1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: MAS SULFIX kén tartalmú műtrágya család CAS szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag CAS számok részletesen 3.2 fejezetben) EC szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag EC számok részletesen 3.2 fejezetben) REACH regisztrációs szám (makrokomponensek): Ammónium nitrát: Ammónium szulfát: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék felhasználása: Bór és magnézium kiegészítésű, kéntartalmú nitrogén műtrágya 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó és forgalmazó: FERTILIA KFT. Kossuth major H-8131 Enying Telefon: +3622/ Fax: +3622/ Felelős személy elérgetősége: Sürgősségi telefonszám Vésztelefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: , Hívható: 24 órás ügyelet, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 2. Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. A keverék osztályozása A készítmény besorolása és címkézése a 67/548/EK és az 1272/2008 [CLP/GHS] EK irányelv, valamint a kémiai biztonságról szóló évi XXV. Törvény, továbbá a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásai szerint: A termék nem minősül veszélyes készítménynek a 67/548/EK rendelet, valamint az 1272/2008 [CLP/GHS] EK szerint. 1

2 2.2. Címkézési elemek Címkézési elemek a 67/548/EK és az 1999/45/EK irányelv szerint: Veszélyes anyagok veszélyeire/ kockázataira vonatkozó R mondatok:- Veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S modatok:- A termék tartalmaz:- Címkézéssel kapcsolatos különleges utasítás:- A készítmény címkézése az 1272/2008 [CLP/GHS] EK rendelet alapján: A készítményre vonatkozó H figyelmeztető mondatok:- A készítmény biztonságos használatára utaló P mondatok:- A termék tartalmaz:- Címkézéssel kapcsolatos különleges utasítás: Egyéb veszélyek Egyéb veszélyek: Rendeltetésszerű kezelés, tárolás és felhasználás mellett nincsen. 3. Összetétel, információk az alkotó részekről 3.1. Keverékek A készítmény besorolása a 67/548/EK és az 1272/2008 [CLP/GHS] EK rendeletek alapján történt Összetételre vonatkozó információk Anyag neve Ammónium nitrát (NH 4 NO 3 ) Koncentráció CAS szám: Azonosító EC szám: A készítmény besorolása a 67/548/EK rendelet alapján 70-80% O, Xi R8, R9, R36/37/38, R44 A készítmény besorolása a 1272/2008 [CLP/GHS] EK rendelet alapján GHS02,GHS03,GHS07 H241, H270, H302, H335, EUH044 Dolomitpor 10-20% (Ca,Mg)CO3 Ammónium szulfát 5-15% Xi, R36/37/38 GHS07, H335 Magnézium szulfát 5-15% Bórsav max 1,5% T, R60, R61 GHS08, H360 Kén max 20% Xi, R38 GHS07, H315 A teljes R és H mondatok szövegét lásd a 16. pontban Egyéb információk Nedvesség tartalom: max 1 m% Megjelenés: piszkosfehér granulátum Szemcseméret: 95 % 2,5 6,0 mm 2

3 4. Elsősegély nyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információk: Tartós panaszok vagy kétség estén forduljon orvoshoz. Ne adjon be semmit sem az eszméletlen sérültnek szájon keresztül, helyezze a sérültet biztonságos oldalfekvésbe, és kérjen orvosi segítséget Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni, tartsuk melegen és nyugalomban a sérültet. Légzéskiradáskor légzéstámogatást vagy légzőkészüléket kell használni. Égés során mérgező gázok keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Előzzük meg a porfelhő képződést. Bőrre jutás: A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Tisztálkodás bő vízzel- szappannal, valamint zuhanyozás javasolt. Szembejutás: Szemöblítés tiszta vízzel néhány percen keresztül. Ha van kontaktlencse, távolítsa el, és öblítse ki a szemét bő vízzel. Ha az irritáció nem szűnik meg, forduljon orvoshoz. Lenyelés: Öblítsük ki a sérült száját vízzel (amennyiben eszméleténél van), helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Hívjunk a helyszínre orvost. Ne hánytassuk a sérültet. Nagyobb mennyiség lenyelése emésztőrendszeri zavarokat okozhat, gyermekeknél methemoglobinémiát, valamint cianózist okozhat Legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: - 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Tűzveszélyességi osztály: Mérsékelten tűzveszélyes. (D). Nem éghető anyag. Alkalmas tűzoltószerek: CO2, poroltó, vízsugár, vízpermet, homok Nem szabad használni: hab 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Magas hőmérsékleten, veszélyes bomlástermékek keletkezése mellett bomlik. Ilyenkor nitrogén oxidok, ammónia, szén dioxid keletkezhet. A veszélyes égéstermékek belégzése komoly egészségkárosodást okozhat. A műtrágya hevítése erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) heves reakcióhoz, vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett Tűzoltóknak szóló javaslat Tűz esetén izolációs légző maszk és megfelelő védőruházat viselése szükséges. 3

4 További információk: A finom porfrakció légzőszervi irritációt okozhat. A Használjon gázmaszkot. Az oltáskor keletkezett szennyvizet az előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Előzze meg a tűzoltáshoz használt víz csatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe való bejutását. A tűz által veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtsük. Ha lehetséges helyezzük a tartályokat biztonságos helyre. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál A MAS SULFIX nitrogén tartalmú műtrágya, nagyobb mennyiség környezetbe jutása/ kiömlése a felszíni és a felszín alatti vizek nitráttal való szennyezéséhez vezethet Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat. Előzze meg a termék szembe, bőrre jutását. Nyílt lángot, gyújtóforrást zárjuk el, dohányozni tilos. Megfelelő szellőzést kell biztoítani. Előzzük meg a porfelhő képződést. A helyes tárolásra, kezelésre és felhasználásra vonatkozó információkat lásd a 7. és 8. pontokban Környezetvédelmi óvintézkedések A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Minden kiömlött műtrágyát azonnal fel kell takarítani, össze kell söpörni, nem gyúlékony, közömbös, ásványi eredetű nedvszívó anyaggal (föld, homok, kovaföld, vermikulit) kell letakarni, felitatni, és az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. Nem szabad, hogy fűrészporral vagy más éghető ill. szerves anyagokkal keveredjen, különösen nem ammónium nitráttal. A szennyeződés mértékétől és természetétől függően ártalmatlanítsa műtrágyaként a mezőgazdaságban felhasználva vagy jogosult hulladékkezelő szervezettel Hivatkozás más szakaszokra A helyes tárolásra, kezelésre és felhasználásra vonatkozó információkat lásd a 7. és 8. pontokban. A kis mennyiségben visszamaradt készítmény illetve annak maradékai, nagy mannyiségű vízzel hígítva a cstornába vezethetőek. 7. Kezelés, tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések A munkavégzés helyén enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerüljük a felesleges érintkezést a készítménnyel. Előzze mag a készítmény környezetbe való kijutását. 4

5 A termékkel való munkavégzést követően öltözzünk át. A termékkel való munkavégzést követően alaposan mossunk kezet vízzel, szappannal. Előzzük meg a porfelhő képződést. Az anyaggal való hosszas érintkezés esetén viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést. ( úgy mint védőkesztyűt, védőszemüveget, légzésvédő maszkot, védőruházatot) Kerülje a felesleges érintkezést levegővel a nedvszívási képesség miatt. A csomagolt termékkel való érintkezés veszélytelen. Ha nem dolgozunk vele, tartsuk lezárva a csomagolást. Tűz és robbanásvédelmi intézkedések: Előírás szerinti tárolás és felhasználás mellett stabil. A műtrágya önmagában nem éghető, de az égést elősegítheti még levegő távollétében is. Kevésbé tűzveszélyes (D). Beszáradt maradéka oxidáló hatású. Nem robbanásveszélyes, detonációnak jól ellenáll szabályos tárolás esetén. A tűz és robbanásvédelmi információ bővebben a 9. pontban a lobbanáspont címszó alatt található A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: A biztonsági és egészségügyi előírásoknak megfelelően kell tárolni. A tartályt jól lezárva, álló helyzetbe kell tárolni, hogy elkerüljük a kifolyést. Dohányzás és nyílt láng használata a tároló helységben tilos. Tartsa be a helyi előírásokat. A tároló helyiség hűvös, száraz, megfelelően szellőztethető legyen. Mindig kövesse a használati utasítást és tartson nagyfokú rendet. A termék eredeti, zárt csomagolásban tárolandó. Ne tároljuk élelmiszer, takarmány, gyógyszer, kozmetikumok, oxidáló és fertőtlenítő szerek közelében. A terméket a direkt napfénytől óvni kell. Ha a zsákolt termék tulajdonsága és a klimatikus viszonyok megkövetelik, tárolja olyan körülmények között, amelyek megakadályozzák a termék hőingás miatti átkristályosodását. Korlátozza a zsákolt termékből képezett rakatok magasságát (a helyi előírásoknak megfelelően) és tartson legalább 1 m távolságot a rakatok között. Nem keveredhet nehézfémekkel, mert robbanásveszélyes elegyet alkot. Tárolási hőmérséklet: +4 o C és +25 o C között Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Vegye figyelembe a biztonsági adatlapban és a használati útmutatóban szereplő információkat. A készítmény minőségének megőrzése érdekében ne tegye ki erős hőhatásnak és direkt napfénynek. 8. Expozíciós határértékek/ személyi védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nincsenek hivatalosan megállapított határértékek. Az ACGIH által ajánlott maximális teljes por koncentráció 10 mg/m 3 5

6 8.2. Az expozíció ellenőrzése A munkahelyi légtérben a porkoncentráció ellenőrzése ajánlott. Akadályozza meg a porfelhő képződést és szükség szerint alkalmazzon szellőztetést. Munkavégzés után kézmosás, alapos tisztálkodás javasolt. Egyéni óvintézkedések: Légzésvédelem: A termékkel való hosszas munkavégzés, valamint nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem biztosítása szükséges. Megfelelő és rendeltetésszerű használat, normál körülmények esetén, légzésvédelem nem szükséges. Kézvédelem: Hosszan tartó, vagy folyamatos érintkezés esetén megfelelő védőkesztyűt kell alkalmazni. Szemvédelem:Amennyiben a szembejutás lehetősége fennáll, jól záró védőszemüveg alkalmazása javasolt. Védőruházat: A termékkel való munkavégzés során használjon megfelelő védőruházatot. Személyi védőfelszerelés: légzőkészülék, védőkesztyű, védőszemüveg, munkaruha A környezeti expozíció ellenőrzése: A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A helyes tárolásra, kezelésre és felhasználásra vonatkozó információkat lásd a 7. pontot. A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. Ezen pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Alak Szín Szag Halmazállapot változás: Olvadáspont Forráspont Kristályosodási pont Szilárd, granulátum Piszkosfehér Szagtalan o C 210 o C N.r. 6

7 Lobbanás pont Gyúlékonyság Gyulladási hőmérséklet Öngyulladási képesség Égést tápláló (oxidatív) tulajdonságok N.r. Nem gyúlékony, nem éghető Nem gyúlékony Nem gyúlékony Beszáradva a nitrát tartalmú maradék az égést táplálja, elősegítheti az égést, oxidációt, az A17 teszt és a 67/548/EEC és 88/379 szerint nem minősül oxidáló anyagnak Robbanásveszély Nem robbanásveszélyes az A14 (67/548/EEC teszt szerint).detonációnak ellenáll, de a szennyezőanyagokkal való érintkezés esetén ez csökken. Térfogatsúly kg/dm 3 Oldhatóság vízben 1900 g/ l ph érték 20 o C ~4,8 vizes oldatban Nedvességtartalom Max. 1% Szemcseméret 95 % 2,5 6,0 mm között Egyéb információ A finom szállópor frakció légúti irritációt válthat ki Higroszkópos 9.2. Egyéb információk: Stabilitás és reakcióképesség Reakcióképesség: Kémiai stabilitás Rendeltetésszerű kezelés tárolás és felhasználás mellett a készítmény stabil. A megfelelő tárolási, kezelési és helhasználási módokat lásd a 7. pontban Veszélyes reakciók lehetőségei Szerves anyagokkal keveredve gyúlékony, továbbá nehézfémekkel keveredve robbanásra hajlamos elegyet alkothat. Erősen hevítve megolvad és mérgező gázok képződése közben bomlik, a műtrágya hevítése erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) heves reakcióhoz, vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett Kerülendő körülmények Rendeltetésszerű kezelés tárolás és felhasználás mellett a készítmény stabil. A megfelelő tárolási, kezelési és helhasználási módokat lásd a 7. pontban. Felhevítés 170 o C -nál magasabb hőmérsékletre (gázfejlődés közben bomlik). Előzzük meg a termék szennyeződés a kerülendő anyagokkal. Felesleges érintkezés a levegővel. Hőforrástól, tűztől és direkt napfénytől óvjuk a terméket. 7

8 10.5. Nem összeférhető anyagok Éghető anyagok, redukáló anyagok, savak, lúgok, kén, klorátok, kloridok, kromátok, nitritek, permanganátok, fémporok és olyan fémeket tartalmazó anyagok, mint a réz, nikkel, kobalt, cink és ötvözeteik. Spontán reagál ecetsav-anhidrid és salétromsav keverékével, ammónium-szulfát és kálium keverékével, vas(ii)-szulfiddal, rézzel, fűrészporral, karbamiddal, bárium-nitráttal. Alkálifémekkel robbanóképes reakcióterméket képez Veszélyes bomlástermékek Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás mellett nincsen bomlás. Erősen hevítve megolvad és mérgező gázok képződése közben bomlik. A műtrágya hevítése erős bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornákban) heves reakcióhoz vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett. Olyan lúgos anyagokkal érintkezve, mint pl. a mész, ammónia gáz szabadul fel. 11. Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A MAS SULFIX műtrágya önmagában lényegében ártalmatlan, ha helyesen kezelik. Hevítve mérgező gázok fejlődnek belőle, nitrózus gázok (NH3, NO2, NOx), Methemoglobinémiát okozhat. Akkut toxicitás Ammónium nitrát: LD50 orális (patkány): 2950 mg/kg LD50 dermális (patkány): > 5000 mg/kg LD50 inhalációs (patkány) : > 88,8 mg/l Irritáló és korrozív hatások Nem irritatív Szenzibiláció Nem szenzibiláló Specifikus szervi toxicitás Ammónium nitrát: NOAEC inhalációs (patkány): 185 mg/m 3 Gyakorlatban megfigyelt speciális Nem ismert tünetek Karcinogenitás Nem ismert karcinogén hatás. Reprodukciótoxikus hatás Nem ismert reprodukciótoxikus hatás. Mutagenitás Nem ismert mutagén hatás. CRM hatás Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukciós toxicitás nem ismert, magára a termékre vonatkozóan nincs információ. Egyéb információk Methemoglobinémiát okozhat. A készítménnyel célzott toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek. A készítmény toxikológiai megítélése és besorolása a 1999/45/EK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai alapján történt. 12. Ökológiai adatok A készítménnyel célzott ökotoxikológiai vizsgálatok nem készültek. A készítmény irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai, előírásai alapján értékelve: az 1999/45/EK 8

9 12.1. Toxicitás Nagy mennyiségben természetes vizekbe kerülve eutrofizációhoz vezet. A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai információk. Az összetevőkre vonatokó adatok a következők: Ammónium nitrát: LC50 (48 h): 447 mg/l Hal Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság: Az ammónium-nitrát vízben teljes mértékben ionjaira disszociál. A természetes nitrifikációs/denitrifikációs körfolyamatban lebomlik. Az ammóniumion természetes és ellenőrzött körülmények között (szennyvíztisztító technológiákban) is átalakul baktériumok közremőködésével nitritté, majd nitráttá. A dolomit tiszta vízben oldhatatlan, de savas körülmények között oldhatósága növekszik, kalcium, magnézium és hidrogén-karbonát ionok keletkezése mellett Bioakkumulációs képesség Bioakkumulációs képesség: Nem bioakkumulatív, mivel szervetlen vegyületekből áll, melyeknek megoszlási hányadosa kicsi A talajban való mobilitás A talajban való mobilitás: Az oldódás követően képződő ionok mozgékonyak, adszorpciós hajlamuk alacsony A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Ennek a keveréknek az összetevőit nem kell a PBT és vpvb kategóriába besorolni Egyéb káros hatások A készítmény nem minősül környezetre veszélyes készítménynek az EK 1999/45 direktíva szerint. Nem jelent veszélyt az ózonrétegre (1999/45/EK rendelet szerint). 13. Ártalmatlanítás Hulladékkezelési módszerek A megfelelő ártalmatlanítás/ termék: A termék és maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, a 98/2001. (VI. 15.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről valamint a 2008/98/EC rendelet alapján történik. A készítmény megfelelő koncentrációban műtrágyaként alkalmazandó. A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 9

10 Szennyezett csomagolás: A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. A kiürült göngyöleget a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell összegyűjteni és szakszerű hulladékkezelési eljárásnak alávetni. Ne használja fel újra a szennyezett csomagolást, ártalmatlanítsa a helyi előírásoknakmegfelelően. A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. Rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22.Korm. rendelet; 313/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet] és a 16/2001 (VII. 18) KöM. Rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM rendelet] foglaltak szerint. EWC kódok: A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg. 14. A szállításra vonatkozó adatok Szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak, korlátozás nélkül szállítható UN-szám: n.a Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: n.a Szállítási veszélyességi osztály(ok): n.a Csomagolási csoport: n.a Környezeti veszélyek Környezeti veszélyek: Szárazföldi szállítás (ADR/RID): n.a. Tengeri szennyező: n.a A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A szállítás zárt csomagolásban történjen, és a személyzet legyen tisztában a teendőkkel baleset vagy kiömlés esetén. (A helyes kezelési leírást lásd a 6-8. pontokban) Kiegészítő információk: Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Tunnel restrikciós kód: n.a. Tengeri szállítás (IMDG) EmS- szám.: n.a A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: n.r. 15. Szabályozási információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezet- védelmi előírások/jogszabályok Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: Munkavédelem: 10

11 Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei: 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és az azt módosító 13/2002.(XI.28.) EszCsM-FMM együttes rendelet évi XI. és az évi CII. törvénnyel módosított évi XCIII. törvény a munkavédelemről Kémiai biztonság: 2000.évi XXV. és 2004.évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és az azt módosító 33/2004.(IV.26) ESzCsM rendelet és a 61/2004.(VII.12)ESZCSM rendelet és a 3/2006.(I.26.) EüM rendelet Hulladék: évi XXIX. törvénnyel módosított évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról EWC kódszámok: 16/2001.(VII.18.) KöM rendeletet a hulladékok jegyzékérıl és az azt módosító 10/2002(III.26.) sz. KöM rendelet. Tűzvédelem: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról a 9/2000. (II.16.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Szállítás: Közúti szállítási osztály: a 28/2002.(XII.9.)GKM rendelet (A Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.(IX.18.)KPM rendelet módosításáról) és azt módosító 46/2005.(VI.28.) GKM rendelet, valamint a 29/2002.(XII.9.)GKM rendelet (A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CÍM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987.(V.13) KM rendelet módosításáról és az azt módosító 47/2005.(VI.28.)GKM rendelet évi LVIII. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Műtrágyák: 36/2006 (V.18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 37/2006 (V.18.) FVM rendelet EK műtrágyaként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről Évi XXXVIII. Törvény a növényvédelemről Vonatkozó Európai Uniós rendeletek és törvények: 67/548 EEC és 1999/45 EC rendelet- a veszélyes anyagokról és készítményekről szóló irányelv 453/2010 EC rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, REACH rendelet módosításáról 2001/59 EK irányelv a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról 1907/2006 REACH rendelet 76/116/EEC (Műtrágyákra vonatkozó törvény) 80/876/EEC (Nagy nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák) 87/94/EEC (Ellenállás detonációnak) 2003/2003/EK rendelet a műtrágyákról 11

12 76/116/EEC (Műtrágyákra vonatkozó törvény) 80/876/EEC (Nagy nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák) Kémiai biztonsági értékelés: nem készült 16. Egyéb információk A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő R és H mondatok teljes szövege: R mondatok a készítmény besorolására és címkézésére vonatkozóan a 67/548/EK és az 1999/45/EK irányelv szerint: R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat! R 9 Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes! R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat! R38 Bőrizgató hatású! R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat! R60 A fertilitást (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet! R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet! H mondatok a készítmény besorolására és címkézésére vonatkozóan az 1272/2008 (CLP/GHS) EK irányelv szerint: H302 Lenyelve ártalmas! H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat! H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású! H315 Bőrirritáló hatású! H335 Légúti irritációt okozhat! H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket! EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat!. Környezet egészségügyi előírás: Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát a vele szennyezett hulladékot, csomagoló anyagot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban felhasználása tilos. Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben felhasználása az illetékes természetvédelmi igazgatóság előzetes engedélyével lehetséges. Az érvényes törvények és rendelkezések betartásáért a termék átvevője a felelős! Rövidítések: n. a. = nem alkalmazható n. r. = nem áll rendelkezésre adat LD50 közepes halálos dózis LC50 közepes halálos koncentráció NOAEC megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vpvb Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 12

13 CRM Rákkeltő, reprodukciótoxikus és mutagén ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai kormányzati iparhigiénikusok konferenciája) A fenti adatokat mai legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a gyártótól rendelkezésre álló biztonságtechnikai adatlap, továbbá az általános szabályozási információk alapján. A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó biztonsági követelményeket írja le, de nem jelentik a termék valamely meghatározott tulajdonságának garantálását, sem lokálisan figyelembe vételre kerülő szabályozók figyelembe vételét. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért, és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 13

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék)

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék) Oldal: 1/9 Felülvizsgált verzió 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név (27%N) CAS szám Nem alkalmazható (keverék) EINECS szám Nem alkalmazható (keverék) Szinonima

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben