vasúti forgalom budapest komáromi között.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vasúti forgalom budapest komáromi között."

Átírás

1 IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, szeptember PTHÓ KIDÓHIVTL: K o m á r o m, I g m á n d i - u t 24. Felelős szerkesztő: fill. ES Telefon Hirdetek ári d í j s z b á s GYUL szerint. K é z i r t o k t nem d u n k szombton. 61. vissz. fegyverropogás Szinte elcsodálkozunk zokon j e l e n s é g e k e n, m e lyek npról-npr l e j á t s z ó d nk szemeink előtt nem..kiírunk h i n n i v l ó s á g n k, nnyir szoktln formákt öltenek egyes népek é s n e m zetek élnikrásánk külső megnyiltkozási. T l á n csk h á b o r ú, tényleges, m i n den b o r z l m k k l teljes h á ború v o i t képes m e g m o z dítni kkor tömegeket, milyenekről világsjtó ujbbn beszámol, mikor vjúdó N é m e t o r s z á g e l szánt erőfeszítét k o m m e n tálj. mikor zt olvssuk, ember egyet len intre megjelenik f e gyelmezett mgtrtásávl 1 polgári öntudt, hz z e m b e r i j o g o k m i n d e n áron vló érvényesítének tudtává! hitet tesz mellett, nem hgyj ölhetett kézzel nézve elveszni zt. miért e d d i g őseinek vére verejtéke h u l l o t t me lyért ö m g is immár közel husz esztendeje vert éle tet áldoz. Szinte hihetetlennek h n g zik immár nekünk, régi, vzekben kipróbált v e zérkr újr megjelenik ngy t ö m e g e k előtt é s k e f o g z u j b b n rányt célt látó vezérekkel egy közös krttl, m e g lkuvás nélkül viszi léprőllépre előre polgári ö n kit zászlját, melyre nem nemzetközi, nem i d e g e n, h nem nép vágyiból f kdt régi jelszvk vnnk felírv mely zászlók ltt m é g e g y s z e f kzek megvívni lepek cstáját, mely b á r nem á g y u d ö r g é s e k, nem g é p - között, de dünk elől ki ne térhessen! sávl kpcsoltosk. F ő v o n l u n f o l y i k szkdtlnul k e senki es végre is huszdik- k o n n p - n p után látjuk v i l gyetlenül npról-npr uj százd közepén k u l t u l m o s p r ó b j á r t o k t, m e l y e k temetőket nyit n y o m o r b - rált Európ közepén s ről h i v t l o s műszki e l l e n tszitott é s k é t s é g b e e s e t t e m - I ját földünkön ne rbszolg őrző vizsgltok l e g k i e l é g i t ő b ben n y i l t k o z n k. módr éljük le életünket. bermiliiók számár. p r ó b j á r t o k teljes e r e d Próbáljuk meg, tlán Ez z ut, melyen most német nemzet m e g i n d u l, nálunk is sikerülni f o g m é g - ménye rr indított M á v. z egyedüli, mely m e g egyszer felébreszteni z lvó i g z g t ó s á g t, h o g y rendszeres szüntetheti fenyegetően öntudtot, tlán sikerül le j á r t o k k l s z e p t e m b e r h ó é n közelgő végzetet, mely rázni d e r m e d t közönyt es megindítj villmosvsúti f o r már élő pél g l m t. M i n t értesülünk e g y e M o s z k v kutmergező l t t o tlán, m i k o r m o s s á g á v l tör p o l g á n - dák állnk szemeink előtt, lőre egy pr s z e m é l y v o n t s sult európi nemzetek é l e - nekünk is sikerülni f o g, p e d i g B u d p e s t r ő l reggel 9 lövzárkok véres hőseit ór 05 p e r c k o r, v l m i n t K o m á tere. Ez z ut z, melyen npvilágr hívjuk kezet- r o m b ó l, déli 12 o r 04 p e r c k o r íogptnk hzszeretet szent induló s z e m é l y v o n t o k, z o n k í odáig kell verekednünk m szivünkben, régi vül ket g y o r s kivételével z ö s z g u n k t nekünk is, ne tüzével fognk csk b ö l c s ő b e n siránkozó uj g á r d egy elhtá szes g y o r s v o n t o k c s e c s e m ő gyenge hngj le rozássl utt törjünk m K n d ó - f é l e e l e k t r o m o s m o z d o n y gyen igzságot kérő szvunk, g u n k n k z életlehetőségek n y l k ö z l e k e d n i. b u d p e s t i hnem összefogásunk, tisz felé, melyek m oly távol G n z - g y á r g y o r s t e m p ó b n k e z tult egyöntetű m e g g y o z ő - állnk tőlünk, m i n t még soh. dette m e g t ö b b i v i l l m o s m o z 1 d o n y g y á r t á s á t is, h o g y láír mgyr krdvivó olimpikonokt htl ms ünne közönség pelte k o m á r o m i állomáson. Szombton este érkeztek hz losngelesi olimpiszról didlmsn szereplő mgyr krdvivóink, k i k e t százkr m e nő lelkes tömeg várt k o m á romi á l l o m á s o n. T o m b o l ó l e l k e s e d é s s é!, h tlms éljenkiáltásokkl f o gdt v á r k o z ó k ö z ö n s é g 8 ór 7 perekor érkező m g y r zászlókkl, nemzeti színekkel feldíszített g y o r s v o n t o t, m e l y n e k é t k e z ő k o c s i j blkából moso lyogv hjoltk ki piroskbátos világbjnokink. Piller György körülötte c s o p o r t o s u l t öt t á r s : Gerevich ldár, Glykis G y u l, Kbos E n d r e, Ngy Ernő é s Petschuer t t i l m e g h t o t t n k ö s z ö n t é k lelkes üdvözleket. z étkezőkocsit körülzáró lelkes t ö m e g e n át lpy G á s p á r kormányfőtnácsos, polgármester tör m g á n k utt g y ő z e d e l mes m g y r vívókhoz m e l e g hngon köszöntötte Pillert d i c s ő s é g e t r t ó t! m g y r vivógárdt C s o n k - K o m á r o m k ö z ö n s é g e neveben. z ünneplő k ö z ö n s é g sze retetét, rgszkodását, háláját u j j o n g ó d i c s ő s é g é r z é s é t fe jezte k i s o k szép v i r á g c s o k o r is, mellyel f o g d t t á s l k l mávl e l h l m o z t á k krdvivó b j nokinkt komromi állomáson. Csk egy p e r c i g állt K o m á r o m b n vont, h o g y szív ből jövő szeretettei ü d v ö z ö l h e s sük h z t é r ő mgyr o l i m p i konok második csoportját, kik t o m b o l ó l e l k e s e d é s b e n már induló mozgó vontblkából némán megilletődve, kézfeleme lsel köszönték meg K o m á r o m v á r o s m e l e g üdvözlét. nk villmos vsúti forglom Budpest Komárom között. ról z u t z ó k ö z ö n s é g ngy é r d e k l ő d é s s e l, szeretettel figyeli Kndó-féle villmos mozdony működét, mely rt c s i l l o g ó melyek zománcöltönyé nk htlms különösen mikor mgá gépkolosszus z i n d u l á s percében, hngtlnul szerényen vár egy g o m b n y o m á s r s m é l t ó ságteljesen felbúg, mjd k o r o m k e l l e m e t l e n zj füst, nélkül s u r r n k i pályudvrról. S h tekintetbe vesszük, z óri ási s e b e s s é g e dcár ráz, dobál, egyenletes hnem náld kellemesebb, előre sem irm s mi leg szikrát, k o r m o t n e m hány s z e m ü n k b e, h kinézünk mozgó vont b i k n, elérjük zt, hüfeiiü dübörgő háttforditunk gőzmsinánk s min d e n k i ugy tekint füstölgő g é p emlékére. Hirtp zok újításokról, budpest komáromi szksz vsútvonl ngy t e t s z é s t b e n. D e tekintélyt szerez kellemetlen megemlékezett ngyszbású álljon s z ö r n y e t e g r e, m i n t m u l t k egy Komárommegyei többizben mozdony rendelkezére. bn Megindul elégséges villmosítá Komárommegyei lp Hír polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

2 2. oldl Ismét Fiedler gyászol cslád. Boldog emlékű lengyárosunk : Fiedler János hlál okozt fájó sebek meg be sem hegedtek, mris ujbb gyászhírt kell jelentenünk, mely bántábn oly melyen sújtott Fiedler csládot ismételten gyászb borított z előttünk is ngyrbecsült Fiedier Gyul elvesztével. Fiedler Gyul, néhi Fiedler János testvéröccse, komáromi lenfonó es kikeszitőgyr egykori vezetötisztviselője fárdhttln munkás életének 66-ik évében szeptember hó 6-án elköltözött z élők sorából z isteni gondvisel örök honb. Ngynevű néhi lengyárosunk Fiedler János mikor ben hozzáfogott komáromi válllt meglpításához, öccsét Fiedler Gyulát, ki mint erdőtnácsos Lengyelországbn (volt Glíci) teljesített állmi szolgitott, kerté feí, legyen segítségére gyár felépíténél, így került Fiedler Gyul Komáromb, ki megszokott kedves kényelmes fogllkozását egy nehéz, minden idejét erejét igénybevevő gyár lpitsi munkávl cseréite fe!. Háború ltt mint százdos, hdügyminisztérium textilosztályánk volt vezetője s zután ismét visszjött Komáromb, lenfonó kikzítő gyári szövő fehéritőteieppeí egzítse ki ben válllt szolgáltából kilépett n\ glomb vonulván Wekelsdorfbn élte jól megérdemeli pihenének utolsó eveit. Fiedler Gyul egyike volt város m érdemes polgárink, kik z élet minden körülményei változási között puritán elveket vlló köteiességtudssl, becsületes munkálkodásávl köznek mindig csk jvát szolgált, kinek érdemes munkásság tiszteletreméltó nevet biztosított z utódok számr. hláleset hire kedden délelőtt terjedt el városbn, igz rzvetet őszinte sjnálkozást keltve mindenfelé. Temetére Komromból Wekelsdorfb utztk megboldogultnk csládtgji : Fiedler József gyáros Csákváry Jánosné, kik cslád kiterjed: rokonságávl együtt gyászolják szerető es minden áldoztr kz elhunyt csládtgot. mély gyászbn rzvéttel osztozik komáromi lengyár tisztvi<előkr es munkásság ís, kik egykori lelkes hűséges munktársuk tt vesztették ei benne. LÖWY BÚTORÁRUHÁZ Győr. Gr. * i. tér 5. Önt jól olcsón szolgij ki. Komárommegyei Hirlp. Emberáldoztot követelt tüzszákközségben z elmúlt hétfőn délután htlms tüz keletkezett Szák községben, kilenc gzd portáját mely pillntok ltt község gzdközönségének tkrmányos pjtáit borított lángb. lkosság es tűzoltóság dcár z emberfeletti munkánk nem tudtk tüz terjedét megkdályozni s igy károsult gzdák istálói, pjtái, sert tyúk óli háziálltikkl, zonkívül gzdsági felszerelük, gbon, tkrmány szlmkeszletük íüz mrtlék lett. borzlms tüz emberáldoztot is követelt. Mzáros Ferenc három féléves kis fiát, ki tüz kitörekor Hngy udvrán kzlk közt játszott, hirtelen feltörő lángok bekerítették, onnn nem tudott kimenekülni. Mire hozzátrtozói segítségére siethettek, hrmdfokú egesi sebeket szenvedett, minek következtében szerencsétlen kisgyermek cskhmr kiszenvedett. ngy hőség vízhiány megnehezítette z oltást. tűzoltóság munkáj csk loklizálásr szorítkozhtott s igy tudták önfeláldozón dolgozó tűzoltóink megmenteni z egz flut pusztulástól. kár értéke meghldj pengőt, mely ngyobbrzt biztosítás utján megtérül. tüz vlószínűleg Hn gy udvrán keletkezett s onnn terjedt tovább Mzáros Mihály, id. Czehmeister János, Mzáros Ádám, Czele Ljos, Veréb Mihály, ifj. Zorl Mihály, Hjós István, Zóri Ljos Hngy Fogy. Szöv. gzdsági udvrár, vlmint község gzdközönségének tkrmányos pjtájához. tüzet gyufávl játszó gyermekek, vgy eldobott cigrett okozhtt. nyomozást erélyesen rolyítj csendőrségünk. Tttóvárosi Tkrékpénztárt krt kirbolni egy Lpzárt után értesültünk, z elmúlt hét csütörtök éjjelén vkmerő bnkrblást hiúsított meg Tttovároson egy szolgitor. kívüli tti csendőr. Tttóvárosi Tkrékpénztár épülete előtt trtott hzfelé volt csendőr, mikor zrevette, z épület blkából vlki kiugrik z utcár, mjd futásnk ered. volt csendőr zonnl üldözőbe vette futv menekülő betörőt, izgims hjsz után elfogt tti községházár kísért*. z ifjú betörő, ki meg kiskor, vlltás során beis* merte, ö voit z, ki tvly Fenyes-csrdb is betörr, most pedig tkrékpénztárt kiírt kitosztni. Csütörtökön délután, mikor tísztvise- Heti fotohireink. Tárkány Szák községek tüz ktsztrófájáról gyűjtött felvételeket Novák Bél fotóriporterünk, melyeket három hngultos keppe! egzített ki, heti fotohiremket teljessé tegye. i) Házi strnd (Ngy Bél felvétele). 2 3) Szák község ngy tüz utn. (Lupták Bél felvétele). 4 5) tárkányi tüz pusztítás (Lupták Bél felvétele.) ö. Mise utn (Lntos Pál felvétele.) 7. Iskol év kezdete (Novák Bél felvétele.) fitlkorú. lok már elmentek csk tkritósszonyok dolgoztk bnk helyiségébe, besurrnt s elrejtőzött z Írósztl mögé. Éjjel tizenegy ór körül zután munkához látott s fiókokt nyitogtt fel pénzt keresve zokbn. Pénzt zonbn nem tlált. Ekkor elhtározt, megfúrj Wertheim-ksszát. Mivel zonbn ksszfuró szerszámit odhz hgyt, blkon t kiugrott z utcár, hzfusson értük. Itt tlálkozóit ztán csendorreli ki k«izglms hj sz után elfogt. fitlkorú toivjt beismerő vllomás utn tti csendőrség letrtózttt, megejtett vizsgált megállpított, tkrékpénztárból semmit sem vitt ei betörő. független kisgzdpárt propgnd Ngyigmándon. utj füg étien kisgzdpárt néhány vezetőtgj vsárnp Ngyigmá i ndult, mely lklomml Szijj Bálint felsőházi tg közebédet rendezett tiszteletükre. z országos párt képvisetőtgji közül Hunydy Ferenc gróf, L ULin Ferenc, Frks Tibor, Turchányi Egon, Láng Lénárd, Némethy Vilmos Neuberger Mihály utztk le Budpestről rzt vettek közeli éden Tildy Zoltán prt ügyvezető elnöke Ngy Ferenc szeptember 10. országos főtitkár. közebéden Szijj Bálint üdvözölte központból érkezetteket, mely után Cseh-Szombthy László dr., Szijj Bálintot köszöntötte fel. kiküldött országgyűli képviselők mindegyike felszóllt közebéden mezőgzdsági bjokt felsorolv rendszerváltozást sürgettek. Tildy Zoltán olvst fel Gl Gsztonnk párt vezérének távirtát, melyben kimentette mgát távolmrdásáért. közebédet Deák Ferenc záróbeszéde fejezte be. Pilis-Vértes Szövetség. Szeptember hó 13-án lkul kettős vármegyénk meg érdekszövetsége. megváltozott életkörülmények között sorsdöntő jelentőségű ngy gonddl, körültekintsel előkzített társdlmi megmozdulás, mely Pilis Vértes hegyvidék lkóit, tehát kettős vrmegyénk legngyobb rzét szövetségbe kivánj tömöríteni, z érdekkörébe eső városok községek mezőgzdsági, ipri kulturális törekveit előmozdíts, ott z idegenforglmt emelje, zok üdülö-fürdőtel epeit, kiránduló-, tunsthelyeit bel külföldi viszonyltbn megismertesse, kiknáztln termeli ágztit felessze hsznosíts. E ngy céiok elére érdekében két hegyvidék községeinek vezetői év szeptember hó 13-án Esztergomb sereglenek, ott meglkítsák Pilis-Vértes Szövetséget. Pilis-Vértes Szövetség meglkulását mgunk rzéről örömmel üdvözöljük, mert ugy látjuk, e két hegyvidék már rég nélkülözött oly irányú szervezkedt, mely egységes irányítássl, htlms propgd erővei, komoly elhtározássl rr törekedett voln, két hegyvidék lkóit világegyetem lüktető életébe bekpcsolj. Pedig Pilis Vértes Szövetség teríti esze ti szépségei, rejtett termzetes kinkincsei, ngy jövedelmet jeientö termeli ágzti megérdemlik, velük komolyn fogllkozznk, céltudtos propgndisztikus munkávl két hegyvidék fejlesztére, föllendítére törekedjenek. H bltoni kuítusz terjeszte érdekében Blton Szövetség több más intézmény már evek ót dolgozht, ugy méltán helyes ngy társdlmi megmozdulás, mely Pilis-Vértes Szövetség meglkulását tűzte ki célul. lelkes előkzítő bizottság ngy gilitássl kzíti elő z lkuló közgyűlt, mely komoly reális progrmml indítj útnk ngy szövetséget, melynek munkáj nyomán csk jólét, lüktető élet fkdht egy szebb jövő következhet. Pili-Vértes Szövetség működéhez Isten áldását kérjük. Egzsége csk Dunlmási strnd, kénes vizétől áll helyre.

3 1932. szeptember 10. Huszárezredünk sikeres lovsmérkőze. komáromi helyőrségünk kitűnő lovsezrede, 2. s z á m ú Árpád fejedelem huszárezred z elmúlt héten kiváló teljesít ményű l o v s m é r k ő z é s t rendezett, melyei ktoni nézőközönsé gen kivül polgári érdeklődők közül is igen s o k n néztek végig. \. e l m r d! o r s z á g o s hdsereg sporthét helyett rendezett l o v s s p o r t verseny Ngy B ó d o g lez redesnek mint v e r s e n y e l n ö k é s uerhmmer J ó z s e f s z á z d o s n k, mint versenyrendezőnek mint szerű é s körültekintő r e n d e z é sében lolyt le. z egyes c o n c o i i r s s z á m o k győzteseit k ö z ö n s é g lelkes ü n n e p l é s b e n r é szesített oldl. budpesti gyors v o n t üzemzvr mitt leállt Szőny pályán Soksodik gond. Komárom Rövidülnek n p o k, h ű v ö nyilt között. Egy óri kessel vitte s ö d n e k z esték, segély-mozdony gyorsvontt Győr felé. B u d p e s t r ő l reggel 7 ór 40 p e r c k o r induló g y o r s v o n t o t z elmúlt héten S z ő n y é s K o m r o m között bleset érte Sze rencsére zonbn bleset v o n t személyzetének é s utsi nk életeben, vgy testi é p s é g e ben n e m o k o z o t t krt, mert nem vont s i k l o t t k i, m o z d o n y kereke sem törött e l, c s u p á n tolttyurud szkdás tette mozdonyt üzemképtelenné. Menetrendszérű pontosság gl i n d u l t el g y o r s B u d p e s t lovsmérkőz eredméről é s zvr nélkül f o l y t t t is n \ t i.1 következők : útját e g é s z e n d d i g, m i g S z ő n y Szeptember hó 3 án folyt K o m á r o m között tolttyunk le z úgynevezett Militäry díj szkdás folytán vsuts lovglás (32 k m. t e r e p l o v g l á s ) nyelven m o n d v - be n e m k ö G y ő z t e s e i : 1. Röszler Bél f ő vetkezett m o z d o n y s z o l g á l t h d n g y K i m b r nevű lován. 2. k é p t e l e n s é g e ", így zután k é n y Várkonyi T i b o r h d n g y L u m p telen volt vont nyílt pályán nevű l o v á n. 3. Mándy P á l h d megállni. s ú l y o s hibát t e r m é ngy K e n d e r k e nevü l o v á n. szetesen helyszínen n e m lehe tett kijvítni s s e g é l y m o z d o n y t Szeptember hó 4-éfl: kellett kérni K o m á r o m t ó l. /. Díjlovglás: 1. Várkonyi l e g k ö z e l e b b i őrház, j e T i b o r h d n g y Legszebb nevü lente után k o m á r o m i állo lován. más lehető l e g g y o r s b b n e l //. Díjugrtás : 1. Török indított s e g é l y m o z d o n y t, mely Ernő hdngy Lábtln nevü nyílt pályán veszteglő m o z lován. donyt k o c s i k k l együtt be ///. Krpi XS21)snányosok díj hozt K o m r o m b. Á l l o m á s á n ugrtás: 1. Bodó T i h m é r é, é. kon hibás mozdonyt lekp ö n k. ö r m. G u l l i v e r nevü lován. csoltk s segély m o z d o n y 58 perc ksel tovább vitte v o IV. ltiszti díjlovglás: 1. ntot G y ő r felé. t o l t t y u r u d Kozm Benő s z k s z v e z e t ő H o s z k d á s következtében szolgá gy z nevü lován. ltképtelen m o z d o n y t délutáni V. ltiszti díjugrtás: I. gyorsteher vonthoz kpcsolták juhász Kálmán ő r m e s t e r Klimán mely B u d p e s t r e vitte kijvítás nevü l o v á n. veg'-tt. V o l l m é g lovs poló rrtér! g) m o z d o n y t o l t t y u r u d r. ó z é s i s hol sárg dresszes s z k d á s okozt tehát g y o r s v o komáromi c s p t b n Mky Ist n t u n k ngy két. ván ő r n g y, Mky t t i l s z á z dos, Gyurkovich G y ö r g y s z á z d o s f i i, női d i v t - á r u k, Szemző I m r e főhdngy küz ktoni cikkek legolcsóbb döttek k é k - s á r g szinti pápi beszerzi f o n á s i c s p t b n s z e r e p l ő Király nd rás őrngy, Imre D é n e s főhd H J N L O S Z K Á R n g y, Mándy P á l Török E r n ő Hdngyokkl szemben. Páp i n F ű s z e r csemege-árut d u l 1 és fél g ó l eiönnye!, m j d o l c s ó n j ó t K r m e r n á l. K o m á r o m fél g o o l előnyt szerez végűi 4 c h u k k e r r l veri pápi ellenfelét. l o v s p ó l ó m é r k ő z é s trtm 1 ór volt. z é l v e z e t e s l o v s p ó l ó játék, kereskedők O T I bámultos ügyeséggel benni t t o t t d í j l o v g l á s o k ugrtások ellenes d e m o s t r á c i ó j. l o v s i n k kitűnő kvlitásáról tet tek t n ú s á g o t. l o v s m é r k ö z é z i p r o s o k é s k e r e s k e d ő k sen kiválón szerepelt el- ő f. h ó 12-ére tervezett ujbb helyezettek é r t é k e s tiszteletdiji demonstrációs megnyiltkozását nyertek, mik- t helyszínen d (üzletbezárások, munkáskijelen tk át g y ő z t e s e k n e k. t é s e k ) b i z o n y t l n időre elh lsztották, z o n egyszerű oknál f o g v, h o g y z Iprtestületek Országos Szövetségének elnök s é g e tárgylást f o l y t t o t t z i l letékes minisztériumokkl, hol s z á m o s kívánságukt előterjesz Kezdőknek hldóknk. tették, melyek közel j ö v ő Hegedű, gordonk f i n ó h n g ben m e g is vlósulnk. szerek t n í t á s. J e l e n t k e z n i lehet I P O S z fenti értesítét k o m á r o m i iprtestület kereskedők társult is m g á é v á tette s e l o d á z t szept. 12-ére kimon krngynál d o t t O T I ellenes d e m o n s t r á c i ó t. Ktholikus Körben, (Gyár-u.) Elmrd z iprosok Ingyenes Zenetnfolym! Bischoít Géz HÍREK. i t t z ő s z é s már előreveti árnyékát tél. É s ez z árnyék nemcsk, h o g y nem tkr el g o n d o k t, hnem még u j b b g o n d o k tűnnek fel. Szinte t l á n y - rejtvényszerü lkbn dj fel ezek m e g o l d á s á t z élet: téli kenyér, z iskol tüzelő gondj; egzen tekintélyes gondj, ez utóbbi helyet fogll el g o n d o k t ö m e g é b e n. z i s k o l legszorosbb gyermek gondok vnnk összefüggben jövőjével, jövő boldo gulás;; vl. Könnyítse meg szülők gondját, é d e s í t s e m e g veríték keserűségét z tudt, m i t i s k o l áltl d g y e r m e k e i nek, z legmrdndóbb földi k i n c s é s e g é s z életre szóló érté kes töke lesz gyermekei szá már. Változás vsár- é s ün nepnpi csendes s z. misék idejében. plébánihivtl ez úton is k ü l ö n l e g e s figyelmébe jánlj kedves híveknek, h o g y /, e d d i g tpsztlt torlódások elkerüle végett í. hó 1 1-étöl, vsárnptól kezdve csendes s/. misék sorrendje olyképpen fog meváltozni, z e d d i g i f e l n y o l c i sz. mise negyednyolckor f o g kezdődni, m á s o d i k szent mise nyolc órkor z e d d i g i fél- y k i l e n c i sz. mise p e d i g kilenc ór kor f o g k e z d ő d n i. p r é d i k á c i ó n g y m i s e i d ő p o n t j változt ln m r d. tábori püspök Komá rombn. Hász István d r. tábori p ü s p ö k Nck E m i l tábornokkl Sikbonyi múzeumi ntl d r. nemzeti igzgtóörrel együtt s z o m b t o n, f. hó 3. - á n két npi trtózkodásr Komáromb zett. tábori p ü s p ö k, k i Ferenc meg, pátplébánosnál vsárnp délelőtt érke Surányi szállt tábori misét p o n t i f i k l t huszárlkt nyábn, délután megtekintette h u szárez red I ovsverseny eit, m j d Nádsdy József Géz dr. Tomnóczy Koppány m o n o s t o r i villájábn k i t látogtást. Ácsi bucsu. Vsárnp f. hó é n lesz z ácsi bucsu, mely l k l o m m l e g é s z megyénk kirándul rzt vesz z ácsi híres b u e s t i n. koppánymonostori új temető Unnepies m e g á l d á s. F o l y ó hó 11-én, v s á r n p 10 ó r k o r f o g j Surányi Ferenc c. p á t p l é b á n o s ü n n e p i e s szertr tássl megáldni koppány monostori szenteli monostori hí vek á l d o z t k é s z s é g é b ő l emelt u j temetői keresztet. Után szent beszédet mond, m j d ünnepi é n e k e s s z e n t m i s e lesz b e m u t t v, mely ltt k o m á r o m i Szent Imre D l k ö r, Hydn ünnepi miséjét dj e l ő. ngyl szállt z égbe. Isten kifürkzhetetlen krt, változhttln rendelkeze b o r í tott mély gyászb Frks J ó z s e f k o m á r o m i róni. k t h. tnítót b á n t o s lelkű nejét. Frks J ó zsik szülői szeretet m e l e g é s g o n d o s ápolás dcár folyó hó 7-én éjjeli fél 12 órkor rövid s z e n v e d é s után visszdt ártt ln lelkét T e r e m t ő j é n e k. Kihűlt porrzeit szeptember hó 9 * é «, délután ngy rzvét m e l l e t t he lyezték örök n y u g l o m r k o m á r o m i róm. k t h. t e m e t ő b e n. Áldás emlékére! Változás vsúti menet rendben. Utólg értesültünk, szeptember elsejétől kezd\e B u d p e s t r ő l 8 ó r 10 p e r c k o r induló é s K o m á r o m b 10 ór 5 p e r c k o r érkező é s G y ő r H e gyeshlom Wien felé menő g y o r s v o n t megszűnt. U g y n ezen időtől kezdődöleg B u d pest felé reggel 6 ó r 0 3 p e r c k o r induló g y o r s t e h e r v o n t egy személykocsit is visz mgávl T t t ó v á r o s i g, h o g y zon k o máromi, szőnyi, lmásifüzitői tnulók iskolájuk székhelyre, T t t ó v á r o s r utzhssnk. Vid Jenő vezérigzgtó születi szolgálti jubi leumánk z ünneple. F o l y ó évi ugusztus é n hétfőn este Vid J e n ő felsőházi t g, M á k. r. t. vezérigzgtó. K o m r o m sz i b. k i r. megyei vros díszpolgár B á n h i d á n Síkvölgyi kstély bn ünnepelte m e g 6 0 é v e s s z ü leti évfordulóját es 35 évei sz'olgálti jubileumát, mely lk l o m m l c s l á d i gyászár vló tekintettel diszkrét keretek k ö zött ünnepelte b n y t i s z t v i s e lökr, l t i s z t i kr é s m u n k á s s á g szeretett vezérigzgtójuknk ünnepét. Kisegítő lelkz. Fetseher n t l győri m e g y é s p ü s p ö k b e teg bni p l é b á n o s kisegítére Kovács E l e m é r szili r ó m. k t h. segédlelkzt küldte k i i d e i g lenesen. Pénzt tkrít meg, Vsárnp Dunlmási strndon tlálkozunk. áron Orsy Kölni dekáj 2 4 fillér. Gyári l e r k t : h fűszer- é s c s e m e g e - á r ú s z ü k s é g letét Spielmnn I m r e f ű s z e r - c s c m e g e k e r e s k e d ő n é l szerzi be. Komárom, lgmándi-út. Leszállított D u j temetőt meg buzgó Kphtó é s m e g r e n d e l h e t ő : özv. L u k e s c h Dezsőné illtszertárábn, K o m á r o m, U r i - u t c 2. szám.

4 4. oldl. Komárommegyei Hirlp szeptember 10. Ghyczy Tihmér dr. lett, rendőrség vidéki főkpitány. rendőrség átszervezével kpcsoltbn mint ismeretes kormány vidéki rendőrkpitányságokt megszüntette zok helyébe Budpest székhellyel egyetlen központi hivtlt : Mgyr Királyi Rendőrség Vidéki Főkpitányságát állított fel. z átszervez megtörténte után belügyminiszter hivtl vezetével Ghyczy Tihmér dr. volt debreceni kerületi rendőrkpitányt bízt meg, kit most kormányzó belügyminiszter előterjesztére mgyr királyi rendőrség vidéki főkpitányává nevezte ki. Ghyczy Tihmér dr. vrmegyénk ngynevű szülöttje, néhi Ghyczy József pusztszentmihályi ngybirtokos fi, Ghyczy Elemér felsőházi tg, pusztszentmihályi ngybirtokos testvéröccse. Jogi tnulmányi befejeze után előbb közigzgtásnál látjuk serénykedni, mjd 1907-ben htrrendörséghez került. rendőrség állmosításkor z kkor mr htárrendöi segi főtnácsost bn debreceni rendőrkerület főkpitányává nevezték ki s most Budpesten felállított htóságnk vezetevei z eddig ideiglenes megbíztásábn kormányzói kinevezsel dásábn megerősítették. Tuljdonos Ferenc József-rend lovgkertsztjének, ktoni érdemrend szlgjin, II. o. hdierdemkeresztnek, II. o. mgyur érdemkeresztnek porosz királyi vöröskereszt-érem III. osztályánk. Mgs méltóságot jelentő kivezéhez őszinte szívből mi is grtulálunk. Egyházi változások. hercegprímás Peisz Ljos tokodi róm. kth. káplánt Óbudár helyezte t hitokttónál;, helyebe tokodi káplánnk Knyó István ujmis neveztetett ki. Peisz Ljos káplánt hívei eltávozás lklmából meleg ünneplben rzesítették. Mgyrosit post. Kenéz Bél kereskedelemügyi miniszter egz sor posti szkkifejez megmgyrositását rendelte el. így ezentúl levélgyüjtőszekrény helyett levélszekrény, betüz helyett bélyegz, mozgó- (kluz) post helyett mozgópost, frnkójegy helyett levélbélyeg, portójegy helyett portóbélyeg, frnkó helyett bérmentesítve, poste restnte helyett pedig postán mrdó lesz hivtlos megjelöl. Nyuglomb vonulás. 32 éves fárdságos, de mgsztos munk után nyuglomb vonult tulsófélen Kossányi ljosné szentpéteri tnítónő. Nyuglomb vonuláskor rk. népiskolábn Hmvs István plébános, isk. sz. elnök lélekbemrkoló szvkkl mélttt z egybegyűltek előtt Kossányi ljosné tnítónő érdemeit. Inségkció értekezlet Pécsett. mgyr városok kongresszus szeptember hó 4, 5 6-án Pécsett értekezletet rendezett, melyen z inségkciónk egységes z egz országr kiterjedő megszervezéről tnácskoztk. z értekezleten z egyes városok szociálpolitiki vezetői vettek rzt. Komárom városát Csukás István dr. főjegyző képviselte. Jegyzők ngygyűle. Komárom vármegye községi körjegyzői egyesülete Tóvároson z Esterházy szállod ngytermében évi szeptember 15- én d. e. 10 órkor Szkáll Rezső császári főjegyző elnöklével évi rendes közgyűlt trt melynek tárgysorozt: 1. Elnöki jelent z elmúlt évről. 2. Műit évi számdás megvizsgálás jóváhgyás, pénztárnoknk felmentvény megdás. 3. Jövő évi költségvet megállpítás. 4. Jegyzők Országos Árvh znk megkerese 4000 pengős lpítvány kmtink hovitéle tárgyábn. z OII áltl munkdók rzére kivetendő fizeti meghgyásoknk jegyzők áltl leendő kézbesítének dijknk z egyesület jvár leendő átengedi ügye. 6. Egyéb egyesületi ügyek bejelente. 7. Esetleges indítványok. 8. Áltlános tisztújítás. Imkönyvek ngy Heker válszték ppirkereskedben. Áthelyez. Sitányi János rendörsegédfoglmzó ttbányi rendőrkpitányság tisztviselőjét sját kérelmére belügyminiszter hidsnémeti htárrendőrség kirendeltségéhez helyezte át, helyébe dr. Vrg János hidsnémeti rendőrsegédfoglrnzó került. Sitányi János segédtoglmzó ugusztus 17-ike ól teljesített Ttbányán szolgltot s mindvégig kedves tisztviselő volt, ki nemcsk feletteseinek bizlmát, hnem közönség szeretetét is élvezte közvetlen modor mitt, ki mindenkinek csk segítő társ volt. Uj helyén sok szerencsét kiv mink neki. Tóváros község díszpolgári oklevelét ünnepélyesen dják át Troykó Bél főszolgbírónk. Tóváros község képviselőtestülete folyó hó 15-én déli 12 órkor díszközgyűl keretében dj át község fej lőde érdekében kifejtett érdemdús munkásság elismeréül díszpolgári oklevelet cserfői Troykó Bél járási főszolgbírónk. köztevékenységet megbecsülő bensőséges ünnepségen vármegyei jegyzők teljes számml vesznek rzt együtt ünnepelnek község lelkes elöljáróságávl, képviselőtestületével lkossággl. díszközgyűl után ünnepi társsebéd lesz z Esterházi szállodábn. z utcák öntözéért Régi sokszor hngozttott jogos pnsz komáromi közönségnek, z utcák nincsenek öntözve, zok tele vnnk porrl, piszokkl, mi mitt sokt kell szenvedni lkosságnk. Pedig város módot tlálhtn z utcák öntözére. drág s különösen nyári időben fogytékosn szolgáló vízvezetéki vízzel szemben kívántos voln egy öntöző utót beszerezni, mely Dunából szivttyúzná vizet s nponként csekély költséggel jól öntözhetné z utcáinkt. H tudtunk erős krttl olcsópénzen tűzoltóutót beszerezni, ugy körülbelül 2000 pengő költséggel köztisztság szempontjából nélkülözhetetlenül szükséges öntöző utó kérdét ís megoldhtnánk házilg vló beszerzsel. Dunlrnási strndon pihenni, üdülnigyógyulni lehet Esküvő. Vrró Mgdoln Dózs László szeptember hó 15.-én csütörtökön délután 4 órkor trtják esküvőjüket helybeli ref. templombn. (Minden külön értesít helyett.) Megérkezett mgyr vízipólózok úszók egy csoportj. losngelesi olimpián világbjnokságot nyert mgyr vizipólócspt egy csoportj kedden délután z egy óri bécsi gyorssl megérkezett Budpestre. Á cspt érkezét titokbn trtottk, mert z ünnepélyes fogdttás elöl ki krtk térni. zsulolt vonttl megjöttek : Homonny Márton világbjnok vizipólócspt kpitány, Brth István cspt kpus, Keserű II. Vértessy, z úszók közül Vnnie, vlmint cspt vezetője, Komjády Bél, végül Kelenfy Gyul dr. Donáth Leó dr. Hlálozás. Köztiszteletben álló légi komáromi cslád mélységes gyászáról kptunk szomorú értesítt túlsóiéiról. Id. Koczor Gyul, iprostrsdlmunk ngytekintélyű, közélet terén is jelentékeny szerepet betöltő tgj szeptember hó 1 -én, este 9 órkor rövid szenved után befejezte földi életét, melyet mgyr szivének utolsó dobbnásáig becsülettel, kötelségtudáösl, szorglms munkávl töltött be. Hboru előtt egyik leglelkesebb vezetőtgj volt komáromi függetlenségi negyvennyolcs pártnk, város törvényhtósági bizottságánk volt hsznos tgj, z iprtestületnek hosszú éveken át lelnöke, z Ipros Ifjúsági önképző Egyesületének elnöke, z ág. ev. egyháznk presbitere, előbb Koronbnk, mjd Népbnknk évtizedeken t igzgtósági tgj, számtln egyesület vál. tgj, hov polgártársi bizlm mindig szeretettel megválsztott. Csütörtökön este z múgy is érelmeszesedben szenved.) szervezetet egy hirtelen jött sztmtikus rohtu támdt meg, mely szívszélhűd folytán hllát okozt. Onási rzvét mellett szómbn délután ó órkor temették el. Hlálát szerető hitvese szül. Sztnek Ilon s gyermekei iíj. Koczor Gyul v. nemzetgyűli képviselő, kerületi pártelnök, özv. Hrtenstein Pálné, Pethő Sándorné közs. isk. igzgtó neje, Koczor Ferenc vegyzmérnök kiterjedt rokonság gyászolják. Bucsu Neszmélyen. Folyó hó 8-án volt neszmélyi bucsu megtrtv, melyen ngyszámbn vettek rzt vidéki vendegek. Ilyenkor borpince tuljdonosok hívják vendégeket jó borkóstolór, meg sokn nem is tudják, bucsu npján veszi kezdetét hires neszmélyi szilvvásár. Hjnli látomás címe gyorsn közkedveltté vált Világvárosi Regények" legújbb számánk. Ifj. Lovászy Márton, ez rkotszerüen hiressé vált mgyr iró irt egy budpesti festőművz rendkívüli klndjiról olyn izglmsn, ez z eseményekkel túlfűtött történet szinte megelevenedik z olvsó szeme előtt. Ár 10 fill. Személyzonossági igzolványok kphtók: Heker Dezső könyvkereskedében. mikor rcszíne fkó, szürksárg tekintete bágydt, mikor szomorú, nyomott hngult nehéz álmok gyötrik, mikt.r epepngás, gyomorfájás, felfúvódás fejnyomás kínozzák, olynkor tnácsos néhány npon át reggel éhgyomorr 1 1 pohár termzetes Ferenc József" keserűvizet inni. z orvosok zért rendelik Ferenc József vizet oly gykrn, mert ez sok esetben rosszullét okát gyorsn megszünteti z egz szervezetet felfrissíti, Ferenc József k e s e r ü v i z e t gy ógy s z e rtá r k b n, drogériákbn füszerüzletekben kphtó. f : 1L MSzTr^HÁ Komárom Z Kun MiklÓS-u. 11. Telefon 38. Szeptember 10-én, szombton 6*5 fél 9 óri kezdettel 16 éven felülieknek! Pris Fntomj Hngos drám 8 felvonásbn. Főszerepben: John Gilbert, Leil Hyms Lewis Stone. Kelet leány gák életéből 10 felv. Főszerepben : lfréd bel. Mindkét elődás páros elődás, egy Í SSY ' ^t személy mehet be. e e Helyárk fillérig. Szeptember 11-én, Vsárnp 4 4, 615 fél 9 órkor Őfensége Hercegnő csókj csókj. Hngos operett 9 felvonásbn. Főszereplők : Wlter Jnsen, Fried Herlin, Székely Iboly. 1 Ipták! I látr rc! Ktoni vígjáték 8 felvonásbn. z első elődás 3 44 órkor olcsó helyárrl fillérig. Rendes helyár fillérig. Vdbuzát tláltk z oioszországi zerbidzsni hegyekben. Ez buzfjt igen r.tkn fordul elő rendkívül ngy ellenállóképességet mutt ugy hideggel, mint szárzsággl szemben.

5 1932. szeptember 10. Skkmérkőz. Komárommegyei Hírlp. Vsárnp f. hó 11-én délután 5 ó r k o r Társskörben komáromi Skkjátszók 9-es c s p t revns :re vendégül látj lik jónevü s k k o z ó i n k 9-es cs iptt. Vendégeket szivesen látnk. Hmis öt pengősök vn n k forglombn. T t b n y á n szeptember 2 - á n Porebszky Mihály bánytársulti nyugdíjs ttbányi p o s t m e s t e r i hiv tlbn felvette 26 P. 4 8 f. hvi nyugdijt. felvett összeggel elment t t b n y i e l e i e m t r b, hol szokásom egy hvi élelmi vásárlását k r t kifizetni. tárosnő Slmon M r i s k zonbn zrevette, h o g y z i o t t p é n z közdtt egy h m i s öt p e n g ő s v n, m i t n e m f o g á éi. P o r e b s z k y Mihály sszdott h m i s 5 p e n g ő s s e l postmesterihivtlb ment e l m o n d t Újlki G y u l k i d ó n k, hmis 5 pengőst fizetett teki. Újlki g y u l kidó n e m emlékezett vissz r r, h o g y ő hmis 5 p e n g ő s s e l fizetett v o l n, nem váltott v.ssz p é n z t, e megkárosodott bnyá i d ijs pnszr m e n t t tbányi csendőrőrsre feljentt tett p o s t m e s t e r i h i v tl e l l e n. t t b n y i c s e n d ő r prncsnokság megállpított r n á l l á s t é s feljelentt t o litott királyi ü g y é s z s é g hez l e f o g l l t h m i s 5 p e n -:. lefogllt h m i s 5 p e n teljesc-n hsonlít z ezüst ngóshöz, csupán súly könnyebb é s recézett széle v lmivel n g y o b b rendes 5 p e n g ő s n é l. Porebszky Mihály m o s t zon tűnődik, h o g y hvi élelem s z ü k s é g l e t é t miből fizesse ki? Villnyvilágításunkról. I városi k ö l t s é g v e t é s i előirányzt vitájánál sok pnszt h l l o t t u n k villmosármot szolgálttó Hungári Villmossági R. T. e l l e n, mert P. évi v i l l n y díjjl szemben s e n k i sincs m e g elégedve közvilágítássl. pnszok j o g o s s á g á t l á t á m s z tott nevezett válllt m i n d járt közgyűlt követő éjjelen, mert igen sok helyen közvi lágításr s z o l g á l ó villnykörtek nem égtek. M i u g y t u d j u k, h o g y v á r o s d r b. láng után fizet á r m d í j t, tehát n n k égnie is k e l l. M i n d e n e s e t r e ellenőrzt é s é s s z i g o r ú retorziót kérünk m i n den visszélsel szemben drb. Burgony-zsák jvított, l y u k f o l t m e n t e s á l l potbn Vcillogtv 5 0 fillértől S C H L E S I N G E R T Á R S Budpest, V., Percei M ó r - u t c 2. T ü z e k tulsófélen. Bátorkeszin S z i r m y j n o s k l p k é - szitő mester műhelye égett l e. Frnád k ö z s é g b e n C s e r m á k j á n o s, Ppp János, C s o m o r S á n dor, B r i d J ó z s e f, H u t l J ó z s e f, Sucs Ádám é s C s o m o r J ó z s e f kzlit es gzdsági epületeit h m v s z t o t t el tűz. Gútán T e l k e s utcábn Fördös Imre, T ó t h Kálmán es M o d u s k Pál házi lettek tűz mrtlék. Kurtkeszin Gyuricsek József, Vnyovszky Blázs, Hegedűs J ó zsef, M r i n k o v i c s István W e i s z Mihály hz égett le h o z z á t r tozó g z d s á g i epületekkel együtt. Mdr k ö z s é g b e n termek b e h o r d á s ot n p i r e n d e n vu nk tüzesetek s legutolsó két hétben h u s z o n n é g y esetben Kbré elődás. T o ütötte föl fejét vörös kks. k o d ltárói D l k ö r s z e p t e m b e r Hdviseltek segélyeze. hó 4 - e n községi Levente O t t honvédelmi miniszter hd hon h e l y i s é g é b e n ngysikerű k viseltek segélyezére v o n t k o b r é elődást r e n d e z e t i. m ü zólg k ö v e t k e z ő lpelveket ron v í g j á t é k o k, tréfák, páros állpított m e g : 1. osk vártin jelenetek szerepeltek, míg D l cspások, szerencsétlenségek kör é n e k s z á m o k k l j á r u l t hozz szolgálttnk I n d o k u l, 2. nehéz szép est s i k e r é h e z. z ö s z - m e g é l h e t é s, z ellátási díj e l é g szes s z e r e p l ő k e l i s m e r é s t é s di t e l e n s é g e n e m jöhet s z á m í t á s b, cséretel e r d e m e i n e k, de k i i i ö n ö 3. vártln c s p á s o k n á l se lehet i Csipke Rózsik, Hinor z egz kár megtérítére szá Bbi, S z l o b o d H e d v i g, G y u r - mítni, csk b i z o n y o s t á m o g sics M n c i, Erneszt Emm. tásr, 4. segély n e m lehet Neuschl J ó z s e f, Horváth I z i d o r, rendszeres j á r n d ó s á g, évről é v Tillesch ntl, M i h l o v i c s Fe re n e m lehet u g y n o l y n, vgy renc, Vrg László, Hinor h s o n l ó i n d o k o l á s s l segélyt k é Győző tűntek k i. r e n d e z é s r e l m e z n i. h o n v é d s é g egyénei léz é s t r d s g o s munkáját kizárólg h o n v é d e l m i miniszczipf G y u l tnító, k r n g y lttá terhez terjeszthetnek elő s e g é l y el teljes s z k é r t e l e m m e l s i ív ereimet. kerrel. rozsdtámdt b ú z á b ó l irod ngyobbitás. z is sikerül jó minőségű, m e g - előnyösen ismert felelömennyiségü lisztet őröl Erdős József b u d p e s t i hirdető ni. földművelügyi m, kir. irod irodhelyisegeit Terézminisztérium m. k i r. G b o n köruí 3 5. sz. ltt tetemcsen k i lisztkiséríeti Á l l o m á s j e l e n t é s e bővítette é s szivesen i l hir lpján vrmegyék főispánji dető közönség rendelkezére utján hozz gzdközön -:.; kvtott felkzültségével. T e tudomásár, megszoi l e f o n j : 125 5&. b ú z á b ó l, különösen mgs ő r Pilis-Vértes Szövetség lű m l m o k b n megfelelő m e n y kiállítás Esztergombn. nyiségü j ó minőségű lisztet sikerült kiőrleni. földműve Pilis-Vértes Szövetség előkzítő li kormány zért helyez súlyt rság e l h t á r o z t, h o g y z kísérleti á l l o m á s j e l e n t é s é r e es lkuló közgyűle iklmábol n n k közzétételére, ne bemuttj körzetébe trtozó gzdközönség zon hitben, - vállltok kzítményeit s r o z s d t á m d t búzáj é r t é k t e ép e z e r : E s z t e r g o m b n s z e p t e m len, t i k r m á n y o z á s i c é l o k r hsz ber hó i k e között kiállí nálj zt f e l. tást r e n d e z. országszerte 5. o l d l. Kisiprosink z orszá gos kézmivesipri kiállításon. Értékes é s é r d e k e s kiállítás n y i l t m e g héten B u d p e s t e n, v á rosligeti Iprcsrnokbn, hol mgyr kisiprosok htlms tömege szép eredménnyel vesz rzt z r n y k o s z o r u s mester versenyben. vidéki városok c s o p o r t o s kiállításán 16 v á r o s mérkőzik vándorkoszoruért, melyet m o s t debreceni i p r testület véd s melyért ngy eséllyel küzd G y ő r v á r o s ip r o s s á g is. Sjnos csonk k i s v á r o s u n k n e m versenyezhet z o r s z á g o s kiállításon, b á r z e l múlt évben Nemzetközi V á s á r o n egyes i p r o s i n k szép e r e d mennyel szerepeltek. Vénsszonypietyk mitt vizsgálti fogság m á r c i u s á b n Á c s o n rejtéiyes körül mények között m e g g y i l k o l t k két nemzetőr ktonát. tettes sze melvét n e m sikerült nnk idején k i n y o m o z n i. kőbbi n y o m o zás zután kiderítette, h o g y z uj dtok nem egyebek, m e g b í z httln v é n s s z o n y i pletykáknál s ezért gynúsítottt néhány heti vizsglti f o g s á g utn vizsgálóbíró s z b d l á b r helyez te. g y i l k o s s á g z á c s i ven déglőben történt, hol egy v e r e k e d é s közben z b l k o n át ledott két lövsel vendéglő helyiségében t r t ó z k o d ó két n e m zetőrt lelőtték. n y o m o z á s k k o r nem derített k i s e m m i t, mígnem m o s t egy f l u b e l i öregsszony b e s z é d e lpján s u t t o g n i kezdtek, h o g y g y i l k o s s á g o t Cseh G á b o r követte e l. z ö r e g s s z o n y terhelő vllomás lpján s é n d ö r s e g le is trtozttt Cseh G á b o r t. m i n d e n rzletre k i terjedő vizsgált lefolyttás utn végül is z ü g y é s z s é g rr megállpításr jutott, v á d s k o d á s o k n k nincsen k o m o l y l p j u k, e l f o g d h t ó bizonyíté kot produkálni nem lehet, ezért vdt megszüntette, mire vizsgálóbíró most elrendelte vizsglti fogságb helyezett Cseh G á b o r s z b d l á b r h e l y e lyezét. Eltűnt csónk. M u l t hó é n, s z o m b t o n virrdó éjjelen m. k i r. folymőrség tisztik ránk 137 c m széies 7 m. hosszú ket evezős B p sz. jelzű tur s p o r t c s o n k j á t c s i l l g e l ő d előtti állndó helyé ről ismeretien tettesek e l v i t t e k. Rendőrségünk s z é l e s k ö r ű nyo mozást indított z eltűnt csó nk m e g k e r i t é s é r e. S z e n v e d ő n ő k n é l ter mzetes F e r e n c J ó z s e f " ke serűvíz könnyű, e r ő l k ö d é s nél kül vló bélkiürült idéz elő ezáltl s o k esetben rendkívül jótékony htssál v n beteg szervekre. Dupont, n g y s z e r ű f r n c i r i p o r t e r áll ennek szellemes, friss regénynek k ö z é p p o n t j á b n, mely P á r i z s b n. P r á g á b n Berlinben peregteti filmszerű g y o r s s á g g l z izglms ese ményeket. M e g j e l e n t Milliók Könyve l e g ú j b b szm, á r 2 0 fillér, kphtó mindenütt. M i n den számhoz keresztrejtvény é r tékes dijkkl. Megkezdődött ngy regénypályázt. Minden hétfőn fürdő-tisz títás Dunlmáson. Vizslverseny Esztergom bn. z Országos Vizslklub gróf Esterházy Ferenc elnöklé sével szeptember hó 11-én, v sárnp é s k ö v e t k e z ő n p o k o n jubileumi vdászvizslversenyt rendez Körtvélyes Nyárs szigeteken E s z t e r g o m v á r o s h t á r á b n. verseny v d á s z s p o r t s z o m p o n t j á b ó l nnál i n kább ngyobb jelentőségű, mivel ötven éves jubileumát ünneplik nimródjink nnk, h o g y v i z s l versenyt trtnk h z á n k b n. n g y k ö z ö n s é g n e k is kedves s z ó r k o z á s t nyújt verseny, h o v á E s z t e r g o m b ó l állndó u t ó b u s z k o m p összeköttett létesí tettek. versenyre igen szép tiszteletdíjkt jánlottk fel v á r m e g y e, v á r o s é s z E s z t e r gomi Sportvdászok Társság. Foeder- Uj folyóirt. tió E m e r i c n n y u g t i Decntus Győrött negyedévenkint megjelenő folyóirtot lpított Decntus Occidentlis címmel. l p e l s ő szám m o s t jelent m e g g z d g é s változtos t r t l o m m l. folyóirt f ő s s z e r k e s z tője Jordán Jnos, szerkesztője Csizmdi ndrás. z első számbn beköszöntőt Grősz J ó z s e f felszentelt p ü s p ö k i r t, dékáni útrvlót Dsid Ottó tnkerületi főigzgtó dt. D r. Kocsis Lénárd bencigzgtó, d r. Wignd n t l kormányfő t n á c s o s, ügyvéd es i n s o k é r tékes c i k k e i n kivül hivtlos rz, h i r e k é s m á s r o v t o k e g é szítik k i z első lpszám trtlmát. 1 1 Gykornoki állásokt kell szervezni törvényhtóságoknál. b e l ü g y m i n i s z t e r r e n d e l e t i l e g hívj fel t ö r v é n y h t ó s á g o k figyelmét, h o g y tegyek k o moly megfontolás tárgyává képzett m g y r ifjúság e l h e l y e z é s é n e k kérdét é s ezek erdeké ben l k l m z z n k fizetes vgy díjtln g y k o r n o k o k t. g y k o r n o k i állsok nem v é g l e g e s e k közszolgált e r d e k é b e n z i l y e n ideiglenes gykornokokt b á r m i k o r el lehet b o c s á j t n i, v i szont véglegesítnél z i d e iglenes g y k o r n o k i állásbn e l töltött időt n y u g d í j b be k e l : számítni. gyenge borból ecet kzíthető. szőlősgzdáknk régi kívánság v o l t, h o g y b o r ecetgyártást könyiíse m e g k o r mány, mert csk igy l e h e t é r t é kesíteni m o l y nehezen e l d ht'.') gyengeszeszfoku homoki b o r o k t. E b b e n t á r g y b n most v o l t egy d ö n t ő nkéi p é n z ügyminisztériumbn es előrelát htón hmrosn megjelenik egy rendelet, mely m e g e n g e d i szőlősgzdáknk, beren dezkedhessenek borecet gyár tásár E z régen várt i n t é z k e d é s j ó t é k o n y htss! iesz lnyh b o r p i c r, mert i g y ngy m e n n y i s é g ű b o r t lehet mjd l e i d o l g o z n i ecetté, melyei ház trtások is o l c s ó b b n vásárol htnk m e g. mint mosl for g l o m b n levő szeszecet jelen legi r. Ppírszlvéták kphtók : H C K E R DEZSŐ könyv- ppirkeresketíéber.

6 6. oldl. Komárornmegyei Hirlp szeptember 10. Felvétel dunlmási Téli Gzdsági Iskoláb. kisgzdképző egyben gzdsági ltisztképző irányú Dunlmás-i mezőgzdsági szkiskol rendeltete: sját tuljdonát képező, esetleg bérleten gzdálkodók, vgy gzdsági lklmzásbn levők fiit mezőgzdság minden ágztábn lposn szkszerűen kiképezni ezáltl képesíteni őket rr, szüleik birtokánk, bérletének vgy rjuk bizott gzdságoknk jövedelmezőséget lehető legmgsbb fokr emeljék. szkiskolábn 16 évét (kivételesen 15. évet) betöltött leglább IV. osztályt végzett (elemi) ifjk vehetők fel 24 éves korhtárig. szkképz ket félévig (5 5 hónpig) trt. tnév kb. november 10-én kezdődik március hó ik között végződik. felvételt egy szerű levélben kell z iskol igzgtóságától kérni, melyben kor, iskoli végzettség, esetleg szülők birtokánk ngyság feltüntetendők. Beirtási dij nincs, tnkövyvek beszerze nem kötelező, z egz időszkr élelmezért 120 pengő, esetleg rzletekben is lesz fizetendő. felvett tnulók szkiskol internátusábn helyeztetnek el ellátási dijk ellenében élelmezt, fűtt, világítást orvosi gyógykezelt kpnk. tnulók mgukkl trtoznk hozni 1 rendbeli ünnepi köznpi ruhát, lábbelit, megfelelő fehérneműt, ágyneműt szlmzsákot, fű, ruh lábbeli tisztító eszközöket vlmint ivópohrt, mely eszközök lehetőleg mindenkinek sját ládájábn zrándok el. Ingyenes hely nincs, ilyenért z illetékes községi elöljáróságokhoz kell folymodni. z iskol M. Kir. Földművelügyi Minisztérium fennhtóság ltt áll tnulók két év elteltével földmüvesiskolákévl egyenértékű végbizonyítványt nyernek. z okttás cskis téli hónpokbn történik. Mindkét téli évfolym után tnulók vizsgát tesznek, melynek megtörténtével 7 nyári hónpr szüleik gzdságáb térnek vissz. krácsonyi vkáción kivül z ifjúság szükség eseten néhány npi időközi szbdságot is élvezhet. jelentkez ideje október hó 15-ig trt. SPORT. Komárom-Esztergom Vármegyei Levente ifj. Sportegyesületek Lbdrugó Szövetségének hivtlos Értesitjuk z Egyesületeket, bjnokságokért folyó küzdelmek f. hó 18-án megkezdődnek. sorsolás legközelebbi intézőbizottsági gyűlen lesz megejtve, mely z egyesületekkel levélben iesz közölve. Uj igzolásokt 14-i intézőbizottsági ülre kérjük beküldeni, melyek zonnl el lesznek intézve kőbb beérkező igzolások csk következő Bizottsági ülen lesznek elintézve. Komárommegyei Hitelbnk R. T\ Komárom-Újváros. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztositó Rzvénytársság Komárommegyei Vezérügynöksége. Felhivjuk z egyesületeket folyó hó 14-i intézőbizottsági ülre képviselőjüket okvetlen küldjék el, nnál is inkább, mivel ngyfontosságú ügyek elintéze kívántossá teszik, minél szá mosbb megjelent. TSC Szombthelyi Máv. SE. 1 : 4. Folyó évi szeptember hó 4-én ttbányi TSC szombthelyi Máv. sport club őszi bjnoki fordulój 4 1 eredménnyel végződött szombthelyiek jvár. z eredmény ngy meglepett keltett sport körökben. Tokodi C -Tinnyei Kossuth SC. 4 : 1 (2 : 0) Tokodon lejátszott brátságos mérkőz tokodik biztos megérdemelt győzelmével végződött. szép fir mérkőzt ngyszbású közönség nézte végig. győztes csptból különösen kitűntek Szbó, Plkovics, Such, Hujeln, mig Tinnyei SC-nál kpus centerhlf s Kiss keltettek figyelmet. Serlegmérkőz. Dorog, Tokod környékén működő ifjúsági csptok megbeszélt trtottk s elhtározták, z uj szezon folymán körmérkőzt játsznk. győztesnek Gácser János dorogi bányigzgtó értékes serleget jánlott fel. körmérkőz illetve serlegmérkőzekre következő csptok jelentették be rzvételüket : Esztergomi Move ifj.. Dorogi C ifj., Tokod Üveggyár ifj., Tokod ltáró, Tokodi C, uguszt kni SC, Piliscsb, Tinnye. mérkőzek iránt, melyek szept. 10-én kezdődnek, igen ngy z érdeklőd. Hirdetek felvétetnek. próhirdetek. Lkás kidást, hzeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyorsn eredmenyesen eszközölheti, h ezen rovt ltt hirdet. Árink mérsékeltek előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető hirdeti diját. Hirdetek utánni érdeklődre vidékről válszbélyeg bekülde mellett válszolunk. KIDÓ HÁZ. városház mellett egy teljesen újonnn épült házbn két szob, fürdőszob hozzátrtozó mellékhelyiségek, kerthsználttl október 1-ére kidó. Bővebbet: vitéz Ngy Károly tiszthelyettesnél, Gyürkv-telep. KOMROMHOZ trtozó Pt- Monostoron ngyon szép fekvű s Dunár néző 1200 négyszögöl ingtln olcsón eldó. z ingtlnon kb. 400 négyszögöl terjedelmű szép bőven termő gyümölcsös vn. Bővebb felvilágosítást d kidóhivtl. ELDÓ egy jo krbn lévő pedlos cimblom. Cini kidóbn. SZÓLÖT. Monostoron vennék egy jókrbn levő bemüvelt szőlőt. Cím kidóhivtlbn. KLSSZIKUS Regénytr 60 kötet (diszes kötben) Révi Testvérek kidás. Olcsón eldó. Cini kidóhivtlbn. PROHÁSZK Ottokár 16 kötetből állá müve soroztbn vgy pedig kötetenként eldó. Cim kidóbn. KITŰNŐ fjborok termelő pincéjében ngymennyiségben eldó. Cím kidóbn. GYÖNYÖRŰ SZOBDÍSZ Zl György müve, Budi Honvédszobor kicsinyített ms olcsón eldó. Ár kidóbn megtudhtó. HIRDESSE kidni vgy eldnivlóját, u. m. : lkását, zongoráját, házát, biciklijét, ruhneműjét, ezüsttárgyit, 1 bútorát, gzdsági felszereleit stb. Btb.,\llást keresők rzére biztos eredményt, sikert ugy érhetnek el, h lpunkbn hirdetik. z t külömböző, színekben ngy válsztékbn HCKER beszerezhetők : olcsón DEZSŐ ppirkereskedébe. Komárom. Szülők figyelmébe! minisztérium áltl leszállított árkon iskolák Tnkönyvek, iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerelek kphtók könyv- es ppirkereskedében Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, ígmándi-ut 24. Felelős kidó : Hcker Dezső

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

sikeresebb irányzatok uj i h akik a város jólétén d o l g o z közben kívánjuk a c é lositja m e g az erőket az a

sikeresebb irányzatok uj i h akik a város jólétén d o l g o z közben kívánjuk a c é lositja m e g az erőket az a VII. évfolym 46. szám. r 20 f i l l é r. ELŐFIZETÉSI ÁR Egz Félévre évre 10 P. 5 P. Negyedévre 2 5 0 P. belügyminisztériumból v i s z érkezett. M e g l e p e t é s, ujbb g o n d, r i d e g e b b tkrékosság

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: maromnak. N a g y m u l t ú házíezre dének bajtársai adnak találkozót

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: maromnak. N a g y m u l t ú házíezre dének bajtársai adnak találkozót \ V. é v f o l y m 37. s z á m ELŐFIZETÉSI Egész é v r e Félévre 10 P. 5 P. Ar 20 fillér Komárom, ÁR : Negyedévre Egyes s z á m r 1933. s z e p t e m b e r 16. SZERKESZTŐSÉG 2'äO P. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását

a forgalom zavartalanságát a községek csinosítását IX. é v f o l y m 46. szám r ELŐFIZETÉSI Egz 10 évre nemzeti lpon álló munkásság nem lehet állm ellenes nem lehet Isten ellenes. Hsznos tgj kell, h o g y legyen nnk n e m zeti társdlomnk, mely megérti

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a

magyar dal ünnepe kik között o t t láttuk Alapy G á s p o l g á r m e s t e r t, d r. Mihály G é z a IX. é v f o l y m 26. s z á m r 20 fillér K o m á r o m, 1937. június 26. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre PTHÓ E g y - k é t np múlv m e g csendül ksz

Részletesebben

A r a 2 0 fillér. K é z i r a t o k a t n e m a d u n k vissza. Kenyérgondok. szegény ember keresete f e i dezni fogja annak kiadásait

A r a 2 0 fillér. K é z i r a t o k a t n e m a d u n k vissza. Kenyérgondok. szegény ember keresete f e i dezni fogja annak kiadásait V. évfolym 35. szám ELŐFZETÉS Egz évre élévre A r 2 0 fillér ÁR: 10 i '. Negyedévre 3 P E g y e s szám Megjelenik Komárom, 1932. ugusztus 27. 2'50 ár P. Felei6»s/.erkes/.to: 2U f i l l. PATKÓ minden szombton.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Történelmi nagynapokkomáromban

Történelmi nagynapokkomáromban X. é v f o l y m 42. szám. A r 20 fillér. Komárom, 1938. o k t ó b e r 15. mmmmmmm E L Ő F I Z E T É S I ÁR gz évre 10 P. ^élévre SZERKESZTŐSÉG 2*50 P. Negyedévre 5 P. Felelős szerkesztő: E g y e s s z

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Ára 2 0 fillér. Feie!6s s/.f I kts/ tő : M i n t v o l t régen! kiadása tárgyában h o z o t t h a t á r o zatait, illetve felhatalmazta a v a r

Ára 2 0 fillér. Feie!6s s/.f I kts/ tő : M i n t v o l t régen! kiadása tárgyában h o z o t t h a t á r o zatait, illetve felhatalmazta a v a r IV. évfolym 33. szám Ár 2 0 fillér, 1932. ugusztus 13. o ELŐFIZETÉSI Egész Felévre évre SZERKESZTŐSÉG ÁR : 10 P. Negyedévre 2-50 P. 5 P. E g y e s szám á r 20 üli, Megjelenik minden Mint régen. Mi volt?

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

V a s á r n a p délelőtt nagy é r. Péntek Pál országgyűlési

V a s á r n a p délelőtt nagy é r. Péntek Pál országgyűlési II. é v f o l y m 26. s z á m. : r * v.? Á r 20 fillér. v SZERKESZTŐSÉG E S KIDÓHIVTL: ELŐFIZETÉSI ÁR: Egz - v r e Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre 2*50 P. Egyes szám r 20 fül. Megjelenik minden Felelős szerkesztő;

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Ara 20 fillér. len A 12-ESEK. Emlékművet a komáromi hősi halottainak! egybe Váradi-Brenner. Esztergomból, Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos pol

Ara 20 fillér. len A 12-ESEK. Emlékművet a komáromi hősi halottainak! egybe Váradi-Brenner. Esztergomból, Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos pol r 20 fillér. V I I I. évfolym 38. s z á m. ELŐFIZETÉSI Egz Félévre évre fcc P. 5 P. Megjelenik R SZERKESZTŐSÉG Negyedévre Egyes szám r minden Komárom, 1936. szeptember 19. 2*50 P. 20 ffiil. Felelás szerkesztő:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS

Fejetetejére áll. Szinház - Mozi - Közgazdaság. fitókzatós autóbalesei a Köröndön 1935. MÁJUS 50487 / T Á R S D L M I, K R I T I K I É S K Ö Z G Z D S Á G I tm 5 - < -» H E T I L P, «4j.. " v Fejetetejére áll Három Kegyelmes j é úr fitókztós utóblesei Köröndön Kedves Gyuli/ Csortos Szinház - Mozi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: népművelés mindjob ban népszerüsödik vármegyénkben.

Felelős szerkesztő: népművelés mindjob ban népszerüsödik vármegyénkben. VII. évfolym 26. szám. - 20 fillér 1935. június 29. 1 * E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz Ft levre évre SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 5 P. Megjelenik 2 5 0 P. E g y e s szám r 2 0 fül. minden Felelős szerkesztő:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés.

Rendkívüli v á r o s i közgyűlés. . é v f o l y m 36. szám ELŐFZETÉS Egz évre Félévre 10 P. 5 P. Á r 20 fillér. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2'50 20 P. fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton. véres szeptember

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Az adott szó szentsége.

Az adott szó szentsége. V. évfolym 50. szám ELŐFZETÉS E g é s z évre 10 P. Félévre 5 P. Megjelenik ÁR Egyes szám minden fogdlmukról. És mit szóljunk z em bernek dott szó megtrtáról, mikor már csládi, társdlmi állmi életünk fundmentumi

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben