A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes"

Átírás

1 A bizalom infrastruktúrája a vállalkozások együttműködésének biztosítékai Magyarországon Szepesi Balázs, Szabó-Morvai Ágnes Közjó és Kapitalizmus Intézet Műhelytanulmány No április 28. Tanulmányunk célja a magyarországi vállalkozások közötti együttműködés garanciáinak elemzése. Két cég megállapodásának feltétele, hogy a szerződő felek megbízzanak abban, hogy partnerük is teljesíteni fogja vállalását. A használt biztosítékok köre és azok használatának feltételei jelölik ki a cserék és kooperációk lehetséges terét. Megfelelő garanciák nélkül az üzlet nem jön létre; a gazdasági tevékenység alapja, a bizalom infrastruktúrájának megléte. A bizalom infrastruktúrája a társdalom prosperitásának meghatározó tényezője, tanulmányunkban ennek magyarországi működésének feltárásához kezdünk hozzá. Írásunk első része a bizalom infrastruktúrájának koncepcióját mutatja be. Ezután kutatási eredményeinket ismertetjük: a személyes kapcsolatok maghatározóak, a hozam elosztásában az alkuerő dominál, az állami garanciákban nem hisznek a vállalkozók. Mindezek fényében a magyarországi menedzserek rossz nemzetközi megítélése érthetőbbé válik: ha a hozam kevésbé a teljesítmény és inkább a személyes viszonyok függvénye, a teljesítményorientált menedzsment készségek szerepe leértékelődik. A tanulmány harmadik részében az élelmiszertermelés, az építőipar és a vállalatfinanszírozás esetein keresztül mutatjuk be a bizalom infrastruktúrájának működését.

2 SzepesiBalázs,Szabó-MorvaiÁgnes O;<=<> ? / =R=82OF0<O823I8I/=F=20G4OGC0F3I< S =1I<<=<AO2>AF0DRC82F0A=820G24NO80AI<<=DC;=G=FPCIC/=F TU /C2=<OD Q PO;102034CFAF0D203A72CD0;V3O<O80GO882O8GOD<CA T =FE<DIFLOA TJ C5D0<<OA<03W=N=390<1O30< T ÉPÍTŐIPAR...15 ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSA...17 CCC5D0<<OA<03Y=R=2=C0DBCGCAE8CGON=<ODI330ACF3O ZT VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA C5D0<<OA<03W/C2=<ODCFNCAI3OGOA Z\ C15D0<<OA<03WK2<03C;=G=FPCIA ZJ 1CC5D0<<OA<03W=R=3=<ODCFN0] ?U SzepesiBalázs,Szabó-MorvaiÁgnes,KözjóésKapitalizmusIntézet 1 A KÉRDŐÍV...21 TULAJDONOSI KAPCSOLATOK...31 CÉGKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK...31 Alkupozíció alindex Elrettentő erő Függőség... 40

3 Tanulmányunkcéljaamagyarországivállalkozásokközöttiegyüttműködésgaranciáinak elemzése.kétcégmegállapodásánakfeltétele,hogyaszerződőfelekmegbízzanakabban, hogypartnerükisteljesítenifogjavállalását.a használtbiztosítékokköreésazok infrastruktúrájánakmegléte.a garanciáknélkülazüzletnemjönlétre;agazdaságitevékenységalapja,abizalom használatánakfeltételeijelölikkiacserékéskooperációklehetségesterét.megfelelő kezdünkhozzá. infrastruktúrájaatársdalom prosperitásának Írásunkelsőrészeabizalominfrastruktúrájánakkoncepciójátmutatjabe.Ezutánkutatási meghatározótényezője,tanulmányunkbanennekmagyarországiműködésénekfeltárásához kevésbéateljesítményésinkábbaszemélyesviszonyokfüggvénye,ateljesítményorientált eredményeinketismertetjük:aszemélyeskapcsolatokmaghatározóak,ahozamelosztásában azalkuerődominál,azállamigaranciákbannemhisznekavállalkozók.mindezekfényében amagyarországimenedzserekrossznemzetközimegítéléseérthetőbbéválik:haahozam bizalominfrastruktúrájánakműködését. menedzsmentkészségekszerepeleértékelődik.a tanulmányharmadikrészébenaz Mélyinterjúkraéskérdőívesfelmérésreépülőempirikusvizsgálatainksoránkiemelt élelmiszertermelés,azépítőiparésavállalatfinanszírozáseseteinkeresztülmutatjukbea méretésfunkciószerinteléggéheterogének,atermékéstechnológialogikájalaikuskéntis vállalatifinanszírozásnak.azelsőakétszektorraazértesettaválasztás,mertatermelési figyelmetszenteltünkháromterületnek:azépítőiparnakésazélelmiszer-előállításnakésa megérthető.avállalatifinanszírozáspedigazértérdemelkülönösfigyelmet,mertaforrások láncmindkétesetbenszinteteljesegészébenmagyarországontalálható,azágazatiszereplők Munkánkfőelemeiakövetkezőkvoltak: elérhetősége,illetveelérhetetlenségemeghatározóavállalkozásoklehetőségeiszempontjából Áttekintettükajelentésszempontjábólfontostársadalomtudományoselemzéseket. Összegyűjtöttükéselemeztükatémáinkatérintőnemzetköziösszehasonlító Kérdőívesvizsgálatotvégeztünkavállalkozásokhelyzetéről.A700válaszadónégy csoportbólkerültki:azépítőiparból,azagráriumésélelmiszeriparvilágából,a vizsgálatokat Többmint60mélyinterjútkészítettünkazépítőiparban,amezőgazdaságban,az lekérdezésrészleteitazi.mellékletmutatjabe. Hajdú-BiharmegyeiésaTolnamegyeiKereskedelmiésIparkamaratagságából.A kezelőivel,könyvelőkkel. élelmiszeriparbantevékenykedőcégekvezetőivel,bankárokkal,kockázatitőke-alapok KözjóésKapitalizmusIntézet 2 BEVEZETŐ

4 KöszönjükakutatásháttérmunkálataisoránvégzettkutatóimunkátHarkányiMáténakés közreműködésértkülönösenhálásakvagyunkpuskászsuzsának. Kutatásunksoránamélyinterjúksoránrengetegsegítségetéstámogatástkaptunk VékonyAndrásBenjáminnak.A kutatásszervezőmunkájábanvalónélkülözhetetlen interjúalanyainktól.köszönjükasegítségetésabizalmat! BalásGábor,BalázsZoltán,ChikánAttila,CsákJános,CsiteAndrás,DénesFerenc,FodorIstván,Gál Ugyancsakköszönjükamegalapozókutatásokatsegítőasszisztensek:ÁbrahámZsolt,Bacsa Róbert,KataPéter,LengerCsaba,MikeKároly,SalzmannZoltán,SzalaiÁkos,SzalaiPéter,Szarvas Ferenc,TóthIstvánGyörgyjobbítójavaslataikomolysegítségetjelentettek,köszönetértük. Edit,BalásPéter,BálintAlexandra,BálintTamás,BartaMárton,BobonkovNikolett,Fazekas Gergely,HarkányiMáté,JánkaAdrienn,KircsiAndrás,KissAlexandra,PuskásBálint,Rövid Szabolcs,SchádiBianka,TrencsényiNóra,ZincsenkoIgormunkáját. KözjóésKapitalizmusIntézet 3

5 Agazdaságotvevők,szállítók,együttműködőszereplőkegyüttműködéseineksűrűhálózata tartjamozgásban.azértékteremtésnem emberekolyandolgokatadnakegymásnak,melyektöbbetérnekannak,akikapja,mintaki adja.perszeminélnagyobbértékethozlétreegycsere,annálnagyobbakár,amitpartnerünk magányosfolyamat.akkorműködik,haaz bizalomnak okozhat,.ezértagazdaságműködésénekkulcsaazegyüttműködőfelekközöttibizalom, illetveazokazíratlanésírottközösségiszabályok,amelyekmegteremtikenneka akadályozhatjákavállalkozásszabadságánakkiteljesedését. Amagyargazdaságbizalmiinfrastruktúrájánakalappilléreaszemélyesüzletikapcsolatok azalapjait:abizalom infrastruktúráját.ennek hiányosságainagyban rendszere.akorábbijótapasztalat,illetveazismerősökajánlásaalegerősebbgaranciaarra, hogyegy kapitalizmus.arcos,mertazüzletgaranciájaaz,hogyazérintettekismerikegymást,vagy partnerbetartsaamegállapodásban foglaltakat.kapitalizmusunk arcos potenciál. valakibemutattaőketegymásnak.kapitalizmus,mertazüzletazelsőrendű.nemszámíta rokonság,barátság,nem elsődlegesbiztosítékarosszulteljesítővelszembenizsarolási megállapodásokbetartásánakbiztosításához.acégadatok,mérlegeknemadnaktámpontota intézmények Aszemélyeskapcsolatokfelértékelődésénekegyikfőoka,hogyazállamiésapiaci csakrészben kínálnakmegfelelőgaranciákatavállalkozások közötti hiányosságaimiattapiaconvásárolhatóbiztosítékok(biztosítás,bankgarancia)alkalmazása útjánamegkérdezettekszerintszintelehetetlenmegtéríttetni.azintézményigaranciák rettentenekelajogiretorziók,aszerződésszegésbőlszármazókártbíróság,végelszámolás potenciálispartnerekmegbízhatóságánakmegítéléséhez.aszerződésekmegsértésétőlnem megteremtésében. sokszordrága.apiaconamegállapodásokatkikényszerítő,megfelelőintézményekhíjána reputációmegtartásaésmegbecsülésetöltbekomolyszerepetazüzletibizalom képesség,apozíciókatismegkelltudnivédeni. Gazdaságunkarcéléreárnyékotvet,hogyateljesítménymellettazüzletialkuksorán Avállalkozókszemélyeshitelükkel,arcukkalpótoljákazintézményrendszerhiányosságait. felmutatotterőisjelentősenbefolyásoljaavállalkozásoksikerét:nemelégazértékteremtő Erőspiacigaranciák,államiszerződéskikényszerítéshíjánagazdaságfőszereplőinek hírnevére,telefonkönyvéreépülabizalominfrastruktúrájaamagyarkapitalizmusban. teszikbizalmatlannáéskevéllyé.egyvállalkozásirányítójánakfőüzletierejeadottszava, Amagyarcégekirányítóinemzetköziösszehasonlításbanrosszfőnökök,nemetikusakés hiteleéshelyesítélőképessége.munkájánaksikeresokkalinkábbmúlikezeken,minta nem menedzsereinketnagyrésztamagyarkapitalizmusintézményrendszerénekhiányosságai figyelnekodaafogyasztókra.ezperszenem feltétlenüligaz:vállalkozóinkatés KözjóésKapitalizmusIntézet 4 ÖSSZEFOGLALÓ

6 technológiaismeretén,afejlesztésilehetőségekmegragadásán,ajóhumánpolitikánvagya fogyasztóielismertségen. együttműködés,azaznemjönlétresokkölcsönösenelőnyösegyüttműködés.aszerződés ismeretségelsőrendűségemiattkockázatosésdrágaazismeretlenekkelvalóüzleti hogyabizalominfrastruktúrájábanapiaciésállamiintézményekszerepekicsi.aszemélyes Nemcsakagazdaságiszereplőkrosszmegítéléseazegyetlenkároskövetkezményeannak, személytelen megszervezése megvalósítatlan.megfelelőbiztosítékok garanciáinak komoly akadályokba gyengeségeütközik,ezértsok miattabonyolult,sokszereplős ilyen lehetőségügyletek marad garantálja,hogyazötletgazdanemtűnikelapénzükkel.aszemélytelenbizalomalacsony szempontjanemaz,hogyegyüzletitervmilyenhozammalkecsegtet,hanemaz,hogymi híján a hitelezők,befektetők legfontosabb intézményesített,azártkörökbekívülrőlnehézbejutni,azüzletifolyamatoktermészetüknél helyett.hosszanfolytathatnánkasort:egyarcoskapitalizmusbanazérdekérvényesítéssem mélyítésérefordítaniidejétavállalkozáshatékonyabbátétele,újtermékekkidolgozása voltamiattegyvállalkozónakvagymenedzsernekmegérikapcsolataibővítéséreés fogvanemátláthatóak.avállalkozásszabadságátbiztosítóintézményekmegerősödése nélkülabizalominfrastruktúrájaavadontismerőkgyalogösvényeinekhálózatáraépül. Agazdaságotvevők,szállítók,együttműködőszereplőkegyüttműködéseineksűrűhálózata tartjamozgásban.azértékteremtésnem emberekolyandolgokatadnakegymásnak,melyektöbbetérnekannak,akikapja,mintaki magányosfolyamat.akkorműködik,haaz bizalomnakazalapjait abizalom okozhat.ezértagazdaságműködésénekkulcsaazegyüttműködőfelekközöttibizalom, adja.perszeminélnagyobbértékethozlétreegycsere,annálnagyobbakár,amitpartnerünk illetveazokazíratlanésírottközösségiszabályok,amelyekmegteremtikenneka akadályozzákavállalkozásszabadságánakkiteljesedését. infrastruktúráját.ennekhiányosságainagyban bizalominfrastruktúrájajólműködik.hanehézellenőriznivalakinekamegbízhatóságát,a megállapodáslassúésköltséges,vagykönnyűkibújniavállaltkötelezettségekalól,az amegállapodás,ésaszerződésszegőknagyvalószínűséggelelnyerikbüntetésüket,akkora Hakönnyenmeglehetgyőződnialehetségespartnermegbízhatóságáról,gyorsésegyszerű együttműködéshezszükségesbizalommegteremtésenehézkes,abizalominfrastruktúrája döcög. játékszabályaimegkönnyítikakölcsönösenelőnyösegyüttműködéseket,mindenkilelkesen lehetőségeketlátnakmagukelőtt,mennyireakarjákazokatmegragadni.haaközösség erőfeszítésekeredményei;alakulásukatazhatározzameg,hogyagazdaságszereplőimilyen Atechnológia,aképzettség,aberuházásokésamegtakarításokmindegyénidöntésekés KözjóésKapitalizmusIntézet 5 A JÓ KAPITALIZMUS A BIZALOM INFRASTRUKTÚRÁJÁN ALAPSZIK

7 keresialehetőségeketésapartnereket,hogyközelebbjussoncéljaimegvalósításához.a gazdaságbanezélénkkereskedelmet,gyakoriújításokat,kifinomulttermékeket,szofisztikált munkamegosztástjelent.tömören:egygazdaságprosperitásátabizalominfrastruktúrájának működésehatározzameg. lehetkényszeríteni.van,amikorazértbízhatunkmegvalakiben,merttudjuk:harosszul reputációjátésüzletilehetőségeit.sokszoraszemélyesbarátságértékes,ésennekelvesztését Abizalominfrastruktúrájajóvaltöbbetjelentannál,minthogyaszerződéstbíróságiútonki teljesít,többszörnemrendelünktőle.máskorazagarancia,hogyaszerződésszegőelvesztia tömöráttekintést.amagyarszociológiai,közgazdaságtanikutatásokavállalkozásokközötti kockáztatnáarosszulteljesítőfél. együttműködésttöbbaspektusbólelemzik,elsősorbanacégekközöttitulajdonosi,szállítói Ezamegközelítésazintézményiközgazdaságtaneredményeireépít,errőlaII.mellékletad kapcsolatok nyilvánvalóannemteljes áttekintésétaiii.mellékletmutatjabe. ésastratégiaiszövetségek tulajdonságaitvizsgálva.azirodalom gyengénektartjákaszerződésszegőkellenifellépéseszközeit.azegyüttműködésből Avállalkozásokközöttiegyüttműködésalapjaakölcsönösszemélyesbizalom,avállalkozók származóhaszonmegosztásábanjelentősszerepetjátszikateljesítménytőlfüggetlen alkupozíció.aszemélyestapasztalatoknemcsakazüzletmenetbiztonságátteremtikmeg, hanemeligazítástadnakabbanis,kinekholahelyeaközösüzlethozamánakelosztásakor. Erősjeleivannak,hogyazüzletisikerheznemmindigelégaszorgalom,akreativitásésa tisztesség:szükségvanabevételilehetőségeketvédő,szélesítőerőfelmutatásárais. bizalominfrastruktúrájánaklegkevésbéfontosnaktartottelemeabarátság,rokonság.az 700vállalkozástulajdonosát,vezetőjétkérdeztünkmegarról,hogyszerintükmilyen eszközökgarantáljákegyüzletsikerét(iv.melléklet).alegfontosabbbiztosítéknakazt biztosítékaaszemélyestapasztalatésazerreépülőmegbecsülés.kevésbéfontosakazon tartjákavállalkozók,hogyapartnertisztességesenviselkedettakorábbiüzleteksorán.a biztosítékok,amelyeketkét,egymástnemismerőpiaciszereplőalkalmazhat,mintpéldáula adatokelemzésealapján(v.melléklet)avállalkozásokközöttiegyüttműködéslegfőbb kapcsolatokamagyarvállalkozókszerintnemszámítanak:arokonság,komaságnemtesz szerződéseskikötésekvagyapiaciismertség.hasonlóanfontosnak,deaszemélyes viszonyhozképestkisebbjelentőséggelbírnakazokazeszközök,melyekatisztességtelen együzletfeletmegbízhatóbbá. üzletimagatartásttanúsítószereplőkkirekesztésére,lejáratásáraépülnek.amagánéletbeli KözjóésKapitalizmusIntézet 6 AZ ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEGFŐBB GARANCIÁJA A SZEMÉLYES TAPASZTALATRA ÉPÜLŐ BIZALOM

8 1. ábra: Az üzleti együttműködés garanciái Forrás:sajátkérdőívesfelmérés. Vállalkozóifelmérésünkadataialapjándolgoztukkiabizalomüzletijelentőségétmérő indexet (VI.melléklet).Azindexekértékeiisjólmutatják,hogyamagyarkapitalizmus bizalomindexet ésannakkétalindexét:a személyesbizalmiindexet ésa piacibizalmi magasabbahatárvonalatjelentő50-esértéktől(a100-asértékaztjelenti,hogyegygarancia erősebbenépítaszemélyeskapcsolatokra,mintapiaciintézményekre. fontos,a0azthogyegyáltalánnemszámít az50-esértékazinkábbszámítésazinkább bizalomindexértékenagyobb,haavállalkozásokfontosabbnaktartjákabizalomszerepét nemszámítközöttihatárpont).ezaztjelenti,abizalominfrastruktúrájamagyarországon azüzletiműködéssorán.amostanijelentéskészítésesoránmért62,4-esértékjelentősen fontosüzletitényező,amagyarvállalkozások,hanemisnagyon,debíznaküzletfeleikben. A teljesítménylegyenasikeresműködésalapja.azalindexértékeakkormagas,haezta intézményeinekműködésearrakényszerítiagazdaságiszereplőket,hogyatisztességésa alindexaztmutatja,mennyirebíznakabbanvállalkozóink,hogyapiacés teljesítményösztönzőerejét,habáreztnemtartjáktúlságosanerősnek. hozzáállástaszemélyteleninformációközvetítőmechanizmusoktesziksikeressé.amutató 55,9-esértékeaztmutatja,hogy A piaci bizalmi hogyasikeresműködésalapjaatisztességesüzletikapcsolatokmegőrzése,ápolásaésa avállalkozások érzékelik apiacbizalomépítő, személyesreferenciákfigyelembevétele.amutatóértéke71,3.ezegyértelműenmutatja, alindexaztméri,hogymennyiregondoljákfontosakavállalkozók, hogyhazánkbanazüzletelsősorbanajószemélyeskapcsolatokonkeresztülműködik. A bizalmi KözjóésKapitalizmusIntézet 7

9 2. ábra: Bizalomindex Forrás:sajátkérdőívesfelmérés. Kapitalizmusunkarcosjellegéthangsúlyozzaazonban,hogymindezazáltalánosbizalom működnek,aholazismeretleneket,azállamotmegbízhatatlannaktartjákavállalkozók.a vállalkozások A tapasztalatra,személyesismeretreépülőkapcsolatok közöttibizalmiviszonyok szerepe máshálózataiolyan országokban közegben jelentős. bizalmiinfrastruktúrájánakműködésérőlkészítettvizsgálataink(vi.melléklet). rendkívülalacsonyszintjévelésazállami,piaciintézményekgyengereputációjávalpárosul. Ezterősítikmegazépítőipar,amezőgazdaság élelmiszeriparésvállalatfinanszírozás partnereivelvalókapcsolatoksoránerőttudjonfelmutatni.haazindexértékemagas,a Magyarországonazüzletisikernemcsakateljesítményreépül:azértékteremtőképességtől függetlenhatalmitényezőkisbefolyásolják.akérdőívesvizsgálatunkeredményeireépülő vállalkozásokegyreinkábbamásokkalfolytatottalkukra,vitákrafordítjákerőforrásaikat, (VII.melléklet)megmutatja,mennyirefontosegycégsikerességében,hogya hatalmipozíciórategyenekszert(illetveellensúlyozzákhátrányukat).ennekmódjasokféle ahelyetthogyminélolcsóbbanminéljobbtermékeketállítsanakelő.azindex(100-asskálán mért)59,3-asértékearrautal,hogyavállalkozókszerintazüzletisikertényezője,hogy hatalomindex teljesítő lehet:politikaikapcsolatokkiépítése,dominánsvagypiacipozíciómegszerzése,anemjól partnerek ellenifenyegetésipotenciállétrehozása stb.az index három üzlethozamáhozvalóhozzájárulástólfüggetlentényezők.értékemagas,azalindexekközül részmutatóbóláll: alegmagasabb(66,8).ezaztjelenti,hogyazavállalkozássikeres,melyméreténél,politikai alkupozíció-alindexaztméri,ahaszonbólvalórészesedésbenmennyireszámítanakaz Az KözjóésKapitalizmusIntézet 8 A HASZON ELOSZTÁSÁBAN AZ ERŐ ORIENTÁL

10 során. kapcsolatainál,likviditásánálfogvaahaszonnagyobbrészéttudjamegszerezniegyüzlet eredményességében.a alindexaztméri,milyen 62,9-esérték aztmutatja,hogy fontos a monopolpozíció fontoselőny,havalaki a vállalatok esetlegesrosszulteljesítőkkelszembenierélyesfellépést.ennekokaaz,hogy megkerülhetetlenszereplőapiacon. alindex44,7-esértékeaztmutatja,hogyacégeknemérzikcélszerűnekaz a A függőségi kikényszerítésénélazonbannemigenhasznál. szerződésszegőellenifellépésavállalkozókszerintlegtöbbszöresélytelen.ezazeredmény Mindezekalapjánkifizetődőüzletimagatartás,hogyazértékteremtőképességhelyettvagy arrautal,hogyazerőazüzletfeltételeinekmeghatározásakorszámít,ateljesítés Az elrettentő mellettahozamelosztásakorfontospozíciókkiépítésérefordítsonfigyelmetegyvállalkozás. Ennekkároskövetkezményeijelentőseklehetnek.Eztajáradékvadászatelméletefejtiki részletesen,dealényegnagyonegyszerű:haérdemesebbalkudni,mintdolgozni, kevesebbrőlvitatkozunktöbbet. 3. ábra: Mennyire befolyásolják az értéktöbblet elosztását a hatékonyságtól, szorgalomtól független tényezők? Forrás:sajátkérdőívesfelmérés. Azelsősorbanszemélyesgaranciákraépülőbizalmiinfrastruktúraműködőképesneklátszik. Akemény,erőfitogtatóalkukésamegállapodásokbizalomraépülőbetartásajellemzi gazdaságunkat:abizalommozgat,azerőorientál. KözjóésKapitalizmusIntézet 9

11 Avállalkozásoknagyonkritikusangondolkoznakazüzletmenetgördülékenységétbiztosító államitevékenységekről.amegkérdezettcégek71százalékagondoljaigaznakvagyinkább behajtásáértdolgoznak. hatóságoknemaszabályokbetartatásáért,hanemaminélmagasabbbüntetésiösszegek igaznakazt,hogynemérdemesbírósághozfordulni;82százalékaértegyetazzal,hogya A VÁLLALKOZÓK NEM HISZNEK A SZERZŐDÉSEK ÁLLAMI GARANCIÁIBAN 4. ábra: A hatóságok nem a szabályok betartásáért dolgoznak, a behajtható büntetés összegére koncentrálnak Forrás:sajátkérdőívesfelmérés. 5. ábra: Ritkán jár eredménnyel, ha az üzleti vitákat a bíróság elé viszi valaki Forrás:sajátkérdőívesfelmérés. KözjóésKapitalizmusIntézet 10

12 Amagyarbíróságokműködésemeglepőenjónaktűnikanemzetköziösszehasonlításban, bonyolultságaalapján42.-ek,időigényealapján46.-ak,költségigényealapjáncsak10.-ek bíróságokjólműködnek.a vagyunka181országottartalmazólistán.eközbenavállalkozókabíróságlassúságára főlegahazaivállalkozókvéleményéhezképest:adoingbusinessadataiszerintamagyar panaszkodnak.ezazellentmondásannakakövetkezménye,hogyanemzetközi nemzetköziösszehasonlításalapjánabíróságieljárások összehasonlításegyolyanesetet1elemez,melyeltérahazaivállalkozóktipikusjogvitáitól. Megvizsgáltuk,hogyegynormálperesügyeseténmekkoraazesélyeannak,hogytöbbmint alapjánkészítettmutatóaztmutatja,hogyegyperindításakormekkoraazesélyeannak, kétfélévetkelljenvárniajogerősdöntésre.ennekmérésérekifejlesztettükazún. persebességiindexet 2.Ezamutatóaztszámszerűsíti,hogymekkoraeséllyelszületikítélet egy-másfélévenbelülegyelsőfokonmegfellebbezettügyben.abíróságistatisztikaiadatok (i) azilletékesbíróságabenyújtástkövetőfélévvégéigmeghozzaazelsőfokúítéletet, Az1.táblázatesettípusonkéntéselsőfokúbíróságonkéntismutatjaazindexértékét. (ii) amásodfokislegkésőbbafellebbezéstkövetőfélévvégigdöntésthoz.3 illetve polgáriper Vállalkozáshozkapcsolódóperek gazdasági per munkaügyi per kapcsolódóperekátlaga: persebességi Vállalkozásokhoz index Összes per4 Helyi másodfokonamegyeibíróságon 1. táblázat: Persebességi index tárgyaltügyek bíróságnál 69,77% 57,30% 70,55% 68,72% 69,.85% amásodfokislegkésőbbafellebbezéstkövetőfélévvégigdöntésthoz. Megyei másodfokonazítélőtáblántárgyalt bíróságnál induló, 62,16% 62,46% 62,33% 69,15% Forrás:sajátszámításhivatalosbíróságistatisztikákalapján( Mekkoraazesélyeannak,hogy(i)azilletékesbíróságabenyújtástkövetőfélévvégéigmeghozzaazelsőfokúítéletet,illetve(ii) kifogásokrahivatkozvanemakarjakifizetniahazaiátlagbérkétszeresétkitevőszállítást. 1AVilágbankhipotetikusesetébenazeladóbírósághozfordul,mertegyvevővalótlanminőségi jusson,alulbecsliannakavalószínűségét,hogyegypermásfélévenbelüljogerősítélettelérvéget. 2APersebességiIndexkidolgozójaSzalaiÁkos.köszönjükhozzájárulásátmunkánkhoz. 3Azindexfelülbecsüliannakesélyét,hogyfellebbezéstisszámítvaegyévalattabíróságdöntésre 4Beleértveabüntető,szabálysértésiügyeketis. KözjóésKapitalizmusIntézet 11

13 ügyekkörülbelülegyharmadábanmásfélévutánsemszületikdöntésabíróságokon. Avállalkozásokatérintőpereknélazindexértéke62-68%közöttvan,azazamegfellebbezett Azösszképetazonbankomorráteszi,hogymenedzsereinkfelkészültségük,hozzáállásuk Magyarországon;acégvezetők,vállalkozókközöttiszemélyesbizalomazüzletmenetalapja. Ahogy CsiteAndrástanulmánya5gazdaságvezérfigurájánakamenedzserttartják alapjánanemzetközirangsorbanegyrehátrébbcsúsznak. megítélésealegrosszabb:amagyargazdaságirányítóinem AVilággazdaságiFórumvállalatvezetőifelméréseszerint(VIII.melléklet)avállalatvezetők menedzseritevékenységtőlfüggő teljesítményénekmegítéléserosszabb,mintazországversenyképessége.a19.ábraazokata fogyasztóorientáltak,nem delegálására, külföldi cégek kezében tényezőketmutatja,melyeknélvállalatvezetőink hagyják termékeikhajlandóakadöntések viselkedneketikusanpartnereikkel. fordítanak figyelmetalkalmazottaikkereskedelmét, képzésére,ésnem CÉGVEZETŐINK NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉSE ROSSZ ÉS ROMLIK 5KözjóésKapitalizmusIntézetMűhelytanulmányokNo

14 6. ábra: Magyarország helye a Világgazdasági Fórum versenyképességi listáján Forrás:WorldEconomicForum GlobalCompetitivenessReport , delegálásáravalóhajlandóságésazalkalmazottakkalvalóegyüttműködésterületén.a Amagyarmenedzsmentmegítélése2007-ről2008-rajelentősenromlott,leginkábbadöntések Jelentősalecsúszásadolgozókképzésére,atechnológiaiújításokbefogadásáravalóvezetői teljesítményalapúságaszempontjábólugyancsakkomolyvisszaeséstkönyvelhetünkel. tulajdonosikontrolllehetősége,a fogyasztóorientáltság ésavezetőikinevezések hajlandóságterületénis. KözjóésKapitalizmusIntézet 13

15 7. ábra: A menedzsment megítélésének leginkább romló tényezői a Világgazdasági Fórum elemzése szerint Forrás:WorldEconomicForum GlobalCompetitivenessReport , Avállalkozók,menedzsereknegatívmegítélésénekegyikokaazlehet,hogyamegbízható üzletipartnerekmegtalálásánakésaszerződésekbetartatásánaksúlyakívülrőlláthatatlan, nemlehetmutatókkalmérni.ajólműködőpiaciésállamiintézményekhíjánacégvezetők feladataapartnerekmegválogatása,amegállapodásokbetartásátbiztosítóinformális Ámahogyatelefonkönyvválikazüzletimodellegyiklegfontosabbelemévé,úgyszorulnak kapcsolatokkiépítése,fenntartása. háttérbeahatékonyvállalatiműködésklasszikuselemei.azinformáliskapcsolatok szerepéneknövekedésévelakülsőtulajdonosokésahitelezőkegyrenehezebben felértékelődésévelatermeléshatékonysága,azinnováció,ahatékonyszemélyzetipolitika súlyaegyrehátrébbszorulacégeredményességitényezőiközött.anemzetköziadatokarra ellenőrizhetik a vállalattevékenységét.a személyesbizalom ésaz alkupozíció utalnak,hogyhazánkbanezafolyamatazutóbbiidőbenfelgyorsulóbanvan. Perszeaztsemlehetkizárni,hogyazutóbbiévekáltalánosrosszhangulatabefolyásoljaa menedzserekmegítélését.jobbazonbankomolyanvenniazintőjeleket:hacsakahozzánk közelállókbanbízunk,hamindenklubbanazegymástjónaktartóarcokszidnakmindenkit, KözjóésKapitalizmusIntézet 14

16 beszűkülnekazegyüttműködéslehetőségeiis,azértékteremtésmotivációjaisegyrejobban akinem csökken. velükjárössze,attólnemcsakazimázsrakerülfolt,hanem egyreinkább működéséről.(amélyinterjúkvázlatátaviii.melléklettartalmazza.)akövetkezőkben rövidenösszefoglaljuk,milyenképisrajzolódottkiabizalom Astatisztikaiadatoknálgyakrantöbbetmondanakavállalkozóktörténetei.Többmint60cég vezetőjével,tulajdonosávaltalálkoztunk,akikrészletesenbeszámoltaknekünkvállalkozásuk mindennapiműködésérőlazépítőipar,illetveazagrárium,élelmiszeriparterületén. infrastruktúrájának munkakapcsolatok:ezazinformációszerzésésazüzletibiztosítékokkulcseleme. Azinterjúkalapjánelmondható,hogymindamezőgazdaságban,mindazépítőiparban, a vállalatfinanszírozás során meghatározóak a személyes,hosszú távú csaklátszat,amunkák előrelevannakosztva.amagánmegbízásoknálazártkörű Azépítőiparbanegyüzletháromtipikusszereplőjeamegrendelő,afővállalkozóésaz versenytárgyalásagyakorlat,referenciaalapjánhívjákmegapályázókat.többenutaltak alvállalkozó.azállamimegrendelésekesetébenazágazatiközvélekedésszerintapályázat arra,hogymagánberuházóeseténisolykorazkapjaamunkát,aki zsebbefizet azépíttető cégvezetőjének. Aáthárítanakazalvállalkozókra,akiknekteljesítésutánfizetnek,visszatartvaafizetségegy részétazesetlegesgaranciálisproblémákesetére.ennekellenéreóvatosakazalvállalkozók fővállalkozókmindenkockázatot,rosszteljesítésmiattinem fizetéstszerződésben beajánlásautánárajánlatokatadtunk.az5-6.utánkipróbáltakminketegykisebbmunkán, megválasztásasorán.általábanolyannaldolgoztatnak,akitmárismernek.ritkaazúj kiegynagyobbméretű,speciálisszaktudásúalvállalkozószemszögéből: Egyismerősünk vállalkozó,ismertségalapjántájékozódnak,referenciákatkérnek.ezakövetkezőképpennéz Amellett,hogyazépítőiparbanisáltalános,hogy mindenkiismermindenkit,acégek idővelnőttavolumen. komolyanfigyelikapiacot.ezatevékenységiselsősorbaninformáliscsatornákonműködik, hogymunkaközbenfigyelikmegapotenciálisalvállalkozót. hiszen 3telefonbólmindentmeglehettudni ; 40éveazépítőiparbanvagyunk,mindenkit lekáderezünk.akisebbalvállalkozókbevonásánálareferenciákbekérésemellettelőfordul, KözjóésKapitalizmusIntézet 15 ESETTANULMÁNYOK Építőipar

17 emberek,látszikazarcukon.amikorsokvoltmunka,volt,hogyvalakisimlisneklátszott, Azalvállalkozókamegrendelőfizetőképességérefókuszálnak.Ismerősökön,cégadatokon keresztülpróbálnaktájékozódni.ezazonbannemmindigműködik, kénytelenekvagyunk vakonbelemenniazüzletekbe. Lutriez,nemnagyonlehetválogatni.Vannakrendesebb alsóbbrészeingyakrankeményebbekafeltételek,mindenkivalamelyesttúlbiztosít. ezértvisszautasítottam. Azáratésaszerződésesfeltételeketamegrendelődiktálja.A piramis (alvállalkozóilánc) Mindezekellenére aszerződéskötéskormindkétfélpróbáldűlőrejutni,ottmégjóaviszony akésvefizetésnélkezdődnekaproblémák.általánosvélekedés,hogyaszemélyes kapcsolatokfontosak, összecsiszolódottcégekkönnyebbenoldanakmegproblémákat. munkahiányábanteljesegészébenkifizetni.amunkábabevontalvállalkozóalkupozíciója Azárakelégerőseningadoznak.Azegyikeset,hogy direktvalakireírjákkiapályázatot, munkát,mertígymégmindigolcsóbbaveszteségetkitermelni,mintacégfixköltségeit ésazilletőnagyonsokatkeresazüzleten.amásikesetaz,hogyveszteségesenisvállaljáka gyenge,kivéve,hatartósanmegbízható,speciálisszaktudásavan,vagysürgősamunka.a alvállalkozóvalelőfinanszíroztat,mígőkmásranem közepesméretűcégeknéljelentősköltségeketjelentafinanszírozás.afővállalkozóaz alvállalkozóikkicsikésnemhitelképesek,szállítóikpedignagyok,nemhajlandóakátvállalni afinanszírozást. tudjáktovábbterhelniazt:aző nagyongyakranazállam késvefizetésemiattvan.acsúszást olykornémiráhagyással Afizetésihatáridőkbenemtartásagyakoriprobléma.Ezelsősorbanamegrendelők isgyakori,hogyazutolsórészletetnemfizetikiazépíttető, ilyenkorcsakafenyegetés mindenkitovábbterhelialvállalkozóira.ezzelszembenakisebbcégektehetetlennekérzik magukat. Jogiútonegymultiellenszintesemmiesélyük:legközelebbnemfogmunkát működik.anemfizetésésaminőségiproblémákellenastabilkapcsolatokkalvédekeznek adni,nemisvagyunkfelkészülveapereskedésköltségeire. Amagánberuházásoksoránaz kifizetéssel,illetveaszerződésbenkikötöttbankgaranciákkal,kötbérekkel,garanciális acégek. Azépítőiparbanafővállalkozókarészletesszerződéssel,afolyamatosellenőrzéssel,utólagos bíróságiútlegtöbbjükszerintnemhasznál,legtöbbszörafelszámolásiscsak ürescéget magukat.sokukszerintsemmilyengaranciájuksincsamegállapodásszerintifizetségre.a dönthetnebe.afővállalkozóreputációjábanbízhatnak,illetveabban,hogyamígtarta visszatartásokkalbiztosítjákmagukat.azalvállalkozóksokkaleszköztelenebbnekérzik munka,addigafővállalkozóérdekeltarészletfizetésekfolyósításában.azépítőiparban megjelenőbenvannakazerőszakosabbmegoldások,mintpéldáulavisszabontásvagya hatóságikapcsolatok megkeserítésére. alkalmazása a nem megfelelően teljesítő partner életének KözjóésKapitalizmusIntézet 16

18 Ahosszútávúkapcsolatokazépítőiparbaniskomolybiztosítékotjelentenek,detöbben gondoljákaztis,hogyhiábaarégiviszony,akkorisátverhetikazembert.a Azépítőiparban munkaszerzésben kapcsolatoknak. információforrásként, referenciaként komoly szerepük van a Mélyinterjúinksoránamegkérdezettekfeleszerintlényegtelen,hogyüzletipartnerükrokon vagyismerős,negyedeszerintazérzelmiviszonycsakbizonytalanságotéspotenciális konfliktusforrástjelent.csakazinterjúalanyoknegyedegondoljaazt,hogyaközeli legtöbbszörszigorúan különválasztjákazüzletetamagánélettől. magánéletbeliviszonyjótteszazüzletnek. illetvearészletesésfolyamatosellenőrzéstésadminisztrációtfogalmazták interjúalanyaink.aztistöbbenemlítették,hogyóvatosnakkelllenni,nemszabadbízni Aranyszabálykéntamegbízhatóságot,aszemélyeskapcsolatokat,apartnerekleinformálását, senkiben. Anagykereskedőkkel,vetőmag-nemesítőkkelstb.Egyöntetűenazvoltazüzletikapcsolatok kistermelőkkel, alfájaésómegája,hogy mindenkiismermindenkit.haújpartnermerülfel,elsősorban mezőgazdaság,élelmiszeriparvizsgálatasorán nagybirtokosokkal, élelmiszer-iparisokféleszereplőveltalálkoztunk: üzemek vezetőivel, kis- és interjúalanyunkmegfogalmazta. Azárakatakereslethatározzameg.Árelőnytanagyobbvevőkérhetnekel,ahosszútávú ismerősökön keresztültájékozódnak. Belföldön zárta világ,ahogy az egyik hosszútávúkapcsolatokkalvédikki.a együttműködésekeseténolykorelőfordulapiacitóleltérőárazásigyakorlat. fizetéshalasztásigyakorlatátemlítettékmintgyakoriproblémát. Azinterjúalanyoktöbbségenemszámoltbeamegállapodásokgyakorimegszegéséről,ezta Késedelmesszállításvagyfizetésellenkötbér,késedelmikamatkikötésévelszoktak pénzhiánymellettanagykereskedőláncok eszköznek. ésajogiútalkalmazásatűnikgyakorieszköznek,habárezutóbbitnemtartjákcélravezető védekezni.amegállapodásmegszegéseeseténaszállításfelfüggesztésévelvalófenyegetés bankgarancia),apiacitóleltérőárazásiszisztémábanállapodnakmeg.legtöbbszörazonban Sokangondoljákazt,hogyamegállapodásokbetartásánaknincsenekvalósgaranciái,csaka személyestapasztalatraépülőjóviszony.van,amikorkipróbáltpartnerekesetén eltekintenekamegállapodásegyesbiztosítékaitól(pl.azírásbeliszerződés,bevételbiztosítás, együttműködésbiztonságáhozszükségeskölcsönösbizalommegteremtése. ahosszútávúkapcsolatfőfunkciójanematranzakciókköltségeinekcsökkentése,hanemaz KözjóésKapitalizmusIntézet 17 Élelmiszer előállítása

19 nemesülbarátsággá.gyakoriazonbanazavélekedésis,hogyazüzletenkívüliszemélyes Ezaszemélyesbizalomnemgyakrankeveredikabaráti,rokonikötelékkel.Sokangondolják, hogyközelebbiviszonyeseténnagyobbabizalom;vanolyanesetis,hogyazüzletikapcsolat kapcsolatoknemhatnakavállalkozásra,többekszerintpedigakétdolgotártalmaskeverni. Amennyibenamegállapodásmegszegéséttapasztalják,azelsőlépésmindenmegkérdezett kikényszerítőlépés afelszámolás fenyegetésrejó,pénztazonbannemhoz.abehajtócég vélekedésazonban,hogyeznem kapcsolatbantanácstalanságtapasztalható.gyakranválasztjákajogiutat,általános szerintaszemélyesegyeztetés.amegegyezéselmaradásakoralkalmazhatólépésekkel hatékonyeszköz,mertabíróságigyőzelemreépülő bevonását. példáulazellenőrzőhatóságnáldolgozóismerősvagyaz56-osingnyakúlegények alkalmazásanem gyakori;néholemlítettékazegyénikikényszerítéslehetőségét,mint bizalomraépülőüzletikapcsolatokfontosságaamásikkéterősüzletialapszabály. említettékalegtöbben.amegbízható,tisztességesmagatartásésahosszútávú,személyes Azüzletmenetlegfontosabbaranyszabályakéntapotenciálispartnerektüzetesellenőrzését szerepe,azidegenekkelszembentápláltnagyfokúbizalmatlanságésazüzletkötésszemélyi Ainfrastruktúrájánaklényegielemei,vagyisaszemélyeskapcsolatokésismeretségekdöntő hazaivállalatfinanszírozásilogikában erőteljesen érvényre jutnak a bizalom megbízhatóságáról,fizetőkészségérőlszerzettinformációkhangsúlyosak.mígazelőbbiről AKKVszektorbankihitelezésébenavállalatpénzügyigazdaságihelyzetehelyettazügyfél garanciáinaktúlsúlyaapiacigaranciákkalszemben. nehéz megbizonyosodni(megbízhatatlanok a pénzügyibeszámolók,fejletlenek a válhathangsúlyossáabankigyakorlatban,mertahazaialacsonyáltalánosbizalmiszintnek hitelinformációsrendszerek),addig ügyfélkapcsolat,hosszabbügyféltörténetesetén.afizetésihajlandóságkérdéseazértis az utóbbirólabank meggyőződhetmeglévő ahiteleket,amelyeknekafedezetekönnyenérvényesíthető(pl.lízing),vagylegalábbisa ugyanakkorkorlátozottak megfelelőenabankismeretlenügyfélbevetettbizalmaisgyenge,akikényszerítéseszközei (gyengeabefektetővédelem,alacsonyhatékonyságúaka hitelhezképestmagasértékű(pl.jelzáloghitel). csődeljárások).emiattabankoka bizalmitermékekkel szembenelőnybenrészesítikazokat Amegkérdezettkockázatitőke-befektetőkáltalmegismertvállalkozásokkb.70%-anemvalós számokattüntetfelakönyveiben.abefektetőszámáraígynagyakockázat,hogya négyszemköztbevallott, igazi számokmennyiremegbízhatóak.emiatttipikusanismerős közvetítéséveljutelabefektetőavállalathoz.alétrejöttügyleteknyománacégeklátható nyereségemegugrik,atermelésláthatóköltségeiismegnőnek,mivelabefektetőáltalában tisztakönyvviteltszeretne.emiattvalószínűlegjónéhányfinanszírozásitranzakció KözjóésKapitalizmusIntézet 18 Vállalkozások finanszírozása

20 meghiúsul,mertacégnemtudjakitermelniafinanszírozásadóköltségét.feltűnőafelek közöttibizalmatlanságazügyleteksorán.avállalkozásoktulajdonosaifélnek,hogyaz életükmunkájávallétrehozottcégkicsúszikakezükből.ugyanakkorabefektetőkáltalános meggyőződése,hogyatulajdonosokvelükszembenisügyeskednek,atulajdonosokviszont ellenőrzikavállalatnapiműködését,formalizáltkeretekbeszorítjákavállalatidöntéseket; nincsenekmegelégedveamenedzsmenttudásával.emiattigensokesetbenszemélyesen haszonelvárásait.abefektetőáltaligényelterősgaranciákmiattpedigsokanlemondanaka mindeznagymértékbenmegnöveliahazaikockázatitőke-finanszírozásköltségeités tőkebevonásilehetőségekről.atulajdonrészhezkötődőtőkebevonásnehézségeimiatta részvényekkel való kereskedés korlátozott, a tőzsde nem képes betölteni megkérdezettvállalatokválaszaibólkiderült,hogyhalasztottfizetésilehetőségetastabil finanszírozásösztönzőszerepét. Avállalatközihitelezésfeltételeitigennagyrészbenapozícióésazerőhatározzameg.A partnerekenkívülleginkábbanagyobbárbevételűésapiacierőfölénnyelrendelkezőcégek kapnak.ezzelszembenaszakirodalombanabeszállítóktólkapottfizetésihaladék (kereskedelmihitel)akisebb,hitelképtelencégekutolsólehetőségekéntjelenikmeg,amit jelenség.azerőalkalmazásaahalasztottfizetésekbőlátnyúlikafizetésikésedelmek nagyobb,hitelképesüzletipartnereikbiztosítanakszámukra.vagyisazerőmintahalasztott fizetéseketmotiválótényezővilágszintennem területére.sokiparágban(pl.építőipar)általánosanelfogadottgyakorlatakésvefizetés, elterjedtvagylegalábbisnem kutatott mondhatjukúgy,hogyezanorma,ettől jó iránybaneltérninemkifizetődőacégek számára. Avállalkozásokindításáhozalighavehetőigénybeformálisfinanszírozás,mivelacégnek mégnincsmúltja,amialapjánértékelnilehetnehitel-visszafizetésiképességét.ígyalegtöbb növekedésiszakaszbanlévőcégekreésakivásárlásokrafókuszálnak,indulócégeketszinte országbanakockázatitőkére,magánszemélyekhiteleireésatulajdonossajátforrásaira hagyatkozhatnakazindulócégek.magyarországonakockázatitőke-befektetőkleginkábba egyáltalánnemfinanszíroznak.azindulóvállalatokszámáraszinteegyedülazinformális hitelezés,acsaládtól,barátoktólkapottpénzeszközökadhatjákapénzügyibázist. Azáltalánosüzletibizalommegteremtésérealkalmaspénzpiacieszközök(pl.faktoring, garancia)ajogszabályokvagyegyébokok(pl.aszolgáltatására)miattaligműködnekakis ésközepesvállalkozásokszámára.apénzpiacotiskiszolgálóegyébintézmények(pl. hitelminősítőcégek,pozitívadóslista),amelyekinformációvalláthatnákelazegymással szerződnikészülőüzletfeleket,egy-kétkivételtőleltekintvehiányoznakahazaikínálatból.a pénzpiacoknemösztönöznektisztakönyvelésre,emiattabeszámolóksemnyújthatnak segítségetazüzletibizalom korlátozottmértékbenképesabizalominfrastruktúrájánakmegerősítésére. kialakításához.ígyapénzpiacjelenlegiállapotábancsak KözjóésKapitalizmusIntézet 19

21 biztosítékokbavetetthitalacsony.emiattavállalkozásokszámárahasznotkínáló Bizalmiinfrastruktúránkleginkábbaszemélyesüzletikapcsolatokraépít,apiaci,állami lehetőségekköresokszorameglévővagykönnyenelérhetőkapcsolatkörreszűkül.ebbőla helyzetbőlháromiránybanlehetkilépni: Többinterjúalanyunkszámoltbearról,hogyajólműködőüzletikapcsolatokidővel 1. mélyülőésbővülőegyüttműködésekethoztaklétre.amennyibenezekazüzleti Ameglévőszemélyesbizalomintézményesülése csoportokintézményesítenitudjákműködésüket,azüzletibiztosítékokköltségeit csökkenthetik,idővelacsoportonkívüliszereplőkfeléissikeresennyithatnak. jöhetnek Abankgarancia,abiztosítás,afaktoringklasszikusformáimellettújbiztosítékformák 2. Azegyüttműködésekbiztosítékaitüzletszerűennyújtókezdeményezések megállapodásokbetartásátellenőrzőszolgáltatókmaistevékenykedekamagyarországi gazdaságban,szerepüknövekedéseerősíthetimegapiacibiztosítékokszerepét. létre.a gabonaminőségétbemérő,azüzletivitákban közvetítő,a hozzáállásánakkövetkezménye(lásdbalás(2009)közjóéskapitalizmusintézet Az 3. Azállamigaranciákgyengeségeitokozótényezőklebontása MűhelytanulmányokNo.16.).Amígavállalkozásoknakjobbanmegérniazállam gyengesége elsősorban az vállalkozásokhoz való számáranemátláthatóanszervezniműködésüket,azállamigaranciákmegerősítésecsak részbenlehetséges.másrésztnemelhanyagolhatómértékbenjárulhatnahozzáazállamba vetettbizalom szabályozói,bíróságigyakorlatkonzisztensebbgyakorlata.fontos,hogyazállami intézményekaszabályokalkalmazásátnerendeljékaláelosztási,politikacéljaiknak. Nemhangzatosprogramokravanszükség,hanemarra,hogyavállalkozásszabadságát visszaszerzéséhezakormányzatiműködéshitelesebbműködése,a Ahárom biztosítószabályokatkonzekvensen,megalapozottanéssemlegesenhasználjákazerre munkánknak. hivatottintézmények. lehetségesiránykorlátainakéslehetőségeinekfeltárásafontoscéljatovábbi HOGYAN ERŐSÍTHETŐ MEG A BIZALOM INFRASTRUKTÚRÁJA KözjóésKapitalizmusIntézet 20

22 Empirikusmunkánkelsőszakaszábanreprezentatívnaknem tekinthető,feltárójellegű Eztkövetőeninternetesvállalkozóifelméréstkészítettünk.A mélyinterjúkatkészítettünk62vállalkozóval.építőiparicégeket,mezőgazdasági,élelmiszeriparivállalkozásokat,kockázatitőke-alapokkezelőit,bankárokat,könyvelőketkerestünkfel. függetlenrészbőláll: 1. A KSH adatbázisátfelhasználvavéletlenszerű mintátvettünkazépítőipari mintanégyegymástól 2. Az vállalkozásokközül.azelőszörtelefonon,majd benmegkeresettvállalkozások közül170-enválaszoltakkérdéseinkre. 1.pontban leírtakat követve küldtük elkérdéseinket agráriumban, 20%-ot. Akét,országosanreprezentatívágazatilekérdezéssoránaválaszadásiaránymeghaladtaa élelmiszergyártásban,forgalmazásbantevékenykedőcégeknek;198-enválaszoltak ElküldtükkérdőívünketaTolnaMegyeiKereskedelmiésIparkamaraösszes AHajdú-BiharmegyeiKereskedelmiésIparkamaraelküldtekérdőívünkettagjainak; címmelrendelkezőtagjának.267-entöltöttékkiakérdőívet. innenösszesen65válaszérkezett. tartalmazza.azországkét,fekvésében,településstruktúrájábanjelentőseneltérőmegyére, illetvebelsőszerkezetében,logikájábanteljeseneltérőszektorraterjedtkivizsgálatunk. Anégyalmintajelentőseneltérőágazatokésföldrajzitérségekvállalkozásainakadatait Csoportosmintavételistratégiánknemtekinthetőteljeskörűenreprezentatívnak,úgyvéljük azonban,hogyeredményeimegbízhatókiindulásialapotjelenthetnek.ezttámasztjaalá, hogyaválaszokstruktúrájaanégyjelentőseneltérőkörbőlmerítettalmintábanmeglepően hasonlónakmutatkozott. TiszteltHölgyem/Uram! KözjóésKapitalizmusIntézet 21 I. MELLÉKLET: ADATFELVÉTEL A kérdőív

23 Lehetőlegmindenkérdésreválaszoljon. Köszönöm,hogyidőtszakítakérdőívkitöltésére.Kérem,figyelmesenolvassaela kérdéseket,ésjelöljebeaztaválaszt,amelyikalegközelebbállazönvéleményéhez. feleletekheztartozószemélyiazonosítótsemmilyenadatbázisbannemtároljuk,ésnemadjuk Aátsenkinek.Személyesadataitnemhasználjukfelsemmilyenreklám-ésegyébüzleticélokra. válaszaitbizalmasankezeljük.harmadikfélnem férhethozzáaválaszokhoz.a. 1. Miavállalatfőtevékenysége? 2. Önmilyenpozícióbanvanacégnél? b. d. a. c. tulajdonosésügyvezető ügyvezető,denemtulajdonos tulajdonos,akiacégirányításábannemveszrészt alkalmazottközépvezetőibeosztásban 3. Résztvesznek-eatulajdonosoknapiszintenacégirányításában? e. b. a. Igen,atulajdonosegybenacégvezetője Nem,amagyartulajdonos(ok)nemszól(nak)beleanapiirányításba 4. Hányemberdolgozikacégnél? c. Nem,akülfölditulajdonos(ok)nemszól(nak)beleanapiirányításba 5..fő Mekkoravoltacégárbevétele2008-ban? b. a. c. d. 25millióFtalatt e millióFt millióFt millióFt 500millió-1milliárdFt 6. Becsléseszerinthogyanfogcégeárbevételeváltozni2009-bena2008-ashozképest? f. Több,mint1milliárdFt jelentősennőnifog(legalább10-20%-kal) kiemelkedőnövekedésvárható(többmint20%-kal) KözjóésKapitalizmusIntézet nőnifog(0-10%-kal) Ugyanannyimarad(0%) 22 a. b. c. d.

24 Enyhéncsökken(1-10%) Közepesencsökken(11-25%) 7. Erősencsökken(26-50%) banki,biztosításiszolgáltatásokat,amelyeketacégeazelmúltötévbenigénybevett. Kérem,azalábbiakközüljelöljemegmindazokatafinanszírozásiformákat,illetve Extrémmértékbencsökken(51-99%) e. Többválasztismegjelölhet. f. g. h. b. a. Bankifinanszírozás,garancia(pl.hitel,kölcsön,garancia,akkreditív, d. Nembankiintézménytőlfinanszírozás(pl.lízing,faktoring,stb.) faktoring,lízingstb.) f. e. c. Biztosítás(pl.árbevételbiztosítás,hitelbiztosításstb.) Ismerőstől,rokontólkölcsön Üzletipartnertőlhalasztottfizetésilehetőség Államifejlesztésiforrás,államifejlesztésihitel 8. Mennyireértegyetazalábbiállításokkal? g. Egyiksem,kizárólagsajátforrásokathasználtfel Ritkánjáreredménnyel,haazüzletivitákatabíróságnemigaz egyáltalán nem igaz inkább igaz inkább igaz teljesen Többhalasztottfizetésilehetőségetadokavevőimnek, Elhagynámabeváltvevőmet/szállítómat,haegy mintamennyiténabeszállítóimtólkapok. eléviszivalaki. Haaligvanmásmegbízásom,akkorolyannaliskötök teljesenismeretlenmásikcég10%-kalkedvezőbb ajánlatottenne. Aüzletet,akivelamúgynemállnékszóba(mertrossz dolgoznak,a hírevan,megbízhatatlanstb). koncentrálnak. hatóságoknem behajtható aszabályokbetartatásáért büntetésösszegére 9. egycég?kérem,értékeljeakövetkezőtényezőkjelentőségét! Melyiktényezőkafontosabbakannakmeghatározásában,hogymennyiadótfizet Vállalatiteljesítmény Egyáltalán számít nem számít igazán Nem Inkább fontos meghatározó Könyvelőhozzáértése APEHinformáliselvárása KözjóésKapitalizmusIntézet 23

25 Akapcsolatai vállalkozásvezetőjénekszemélyes Az,hogymekkoraaszámlanélküli vezetőjének politikai Avállaltvezetőmeggyőződéseaszabályok bevételekaránya Aigazságosságáról hitelfelvételi/támogatásigénylésitervei cég jövőbeli 10. Mennyireértegyetazalábbiállításokkal? Azadórendszerbüntetiazokat,akiktisztességesennemigaz egyáltalán nem igaz inkább igaz inkább igaz teljesen Akinekavállalkozásamárelégnagy,annaksokkal szeretnénekvállalkozni. Azadózásalólikibújásnembűn,hanemkényszera többlegálisadócsökkentésilehetőségetadaz Magyarországonazadózáscsakazoknakacégeknek vállalkozásoknak. adórendszer,mintakinekavállalkozásakicsi. Azadóhatóságazadószabályokatkényszerből nemokozgondot,akikazadófizetésterheineknagy részétaszállítóiratudjákáthárítani. Egycégüzletitisztességétmegkérdőjelezi,ha megsértőkkelméltányosabb,mintanyerészkedésből Akiazadószabályokmiattegyadóparadicsombaviszi adószabálysértésértmegbüntetik. tisztességtelenüladózókkal. használjafel. átvállalkozását,vagyannakegyrészét,az Avállalkozásomáltalbefizetettadótaköltségvetésjól Hakisebblenneazadó,ésígykevesebbislenneaz tisztességtelen. államáltalnyújtottszolgáltatás,akkorkiderülne,hogy pénzt,mintazállam. azembereksokkaljobbcélokratudjákfordítania 11. Mennyireértegyetazalábbiállításokkal? KözjóésKapitalizmusIntézet nemigaz egyáltalán nem igaz inkább igaz inkább igaz teljesen 24

26 Azalkalmimunkástnem Abizalominfrastruktúrája alkalmazni. adnamunkátalacsonyanképzettembereknek,ha Azénszektorombanműködőcégekjelentősrésze érdemesbejelentve Amagasadóésjárulékterhekmiattacégbővítésének kockázatosabbmódjaegyújembertfelvenni,mintúj egyszerűbblenneamunkaügyiszabályozás,és gépeketbeszerezni. alacsonyabbaklennénekabérekállamiterhei. 12. Melyikfeltételekteljesüléséttartjafontosnak,hogyegyüzletsikerétbiztosítsa? Részletesírásbeliszerződéstkötünk. nem számít Egyáltalán lényegesfontos Nem olyan Nélkülöz Apotenciálisüzletfélmártisztességesenviselkedett -hetetlen Ismerőseimszerintapotenciálisüzletfélmegbízható Apotenciálisüzletféljólismertpiaciszereplő. velemazeddigiüzlet(ek)során. Apotenciálisüzletfélszemélyesjóbarátom,rokonom. partner. Anyilvánosanhozzáférhetőadatai(mérlegek, Amígapotenciálisüzletfélnemteljesít,megtudom akadályozniateljesítésemhasználhatóságát. számomra. cégbíróságiadatokstb.)alapján elfogadható Apartnercéghosszúidőótastabilanműködik. Érzékenyen Rosszteljesítés,nemfizetéseseténazüzletipartnerem érintené üzletipartneremet,ha Azüzletrebiztosítástkötök. megszakítanámveleazüzletikapcsolatot. Annyitteljesítek,amennyitamásikfélmárkifizetett elvesztenépiacimegbízhatóságátésmegrendeléseit. Apotenciálisüzletfélteljesítésrebankigaranciátvagy máshasonlóanerősbiztosítékotad. vagyletétbetett. 13. Önszerintmitőlfügg,hogyönvagyüzletfelekeres-etöbbetegyüzleten? Azjárjól,akiügyesebbentudtúljárniamásikeszén. nszámít egyáltalá nem nem számít inkább számít inkább számít KözjóésKapitalizmusIntézet 25

27 Mindigazavanjobbpozícióban,akinélapénzvan. Minélnagyobbvalaki,annáljobbalkuttudkötni. Havalakimindigtisztességesenteljesít,többettud keresni. Azkeresjól,akinélkülözhetetlenvevő,szállító. Aznyertöbbetegyüzleten,akinekjóhivatali, Azkerestöbbet,akitöbbetkockáztategyüzletben. Azkerestöbbet,akitöbbetésjobbandolgozik. politikaikapcsolataivannak. 14. Jelöljebe,hogymennyireértegyetazalábbiállításokkal! nemigaz egyáltalánnemigaz inkább igaz inkább teljesen képest. nagyobbpiacierővelrendelkezikhozzám igaz Annál hosszabb fizetési határidőben üzletikapcsolatunk. jobbhírnevevanaszakmában. régebbótaállunkkapcsolatban. jövedelmezőbblehetszámomraajövőbenaz erősebbbaráti,rokoniakapcsolatközöttünk. 15. semfizetikiteljesen? Mennyiresikeresekakövetkezőeljárások,haegyüzletipartnerhosszúkésésután Telefonálgatás nhasznál egyáltalá nem nem használ inkább sokszor használ mindig Ateljesítésleállítása használ mégegytárgyalás perrel,felszámolássalfenyegetés Szerződésmódosítás,átütemezés Akövetelésértékesítése Akövetelésbíróságiérvényesítése felszámolásieljárásindítása komolybefolyással,tekintéllyelrendelkező fizikaikényszerítés,azadósingóságainak lefoglalása közvetítőkfelkéréseaközbenjárásra KözjóésKapitalizmusIntézet 26 állapodunk meg az üzleti partneremmel, minél

28 16. képest? Mennyihatáridőrekinemfizetettkövetelésevanjelenlega2008.éviárbevételéhez b. a. c. d. 0% e. 1-2% 2-5% 5-10% 17. Azönökágazatábanmelyiktényezőkhatározzákmeg,hogyegycégtúléli-ea f % Többmint50% Egyáltalán számít nem inkább számít nem fontos határozó meg- viselkednek. minéltöbbüzletfelettudnakátverni. méretükmiattdiktálnitudjákafeltételeket. tisztességes, megbízható partnerként többletetkínálniavevőiknek. stabilszövetségesei,üzletipartnereivannak. ügyesentudnakmajdadótcsalni,spórolnia képeseklesznekmegújulni,valamilyen szabályokbetartásán. felhalmozottkészpénztartalékuk,vagypénzügyi segítségettudnakkérniismerőseiktől. megmaradnakabankikapcsolatai,van alkalmazkodnakapiaciigényekhez. hatékonyabbak:olcsóbbakésrugalmasabban Köszönjük,hogyválaszoltkérdéseinkre.Amennyibenkívánjaakérdőívesfelmérésből készülőelemzésteljuttatjukönhöz. válságot? A válságot az én iparágamban azok a cégek fogják túlélni, amelyek KözjóésKapitalizmusIntézet 27

29 felek közgazdaságtan ABizalominfrastruktúrájánazongaranciákrendszerétértjük,amelyekbiztosítják,hogya Williamson6,DouglassC.North7ésAvnerGreif8kiemelkedőelméletimunkáiésa megállapodásaikat kölcsönösen betartsák. Megközelítésünk az intézményi megközelítésüketalkalmazóhernandodesoto9tevékenységenyújtotta. eredményeireépül.kutatásunk szellemikiindulópontjátolivere. Egyadottpillanatbanaközösségtagjaiközöttiegyüttműködésekkereteitmeghatározó normák:értékek,konvenciók,közösségiszabályokéshivataloselőírásokadottak.anormák aközösségtagjaiszámáraamegfelelőviselkedéstfogalmazzákmeg,akiezektőleltér, preferenciarendszeréregyakorolthatásunkonkeresztülérvényesülnek(példáulegyes ártalmaskövetkezményekkelszámolhat.azértékrend10aközösségtagjaiáltalosztott eltéréstazemberekkárosnak,veszélyesnektartják ezeketanormákazemberek elképzelésarról,hogymiazértelmeséskövetendőcél,azalkalmazandóeljárás.azettőlvaló elfogadottszokások.11azezektőlvalóeltérésértnemjárbüntetés,akonvenciókfelrúgása közösségektagjaibizonyosélelmiszereketakkorsemfogyasztanak,haegyedülvannakés mástápláléknemérhetőel).akonvenciókazegyüttműködésekszervezésévelkapcsolatban barátságtalanfogadtatásraszámíthatunkavonalmásikvégén.stb.]atársadalmiszabályok azonbanegyszerűennemkifizetődő.(például,haegyközösségnemismeregynyelvet, valakiszámára,haaszabályszegésnemjárnaaközösségtöbbitagjánakretorziójával aközösségáltalszámonkértviselkedésiminták.12azezektőlvalóeltéréselőnyöslehetne annakalkalmazásanemkifizetődő.haazemberekreggelálmosak,kilencelőtttelefonálva (példáulapiacrólkizárjákasilányáruvalastandmegítélésétrontókofát.).ahivatalos előírásokaközösségtagjaivagyazerrefelhatalmazottakáltaltudatosanalkotottelőírások, amelyeknekbenem szempontjaivalfoglalkozikezazírás. Aközösségiéletetmeghatározónormák:értékek,konvenciók,társadalmiszabályokés tartásahivatalosszankciókatvonmagaután.ezekértékelésének hivataloselőírásokgyakranösszekapcsolódnak13:akonvenciókéstársadalmiszabályok hivataloselőírásokkáválnak,amegszűnőhivataloselőírásokgyakrankonvenciókéntélnek 6Williamson[1985] tovább.van,hogyegynormaegyszerreértelmezhetőértékrendként,konvencióként, 7North[1990] 11Calvert[1995],Cavaliere[2001];A 10Ulman-Marglit[1990],Greif[2005],Ostrom[2000]. 9deSoto[1989],deSoto[2000] 8Greif[2005] 12Milgromatal.[1991],Matthews[1991];atársadalmiszabályokhátterétjelentőkooperációróllásd konvenciókközgazdaságtanihátterérőlakorrelációs 13Acemogluetal.[2004],Greif[2005],North[1990],Willamson[2000]. egyensúlyról:aumann[1974,1987],mcginis[1993],snidal[1982]. KözjóésKapitalizmusIntézet Cowen[1999],Fundenberg&Maskin[1986],Hardin[1982],Rapoport[1982]. 28 II. MELLÉKLET A BIZALOM INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ELMÉLETI KONCEPCIÓJA

Az állami szabályozással szembeni normatív kritériumokról Szepesi Balázs

Az állami szabályozással szembeni normatív kritériumokról Szepesi Balázs Az állami szabályozással szembeni normatív kritériumokról Szepesi Balázs Közjó és Kapitalizmus Intézet űhelytanulmány No. 9. 2008. december 15. A tanulmányban olyan alapelveket fogalmazunk meg, amelyek

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Geskó Sándor elnök Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete www.konszenzus.org e-mail cím: konszenzusbp@konszenzus.org Telefonszám: 1/335-6463 Cselekedeteink

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék A kutatás háttere 4. éve folyó kutatás Kérd íves felmérés Papír alapú kérd ív Online kérd ív 2012 Q2 Esettanulmányok

Részletesebben

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon

Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Klaszterfejlesztés múltja és jelene Magyarországon Keller Péter Klaszterfejlesztési Irodavezető MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.04.15. - Szeged Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az első megalakuló

Részletesebben

Háztartásokban végzett felmérés - Alsó-Ausztria (N=129)

Háztartásokban végzett felmérés - Alsó-Ausztria (N=129) Háztartásokban végzett felmérés - Alsó-Ausztria (N=129) kérdezett személy személyzeti osztályvezető 16% legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti kérdésekben (vagy helyett 5% üzemvezető, tulajdonos;

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus

Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul. 2007 augusztus Fejlesztéspolitika: Humán erőforrás fejlesztés Modul 2007 augusztus A modul szerkezete Munkaszervezeti, Szervezetközi viszonyok Munkaerő, foglalkoztatás Alkalmaztatás, önfoglalkoztatás, munkavégzés Szervezeti

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Vagyonértékesítés, eszközelkülönítés. Stréda Antal Intézményi kapcsolatok és szanálási szabályozási főosztály Piaci konzultáció szeptember 24.

Vagyonértékesítés, eszközelkülönítés. Stréda Antal Intézményi kapcsolatok és szanálási szabályozási főosztály Piaci konzultáció szeptember 24. Vagyonértékesítés, eszközelkülönítés Stréda Antal Intézményi kapcsolatok és szanálási szabályozási főosztály Piaci konzultáció 2015. szeptember 24. Tartalom Vagyonértékesítés 1. Eljárási követelmények

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 2. Előadás A növekedés problémái A kisvállalkozások nagyon különböznek de mégis ugyanolyanok Különböző karakterű tulajdonosok,

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés. Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE Kkv-k az Egyesült Királyságban és a közbeszerzés Title Sub-title Toni Saraiva EISC Ltd / Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry The Enterprise Europe

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

NFKP fórum Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt.

NFKP fórum Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt. NFKP fórum 2011.05.05. Mátrai Károly - KELER KSZF Zrt. Matuszka Kristóf - KELER Zrt. Tartalom Lényegesebb trendek, változások az indulás óta Az elszámolási ciklus tervezett rövidítése 2 Biztosítékok, algoritmus

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK Az MKIK GVI 2015. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei MKIK Székház, 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás. Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Államilag kamattámogatott MNB hitelek lehetőségei; kezesi biztosítás Földi Norbert ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. ENSURE Pénzügyi Szolgáltató Kft. Pénzügyi közvetítő vállalkozás Fókuszban a KKV-k, több

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Társaság a Lakásépítésért Egyesület 1 2008 a változások éve volt 2004-ben kezdődött Fejlesztők finanszírozása Vevők finanszírozása Állami intézkedések KSH adatok

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Kérjük, válasszon nyelvet

Kérjük, válasszon nyelvet Page 1 sur 10 Kérjük, válasszon nyelvet Hungarian A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2016 Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján. A webalapú eljárás garantálja a vállalat

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Balás Gábor Csite András Szabó-Morvai Ágnes Szepesi Balázs BIZALOM ÉS VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGON KIINDULÓPONTOK

Balás Gábor Csite András Szabó-Morvai Ágnes Szepesi Balázs BIZALOM ÉS VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGON KIINDULÓPONTOK Balás Gábor Csite András Szabó-Morvai Ágnes Szepesi Balázs BIZALOM ÉS VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGON KIINDULÓPONTOK HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok II. Budapest 2010. szeptember

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTÉSÜGY Építőipar kivitelező it ő építőipar p KIVITELEZŐ ÉPÍTŐIPAR FELADATAI - új építmény

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Varga Ágnes ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék doktorandusz A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

Balás Gábor Csite András Szabó-Morvai Ágnes Szepesi Balázs BIZALOM ÉS VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGON KIINDULÓPONTOK

Balás Gábor Csite András Szabó-Morvai Ágnes Szepesi Balázs BIZALOM ÉS VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGON KIINDULÓPONTOK Balás Gábor Csite András Szabó-Morvai Ágnes Szepesi Balázs BIZALOM ÉS VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGON KIINDULÓPONTOK HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Műhelytanulmányok II. Budapest 2010. szeptember

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért p1 Történet - Japán: 1965 /1970 - Európa: 1970-től Svájcban - USA : CSA-k 1986 óta

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Dr. Fehér Péter. Dr. Szabó Zoltán. Partnereink.

Dr. Fehér Péter. Dr. Szabó Zoltán. Partnereink. Partnereink Dr. Fehér Péter pfeher@informatika.uni-corvinus.hu Dr. Szabó Zoltán szabo@informatika.uni-corvinus.hu IT költségvetés Az informatikai költségvetés hazai stabilizációja 3 év csúszással történt

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok

Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok Rugalmas beszerzés Rugalmatlan piacok MLBKT 14. Logisztikai Kongresszus 2006. November 15-17. Készítette: Zelei János 1 Tartalomjegyzék 1. Hogyan tud a beszerzés hozzájárulni a vállalat sikeréhez? 2. Melyek

Részletesebben

A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterekés export. Králik Ivánné Egyéni vállalkozó, címzetes kamarai tanácsos

A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterekés export. Králik Ivánné Egyéni vállalkozó, címzetes kamarai tanácsos Klaszterekés export Králik Ivánné Egyéni vállalkozó, címzetes kamarai tanácsos Nemzetközi láthatóság Stratégiai alpelv, prioritás Versenyképesség építőköve Cél-jövedelemtermelőképesség növelése Klaszter

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16.

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. WR-MÓDSZERTAN & A GYORSJELENTÉS CÉLJA A Whitereport.hu*

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11.

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. Faktoring Magyarországon, ezen belül Global Faktor Zrt (Felhasznált forrás: dr. Molnár Tamás) 100% 90% 80%

Részletesebben

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató

Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás. Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Az állami szabályozás alternatívái: az ön- és együttszabályozás Muraközy Balázs Valentiny Pál VÉSZ 2012 bemutató Kérdések Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik Az állami szabályozás kudarca

Részletesebben