vasúti forgalom budapest komáromi között.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vasúti forgalom budapest komáromi között."

Átírás

1 IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, szeptember PTHÓ KIDÓHIVTL: K o m á r o m, I g m á n d i - u t 24. Felelős szerkesztő: fill. ES Telefon Hirdetek ári d í j s z b á s GYUL szerint. K é z i r t o k t nem d u n k szombton. 61. vissz. fegyverropogás Szinte elcsodálkozunk zokon j e l e n s é g e k e n, m e lyek npról-npr l e j á t s z ó d nk szemeink előtt nem..kiírunk h i n n i v l ó s á g n k, nnyir szoktln formákt öltenek egyes népek é s n e m zetek élnikrásánk külső megnyiltkozási. T l á n csk h á b o r ú, tényleges, m i n den b o r z l m k k l teljes h á ború v o i t képes m e g m o z dítni kkor tömegeket, milyenekről világsjtó ujbbn beszámol, mikor vjúdó N é m e t o r s z á g e l szánt erőfeszítét k o m m e n tálj. mikor zt olvssuk, ember egyet len intre megjelenik f e gyelmezett mgtrtásávl 1 polgári öntudt, hz z e m b e r i j o g o k m i n d e n áron vló érvényesítének tudtává! hitet tesz mellett, nem hgyj ölhetett kézzel nézve elveszni zt. miért e d d i g őseinek vére verejtéke h u l l o t t me lyért ö m g is immár közel husz esztendeje vert éle tet áldoz. Szinte hihetetlennek h n g zik immár nekünk, régi, vzekben kipróbált v e zérkr újr megjelenik ngy t ö m e g e k előtt é s k e f o g z u j b b n rányt célt látó vezérekkel egy közös krttl, m e g lkuvás nélkül viszi léprőllépre előre polgári ö n kit zászlját, melyre nem nemzetközi, nem i d e g e n, h nem nép vágyiból f kdt régi jelszvk vnnk felírv mely zászlók ltt m é g e g y s z e f kzek megvívni lepek cstáját, mely b á r nem á g y u d ö r g é s e k, nem g é p - között, de dünk elől ki ne térhessen! sávl kpcsoltosk. F ő v o n l u n f o l y i k szkdtlnul k e senki es végre is huszdik- k o n n p - n p után látjuk v i l gyetlenül npról-npr uj százd közepén k u l t u l m o s p r ó b j á r t o k t, m e l y e k temetőket nyit n y o m o r b - rált Európ közepén s ről h i v t l o s műszki e l l e n tszitott é s k é t s é g b e e s e t t e m - I ját földünkön ne rbszolg őrző vizsgltok l e g k i e l é g i t ő b ben n y i l t k o z n k. módr éljük le életünket. bermiliiók számár. p r ó b j á r t o k teljes e r e d Próbáljuk meg, tlán Ez z ut, melyen most német nemzet m e g i n d u l, nálunk is sikerülni f o g m é g - ménye rr indított M á v. z egyedüli, mely m e g egyszer felébreszteni z lvó i g z g t ó s á g t, h o g y rendszeres szüntetheti fenyegetően öntudtot, tlán sikerül le j á r t o k k l s z e p t e m b e r h ó é n közelgő végzetet, mely rázni d e r m e d t közönyt es megindítj villmosvsúti f o r már élő pél g l m t. M i n t értesülünk e g y e M o s z k v kutmergező l t t o tlán, m i k o r m o s s á g á v l tör p o l g á n - dák állnk szemeink előtt, lőre egy pr s z e m é l y v o n t s sult európi nemzetek é l e - nekünk is sikerülni f o g, p e d i g B u d p e s t r ő l reggel 9 lövzárkok véres hőseit ór 05 p e r c k o r, v l m i n t K o m á tere. Ez z ut z, melyen npvilágr hívjuk kezet- r o m b ó l, déli 12 o r 04 p e r c k o r íogptnk hzszeretet szent induló s z e m é l y v o n t o k, z o n k í odáig kell verekednünk m szivünkben, régi vül ket g y o r s kivételével z ö s z g u n k t nekünk is, ne tüzével fognk csk b ö l c s ő b e n siránkozó uj g á r d egy elhtá szes g y o r s v o n t o k c s e c s e m ő gyenge hngj le rozássl utt törjünk m K n d ó - f é l e e l e k t r o m o s m o z d o n y gyen igzságot kérő szvunk, g u n k n k z életlehetőségek n y l k ö z l e k e d n i. b u d p e s t i hnem összefogásunk, tisz felé, melyek m oly távol G n z - g y á r g y o r s t e m p ó b n k e z tult egyöntetű m e g g y o z ő - állnk tőlünk, m i n t még soh. dette m e g t ö b b i v i l l m o s m o z 1 d o n y g y á r t á s á t is, h o g y láír mgyr krdvivó olimpikonokt htl ms ünne közönség pelte k o m á r o m i állomáson. Szombton este érkeztek hz losngelesi olimpiszról didlmsn szereplő mgyr krdvivóink, k i k e t százkr m e nő lelkes tömeg várt k o m á romi á l l o m á s o n. T o m b o l ó l e l k e s e d é s s é!, h tlms éljenkiáltásokkl f o gdt v á r k o z ó k ö z ö n s é g 8 ór 7 perekor érkező m g y r zászlókkl, nemzeti színekkel feldíszített g y o r s v o n t o t, m e l y n e k é t k e z ő k o c s i j blkából moso lyogv hjoltk ki piroskbátos világbjnokink. Piller György körülötte c s o p o r t o s u l t öt t á r s : Gerevich ldár, Glykis G y u l, Kbos E n d r e, Ngy Ernő é s Petschuer t t i l m e g h t o t t n k ö s z ö n t é k lelkes üdvözleket. z étkezőkocsit körülzáró lelkes t ö m e g e n át lpy G á s p á r kormányfőtnácsos, polgármester tör m g á n k utt g y ő z e d e l mes m g y r vívókhoz m e l e g hngon köszöntötte Pillert d i c s ő s é g e t r t ó t! m g y r vivógárdt C s o n k - K o m á r o m k ö z ö n s é g e neveben. z ünneplő k ö z ö n s é g sze retetét, rgszkodását, háláját u j j o n g ó d i c s ő s é g é r z é s é t fe jezte k i s o k szép v i r á g c s o k o r is, mellyel f o g d t t á s l k l mávl e l h l m o z t á k krdvivó b j nokinkt komromi állomáson. Csk egy p e r c i g állt K o m á r o m b n vont, h o g y szív ből jövő szeretettei ü d v ö z ö l h e s sük h z t é r ő mgyr o l i m p i konok második csoportját, kik t o m b o l ó l e l k e s e d é s b e n már induló mozgó vontblkából némán megilletődve, kézfeleme lsel köszönték meg K o m á r o m v á r o s m e l e g üdvözlét. nk villmos vsúti forglom Budpest Komárom között. ról z u t z ó k ö z ö n s é g ngy é r d e k l ő d é s s e l, szeretettel figyeli Kndó-féle villmos mozdony működét, mely rt c s i l l o g ó melyek zománcöltönyé nk htlms különösen mikor mgá gépkolosszus z i n d u l á s percében, hngtlnul szerényen vár egy g o m b n y o m á s r s m é l t ó ságteljesen felbúg, mjd k o r o m k e l l e m e t l e n zj füst, nélkül s u r r n k i pályudvrról. S h tekintetbe vesszük, z óri ási s e b e s s é g e dcár ráz, dobál, egyenletes hnem náld kellemesebb, előre sem irm s mi leg szikrát, k o r m o t n e m hány s z e m ü n k b e, h kinézünk mozgó vont b i k n, elérjük zt, hüfeiiü dübörgő háttforditunk gőzmsinánk s min d e n k i ugy tekint füstölgő g é p emlékére. Hirtp zok újításokról, budpest komáromi szksz vsútvonl ngy t e t s z é s t b e n. D e tekintélyt szerez kellemetlen megemlékezett ngyszbású álljon s z ö r n y e t e g r e, m i n t m u l t k egy Komárommegyei többizben mozdony rendelkezére. bn Megindul elégséges villmosítá Komárommegyei lp Hír polgároké! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

2 2. oldl Ismét Fiedler gyászol cslád. Boldog emlékű lengyárosunk : Fiedler János hlál okozt fájó sebek meg be sem hegedtek, mris ujbb gyászhírt kell jelentenünk, mely bántábn oly melyen sújtott Fiedler csládot ismételten gyászb borított z előttünk is ngyrbecsült Fiedier Gyul elvesztével. Fiedler Gyul, néhi Fiedler János testvéröccse, komáromi lenfonó es kikeszitőgyr egykori vezetötisztviselője fárdhttln munkás életének 66-ik évében szeptember hó 6-án elköltözött z élők sorából z isteni gondvisel örök honb. Ngynevű néhi lengyárosunk Fiedler János mikor ben hozzáfogott komáromi válllt meglpításához, öccsét Fiedler Gyulát, ki mint erdőtnácsos Lengyelországbn (volt Glíci) teljesített állmi szolgitott, kerté feí, legyen segítségére gyár felépíténél, így került Fiedler Gyul Komáromb, ki megszokott kedves kényelmes fogllkozását egy nehéz, minden idejét erejét igénybevevő gyár lpitsi munkávl cseréite fe!. Háború ltt mint százdos, hdügyminisztérium textilosztályánk volt vezetője s zután ismét visszjött Komáromb, lenfonó kikzítő gyári szövő fehéritőteieppeí egzítse ki ben válllt szolgáltából kilépett n\ glomb vonulván Wekelsdorfbn élte jól megérdemeli pihenének utolsó eveit. Fiedler Gyul egyike volt város m érdemes polgárink, kik z élet minden körülményei változási között puritán elveket vlló köteiességtudssl, becsületes munkálkodásávl köznek mindig csk jvát szolgált, kinek érdemes munkásság tiszteletreméltó nevet biztosított z utódok számr. hláleset hire kedden délelőtt terjedt el városbn, igz rzvetet őszinte sjnálkozást keltve mindenfelé. Temetére Komromból Wekelsdorfb utztk megboldogultnk csládtgji : Fiedler József gyáros Csákváry Jánosné, kik cslád kiterjed: rokonságávl együtt gyászolják szerető es minden áldoztr kz elhunyt csládtgot. mély gyászbn rzvéttel osztozik komáromi lengyár tisztvi<előkr es munkásság ís, kik egykori lelkes hűséges munktársuk tt vesztették ei benne. LÖWY BÚTORÁRUHÁZ Győr. Gr. * i. tér 5. Önt jól olcsón szolgij ki. Komárommegyei Hirlp. Emberáldoztot követelt tüzszákközségben z elmúlt hétfőn délután htlms tüz keletkezett Szák községben, kilenc gzd portáját mely pillntok ltt község gzdközönségének tkrmányos pjtáit borított lángb. lkosság es tűzoltóság dcár z emberfeletti munkánk nem tudtk tüz terjedét megkdályozni s igy károsult gzdák istálói, pjtái, sert tyúk óli háziálltikkl, zonkívül gzdsági felszerelük, gbon, tkrmány szlmkeszletük íüz mrtlék lett. borzlms tüz emberáldoztot is követelt. Mzáros Ferenc három féléves kis fiát, ki tüz kitörekor Hngy udvrán kzlk közt játszott, hirtelen feltörő lángok bekerítették, onnn nem tudott kimenekülni. Mire hozzátrtozói segítségére siethettek, hrmdfokú egesi sebeket szenvedett, minek következtében szerencsétlen kisgyermek cskhmr kiszenvedett. ngy hőség vízhiány megnehezítette z oltást. tűzoltóság munkáj csk loklizálásr szorítkozhtott s igy tudták önfeláldozón dolgozó tűzoltóink megmenteni z egz flut pusztulástól. kár értéke meghldj pengőt, mely ngyobbrzt biztosítás utján megtérül. tüz vlószínűleg Hn gy udvrán keletkezett s onnn terjedt tovább Mzáros Mihály, id. Czehmeister János, Mzáros Ádám, Czele Ljos, Veréb Mihály, ifj. Zorl Mihály, Hjós István, Zóri Ljos Hngy Fogy. Szöv. gzdsági udvrár, vlmint község gzdközönségének tkrmányos pjtájához. tüzet gyufávl játszó gyermekek, vgy eldobott cigrett okozhtt. nyomozást erélyesen rolyítj csendőrségünk. Tttóvárosi Tkrékpénztárt krt kirbolni egy Lpzárt után értesültünk, z elmúlt hét csütörtök éjjelén vkmerő bnkrblást hiúsított meg Tttovároson egy szolgitor. kívüli tti csendőr. Tttóvárosi Tkrékpénztár épülete előtt trtott hzfelé volt csendőr, mikor zrevette, z épület blkából vlki kiugrik z utcár, mjd futásnk ered. volt csendőr zonnl üldözőbe vette futv menekülő betörőt, izgims hjsz után elfogt tti községházár kísért*. z ifjú betörő, ki meg kiskor, vlltás során beis* merte, ö voit z, ki tvly Fenyes-csrdb is betörr, most pedig tkrékpénztárt kiírt kitosztni. Csütörtökön délután, mikor tísztvise- Heti fotohireink. Tárkány Szák községek tüz ktsztrófájáról gyűjtött felvételeket Novák Bél fotóriporterünk, melyeket három hngultos keppe! egzített ki, heti fotohiremket teljessé tegye. i) Házi strnd (Ngy Bél felvétele). 2 3) Szák község ngy tüz utn. (Lupták Bél felvétele). 4 5) tárkányi tüz pusztítás (Lupták Bél felvétele.) ö. Mise utn (Lntos Pál felvétele.) 7. Iskol év kezdete (Novák Bél felvétele.) fitlkorú. lok már elmentek csk tkritósszonyok dolgoztk bnk helyiségébe, besurrnt s elrejtőzött z Írósztl mögé. Éjjel tizenegy ór körül zután munkához látott s fiókokt nyitogtt fel pénzt keresve zokbn. Pénzt zonbn nem tlált. Ekkor elhtározt, megfúrj Wertheim-ksszát. Mivel zonbn ksszfuró szerszámit odhz hgyt, blkon t kiugrott z utcár, hzfusson értük. Itt tlálkozóit ztán csendorreli ki k«izglms hj sz után elfogt. fitlkorú toivjt beismerő vllomás utn tti csendőrség letrtózttt, megejtett vizsgált megállpított, tkrékpénztárból semmit sem vitt ei betörő. független kisgzdpárt propgnd Ngyigmándon. utj füg étien kisgzdpárt néhány vezetőtgj vsárnp Ngyigmá i ndult, mely lklomml Szijj Bálint felsőházi tg közebédet rendezett tiszteletükre. z országos párt képvisetőtgji közül Hunydy Ferenc gróf, L ULin Ferenc, Frks Tibor, Turchányi Egon, Láng Lénárd, Némethy Vilmos Neuberger Mihály utztk le Budpestről rzt vettek közeli éden Tildy Zoltán prt ügyvezető elnöke Ngy Ferenc szeptember 10. országos főtitkár. közebéden Szijj Bálint üdvözölte központból érkezetteket, mely után Cseh-Szombthy László dr., Szijj Bálintot köszöntötte fel. kiküldött országgyűli képviselők mindegyike felszóllt közebéden mezőgzdsági bjokt felsorolv rendszerváltozást sürgettek. Tildy Zoltán olvst fel Gl Gsztonnk párt vezérének távirtát, melyben kimentette mgát távolmrdásáért. közebédet Deák Ferenc záróbeszéde fejezte be. Pilis-Vértes Szövetség. Szeptember hó 13-án lkul kettős vármegyénk meg érdekszövetsége. megváltozott életkörülmények között sorsdöntő jelentőségű ngy gonddl, körültekintsel előkzített társdlmi megmozdulás, mely Pilis Vértes hegyvidék lkóit, tehát kettős vrmegyénk legngyobb rzét szövetségbe kivánj tömöríteni, z érdekkörébe eső városok községek mezőgzdsági, ipri kulturális törekveit előmozdíts, ott z idegenforglmt emelje, zok üdülö-fürdőtel epeit, kiránduló-, tunsthelyeit bel külföldi viszonyltbn megismertesse, kiknáztln termeli ágztit felessze hsznosíts. E ngy céiok elére érdekében két hegyvidék községeinek vezetői év szeptember hó 13-án Esztergomb sereglenek, ott meglkítsák Pilis-Vértes Szövetséget. Pilis-Vértes Szövetség meglkulását mgunk rzéről örömmel üdvözöljük, mert ugy látjuk, e két hegyvidék már rég nélkülözött oly irányú szervezkedt, mely egységes irányítássl, htlms propgd erővei, komoly elhtározássl rr törekedett voln, két hegyvidék lkóit világegyetem lüktető életébe bekpcsolj. Pedig Pilis Vértes Szövetség teríti esze ti szépségei, rejtett termzetes kinkincsei, ngy jövedelmet jeientö termeli ágzti megérdemlik, velük komolyn fogllkozznk, céltudtos propgndisztikus munkávl két hegyvidék fejlesztére, föllendítére törekedjenek. H bltoni kuítusz terjeszte érdekében Blton Szövetség több más intézmény már evek ót dolgozht, ugy méltán helyes ngy társdlmi megmozdulás, mely Pilis-Vértes Szövetség meglkulását tűzte ki célul. lelkes előkzítő bizottság ngy gilitássl kzíti elő z lkuló közgyűlt, mely komoly reális progrmml indítj útnk ngy szövetséget, melynek munkáj nyomán csk jólét, lüktető élet fkdht egy szebb jövő következhet. Pili-Vértes Szövetség működéhez Isten áldását kérjük. Egzsége csk Dunlmási strnd, kénes vizétől áll helyre.

3 1932. szeptember 10. Huszárezredünk sikeres lovsmérkőze. komáromi helyőrségünk kitűnő lovsezrede, 2. s z á m ú Árpád fejedelem huszárezred z elmúlt héten kiváló teljesít ményű l o v s m é r k ő z é s t rendezett, melyei ktoni nézőközönsé gen kivül polgári érdeklődők közül is igen s o k n néztek végig. \. e l m r d! o r s z á g o s hdsereg sporthét helyett rendezett l o v s s p o r t verseny Ngy B ó d o g lez redesnek mint v e r s e n y e l n ö k é s uerhmmer J ó z s e f s z á z d o s n k, mint versenyrendezőnek mint szerű é s körültekintő r e n d e z é sében lolyt le. z egyes c o n c o i i r s s z á m o k győzteseit k ö z ö n s é g lelkes ü n n e p l é s b e n r é szesített oldl. budpesti gyors v o n t üzemzvr mitt leállt Szőny pályán Soksodik gond. Komárom Rövidülnek n p o k, h ű v ö nyilt között. Egy óri kessel vitte s ö d n e k z esték, segély-mozdony gyorsvontt Győr felé. B u d p e s t r ő l reggel 7 ór 40 p e r c k o r induló g y o r s v o n t o t z elmúlt héten S z ő n y é s K o m r o m között bleset érte Sze rencsére zonbn bleset v o n t személyzetének é s utsi nk életeben, vgy testi é p s é g e ben n e m o k o z o t t krt, mert nem vont s i k l o t t k i, m o z d o n y kereke sem törött e l, c s u p á n tolttyurud szkdás tette mozdonyt üzemképtelenné. Menetrendszérű pontosság gl i n d u l t el g y o r s B u d p e s t lovsmérkőz eredméről é s zvr nélkül f o l y t t t is n \ t i.1 következők : útját e g é s z e n d d i g, m i g S z ő n y Szeptember hó 3 án folyt K o m á r o m között tolttyunk le z úgynevezett Militäry díj szkdás folytán vsuts lovglás (32 k m. t e r e p l o v g l á s ) nyelven m o n d v - be n e m k ö G y ő z t e s e i : 1. Röszler Bél f ő vetkezett m o z d o n y s z o l g á l t h d n g y K i m b r nevű lován. 2. k é p t e l e n s é g e ", így zután k é n y Várkonyi T i b o r h d n g y L u m p telen volt vont nyílt pályán nevű l o v á n. 3. Mándy P á l h d megállni. s ú l y o s hibát t e r m é ngy K e n d e r k e nevü l o v á n. szetesen helyszínen n e m lehe tett kijvítni s s e g é l y m o z d o n y t Szeptember hó 4-éfl: kellett kérni K o m á r o m t ó l. /. Díjlovglás: 1. Várkonyi l e g k ö z e l e b b i őrház, j e T i b o r h d n g y Legszebb nevü lente után k o m á r o m i állo lován. más lehető l e g g y o r s b b n e l //. Díjugrtás : 1. Török indított s e g é l y m o z d o n y t, mely Ernő hdngy Lábtln nevü nyílt pályán veszteglő m o z lován. donyt k o c s i k k l együtt be ///. Krpi XS21)snányosok díj hozt K o m r o m b. Á l l o m á s á n ugrtás: 1. Bodó T i h m é r é, é. kon hibás mozdonyt lekp ö n k. ö r m. G u l l i v e r nevü lován. csoltk s segély m o z d o n y 58 perc ksel tovább vitte v o IV. ltiszti díjlovglás: 1. ntot G y ő r felé. t o l t t y u r u d Kozm Benő s z k s z v e z e t ő H o s z k d á s következtében szolgá gy z nevü lován. ltképtelen m o z d o n y t délutáni V. ltiszti díjugrtás: I. gyorsteher vonthoz kpcsolták juhász Kálmán ő r m e s t e r Klimán mely B u d p e s t r e vitte kijvítás nevü l o v á n. veg'-tt. V o l l m é g lovs poló rrtér! g) m o z d o n y t o l t t y u r u d r. ó z é s i s hol sárg dresszes s z k d á s okozt tehát g y o r s v o komáromi c s p t b n Mky Ist n t u n k ngy két. ván ő r n g y, Mky t t i l s z á z dos, Gyurkovich G y ö r g y s z á z d o s f i i, női d i v t - á r u k, Szemző I m r e főhdngy küz ktoni cikkek legolcsóbb döttek k é k - s á r g szinti pápi beszerzi f o n á s i c s p t b n s z e r e p l ő Király nd rás őrngy, Imre D é n e s főhd H J N L O S Z K Á R n g y, Mándy P á l Török E r n ő Hdngyokkl szemben. Páp i n F ű s z e r csemege-árut d u l 1 és fél g ó l eiönnye!, m j d o l c s ó n j ó t K r m e r n á l. K o m á r o m fél g o o l előnyt szerez végűi 4 c h u k k e r r l veri pápi ellenfelét. l o v s p ó l ó m é r k ő z é s trtm 1 ór volt. z é l v e z e t e s l o v s p ó l ó játék, kereskedők O T I bámultos ügyeséggel benni t t o t t d í j l o v g l á s o k ugrtások ellenes d e m o s t r á c i ó j. l o v s i n k kitűnő kvlitásáról tet tek t n ú s á g o t. l o v s m é r k ö z é z i p r o s o k é s k e r e s k e d ő k sen kiválón szerepelt el- ő f. h ó 12-ére tervezett ujbb helyezettek é r t é k e s tiszteletdiji demonstrációs megnyiltkozását nyertek, mik- t helyszínen d (üzletbezárások, munkáskijelen tk át g y ő z t e s e k n e k. t é s e k ) b i z o n y t l n időre elh lsztották, z o n egyszerű oknál f o g v, h o g y z Iprtestületek Országos Szövetségének elnök s é g e tárgylást f o l y t t o t t z i l letékes minisztériumokkl, hol s z á m o s kívánságukt előterjesz Kezdőknek hldóknk. tették, melyek közel j ö v ő Hegedű, gordonk f i n ó h n g ben m e g is vlósulnk. szerek t n í t á s. J e l e n t k e z n i lehet I P O S z fenti értesítét k o m á r o m i iprtestület kereskedők társult is m g á é v á tette s e l o d á z t szept. 12-ére kimon krngynál d o t t O T I ellenes d e m o n s t r á c i ó t. Ktholikus Körben, (Gyár-u.) Elmrd z iprosok Ingyenes Zenetnfolym! Bischoít Géz HÍREK. i t t z ő s z é s már előreveti árnyékát tél. É s ez z árnyék nemcsk, h o g y nem tkr el g o n d o k t, hnem még u j b b g o n d o k tűnnek fel. Szinte t l á n y - rejtvényszerü lkbn dj fel ezek m e g o l d á s á t z élet: téli kenyér, z iskol tüzelő gondj; egzen tekintélyes gondj, ez utóbbi helyet fogll el g o n d o k t ö m e g é b e n. z i s k o l legszorosbb gyermek gondok vnnk összefüggben jövőjével, jövő boldo gulás;; vl. Könnyítse meg szülők gondját, é d e s í t s e m e g veríték keserűségét z tudt, m i t i s k o l áltl d g y e r m e k e i nek, z legmrdndóbb földi k i n c s é s e g é s z életre szóló érté kes töke lesz gyermekei szá már. Változás vsár- é s ün nepnpi csendes s z. misék idejében. plébánihivtl ez úton is k ü l ö n l e g e s figyelmébe jánlj kedves híveknek, h o g y /, e d d i g tpsztlt torlódások elkerüle végett í. hó 1 1-étöl, vsárnptól kezdve csendes s/. misék sorrendje olyképpen fog meváltozni, z e d d i g i f e l n y o l c i sz. mise negyednyolckor f o g kezdődni, m á s o d i k szent mise nyolc órkor z e d d i g i fél- y k i l e n c i sz. mise p e d i g kilenc ór kor f o g k e z d ő d n i. p r é d i k á c i ó n g y m i s e i d ő p o n t j változt ln m r d. tábori püspök Komá rombn. Hász István d r. tábori p ü s p ö k Nck E m i l tábornokkl Sikbonyi múzeumi ntl d r. nemzeti igzgtóörrel együtt s z o m b t o n, f. hó 3. - á n két npi trtózkodásr Komáromb zett. tábori p ü s p ö k, k i Ferenc meg, pátplébánosnál vsárnp délelőtt érke Surányi szállt tábori misét p o n t i f i k l t huszárlkt nyábn, délután megtekintette h u szárez red I ovsverseny eit, m j d Nádsdy József Géz dr. Tomnóczy Koppány m o n o s t o r i villájábn k i t látogtást. Ácsi bucsu. Vsárnp f. hó é n lesz z ácsi bucsu, mely l k l o m m l e g é s z megyénk kirándul rzt vesz z ácsi híres b u e s t i n. koppánymonostori új temető Unnepies m e g á l d á s. F o l y ó hó 11-én, v s á r n p 10 ó r k o r f o g j Surányi Ferenc c. p á t p l é b á n o s ü n n e p i e s szertr tássl megáldni koppány monostori szenteli monostori hí vek á l d o z t k é s z s é g é b ő l emelt u j temetői keresztet. Után szent beszédet mond, m j d ünnepi é n e k e s s z e n t m i s e lesz b e m u t t v, mely ltt k o m á r o m i Szent Imre D l k ö r, Hydn ünnepi miséjét dj e l ő. ngyl szállt z égbe. Isten kifürkzhetetlen krt, változhttln rendelkeze b o r í tott mély gyászb Frks J ó z s e f k o m á r o m i róni. k t h. tnítót b á n t o s lelkű nejét. Frks J ó zsik szülői szeretet m e l e g é s g o n d o s ápolás dcár folyó hó 7-én éjjeli fél 12 órkor rövid s z e n v e d é s után visszdt ártt ln lelkét T e r e m t ő j é n e k. Kihűlt porrzeit szeptember hó 9 * é «, délután ngy rzvét m e l l e t t he lyezték örök n y u g l o m r k o m á r o m i róm. k t h. t e m e t ő b e n. Áldás emlékére! Változás vsúti menet rendben. Utólg értesültünk, szeptember elsejétől kezd\e B u d p e s t r ő l 8 ó r 10 p e r c k o r induló é s K o m á r o m b 10 ór 5 p e r c k o r érkező é s G y ő r H e gyeshlom Wien felé menő g y o r s v o n t megszűnt. U g y n ezen időtől kezdődöleg B u d pest felé reggel 6 ó r 0 3 p e r c k o r induló g y o r s t e h e r v o n t egy személykocsit is visz mgávl T t t ó v á r o s i g, h o g y zon k o máromi, szőnyi, lmásifüzitői tnulók iskolájuk székhelyre, T t t ó v á r o s r utzhssnk. Vid Jenő vezérigzgtó születi szolgálti jubi leumánk z ünneple. F o l y ó évi ugusztus é n hétfőn este Vid J e n ő felsőházi t g, M á k. r. t. vezérigzgtó. K o m r o m sz i b. k i r. megyei vros díszpolgár B á n h i d á n Síkvölgyi kstély bn ünnepelte m e g 6 0 é v e s s z ü leti évfordulóját es 35 évei sz'olgálti jubileumát, mely lk l o m m l c s l á d i gyászár vló tekintettel diszkrét keretek k ö zött ünnepelte b n y t i s z t v i s e lökr, l t i s z t i kr é s m u n k á s s á g szeretett vezérigzgtójuknk ünnepét. Kisegítő lelkz. Fetseher n t l győri m e g y é s p ü s p ö k b e teg bni p l é b á n o s kisegítére Kovács E l e m é r szili r ó m. k t h. segédlelkzt küldte k i i d e i g lenesen. Pénzt tkrít meg, Vsárnp Dunlmási strndon tlálkozunk. áron Orsy Kölni dekáj 2 4 fillér. Gyári l e r k t : h fűszer- é s c s e m e g e - á r ú s z ü k s é g letét Spielmnn I m r e f ű s z e r - c s c m e g e k e r e s k e d ő n é l szerzi be. Komárom, lgmándi-út. Leszállított D u j temetőt meg buzgó Kphtó é s m e g r e n d e l h e t ő : özv. L u k e s c h Dezsőné illtszertárábn, K o m á r o m, U r i - u t c 2. szám.

4 4. oldl. Komárommegyei Hirlp szeptember 10. Ghyczy Tihmér dr. lett, rendőrség vidéki főkpitány. rendőrség átszervezével kpcsoltbn mint ismeretes kormány vidéki rendőrkpitányságokt megszüntette zok helyébe Budpest székhellyel egyetlen központi hivtlt : Mgyr Királyi Rendőrség Vidéki Főkpitányságát állított fel. z átszervez megtörténte után belügyminiszter hivtl vezetével Ghyczy Tihmér dr. volt debreceni kerületi rendőrkpitányt bízt meg, kit most kormányzó belügyminiszter előterjesztére mgyr királyi rendőrség vidéki főkpitányává nevezte ki. Ghyczy Tihmér dr. vrmegyénk ngynevű szülöttje, néhi Ghyczy József pusztszentmihályi ngybirtokos fi, Ghyczy Elemér felsőházi tg, pusztszentmihályi ngybirtokos testvéröccse. Jogi tnulmányi befejeze után előbb közigzgtásnál látjuk serénykedni, mjd 1907-ben htrrendörséghez került. rendőrség állmosításkor z kkor mr htárrendöi segi főtnácsost bn debreceni rendőrkerület főkpitányává nevezték ki s most Budpesten felállított htóságnk vezetevei z eddig ideiglenes megbíztásábn kormányzói kinevezsel dásábn megerősítették. Tuljdonos Ferenc József-rend lovgkertsztjének, ktoni érdemrend szlgjin, II. o. hdierdemkeresztnek, II. o. mgyur érdemkeresztnek porosz királyi vöröskereszt-érem III. osztályánk. Mgs méltóságot jelentő kivezéhez őszinte szívből mi is grtulálunk. Egyházi változások. hercegprímás Peisz Ljos tokodi róm. kth. káplánt Óbudár helyezte t hitokttónál;, helyebe tokodi káplánnk Knyó István ujmis neveztetett ki. Peisz Ljos káplánt hívei eltávozás lklmából meleg ünneplben rzesítették. Mgyrosit post. Kenéz Bél kereskedelemügyi miniszter egz sor posti szkkifejez megmgyrositását rendelte el. így ezentúl levélgyüjtőszekrény helyett levélszekrény, betüz helyett bélyegz, mozgó- (kluz) post helyett mozgópost, frnkójegy helyett levélbélyeg, portójegy helyett portóbélyeg, frnkó helyett bérmentesítve, poste restnte helyett pedig postán mrdó lesz hivtlos megjelöl. Nyuglomb vonulás. 32 éves fárdságos, de mgsztos munk után nyuglomb vonult tulsófélen Kossányi ljosné szentpéteri tnítónő. Nyuglomb vonuláskor rk. népiskolábn Hmvs István plébános, isk. sz. elnök lélekbemrkoló szvkkl mélttt z egybegyűltek előtt Kossányi ljosné tnítónő érdemeit. Inségkció értekezlet Pécsett. mgyr városok kongresszus szeptember hó 4, 5 6-án Pécsett értekezletet rendezett, melyen z inségkciónk egységes z egz országr kiterjedő megszervezéről tnácskoztk. z értekezleten z egyes városok szociálpolitiki vezetői vettek rzt. Komárom városát Csukás István dr. főjegyző képviselte. Jegyzők ngygyűle. Komárom vármegye községi körjegyzői egyesülete Tóvároson z Esterházy szállod ngytermében évi szeptember 15- én d. e. 10 órkor Szkáll Rezső császári főjegyző elnöklével évi rendes közgyűlt trt melynek tárgysorozt: 1. Elnöki jelent z elmúlt évről. 2. Műit évi számdás megvizsgálás jóváhgyás, pénztárnoknk felmentvény megdás. 3. Jövő évi költségvet megállpítás. 4. Jegyzők Országos Árvh znk megkerese 4000 pengős lpítvány kmtink hovitéle tárgyábn. z OII áltl munkdók rzére kivetendő fizeti meghgyásoknk jegyzők áltl leendő kézbesítének dijknk z egyesület jvár leendő átengedi ügye. 6. Egyéb egyesületi ügyek bejelente. 7. Esetleges indítványok. 8. Áltlános tisztújítás. Imkönyvek ngy Heker válszték ppirkereskedben. Áthelyez. Sitányi János rendörsegédfoglmzó ttbányi rendőrkpitányság tisztviselőjét sját kérelmére belügyminiszter hidsnémeti htárrendőrség kirendeltségéhez helyezte át, helyébe dr. Vrg János hidsnémeti rendőrsegédfoglrnzó került. Sitányi János segédtoglmzó ugusztus 17-ike ól teljesített Ttbányán szolgltot s mindvégig kedves tisztviselő volt, ki nemcsk feletteseinek bizlmát, hnem közönség szeretetét is élvezte közvetlen modor mitt, ki mindenkinek csk segítő társ volt. Uj helyén sok szerencsét kiv mink neki. Tóváros község díszpolgári oklevelét ünnepélyesen dják át Troykó Bél főszolgbírónk. Tóváros község képviselőtestülete folyó hó 15-én déli 12 órkor díszközgyűl keretében dj át község fej lőde érdekében kifejtett érdemdús munkásság elismeréül díszpolgári oklevelet cserfői Troykó Bél járási főszolgbírónk. köztevékenységet megbecsülő bensőséges ünnepségen vármegyei jegyzők teljes számml vesznek rzt együtt ünnepelnek község lelkes elöljáróságávl, képviselőtestületével lkossággl. díszközgyűl után ünnepi társsebéd lesz z Esterházi szállodábn. z utcák öntözéért Régi sokszor hngozttott jogos pnsz komáromi közönségnek, z utcák nincsenek öntözve, zok tele vnnk porrl, piszokkl, mi mitt sokt kell szenvedni lkosságnk. Pedig város módot tlálhtn z utcák öntözére. drág s különösen nyári időben fogytékosn szolgáló vízvezetéki vízzel szemben kívántos voln egy öntöző utót beszerezni, mely Dunából szivttyúzná vizet s nponként csekély költséggel jól öntözhetné z utcáinkt. H tudtunk erős krttl olcsópénzen tűzoltóutót beszerezni, ugy körülbelül 2000 pengő költséggel köztisztság szempontjából nélkülözhetetlenül szükséges öntöző utó kérdét ís megoldhtnánk házilg vló beszerzsel. Dunlrnási strndon pihenni, üdülnigyógyulni lehet Esküvő. Vrró Mgdoln Dózs László szeptember hó 15.-én csütörtökön délután 4 órkor trtják esküvőjüket helybeli ref. templombn. (Minden külön értesít helyett.) Megérkezett mgyr vízipólózok úszók egy csoportj. losngelesi olimpián világbjnokságot nyert mgyr vizipólócspt egy csoportj kedden délután z egy óri bécsi gyorssl megérkezett Budpestre. Á cspt érkezét titokbn trtottk, mert z ünnepélyes fogdttás elöl ki krtk térni. zsulolt vonttl megjöttek : Homonny Márton világbjnok vizipólócspt kpitány, Brth István cspt kpus, Keserű II. Vértessy, z úszók közül Vnnie, vlmint cspt vezetője, Komjády Bél, végül Kelenfy Gyul dr. Donáth Leó dr. Hlálozás. Köztiszteletben álló légi komáromi cslád mélységes gyászáról kptunk szomorú értesítt túlsóiéiról. Id. Koczor Gyul, iprostrsdlmunk ngytekintélyű, közélet terén is jelentékeny szerepet betöltő tgj szeptember hó 1 -én, este 9 órkor rövid szenved után befejezte földi életét, melyet mgyr szivének utolsó dobbnásáig becsülettel, kötelségtudáösl, szorglms munkávl töltött be. Hboru előtt egyik leglelkesebb vezetőtgj volt komáromi függetlenségi negyvennyolcs pártnk, város törvényhtósági bizottságánk volt hsznos tgj, z iprtestületnek hosszú éveken át lelnöke, z Ipros Ifjúsági önképző Egyesületének elnöke, z ág. ev. egyháznk presbitere, előbb Koronbnk, mjd Népbnknk évtizedeken t igzgtósági tgj, számtln egyesület vál. tgj, hov polgártársi bizlm mindig szeretettel megválsztott. Csütörtökön este z múgy is érelmeszesedben szenved.) szervezetet egy hirtelen jött sztmtikus rohtu támdt meg, mely szívszélhűd folytán hllát okozt. Onási rzvét mellett szómbn délután ó órkor temették el. Hlálát szerető hitvese szül. Sztnek Ilon s gyermekei iíj. Koczor Gyul v. nemzetgyűli képviselő, kerületi pártelnök, özv. Hrtenstein Pálné, Pethő Sándorné közs. isk. igzgtó neje, Koczor Ferenc vegyzmérnök kiterjedt rokonság gyászolják. Bucsu Neszmélyen. Folyó hó 8-án volt neszmélyi bucsu megtrtv, melyen ngyszámbn vettek rzt vidéki vendegek. Ilyenkor borpince tuljdonosok hívják vendégeket jó borkóstolór, meg sokn nem is tudják, bucsu npján veszi kezdetét hires neszmélyi szilvvásár. Hjnli látomás címe gyorsn közkedveltté vált Világvárosi Regények" legújbb számánk. Ifj. Lovászy Márton, ez rkotszerüen hiressé vált mgyr iró irt egy budpesti festőművz rendkívüli klndjiról olyn izglmsn, ez z eseményekkel túlfűtött történet szinte megelevenedik z olvsó szeme előtt. Ár 10 fill. Személyzonossági igzolványok kphtók: Heker Dezső könyvkereskedében. mikor rcszíne fkó, szürksárg tekintete bágydt, mikor szomorú, nyomott hngult nehéz álmok gyötrik, mikt.r epepngás, gyomorfájás, felfúvódás fejnyomás kínozzák, olynkor tnácsos néhány npon át reggel éhgyomorr 1 1 pohár termzetes Ferenc József" keserűvizet inni. z orvosok zért rendelik Ferenc József vizet oly gykrn, mert ez sok esetben rosszullét okát gyorsn megszünteti z egz szervezetet felfrissíti, Ferenc József k e s e r ü v i z e t gy ógy s z e rtá r k b n, drogériákbn füszerüzletekben kphtó. f : 1L MSzTr^HÁ Komárom Z Kun MiklÓS-u. 11. Telefon 38. Szeptember 10-én, szombton 6*5 fél 9 óri kezdettel 16 éven felülieknek! Pris Fntomj Hngos drám 8 felvonásbn. Főszerepben: John Gilbert, Leil Hyms Lewis Stone. Kelet leány gák életéből 10 felv. Főszerepben : lfréd bel. Mindkét elődás páros elődás, egy Í SSY ' ^t személy mehet be. e e Helyárk fillérig. Szeptember 11-én, Vsárnp 4 4, 615 fél 9 órkor Őfensége Hercegnő csókj csókj. Hngos operett 9 felvonásbn. Főszereplők : Wlter Jnsen, Fried Herlin, Székely Iboly. 1 Ipták! I látr rc! Ktoni vígjáték 8 felvonásbn. z első elődás 3 44 órkor olcsó helyárrl fillérig. Rendes helyár fillérig. Vdbuzát tláltk z oioszországi zerbidzsni hegyekben. Ez buzfjt igen r.tkn fordul elő rendkívül ngy ellenállóképességet mutt ugy hideggel, mint szárzsággl szemben.

5 1932. szeptember 10. Skkmérkőz. Komárommegyei Hírlp. Vsárnp f. hó 11-én délután 5 ó r k o r Társskörben komáromi Skkjátszók 9-es c s p t revns :re vendégül látj lik jónevü s k k o z ó i n k 9-es cs iptt. Vendégeket szivesen látnk. Hmis öt pengősök vn n k forglombn. T t b n y á n szeptember 2 - á n Porebszky Mihály bánytársulti nyugdíjs ttbányi p o s t m e s t e r i hiv tlbn felvette 26 P. 4 8 f. hvi nyugdijt. felvett összeggel elment t t b n y i e l e i e m t r b, hol szokásom egy hvi élelmi vásárlását k r t kifizetni. tárosnő Slmon M r i s k zonbn zrevette, h o g y z i o t t p é n z közdtt egy h m i s öt p e n g ő s v n, m i t n e m f o g á éi. P o r e b s z k y Mihály sszdott h m i s 5 p e n g ő s s e l postmesterihivtlb ment e l m o n d t Újlki G y u l k i d ó n k, hmis 5 pengőst fizetett teki. Újlki g y u l kidó n e m emlékezett vissz r r, h o g y ő hmis 5 p e n g ő s s e l fizetett v o l n, nem váltott v.ssz p é n z t, e megkárosodott bnyá i d ijs pnszr m e n t t tbányi csendőrőrsre feljentt tett p o s t m e s t e r i h i v tl e l l e n. t t b n y i c s e n d ő r prncsnokság megállpított r n á l l á s t é s feljelentt t o litott királyi ü g y é s z s é g hez l e f o g l l t h m i s 5 p e n -:. lefogllt h m i s 5 p e n teljesc-n hsonlít z ezüst ngóshöz, csupán súly könnyebb é s recézett széle v lmivel n g y o b b rendes 5 p e n g ő s n é l. Porebszky Mihály m o s t zon tűnődik, h o g y hvi élelem s z ü k s é g l e t é t miből fizesse ki? Villnyvilágításunkról. I városi k ö l t s é g v e t é s i előirányzt vitájánál sok pnszt h l l o t t u n k villmosármot szolgálttó Hungári Villmossági R. T. e l l e n, mert P. évi v i l l n y díjjl szemben s e n k i sincs m e g elégedve közvilágítássl. pnszok j o g o s s á g á t l á t á m s z tott nevezett válllt m i n d járt közgyűlt követő éjjelen, mert igen sok helyen közvi lágításr s z o l g á l ó villnykörtek nem égtek. M i u g y t u d j u k, h o g y v á r o s d r b. láng után fizet á r m d í j t, tehát n n k égnie is k e l l. M i n d e n e s e t r e ellenőrzt é s é s s z i g o r ú retorziót kérünk m i n den visszélsel szemben drb. Burgony-zsák jvított, l y u k f o l t m e n t e s á l l potbn Vcillogtv 5 0 fillértől S C H L E S I N G E R T Á R S Budpest, V., Percei M ó r - u t c 2. T ü z e k tulsófélen. Bátorkeszin S z i r m y j n o s k l p k é - szitő mester műhelye égett l e. Frnád k ö z s é g b e n C s e r m á k j á n o s, Ppp János, C s o m o r S á n dor, B r i d J ó z s e f, H u t l J ó z s e f, Sucs Ádám é s C s o m o r J ó z s e f kzlit es gzdsági epületeit h m v s z t o t t el tűz. Gútán T e l k e s utcábn Fördös Imre, T ó t h Kálmán es M o d u s k Pál házi lettek tűz mrtlék. Kurtkeszin Gyuricsek József, Vnyovszky Blázs, Hegedűs J ó zsef, M r i n k o v i c s István W e i s z Mihály hz égett le h o z z á t r tozó g z d s á g i epületekkel együtt. Mdr k ö z s é g b e n termek b e h o r d á s ot n p i r e n d e n vu nk tüzesetek s legutolsó két hétben h u s z o n n é g y esetben Kbré elődás. T o ütötte föl fejét vörös kks. k o d ltárói D l k ö r s z e p t e m b e r Hdviseltek segélyeze. hó 4 - e n községi Levente O t t honvédelmi miniszter hd hon h e l y i s é g é b e n ngysikerű k viseltek segélyezére v o n t k o b r é elődást r e n d e z e t i. m ü zólg k ö v e t k e z ő lpelveket ron v í g j á t é k o k, tréfák, páros állpított m e g : 1. osk vártin jelenetek szerepeltek, míg D l cspások, szerencsétlenségek kör é n e k s z á m o k k l j á r u l t hozz szolgálttnk I n d o k u l, 2. nehéz szép est s i k e r é h e z. z ö s z - m e g é l h e t é s, z ellátási díj e l é g szes s z e r e p l ő k e l i s m e r é s t é s di t e l e n s é g e n e m jöhet s z á m í t á s b, cséretel e r d e m e i n e k, de k i i i ö n ö 3. vártln c s p á s o k n á l se lehet i Csipke Rózsik, Hinor z egz kár megtérítére szá Bbi, S z l o b o d H e d v i g, G y u r - mítni, csk b i z o n y o s t á m o g sics M n c i, Erneszt Emm. tásr, 4. segély n e m lehet Neuschl J ó z s e f, Horváth I z i d o r, rendszeres j á r n d ó s á g, évről é v Tillesch ntl, M i h l o v i c s Fe re n e m lehet u g y n o l y n, vgy renc, Vrg László, Hinor h s o n l ó i n d o k o l á s s l segélyt k é Győző tűntek k i. r e n d e z é s r e l m e z n i. h o n v é d s é g egyénei léz é s t r d s g o s munkáját kizárólg h o n v é d e l m i miniszczipf G y u l tnító, k r n g y lttá terhez terjeszthetnek elő s e g é l y el teljes s z k é r t e l e m m e l s i ív ereimet. kerrel. rozsdtámdt b ú z á b ó l irod ngyobbitás. z is sikerül jó minőségű, m e g - előnyösen ismert felelömennyiségü lisztet őröl Erdős József b u d p e s t i hirdető ni. földművelügyi m, kir. irod irodhelyisegeit Terézminisztérium m. k i r. G b o n köruí 3 5. sz. ltt tetemcsen k i lisztkiséríeti Á l l o m á s j e l e n t é s e bővítette é s szivesen i l hir lpján vrmegyék főispánji dető közönség rendelkezére utján hozz gzdközön -:.; kvtott felkzültségével. T e tudomásár, megszoi l e f o n j : 125 5&. b ú z á b ó l, különösen mgs ő r Pilis-Vértes Szövetség lű m l m o k b n megfelelő m e n y kiállítás Esztergombn. nyiségü j ó minőségű lisztet sikerült kiőrleni. földműve Pilis-Vértes Szövetség előkzítő li kormány zért helyez súlyt rság e l h t á r o z t, h o g y z kísérleti á l l o m á s j e l e n t é s é r e es lkuló közgyűle iklmábol n n k közzétételére, ne bemuttj körzetébe trtozó gzdközönség zon hitben, - vállltok kzítményeit s r o z s d t á m d t búzáj é r t é k t e ép e z e r : E s z t e r g o m b n s z e p t e m len, t i k r m á n y o z á s i c é l o k r hsz ber hó i k e között kiállí nálj zt f e l. tást r e n d e z. országszerte 5. o l d l. Kisiprosink z orszá gos kézmivesipri kiállításon. Értékes é s é r d e k e s kiállítás n y i l t m e g héten B u d p e s t e n, v á rosligeti Iprcsrnokbn, hol mgyr kisiprosok htlms tömege szép eredménnyel vesz rzt z r n y k o s z o r u s mester versenyben. vidéki városok c s o p o r t o s kiállításán 16 v á r o s mérkőzik vándorkoszoruért, melyet m o s t debreceni i p r testület véd s melyért ngy eséllyel küzd G y ő r v á r o s ip r o s s á g is. Sjnos csonk k i s v á r o s u n k n e m versenyezhet z o r s z á g o s kiállításon, b á r z e l múlt évben Nemzetközi V á s á r o n egyes i p r o s i n k szép e r e d mennyel szerepeltek. Vénsszonypietyk mitt vizsgálti fogság m á r c i u s á b n Á c s o n rejtéiyes körül mények között m e g g y i l k o l t k két nemzetőr ktonát. tettes sze melvét n e m sikerült nnk idején k i n y o m o z n i. kőbbi n y o m o zás zután kiderítette, h o g y z uj dtok nem egyebek, m e g b í z httln v é n s s z o n y i pletykáknál s ezért gynúsítottt néhány heti vizsglti f o g s á g utn vizsgálóbíró s z b d l á b r helyez te. g y i l k o s s á g z á c s i ven déglőben történt, hol egy v e r e k e d é s közben z b l k o n át ledott két lövsel vendéglő helyiségében t r t ó z k o d ó két n e m zetőrt lelőtték. n y o m o z á s k k o r nem derített k i s e m m i t, mígnem m o s t egy f l u b e l i öregsszony b e s z é d e lpján s u t t o g n i kezdtek, h o g y g y i l k o s s á g o t Cseh G á b o r követte e l. z ö r e g s s z o n y terhelő vllomás lpján s é n d ö r s e g le is trtozttt Cseh G á b o r t. m i n d e n rzletre k i terjedő vizsgált lefolyttás utn végül is z ü g y é s z s é g rr megállpításr jutott, v á d s k o d á s o k n k nincsen k o m o l y l p j u k, e l f o g d h t ó bizonyíté kot produkálni nem lehet, ezért vdt megszüntette, mire vizsgálóbíró most elrendelte vizsglti fogságb helyezett Cseh G á b o r s z b d l á b r h e l y e lyezét. Eltűnt csónk. M u l t hó é n, s z o m b t o n virrdó éjjelen m. k i r. folymőrség tisztik ránk 137 c m széies 7 m. hosszú ket evezős B p sz. jelzű tur s p o r t c s o n k j á t c s i l l g e l ő d előtti állndó helyé ről ismeretien tettesek e l v i t t e k. Rendőrségünk s z é l e s k ö r ű nyo mozást indított z eltűnt csó nk m e g k e r i t é s é r e. S z e n v e d ő n ő k n é l ter mzetes F e r e n c J ó z s e f " ke serűvíz könnyű, e r ő l k ö d é s nél kül vló bélkiürült idéz elő ezáltl s o k esetben rendkívül jótékony htssál v n beteg szervekre. Dupont, n g y s z e r ű f r n c i r i p o r t e r áll ennek szellemes, friss regénynek k ö z é p p o n t j á b n, mely P á r i z s b n. P r á g á b n Berlinben peregteti filmszerű g y o r s s á g g l z izglms ese ményeket. M e g j e l e n t Milliók Könyve l e g ú j b b szm, á r 2 0 fillér, kphtó mindenütt. M i n den számhoz keresztrejtvény é r tékes dijkkl. Megkezdődött ngy regénypályázt. Minden hétfőn fürdő-tisz títás Dunlmáson. Vizslverseny Esztergom bn. z Országos Vizslklub gróf Esterházy Ferenc elnöklé sével szeptember hó 11-én, v sárnp é s k ö v e t k e z ő n p o k o n jubileumi vdászvizslversenyt rendez Körtvélyes Nyárs szigeteken E s z t e r g o m v á r o s h t á r á b n. verseny v d á s z s p o r t s z o m p o n t j á b ó l nnál i n kább ngyobb jelentőségű, mivel ötven éves jubileumát ünneplik nimródjink nnk, h o g y v i z s l versenyt trtnk h z á n k b n. n g y k ö z ö n s é g n e k is kedves s z ó r k o z á s t nyújt verseny, h o v á E s z t e r g o m b ó l állndó u t ó b u s z k o m p összeköttett létesí tettek. versenyre igen szép tiszteletdíjkt jánlottk fel v á r m e g y e, v á r o s é s z E s z t e r gomi Sportvdászok Társság. Foeder- Uj folyóirt. tió E m e r i c n n y u g t i Decntus Győrött negyedévenkint megjelenő folyóirtot lpított Decntus Occidentlis címmel. l p e l s ő szám m o s t jelent m e g g z d g é s változtos t r t l o m m l. folyóirt f ő s s z e r k e s z tője Jordán Jnos, szerkesztője Csizmdi ndrás. z első számbn beköszöntőt Grősz J ó z s e f felszentelt p ü s p ö k i r t, dékáni útrvlót Dsid Ottó tnkerületi főigzgtó dt. D r. Kocsis Lénárd bencigzgtó, d r. Wignd n t l kormányfő t n á c s o s, ügyvéd es i n s o k é r tékes c i k k e i n kivül hivtlos rz, h i r e k é s m á s r o v t o k e g é szítik k i z első lpszám trtlmát. 1 1 Gykornoki állásokt kell szervezni törvényhtóságoknál. b e l ü g y m i n i s z t e r r e n d e l e t i l e g hívj fel t ö r v é n y h t ó s á g o k figyelmét, h o g y tegyek k o moly megfontolás tárgyává képzett m g y r ifjúság e l h e l y e z é s é n e k kérdét é s ezek erdeké ben l k l m z z n k fizetes vgy díjtln g y k o r n o k o k t. g y k o r n o k i állsok nem v é g l e g e s e k közszolgált e r d e k é b e n z i l y e n ideiglenes gykornokokt b á r m i k o r el lehet b o c s á j t n i, v i szont véglegesítnél z i d e iglenes g y k o r n o k i állásbn e l töltött időt n y u g d í j b be k e l : számítni. gyenge borból ecet kzíthető. szőlősgzdáknk régi kívánság v o l t, h o g y b o r ecetgyártást könyiíse m e g k o r mány, mert csk igy l e h e t é r t é kesíteni m o l y nehezen e l d ht'.') gyengeszeszfoku homoki b o r o k t. E b b e n t á r g y b n most v o l t egy d ö n t ő nkéi p é n z ügyminisztériumbn es előrelát htón hmrosn megjelenik egy rendelet, mely m e g e n g e d i szőlősgzdáknk, beren dezkedhessenek borecet gyár tásár E z régen várt i n t é z k e d é s j ó t é k o n y htss! iesz lnyh b o r p i c r, mert i g y ngy m e n n y i s é g ű b o r t lehet mjd l e i d o l g o z n i ecetté, melyei ház trtások is o l c s ó b b n vásárol htnk m e g. mint mosl for g l o m b n levő szeszecet jelen legi r. Ppírszlvéták kphtók : H C K E R DEZSŐ könyv- ppirkeresketíéber.

6 6. oldl. Komárornmegyei Hirlp szeptember 10. Felvétel dunlmási Téli Gzdsági Iskoláb. kisgzdképző egyben gzdsági ltisztképző irányú Dunlmás-i mezőgzdsági szkiskol rendeltete: sját tuljdonát képező, esetleg bérleten gzdálkodók, vgy gzdsági lklmzásbn levők fiit mezőgzdság minden ágztábn lposn szkszerűen kiképezni ezáltl képesíteni őket rr, szüleik birtokánk, bérletének vgy rjuk bizott gzdságoknk jövedelmezőséget lehető legmgsbb fokr emeljék. szkiskolábn 16 évét (kivételesen 15. évet) betöltött leglább IV. osztályt végzett (elemi) ifjk vehetők fel 24 éves korhtárig. szkképz ket félévig (5 5 hónpig) trt. tnév kb. november 10-én kezdődik március hó ik között végződik. felvételt egy szerű levélben kell z iskol igzgtóságától kérni, melyben kor, iskoli végzettség, esetleg szülők birtokánk ngyság feltüntetendők. Beirtási dij nincs, tnkövyvek beszerze nem kötelező, z egz időszkr élelmezért 120 pengő, esetleg rzletekben is lesz fizetendő. felvett tnulók szkiskol internátusábn helyeztetnek el ellátási dijk ellenében élelmezt, fűtt, világítást orvosi gyógykezelt kpnk. tnulók mgukkl trtoznk hozni 1 rendbeli ünnepi köznpi ruhát, lábbelit, megfelelő fehérneműt, ágyneműt szlmzsákot, fű, ruh lábbeli tisztító eszközöket vlmint ivópohrt, mely eszközök lehetőleg mindenkinek sját ládájábn zrándok el. Ingyenes hely nincs, ilyenért z illetékes községi elöljáróságokhoz kell folymodni. z iskol M. Kir. Földművelügyi Minisztérium fennhtóság ltt áll tnulók két év elteltével földmüvesiskolákévl egyenértékű végbizonyítványt nyernek. z okttás cskis téli hónpokbn történik. Mindkét téli évfolym után tnulók vizsgát tesznek, melynek megtörténtével 7 nyári hónpr szüleik gzdságáb térnek vissz. krácsonyi vkáción kivül z ifjúság szükség eseten néhány npi időközi szbdságot is élvezhet. jelentkez ideje október hó 15-ig trt. SPORT. Komárom-Esztergom Vármegyei Levente ifj. Sportegyesületek Lbdrugó Szövetségének hivtlos Értesitjuk z Egyesületeket, bjnokságokért folyó küzdelmek f. hó 18-án megkezdődnek. sorsolás legközelebbi intézőbizottsági gyűlen lesz megejtve, mely z egyesületekkel levélben iesz közölve. Uj igzolásokt 14-i intézőbizottsági ülre kérjük beküldeni, melyek zonnl el lesznek intézve kőbb beérkező igzolások csk következő Bizottsági ülen lesznek elintézve. Komárommegyei Hitelbnk R. T\ Komárom-Újváros. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztositó Rzvénytársság Komárommegyei Vezérügynöksége. Felhivjuk z egyesületeket folyó hó 14-i intézőbizottsági ülre képviselőjüket okvetlen küldjék el, nnál is inkább, mivel ngyfontosságú ügyek elintéze kívántossá teszik, minél szá mosbb megjelent. TSC Szombthelyi Máv. SE. 1 : 4. Folyó évi szeptember hó 4-én ttbányi TSC szombthelyi Máv. sport club őszi bjnoki fordulój 4 1 eredménnyel végződött szombthelyiek jvár. z eredmény ngy meglepett keltett sport körökben. Tokodi C -Tinnyei Kossuth SC. 4 : 1 (2 : 0) Tokodon lejátszott brátságos mérkőz tokodik biztos megérdemelt győzelmével végződött. szép fir mérkőzt ngyszbású közönség nézte végig. győztes csptból különösen kitűntek Szbó, Plkovics, Such, Hujeln, mig Tinnyei SC-nál kpus centerhlf s Kiss keltettek figyelmet. Serlegmérkőz. Dorog, Tokod környékén működő ifjúsági csptok megbeszélt trtottk s elhtározták, z uj szezon folymán körmérkőzt játsznk. győztesnek Gácser János dorogi bányigzgtó értékes serleget jánlott fel. körmérkőz illetve serlegmérkőzekre következő csptok jelentették be rzvételüket : Esztergomi Move ifj.. Dorogi C ifj., Tokod Üveggyár ifj., Tokod ltáró, Tokodi C, uguszt kni SC, Piliscsb, Tinnye. mérkőzek iránt, melyek szept. 10-én kezdődnek, igen ngy z érdeklőd. Hirdetek felvétetnek. próhirdetek. Lkás kidást, hzeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyorsn eredmenyesen eszközölheti, h ezen rovt ltt hirdet. Árink mérsékeltek előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető hirdeti diját. Hirdetek utánni érdeklődre vidékről válszbélyeg bekülde mellett válszolunk. KIDÓ HÁZ. városház mellett egy teljesen újonnn épült házbn két szob, fürdőszob hozzátrtozó mellékhelyiségek, kerthsználttl október 1-ére kidó. Bővebbet: vitéz Ngy Károly tiszthelyettesnél, Gyürkv-telep. KOMROMHOZ trtozó Pt- Monostoron ngyon szép fekvű s Dunár néző 1200 négyszögöl ingtln olcsón eldó. z ingtlnon kb. 400 négyszögöl terjedelmű szép bőven termő gyümölcsös vn. Bővebb felvilágosítást d kidóhivtl. ELDÓ egy jo krbn lévő pedlos cimblom. Cini kidóbn. SZÓLÖT. Monostoron vennék egy jókrbn levő bemüvelt szőlőt. Cím kidóhivtlbn. KLSSZIKUS Regénytr 60 kötet (diszes kötben) Révi Testvérek kidás. Olcsón eldó. Cini kidóhivtlbn. PROHÁSZK Ottokár 16 kötetből állá müve soroztbn vgy pedig kötetenként eldó. Cim kidóbn. KITŰNŐ fjborok termelő pincéjében ngymennyiségben eldó. Cím kidóbn. GYÖNYÖRŰ SZOBDÍSZ Zl György müve, Budi Honvédszobor kicsinyített ms olcsón eldó. Ár kidóbn megtudhtó. HIRDESSE kidni vgy eldnivlóját, u. m. : lkását, zongoráját, házát, biciklijét, ruhneműjét, ezüsttárgyit, 1 bútorát, gzdsági felszereleit stb. Btb.,\llást keresők rzére biztos eredményt, sikert ugy érhetnek el, h lpunkbn hirdetik. z t külömböző, színekben ngy válsztékbn HCKER beszerezhetők : olcsón DEZSŐ ppirkereskedébe. Komárom. Szülők figyelmébe! minisztérium áltl leszállított árkon iskolák Tnkönyvek, iskolszerek, imkönyvek, táskák, felszerelek kphtók könyv- es ppirkereskedében Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, ígmándi-ut 24. Felelős kidó : Hcker Dezső

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: maromnak. N a g y m u l t ú házíezre dének bajtársai adnak találkozót

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: maromnak. N a g y m u l t ú házíezre dének bajtársai adnak találkozót \ V. é v f o l y m 37. s z á m ELŐFIZETÉSI Egész é v r e Félévre 10 P. 5 P. Ar 20 fillér Komárom, ÁR : Negyedévre Egyes s z á m r 1933. s z e p t e m b e r 16. SZERKESZTŐSÉG 2'äO P. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o

Felelős szerkesztő: hullás óta a g y á s z, a s z o m o r ú s á g ütött tanyát, de a l e g s z o f "; é v f 0 l. y m. 2 3 ; s z á m r 20 fillér. - ELŐFIZETÉSI E g é s z évre 10 P. 5 P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Egyes szin ár Megjelenik minden 20 fill. Felelős szerkesztő: BECSKŐ szombton.

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

űriember, e m b e r s z e r e t ő, j ó i n d u latú, kiváló főnök, a k i m e g b o csájtó é s m e g é r t ő, de vele van

űriember, e m b e r s z e r e t ő, j ó i n d u latú, kiváló főnök, a k i m e g b o csájtó é s m e g é r t ő, de vele van H. é v f 0 y m s z á r 20 fillér. m, 1930. július 12. 3 ELŐFIZETÉSI Egz Félévre évre 10 P. ő P. Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 250 P. 20 fül. Felelős, Igmándi-ut szerkesztő:

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15.

Készítette: Farkas Attila 6.c. Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Szőnyi Zsuzsanna. Budapest, 2003. január 15. Készítette: Frks Attil 6.c Megyeri Úti Áltlános Iskol Felkészítő tnár: Szőnyi Zsuzsnn Budpest, 2003. jnuár 15. Bevezetés Fővárosunk, Budpest legfőbb szépsége fekvéséből, ezen belül rjt keresztülfolyó Dun

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben

www.petofibanya.hu Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Idősek napja október 1-jén Koós Jánossal Változás az ügysegédi rendszerben www.petofibny.hu M I Ú JS Á G PE TŐ F IB Á N YÁ N? 2 0 1 4. o k t ó b e r V. évfolym 4. szám PPeettőőffiibbáánnyy K Köözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzttáánnkk kkiiddvváánnyy Idősek npj október 1-jén Koós

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

Á r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 4. szám ELŐFZETÉS tgesz évre 0 P. 5 P. Félévre Á r 20 f i l l é r. T Á R C 20 íül. Felelős szerkesztő: PTHÓ Komárom, gmándi-ut rv. R á k ó c z i G y ö r g y fejedelem m i n d e n e v o

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink : IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2 5 0 P.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

A Szociális Misszió Társulat kérelme a város közönségéhez.

A Szociális Misszió Társulat kérelme a város közönségéhez. ÍV. é v f o l y m 9. szám A r 20 fillér. jter. id- ELŐFIZETÉSI 52 évre : élévre 10 P. 5 F. SZERKESZTŐSÉG AR : Negyedévre _> >

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

filler. kitűnik, hol és m i t kell változ tatni rajta a cél érdekében.

filler. kitűnik, hol és m i t kell változ tatni rajta a cél érdekében. V i l i, évfolym 2. sz^qt. 20 filler. Komárom, 936. j n u á r Idi H ö v l l ^ ; -siskái ELŐFIZETÉSI Eg evre IO P, Mit 5 P. Megjelenik ÁR Negyedévre 250 P. Egyes szám i H 20 f i l i. minden SZKRKESZTÖSÉO

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

A r a 20 fillér. Fel* lós s/r: késztő: Csütörtökön. miniszterelnö. Koscial- külügymi

A r a 20 fillér. Fel* lós s/r: késztő: Csütörtökön. miniszterelnö. Koscial- külügymi V I I!. évfolym 17. szám. r 20 fillér. Komárom, 1936. április 25. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I R Egtsz é v r e ; vre l u V. Negyedévié 5 ÍV Egyes szám Megjelenik minden 2T*0 P. Fel* lós s/r: késztő:

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

Ára 20 fillér. Felelős szerkesztő: forradalmak hoznak-e majd valamit is az emberiságnek, ami az életet k ö n n y e b b é te

Ára 20 fillér. Felelős szerkesztő: forradalmak hoznak-e majd valamit is az emberiságnek, ami az életet k ö n n y e b b é te ML é v f o l y m 17. szám ELŐFZETÉS tigesz évre Félév re 10 P. 5 P. ÁR : Negyedévre Egyes szám ár Megjelenik minden Kérdek. A történelem tnúság szerint nem múlhtott cl egyetlen korszk sem nél kül, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

mit érteni s konstruálni kell; csak egy irányban törpülünk s gyöngülünk az erős, lel kes, hivő, bízó élet meze

mit érteni s konstruálni kell; csak egy irányban törpülünk s gyöngülünk az erős, lel kes, hivő, bízó élet meze . é v f o l y m 16. szám. Á r 20 tiilér. Komárom, 1930. árprilis 19. mmfmmmmm 1U P. ugesz é v r e Fel évre 5 P. S Z E R K E S Z T Ő S É G ES Negyedévre 2-50 P. f Egyes szám ár 20 f i l l. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

20 fillér. g á r m e s t e r elnöklésével. téseket tette : m á j u s hó 2 - á n ü n n e p é l y e s ke retek között leplezték le, mely

20 fillér. g á r m e s t e r elnöklésével. téseket tette : m á j u s hó 2 - á n ü n n e p é l y e s ke retek között leplezték le, mely 2, IX. é v f o l y m 28. szm r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 10. o *4S ELŐFIZETÉSI Egz évre ÁR 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szm Felévre Megjelenik minden törvényjvslt, melyre v i lágháború

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

Kárpótlás Kelet-Közép-Európában

Kárpótlás Kelet-Közép-Európában MEGBÉKÉLÉ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kárpótlás Kelet-Közép-Európábn Esettnulmány: németek I. Mgyrország A kollektív jogfosztás: vgyon- és földbirtokvesztés, kitelepítés Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Kihisznekik? Huszár Aladár dr. főispán ünneplése győri beiktatása alkalmával. Hirdetések árai díjszabás szerint.

Kihisznekik? Huszár Aladár dr. főispán ünneplése győri beiktatása alkalmával. Hirdetések árai díjszabás szerint. . évfolym lü. Á r 20 szám fillér. Komárom, ELŐFIZETÉSI ÁR : évre Félévre 10 P. 2*50 P. Felelős szerkesztő: 5 P. Egyes szám ár 20 íill. Megjelenik minden szombton. PATHÓ G U L A Mindenesetre ngyon itos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezőberény Város Önkormányzti Képviselő-testületének 2015. február 04-én megtrtott rendkívüli nyílt üléséről. jlésjly Mezőberény, Városház 15. sz. terme. Jelen vnnk: Siklósi István

Részletesebben

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA

Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 1 Bjóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 2009. november XIX évfolym 11.szám Díjzták z erdő kincseiről lkotókt 392 óvodás és iskolás küldte el pályáztát Holcim Hungári Zrt. áltl kiírt kretív lkotópályáztr,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson

Országgyűlési képviselőválasztás Csorváson Csorvási Hírdó KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 3.-4. SZÁM Országgyűlési képviselőválsztás Csorváson 2010. április 11-én városunk minden válsztójoggl rendelkező lkos élhetett állmpolgári jogávl, zz szvzássl

Részletesebben

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről szám Kidásánk dátum időbeli korláti A szolgálttó neve, lkcíme, illetve székhely -szolgálttó dószám Nyilvántrtás Bltonederics Települési Önkormányzt területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Átvette megbízólevelét Ágh Péter képviselő

Átvette megbízólevelét Ágh Péter képviselő www.srvrvros.hu fcebook.com/tdmsrvr hirlp@srvr.hu 26. évfolym 9. szám 2014. május 2. SÁRVÁRI HÍRLP Sikerrel zárult Tvszi Ngytkrítás Április 11-én, pénteken került sor város Tvszi Ngytkrítás kciójár, melynek

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Az Országos Stefánia Szövetség Komáromi FiÓkjának közgyülése.

Az Országos Stefánia Szövetség Komáromi FiÓkjának közgyülése. VII. évfolym 43. szm Ar 20 fillér. Komárom, 935. október 26. ELŐFIZETÉSI AR Egész évre 0 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 p. Egyes szm r 20 fül. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

(háromszéki locsolóvers) Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden Él-Ete olvasónak! Kézimunkák és gyűjtemények kiállítása az IKSZT-ben

(háromszéki locsolóvers) Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden Él-Ete olvasónak! Kézimunkák és gyűjtemények kiállítása az IKSZT-ben ETE 1648,,Feltámdt Jézus, mondják z írások, Vízöntő hétfűre buzognk források. Eljöttem hezzátok ifiú létemre, Hogy hrmtot öntsek egy szép növendékre, Mert h meg nem öntöm ezen esztendőben, Nem virágzik

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Kegyeletes ünnepségek. a hősi halottak emlékezetére

Kegyeletes ünnepségek. a hősi halottak emlékezetére Vih évfolym 22. szm r 20 fillér. Komárom, 1935. június 1 ELŐFIZETÉSI ÁR Egész évre 10 P. Negyedévre 250 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fill. Megjelenik minden szombton. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL

Részletesebben

M i k o r indulnak meg Komáromban

M i k o r indulnak meg Komáromban VII. évfolym 29. szám. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Megjelenik r 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG R Nedévre 2*50 P. Egyes szm ár minden Komárom, 1935. július 20. 20 Felelős fili. Telefon Hirdetek

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

REGGELI UJSAG VÁSÁRHELYI. ára 52 56 korona öltönyök, fiu és leányka ruhák kaphatók. Gyerünk c s a k! Golgotajárás a szavazati jogért. K u n Béla.

REGGELI UJSAG VÁSÁRHELYI. ára 52 56 korona öltönyök, fiu és leányka ruhák kaphatók. Gyerünk c s a k! Golgotajárás a szavazati jogért. K u n Béla. Hódmezővásárhely, 94 áprflís 2 kedd X évfolym 02 szám r 4 fillér VÁSÁRHELY REGGEL UJSG Független z oláhok, bizonyságául nnk, Tisz áltl engedélyezett Oláhország címet komolyn veszik, delegációk budpesti

Részletesebben

F a b i n y i T i h a m é r dr. vel az énekkar kitűnő számai zárták be. A képviselőtestületi közgyűlés után a miniszterek a. pénzügyminiszternek

F a b i n y i T i h a m é r dr. vel az énekkar kitűnő számai zárták be. A képviselőtestületi közgyűlés után a miniszterek a. pénzügyminiszternek VII. évfolym 48. szám. A r 20 f i l l é r. ELŐFIZETÉSI ÁR Egész é v r e Félévre 10 P. 5 P. Megjelenik 250 P. Egyes szm á r 20 f i l l. szomor /etet sok m i n d e n f é l e bj megnehezíti. A b b n z időben,

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

4 fíttéf. I J u s t h G y u l a, Károlyi Mihály gróf,

4 fíttéf. I J u s t h G y u l a, Károlyi Mihály gróf, Hódmezővásárhely 9Í4 április 2 8 k e d d r 3t» évfolym Í08 szám 4 fíttéf V Á S Á R H E L Y REGGEL UJSG F ü g g e t l e n p o l i t i k i n p i l p * J u s t h G y u l Károlyi Mihály gróf Főszerkesztő 87

Részletesebben

Balatonfenyvesi kisvasút

Balatonfenyvesi kisvasút Bltonfenyvesi kisvsút Széles mosoly, keskeny nyomtáv Fedezze fel Ngyberek vdregényes szépségeit MÁV-START egész évben közlekedő Bltonfenyvesi kisvsútján! Jelenleg bltonfenyvesi Mgyrország egyetlen olyn

Részletesebben