáltató helyett szedi be, és a.) a és (1) pontokban írott feltételek teljesültek, valamint b.) az érintett szolgáltató maga nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére Eljárás az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondása során (1) A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben, amennyiben az előfizetői szerződésben az Előfizető hozzájárult, olyan elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles megküldeni, amelynek kézbesítése hitelesen igazolható, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető ilyen módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a felmondásról egyéb, az Eht. által megengedett bármely módon is értesítheti. Kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevénnyel megküldött felmondást, ha az a kézbesítés egymás utáni két megkísérlését követően nem kereste, vagy az átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza. (2) A Szolgáltató az Előfizető előzetes értesítését írásban felszólító levéllel vagy a számlalevélen, továbbá elektronikus levélben vagy egyéb hírközlési úton is teljesítheti, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy értesítés az Előfizetőhöz megérkezett, illetve azt az Előfizető tudomásul vette. (3) A felmondásnak tartalmaznia kell a.) a felmondás indokát, b.) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, valamint c.) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy amennyiben a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, a szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. (4) Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. (5) A szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szolgáltató belépési díj ismételt megfizetése nélkül, szerződésmódosítási díj és visszakapcsolási díj ellenében méltányossági alapon visszakapcsolhatja az Előfizető szolgáltatását abban az esetben, ha az a felmondási idő lejártát követő 30 napon belül díjtartozását kamatokkal együtt rendezi. A visszakapcsolás feltétele a méltányosságon túl az, hogy az Előfizető díjtartozását olyan időpontban fizesse meg, amikor a szolgáltatás visszakapcsolásának műszaki és adminisztratív akadálya még nincs. A leszerelésből történő visszakapcsolás díját a Díjszabás tartalmazza. (6) A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni, vagy a szolgáltatások körét, illetve használatát korlátozni, ha annak feltételei fennállnak. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás ténye nem akadálya a felmondásnak, amennyiben annak feltételei egyébként fennállnak. Hatályos: december 01. napjától 58

59 Törzsszöveg Törzsszöveg 9.4 Eljárás a jogviszony megszűnése esetén (1) Ha az igénylő az előfizetői hozzáférési pont létesítése előtt a belépési díjelőleget, vagy a belépési díjat megfizette, de a létesítés előtt igénylését visszavonja, vagy az előfizetői szerződését megszünteti, részére a befizetett díjat Szolgáltató visszautalja. (2) A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnése esetén a beruházási hozzájárulást vagy belépési díjat, továbbá a szerelési díjat nem fizeti vissza az Előfizető részére. (3) Ha az előfizetői jogviszony megszűnése miatt, vagy bármely más okból a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, a Szolgáltató által biztosított berendezés leszerelése válik szükségessé, az Előfizető köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül átadni, illetőleg a berendezés leszerelését lehetővé tenni. (4) Az Előfizető a szolgáltatások megszűnése esetén köteles tartozékaival együtt, eredeti csomagolásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a Szolgáltató tulajdonú hálózat végződtető és egyéb berendezéseket pl. ADSL modem, ONT, Mobileszköz, bérelt telefonkészülék, router, kültéri és beltéri egységek, kábelezés. (5) Előfizető a berendezés(eke)t a Szolgáltató ügyfélszolgálati pontjain adhatja le, vagy saját költségét postai úton az ügyfélszolgálat levelezési címére megküldheti. (6) Az Előfizetővel történő előzetes egyeztetés alapján a Szolgáltató végzi el a berendezések leszerelését bérelt vonali, vagy más adatátviteli szolgáltatások, DECT, ISDN30 és alközponti telefonszolgáltatások, optikai vagy mikrohullámú hozzáférésen létesített telefon és internet szolgáltatások esetén. (7) Amennyiben az Előfizető e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy amennyiben a berendezés sérült, megsemmisült, úgy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) vagy az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott kártérítési díjat kiszámlázni, vagy annak hiányában az igazolt kárát az Előfizetőre hárítani. (8) Az előfizetői szerződés az Előfizető halála miatt abban az esetben szűnik meg, ha a halál tényét hitelt érdemlően igazolták a Szolgáltató előtt. A megszűnéshez fűződő joghatások a Szolgáltató tudomására jutásától számított 8. napon állnak be, és Szolgáltató az addig az időpontig meg nem fizetett díjakat a jogviszonyt folytató személytől, vagy ha ilyen személy nincs, a szolgáltatás igénybe vevőjétől követelheti. (9) a Szolgáltató a megszűnt előfizetői szerződéshez rendelt azonosítókat (előfizetői hívószám (telefonszám), formájú cím) a jogviszony megszűnését követő 3 hónapig nem rendeli más előfizetőhöz Általános rendelkezések 10. Adatkezelés, adatbiztonság (1) A Szolgáltató az előfizetők személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az érintett előfizető hozzájárulása vagy törvény elrendelése szerint kezeli. (2) A Szolgáltató által az Eht (1) bekezdés alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelhető adatok körét az ÁSZF pont. (3) bekezdése tartalmazza A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk (1) A Szolgáltató az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos, alábbiakban felsorolt adatokat kezeli az ott meghatározott célból és ideig, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. (2) A Szolgáltató az általa kezelt adatokat a 10.5 pontban írtakra is figyelemmel - az alábbi módon tárolja: a.) elektronikus úton, adminisztrációs és számlázási rendszereiben történő rögzítés útján; b.) a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett papír alapú dokumentumok formájában. (3) Az adatkezelés minden esetben az Előfizető, mint érintett hozzájárulása alapján, az elektronikus hírközlési szolgáltatás teljesítése céljából szükséges. KÖTELEZŐ alatt olyan adatokat értünk, melyek kezelése elengedhetetlen a szolgáltatás nyújtása érdekében, amennyiben ezek kezeléséhez nem járul hozzá az Előfizető, úgy az előfizetői szerződés nem köthető meg. Hatályos: december 01. napjától 59

60 Törzsszöveg Törzsszöveg (4) A Szolgáltató által kezelt adatok fajtája, az adatkezelés célja, jogcíme, valamint időtartama: Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye Előfizetői hozzáférési pont helye Előfizető számlázási címe (amennyiben eltér a lakhelytől/tartózkodási helytől), szükség esetén számlaszáma a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c.) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c.) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés b.) Eht. 159/A. c.) Számviteli törvény KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés b.) Eht. 159/A. c.) Számviteli törvény KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés b.) Eht. 159/A. a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) b.) A szerződés megszűnését követő 1 év c.) A szerződés megszűnését követő 8 év a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) b.) A szerződés megszűnését követő 1 év c.) A szerződés megszűnését követő 8 év a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés), b.) A szerződés megszűnését követő 1 év Hatályos: december 01. napjától 60

61 Törzsszöveg Törzsszöveg Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama Egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések esetében a törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje Nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén a pénzforgalmi számlaszáma a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c.) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c.) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c.) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés b.) Eht. 159/A. c.) Számviteli törvény KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés b.) Eht. 159/A. c.) Számviteli törvény KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés b.) Eht. 159/A. c.) Számviteli törvény a.) A szerződés megszűnését követő 1 év(elévülés), b.) A szerződés megszűnését követő 1 év c.) A szerződés megszűnését követő 8 év a.) A szerződés megszűnését követő 1 év(elévülés), b.) A szerződés megszűnését követő 1 év c.) A szerződés megszűnését követő 8 év a.) A szerződés megszűnését követő 1 év(elévülés), b.) A szerződés megszűnését követő 1 év c.) A szerződés megszűnését követő 8 év Hatályos: december 01. napjától 61

62 Törzsszöveg Törzsszöveg Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: cím, mobil telefonszám, faxszám, értesítési cím A szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek (pl. belépési díj, szerelési költség) mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja Természetes személy előfizető személyi igazolvány száma Előfizető címe, mint az előfizetői állomás azonosítója Kapcsolattartó személy/ meghatalmazott személyazonosító adatai: név, születési név, lakóhely, anyja neve, születési helye és ideje, személyigazolvány száma Előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója (ügyfélazonosító) a.) Számlázás és kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az előfizetői szerződés teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, kapcsolattartás Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Az előfizetői jogviszonyt érintő nyilatkozatok esetében növeli a személyazonosság igazolásának biztonságát, csökkenti a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét, segíti a nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen dokumentumok felismerését. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Egy kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség megadása KÖTELEZŐ, a többi ÖNKÉNTES a.) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés vagy b.) Előfizető hozzájárulása esetén KÖTELEZŐ évi C. tv (6) bekezdés h) pont ÖNKÉNTES az érintett hozzájárulása Internet szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés esetén: KÖTELEZŐ évi C. tv (2) bekezdés b) pont ÖNKÉNTES az érintett hozzájárulása KÖTELEZŐ Eht (2) bekezdés b) pont a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés), A szerződés megszűnéséig illetve a díjtartozás elévüléséig A szerződés megszűnését követő 1 évig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) A szerződés megszűnéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) Hatályos: december 01. napjától 62

63 Törzsszöveg Törzsszöveg Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama Az előfizető címe és az állomás típusa Elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma Hívó és hívott előfizetői számok A hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók a.) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a.) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében a.) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében c.) Számviteli bizonylat megőrzése KÖTELEZŐ a.) Eht (2) bekezdés c) pont b.) Eht. 159/A. KÖTELEZŐ Eht (2) bekezdés d) pont, KÖTELEZŐ a.) Eht (2) bekezdés e) pont b.) Eht. 159/A. KÖTELEZŐ a.) Eht (2) bekezdés f) pont b.) Eht. 159/A. (1) bekezdés d) pont c.) Számviteli törvény a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) b.) A szerződés megszűnését követő 1 év A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés), a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés), b.) A szerződés megszűnését követő 1 év a.) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés), b.) Az adatok keletkezésétől számított 1 év c.) A számla keltétől számított 8 év Hatályos: december 01. napjától 63

64 Törzsszöveg Törzsszöveg Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama Hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma Díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok a.) Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése b.) Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése KÖTELEZŐ a.) Eht (2) bekezdés g) pont b.) Eht. 159/A. (1) bekezdés d) pont KÖTELEZŐ Eht (2) bekezdés h) pont a.) A szerződés megszűnését követő 1 év(elévülés), b.) Az adatok keletkezésétől számított 1 év Az adott számlakövetelés Eht (2) bekezdés szerinti elévüléséig Tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése KÖTELEZŐ Eht (2) bekezdés i) pont A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) Telefonszolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, így különösen annak számlázására vonatkozó adatok Az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott így különösen a tulajdonosa által letiltott előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok. Előfizető hozzájárulása szerinti egyéb személyes adatok Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése Tájékoztatás, tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység KÖTELEZŐ Eht (2) bekezdés j) pont KÖTELEZŐ Eht (2) bekezdés k) pont ÖNKÉNTES az érintett hozzájárulása A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) A szerződés megszűnését követő 1 év (elévülés) A szerződés időtartama alatt, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig Hatályos: december 01. napjától 64

65 Törzsszöveg Törzsszöveg Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés időtartama A szolgáltatás igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint a mobilelőfizetői azonosítója (IMSI) A szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdésekor, valamint az adott cellaazonosítóhoz az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását lehetővé tevő adatok Távollévők között telefonon történt szerződéskötés hangfelvétele A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétele Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében Az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében A hangfelvétel készítésének célja a szerződés létrejöttének és tartalmának igazolása a.) Hibabejelentés, a hibaelhatároló eljárás eredménye és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövetése b.) Egyéb bejelentések visszakövetése KÖTELEZŐ Eht. 159/A. f) pont KÖTELEZŐ Eht. 159/A. g) pont ÖNKÉNTES KÖTELEZŐ a.) Eht (1) bekezdés b.) Eszr a alapján az előfizető ÖNKÉNTES hozzájárulása esetén 10.3 A szolgáltató által kezelt adatok esetleges továbbítása, célja Az adatok keletkezését követő 1 évig az Eht. 159/A. (3) bekezdés szerint Az adatok keletkezését követő 1 évig az Eht. 159/A. (3) bekezdés szerint A szerződés megszűnését követő 1 évig (elévülés) a.) Hibabejelentés esetében: a hibaelhárítástól számított 1 évig b.) Egyéb bejelentés esetén: bejelentés időpontjától számítva legalább 2 évig (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői adatokat egymásnak átadhatják: a.) az Eht alapján, a díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, a szerződéskötés megtagadása céljából, b.) az Eht (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi tudakozó nyújtása valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából kötelesek átadni az Előfizető hozzájárulásától függően az előfizetői adatokat. Az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel, c.) az Eht alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából, d.) az Eht ban foglalt közvetítőválasztás teljesítése céljából. (2) A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az Eht szerint jogszerűen kezelhető adatok körében az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni. (3) Az Előfizető adatai abban az esetben kerülhetnek bele a közös adatállományba, ha az Eht (4) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, azaz: a.) egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van, vagy Hatályos: december 01. napjától 65

66 Törzsszöveg Törzsszöveg b.) korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző hat hónapon belül mondták fel, illetőleg amennyiben a.) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy b.) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy c.) az igénylő illetve az Előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen). (4) A Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről. (5) A közös adatállomány kezelése, annak időtartama tekintetében az pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Az adatok kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatók fel. (6) Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni az Előfizető adatainak a közös adatbázisból törlése iránt, és értesítést küldeni a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett Előfizetőnek a törlés tényéről. (7) Az adatállományból adatot igényelhet a.) az elektronikus hírközlés szolgáltató kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra, b.) az Eht (8) (10) bekezdésében megjelölt szerv, illetve hatóság, c.) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz. (8) Az Előfizető előzetes és kifejezetten hozzájárulásával a Szolgáltató által megbízott harmadik személy a Grtv. alapján az Előfizető megadott elérhetőségeire továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló küldeményét. Ebben az esetben a harmadik személy adatfeldolgozónak minősül. (9) A rosszakaratú vagy zaklató jellegű hívások azonosítása céljából az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás alapos gyanúja esetén a nyomozó hatóság külön törvényben foglaltak szerint az Előfizető vagy a felhasználó írásbeli kérelmére az Előfizető vagy felhasználó használatában lévő végberendezésen folytatott beszélgetés, üzenetküldés, levelezés útján vagy más módon továbbított közlést lebonyolítók személyes adatait a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti és rögzítheti. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult figyelmen kívül hagyni ideiglenes jelleggel a hívó vonal azonosításának letiltását a hatóságokkal való együttműködés keretében. A hívó Előfizető azonosítását tartalmazó hívásadatokat a szolgáltató tárolja és az arra feljogosítottak részére hozzáférhetővé teszi. (10) Szolgáltató adatszolgáltatásra köteles az Eht és 159/A. -aiban meghatározott hatóságok felé. (11) A Szolgáltató által kezelt adatok az Előfizető hozzájárulása nélkül átadhatók: a.) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik; b.) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére; c.) a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet előírásai szerint a végrehajtónak; d.).) Infotv. szerinti esetben az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére; e.) azoknak a szerveknek, amely részére az adatszolgáltatást külön jogszabály előírja, a külön jogszabályban foglalt ideig. (12) A Szolgáltató az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a Szolgáltató által kezelt adatokat. Az adatszolgáltatások teljesítésekor az adatkérés jogszerűségéért az ügyben eljáró, adatkérésre felhatalmazott szerv a felelős. A Szolgáltató az adatszolgáltatás teljeskörűségéért, minőségéért és időszerűségéért felelős. (13) Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás keretében a Szolgáltató által kezelt előfizetői adatok közül az előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. (14) A szerződés megkötésekor az előfizető hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait a szolgáltató továbbíthassa tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából, vagy ezt a hozzájárulást megtagadja. (15) Az Előfizető nyilatkozatának megfelelően személyes adatai átadhatóak a tudakozószolgáltatást végző szolgáltatók részére tudakozószolgáltatás ellátásának céljára, illetve egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatók részére telefonkönyvkiadás céljára. Hatályos: december 01. napjától 66

67 Törzsszöveg Törzsszöveg 10.4 Az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei (1) A Szolgáltató, a rendelkezésére álló adatok alapján, az Előfizető írásbeli kérelmére igazolást állít ki: a.) az előfizetői jogviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének tényéről, időpontjáról, a kapcsolási számról, b.) a befizetett, vagy visszatérített beruházási hozzájárulás vagy belépési díj összegéről, a befizetés és a visszatérítés időpontjáról, c.) a számla be- illetve be nem fizetéséről. (2) Az adatszolgáltatás csak abban az esetben tagadható meg, ha a kért adat nem áll rendelkezésre. (3) A hívott számokat tartalmazó hívásrészletezést az erre vonatkozó külön szabályok szerint adható ki az Előfizetőnek. A szolgáltató az Előfizetőnek nem adhat tájékoztatást az Előfizető végberendezésére irányuló hívások hívószámáról- a híváskijelzés szolgáltatás kivételével. (4) Az Előfizető a.) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint b.) kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. (5) A tájékoztatás iránti kérelmet az előfizetői adatok biztonsága érdekében csak az Előfizető részére teljesíti a Szolgáltató. Ennek érdekében az Előfizető a tájékoztatás iránti kérelmét írásban nyújthatja be az Ügyfélszolgálati Irodában személyazonosságának igazolása mellett -, vagy postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatást az Előfizető által megadott címre. (6) Az Előfizető a saját rendelkezési körébe tartozó, szolgáltató által kezelt adatainak megváltozását 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az Előfizetőt terheli minden felelősség. (7) A Szolgáltató belső adatvédelmi felelőst alkalmaz, aki jogosult és köteles kivizsgálni az adatkezeléssel kapcsolatban érkezett bejelentéseket és panaszokat. (8) A Szolgáltató adatvédelmi felelőse és elérhetőségei: dr. Móricz Ildikó Cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u Telefon: (06 1) Fax: (06 1) Adatbiztonság (1) A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői adatok védelméről. (2) Az adatbiztonság keretében Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága). (3) A Szolgáltató a kezelt személyes ügyféladatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférésjogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását Szolgáltató meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja. (4) Ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti az Előfizető vagy más magánszemély személyes adatait vagy magánéletét, akkor az elektronikus hírközlési szolgáltató erről az Előfizetőt vagy magánszemélyt is indokolatlan késedelem nélkül köteles értesíteni. Nem kell az érintett Előfizetőt vagy magánszemélyt értesíteni a személyes adataival való visszaélésről, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóságnak kielégítően igazolni tudja, hogy végrehajtotta a megfelelő technikai védelmi intézkedéseket, vagy, hogy ezen intézkedéseket alkalmazták a biztonság sérelmével érintett adatok tekintetében. Az ilyen technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat az azokhoz való hozzáféréshez engedéllyel nem rendelkező személyek számára. (5) Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató haladéktalanul, az esemény jellegének megfelelő módon tájékoztatja az Előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az Előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásért külön díj nem kérhető az Előfizetőtől. Hatályos: december 01. napjától 67

68 Törzsszöveg Törzsszöveg 10.6 A Mobil Internet Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés speciális szabályai (1) A Szolgáltató az Eht által adott felhatalmazás alapján jogosult a 10.2 pontban írtakon túl a Szolgáltatással kapcsolatos személyes adatként kezelni: a.) a továbbított adat terjedelme, a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI) b.) az Előfizető által kapcsolattartás céljából megadott mobil hívószám. (2) Az Eht. 159/A. -a által a Mobil Internet Szolgáltatás, az internetes hozzáférési és levelezési szolgáltatás vonatkozásában elrendelt kötelező adatkezelés alapján kezelt adatok: a.) a szolgáltatás igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint a mobil-előfizetői azonosítója (IMSI); b.) a szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdésekor, valamint az adott cellaazonosítóhoz az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását lehetővé tevő adatok. (3) Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a SIM-kártya és a mobileszköz letiltása érdekében az Előfizető Szolgáltató által kezelt személyes adatait és a bejelentéssel együtt benyújtott dokumentumokat a Szolgáltatóval együttműködésben álló Telenor Magyarország Zrt. részére átadja Tájékoztató a Mobil Internet Szolgáltatással továbbított küldemények és személyes adatok biztonságáról (1) A Szolgáltató és a GSM technológia által nyújtott biztonság A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a.) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, b.) hitelessége és hitelesítése biztosított, c.) változatlansága igazolható, d.) a jogosulatlanul hozzáférés ellen védett legyen. (2) A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. (3) A jelenlegi körülmények között a GSM-technológiával lebonyolított adatátvitel lehallgatása magánszemély harmadik fél számára gyakorlatilag nem megoldható. Ezt a Szolgáltató a Telenor Magyarország Zrt-vel együttműködésben megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja. (4) A Szolgáltató az Eht. és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján köteles együttműködni a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel, a nyomozóhatóságokkal, valamint a hírközlési hatósággal, melynek keretében köteles lehetővé tenni, hogy az említett szervezetek a távközlő hálózaton továbbított közleményeket és egyéb adatokat a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételekkel megismerhessék és rögzíthessék. 11. Az előfizető nyilatkozatai megadásának, módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje 11.1 Általános rendelkezések (1) Az Előfizető az előfizetői jogviszonya fennállása alatt tett nyilatkozatait a jelen fejezetben meghatározott módon megadhatja, illetve bármikor indokolás nélkül módosíthatja, visszavonhatja. (2) Az Előfizető november 01. napja előtt megtett nyilatkozatait a Szolgáltató érvényesnek és megadottnak tekinti. Hatályos: december 01. napjától 68

69 Törzsszöveg Törzsszöveg 11.2 Az egyes nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések: A nyilatkozat megadásának esetei Nyilatkozat előfizetői névjegyzékhez (11.3) Nyilatkozat értéknövelt szolgáltatások nyújtásához Nyilatkozat hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez (11.4) Nyilatkozat tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igényléséhez (11.5) Az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok Megadásának módja Írásbeli szerződéskötés esetén: a szerződés megkötésekor tett nyilatkozatban Szóbeli szerződéskötés esetén: telefonon tett és rögzített nyilatkozatban Írásbeli szerződéskötés esetén: a szerződés megkötésekor tett nyilatkozatban Szóbeli szerződéskötés esetén: telefonon tett és rögzített nyilatkozatban Írásbeli szerződéskötés esetén: a szerződés megkötésekor tett nyilatkozatban Szóbeli szerződéskötés esetén: telefonon tett és rögzített nyilatkozatban Írásbeli szerződéskötés esetén: a szerződés megkötésekor tett nyilatkozatban Szóbeli szerződéskötés esetén: egyéni előfizető telefonon tett és rögzített nyilatkozatban Írásbeli szerződéskötés esetén: a szerződés megkötésekor tett nyilatkozatban Módosítása, visszavonása A Szolgáltató által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül telefonon. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az előfizető faxon, ben vagy postai úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül telefonon. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az előfizető faxon, ben vagy postai úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz. Az előfizető nyilatkozatát bármikor, indokolás nélkül útján vagy postai úton vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül telefonon ingyenesen módosíthatja, amelyben megadott adatain kívül fel kell tüntetnie előfizetői szerződése számát. A Szolgáltató által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy telefonon keresztül. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az előfizető faxon, ben vagy postai úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a Telefon ÁSZF közvetítőválasztásról szóló 13. fejezete szerint jár el Módosítás/visszavonás határideje Kézhezvételt követő 30 nap. Ha a nyilatkozat módosítása vagy visszavonása a telefonkönyvi megjelenést is érinti, és az erről szóló nyilatkozat a kézirat lezárása után érkezik a Szolgáltatóhoz, erről a Szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt. Kézhezvételt követő 30 nap Kézhezvételt követő 30 nap Kézhezvételt vagy szóbeli bejelentést követő 30 nap A Szolgáltató a Telefon ÁSZF közvetítőválasztásról szóló 13. fejezete szerint jár el Hatályos: december 01. napjától 69

70 Törzsszöveg Törzsszöveg Egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozata Írásbeli szerződéskötés esetén: a szerződés megkötésekor tett nyilatkozatban Szóbeli szerződéskötés esetén: telefonon tett és rögzített nyilatkozatban A Szolgáltató által erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az előfizető faxon, ben vagy postai úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz Előfizetői listák, névjegyzékek, címtárak Kézhezvételt követő 30 nap (1) A Szolgáltató előfizetői listában tartja nyilván az Előfizető azonosításához és az általa igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat, amelynek a Szolgáltató általi adatkezelését az Eht. vagy külön jogszabály lehetővé teszi. Az előfizetői névjegyzékek vagy címtárak az előfizető önkéntes és egyértelmű hozzájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazhatnak róla, amennyi azonosításához feltétlenül szükséges. (2) Szolgáltató valamennyi olyan telefon szolgáltatását igénybe vevő előfizetőjéről, aki e névjegyzékben való szerepeltetéséhez hozzájárult, nyomtatott (telefonkönyv) vagy elektronikus formában névjegyzéket készíthet. (3) Az Előfizető számára a Szolgáltató külön költség nélkül biztosítja azt a jogot, hogy kérésére: a.) kimaradjon a nyomtatott vagy elektronikus névjegyzékből; b.) az előfizetői névjegyzékben feltüntessék, hogy személyes adatai nem használhatóak fel közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás céljára; c.) lakcímét csak részben tüntessék fel az előfizetői névjegyzékben. (4) A Szolgáltató a nyomtatott vagy elektronikus telefonkönyv, előfizetői lista, címtár vagy tudakozó adatállományában az Előfizető által az előfizetői szerződésben feltüntetett, vagy az előfizető által a szóbeli szerződéskötés során tett nyilatkozatának megfelelő adatkezelési mód szerint veszi fel. Választható adatkezelési módok: a.) nyílt adatkezelés: az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy adatai a névjegyzékben megjelenjenek és adatairól a tudakozó tájékoztatást nyújtson, b.) részleges címet tartalmazó adatkezelés: az Előfizető kérheti, hogy címe csak részben (házszám nélkül) szerepeljen a névjegyzékben, c.) rejtett adatkezelés: az Előfizető kérheti, hogy adatairól a tudakozó tájékoztatást adjon, de az adatai a telefonkönyvben ne jelenjenek meg, d.) titkos adatkezelés: az Előfizető adatait sem a névjegyzékben (nyomtatott vagy elektronikus telefonkönyvben), sem a tudakozóban nem közli a Szolgáltató. (5) Amennyiben az Előfizető az adatkezelési módokra vonatkozóan nem tesz nyilatkozatot, a Szolgáltató az előfizető telefonállomását nyilvánosság számára nem hozzáférhető módon (titkos állomásként) kezeli. (6) Az Előfizető az adatokra vonatkozó korábbi nyilatkozatát bármikor módosíthatja. A Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetői adatokat nyilvánosság számára nem hozzáférhető módon kezelendő adattá minősíti át. Amennyiben az Előfizető ezt nem számcserével kéri, a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a korábbi nyilvános számot az átminősítés időpontja után - a tudakozóban nyilvánosság számára nem hozzáférhető módon kezeli és a megjelenő telefonkönyvben nem jelenteti meg. Az átminősítést a Szolgáltatótól írásban kell kérni. (7) Titkos telefonállomás (előfizetői hívószám) nem titkossá az Előfizető írásbeli kérésére bármikor átminősíthető. (8) Nem minősül titkos állomásnak, ha az Előfizető úgy rendelkezik, hogy telefonállomásának adatait a Szolgáltató a telefonkönyvben nem teheti közzé, azonban a tudakozó szolgálat adatairól tájékoztatást adhat. (9) A Szolgáltató minden előfizető számára biztosítja, hogy az előfizetői névjegyzékben külön térítés nélkül feltüntethesse nevét, lakcímét (székhelyét) és előfizetői hívószámát, igény esetén az előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés felhasználási módját (telefon/fax). (10) Az előfizetői névjegyzék természetes személynek nem minősülő előfizetők esetében az - előfizetői névjegyzékben való feltüntetéséhez hozzájáruló - előfizető nevét és legalább egy előfizetői hívószámát tartalmazza. (11) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató köteles évente előfizetői névjegyzéket megjelentetni és hozzáférhetővé tenni. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizető kérésére a névjegyzéket nyomtatott (telefonkönyv) vagy elektronikus adathordozó formájában köteles rendelkezésre bocsátani. (12) A névsorba az Előfizető kérésére, az általa megadott tartalommal felvett adatokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Hatályos: december 01. napjától 70

71 Törzsszöveg Törzsszöveg (13) Bármely adatkezelési mód választása díjmentes, annak módosítása esetén a Díjszabásban meghatározott díjat kell fizetni Az előfizetői adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) vagy tájékoztatási célra (1) Az elektronikus hírközlési Szolgáltató az Eht ának (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az Eht-ban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához, így különösen saját üzletszerzési céljából történő adatkezeléshez, köteles megkérni az előfizető hozzájárulását. Nem minősül saját üzletszerzési célú felhasználásnak, ha a Szolgáltató az ÁSZF módosításáról tájékoztatja az Előfizetőt az Eht a értelmében. (2) A Szolgáltató az Előfizető adatait harmadik személynek csak az Előfizető hozzájárulása esetén adhatja át közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), közvélemény- vagy piackutatás, tájékoztatás céljából, valamint tudományos célból. (3) Az Előfizető a szerződéskötés során kérheti, hogy a szolgáltató a névjegyzékben feltüntesse, hogy személyes adatai nem használhatók fel közvetlen üzletszerzési célra. (4) Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszköz az Előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez az Előfizető előzetesen hozzájárult. A hozzájárulást az előfizető bármikor visszavonhatja. A már meglévő előfizetői hozzájárulás esetén a Szolgáltató az előfizetői hozzájárulást megadottnak tekintheti, de kizárólag saját hasonló termékek vagy szolgáltatások tekintetében és csak akkor, ha az Előfizető elektronikus elérhetőségi adatait a szolgáltató a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szerezte meg. (5) A Szolgáltató vagy e körben az általa megbízott harmadik személy az Előfizető részére a közvetlen üzletszerződés módszerével - így különösen postai úton vagy címre történő elektronikus levelezéssel, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - saját gazdasági tevékenységével kapcsolatos reklámot akkor közölhet, ha ahhoz az előfizető előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Az Előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai. Egyébiránt a közvetlen üzletszerzés céljából kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény és a Grtv. rendelkezései szerint jár el Előfizetői hívásadatok (1) Az Előfizető kérésére a Szolgáltatónak - az adatkezelési szabályok figyelembe vételével - biztosítania kell, hogy az Előfizető megismerhesse a fizetendő díj számításához szükséges forgalmi és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást, a számlára vonatkozó elévülési időn belül. (2) A kimutatást (számla (hívás-) részletezőt) az Előfizető igényelheti előre a számla mellékleteként, vagy utólag, az (1) bekezdésben meghatározott időn belül. (3) A Szolgáltató a kimutatást csak az Előfizető vagy meghatalmazottja részére, a használó részére pedig az előfizető írásbeli hozzájárulásával adhatja ki. Az előfizető meghatalmazását, illetve hozzájárulását teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. (4) A Szolgáltató az Előfizető kérésére a kiállított számlához köteles az (1) bekezdésben meghatározottaknál részletesebb számlamellékletet csatolni (számla (hívás-) részletező), amely magába foglalja a díj kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást. Ilyen számlamellékletet a Szolgáltató az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatást igénybe vevő Előfizető részére is köteles kiállítani, amennyiben az Előfizető ezt utólag kéri. A kimutatás nem tartalmazhat a hívott fél egyértelmű azonosítására alkalmas adatot. (5) A Szolgáltató ezúton felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy amennyiben az előfizető ennél részletesebb adatokat tartalmazó kimutatást kér, úgy az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a megismerésére az előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók hozzájárultak. A hozzájárulás hiányában a díjszámításhoz szükséges forgalmi és számlázási adatokat a hívásrészletező nem fogja teljes körűen tartalmazni azokban az esetekben, ahol a díj számításához a hívott szám egyértelmű azonosítása szükséges. (6) A Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, azért kizárólag az előfizető tartozik felelősséggel. Hatályos: december 01. napjától 71

72 Törzsszöveg Törzsszöveg (7) A Szolgáltató az Előfizető kérésére sem adhatja meg az ingyenes, beleértve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az előfizetői kérés kézhezvételét megelőzően legalább öt nappal nem azonosítható hívószámként közzétett azon szervezetek hívószámait, amely hívószámokon a.) többnyire névtelen hívók részére olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyből a hívó félre vonatkozó különleges adatra lehet következtetni, így különösen az egyházi, lelki vagy a kóros szenvedélyekkel kapcsolatos segélyvonalak hívására, b.) többnyire névtelen hívók részére bűncselekmény bejelentését teszik lehetővé (névtelen tanúvonalak), c.) a segélykérő szolgálatokat értesítik. (8) A számla (hívás-) részletező eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig igényelhető A KKV-k nyilatkozata egyéni előfizetői minőségükről (1) Az ÁSZF 2.1 pont (3)-(5) bekezdése szerint a KKV-k az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását. (2) A nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmazni: a.) a KKV cégnevét, székhelyének címét a cég képviseletében eljáró személy vagy személyek nevét, valamint a képviselet jogcímét, b.) meglévő előfizetői szerződés esetén annak azonosítóját, c.) annak a kijelentését, hogy a KKV szándéka egyéni előfizetői szerződést kötni, az igénybe venni kívánt szolgáltatás megjelölésével, d.) annak kijelentését, hogy KKV-nek minősül, e.) cégszerű aláírást, f.) dátumot. (3) A nyilatkozathoz az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni: a.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat, b.) ha a cégkivonat azt nem tartalmazza, úgy olyan bizonyító erejű okirat, amelyből a közvetlen tulajdonosi kör megállapítható, c.) a megelőző gazdasági év mérlege, d.) aláírási címpéldány, e.) meghatalmazás, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy jár el. A mellékletek másolatban csatolandók, a meghatalmazás kivételével azonban a Szolgáltató kétség esetén kérheti az eredeti okirat bemutatását. A mérleget csak abban az esetben kell csatolni, ha ilyennel a vállalkozás rendelkezik, és azt a Szolgáltató azt kifejezetten kéri. (4) A KKV-t a nyilatkozat az előfizetői szerződés megkötését vagy módosítását illetően nem köti Definíciók 12. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárási szabályok (1) Közvetítőválasztás: az elektronikus hírközlési szolgáltató előfizetőjének az a lehetősége, hogy a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez megválassza a közvetítő szolgáltatót, amely az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatóval összekapcsoláson keresztül nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást nyújt, amely az alábbi módokon vehető igénybe: (2) Közvetítő-előválasztás: a közvetítő szolgáltató előfizetői szerződést köt az Előfizetővel majd erről értesíti a Szolgáltatót, aki a telefonközpontjában történt beállítás alapján az Előfizető meghatározott hívásait a közvetítő szolgáltató hálózatába irányítja, majd a hívás továbbítását a közvetítő szolgáltató végzi. Ezen hívások közvetítőválasztó előtét alkalmazása nélkül kezdeményezhetőek. (3) Hívásonkénti közvetítőválasztás: az Előfizető egy-egy híváshoz a közvetítő szolgáltatót a megfelelő szolgáltató-választó előtét tárcsázásával választja ki, és a Szolgáltató az adott hívást az ily módon kiválasztott közvetítő szolgáltató hálózatába irányítja, amely a hívást továbbítja a hívott felé. A hívásonkénti közvetítőválasztásra vonatkozó előfizetői szerződés az Előfizető ráutaló magatartásával jön létre úgy, hogy az Előfizető a közvetítő szolgáltatót közvetítőválasztó előtét tárcsázásával választja ki A közvetítőválasztással kapcsolatos szabályok a Szolgáltatónál, mint közvetítőválasztás biztosítására kötelezett szolgáltatónál A közvetítőválasztás menete (1) A Szolgáltató biztosítja Előfizetőinek a közvetítőválasztást azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre összekapcsolási szerződést kötött. A Szolgáltatóval összekapcsolási szerződést kötött, az Előfizető által választható közvetítő szolgáltatók neve, címe, ügyfélszolgálati telefon, fax száma, és honlap címe, valamint az e szolgáltatók részére kijelölt, a Szolgáltató Előfizetői által hívható közvetítőválasztó előtétek Hatályos: december 01. napjától 72

73 Törzsszöveg Törzsszöveg mindenkori listája és az egyes választható közvetítő szolgáltatók által a közvetítőválasztás keretében nyújtott szolgáltatás fajtája a Szolgáltató internetes honlapján található. Amennyiben az Előfizető a belföldi helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívásaihoz és/vagy nemzetközi hívásaihoz a Szolgáltatótól eltérő elektronikus hírközlési szolgáltatót választ közvetítő szolgáltatóként, úgy e tekintetben módosul a Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződése is. (2) A Szolgáltató a közvetítőválasztás biztosítására irányuló kötelezettségét csak olyan közvetítő szolgáltató esetében köteles lehetővé tenni, amely a.) elektronikus hírközlési szolgáltatóként szerepel az NMHH nyilvántartásában és nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, és b.) vele a Szolgáltató az Eht-ban és külön jogszabályban, valamint a Szolgáltató referencia összekapcsolási ajánlatában (RIO) meghatározottak szerint összekapcsolási szerződést kötött, és c.) rendelkezik külön jogszabály szerint kijelölt közvetítőválasztó számmal, és d.) előválasztás esetén biztosítja, hogy az összekapcsolási szerződésben meghatározott, az Előfizetőnek felajánlott, és az Előfizető által választott hívásviszonylat(ok)ban az Előfizető részére közvetítőválasztási szolgáltatást nyújt. A hívásonkénti közvetítőválasztás esetén a b.) pont szerinti összekapcsolási szerződésében a közvetítő szolgáltató által megajánlott forgalmi irányokban a közvetítő szolgáltató gondoskodik a hívás végződtetéséről. (3) Az Invitel Szolgáltatási Területen nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatás előfizetői által választható közvetítő szolgáltatók neve és előtétszáma: a.) GTS Hungary Kft.: 1514 b.) Magyar Telekom Nyrt.: 1515 c.) UPC Magyarország Kft.: A közvetítőválasztás tartalma (1) Az Előfizető részére közvetítőválasztással nyújtott szolgáltatás lehet a szerződésben megjelölt mód alkalmazásával belföldi helyhez kötött telefon (helyi/belföldi távolsági) és/vagy mobil rádiótelefon hálózatba irányuló és/vagy nemzetközi hívás végződtetése és/vagy Internet hívás. (2) A közvetítő szolgáltató által nem nyújtott szolgáltatásokon kívüli valamennyi egyéb, az Előfizető által kezdeményezett hívást az Előfizető részére a Szolgáltató továbbítja, végződteti és számlázza. (3) A közvetítőválasztással indított magyarországi ország hívószámra irányuló nemzetközi hívások blokkolásra kerülnek. (4) Közvetítőválasztás szolgáltatással az Előfizető kezdeményezhet a.) helyi hívást, b.) belföldi távolsági hívást, c.) mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást, d.) nemzetközi hívást, e.) Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívást. (5) Az adott szolgáltatás viszonylatában az Előfizetővel szemben a hibás teljesítésért és az előfizetői panaszok kezeléséért az a szolgáltató felel, aki az Előfizetővel arra előfizetői szerződést kötött és az adott hívásirányokban gondoskodik a hívás végződtetéséről Hívásonkénti közvetítőválasztás (1) A hívásonkénti közvetítőválasztásra vonatkozó előfizetői szerződés az Előfizető ráutaló magatartásával jön létre úgy, hogy az Előfizető a közvetítő szolgáltatót közvetítőválasztó előtét tárcsázásával jelöli ki. (2) Az Előfizető hívásonkénti közvetítőválasztással az adott hívásra érvényes közvetítő-előválasztástól eltérhet Közvetítő-előválasztás A Szolgáltató, mint kötelezett szolgáltató által biztosított közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető a következő hívásokra az alábbi kombinációkban - jogosult egyidejűleg: Kombinációk Belföldi Hívás Nemzetközi Hívás Helyi hívás Belföldi távolsági hívás/mobil hálózatba irányuló hívás 1 X X 2 X 3 X X X X: közvetítő szolgáltató Hatályos: december 01. napjától 73

74 Törzsszöveg Törzsszöveg (2) Egy Előfizetőhöz egyidejűleg legfeljebb 2 (kettő) közvetítő választó előtét állítható be, mégpedig olyan bontásban, hogy a helyi, a belföldi távolsági és a mobil rádiótelefon hálózati irányok csak egyben kezelhetőek. Külön közvetítőválasztó előtét beállítása lehetséges a nemzetközi hívások irányítására. (3) Közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető hívásai előtt közvetítőválasztó előtétet nem tárcsáz, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki változtatást a Szolgáltató hajtja végre A közvetítőválasztás elmaradása Ha az Előfizető nem él a közvetítőválasztás jogával, úgy vélelmezni kell, hogy az Előfizető a hívásokhoz a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltató által előválasztást nem igénylő előfizetői részére kijelölt szolgáltatót választotta. Ebben az esetben az Előfizető számára valamennyi választható szolgáltatás elérhetőségét a Szolgáltató biztosítja, amelyekre a Szolgáltató által közzétett feltételek és díjak érvényesek A közvetítőválasztás előfeltételei (1) Az Előfizető közvetítőszolgáltatót abban az esetben vehet igénybe, ha az előfizetői hozzáférési pont szüneteltetését nem kérte vagy annak kimenő forgalma nincs korlátozva. (2) A közvetítő szolgáltatóval kötött egyedi előfizetői szerződés megkötésével az Előfizető: a.) elfogadja a közvetítő szolgáltató ÁSZF-jét, b.) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató továbbítsa a választott közvetítő szolgáltató részére az Előfizető nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, illetve székhelyét, valamint nem természetes személy Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát, valamint az Előfizető bankszámlaszámát, továbbá az Előfizető telefonszámát, c.) - a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve a Szolgáltatóval, illetve más közvetítő szolgáltatóval a választott szolgáltatás vonatkozásában fennálló előfizetői szerződése megszűnik vagy - ha a választás azt nem érinti teljes egészében módosul, amelyet a Szolgáltató köteles az előfizetői szerződésen átvezetni. (3) A Szolgáltató a választást követő illetőleg ha a közvetítő szolgáltatóval a szerződés megkötése nem ráutaló magatartással történt, a közvetítőválasztásra irányuló szerződés megkötéséről való tudomásszerzést követő - két munkanapon belül köteles közölni a választott közvetítő szolgáltatóval a fenti előfizetői adatokat, továbbá ráutaló magatartással történő választás esetén a választás tényét és időpontját. (4) Ha az Előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve az előfizető szerződéskötéskor köteles tájékoztatni az újonnan választott közvetítő szolgáltatót. A közvetítő szolgáltató a szerződés megkötéséről, az Előfizető nevéről, a választott szolgáltatások köréről legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a.) a Szolgáltatót, b.) ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében a Szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, ezt a közvetítő szolgáltatót, a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve. (5) Az Előfizető közvetítő szolgáltatóval kötött előfizetői szerződése, valamint a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve az Előfizetőnek a Szolgáltatóval vagy más közvetítő szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésének az új szolgáltató választása esetén történő módosítása, illetve megszűnése a közvetítő választás műszaki megvalósításával lép hatályba A közvetítőválasztás műszaki korlátai Közvetítő-előválasztás szolgáltatás nem vehető igénybe: a.) nyilvános állomásról, b.) alkalmi állomásról Hívásonkénti közvetítőválasztás szolgáltatás nem vehető igénybe: a.) nyilvános állomásról, b.) alkalmi állomásról, c.) Kiegészítő szolgáltatás (pl. Digifon), vagy ISDN kiegészítő szolgáltatás keretében igénybevett hívásátirányítással átirányított hívás esetén, illetve kézi kapcsolással, d.) ISDN D csatornás adatátviteli hívásokra A közvetítőválasztásra irányuló előfizetői szerződés megszűnésének esetei (1) Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatónál az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, átírását vagy a hívószám megváltoztatását kezdeményezi, köteles erről a közvetítő szolgáltatót értesíteni. (2) A közvetítő szolgáltatóval kötött előfizetői szerződése rendelkezhet úgy, hogy az Előfizető (1) bekezdés szerinti bejelentését felmondásnak tekinti, ezért Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben továbbra is Hatályos: december 01. napjától 74

75 Törzsszöveg Törzsszöveg igénybe kívánja venni a közvetítő szolgáltató szolgáltatását, erről a közvetítő szolgáltatóval kell megállapodnia. (3) A ráutaló magatartás útján igénybe vett hívásonkénti közvetítőválasztás szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnik, amennyiben az e körbe tartozó díjcsomagok esetében az Előfizető 60 napon keresztül egyetlen hívást sem kezdeményez a négyjegyű közvetítőválasztó előtéttel A közvetítőválasztással kapcsolatos szabályok a Szolgáltatónál, mint választható közvetítő-szolgáltatónál A közvetítőválasztás menete (1) A Szolgáltatót, mint közvetítő szolgáltatót az alábbi hírközlési szolgáltatók előfizetői jogosultak választani: a.) Magyar Telekom Nyrt. b.) UPC Magyarország Kft. c.) Invitel Technocom Kft. (2) A Szolgáltató részére kijelölt közvetítő választó előtét szám: 1553 és (3) Amennyiben az Előfizető a belföldi és/vagy nemzetközi hívásaihoz a Szolgáltatót választja közvetítő szolgáltatóként, úgy e tekintetben módosul az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatójával kötött előfizetői szerződése A közvetítőválasztás tartalma (1) Az Előfizető részére közvetítőválasztással nyújtott szolgáltatás lehet a szerződésben megjelölt mód alkalmazásával belföldi helyhez kötött telefon (helyi/helyközi/belföldi távolsági) és/vagy mobil rádiótelefon hálózatba irányuló és/vagy nemzetközi hívás végződtetése és/vagy Internet hívás. (2) A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató által nem nyújtott szolgáltatásokon kívüli valamennyi egyéb, az Előfizető által kezdeményezett hívást az Előfizető részére az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatója továbbítja, végződteti és számlázza. (3) Közvetítőválasztás szolgáltatással az Előfizető kezdeményezhet a.) helyi, b.) belföldi távolsági, c.) mobil rádiótelefon hálózatba irányuló, d.) nemzetközi, e.) Internet szolgáltatás elérésére irányuló hívást. (4) Az adott szolgáltatás viszonylatában az Előfizetővel szemben a hibás teljesítésért és az előfizetői panaszok kezeléséért az a szolgáltató felel, aki az Előfizetővel arra előfizetői szerződést kötött és az adott hívásirányokban gondoskodik a hívás végződtetéséről A közvetítőválasztás fajtái: hívásonkénti közvetítőválasztás (1) A hívásonkénti közvetítőválasztásra vonatkozó előfizetői szerződés az Előfizető ráutaló magatartásával jön létre úgy, hogy az Előfizető a Szolgáltatót, mint közvetítő szolgáltatót közvetítőválasztó előtét tárcsázásával jelöli ki. (2) Az Előfizető hívásonkénti közvetítőválasztással az adott hívásra érvényes közvetítő-előválasztástól eltérhet. (3) A Szolgáltató a hívásonkénti közvetítőválasztás igénybevétele esetére honlapján ( tájékoztatja az előfizetőt arról, ha az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató és közvetítő szolgáltató összekapcsolási szerződést kötött az adott hívásviszonylat tekintetében választani kívánt szolgáltatóval. Hatályos: december 01. napjától 75

76 Törzsszöveg Törzsszöveg Közvetítő-előválasztás (1) A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató által nyújtott közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető a következő hívásokra az alábbi kombinációkban - jogosult egyidejűleg: Kombinációk Belföldi Hívás Nemzetközi hívás Helyi hívás Belföldi távolsági hívás/mobil hálózatba irányuló hívás 1 X 2 X 3 X X 4 X 5 X X 6 X X 7 X X X X: közvetítő szolgáltató (2) Közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető hívásai előtt közvetítőválasztó előtétet nem tárcsáz, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki változtatást az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató hajtja végre A közvetítőválasztás előfeltételei (1) A Szolgáltatóval, mint választott közvetítő szolgáltatóval kötött egyedi előfizetői szerződés megkötésével: a.) az Előfizető elfogadja a Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató ÁSZF-jét, b.) az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatója továbbítsa a Szolgáltató, mint választott közvetítő szolgáltató részére az Előfizető nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, illetve székhelyét, valamint nem természetes személy Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát, valamint az Előfizető bankszámlaszámát, továbbá az Előfizető telefonszámát, c.) az Előfizetőnek a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatójával, illetve más közvetítő szolgáltatóval a választott szolgáltatás vonatkozásában fennálló előfizetői szerződése megszűnik vagy ha a választás azt nem érinti teljes egészében módosul, amely módosulást az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatója köteles az előfizetői szerződésen átvezetni. (2) Az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató a közvetítő szolgáltató igénye esetén a választást követő 2 munkanapon belül, - illetőleg ha a közvetítő szolgáltatóval a szerződés megkötése nem ráutaló magatartással történt, a (4) bekezdés szerinti tájékoztatást követő két munkanapon belül - térítésmentesen köteles közölni a választott közvetítő szolgáltatóval a.) az (1) bekezdés szerinti adatokat, b.) a szolgáltatás nyújtása megkezdésének az előfizetői szerződés megkötésétől számított határidejét, c.) ráutaló magatartással történő választás esetén a választás tényét és időpontját. Az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató a jelen adatközlési kötelezettségét a nyilvántartásban szereplő adatok alapján teljesíti, amely adatok valódiságáért felelősség nem terheli. (3) Amennyiben az Előfizető az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatójától előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a közvetítőválasztás jogával, a közvetítőválasztással igénybe vett szolgáltatásokért az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatójának előre kifizetett díjtól függetlenül külön díjfizetési kötelezettség terheli. (4) Ha az Előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve az Előfizető szerződéskötéskor köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, mint újonnan választott közvetítő szolgáltatót. A Szolgáltató, mint újonnan választott közvetítő szolgáltató a szerződés megkötéséről, az Előfizető nevéről, a választott szolgáltatások köréről legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatja a.) az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatót, b.) ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, ezt a közvetítő szolgáltatót, a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve. (5) Az Előfizetőnek a Szolgáltatóval, mint újonnan választott közvetítő szolgáltatóval kötött előfizetői szerződése, valamint a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve az Előfizetőnek az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval vagy más közvetítő szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésének az új Hatályos: december 01. napjától 76

77 Törzsszöveg Törzsszöveg szolgáltató választása esetén történő módosítása, illetve megszűnése a közvetítő választás műszaki megvalósításával lép hatályba. (6) Az Előfizető kérheti a közvetítő-előválasztás szolgáltatás szüneteltetését a jelen ÁSZF 6. pontjának rendelkezései szerint azzal, hogy amennyiben a szünetelés a közvetítőválasztás biztosítására kötelezett szolgáltató hálózat-karbantartása miatt következik be, erről előzetesen a Szolgáltató csak abban az esetben tudja előzetesen tájékoztatni az Előfizetőt, amennyiben a Szolgáltató a közvetítőválasztás biztosítására kötelezett szolgáltatótól megkapta erről a tájékoztatást A közvetítőválasztás műszaki korlátai (1) A közvetítőválasztás szolgáltatás nem vehető igénybe: a.) nyilvános állomásról, b.) ideiglenes telefonszámokra. (2) A közvetítőválasztás Magyar Telekom Nyrt-specifikus korlátai: a.) ISDN D csatornás adatátviteli hívásokra közvetítőválasztás nem vehető igénybe, b.) helyhez kötött rádiós elérésű (GSM-RLL) előfizetői hozzáférési pont esetén nem biztosítható a közvetítőválasztás helyi hívásra és internet szolgáltatás elérésére irányuló hívásra. (3) Egy Előfizető tekintetében belföldi hívásra csak egy előválasztott szolgáltató állítható be. (4) Ha az előfizető telefonvonala szünetel vagy kimenő forgalmát a hozzáférést nyújtó szolgáltató korlátozza, az Előfizető a közreműködő szolgáltató szolgáltatásait sem tudja igénybe venni A szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje (1) A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a.) az Előfizetői Szerződés szóbeli megkötését követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül; b.) az Előfizetői Szerződés írásbeli megkötése esetén, az előfizetői szerződés Előfizető általi aláírását követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül kezdi meg, és azt az Előfizetői Szerződés teljes időtartama alatt biztosítja, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint A közvetítőválasztásra irányuló előfizetői szerződés megszűnésének esetei (1) A Szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésre az áthelyezés, átírás szabályait nem lehet alkalmazni. Amennyiben az Előfizető a hozzáférést biztosító szolgáltatónál az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését vagy átírását kezdeményezi, köteles erről a Szolgáltatót értesíteni. A Szolgáltató az Előfizető bejelentését felmondásnak tekinti, így az értesítés kézhezvételétől számított 8 nap után az előfizetői szerződés megszűnik. (2) Az előfizetői szerződés megszűnik, ha: a.) az előfizetői hozzáférést biztosító Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés bármilyen jogcímen megszűnik, illetve átírás, áthelyezés vagy számcsere (ISDN csatlakozás esetén a meglévő szám újakkal kiegészül), vagy a telefonállomás csatlakozási típusának megváltoztatása (pl. analóg-isdn2 csere) következtében módosul, az erről szóló értesítést követő 8 nap elteltével, b.) a számváltozás következtében felmerülő műszaki okok miatt a Szolgáltató az előfizetői szerződés további teljesítésére nem képes, 13. Társszolgáltatóval előfizetői hurok teljes átengedésére kötött szerződés alapján nyújtott helyhez kötött telefon szolgáltatás 13.1 A szolgáltatás leírása (1) A jelen pont szabályai szerint nyújtott szolgáltatás a kötelezett társszolgáltató (a továbbiakban: társszolgáltató) által a Szolgáltató részére átengedett előfizetői hurkon, a Szolgáltató által jelen ÁSZF-ben és az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott feltételekkel nyújtott helyhez kötött telefon szolgáltatás. A szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő havi díjat és hívás díjakat a Díjszabás illetve az Egyedi előfizetői szerződés díjazási melléklete tartalmazza. (2) Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent említett szolgáltatások keretében az Előfizetők részére adathálózati (Internet) és telefonszolgáltatásokat összevontan értékesítsen. (3) A Szolgáltató a telefonszolgáltatás keretében vegyes, részben hagyományos technológián, részben IP alapú hang (ún. VoIP) technológia segítségével továbbítja a hívást. A két technológián elérhető szolgáltatások köre és minőségi paraméterei eltérnek A szolgáltatás igénybevételének feltételei (1) A Szolgáltató a szolgáltatást csak azokon a meghatározott társszolgáltatói hozzáférési pontokon nyújtja, melyekre vonatkozóan a társszolgáltatóval az Eht.-ban és külön jogszabályban meghatározottak szerint Hatályos: december 01. napjától 77

78 Törzsszöveg Törzsszöveg helyi hurok átengedési szerződést kötött, és a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek adottak. A szolgáltatás hozzáférési pont Előfizető által kezdeményezett áthelyezése is csak a fentiekben meghatározott, a szolgáltatással ellátható területekre lehetséges. (2) A Szolgáltatót a szolgáltatás vonatkozásában szerződéskötési kötelezettség nem terheli. (3) A szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak. A helyi hurok átengedésével a Szolgáltató által az előfizető részére nyújtott szolgáltatás előfizetői (végfelhasználói) szolgáltatás, az tovább nem értékesíthető Az előfizetői szerződés hatályba lépésének feltétele (1) Az Egyedi előfizetői szerződés hatályba lépésének az alábbi együttes feltételei vannak: a.) a Szolgáltató és a korábbi előfizetői hozzáférést nyújtó társszolgáltató közötti hurokátengedési szerződés hatályba lépése, b.) Szolgáltató az előfizetői szerződésben meghatározott felszerelési helyen az előfizetői hozzáférési pontra a szolgáltatás kiépítését biztosítani tudja, c.) az előfizetői szerződésben hivatkozott, más szolgáltatóval fennálló ADSL internet előfizetői szerződést az Előfizető felmondta, d.) számhordozás esetén az előfizetői hurok teljes átengedésével megvalósuló számhordozás megvalósult, vagy számhordozás nélkül megvalósuló szolgáltatás esetén az előfizetői hurok teljes átengedése megvalósult. (2) Az a.), b.) és d.) pont nem teljesülése esetén az Egyedi előfizetői szerződés nem lép hatályba, a Felek az eredeti - szerződéskötés előtti - állapotot visszaállítják, egymással szemben az előfizető szerződésből eredően további kötelezettségekkel nem tartoznak, és jogosultságok sem illetik meg őket. Az Egyedi előfizetői szerződésben foglalt feltétel nem teljesülése esetén az eredeti állapot visszaállításának minden költsége Előfizetőt terheli. (3) Az Egyedi előfizetői szerződés hatálybalépését követően az esetlegesen más szolgáltató által Előfizető részére nyújtott közvetítőválasztási szolgáltatás igénybevételi lehetősége a továbbiakban megszűnik, és amennyiben a közvetítőválasztási szolgáltatások igénybevételére határozott idejű kötelezettségvállalással szerződött, úgy az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények az Előfizetőt terhelik. (4) Az Egyedi előfizetői szerződés a fenti feltételek együttes beállta esetén azon a napon jön létre, amikor az Egyedi előfizetői szerződésben foglalt számhordozás és hurokátengedés, vagy a hurokátengedés megvalósult. (5) A Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles az előfizetői hozzáférési pont létesítésére. 14. Az Előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 14.1 Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség (1) Előfizető köteles a Szolgáltatóval együttműködni a hibaelhárítás során. (2) Az igénylő köteles biztosítani, hogy az általa felszerelési helyként megjelölt ingatlanra a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítése érdekében szükséges felmérések elvégzése céljából beléphessen A szolgáltatás rendeltetésszerű használata (1) Mivel a hírközlési eszközök működését zavaró berendezés (készülék, vezeték, jármű vagy egyéb létesítmény) üzemben tartója köteles a zavart megelőzni, vagy a keletkezett zavart megszüntetni, a Szolgáltató a zavart okozó berendezés tulajdonosát (üzemeltetőjét) a zavarás megszüntetésére felkéri, ennek eredménytelensége esetén a hatóságnál kezdeményezi, hogy az a zavart okozó berendezés tulajdonosát a.) a berendezés zavarszűrésére, b.) a berendezés áthelyezésére, vagy c.) a zavar más módon történő elhárítására kötelezze. (2) Az előfizetői berendezést a Szolgáltató bármikor megvizsgálhatja, és rendeltetésszerű használatát ellenőrizheti. Az Előfizető köteles ezt lehetővé tenni A végberendezéssel kapcsolatos kötelezettségek (1) Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának részletes feltételeit a 4.3 pont tartalmazza. (2) A mobilinternet szolgáltatás igénybevételére és a mobileszközre vonatkozó rendelkezéseket a pont tartalmazza. Hatályos: december 01. napjától 78

79 Törzsszöveg Törzsszöveg (3) Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a hálózat végződtető berendezésre, egyéb Szolgáltató tulajdonú végberendezésre vonatkozó rendelkezéseket a 9.4 pont tartalmazza. (4) A rádiós elérésű telefon előfizetői hozzáférések (DECT/SWING) hálózat végződtető berendezésre vonatkozó rendelkezéseket a pont tartalmazza Adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás (1) Az Előfizető az Egyedi előfizetői szerződésben szereplő adataiban bekövetkező változásokat köteles 15 napon belül a Szolgáltató részére bejelenteni. Amennyiben az adatváltozás bejelentésének elmulasztása kárt okoz, vagy emiatt Szolgáltatót hátrány éri, az felmondási okként szolgálhat a Szolgáltató számára, ezen kívül Előfizető e károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. (2) Névváltozás esetén ennek tényét a természetes személy előfizető személyi igazolványával, esetleg más hatósági dokumentummal (pl. anyakönyvi kivonat, vállalkozói igazolvány), az üzleti/intézményi előfizető alapító okiratának cégbíróság vagy más, a szervezet nyilvántartását végző hatóság által érkeztetett példányával igazolhatja. (3) Amennyiben üzleti/intézményi előfizető esetében a szervezeti vagy társasági forma is megváltozik (pl. kftből rt-vé alakul a cég), úgy az nem csak névváltozás, hanem az Előfizető személyében is bekövetkező változás, amely átírásnak minősül, ezért az Előfizetőnek átírási díjat kell fizetnie. (4) Üzleti/intézményi előfizető az adatai változását írásban jelenti be. 15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározása, valamint - amennyiben a szolgáltató fel kívánja tüntetni - az Eht (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok Az egyes médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hatályos: december 01. napjától 79

80 Invitel Távközlési Zrt Budaörs, Puskás Tivadar u Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 1. számú melléklet Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: december 01. Invitel Távközlési Zrt.

81 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Hatályos: december 01. napjától 2 Tartalomjegyzék Általános meghatározások... 5 A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása HANGÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSOK TELEFONSZOLGÁLTATÁS Helyhez kötött (PSTN, ISDN) telefonszolgáltatás Analóg (PSTN) telefonszolgáltatás ISDN szolgáltatás Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás Kábeltelevíziós előfizetői hozzáférésen megvalósított VoIP telefonszolgáltatás Közvetítőválasztással megvalósuló telefonszolgáltatás Társszolgáltatóval az előfizetői hurok teljes átengedésére kötött szerződés alapján nyújtott telefonszolgáltatás Invitel Üzleti IP Center Alközponti funkciók Helytől független nomadikus telefonszolgáltatás NeoPhone szolgáltatás Invitel Üzleti IP Vox Microphone szolgáltatás Invitel Üzleti IP Vox Account szolgáltatás Egyetemes szolgáltatás helyhez kötött telefonszolgáltatás, funkcionális internet-hozzáférés TELEFONHÍVÁSOK TÍPUSAI Helyi hívás Más szolgáltató hálózatába irányuló helyi hívás Szolgáltató hálózatán belüli helyi hívás (KTV) Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hívás (v-zóna) Helyközi hívás (I. díjzóna) Helyközi (agglomerációs) hívás (II. díjzóna) Belföldi távolsági hívás (III. díjzóna) Mobil rádiótelefon hívás Nemzetközi hívás Segélykérő hívás Telefonos kezelői szolgáltatások Speciális hívások (nemföldrajzi számok) Rövid számok Közvetítő választó előtét Hálózaton belüli nomadikus hívás Hálózaton kívüli nomadikus hívás HÍVÁSIDŐSZAKOK, IDŐZÓNÁK TELEFON KIEGÉSZÍTŐ (KÉNYELMI) SZOLGÁLTATÁSOK (DIGIFON) Ébresztő/figyelmeztető hívás Ne zavarj" szolgáltatás Hívásátirányítás feltétel nélkül Hívásátirányítás foglaltság esetén Hívásátirányítás kiválasztható szövegre Hívásátirányítás "nem felel" esetén Párhuzamos csengetés szolgáltatás Rövidített hívószámok Forródrót (késleltetett) Hívásvárakoztatás Három résztvevős konferencia Kezelői hívásfelajánlás letiltása Híváskorlátozás jelszóval Hívószám kijelzés szolgáltatás Hívószám (azonosító) kijelzés letiltása ISDN KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Közvetlen beválasztás (DDI - Direct Dialling In) Többszörös előfizetői szám (MSN Multiple Subscriber Number) Kapcsolt szám azonosítás (COLP Connected Line Identification Presentation) Kapcsoltszám- azonosítás letiltása (COLR Connected Line Identification Restriction) Alácímzés (SUB Sub-addressing) Csoportos vonalkeresés (LHT Line Hunting) Hívástartás (HOLD Call Hold) Végberendezés-hordozhatóság (TP Terminal Portability)... 28

82 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Díjazási információk közlése hívás közben (AOC-D Advice of Charge-Direct) Díjazási információk közlése hívásbontáskor (AOC-E Advice of Charge-End) Használók közötti üzenettovábbítás KEZELŐI SZOLGÁLTATÁSOK Tudakozó szolgáltatás Belföldi Tudakozó Egyetemes országos belföldi tudakozó Tudakozó gyorshívás Nemzetközi Tudakozó Különleges Tudakozó Különleges Tudakozó gyorshívás Hang kezdeményezésű SMS Tudakozó szolgáltatás Kezelői ébresztés Country Direct Kézi kapcsolások különszolgáltatásai Távirat szolgáltatás EGYÉB ÜZEMELTETŐI SZOLGÁLTATÁSOK Tételes számlamelléklet (hívásrészletező) Híváskorlátozás tartós Szöveges tájékoztatás számváltozásról Indítójel díjszámláláshoz (Díjindító jel) Vonalcsoport szolgáltatás (Hívássoroló - PBX) Áramkör és kapcsolási szám tartalékolása Hangos számla (1710) Üzleti konferencia szolgáltatás Chattincs - Csevegővonal A hangposta szolgáltatás Egyedileg kijelölt, könnyen megjegyezhető szám (Szép szám) Vezérszám beállítás Egyedi hangbemondás Egyedi forgalmi kimutatás Hangfelvétel kiadása NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN IGÉNYBE VEHETŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Audiofix és Audiotex hívás, emeltdíjas szolgáltatások elérése Belföldi kék szám szolgáltatás Belföldi zöld szám szolgáltatás Világszám szolgáltatás NYILVÁNOS TELEFONÁLLOMÁSOK A Szolgáltató kezelésében lévő nyilvános telefonállomás Megbízott kezelésében lévő nyilvános telefonállomás RIASZTÓVONAL ÉS ÉRTÉKŐR SZOLGÁLTATÁSOK Riasztóvonal szolgáltatás Értékőr szolgáltatás INVITEL ÜZLETI IP CENTER ALKÖZPONTI FUNKCIÓK Webes (online) felhasználói felület (admin és mellék szintű szolgáltatások) Teljes jogú felhasználó (admin) Beépített Telefonkönyv GSM adapter Csengetési csoport Hívásátvételi csoport Hangrögzítés PC integráció e-fax Hangposta Távoli Nomadikus Iroda IVR funkció Extra IP telefonkészülék Partner mellék szolgáltatás Egyéni Logó minden készülékre PIN kód védelem szolgáltatás Vezérszám beállítás Videotelefon szolgáltatás Hatályos: december 01. napjától 3

83 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Virtuális mellék szolgáltatás BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ANALÓG BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁS FELÜGYELT DIGITÁLIS BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁS VPN, ADATHÁLÓZATI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK VPN ALAPÚ ADATÁTVITELI SZOLGÁLTATÁS IP alapú Virtuális magánhálózati szolgáltatás (IP-VPN) IP Sec elérés Layer2-es Ethernet alapú Virtuális magánhálózati szolgáltatás (L2VPN) ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Ethernet alapú szolgáltatás Frame Relay KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Domain név regisztráció és fenntartás szolgáltatás Domain név karbantartás (DNS) szolgáltatás szolgáltatás Csoportos szolgáltatás Mail Relay szolgáltatás Web tárterület bérlet szolgáltatás Fix IP cím szolgáltatás ÉRTÉKNÖVELT ÜZEMELTETŐI SZOLGÁLTATÁSOK Szakértői konzultáció Munkaidőn túli munkavégzés INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSOK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS HELYHEZ KÖTÖTT Internet szolgáltatás általános leírása Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő elérése Kapcsolt vonali Internet elérési díjcsomagok Kapcsolt vonali Nyílt Internet szolgáltatás ADSL alapú internet elérési szolgáltatások Invitel Üzleti Internet szolgáltatás - ADSL Invitel Üzleti Internet szolgáltatás ADSL Társszolgáltatói területen Telefonszolgáltatás nélküli ADSL Internet Szolgáltatás Társszolgáltatóval az előfizetői hurok teljes átengedésére kötött szerződés alapján nyújtott ADSL internet szolgáltatás A mikrohullámú Internet szolgáltatás Kábeltelevíziós hálózati internet hozzáférés Szimmetrikus DSL Internet szolgáltatás (SHDSL) Bérelt vonali internet hozzáférés Garantált sávszélességű hozzáférés Átlagos sávszélességű hozzáférés NetPartner Internet MLL ISDN backup FTTH adathálózati (internet) szolgáltatások Invitel üzleti internet szolgáltatás - FTTH Nem felügyelt szimmetrikus üzleti internet szolgáltatás INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS MOBIL MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS A Szolgáltatás meghatározása Fogalmak SIM-kártya Mobileszköz Barangolás (roaming) mobilinternet hálózatok között VONAL-ÜZEMBENTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK INTERNET PROTOKOLLON KERESZTÜL NYÚJTOTT MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS (IPTV) Az IPTV szolgáltatás általános leírása Kiegészítő digitális médiaszolgáltatások Elektronikus műsorkalauz (EPG Electronic Program Guide) Digitális teletext A Csoportos IPTV szolgáltatásra vonatkozó speciális feltételek Egyedi IPTV szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe Hatályos: december 01. napjától 4

84 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Általános meghatározások ESZOR SZJ 03 TESZOR Hangátviteli szolgáltatások Telefonszolgáltatás - Helyhez kötött - Nomadikus Egyéb hangátviteli szolgáltatás Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás Aszinkron adathálózati szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távbeszélő-szolgáltatás Integrált távközlési szolgáltatás (ISDN) Távkonferencia szolg Telex-, távirat-, telefax szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolt távközlési szolgáltatás 2. Bérelt vonali szolgáltatások Bérelt vonali szolgáltatás 3. Adathálózati szolgáltatások Virtuális, - VPN alapú adatátvitel magánhálózati szolgáltatás - Egyéb adatátviteli szolgáltatás (helyhez kötött) 4. Internet szolgáltatások - Internet elérési szolgáltatás - Internet elérés helyhez kötött - Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött (keskenysávú Internet elérés nomadikus 5. Műsorterjesztés - Műsorelosztás - Televízió műsorelosztás, digitális Műsorterjesztéshez kapcsolódó kiegészítő digitális szolgáltatás Internet hozzáférésellátás szolgáltatás Vezetékes műsorjelelosztás Egyéb, máshova nem sorolt távközlési szolgáltatás Helyhez kötött telefonszolgáltatás (hozzáférés és használat) Helyhez kötött telefonszolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása) Magánhálózat vezetékes távközlő hálózaton Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távk. szolgáltatás Keskenysávú internet hozzáférés vezetékes hálózaton Szélessávú internet hozzáférés vezetékes hálózaton Vezetékes műsorelosztás Vezetékes műsorelosztás, alapcsomag Vezetékes műsor elosztása, választható csomag Vezetékes műsorelosztás, igénybevételenként fizetendő ESZOR: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által kialakított osztályozási rendszer. SZJ 03: A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szolgáltatások jegyzéke (SZJ 03) szerinti osztályozás. TESZOR 08: Az EU rendelete alapján a KSH által kialakított Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere. Hatályos: december 01. napjától 5

85 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Jelen ÁSZF-ben alkalmazott kifejezések alatt az alábbiak értendők: a.) Alapszolgáltatás: Önállóan igénybe vehető elektronikus hírközlési szolgáltatás, vagy szolgáltatás csoport b.) Kiegészítő szolgáltatás: Olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely az alapszolgáltatást kiegészíti, és annak meglétét feltételezi. 1. HANGÁTVITELI SZOLGÁLTATÁSOK 1.1 TELEFONSZOLGÁLTATÁS (1) Nyilvánosan elérhető telefon (távbeszélő) szolgáltatás: olyan, bárki számára rendelkezésre álló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely belföldi vagy nemzetközi számozási terven alapuló hívásirányítással lehetővé teszi belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint minden esetben a segélyhívó szolgáltatások és a körülményektől függően - egyéb kiegészítő szolgáltatások (többek között kényelmi kiegészítő szolgáltatások, kezelői szolgáltatások, tudakozó, előfizetői névjegyzék és nyilvános telefonállomás, emelt díjas szolgáltatások, a fogyatékkal élő előfizetők részére nyújtott szolgáltatások, illetve földrajzi elhelyezkedéstől független szolgáltatások) elérését. [Eht ] (2) A Szolgáltató a szolgáltatásait Magyarország területén nyújtja. (3) Az alapszolgáltatások (díjcsomagok), szolgáltatáscsomagok és kiegészítő szolgáltatások, egyéb adminisztratív és üzemeltetői szolgáltatások határozatlan idejű szerződéskötés esetén érvényes díjait az ÁSZF 2. számú mellékletei (Díjszabás) tartalmazzák. (4) A (3) pont alapján ÁSZF 2. számú mellékletekben (Díjszabás) nem szereplő, vagy az Szolgáltató által az Előfizetővel egyedi megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások díjszabását az Egyedi előfizetői szerződés tartalmazza Helyhez kötött (PSTN, ISDN) telefonszolgáltatás (1) Helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton (a továbbiakban a szövegkörnyezettől függően telefonvonal, távbeszélő állomás) keresztül igénybe vehető, mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősülő nyilvánosan elérhető analóg (PSTN) vagy ISDN telefonszolgáltatás. (2) Definíciók: a.) Telefonközpont: az előfizetőnél megvalósítja az előfizetői hozzáférési pontot, jelzéseket fogad és küld, elvégzi a hívások kapcsolását a megadott telefonszám felé, valamint előállítja a díjazási információkat és kezeli a kiegészítő szolgáltatásokat. b.) (telefon-) vonal: általában az előfizetőig terjedő elérési hálózat (telefonkábel, kábelrendező, elosztó, fali csatlakozó, belső kábelezés, telefonkészülék) összességét jelenti, de a szolgáltatás igénybevétele szempontjából a telefonkészülék testesíti meg. c.) PSTN (public switched telephone network): nyilvános kapcsolt telefonhálózat. Az előfizetők felé analóg csatlakozást biztosít, a hálózaton belül azonban teljesen digitális működés a jellemző. d.) PLMN (public land mobile network) nyilvános földfelszíni mobil rádiótelefon hálózat. A Szolgáltató előfizetői hívásokat kezdeményezhetnek, ill. fogadhatnak a PLMN előfizetőitől. e.) ISDN (integrated services digital network): integrált szolgáltatású digitális hálózat, amely a PSTN telefonhálózat elemeire épül és annak kiterjesztéseként működik. Az előfizetők felé digitális csatlakozást biztosít, amely 2 vagy 30 egyidejű telefonhívást is lehetővé tesz. f.) VoIP (voice over Internet protocol): általánosan olyan hangátvitel, amely a hanginformációt kódolt módon digitális adatátviteli úton továbbítja. A VoIP lehet két végpont közötti közvetlen (peer-to-peer) vagy a hagyományos telefonszolgáltatáshoz hasonlóan központok (SIP, MGCG protocol) által vezérelt. g.) SIP/MGCP szerver: a VoIP végpontok és VoIP valamint PSTN/ISDN/PLMN telefonhálózatok közötti hívásvezérlést. ill. a kiegészítő szolgáltatásokat megvalósító berendezés soft switch. A hálózatok illesztését Voice gateway berendezés valósítja meg. h.) (telefon-) hívás: két végpont (telefonvonal) közötti ideiglenes összeköttetés. i.) SAT telefon: olyan, nem földfelszíni mobil rádiótelefon szolgáltatás, amelyet műholdak segítségével valósítottak meg. A Szolgáltató előfizetői hívásokat kezdeményezhetnek, ill. fogadhatnak azon SAT telefon előfizetőktől, amelyek szolgáltatójával a Szolgáltató szerződéses viszonyban áll. A SAT telefon hívások díja magasabb lehet, mint a PLMN hívások díja. (3) A Szolgáltató szolgáltatási területén valamennyi telefonközpont automata kapcsolású, ezért a hívás kezdeményezése a hívott fél kapcsolási (a továbbiakban a szövegkörnyezettől függően telefon- vagy hívó-) számának tárcsázásával történik. (4) A Szolgáltató telefonhálózatában üzemelő telefonközpont típusok: a.) EWSD: digitális telefon főközpont b.) AXE: digitális telefon főközpont Hatályos: december 01. napjától 6

86 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet c.) VoIP: SIP/MGCP alapú telefonszolgáltatások (soft switch) (5) A (4) pontban felsorolt telefonközpont-típusok a kiegészítő szolgáltatásokat eltérő módon támogatják, egyes szolgáltatások nem minden esetben érhetők el. A leírásokban ez jelölésre került. (6) Az Előfizetőnek lehetősége van a belföldi vagy a nemzetközi összeköttetést kézi kapcsolás útján is létrehozni, ebben az esetben az összeköttetést kezelői szolgáltatás igénybevételével, a hívott előfizető kapcsolási számának bemondásával kell kezdeményeznie. Ha a hívást kezelői szolgáltatás igénybevételével folytatják, a beszélgetési (forgalmi) díjakat pótdíjjal együtt kell megfizetni. (7) Automata hívás csak az automata kapcsolású távhívó szolgáltatásba kapcsolt előfizetői hozzáférési pont felé kezdeményezhető. (8) Az egyszeri díjak, havi előfizetési és forgalmi (beszélgetési) díjak valamint a kiegészítő és adminisztratív szolgáltatások díjai az ÁSZF 2. számú mellékletében (Díjszabás) ill. az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott díjszabás szerint. A forgalmi (beszélgetési) díj a hívott fél jelentkezésétől a hívás bontásáig terjedő időtartamra fizetendő. (9) Amennyiben hálózat végződtető berendezés (pl. ONT - optikai végberendezés) vagy/és előfizetői végberendezést (pl. telefonkészülék, router) a Szolgáltató biztosítja, a berendezés a Szolgáltató tulajdonát képezi. Amennyiben a hálózat végződtető vagy/és végberendezés normál hálózati tápellátást igényel (230V), azt az Előfizetőnek kell biztosítania. (10) A végberendezés átadásakor a Szolgáltató a Díjszabásban meghatározott mértékű kártérítési díjjal megegyező összegű óvadékot kérhet. Az óvadékból a szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni,- ideértve a megrongálódás esetén felmerülő javítási költséget isilletve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló előfizetői szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül ide nem értve a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést - visszaszolgáltatja. (11) Amennyiben óvadék fizetésére nem kerül sor az Előfizető részéről, az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket a szerződés megszűntét követően a Szolgáltató jogosult visszavételezni, amely esetben az Előfizető azonnal, hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére. (12) A Szolgáltató által végzett létesítést követően, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges végberendezés(ek) konfigurációját Előfizető nem jogosult megváltoztatni. Az Előfizető által történő módosításból eredő esetleges károkért, a Szolgáltatásban bekövetkező kiesésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltatás helyreállításáért Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni. (13) Az Előfizető felel a Szolgáltatás átadási és a Szolgáltatás hozzáférési pontja közötti, saját vagy harmadik fél tulajdonában lévő hálózatrész műszaki alkalmasságáért. Ha az említett hálózat műszaki alkalmatlansága miatt a Szolgáltatás nem létesíthető, illetve nem nyújtható, a bekövetkező kiesésért Szolgáltató nem vállal felelősséget Analóg (PSTN) telefonszolgáltatás (1) Az analóg telefonszolgáltatás előfizetői szerződés alapján, az ÁSZF-ben foglaltak szerint vehető igénybe. A szolgáltatás fémes előfizetői hurkon (réz érpár) vagy DECT/SWING rádiós előfizetői hozzáférésen beszéd, G2/G3 fax jelek átvitelére alkalmas Hz sávszélességgel, ill. adatátviteli kapcsolat létrehozását biztosítja legalább 9600 bit/s sebességgel. (2) Előfizetői hozzáférési pont: Az Előfizető által meghatározott felszerelési helyen a Szolgáltató által kiépített fali telefoncsatlakozó (RJ11, 6P2C). (3) A PSTN analóg telefonszolgáltatás szünetmentes központ oldali (DECT esetében helyi akkumulátoros) távtáplálást (48V) biztosít, így a hozzáférési pont az Előfizetőnél áramkimaradás esetén is használható marad. Ennek feltétele, hogy az előfizetői hozzáférési pontra kapcsolt telefonkészülék a telefonhálózatról vett árammal működjön. (4) A híváskezdeményezés a használt telefonkészüléktől függően a kézibeszélő felvételével vagy pl. a kihangosítás gomb megnyomásával indítható. A tárcsahang megjelenése jelzi, hogy a kapcsolási számot a telefonközpont várja. A hívószám megadása hagyományos tárcsázással (pulse), vagy hangfrekvenciás kóddal (DTMF, Tone) lehetséges (a két tárcsázási mód egy híváson belül nem keverhető). A tárcsázás során a teljes kapcsolási szám folyamatosan megadható, belföldi (06) vagy nemzetközi (00) előtét után nem kell szünetet tartani. A hívás állapotáról a kapcsolási szám megadása után pár másodpercen belül hang visszajelzést kapunk: a.) csengetési visszhang (a hívott szabad és csengetést kap vagy foglalt, de hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatással rendelkezik) b.) foglaltsági hang (a hívott foglalt) c.) lépcsőzetes figyelmeztető (SIT) hang vagy szóbeli tájékoztatás, ha a szám, vagy előfizető nem kapcsolható, nem létezik stb. d.) rövid sípszó, ha a hívott fél hangpostája fog jelentkezni (a hívás ekkor még nem díjazott). (6) A nyilvános telefonállomások szolgáltatásait előfizetői szerződés nélkül ráutaló magatartással a meghatározott díj ellenében bárki igénybe veheti. Hatályos: december 01. napjától 7

87 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (9) Az hívást a hívó fél bontja (a rosszakaratú hívás azonosítás kivételével) a kézibeszélő telefonkészülékre történő visszahelyezésével. A hívás 90 másodperc után véget ér abban az esetben is, ha a hívott fél teszi le a kézibeszélőt és a hívást ezen időszakon belül nem folytatja. (10) Analóg telefonszolgáltatás létesítése során a Szolgáltató olyan hozzáférési technológiákat is alkalmazhat, amely az összeköttetés egyes szakaszaiban kódolt (VoIP) hangátvitelt valósít meg. Beszédsávi adatátvitelt megvalósító eszközök (G3-as Telefax, POS terminál, riasztó készülék, kissebességű (max bit/s) modem) a Szolgáltatással üzemszerűen együttműködnek, de a Szolgáltató a beszédsávi adatkapcsolatok működésére garanciát nem vállal. Az IP technológia sajátosságai révén létrejövő átviteli késleltetések, a hangkódolási eljárások hatásai eszközfüggőek és a Szolgáltató azokat befolyásolni nem tudja bit/s-nál gyorsabb adatkommunikációt biztosító beszédsávi modem jelek és sávon kívüli jelzések átvitelére nem alkalmas! (11) A Szolgáltató az analóg telefonszolgáltatást alkalmi jelleggel is biztosítja az ÁSZF 2. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjak ellenében. (12) Analóg alközpont csatlakoztatásához az pontban leírt Vonalcsoport szolgáltatás (Hívássoroló - PBX) igénybe vételével több analóg vonal összefogásával lehetőség van egy kitüntetett hívószámon (Vezérszám) elérhető PBX vonalcsoport létrehozására. (13) A PBX vonalcsoportban a hívószám kijelzése, ill. a hívások számlázása a hívást indító vonal hívószámán, alszámonként történik. A számlázás és hívószám kijelzés módját az Előfizető a pontban szereplő Vezérszám beállítás kiegészítő szolgáltatás megrendelésével módosíthatja ISDN szolgáltatás (1) Az ISDN (integrált szolgáltatású digitális hálózat) szolgáltatás beszéd-, G2/G3 fax, szöveg-, továbbá adat- és képinformációk átvitelét, illetve ezek bármiféle kombinációját biztosítja kiváló minőségben, digitális összeköttetésen megvalósuló, szabványos 64 kbit/s sebességű adatcsatornákon keresztül. A hívások kezdeményezése, felépítése, bontása alapvetően az analóg telefonszolgáltatásnál megszokott módon történik, de a jelzésváltás nem hangfrekvenciás (DTMF) vagy tárcsázásos, hanem digitális jelzéscsatornán keresztül történik, amit a végberendezés (pl. ISDN telefonkészülék) vezérel. (2) Az ISDN szolgáltatás képes a hívások és az átvitt információ jellegének megkülönböztetésére (adatátviteli vagy távbeszélő típusú hívások), az ezeknek megfelelő végberendezés(ek) felkapcsolására és a hívástípusonkénti díjazására. Az ISDN szolgáltatások egyetlen hálózatba integrálhatók, így az előfizetőknek az előfizetői hozzáférési ponton keresztül csak egy hálózathoz kell csatlakozniuk. (3) Előfizetői hozzáférési pont: ISDN szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési pont a hálózat végződtető egység (továbbiakban: NT1) előfizetői oldala, a T néven definiált és jelölt interfész. (4) Az NT1 a Szolgáltató tulajdona. (5) Előfizető az ISDN hálózathoz az NT1 T interfészére ISDN végberendezéssel közvetlenül (pl.: ISDN alközpont, ISDN telefon, stb.), nem ISDN végberendezéssel (pl. analóg telefonkészülék) egy speciális illesztőn, terminál adapteren (TA) keresztül közvetett módon, vagy speciális hálózat végződtető egységgel (NT típusok részletes leírását lásd lentebb) közvetlenül tud csatlakozni. (6) Az ISDN szolgáltatás keretében két szabványos csatlakozási mód választható: a.) alap csatlakozás (BRA), a továbbiakban ISDN2, b.) primer csatlakozás (PRA), a továbbiakban ISDN30. (7) BRA - ISDN2 két darab 64 kbit/s sebességű felhasználói B-csatornából, valamint egy 16 kbit/s sebességű jelzésátviteli D-csatornából áll. a.) Mindkét B-csatorna felhasználható vonalkapcsolt (azaz választási információval irányított) hívások lebonyolítására. b.) A két B-csatorna egyidőben egymástól függetlenül és együttesen is igénybe vehető. c.) Az ISDN2 lehet pont-pont (p-p) vagy pont-többpont (p-mp) konfigurációjú. Pont-pont konfigurációban a csatlakozáshoz csak egyetlen (pl.: ISDN alközpont), pont-többpont konfigurációban akár több ISDN végberendezés is csatlakoztatható. d.) ISDN2 csatlakozás esetén közvetlenül, vagy pedig egy, az interfészhez kapcsolt belső 4 huzalos kábelezésre (S busz) lehet ISDN végberendezéseket kapcsolni. Ebben az esetben a T és az S, referencia pontok egybeesnek és az interfészt S/T interfésznek nevezzük. (8) Az ISDN2 csatlakozás NT1 belső áramköreinek tápellátása az analóg telefonszolgáltatáshoz hasonlóan a telefonközpontból távtáplálással történik. Az S/T interfészen maximum 4 ISDN végberendezés tápellátását az NT1- be épített, de az Előfizető által biztosított 230V-os hálózati feszültségről működő tápegység látja el. A többi ISDN végberendezésnek saját tápáramellátással kell rendelkeznie. Az Előfizetőnél történő áramkimaradáskor a telefonközpont automatikusan gondoskodik az NT1, valamint maximum egy darab, vész-üzemmódra beállított ISDN telefonkészülék távtáplálásáról. (9) Az ISDN2 csatlakozás 4 féle NT-vel választható: a.) normál NT1 Pont-többpont konfigurációjú ISDN2 alap csatlakozás. b.) ISDN2 NT1+2ab Hatályos: december 01. napjától 8

88 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet A csatlakozás rendelkezik az a.) csatlakozás tulajdonságaival, ezen felül lehetővé teszi 2 darab hagyományos eszközt (analóg telefonkészülék, G2/G3 fax, modem) közvetlen csatlakoztatását. c.) ISDN2 V.24-es NT-vel A csatlakozás rendelkezik a b.) csatlakozás tulajdonságaival, ezen felül rendelkezik egy RS-232-es csatlakozással, amely lehetőséget biztosít egy személyi számítógép közvetlen csatlakoztatására annak soros portján (serial) keresztül Így elérhető a B-csatornák teljes adatátviteli sebessége, azaz 2*64 vagy 1*128 kbit/s. d.) ISDN2 V.24+USB portos NT-vel: A csatlakozás rendelkezik a c.) csatlakozás tulajdonságaival, az RS-232-es csatlakozás mellett egy USB csatlakozással is rendelkezik, amelyen keresztül lehetőséget biztosít egy személyi számítógép közvetlen csatlakoztatására annak soros (serial), vagy USB portján keresztül. (10) Előfizető kérheti az NT1 cseréjét az ÁSZF 2. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott egyszeri díj megfizetése ellenében. Az NT csere díja tartalmazza a kiszállás és az üzembe helyezés költségét is. (11) PRA - ISDN30 csatlakozás 30 darab 64 kbit/s sebességű felhasználói B-csatornát és egy 64 kbit/s sebességű jelzésátviteli D-csatornát foglal magába. (12) Az ISDN30 csatlakozás csak pont-pont konfigurációjú lehet, melyben a T interfészhez csak egyetlen végberendezés (pl. ISDN alközpont) csatlakoztatható. (13) Az ISDN30 NT1 tápellátásáról az Előfizetőnek kell gondoskodnia. Ha az Előfizető az NT1 szünetmentes áramellátását nem tudja biztosítani, akkor áramkimaradás esetén a szolgáltatás szünetel. (14) Az ISDN szolgáltatás nyújtásának feltétele, hogy az előfizetői hozzáférési pontot ellátó telefonközpont rendelkezzen ISDN funkciókkal és a szükséges szabad kapacitással. (15) Előfizető kérheti a telefonszolgáltatás analógról ISDN2 csatlakozásra vagy ISDN2 csatlakozásról analógra történő cseréjét a szolgáltatás váltás díjának megfizetése ellenében. A díj tartalmazza a kiszállítás és az üzembe helyezés költségét is. (16) Analógról ISDN csatlakozásra váltás esetén a kapcsolási szám megtartása nem minden esetben lehetséges, a Szolgáltató egyedileg bírálja el. (17) Számváltozás esetén az Előfizető megrendelheti a Szöveges tájékoztatás számváltozásról szolgáltatást, amely 3 hónapig ingyenes. Ezt követően a díjszabás szerinti díjat (max. 6 hónap) kell az Előfizetőnek megfizetnie. (18) Analóg <> ISDN2 csere esetén az Előfizető kérheti a régi számra érkező hívások átirányítását az új hívószámra az adott Díjcsomag szerinti, az átirányítás viszonylatának megfelelő forgalmi (beszélgetési) díjak megfizetése ellenében. (19) A híváskezdeményezés a használt telefonkészüléktől függően a kézibeszélő felvételével vagy pl. a kihangosítás gomb megnyomásával vagy a hívószám megadásával indítható. A tárcsahang megjelenése jelzi, hogy a kapcsolási számot a telefonközpont várja, de a digitális jelzéskapcsolat miatt csak a felhasználó tájékoztatására való. A tárcsázás során a teljes kapcsolási szám folyamatosan megadható, belföldi (06) vagy nemzetközi (00) előtét után nem kell szünetet tartani. A hívás állapotáról a kapcsolási szám megadása után pár másodpercen belül hang visszajelzést kapunk: a.) csengetési visszhang b.) foglaltsági hang c.) lépcsőzetes figyelmeztető (SIT) hang vagy szóbeli tájékoztatás, ha a szám, vagy előfizető nem kapcsolható, nem létezik stb. d.) rövid sípszó, ha a hívott fél hangpostája fog jelentkezni. (20) A hívást a hívó vagy a hívott fél bontja a kézibeszélő telefonkészülékre történő visszahelyezésével vagy a befejezés gomb aktiválásával. A hívás során lehetőség van a végberendezés hordozás szolgáltatás aktiválására, amely lehetővé teszi egy aktív hívás közben a telefonkészülék más vételi helyre történő átcsatlakoztatását a hívás megszakadása nélkül. (21) ISDN2 telefonszolgáltatás létesítése során a Szolgáltató olyan hozzáférési technológiákat is alkalmazhat, amely az összeköttetés egyes szakaszaiban kódolt (VoIP) hangátvitelt valósít meg. Az ISDN adatkapcsolatok használata ilyen esetben nem lehetséges, ezért a Videotelefon, az ISDN router back-up, az ISDN adathívás (modem) nem működik. Beszédsávi adatátvitelt megvalósító eszközök (G3-as Telefax, POS terminál, riasztó készülék, kissebességű (max bit/s) modem) a Szolgáltatással üzemszerűen együttműködnek, de a Szolgáltató a beszédsávi adatkapcsolatok működésére garanciát nem vállal. Az IP technológia sajátosságai révén létrejövő átviteli késleltetések, a hangkódolási eljárások hatásai eszközfüggőek és a Szolgáltató azokat befolyásolni nem tudja bit/s-nál gyorsabb adatkommunikációt biztosító beszédsávi modem jelek átvitelére nem alkalmas! (22) A Szolgáltató az ISDN szolgáltatást alkalmi jelleggel is biztosítja az ÁSZF 2. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjak ellenében. (23) Alközpont csatlakoztatásához az ISDN p-p konfiguráció az pontban leírt Csoportos vonalkeresés (LHT - Line Hunting) hozzárendelésével, ISDN p-mp konfiguráció esetén az pontban leírt Vonalcsoport szolgáltatás (Hívássoroló - PBX) igénybe vételével lehetőség van egy kitüntetett hívószámon (Vezérszám) elérhető PBX vonalcsoport létrehozására. (24) A PBX vonalcsoportban a hívószám kijelzése, ill. a hívások számlázása a hívást kezdeményező vonal hívószámán, vagy az ISDN alközpont mellékének közvetlen behívó (DDI) számán, alszámonként történik. Az Hatályos: december 01. napjától 9

89 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Előfizető ISDN alközpontjának minden kezdeményezett hívás esetén a megfelelő mellék közvetlen behívó számát kell továbbítania a Szolgáltató telefonközpontja felé. Amennyiben ezek a beállítások nem teljesülnek, úgy a helytelen azonosítóval ellátott hívások az Előfizető által választott DDI számon, vagy az utolsó DDI számon kerülnek a hívottnál kijelzésre, ill. kiszámlázásra. A számlázás és hívószám kijelzés módját az Előfizető a pontban szereplő Vezérszám beállítás kiegészítő szolgáltatás megrendelésével módosíthatja Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás (1) A VoIP (voice over Internet protocol) alapú telefonszolgáltatás előfizetői szerződés alapján vehető igénybe. A szolgáltatás az Előfizető telephelye(i) és a Szolgáltató központi VoIP szervere (telefonközpont) közötti IP alapú hang (VoIP technológia) segítségével a publikus internet hálózaton keresztül vagy a Szolgáltató zárt IP alapú adatátviteli rendszerén (dedikált hozzáférés) beszéd információ átvitelét teszi lehetővé a telefonhálózatban elérhető hívószámmal rendelkező előfizetők vagy szolgáltatások között. Beszédsávi adatátvitelt megvalósító eszközök (G3-as Telefax, POS terminál, riasztó készülék, kissebességű (max bit/s) modem) a Szolgáltatással üzemszerűen együttműködnek, de a Szolgáltató a beszédsávi adatkapcsolatok működésére garanciát nem vállal. Az IP technológia sajátosságai révén létrejövő átviteli késleltetések, a hangkódolási eljárások hatásai eszközfüggőek és a Szolgáltató azokat befolyásolni nem tudja bit/s-nál gyorsabb adatkommunikációt biztosító beszédsávi modem jelek és sávon kívüli jelzések átvitelére nem alkalmas! A szolgáltatás megfelel az RFC3261 (SIP) és RFC3264 (SDP), illetve a RFC3550 (RTP) ajánlásban, valamint a G711 és G729 szabványokban foglaltaknak. (2) Előfizetői hozzáférési pont: Az Előfizető által meghatározott felszerelési helyen kiépített, helyhez kötött IP alapú adatátviteli szolgáltatásra (hordozó szolgáltatás) kapcsolt hálózat végződtető berendezés Ethernet, analóg vagy ISDN2 csatlakozása. Az előfizetői hozzáférési pont üzemeltetése a Szolgáltató feladata és felelőssége, amely a hordozó szolgáltatásra kizárólag akkor terjed ki, ha azt az Előfizető részére a Szolgáltató nyújtja. A szolgáltatásra vonatkozó hiba akkor tekinthető a Szolgáltató részéről bejelentettnek, ha Felek megbizonyosodtak a hordozó szolgáltatás hibamentességéről. A hordozó szolgáltatás hibáját az arra vonatkozó előfizetői szerződésben foglaltak szerint a hordozó szolgáltatást nyújtó hírközlési szolgáltatónak kell bejelenteni. A téves hibabejelentésből adódó többletköltséget a Szolgáltató jogosult az Előfizető felé továbbhárítani. (3) A VoIP telefonszolgáltatás csatlakozási módjai: a.) hálózat végződtető berendezés (NT-TA, terminal adapter), csatlakozás típusok: (i) Analóg csatlakozás a hagyományos távközlésben megszokott RJ-11-es csatlakozású analóg fővonal. (ii) ISDN2 p-mp csatlakozás a hagyományos távközlésben megszokott egy db RJ-45-es csatlakozású ISDN2 S0 fővonal 2-10 db (alapértelmezetten 2 db) hozzárendelt számmal, melyre akár több ISDN2 végberendezés csatlakoztatható egy S0-busszal. Az S0- busz (belső hálózat) kiépítését az Előfizető végzi. (iii) ISDN2 p-p 10 csatlakozás: a hagyományos távközlésben megszokott egy db RJ-45-es csatlakozású ISDN2 S0 fővonal alapértelmezetten 10 db hozzárendelt számmal, amelyre egy ISDN2 végberendezés (alközpont) csatlakoztatható közvetlen csatlakoztatással. (iv) ISDN2 p-p 0 csatlakozás: RJ-45-ös csatlakozóra kapcsolt ISDN2 S0 fővonal hozzárendelt telefonszám nélkül, amelyre egy ISDN2 végberendezés (alközpont) csatlakoztatható közvetlen csatlakoztatással. E típusú csatlakozás csak az ISDN2 p-p 10 csatlakozáshoz kapcsolódó kiegészítésként, kapacitásnövelés céljából rendelhető meg. b.) IP fővonal / telefonkészülék, a hagyományos prémium kategóriájú telefonkészülékhez hasonló funkcionalitású, beszédcélú, hívó számának megjelenítésére alkalmas, kihangosítható IP telefonkészülék, a hozzá tartozó egyedi földrajzi hívószámmal. A készülék RJ-45-ös Ethernet csatlakozási ponttal rendelkezik c.) SIP trönk alközponti funkciót megvalósító hardver/szoftver alkalmazáshoz. SIP trönk szolgáltatás igénybevétele esetén a megfelelő végberendezést minden esetben az Előfizető biztosítja. Az átadási felület a hordozó szolgáltatás RJ-45-ös Ethernet csatlakozása. (4) A Szolgáltató által biztosított előfizetői szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor az előfizetői szerződésben foglalt kiépítéstől függően a hálózat végződtető berendezések az Előfizető által biztosított folyamatos 230V-os, az IP telefonkészülék Power over Ethernet csatlakozása esetén V/DC IEEE 802.3af szerinti tápáramellátást igényelnek, valamint a szolgáltatás elérhetősége feltételezi a hordozó szolgáltatás legalább garantált sebességű rendelkezésre állását. Az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás vagy a hordozó szolgáltatás megszakadása, ill. túlterheltség esetén, annak időtartama alatt a szolgáltatás nem elérhető el, és segélykérésre sem alkalmas! (5) A hívások kezdeményezése, felépítése, bontása alapvetően az analóg telefonszolgáltatásnál megszokott módon történik, de a jelzésváltás a központ felé digitális módon a SIP protokoll szerint történik, amit a végberendezés (pl. IP telefonkészülék) vezérel. A hívószám megadása hagyományos készülékről csak hangfrekvenciás kóddal (DTMF, Tone) lehetséges. A tárcsázás során a teljes kapcsolási számot folyamatosan Hatályos: december 01. napjától 10

90 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet meg kell adni, belföldi (06) vagy nemzetközi (00) előtét után nem szabad szünetet tartani. A hívás állapotáról a kapcsolási szám megadása után pár másodpercen belül visszajelzést kapunk: a.) csengetési visszhang (a hívott szabad és csengetést kap vagy foglalt, de hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatással rendelkezik) b.) foglaltsági hang (a hívott foglalt) c.) lépcsőzetes figyelmeztető (SIT) hang, egyéb jelzés a kijelzőn vagy szóbeli tájékoztatás, ha a szám, vagy előfizető nem kapcsolható, nem létezik stb. d.) rövid sípszó, ha a hívott fél hangpostája fog jelentkezni (a hívás ekkor még nem díjazott). (6) A hívást a hívó vagy a hívott fél is bonthatja pl. a kézibeszélő telefonkészülékre történő visszahelyezésével vagy a befejezés gomb aktiválásával. (7) A VoIP szerver (telefonközpont) eléréséhez a végberendezésnek a Szolgáltató által megadott felhasználónévvel és jelszóval kell rendelkeznie. (8) A helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás igénybevételi helye kizárólag az előfizetői szerződésben megadott felszerelési vagy létesítési cím lehet. (9) 1700 előhívóval tárcsázott nemzetközi Világszám hívás nem elérhető. Az ISDN adatkapcsolatok használata ezen a technológián nem lehetséges, ezért a Videotelefon, az ISDN router back-up, az ISDN adathívás (modem) nem működik. A termékben biztosított ISDN2 csatlakozás csak S0 interfészt biztosít, analóg portot nem. (10) A telefonszolgáltatás és az egyéb célú adatátviteli szolgáltatások osztoznak az IP adatátviteli szolgáltatás (hordozó szolgáltatás) előfizetői hozzáférési pont által meghatározott adatátviteli sebességen. A Szolgáltató által telepített hálózat végződtető berendezés hálózati konfigurációjában a Szolgáltató arra törekszik, hogy hangszolgáltatás mindig elsőbbséget élvezzen a párhuzamos adatforgalommal szemben. Ennek feltétele, hogy az Előfizető valamennyi adatforgalmát a Szolgáltató hálózat végződtető berendezésén keresztül irányítsa, a hordozó szolgáltatásra közvetlen csatlakozást ne valósítson meg (a Szolgáltatóval előre egyeztetett, a hálózat kialakításánál figyelembe vett esetek kivételével). (11) A hordozó szolgáltatására vonatkozó speciális szabályok: a.) A helyhez kötött IP alapú adatátviteli szolgáltatást az Előfizető biztosítja, amelyet a Szolgáltatótól vagy más hírközlési szolgáltatótól is megrendelhet. b.) Az Előfizető a teljes rendelkezésre álló sebességet képes felhasználni a hívásai kezelésére. Egy időben maximum annyian beszélhetnek az adott vonalon, amennyi a rendelkezésre álló le- és feltöltési sebesség alapján engedélyezett. Egy hanghívás le- és feltöltési sebességigénye 40 kbit/s, Fax hívás esetén 80 kbit/s. c.) Bérelt vonali jellegű (MLLI, IPVPN vagy L2VPN) hordozó szolgáltatás esetén az Előfizető megszabhatja, hogy mekkora sebességet használhat fel a Szolgáltató az egyidejű hívások kezelésére. d.) Amennyiben a külső hordozó szolgáltatás üzemeltetéséhez PPPoE kapcsolat szükséges, az Előfizető hozzájárulásával valamint a felhasználói azonosítók átadásával biztosítja, hogy a kapcsolatot a Szolgáltató által telepített hálózat végződtető berendezés kezelje. e.) Amennyiben a hordozó szolgáltatás nem rendelkezik állandó (fix) IP címmel, a Szolgáltató a hálózat végződtető berendezés folyamatos elérhetőségét az IP cím lekérdezése útján biztosítja. f.) Mobil internet használatát hordozó szolgáltatásként a Szolgáltató nem támogatja. (12) Hordozó szolgáltatás, belső hálózat jellemzőinek Előfizető vagy a vele szerződéses viszonyban álló szolgáltatója általi megváltoztatása kihatással lehet az azon nyújtott Szolgáltatásra, ezért az Előfizető azt köteles a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetni vagy bejelenteni. Az egyeztetés elmaradásából eredő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a szolgáltatásminőségi célértékekre vonatkozó, valamint a Szolgáltatás esetleges elérhetetlenségéből adódó felelősséget elhárítja. A hordozó szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés megszüntetése egyben a telefonszolgáltatás egyidejű Előfizető érdekkörében megvalósuló - megszűnését eredményezi. (13) Az Előfizető felelőssége meghatározni az előfizetői hozzáférési pontokon általa egyidőben kezelni kívánt forgalom mértékét (indított és fogadott hívások egyidejű maximális száma), és a hordozó szolgáltatás megrendelési paramétereit a (11) pontban foglaltaknak megfelelően kialakítani. Amennyiben egy hívás sebességigénye meghaladja rendelkezésre álló adatátviteli sebességet, a vonal túlterheltsége miatt nem lehet újabb hívást kezdeményezni vagy fogadni. A túlterhelésből eredő esetleges károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. (14) A hordozó szolgáltatás és a hálózat végződtető berendezés közötti, valamint a telefonkészülékek csatlakozási pontjait összekötő belső hálózat kiépítéséért és üzemeltetéséért az Előfizető felelős. (15) Alközpont csatlakoztatásához az ISDN p-p konfiguráció az pontban leírt Csoportos vonalkeresés (LHT - Line Hunting) hozzárendelésével, analóg vonalak és ISDN p-mp konfiguráció esetén az pontban leírt Vonalcsoport szolgáltatás (Hívássoroló - PBX) igénybe vételével lehetőség van egy kitüntetett hívószámon (Vezérszám) elérhető PBX vonalcsoport létrehozására. (16) A PBX vonalcsoportban a hívószám kijelzése, ill. a hívások számlázása a hívást kezdeményező vonal hívószámán, ill. ISDN alközpont mellékének közvetlen behívó (DDI) számán, alszámonként történik. Az Előfizető ISDN alközpontjának minden kezdeményezett hívás esetén a megfelelő mellék közvetlen behívó számát kell továbbítania a Szolgáltató telefonközpontja felé. Amennyiben ezek a beállítások nem teljesülnek, úgy a helytelen azonosítóval ellátott hívások az Előfizető által választott DDI számon vagy az utolsó DDI számon kerülnek a Hatályos: december 01. napjától 11

91 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet hívottnál kijelzésre, ill. kiszámlázásra. A számlázás és hívószám kijelzés módját az Előfizető a pontban szereplő Vezérszám beállítás kiegészítő szolgáltatás megrendelésével módosíthatja Kábeltelevíziós előfizetői hozzáférésen megvalósított VoIP telefonszolgáltatás (1) Az Előfizetői hozzáférési pont a kábeltelevízió hálózaton az Előfizetőnél elhelyezett végberendezéssel (kábelmodem) kerül kiépítésre. Az előfizetői hozzáférési szakasz lehetővé teszi VoIP (Voice over Internet Protokoll) technológián alapuló helyhez kötött hang- és internet szolgáltatás biztosítását. (2) A hangszolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató által biztosított berendezés(ek) analóg portjaira (RJ-11 típusú 6P2C bekötésű telefoncsatlakozó) csatlakoztatott telefonkészülékek használatával történik. (3) Az Előfizető részére a Szolgáltató az IP hálózatának csomópontjaiban elhelyezett MGCP szerver és átjárója (Voice gateway) segítségével biztosít hozzáférést a közcélú telefonhálózathoz. A MGCP szerver a telefonhívásokat a Szolgáltató IP alapú adathálózatán és átjáróján keresztül továbbítja bármely elérhető távközlési hálózat felhasználójához. (4) A kapcsolat kezdeményezése a helyhez kötött VoIP hálózat berendezése (kábelmodem analóg portja) felől történik, és a helyhez kötött telefonhálózaton (PSTN) vagy mobil hálózatban (PLMN) végződik. Az PSTN vagy PLMN hálózat előfizetői felől érkező hívások jeleit a Szolgáltató átjárója és SIP szervere fogadja, alakítja át a szabványos Internet protokoll szerinti adatfolyammá, majd továbbítja a hívott végberendezés irányába. (5) Az IP alapú hangátvitel igénybevétele esetén a távközlési kapcsolat technikai sajátosságaiból adódóan, valamint az Előfizető a hangátvitellel azonos időben megvalósuló általános célú Internet-használatának függvényében a beszédátvitelben előfordulhat átmeneti minőségromlás. (6) Amennyiben az azonos előfizetői hozzáférési ponton az Előfizető több szolgáltatást is igénybe vesz, a szolgáltatások korlátozására vagy szüneteltetésére az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint kerülhet sor. (7) A szolgáltatás igénybevételéhez DTMF (tone) tárcsázási módú analóg telefonkészülék vagy berendezés használata szükséges, vagy a 9/2004. (IV.22.) IHM rendelet előírásainak megfelelő végberendezés (G3-as faxkészülék). (8) A Szolgáltató által biztosított előfizetői szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor az előfizetői szerződésben foglalt kiépítéstől függően a hálózat végződtető berendezések az Előfizető által biztosított folyamatos 230V-os tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt a szolgáltatások nem érhetők el, és segélykérésre sem alkalmas! Közvetítőválasztással megvalósuló telefonszolgáltatás (1) A közvetítőválasztással a helyi, helyközi, belföldi távolsági, belföldi mobil rádiótelefon és nemzetközi hívások célba juttatására a hozzáférést telefonvonal - biztosító (kötelezett) szolgáltatótól eltérő (jogosult) szolgáltató választható. (2) A fenti kategóriákba nem tartozó (és nem kiválasztott) hívástípusokat, pl. segélykérő, kék- és zöldszám, speciális számok, emeltdíjas szolgáltatás, a hozzáférést biztosító szolgáltató (társszolgáltató) kapcsolja és számlázza. (3) A Szolgáltató közvetítőválasztással működő szolgáltatásai azon társszolgáltatók telefonhálózatából érhetők el, amelyekre a Nemzeti média és hírközlési hatóság által kirótt kötelezettsége alapján a Szolgáltató szerződést kötött. A Szolgáltató közvetítőválasztás szolgáltatása előfizetői szerződéssel vehető igénybe. (4) A közvetítőválasztás szolgáltatást igénybe vevő Előfizető két (vagy több) előfizetői szerződéssel (jogviszony) rendelkezik, és ezek alapján két vagy több számlát kap. (5) A közvetítőválasztással működő szolgáltatások fajtái: a.) hívásonkénti közvetítőválasztás (CPS - carrier pre-selection /CBCS call by call carrier selection) A hívás előtt egy előtétszámot (1553) kell tárcsázni, amely jelzi, hogy a Szolgáltató kerül kiválasztásra. A hívás menete ettől eltekintve a normál telefonhívással azonos. b.) közvetítő előválasztás (CPS carrier pre-selection) A társszolgáltató az előfizetői szerződés alapján a megrendelt hívástípusokra beállítja a közvetítőválasztást, így minden hívás automatikusan a választott közvetítő szolgáltató felé irányul. A 1553-as előtétszámot nem kell tárcsázni. (6) A Szolgáltató kizárólag közvetítő előválasztás (CPS) szolgáltatást nyújt, amely a társszolgáltatói beállításáig a 1553 tárcsázásával is elérhető. (7) A közvetítőválasztás szolgáltatás megszűnik, ha az Előfizető más telefonszolgáltatót választ vagy telefonszolgáltatásra vonatkozó szerződését megszünteti Társszolgáltatóval az előfizetői hurok teljes átengedésére kötött szerződés alapján nyújtott telefonszolgáltatás (1) A jelen pont alapján nyújtott szolgáltatás a kötelezett szolgáltató (Társszolgáltató) által Szolgáltató részére átengedett előfizetői hurkon, Szolgáltató által nyújtott telefonszolgáltatás, melyen az Előfizetők a helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül analóg (PSTN) vagy ISDN2 szolgáltatást vehetnek igénybe a jelen ÁSZFben meghatározott feltételekkel. Hatályos: december 01. napjától 12

92 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (2) A helyi hurok átengedésével a Szolgáltató által az Előfizetők részére nyújtott szolgáltatás előfizetői (végfelhasználói) szolgáltatásnak minősül, az tovább nem értékesíthető és arra az itt nem szabályozott kérdések tekintetében jelen ÁSZF egyéb fejezeteinek rendelkezései vonatkoznak. (3) Az előfizetői szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Előfizető a Társszolgáltató rendelkezéseinek és a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő, szerződéskötésre irányuló nyilatkozatot adjon, igénybejelentést tegyen, vagy a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére irányuló előszerződést kössön, amit a Társszolgáltatóhoz történő eljuttatás céljából a Szolgáltató rendelkezésére bocsát. (4) Az Előszerződés és Egyedi előfizetői szerződés -t a Szolgáltató a Szolgáltató általi aláírásig igénybejelentésként kezeli. A szerződéses jogviszony a Előszerződés és Egyedi előfizetői szerződés nyomtatvány az Előfizető és a Szolgáltató (továbbiakban Fél, vagy Felek ) általi aláírásával, mint előszerződés lép hatályba. Az előfizetői szerződés az előszerződés alapján létesített előfizetői hozzáférési pont létesítése (a helyi hurok átengedés vagy, a számhordozás és helyi hurok átengedés) napján lép hatályba. (5) Az előszerződés Előfizetőnek felróható megszűnése esetén a Szolgáltató igazoltan felmerült költségeit valamint az eredeti állapot visszaállításának költségeit az Előfizető köteles viselni. (6) A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az adott Előfizetőnek a hurokátengedésre kötelezett Társzolgáltatóval hatályban lévő, telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződése legyen. (7) A szolgáltatás igénybevételének akadálya, ha az előfizető a Társzolgáltatóval megkötött előfizetői szerződése tekintetében, illetve ha az Előfizető a Szolgáltatóval szemben egyéb előfizetői szerződéses jogviszonyából származó lejárt díjhátralékot halmozott fel. (8) A Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles az előfizetői hozzáférési pontot létesíteni. Nem minősül a Szolgáltató késedelmes teljesítésének: a.) ha az adott előfizető tekintetében a helyi hurok átengedési szerződésben meghatározott műszaki akadály áll fenn, b.) ha az előfizető a megrendeléskor olyan adatokat adott meg, amelyek nem egyeznek meg az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatójánál nyilvántartott adatokkal. c.) ha az előfizető a szolgáltatóval egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, d.) ha a felek az előfizetői hozzáférési pont létesítésére a 30 napnál hosszabb határidőben állapodnak meg, e.) ha a Társzolgáltató a szolgáltatás biztosításának technikai hátterét ennél hosszabb határidővel vállalja, f.) ha a Társzolgáltató a műszaki feltételeket nem tudja biztosítani, g.) ha (különösen a Társzolgáltató érdekkörébe tartozó) a Szolgáltatónak fel nem róható okból késik a hozzáférés kiépítése. (9) A Szolgáltatónak a hurokátengedéssel megvalósuló szolgáltatások tekintetében nincs szerződéskötési kötelezettsége, az előfizetői szerződés megkötését bármikor jogosult megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Előfizetőnek telefon, vagy Internet szolgáltatással kapcsolatos számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja az előfizetői szerződés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket az Előfizető vagy a Társszolgáltató nem tudja biztosítani. A szolgáltatás nem minősül egyetemes szolgáltatásnak, a Szolgáltatónak nem kötelezettsége az Eht bekezdésében foglalt terjedelemben és minőségben biztosítani a szolgáltatás nyújtását. (10) A Szolgáltató a Szolgáltatást csak azokon a meghatározott Társszolgáltatói hozzáférési pontokon nyújtja, melyekre vonatkozóan a Társszolgáltatóval az Eht-ban és külön jogszabályban meghatározottak szerint helyi hurok átengedési szerződést kötött, és a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek adottak. Az előfizetői hozzáférési pont Előfizető által kezdeményezett áthelyezése is csak a fentiekben meghatározott, a szolgáltatással lefedett területekre lehetséges. (11) A Szolgáltató által biztosított előfizetői szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor az előfizetői szerződésben foglalt kiépítéstől függően a hálózat végződtető berendezések az Előfizető által biztosított folyamatos 230V-os tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt a szolgáltatások nem elérhetők Invitel Üzleti IP Center Alközponti funkciók (1) Az alközponti funkciók az pontban meghatározott Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás valamint az pontban meghatározott IP Vox Account és IP Vox Microphone nomadikus telefonszolgáltatás használatával vehető igénybe, amely a Szolgáltató által üzemeltetett VoIP központhoz csatlakozó előfizetői hozzáférési pontokon különféle fejlett hívásvezérlési és kiegészítő (továbbiakban együttesen: alközponti) funkciók alkalmazását teszi lehetővé. (2) Az alközponti funkciókhoz az előfizetői hozzáférési pontok jogosultság alapján kapnak hozzáférést, az alközponti funkciók kizárólag VoIP alapú kapcsolaton keresztül érhetők el: a.) Helyhez között VoIP telefonszolgáltatás analóg vagy IP fővonal csatlakozással, b.) Üzleti IP Vox Account, Üzleti IP Vox Microphone nomadikus telefonszolgáltatás. (3) Az előfizetői hozzáférési pontok az előfizetői hívószám mellett egy rövid hívószámot is kapnak (továbbiakban: mellék), amely segítségével a mellékek egy csoporton belül közvetlenül is elérhetik egymást. Hatályos: december 01. napjától 13

93 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (4) Az alközponti funkciók igénybevétele az alkalmazott végberendezéstől függ. Az alapfunkciók analóg telefonkészülékkel is elérhetők, míg a fejlettebb kiegészítő funkciók kizárólag IP telefonkészülék alkalmazásával, SIP kliens szoftverrel vagy az Invitel Microphone szoftveres telefon kliens alkalmazással, ill., PC integráció útján vehetők igénybe. (5) A hívás kezdeményezésekor az előfizetői hozzáférési ponton a tárcsázási eljárás alközponti mellék esetén eltér a Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás esetén alkalmazottól. Az alközponti hálózatból a nyilvános hálózat elérése 0 előtárcsázással, valamint intelligens tárcsázási mód használatával történhet. Az intelligens tárcsázási mód automatikusan meg tudja különböztetni a tárcsázott szám első számjegyéből és a hívott szám hosszából a belső alközponti, illetve a nyilvános hírközlő hálózati hívást. Az intelligens tárcsázási mód akkor érvényes minden hívásirányra, ha az alközponti mellékek nem rendelkeznek 1-el kezdődő rövid hívószámmal. A Szolgáltató preferáltan csak 2-9-ig kezdődő számtartományból hoz létre rövid hívószámokat. Ha az ügyfél kifejezett kívánságára mégis alkalmazásra kerül 1-essel kezdődő rövid hívószám, akkor az Anft. szerinti, 1-el kezdődő rövid kódok, beleértve a segélykérő hívásokat is, csak 0 előtárcsázással hívhatóak, míg a mellékek és a nyilvános távközlő hálózatok egyéb hívásirányai az intelligens tárcsázási mód segítségével továbbra is megkülönböztethetőek, a 0 előtárcsázást nem kell alkalmazni. A belföldi távolsági vagy mobil rádiótelefon hálózatba történő hívás 06 előtétje vagy a nemzetközi hívás 00 előtétje előtt sem kell 0 előtárcsázást alkalmazni. (6) Az Invitel Üzleti IP Center alközponti funkciók részletes ismertetése az 1.11 pontban található Helytől független nomadikus telefonszolgáltatás (1) Ide tartoznak a mobilitást nem biztosító, de helytől független (nomád) használatot (akár különböző hozzáféréseken is) lehetővé tevő nyilvánosan elérhető VoIP alapú telefonszolgáltatások, amelyek a nyilvános Internet hálózaton keresztüli telefonhívások bonyolítására szolgálnak. Az előfizetői hozzáférési pont helye változhat, azaz a szolgáltatáshoz való hozzáférés nincs egy adott hozzáférési ponthoz rendelve, azonban a szolgáltatás igénybevétele közben a hozzáférési pont nem változtatható. (2) A szolgáltatás nem helyettesíti a vezetékes (PSTN) vagy helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatást, nem működik áramszünet esetén és a hívások sikeressége és minősége - az Internet hálózat aktuális forgalmi viszonyaitól függően - nem garantált. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az alkalmazott technológiák képességei okozta minőség- vagy működésbeli csökkenésért, illetve a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett esetleges egyéb károkért (elérhetetlenség, adatvesztés, vírusfertőzés, meghibásodás). (3) A szolgáltatás használatba vételének feltétele, hogy az Előfizető a hívás előtt csatlakozzon az Internethez. (4) A szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak a telefonkönyvhöz és a tudakozóhoz fűződő jogszabályi kötelezettségek. (5) A szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatás Előfizetője az Internetre csatlakozva bármely, a Szolgáltató hálózatából elérhető hívásirányba tartozó telefonszámot felhívhasson. A hívásokra érvényes díjszabás az ÁSZF 2. számú mellékletében vagy az Egyedi előfizetői szerződésben található. (6) A szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Előfizetőnek virtuális telefonszámot vagy a 21-es szolgáltatáskijelölő szám (körzetszám) és 6 számjegyből álló hívószámot biztosít, amelynek segítségével az Előfizető a közcélú telefon- és mobil rádiótelefon hálózatból, más szolgáltató nomadikus telefonszolgáltatásáról felhívható, vagy a virtuális számon a Szolgáltató hálózatán belül (pl. NeoPhone, IP Vox Microphone, IP Vox Account) elérhető. (7) A szolgáltatás az (1)-(3) bekezdésekben leírtak figyelembe vételével alkalmas a Segélykérő hívások kezdeményezésére. A Segélykérő hívások díjmentesek. (7) A hívhatóságot és az Internet hálózatból történő kihívást a Szolgáltató társszolgáltatók szolgáltatásainak felhasználásával biztosítja az előfizetők számára. A szolgáltatás előfizetője azon társszolgáltatók hálózatából hívható, amelyek erre vonatkozóan hálózati szerződést kötnek a Szolgáltatóval. (8) Az Internet hozzáférést az Előfizető biztosítja, amelyet a Szolgáltatótól is megrendelhet. (9) A forgalmi és egyéb díjakat előrefizetett (prepaid) kártya megvásárlásával (NeoPhone) vagy előfizetéses módon számla ellenében kell megfizetni. (10) A szolgáltatást a Szolgáltató Magyarországon nyújtja. (11) A nomadikus hívószámok elérését biztosító megoldások: a.) Invitel IP Vox, Invitel IP Center: az Előfizető által használt SIP kliens programmal vagy a Szolgáltató által biztosított, az IP telefonkészülék funkcióinak a Felhasználó számítógépen vagy okostelefonon történő szimulálására alkalmas Invitel Microphone szoftveres telefon kliens alkalmazással (részletes leírása az pontban). b.) NeoPhone, IP Account hozzáférés: Az Előfizető által használt SIP kliens programmal lehetséges a rendszereinkhez csatlakozni, a Szolgáltató által megadott felhasználónév és jelszó segítségével. Az illetéktelen személyhez került felhasználónév és jelszó páros letiltását az Előfizető telefonon, személyesen, faxon, vagy levélben kérheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. (12) Az igénybevételének műszaki feltételei: a.) Az Előfizető vagy Felhasználó rendelkezzen szélessávú helyhez kötött vagy mobil internet hozzáférés szolgáltatással a telefonálásra folyamatosan rendelkezésre álló és lefoglalható, minimum 100 kbit/s fel- és letöltési sebességgel, b.) Az Előfizető rendelkezzen számítógéppel és azon megfelelő SIP alapú kliens programmal vagy egyéb eszközön futó SIP alapú kliens programmal és a szükséges kiegészítőkkel (mikrofon, fülhallgató), vagy a Hatályos: december 01. napjától 14

94 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet szolgáltatás használatára alkalmas, az Internet hálózathoz csatlakoztatható végberendezéssel (SIP ATA + hagyományos telefon; IP telefon), vagy az Invitel Microphone szoftveres telefon kliens alkalmazással és a futtatására alkalmas mobiltelefon készülékkel. (13) A megfelelő hangminőség akkor válik elérhetővé, ha az adott alkalmazás/készülék internet hozzáférése megfelel a (12) a.) bekezdésben foglaltaknak, és ezen belül a beszédcélú adatforgalom a megfelelő beállításokkal elsőbbséget élvez (QoS) a teljes rendelkezésre álló adatforgalmon belül. A beállítás elvégzése az Előfizető érdekkörébe tartozó, az internet hozzáférésre csatlakozó eszközökön (pl, router) az Előfizető feladata. (14) A nomadikus előfizetői hívószámon különleges díjazású (a díjmentes, a kedvezményes díjazású, az emelt díjas) szolgáltatás, mobil rádiótelefon szolgáltatás és helyhez kötött telefonszolgáltatás nem nyújtható NeoPhone szolgáltatás (1) A NeoPhone szolgáltatás helytől független nomadikus telefonszolgáltatás, amely regisztrációhoz kötött és előfizetői szerződéssel vagy NeoPhone kártyával ráutaló magatartással vehető igénybe. (2) A szolgáltatás nyújtása nyilvános Internet hálózaton történik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás technológiai hátrányaiból vagy korlátaiból származó minőség- vagy működésbeli csökkenésért, illetve a szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett esetleges egyéb károkért (adatvesztés, vírusfertőzés, meghibásodás). (3) A regisztráció a oldalon történhet. A vállalt létesítési idő a sikeres regisztrációtól számított 48 óra. (4) Az előre fizetett konstrukció esetében az előfizetői szerződés határozott idejű, tartama az utolsó feltöltéstől számított 6 hónap. Minden újabb feltöltés a szerződéses idő számítását automatikusan újraindítja (5) A határozott idő elteltével a Szolgáltatás, beleértve a hívószámot is, automatikusan megszűnik. Amennyiben a szerződés megszűnésekor az Előfizető nem használta fel teljesen egyenlegét, a Szolgáltatót díj-visszatérítési kötelezettség nem terheli. (6) Az utólagos fizetési konstrukció csak határozatlan időtartamra megkötött előfizetői szerződés keretében vehető igénybe. A Szolgáltató által vállalt létesítési határidő a sikeres regisztrációtól számított 48 óra. (7) A szolgáltatás használatba vételének feltétele, hogy az Előfizető a hívás előtt csatlakozzon az Internethez, és a NeoPhone hálózaton kívüli hívások esetén rendelkezzen előre fizetéses előfizetői szerződéssel, valamint legyen érvényesen feltöltött egyenlege. (8) A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei: a.) A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, hogy az Előfizető vagy Felhasználó rendelkezzen szélessávú Internet hozzáférés szolgáltatással (minimum 64 kbit/s fel- és letöltési sebesség), b.) Az Előfizető rendelkezzen számítógéppel és a szükséges kiegészítőkkel (mikrofon, fülhallgató, IP telefon szoftverrel), vagy a szolgáltatás használatára alkalmas, az Internet hálózathoz csatlakoztatható végberendezéssel (SIP ATA + hagyományos telefon; IP telefon). c.) NeoPhone regisztráció (felhasználónév és jelszó). (9) A szerződéskötés ráutaló magatartással is történhet a.) Interneten keresztül: a távollévők közötti szerződéskötés szabályai szerint a Szolgáltató honlapján elérhető regisztrációs oldal kitöltésével, és elektronikus úton történő megküldésével, valamint az online (internetes) szerződéskötési feltételek elfogadásával. A Szolgáltató az ajánlat elfogadását az Igénylő számára elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. b.) Kártya megvásárlásával: a Szolgáltató által kibocsátott, kiskereskedelmi forgalomban kapható, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót tartalmazó kártya közvetlenül a Szolgáltatótól, vagy az értékesítésben közreműködő hivatalos viszonteladótól történő megvásárlása esetén a felek között a szerződés a kártya megvásárlásával jön létre, és a szerződés tárgyát képező NeoPhone szolgáltatás igénybe vételével lép hatályba. (10) Egyenlegfeltöltés: a NeoPhone Instant feltöltő kártyával, vagy az OTP VPOS internetes fizetési rendszer által elfogadott bankkártyával lehet. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos bármilyen probléma esetén az Előfizető közvetlenül a fizetést bonyolító OTP Bank Nyrt.-vel veheti fel a kapcsolatot. Az Előfizető kizárólag a saját nevére kiállított bankkártyájával jogosult regisztrálni és feltölteni, így az Előfizetői jogviszony alanya minden esetben a bankkártya birtokosa. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a bankkártyás vásárlások értékét és gyakoriságát időről időre módosítsa, az aktuális feltételek minden esetben a internetes oldalon találhatóak meg Invitel Üzleti IP Vox Microphone szolgáltatás (1) A Szolgáltató az IP Vox Microphone szolgáltatást helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás mellé biztosítja. (2) IP Vox Microphone fővonal a Szolgáltató által fejlesztett és biztosított Invitel Microphone szoftveres telefon kliens alkalmazással érhető el, amellyel az Előfizető mobil vagy helyhez kötött internet hozzáférésen keresztül csatlakozhat a Szolgáltató központi SIP-szerveréhez (Softswitch). Az Invitel Microphone alkalmazás asztali számítógépen Microsoft Windows XP vagy Windows7, valamint a legelterjedtebb mobiltelefon operációs rendszereken érhető el. Az aktuális verziók listáját a Szolgáltató a honlapján teszi közzé, amelyek a honlapról vagy az adott operációs rendszer letöltő központján keresztül telepíthetők. Az Invitel Microphone alkalmazás az alábbi Hatályos: december 01. napjától 15

95 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet szolgáltatások élésérét teszi lehetővé, a felsorolás a folyamatos fejlesztés eredményeképpen külön bejelentés nélkül változhat: a.) beszédcélú hívások kezdeményezése és fogadása a publikus telefonhálózat irányába, b.) hívások listája, ne zavarj, c.) hívástartás funkció, d.) hívásátirányítások, e.) hívószámkijelzés, f.) hangrögzítés lehetősége, rögzített beszélgetések beszélgetés közbeni visszajátszása, g.) csengetés némítása, h.) illegális felhasználás elleni védelem. (3) Az Invitel Microphone alkalmazás regisztrációt követően használható, a hozzáférést biztosító felhasználónév és jelszó nem kerül az Előfizetőnek átadásra. Az Invitel Microphone az alkalmazásba épített titkosított eljárás útján csatlakozik a Szolgáltató hálózatához. A regisztráció után a kliens működése csak az adott eszközön engedélyezett. Amennyiben Előfizető a regisztrált eszközt elhagyja, újratelepítésre került vagy elromlott, minden esetben új regisztráció szükséges. A telepítéshez, regisztráláshoz a Szolgáltató hibaügyelete nyújt támogatást. (4) A Szolgáltató az Invitel IP Vox Microphone fővonal szolgáltatáshoz az Egyedi előfizetői szerződésben az Előfizető által ebből a célból megadott címre küldi meg, az Invitel IP Center alközponti funkciók eléréséhez a webes felhasználói felületen biztosítja a regisztrációhoz szükséges adatokat: a.) Invitel Microphone alkalmazás asztali számítógépre telepíthető változatának elérési útvonala (ügyfél letölti és telepíti a telepítési útmutató alapján) b.) Invitel Microphone mobiltelefon alkalmazás aktuális verziója az operációs rendszere által támogatott programletöltő központ felhasználásával telepíthető. c.) Az azonosításhoz szükséges telefonszám d.) Műszaki szolgáltatásazonosítót (rövid név: Műsz. szolg. ID), melyeket az útmutatóban jelzett módon kell megadni a regisztráció során. (5) Az Felhasználó feladata az elérést biztosító szoftver rendeltetésszerű használata, valamint az illetéktelen hozzáférés megakadályozása. Az illetéktelen hozzáférésből eredő díjfizetés kötelezettség az Előfizetőt terheli. A mobiltelefon kliens használata esetén mobil internet hozzáférésen keletkező adatforgalom díja az Előfizetőt terheli. (6) A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha az Invitel Microphone mobiltelefon kliens program aktuális verziója az adott mobiltelefonra nem telepíthető, vagy az adott konfigurációban nem működik. A szoftveres telefon klienssel igénybevett Szolgáltatás beszédminősége függ az alkalmazott mobil vagy helyhez kötött internet elérés rendelkezésre álló sávszélességétől. Az internet hozzáférés sávszélességére vagy megszakadására visszavezethető minőségi panaszok esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget. (7) Az Invitel Microphone szoftveres telefon kliens, mint szellemi termék a Szolgáltató tulajdona, az Előfizető, mint felhasználó kizárólag az Invitel helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatásainak, az Invitel IP Vox Microphone fővonal és Invitel IP Center alközponti funkciók elérésére használhatja. Az Előfizető nem jogosult az alkalmazást harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, a szoftvert visszafejteni, működését elemezni vagy funkcionalitását más célból felhasználni Invitel Üzleti IP Vox Account szolgáltatás (1) A Szolgáltató az IP Vox Account szolgáltatást a helyhez kötött VoIP (Analóg vagy ISDN2 (pp vagy p-mp) vagy IP telefonkészülék) szolgáltatás mellé biztosítja. (2) IP Vox Account fővonal egy olyan logikai azonosító halmazt jelent, amelyet az Előfizető a saját maga által választott tárcsázó alkalmazás (Program) beállításával az azonosítók alapján tud a Szolgáltató központi SIPszerveréhez (Softswitch) csatlakozni az interneten (akár WiFi, 3G, GPRS) keresztül. Az Előfizető ben kapja meg a létesítés során a telepítési ajánlást, valamint az azonosítókat (login, szerver, domain), illetve külön eljárásban a jelszót. (3) A csatlakozás az Előfizető által választott tárcsázó program tulajdonságainak függvényében az alábbi szolgáltatások elérését teszi lehetővé: beszédcélú hívások kezdeményezése és fogadása a publikus telefonhálózat irányába, hívásátirányítások, hívószámkijelzés. (4) Az illegális felhasználás elleni védelem érdekében az azonosítókkal elérhető csatlakozás az emelt díjas irányokba alapértelmezetten korlátozva van, melynek feloldását, illetve újra lezárását az Előfizető egyedi kódszavas tiltással végezheti. Az azonosítókkal kapcsolatos valamennyi tevékenységért, az azonosítók és a jelszó megőrzéséért az Előfizető vállal felelősséget, így különösen az Előfizető felelőssége az azonosítók és a jelszavak titkosságának megőrzése. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy az Előfizető az azonosítóját és/vagy jelszavát mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette. (5) A Felhasználó feladata az elérést biztosító szoftverek, a felhasználónév és jelszó rendeltetésszerű használata, valamint a felhasználói adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása. Az ebből eredő díjfizetés kötelezettség az Előfizetőt terheli. A jelszót a Szolgáltató csak az arra jogosult személy számára adja ki. (6) IP Vox Account szolgáltatáshoz a Szolgáltató nem nyújt hibaelhárítási szolgáltatást, további telepítési segítséget, illetve technikai HelpDesk szolgáltatást. Hatályos: december 01. napjától 16

96 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (7) A Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződésben az Előfizető által ebből a célból megadott a.) címre küldi meg a regisztrációhoz szükséges adatokat: (i) A szerver címét, ahonnan az Előfizető letölthet egy ingyenes tárcsázó programot és a Szolgáltató jében küldött telepítési ajánlása alapján telepítheti azt. (ii) Az azonosításhoz szükséges login nevet. b.) mobiltelefonszámra SMS-ben küldi meg a jelszót, amelyet az útmutatóban jelzett módon kell megadni a regisztráció során. A Szolgáltatás ezt követően vehető igénybe Egyetemes szolgáltatás helyhez kötött telefonszolgáltatás, funkcionális internet-hozzáférés (1) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások körébe a következő, megfizethető díjú szolgáltatás elemek tartoznak: a.) a telefonhálózathoz a felhasználó lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerint meghatározott helyen való olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül belföldi és nemzetközi hívások, faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, a segélyhívó szolgálatok elérését, a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internet szolgáltatást, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot; b.) a lakosságszámhoz igazodva az Elnök által rendeletben meghatározott számú, de legalább településenként egy darab nyilvános telefonállomás működtetése, továbbá a kötelezően létesített nyilvános telefonállomások legalább 3%-a hallás-, illetőleg mozgáskorlátozottak által is használható kialakítással; c.) országos belföldi tudakozó nyújtása; d.) előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele. (2) Funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internet-szolgáltatás: az a - bármilyen technológiával megvalósuló - szolgáltatás, amely legalább 30 kbit/s garantált letöltési sebességet, valamint legalább 8 kbit/s garantált feltöltési sebességet tesz lehetővé. (3) A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot az alkalmazott technológiai eljárástól függetlenül, helyhez kötötten helyezi el. (4) Az előfizetői hozzáférési ponton az NMHH-nál bejelentett, a Szolgáltató által szabadon megválasztott átviteli technológiához kapcsolódó és nyilvántartott előfizetői interfész alkalmazható. (5) A Szolgáltató az egyetemes helyhez kötött telefonszolgáltatás minőségi célértékeit és mérési módszerét az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 1.2 TELEFONHÍVÁSOK TÍPUSAI (1) A jelen pont alkalmazásában a felsorolt hívásirányok, szolgáltatások az Anft. alapján kerültek felsorolásra. (2) Az egyes hívásirányok díja az előfizetéshez tartozó díjcsomagban szerepel, amelyet az ÁSZF 2. számú melléklete (Díjszabás) vagy az Egyedi előfizetői szerződés tartalmaz. (3) A Szolgáltató hálózatából elérhető szolgáltatások (pl. tudakozó, adományvonal, emeltdíjas hívás) hívószámainak listája, valamint a hívások díja az ÁSZF 2. számú mellékletében (Díjszabás) található Helyi hívás Egy adott település közigazgatási határian belüli, Szolgáltató hálózatában üzemelő előfizetői hozzáférési pontok között létrejött hívás. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez a 6, Budapesten 7 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni. A belföldi előtétet (06) és a körzetszámot nem kell tárcsázni Más szolgáltató hálózatába irányuló helyi hívás Egy adott település közigazgatási határian belüli előfizetői hozzáférési pontok között létrejött hívás, amikor a hívott fél nem a Szolgáltató hálózatában üzemelő előfizetői hozzáféréssel rendelkezik. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez a 6, Budapesten 7 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni. A belföldi előtétet (06) és a körzetszámot nem kell tárcsázni Szolgáltató hálózatán belüli helyi hívás (KTV) A Szolgáltató kábeltelevíziós hálózatához tartozó két azonos földrajzi számozási körzetben bekapcsolt telefon előfizetői hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató kábeltelevíziós hálózatának előfizetői között jöhet létre. A hívott előfizető eléréséhez belföldi előtétet (06), a körzetszámot és a 6 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hívás (v-zóna) Minden olyan belföldi hívás, amely a Szolgáltató vezetékes vagy kábeltelevíziós hálózatában üzemelő előfizetői hozzáférési pontról kezdeményeztek, és a Szolgáltató vezetékes vagy kábeltelevíziós hálózatában üzemelő másik Hatályos: december 01. napjától 17

97 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet előfizetői hozzáférési ponton végződik. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), a körzetszámot és a 6, Budapesten 7 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni Helyközi hívás (I. díjzóna) Azonos földrajzi számozási körzeten belül elhelyezkedő különböző települések előfizetői hozzáférési pontjai között létrejött hívás Helyközi (agglomerációs) hívás (II. díjzóna) Budapesti előfizetői hozzáférési pont és Budapest vonzáskörzetébe (agglomeráció) tartozó településen üzemelő előfizetői hozzáférési pont közötti hívás. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), a körzetszámot és a 6, Budapesten 7 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni Belföldi távolsági hívás (III. díjzóna) Különböző földrajzi számozási területeken vezetékes és kábeltelevíziós hálózatban létesített előfizetői hozzáférési pontok között létrejött hívás, kivéve azokat, amelyek a II. díjzónába tartoznak. A hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi előtétet (06), a körzetszámot és a 6, Budapesten 7 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni Mobil rádiótelefon hívás Belföldi mobil rádiótelefon előfizető felé irányuló hívás. A hívott előfizető eléréséhez belföldi előtétet (06), a szolgáltatást kijelölő számot (SHS=20, 30, 31, 50, 60 vagy 70) és a 7 jegyű előfizetői hívószámot kell tárcsázni Nemzetközi hívás (1) Magyarország határain kívüli előfizetői hozzáférési pontra irányuló hívás, ill. minden olyan hívás, amelyben a hívott előfizető vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi előtétet (00) kell tárcsázni. (2) A nemzetközi hívások a hívott számtartományok (prefix) és a hozzá tartozó költségek alapján meghatározott díjzóna-besorolás szerint kerülnek számlázásra. A célországok és azon belül a hívásirányok besorolását a 2. számú melléklet (Díjszabás) tartalmazza. (3) A zónabesorolásban ugyanazon célország különböző irányai több eltérő zónába is tartozhatnak. Ahol az érintett (hívott fél hozzáférését biztosító, és a tranzit) szolgáltatók megkülönböztetik, a végződtetett nemzetközi hívásirányok lehetnek: vezetékes, mobil, speciális és prémium Segélykérő hívás (1) A Segélykérő telefonszámok: a.) mentő (104), b.) tűzoltó (105), c.) rendőrség (107), d.) európai egységes segélyhívószám (112). (2) A segélykérő hívások díjmentesek, korlátozott előfizetői hozzáférési pontról is kezdeményezhetők Telefonos kezelői szolgáltatások (1) A telefonszolgáltatók és az egyetemes szolgáltatók számára jogszabályban előírt, valamint a hagyományos kezelői szolgáltatásoknak a szolgáltató hálózatából történő elérését lehetővé tevő harmonizált rövid számok. (2) A telefonos kezelői szolgáltatások számai a.) 190 Nemzetközi hívásbejelentő b.) 191 Belföldi távolsági hívásbejelentő c.) 192 Táviratfeladás d.) 193 Kezelői ébresztés e.) 197, Különleges Tudakozó f.) Belföldi Tudakozó g.) Egyetemes országos belföldi tudakozó h.) 199, Nemzetközi Tudakozó (3) A Szolgáltató által nyújtott kezelői szolgáltatások részletes leírása az 1.6 pontban található Speciális hívások (nemföldrajzi számok) (1) A Szolgáltató más Társszolgáltatókkal létrejött együttműködés keretében - lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy szolgáltatási területén létesített előfizetői hozzáférési pontokról elérhetőek legyenek az alábbi szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal (SHS) jelölt hívásirányok, amely nem földrajzi alapon elkülönülten kezelt szolgáltatáshoz vagy hálózathoz tartozó számozási tartományt határoznak meg. (2) Az ANFT rendeletben foglaltak szerint az elért szolgáltatások lehetnek: a.) SHS=21 - Nomadikus telefonszolgáltatás (i) olyan telefonszolgáltatás, amely a hívások kezdeményezése és fogadása céljából a szolgáltatást nyújtó hálózatok tetszőleges előfizetői hozzáférési pontján elérhető, azaz a Hatályos: december 01. napjától 18

98 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet szolgáltatáshoz való hozzáférés nincs egy adott előfizetői hozzáférési ponthoz rendelve, azonban a szolgáltatás igénybevétele közben az előfizetői hozzáférési pont nem változtatható. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), 21-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A hívás díját a Szolgáltató a telefonhívás hossza alapján számlázza a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott feltételekkel. b.) SHS=51 - Internet hozzáférési szolgáltatás (i) olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi internetszolgáltatók telefonhálózaton keresztül történő elérését. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), 51-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű, az adott tarifa jellegét, a gerinchálózatot és szolgáltatót kijelölő számmal lehet kezdeményezni. (iii) A hívás analóg telefonvonalon normál beszédkapcsolatként, ISDN telefonvonalon a konfigurációtól függően adathívásként épül fel, amelynek a hívott oldali végpontja egy internet szolgáltató behívó szervere. (iv) Az internet hívás díját a Szolgáltató a behívószám felé létesített telefonhívás hossza alapján számlázza a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott feltételekkel. c.) SHS=38 - Üzleti hálózatok (i) Az előfizetők egy meghatározott csoportját - jellemzően egy céget, vagy egyéb szervezetet - kiszolgáló hálózat, amely az üzleti hálózat (Corporate Network) tagjainak elérését biztosítja a telefonhálózatból. Az üzleti hálózat összekapcsolja az adott szervezet magánhálózati és/vagy virtuális magánhálózati elemeit, ezen kívül lehetőséget biztosít az elektronikus hírközlő hálózat elérésére. Egy üzleti hálózat egyaránt tartalmazhat elektronikus hírközlési szolgáltatói és saját hálózati elemeket. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), 38-as szolgáltatáskijelölő és azt követően a 8 jegyű hívószámmal lehet kezdeményezni. (iii) A hívás díját a Szolgáltató a telefonhívás hossza alapján számlázza a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott feltételekkel. d.) SHS=40 - Kedvezményes díjazású szolgáltatás (kék szám hívás) (i) Olyan szolgáltatás, amely a számhasználónak vagy az általa információt, tartalmat nyújtó szolgáltatásnak az elérését a hívó fél számára a normál hívásdíjnál kedvezőbb díj ellenében teszi lehetővé azáltal, hogy a hívás díja a hívó és hívott fél között megoszlik. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), 40-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) Az Előfizetőnek a díjcsomagban a meghatározott, a hívásidőszaknak megfelelő kék szám hívás díját kell megfizetnie. e.) SHS=71 - Gépek közötti (M2M) kommunikáció (i) az elektronikus hírközlő hálózaton olyan kommunikációt tesz lehetővé a végberendezések vagy alkalmazások között, ahol az információt legfeljebb csekély emberi beavatkozással továbbítják. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), 71-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 10 jegyű hívószámmal lehet kezdeményezni. (iii) A számok használatának egyes alkalmazásokra vonatkozó feltételeit a Hatóság a kijelölési engedélyben határozza meg. A számokon adat- vagy hangkommunikáció, illetve üzenetküldés kizárólag a hatóság számmező kijelölési határozatában megadott jelleggel illetve módon, az alkalmazáshoz tartozó végberendezések és alkalmazások között létesíthető. (iv) A hívás díját a Szolgáltató a hívás hossza alapján számlázza a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott feltételekkel. (v) A szolgáltatás nyilvános telefon állomásról nem hívható. f.) SHS=80; Díjmentes szolgáltatás (zöld szám hívás és egyetemes nemzetközi díjmentes szolgáltatás) (i) Olyan szolgáltatás, amely a számhasználónak vagy az általa információt, tartalmat nyújtó szolgáltatásnak az elérését a hívó fél számára díjmentesen teszi lehetővé. (ii) A belföldi zöld szám szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), 80-as szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) Az egyetemes nemzetközi díjmentes szolgáltatás igénybevételéhez a külföldi előtétet (00), 800-as országkódot és az azt követő hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. g.) SHS=90 - Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás (Audiofix, Audiotex) (i) Olyan szolgáltatás, amely a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból információt, tartalmat nyújtó szolgáltatások elérését teszi lehetővé, amelyek hívása tekintettel a szolgáltatott tartalomra - nem jelent a kiskorúak védelme érdekében mérlegelendő kockázatot. A szolgáltatás igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is. Hatályos: december 01. napjától 19

99 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), a 90-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A hívás díját a hívás hossza vagy darabszáma, valamint a tartalomszolgáltató által meghatározott, a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) szereplő hívásdíj határozza meg. (iv) A szolgáltatás elérésének részletes feltételeit az pont tartalmazza. A szolgáltatás nyilvános telefon állomásról nem hívható. h.) SHS=90 - Emelt díjas felnőtt szolgáltatás (Audiofix, Audiotex) (i) Olyan szolgáltatás, amely a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból információt, felnőtt tartalmat nyújtó szolgáltatások elérését teszi lehetővé. A szolgáltatás igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), a 90-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A hívás díját a hívás hossza vagy darabszáma, valamint a tartalomszolgáltató által meghatározott, a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) szereplő hívásdíj határozza meg. (iv) A szolgáltatás elérésének részletes feltételeit az pont tartalmazza. A szolgáltatás nyilvános telefon állomásról nem hívható. (v) Felnőtt tartalom: olyan tartalom, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása. i.) SHS=91 - Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás (Audiofix, Audiotex) (i) Olyan szolgáltatás, amely a beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból olyan információs vagy tartalomszolgáltatások elérését teszi lehetővé, amelyek hívása tekintettel a szolgáltatott tartalomra és a hívás mérsékelt díjára nem jelent a kiskorúak védelme érdekében mérlegelendő kockázatot. A szolgáltatás igénybevételének díja magában foglalja az információt, tartalmat nyújtó szolgáltatás díját is. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a belföldi előtétet (06), a 91-es szolgáltatáskijelölő és azt követően a 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A hívás díját a hívás hossza vagy darabszáma, valamint a tartalomszolgáltató által meghatározott, a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) szereplő hívásdíj határozza meg. A hívó fél által fizetendő legmagasabb díja nem haladhatja meg a hatóság által évente január 31-ig a hatóság hivatalos lapjában és internetes honlapján közzétett díjat. (iv) A szolgáltatás elérésének részletes feltételeit az pont tartalmazza. A szolgáltatás nyilvános telefon állomásról nem hívható Rövid számok (1) A rövid szám legalább három-, legfeljebb hatjegyű nem-földrajzi szám, amelynek hívásával egy szolgáltatás érhető el. A rövid szám nemzetközi hálózatból való hívhatóságára az Eht ban foglaltak irányadóak. (2) Az ANFT rendeletben foglaltak szerint az elért szolgáltatások lehetnek: a.) Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai (i) Az Európai Unió által, minden tagállam területén azonos hívószámmal bevezetésre javasolt szolgáltatások, úgynevezett harmonizált közérdekű szolgáltatások hívószámai, amelyek valamely konkrét közérdekű az állampolgárok vagy állampolgári csoportok jólétét és biztonságát szolgáló, vagy a bajba jutott állampolgárokon segítő szolgáltatás díjmentes elérését hivatott lehetővé tenni. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 116def formájú 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A Harmonizált közérdekű szolgáltatások hívása díjmentes. b.) Telefontudakozó számok (i) Az előfizetők meghatározott adatairól az előfizető hozzájárulásától függően felvilágosítást nyújtó tudakozó szolgáltatások országos elérését teszik lehetővé. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 118de formájú 5 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. Az elérhető szolgáltatások listáját és díjait a Díjszabás tartalmazza. (iii) A Szolgáltató tudakozó szolgáltatásai az (2) bekezdésben leírt rövid hívószámokon is elérhetők, a szolgáltatások leírása, az igénybevétel feltételei az 1.6 pontban találhatók. c.) Elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálati számai (i) A hatóság által elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására nyilvántartásba vett elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatainak országos elérését teszik lehetővé. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 12de formájú 4 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A szolgáltatás hívása esetén a Díjszabás szerinti díjat kell az előfizetőnek megfizetni. d.) Adománygyűjtő számok (i) Rövid számok, amelyek elérése a hívás, illetve üzenetküldés díjából közcélú adományok eljuttatását teszi lehetővé a Díjszabásban felsorolt díjak szerint. Hatályos: december 01. napjától 20

100 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (ii) A szolgáltatás típusai: - Nemzeti Összefogás Vonala A szolgáltatás igénybevételéhez a 1357 hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. A hívószám a Kormány által az Alaptörvény 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint működik a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács által meghatározott időszakban. Ezen időszakon kívül a hívószám felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés ideje alatt adománygyűjtés nem történik, a Szolgáltató a hívó előfizetőket tájékoztató hangbemondást helyez el. - Kiemelt adománygyűjtő számok: A szolgáltatás igénybevételéhez a 135d formájú 4 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (d 7) A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács szervezeti tagjainak hívószámai a Kormány által az Alaptörvény 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésében foglaltak alapján felfüggesztésre kerülhetnek. A felfüggesztés időtartama alatt adományozás kizárólag a 1357-es Nemzeti Összefogás Vonalán történhet. A felfüggesztés ideje alatt adománygyűjtés nem történik, a Szolgáltató a hívó előfizetőket tájékoztató hangbemondást helyez el. - Közcélú adománygyűjtő számok: A szolgáltatás igénybevételéhez 136de formájú 5 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia (iii) Az Előfizető az adománygyűjtést közvetítő szervezet honlapján kaphat tájékoztatást, amely köteles közzétenni az adománygyűjtő számokon belül az egyes kódokhoz tartozó adománygyűjtő szervezet adatait és honlapjának elérhetőségét. (iv) A Szolgáltató hálózatából elérhető hívószámok listája, valamint a hívások díja a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) található. (v) A szolgáltatás elérését az Előfizető kérésére a Szolgáltató köteles díjmentesen letiltani. e.) Lelki segítő és támogató szolgáltatás számok (i) Az NMHH (hatóság) honlapján ( valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény által létrehozott Civil Információs Portálon közzétett, működő státuszú lelki segítő és támogató szolgáltatást nyújtó szervezetek nyújtanak telefonos támogatást, biztosítva a hívók névtelenségét. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 137de formájú 5 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) A Szolgáltató hálózatából elérhető hívószámok listája a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) található, a hívás az előfizetők számára díjmentes. f.) Díjmentes vagy kedvezményes díjazású szolgáltatások országos elérése (i) Rövid számok, amelyek díjmentes vagy kedvezményes díjazású szolgáltatások országos elérését teszik lehetővé. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 14cd(e) formájú 4 vagy 5 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia, amelynek értéke: Négyjegyű számok: 140d, 141d, 142d, 143d, 144d Ötjegyű számok: 145de, 146de, 147de, 148de, 149de (iii) A Szolgáltató hálózatából elérhető hívószámok listája, valamint a hívások díja a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) található. g.) Emelt díjas szolgáltatás rövid számok (i) A beszédcélú elektronikus hírközlő hálózatból meghatározott emelt díjas szolgáltatások elérését teszik lehetővé. A szolgáltatás igénybevételi díja és tartalma szerint a számokon emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás vagy emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás vagy emelt díjas felnőtt szolgáltatás érhető el. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 16cde(f) formájú 5 vagy 6 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia, amelynek értéke: Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás: 160de, 161def Emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás: 164de, 165def Emelt díjas felnőtt szolgáltatás: 168de, 169def (iii) Az emeltdíjas szolgáltatások leírását az (3) pont g.) h. és i.) bekezdései tartalmazzák. (iv) A Szolgáltató hálózatából elérhető hívószámok listája, valamint a hívások díja a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) található. h.) Elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatához rendelt számok (i) Rövid számok, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások hálózaton belüli elérését teszik lehetővé, más hálózatokból nem hívható. Hatályos: december 01. napjától 21

101 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 17c(d)(e) formájú 3, 4 vagy 5 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. i.) Közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számai (i) Rövid számok, amelyeken valamely nagyobb közösség, vagy az egész társadalom érdekét szolgáló támogató vagy tájékoztató jellegű szolgáltatások érhetők el. (ii) A szolgáltatás igénybevételéhez a 18c(d) formájú 3 vagy 4 jegyű hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (iii) Az NMHH (hatóság) internetes honlapján ( folyamatosan közzéteszi a kijelölhető számokat és a számokon elérhető szolgáltatásokat. A szolgáltatások bevezetése nem kötelező, de alkalmazásuk esetén a közzétett számok csak a megadott szolgáltatáshoz használhatók Közvetítő választó előtét (1) Előtét, amellyel a hívó megválaszthatja az adott belföldi, mobiltelefon vagy nemzetközi híváshoz a közvetítő szolgáltatót. A hívónak előfizetői szerződéssel kell rendelkeznie egy (vagy több) közvetítő szolgáltatóval az választott hívásirány(ok) hívásainak továbbítására. (2) A szolgáltatás, a helyi, helyközi (körzeten belüli) hívás közvetítő szolgáltatón keresztül történő igénybevételéhez a 15cd formájú 4 jegyű előhívót és a 6 jegyű előfizetői hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (3) A szolgáltatás, a belföldi távolsági hívás közvetítő szolgáltatón keresztül történő igénybevételéhez a 15cd formájú 4 jegyű előhívót, a belföldi előtétet (06), a körzetszámot és a 6 jegyű előfizetői hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (4) A szolgáltatás, a nemzetközi hívás közvetítő szolgáltatón keresztül történő igénybevételéhez a 15cd formájú 4 jegyű előhívót, a nemzetközi előtétet (00), a célország országhívószámát és az előfizetői hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (5) Közvetítő választó előtét hívásonként akkor is alkalmazható, ha a Szolgáltató a közvetítő szolgáltatónak az Előfizetővel kötött előfizetői szerződése alapján közvetítő előválasztás szolgáltatást nyújt. (6) A közvetítő választó előtét használatával kezdeményezett hívásokat a közvetítő szolgáltató méri és számlázza az Előfizető felé az Előfizető és a közvetítő szolgáltató között kötött előfizetői szerződésben foglaltak szerint. (7) Közvetítő választó előtét nem alkalmazható a 1.2.3, 1.2.4, , pontokban felsorolt speciális (nem-földrajzi) hívószámok és rövid számok hívása esetén (a Szolgáltató nem veszi figyelembe) Hálózaton belüli nomadikus hívás A Szolgáltató nomadikus telefonszolgáltatásának előfizetői közötti (21-es körzeten belüli) hívás. A hívást a belföldi előhívó (06), a 21-es szolgáltatás kijelölő számmal és a 7 jegyű hívószámmal lehet kezdeményezni Hálózaton kívüli nomadikus hívás (1) Más szolgáltató nomadikus telefonszolgáltatásának előfizetői felé irányuló hívás. A hívást a belföldi előhívóval (06), a 21-es szolgáltatás kijelölő számmal és a 7 jegyű telefonszámmal lehet kezdeményezni. 1.3 HÍVÁSIDŐSZAKOK, IDŐZÓNÁK (1).A telefonszolgáltatások díjazása időzóna alapú. Amennyiben az előfizetői szerződésben rögzített díjcsomag feltételei másképp nem rendelik: a.) Nappali időszak (csúcsidőszak): hétfőtől péntekig vagy munkanapokon 7 és 18 óra között. b.) Kedvezményes időszak (csúcsidőn kívül): hétfőtől péntekig vagy munkanapokon 18 és 7 óra között, valamint szombaton, vasárnap és munka-szüneti napokon 0 és 24 óra között. (2) Amennyiben az előfizetői szerződésben rögzített díjcsomag feltételei másképp nem rendelik: a.) Nappali időszak: hétfőtől péntekig vagy munkanapokon 7 és 16 óra között. b.) Kedvezményes időszak: hétfőtől péntekig vagy munkanapokon 16 és 24 óra között, valamint szombaton, vasárnap és munka-szüneti napokon 7 és 24 óra között. c.) Éjszakai időszak: minden nap 0 és 7 óra között. (3) A mobil internet szolgáltatás meghatározott díjcsomagjaiban az adatforgalom mérése időzóna alapú. A Forgalmi keret időzónánként használható fel. a.) Nappali időszak: minden nap 7 és 24 óra között. b.) Éjszakai időszak: minden nap 0 és 7 óra között. 1.4 TELEFON KIEGÉSZÍTŐ (KÉNYELMI) SZOLGÁLTATÁSOK (DIGIFON) (1) A kiegészítő szolgáltatások a telefon alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan egyéb többlet (hálózati és/vagy információs) szolgáltatásokat nyújtanak. A digitális telefonközpontokon elérhető kiegészítő szolgáltatások igénybevétele az előfizetők számára választható, azokat igény szerint külön kell megrendelni vagy aktiválni. Hatályos: december 01. napjától 22

102 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (2) A kiegészítő szolgáltatásokat az előfizetők az előfizetői szerződéskötésre nyitva álló lehetőségek és vonatkozó szabályok szerint rendelhetik meg, módosíthatják vagy mondhatják le. A megrendelés határozott időre vagy visszavonásig kérhető. A Szolgáltató hálózatában üzemelő különböző telefonközpont-típusokban elérhető kiegészítő szolgáltatások köre eltérhet, a leírások az erre vonatkozó információt tartalmazzák. Az Előfizetőt kiszolgáló központtípusról az Előfizető az ügyfélszolgálatokon kérhet tájékoztatást. (3) A kiegészítő szolgáltatásokat a digitális telefonközpontok analóg és ISDN2 vonallal rendelkező előfizetői rendelhetik meg. A kiegészítő szolgáltatások használata (bekapcsolás, programozás, aktiválás, deaktiválás, törlés, módosítás kikapcsolás stb.) nyomógombos (TONE üzemmódba állított) telefonkészülékkel történhet, valamint egyes funkciók aktiválásához rövid megszakítás (kb. 150 ms-ra (short) programozott Flash vagy R ) gomb szükséges, továbbá, ha az igénybevétel műszaki feltételei teljesülnek. (4) Az alapkészletbe tartozó kiegészítő szolgáltatások hozzárendelése a telefonvonal létesítésekor automatikusan megtörténik, amelyeket a Felhasználó aktiválhat pl.: a.) Hívásátirányítás (feltétel nélkül / nem felel esetén) b.) Ébresztő, figyelmeztető hívás c.) Hangposta (a Hívásátirányítás foglaltság és nem felel esetén funkció aktiválásával) (5) Egyes kiegészítő szolgáltatások egyidejűleg nem vehetők igénybe. (6) A kiegészítő szolgáltatások az ébresztő/figyelmeztető hívás kivételével a megrendelés és a Szolgáltató általi hozzárendelést követően vehetők igénybe. Az előfizetői aktiválás és deaktiválás feltétele, hogy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást a megjelölt kapcsolási számhoz hozzárendelje. (7) A kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal működnek, és vannak, amelyeket a Felhasználó aktiválással és deaktiválással tud be- és kikapcsolni. a.) A szolgáltatás aktiválása annak "készenléti", működésre kész állapotba helyezését jelenti. A deaktiválás során a szolgáltatást a készenléti állapoton kívül helyezik, így a következő aktiválásig az nem működőképes. A szolgáltatás igénybevételére az Előfizető annak lemondásáig jogosult. b.) Az állandó üzemmódú szolgáltatások aktiválását a Szolgáltató végzi a megrendelés után, vagyis ezek a Felhasználótól külön aktiválást, vagy működtetést nem igényelnek és a lemondásig folyamatosan igénybe vehetők. c.) A félállandó üzemmódú szolgáltatások csak a megrendelés után, az előfizető által végzett aktiválás és deaktiválás között működnek. Aktivált állapotban működésük automatikus, külön beavatkozást nem igényel. d.) A hívásonkénti üzemmódú szolgáltatásokat a Felhasználó hívásonként működteti, igényei szerint. Aktiválásukat a Szolgáltató végzi a megrendelés után. (8) A kiegészítő szolgáltatások használata esetén az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díj fizetendő. (9) A kiegészítő szolgáltatások használata, működése VoIP központ esetén eltérhet az itt megadottól az alkalmazott végberendezés beállításaitól függően Ébresztő/figyelmeztető hívás (1) Előfizető kérheti, hogy telefonszámát a telefonközpont egy alkalommal (eseti), vagy több napon át (rendszeres) ugyanabban a beprogramozott időpontban automatikusan felcsengesse. 24 órás időintervallumban maximum 8 időpont adható meg. (2) Telefonközpont: AXE, EWSD (3) Használat (eseti): a.) Az ébresztés időpontjának megadása: *55*időpont# b.) Az időpont törlésének folyamata: #55*időpont# (4) Használat (rendszeres): a.) Az ébresztés időpontjának megadása: *56*időpont*napok# b.) Az időpont törlésének folyamata: #56*időpont# Ne zavarj" szolgáltatás (1) Előfizető, ha bizonyos ideig nem akarja fogadni a telefonszámára érkező hívásokat, időszakosan átirányíthatja azokat egy rögzített szövegű bemondást adó berendezésre. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (3) Bemondott szöveg: A hívott szám az előfizető kívánságára átmenetileg nem kapcsolható. (4) Az átirányított hívás díjazása: a.) a hívó fél az átirányítást megrendelő Előfizetőig fizeti a hívást, b.) a szövegbemondásra átirányított hívás az Előfizetőnek díjmentes. (5) Használat: a.) Aktiválás: *26# b.) Deaktiválás: #26# Hatályos: december 01. napjától 23

103 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Hívásátirányítás feltétel nélkül (1) Előfizető, ha távolléte miatt nem tudja fogadni a telefonszámára érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik (előfizetőjének engedélyével rendelkező) telefonszámra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a telefonközpont minden esetben a megadott telefonszámra irányítja át. (2) Telefonközpont: AXE, EWSD, VoIP. (3) Az átirányított hívás díjazása: a.) a hívó fél az átirányítást megrendelő Előfizetőig fizeti a hívást, b.) az aktiváláskor megadott telefonszámra átirányított hívás díját a hívásátirányítást kérő Előfizető fizeti a díjcsomagjának megfelelő díjszabás szerint. (4) Használat: a.) Aktiválás telefonszám megadásával: *21*telefonszám# b.) Deaktiválás (szám törlésével): #21# c.) Deaktiválás (szám megjegyzésével): #22# d.) aktiválás a tárolt számmal: *22# Hívásátirányítás foglaltság esetén (1) Előfizető telefonszámának foglaltsága esetén átirányíthatja a hívásokat egy aktiváláskor megadott másik (előfizetőjének engedélyével rendelkező) telefonszámra. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (3) Az átirányított hívás díjazása: a.) a hívó fél az átirányítást megrendelő Előfizetőig fizeti a hívást, b.) az aktiváláskor megadott telefonszámra átirányított hívás díját a hívásátirányítást kérő Előfizető fizeti a díjcsomagjának megfelelő díjszabás szerint. (4) A Hívásátirányítás foglaltság esetén nem működik együtt a Hívásvárakoztatás kiegészítő szolgáltatással, valamint alapbeállításként a Hangposta szolgáltatás kerül beállításra. (5) Használat: a.) Aktiválás telefonszám megadásával: *67*telefonszám# b.) Deaktiválás (szám törlésével): #67# Hívásátirányítás kiválasztható szövegre (1) Előfizető, aki bizonyos ideig nem akarja, vagy nem tudja fogadni a telefonszámára érkező hívásokat, átirányíthatja azokat előre megadott szövegbemondások egyikére. A kiválasztott szöveg kódját aktiváláskor kell megadni. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD. (3) Az átirányított hívás díjazása: a.) a hívó fél az átirányítást megrendelő Előfizetőig fizeti a hívást, b.) az aktiváláskor megadott szövegbemondásra átirányított hívás az Előfizetőnek díjmentes. (4) Kód - Szöveg 1 - A hívott szám az előfizető kívánságára átmenetileg nem kapcsolható. 2 - A hívott szám szabadságolás miatt átmenetileg nem kapcsolható. 3 - A hívott szám leltározás miatt átmenetileg nem kapcsolható. 4 - Kérem, hívja az üzenetközvetítő szolgáltatást. (5) Használat: a.) Aktiválás kód megadásával: *24*kód# b.) Deaktiválás: #24# Hívásátirányítás "nem felel" esetén (1) Előfizető azokat a hívásokat, amelyekre megadott időn belül nem felel, átirányíthatja az aktiváláskor megadott másik (előfizetőjének engedélyével rendelkező) telefonszámra. Aktív átirányítás alatt a telefonközpont csak azokat a hívásokat irányítja át az aktiváláskor megadott (előfizetőjének engedélyével rendelkező) telefonszámra, amelyeket a hívott Előfizető adott idő alatt nem válaszol meg (nem veszi fel a kézibeszélőt). (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (3) Az átirányított hívás díjazása: a.) a hívó fél az átirányítást megrendelő Előfizetőig fizeti a hívást, b.) az aktiváláskor megadott telefonszámra átirányított hívás díját a hívásátirányítást kérő Előfizető fizeti a díjcsomagjának megfelelő díjszabás szerint. (4) Alapbeállításként a Hangposta szolgáltatás hívószáma kerül beállításra. (5) Használat: a.) Aktiválás telefonszám megadásával: *26*telefonszám# b.) Deaktiválás: #26# Hatályos: december 01. napjától 24

104 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Párhuzamos csengetés szolgáltatás (1) Előfizető beállíthatja, hogy a telefonszámára érkező hívások a kiegészítő szolgáltatás aktiválásakor megadott másik (előfizetőjének engedélyével rendelkező) telefonszámon (vezetékes, vagy mobil) is kicsörögjenek. A beérkező hívás azon telefonszámon végződik, amelyik készüléket hamarabb felveszik. (2) Az igénybevétel feltételei: EWSD, VoIP. (3) Amennyiben az Előfizető telefonszámára beérkező hívást az aktiváláskor megadott másik (párhuzamosan megcsörgetett) telefonszámon veszik fel, úgy a hívás átirányításként viselkedik, a hívás díjazása: a.) a hívó fél a párhuzamos csengetést megrendelő Előfizetőig fizeti a hívást, b.) az aktiváláskor megadott telefonszámra átirányított hívás díját a hívásátirányítást kérő Előfizető fizeti a díjcsomagjának megfelelő díjszabás szerint. (4) Használat: a.) Aktiválás telefonszám megadásával: *64*telefonszám# b.) Deaktiválás: #64# Rövidített hívószámok (1) Felhasználó a teljes előfizetői szám helyett egy rövid kód beadásával kezdeményezhet hívást. A felhasználni kívánt kódok darabszámát (pl. n*10) megrendeléskor közölni kell. A rövidített számokhoz (kódokhoz) tartozó telefonszámokat a telefonközpont az Előfizető által elvégzett programozása után tárolja. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (3) Hívás díjazása az Előfizető díjcsomagjának megfelelő díjszabás szerint. (4) Használat: a.) Kódhoz tartozó telefonszám megadása: *51*kód*telefonszám# b.) Hívás kód megadásával: *51*kód# c.) Kód törlése: #51*kód# Forródrót (késleltetett) (1) Felhasználó úgy kezdeményezhet automatikusan hívást egy előre megadott (előfizetőjének engedélyével rendelkező vagy nyilvános szolgáltatáshoz tartozó) telefonszámra, hogy felemeli a kézibeszélőt, de a tárcsahang megjelenése ellenére egy megadott ideig nem ad meg hívószámot. A hívás a megadott idő eltelte után az eltárolt telefonszámra épül fel. A tetszőleges telefonszámot az Előfizető adja meg aktiváláskor. A megadott idő lejárta előtt a Felhasználó számbeadással tetszőleges hívást kezdeményezhet, a forródrót funkció nem aktiválódik. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD. (3) SWING rádiós előfizetői hozzáférésen bekapcsolt előfizetőknek a szolgáltatás nem nyújtható. (4) Használat: a.) Aktiválás: *53# b.) Deaktiválás: #53# Hívásvárakoztatás (1) Aktivált kiegészítő szolgáltatás esetén a beszélgetést folytató Felhasználó a hívás alatt hangjelzést kap arról, hogy egy másik hívó éppen hívja az ő telefonszámát. (2) a hívott előfizető a következő lehetőségek közül választhat: a.) a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést, a hívó fél csengetési visszhangot hall b.) az eredeti beszélgetést befejezve a kézibeszélőt letéve fogadhatja az új hívást a csengőhang megjelenése után. c.) a fennálló beszélgetés bontása nélkül ( Flash vagy R gomb) fogadhatja az új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva. A tartásba kapcsolt fél jelzőhangot hall. (3) Felhasználónak fokozottan kell ügyelnie telefonhívásai bontására. Beszélgetés bontása után kb. 3-5 másodpercet szükséges várni a következő hívás kezdeményezésével, mivel a telefonkészülék bontáskapcsolójának egyszeri, gyors megnyomása a Flash vagy R gombbal azonos jelet küld a telefonközpontnak, és a rövid megszakítást a hívás tartásba helyezésének értelmezheti. (4) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. a.) FAX / adathívást a jelzőhang zavarja, adatátvitel idejére javasolt a Hívásvárakozatást kikapcsolni. b.) A Hívásvárakoztatás nem működik együtt a Hívásátirányítás foglaltság esetén és a Ne zavarj! kiegészítő szolgáltatással. (5) Mindkét hívás díját, egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára a tartás állapot alatt is meg kell fizetni. (6) Használat: a.) Aktiválás: *43# b.) Deaktiválás: #43# Hatályos: december 01. napjától 25

105 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet c.) Váltás aktív hívások között: Flash + 1 vagy Három résztvevős konferencia (1) Egy beszélgetést folytató Felhasználó a hívást fenntartva felhívhat egy harmadik felet. Miután a harmadik fél válaszolt a hívásra, a Felhasználó a Flash vagy R gomb és a kód beadásával a következő lehetőségek közül választhat tetszőleges sorrendben: a.) tetszés szerinti oda-vissza kapcsolhat a két hívott fél között, b.) közös beszédúttal konferenciabeszélgetést hozhat létre. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD. (3) Felhasználónak fokozottan kell ügyelnie telefonhívásai bontására. Beszélgetés bontása után kb. 3-5 másodpercet szükséges várni a következő hívás kezdeményezésével, mivel a telefonkészülék bontáskapcsolójának egyszeri, gyors megnyomása a Flash vagy R gombbal azonos jelet küld a telefonközpontnak, így a rövid megszakítást konferencia beszélgetés kezdeményezéseként értelmezheti. (4) Mindkét hívás díját egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára a tartás állapot alatt is meg kell fizetni. (5) Használat: a.) Váltás aktív hívások között: Flash + 1 vagy 2 b.) Konferencia: Flash Kezelői hívásfelajánlás letiltása (1) A kiegészítő szolgáltatás az Előfizető foglaltsága esetén a kezelőszemélyzet hívásfelajánlásának lehetőségét zárja ki. A hívásfelajánlás beszélgetés alatt az un. bekopogó vagy titkossági hang megjelenésével ismerhető fel, és a jelzőhang zavarja a fennálló adat vagy Fax hívásokat. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD Híváskorlátozás jelszóval (1) Előfizető a Szolgáltató által a rendelkezésére bocsátott titkos azonosító kód segítségével a telefonállomásáról kezdeményezhető hívásokat (a segélykérő, hibabejelentő, valamint közvetítőválasztással hívott számok kivételével) telefonkészülékének programozásával az előre meghatározott korlátozás típusokból tetszés szerint korlátozhassa, illetve a korlátozást megszüntethesse. (2) A választható korlátozás típusok (kód) táblázata a Híváskorlátozás tartós üzemeltetői szolgáltatás leírásában (1.7.2 pont) található. (3) Az Előfizető jelszavának cseréjét külön díjazás ellenében kérheti. A jelszó elvesztése vagy illetéktelen személy által történő használata esetén az ebből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. (4) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (5) Használat: a.) Korlátozás megadása: *34*xxxx*kód# b.) Korlátozás törlése: *34*xxxx# c.) Lekérdezés: *#34*kód# (6) Az xxxx 4 jegyű jelszó az Ügyfélszolgálati Irodákban (Invitel pont) adható meg Hívószám kijelzés szolgáltatás (1) A Hívószám kijelzés szolgáltatás az Előfizető számára lehetővé teszi, hogy a beérkező hívás esetén a hívó telefonszámát megjelenítse. (2) A Hívószám kijelzés (CLIP) szolgáltatás az Előfizető megrendelése alapján vehető igénybe a telefonközpont által az első csengetési szünetben küldött FSK jelek vételére és kijelzésre alkalmas telefonkészüléken vagy különálló kijelző berendezésen. (3) A Szolgáltató csak azokat a hívószámokat küldi ki a hívott vonalára, amelyek kijelzését a hívó nem tiltotta le. (4) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (5) Azon előfizetők számára, akik DECT/SWING (rádiós előfizetői hozzáférés), vagy MUX-on (vonaltöbbszöröző) keresztül csatlakoznak a telefonközponthoz, a szolgáltatás nem nyújtható Hívószám (azonosító) kijelzés letiltása (1) A Hívószám kijelzés letiltása szolgáltatás a hívást kezdeményező Felhasználó számára lehetővé teszi, hogy telefonszámát a hívott állomáson folyamatosan vagy hívásonként eseti alkalommal ne jelenjen meg. (2) A Szolgáltató ingyenesen biztosítja az előfizető írásbeli kérelme alapján: a.) a hívó Felhasználónak, hogy hívásonként letilthassa az azonosítója (telefonszáma) kijelzését a hívott készüléken, b.) a hívó Előfizetőnek, hogy előfizetői hozzáférési pontonként letilthassa az azonosítója kijelzését a hívott készüléken, Hatályos: december 01. napjától 26

106 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet c.) a hívó Felhasználónak, hogy hívásonként a b.) pontban szereplő állandó tiltás ellenére- lehetővé tegye azonosítója kijelzését a hívott készüléken, d.) hívott előfizetőnek, hogy készülékén a hívó azonosítója ne jelenjen meg e.) a hívott előfizetőnek, hogy megtagadja azon hívások fogadását, amelyek esetében a hívó letiltotta az azonosítója kijelzését, f.) a hívott előfizetőnek, hogy azonosítója ne jelenjen meg a hívó fél készülékén (kapcsolt vonal azonosító kijelzésének letiltása) lásd: (3) bekezdés. (3) A (2) bekezdés a.), d.), e.) pontjaiban meghatározott esetekben az Előfizető - amennyiben a végberendezése erre alkalmas külön megrendelés nélkül, a telefonközpont programozásával, esetileg is elvégezheti a hívószám kijelzés letiltását. (4) A Szolgáltató ingyenesen biztosítja az Előfizető számára, hogy amennyiben a készülékére érkező hívásokat kérésére a Szolgáltató automatikusan egy másik hívószámú készülékre irányítja át, abban az esetben rendelkezhessen, hogy a hívó készüléken ne jelenjen meg olyan adat, amely a.) arra a telefonszámra utalna, amelyre az átirányítás történt, vagy b.) annak az előfizetőnek a személyére utalna, akihez az átirányítás történt. (5) Az azonosító kijelzésre vonatkozó, fenti bekezdésekben foglaltak teljesítésének feltétele, hogy az Előfizető erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tegyen és rendelkezzen a hívások letiltására alkalmas készülékkel. (6) Az (1) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott letiltás nem alkalmazható az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. (III.26.) BM rendeletben meghatározott, valamint a segélyhívó szolgálatok (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat, 112 egységes európai segélyhívószámra) hívószámaira irányuló hívások esetén. A segélyhívások megválaszolása céljából a Szolgáltató köteles a segélyhívó szolgálatok kérésére rendelkezésre bocsátani a hívó fél azonosítására vonatkozó adatokat akkor is, ha a hívó fél hozzájárulása hiányzik, vagy a hozzájárulást a hívó fél visszavonta. (7) A nyilvános állomások és a megbízott kezelésű nyilvános állomások esetén a hívószámkijelzés hívásonkénti tiltására nincs lehetőség, a hívószám kijelzése minden esetben engedélyezett. (8) Amennyiben az előfizetői szerződés megkötéskor a hívószám kijelzésre vonatkozó kérdésre az Előfizető nem nyilatkozik, úgy a telefonszáma alapbeállításként nem jelenik meg a hívott félnél. (9) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (10) Használat: a.) Hívószám kijelzésének letiltása egy hívás esetén: *31*hívószám tárcsás telefonkészülékről: 130 és a hívószám b.) Hívószám kijelzésének engedélyezése egy hívás esetén: #31*hívószám tárcsás telefonkészülékről: 131 és a hívószám 1.5 ISDN KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (1) Az ISDN kiegészítő szolgáltatások a telefon kiegészítő szolgáltatásokon felül, az ISDN alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan egyéb többlet (hálózati és/vagy információs) szolgáltatásokat nyújtanak az igénybe vevőknek. A digitális telefonközpontok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele az előfizetők számára választható, azokat igény szerint külön kell megrendelni vagy aktiválni. (2) A kiegészítő szolgáltatásokat az előfizetők az előfizetői szerződéskötésre nyitva álló lehetőségek és vonatkozó szabályok szerint rendelhetik meg, módosíthatják vagy mondhatják le. A megrendelés határozott időre vagy visszavonásig kérhető. A Szolgáltató hálózatában üzemelő különböző telefonközpont-típusokban elérhető kiegészítő szolgáltatások köre eltérhet, a leírás az erre vonatkozó információt tartalmazza. Az Előfizetőt kiszolgáló központtípusról az Előfizető az ügyfélszolgálatokon kérhet tájékoztatást. (3) Az alapkészletbe tartozó kiegészítő szolgáltatások hozzárendelése az ISDN csatlakozás létesítésekor automatikusan megtörténik. (4) Az ISDN kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a jogosítás után azonnal működnek, és vannak, amelyeket a Felhasználó aktiválással és deaktiválással tud be- és kikapcsolni. a.) A szolgáltatás aktiválása annak "készenléti", működésre kész állapotba helyezését jelenti. A deaktiválás során a szolgáltatást a készenléti állapoton kívül helyezik, így a következő aktiválásig az nem működőképes. A szolgáltatás igénybevételére az Előfizető annak lemondásáig jogosult. b.) Az állandó üzemmódú szolgáltatások aktiválását a Szolgáltató végzi a megrendelés után, vagyis ezek a Felhasználótól külön aktiválást, vagy működtetést nem igényelnek és a lemondásig folyamatosan igénybe vehetők. c.) A félállandó üzemmódú szolgáltatások csak a megrendelés után, az Előfizető által végzett aktiválás és deaktiválás között működnek. Aktivált állapotban működésük automatikus, külön beavatkozást nem igényel. d.) A hívásonkénti üzemmódú szolgáltatásokat a Felhasználó hívásonként működteti, igényei szerint. Aktiválásukat a Szolgáltató végzi a megrendelés után. Hatályos: december 01. napjától 27

107 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Közvetlen beválasztás (DDI - Direct Dialling In) (1) Ha az Előfizető olyan digitális alközponttal rendelkezik, amely alkalmas ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozás fogadására, akkor e szolgáltatás megrendelésével lehetővé válik, hogy az alközpont meghatározott (vagy összes) mellékállomásait a távbeszélő hálózatból közvetlenül, kezelő beavatkozása nélkül hívhassák (vidéken hat-, Budapesten hétjegyű számmal). (2) A szolgáltatás állandó üzemmódú Többszörös előfizetői szám (MSN Multiple Subscriber Number) (1) Ez a szolgáltatás a közvetlen beválasztás megfelelője nem alközponti előfizetők számára. Segítségével egy ISDN2 csatlakozáshoz több hívószám rendelhető, így a végberendezések más-más telefonszámmal hívhatók. Az egyes végberendezésekbe az előfizető programozza a telefonszámot. (2) A szolgáltatás állandó üzemmódú Kapcsolt szám azonosítás (COLP Connected Line Identification Presentation) (1) A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívó fél készüléke kijelezze a ténylegesen kapcsolt telefonszámot, ha ezt a hívott fél nem tiltotta meg. Ez egyrészt a hívott számok helyességének ellenőrzését szolgálhatja, másrészt akkor van jelentősége, ha a hívott fél hívásátirányítás szolgáltatást vesz igénybe, és a hívás nem az eredetileg hívott hívószámra épül fel. Ha a hívott fél a hívást átirányította egy másik előfizetői számra, a másik előfizető ha jogosult a szolgáltatásra megtilthatja hívószámának kijelzését a hívónál. (2) A szolgáltatás állandó üzemmódban működik Kapcsoltszám- azonosítás letiltása (COLR Connected Line Identification Restriction) (1) Az Előfizető letilthatja hívószámának a hívó fél készülékén történő kijelzését. (2) A szolgáltatás állandó és hívásonkénti üzemmódban is rendelkezésre áll Alácímzés (SUB Sub-addressing) (1) Az ISDN-címzésnek a telefonszámon kívül része lehet egy legfeljebb 20 számjegyből és karakterből álló alcím is (max. 20 oktett). Ezt a hívó fél küldi el a hívottnak. A hálózat az alcímet változtatás nélkül továbbítja, azt hálózaton belüli irányítási célokra nem használja. A szolgáltatás csak ISDN-előfizetők között, hívásonkénti üzemmódban vehető igénybe. (2) Működtetése az alcím elküldésével történik, külön aktiválást nem igényel Csoportos vonalkeresés (LHT Line Hunting) (1) A szolgáltatás igénybevétele lehetővé teszi, hogy ISDN2 vagy ISDN30 csatlakozáson keresztül kapcsolódó alközpontok számára a Szolgáltató telefonközpontja PBX vonalcsoportot képezzen. A PBX vonalcsoportban lévő vonalak egyetlen hívószámmal (Vezérszám) érhetők el. Ha a közvetlen beválasztás szolgáltatással együtt veszik igénybe, akkor bármely, beválasztásos hívószámra érkező hívás továbbításához a telefonközpont a PBX vonalcsoporton belül keres szabad B-csatornát. (2) A szolgáltatás állandó üzemmódban működik Hívástartás (HOLD Call Hold) (1) A hívástartás szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy folyamatban lévő hívását felfüggessze, majd később újra folytassa. A másik féllel a tartásba helyezés alatt az összeköttetés nem szakad meg. Az előfizetőnek egyszerre több tartásban lévő hívása is lehet, ezeket a saját maga által adott azonosítókkal különböztetheti meg. (2) A szolgáltatás hívásonkénti üzemmódú, vagyis az Felhasználónak jeleznie kell a telefonközpont felé, ha egy hívást tartásba kíván helyezni vagy visszavenni Végberendezés-hordozhatóság (TP Terminal Portability) (1) Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hívó vagy hívott előfizető hívás közben készülékét az S-buszról lecsatlakoztathassa, majd azt egy másik előfizetői hozzáférési ponthoz kapcsolva a hívást helyreállítsa. A felfüggesztés és a helyreállítás között 3 perc áll az előfizető rendelkezésére. (2) A szolgáltatás csak ISDN2 csatlakozáson és csak interaktív (pl. telefon, videotelefon) szolgáltatásoknál vehető igénybe, egyéb szolgáltatásoknál (fax, adattovábbítás) nem. (3) Üzemmódja hívásonkénti, továbbá funkcionális protokollal vehető igénybe. A Felhasználónak jeleznie kell a telefonközpontnak a tartásba helyezést, illetve a készülék újbóli csatlakoztatása után a korábbi hívások helyreállításának szándékát. Hatályos: december 01. napjától 28

108 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Díjazási információk közlése hívás közben (AOC-D Advice of Charge-Direct) (1) Lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy az általa kezdeményezett hívások alkalmával információt kapjon a hívás addigi díjáról. A megjelenő információk tájékoztató jellegűek, nem alkalmasak arra, hogy a hívás díjszabás szerinti pontos díja megállapítható legyen. (2) A szolgáltatás állandó vagy hívásonkénti üzemmódban működik. (3) Állandó üzemmódban a szolgáltatás megrendelésétől annak lemondásáig az előfizető minden kezdeményezett hívásról kap díjazási információt. Hívásonkénti üzemmódban az előfizető megválaszthatja, mely hívásoknál tart igényt a díjazási információkra, s ezt jeleznie kell a telefonközpontnak Díjazási információk közlése hívásbontáskor (AOC-E Advice of Charge-End) (1) Lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy az általa kezdeményezett hívások alkalmával információt kapjon a hívás befejezésekor a hívásért felszámított teljes díjról, és ezt a végberendezés kijelzőjén megtekinthesse. A megjelenő információk nem alkalmasak arra, hogy a hívás pontos díja megállapítható legyen. (2) A szolgáltatás állandó vagy hívásonkénti üzemmódban működik. (3) Állandó üzemmódban a szolgáltatás megrendelésétől annak lemondásáig az Előfizető minden kezdeményezett hívásról kap díjazási információt. Hívásonkénti üzemmódban az Előfizető megválaszthatja, mely hívásoknál tart igényt a díjazási információkra, s ezt jeleznie kell a telefonközpontnak Használók közötti üzenettovábbítás (1) A szolgáltatás segítségével a hívó fél a hívás kezdeményezésekor és bontásakor legfeljebb 32 karakterből álló üzenetet küldhet a hívottnak, készüléke nyomógombjainak segítségével. Az üzenet akkor is megjelenik a hívott készülékén, ha az éppen foglalt. Ha a hívott nem fogadja a hívást, készüléke az üzenetet megjegyezheti, és később a hívó számával együtt kilistázhatja. (2) A szolgáltatás nemcsak távbeszélő célokra használható, hanem pl. távfelügyeleti rendszereknél jogosultságellenőrzésre (ilyenkor az üzenet tartalma lehet jelszó is), vagy egy hívás automatikus megszakítására, ha az üzenet tartalma nagyobb prioritású hívást jelez (pl. kombinált adatátviteli/biztonsági rendszerekben az adatátvitel megszakítása a biztonsági ellenőrzés idejére). (3) A szolgáltatás csak ISDN-előfizetők között működik és működtetése az üzenet elküldésével történik. (4) Hívásonkénti üzemmódban működik. 1.6 KEZELŐI SZOLGÁLTATÁSOK Tudakozó szolgáltatás Belföldi Tudakozó (1) Előfizetői vagy nyilvános telefon állomásról tudakozódni lehet arról, hogy: a.) a névvel és címmel megjelölt természetes vagy jogi személy előfizető-e és állomásának mi a kapcsolási száma; b.) a kapcsolási számmal megjelölt állomásnak ki az előfizetője és mi a címe; c.) kapcsolási szám alapján az adott nyilvános telefon állomás mely címen található, illetve egy adott címen található nyilvános telefon állomás mely kapcsolási számon hívható. (2) A szolgáltatás a belföldi tudakozó-szolgálat kijelölt hívószámán (198, 11888) vehető igénybe. (3) Egy hívás során legfeljebb négy tudakozódást lehet kérni. (4) Az Előfizető nyilatkozata alapján titkos telefonvonal adatairól a tudakozó nem ad felvilágosítást. (5) A szolgáltatás igénybevételéért az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni Egyetemes országos belföldi tudakozó (1) A szolgáltatás szeptember 1-től vehető igénybe. (2) Előfizetői vagy nyilvános telefon állomásról tudakozódni lehet arról, hogy: a.) a névvel és címmel megjelölt természetes vagy jogi személy előfizető-e és állomásának mi a kapcsolási száma; b.) a kapcsolási számmal megjelölt állomásnak ki az előfizetője és mi a címe; c.) kapcsolási szám alapján az adott nyilvános telefon állomás mely címen található, illetve egy adott címen található nyilvános telefon állomás mely kapcsolási számon hívható. (3) A szolgáltatás az egyetemes belföldi tudakozó-szolgálat kijelölt hívószámán (11800) vehető igénybe. (4) Egy hívás során legfeljebb négy tudakozódást lehet kérni. (5) Az Előfizető nyilatkozata alapján titkos telefonvonal adatairól a tudakozó nem ad felvilágosítást. (6) A szolgáltatás igénybevételéért az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni. Hatályos: december 01. napjától 29

109 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Tudakozó gyorshívás (1) A tudakozódás végén, a kért telefonszám bemondása után a tudakozó ügyfélnek lehetősége van arra, hogy akár egyetlen gombnyomással részére a Szolgáltató felhívja és kapcsolja a keresett számot. Sikeres kapcsolás esetén a szolgáltatás díja mellett a beszélgetésért a normál díjszabásnak megfelelő forgalmi díjat kell fizetni. Amennyiben több telefonszám után érdeklődik, az utolsó keresett szám kapcsolható a Gyorshívás segítségével. (2) A tudakozó ügyfél számára a tudakozódás végén a keresett szám bemondása után a rendszer felajánlja, hogy a keresett számmal összekapcsolja. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél helyett a szolgáltató tudakozórendszere hívja fel a kikeresett számot. A Gyorshívás szolgáltatással a Híváskorlátozás szolgáltatás által állandó módon letiltott hívásirányok is elérhetővé válnak. (3) Az igénybevétel feltételei: a.) a szolgáltatás igénybevételére alkalmas nyomógombos előfizetői készülék (DTMF készülék, TONE üzemmódba kapcsolva), b.) amennyiben a hívó nem a Szolgáltató előfizetője, csak azon vezetékes helyi és mobilszolgáltató hálózatából érhető el a szolgáltatás, amelyből az országos tudakozó szolgáltatás hívható, és a szolgáltatók között a Gyorshívásra vonatkozó szerződés érvényben van, c.) a hívott előfizető telefonszámának szerepelnie kell a tudakozó adatbázisában, d.) a hívó Előfizető telefonvonala nem lehet díjtartozás miatt korlátozva. (4) Az igénybevétel korlátai: Nem kérhető a Gyorshívás, ha: a.) a hívás nyilvános állomásokról kezdeményezett tudakozóhívás, b.) a keresett telefonszám külföldi, c.) az Előfizető kérte a szolgáltatás tiltását a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, d.) a keresett telefonszám az előfizető nyilatkozata alapján titkos minősítésű, e.) a keresett telefonszám 0640, 0680, 0681, 0690, 0691 kezdetű szám (kék szám, zöld szám, emeltdíjas szám), f.) az Előfizető előre fizetett kártyás (pre-paid) telefonszolgáltatást vesz igénybe. (5) A gyorshívás szolgáltatás igénybevételéért a tudakozódáson felül az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni Nemzetközi Tudakozó (1) A nemzetközi tudakozószolgáltatás igénybevételével információ kérhető arról, hogy egy névvel és címmel megjelölt személy előfizető-e, és ha igen, mi a telefonszáma. (2) A szolgáltatás a nemzetközi tudakozó-szolgálat hívószámán (199, 11811) vehető igénybe. (3) A szolgáltatás igénybevételéért az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni Különleges Tudakozó (1) A Különleges Tudakozó olyan kényelmi szolgáltatás, amelynek célja a tudakozószolgáltatásnál bővebb információátadás, ezáltal az Előfizetők információigényének szélesebb körű kielégítése. A szolgáltatás tanácsadást, véleményeket, állásfoglalásokat nem biztosít. (2) A Különleges Tudakozó szolgáltatással az alábbi információk érhetők el: a.) Közérdekű és weboldalcímek, b.) olyan széleskörű információk, amelyekre a mindennapi életben szükség lehet, és általában nem állnak rendelkezésre egy helyen, strukturált és többféle szempont szerinti keresésre alkalmas módon (pl. menetrendek, árfolyamok, bankkártya információk, mozi- és színházműsor), c.) olyan egyedi információk, melyek lexikonok, enciklopédiák, gyűjtemények, vagy más hiteles forrású adatok alapján behatárolhatók (pl.: irodalom, történelem stb. témakörben), d.) a hívó által megadott keresési szempont alapján, számbeli korlátozás nélkül lakossági apróhirdetések tartalma (pl.: ingatlan, gépjármű és álláshirdetések). (2) A hívószámon bejelentkező kezelő az Előfizető által megadott szempontok alapján keresi meg és biztosítja a kívánt információkat. A Szolgáltató kizárólag kezelői szolgáltatásokat nyújt (a kért információ megkeresése, kiadása), a tartalom hitelességéért és pontosságáért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató valamennyi tájékoztatás alkalmával megjelöli az adat, információ forrását. (3) A szolgáltatás keretében az Előfizető kérésére külön díjazás ellenében a kikeresett információk (előfizető neve, címe, telefonszáma) en is elküldhetőek. (4) A szolgáltatás a Különleges Tudakozó hívószámán (197, 11811) a Szolgáltató szolgáltatási területén (és bármely, a szolgáltatásra megállapodott társszolgáltató hálózatából) bármely telefon-állomásról, igénybe vehető. (5) A szolgáltatás igénybevételéért az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni. Hatályos: december 01. napjától 30

110 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Különleges Tudakozó gyorshívás (1) A tudakozódás végén, a kért telefonszám bemondása után a tudakozó ügyfélnek lehetősége van arra, hogy akár egyetlen gombnyomással részére a Szolgáltató felhívja és kapcsolja a keresett számot. Sikeres kapcsolás esetén a szolgáltatás díja mellett a beszélgetésért a normál díjszabásnak megfelelő forgalmi díjat kell fizetni. Amennyiben több telefonszám után érdeklődik, az utolsó keresett szám kapcsolható a Gyorshívás segítségével. (2) A tudakozó ügyfél számára a tudakozódás végén a keresett szám bemondása után a rendszer felajánlja, hogy a keresett számmal összekapcsolja. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél helyett a szolgáltató tudakozórendszere hívja fel a kikeresett számot. A Gyorshívás szolgáltatással a Híváskorlátozás szolgáltatás által állandó módon letiltott hívásirányok is elérhetővé válnak. (3) Az igénybevétel feltételei: a.) a szolgáltatás igénybevételére alkalmas nyomógombos előfizetői készülék (DTMF készülék, TONE üzemmódba kapcsolva), b.) amennyiben a hívó nem a Szolgáltató előfizetője, csak azon vezetékes helyi és mobilszolgáltató hálózatából érhető el a szolgáltatás, amelyből az országos tudakozó szolgáltatás hívható, és a szolgáltatók között a Gyorshívásra vonatkozó szerződés érvényben van, c.) a hívott előfizető telefonszámának szerepelnie kell a tudakozó adatbázisában, d.) a hívó Előfizető telefonvonala nem lehet díjtartozás miatt korlátozva. (4) Az igénybevétel korlátai: Nem kérhető a Gyorshívás, ha: a.) a hívás nyilvános állomásokról kezdeményezett tudakozóhívás, b.) a keresett telefonszám külföldi, c.) az Előfizető kérte a szolgáltatás tiltását a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, d.) a keresett telefonszám az előfizető nyilatkozata alapján titkos minősítésű, e.) a keresett telefonszám 0640, 0680, 0681, 0690, 0691 kezdetű szám (kék szám, zöld szám, emeltdíjas szám), f.) az Előfizető előre fizetett kártyás (pre-paid) telefonszolgáltatást vesz igénybe. (5) A gyorshívás szolgáltatás igénybevételéért a tudakozódáson felül az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni Hang kezdeményezésű SMS Tudakozó szolgáltatás (1) A Belföldi Tudakozón (198, 11888) és a Különleges Tudakozón (197, 11811) a tudakozódó ügyfél számára külön díjazás ellenében a kért adatokat (előfizető neve, címe, telefonszáma) SMS útján automata küldi meg. (2) A tudakozódást követően az automata felajánlja a kikeresett információk (előfizető neve, címe, telefonszáma) SMS-ben történő kiküldését a.) arra a számra, amelyről a tudakozódó ügyfél a hívást kezdeményezte, vagy választása szerint b.) a tudakozódó ügyfél által megadott telefonszámra. (3) Az igénybevétel feltételei a.) Amennyiben a hívást kezdeményező nem a Szolgáltató előfizetője, csak azon vezetékes helyi és mobilszolgáltató hálózatából érhető el a szolgáltatás, amelyből az országos tudakozó szolgáltatás hívható, és a szolgáltatók között az SMS Tudakozóra vonatkozó szerződés érvényben van. b.) A hívó fél számának szerepelnie kell a tudakozó adatbázisában. c.) Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során a hívószámkijelzését letiltó ügyfél SMS-ben történő válaszadást igényel, akkor ezzel tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy hívószáma kijelzésre kerüljön és igényének teljesítése céljából a szolgáltató azt felhasználja. d.) A tudakozódó ügyfél kifejezetten kéri vagy hozzájárul a tudakozói válasz SMS-ben történő fogadásához és az ügyfél tudomásul veszi, hogy e nyilatkozatát a szolgáltató rögzíti. Az ügyfél e nyilatkozata a tudakozó szolgáltatás keretében történő kéretlen SMS küldését kizárja. e.) A tudakozói adatok más célszámra történő küldését az ügyfél abban az esetben kérheti, ha az adott célszám saját előfizetésében áll. Szolgáltató az ügyfél nyilatkozatában foglaltak valódiságtartalmát nem köteles vizsgálni, azért kizárólag az SMS küldését igénylő ügyfél tartozik felelősséggel. (4) Az igénybevétel korlátai a.) Hívásonként maximum egy tudakozódás lehetséges. b.) Nem vehető igénybe a szolgáltatás, ha (i) az előfizető szolgáltatója nem engedélyezi / nem rendelte meg ügyfeleinek a szolgáltatást, (ii) az Előfizető előre fizetett kártyás (pre-paid) telefonszolgáltatást vesz igénybe, (iii) a Különleges Tudakozó / Belföldi tudakozó hívását nyilvános állomásról kezdeményezték, (iv) az állomás műszaki vagy bármilyen okból tiltó listára került (pl. távhívásból kizárt alközpontok), (v) amennyiben az ügyfél előfizetői számán letiltotta az SMS fogadás szolgáltatást, (vi) az Előfizető kérte a szolgáltatás tiltását a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, (vii) a tudakozódó ügyfél nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételhez szükséges jogosultsággal, (viii) a hívó nem földrajzi (kék, zöld) számokról hívta a Belföldi tudakozót / Különleges Tudakozót. Hatályos: december 01. napjától 31

111 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (5) Egyéb korlát: Hibás alközponti vagy ISDN NT programozás esetén az SMS-t az ISDN vezérszámra kézbesíti a Szolgáltató. (6) A küldött SMS díjazásra kerül, amelyet a SMS Tudakozó Szolgáltatást hívó Előfizető fizet meg az ÁSZF 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) meghatározott díjtételek szerint Kezelői ébresztés (1) Az Előfizető a 193 vagy a hívószámon, vagy írásban kérheti, hogy állomását a kezelő vagy a telefonközpont ébresztés / figyelmeztetés céljából egy alkalommal, vagy több napon át ugyanabban az időpontban felcsengesse. (2) Telefonon csak arról az állomásról lehet ilyen szolgáltatást bejelenteni, amelynek felcsengetését kérik. (3) Az ébresztést kérő Előfizetőt Szolgáltató minden esetben azonosítja. (4) A Szolgáltató a csengetést a kért időpontban teljesíti, amennyiben az az első alkalommal nem jár sikerrel (Előfizető nem veszi fel a kézibeszélőt), azt még kétszer megismétli. A szolgáltatást abban az esetben is teljesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető nem jelentkezik. (5) A szolgáltatás igénybevételéért az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) meghatározott díjat kell megfizetni Country Direct (1) A Magyar Telekom Nyrt. olyan szolgáltatása, amelyhez a hozzáférést a Szolgáltató biztosítja az előfizetői részére. (2) A Country Direct közvetlen híváslehetőség Magyarországról külföldre a külföldi ország kezelőjén keresztül. (3) A szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételek szerint nyújtja Kézi kapcsolások különszolgáltatásai (1) A Magyar Telekom Nyrt. olyan szolgáltatása, amelyhez a hozzáférést a Szolgáltató biztosítja az előfizetői részére. (2) A belföldi és nemzetközi kézi kapcsolású beszélgetések igénybevételekor kezelői különszolgáltatások is kérhetők. a.) Személyhez szóló beszélgetés b.) a hívott költségére kért beszélgetés (R-beszélgetés) (csak nemzetközi kézi kapcsoláshoz vehető igénybe) c.) meghívással kért beszélgetés d.) kezelői konferenciabeszélgetés e.) időközlés, díjközlés (3) A különszolgáltatásokat a Magyar Telekom Nyrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételek szerint nyújtja Távirat szolgáltatás (1) A Távirat szolgáltatás a Magyar Telekom Nyrt. olyan szolgáltatása, amelyhez a hozzáférést a Szolgáltató díjmentesen biztosítja az előfizetők részére, amelynek díját a Magyar Telekom Nyrt. adatközlése alapján közvetített szolgáltatásként utólag számlázza ki. (2) A távirat olyan, a feladó (küldő) által megfogalmazott, leírt vagy távközlési úton eljuttatott (leírt vagy bemondott) közlemény, amelyet azzal a megbízással ad át a megbízott szolgáltatónak, hogy azt a felvevőhelyről a rendeltetési helyre a lehető legrövidebb időn belül továbbítsa és a címzettnek a táviratfajtára meghatározott időn belül kézbesítse. A közönséges magántáviratok 6 vagy 24 órás kézbesítési feltétellel adhatók fel. (3) A szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételek és díjak szerint nyújtja. (4) A táviratok telefonon történő felvétele a 192-es hívószámon folyamatosan történik. 1.7 EGYÉB ÜZEMELTETŐI SZOLGÁLTATÁSOK (1) A Szolgáltató az alap és kiegészítő szolgáltatásokon túlmenően egyéb üzemeltetői szolgáltatásokat is nyújt. Ezek igénybevétele az előfizetők számára egyedileg választható, külön kell azokat megrendelni. (2) A kiegészítő szolgáltatásokat az előfizetők az előfizetői szerződéskötésre nyitva álló lehetőségek és vonatkozó szabályok szerint rendelhetik meg, módosíthatják vagy mondhatják le. A megrendelés határozott időre vagy visszavonásig kérhető. Hatályos: december 01. napjától 32

112 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Tételes számlamelléklet (hívásrészletező) (1) A Szolgáltató az Előfizető megrendelése alapján, az ÁSZF 2.1. számú mellékletében (Díjszabás) szereplő díj ellenében az Előfizető részére a használattól függő díjakat is tartalmazó (telefon forgalmi, internet adatforgalmi vagy eseti megrendelési) számla mellékleteként a kötelezően feltüntetendő adatoknál részletesebb listát biztosít. (2) A számlamelléklet megrendelése történhet eseti vagy rendszeres jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig. A kimutatásban igényelhető legkisebb időegység egy hónap. (3) A számlamelléklet a következőket tartalmazza telefonszolgáltatás esetén: a.) a hívott telefonszáma, b.) a hívás kezdő időpontja, c.) a hívás időtartama, d.) a hívásegység díja, e.) a hívás díja. (4) A Szolgáltató a számlarészletezőt az ÁSZF-ben szabályozottak szerint adja át az előfizetőnek. (5) A számlamellékletet a Szolgáltató az Előfizető megrendelése szerint, elektronikus levélben, adathordozón vagy nyomtatott formában adja ki. A Szolgáltató Az elektronikus számlamelléklet kiküldését az Előfizető által megadott címre teljesíti. (6) A Szolgáltató az Internetes SMTP transzfer megkezdésétől ( elküldésétől) számítva nem vállal felelősséget a Felhasználó(k) vagy az Előfizető személyes adatainak biztonságáért. (7) Eseti számlamelléklet elkészítésének időtartama legfeljebb a megrendeléstől számított egy hét, a rendszeres számlamellékletet a Szolgáltató a hírközlési szolgáltatások számlájával együtt küldi meg az Előfizető részére Híváskorlátozás tartós (1) A szolgáltatás igénybevételének időtartama a telefonvonalról kezdeményezhető hívástípusokat a Szolgáltató az Előfizető által megjelölt módon és célból korlátozza. (2) A választható korlátozás típusok: Kód Leírás 01 Nemzetközi hívások letiltása 02 Nemzetközi és emelt díjas hívások letiltása 03 Nemzetközi, emelt díjas, adományvonalak, belföldi távhívás és mobilhívások letiltása (Hívható: 0621, 0640, 0651, 0680) 04 Csak a segélykérő és egyéb ingyenes telefonszámok hívhatók 05 Nemzetközi, emelt díjas és adományvonal hívásának letiltása 06 Emelt díjas hívások letiltása 07 Emelt díjas és mobilhívások letiltása 08 Emelt díjas és adományvonal hívásának letiltása 09 Emelt díjas, mobil és adományvonal hívásának letiltása 10 Nemzetközi, emelt díjas, mobil és adományvonal hívásának letiltása 11 Nemzetközi, emelt díjas és mobilhívások letiltása (3) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (4) A segélykérő és a hibabejelentésre irányuló hívás nem korlátozható Szöveges tájékoztatás számváltozásról (1) Amennyiben az Előfizető telefonszáma az Előfizető kérésére megváltozik, legfeljebb 6 hónapra megrendelheti, hogy a korábbi számot hívókat a telefonközpont tájékoztassa a számváltozásról. (2) A Szolgáltató által műszaki okok miatt kezdeményezett számváltozás esetén a tájékoztatás 6 hónapig díjmentesen kérhető. (3) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD Indítójel díjszámláláshoz (Díjindító jel) (1) A Szolgáltató díjindító jelet (12 khz sávon kívüli jelzés) biztosít az Előfizető alközpontja, illetve a telefonkészülékénél elhelyezett díjszámító berendezés számára, amely az alközpont, illetve a berendezés megfelelő programozása esetén lehetővé teszi a díjszámítást. A díjindító jel a beszédkapcsolat felépülésekor a hívott jelentkezésekor kerül elküldésre. (2) A díjszámító berendezés beszerzése és felszerelése az Előfizető saját költségére történik, figyelembe véve, hogy a hálózathoz csak szabványos berendezés csatlakoztatható. (3) A Díjszámító berendezés tájékoztató jellegű, a Szolgáltató számlareklamáció esetén bizonyítási eszközként nem fogadja el. (4) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD. (5) DECT/SWING, Wimax rádiós előfizetői hozzáférésen, MUX (vonaltöbbszöröző) esetén valamint VoIP telefonszolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás nem biztosítható. Hatályos: december 01. napjától 33

113 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Vonalcsoport szolgáltatás (Hívássoroló - PBX) (1) Lehetővé teszi vonalcsoport létrehozását több analóg telefonvonal összefogásával. A vonalcsoport tagjai egy közös kapcsolási számon (Vezérszám) érhetők el. A közös Vezérszámra érkező hívásokat a központ az elsőként megtalált szabad vonalra kapcsolja. (2) A keresés módja kétféle lehet: a.) soros, amikor a vezérvonalnál kezdődik és a vonalak meghatározott sorrendjében történik. b.) elosztott, amikor a keresés az utoljára lefoglalt vonal után kezdődik. A keresés módjáról az Előfizető megrendeléskor dönt, egyúttal meghatározza az egyes vonalak prioritási sorrendjét. (3) Az igénybevétel feltétele: AXE, EWSD, VoIP Áramkör és kapcsolási szám tartalékolása (1) Az előfizetői berendezés létesítéséhez (üzemben tartásához) szükséges áramkört és/vagy kapcsolási számot a Szolgáltató az előfizető kérésére abban az esetben tartalékolja, amennyiben a berendezés felszerelését vagy áthelyezését (átalakítását, kicserélését) rajta kívül álló ok miatt három hónapon belül nem tudja elvégezni és a kérelmező a tartalékolási díj megfizetését vállalja. (2) Az áramkör és/vagy a kapcsolási szám tartalékolását az Előfizető felmondással megszüntetheti. A felmondási idő 15 nap. A beszedett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza. (3) A tartalékolás díja megegyezik az előfizető kérésére történő szünetelés díjával Hangos számla (1710) (1) Az előfizető saját telefonszámáról a szolgáltatás hívószámának felhívását követően hangbemondás útján tájékoztatást kap az aktuális havi hívás díjak feldolgozásának időpontjáról és a díj bruttó forint összegéről. A hangbemondás a Mini díjcsomag előfizetőknek közli a díjcsomagban igénybe vehető kedvezmény havi maximális bruttó összegét is. (2) A szolgáltatás hívószáma: 1710 (3) A szolgáltatás a Szolgáltató szolgáltatási területeiről a vezetékes analóg és ISDN2 távbeszélő állomásokról a nap 24 órájában érhető el. (4) Az alábbi hívások esetén nem kaphat a hívó információt: a.) Nem Szolgáltató hálózatában üzemelő telefonvonalakról és mobil készülékekről b.) Nyilvános távbeszélő állomásokról (beleértve a megbízott kezelésű nyilvános távbeszélő állomásokat is) c.) ISDN30-as vonalakról d.) Szolgálati vonalakról e.) PBX-be kötött vonalakról (5) A szolgáltatást a hívás díjának megfizetése mellett a saját telefonszámukról azok az előfizetők vehetik igénybe, akik részére a szolgáltatás elérhetősége biztosított. A Szolgáltató a hívás díját utólag a telefonszámlán számlázza ki Előfizető részére. (6) A szolgáltatás tájékoztató jellegű, a hangbemondással közölt díj összege nem tartalmazza az előfizetési díjat, az igénybe vett egyéb szolgáltatások díját és az előfizetőt a díjcsomagja alapján megillető kedvezményeket. A 27, 28, 32, 57, 62 és 63, 66, 68, 89 és 95-ös primer körzetekben a Szolgáltató a szolgáltatást oly módon nyújtja, hogy a hangbemondáskor közölt adatok időpontja és a ténylegesen feldolgozott adatok időpontja között maximum 48 óra eltérés lehetséges, a hangbemondáskor közölt díjakban nem szerepel a fent említett két időpont között keletkezett hívások díja Üzleti konferencia szolgáltatás (1) A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználók a telefonhálózaton keresztül két, vagy annál több résztvevős konferenciabeszélgetést folytassanak. A szolgáltatás megrendelés vagy szerződéskötés nélkül, egyéni, és üzleti előfizetők részére egyaránt, esetenként, ráutaló magtartással vehető igénybe. A szolgáltatás igénybe vételéhez a felhasználók az Üzleti Konferencia telefonszámának tárcsázását követően, egy általuk előre meghatározott 5 számjegyű kóddal kapcsolódnak össze. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD a.) A szolgáltatásnak nincsenek területi és műszaki korlátai, azt igénybe veheti minden belföldi vezetékesés mobiltelefon előfizető, valamint külföldi előfizetők egyaránt. A szolgáltatás igénybe vételéhez DTMF (tone) üzemmódú készülék szükséges. b.) Az ISDN előfizetők a 3.1 Khz-es audio szerviz használatával érhetik el a szolgáltatást. c.) A szolgáltatás a 63-as körzetben érhető el (3) A szolgáltatás telefonszáma: a.) b.) külföldről az adott ország nemzetközi kijelölő száma; 36; Hatályos: december 01. napjától 34

114 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (3) A szolgáltatás díjazása a Felhasználó mindenkori díjcsomagja szerinti, a hívásviszonylatnak megfelelő tarifa alapján, a Felhasználó részére telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató által kibocsátott számlán történik Chattincs - Csevegővonal A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató hatállyal megszüntette A hangposta szolgáltatás (1) A Hangposta olyan kommunikációs eszköz, amely információáramlást tesz lehetővé a kommunikálni kívánó felek között, azok valós idejű összekapcsolása nélkül. A hangpostafiók az előfizetőhöz rendelt olyan számítástechnikai rendszer-felület, amely a távközlő hálózaton továbbított hangüzeneteket elektronikus úton tárolja, és visszajátssza azoknak, akik jogosultak az üzenetekhez való hozzáférésre. (2) A hangposta szolgáltatás a Szolgáltató telefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéssel rendelkező előfizetőinek telefonvonalára kapcsolt hangpostafiók révén nyújtott szolgáltatás. (3) Az igénybevevő előfizető számára rendelkezésre álló szolgáltatási lehetőségeket részben a hangpostafiók Szolgáltató által beállított paraméterei, részben pedig az ügyfél által beállított paraméterek határozzák meg. Ezen paraméterek tekintetében a Használati Útmutató ad részletes információt. (4) Üzenetjelzés: Amikor hangpostafiókba új üzenet érkezik, a helyi hurok átengedés (LLU) útján megvalósított telefonszolgáltatás kivételével a hangposta berendezés üzenetjelzést küld az Előfizetőnek. Az üzenetjelzés lehetséges változatairól a Használati Útmutató ad részletes tájékoztatást (pl. megváltatott tárcsahang, alkalmas telefonkészüléken lámpajelzés vagy üzenetjelző piktogramm megjelenése). Az IP Vox Account, az IP Vox Microphone, valamint az analóg csatlakozású alközponti mellékek esetében nem garantált az üzenetjelzés funkció. Helyi hurok átengedés útján megvalósított telefonszolgáltatás előfizetői a hangposta rendszer felhívásával értesülhetnek az üzenethagyásról. (5) A hangposta szolgáltatás tartalma: a.) Hangposta fiók kapacitása (fogadott üzenetek száma): 20 db b.) Egy üzenet maximális hossza: 120 mp c.) Üzenetek tárolásának időtartama: 10 nap d.) Üzenetek tárolásának időtartama alközponti mellék esetén: 30 nap e.) Beállítása Helyhez kötött analóg (PSTN) vagy ISDN telefonszolgáltatás esetén: Hívásátirányítás Nem felel vagy Hívásátirányítás foglaltság esetére aktiválásával. f.) Beállítása alközponti mellék esetén: a Felhasználó állíthatja be a webes felhasználói felületen az általa kívánt esetekre és időzítésekkel. (6) Lekérdezés: a.) Helyi elérés az Előfizető a saját telefonvonaláról a hívószámon. b.) Távelérés más telefonkészülékről a 24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63 és a 88-as körzeteken belül a kapcsolási számon. c.) Távelérés más körzetekből, ill. más szolgáltató szolgáltatási területéről a 06 (24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63 vagy 88) hívásával. d.) Távelérés külföldről az adott országban érvényes nemzetközi előtét (pl. 00) 36 (24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63 vagy 88) hívásával. A távelérés díjazása a Felhasználó mindenkori díjcsomagja szerinti, a hívásviszonylatnak megfelelő tarifa alapján, a Felhasználó részére telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató által kibocsátott számlán történik. (7) Az igénybevétel feltételei: a.) A hangposta szolgáltatás igénybevevője jogosult arra, hogy titkos kód használatával a hangpostafiókban lévő üzenetekhez hozzáférjen. A titkos kód alkalmazásával kapcsolatban részletes információt a Használati Útmutató tartalmaz. Amennyiben az ügyfél a titkos kód használatát harmadik személynek átengedi, akkor az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltatóval és harmadik személlyel szemben egyaránt felelősséggel tartozik. b.) A hangposta szolgáltatás használata függ az ügyfél által igénybevett szolgáltatás típusától. A Szolgáltató ügyfelei részére díjmentes Használati Útmutatót biztosít. A Használati Útmutató személyesen átvehető az Ügyfélszolgálati Irodák (Invitel pont) bármelyikében, vagy telefonon igényelhető. c.) A szolgáltatásnak a Használati Útmutatóban bemutatottaktól eltérő használatából eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. (8) Az igénybevétel feltétele: a.) Digitális központ: AXE, EWSD, VoIP. b.) DTMF (tone) üzemmódba kapcsolt telefonkészülék. (9) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az alábbiak szerint jön létre: a.) A havidíjmentes szolgáltatás típusok igénybevétele esetén megrendelés alapján, a szolgáltatás műszaki indításának időpontjában. b.) A szolgáltatást a Szolgáltató a helyhez kötött analóg (PSTN) vagy ISDN telefonszolgáltatást használó ügyfelek számára automatikusan is berendezheti, ekkor a Szolgáltató a szolgáltatás indításának Hatályos: december 01. napjától 35

115 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet időpontjáról az előfizetőt írásban értesíti. Ebben az esetben a hangposta szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony az előfizető ráutaló magatartásával is létrejöhet. c.) A Szolgáltató a szolgáltatás műszaki indítását a szolgáltatási jogviszony kezdeményezésétől számított 2 munkanapon belül vállalja. (10) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó jogviszony megszűnése: a) A szolgáltatás típusok igénybevétele esetén a hangposta menürendszeren belül is biztosított - felmondás alapján, a szolgáltatás műszaki megszüntetésének időpontjában. A szolgáltatás bármely időpontban, indoklás nélkül felmondható. b.) A Szolgáltató a hangposta szolgáltatás műszaki megszüntetését a szolgáltatási jogviszony megszűnésének kezdeményezésétől számított 2 munkanapon belül vállalja. c.) A hangposta szolgáltatásra vonatkozó szerződés a telefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéstől függetlenül felmondható. d.) Amennyiben a hangposta szolgáltatás igénybe vevőjének az előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó szerződése bármely okból megszűnik, akkor az adott ponthoz kapcsolódó hangposta szolgáltatásra vonatkozó szerződése is megszűnik. e.) Az Előfizető telefonállomásának átírása, illetve átminősítése esetében a hangposta szerződés megszűnik. A szolgáltatást az állomás új előfizetőjének, illetve új minősítésű előfizetőjének igény esetén újból meg kell rendelnie. f.) A szolgáltatási szerződés megszűnésével az ügyfél hangpostafiókja műszakilag megszüntetésre kerül. A műszaki megszüntetés során esetlegesen elvesztett üzenetekkel kapcsolatosan a Szolgáltató felelősséget nem vállal. (11) Az alközponti mellékhez rendelt hangposta funkció kivételével a hangposta szolgáltatás a szolgáltatás 90 napot meghaladó igénybe nem vétele (ez idő alatt nem érkezik be üzenet, illetve a hangpostát az előfizető nem hívja) esetén inaktívvá válik. Az inaktivitás nem jelenti a szolgáltatás megszűnését, az Előfizető a hangpostafiókra irányuló hívás során a hangposta menürendszerében díjmentesen újraaktiválva ismételten igénybe veheti a hangposta-szolgáltatást Egyedileg kijelölt, könnyen megjegyezhető szám (Szép szám) (1) A könnyen megjegyezhető számok olyan, önmagukban reklám értékű, előre kiválasztott telefonszámokat jelentenek, amelyek a hívó fél számára könnyen megjegyezhetőek, és amelyek használatáért az Előfizető külön díjat fizet. (2) Könnyen megjegyezhető számok (szép szám) típusai: a.) Gyémánt: Ez a hívószám tipikusan egyforma számjegyekből, egy számból és nullákból vagy két számjegyből áll. b.) Platina: Tipikusan két vagy három számjegy periodikus, vagy szimmetrikus elrendezésével, vagy könnyen megjegyezhető számsorozattal (algoritmus) képezett hívószám. c.) Arany: A fenti két kategóriába nem tartozó könnyen megjegyezhető szám. d.) Ezüst: Az előfizető által - a fenti kategóriákba nem tartozó - kiválasztott szám. A könnyen megjegyezhető számok típusai és az egyes kategóriákba tartozó szabad telefonszámok listája az Ügyfélszolgálati Irodákban (Invitel pont) érhető el. (3) Az igénybevétel feltételei a.) Digitális központ: AXE, EWSD, VoIP b.) A könnyen megjegyezhető számok csak a Szolgáltató rendelkezésére álló számtartományokkal és számozási tervével összhangban kérhető Vezérszám beállítás (1) A kiegészítő szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató beállítja, hogy a PBX vonalcsoportra kapcsolt alközpont által kezdeményezett valamennyi hívás esetén - a hívószám kijelzésre vonatkozó aktuális beállításoktól függően a vonal hívószáma vagy az ISDN alközpont mellékének közvetlen behívó száma helyett a PBX vonalcsoport Vezérszáma kerül a hívott félnél kijelzésre, valamint minden kezdeményezett hívás a Vezérszámra kerül számlázásra. (2) Az igénybevétel feltétele: AXE, EWSD, VoIP Egyedi hangbemondás (1) Az Előfizető egyedi szövegű hangbemondásra irányíthatja a hívó felet. (2) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (3) Az egyedi hangbemondás üzemeltetéséért a 2.1. számú melléklet (Díjszabás) szerinti egyszeri beállítási díj fizetendő. A hívó fél a hívás helyétől és idejétől függő normál, nem emeltdíjas hívásdíjat fizet. (4) A hangbemondást az Előfizető biztosítja, amelyet Wav, mono, 8KHz-es mintavételezés 16 bit-en kódolva formátumban juttat el a Szolgáltatónak. A hangbemondás elkészítését az Előfizető az általa javasolt tartalom alapján a Szolgáltatótól is megrendelheti. A hangbemondás elkészítéséért a Szolgáltató egyszeri díjat számol fel. (5) A bemondás optimális hossza: 15 másodperc, de nem több mint 30 másodperc. Hatályos: december 01. napjától 36

116 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (6) A Szolgáltató jogosult a hangbemondás beállítását megtagadni, amennyiben az nem felel meg az általános erkölcsi értékeknek, a szabad véleménynyilvánítás törvényes kereteinek Egyedi forgalmi kimutatás (1) Az Előfizető saját előfizetésében lévő földrajzi telefonszámára vagy használatában lévő nem földrajzi hívószámaira (pl. Audiotex, Audiofix (SHS=90; 91), Adományvonal (13cd(e)), valamint Kék szám (SHS=40) vagy Zöld szám (SHS=80)) forgalmi kimutatást kérhet. (2) Egy kimutatás hívószámonként kérhető legfeljebb 1 évre visszamenőleg és legfeljebb 3 hónap adatait tartalmazza. Amennyiben a megrendelés 3 hónapnál hosszabb időszakra szól, minden megkezdett 3 hónap külön kimutatásnak minősül. (3) A kimutatás tartalmazza a hívószámra érkezett hívások darabszámát, a hívásonkénti tartásidőt. (4) Az igénybevétel feltételei: AXE, EWSD, VoIP. (5) A forgalmi kimutatás megrendelése esetén minden megkezdett 3 hónapos időtartamra a 2.1. számú melléklet (Díjszabás) szerinti díj fizetendő. (6) A forgalmi kimutatást a Szolgáltató az Előfizető által megadott címre elektronikus úton küldi meg. (7) A kimutatás nem tartalmaz a hívó előfizető egyértelmű azonosítására alkalmas adatot (pl. kapcsolási szám), valamint a kimutatás a (2) bekezdés szerinti időszakon belül az adatok Szolgáltató általi lekérdezését megelőző napig tartalmazhatja a forgalmi adatokat. A forgalmi kimutatás folyamatos (rendszeres) megrendelésére nincs mód Hangfelvétel kiadása (1) Az Előfizető kérheti, hogy a Szolgáltató által a szerződéskötésről vagy ügyfélszolgálati hívásokról készített hangfelvételt a hívás tartalmának ellenőrzése érdekében kiadja. (2) A Szolgáltató a hangfelvételt az adatok védelme érdekében kizárólag a hangfelvételen közreműködő személy részére teszi hozzáférhetővé. (3) A Szolgáltató nem járul hozzá a hangfelvételnek a vonatkozó előfizetői szerződéssel nem összefüggő célból való felhasználására, pl. illetéktelen személyek részére történő közzétételére vagy megosztására sem egészében, sem részleteiben. (4) A hangfelvétel kiadása évente egy alkalommal díjmentes, azt követően a 2.1. számú melléklet (Díjszabás) szerinti díj fizetendő. 1.8 NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN IGÉNYBE VEHETŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Audiofix és Audiotex hívás, emeltdíjas szolgáltatások elérése (1) A Szolgáltató együttműködési szerződést köt a tartalomszolgáltatókkal annak érdekében, hogy előfizetői az emeltdíjas szolgáltatásokat igénybe vehessék (elérhessék). (2) Előfizetői szerződés megkötésekor, vagy annak módosításakor az előfizető nyilatkozik ezen szolgáltatások igénybevételéről vagy letiltásáról. (2) Az emelt díjas szolgáltatásokat a.) az előfizető megrendelése alapján történő kizárás, b.) az új előfizető első számlájának befizetéséig történő kizárás c.) a belépési díj halasztott hatályú megfizetése, illetve d.) díjtartozás miatt történő korlátozás hiányában a Szolgáltató valamennyi előfizetője elérheti és igénybe veheti. (3) Az előfizetői szerződés megkötésekor és a szerződés fennállása alatt bármikor, a Szolgáltató az előfizető erre irányuló írásbeli nyilatkozata alapján díjmentesen kizárja őt az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételének lehetőségéből. (4) Az emelt díjas szolgáltatás elérhető a Szolgáltató EDSZ Lebeszélhető kártyás szolgáltatásának igénybe vételével. Az előre fizetett szolgáltatás segítségével Előfizető az egyenlegének terhére, annak mértékéig kezdeményezhet Emelt díjas és Emelt díjas megkülönböztetett hívásokat az egyenleg érvényességéig. (5) Az emelt díjas számtartományokat és a hozzá tartozó díjat a 2.1. számú melléklet (Díjszabás) és pontja tartalmazza. (6) Az Audiofix és Audiotex hívások az elérni kívánt tartalomtól függően az (2) h.)- i.) bekezdése szerint a.) Emelt díjas, díjkorlátmentes (SHS=90; 160de, 161def), Emelt díjas felnőtt szolgáltatás (SHS=90; 168de, 169def), vagy b.) Emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás (SHS=91; 164de, 165def) lehet. (8) Az Audiofix szolgáltatás élő telefonos játékokban való részvételt vagy tartalomszolgáltatás igénybevételét biztosítja. A hívások jellemzően rövid időtartamúak (átlagosan fél perc), a tarifa hívásalapú, azonban amennyiben a hívás meghaladja az egy (1) percet, akkor az első perc leteltével az Előfizető felé a hívásdíjon felül a Díjszabásban meghatározott további hívástartási díj kerülhet kiszámlázásra. Hatályos: december 01. napjától 37

117 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (9) Az Audiotex hívásért fizetendő díj a hívás időtartamától függ, azonban az emeltdíjas díjkorlátos (SHS=91) hívás esetén a hívó fél által fizetendő legmagasabb díja nem haladhatja meg a hatóság által évente január 31-ig a hatóság hivatalos lapjában és internetes honlapján közzétett díjat. (10) Az emeltdíjas szolgáltatást nyújtó tartalomszolgáltató köteles a hívás díját, ügyfélszolgálatának elérhetőségét a közönséggel, hallgatósággal, a lehetséges résztvevőkkel közölni. (11) Minden hírközlési szolgáltató köteles a vele szerződéses jogviszonyban álló emelt díjas tartalomszolgáltatókról és szolgáltatásaikról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást mindenki számára könnyen elérhető és kereshető módon internetes honlapján köteles elérhetővé tenni, valamint annak tartalmáról ügyfélszolgálatán felvilágosítást adni. A Szolgáltató nyilvántartása a Szolgáltató honlapján ( érhető el. (12) A nyilvántartás minden egyes azonosító (hívószám) vonatkozásában naprakészen és teljes körűen, a valóságnak megfelelően tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat minden azonosítóra külön-külön: a.) a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését; b.) a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását; c.) amennyiben a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, ennek feltüntetését; d.) a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (hanghívás, fax, üzenetküldés); e.) annak megjelölését, hogy a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhetőe. Nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatás: ea) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését, eb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az esemény (műsorszám) megjelölését; f.) a Számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás díjazása körében: fa) a díj megfizetésének módját (indított emelt díjas hívással vagy küldött, illetve fogadott emelt díjas üzenetek útján), fb) a díj felszámításának módját (hanghívásnál időszaki díj vagy hívásonkénti díj, üzenetküldésnél a küldött vagy a fogadott üzenetekért felszámított díj), fc) a felszámított díj vagy díjak mértékét; g.) amennyiben a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, a szolgáltatás teljesítése során az igénybevevőnek küldött üzenetek maximális számát; h.) amennyiben a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás megrendelése automatikusan megújításra kerül-e; i.) a szolgáltatást nyújtó tartalomszolgáltató megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek minősül; j.) a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton is; k.) a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás lemondásának módját, amennyiben ez az adott szolgáltatás vonatkozásában értelmezhető; l.) a tartalomszolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési feltételeket, valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre kerülnek. (13) A Szolgáltató saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálaton keresztül biztosítja a hívó fél számára annak a lehetőségét, hogy a hívás megkezdése előtt tájékozódni tudjon arról, hogy hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik, amelynek honlapján a nyilvántartás is elérhető Belföldi kék szám szolgáltatás (1) A belföldi kék szám szolgáltatás más előfizetők számára lehetővé teszi, hogy az Előfizetőt belföldről csökkentett díjtétellel felhívhassák. A belföldi kék szám hívásakor a hívást kezdeményezőnek a hívás helye szerinti szolgáltató által megállapított, a hívás időtartamának és a díjazási időszaknak megfelelő, a díjcsomagban meghatározott kék szám hívás díját kell fizetnie. (2) A belföldi kék szám hívás fogadásakor a szolgáltatás Előfizetője a szolgáltatás díjszabása szerinti végződtetési díjat fizeti. A hívást belföldön kezdeményező előfizetőknek a hívás időtartamának és a díjazási időszaknak megfelelő kék szám hívás díját kell megfizetni a számlát kiállító hírközlési szolgáltató részére. A belföldi kék szám külföldről a Magyarországra irányuló nemzetközi hívásra vonatkozó díjon hívható. (3) Az igénybevétel feltételei a.) Digitális központ: AXE, EWSD. Hatályos: december 01. napjától 38

118 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet b.) Korlátozás megjelölése nélkül a hívások elfogadása minden olyan földrajzi számozási körzetből és a mobil szolgáltatók hálózatából megtörténik, amelynek hírközlési szolgáltatójával a Szolgáltató együttműködési szerződéssel rendelkezik. c.) A szolgáltatás megrendeléséhez az Előfizetőnek már rendelkeznie kell az általa becsült napi átlagos hívásmennyiség fogadásához elegendő számú telefonvonallal (célállomás). (5) A szolgáltatáshoz kizárólag a 62-es és 63-as körzetekben rendelhető kiegészítő opciók és azok igénybevételének feltételei: a.) Hívások fogadási idejének korlátozása A belföldi kék szám Előfizetője kérheti a hívások fogadási idejének korlátozását. Hívások fogadási ideje három alapcsoportra korlátozható: (i) munkanap (ii) szabadnap (szombat) (iii) munkaszüneti nap (vasárnap és ünnepnap) Ha a hívott kék számra a fenti opció berendezésre került, az alábbi szöveg-bemondás válaszol a hívónak: "A hívott szolgáltatás ebben az időszakban nem kapcsolható." b.) Hívások területi korlátozása A belföldi Kék szám Előfizetője kérheti a hívások területi korlátozását. Meghatározhatja azon földrajzi számozási körzeteket, amelyekből hívásokat fogad. Ha a hívott kék számra a fenti opció berendezésre került, az alábbi szöveg-bemondás válaszol a hívónak: "A hívott szolgáltatás az ön körzetéből nem kapcsolható." (6) Az Előfizető kérheti a kék számra érkező hívások részletezését, amelyet a Szolgáltató az utolsó három számjegy letakarásával állít elő és ad át. Az átadott adatok tájékoztató jellegűek, azok dokumentációként nem használhatók fel. (7) A belföldi kék szám előfizetője a Szolgáltatótól kizárólag tájékoztatási jellegű hívás-statisztikát kérhet. A statisztikai szolgáltatás nem része a szolgáltatás számlázási rendszerének, ezért a Szolgáltató nem garantálja, hogy a statisztikai gyűjtő rendszer minden esetben regisztrálja a célállomásra érkező valamennyi hívást. A szolgáltatás a megrendelését követő első hónapban teszt jelleggel üzemel, mely végén a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az Előfizető teljes forgalmának mekkora részét fedi le teljes biztonsággal a statisztikai gyűjtőrendszer. Az Előfizető az első hívásstatisztika kézhez vétele után megrendelheti, vagy a továbbiakban lemondhatja. Az első (teszt) hónap díjmentes. A színes szám hívás statisztika a számlával nem vethető össze, reklamációs célokra nem használható fel. A statisztika kizárólag a központon kívülről érkező hívásokat tartalmazza. (8) A szolgáltatást az Előfizető a Szolgáltató Ügyfélkapcsolati pontjain rendelheti meg. (9) A szolgáltatás díjszabását az ÁSZF 2.1. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza Belföldi zöld szám szolgáltatás 1) A belföldi zöld szám szolgáltatás más előfizetők számára lehetővé teszi, hogy az Előfizetőt belföldről díjmentesen felhívhassák. (2) A belföldi zöld szám hívás fogadásakor a szolgáltatás Előfizetője a szolgáltatás díjszabása szerinti végződtetési díjat fizeti. A hívást belföldön kezdeményező előfizetőknek a hívás díjmentes. A belföldi zöld szám külföldről a Magyarországra irányuló nemzetközi hívásra vonatkozó díjon hívható. (3) Az igénybevétel feltételei a.) Digitális központ: AXE, EWSD. b.) Korlátozás megjelölése nélkül a hívások elfogadása minden olyan földrajzi számozási körzetből és a mobil szolgáltatók hálózatából megtörténik, amelynek hírközlési szolgáltatójával a Szolgáltató együttműködési szerződéssel rendelkezik. c.) A szolgáltatás megrendeléséhez az Előfizetőnek már rendelkeznie kell az általa becsült napi átlagos hívásmennyiség fogadásához elegendő számú telefonvonallal (célállomás). (5) A szolgáltatáshoz kizárólag a 62-es és 63-as körzetekben rendelhető kiegészítő opciók és azok igénybevételének feltételei: a.) Hívások fogadási idejének korlátozása A belföldi zöld szám Előfizetője kérheti a hívások fogadási idejének korlátozását. Hívások fogadási ideje három alapcsoportra korlátozható: (i) munkanap (ii) szabadnap (szombat) (iii) munkaszüneti nap (vasárnap és ünnepnap) Ha a hívott zöld számra a fenti opció berendezésre került, az alábbi szöveg-bemondás válaszol a hívónak: "A hívott szolgáltatás ebben az időszakban nem kapcsolható." b.) Hívások területi korlátozása A belföldi Kék szám Előfizetője kérheti a hívások területi korlátozását. Meghatározhatja azon földrajzi számozási körzeteket, amelyekből hívásokat fogad. Ha a hívott zöld számra a fenti opció berendezésre került, az alábbi szöveg-bemondás válaszol a hívónak: "A hívott szolgáltatás az ön körzetéből nem kapcsolható." Hatályos: december 01. napjától 39

119 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (6) Az Előfizető kérheti a zöld számra érkező hívások részletezését, amelyet a Szolgáltató az utolsó három számjegy letakarásával állít elő és ad át. Az átadott adatok tájékoztató jellegűek, azok dokumentációként nem használhatók fel. (7) A belföldi zöld szám előfizetője a Szolgáltatótól kizárólag tájékoztatási jellegű hívás-statisztikát kérhet. A statisztikai szolgáltatás nem része a szolgáltatás számlázási rendszerének, ezért a Szolgáltató nem garantálja, hogy a statisztikai gyűjtő rendszer minden esetben regisztrálja a célállomásra érkező valamennyi hívást. A szolgáltatás a megrendelését követő első hónapban teszt jelleggel üzemel, mely végén a Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az Előfizető teljes forgalmának mekkora részét fedi le teljes biztonsággal a statisztikai gyűjtőrendszer. Az Előfizető az első hívásstatisztika kézhez vétele után megrendelheti, vagy a továbbiakban lemondhatja. Az első (teszt) hónap díjmentes. A színes szám hívás statisztika a számlával nem vethető össze, reklamációs célokra nem használható fel. A statisztika kizárólag a központon kívülről érkező hívásokat tartalmazza. (8) A szolgáltatást az Előfizető a Szolgáltató Ügyfélkapcsolati pontjain rendelheti meg. (9) A szolgáltatás díjszabását az ÁSZF 2.1. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza Világszám szolgáltatás (1) A Világszám szolgáltatás igénybevételével nemzetközi hívások kezdeményezhetők. A végpontok közötti beszédkapcsolat a nemzetközi szakaszban kódolt (Voice over internet protocol - VoIP) adatátvitel útján jön létre. (2) A végpontok közötti hangátvitel a nyílt internet hálózaton, védett adatátvitel formájában történik. A hangátvitel során minimum 50 ms átlagos késleltetési idő lép fel, továbbá 1%-nál nagyobb valószínűséggel adatcsomagok veszhetnek el, így a szolgáltatás a nemzetközi hívásoktól eltérő minőségi jellemzőkkel rendelkezik. (3) A szolgáltatás igénybevételéhez a nemzetközi előtétet (00) helyett a as rövid kódot, majd azt követően a nemzetközi hívószámot kell az előfizetőnek tárcsáznia. (4) A szolgáltatás igénybevételével telefax és modemes alkalmazások hibamenetes működéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. (5) A Világszám hívások a hívott számtartományok (prefix) és a hozzá tartozó költségek alapján meghatározott díjzóna-besorolás szerint kerülnek számlázásra. A célországok és azon belül a hívásirányok besorolását a 2.1. számú melléklet (Díjszabás) tartalmazza. (6) A zónabesorolásban ugyanazon célország különböző irányai több eltérő zónába is tartozhatnak. Ahol az érintett (hívott fél hozzáférését biztosító, és a tranzit) szolgáltatók megkülönböztetik, a végződtetett nemzetközi hívásirányok lehetnek: vezetékes, mobil és speciális. 1.9 NYILVÁNOS TELEFONÁLLOMÁSOK (1) A nyilvános telefonállomás a közterületen, közintézményben, illetőleg a közönség számára elérhető helyeken létesített olyan telefonállomás, amelyet meghatározott díj megfizetése ellenében bárki igénybe vehet. (2) A nyilvános telefonállomás olyan telefonkészülék-típus, amely a készülék által elfogadott, a kihelyezett tájékoztatón felsorolt címletű magyar forint érmék felhasználásával üzemel. A (nem segélykérő) hívás megkezdéséhez bedobható legkisebb összeg az 1 impulzus díja: 20Ft A Szolgáltató kezelésében lévő nyilvános telefonállomás (1) Meghatározás: a.) Kültéri nyilvános telefonállomás: közterületeken vagy magántulajdonban lévő ingatlanokon az igénybevételnek megfelelő típusú telefonfülkébe szerelt nyilvános telefonállomás. Az állomás létesítése és helye, illetve készüléktípusának kiválasztása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. b.) Beltéri nyilvános távbeszélő állomás: forgalmas épületekben, közintézményekben létesített korlátozott hozzáférésű nyilvános telefonállomás. Korlátozott hozzáférés alatt az üzlet, intézmény hivatalos nyitvatartási idejét értjük. A készülék típusának és felszerelési helyének kiválasztása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. (2) Az igénybevétel feltételei: a.) A Szolgáltató kezelésében levő nyilvános telefonállomást helyi, belföldi távolsági, mobil rádiótelefon és nemzetközi beszélgetésre lehet igénybe venni. b.) A Távirat (192), az Emeltdíjas (SHS=90, SHS=91; 16cde(f)), és az Internet hozzáférési (SHS=51) szolgáltatások hívását a Szolgáltató ezen állomásokról nem engedélyezi. c.) A segélyhívószámok (104, 105, 107, 112) illetve a hibabejelentő (1445) és az Ügyfélszolgálat (1443) hívása díjmentes, pénzérme bedobása nélkül is kezdeményezhető. d.) A nyilvános telefonállomások visszahívhatók, az állomás kapcsolási száma a fülkében jól látható helyen fel van tüntetve. e.) A nyilvános telefonállomás a Szolgáltató tulajdonában áll Megbízott kezelésében lévő nyilvános telefonállomás (1) Kereskedelmi üzlethelyiségekben, intézményekben, a közönség számára elérhető helyeken létesített, korlátozott hozzáférésű, beltéri pénzérmés nyilvános telefonállomás, melynek felügyeletét és kezelését a helyiség Hatályos: december 01. napjától 40

120 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet használója, vagy annak hozzájárulásával más látja el. Korlátozott hozzáférés alatt az üzlet, intézmény hivatalos nyitvatartási idejét értjük. (2) A megbízott kezelésű nyilvános telefonállomás a számára helyet biztosító üzlethelyiség nyitvatartási ideje alatt vehető igénybe RIASZTÓVONAL ÉS ÉRTÉKŐR SZOLGÁLTATÁSOK Riasztóvonal szolgáltatás (1) A Szolgáltató által nyújtott speciális telefonszolgáltatás, amelyet külön analóg vonalon biztosít az alábbiak szerint: a.) az előfizetői hozzáférési ponthoz kizárólag vagyonvédelmi berendezés csatlakoztatható, b.) a riasztóvonalon beszédsávban jelátvitel történik Szolgáltató közreműködésével a riasztó rendszer és a vagyonvédelmi szolgáltatást biztosító cég távfelügyeleti központja között, c.) a riasztóvonalon beszédcélú szolgáltatás nem vehető igénybe. (2) A Riasztóvonal szolgáltatást, Szolgáltató a telefonszolgáltatást igénybevevő egyéni és üzleti, intézményi Előfizetők, valamint Vagyonvédelmi szolgáltatók részére, azon felszerelési helyeken biztosítja, amelyeken a szolgáltatást EWSD telefonközponton keresztül veszik igénybe (kivéve DECT/SWING rádiós előfizetői hozzáféréssel rendelkező Előfizetők). (3) A szolgáltatás kizárólag határozott időre (12 hónap) rendelhető meg. (4) A szolgáltatás 32-es, 66-os, 68-as, 89-es valamint a 95-ös primer körzetekben nem vehető igénybe. (5) AXE, VoIP telefonközponton keresztül bekapcsolt előfizetők részére a Riasztóvonal szolgáltatás nem vehető igénybe. (6) A telefonállomáson az előfizetői szerződésben rögzített módon a.) a Vagyonvédelmi cég diszpécser behívó (Helyi, helyközi (I. díjzónás), vagy kék (0640) számától eltérő szám nem hívható. b.) kizárólag az Előfizetőnél felszerelt riasztó központ távprogramozása érdekében meghatározott számról fogadható hívás. (7) Egyéb kiegészítő szolgáltatások nem vehetők igénybe. (8) A szolgáltatást csak az az Előfizető rendelheti meg, aki írásban nyilatkozik arról, hogy érvényes szerződéssel rendelkezik egy Vagyonvédelmi szolgáltatóval a vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevételére és az erre vonatkozó adatokról szolgáltatót tájékoztatja. (9) A szolgáltatás a műszaki korlátok figyelembe vételével a szerződéskötésre nyitva álló módon rendelhető meg. (10) A szolgáltatást az új előfizetők a telefonállomás felszerelésével és bekapcsolásával egyidejűleg, míg a meglévő előfizetők a megrendelést követő hónap első napjától vehetik igénybe abban az esetben, ha megrendelésük legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig beérkezik a Szolgáltatóhoz. (11) Az előfizető a szerződésben megadott hívószámokat módosíthatja, amelyért a Díjszabásban meghatározott számváltoztatási díjat számítunk fel. A Szolgáltató az újonnan megjelölt kapcsolási számra vonatkozó díjkedvezményt a következő számlázási időszak kezdetétől biztosítja. (12) Díjszabás: A Riasztóvonal Díjszabásban meghatározott havi előfizetési díja magába foglalja a.) az első vonalra történő igénylés esetén a vagyonvédelmi berendezésről kezdeményezett, az Előfizetővel szerződött vagyonvédelmi szolgáltató Helyi, helyközi (I. díjzónás), kék szám (0640) diszpécser behívószámára történő behívások hívásdíját 100 hívás/hó mennyiségig. b.) a 100 hívás/hó mennyiséget meghaladó hívásokért a Díjszabásban meghatározott Értékőr hívásdíjat számítunk fel a hívás időpontjától függetlenül hívásonként. c.) másod, vagy további vonalra történő igénylés esetén a vagyonvédelmi berendezésről kezdeményezett, az Előfizetővel szerződött vagyonvédelmi szolgáltató Helyi, helyközi (I. díjzónás), kék szám (0640) diszpécser behívószámára történő behívások hívásdíját 60 hívás/hó mennyiségig. d.) a 60 hívás/hó mennyiséget meghaladó hívásokért a Díjszabásban meghatározott Értékőr hívásdíjat számítunk fel a hívás időpontjától függetlenül hívásonként. (13) Amennyiben műszaki okok miatt a telefonállomásról az Előfizető a szerződött vagyonvédelmi szolgáltató diszpécser behívószámán kívül más telefonszámra is hívást kezdeményez, a hívás díjazása megegyezik az Üzleti Alaphang díjcsomag díjtávolságnak és díjazási időszaknak megfelelő hívás kapcsolási- és forgalmi díjával Értékőr szolgáltatás (1) Az egyéni, vagy üzleti, intézményi előfizető a szolgáltatás megrendelésével jogosulttá válik arra, hogy a vonaláról a riasztó rendszere és a vagyonvédelmi szolgáltatást biztosító cég távfelügyeleti központja közötti jelátvitel céljából egy általa előre megadott kapcsolási számra Vagyonvédelmi szolgáltató diszpécserszáma) érkező hívásait kedvezményes díjon vegye igénybe. (2) A Szolgáltató meglévő analóg vonalon, meglévő telefon előfizetés mellett biztosítja a szolgáltatást. Hatályos: december 01. napjától 41

121 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (3) Az Értékőr szolgáltatást, Szolgáltató a telefonszolgáltatást igénybevevő egyéni és üzleti, intézményi Előfizetők részére biztosítja, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában az Előfizetőnek nincs díjtartozása, valamint érvényes szerződéssel rendelkezik egy Vagyonvédelmi céggel, a vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevételére és erről a Szolgáltatónak a szolgáltatás megrendelésekor nyilatkozatot tesz. (4) A szolgáltatást közvetítőválasztással igénybevett Váltószám szolgáltatás esetén nem lehet igényelni. (5) A szolgáltatás a 32-es, 66-os, 68-as, 89-es valamint 95-ös primer körzetekben nem vehető igénybe. (6) A telefonszolgáltatás használata nem korlátozott, de a csomagban foglalt kedvezményes behívások kizárólag az Előfizetővel szerződött Vagyonvédelmi szolgáltató diszpécser behívószámára történhetnek. (7) A diszpécser behívószámként csak az alábbiakban felsorolt viszonylatú kapcsolási szám jelölhető meg: a.) Helyi hívás b.) Helyközi (I. díjzónás) hívás c.) Belföldi kék szám (0640) (8) A szolgáltatást csak az az Előfizető rendelheti meg aki írásban nyilatkozik arról, hogy érvényes szerződéssel rendelkezik egy Vagyonvédelmi szolgáltatóval a vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevételére és az erre vonatkozó adatokról szolgáltatót tájékoztatja. (9) A szolgáltatás a szerződéskötésre nyitva álló módon rendelhető meg. (10) A szolgáltatást az új előfizetők a telefonállomás felszerelésével és bekapcsolásával egyidejűleg, míg a meglévő előfizetők a megrendelést követő hónap első napjától vehetik igénybe abban az esetben, ha megrendelésük legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig beérkezik a Szolgáltatóhoz. (11) A szolgáltatást átírás, áthelyezés, visszakapcsolás, kapcsolási szám megváltozása, telefonállomás szünetelése esetén újra meg kell rendelni. (12) Az Előfizető a szerződésben megadott hívószámot módosíthatja, amelyért a Díjszabásban meghatározott számváltoztatási díjat számítunk fel. A Szolgáltató az újonnan megjelölt kapcsolási számra vonatkozó díjkedvezményt a következő számlázási időszak kezdetétől biztosítja. (13) A szolgáltatásért havi előfizetési díj fizetendő a telefon díjcsomagban szereplő havidíjon felül. (14) Az Értékőr szolgáltatás havi előfizetési díja magában foglalja a vagyonvédelmi berendezésről kezdeményezett, az Előfizetővel szerződött vagyonvédelmi szolgáltató Helyi, helyközi (I. díjzónás), kék szám (0640) diszpécser behívószámára történő behívások hívásdíját 60 hívás/hó mennyiségig. A 60 hívás/hó mennyiséget meghaladó hívásokért a Díjszabásban meghatározott Értékőr hívásdíjat számítunk fel a hívás időpontjától függetlenül, hívásonként INVITEL ÜZLETI IP CENTER ALKÖZPONTI FUNKCIÓK Az alközponti funkciók kizárólag Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatásra kötött előfizetői szerződéssel vehetők igénybe. Az alközponti funkciók igénybevételének feltétele 2 vagy több alközponti mellék megrendelése Webes (online) felhasználói felület (admin és mellék szintű szolgáltatások) (1) Előfizető minden igényelt mellékéhez tartozik egy webes felhasználói felületet, ahol a Felhasználó elvégezheti a saját mellékére vonatkozó beállításokat, pl. Ne zavarj funkció ki- és bekapcsolása, hívásátirányítás, szelektív hívásirányítás, profilok ki- és bekapcsolása, saját adatok módosítása (mobil telefonszám, otthoni telefonszám megadása). (2) A webes felület címe: (3) A kezdeti felhasználói azonosítókat (felhasználónév, jelszó) a Szolgáltató telepítés során adja át az Előfizetőnek, amit az admin jogú felhasználó bármikor megváltoztathat, valamint első belépéskor a rendszer kötelezően kéri a jelszóváltoztatást. (4) A jelszó kezelése kizárólag az Előfizető felelőssége. A hozzáférési jogosultság idegen kézbe kerülése esetén keletkezett minden kár kizárólag az Előfizetőt terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások hibájából eredő hívások nem teljesülése miatt, pl. szelektív híváskezelés rossz beállítása, nem megfelelő célszám alkalmazása, stb. Az esetleges PC integráció során használt szoftverhez ugyanezek felhasználónév és jelszó párosok használhatóak Teljes jogú felhasználó (admin) (1) Az Előfizető egy darab teljes jogú adminisztrátor (admin) felhasználói hozzáférést kap. Az Előfizető ezen jogosultsági szinttel képes az alkalmazás valamennyi funkciójának kezelésére, beleértve a kiegészítő alközponti funkciókat is. Lehetősége van általában, nem kizárólagosan pl. a mellékek beállításait felülírni, beállítani azokat az egyedi szabályokat, amelyeket csak az admin felhasználó jogosult beállítani (egyedi híváskorlátozások helyi, távolsági, nemzetközi és emeltdíjas hívásirányokra; Csoportokban való részvétel beállítása, soros csengetés esetén a mellékek sorának meghatározása és azok csengetési ideje; csoportok kezelése, azok beállításai, Távoli Nomadikus iroda jelszó változtatása; Mellékek egyedi jelszavának beállítása). (2) A webes felület címe: (3) A kezdeti felhasználói azonosítókat (felhasználónév, jelszó) a Szolgáltató telepítés során adja át az Előfizetőnek, amit első belépéskor kötelezően meg kell változtatni. Hatályos: december 01. napjától 42

122 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (4) A jelszó kezelése kizárólag az Előfizető felelőssége. A hozzáférési jogosultság idegen kézbe kerülése esetén keletkezett minden kár kizárólag az Előfizetőt terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások hibájából eredő hívások nem teljesülése miatt, pl. szelektív híváskezelés rossz beállítása, nem megfelelő célszám alkalmazása, stb. (5) Az Előfizető teljes jogú adminisztrátor (admin) felhasználója által elvégezhető, de a Szolgáltatótól megrendelt beállítási feladatok elvégzéséért vagy a megrendelt konfiguráció utólagos módosítása esetén a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) 3.6 pontjában meghatározott szakértői támogatás díját kell megfizetni Beépített Telefonkönyv (1) A funkció lehetővé teszi az Előfizetőnek, hogy az általa összeállított mellékek elérhetőségét telefonszámmal feltöltse, valamint azokat megjelenítse az szolgáltató által biztosított IP telefon eszközökön. A szolgáltatás nem elérhető az IP Account, az IP Microphone, az analóg mellékek esetében, illetve régebbi (SPA92x, Aastra 5xi és 31i) típusú IP telefonkészülékeken. (2) A telefonkönyv szerkesztése és feltöltése az admin felhasználó felelőssége. A telefonkönyv feltöltési formátuma kötött. Csak a Szolgáltató által előre meghatározott formában és adatokkal fogadja el a rendszer. Az adatok helyességéért kizárólag előfizető felel. Az adatokat a Szolgáltató VoIP központja tárolja, amelyhez kizárólag az Előfizetőnek (admin felhasználó) van hozzáférése GSM adapter (1) A funkció egy GSM alapú mobil rádiótelefon kapcsolatot biztosító adapter bérletét jelenti, amely önmagában nem tartalmaz hangátviteli szolgáltatást. A Előfizető köteles a funkció működéséhez szükséges mobiltelefon előfizetésre vonatkozó előfizetői jogviszonyt létesíteni és a hozzá tartozó SIM kártyát a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtani. A Szolgáltató által biztosított GSM adapter kizárólag az Előfizető által biztosított SIM kártyával használható. (2) A funkció lehetőséget biztosít az Előfizető számára, hogy mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívásait az Előfizető a saját SIM kártyáján indítsa. A GSM adapter a Szolgáltató VoIP központjához csatlakozik. Egy időben annyi mobil hívást lehet a rendszerben az adapter felé küldeni, amennyi GSM adapter tartozik az Előfizetőhöz. (3) Az Előfizető kiválaszthatja, hogy mindegyik, vagy kiválasztott mobil szolgáltató hívásait kívánja a GSM adapter felé irányítani. (4) A SIM kártyához tartozó előfizetésért, az ahhoz kapcsolódó díjak megfizetéséért valamint az előfizetői szerződésben foglaltak teljesítéséért az Előfizető felel. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a hívások GSM adapteren történő végződtetésére valamint a GSM hálózatban keletkezett esetleges szolgáltatás kiesésekre. (5) A Szolgáltató a beállítástól függetlenül saját hálózatán keresztül végződteti a mobil rádiótelefon hálózatba irányuló a.) a GSM adapterek számát meghaladó egyidejű hívásokat, b.) hívásokat, amennyiben bármilyen hiba miatt nem tudnak a GSM adapteren keresztül végződni. (6) Az (5) pont szerinti hívások forgalmi díjait az Előfizető mobiltelefon szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésében szereplő díjszabás szerint a mobiltelefon szolgáltatónak fizeti meg a ténylegesen létrejött hívás irányának megfelelően. (7) A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az Előfizető SIM kártyáján keresztül kizárólag az Előfizető által kezdeményezett hívásokat indít Csengetési csoport (1) A funkció megrendelésével egy földrajzi előfizetői hívószámot (telefonszám) és egy kapcsolódó rövid hívószámot kap az Előfizető, amelyhez a fizikai mellékeket saját belátása szerint hozzárendelheti. A csengetési csoportban szereplő mellékeket az előfizető paraméterezheti, párhuzamos vagy soros csengetés mód szerint, a csengetési sorrend és az átkapcsolási idő tekintetében. A csengetési csoportba érkező nem fogadott hívások megjelennek az IP telefon kijelzőjén vagy a PC integráció kliensprogram, ill. a webes felhasználói felület listáiban. (2) A funkció megrendelésekor a Szolgáltató rögzíti az igényt és az admin felhasználó adminisztrációs oldalán megjelenik a csengetési csoport a hozzá rendelt telefonszámmal. A csengetési csoportot, a mellékek berendezését, ill. a csengetési csoport paraméterezését az admin felhasználó határozza meg Hívásátvételi csoport Az admin felhasználó önállóan is létrehozhat hívásátvételi csoportot külön telefonszám nélkül, illetve a Csengetési csoportokat paraméterezheti egyben hívásátvételi csoportnak is. A szolgáltatás nem elérhető az IP Account, az IP Microphone valamint analóg csatlakozáson üzemelő mellékek esetében, illetve régebbi Aastra 5xi és 31i típusú IP telefonkészülékeken. Hatályos: december 01. napjától 43

123 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Hangrögzítés (1) A funkció mellékenkénti hangrögzítést tesz lehetővé. A hangrögzítés paraméterezésén belül beállítható, hogy kimenő és bejövő hívásokat együtt vagy külön-külön rögzítse a rendszer. Szolgáltató a hanganyag minőségi jellemzőiért, a hanganyag rögzítéséért nem vállal felelősséget. (2) A Szolgáltató a rögzített hanganyagok tekintetében bármilyen egyéb felhasználhatóságára vonatkozó igazolást vagy tanúsítványt nem állít ki és azokkal kapcsolatban nem tud adatot vagy egyéb információt szolgáltatni. (3) Szolgáltató a hanganyagokat egy központi tárhelyen helyezi el, amelyet az Előfizető legalább heti rendszerességgel le kell töltsön saját tárhelyére. A központi tárhely korlátozott méretű, a szabad hely biztosításához a már lementett hanganyagokat le kell törölni. A tárhelyhez való hozzáférést szolgáltató biztosítja (Elérési út, felhasználónév és jelszó), annak kezelése az Előfizető felelőssége. (4) Amennyiben a tárhely megtelik, az azt követően keletkező hanganyagok nem kerülnek rögzítésre, elvesznek. A Szolgáltató nem felel a megtelt tárhely végett elveszett hanganyagokért. (5) A tárhely méretét a szolgáltató állítja be, 1 heti hangfelvétel tárolására alkalmas PC integráció (1) A PC integrációt a Deverto Communicator szoftver teszi lehetővé, amelyet a Szolgáltató biztosít az Előfizető számára. A telepítés után a webes felhasználónév és jelszó segítségével léphet be a Felhasználó, majd ennek segítségével telefonhívásokat indíthat, illetve a webes felületnek megfelelő módon az érkező hívásokra vonatkozó beállításokat végezhet. A szoftver nem tartalmaz telefon funkciót, a hívásokat a mellékállomáson keresztül lehet lebonyolítani. (2) A szoftver regisztrálja a Felhasználó által tárcsázott, nem fogadott és fogadott hívásokat valamint beérkező hívásnál a számítógépen felugró kis ablakban jelzi a hívó fél hívószámát és hívás tényét. A szoftver által megjelenített hívásadatok tájékoztató jellegűek, nem vethető össze a számlázási adatokkal és nem képezhetik számlázási reklamációk alapját. A szoftver működéséhez internet elérés szükséges. (3) A Communicator szoftvert a Szolgáltató biztosítja, amely letölthető az alközponti alkalmazás webes felhasználói felületéről. Microsoft Windows XP vagy ennél későbbi Windows operációs rendszereken működik a Felhasználó azonosítását követően. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a program az adott számítógépre nem telepíthető, vagy az adott konfigurációban nem működik. (4) A Communicator szoftver külön megrendelhető opciói lehetőséget biztosítanak az IP Center felhasználók részére a.) a csoporton belüli felhasználók jelenlét-információinak megjelenítésére, b.) a csoporton belüli felhasználók közötti chat (csevegés) funkció elérésére. c.) az Előfizető által használt Microsoft Lync innovatív és összefogott felhasználói élményt nyújtó interaktív kommunikációs megoldással való integrációra. A szoftver telepítésekor a telepítő program felkínálja az integrációt megvalósító szoftvermodul telepítésének lehetőségét, amely a Lync programba beépülve a mellék (IP telefonkészülék) segítségével elérhetővé teszi az adott csoporton belüli felhasználók közvetlen elérését a ClickToDial funkció segítségével, valamint megjeleníthetővé válik a Felhasználó mellékén kezdeményezett vagy fogadott hívások időpontja, időtartama. A szoftver színekkel jelöli az adott csoporton belüli felhasználók állapotát. (5) A külön megrendelhető opciók használata díjfizetéshez kötött, amely mellékenként (felhasználónként) kerül felszámításra e-fax (1) A funkció segítségével az azt igénybevevő a Szolgáltató által a funkcióhoz biztosított földrajzi előfizetői hívószámra (telefonszám) érkező fax jellegű hívásokat fogadja, a beérkezett fax-ot az Előfizető által az előfizetői szerződésben megadott fogadó címre továbbítja PDF formátumban. (2) A funkcióhoz a Szolgáltató egy POP3/SMTP típusú küldő postafiókot is biztosít, amelyet az e-fax funkcióhoz rendelt telefonszámmal a rendszerében összerendeli. A küldő címre érkező leveleket Szolgáltató kimenő fax-ként értékeli, és azt a megadott telefonszámra fax formájában továbbítja. A célállomás telefonszámának megadása a címzett mezőben történik a következő formátumban: (telefonszám: 06, körzetszám, előfizetői hívószám). A rendszer a sikeres vagy sikertelen fax küldés visszaigazolását a küldő címre továbbítja. (3) Szolgáltató a fogadó címre küldött üzenet vagy a fax megérkezésére vonatkozóan semmilyen felelősséget nem vállal Hangposta (1) Az alközponti mellékekhez hangposta szolgáltatás rendelhető. A szolgáltatás részletes leírása jelen melléklet es pontjában található, az alközponti mellékek tekintetében a következő kiegészítésekkel: a.) A hangpostafiók távoli eléréshez használt titkos kódja a kezdeti beállításban azonos az alközponti szolgáltatásban használt titkos kóddal, azonban a felhasználó a két helyen használt titkos kódokat különkülön beállíthatja így azok a későbbiek során eltérhetnek. Hatályos: december 01. napjától 44

124 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet b.) A hangpostafiók inaktiválása nem történik meg alközponti mellékeknél 90 napos nem használatság esetén sem. c.) A üzenetek tárolásának időtartama: 30 nap (2) A hangpostára történő hívásátirányítást a Szolgáltató nem állítja be automatikusan, azt a Felhasználónak kell a webes felhasználói felületen beállítania az általa kívánt esetekre és időzítésekkel Távoli Nomadikus Iroda (1) Az alközponti alkalmazásban mellékenként igénybe vehető a Távoli Nomadikus Iroda funkció, amelynek segítségével a felhasználó be tud jelentkezni és elérheti saját mellékeit valamint kimenő hívásokat kezdeményezhet. A kimenő hívások kezdeményezéséhez a Szolgáltató helytől független nomadikus telefonszolgáltatáshoz rendelt 21-es körzetszámú hívószámot biztosít. (2) A Szolgáltató a Távoli Nomadikus Iroda funkció megrendelése esetén a jogosultságot beállítja az admin webes felületen az adott mellékhez rendelve. Az Admin felhasználó adja meg a bejelentkezés jelszavát. (3) A funkcióhoz tartozó felhasználónév és jelszó kezelése az Előfizető felelőssége és feladata. A Távoli nomadikus Iroda rendeltetésszerű használatáért az Előfizető felel, a felhasználói azonosítókkal kapcsolatos visszaélések tekintetében a felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli, ide értve kifejezetten, de nem kizárólagosan a nem rendeltetésszerű használatból eredő hívásdíjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket. (4) A funkció bármely SIP alapú kliens programmal igénybe vehető, amennyiben a program képes csatlakozni a Szolgáltató VoIP központjához, és minden, a Szolgáltató által megadott adatot képes kezelni (Pl.: felhasználónév, jelszó, Auth. name, User name, jelszó). A szolgáltatás ezen kívül igénybe vehető az Invitel által biztosított Invitel Microphone szoftveres telefon kliens alkalmazással is. Az Előfizető által preferált kliens igénybevételét az Előfizető adminisztrátora a webes felhasználói felületen döntheti el. Csak az egyik féle kliens működik egy időben. A funkció használatakor a mellékre érkező hívásokat a rendszer a távoli kapcsolatra is elküldi, azaz párhuzamosan csengeti a melléket és a klienst is. Bármelyik helyen fogadható a beérkező hívás. (5) A Távoli Nomadikus Iroda használata esetén a Helytől független nomadikus telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki paraméterekben foglaltakhoz képest magasabb, minimum 200 kbit/s folyamatos le- és feltöltési sebesség biztosítása szükséges. A beszédminőségre és elérhetőségre vonatkozóan, amennyiben nem teljesülnek a hozzáférésre vonatkozó műszaki feltételek, a Szolgáltató nem vállal felelősséget IVR funkció (1) A funkció megrendelésével egy földrajzi előfizetői hívószámot (telefonszám) és egy kapcsolódó rövid hívószámot kap az Előfizető, amelyen az Előfizető képes saját IVR (intelligens hang-vezérlés rendszer) hang menüt létrehozni. Amennyiben bárki felhívja az adott IVR telefonszámot, a funkció az Előfizető által az admin webes felületen feltöltött hanganyagokat bejátssza, illetve amennyiben a hívó fél Tone üzemmódú készülékkel rendelkezik, abban az esetben a kiválasztott szám (menüpont) megnyomása esetén a.) egy szintű menü esetén az Előfizető által megadott híváscsoportot vagy melléket kapcsol. b.) többszintű menü esetén a kiválasztott szám (menüpont) megnyomása esetén az Előfizető által megadott további menüt, híváscsoportot vagy melléket kapcsol. (2) Amennyiben egy számhoz (menüpont) nincs beállított menü, mellék vagy híváscsoport, abban az esetben az IVR a bejelentkező hanganyagot kezdi el lejátszani újra. Szolgáltató a hanganyagok tartalmi elemeit nem vizsgálja, annak tulajdonságaiért kizárólag Előfizető felel. (3) Az Előfizető által feltöltött hanganyag hangminőségért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. (4) A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az egy időben beérkező hívásokat az IVR rendszerben korlátozza maximum az Előfizető összes mellékének számára. (4) Az IVR funkció használata esetén a 2.1. számú mellékletben (Díjszabás) feltüntetett díj fizetendő Extra IP telefonkészülék A Helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatáshoz elérhető standard IP telefonkészülékekhez képest extra képességekkel rendelkező telefonkészülék is igényelhető. Megrendelése esetén a Díjszabásban szereplő havi bérleti díjat kell megfizetni Partner mellék szolgáltatás (1) A Partnert mellék egy olyan kihelyezett végpont, amit kizárólag az egy előfizetői szerződéshez tartozó csoport felhasználói érnek el és a készülékről is csak a csoport felhasználóit lehet felhívni. (2) A Partner mellékhez nem kapcsolódik sem nomadikus, sem földrajzi telefonszám, csak egy virtuális azonosító, illetve egy belső mellékszám. (3) A Partner mellék használatához legalább 100 kbit/s folyamatos le- és feltöltési sebességet elérő internet kapcsolat szükséges, amelyet az Előfizető biztosít. A Szolgáltató nem felelős, ha az internet kapcsolatra visszavezethető okokból, pl. tűzfal beállítások, QoS priorizálás, a Partner mellék nem érhető el. Hatályos: december 01. napjától 45

125 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (4) A szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök cseréjét vagy javítását Szolgáltató kizárólag az Előfizető magyarországi telephelyén végzi el. A Szolgáltató telepítést nem vállal, a szükséges eszközöket a megfelelő konfigurációval az Előfizető magyarországi telephelyén adja át. A beüzemelés az Előfizető feladata Egyéni Logó minden készülékre (1) Az Előfizető egy szerződés keretén belül egy logó grafikát átadhat Szolgáltatónak, annak érdekében, hogy azt Szolgáltató azt az arra alkalmas telefonkészülékeken megjelenítse. (2) Az egyes készüléktípusokon belüli készülékek egyesével nem különböztethetők meg, Egyéni logó igénylése esetén minden készülék ugyanazt a logót jeleníti meg. (3) A szolgáltatás bevezetésekor egyéni logó megjelenítésére alkalmas készüléktípusok: SPA303, SPA502, SPA504, SPA508, SPA525G2. A logó grafika felbontását, formátumát a Szolgáltató a szerződéskötéskor adja meg PIN kód védelem szolgáltatás (1) Az Előfizető kérhet PIN kód védelmet a saját csoportjára. Ebben az esetben minden készüléket az adminisztrátor és/vagy a felhasználó képes zárolni. (2) A bekapcsolt védelem esetén a mellék felhasználója kizárólag (segélyhívást leszámítva) a PIN kód segítségével képes kimenő hívásokat kezdeményezni. A PIN kód megadása a hívott szám megadását követően történik egy IVR rendszer segítségével. (2) A szolgáltatással a mellék felhasználója képes más készülékről is kimenő hívást kezdeményezni a kód segítségével úgy, hogy a felhasznált készülék a hívószám-kijelzési adatokat is átveszi a hívás időtartamára. (3) A PIN kód használója köteles a PIN kód titkosságát megőrizni. A PIN kód illetéktelen felhasználó tudomására jutásából eredő károkért a Szolgáltató nem felelős Vezérszám beállítás (1) A Vezérszám beállítás funkció megrendelésével lehetővé válik a hívószám-kijelzés beállítása úgy, hogy a rendszer nem a mellék telefonszámát küldi el a hívott fél felé, hanem az Adminisztrátor által meghatározott, úgynevezett vezérszámot. (2) a Vezérszám beállítás funkciót az Adminisztrátor tudja ki vagy be kapcsolni Videotelefon szolgáltatás (1) A Szolgáltató által biztosított, videohívásra alkalmas készülék segítségével lehetőség van a csoporton belül videó hívásokat folytatni. (2) A videó jel átviteléhez a normál hang- vagy faxhívásnál nagyobb adatátviteli sebesség szükséges, amit több telephely esetén a telephelyeket összekötő hálózatnak (internet elérések, saját hálózati szakaszok) az összeköttetés teljes viszonylatában biztosítania kell. A szükséges folyamatos le- és feltöltési sebesség hívásonként 500 kbit/s. (3) Videohívás kizárólag egy csoporton belül lehetséges, más, videotelefonálást is lehetővé tevő hálózatok, szolgáltatások felé videohívás nem kezdeményezhető. (4) Megrendelése esetén a készülék használatáért a Díjszabásban szereplő havi bérleti díjat kell megfizetni Virtuális mellék szolgáltatás (1) A virtuális mellék szolgáltatással a csoporthoz tartozó, PIN kód védelemmel rendelkező (lezárt) IP Center mellékről a saját mellék rövid hívószáma és PIN kódja ismeretében hívás kezdeményezhető a saját mellék jogosultságainak megfelelően. (2) A szolgáltatás kizárólag a PIN kód védelem szolgáltatás igénybevételével együtt érhető el. (3) A hívás során a hívottnál a hívószám-kijelzésre vonatkozó beállításoknak megfelelően a felhasznált készülék (mellék) hívószáma kerül kijelzésre úgy, hogy a keletkezett forgalom a saját mellék forgalmi adatai között kerül rögzítésre. 2. BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK (1) Idetartozik az analóg bérelt vonali előfizetői szolgáltatás, a digitális keskenysávú bérelt vonali előfizetői szolgáltatás és a digitális szélessávú bérelt vonali előfizetői szolgáltatás a.) Analóg bérelt vonali előfizetői szolgáltatás: Idetartozik a két- és négyhuzalos közönséges és zenei minőségű analóg bérelt vonalak előfizetőknek történő nyújtása. Nem ide tartoznak a digitális keskenysávú és a digitális szélessávú bérelt vonali szolgáltatások. b.) Digitális keskenysávú bérelt vonali előfizetői szolgáltatás: Idetartoznak az előfizetői, keskeny sávú ( kbit/s) bérelt vonali szolgáltatások. Nem ide tartoznak az analóg bérelt vonali szolgáltatások. c.) Digitális szélessávú bérelt vonali előfizetői szolgáltatás: Idetartoznak az előfizetői, széles sávú (>128 kbit/s) bérelt vonali szolgáltatások. Nem ide tartoznak az analóg bérelt vonali szolgáltatások. Hatályos: december 01. napjától 46

126 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (2) A bérelt vonali távközlési szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Előfizető által kívánt előfizetői hozzáférési pontokat meghatározott, rögzített időtartamra összekötő, a felhasználó által kívánt tulajdonságú, a felhasználó vagy a felhasználó által meghatározott harmadik személyek egy csoportja részére kizárólagos használatra átengedett áramkörökön, vagy virtuális áramkörszakaszokon nyújtja távközlési vagy más tevékenység céljából. (3) A Szolgáltató bérelt vonali szolgáltatás keretén belül alapszolgáltatásokat, a.) analóg bérelt vonali, és b.) felügyelt digitális bérelt vonali, illetve kiegészítő szolgáltatást nyújt. (4) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hálózat végződtető berendezést a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát képezik. (5) A végberendezés átadásakor a Szolgáltató óvadékot kérhet. Az óvadékból a szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni,- ideértve a megrongálódás esetén felmerülő javítási költséget is- illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló előfizetői szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül ide nem értve a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést - visszaszolgáltatja. (6) Amennyiben óvadék fizetésére nem kerül sor az Előfizető részéről, az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által ingyenesen vagy külön havi díj ellenében rendelkezésre bocsátott eszközöket a szerződés megszűntét követően az Előfizető köteles hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni vagy a leszerelését lehetővé tenni. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére. (7) A Szolgáltató által végzett létesítést követően, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges végberendezés(ek) konfigurációját Előfizető nem jogosult megváltoztatni. Az Előfizető által történő módosításból eredő esetleges károkért, a Szolgáltatásban bekövetkező kiesésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltatás helyreállításáért Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni. (8) A Szolgáltató által biztosított előfizetői szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor azok az Előfizető által biztosított folyamatos 230V-os tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt az adathálózati szolgáltatások nem elérhetők. (9) A Szolgáltató az analóg bérelt vonali szolgáltatást Magyarország területén, digitális bérelt vonali szolgáltatását nemzetközi viszonylatban is nyújtja. (10) Az alapszolgáltatások (díjcsomagok) és kiegészítő szolgáltatások, egyéb adminisztratív és üzemeltetői szolgáltatások díjait az ÁSZF 2.1. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza. 2.1 ANALÓG BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁS (1) A Szolgáltató szolgáltatási területén az Előfizető által meghatározott végpontok között 2 és 4 huzalos analóg bérelt összeköttetéseket biztosít, tehát a végpontok között analóg jelek átvitelére alkalmas összeköttetést hoz létre. Az analóg jelben az információt kifejező jellemző mennyiség felveheti bármely időpontban egy folytonos tartomány bármely értékét. Az analóg bérelt vonali szolgáltatás lehet nem felügyelt vagy részben (Előfizetői végpontokhoz legközelebb eső multiplexerek között) felügyelt. (2) Az analóg bérelt vonali szolgáltatáshoz felhasznált távközlő berendezések, hálózatok a.) Hozzáférési szakasz: Analóg, rézkábel/pmp mikrohullámú rendszer. b.) Sávszélesség: A frekvenciaspektrum egy része, két szélső frekvenciájának számszerű különbsége c.) Végződtetés: kettő vagy négyhuzalos analóg bérelt vonal külön jelzéssel vagy nélkül (3) Előfizetői hozzáférési pont A biztosított áramkörök megfelelnek az ITU-T M.1020 ajánlásának, vagyis Hz-es sávhatárolt beszédsávi csatorna átviteli paramétereinek. Az Előfizetői-hozzáférési pont az Előfizetőnél felszerelt RJ11-es csatlakozó, amelyhez az összeköttetés (6P2C) 2 illetve (6P4C) 4 huzalja, illetve a PMP rendszer terminálja kapcsolódik. (4) Az Előfizetői hozzáférési ponthoz az Előfizető bármilyen alkalmas, megfelelőségi jelöléssel rendelkező végberendezést csatlakoztathat. 2.2 FELÜGYELT DIGITÁLIS BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁS (1) A felügyelt digitális bérelt vonali összeköttetés két végpontot összekötő digitális jelek átvitelére alkalmas adatátviteli út. A Szolgáltató felügyeleti rendszerrel támogatott digitális távközlő hálózatán nyújtott szolgáltatás az Előfizető számára digitális n*64 kbit/s-os csatornákat (sebességeket) biztosít az Előfizető telephelyeinek összeköttetésére. A kívánt sebességű összeköttetéseket az Előfizető által megadott típusú interfészek között a Szolgáltató hozza létre, szükség esetén a Szolgáltatóval a vele szerződésben lévő más hírközlési szolgáltatók (a továbbiakban Társszolgáltató ) szolgáltatási területén a Társszolgáltató bevonásával. Az átvitel protokoll- és felhasználás-független transzparens-átvitelt biztosít különböző beszéd, adat, video és multimédia alkalmazásokhoz. (2) A felügyelt digitális bérelt vonali szolgáltatáshoz felhasznált távközlő berendezések, hálózatok a.) Hozzáférési szakasz: Optikai-, vagy rézkábel, mikrohullám b.) Sávszélesség: A digitális összeköttetés végpontjain felajánlott adatátviteli sebesség c.) Végződtetés: megfelelőségi jelöléssel rendelkező végberendezés (3) Előfizetői hozzáférési pont: Hatályos: december 01. napjától 47

127 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet A távközlő végberendezés a vonatkozó nemzetközi (ITU-T) ajánlások szerinti Előfizetői interfésze jelenti a felhasználó számára az előfizetői hozzáférési pontot, ami egyben a Szolgáltató szolgáltatási határpontja. Interfész típus Választható adatátviteli sebesség [ kbit/s ] ITU-T V.24-V.28 Szinkron 64 ITU-T V.24-V.28 Aszinkron 38.4 ITU-T X ITU-T V.36, V.37 ( V.11/V.28 ) 160 ITU-T G.703/1 (Co-directional) 64 ITU-T G.703/6 (Transparent) 2048 ITU-T G.703-G.704 ( E1 ) (max. effektív: ) ITU-T G.703/8 (Transparent) ITU-T G.703/9 (Transparent) ITU-T G703/12-G.707 (STM-1 ) (4) Eltérő típusú interfészek között is létesíthető összeköttetés. 3. VPN, ADATHÁLÓZATI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 3.1 VPN ALAPÚ ADATÁTVITELI SZOLGÁLTATÁS (1) A Szolgáltató integrált adatátvitelt megvalósító távközlési hálózatán Előfizetői részére lehetővé teszi, hogy egy Előfizetőhöz tartozó felhasználói csoport a Szolgáltató hálózatának bizonyos részeit (szakaszait, szakaszainak kapacitását, kapcsolóeszközeit stb.) úgy használja, mintha az a saját, független nagykiterjedésű (WAN) hálózata, virtuális magánhálózata lenne. (2) Virtuális magánhálózat (VPN) jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatátviteli alapszolgáltatásokra építve alakítható ki IP alapú Virtuális magánhálózati szolgáltatás (IP-VPN) (1) Az IP-VPN hálózat a felhasználói csoportok Extranet vagy Intranet hálózatának kialakítására is alkalmas. (2) Egy IP-VPN hálózaton belül egy felhasználói csoporton belüli végpontok között IP alapú adatkapcsolat létesül, és alapvetően bármely végpont bármely más végponttal forgalmazhat adatot. (3) Előfizető igénye szerint az egyes végpontok között irányítani, szűrni vagy akár tiltani lehet az adatforgalmat. A felhasználói csoporton belül ez által további csoportok (alhálózatok) hozhatók létre (pl.: anyavállalat központja és leányvállalatai, illetve alvállalkozó csoportok szerint), s az egyes csoportokon belül, illetve csoportok között szabályozható a forgalom. (4) Az IP-VPN szolgáltatáshoz felhasznált hálózat és eszközök az alábbiak: a.) a Szolgáltató hírközlő hálózata (gerinchálózat, Előfizetői szakaszok, hálózati végpontok) b.) végberendezés c.) Előfizetői hozzáférési pontok d.) kapcsolt telefonhálózat Előfizetői hozzáférési pontjai (5) A végberendezések kiépített Előfizetői szakaszokon keresztül csatlakoznak a gerinchálózathoz. Egy hálózati végpontra kapcsolt végberendezés (CPE) egy vagy több Előfizetői hozzáférési pontot tartalmaz. A felhasználó a szolgáltatást az Előfizetői hozzáférési ponton keresztül veszi igénybe. A felhasználók tartalékolt útvonalon, a kapcsolt távbeszélő (ISDN) hálózat Előfizetői hozzáférési pontjain keresztül is elérhetik az IP-VPN hálózatot. (6) Az Előfizetői szerződés alapján megvalósított IP-VPN szolgáltatást az alábbiak jellemeznek: a.) Előfizetői szakasz típusa, névleges adatátviteli sebessége b.) Végberendezések száma, típusa c.) Végpontok címe, típusa, portok száma, portok típusa d.) Végponti szolgáltatások IP Sec elérés (1) Az IP Sec szolgáltatás által az Előfizető az Internetet, mint hozzáférési közeget használva éri el a szolgáltató által biztosított VPN koncentrátort és ezen keresztül az előfizető IP VPN hálózatát. (2) A szolgáltatás biztosítja az Előfizető részére a szeparált, titkosított, mások számára nem elérhető hozzáférést Layer2-es Ethernet alapú Virtuális magánhálózati szolgáltatás (L2VPN) (1) A szolgáltatás OSI Layer 2 szintű, Ethernet alapú virtuális magánhálózati szolgáltatást (L2VPN) nyújt Előfizető részére. A szolgáltatás a Szolgáltató, valamint társszolgáltatói Ethernet aggregációs- és MPLS gerinchálózatán valósul meg. A szolgáltatás az Előfizető által használt helyi hálózatok (LAN) összekapcsolására szolgál, pont-pont, pont-multipont vagy multipont-multipont konfigurációban. Az előfizetői végpontok zárt kommunikációja biztosított, a Hatályos: december 01. napjától 48

128 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet végpontok kizárólag egymással képesek kommunikálni. Az Előfizető Layer2 szinten kommunikálni képes végpontjai által alkotott virtuális hálózat az L2VPN hálózat. (2) Egy L2VPN hálózaton belül a végpontok között Layer2-es szintű Ethernet alapú adatforgalom folyik. A Szolgáltatásnak három alfaja kerül megkülönböztetésre a konfiguráció típusa szerint: a.) E-LINE típus: pont-pont konfiguráció b.) E-TREE típus: pont-multipont konfiguráció c.) E-LAN típus: multipont-multipont konfiguráció. (3) A Layer2 Ethernet szolgáltatás hozzáférési pontokon, a Szolgáltató szolgáltatás részeként demarkációs hálózati végberendezést (switch) helyez ki, amihez Előfizető a helyi hálózato(ka)t Layer 3 CPE (router, PC) alkalmazásával csatlakozhat. (4) Az előfizetői hozzáférési pont fizikailag a hálózat végződtető berendezésen jelenik meg. Az ügyfélnek a szolgáltatói végberendezés elhelyezését és tápellátását biztosítani kell, valamint a működési környezetet ( oC környezeti hőmérséklet; 5% - 95% relatív páratartalom; 230V AC / 20W). (5) Szolgáltató által biztosított előfizetői interfészek: Megnevezés Interfész Csatlakozó kábeltípus Csatlakozó típus Maximális kábel sebesség hossz [m] 10/100BaseTX 10/100Mbit/sec Min. Cat5, 100Ω, UTP RJ Base-LX 1Gbit/sec LWL(1310nm),SMF Duplex LC Base-SX 1Gbit/sec SWL(850nm) Duplex LC BaseT 1Gbit/sec Min. Cat5, 100Ω, UTP RJ Gbps sebességű interfészeket csak 1Gbps feletti sebességhez biztosítja a Szolgáltató. Előfizető külön kérésére, kisebb sávszélességre egyedi megoldásban és díjakkal rendelhetők. (6) QoS szolgáltatás opciók: A Szolgáltatás külön szolgáltatói QoS (Quality of Service) beállítások nélkül is alkalmas hang vagy multimédia tartalom továbbítására. Előfizető igénye szerint a Szolgáltató a QoS paraméter megfelelő beállításával biztosítja a priorizált adatforgalom átvitelének elsőbbségét. A L2VPN QoS opció nem helyettesíti az ügyfél routerében beállítható (Layer 3) QoS konfigurációk meglétét! (7) A QoS meghatározásának lényege, hogy az Előfizetői hozzáférési ponton elérhető adatátviteli sebességet az egyes adattípusok QoS osztályba sorolás útján megosztja több prioritási osztály között. A megosztás úgy történik, hogy a magasabb prioritási osztályokba tartozó forgalom számára az adott opcióban meghatározott %-ig biztosított az elsőbbségi átvitel, azaz az ilyen besorolással a portra érkező összesített adatforgalom, az adott opcióban megadott értéket meg nem haladó sebesség mértékéig nem torlódhat. A fenti beállítás azonban nem jelent sebességkorlátozást egyik adatforgalom típusra nézve sem, mert a QoS osztályozásban priorizált és a priorizálatlan adatforgalom, a másik teljes hiánya esetén kitöltheti a teljes adatátviteli sebességet. (8)A Szolgáltató hálózatában több QoS osztályt is meghatározhat. (9) Az adatforgalom tartalma alapján történő, magas vagy alacsony prioritási osztályba történő sorolása a portra érkező Ethernet keretek priority bit (P bit) értéke alapján történik. Mivel a 802.1p prioritás bit csak VLAN tag-gel ellátott Ethernet keretnél létezik, így a QoS alapú priorizálás igénybevételéhez az előfizetőtől VLAN tag-gel ellátva (trönk-ként) kell érkeznie az adatforgalomnak. (10) A tag-el el nem látott adatforgalom átvitele a legalacsonyabb prioritási osztályban történik. Az Előfizető alkalmazhat egy-vagy több előfizetői, azaz customer VLAN-t (C-VLAN) is. Az előfizetői forgalom számára a hálózatban egyetlen szolgáltatási VLAN (S-VLAN) kerül beállításra. A végpontok között a Layer 2 kontroll protokollok (pl. CDP, VTP, STP, stb.) átvitelét a Szolgáltató támogatja. 3.2 ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK (1) Az Adathálózati szolgáltatás keretén belül az Előfizetők végberendezései a Szolgáltató által megvalósított előfizetői hozzáférési pontra kapcsolódnak. (2) Az adatátvitelt a hazai és nemzetközi adathálózatok és az Előfizetők között a Szolgáltató adatkapcsoló központjai, illetve azoknak az adathálózatokkal vagy a közcélú Internet hálózattal való kapcsolata valósítja meg. (3) A Szolgáltató adatkapcsoló központjainak az adathálózatokkal való együttműködésére a Szolgáltató hálózati szerződéseket köt a Társszolgáltatókkal (3) Az Adathálózati szolgáltatás keretében a Szolgáltató Előfizetői részére az alábbi távközlési alapszolgáltatásokat nyújtja: a.) Előfizetői hozzáférési pont A Szolgáltató által telepített, az Előfizető által használt adat-végberendezés nemzetközi (ITU-T) ajánlások szerinti Előfizetői interfésze jelenti az Előfizető számára az előfizetői hozzáférési pontot. Ez alapesetben a pl. a hálózat végződtető berendezés (modem) megfelelő adat interfésze, amennyiben a szolgáltatás routert is tartalmaz, akkor a router előfizetői hálózat felé értelmezett portja értendő. b.) A felügyeleti rendszer Az adatátviteli hálózat felügyeleti rendszerének részét képező hibajegy-kezelő rendszer az események, riasztások folyamatos naplózását végzi. A bejegyzések megmutatják a hálózatban, végberendezésben Hatályos: december 01. napjától 49

129 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet bekövetkezett állapotváltozást, tartalmazzák a hiba leírását, súlyosságának fokát, a hiba idejét, a hibaelhárítás módját és időtartamát. (4) A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai: A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzék a Szolgáltatóval vagy más hírközlési szolgáltató által elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés alapján létesített előfizetői hozzáférési ponttal, illetve a szükséges végberendezésekkel. Ez alól kivételt képez a mikrohullámú Internet szolgáltatás. (5) Az előfizetői hozzáférési pontról a Szolgáltató hírközlő hálózatának elérését lehetővé tevő szakaszt Szolgáltató valósítja meg. A szakasz megvalósításában esetenként a Szolgáltatóval szerződésben lévő Társszolgáltatók is részt vehetnek. (6) A Szolgáltató által biztosított előfizetői szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor azok az Előfizető által biztosított folyamatos 230V-os tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt az adathálózati szolgáltatások nem elérhetők. (7) Az Adathálózati szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból: A Szolgáltató Adathálózati szolgáltatásai jelen Általános Szerződési Feltételek szerint csak a Szolgáltató területén és a vele az adott szolgáltatásra vonatkozó hálózati szerződéssel rendelkező Társszolgáltatók területére eső Előfizetői végpontokról vehetők igénybe. (8) Ha a Szolgáltató szerződéseket köt társszolgáltatóval, az új hozzáféréseket a honlapon közleményben hozza nyilvánosságra Ethernet alapú szolgáltatás (1) Az Ethernet alapú szolgáltatás garantált sávszélességű, nagy sebességű adatátviteli szolgáltatás. A szolgáltatás csak ott érhető el, ahol az Invitel Zrt. Optikai hálózata kiépítésre került. A hálózat országos szinten több switch által alkotott gyűrűből épül fel. Ezek az egymástól szeparált hálózatok kizárólag az MPLS hálózaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva a hurokmentes hálózati elrendezést. (2) A szolgáltatás pont-pont, vagy pont-multipont kapcsolat biztosítására képes transzparens módon. Szolgáltatás Média Sávszélesség INTERNET Optika/SDH 6-100Mbps VPN Optika 6-100Mbps Frame Relay (1) A Frame Relay csomagkapcsolt adatátviteli alapszolgáltatás, amely adatkapcsolati szinten hoz létre egy vagy több adatcsatornát, amelyek a szolgáltatás folyamán fennmaradnak. (2) Az adatcsatornák sebessége 64-től 1920 kbit/s sebességtartományban 64 kbit/s lépésközönként megválasztható. Az adatsebesség határain belül további logikai csatornák, PVC-k alakíthatók ki, amelyekhez az alábbi minőségi paraméterek rendelhetők: a.) CIR (Committed information rate) a Szolgáltató által garantált, minden körülmények között teljesített adatátviteli sebesség; b.) EIR (Extended Information Rate) az a sávszélesség, amellyel a CIR túlléphető; 3.3 KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Domain név regisztráció és fenntartás szolgáltatás (1) A domain név regisztrációt az Előfizető kezdeményezheti a Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződéssel és a regisztrációs adatlap megfelelő kitöltésével. A Domain név regisztráció (delegálás) és fenntartás (képviselet) szolgáltatás teljesítésekor a Szolgáltató a mindenkori domain regisztrációs szabályzatnak megfelelően jár el. A szabályzat elérhető az Internet szolgáltatók tanácsa által üzemeltetett honlapon. (2) A delegált domain üzemeltetéséhez (a d.) pontban felsorolt Belföldi aldomain regisztráció és fenntartás kivételével) az Előfizetőnek rendelkeznie kell a domain üzemeltetési szabályainak megfelelő saját, vagy a Szolgáltató Domain név szerver (DNS) szolgáltatása keretén belül biztosított Master és/vagy Slave név szerverekkel, ill. egyéb technikai feltételekkel. (3) A delegálás feltétele a Szolgáltat által biztosított, megfelelően kitöltött és aláírt igénylőlap, amelyet a Szolgáltatóhoz kell benyújtani. Az igénylőlap elérhetősége: (4) A Domain név regisztráció és karbantartás szolgáltatás típusai: a.) belföldi domain név pl. ( A belföldi domain név regisztráció és karbantartás szolgáltatás a felettes.hu domain-be való bejegyzés (delegálás) ügyintézését valamint a képviseletet foglalja magában. b.) Nemzetközi domain név pl. ( A Nemzetközi domain név regisztráció és karbantartás szolgáltatás a.com;.org;.net.biz;.info felettes domain-be való bejegyzés (delegálás) ügyintézését valamint a képviseletet foglalja magában. c.) Európai Unió domain név pl. ( Hatályos: december 01. napjától 50

130 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Az Európai Unió domain név regisztráció és karbantartás szolgáltatás a felettes.eu domain-be való bejegyzés (delegálás) ügyintézését valamint a képviseletet foglalja magában. d.) Belföldi aldomain név: pl. domainnév.invitel.hu A szolgáltatás értékesítése november 1-től megszűnt, az üzemelő aldomain-ek a domainnév.invitelweb.hu címen érhetők el. (5) A Belföldi aldomain név regisztráció és fenntartás szolgáltatás az invitel.hu domain alá való bejegyzést foglalja magában. Az aldomain üzemeltetéséhez nem szükséges a domain üzemeltetési szabályainak megfelelő saját Master és/vagy Slave név szerverek megléte, azokat a Szolgáltató díjmentesen biztosítja Domain név karbantartás (DNS) szolgáltatás (1) A szolgáltatás a saját domain üzemeltetés feltételeként meghatározott Master vagy/és Slave név szerverek (DNS) üzemeltetését, valamint a domain adatainak karbantartását foglalja magában, amelyet a Szolgáltató az Előfizető megbízása alapján teljesít. (2) A szolgáltatást az Előfizető kezdeményezheti a pontban szereplő adatlap megfelelő kitöltésével és a Szolgáltatóhoz történő benyújtásával szolgáltatás (1) Az Interneten keresztüli üzenetváltási protokoll, melyet a Szolgáltató a vele Internet szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő Előfizetők számára levelező-szerver üzemeltetésével tesz elérhetővé. Az Előfizető címére érkező üzenetek a postafiókban tárolódnak. A saját számítógépen található levelezőprogram POP3 protokollt használva tudja a leveleket megjeleníteni vagy áttölteni. A postafiókban tárolt levelek a Szolgáltató honlapján az Ügyfélszolgálat menüpont alatt található Webmail elérésen keresztül is elérhetők. (2) Az ÁSZF Törzsszöveg pontjában leírt kéretlen levélküldés (SPAM) elleni védelem érdekében a Szolgáltató internet szolgáltatását igénybe vevő Előfizetők a nem titkosított SMTP protokollal (25-ös port) kizárólag a Szolgáltató SMTP szerverén keresztül küldhetnek elektronikuslevelet ( ). (3) A Szolgáltató SMTP szervere a hálózat védelme érdekében nem továbbítja a 10MB méretet meghaladó (csatolásokkal együtt, fejléc nélkül) üzeneteket. (4) Az szolgáltatás az Előfizető és a Szolgáltató közötti egyéb megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a nem titkosított SMTP protokollal kezdeményezett küldést: a.) percenként maximum 20 db, b.) naponta maximum 1000 db (5) A (4) bekezdésben megadott darabszám-limit átlépésének kísérlete esetén az küldés felfüggesztésre vagy tiltásra kerül: a.) percenként 20-nál több küldési kísérlete esetén 1 órára felfüggesztésre kerül, egy napon belül 3 kísérlet esetén a b.) szerint kell eljárni. b.) naponta 1000-nél több küldési kísérlete esetén felfüggesztésre kerül és 3 hónapos időszak kezdődik az ismételt előfordulás megfigyelése érdekében: (i) első kísérletnél a Szolgáltató ben figyelmezteti az Előfizetőt, és a hibaelhárítási segédlet oldalára irányítja az Előfizetőt, ahol a megadott lépések elvégzése után a felfüggesztés megszűnik. Ha 3 hónapon belül nem ismétlődik meg a felfüggesztés, a megfigyelés időszaka lejár. (ii) a 3 hónapon belüli második kísérletnél a Szolgáltató ismételten ben felszólítja az Előfizetőt és a hibaelhárítási segédlet oldalára irányítja az előfizetőt, ahol a megadott lépések elvégzése után a felfüggesztés megszűnik. (iii) ha az első előfordulástól számított 3 hónapon belül 3. esetben is sor kerül a napi limit átlépésére, az Előfizető letiltott állapotba kerül. A tiltás feloldását az Előfizető a tiltás okának igazolt megszüntetésével és megalapozott indoklásával írásban kérheti a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a tiltás feloldását egyedi vizsgálat alapján végzi el. (6) Kábeltelevíziós hálózati internet szolgáltatás esetén a legnagyobb küldhető méret 5MB. (7) A felhasználónév és jelszó megadási szabályai: a.) a felhasználónév minimális hossza három (3), maximális hossza tizennégy (14) karakter b.) a felhasználónév az angol ABC kisbetűiből és arab számokból állhat továbbá tartalmazhat kötőjelet és pontot, azonban két (vagy több) ilyen karakter nem állhat egymás mellett illetve nem lehet első vagy utolsó karakter. Egyéb speciális karakterek használata (ékezetes betű, szóköz, egyéb karakter, illetve nagybetű) nem megengedett. c.) a jelszó minimális hossza hat (6), maximális hossza tíz (10) karakter d.) a jelszónak tartalmaznia kell legalább egy kis és egy nagybetűt, valamint egy számjegyet e.) a jelszó a fentieken kívül tartalmazhat speciális karaktereket: vessző (,), pont (.), aláhúzás (_), kötőjel (- ), per (/), százalékjel (%), csillag (*), plusz (+), kettőspont (:), pontosvessző (;) f.) más karakter használata (ékezetes betű, szóköz, egyéb karakter) nem megengedett g.) a jelszó nem tartalmazhatja a felhasználónevet illetve a felhasználónévben nem szerepelhet a jelszó. Hatályos: december 01. napjától 51

131 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Csoportos szolgáltatás Az ügyfél által meghatározott domain címre beérkező leveleket a Szolgáltató továbbítja az ügyfél levelező rendszerébe. A leveleket a Szolgáltató nem tárolja Mail Relay szolgáltatás A szolgáltatást igénybe vevő Előfizető rendelkezik saját levelező (pl.:smtp) szerverrel. és az bármely okból képtelen a beérkező leveleket fogadni, akkor az Invitel által üzemeltett Mail Relay kiszolgáló fogadja és ideiglenesen tárolja őket. A probléma megszűnése után a tárolt üzeneteket automatikusan eljuttatja az ügyfél levelező szerverére. Amennyiben a Szolgáltató szervere 4 napon belül nem tudja az ügyfél leveleit az ügyfél levelező szerverének továbbítani, a leveleket a Szolgáltató a feladóknak visszaküldi Web tárterület bérlet szolgáltatás (1) A Szolgáltatást igénybe vevő Előfizető a Szolgáltató által biztosított szerveren különféle dokumentumokat helyezhet el, amelyeket az Internetre kapcsolt számítógépek HTTP (HyperText Transfer Protocol) protokollon keresztül érhetnek el* a vagy a pontban szereplő saját domain név alatt. A Szolgáltató a dokumentumok tárolásához szükséges tárhelyet, a dokumentumok HTTP protokollon való elérhetőségét, valamint a dokumentumok Előfizető általi elhelyezéséhez szükséges FTP (File Transfer Protocol) elérést biztosítja az ftp.invitel.hu címen, ahol az internet csatlakozáshoz tartozó felhasználónév és jelszó megadásával lehet belépni. A szerveren aktív tartalmak (PHP, Perl, MySQL stb.) elhelyezése nem lehetséges, ill. az FTP hozzáférés átengedése vagy más célból való megosztása nem engedélyezett. (2) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyen elhelyezett dokumentumok tartalmáért, de az Internet szolgáltatók tanácsa weblapján ( elérhető Internet használati irányelveknek meg nem felelő dokumentumokat szükség esetén eltávolíthatja. * A tartalom elérése a február 01. előtt az Invitel Zrt. és jogelődjei, valamint a október 1-jén beolvadó FiberNet, DunaWeb és Donet-Info által nyújtott szolgáltatás esetén ettől eltérő lehet Fix IP cím szolgáltatás A Szolgáltató biztosítja, hogy az Internet használat során az Előfizető végberendezéséhez (pl. számítógép vagy router) egy konkrét IP cím vagy címtartomány hozzárendelésre kerül a Szolgáltató által felügyelt tartományból. Az IP cím vagy címtartomány a kapcsolat szünetelésekor sem rendelhető hozzá más felhasználóhoz. 3.4 ÉRTÉKNÖVELT ÜZEMELTETŐI SZOLGÁLTATÁSOK Szakértői konzultáció (1) Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pontra vagy szolgáltatás átadási pontra csatlakozó hálózatának a szolgáltatás igénybe vételére való alkalmassá tétele érdekében igénybe veheti a Szolgáltató szakértőinek segítségét. A konzultációt a normál üzletmenet mellett a hibaelhárítási folyamat lezárását követően is kérheti az Előfizető, amennyiben a Felek a hibaelhárítás során minden kétséget kizárólag megállapították, hogy a hiba nem a Szolgáltatással összefüggésben a Szolgáltató hálózatában vagy neki felróható okból keletkezett. (2) A Szakértői konzultációt kizárólag olyan esetekben lehet igénybe venni, ha a Szolgáltató az illetékességi körében részletes ajánlat formájában felajánlotta az Előfizető részére és az Előfizető jogosult képviselője kifejezetten megrendeli. (3) A szolgáltatás a Szolgáltató Ügyfélkapcsolati pontjain rendelhető meg. Ha a megrendelésre a hibaelhárítási folyamat lezárását követően kerül sor, az Előfizető vagy jogosult képviselője telefonon is megrendelheti a Hibabejelentő elérhetőségein. (4) A Szakértői konzultáció díjait, sürgős esetben annak felárát az ÁSZF 2.1. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza, amely a Szolgáltató igazolt időráfordítása alapján megkezdett óránként kerül felszámításra. Amennyiben a konzultáció helyszíni kiszállással is jár, az óradíjon felül a kiszállási díjat is meg kell fizetni. (5) A konzultáció díját akkor is meg kell fizetni, ha az az Előfizető hálózatának sajátosságai, elégtelen információ vagy jogosultsági szint miatt nem sikeres. (6) A konzultáció során a Szolgáltató felelőssége kizárólag az ajánlatban meghatározott tevékenységre terjed ki. A Szolgáltató a konzultáció során tudomására jutott személyes vagy üzleti adatokat titkosan kezeli Munkaidőn túli munkavégzés (1) Az Előfizető kérheti, hogy a Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítését vagy a szolgáltatás nyújtása során megrendelt üzemeltetői szolgáltatásokat a normál munkaidőn túl, a végrehajtást megelőzően legalább 14 nappal egyeztetett módon és időpontban hajtsa végre. (2) Munkaidő: munkanapokon 8-18 óra között. (3) A munkaidőn túli munkavégzés munkanapon vagy munkaszüneti és ünnepnapon érvényes díját az ÁSZF 2.1. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza, amely a Szolgáltató igazolt időráfordítása alapján a Szakértői konzultáció óradíja alapján, megkezdett óránként kerül felszámításra. A díjat az egyszeri létesítési vagy a megrendelt üzemeltetői szolgáltatás díján felül (ha van) kell megfizetni. (4) A szolgáltatás a Szolgáltató Ügyfélkapcsolati pontjain rendelhető meg. Hatályos: december 01. napjától 52

132 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (5) A munkaidőn túli munkavégzés díját akkor is meg kell fizetni, ha a.) a munkavégzés munkaidőben kezdődött, de az Előfizető érdekkörébe tartozó okból elhúzódott, a munkaidőn túli időszakra vonatkozóan, vagy ha b.) az Előfizető hálózatának sajátosságai, elégtelen információ vagy jogosultsági szint miatt a megrendelt szolgáltatás nem végezhető el. 4. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSOK 4.1 INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS HELYHEZ KÖTÖTT Internet szolgáltatás általános leírása (1) Ide tartoznak az Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött, keskenysávú és az Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött, szélessávú szolgáltatások: a.) Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött, keskenysávú: Idetartoznak az előfizetői, mobilitást és nomád használatot nem nyújtó keskenysávú (9,6-128 kbit/s) Internet hozzáférés típusú szolgáltatások (un. betárcsázós, kapcsolt vonali Internet hozzáférés). b.) Internet elérési szolgáltatás helyhez kötött, szélessávú: Idetartoznak az előfizetői, mobilitást és nomád használatot nem nyújtó szélessávú (>128 kbit/s) Internet hozzáférés típusú szolgáltatások. (2) A Szolgáltatás keretén belül az Előfizetők az előfizetői hozzáférési pontról kapcsolt hálózaton (PSTN), bérelt vonal, ADSL (aszimmetrikus digitális előfizetői vonal), FTTH optikai, kábeltelevíziós hálózati, illetve mikrohullámú technológia igénybevételével érhetik el a Szolgáltató hálózatának adatközpontját, azon keresztül a hazai és nemzetközi Internetet. A Szolgáltató által nyújtott internet szolgáltatás un. "best effort jellegű, az internet kapcsolaton keresztülhaladó adatok menedzselés nélkül, az internet hálózat elemei által meghatározott útvonalon és sebességgel érik el a célállomást. A Szolgáltató minőségi osztályok (QoS) vagy adattípusok (VoIP, HTTP, FTP, P2P stb.) szerinti megkülönböztetést nem alkalmaz. Az ÁSZF Törzsszöveg pont (3) bekezdése alapján a jelen melléklet pont (2) bekezdésben leírtak szerinti titkosítatlan küldési protokoll (SMTP) forgalmát a jelen melléklet pont (3)-(5) bekezdéseiben foglalt feltételek szerint a Szolgáltató korlátozza. (3) A Szolgáltató Szolgáltatásának más adathálózatokkal vagy az Internet hálózattal való kapcsolatát a társszolgáltatókkal kötött hálózati szerződések biztosítják. (4) A Szolgáltatás igénybe vehető minden olyan előfizetői hozzáférési pontról, ahonnan megfelelő adatkapcsolat létesíthető a Szolgáltató hálózatához. (5) A Szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott. (6) A Szolgáltató a Szolgáltatásához tartozó felhasználói azonosítót kezdeti jelszóval védi, amelyet az Előfizető jogosult saját jelszavára megváltoztatni. Amennyiben az Előfizető a jelszót nem változtatja meg, annak minden következménye az Előfizetőt terheli. (7) Az Előfizető által használt végberendezésnek meg kell felelnie a nemzetközi (ITU-T) ajánlásoknak. Ennek segítségével érhetik el az Előfizetők a Szolgáltató által biztosított előfizetői hozzáférési ponto(ka)t. (8) A Szolgáltatás átfogó felügyeletére kiépített hálózat menedzsment rendszer az események, riasztások folyamatos naplózását végzi. A riasztások megmutatják a hálózatban, végberendezésben bekövetkezett állapotváltozást, tartalmazzák a hiba leírását, súlyosságának fokát, a hiba idejét. (9) Az Előfizetői hozzáférési pont az a csatlakozási pont vagy végpont, amelyen az előfizetői végberendezés fizikai és logikai szempontból csatlakozik a Szolgáltató távközlő hálózathoz vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak az Előfizető számára. Az internet szolgáltatások háztartáson vagy telephelyen kívüli üzleti vagy magáncélú megosztása nem engedélyezett. (10) Kínált sávszélesség: Az előfizető által választott díjcsomagnak megfelelő, az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa [Mbit/s]. Az előfizetői hozzáférési pontokon rendelkezésre álló tényleges le- és feltöltési sebesség a kínált sávszélességtől technológiai okokból elmaradhat az előfizetői hálózat műszaki jellemzői, pl. a szolgáltatótól való távolság miatt. (11) Garantált le- és feltöltési sebesség: az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 2 (1) 6. pontja szerint, az előfizető által választott díjcsomagnak megfelelő, az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség [Mbit/s]. Amennyiben az Előfizető esetében a Szolgáltató hálózatán fennálló ok miatt a Garantált sebesség igazolhatóan nem teljesül, a szolgáltatás alulteljesítettnek tekinthető a nem teljesítés igazolt időtartamára. A mérés leírása a pontban található. (12) A Magyar Telekom Nyrt mint társszolgáltató hálózatában létesített ADSL szolgáltatások esetében az Előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont tényleges sebessége tesztszerveren ellenőrizhető. A mérés leírása a pontban található. (13) Le- és feltöltés iránya: Feltöltés: az Előfizetőtől a Szolgáltató felé irányuló adatátvitel. Letöltés: a Szolgáltatótól az Előfizető felé irányuló adatátvitel. Hatályos: december 01. napjától 53

133 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (14) A Szolgáltató jogosult az Internet szolgáltatást telefon vagy más alapszolgáltatással összevontan, egy csomagként nyújtani. (15) A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan felmerülő egyszeri és havi díjat, a kiegészítő szolgáltatások díjait, valamint a díjcsomagokban foglalt kedvezményes kiegészítő szolgáltatások felsorolását az ÁSZF 2.1. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza. (16) Az összevontan szolgáltatáscsomagként értékesített telefonszolgáltatás forgalmi díjait az ÁSZF 2.3. számú melléklete (Díjszabás) tartalmazza. (17) Az összevont szolgáltatások együtt, egy szolgáltatáscsomagként kezelendők, különösen áthelyezés, átírás, módosítás vagy felmondás tekintetében. (18) Az előfizetői csomagokban igénybe vehető alap és kiegészítő szolgáltatások körét, az Internet szolgáltatás sebességét, valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit az előfizetői szerződés tartalmazza. (19) A Szolgáltató jogosult arra, hogy előfizetői csomagstruktúráját felülvizsgálja, új előfizetői csomagokat vezessen be, illetve meglévő előfizetői csomagjait az Eht (2) bekezdésében írott okok fennállása esetén, az irányadó eljárási rend szerint módosítsa. (20) A Szolgáltatás az ÁSZF ben meghatározottak szerint szüneteltethető. (21) Az összevontan értékesített szolgáltatáscsomag-elemek csak együttesen szüneteltethetők. (22) A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hálózat végződtető berendezést (ADSL modem, elválasztó szűrő, optikai végberendezés - ONT, Wimax beltéri egység) a Szolgáltató hálózatában a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató tulajdonát képezik. Társszolgáltató ADSL hálózatában létesített szolgáltatás esetén a hálózat végződtető berendezés (ADSL modem, elválasztó szűrő) az Előfizető vagy a Társszolgáltató tulajdona. (23) A végberendezés átadásakor a Szolgáltató óvadékot kérhet. Az óvadékból a szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az őt ért kár összegét levonni,- ideértve a megrongálódás esetén felmerülő javítási költséget is- illetve az őt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló előfizetői szerződés megszűnt, és az Előfizető a Szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül ide nem értve a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést - visszaszolgáltatja. (24) Amennyiben óvadék fizetésére nem kerül sor az Előfizető részéről, az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által ingyenesen vagy külön havi díj ellenében rendelkezésre bocsátott eszközöket a szerződés megszűntét követően az Előfizető köteles hiánytalanul és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni vagy a leszerelését lehetővé tenni. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltatót ért kár megtérítésére. (25) A Szolgáltató által végzett létesítést követően, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges végberendezés(ek) konfigurációját Előfizető nem jogosult megváltoztatni. Az Előfizető által történő módosításból eredő esetleges károkért, a Szolgáltatásban bekövetkező kiesésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltatás helyreállításáért Szolgáltató jogosult hibaelhárítási díjat felszámolni. (26) A Szolgáltató által biztosított előfizetői szolgáltatásoknak nincsen időbeli korlátja, ugyanakkor azok az Előfizető által biztosított folyamatos 230V/AC tápáramellátást igényelnek, amelyből adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak időtartama alatt az adathálózati szolgáltatások nem elérhetők. (27) Az Előfizető felel az előfizetői hozzáférési pont és az igénybevétel helye közötti, nem a Szolgáltató által üzemeltetett hálózati szakasz (pl. Előfizető saját vagy harmadik fél tulajdonában lévő belső kábelezés, WiFi hálózat, kábelezést helyettesítő eszköz stb.), illetve előfizetői végberendezés (számítógép, router stb.) Internet szolgáltatás igénybevételére való műszaki alkalmasságáért. Amennyiben az említett hálózatrész, vagy eszközök valamely jellemzője, hibája miatt a Szolgáltatás nem létesíthető, nem nyújtható vagy nem vehető igénybe, nem jelenti az előfizetői szerződés a Szolgáltató általi hibás teljesítését (ÁSZF (2) bekezdés) Internet szolgáltatás telefonhálózaton keresztül történő elérése (1) Az Internet felhasználó a telefonhálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a kapcsolt telefonhálózaton át csatlakozhat egy Internet szolgáltatóhoz. (2) A kapcsolt hálózati alapcsomagok esetén az igénybevétel feltétele a Szolgáltatóval kötött érvényes telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés. Az igénybevétel kizáró oka, ha a telefonszolgáltatás korlátozás vagy szüneteltetés alatt áll. A kapcsolt vonali hálózaton (PSTN/ISDN/PLMN) keresztüli Szolgáltatás Előfizetői-hozzáférési pontjának létesítése nem a Szolgáltatás része. (3) A VoIP, azaz IP alapú hangátviteli technológiát alkalmazó telefonszolgáltatás (pl. Wimax, FTTH), vagy VoIP átviteltechnikai szakaszt tartalmazó összeköttetés esetén a kapcsolt hálózati alapcsomagok, mint adatátviteli eljárás igénybevételének lehetőségét a Szolgáltató nem biztosítja. (4) a Szolgáltatótól eltérő internet szolgáltató (ISP) elérése irányuló előfizetői szerződés ráutaló magatartással jön létre az Előfizető, - és a hívott Internet szolgáltatóval a szolgáltatás eljuttatására vonatkozó hálózati szerződés alapján és a Szolgáltató között. (5) A szolgáltatás elérése csak előfizetői távbeszélő állomásról kezdeményezhető, nyilvános távbeszélő állomásról nem. (6) A szolgáltatás elérésére a hívást a belföldi előhívóval (06), a szolgáltatást kijelölő számmal (51) és a hatjegyű, az adott tarifa jellegét, a gerinchálózatot és szolgáltatót kijelölő számmal lehet kezdeményezni. Hatályos: december 01. napjától 54

134 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (7) Az Internet szolgáltatás igénybevétele kapcsán az egyes Internetes oldalakon megjelenő és az előfizető által esetlegesen aktivált számítógépes vírusok, ún. betárcsázós programok által az előfizető eszközeiben okozott károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Ugyanakkor az aktivált vírusok által felépített nemzetközi hívások után a távbeszélő szolgáltató által felszámított díjak megfizetéséért az Előfizető felelősséggel tartozik. (8) Amennyiben az Előfizetője olyan hozzáférési pontról kezdeményez átalánydíjas Internet számra irányuló hívást, melynek vonatkozásában az Internet szolgáltató nem igényelt a Szolgáltatótól ilyen jellegű szolgáltatás beállítást, az ilyen jogosulatlanul kezdeményezett hívások forgalmi díját a Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek a mindenkori díjszabásban közzétett Internet hívás díj figyelembevételével kiszámlázni. (9) A Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a teljes díj az Internet kapcsolat felépítése alatt is, és akkor is kiszámlázásra kerül, ha az ügyfél felelősségi körébe tartozó hiba miatt (pl. hibás, vagy nem megfelelően telepített számítógép) az Internet kapcsolat nem jön létre. (11) Az Előfizető a kapcsolt vonali internet szolgáltatást a saját munkaállomásán futtatott kliens (ügyfél) programok segítségével veszi igénybe. Az előfizető munkaállomásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy operációs rendszerének futtatásával képes legyen TCP/IP (PPP protokoll része) hálózati kapcsolatot létrehozni. Továbbá rendelkeznie kell olyan alkalmazásokkal, amellyel a szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Ezek lehetnek web böngészők, levelező kliensek. (11) Az Internethez való kapcsolódáskor, a kapcsolat idejére véletlenszerűen kiválasztott IP cím rendelődik az Előfizető számítógépéhez egy dinamikus kiosztású IP címtartományból. (12) A kapcsolt vonali Internet hozzáférésen történő bejelentkezéshez (PPP) a Szolgáltató által megadott felhasználónevet és jelszót kell használni. (13) Az Internethez való kapcsolódáskor a kapcsolat idejére a Szolgáltató IP cím tartományából véletlenszerűen kiválasztott IP cím rendelődik a végberendezésre csatlakoztatott eszközhöz, pl. az Előfizető számítógépéhez. (14) Az Előfizetőnek olyan végberendezéssel (beszédsávi modem) kell rendelkeznie, amely alkalmas a V34, V90, K56Flex modemkommunikációs szabványok valamelyikével történő együttműködésre. (15) A szolgáltatás sebessége az Előfizető által használt beszédsávi modem képességeitől is függ (9,6 kbit/s 33,6 kbit/s, letöltés irányban 9,6 kbit/s - 56 kbit/s). (16) ISDN kapcsolat esetén a szolgáltatás sebessége az ISDN vonal egy B csatornájának használata esetén leés feltöltés irányban 64 kbit/s, két B csatornájának használata esetén 128 kbit/s. (17) A rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása érdekében a Szolgáltató huszonnégy (24) óránként bontja a fennálló kapcsolatot. (18) A felhasználó számítógépe vagy számítógépes hálózata a meghatározott telefonszám hívásával, a távbeszélő hálózaton keresztül csatlakozik a Szolgáltató adatközpontjában felállított eszköz szabványos adatátviteli protokollt biztosító Szolgáltatás hozzáférési pontjához (behívószerver). A telefon- vagy ISDN adathívás felépítését követően az Előfizető azonosítói alapján a Szolgáltató adatközpontja azonosítási eljárást folytat le. Ezt követően veheti igénybe az Előfizető a Szolgáltatást. (19) Az ÁSZF törzsszövegének 3.2 pontja szerinti Invitel Szolgáltatási Terület és az Internet behívószámok földrajzi számozási területenként Invitel Szolgáltatási Terület (körzetszáma) Szolgáltatási terület elnevezése 25 Dunaújváros 33 Esztergom 28 Gödöllő 57 Jászberény 62 Szeged 63 Szentes 24 Szigetszentmiklós 27 Vác 88 Veszprém 32 Salgótarján 66 Békéscsaba 68 Orosháza 89 Pápa Egységes behívószámok Comfort Internet csomagok: 51/ Nyílt internet: 51/ Sárvár Az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolása a Nemzet Média és Hírközlési Hatóság honlapján ( az Azonosítógazdálkodás - Nyilvántartások - Településlista körzetszám szerint menüpont alatt található. (20) A kapcsolt vonali internet szolgáltatás számlázása a behívószám felé létesített telefonhívás hossza alapján, megkezdett perc alapon történik a díjcsomagban meghatározott feltételekkel. Hatályos: december 01. napjától 55

135 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (21) A szolgáltatás díjazása időzóna alapú (lásd: 1.3 c.) pontban) Kapcsolt vonali Internet elérési díjcsomagok (1) A kapcsolt vonali internet szolgáltatás díjcsomagjainak értékesítését a Szolgáltató január 1-től megszüntette. A már megkötött szerződések teljesítése folyamatos a kivezetést követően legalább 6 hónapig. Új ügyfeleink a Nyílt internet szolgáltatást vehetik igénybe. (2) A csomagok leírása és díjai az ÁSZF 2.3. számú mellékletében (Lezárt díjcsomagok) találhatók Kapcsolt vonali Nyílt Internet szolgáltatás (1) A Szolgáltató bármely telefon előfizetője által igénybe vehető, Nyílt Internet-hozzáférést biztosító szolgáltatás. A szolgáltatás igénybe vételével úgy lehet elérni az Internet hálózatot, hogy külön Internet-szolgáltatási szerződést kötni nem kell. A szolgáltatási jogviszony ráutaló magatartással történő elfogadás útján jön létre a következők szerint: (2) A szolgáltatás igénybe vétele a Nyílt Internet behívószám hívásával történik. Az Internetre való felcsatlakozás ezt követően az Internet Szolgáltató által meghatározott publikus (mindenki által igénybe vehető, az ügyfélkapcsolati helyeken rendelkezésre bocsátott) jelszó megadásával történik. A szolgáltatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha az előfizető rendelkezik az Internet hozzáférést biztosító számítástechnikai eszközökkel. (3) A szolgáltatás számlázása a behívás felépítésének kezdetétől indul. A szolgáltatásnak nincs havidíja. (4) A Nyílt Internet behívószáma a Szolgáltató minden primer körzetből (24-es, 25-ös, 27-es, 28-as, 32-es, 33-as, 57-es, 62-es, 63-as, 66-os, 68-as, 88-as, 89-esés 95-ös primer körzetek) egységesen: ADSL alapú internet elérési szolgáltatások (1) Az ADSL alapú (nagysebességű) Internet hozzáférési alapcsomagok szélessávú digitális hozzáférési lehetőséget nyújtanak az Előfizetőknek a Szolgáltatás igénybe vételére. (2) A Szolgáltatás a Szolgáltató ADSL hálózatára, és a Szolgáltató azon Társszolgáltatóinak előfizetői hálózatára épül, amelyen a Társszolgáltatók az Előfizetőiknek telefonszolgáltatást, telefonszolgáltatás nélküli ADSL hozzáférést, vagy Vonal-üzembentartási Szolgáltatást nyújtanak sodrott érpáron, és amely Társszolgáltatókkal a Szolgáltató nagykereskedelmi ADSL Szolgáltatás igénybevételére hálózati szerződést kötött. Az ADSL hozzáférés elnevezés a továbbiakban összefoglalóan jelenti az ADSL, ADSL2+, VDSL technológiákat. Ahol a Szolgáltató vagy a Társszolgáltató terület specifikus szolgáltatást nyújt, külön jelölésre kerül. (3) A Szolgáltatás azokon az előfizetői hozzáférési pontokon vehető igénybe, ahol a műszaki feltételek (fizikai érpár, távolság stb.) biztosítottak. Az igénybevétel további feltétele, hogy telefonszolgáltatás mellett igénybe vett egyéb Szolgáltatás esetén az előfizetői hozzáférési ponton élő telefonszolgáltatás nem áll korlátozás vagy szüneteltetés alatt. Az ADSL kapcsolat aktuális sebessége többek között függ a Szolgáltató által beállított maximális sávszélességtől, ill. a Szolgáltató adatközpontjától mért fizikai távolságtól, annak forgalmi és műszaki jellemzőitől, az Előfizető által látogatott honlap kapacitásától és annak válaszidejétől valamint a használt átviteli protokolltól. Az ADSL kapcsolat kb. 2 km-en belül érheti el a maximális teljesítményét Az ADSL alapú szolgáltatás maximális hatótávolsága kb. 5 km, amely távolság felett csak egyedi vizsgálatok alapján létesíthető. A VDSL alapú kapcsolat kb. 500 m-en belül érheti el a maximális teljesítményét, e felett csak egyedi vizsgálatok alapján létesíthető. (4) Az ADSL alapú Szolgáltatás egy olyan digitális átvitel-technikai megoldáson alapul, mely a meglévő, hírközlő Előfizetői hálózat sodrott rézvezetékét felhasználva a hagyományos telefonszolgáltatás által használt beszédsáv felett másodlagos kihasználásként nagysebességű, de aszimmetrikus (letöltés irányban a Szolgáltatótól az Előfizető felé magasabb, míg feltöltés irányban az Előfizetőtől a Szolgáltató felé alacsonyabb) adatátviteli lehetőséget biztosít. (5) A hagyományos alapsávi analóg (POTS) típusú, vagy digitális ISDN (2B+D) szolgáltatások zavarása nélkül vehető igénybe a Szolgáltató ADSL alapú nagysebességű Internet elérés Szolgáltatása, mert a felhasznált ADSL átvitel-technikai rendszer az adatátviteli csatorna biztosítására mind az Előfizetői oldalon, mind pedig hálózati oldalon hozzáférésenként egy-egy leválasztó szűrőt alkalmaz. (6) Amennyiben az azonos előfizetői hozzáférési ponton Előfizető a több szolgáltatást is igénybe vesz, a szolgáltatások korlátozása vagy szüneteltetése az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint történhet. (7) Az ADSL alapú Internet hozzáférésen történő bejelentkezéshez (PPPoE) az Előfizetői szerződésben rögzített felhasználónevet és jelszót kell használni. (8) Amennyiben az azonos előfizetői hozzáférési ponton az Előfizető az ADSL internet szolgáltatás mellett a Szolgáltató Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorelosztási (IPTV) szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerinti IPTV szolgáltatást is igénybe vesz, az ADSL internet és az IPTV szolgáltatás egyidejű használata esetén a szolgáltatás műszaki sajátosságaiból eredően előfordulhat, hogy az egyes szolgáltatások minősége a rögzített paramétereikhez képest alacsonyabb, ám ez az átmeneti minőségromlás a garantált sebesség-értékeket nem érinti. Hatályos: december 01. napjától 56

136 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet (9) Az Internethez való kapcsolódáskor a kapcsolat idejére, amennyiben az Előfizető nem rendelkezik Fix IP kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéssel, a Szolgáltató IP cím tartományából véletlenszerűen kiválasztott IP cím rendelődik a végberendezésre csatlakoztatott eszközhöz, pl. az Előfizető számítógépéhez. (10) Előfizetői hozzáférési pont: Az előfizetői hozzáférési pontot megvalósító távközlő végberendezés a vonatkozó nemzetközi (ITU-T) ajánlások szerinti Előfizetői interfésze, amely egyben a Szolgáltató szolgáltatási határpontja is. A Társszolgáltató hálózatában létesített előfizetői hozzáférési pont a leválasztó szűrő ADSL modem oldali kimenete (RJ-11 csatlakozón megjelenő modulációs jellel). Interfész típus Ethernet 10/100Base-T(X) USB 1.1, USB 2.0 RJ-11 (leválasztó szűrő) (11) Tényleges sebesség mérése a Szolgáltató hálózatában: Az Előfizetői a oldalról elérhető letöltési sebességmérő használatával ellenőrizheti az internet szolgáltatás aktuális sebességét. Javasolt a mérés befejeztével az ADSL modem újraindítása (kibekapcsolása) után egy újabb mérést elvégezni. (12) Tényleges sebesség mérése Magyar Telekom Nyrt. hálózatában: Az Előfizetői dedikált tesztszerver használatával ellenőrizheti a társszolgáltató hálózatában létesített internet szolgáltatás sebességét. Javasolt a mérés befejeztével az ADSL modem újraindítása (ki- bekapcsolása) után egy újabb mérést elvégezni. a.) Bejelentkezés az ADSL teszt hálózatba (az előfizetői szerződés Internet Adatlap függelékén szereplő azonosítók helyett) felhasználónév: jelszó: test b.) A sebességmérő alkalmazás elindítása böngészőben: (i) Főoldal -> TESZT (ii) File méret beállítása (nagyobb file méret = nagyobb mérési pontosság) c.) A mérés során fontos, hogy a felhasználó (i) várja meg a letöltést, ne szakítsa meg a mérést (ii) méréskor kapott azonosítót jegyezze meg, azzal tud a későbbiekben a mérésre hivatkozni (pl. hibabejelentéskor) Invitel Üzleti Internet szolgáltatás - ADSL A Szolgáltató saját hálózatán belül létesített előfizetői hozzáférési pontokon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Invitel Üzleti Internet - ADSL 4M 8M 12M 16M 24M 32M 48M Kínált sávszélesség 4,00 / 8,00 / 12,00 / 16,00/ 24,00/ 32,00/ 48,00/ (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,25 0,50 0,60 0,90 3,00 6,00 7,00 Garantált sebesség 0,80 / 2,00 / 3,50 / 5,50 / 8,00/ 12,00/ 18,00/ (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,16 0,25 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 A 12 és 16M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Szolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes az ADSL 2+ technológia nyújtására. A 24, 32M és 48M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Szolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes a VDSL technológia nyújtására. Az áthelyezés, csomagváltás csak akkor lehetséges, ha a végponton a műszaki feltételek adottak. Kizárólag meglévő előfizetői szerződéssel, vagy új szerződéskötés esetén szerződésmódosítás 1 útján igénybe vehető szolgáltatások: Invitel Üzleti Internet - ADSL 1M 2M 5M 10M 15M 18M 25M 50M Kínált sávszélesség 1,00 / 2,00 / 5,00 / 10,00 / 15,00 / 16,00 / 25,00 / 50,00 / (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,12 0,19 0,50 0,50 0,90 0,90 5,00 7,50 Garantált sebesség 0,30 / 0,50 / 1,00 / 3,00 / 5,00 / 6,50 / 10,00 / 20,00 / (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,06 0,09 0,19 0,25 0,50 0,64 1,00 2,00 1 A szerződésmódosítást a Szolgáltató akkor ajánlja fel, ha az adott előfizetői hozzáférési ponton a 4M, 8M, 12M, 18M, 32M és 48M szolgáltatás az előfizetői hálózat műszaki paraméterei alapján nem, vagy csak kapacitásveszteséggel nyújthatók. A 10M, 15M, 18M Szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Szolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes az ADSL 2+ technológia nyújtására. Hatályos: december 01. napjától 57

137 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet A 25M, 50M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Szolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes a VDSL technológia nyújtására. Az áthelyezés, csomagváltás csak akkor lehetséges, ha a végponton a műszaki feltételek adottak Invitel Üzleti Internet szolgáltatás ADSL Társszolgáltatói területen A Szolgáltató a Magyar Telekom Nyrt. hálózatán belül létesített előfizetői hozzáférési pontokon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Invitel Üzleti Internet - ADSL 5M 10M 10M+ 15M 20M 25M 30M Kínált sávszélesség (le- / feltöltés; Mbit/s) 5,00 / 0,50 10,00 / 0,50 10,00 / 2,50 15,00 / 0,90 20,00 / 1,00 25,00 / 5,00 30,00 / 5,00 Garantált sebesség (le- / feltöltés; Mbit/s) 1,00 / 0,19 3,00 / 0,25 5,00 / 2,00 5,00 / 0,50 10,00 / 0,50 4,00 / 1,00 20,00 / 1,00 A 10M és 15M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Társszolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes az ADSL 2+ technológia nyújtására. Az áthelyezés, csomagváltás csak akkor lehetséges, ha a végponton a műszaki feltételek adottak. A 10M+, 20M, 25M és 30M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Társszolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes a VDSL technológia nyújtására. Az áthelyezés, csomagváltás csak akkor lehetséges, ha a végponton a műszaki feltételek adottak. A végberendezés (VDSL modem) a Társszolgáltató tulajdona. Kizárólag meglévő előfizetői szerződéssel, vagy új szerződéskötés esetén szerződésmódosítás 1 útján igénybe vehető szolgáltatások: Invitel Üzleti Internet - ADSL 1M 2M 4M 8M 18M Kínált sávszélesség 1,28 / 2,00 / 4,00 / 8,00 / 18,00 / (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,12 0,19 0,25 0,50 0,90 Garantált sebesség 0,16 / 0,19 / 0,25 / 0,48 / 1,00 / (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,06 0,06 0,09 0,19 0,32 1 A szerződésmódosítást a Szolgáltató akkor ajánlja fel, ha az adott előfizetői hozzáférési ponton az 5M, 10M, 15M és 25M szolgáltatás az előfizetői hálózat műszaki paraméterei alapján nem, vagy csak kapacitás-veszteséggel nyújthatók. A 10M, 15M és 18M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Társszolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes az ADSL 2+ technológia nyújtására. Az áthelyezés, csomagváltás csak akkor lehetséges, ha a végponton a műszaki feltételek adottak. A Szolgáltató a UPC Magyarország Kft. hálózatán belül létesített előfizetői hozzáférési pontokon az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Invitel Üzleti Internet - ADSL 1M 2M 8M 12M 18M Kínált sávszélesség 1,00 / 2,50 / 8,00 / 12,00 / 18,00 / (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,25 0,50 0,75 1,50 1,50 Garantált sebesség 0,30 / 0,80 / 2,50 / 4,00 / 6,00 / (le- / feltöltés; Mbit/s) 0,10 0,20 0,25 0,50 0,50 A 12M és 18M szolgáltatás kizárólag olyan területeken vehető igénybe, ahol a Társszolgáltató az ADSL lefedettségi területén belül képes az ADSL 2+ technológia nyújtására. Az áthelyezés, csomagváltás csak akkor lehetséges, ha a végponton a műszaki feltételek adottak Telefonszolgáltatás nélküli ADSL Internet Szolgáltatás (1) A Telefonszolgáltatás nélküli ADSL Internet szolgáltatás olyan előfizetői (végfelhasználói) szolgáltatás, amely alapján az Előfizető az általa meghatározott előfizetői hozzáférési ponton, meghatározott minőségben az előfizetői szakaszon adathálózati szolgáltatást vehet igénybe és melynek díja nem tartalmaz a hangszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó díj- és költségelemeket, de tartalmazza mindazon költségeket, amelyet a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a műszaki hálózat fenntartása, és a Szolgáltatás kereskedelmi forgalomban történő értékesítése indokol. (2) A Szolgáltató hálózatában telefonszolgáltatás nélküli internet elérés a Vonal-üzembentartási szolgáltatásra és az internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződések egyidejű fennállásával vagy a kiegészítő havidíj megfizetésével lehetséges. Hatályos: december 01. napjától 58

138 Alap- és kiegészítő szolgáltatások leírása 1. számú melléklet Társszolgáltatóval az előfizetői hurok teljes átengedésére kötött szerződés alapján nyújtott ADSL internet szolgáltatás (1) A jelen pont alapján nyújtott szolgáltatás a kötelezett szolgáltató (Társszolgáltató) által Szolgáltató részére átengedett előfizetői hurkon, Szolgáltató által nyújtott adathálózati (Internet) szolgáltatás, melyen az Előfizetők a helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül adathálózati (Internet) szolgáltatást vehetnek igénybe a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. (2) A helyi hurok átengedésével a Szolgáltató által az Előfizetők részére nyújtott adathálózati internet szolgáltatás előfizetői (végfelhasználói) szolgáltatásnak minősül, az tovább nem értékesíthető és arra az itt nem szabályozott kérdések tekintetében jelen ÁSZF egyéb fejezeteinek rendelkezései vonatkoznak. (3) Az előfizetői szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Előfizető a Társszolgáltató rendelkezéseinek és a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő, szerződéskötésre irányuló nyilatkozatot adjon, igénybejelentést tegyen, vagy a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybevételére irányuló előszerződést kössön, amit a Társszolgáltatóhoz történő eljuttatás céljából a Szolgáltató rendelkezésére bocsát. (4) Az Előszerződés és Egyedi előfizetői szerződés -t a Szolgáltató a Szolgáltató általi aláírásig igénybejelentésként kezeli. A szerződéses jogviszony a Előszerződés és Egyedi előfizetői szerződés nyomtatvány az Előfizető és a Szolgáltató (továbbiakban Fél, vagy Felek ) általi aláírásával, mint előszerződés lép hatályba. Az előfizetői szerződés az előszerződés alapján létesített előfizetői hozzáférési pont létesítése (a helyi hurok átengedés vagy, a számhordozás és helyi hurok átengedés) napján lép hatályba. (5) Az előszerződés Előfizetőnek felróható megszűnése esetén a Szolgáltató igazoltan felmerült költségeit valamint az eredeti állapot visszaállításának költségeit az Előfizető köteles viselni. (6) A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az adott Előfizetőnek a hurokátengedésre kötelezett Társzolgáltatóval hatályban lévő, telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződése legyen. (7) A szolgáltatás igénybevételének akadálya, ha az előfizető a Társzolgáltatóval megkötött előfizetői szerződése tekintetében, illetve ha az Előfizető a Szolgáltatóval szemben egyéb előfizetői szerződéses jogviszonyából származó lejárt díjhátralékot halmozott fel. (8) A Szolgáltató az Egyedi előfizetői szerződés létrejöttét követő 15 napon belül köteles az előfizetői hozzáférési pontot létesíteni. Nem minősül a Szolgáltató késedelmes teljesítésének: a.) ha az adott előfizető tekintetében a helyi hurok átengedési szerződésben meghatározott műszaki akadály áll fenn, b.) ha az előfizető a megrendeléskor olyan adatokat adott meg, amelyek nem egyeznek meg az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatójánál nyilvántartott adatokkal. c.) ha az előfizető a szolgáltatóval egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, d.) ha a felek az előfizetői hozzáférési pont létesítésére a 15 napnál hosszabb határidőben állapodnak meg, e.) ha a Társzolgáltató a szolgáltatás biztosításának technikai hátterét ennél hosszabb határidővel vállalja, f.) ha a Társzolgáltató a műszaki feltételeket nem tudja biztosítani, g.) ha (különösen a Társzolgáltató érdekkörébe tartozó) a Szolgáltatónak fel nem róható okból késik a hozzáférés kiépítése. (9) A Szolgáltatónak a hurokátengedéssel megvalósuló szolgáltatások tekintetében nincs szerződéskötési kötelezettsége, az előfizetői szerződés megkötését bármikor jogosult megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Előfizetőnek telefon, vagy Internet szolgáltatással kapcsolatos számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a Szolgáltató az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja az előfizetői szerződés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket az Előfizető vagy a Társszolgáltató nem tudja biztosítani. A szolgáltatás nem minősül egyetemes szolg&aac